(final) likit rafine-vinterize yağ kapa

Transkript

(final) likit rafine-vinterize yağ kapa
S.S.TRAKYA
YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ
200 TON/GÜN (FİNAL) LİKİT RAFİNE-VİNTERİZE YAĞ KAPASİTELİ RAFİNE ÜNİTESİ TESİSİ
ŞARTNAMESİDİR
MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ:
S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü
ADRES: 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 2 22030 EDİRNE
MADDE 2- KISALTILMIŞ İSİMLER:
Bu şartnamede; S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü
yalnız “TRAKYA BİRLİK” adı ile, teklif verecek özel ve tüzel kişiler ile ortak girişim beyannamesi ile teklif
verecekler yalnız “FİRMA” adı ile anılmıştır.
MADDE 3- ŞARTNAMENİN KONUSU:
Trakya Birlik’in Tekirdağ İli,Çorlu İlçesi,Yenice Beldesinde kurulu Entegre Tesislerine kontinü
kimyasal + fiziksel sistemli 200 ton/gün (final) kapasiteli likit rafine-vinterize ayçiçek, soya, kanola, mısır yağ
üretecek Rafine Ünitesi için makina teçhizat
temini, inşaat, montaj, işletmeye alma, deneme çalışması,
eğitimi ve kabul tecrübelerinin yapılıp, komple çalışır halde Trakya Birlik’e teslimi bu şartnamenin konusunu
teşkil eder.
MADDE 4-İSTENİLEN KAPASİTE DEĞERLERİ:
Tesis edilecek Rafine Ünitesi;Kontinü kimyasal + fiziksel sistemli 200 ton/gün final likit rafinevinterize ayçiçek, soya, kanola, mısır yağ üretecek kapasitede olacaktır.
MADDE 5- İHALENİN TARİHİ,YERİ VE ŞEKLİ:
Bu alıma ait ihale, 08.05.2012 tarihinde saat 14 00’de TRAKYA BİRLİK Genel Müdürlüğü Edirne’de
“Kapalı Zarf-Açık Eksiltme”usulü teklif almak ve gerektiğinde pazarlığa davet etmek suretiyle yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için firmaların geçici teminatlarını makbuz karşılığı Trakya Birlik Genel
Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü’ne vermiş ve teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Trakya
Birlik Genel Müdürlüğü Özel Büro Müdürlüğü’ne teslim etmiş olmaları gerekir. Postada olabilecek
gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Teklifler, belirtilen ihale günü ve saatinde ihale komisyonu ve teklif veren firma yetkililerinin
huzurunda açılacaktır.
“AÇIK EKSİLTME”ye gidileceğinden ihaleye katılacak firmaların yetkililerinin yetki belgesi ve imza
sirküleri ile birlikte ihalede hazır bulunmaları gerekir.
MADDE 6- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ:
İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını
imzalayıp mühürleyecek ve bir zarfa koyduktan sonra zarfın üzerine “Trakya Birlik Entegre Tesisleri 200
ton/gün kapasiteli Rafine Ünitesi Tesisi” ibaresi ile firma isim ve adresi yazılacaktır. İhaleye katılabilmek için
isteklilerin teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğe ulaştırmış olmaları
gerekmektedir.
./..
-2TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE;
a)Her sayfası imzalanmış ve mühürlenmiş şartname,
b)İhaleye katılacak firmaların yerli veya ithal projeye göre min.200 ton/gün kapasiteli likit yemeklik
rafine yağı üreten makina ekipmanı temin ve tesis ederek devreye aldığını (inşaat dahil veya hariç) gösterir
referans listesi,
c)Bu ihale kapsamında teklif verdikleri büyüklükteki işlere ait iş bitirme belgeleri,
d)Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan Geçici Teminat Mektubuna ait
makbuz,
e)Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi (asıl veya noter onaylı)(2012 yılına ait)
f)İhaleye katılanın yetki belgesi (noter onaylı),
g)Firma tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetkili olduğunu gösterir belge
ve imza sirküleri(noter onaylı),
h)İş yeri görme belgesi,
ı)Yabancı firmayı temsilen katılınıyorsa Türkiye temsilcisi olduğunun belgelenmesi ( noter onaylı) ve
yabancı şirket adına katılan firma ise, yetkililerinin imza sirküleri, Türkiye temsilcisinin Ticaret ve Sanayi
Odası faaliyet belgesi (2012 yılına ait)
j) Tekliflerin orjinali ve noter onaylı Türkçe tercümesi,
Yukarıdaki belgeler teklif mektubu ile birlikte dış zarfa konulacak ve dış zarfın üzerine”TRAKYA
BİRLİK 200 TON/GÜN KAPASİTELİ RAFİNE ÜNİTESİ TESİSİ İHALESİNE AİT BELGELER” ibaresi
yazılarak teklif mektubunun üzerine de yüklenici firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık
adresi ile irtibat için telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi yazılacaktır.Zarfın yapıştırılan yeri
firma tarafından imzalanarak mühürlenecek ve kaşelenecektir.
İhaleye katılma şartlarından (Teklif Mektubu ile birlikte verilecek belgeler) herhangi birisini yerine
getiremeyen teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa
geçilecektir.Teslim şekli firmalarca tekliflerinde belirtilecektir. Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. Teklif
mektubunda fiyatlar makina ekipman+montaj ve inşaat olarak ayrı ayrı belirtilecektir. Değerlendirme genel
toplam (anahtar teslim) üzerinden yapılıp açık eksiltmeye gidilecektir. İhaleye katılacak firma tüm bu işler
için tek başına fiyat teklifi vereceği gibi ortak girişim olarak da teklif verebilir.Ortak girişimde pilot firma
projeyi üstlenen firma olacaktır.
MADDE 7-ORTAK GİRİŞİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
7.1-Dilekçe ile birlikte başvuru evrakını imzalayanların (Ortak girişim halinde, başvuru dilekçesi
ortaklarca müştereken imzalanacaktır.) Noter tasdikli yetki belgesi (Gerçek kişilerde aranmaz) ve/veya imza
sirküleri,
7.1-a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
7.1-b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7.1-c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin herbirinin (a)
ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
7.2-Ortak girişim halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık
sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.Ayrıca gurubun bütün
ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekeleri kişiler vasıtasıyla
imzalarlar. Bu ihale kapsamında teklif verdikleri büyüklükteki işlere ait iş bitirme belgelerini teklif mektubu
ekinde vereceklerdir.
7.3-a)Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişinin (tüzel kişi yabancı şirket ise ayrıca Türkiye
temsilcisinin) Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesi (2012 yılına ait)
MADDE 8- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER :
1-Tedavüldeki Türk Lirası,
2-Edirne’de şubesi bulunan bir bankadan alınan , banka teminat mektubu,
3-Devlet Tahvili,
4-Hazine Bonosu.
5-Nakit döviz (USD veya EURO)
./..
-36-Yurtdışından ihaleye katılacak firmalar Uluslararası 1.sınıf bankalarca veya Türkiye’deki 1.sınıf
bankalarca düzenlenmiş dövize endeksli teminat mektubu verecektir.
MADDE 9- TEMİNATLAR
9.1-Firma teklif bedelinin %5’i oranında Geçici Teminatı (minimum 3 ay süreli) verecektir.
9.2-İhaleyi yüklenen firma ihale bedelinin %10’u oranında kapasite ve performans garantisi olarak
Trakya Birlik’e Kesin Teminat (Süresiz) verecektir.
9.3-Yurt dışından ihaleye katılacak firmaların teminat mektupları firmaca 1.sınıf bir Türk Bankasına
teyit ettirilecektir.
9.4-Geçici teminat ihalenin sonuçlanmasını müteakip, kesin teminat ise geçici kabulden itibaren
garanti süresinin sonunda iade edilecektir.
MADDE 10-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR:
İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında firmaların;
10.1- Hile, desise, vaat, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin
işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri,
10.2- Açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti
kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda
bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları,
10.3- İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs
etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik'e zarar
verecek işler yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller
kullanmaları yasaktır.
Bu fiil ve davanışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki olmuşsa
Trakya Birlik'ce ihaleye iştirak ettirilemeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında 1 yıla
kadar Trakya Birlik'in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale
yapıldıktan sonra vukuu bulmuş ise yine 1 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu
durum Trakya Birlik'çe ilgili merciilere bildirilir. Ayrıca Trakya Birlik'in sözleşmeyi fesh hakkı saklı
olacaktır.
MADDE 11- İHALENİN SONUÇLANMASI :
İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulunun onayından sonra sonuçlanır.
MADDE 12- TEKNİK SPESİFİKASYONLAR :
12.1-NÖTRALİZE GRUBU:
Nötralize grubu komple Batı Avrupa imalatı ithal olarak, hem soğuk hem sıcak nötralize çalışılacak
olup, 400 ton/gün giriş hamyağ kapasitesinde olacaktır. Ayrıca Nötralize hattı Alfa-Laval veya Westfallia
marka seperatör, plakalı eşanjör, mikserler ve otomasyon sistemi olarak verilecektir.
A) İTHAL EKİPMANLAR( Batı Avrupa menşeili)
1- Soap-stock ayırma ve vaks separatörü (Batı Avrupa menşeili)
- Alfa-Laval veya Westfallia marka
- Otomatik temizlemeli,
- Ürünle temas eden parçalar ve dış yüzeyi paslanmaz,
- Geri basınç vanaları otomatik,
- Seperatör soğuk ve sıcak nötralize işlemine uygun özellikte olacaktır.
