İndir / Görüntüle

Transkript

İndir / Görüntüle
KULLANIM KILAVUZU
Su
AltındaKullanımaUygun
Değildir
SUYA SOKMAYIN!
Bir adet 9 Volt ALKALĠpil kullanır.
"HeavyDuty" pil kullanmayın.
Sıradan, Çinko Karbon pil kullanmayın.
Tebrikler!
TM
Yeni FisherF11 Metal Dedektörünüzü satın aldığınız için sizi kutlarız. F11, uzun yıllar süren
yazılım mühendisliğinin ürünüdür ve hafif tasarımı ve hedef bulma hassasiyeti ile en son
teknolojik özellikleri taĢımaktadır. F11, varsayılan modlarında kullanılabileceği gibi, Tarihi
esermodu kullanarak kendi ayarlarınızı da yapabilirsiniz. Hava koĢulları, artık metal arama
faaliyetlerinizi engelleyen bir güç değil; F11, hava koĢullarından kesinlikle etkilenmez. Yağmura
meydan okuyun. Dünyanın her köĢesinden define avcıları, devrim niteliğindeki bu yeni
dedektörün geliĢtirilmesine katkıda bulunmuĢtur. Bu kılavuz, dedektörünüzü en iyi Ģekilde
kullanmanıza yardım etmek için hazırlanmıĢtır, bu nedenle, dedektörünüzü kullanmaya
baĢlamadan önce bu kılavuzu dikkatli Ģekilde okumanızı umuyoruz.
FisherResearchLabs, Ġyi Define Avlarıdiler!
F11, 7.69 kHz frekansında çalışır ve 18 cm üçgen şekilli eşmerkezli eliptik Tespit
Başlığına sahiptirF11, F11 ve F44 ile aynı Tespit Başlığı özelliklerine sahiptir.
ĠÇĠNDEKĠLER
Terminoloji ....................................................................................................................... 3
Ambalaj Ġçeriği ................................................................................................................. 4
Kurulum ....................................................................................................................... .5-6
Piller (alkali pil kullanın) ................................................................................................... 7
Hızlı BaĢlama Kılavuzu ................................................................................................... 8
Metal Aramanın Temelleri
Topraktaki Mineraller …………………………………………………………………… 9
Çöp ……………………………………………………………………………………….. 9
Gömülü Nesnelerin Tanımlanması ……………………………………………………. 9
Gömülü Nesnelerin Derinliği ……………………………………………………….… 10
EMI (Elektronmanyetik ÇakıĢma) ……………………………………………………. 10
Dedektörün Kullanımı .................................................................................................... 10
Su Geçirmez BaĢlık ................................................................................................... 10
Kontrollerin Kullanımı .................................................................................................... 11
Ekran
Derinlik Göstergesi ……………………………………………………………………….. 12
AĢırı Yük Uyarısı ....................................................................................................... 12
Hedef Tanımlama
Hedef Kimliği ………………………………………………………………………………. 12
4 Tonlu Hedef Tanımlama Göstergesi …………………………………………….... 12-13
Derinlik ve Hedef Gösterimi
Ekranın Okunması ………………………………………………………………………... 13
Hedef Grubu Kategori Kimliği ……………………………………………………………. 14
Kontroller
Ses ............................................................................................................................ 14
Hassasiyet ................................................................................................................. 14
Seviye (Notch) ........................................................................................................... 15
Nokta AtıĢı ..……………………………………………………………………………….. 15
Nokta AtıĢı .............................................................................................................. 15-16
Kulaklık Jakı .................................................................................................................. 16
Özellikler ve Kısıtlamalar ...............................................................................................17
Sorun Çözme.................................................................................................................18
Define Avcılığı Ahlak Kuralları .......................................................................................19
Garanti........................................................................................................................ .19
Aksesuarlar .................................................................................................... .Arka Kapak
2
TERMĠNOLOJĠ
AĢağıdaki terimler, kılavuzun tamamında kullanılmıĢtır ve dedektör kullanıcıları arasında
kullanılan ortak terminolojidir.
KALINTI
Kalıntı, yaĢı ya da geçmiĢle olan bağlantısı nedeniyle ilgi odağı olan nesnelerdir.
Birçok kalıntı, demirden üretilmiĢtir, ancak bronz ya da değerli metallerde üretilmiĢ
kalıntılar da mevcuttur.
DEMĠR
Demir, yaygın bulunan, düĢük kaliteli bir metaldir ve belirli metal arama
faaliyetlerinde istenmeyen bir hedeftir. Ġstenmeyen demir nesnelere örnek olarak,
eski teneke kutular, borular, cıvatalar ve çiviler gösterilebilir. Bazı durumlarda,
bulunmak istenen hedef demirden üretilmiĢ olabilir. Örneğin, mülk iĢaretleri, demir
içermektedir. Demirden üretilmiĢ değerli kalıntılar da olabilmektedir; havan topları,
eski zırhlar ve eski binalara ait parçalar ve taĢıtlar demir içerebilmektedir.
DEMĠR ĠÇERĠKLĠ
Demirden üretilen ya da demir içeren metallerdir.
ELEME
Metallerin "elenmiĢ" olması, metal bir nesne Tespit BaĢlığının tespit alanındayken,
dedektörün herhangi bir ses çıkarmaması ya da Hedef Kimliğini göstermemesi
anlamına gelmektedir.
AYRIM
Dedektör, farklı metal cinsleri için farklı tonda sesler ürettiğinde ve dedektör, belirli
metalleri "elediğinde", bu durum, dedektörün, farklı metal tipleri arasında "ayrım"
yapması olarak adlandırılır.
Ayrım, profesyonel metal dedektörlerinin önemli bir özelliğidir. Ayrım, kullanıcının,
çöpleri ya da istenmeyen nesneleri dikkate almamasını sağlar.
NOKTA ATIġI
Nokta atıĢı, gömülü nesnelerin kesin konumunu tespit etme iĢlemine verilen addır.
Uzun süredir gömülü olan nesneler, içinde bulundukları topraktan ayırt
edilmeyebilmektedir ve bu nedenle, topraktan ayırt edilmeleri oldukça zor
olabilmektedir.
ZEMĠN ĠPTALĠ
Zemin Ġptali, dedektörün, toprakta doğal olarak bulunan mineralleri yok sayması
ya da "arkasını görmesidir" ve bu Ģekilde, sadece metal bir nesne tespit
edildiğinde ses üretilir. Bu dedektör, çoğu mineralli topraklarda arama yaparken
yanlıĢ sinyal alımını ortadan kaldıran, özel bir devreye sahiptir.
3
AMBALAJ ĠÇERĠĞĠ
Ambalajda, aĢağıdaki dedektör bileĢenleri bulunmaktadır.
4. Orta ġaft
Kulaklık Jakı
Kapağı
CırtcırtlıkayıĢ
1. Kontrol Kutusu ve
2 adet vida
CırtcırtlıkayıĢ
5.
Alt ġaft ve Cıvata
ile Tırtıllı Düğme
aparatları ve
rondelala
2. DirseklikTertibatı ile Vida ve
Kilitli Somun
6. S Ģekilli çubuk
I
Tutamaç
3. Tespit BaĢlığı
4
KURULUM
Gerekli Araç: #1 Yıldız Tornavida
1.
