otam aylık bülten

Transkript

otam aylık bülten
SAYI 28
KASIM 2011
OTAM AYLIK BÜLTEN
OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI
İÇİNDEKİLER
OTAM
Haber
KANCA Ar-Ge Merkezi Tanıtımı
1
1
5
D
eğerli okurlarımız. OTAM olarak sizlerin büyük
desteği ile gelmiş olduğumuz yerde, kuruluşumuzu, Üniversite-Sanayi işbirliğinin ulusal düzeyde
başarılı bir modeli olarak ana hatları ile sizlere tanıtmak,
prensip, ilke ve hedeflerimiz ile bugüne kadar sağladığımız
gelişme ve başarıları sizlere aktarmak istiyoruz.
“Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi”, “Ar-Ge faaliyetlerinin
yenilik üretecek şekilde ve pazara yönelik olarak tasarlanması”, “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması”,
“Daha yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması”, “Yüksek girişimcilik gücüne sahip, özgün tasarım ve
marka yaratabilen, teknoloji üreten, yenilikçi ve kurumsallaşmış bir yapı”, “İleri teknoloji ürünlerinin üretimini geliştirmek üzere Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyeti” ifadeleri 9. Kalkınma Planı kapsamında gösterilen hedefler arasındadır. Otomotiv, bu amaçlara yönelik çalışmaların en yoğun ve verimli
yaşandığı sektör olmakla birlikte, yoğun küresel rekabet
ortamında gösterilen hedeflere giden yollar, oldukça zorlu
engebelerle doludur. Bu zorlukları aşmak üzere Ar-Ge teşvikleri kuruluşlara önemli düzeyde destek olmaktadır. Ancak bütün bu çabaların paralelinde özellikle Üniversitelerin
sahip oldukları bilgi, yetenek ve alt yapının yukarıda belirtilen hedeflere yönelik olarak en etkin biçimde değerlendirilebilmeleri sadece sanayiye Ar-Ge projelerinde destek olmakla kalmayacak, aynı zamanda Lisans ve Yüksek Lisans
düzeyindeki eğitimin daha verimli ve efektif hale gelmesini
sağlayacaktır. Bu çerçevede Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği
son derece önem verilerek işler ve ürün verir hale getirilmesi gereken bir olgudur. İşbirliğine duyulan ihtiyaç, gelişmeleri kendi halinde zamana bırakmaya izin veremeyecek düzeyde acildir.
Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğinin kurumsallaşmış en önde
gelen örneği olan OTAM’ı, yapısı ile ilgili hususları kısaca
değerlendirmek, fayda yaratan özellikleri vurgulayarak okuyucularımızla paylaşmaya karar verdik.
Otomotiv konusunda Üniversite-Sanayi-Devlet işbirliğinin
kurumsal bir yapıya kavuşturulması için İTÜ Yönetimi ve
Sanayi Yöneticileri 1998 yılında görüşmelere başlamışlardır.
Bu girişimde İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Biriminin
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
başarılı geçmişi, mevcut yeteneği ve laboratuvar alt yapısı
son derece pozitif katkı sağlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi bünyesinde 1955 yılında kurulmuş
olan Motorlar Enstitüsü, Motorlar ve Taşıt Tekniği Kürsülerini de kapsayan çalışma yapısı ile Lisans ve Yüksek Lisans
düzeyindeki eğitim ile kalifiye mühendis, yüksek mühendis
ve Doktor Mühendis yetiştirmesi ve akademik araştırma
çalışmaları yapması dışında ulusal Otomotiv Sanayi ve Tedarikçi Kuruluşları destekleyerek faaliyetlerine başlamış, 50 ve
60’lı yıllar Sanayi Çalışanlarının Eğitimi ağırlıklı süren çalışmalara 70 ve 80’li yıllar Sanayi ürünlerinin Test ve Analizleri
de faaliyetlere dahil edilmiştir. Ulusal Otomotiv Sanayii Kuruluşlarındaki gelişmelere paralel olarak 90’lı yıllarda Ürün
Geliştirme çalışmaları başlamış, 2000’den itibaren sanayi
kuruluşları ile yapılan Ar-Ge projeleri giderek hız kazanmıştır. İTÜ Otomotiv Laboratuvarları Akademisyen ve Uzman
elemanları ile Ülkemizin Otomotiv konusunda en geniş ve
deneyimli ekibini barındırmaktadır. Bu yeteneğin gerek eğitim, gerekse sanayi ile Ar-Ge, Test ve Analizlere yönelik olarak verimli kullanılabilmesini sağlamak üzere 2004 Yılında
Üniversite-Sanayi-Devlet işbirliğinin kurumsallaşma adımı
atılmıştır. Daha önce laboratuvarların güncellenmesi amacıyla gerçekleştirilen DPT (faz I) ve ayrıca Avrupa Birliği destekli (faz II) alt yapı projelerinin “Otomotiv Teknoloji Ar-Ge
Merkezi” OTAM olan ismi, ÜSAMP projeleri kapsamında
İTÜ, OSD ve TÜBİTAK ortaklığı olarak hayata geçirilen merkeze de verilmiştir. Merkez Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki eğitimin ve
akademik araştırma çalışmalarının kalitesini desteklemek,
Ulusal Otomotiv Sektörünün küresel pazarlardaki rekabetçiliğini arttırmak amaçlarıyla üretim öncesi Ar-Ge, Test ve
Sertifikasyon çalışmaları da dahil olmak üzere faaliyetlerine
başlamıştır. OTAM, 2007 yılında İTÜ, OSD, TAYSAD ve OİB
Haber
Değerli İlgililer,
Transport Research Arena konferansı 23-26 Nisan 2012
Tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilecektir. İnovasyon ile
sürdürülebilir Mobilite teması ile gerçekleştirilecek olan
konferansın programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.traconference.eu/Conference-Programme/
conference-programme.html
KASIM 2011
OTAM AYLIK BÜLTEN
OTAM
ortaklığında ve ARI Teknokent bünyesinde şirketleşerek bugünkü tüzel kişiliğine kavuşmuştur.