2 - Yıkama separatörü (Batı Avrupa Menşeili)
- Alfa-Laval veya Westfallia marka
- Otomatik temizlemeli,
- Ürünle temas eden parçalar ve dış yüzeyi paslanmaz,
- Geri basınç vanaları otomatik olacaktır.
- Seperatör soğuk ve sıcak nötralize işlemine uygun özellikte olacaktır.
./..
-43- Mikserler motor ve redüktörleri ile komple (Batı Avrupa Menşeili)
- Ürünle temas eden parçalar ve dış yüzeyi paslanmaz olacaktır.
4- Plakalı eşanjörler (Batı Avrupa Menşeili)
- Geçme tip contalı,
- Plaka malzemesi 316 L,
-Alfa-Laval, GEA marka olacaktır.
5- Pompalar (Batı Avrupa Menşeili)
a) Yağ ve su pompaları, KSB, Grundfos veya Sıhhi marka,soap-stock pompası
rotor ve stratorlu Netch marka, tüm pompalar mekanik salmastralı (Burgman),frekans
kontrollü olacaktır.
b) Dozaj pompaları ( Kostik, fosforik asit)(Leva,Alldos,Braun-Lubbe marka)
- Paslanmaz çelik, motor, kaplin ile birlikte komple,
-Kostik ve Fosforik asit Dozaj pompaları yedekli,
-Fosforik asit,kostik,yıkama suyu pompalarının önünde tandem çalışan paslanmaz filtre
konulacaktır.
c)Hamyağ pompası (Batı Avrupa Menşeili)
Yedekli ve montajlı olacaktır.
6- Hamyağ filtresi (Batı Avrupa Menşeili)
- 2 adet olacak ve tandem çalışacaktır.
- Gövde dökme, süzgeç filtresi paslanmaz olacaktır.
7- Vakum sistemi (Batı Avrupa Menşeili)
- Marka Körting vakum 60 mbar’dan düşük olacaktır.
-Jet kondenserli, buhar ejektörlü nozullarıyla birlikte komple takım olacaktır.
8- Mass Flowmetre 2 adet (Batı Avrupa Menşeili) hamyağ giriş ve nötralize çıkış yağı için
- Endress Hauser,Rosemount veya Crohne marka,
- Paslanmaz olacaktır.
9- Volumetrik Flowmetre (Batı Avrupa Menşeili) yıkama suyu, fosforik asit ve kostik dozajı
için,
- Endress Hauser,Rosemount veya Crohne marka,
- Paslanmaz olacaktır.
10- Bağlantı ve Enstrümanları (Batı Avrupa Menşeili)
- Vanalar, boru, fittings, manometre, termometre vs. Batı Avrupa Menşeili olacak,
gösterge ve vanalar otomasyonda istenen özellikleri karşılayacak şekilde seçilecektir.
-Nötralize hattında kullanılacak ithal ekipmanların menşei belgeleri Trakya Birlik’e verilecektir.
B-YERLİ EKİPMANLAR
1- Kurutucu ( iç ekipmanları ile birlikte) (ithal projeye göre yerli imalat)
- Gövde malzemesi karbon çelik,
- Serpantinli veya ceketli olabilir. Serpantinli olması halinde serpantin malzemesi St 35,8
çelik çekme, (Batı Avrupa veya Çek menşeili)
- Işıklı izleme camlı olacaktır.
./..
-52- Hamyağ Besleme Tankı (ithal projeye göre yerli imalat)
- 2 adet 25 m3’lük (herbiri)
- Malzeme karbon çelik, serpantinli, karıştırıcılı olacak, serpantin malzemesi St 35,8 çelik
çekme, (Batı Avrupa veya Çek menşeili)
- Seviye kontrollü olacaktır.
1
3- Sıcak Su Tankı (ithal projeye göre yerli imalat)
- Malzeme St 35,8, (Batı Avrupa veya Çek menşeili) ısıtmalı, termostatik ısı kontrollü,
paslanmaz olacaktır.
4- Kostik Stok Tankı (ithal projeye göre yerli imalat)
- 1 adet 40’m3’lük,malzeme karbon çelik
-Dışarıdan gelen tankerden stok tankına,stok tankından ara tanka, kostik aktarmak için
1 adet pompa konulacaktır.(Mekanik salmastralı olacaktır.)
5- Soap-Stock Tankı ithal projeye göre yerli imalat, (150 ton/gün kapasiteli sıcak nötralize
çalışan eski rafine ünitesinden gelecek olan soap stock da göz önünde bulundurulacaktır.
- Malzeme karbon çelik, buhar ısıtmalı olacaktır.)
- Hacmi firma tarafından belirtilecektir.
6- Fosforik Asit Günlük Tankı (ithal projeye göre yerli imalat)
- Malzeme 316 paslanmaz,
- Hacmi firma tarafından belirtilecektir.
7- Kostik Hazırlama Tankı (ithal projeye göre yerli imalat)
-1 adet 6m3’lük
- Malzeme karbon çelik olacaktır.
8-Kristalizasyon tankları(İthal projeye göre yerli imalat)
-Malzeme karbon çelik,
-Karıştırıcılı ve serpantinli,serpantin malzemesi St 35,8 (Batı Avrupa veya Çek menşeili)
9-Nötralize Yağ Stok Tankı (ithal projeye göre yerli imalat)
-1 adet 25 m3’lük,malzeme karbon çelik olacaktır
-Nötr yağ stok tankından,hamyağ tankına geri dönüş hattı olacaktır.
-Nötr yağ stok tankı pompa emiş hattına pislik tutucu konulacaktır.
10- Bağlantı ve Enstrümanlar (Batı Avrupa Menşeili)
- Gösterge ve vanalar otomasyona uygun olacaktır.
KONTROL EDİLMESİ İSTENEN PARAMETRELER
- Akış diyagramında çalışan elemanların çalışır veya kapalı durumda olduğunun ve yağ
akışının izlenmesi,
- Yağ besleme ve nötralize çıkış debisinin ve total miktarının izlenmesi,
- Yağ besleme debisine göre kostik, fosforik asit ve yıkama suyu miktarlarının otomatik
olarak ayarlanması,
- Giren ve çıkan yağ miktarlarına göre zaiyat hesabının izlenmesi,
- Hamyağ ısıtıcısındaki yağın istenilen sıcaklığa otomatik olarak ayarlanması ve ekranda
izlenmesi,
- Yıkama suyu sıcaklığının izlenmesi,
- Arızaların ikaz (ses ve ışıklı) edilmesi,
./..
-6- Kostik, fosforik asit ve yıkama suyu dozajının kesilmesi durumunda ve zaiyatın
tarafımızca ( değiştirilebilir) belirlenecek limiti aşması halinde ses ve ışıklı ikaz vererek
hamyağ besleme ve yağ ısıtıcı buharının kapatmasının sağlanması,
- Hamyağ besleme tanklarındaki seviye kontrolü ve belirlenecek üst limite göre yağ
gelişinin kesilerek taşmanın önlenmesi,
-Nötralize grubuna ait tüm tankların seviye ve sıcaklık parametrelerinin ekrandan
izlenebilmesi,
-Separatörlere dozajlanan kostik seyreltme suyunun otomatik ayarlanması,
- İstenen tüm verileri hafızaya kayıt edecek ve geriye dönük ekrandan izleme ve çıktı alma
imkanının sağlanması, (1 yıllık)
D- NÖTRALİZE ÜNİTESİNE GİREN HAMYAĞ ÖZELLİKLERİ (AYÇİÇEK):
- FFA (Oleik asit cinsinden): max %3
- Sıcaklık
: ortam sıcaklığı - 450C
- Fosfatid
: max 5000 ppm
-Vaks
:1.500 ppm
E- NÖTRALİZE ÇIKIŞTA İSTENEN NÖTR YAĞ ÖZELLİKLERİ (AYÇİÇEK):
- FFA (Oleik asit cinsinden)
: max % 0,100
- Sabun
: max 100 ppm
-Vaks
: max 150 ppm
-Cold test
:00C’de 12 saat bekletildiğinde bulanıklık
görünmeyecektir.
12.2 - AĞARTMA ÜNİTESİ
Ağartma grubu kapasitesi ,nötralizeye giren 400 ton/gün giriş hamyağ kapasitesine uygun
olacaktır.
A) İTHAL EKİPMANLAR
1 - Plakalı Eşanjörler (Batı Avrupa menşeili)
- Geçme tip contalı,
- Plaka malzemesi 316 L,
- Alfa-Laval, Shmits veya GEA marka olacaktır.
2- Vakum Sistemi (Batı Avrupa menşeili)
- Marka Körting , Vakum 60 mbar’ın altında olacaktır.
-Jet kondenserli,buhar ejektörlü nozullarıyla birlikte komple takım olacaktır.
3- Ağartma Filtresi (Batı Avrupa menşeili)
- Dikey tip metal filtre, MAHLE(Ama- Lochem) marka buhar kurutmalı, otomatik
temizlemeli olacaktır.
- Miktar 2 adet olup, tandem çalıştırılacaktır. (herbir filtre kapasiteye uygun olacaktır.)
Filtre teli 316 paslanmaz çelik, 24 x 110 mesh, gövde H II olacak ve kek boşaltma
için kelebek vana olacaktır.
-1 Takım yedek filtre kasedi verilecektir.
4- Parlatma Filtresi (Batı Avrupa menşeili)
- Torbalı tip, 2 adet olacak ve tandem çalışacaktır.
