Türkiye`deki Tefsir Akademyasının Kur`an ve Tefsir Alanındaki

Transkript

Türkiye`deki Tefsir Akademyasının Kur`an ve Tefsir Alanındaki
‹slâmî ‹limler Dergisi, Y›l 2, Say› 1, Bahar 2007 (245-295)
TÜRK‹YE’DEK‹ TEFS‹R AKADEMYASININ
VE TEFS‹R ALANINDAK‹ ÇALIfiMALARI
KUR’AN
-Makale, Kitap-Tebli¤ ve Tezler- II
Ömer KARA*
ABSTRACT
STUDIES ON QUR’AN AND TAFSEER FIELDS IN TURKEY
-Articles, Books, Papers and ThesisThis study will presents studies on Qur’an and Tafseer fields at levels of
articles, books, papers and thesis as bibliografically. We aimed with this
study to support academics of this field for seeing materials and to present bibliographical knowledge to persons being interested in these fields.
The study is classified as thesis (associate professorship, doctoral and
master), books, articles and papers. Consequently, it is put a diagram for
indicating abbreviations within our article.
Key words: Interpretion, Qur’an, article, book, paper, thesis.
Elinizdeki makale ‹slami ‹limler Dergisi ikinci say›s›nda “TÜRK‹YE’DEK‹
TEFS‹R AKADEMYASININ KUR’AN ve TEFS‹R ALANINDAK‹ ÇALIfiMALARI Makale, Kitap-Tebli¤ ve Tezler- I” bafll›¤› ile yay›nlanm›fl olan yaz›m›z›n devam›n› oluflturmaktad›r.
III. MAKALELER
Abay, Muhammed, “K›raat Bibliyografyas›” (Murat Sülün’le), Kur’ân ve Tefsîr Araflt›rmalar›-IV, ‹stanbul 2002, s. 477-540.
………, “Osmanl› Döneminde Yaz›lan Tefsîr ile ‹lgili Eserler Bibliyografyas› (Tefsîrler,
Hâfliyeler, Sûre Tefsîrleri, Tercümeler)” Dîvân, 6/1 ‹stanbul 1999, 249-303.
………, “Türkiye’de Bas›lmakta Olan Mushaflar›n Resm-i Osmanî Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi”, [dv...].
Ad›güzel, Mehmet, “K›râat ‹lminde Tar›k-Sened Boyutu ve Konu ile ‹lgili Te’lif Edilen
Eserler”, EAÜ‹FD, XVI, Erzurum 2001, 233-257.
*
Dr. Yüzüncü Y›l Üniv. ‹lahiyat Fak. Tefsîr Anabilim Dal›. [email protected] (Katk›lar›ndan dolay› Prof. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ’ye; Ö¤r. Gör. Mehmet DA⁄’a ve Dr. Muhammed ABAY’a
özellikle teflekkür ediyorum.)
246
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Kur’ân Ö¤renim ve Ö¤retiminin Önemi ve Ezberleme Teknikleri”, EKEV, III/ 1,
Ankara 2001, 179-186.
………, “Kur’ân Ö¤retim Metodlar› ve Ö¤reticilik Vas›flar›”, EAÜ‹FD, XIX, Erzurum
2003, 193-218.
………, “Kur’ân-› Kerîm’i Te¤annî ile Okuma”, HM, 322/2-4 ve 323/2-4, Ankara 1991.
Akay, Ali, “Gaybî Konular›n Anlat›lmas›nda Kur’ân Dilinin Özellikleri”; DÜ‹FD, VI/2,
Diyarbak›r 2003, 63-70.
………, “Halifetullah”, DÜ‹FD, (Patrica Crone- Martin Hinds, çev. Mehmet Azimli- Ali
Akay) VII/2, Diyarbak›r 2005, 169-192.
………, “‹slâm Tefsîr Kay›tlar›nda Süryanice ‹le ‹lgili Kay›tlar”, Süryaniler ve Süryanilik
içinde, Orient Yay›nlar›, Ankara 2005, III/17-26.
………, “Kur’ân’da Gramer Hatalar›(!)”, DÜ‹FD, (Moiz Amjad, çev. Mehmet Cevat ErginAli Akay), VII/1, Diyarbak›r 2005, 193-201.
………, “Kur’ân’da Temsîlî K›ssalar”, SBArD, I/2, Diyarbak›r 2003, 233-243.
………, “Kur’ân’da Yusuf K›ssas›: Taslak, Temalar ve Karakterler”, DÜ‹FD, (Mustans›r
Mir, çev. Ali Akay) VII/1, Diyarbak›r 2005, 173-192.
………, “Kur’ân’›n Kelime Kadrosunun Süryanice ‹le ‹liflkisine Dair Tefsîr Kaynaklar›n›n Tutumu”, Süryaniler ve Süryanilik içinde, Orient Yay›nlar›, Ankara 2005,
III/1-16.
………, “Muslihuddin el-Larî’nin Burhânu’t-Temânu’ ile ‹lgili Bir Eseri”, DÜ‹FD, VII/2,
Diyarbak›r 2005, 143-167.