Dirseklik
 Vidayı Dirseklikten sökün.
 Dirsekliği, S Ģekilli çubuğun ucuna
doğru kaydırın.
 Vidayı ve Kilitli Somunu takın.
S Ģekilli çubuk
Tutamaç
2. Kontrol Kutusunu vidalarla monte edin; önce
arkadaki vidayı takın.
NOT:
• Tutamaç, Kontrol Kutusunun altına
Kulaklık Jakı
geçmektedir.
Tutamaç, bir montaj deliğini kısmen
kapayabilir. Ön deliği ortaya çıkarmak için,
Tutamaçnı geriye doğru çekin.
•
Kontrol kutusunu monte etmeden önce,
kulaklık jakı kapağının doğru Ģekilde
yerine oturduğundan emin olun.
Halka
Güvenlikkilidi
Pil Yuvası
(arka taraf)
/
Kablo
FiĢi
GümüĢbu
ton
CırtcırtlıkayıĢ
OrtaĢaft
GümüĢbu
ton
Alt
Ģaft
CırtcırtlıkayıĢ
BaĢlıkka
blosu
Kilitleme
Bileziği
Kulaklık
jakıkapağını,
girintili yuvaya
yerleĢtirerek,
kontrol
kutusunun yüzeyi
ile aynı seviyede
olmasını
sağlayın ve kutu
ile S Ģekilli çubuk
arasında
sabitleyin.
BaĢlıkyık
ayıcı
satın alabilir.
Tırtıllı Düğme
Üçgen ġekilli
EĢmerkezli Eliptik
Hava ġartlarına
Dirençli
Tespit BaĢlığı
/
Vida
Dikkat:
ORTA
ġAFTIN
KAM
KĠLĠDĠ
yukarıdayken
zorlanması, kam kilidinin üzerinde çapak oluĢmasına
neden olabilir. Böyle bir durumda, orta Ģaftın
sokulabilmesi için, bir bıçak yardımı ile çapağı alın.
* Not: Çok uzun boylu kullanıcılar, cihazın boyunu
uzatmak için opsiyonel Uzatma Alt ġaft (TUBE5X)
5
KURULUM(Devam)
SaatYönününTersineÇevirerekAçın
KĠLĠTLEMEBĠLEZĠĞĠ
ĠçKamK
ilidi
GÜMÜġ BUTON
ORTA
ġAFT
S
ġekilliÇ
ubuk
S ġekilliÇubuk
Ortaġaft
3. S Ģekilli çubuğu dik konuma getirin.
4. KĠLĠTLEME BĠLEZĠĞĠNĠ, saat yönünde tam tur çevirin.
5. Parmağınızı, tüpün içine sokarak, DAHĠLĠ KĠLĠTLEME KAMININ tüpün iç yüzeyi ile
aynı seviyede olduğunu kontrol edin.
6. ORTA ġAFTI, S ġEKILLI ÇUBUĞUN içine sokun; GÜMÜġ BUTONUN yukarı
baktığından emin olun.
7. ORTA ġAFTI, GÜMÜġ BUTON deliğe denk gelene kadar döndürün.
8. KĠLĠTLEME BĠLEZĠĞĠNĠ, kilitlenene kadar, saat yönünde tam tur çevirin.
9. Bu iĢlemi, ALT ġAFT için tekrarlayın.
10. CIVATAYI ve TIRTILLI DÜĞMEYĠ kullanarak, ARAMA BOBĠNĠNĠ ALT ÇUBUĞA
monte edin.
11. ALT ġAFTI, dik ve rahat bir durduğunuz ve ellerinizin vücudunuzun yan tarafında
rahat bir konumda olacağı ve Tespit BaĢlığının, önünüzdeki zemine paralel
konumda olacağı bir uzunluğa ayarlayın.
12. KABLOYU, güvenli Ģekilde ġAFTLARIN etrafına sarın ve alt kısımda gevĢek
olmasına dikkat edin.
13. KABLO FĠġĠNĠ kontrol kutusuna bağlayın.
Kabloyu ya da FiĢi bükmeyin. Sadece Kilitleme Bileziğini döndürün. Yivleri
döndürmek için asgari basınç uygulayın.Yivleri mutlaka hizalayın. Kilitleme Bileziği,
yivli konnektöre tam geçtiğinde, iyice sıkmak için sert Ģekilde döndürün. Kilitleme
Bileziği, yivli konnektöre tam geçtiğinde, tün yivleri kaplamayabilir.
6
PĠLLER
Dedektör, bir adet 9 Volt ALKALĠ pil ile çalıĢmaktadır.
(pakete dahildir).
Sıradan, "Çinko Karbon" pilkullanmayın.
"HeavyDuty" pil kullanmayın.
Tekrar Ģarj edilebilir pil de
kullanabilirsiniz. ġarj edilebilir pil
kullanacaksanız, "Nikel Metal Hidrit"
tipte Ģarj edilebilir pil kullanmanızı öneririz. Pil
yuvası, Kontrol Kutusunun arka tarafında
bulunmaktadır. Pil yuvasının kapağını yana
doğru kaydırarak kapağı açın. Pili yerleĢtirin
(bkz. Ģekil). Pil yuvasının kapağını takın. Pilin
değiĢmesi gerekiyor ise, pilin ucundan sert
Ģekilde dıĢa çekin.
PĠL ÖMRÜ
1 adet 9 Volt Alkali pil, yaklaĢık 20-25 saat enerji sağlamaktadır. ġarj edilebilir piller, her
Ģarjda yaklaĢık 8 saat enerji sağlamaktadır.
PĠL GÖSTERGESĠ
Pil ikonu, üç bölüm ve bir dıĢ hattan oluĢmaktadır.
Bir Alkali pilin voltajı miktarı, aĢağıdaki Ģekilde gösterilir:
Tüm bölümler siyah: 8.0 Volt ya da daha fazla
Ġki
bölüm siyah bir bölüm gri: 7.5ila 7.9 Volt
Ġki bölüm siyah: 7.0 ila 7.4 Volt
Bir bölüm siyah bir bölüm gri: 6.5 ila 6.9 Volt
Bir bölüm siyah: 6.0 ila 6.4 Volt
Bir bölüm gri: 5.5 ila 5.9 Volt
Tüm bölümler kapalı, dıĢ hat yanıp sönüyor: 5.5 Volt altında
Tek gri bölüm gördüğünüzde, pilleri Ģarj etmeniz önerilir.NiMH Ģarj edilebilir pil
kullanıyorsanız, gösterge, pil ömrünün büyük kısmında, ikinci ya da üçüncü bölümde
kalır; ilk bölüme düĢtüğünde, piller birkaç dakika içinde biter.
HOPARLÖR SES SEVĠYESĠ VE PĠLLERĠN ġARJ EDĠLMESĠ
Pil göstergesinin tek bir bölümü aydınlatıyorken, hoparlörün ses seviyesi düĢebilir. Pil
göstergesinin dıĢ hattı yanıp sönerken, ses seviyesinin düĢtüğü bariz hale gelir.