- Gövde paslanmaz, filtre polyester torbalı olacaktır.
5- Ağartma Toprağı Dozajlama Sistemi (Batı Avrupa menşeili)
- Toprak dozajlama sistemi otomatik ayarlanabilir olacaktır.
-Firma toprak dozajlama sisteminin detayını teklifinde belirtecektir.
./..
-
-76-Ağartma Toprağı Taşıma Sistemi (Batı Avrupa Menşeili)
-Simatek marka
-Kağıt torbalar için besleme sandığı,taşıyıcı boru,körüklü
komple takım olacaktır.
7- Pompalar (Batı Avrupa menşeili)
a) Filtre Besleme Pompası
- Frekans kontrollü,
- Mekanik salmastralı ( silisyum
KSB, Grundfos veya Sıhhi marka,
-Yedekli ve montajlı olacaktır.
karbür-
silisyum
fan,egzost
karbür,
filtresi
Burgman
b) Aktarma Pompaları vs.
- Mekanik salmastralı ( Burgman),KSB,Grundfos veya Sıhhi marka olacaktır.
8- Sitrik Asit Tankı ve Dozaj Sistemi (Batı Avrupa menşeili)
- Malzeme pp veya paslanmaz
B-YERLİ EKİPMANLAR (ithal projeye uygun yerli imalat veya yerli imalat)
1- Ağartma Reaktörü
- Buhar karıştırıcılı,
- Işıklı izleme camlı , seviye sistemli,
- Vakum altında çalışmaya uygun, çok kademeli dizayn,
- Malzeme Paslanmaz olacaktır.
2-Toprak Bunkeri
- Malzeme karbon çelik,
3- Sistemde Kullanılacak Ara Tanklar
- Malzeme karbon çelik,
4- Ağartma Yağı Stok Tankı
- Malzeme karbon çelik,
- 25 m3’ lük (herbiri )2 adet (ünite içine konulacak)
-Ağartma stok tanklarından, nötr yağ ve hamyağ tankına geri dönüş hattı olacaktır.
C-AĞARTMA ÇIKIŞINDA İSTENEN YAĞ ÖZELLİKLERİ (AYÇİÇEK)
- Fosfatid
: max. 30 ppm
- Sabun
: max. 15 ppm
KONTROL EDİLMESİ İSTENEN PARAMETRELER
- Ağartma yağ sıcaklığının izlenmesi,
- Ağartma reaktörü vakumunun izlenmesi,
- Besleme yağ debisinin (ağartmaya) izlenmesi,
- Filtre basıncının izlenmesi,
- Toprak dozajlamanın yağ besleme debisine göre otomatik ayarlanması,
- Akış diyagramında çalışan elemanların çalışır veya kapalı durumda olduğunun ve
yağ akışının izlenmesi,
- Arızaların ses ve ışıklı ikaz edilmesi,
- Filtre basıncının belirlenecek limitte temizlenmek üzere ikaz vermesi,
- Seviye kontrollerinin PLC’ye taşınıp izlenmesi,
./..
ile
birlikte
salmastralı)
-8-Ağartma
grubuna ait tüm tankların seviye ve sıcaklık parametrelerinin
izlenebilmesi,
- İstenen tüm verileri hafızaya kayıt edecek ve geriye dönük ekrandan izleme ve
çıktı alma imkanının sağlanması, (1 yıllık)
ekrandan
12.3-VİNTERİZE ÜNİTESİ
Vinterize grubu hem soğuk hem sıcak nötralizasyondan çıkan yağa uygun, 200 Ton/gün
final yağ kapasitesinde olacaktır.
A-İTHAL EKİPMANLAR
1- Yatay Tip Metal Filtre (Batı Avrupa menşeili)
-MAHLE (Ama-Lochem) marka, otomatik temizlemeli,
- Gövde çelik, 24 x 110 mesh, plakalar 316 paslanmaz çelik,
- 2 adet, tandem kullanılacak olup, herbiri kapasiteye uygun olacaktır.
-1 Takım yedek filtre kasedi verilecektir.
2- Plakalı Eşanjörler (Batı Avrupa menşeili)
- Geçme tip contalı,
- Plaka malzemesi 316 L,
-Alfa-Laval, Shmits veya GEA marka olacaktır.
3- Pompalar (Batı Avrupa menşeili)
a) Filtre besleme ve kek tutturma pompaları,KSB,Grundfos veya Sıhhi marka,
- Frekans kontrollü,mekanik salmastralı (silisyum karbür-silisyum karbür, Burgman)
-Yedekli olacaktır.
b) Diğer pompalar;KSB,Grundfos veya Sıhhi marka mekanik salmastralı (Burgman)
c) Antifirizli su sirkülasyon pompaları;KSB,Grundfos veya Sıhhi marka geçen akışkana
uygun olacaktır.
4- Parlatma Filtresi (Batı Avrupa menşeili)
- Torbalı tip, tandem kullanılacak, kapasiteye uygun,
- Gövde paslanmaz, polyester torbalı
5- Soğutma Grubu (Paket Sistem)
- Marka; Daıken, Carreer,Mycom,Trane olacaktır.
- Avrupa Birliği normlarında çevreye uygun gaz kullanılacaktır. (Amonyak hariç)
6-Vinterize Toprağı Taşıma Sistemi (Batı Avrupa Menşeeli)
-Simatek marka
-Kağıt torbalar için besleme sandığı,taşıyıcı boru,körüklü
komple takım olacaktır.
fan,egzost
filtresi
7- Vinterize Toprağı Dozajlama Sistemi (Batı Avrupa menşeili)
-Toprak dozajlama sistemi otomatik ayarlanabilir olacaktır.
-Firma toprak dozajlama sisteminin detayını teklifinde belirtecektir.
B-YERLİ EKİPMANLAR (ithal projeye uygun yerli imalat veya yerli imalat)
1- Kristalizasyon tankları
- Malzeme karbon çelik,
- Karıştırıcılı ve serpantinli, serpantin malzemesi St 35,8 (Batı Avrupa veya Çek
menşeili)
./..
ile
birlikte
-92- Antifirizli Su Tankı ve dış boru tesisatı
- Malzeme 304 paslanmaz çelik.
-Atmosfere açık olup, 2 bölmeli ve kapaklı olacaktır.
3-Isıtma Sistemi (soğumuş topraklı yağın viskozitesini arttırmak için kullanılacak)
-Malzeme karbon çelik
4-Karıştırıcılı Kek Hazırlama ve Kek Tutturma Sirkülasyon Tankı
-Malzeme karbon çelik
5-Vinterize stok tankı
-Malzeme karbon çelik
-2 adet 25’er m3’lük (ünite içine konulacak)
-Vinterize stok tanklarından, Ağartma iç stok tankına geri dönüş hattı olacaktır.
KONTROL EDİLMESİ İSTENİLEN PARAMETRELER
-Besleme yağ debisinin izlenmesi
-Maturatör tanklarının sıcaklığının izlenmesi
-Antifirizli suyun sıcaklığının izlenmesi,
-Filtreye beslenen yağ sıcaklığının izlenmesi ve belirlenecek limitin üstünde olması
durumunda filtreye beslenmesinin durdurulması,
-Arızaların ses ve ışıklı ikaz edilmesi,
-Toprak dozajlamanın yağ besleme debisine göre otomatik ayarlanması,
-Akış diyagramında çalışan elemanların çalışır veya kapalı durumda olduğunun ve
yağ akışının izlenmesi,
-Seviye kontrollerinin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması,
-Vinterize
grubuna ait tüm tankların seviye ve sıcaklık parametrelerinin
izlenebilmesi,
-Filtre basıncının belirlenecek limitte temizlenmek üzere ikaz vermesi,
-İstenen tüm verileri hafızaya kayıt edecek ve geriye dönük ekrandan izleme ve çıktı
alma imkanının sağlanması(1 yıllık)
ekrandan
C)VİNTERİZE ÇIKIŞINDA İSTENEN YAĞ ÖZELLİKLERİ (Ayçiçek yağ)
- Cold Test: O 0C’de 24 saat veya + 5 0C’de,72 saat bekletildiğinde herhangi bir
bulanıklık görülmeyecektir.
12.4-DEODORİZE ÜNİTESİ
Deodorize ünitesinde hem fiziksel hem kimyasal çalışılacak olup, 200 Ton/gün final yağ kapasitesinde
olacaktır.
A-İTHAL EKİPMANLAR
Deodorize sistemi Batı avrupa imalatı, İthal projeye göre yerli imalat, İthal projeye göre Hindistan
imalatı veya yerli imalat olacaktır.
1-Deodorize ve müştemilatı ile komple
-Malzeme: 316 paslanmaz çelik
-Deodorize ısıtma serpantinleri ve bu hat üzerinde varsa vanalar vs. Malzemeler
buhar jeneratörü test basıncına uygun olacaktır.
-Vakum sistemi Körting, deodorize vakumu 5 mbar’ın altında olacaktır.
2-Vakum Göstergeleri (Batı Avrupa Menşeili)
a)1 adet mekanik ölçüm hassasiyetinde sertifikalı,(Leybold marka)(DIVAC 1000)
(0-10 mbar arası 1mbar bölüntülü,10-100mbar arası 10mbar bölüntülü,100-1000mbar arası
100mbar bölüntülü olacaktır.)
./..