………, “Muslihuddin el-Lari’nin Tefsîru Sûreti’l-Kadr ‹simli Eseri”, [dv...]
Akdemir, Salih, “Cumhuriyet Döneminde Yay›nlanan Türkçe Telif ve Tercüme Tefsîrler
Üzerine Bir De¤erlendirme”, ‹A, II/8, Ankara 1988, 17-34.
………, “‹lmî Tefsîr Hareketinin De¤erlendirilmesi ve Ondokuz Rakam› Üzerine”,
Kur’ân’›n Anlafl›lmas›na Do¤ru adl› çevirinin içinde, X-XLVIII, Ankara 1983.
………, “‹slâm Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Kasd›n Afl›lmas› Meselesi Üzerine Bir
Tedkik”, ‹A, II/2, Ankara 1986, 22-27.
………, “Kur’ân Çevirilerinde Dikkate Al›nmayan Önemli Bir Üslûp Özelli¤i Üzerine”, ‹slâmiyat, V/1, Ankara 2002, s. 143-161.
………, “Müsteflriklerin Kur’ân-› Kerîm ve Hz. Muhammed (sav)’e Yaklafl›mlar›”, AÜ‹FD,
XXXI, Ankara 1989, 179-210.
………, “Râhib G. Basetti-Sani’nin Hz. Îsâ ‹le ‹lgili Baz› Kur’ân Âyetlerini Yorumlamas›
ve Müslüman-Hristiyan Diyalo¤una Ça¤r›s› Üzerine”, AÜ‹FD, XXVI, 1983, 183201.
………, “Robert Mantran’›n “L’expansiyon Musûlmane (VII e XI e Siecles)” Adl› Eseri ve
Tercümesi Üzerine”, AÜ‹FD, XXVI, Ankara 1983, 589-624.
………, “fierî’at Nedir?” (R. Garaudy, çev. S. Akdemir), ‹slâmiyât, I/4, Ankara 1998, 1524.
………, “Tarih Boyunca ve Kur’ân-› Kerîm’de Kad›n”, ‹A, V/4, Ankara 1991, 260-270.
Akgül, Muhittin, “Alkol-Uyuflturucu ve Korunma Yollar›”, D‹D, 35/2
………, “Besmeleyle ‹lgili Baz› Meseleler”, YÜ, 2002.
………, “Dünya Nimetleri Karfl›s›nda Kurani Ölçüler Karun K›ssas› Örne¤i”, YÜ, 2004.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
247
………, “Ebû Mansûr el-Mâturîdî ve Te’vîlâtu’l-Kur'ân”, SAÜ‹FD, II, 2001.
………, “Hz. Peygamber (s.a.s)’e Salât ü Selâm”, YÜ, 2000.
………, “Hz. Peygamberin ‹smetiyle ‹lgili Baz› Âyetlerin Yorumu”, D‹D, 2000 Özel Say›s›.
………, “Kur’ân Okuman›n ‹nsana Dünya ve Ahirette Kazand›rd›klar›”, YÜ, 2003 .
………, “Kur’ân Tefsîrinde ‹deal Yöntem”, (Karadavi, çev: M. Akgül), D‹D, 38/3, 57-90.
………, “Nüzûlü ‹sa Meselesinin Tefsîr Gelene¤ine Yans›malar›”, [dv...].
………, “Peygamberimizin Han›mlar› ve Evliliklerindeki Hikmetler”, EKEV I/4, 1999.
………, “Toplumu Islahta Kur'ân'›n Öngördü¤ü Baz› ‹lkeler”, D‹D, 34/1.
Akp›nar, Ali, “Allah’›n Ahlak› ‹le Ahlaklanmak”, Tasavvuf, VI, Ankara 2001, 61-80.
………, “Bar›fl Dînî ve Sevgi Peygamberi”, YÜ, 63, ‹stanbul 2004..
………, “Bir Han›m Müfessir Zeynep el-Gazalî ve Tefsîri”, CÜ‹FD, III, 1999, 229-255.
………, “Celaleyn Tefsîri ve Müellifleri”, CÜ‹FD, II, Sivas-1998, 181-198.
………, “Dinin Anlat›lmas›nda Yeni Yaklafl›mlar”, D‹D, 37/4, Ankara 2001, 101-116.
………, “Dünya-Âhiret Dengesi”, Misâk, 77, Ankara 1997, 35-40.
………, “Günümüz ‹nsan›n›n Kur’ân’a Olan ‹htiyac›”, D‹D, 37/4, Ankara 2002, 113-135.
………, “Hayattan Emekli Olunmaz”, YÜ, 62, ‹stanbul 2003.
………, “Hz. Lût ve Helak Olan Kavmi”, Misâk, 73, Ankara 1996, 31-30.
………, “Hz. Peygamberin Âlinden Olmak”, DAVD, 50, Ankara-2003, 5-8.
………, “‹nsan›m›z› zararl› al›flkanl›klardan korumada Kur’ân Yöntemi”, YÜ, 67, 2005.