OTAM A.Ş. vizyonu
“Yenilikçi çözümler…”
OTAM A.Ş. misyonu
“Güncel endüstriyel teknoloji ve akademik yeteneklerle; değer ve fayda
odaklı, özgün, hızlı, güvenilir; Ar-Ge,
test ve değerlendirme servisleri sağlamaktır.”
Stratejik Hedefler
“Yenilikçi ve rekabetçi, mühendislik,
test ve değerlendirme servisleri geliştirmek.”
“Otomotiv sanayinin gelişimini destekleyecek alt yapıları planlamak ve hizmete sunmak.”
“Bağımsız ve tarafsız onay kuruluşu
olmak.”
“Üniversite-Sanayi işbirliği çatısı altında katma değeri yüksek Ar-Ge, test ve
değerlendirme servisleri sunmak.
Rekabet öncesi Ar-Ge projelerine uygun zemin hazırlamak.”
OTAM ARI Teknokent bünyesinde bir
A.Ş. olmakla birlikte, kuruluş amaçlarına uygun olarak, Şirket Ana Sözleşmesi
ekinde yer alan ve ortakları ile birlikte
İTÜ Rektörlüğünün de imzası ile 2007
yılında uygulamaya konulmuş bulunan
“OTAM A.Ş. Oluşumu İşbirliği Protokolü” gereği OTAM ortaklarına kar dağıtması mümkün olmayıp, kar etmesi
halinde bu karı İTÜ Otomotiv Laboratuvarlarına alt yapı yatırımına harcaması zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla
OTAM Üniversite-Sanayi-Devlet işbirliğinin kurumsallaşması için ulusal düzeyde en başarılı örnek olarak diğer
Teknokent şirketlerinden çok farklı bir
yapıdadır. İTÜ Laboratuvarlarında gerçekleştirilen Ar-Ge, Test ve Analiz faaliyetlerinin her biri ayrı birer başvuru
ile Döner Sermaye’ye ödeme yapılarak
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca laboratuvar kullanımına ihtiyaç göstermeyen
tescilli Ar-Ge projelerinde 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa ve ilgili Uygulama Yönetmeliğine
uygun olarak Üniversite Yönetim Kuru-
lu tarafından görevlendirilen akademisyenler, araştırmacı olarak yer almakta ve gelir sağlamaktadırlar. Kar
dağıtmayıp, bunu Üniversitede Otomotiv konusunda ihtiyaç duyulan alt
yapı yatırımlarına dönüştüren OTAM
ortakları, maddi kazanç sağlamak üzere değil, OTAM’ı, Lisans, Yüksek Lisans
ve Meslek içi eğitime, araştırma ve
geliştirmeye ve test ve analizlere yönelik amaçları doğrultusunda hizmet
sağlayabilmesi için geliştirme çabası
içindedir.
OTAM, bugün pek çok kurum tarafından Türkiye’deki en başarılı Üniversite
-Sanayi İşbirliği olarak kabul edilmekte
olup kuruluşundan bu yana 100’ün
üzerinde Ar-Ge projesi gerçekleştirmiştir.