-10b)1 adet sisteme takılacak digital (PLC’ye çıkış verecek) gösterge,(Enderess-Hauser,
Rosemount,Crohne marka)
c)1 adet vakustat (seyyar,kalibrasyon için,çalışma aralığı hassasiyetinde) (Vacuubrand
marka DVR2)
3-Pompalar (Batı Avrupa Menşeili)
a)Vakum altında ve yüksek sıcaklıkta çalışan pompalar paslanmaz,KSB,Grundfos veya
Sıhhi marka magnetik kaplinli veya Japon Teıkoku marka olacaktır.
-Manyetik kaplinli pompaların, emiş hatlarına pislik tutucu konulacaktır.
b)Sistemdeki diğer pompalar Burgman mekanik salmastralı paslanmaz,KSB,Grundfos
veya Sıhhi marka olacaktır.
4-Mass Flowmetre (Batı Avrupa Menşeili)
-Final yağın ölçümü için paslanmaz mass flowmetre Endres Hauser,Rosemount
veya Crohne marka
5-Parlatma Filtresi (Batı Avrupa Menşeili)
-Torbalı tip kapalı filtre,polyester torbalı
-Paslanmaz
6-Plakalı Eşanjörler (Batı Avrupa Menşeili)
-Sistem gereği çok yüksek sıcaklık için uygun olmayan yerde borulu eşanjör de teklif
edilebilir.
-Plakalı eşanjörler geçme tip contalı,
-Plaka malzemesi 316 L,
-Alfa-Laval, Shmits veya GEA marka olacaktır.
7-Yüksek Basınç Buhar Jeneratörü Komple Kompakt Sistem (Batı Avrupa Menşeili)
-Marka,Harmsen, Galyoni Laval veya Geka-Konus olacaktır.
-Sistem basıncı max.100 bar
-Yakıt cinsi motorin ve doğalgaz birlikte,
-Tam otomatik çift güvenlikli,
-Brülör Weishoupt marka çift yakıtlı olup; hem doğalgaz ile hemde motorinle çalışabilir
özellikte olacaktır.
8-Vanalar ve Diğer Göstergeler
-Batı Avrupa menşeili olup,otomasyon için uygun olacaktır.
9-Deodorize sistemi üzerinde ve deoderize yağ hatlarındaki contalar, (gözetleme camı, direkt buhar
girişi, yağ borularındaki flanş bağlantıları)gıdaya uygun ve asbetsiz olacaktır.
-Deodorize grubunda kullanılacak ithal ekipmanların menşei belgeleri tarafımıza
verilecektir.
-Yağ boruları paslanmaz, buhar ve su boruları St 35,8 çelik çekme boru (Batı
Avrupa veya Çek menşeili), hava boruları galvaniz olacaktır.
10 -Deodorize Yağ Stok Tankı
-1 adet 150 m3’lük,304 paslanmaz olacaktır.
-Deodorize stok tankından, Vinterize iç stok tankına geri dönüş hattı olacaktır.
C)DEODORİZE ÇIKIŞTA İSTENEN YAĞ ÖZELLİKLERİ (ayçiçek yağı için)
-FFA
: Max. % 0.100
-Sabun
: max. 15 ppm
-Rutubet ve Uçucu Madde (1050C):max. %0,05
-P.O
: 0 meq/Kg.
- Cold Test
: 0 0C’de 24 saat veya +5 0C ‘de 72 saat bekletildiğinde
herhangibir bulanıklık görülmeyecektir.
-Çıkış sıcaklığı
: max. 20 0C
./..
-11Belirtilmeyen özellikler “Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği’ne (tebliğ
no:2001/29)” uygun olacaktır.
- KONTROL EDİLMESİ İSTENİLEN PARAMETRELER
- Akış diyagramında çalışan elemanların çalışır veya kapalı durumda olduğunun ve yağ
akışının izlenmesi,
- Yağ besleme debisinin izlenmesi ve ayarlanabilmesi,
- Final yağ debisi ve total geçen miktarın izlenmesi,
- Deodorizasyon vakum değerinin izlenmesi,
- Deodorize işlem sıcaklığının izlenmesi,
- Deodorize çıkış yağ sıcaklığının izlenmesi,
- Stok tankların seviyelerinin izlenmesi ve belirlenen limitte ikaz vermesi,
- Arızaların ses ve ışıklı ikaz edilmesi,
- Deodorize işlem sıcaklığı ve vakumun belirlenecek limitin altında olması durumunda
sistemin ikaz vermesi,
-Deodorize
grubuna ait tüm tankların seviye ve sıcaklık parametrelerinin ekrandan
izlenebilmesi,
-İstenen tüm verileri hafızaya kayıt edecek ve geriye dönük 1 yıllık ekrandan izleme ve çıktı
alma imkanının sağlanması.
12.5-YARDIMCI GRUPLAR
1-Vakum Suyu Havuzu betondan, (kapalı devre çalışan ve vakum suyu havuzu
gerektirmeyen sistemler de teklif edilebilecektir)
-Fatytrap gibi çalışacaktır.
2-Vakum Suyu Pompaları (KSB, Sıhı veya Grundfoss marka yedekli)
(Vakum çıkış suyunun soğutma kulesine sevki için)
Havuz suyu seviye kontrollü olup,pompalar buna göre devreye girip çıkacaktır.
3-Fatytrap
-Beton veya karbon çelik (proses atık sularındaki tortu ve yağların tutulması için bölmeli)
4-Soap-Stock Pompası (Netchz marka)
-Soap-Stock Pompası; 550 Ton/gün nötralize kapasiteli Rafine Ünitelerinden
soap-stock’u takribi 500m.mesafeye basacak nitelikte NETCHZ (rotor ve stratorlu) marka
elde edilen
olacaktır.
5-Ağartma keki helezonu altına 1 adet, vinterize keki helezonu altına 2 adet 5’er m3’lük
karbon çelik bunker yapılması.(altına araç girecek şekilde)
Vinterize keki bunker kapakları otomatik açılacaktır.
6 -Ünite girişine kapasiteye uygun 1 adet
Endres Hauser,Rosemount veya Spirax Sarco
marka buhar sayacı,proses,vakum,soğutma suyu için 1’er adet Endres Hauser,
Rosemount
veya Sıemens marka (anlık debi ve total miktarı gösterir) sayaç konulacaktır.
7-Ünite içinde kullanılacak su ve hava küresel vanaları Yakacık, Bonetti veya Ayvaz
marka, buhar vanaları Arı, Spirax Sarco, Tlv marka, Buhar hattında kullanılacak
basınç düşürücüler Tlv veya Spirax-Sarco marka, kondenstoplar Tlv, Spirax-Sarco, Gestra
olacaktır.
./..
marka
-128 -Ünite içinde Tanklarda kullanılan karıştırıcılar Ekato veya Flender marka olacaktır.
9- Ünite içinde kullanılacak manometre ve termometreler Wika marka olacaktır.Tesiste
kullanılacak pnömatik aktüatörlü vanalar Samson marka olacaktır.
10-Tesisin alt katına ağartma toprağı ve perlit stoklama için takribi 40’ar m2’lik 2 adet depo
Kontrol ve kumanda odasının bulunduğu kata takribi 10’ar m2’lik 3 adet oda olacaktır.
-
MADDE 13-GENEL HUSUSLAR
13.1-Soğutma suyu,ham yağ,elektrik ve hava hatları tesisin 1 m dışında Trakya Birlik’çe firmaya
teslim edilecektir.Firmaca rafine yağ,kondens suyu,soğutma suyu dönüşü,atık su, tesisin 1 m dışında Trakya
Birlik’e teslim edilecektir.
13.2-İhaleyi yüklenen firma bakım ve tesise ait Türkçe işletme talimatları ve işletme el kitabını
Trakya Birlik’e verecek ve yine bakım, onarım ve tesisin kullanımına ilişkin Trakya Birlik çalışanlarına 10
günlük eğitim verecektir.
13.3-Trakya Birlik’çe sağlanacak enerji,su,buhar,hava özellikleri:
Buhar
:9-11 bar üniteye kadar gelecek, firma 8 bar’a regülasyonunu
yaparak kullanacaktır.
Hava
:6 bar regülasyonu ve şartlandırılması firmaca yapılacaktır.
Soğutma Suyu
:Yumuşatılmış,max.32 0C
Proses Suyu
:Yumuşatılmış,ortam sıcaklığında
Vakum Suyu
:Yumuşatılmış,max.36 0C
Elektrik
: 380 V,50 Hz.,Kontrol Voltaj 230/240 V
13.4-Firma teklifinde, 1 ton ham yağ işlemek için kullanılacak hava, su, buhar, elektrik, motorin,
yardımcı madde, katkı madde miktarları ile yağ kaybını belirtecektir.
13.5-Firma kuracağı tesisin toplam kurulu elektrik gücünü teklifinde belirtecektir.
13.6- Firma tesiste kullanılan makina ekipmanlarla ilgili yedek parça listesini teklifine ekleyecektir.
Mekanik salmastralı pompaların herbiri için birer yedek salmastra verecektir.Tesiste mevcut makina
techizatın bakım onarımında kullanılacak olan alet edavatlar bilabedel firmaca Trakya Birlik’e verilecek
olup, listesi teklife eklenecektir.
13.7-İthal ekipmanlarda kullanılacak elektrik motorları Siemens veya ABB marka olacaktır.Yerli
elektrik motorları Gamak veya Watt marka olacaktır.