PĠLLERĠN ĠMHASI VE GERĠ DÖNÜġÜMÜ
Alkali piller, normal atık noktalarına atılabilir ya da geri dönüĢtürülebilir. Diğer kimyasal
yapıdaki pillerin geri dönüĢtürülmesi gerekir.Alkali olmayan piller, geri dönüĢtürülmelidir.
Kaliforniya eyaletinde, tüm pil tiplerinin geri dönüĢtürülmesi gereklidir. Pillerin imhası
ve geri dönüĢümüyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için, lütfen yerel merciler ile irtibata geçin.
7
HIZLI BAġLANGIÇ
I. Gerekli Malzemeler
• Çivi (Semir) • U.S. Çeyrek Dolar (ya da gümüĢ para) • U.S. BeĢ Sent
• Altın Yüzük • U.S. On sent • U.S. Peni, 1982 sonrası (1982 sonrası peniler, Çinkodur)
(Daha yeni ABD menĢeli olmayan madeni paralar da çoğunlukla Çinko içerir)
II.
Dedektörün Konumlandırılması
a. Dedektörü, Tespit BaĢlığı kenardan sarkacak Ģekilde bir masanın üzerine koyun (ya
da bir arkadaĢınızdan, Tespit BaĢlığıni zeminden yukarıda tutmasını isteyin).
b. Tespit BaĢlığıni duvarlardan, zeminden ve metal nesnelerden uzak tutun.
c. Saatinizi, yüzüklerinizi ve takılarınızı çıkarın.
d. IĢıkları ya da elektromanyetik yayımı çakıĢmaya neden
olabilecek cihazları kapayın.
e. Tespit BaĢlığıni geriye döndürün.
f. Cihazı açmak için basın.
g. Kalıntı moduna girmek için iki defabasın. Bu noktada, tüm
hedef kategorileri aydınlatılacaktır.
III. AYRIM Özelliğinin Denenmesi
a. Tüm nesneleri Tespit BaĢlığının üzerinden geçirerek, üretilen
farklı ses tonlarını dinleyin.
Çivi: düĢük ton
BeĢ Sent: orta ton
Çinko Peni: orta ton
Altın Yüzük: çoğu altın yüzük için orta seviyede bir ton üretilir
On Sent: yüksek ton
Çeyrek Dolar: yüksek ton
b. Nesneleri, baĢlığın yakınında hareket ettirin ve derinlik göstergesine bakın. Nesneleri
uzaklaĢtırın ve derinlik göstergesine bakın.
c. Mücevher moduna girmek için bir defa basın. Fe grafiği artık gösterilmeyecektir.
d. Çiviyi tespit baĢlığı üzerinde hareket ettirin. "elendiğinden" dolayı tespit
edilmeyecektir.
IV. NOTCH (Seviye) Özelliğinin Denenmesi
a. "NOTCH" yazısı gösterilene kadarbasın.
b. Ġkon "3" yanıp sönmeye baĢlayana kadar
basın ve ikonu yanıp sönmesi durana
kadar bekleyin.(yaklaĢık 5 saniye) Ġkon sönecektir.
c. BeĢ Senti Tespit BaĢlığının üzerinde gezdirin. Tespit edilmeyecektir. BeĢ sent,
"seviye dıĢı" bırakılmıĢtır.
d. Ġkon "3" yanıp sönmeye baĢlayana kadar
basın ve ikonu yanıp sönmesi durana
kadar bekleyin (yaklaĢık 5 saniye). Ġkon geri alınacaktır.
e. Nikel hedef grubu, "seviyeye" dahil edilmiĢtir.
V. Derinlik Göstergesinin Denenmesi
a. BeĢ Senti, Tespit BaĢlığıniyakınında gezdirin (yaklaĢık 2.5 cm).
b. Derinlik göstergesi (sütun grafik) hedefin derinde olmadığını gösterecektir.
c. BeĢ Senti Tespit BaĢlığınden uzaklaĢtırın, derinlik göstergesinde daha fazla sütun
yanacaktır; bu, hedefin daha derinde olduğunu gösterir.
VI. NOKTA ATIġI Özelliğinin Denenmesi
a. basılı tutun. Ekranda, kısa süre "PP" yazısı görüntülenir.
b. Bir madeni parayı Tespit BaĢlığının üzerinde sabit tutun.
c. Madeni parayı Tespit BaĢlığına yaklaĢtırın ve uzaklaĢtırın.
d. Madeni paranın Tespit BaĢlığına mesafesi değiĢtikçe, üretilen ses tonu da
değiĢecektir.
e. Madeni para yakına ve uzağa hareket ettirildiğinde, derinlik göstergesi değiĢecektir.
8
METAL ARAMANIN TEMELLERĠ
Bu metal dedektörü, gömülü metal nesnelerin bulunmasında kullanılmaktadır. Yerin
altında ya da yüzeyde bulman metal nesneler aranırken, aĢağıdaki zorluklarla ve
engellerle karĢılaĢılmaktadır:
1. Topraktaki minerallerden kaynaklanan sinyallerin dikkate alınmaması.
2. Çiviler gibi bulunması istenmeyen metallerden kaynaklanan sinyallerin dikkate
alınmaması.
3. Toprağa gömülü bir metalin cinsinin, toprak kazılmadan önce belirlenmesi.
4. Kazım iĢlemini kolaylaĢtırmak için, bulunan nesnelerin boyutunun ve derinliğinin
tespit edilmesi.
5. Diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan elektromanyetik çakıĢmanın
ortadan kaldırılması.
Metal dedektörünüz, bu konular göz önünde tutularak tasarlanmıĢtır.
1. Zemindeki Mineraller
Tüm toprak cinsleri mineraller içermektedir. Zemindeki minerallerden kaynaklanan
sinyaller, bulmak istediğiniz metal nesnelerden kaynaklanan sinyaller ile çakıĢabilir.
Tüm topraklar, içeriklerindeki minerallerin tipi ve miktarı açısından büyük farklılıklar
göstermektedir. Bu dedektör, toprakta doğal olarak bulunan minerallerden
kaynaklanan sinyalleri otomatik olarak eleyen özel bir devreye sahiptir.
NOT:Bu dedektör, tüm mineral tiplerinden kaynaklanan sinyalleri tamamı ile
elememektedir.Örneğin, dedektör, ıslak kumlu tuzlu su plajlarında kullanılmak üzere
TASARLANMAMIġTIR.Bu dedektörün eleme yapamayacağı toprak tiplerinin bir
örneği de, yüksek seviyede demir oksit içeren ve genellikle kızıl renkte olan
topraklardır.
2. Çöp
Madeni para aranıyor ise, alüminyum folyo ve çivi gibi nesnelerin göz ardı edilmesi
gerekir. Gömülü nesnelerin Hedef Kimliğini görebilir, sinyal sesini dinleyebilir ve neyi
kazıp çıkarmak istediğinize karar verebilirsiniz. Ayrıca, farklı Modları ya da NOTCH
özelliğini kullanarak ya da Tarihi esermodunda kendi ayrıt etme ayarlarınızı yaparak,
istenmeyen metallerin tespit edilmemesini sağlayabilirsiniz.