2004-2007 döneminde Ar-Ge Merkezi
olarak gerçekleştirilen projeler:
1. Yaya Kumandalı Motorlu Çapa
Makinasında Tutma Kolu Titreşimlerinin ve Yönlendirme Kuvvetlerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
2. Direksiyon Rot Kolunun Sayısal ve
Deneysel Gerilme Analizi (04-00)
3. IFF Sessizleştiricisine 0095Z-SELT010 M1 No'lu Şartnameye Göre
"Loss Factor" ve "Flexural Rigidity”
Deneylerinin Yapılması-1 (05/021)
4. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı
ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin
Frekansa Bağlı Olarak Değişimlerinin Belirlenmesi (05/024)
5. Örme Şasili Bir Taşıtın Sanal Prototipleme Yöntemiyle Tasarlanması,
Testlerle Doğrulanması ve Üretilmesi-1 (05/020)
6. Yük Vagonu Üzerinde Deneysel
Gerilme Analizi (05/025)
7. Malzemelerin Çarpma Enerjisi
Yutma Özelliğinin Belirlenmesi
(05/030)
8. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı
Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak Değişimlerinin Belirlenmesi
(05/033)
9. IFF Sessizleştiricisine 0095Z-SELT010 M1 No'lu Şartnameye Göre
"Loss Factor" ve "Flexural Rigidity”
Deneylerinin Yapılması-2 (05/034)
2
10. Eminönü-Kabataş Raylı Toplu Taşıma Sisteminde Oluşan Titreşimlerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
(05/035)
11. M3 Tipi Aracın Ön Süspansiyon
Sisteminin Deneysel ve Hesaplamalı Ömür Analizi
05/039
12. Hibrid Hafif Ticari Araç Prototipi
Geliştirme Projesi-I (05/041)
13. Punta Kaynaklarında Ömür Tayini
(05/047)
14. Üç Silindirli Dizel Motor Geliştirilmesi (05/053)
15. New Pra-Tex Masaj Yataklarında
Titreşim Analizi (05/063)
16. Bir Dizel Motorun İş Çevrimini Geliştirmek İçin Teorik ve Deneysel
Araştırmalar (05/073)
17. Aksaray-Havalimanı Hafif Raylı
Toplu Taşıma Sisteminde Oluşan
Titreşimlerin ve Gürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
18. Diyarbakır Tramvay Hattı İçin Karayolu Kaynaklı Titreşimlerin Ölçülmesi ve Tramvayların Dinamik
Etkilerinin
Değerlendirilmesi
(05/072)
19. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı
ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin
Frekansa Bağlı Olarak Değişimlerinin Belirlenmesi (05/100)
20. Lafarge Araçlarında Biyodizel ve
Dizel Yakıtı-Biyodizel Karışımlarının
Kullanılmasının Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
(05/102)
21. Dizel Motoru Yağ Sarfiyatı Optimizasyonu İçin Güç Silindiri Tasarımı
(1. Faz) (05/107)
22. Biyodizel Üretimi, Depolanması,
Taşınması ve Kullanımındaki Çevresel
Etkilerin
Belirlenmesi
(06/133)
23. Ağır Ticari Araçlar İçin Kabin İçi
Akustiği
İyileştirme/Geliştirme
(06/147)
24. Malzemenin Ses Yutma Katsayısı
ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin
Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin
Belirlenmesi (06/172)
25. Bir Traktör Egzoz Susturucusunun
Akustik Performanslarının Belirlenmesi (06/175)
KASIM 2011
OTAM AYLIK BÜLTEN
OTAM
26. Midibüs Ön Dingilinin Deneysel ve
Hesaplamalı
Ömür
Analizi
(06/176)
27. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac
Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin
Geliştirilmesi-1 (06/225)
28. Kamyon Kabini Bağlantı Takozlarının Statik ve Dinamik Yükleme
Testleri (06/277)
29. Bir Dizel Motorunu Tek Döngülü
MR-1 Tipli Yeni Yanma Odası ve
Emme Portu Geometrisi İle Modernizasyonu, Vibrasyon, Gürültü ve
Gaz Değerlerinin Düşürülmesi
(06/278)
30. Traktör Ön Dingil Sisteminin Deneysel ve Hesaplamalı Ömür Analizi (06/299)
31. Biyodizel, Biyoetanol ve Enerji-1
(06/331)
32. ECE 29 Yasal Zorunluluk Kapsamında Olan Pendulum Testinin
Yapılması (06/334)
33. Malzemelerin Ses İletim Kaybı
Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak
Değişiminin
Belirlenmesi
(06/339)
34. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac
Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin
Geliştirilmesi-2 (06/353)
35. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı
ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin
Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin
Belirlenmesi (06/365)
36. M2 Araçlarda Görülen Düşük Frekanslı Gürültü Probleminin Çözümünün Değişik Gövde ve Aktarma
Organı Tiplerinde doğrulanması ve
Uygulamaya Geçirilmesi (06/374)
37. Malzemelerin Ses Yutma Katsayısı
ve Ses İletim Kaybı Özelliklerinin
Frekansa Bağlı Olarak Değişiminin
Belirlenmesi (06/380)
38. Biyodizel, Biyoetanol ve Enerji-2
(06/396)
39. Traktörde Muhtelif Gürültü Kaynaklarının Sürücünün Kulak Hizasında Oluşan Gürültüye Katkılarının Derecelendirilmesi (06/399)
40. Yakıtlarda Kullanılacak Olan Katkı
Maddesinin Yakıt Tüketimi Testlerinin Gerçekleştirilmesi (07/049)
41. Biyodizel, Özellikleri ve Hammad-
deleri (07/056)
42. Çelik Demiryolu Köprülerinden
Yayılacak Gürültü ve Titreşimlerin
Değerlendirilmesi (07/078)
43. Malzemelerin Ses İletim Kaybı
Özelliklerinin Frekansa Bağlı Olarak
Değişiminin
Belirlenmesi
(07/096)
2007-2011 döneminde gerçekleştirilen projeler:
1. Dizel Motoru Yağ Sarfiyatı Optimizasyonu İçin Güç Silindiri Tasarımı
(2. Faz) (05/108)
2. LPG'de Kullanılması Amaçlanan
Katkıların Araçlardaki Testleri
(06/393)
3. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac
Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin
Geliştirilmesi (07/052)
4. İstanbul İçin Kent Kimliğini Yansıtan Toplu Taşıma Aracı Konsept
Tasarımı (07/053)
5. Kurşunsuz Benzin Numunesi Oktan
Sayısı Test Sonuçları Üzerinde Teknik Değerlendirme (07/0085)
6. Otomotiv Gövde Panellerinde Sac
Şekillendirme Analiz Yöntemlerinin
Geliştirilmesi (07/0091)
7. Normal Emişli Bir Traktör Motorunun 80BGde STAGE II Emisyon
Normlarında Turboşarjlı Olarak
Geliştirilmesi (06/0373)
8. Hibrid Hafif Ticari Araç Prototipi
Geliştirme II 06/0335
9. Otobüs Dinamiği Modeli ve Deneysel Doğrulanması
(G06.001/
06-0355)
10. Otobüs Gövde Yapısal Analizi, Seyir Şartlarında Deneysel Doğrulanması, Gürültü Analizi (G06.001/
06-0356)
11. Bir Kamyonun Kabin Süspansiyonu
Konfor Optimizasyonu (07/0046)
12. Geniş Frekans Bandına Yayılmış
Belirgin Akış Sesinin (whoosh) resonatör Tip Susturucu Kullanılarak
Giderilmesi (07/0072)
13. Toplu Taşıma Aracına Hızlandırılmış Ömür Testleri (07/0052)
14. Araç Yapısal Tasarım Danışmanlığı
(07/0053)
15. Motor Yağlama Yağları Geliştirilmesi (06/0315)
3
16. Motor
Biyoyakıtları
Üretimi
(06/0338)
17. Ağır Ticari Araçlar İçin Kabin İçi
Akustiği
İyileştirme/Geliştirme
(07/0047)
18. Soğutucu Serpentinlerde Optimizasyon (07/0034)
19. Süspansiyon Geometrisinin ve Eleman Karakteristiklerinin Optimizasyonu ile Yol Tutuş (handling) ve
Sürüş Konforu (ride Comfort) Kaabiliyetinin İyileştirilmesi (07/0073)
20. Taşıtlarda Kullanılan Yakıt Depolarının Bilgisayar Ortamında Statik
ve Dinamik Analizi (08/0049)
21. Taşıtlarda Kullanılan Egzost Susturucularının Akustik ve Akış Davranışlarının Analizi ve Geliştirilmesi
(08/0071)
22. Binek Aracının Ömür Analizi
(08/0095)
23. Araç Yapısal Tasarım Danışmanlığı
(08/0106)
24. Minibüs Hibrid Elektrikli Araç Kontrol Stratejisi Geliştirme, Değerlendirme ve iyileştirme Projesi
(08/111)
25. Traktör gürültü kontrolü ve akustik
davranışlarının analizi ve geliştirilmesi. (08/121)
26. Bulaşık Makinalarının titreşim ve
akustik davranışlarının geliştirilmesi (08/0271)
27. Sürücü Kabini HVAC Sistemi CFD
Destekli Tasarım Projesi (08/0277)
28. Taşıtlarda Katkılı LPG kullanımının
motor parçalarındaki temizleme
etkisinin incelenmesi (09/0058)
29. Bir Dizel Motorunun İki Döngülü
MR-2 Tipli Yeni Yanma Odalı Piston Kullanılarak 2 ve 4 Sübap Uygulanması
İle
Geliştirilmesi
(07/0030)
30. Bolu Tünelinin Hava Sirkülasyonu
için Kullanılan Jet Fanların Hasar
Analizi (09/0131)
31. Ağır Kamyon Kabin Geometrisinin
ve aksesuarlarının Dış aerodinamik
optimizasyonu
(08/0278)
32. Prototip minibüsün araç içi gürültüsünün azaltılması (09/0004)