13.8-Batı Avrupa menşeili separatörlerin yeni ve orjinal olduğuna dair Batı Avrupa Menşei belgesi
yüklenici firmaca Trakya Birlik’e verilecektir.Ayrıca seperatörlerin resmi bir gözetim firması (Loyd, SGS
veya Veritas) onaylı malzeme sertifikaları firmaca Trakya Birlik’e verilecektir.
13.9-Şartnamede ithal projeye göre yerli imal edilmesi istenilen tankların projeleri ihaleyi yüklenen
firmaca sözleşme sonrası Trakya Birlik’e verilecektir.
13.10-Firmalar tesis edilecek Rafine Ünitesinin garanti süresini 2 yıldan az olmamak üzere ve teklif
geçerlilik süresini (3 ay’dan az olmamak üzere)teklif mektubunda belirteceklerdir.
13.11-Şartnamede;firmaların sistemlerinden farklı ve yer almamış teknik hususlar bulunması
halinde,firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak alternatif tekliflerini verebileceklerdir.
13.12-Trakya Birlik’çe tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Komisyonca teklif sahipleri ile daha
geniş bilgi için görüşme yapılabilecektir.
13.13-Sistemde
kullanılacak
izolasyon
malzemeleri
sıcaklıklara
uygun
olup,teklifte
belirtilecektir.İzole malzemesinin yüzeyi 0,3 mm paslanmaz ile kaplanacaktır.
13.14-Sistemde kullanılacak contalar gıdaya uygun ve asbestsiz olacak, yedek parça stoklamada
kolaylık için sistemde yağ,su ve buhara karşı aynı anda dayanıklı tek tip contalar kullanılacak ve eşanjör
ebatları mümkün olduğunca az çeşitli olacaktır.
13.15-Firma sözleşme konusu bu işte yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bir ihtisas firması olarak kabul
edildiğinden bu işle ilgili teknik şartnamede belirtilmemiş olsa dahi fenni şart ve teknik icaplara göre
şartname konusu işi Trakya Birlik’e eksiksiz,kusursuz ve çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür.
./..
-1313.16- ELEKTRİK-OTOMASYON -AYDINLATMA
A- MOTORLAR:
-Motorlar 3 fazlı asenkron motor, 380 V AC, 50 Hz, EFF1 yüksek verimli, class F izolasyon sınıflı, IP
55 koruma sınıflı CE sertifikalı ve IEC 60 034 veya DIN EN 60034 standartlarına uygun olmalıdır. İthal
ekipmanlarda kullanılacak elektrik motorları SIEMENS yada ABB olacaktır. Yerli elektrik motorları
GAMAK yada WATT marka olacaktır.
-Motorlar bilgisayar Scada sisteminin dışında ayrıca manuel olarak motor yanlarında da bulunacak
start ve emergency stop butonları ile çalıştırılıp durdurulabileceklerdir.
B- ELEKTRİK PANOLARI
-Elektrik panosunda kullanılacak malzemeler Siemens,Schneider,Danfoss,Phoenix Contact veya
Weidmuller marka olacaktır.
-Pano içerisinde açıkta korumasız çıplak iletken kısımlar olmamalı, bara vs. kısımlara yanlışlıkla
erişim şeffaf izole malzemeyle engellenmiş olacaktır.
-Pano içerisindeki tüm malzemeye kolayca ulaşılabilmeli, yenisi ile değişimi gerektiğinde başka
tadilatlara gerek kalmamalıdır.
-Pano iç sıcaklığı 35 C’yi, geçmemeli, bunun için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.
Pano içindeki oluşabilecek rutubetin önlenmesi için gerekli kurutucu tedbirler alınmış olacaktır.
-Pano ve sistemler topraktan veya fazlardan gelebilecek yüksek gerilim ve yıldırım darbelerine karşı
korunmuş olacaktır.
-Panolara
ait
topraklamalar
eksiksiz
olacak,topraklama
barası/iletkeni
toprakla
irtibatlandırılacaktır.
-Elektrik panoları IP 55 , pano üzerindeki buton ,şalter, lamba vs. ekipmanlar IP 65 koruma sınıflı
olacaktır.
-Tüm kablolar, klemensler, kumanda cihazları, güç cihazları (kontaktör, röle, sigorta, şalter, zaman
rölesi vs. ) Projeye göre numaralandırılmış olacaktır. Sahadaki tüm ekipmanlar (sviç, motor, valf, sensör)
çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde kodlanmış (numaralandırılmış)olacaktır.
-İş güvenliğine ilişkin tehlike belirtilen levha ve tabelalar hazırlanmış ve asılmış olacaktır.
C- KABLOLAR
-Kullanılacak NYA, NYAF, FVV-n, NYM kablolar IEC 227, VDE 0250, TS 9758 standartlarını;
NYY, YE3SV kablolar IEC 60502, VDE 0276, TS11178 standartlarını karşılamalı, alev iletmez ( halojen free )
olmalıdır.
-Kablolama sıcak daldırma galvanizli min. 1,5 mm lik saçtan imal ağır hizmet tipi, kenarları kıvrımlı,
kapaklı saç kablo tavalarından yapılacaktır. Yer altında, beton altında, ulaşılamaz yerlerden kablo ve kanal
döşenmeyecektir.
-Tüm kablolar son noktalarda, cihaz giriş-çıkışı, buat giriş-çıkışı vb. Yerlerde kablo rakorlarından
geçirilmiş olacaktır.
-Motorlara ve diğer ekipmanlara giden kablolar tek parça halinde (eksiz) olacaktır.
-Prosesteki tüm ekipmanlara giden kablolar son noktaya kadar dış etkenlerden (ısı,nem,buhar,fiziki
darbe vs.)etkilenmeyecek şekilde korunacaktır.(Spiral, kablo kanalı vs.ile)
D- OTOMASYON, PLC, SCADA
-PLC - Proses Kontrol Sistemi
-Marka Siemens, Schneider, Omron olacaktır.
-Kullanılacak PC ve Monitör günde 24 saat, senede 365 gün çalışacak şekilde endüstriyel tipi
olacaktır. Bilgisayar kasasının arızalanması durumunda ünitenin duruşunu minimum seviyeye indirebilmek
için scada programının yüklü olduğu bilgisayar kasanın (endüstriyel olmasına gerek yok) bir adet lisanslı
yedeği firmaca verilecektir.
-PLC ve PC’nin elektrik kesintilerinden ve dalgalanmalarından etkilenmemesi için min. 2 kVA’lık
line - interaktif UPS olacaktır.
-Bilgisayar özellikleri İşlemci yeni nesil İ7, en az 4 GB RAM, en az 500 GB harddisk olacak.
Monitör 21” renkli
Koruma sınıfı IP 55
PLC programı yedeği firmaca verilecektir.
./..
-14PLC ve Scada konusunda firma tarafından Trakya Birlik elektrik personeline 1 gün eğitim
vereceklerdir.
PLC ve otomasyon ile elektrik panolarının kapalı bir oda içerisine alınarak korunmasının
sağlanması.
E- AYDINLATMA
-Binanın iç aydınlatması firma tarafından yapılacaktır.
-Armatürler seçilirken ve yerleştirilirken ortam (buhar,yağ ,nem vs.)şartları fonksiyonellik,verim gibi
faktörler gözönünde bulundurulacak,ayrıca prosesteki ölçü,kontrol ve izleme noktalarındaki aydınlatma
seviyesi kuvvetlendirilmiş olacaktır.
-Armatürler mümkün mertebe fazla sayıda gruba ayrılacak ve ayrı ayrı yakıp söndürülebilecektir.
-Aydınlatma armatürleri Philips,Osram elektronik balastlı MASTER TLD SUPER 80 ampullü
olacak.
-Binada muhtelif işlerde kullanılmak üzere her katta farklı en az 2 noktaya priz panoları
konacaktır.Bu panolarda en az 1 adet 16 A 1 fazlı ,1 adet 32 A 3 fazlı (3+1 kutup)priz bulunacaktır.
Aydınlatmalardaki tüm ekipmanlara giden kablolar son noktaya kadar dış etkenlerden (ısı,nem,buhar,fiziki
darbe vs.)etkilenmeyecek şekilde korunacaktır.(Spiral, kablo kanalı vs.ile)
13.17-İhaleyi alan firma tüm imalat ve elektrik projelerini (2 takım) iş bitiminde Trakya Birlik’e
verecektir.
13.18-Firmalar teklifle birlikte proses akış şemasını vereceklerdir.
13.19-Firmalar tekliflerinde rafine tesisinin yerleşim alanını belirteceklerdir.
13.20-Firma mühendislik dokümanlarını Trakya Birlik’e verecektir.(Genel Yerleşim planı, makina
ekipman yerleşim planı, bina için rehber çizimler, temel ve kaide planları, kat planları ve
kesitler,konstrüksiyonlar, platformlar,montak açıklıkları, merdivenler, ekipman yük ağırlık listeleri,PI
diyagramlar, boru hatları ve tanklar için izolasyon bilgileri, montaj projeleri, borulama projeleri ve
izometriler, motor listesi, interlock diyagram ve otomasyon açıklaması, enstrüman listeleri, cause ve effect list,
borulama malzemeleri ve vana listeleri, MCC ve PLC projeleri,tedarikçi dokümanları, tesis çalıştırma
kitabı....)
MADDE 14-İNŞAAT:
-Tesis 400 ton/gün nötralize-ağartma, 200 ton/gün vinterize-deodorize kapasiteli olarak kurulacaktır.
Ancak, ileride ihtiyaç duyulabilecek 200 ton/gün kapasiteli ilave vinterize-deodorize makina ve ekipmanları
için binada uygun boş bir alan bırakılacaktır.