3. Gömülü Nesnelerin Tanımlanması
Metal nesneler, 9 bölümlü grafik iletkenlik sembolleri ile tanımlanabilmektedir. Bu
skala, farklı nesnelerin nispi elektrik iletkenliğini göstermektedir. Sağ taraftaki
bölümler, iletkenliği yüksek nesneleri göstermektedir. Daha düĢük değere sahip
demir nesneler, ekranın solunda, Fe sembolü ile gösterilir. GümüĢ nesneler, ekranın
en sağındaki bölgelerle gösterilir.
4. Gömülü Nesnelerin Boyutu ve Derinliği
6 bölümlü grafik, gömülü metal nesnelerin nispi derinliğini göstermektedir. Herhangi
bir nesnenin Tespit BaĢlığına mesafesi ne kadar çoksa, o oranda fazla gösterge
çizgisi aydınlatılır.
9
METAL ARAMANIN TEMELLERĠ
5. EMI (Elektromanyetik ÇakıĢma)
Tespit BaĢlığı, bir manyetik alan üretir ve bu manyetik alanda, metal nesnelerden
kaynaklanan değiĢiklikleri tespit eder. Dedektörün yaratmıĢ olduğu bu
elektromanyetik alan, diğer elektronik cihazların ürettiği elektromanyetik enerjilerden
etkilenmektedir. Elektrikli çitler, mobil telefonlar, baz istasyonlar, enerji hatları,
mikrodalga fırınlar, aydınlatma elemanları, televizyonlar, bilgisayarlar, motorlar,
vs.,dedektörü etkileyen EMI üretmekte ve dengesiz Ģekilde ses üretmesine neden
olmaktadır.
SENSITIVITY (Hassasiyet) kontrolü, bu manyetik alanın gücünün azaltılmasını
sağlamakta ve dolayısıyla, EMI etkilerini azaltmaktadır. Dedektör en yüksek seviyede
kullanılmak istense de, EMI bunu imkansız kılacaktır. Dedektörünüz kararsız Ģekilde
çalıĢıyorsa ya da "yanlıĢ" sinyal alıyorsanız, hassasiyet ayarını düĢürün.
DEDEKTÖRÜN KULLANIMI
Salınma Yöntemi
Dedektörü, zemin üzerinde bir yandan diğer
yana hareket ettirin.
Bu hareket sırasında, Tespit BaĢlığıni
zemine paralel tutun; Tespit BaĢlığıni,
salınım hareketlerinin sonunda
kaldırmayın.
Hedefin tespit edilebilmesi için Tespit BaĢlığıni
bu hareketi gereklidir.
SU GEÇĠRMEZ TESPĠT BAġLIĞI
Bu dedektör, 18 cmdairesel eliptik su geçirmez bir Tespit BaĢlığı ile donatılmıĢtır. Bu
hafif, sağlam yapılı Tespit BaĢlığı, tamamı ile suya daldırılabilmektedir. Kutup
tertibatının alt kısmı da suya sokulabilmektedir, ancak kontrol kutusu ve Tespit
BaĢlığı kablosunun kontrol kutusuna bağlanan fiĢi kuru tutulmalıdır.
Aksesuar tespit baĢlıkları da alınabilmektedir; bilgi için bkz. arka kapak ya da
www.fisherlab.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Daha küçük tespit baĢlıkları, daha
fazla hassasiyet sunmakta ve dar alanlara sığmaktadır. Daha büyük tespit baĢlıkları
ise, her bir salınım hareketinde daha fazla alanı kapsamakta ve daha derindeki
nesneleri tespit edebilmektedir.
10
ĠġLETĠM VE KONTROLLER
KONTROLLERĠN KULLANIMI
Menü
ayarlarınıYÜKS
ELTMEK ya da
AZALTMAKiçin
"+" ya da "-"
tuĢlarınabasın.
AĢağıdaki menü
baĢlıklar arasında
geçiĢ yapmak için
MENU tuĢuna basın:
VOLUME
(Ses)SENS
(Hassasiyet) ya da
NOTCH (Seviye)
Nokta AtıĢı
menüsüne
girmek için
PPtuĢuna
basıp
bekleyin.
POWER
ON/OFF
Arama modları
arasında geçiĢ
yapmak için MODE
tuĢuna üst üste
basın:MÜCEVHER,
MADENĠ PARA,
KALINTI
11
EKRAN
DERĠNLĠK GÖSTERGESĠ
Madeni para boyutundaki nesneler, 20cm derinliğe
kadar tespit edilebilmektedir. Gösterge, madeni para
boyutundaki nesnelere göre kalibre edilmiĢtir.
HedefKategoriĠkonları
Ikonlar,
birhedefiiĢaretetmekiçindıĢhattaniçidolu
hale
gelir.
"BoĢ"
pozsyon,
seviyedıĢıbırakılmıĢnesnelerigösterir.
Demir
HedefKategoriKimlikNo.
Madeni para haricindeki nesneler de 6 bölümlü grafik
göstergede gösterilir, ancak derinlik gösterimi nispi
olacaktır. Örneğin, 6 bölümün tamamının yanıyor olması,
20 cm derinlikte gömülü bir madeni parayı gösterir, ancak
bu, birkaç metre derinlikte bulunan daha büyük bir nesne
de olabilir. Derinlik Göstergesi, Hedef Kategori Ġkonu ile
birlikte kullanılarak, Nokta AtıĢı özelliğinin de yardımıyla
gömülü hedef hakkında daha fazla bilgi edinilebilir.
AġIRI YÜK UYARISI
Menü
Hedef
Mod
Kategori
Derinliği Göstergesi
Tespit BaĢlığının çok yakınında metal bir nesne ya da
Ġkonları
Gösterg.
yüksek seviyede manyetik topraklar bulunuyor ise,
dedektöraĢırı yüklenir ve dedektör, orta frekansta, hızlı ve
tekrarlanan bir uyarı sesi üretir. AĢırı yüklenme, dedektöre
PilSevi
zarar
vermez,
ancak
dedektör,
bu
koĢullarda
yesiGöstergesi
çalıĢmayacaktır. AĢırı yüklenme olması halinde, hedefi
daha fazla mesafeden tespit etmek için Tespit BaĢlığıni kaldırın ya da baĢka bir konuma geçin.
HEDEF TANIMLAMA
Hedef Kimliği
Bu, bir hareket dedektörüdür. Dedektörün, Nokta AtıĢı dıĢındaki modlarda metalleri tespit
edebilmesi için Tespit BaĢlığının hareket etmesi gereklidir. BaĢlığı metal bir nesne
üzerinde hareketsiz tutarsanız, dedektör nesneyi tespit edemez. Metal nesneler tespit
edildiğinde, dedektör bir ses üretir. Ekranda bir Hedef Kimliği kategori ikonu ile en son
tespit edilen nesneye ait Hedef Kimliği numarası gösterilir. Dedektör, hedeflere hızlı tepki
verir ve ayrıca, yakın alandaki farklı nesneleri tespit edebilir. Bu nedenle, Tespit BaĢlığı
hareket ettirilirken gösterilen Hedef Kimliği hızlı Ģekilde değiĢebilir.
Hedef tespit edildikten üç saniye sonra, Kimlik Numaraları silinir ve Hedef Kategori Ġkonu
söner.