33. LPG Katkısı Olarak Kullanılan AFTON katkısının araç üzerinde de-
KASIM 2011
OTAM AYLIK BÜLTEN
OTAM
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
nenmesi (09/0136)
LPG Katkısı Olarak Kullanılan PRO
2000-ER katkısının araç üzerinde
denenmesi (09/0137)
Manuel Vites Kablolarından Kaynaklanan ve Araç İçine İletilen Gürültü ve Titreşimlerin İyileştirilmesi
(09/0138)
Gemilerde Soğutma Amaçlı Kullanılan Nozüllerin Simulasyonu ve
Geometrik
Optimizasyonu
(09/686)
Taşıtlarda Katkılı LPG Kullanımının
Taşıt
Performansına
Etkisi
(09/0151)
Hibrid Kordların Mekanik Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle
Modellenmesi
(10/0022)
Yeni Nesil Midibüsün Dış Aerodinamik Optimizasyonu (09/00)
Bir Dizel Motorun Stage III Emsiyon Standartı Seviyesine Geliştirilmesi (08/0025)
Binek araçlarında Economy Box
Marka Yakıt Tasarruf Cihazı Kullanımının Yakıt Tüketiminin ve Emisyonların Azaltılması Yönünden
Etkilerinin İncelenmesi (09/113)
Motor yağı Saha Testi (09/0126)
Çeşitli Otomotiv Parçalarının Rijitliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi (10/0083)
Bir Aracın Kabin Gürültüsünü oluşturan tüm bileşenlerin akustik ve
yapısal iletim yollarının belirlenmesine ve önceliklerin atanmasına
yönelik yöntem geliştirilmesi projesi (08/0286)
Biyodizel Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri, Yeniliklerin Takibi ve Değerlendirilmesi
(07/0073)
Dört noktadan bağlı motor ve şanzuman komplesinin araç içine gürültü ve titreşim özellikleri açısından en iyi performansı verecek
şekilde yerleştirilmesi (08/0270)
Traktörde gürültü kontrolü ve
akustik davranışlarının analizi ve
geliştirilmesi (08/122)
Dizel motorların titreşim ve akustik
davranışlarının
geliştirilmesi
(09/0070)
Temel Mesneti Modal Analizi
(10/0141)
50. Dizel motorların titreşim ve akustik
davranışlarının
geliştirilmesi
(09/0070)
51. Manuel Vites Kablolarından Kaynaklanan ve Araç İçine İletilen Gürültü ve Titreşimlerin İyileştirilmesi
(10/0052)
52. Araç Kullanıcı Arayüzü Geliştirme
(10/0115)
İlk yıllarında özellikle laboratuvar alt
yapısının konu ile ilgili özel eğitim
programlarına katılan Mühendis ve
teknisyenlerden oluşan “Laboratuvar
Testleri İş Birimi” ile güncel, bakımlı,
kalibre ve sarf malzemeleri sağlanır
duruma getirilmesi için çalışılmıştır. Ar
-Ge faaliyetleri daha çok akademisyenlerin yürüttüğü ve tez öğrencilerinin
de çalıştığı projeler şeklinde ele alınarak OTAM tarafından koordine edilmiştir. Bu kuruluş aşaması OTAM’ın
akademik çalışmalara ve dolayısıyla
Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki
eğitime fayda sağlarken, bir yandan da
otomotiv sanayiinin de ihtiyaç duyduğu test ve analiz alt yapısının güncel ve
sürekliliğini korur hale gelerek kendi
ayakları üzerinde durabilmesini sağlamıştır.
Geçtiğimiz yıl başlatılan stratejik gelişme programı çalışması ve ardından bu
programa uygun atılan adımlarla
OTAM akademisyenlerin yürüttüğü ArGe projelerine destek verebilecek yetenekte Ar-Ge personeli ile desteklenen bir “Araç Mühendisliği İş Birimi”
oluşturmuş ve Ar-Ge projelerine “Araç
Dinamiği”, “Akışkanlar Dinamiği”,
“Dayanım/Ömür”, “Gürültü ve Titreşim”, “Motor ve Güç Aktarma” ve
“Senaryo ve Data Analizi” konularında
destek verilmeye başlanmıştır. Bu gelişme ile birlikte OTAM TÜBİTAK destekli TEYDEB projelerine sadece hizmet sağlamanın ötesine geçerek, ortaklı ya da kendi başına doğrudan başvurular yapmış ve projelerinin kabulü
ile ilgili akademisyenlerin desteğinde
çok sayıda özgün projesini başarıyla
yürütür hale gelmiştir. Söz konusu
projeler kapsamında Otomotiv Labora-
4
tuvarlarının alt yapısını geliştirmek
üzere planlanan donanımlar hazır satın alınmak yerine tasarım, projelendirme, imalat, yazılım hazırlama, optimizasyon işlemleri OTAM Mühendisleri tarafından gerçekleştirilerek özgün
sistemler ortaya çıkarılmaktadır.