-200 ton/gün kapasiteli rafine ünitesinin Trakya Birlikçe verilen yerleşim planına göre inşaat ruhsatı
alınacak şekilde mimari, statik, elektrik, makine tatbikat projeleri firma tarafından yapılacaktır.
-Ünitenin inşaatına esas temel zemin geoteknik parametreleri aşağıda verilmiştir;
Zemin ortamı için(yüzeyden itibaren ortalam 2,50 m derinlik)
Zemin hakim periyodu
Spektrum karakteristik periyotları
Yerel zemin sınıfı
Yerel zemin grubu
Zemin emniyet gerilmesi
Zemin düşey yatak katsayısı
Tabii birim hacim ağırlık
Etkin yer ivmesi
:T0=0,35 sn
:Ta=0,15 sn
Tb=0,40 sn
:Z-2
:C
:qn=1,80 kg/cm2
:KV=2162 t/m3
:n=1,59 gr/cm3
:A0=0,30 g
./..
-15Ana kaya ortamı için(yüzeyden itibaren ortalam 2,50 m derinlik)
Zemin hakim periyodu
Spektrum karakteristik periyotları
Yerel zemin sınıfı
Yerel zemin grubu
Zemin emniyet gerilmesi
Zemin düşey yatak katsayısı
Tabii birim hacim ağırlık
Etkin yer ivmesi
:T0=0,31 sn
:
:Ta=0,15 sn
Tb=0,40 sn
:Z-2
:C
:qn=2,77 kg/cm2
:KV=4453 t/m3
:n=1,84 gr/cm3
:A0=0,30 g
-Temel tipi olarak radye jeneral temel sistemi uygulanacaktır.İnşaatın su basman üstü taşıyıcı sistemi
çelik konstrüksiyon olacaktır.
-Bölge 1.derece deprem bölgesi olup, işin her safhası Trakya Birlik’çe belirlenecek yapı denetim
firmasının onayı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yapı denetim firmasının ücreti Trakya Birlik’çe
ödenecektir.Ayrıca, inşaat ruhsatı alırken Belediyeye ve resmi merciilere yatırılacak harçler Trakya Birlik’çe
karşılanacaktır.
-Rafine ünitesi anahtar teslim yapılacağından temel ve üst yapı için gerekli hafriyat, arazi tesviyesi
,dolgu, kum, çakıl, demir, çimento, hazır beton, kalıp, iskele, bağ teli, çivi, su, elektrik, profil, sac, elektrot,
montaj kancası, yağlı boya, antipas, vinç, yatay ve düşey taşıma işleri firmaya aittir. Firma tarafından temin
edilecek malzeme TSE standartlarında olacaktır. İşçilikteki hatalar gecikmeksizin ve bilabedel firmaca
düzeltilir.Çelik konstrüksiyon 2 kat antipas ve 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır.
Firma tarafından temin edilecek malzeme ve işçilik Bayındırlık Bakanlığı genel teknik şartnamesine
uygun olacaktır. Malzemeler TSE standartlarında olacak olup, Aksi halde temin edilen malzemenin firma
tarafından şantiyeden uzaklaştırılması istenir.
-Temel için yapılan hafriyatta çalışma payı için açılan kısımlar firma tarafından doldurulup
sıkıştırılacak olup bunun için ayrıca bedel ödenmez. Kazıdan çıkan toprak Trakya Birlikçe gösterilecek alan
ve tesisler dahilinde bir bölgeye dökülecektir. Hafriyat tabanı, temeller üniform yük taşıyacak ve destek
sağlayacak şekilde tesviye edilecektir. Hafriyat esnasında su ile karşılaşılması halinde hafriyat tabanından
uygun bir kotta teşkil edilen bir toplama çukurundan uygun bir ekipmanla su dışarıya pompalanacak olup
zeminin ıslahı, her türlü drenaj işleri de dahil olmak üzere tüm bu işler yüklenici firma tarafından
sağlanacaktır.
-Firma beton imalatında en az C30 hazır betonu kullanacak, kullanılan beton brüt beton olacak ve
uygun kalıp sistemi kullanılacaktır. Kalıp söküldüğünde pürüz, sırt, hava boşluğu veya diğer göze hoş
görülmeyen kusurlardan arî olarak düzgün bir beton yüzeyi elde edilmelidir. Beton dökülürken vibrasyon
yapılacak ve kullanılan vibratör firma tarafından temin edilecektir. Betonlardan döküm esnasında numuneler
alınıp test ettirilecektir. Test ücretleri firmaya ait olup, uygun çıkmaması halinde firmadan uygun sınıfta
beton kullanılması istenir.
-Betonarme donatısı yerleştirilmeden önce çelik teçhizat makul ölçülerde temiz olacak ve
yerleştirildikten sonra aderansı bozmaya ve azaltmaya neden olan pas, kir, toz ve diğer sathı kaplayan
malzemelerden arî olacaktır. Demir teçhizat muhtemel bir deplasmana karşı tavlanmış bağ teli ve ya uygun
mandallarla emniyetli bir şekilde bağlanacak ve beton veya çelik takozlarla, pas payı elemanlarıyla ve çelik
askılarla mesnetlenecektir. Gerekli montaj demirleri yapı çeliğinin ki gibi pas payı ile beraber beton içine
gömülecektir.
./..
-16-Tüm çelik konstrüksiyon işindeki kaynaklar elemanda distorsiyon (biçim bozukluğu) ve dâhili
gerilmeleri asgariye indirecek biçimde yapılacaktır. Cİvata delikleri cİvata çapından en fazla 1 mm büyük
olacaktır. Delik civarında ve içindeki tüm pürüz ve çapaklar tıraşlanacaktır. Tüm cıvatalar rondelâlı
olacaktır. Kaynak ve civata işlerinde işçilik 1. sınıf olacaktır.
-Zemin ve 1. kat zemin kaplaması antiasit özellikte malzeme olacaktır.Kaplamanın renk ve
ebat seçimi Trakya Birlik’çe yapılacaktır. Diğer ara kat döşemeleri baklavalı sac veya betonarme
olabilir.Betonarme olduğu takdirde zemin seramik karo taş ile kaplanacaktır.
-Yapılacak imalatlar projesine uygun olacaktır.
-İnşaatın temel topraklama sistemi firma tarafından projesine uygun olarak yapılacaktır.
-Firma kendine ait malzemenin hava şartlarından, çalınmaktan ve benzeri her türlü zarar ile
ziyanından ve korunmasından sorumludur.
-Firma konusu geçen inşaatın uygulamasını yaparken makine montajlarını yapacak olan ekiplerle
işin akışı gereği uyumlu çalışmak zorundadırlar.
-İnşaat işinde çalıştırılacak işçilerin iş güvenliği firmaca sağlanacak firmanın sorumluluğunda
olacaktır. İşin yapımı esnasında oluşabilecek iş kazalarından ve bunlardan doğabilecek maddi ve
manevi her türlü tazminatlardan firma sorumludur. Bu nedenle Trakya Birliğin zarara uğraması
halinde, zararın tümü için firmaya rücu hakkı saklıdır. Ayrıca SGK primleri ve her türlü işçilik
ücretleri firma tarafından ayrıca ödenecektir.
-Firma işin emniyeti açısından şantiye içinde veya etrafında iş sağlığı ve güvenliği de dahil her türlü
emniyeti almakla yükümlüdür. Şantiyede oluşan veya çevreye verilecek zararları tazmin etmek firmaya aittir.
Bu konuda Trakya Birlik sorumlu tutulmayacaktır. Trakya Birliğin bu hususlara ilişkin bir zarara uğraması
halinde, firmaya rücu hakkı saklıdır. Trakya Birlik inşaat safhaları ile ilgili olarak çeşitli zamanlarda inşaat
ile ilgili fotoğraflar çekilmesini isteyebilir.Şantiye bunları yerine getirecek olup, bu konuda ücret talep
etmeyecektir.
-İşin sağlıklı yürütülmesi amacı ile firma şantiyede bulunacak veya vekâleten teknik elemanını
bulunduracaktır. Teknik elemana yapılacak her türlü bildirim firmaya yapılmış sayılacaktır.
ÇATI VE CEPHE KAPLAMA MALZEME ÖZELLİK LERİ
A-) SANDAVİÇ PANEL - ÇATI KAPLAMA VE CEPHE KAPLAMA
+ Kalınlık: Üst sac
: 0,50 mm Galvaniz Boyalı
Alt sac
: 0,40 mm Galvaniz Boyalı
+ Paneller arası
: Taş yünü
+ Taş yünü malzeme Kalınlığı
: 50 mm
+ Renk
:Trakya Birlikçe seçilecektir.
+ Hatve sayısı
:4
+ Taş yünü malzeme yoğunluğu : 90 kg/m³
+ Yanmazlık sınıfı
: A DIN 4102 normlarına uygun.
:
B-)YAĞMUR OLUKLARI VE DERELER
:
+ 2 mm kalınlığında Galvaniz Sac olacak ve çatı kaplama rengi olacaktır.PVC veya galvaniz
malzemeden yağmur inişleri yapılacaktır.
./..
-17-İşin şartname ve yapılacak sözleşmeye uygun olmadığının tespiti halinde Trakya Birlik hata ve
noksanların giderilmesini firmadan ister, Firma buna uymaz ise Trakya Birlik sözleşmeyi fesheder.
-İnşaat işinde çalıştırılacak işçilerin iş güvenliği firmaca sağlanacak ve firmanın sorumluluğunda
olacaktır.