Not: Çok sayıda metal çeĢidi mevcuttur ve hedefler, topraktan çıkarılana kadar kesin
olarak tanımlanamamaktadır. Sayfa 13'te bulunan tabloda, bir Madeni Para Hedef Kimliği
Kaynağı verilmiĢtir.
4. Sesli Hedef Tanımlama
Dedektör, tespit edilen metal nesneler için 4
Hedef Ġletkenlik Grafiği
ses tonundan birini üretir: pest, düĢük, orta ve
yüksek frekanslı ses. Bu iĢitsel geri bildirim
sistemi, yukarıda bahsi geçen görsel Kategori
Ġkonu sistemi ile birlikte kullanıldığında yararlı
olmaktadır.
12
HEDEF TANIMLAMA (Devam)
Hedef Kategorisi Ġkonları, üç gruba ayrılmıĢtır: Demir, Altın ve GümüĢ.
Nesnelerin efektif elektrik iletkenliği, metal içeriğine, boyutuna, Ģekline ve tespit baĢlığına göre
duruĢ yönüne bağlı olarak değiĢkenlik gösterir. Madeni paralar, sıkı Ģekilde kontrol edilen
Ģartnameler uyarınca basıldığından, doğru Ģekilde tanımlanabilmektedir. Açma halkalarının ve
folyolrın tanımlanması ise, bu tür hedeflerin çok çeĢitli olması nedeniyle daha az tutarlıdır. Genel
olarak, küçük boyutu nesneler ve demir, bronz, pirinç, kurĢun, kalay ve çinko gibi düĢük iletkenliğe
sahip alaĢımlardan üretilen nesneler, iletkenlik skalarsında düĢük değere sahip olur. Büyük boyutu
nesneler ve gümüĢ, bakır ve alüminyum gibi yüksek iletkenliğe sahip alaĢımlardan üretilen
nesneler ise, daha yüksek değer üretme eğilimindedir. Bu konuda dikkat çeken istisnalar, büyük
miktarda nadirne bulunduğundan genellikle düĢük değere sahip olan altın ve boyutları ve Ģekilleri
nedeniyle orta seviyede sonuçlar vere çinko penilerdir. Çivi ve diğer demir ve çelik nesneler
genellikledüĢük değere sahip olsa da, yüzük Ģekilli (örn. çelik ronelalar ve tesisat halkaları
gibi)demir nesneler, genellikle orta ya da yüksek sinyal üretir. Konserve kapakları gibi yassı demir
ve çelik nesneler de sıklıkla aynı sonucu verir.
DERĠNLĠK & HEDEF GÖSTERĠMĠ
EKRANIN OKUNMASI
Ekranda, metal nesnelerin
OLASI tanımı ile OLASI
derinliği gösterilir.
Dedektör, bir hedef tespit edilip
tanımlandığında,
Hedef
Kimliğine ek olarak Derinlik
Grafiğinin bölümleri de yanar.
Sütunlu grafik, tespit baĢlığı ile
madeni
para
boyutundaki
nesneler arasındaki mesafeyi
gösterir.
 Ne kadar fazla sütun
görüntüleniyor ise, nesne
o kadar derindedir.
 Daha az sütun, daha az
derindeki
nesneleri
gösterir.
Fe- Demir nesneler, Altın
Yapraklar.
2 - Folyolar, küçük altın
nesneler.
3-ABD BeĢ Sentleri, altın
açmak halkaları.
4 - Pirinç, Alüminyum, vidalı
kapaklar, kurĢun, 2 Euro,
açma halkaları..
5 - ABD Çinko paralar, 1 Euro.
6 - Bakır paralar, küçük
gümüĢ sikkeler.
7 - Orta boyda gümüĢ paralar
(ABD Çeyrek Dolar)
8 - .Büyük gümüĢ paralar (ABD
Yarım Dolar).
9 - Çok büyük gümüĢ paralar
(ABDGümüĢ
Dolar)
13
DERĠNLĠK VE HEDEF GÖSTERĠMĠ (Devam)
Madeni para bıyutunda nesneler için skala, hassasiyet maksimumdayken:
KONTROLLER
VOLUME (SES)
Hoparlör ses seviyesi 0 ila 6 arasında
ayarlanabilir. Varsayılan ayar 4'tür.
"Volume" yazısı görüntülenene kadar
MENÜ tuĢuna basın, daha sonra yukarı
ya da aĢağı ayar yapmak için "+" ya da "" tuĢuna basın.
Minimum ses seviyesi, 0 sütun
Maksimum ses seviyesi, 6 sütun
SENS (HASSASĠYET)
Hassasiyet seviyesi 1 ila 10 arasında
ayarlanabilir. Varsayılan ayar 5'tir.
Minimum hassasiyet, 1 sütun
Maksimm hassasiyet, 6 sütun
Dedektörün dengesiz Ģekilde ses
çıkarması ya da herhangi bir metal tespit
edilmemesine
rağmen
uyarı
sesiçıkarması
halinde,
hassasiyet
ayarını düĢürün.
SENS yazısı ekranda çıkana kadar
MENÜ butonuna basın, daha sonra
yukarı aĢağı ayar yapmak için "+" ve "-"
tuĢlarına basın.
UYARI: Dedektör kararsız hale gelirse
hassasiyeti düĢürün.
14
Günümüzde, bu dedektörü etkileyecek
EMI (ELEktromanyetik ÇakıĢma) üretecek
sayısız cihaz mevcuttur.
En
düĢük
hassasiyet
En yüksek hassasiyet
Yakl. 5 cm paraları
yakl. 20 cm paraları
tespit eder
tespit eder.
NOTCH (SEVĠYE)
Notch (Seviye) kontrolü, belirli tipteki metallerin
her bir hedef kategori gurubuna göre kabul
edilmesini ya da reddedilmesini sağlamaktadır.
NOTCH özelliği tüm kategorilerde kullanılabilir.
Mücevher, Madeni Para, Kalıntı ve Tarihi
esermodlarının her biri, kendine has bir Notch
setine sahiptir.
Notch yazısı görünene kadar MENÜ butonuna
basın, saha sonra yukarı aĢağı ayar yapmak için
"+" ve"-" tuĢlarına basın. Yanıp sönen ikonu,
Notch özelliğini kullanmank istediğini kategorini
üzerine getirin ve 5 saniye bekleyin ya da Notch
seçimini hemen yapmak için
basın.
KONTROLLER
Bu kategori, durumu tersine çevirir. Ġkon daha
önce yanmıĢ ise, bu noktada sönecek ve ilgili
kategorinin tespit edilmeyeceğini gösterir. Aynı
Ģekilde, ekranda görünmeyen bir ikon tekrar
yanarak,
ilgili
kategorinin
seviye
dıĢı
bırakıldığını ve hedeflerin tespit edileceğini
gösterir.
Aynı anda sadece tek bir kategori için Notch
özelliği kullanılabilir. Birden fazla kategoriyi
seviye dıĢında bırakmak için, bu iĢlemi her bir
kategori ikonu için tekrarlayın.
NOKTA ATIġI
Nokta AtıĢı aktive etmek için
basılı tutun.