Onaylanarak Başlamış, Süren Projeler
1. Teknelerin Titreşim ve Gürültü
Kontrolü (10/0051)
2. Traktör Motorlarının Gürültü Seviyesinin Düşürülmesine Yönelik ArGe
ve
Tasarım
Çalışmaları
(10/0065)
3. Elektrikli Tahrik Teknolojileri Bilgi
Birikimi Geliştirme (10/0114)
4. Dizel Motorların LPG ve Doğal Gaz
Yakıtlarına Dönüştürülmesi
5. Koltuk Geliştirme ve Sertifikasyonu
Amaçlı Koltuk Test Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi
6. Elektrikli ve Hidrolik İleri Teknoloji
Araç Direksiyon Sistemleri Karakterizasyon, Performans , Ömür Test
Sisteminin Özgün Tasarımı ve Geliştirilmesi
7. “MR-Process” Yanma Mekanizması
kullanılarak Dizel Motorların LPG
ve Doğal Gaz Yakıtlarına Dönüştürülmesi ile ilgili Ar-Ge ve Etüt Tasarım Çalışmaları
8. Farklı Segmentlerdeki Otobüs Sınıfı
Taşıtların Gürültü ve Titreşim Performansının Geliştirilmesi
Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde yapılan sunum ve çalışma toplantılarında Üniversite-Sanayi-Devlet
işbirliği için en başarılı örneklerden biri
olarak değerlendirilen OTAM modelinin güçlendirilerek yaygınlaştırılması,
Ar-Ge ve Yenilikçilik esaslı ülke hedeflerine büyük fayda sağlayacaktır.
Destek ve katkılarınız için teşekkür
ederiz.
Saygılarımızla
Prof.Dr. Ali G. GÖKTAN
OTAM Y.K.Bşk.
[email protected]
KASIM 2011
OTAM AYLIK BÜLTEN
KANCA Ar-Ge Merkezi Tanıtımı
Taner MAKAS(*)
1
Kanca A.Ş. Kısa Tanıtım
960'lı yılların başlarında İstanbul’da el aletleri imalatçısı olarak iş hayatına başlayan Kanca
A.S., o yıllarda üretimine başladığı
keser, çekiç, balyoz gibi basit el aletleri
ile kısa sürede dönemin başarılı imalatçılarından oldu. 1970’li yılların başlarında İstanbul Güneşli’deki tesislerine taşınarak büyüyen Kanca özellikle
saç ve demir makasları, işkence ve
dövme mengene imalatı ile Avrupa
pazarına açıldı.
Kısa süre içinde otomotiv sektörü ile
de dövme parçalar üzerinde çalışmaya
başlayan Kanca, 90’lı yıllara girerken
yaptığı modernizasyon ve yeni yatırımlarla istikrarlı büyüme politikasını koruyarak dövme sektörünün önde gelen firmalarından biri haline geldi.
Tek çatı altında kendi bünyesinde gerçekleştirdiği mühendislik hizmetleri,
kalıp imalatı, sıcak ve soğuk dövme, ısıl
işlem ve talaşlı imalat hatları ile günümüzde, VW grubu, Ford, Renault, Fiat,
Toyota, Scania gibi ana sanayi üreticilerinin yanısıra, Bosch, Delphi, TRW,
ZF gibi büyük birinci seviye tedarikçilerin dövme parça taleplerinin karşılanmasında önemli bir rol üstlendi.
Şu anda toplam 55,000 m2 alanda faaliyet gösteren Kanca, ISO 9001, ISO/TS
16949 kalite standartlarında, ISO
14001 kapsamında belgelediği çevreci
yaklaşımıyla müşterilerinin uzun vadeli
partneri olarak çalışmalarına devam
ediyor.
Ürünler
1960'lı yıllarda el aletleri ile üretime
başlayan Kanca A.Ş. günümüzde yıllık
ciro olarak bakıldığında halen %20 el
aletleri sektörüne kalan %80'de ise
otomotiv sektörüne dövme parçalar
üretmektedir. Aşağıda resimde görülen ürünler arasında özellikle değişik
tipte dövme mengeneler elaletleri
grubu cirosunun en büyük payını oluşturmaktadır.