MADDE
15-SÖZLEŞMENİN
KAYDEDİLECEĞİ HALLER:
İMZALANMASI
VE
TEMİNATLARIN
İRAT
15.1-İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır. Bu karar firmanın kanuni
adresine veya sözleşmede yer alan e-posta adresi ile faks numarasına bildirilecek olup, firmaya yapılan
bildirimi müteakip firma 10 gün içerisinde kesin teminatı vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak
üzere sözleşme imzalamaya mecburdur. Firma sözleşmeyi bu süre içerisinde imzalamadığı takdirde Geçiçi
Teminat, ayrıca hiç bir ihtara gerek kalmaksızın irat kaydedilir.
15.2-Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarından herhangi birinin firma
tarafından yerine getirilmemesi yahut eksik veya hatalı ifa edilmesi halinde, sözleşme başkaca bir ihtara
lüzum kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecek ve kesin teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irat
kaydedilebilecektir.Teminatın irad kaydedilmesi yahut sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde
firma herhangi bir talep ve dava hakkı olmadığını kabül ve taahhüt eder.
MADDE 16-ÖDEME:
Ödeme şekli; firmalar tarafından teklifte belirtilecektir. Eksik kalan hususlar sözleşme ile akit
olunacaktır.
MADDE 17-TESLİM SÜRESİ:
Firmalar teklif mektubunda teslim süresini belirtecek olup, buna ait işin her safhasının yeraldığı iş
termin planını tekliflerine ekleyeceklerdir.Trakya Birlik, rafinenin kurulacağı yeri sözleşmeyi müteakip
firmaya karşılıklı mutabakat ve tutanak ile teslim edecektir.
MADDE 18- İŞ YERİNİN İNCELENMESİ :
Firma, teklifini vermeden önce işin mahiyetini, yerini, genel ve mahalli özelliklerini, yükleme,
boşaltma şartları ile işçi, su, elektrik temini imkanlarını, işyerinin fiziki özelliğini ve iklim özelliklerini
inceleyerek bu hususlar hakkında tam bilgi edinecektir. Firmanın teklif vermesi ile bütün bu incelemeleri
yaptığı ve bu konuda tam bilgi edindiği, projeleri hazırlarken ve işin bedelini hesaplarken bu hususları
gözönünde bulundurduğu kabul edilir. Bu sebeple işin yürütülmesi sırasında şartların değiştiği iddiasında
bulunamaz ve herhangi bir hak talep edemez ya da işi bu sebeple kararlaştırılandan daha geç teslim edemez.
MADDE 19- TEKNİK İCAPLARA GÖRE İŞ YAPILMASI :
Sanayideki standartlara,teknik icaplara göre ve ayrıca tesisin normal çalışması için yapılması gerekli
bu kabil imalatın yapılmasına, firma tüm iş ve hizmetleri fenni şart, icaplarda ve maksada uygun olarak
yapıp, termin planına uygun zamanda ve noksansız teslim etmekle yükümlüdür. Teknik icaplara, maksada
uygun iş yapılmadığının tespiti halinde, bu durum firmaya bildirilir ve bildirimi müteakip firma
uygunsuzluğu derhal ortadan kaldırmadığı takdirde, Trakya Birlik uğradığı zararı yahut hak ve üretim
kaybını, başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın firmanın teminatından yahut hakedişinden tahsil edebilir.
./..
-18MADDE 20- GARANTİ :
Firma teklif mektubunda tesisin garanti süresini belirtecek olup garanti süresi 2 yıldan az
olmayacaktır.Garanti süresi; Firmanın tesisin komple çalışır halde Trakya Birlik’e teslimi sonrası yapılacak
geçici kabul çalışmalarını müteakip düzenlenecek geçici kabul tutanağının Trakya Birlik Yönetim
Kurulu’nca onaylandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Garanti süresi içinde herhangi bir arıza yaşanması
halinde, 4077 sayılı TKHK hükümlerinin de tarafları bağlayıcı olduğu ve ayrıca garanti süresi içinde değişen
parça yahut unsurlar bulunması halinde bunlara değişim tarihlerinden itibaren 2 yıldan az olmamak üzere
garanti verileceğini de firma kabul ve taahhüt eder.
MADDE 21- FİRMANIN MONTAJ MAHALİNDE TEKNİK PERSONEL
BULUNDURMA MECBURİYETİ VE MONTAJ ŞEFLİĞİ :
Montaj sırasında firma yeterli sayı ve nitelikte teknik personeli bulunduracaktır.Trakya Birlik’ten
eleman talebinde bulunmayacaktır. Sözkonusu teknik personelin montaj sırasında montaj mahalinde
bulunmamaları halinde Trakya Birlik herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın işi durdurmaya yetkilidir.
Montajla ilgili olarak montaj şefine yapılacak her türlü tebligat bizzat firmanın kendisine yapılmış
sayılacaktır.
MADDE 22-MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI:
Firmaya mücbir sebepler dışında hiçbir sebeple süre uzatımı verilmez.
Mücbir sebepler ;
1-Olağanüstü tabiat halleri (deprem, sel, v.b.)
2-Sosyal sebepler (kanuni grev, bulaşıcı hastalıklar, kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi v.b.)
Taraflar mücbir sebep hallerinde, sebebin ortaya çıkmasından itibaren en geç 10 gün içinde karşı
tarafa mücbir sebebi belirten mahhalli idareden yahut ilgili kurum ve merciilerden alınmış olan resmi belgeyi
sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir. Yukarıda belirtilen süre
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve firmanın süre uzatımı yahut mücbir sebebe dayanarak
sözleşmenin ifasından kaçınma hakkı kalmaz. Yangın, su baskını vb kusura dayalı oluşabilecek aksaklıklarda
bu hususların mücbir sebep sayılabilmesi için olayın vukuunda ilgilinin hiç bir sorumluluğunun
bulunmadığının yazılı ve resmi bir belge ile ispatı lazım gelmektedir. Aksi halde bu tür hadiseler mücbir
sebep olarak değerlendirilmeyecektir.
MADDE 23-İŞE BAŞLAMA, BİTİRME SÜRESİ VE CEZAİ ŞARTLAR:
Firma, sözleşmede belirtilecekolan sürede 200 ton/gün (final ürün) kapasiteli Rafine Ünitesini komple
devreye almak yükümlülüğündedir.
Teslim süresi, Madde 22‘de belirtilen mücbir sebepler dışında
uzatılamaz. Firma, mücbir sebepler dışında teklifinde belirttiği sürede Rafine Ünitesini teslim etmez ise 5.000
TL./günlük gecikme cezası ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Gecikme 20 günü geçer ise Trakya Birlik,
bu cezayı sürdürmede, beklemede veya sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz fesh etmekte serbesttir.
Sözleşmenin feshi durumunda feshin onayı ile ceza başlama tarihi arasındaki süre, gecikme süresine tabi olur
ve bu ceza hiçbir ihtara gerek kalmaksızın firmanın vermiş olduğu Kesin Teminatı nakde çevrilerek yahut
firmanın hakedişindan mahsup edilerek tahsil edilebilir. Bu maddede belirtilen sebeplerle sözleşmenin feshi
halinde bu şartname konusu iş ve hizmetleri Trakya Birlik bir diğer firmaya yaptırdığında Trakya Birlik’in
aleyhine zuhur edecek fiyat farkı ve işin bir başkasına yaptırılmasından doğan masraflarını, Trakya Birlik’in
bu konuda talebini müteakip 10 gün içinde ve defaten ödemeyi firma kabul ve taahhüt eder.
./..
-19Şayet 10 gün içinde iş bu ödeme yapılmazsa, Trakya Birlik bu masraf ve fiyat farkını firmanın
hakedişinden mahsup ederek yahut kesin teminatını bildirimsiz olarak irat kaydederek tahsil edebilir. Firma
taahhüt konusu işi ve işten doğan hak ve alacaklarını kısmen veya tamamen başkasına devredemez.
Devrettiği takdirde Trakya Birlik’çe sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilerek, kesin teminatı herhangi bir
bildirime gerek olmaksızın irad kaydedilebilir.
MADDE 24-İŞÇİLERİN HAKLARI:
Firma montaj işinde çalıştıracağı işçi ve personel ile ilgili hükümlerini eksiksiz uygulamaya ve işçi
sağlığı ile ilgili tedbirleri almaya mecburdur. Firmanın bu vecibeyi yerine getirmemesi sonucu Trakya
Birlik’in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağını firma ihaleyi almakla
kabul eder. İş kazalarından doğacak her türlü tazminat ve sorumluluk firmaya ait olup, buna ilişkin mevcut
bir takibat yahut dava var ise, bu sonuçlanıncaya dek, firmanın kesin teminatı iade edilmez.
MADDE 25-SİGORTA:
İşin Trakya Birlik’e teslimine (geçici kabul) kadar olan süre zarfında ihaleyi yüklenen firma;
inşaat,montaj ve her türlü makina teçhizatın All risk sigortası ve ilaveten lüzum görülecek diğer sigorta
türlerini, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden birine Trakya Birlik adına yaptıracaktır. Firmaca bu
sigortanın yaptırılmaması halinde bedeli Trakya Birlik’çe ödenerek firmanın hakedişinden yahut
teminatından tahsil edilecektir.