Nokta atıĢı sadece bu buton basılı iken
kullanılabilir. 2 haneli gösterge, nesnenin
derinliğini inç cinsinden gösterir ve baĢlık
hedef üzerinde ileri geri haerket ettiğinde anlık
olarak
güncellenir.
Derinlik
göstergesi,
değiĢken ses tonu ve seviyesi ile birlikte,
hedefin kesin konumunun bulunmasına yardım
eder.
Nokta AtıĢı, daha önce tespit edilen ve
Mücevher, Madeni Para ya da Kalıntı
modları ile tanımlanmıĢ olan nesnelerin
tam konumunun bulunması için kullanılır.
Nokta atıĢı için, tespit baĢlığının hedef
üzerinde hareket ettirilmesi gerekmez;
kullnıcı, tespit baĢlığını daha yavaĢ
hareket ettirerek, arama alanını daraltabilir.
Daraltma:
Tepkiyi daha da daraltmak için, Tespit
BaĢlığının merkezini, tepki alanının
merkezine doğru hareket ettirin(ancak tam
merkez üzerinde tutmayın),Nokta AtıĢı
butonunu bırakın, daha sonrahemen tekrar
basın ve basılı tutun.Bu noktada, sadece
tespit baĢlığı hedefin üzerindeyken ses
duyarsınız. Bu daraltma prosedürünü
tekrarlayarak, tespit alanını daha da
daraltabilirsiniz.
Bu
prosedürü
her
tekrarladığınızda, tespit alanı daha da
daralacaktır.
HAREKET MODLARI ĠLE NOKTA ATIġI (hareket tespiti modu kullanılarak)
Hedeflerin tam konumunun, tespit sonrası belirlenmesi
Hedefin nokta atıĢıyla bulunması
1. Tespit BaĢlığıni, daralan salınım hareketiyle
hedef üzerinde sola sağa hareket ettirin.
2. "Alarm" sesinin alındığı noktayı belirleyin.
3. Hedef üzerinde ileri geri hareket ederek "bip"
esinin duyulduğu noktayı tespit edin..
4. Ġki hattın birleĢtiği nokta hedefin kesin
konumunu gösterir.
Hedef nokta atıĢıyla bulunurken, sesin
duyulduğu noktada Ģekilde görüldüğü gibi bir "X"
Ģekli yapmaya çalıĢın
15
ÇALIġMA MODLARI
HEDEFĠN DAĠRE ĠÇĠNE ALINMASI
Hedef alanını birbiriyle kesiĢen birden fazlasalınımhareketiye taramak, gömülü nesnelerin
sinyalinin ve potansiyelinin tekrarını teyit etmenin baĢka bir yoludur. Bu yöntemi kullanmak
için, hedel alan çevresinde dairesel hareketlerle yürüyün, tespit baĢlığını, bu daireye 30 ila
40 dereceyle hedef üzerinden tekrar tekrar geçirerek, hedef çevresinde daireyi
tamamlamadan yaklaĢık on farklı açı elde edin. Yüksek tonlu ses, herhangi bir açıdayken
tamamen kaybolursa, bakır ya da gümüĢten ziyade, büyük ihtimalle paslı demir içeren
nesne tespit etmiĢsinizdir. Ton farklı açılarda değiĢiyor ise, birden fazla nesne olabilir. Bu
hobiye yeniyseniz, önce tüm hedefleri kazıp çıkarmak isteyebilirsiniz. Sahada elde
edeceğiniz deneyim arttıkça, dedektörün tepkisinden yola çıkarak gömülü nesneleri ayırt
etmeyi öğrenirsiniz.
BU
ġEKĠLDE
GÖRÜNEN
16
ASLINDA
BU
OLABĠLĠR
MENÜ (Devam)
NOKTA ATIġI
Aktif hale getirmek için
basılı tutun. Tespit BaĢlığının hareket ettirilmesine gerek
yoktur; Tespit BaĢlığının metal bir nesnenin üzerinde tutulması uyarı sesi çıkaracaktır.
Hedefin inç cinsinden derinliğini gösteren 2 haneli numara haricinde ekran boĢ olacaktır.
Skala, madeni para boyutundaki nesnelere göre kalibre edilmiĢtir. Hedef merkezi, en az
derinliğin gösterildiği noktadır.
BaĢlık hedefin üzerinden geçerken, üretilen sesin frekansı ve tonu da değiĢecektir. Bu
ses, hedefin Ģekli ve boyutu hakkında da bilgi sağlar ve kazı iĢlerini kolaylaĢtırmak için
hedefin kesin konumunu da tespit eder. Hedefin merkezi, sesin en yüksek frekanslı ve
seviyede olduğu noktadır.
NOKTA ATIġI NASIL YAPILIR
Hedefi tanımladıktan sonra, baĢlığı hedefin bir yanına hareket ettirin, herhangi bir metal
nesnenin üzerinde olmadığınızdan emin olun, daha sonra nokta atıĢı butonunu basılı
tutarak hedefi tekrar tarayın.
Nokta atıĢı, aĢağıdaki gibi uygulanır:
1. basılı tutun.
2. Tespit BaĢlığıni, zemine ve hedefin yanına yakın tutun.
3. Tespit BaĢlığıni, yavaĢça hedefin etrafında gezdirin.
Hedef, Tespit BaĢlığının hemen altındayken ses en yüksek seviyededir.
1.
Not:Derinlik göstergesi, daraltma sırasında daha az hassastır.
BAġLIK AYAR KAYMASI
Sürekli arama için NOKTA ATIġI özelliğini kullanmak istiyorsanız, zaman içinde baĢlık
ayarının kayacağını ve dedektörün, daha az ya da daha fazla hassas hale geleceğini
unutmayın. Kaymayı en az düzeyde tutmak için, dedektörün düzenli olarak ayarlanması
gereklidir; tekrar ayar yapmak için butonu düzenli olarak bırakın ve tekrar basın.
17
KULAKLIK JAKI
Bu dedektör, 1/41 kulaklık jakına sahiptir. 1/4" jaka
sahip tüm stereo kulaklıklarla (pakete dahil değildir)
çalıĢabilmektedir. Kulaklık bağlandığında, hoparlör
sesi kapatılır. Kulaklık kullanımı ile pil ömrü uzar ve
etrafta bulunan insanlar rahatsız edilmemiĢ olur.
Kulaklık, aynı zamanda en zayıf sinyallerin bile
duyulabilmesini sağlar.
Güvenlik nedeniyle, trafik olan alanlarda ya da diğer
tehlikelerin
bulunduğu
alanlarda
kulaklık
kullanmayın. Bu cihaz, üç metre altındaki bağlantı
ya da kulaklık kablolarıyla kullanılmalıdır.
Kulaklık jakı, plastik bir giriĢe sahiptir ve bu Ģekilde,
yabancı maddelerin kontrol kutusuna girmesi
engellenir.
2
3
ÖZELLĠKLER &KISITLAMALAR
1.
Bu dedektör, su geçirmez bir Tespit BaĢlığına sahiptir. Tespit BaĢlığı, tamamıyla
suya daldırılabilir. Kontrol kutusu da su geçirmezdir, ancak suya
daldırılamamaktadır.
2.