Kanca marka el aletleri ürünleri bugün; Edirne'den Van'a kadar tüm nalburlarda, hırdavatçılarda, yapı market-
Gelişen dünya teknolojisi ve global
rekabet şartları içinde güvenilir, rekabetçi ve zamanında hizmetiyle müşteri
taleplerini en üst derecede yerine getirmeye çalışan Kanca, bu vizyon doğrultusunda 2004 başlarında halen
faaliyet gösterdiği Kocaeli, Çayırova
mevkiinde TAYSAD Organize Sanayi
Bölgesindeki modern tesislerine taşındı.
lerde olduğu gibi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde binlerce satıcının rafında satışa sunulmaktadır. Özellikle mengene pazarında Kanca bugün Avrupa pazarının en büyük
üreticisidir. Avrupa'da satılan her üç
mengeneden birisi Kanca tesislerinde
üretilmektedir.
530 çalışanı ile KANCA A.Ş., otomotiv
sektöründe yerli yabancı bir çok markanın önde gelen dövme parça tedarikçilerindendir. Özellikle binek aracı
ve hafif ticari araçlarda motor, şanzıman ve şasi grubunda bulunan çeşitli
dövme parçaların tasarımında ve geliştirilmesinde yurtiçi ve yurtdışı OEM ve
birinci seviye tedarikçi firmalarına çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.
KANCA A.Ş'nin ürün gamının temellerini; aşağıdaki resimde de görüldüğü
gibi çoğunlukla binek araçları, ve hafif
ticari araçlarda kullanılan akson, salıncak kolu, poyralar, tekerlek milleri,
krank milleri, biyel kolları, dişli taslakları oluşturmaktadır
1980'li yıllardan beri Ford-Otosan, Fiat
Tofaş, Renault, Mercedes, Iveco gibi
ana sanayilere dövme parça tedarik
eden firmamız 2000'lı yıllarda geliştirdiği teknolojisi ve kurduğu yeni pres
hatları ile VW grubu, Toyota, Scania,
Bosch, Delphi, TRW, ZF gibi müşterileri
de kazanmıştır.
5
KASIM 2011
OTAM AYLIK BÜLTEN
KANCA Ar-Ge Merkezi Tanıtımı
imalatı ile müşterilerine katma değeri
yüksek ürünler sağlamıştır.
Yine Türkiye'de bir ilk olarak yakın
geçmişte ılık dövme imalatına başlayan Kanca A.Ş. tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği bu teknoloji ile otomotiv sektöründe günden güne önem
kazanan hassas dövme (near net shape forming) alanında yeni nesil bir çok
parçayı ürün portföyü içine katmıştır.
Kanca A.Ş. Ar-Ge bölümü Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı”nın uygulamaya
geçirdiği 5746 sayılı Ar-Ge Merkezleri
kanuna istinaden yeniden yapılanması
ile 2010 yılı Ağustos ayında Ar-Ge
Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır. TOSB bünyesindeki üretim tesislerinde 61 çalışanı ile Kanca Ar-Ge Merkezi 660m2 ofis 200 m2 prototip atölyesi ve çeşitli laboratuarlar olmak üzere toplam 860 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir.
Kanca A.Ş. bünyesinde bulunan otomotiv dövme parça imalatı ve el aletleri imalat gruplarına ortak hizmet
veren Ar-Ge Merkezimizde bulunan
bölüm ve laboratuarlarımız şunlardır.
 Fizibilite ve Etüd
 Ürün ve Proses Geliştirme
 Teknoloji ve Verimlilik Geliştirme
 Prototip Atölye
 Boyutsal Ölçüm Laboratuarı
 Malzeme Laboratuarı
 Mekanik Test laboratuarı
Dokuz istasyonda CAD-CAM uygulamaları ile özellikle el aletlerine yönelik
yeni ürün tasarımları, kalıp ve aparat
tasarım ve prototip imalatı yapılmaktadır.
Kanca A.Ş. bugün Türkiye'de soğuk,
ılık, sıcak metal şekillendirme kabiliyetlerinin tümünü uygulayabilen tesislere sahip tek imalatçıdır.
Ar-Ge Bölümünden Ar-Ge Merkezine
Kurumsal olarak ilk Ar-Ge Bölümünün
kuruluşu Kanca A.Ş.de 1995 yılında
başlamıştır. O günlerde CAD-CAM ve
CAE yatırımları ile kalıp/parça tasarımında ve metal şekillendirme prosesi-
nin FEM simulasyonu alanında önemli
bir gelişme kaydeden firmamız yerli ve
yabancı üniversiteler ile yürüttüğü ArGe çalışmaları sayesinde Türkiye de ilk
hassas soğuk dövme hattını kurmuştur.