MADDE 26-İŞYERİNİN KORUNMASI:
Montaj mahallindeki her türlü inşaat, tesisat ve montaj malzemelerinin Trakya Birlik’çe gösterilen
yerde muhafazası, inşaatın, tesisatın ve işin her kısmının muhafazası, firmaya aittir. Firma işyeri intizamının
temini ve muhafazası için Trakya Birlik tarafından verilecek talimatlara uyacaktır.Oluşabilecek zarar ve
ziyan için firma Trakya Birlik’ten hiç bir talepte bulunamaz.
MADDE 27-İMALAT-MONTAJ VE DİĞER İŞLERDEKİ HATA KUSUR VE
NOKSANLIKLAR:
Firma tarafından yapılacak olan imalat, montaj ve diğer işler bizzat firma tarafından imal edilmeyip
üçüncü şahıslardan temin suretiyle Trakya Birlik'e teslim edilmiş olan malzemeye de şamil olmak üzere hata,
kusur bulunduğu, malzemenin uygun vasıfta olmadığı, gerek işin süresince, gerek garanti süresi içinde tespit
edildiği takdirde gerekli yeniden imal ve temin, takma, sökme, yeniden yapma veya herhangi bir şekilde
onarım işlerinin yapılması firmadan istenir.
Bu işlerin şartname ve teknik icaplara uygun olarak bilabedel ve gecikmeksizin yapılması firmanın
yükümlülüğündedir.
MADDE 28-DENEME İŞLETMESİ VE GEÇİCİ KABUL:
Bu şartname konusu 200 ton/gün (final yağ) kapasiteli Rafine Ünitesinin montajı tamamlandığında
tesisin deneme işletmesine hazır olduğunu firma, Trakya Birlik’e yazılı olarak bildirir. Deneme işletmesi
Trakya Birlik’çe teşkil edilecek bir komisyon ve firma teknik elemanı tarafından müştereken yapılır. Deneme
işletmesi süresince firma veya vekilinin işbaşında bulunması şarttır.Deneme işletmesi 30 gün olup, Trakya
Birlik dilerse bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir. Deneme işletmesi sırasında kullanılacak hammadde,
yardımcı madde, elektrik, su, yakıt, buhar ve işçilik giderleri Trakya Birlik’e aittir.
Komisyon ve firmanın teknik elemanlarınca yapılan deneme işletmesinde; tesis şartname ve sözleşme
hükümleri kapsamında kapasite ve performans testine tabi tutulacak olup bu test çalışması sırasında
performans ve kapasite garanti değerleri ispatlanacak ve ayrıca komisyon tesis ile ilgili göre kusur ve
noksanlıklar tespit ederse tüm bunları belirten müfredatlı bir liste tanzim ederek geçici kabul zaptına ekler ve
bunların tamamlanması için gerekli süreyi de komisyon geçici kabul tutanağında belirtir. Ancak tesisin
sözleşme ile tayin edilmiş süre içinde noksansız ve kusursuz tamamlanıp çalışır halde teslimi aslolup
komisyonca noksanlıkların ve kusurun giderilmesi için verilecek sürede firma bu işleri tamamlamak
yükümlülüğündedir.
./..
-20Deneme işletmesi süresinde kapasite ve performans değerleri ile tespit edilen noksanlıklar ve kusurlar
bahsekonu verilen süre içinde tamamlanmazsa Trakya Birlik işi cezalı olarak devam ettirmekte veya hiçbir
merciden izin almaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmekte serbesttir.Geçici kabul zaptı komisyon
üyeleri ve firma veya vekili tarafından imzalanacaktır.Deneme işletmesi ve geçici kabul sırasında yapılan
incelemelerde fenni bakımdan kabulünde mahsur bulunmayan ancak giderilmesi mümkün görülmeyen veya
fazla masraflı veya zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar olursa firmanın ödemesinden veya
teminatından Trakya Birlik’çe uygun görülecek bir miktar para geçici kabul tutanağında da gösterilmek
şartıyla kesilerek iş kabul edilir. Firmanın buna bir itirazı olursa her türlü masraf kendisine ait olmak üzere
bu kusur ve noksanlıkları düzeltmeye veya tamamlamaya mecburdur.
MADDE 29-KESİN KABUL:
Geçici kabulün itibar tarihinden itibaren min.2 yıllık garanti süresi sonunda firmanın müracaatı
üzerine tesisin kesin kabül işlemine başlanır. Bu şartname ve ilgili sözleşmeye göre yapılmış tüm işlerde
garanti süresi içinde, normal kullanım sonucu olmaksızın meydana gelecek kusur ve arızaların düzeltilmesi
firmaya, normal bakım işleri Trakya Birlik’e aittir. Kesin kabulde yapılacak deneme ve test çalışmalarında
kullanılacak hammadde,yardımcı madde,elektrik, su, yakıt,buhar ve işçilik giderleri Trakya Birlik’e aittir.
Kesin kabul işlemleri Trakya Birlik'çe kurulacak bir komisyon ve firma veya vekilinin iştirakiyle
yürütülür.
Kesin Kabul Komisyonu:Garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti
ve geçici kabul sırasında kabule şayan görülmüş, geçici kabulle, kesin kabul sırasında geçen sürede
kullanılması sonucu tabi olan aşınma ve eksiltmeden doğan değişiklikler hariç olmak üzere şartname ve ilgili
sözleşme konusu işin, şartname ve sözleşmeye ve fenni icaplara uygun yapılmış olmasına atfedilecek herhangi
bir değişiklik veya bozukluğun veya geçici kabulden sonra meydana gelmiş bir kusurun mevcut olup
olmadığını inceler.Bu süre içinde firma bütün vecibelerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine atfedilecek
hiçbir kusur ve noksanlık görülmediği takdirde bu hususu belirterek kesin kabul zaptını tanzim eder.
Geçici kabul ile Kesin kabul arasındaki sürede vukuu bulmuş bir değişiklik görüldüğü takdirde
bunların bilabedel düzeltilmesi ve giderilmesi için firmaya uygun bir süre verilir.
Firma bu süre içinde bu kusur ve noksanlıkları düzeltmez veya gidermezse, hiç bir ikaza gerek
kalmaksızın teminatı nakte çevrilerek bu işler Trakya Birlik’çe yaptırılır. Teminattan artan miktar olursa
iade edilir. Teminat bu işler için yetmezse aradaki farkı firma, Trakya Birlik’e ödemeyi kabul ve taahhüt
eder.
MADDE 30- KESİN TEMİNATIN İADESİ:
Geçici kabulün itibar tarihinden itibaren min.2 yıllık garanti süresi sonunda garanti edilen kapasite
ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti ve varsa kusurlu malzemelerin tamir ve yenilenmesini ve
halihazırda şartname konusu işe yahut işin eklentilerine ilişkin Trakya Birlik aleyhine resmi merciilerce
başlatılmış bir takibat yahut dava olmadığının tespitini müteakip tutanak düzenlenecek ve Trakya Birlik
Yönetim Kurulu onayı ile birlikte Kesin Teminat Mektubu iade edilecektir.
Ancak teminatın iade edilebilmesi için firmanın Trakya Birlik’e hiçbir borcu olmaması ve Sosyal
Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirmesi şarttır. Aksi halde teminat hiç bir ikaza lüzum olmaksızın
nakte çevrilerek firmanın bu borçlarına karşılık tutulur ve fazla kısmı kendisine iade edilir. Şayet teminatı
borçlarını karşılamazsa aradaki farkı firma, Trakya Birlik’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
./..
-21-
MADDE 31- REKLAMASYON:
Tesisteki makina ve teçhizata ait kusurlar Trakya Birlik tarafından firmaya bu malzemenin
tesellümünü müteakip herhangi bir zamanda bildirilebileceği gibi prosese yol verilmesinden itibaren 6 ay
içinde de reklamasyon yapılabilir. Firmanın performans garantileri ile ilgili reklamasyonları karşılama süresi
prosese yol verme tarihinden itibaren 12 ay’dır. Bu süre her halükarda makinaların son yükleme tarihinden
itibaren 18 ayı geçemez. Kusurların tespiti için taraflarca bağımsız kuruluşlardan alınacak raporlar tarafları
bağlar.
MADDE 32-İHTİLAFLARIN HALLİ:
Şartname ve sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili
olup, uygulanacak hukuk Türk Hukukudur.
Firmanın yabancı bir şirket olması halinde tahkim’e ilişkin usul ve esaslar sözleşme ile kararlaştırılır.
MADDE 33-VERGİ,RESİM VE HARÇLAR:
Yurt içinden katılacak firmaların bu ihale ile ilgili yapacakları her türlü resim, vergi, harç ve giderler
firmaya aittir.
Yurt dışından katılacak firmalar için, Türkiye’de yapılacak (sözleşmeden doğanlar hariç olmak
üzere) her türlü vergi, resim harç ve giderler Trakya Birlik’e, firmanın ülkesindeki masraflar ise firmaya
aittir. Sözleşmeden doğan vergi, resim, harç ve giderler firma tarafından ödenmezse, firmanın geçici
teminatından veya hakedişinden Trakya Birlik’çe kesilir.
MADDE 34- TRAKYA BİRLİK YETKİSİ :
Birliğimiz Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen
yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
MADDE 35 -Bu şartname, 21 sayfa 35 maddeden ibarettir.
FİRMA
S.S TRAKYA
YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ

Benzer belgeler

Word Pro - SOÐUK NÖTRALÝZASYON

Word Pro - SOÐUK NÖTRALÝZASYON mektubunun üzerine de yüklenici firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi ile irtibat için telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırıla...

Detaylı