YERALTI HĠZMET HATLARI. Hobi amaçlı bu metal dedektörü, gömülü boruların ya
da kabloların bulunması için tasarlanmamıĢtır. First Texas Products, bu amaçla
tasarlanmıĢ bir seri boru ve kablo dedektörü üretmektedir. Bunlar, hobi metal
dedektörünüzden farklı iĢlevlere sahip geliĢmiĢ cihazlardır.
3.
AġIRI ZEMĠN KOġULLARI. Bu dedektör, toprakta doğal olarak bulunan mineralleri
elemek için özel bir devreye sahip olsa da, aĢırı koĢullara sahip topraklara nüfuz
edememektedir ve ıslak tuzlusu plaj kumlarında çalıĢması öngörülmemiĢtir. Ancak,
kuru kumlarda arama yapmaya uygundur. Tuzlusu, aĢırı derecede iletkendir ve
daha geliĢmiĢ tipte bir dedektör kullanılmasını gerektirir. First Texas Products, bu
tipte dedektörler üretmektedir. Bazı altın arama alanlarında bulunanlar gibi yüksek
derecede mineral içeren diğer toprak tipleri de, dedektörün kapasitesini olumsuz
etkileyebilmektedir. Dedektörün aĢırı yüklenmesi, aĢırı koĢullara sahip bir alanda
olduğunuzun bir göstergesi olabilir.
4.
HEDEF KĠMLĠĞĠ: Dedektörün Hedef Kimliği tanımlama sistemi, en olası
tanımlamayı hesaplar ve gösterir. Hedef Kimliği, toprak koĢullarından, Tespit
BaĢlığının hedeften uzaklığından, hedefin toprak altında kaldığı süreden ve hedefin,
baĢka tip hedeflere yakınlığından etkilenir. Çok büyük metal nesneler, dedektörün
aĢırı yüklenmesine neden olabilir ve yanlıĢ Ģekilde tanımlanabilir.
5.
HASSASĠYETĠN AZALTILMASI. Hassasiyet kontrolünün temel iĢlevi, kullanıcının,
dedektörün hassasiyet ayarını azaltmasıdır. Dedektör kullanıcılarının tümü,
nesneleri maksimum derinlikte bulmaktadır. Ancak, günümüz koĢullarında, bu
dedektör ile çakıĢmaya neden olan EMI (Elektromanyetik GiriĢim) üreten sonsuz
çeĢitte cihaz mevcuttur.
Dedektörün, maksimum hassasiyet seviyesinde çalıĢamayacağı ortamlar
bulunmaktadır. Bu bir kusur değildir. Bu gibi bir ortamda arama yapacaksanız,
dedektörün hassasiyet ayarını azaltın. Bazı ortamlarda, arama yapılmasını imkansız
kılacak seviyede EMI mevcuttur. Yerüstü enerji nakil hatları ve yeraltı enerji hatları,
bu dedektör ile çakıĢmaya neden olabilir. Enerji nakil hatlarının kapasitesi, gün
içinde büyük oranda değiĢiklik gösterebilir. Örneğin, elektrik kullanımının en üst
düzeyde olduğu saat 18:00 civarında, yüksek oranda EMI mevcuttur. enerji nakil
hattı kaynaklı çakıĢma mevcut ise, ilgili alanda günün baĢka bir saatinde arama
yapmayı deneyin
24
2
5
SORUN ÇÖZME KILAVUZU
SEMPTOM
NEDENĠ
ÇÖZÜMÜ
Dedektör tıkırtı sesi
çıkarıyor, dengesiz ses
üretiyor ya da
hassasiyeti düĢük
• Dedektörün iç
• Dedektörü sadece
•
•
•
mekanlarda
kullanılması
Dedektörün enerji nakil
hatları yakınında
kullanılması
2 dedektörün birbirine
yakın kullanılması
Ortamdaki manyetik
çakıĢma
dıĢ mekanlarda
kullanın
·Enerji nakil hatlarından
uzaklaĢın
• 2 dedektörü birbirinden en
az 6 (20") metre uzakta
tutun
·Dengesiz sinyal kesilinceye
kadar hassasiyet ayarını
azaltın
Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Alkali pil kullanın.
Alkali, standart (çinko karbon) ya da Ģarj edilebilir
(NiCad, NiMH, vs.) pilleri birlikte kullanmayın.
Hoparlör sesi düĢük
• Pil bitmiĢ
·YanlıĢ tipte pil
• Pili değiĢtirin
• Alkali pil kullanın
kullanılıyor
Ekranda tek bir Hedef
Kimliği gösterilmiyor ya da
dedektör, birden fazla
tonda ses üretiyor
Güç yok, ses yok
• Birden fazla hedef
•
•
mevcut
Toprak aĢırı mineralli
Hassasiyet ayarı
aĢırı yüksek
·Pili bitmiĢ
· Kablo sıkı Ģekilde
bağlanmamıĢ
• Tespit BaĢlığıni farklı
açılarda hareket ettirin
·Farklı bir alana gidin
• Hassasiyet ayarını azaltın
• Pilleri değiĢtirin
• Bağlantıları kontrol edin
Not: Bu ekipman, FCC Yönergesi 15. Bölüm uyarınca test edilmiĢ ve B Sınıfı (Class B) dijital
cihaz limitleriyle uyumlu olduğu tespit edilmiĢtir. Bu limitler, yerleĢim alanlarındaki zararlı
çakıĢmaya karĢı makul koruma sağlamak için tasarlanmıĢtır. Bu ekipman, radyo frekansı
üretmekte, kullanmakta ve yaymaktadır, talimatlar doğrultusunda kurulumu yapılmadığı ya
da kullanılmadığı takdirde, radyo frekansındaki iletiĢimde zararlı çakıĢmaya neden olabilir.
Ancak, doğru kurulum yapılması halinde çakıĢma olmayacağına dair bir garanti
verilmemektedir. Bu ekipmanın, kapatılıp açılarak radyo ve televizyon sinyallerinin
alınmasını etkilediği tespit edilir ise, kullanıcının, aĢağıdaki önlemlerden birini ya da birden
fazlasını alarak çakıĢmayı ortadan kaldırması önerilir:
- Alıcı antenin yönünün ya da yerinin değiĢtirilmesi.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafenin artırılması.
- Yardım için satıcıya ya da uzman bir radyo/TV teknisyenine baĢvurulması.
CE Üretici, minimum ESD performansı kriterinin 1) ünitenin kalıcı hasar görmemiĢ olması ve
2) kullanıcının müdahalesine izin verilmesi olduğu ifade eder.
Bu ürün, RoHS uyumludur.
Bu ürün, aĢağıdaki Kanada Endüstrisi gerekliliklerini karĢılamaktadır: CAN ICES-3 B/NMB-3 B.
26
DEFĠNE AVCILIĞI AHLAK KURALLARI:
• Arama yaparken daima Federal, Ulusal, Bölgesel ve yerel kanunlara raiyet edin.
• Özel mülke saygı gösterin ve sahibinin iznini almadan özel mülke girmeyin.
• Kazdığınız tüm delikleri kapayın ve çevreye zarar vermeyin.
• Bulduğunuz tüm atıkları ve çöpleri imha edin.