Soğuk dövme teknolojisinde kazandığı
bilgi ve tecrübeyi sıcak dövmede de
kullanan Kanca yine 2000'li yılların
başında Türkiye'de ilk çapaksız dövme
6
Tüm kalıplarını kendi çatısı altında
üretebilme kabiliyeti olan Kanca kalıp-
KASIM 2011
OTAM AYLIK BÜLTEN
KANCA Ar-Ge Merkezi Tanıtımı
hane bölümü imkanlarından da, Ar-Ge
bünyesinde geliştirilen prototip ve
aparatların üretiminde sık sık faydalanılmaktadır.
Firmamızda Ar-Ge Merkezimizin öncelikli hedeflerinden birisi otomotiv parçaların tasarımında ve geliştirilmesinde müşterilerimiz ile ortak tasarım
kabiliyetlerimizin geliştirilmesidir. Ana
sanayii mühendislik bölümleri ile yakın
ilişkiler kurarak yürüttüğümüz faaliyetlere örnek olarak ;
 Ekonomik dövmeye uygun parça
geometrisi tasarımları
 Mukavemetten ödün vermeden ağırlık azaltılması
 Dönen aksam parçalarında (krank
mili) balans azaltılması.
 Döküm ve saç şekillendirme ile üretilen parçaların göreceliolarak daha
dayanıklı ikame dövme parça tasarımlarının geliştirilmesi.
 Dövme sonrası talaşlı imalat, finiş,
montaş maliyetlerini en aza indirecek malzeme özellikleri, ürün geometrisi ve hassasiyeti için proseslerin
geliştirilmesi.
vb. çalışmalar gösterilebilir.
Bu çalışmalar sırasında özellikle dövme prosesinin tasarımında ve geliştirilmesinde hız ve ekonomik çözümler
geliştirilmesine yardımcı olan CAE yazılımları kullanılmaktadır.
El Aletlerinde her yıl yeni ürünler geliştirmeyi hedefleyen Ar-Ge Merkezimiz-
de özellikle Avrupa pazarına hitap
eden çelik dövme mengenelerde sürekli model ve tip değişiklikleri yapılmakta ve bunların TÜV standartlarına
uygunluğu test edilmektedir.
Laboratuarlarımızda bulunan test ve
ölçüm kabiliyetleri şunlardır
 21 element çelik analiz spektrometresi
 HB, HRc, HV sertlik ölçüm ve taraması
 Optik mikroskopi
 25 ton çekme-basma testleri
 3 boyut tarama ve ölçüm cihazı
 3 boyut CMM ölçüm cihazı
 Jominy sertleşebilirlik testleri
 Mengene ömür test düzeneği
 Mengene yüklenme test düzeneği
 Kubbulon makas ömür test düzeneği
 İşkence test düzeneği
Geçtiğimiz dönemde bazılarıTÜBİTAKTEYDEB kapsamında da desteklenen
projelerimizden örnekler şunlardır:
 Dişli taslaklarında ılık dövme ile ölçü
hassasiyetinin artırılması
 Muhtelif parçaların kapalı kalıplarda
çapaksız sıcak dövülmesi
 Sıcak dövme kalıp ömürlerinin artırılması amacıyla kalıp yüzeyi tribolojisinin geliştirilmesi
 Soğuk dövme ile hassas, montaja
hazır Diferansiyel dişlilerinin üretimi
 Dövme sonrası doğrudan ısıl işlem
teknolojisi ile enerji tasarrufu.
 Dövme parça ürünlerde yüzey kalitesini, hassasiyetinin artırılması.
 Sıcak dövmede görsel proses kontrol
uygulamaları
 Çeşitli parçaların dövme, çapak kesme, kontrol istasyonlarında otomasyon.
 Yeni kalıp yüzey kaplama & sertleştirme teknolojileri
El aletlerine yönelik,
 Döner tablalı matkap mengene tasarımı ve üretimi.
 Dünya'da ilk mengeneli örs tasarımı
ve üretimi
 Saç, profil çektirme kurtağzı tasarımı
ve üretimi
 Hızlı açılır kapanır tesviyeci mengene
tasarımı ve üretimi
 Kubbulon makası kesici ağızlarının
40 HRc sertlikte çubuk kesebilecek
şekilde geliştirilmesi.
 Türkiye'de ilk dövme çelik çeneli işkence tasarımı ve üretimi
Otomotiv sektörüne yönelik,
 Binek aracı biyel kolunun hassas
ağırlık değişkenliği ile üretilmesi
(*)
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi
[email protected]
İletişim Bilgileri :
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi, Motorlar ve Taşıtlar Laboratuarı,
OTAM A.Ş. 34396 Maslak / İstanbul
Tel:
0212 276 16 12
Eposta:
[email protected]
Faks: 0212 276 16 13
Web:
www.otam.com.tr
7