• Doğal kaynaklarımıza, vahĢi yaĢama ve özel mülke saygı gösterin.
• Tüm define avcılarını temsil edin; daima düĢünceli, özenli ve nazik olun.
• Asla tarihi ya da arkeolojik hazinelere zarar vermeyin.
• Tüm define avcıları sizin hareketleriniz üzerinden değerlendirilebilir; diğer
insanlara karĢı daima nazik ve özenli davranın.
5-YIL SINIRLI GARANTĠ
BEDAVA BĠR DEDEKTÖR kazanma Ģansı elde etmek için
garantinizi çevrimiçi kaydedin
Ayrıntılı bilgi için, www.fisherlab.com adresini ziyaret edin.
F11metal dedektörü, normal kullanım koĢullarında, ilk alıcı tarafından satın alınma tarihi
itibarı ile malzeme ve iĢçilik kusurlarına karĢı beĢ yıl boyunca garanti altındadır.
Ġhmal, kasıtsız kaza ya da yanlıĢ kullanım neticesinde ortaya çıkacak hasarlar, bu
garanti kapsamında değildir. F11metal dedektörünün kötü niyetli ya da yanlıĢ
kullanımına dair verilecek kararlar, sadece üreticinin takdirindedir.
Bu garanti kapsamında hizmet talep etmek için Satın Alma Kanıtı gösterilmesi
gereklidir.
Bu garanti kapsamındaki yükümlülükler, kendi takdirimize bağlı olarak, nakliye
ücreti ödenmiĢ olarak First Texas Products'a gönderilen metal dedektörünün
değiĢtirilmesi ya da onarılması ile sınırlıdır. First Texas Products'a gönderim
ücreti, tüketici tarafından karĢılanacaktır.
Dedektörünüzü servis için göndermeden önce Ġade Onay (RA) Numarası almak
için, lütfen First Texas Products ile irtibata geçin. RA numaranızı paketin üzerine
yazın ve dedektörü, 15 gün içinde aĢağıdaki adrese gönderin:
FisherResearchLabs
1465 Henry Brennan Dr.
El Paso, TX 79936 Phone:
915-225-0333 ext. 118
ABD DIġINDAKĠ MÜġTERĠLERĠN DĠKKATĠNE
Bu garanti, diğer ülkelerde değiĢiklik gösterebilir; ayrıntılı bilgi için dağıtıcınızla irtibata geçin.
Garanti, ABD'ne ve ABD'den nakliye masraflarını kapsamamaktadır.
FCC, 15. Bölüm uyarınca, bu cihaz üzerinde, uyum yükümlülüğü bulunan tarafın onayı
alınmadan yapılacak değiĢiklik ya da modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı kullanma
yetkisini geçersiz kılmaktadır.
Bu cihaz, FCC 15. Bölüm, B Alt Bölüm, Bölüm 15.109 Class B uyumludur.
Copyright© 2015
Bu kılavuzun ya da belirli bölümlerinin herhangi bir Ģekilde çoğaltılması dahil tüm hakları saklıdır,
Fisher, FisherResearchLabs'ın tescilli markasıdır.
www.fisherlab.corn
2
7
AKSESUARLAR
Fisher® Dolgulu TaĢıma Çantası
,
Sağlam, çift dikiĢli üretim. Yedek pillerin ya da küçük
aksesuarların koyulabileceği kullanıĢlı dıĢ cebe sahiptir.
- 103693000C
Fisher® CamoPouch---------iki iç cebe ve kemere sahip kamuflaj çanta. - PCH-F
Stereo Kulaklıklar ----------Fisher® metal dedektörleri ile kullanım için. Hafif ve ayarlanabilir,
stereo ses, ayarlanabilir ses seviyesi, 1/4" jak ve 1/8" adaptör,
1.22 m kablo. - 9720950000
Metal Kum Küreği
Eleme deliklerine sahip büyük, galvanize metal kürek. Güçlü kauçuk kulp.
- KUM KÜREĞĠ
Lesche Bıçağı
Yüksek kaliteli ısıl iĢlem görmüĢ Tampere çelikten üretilmiĢtir. En üst düzey
kazma aracı. Sağlam bir kılıfa sahiptir. 30 cm uzunluğa ve 18 cm tırtıklı bıçağa
sahiptir.
- LESCHE BIÇAĞI
Fisher® Baseball ġapkası ------Tek beden. - FCAP
Fisher® T-Shirt
%100 pamuk, Fisher® Logosu. Bedenler: S, M, LG, XL & XXL - FTSHIRT
Yedek/Aksesuar Tespit baĢlıkları -------...
18 cm Yuvarlak Eliptik Aksesuar BaĢlık - 7COIL-RE-F
23 cm Üçgen ġekilli EĢmerkezli Eliptik Aksesuar BaĢlık - 9COIL-EE
28 cm Üçgen ġekilli EĢmerkezli Eliptik Yedek BaĢlık - 11COIL-EE
BaĢlık Kapakları
BaĢlığınızı, aĢınmaya ya da hasarlar karĢı koruması için özel olarak tasarlanmıĢtır.
23 cm Üçgen ġekilli EĢmerkezli Eliptik BaĢlık Kapağı- 9COVER-EE
28 cm Üçgen ġekilli EĢmerkezli Eliptik BaĢlık Kapağı- 11COVER-EE
Yağmur Kılıfları
F11 model dedektörünüzün yağmurdan korunması için özel olarak tasarlanmıĢ, neopren koruma kılıfıCOV-F11
AltınArama Kitleri
Pakete dahilparçalar:
AltınKiti
Deluxe Kit
Hardrock Kit
PARÇA
NUMARASI;
PARÇA NUMARASI;
PARÇA NUMARASI;
GOLDKIT2
GOLDKIT3
26.5 'cmGold Pan
35 cm Gold Pan
Klasifikatör
2 - Kırılma Dirençli
ġiĢe Ağızlıklı ġiĢe
Siyah Kum Mıknatısı
Define Küreği Cımbız
Büyüteç Delme
Aleti Kaya
Çekici
Talimat Kılavuzu
Sırt Çantası
x
x
x
x
x
x
x
x
x
GOLDKIT1
x
x
x
x
x
AYRINTILI BĠLGĠ ĠÇĠN, WWW.FISHERLAB.COM ADRESĠNĠ ZĠYARET EDĠN • 1-800-685-5050
MF11
060215

Benzer belgeler

KULLANIM KILAVUZU

KULLANIM KILAVUZU Kulaklık Jakı .................................................................................................................. 20 Özellikler ve Kısıtlamalar .........................................

Detaylı

İndir / Görüntüle

İndir / Görüntüle demir nesneler, ekranın solunda, Fe sembolü ile gösterilir. GümüĢ nesneler, ekranın en sağındaki bölgelerle gösterilir.

Detaylı

TEKNETICS Eurotek PRO METAL DEDEKTÖRÜ KULLANIM

TEKNETICS Eurotek PRO METAL DEDEKTÖRÜ KULLANIM demir nesneler, ekranın solunda, Fe sembolü ile gösterilir. GümüĢ nesneler, ekranın en sağındaki bölgelerle gösterilir.

Detaylı