………, “‹slâm’da Çal›flman›n Önemi ve Çok Yönlülü¤ü”, DAVD, IV, Ank. 1999, 42-47.
………, “‹flârî Tefsîr ve Kufleyrî’nin Besmele Tefsîri”, Tasavvuf, IX, Ankara 2002, 53-92.
………, “Konuflmalar›nda Kur’ân’la ‹stiflhad Edenler”, EKEV, II, Ankara 1998, 33-42.
………, “Kur’ân Ayd›nl›¤›nda Kültür”, ‹S, 46-47, ‹stanbul 1997, 94-98.
………, “Kur’ân Âyetlerine Göre Hac ‹badetinin Zaman› ve Daha Sa¤l›kl› Bir ‹badet ‹çin
Baz› Teklifler”, Marife, III/1, Konya 2003, 89-106.
………, “Kur’ân’da 40 Yafl Duas›”, YÜ, 66, 2004.
………, “Kur’ân’da Hece Harfleri (Huruf-i Mukattaa) ve Kufleyrî’nin Hece Harfleri Yorumu”, Tasavvuf, XI, Ankara 2003, 55-73.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Emtiaya Bak›fl›”, Çerçeve, 15, 120-124.
………, “Kur’ân-› Kerîmde Hak Kavram› ve Seyahat Etme Hakk›”, ‹A, III-IV, Ankara
1998, 187-197.
………, “Kur’ân-› Kerîmde Okuma Laf›zlar›” (S.A. Abdülvâhid, çev: A. Akp›nar), CÜ‹FD,
II, Sivas 1998, 199-235.
………, “Mehmed Ubeydullah Efendinin Laiklik ve Kur’ân’›n Do¤ru Anlafl›lmas›yla ‹lgili Görüflleri”, CÜ‹FD, VII/2, Sivas 2003, 31-41.
………, “Mescid, Cami ve Külliye”, Misâk, 69, Ankara 1996, 41-48.
………, “Mirac Gecesi Hz. Peygambere Verildi¤i Söylenen Âyetlerle ‹lgili Baz› Mülahazalar”, CÜ‹FD, I, Sivas-1996, 95-101.
………, “Mushafa Abdestsiz Dokunma Meselesi”, CÜ‹FD, V/1, Sivas 2001, 81-109.
………, “Ömer R›za Do¤rul ve Tefsîre Katk›s›”, CÜ‹FD, VI/1, Sivas 2002, 17-36.
………, “Sa’îd b. Cübeyr ve Tefsîr ‹lmindeki Yeri”, ‹NÜ‹FD, I, Darende 1995, 25-34.
………, “Sevgi, Bar›fl, Güven Dînî ‹slâm ve Peygamberimiz”, TDV Haber Bülteni, 72,
A¤ustos-Eylül 2001, 22-27.
248
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Unutulan Salih Bir Amel: Karz-› Hasen”, Misâk, 71, Ankara 1996, 43-47.
………, “Vakf›n Dinî Temelleri”, Revak, Sivas 2002, 33-44.
………, “Vak›f ‹nsanlar ve Din”, YÜ, 65, 2004.
………, “Yafll›lar, Gözü Yafll› Olmas›n”, DAVD, 40, Ankara-2002, 41-46.
………, “Zaman ve Mekan›n Derinliklerine Manevî Yolculuk”, YKD, ‹stanbul 2000, 4-11.
Akyüzo¤lu, Hüseyin, “Kur’ân’da ‹hbât: Semantik Bir Çal›flma”, (Casir Ebû Safiye, çev.
Hüseyin Akyüzo¤lu), SAÜ‹FD, IV, Sakarya 2001, 239-260.
Albayrak, Halis, “Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r’›n Tefsîr Anlay›fl›”, AÜ‹FD XXIV, Ankara 1993, 155-173.
………, “K›râat Sorunu”, AÜ‹FD, XLII.
………, “Mubhemâtu’l Kur’ân ‹lmi ve Kur’ân Tefsîrindeki Yeri”, AÜ‹FD XXXII, Ankara
1992, 155-182
………, “Özelefltiri”, DG, fiubat 1990.
………, “Peygamberi Yoruma Lay›k Kadrolar Yetifltirilmelidir”, DAD, 1992, II.
………, “Taberî’nin K›râat Farkl›l›klar›na Bak›fl›”, (Rusça), Azerbeycan Elmler Akademiyas› Edebiyat Araflt›rmalar› Elmi Toplusu, 1998.
………, “Taberî’nin K›râatlar› De¤erlendirme ve Tercih Yöntemi (Câmiu’l-Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân Çerçevesinde)”, AÜ‹FD, XLII.
………, “Tefsîr Usûlünde Bütünlük Sorunu Adl› Makalenin Düflündürdükleri ve Farkl›
Bir Yaklafl›m”, ‹A, III, Temmuz 1990, 203-219.
………, “11-12 Ekim 2001’de Londra’da Yap›lan Kur’ân: Metin, Çeviri ve Yorum (The
Qur’an: Text, Translation and Interpretation) Adl› Konferanstan Genel ‹zlenimler”, SAÜ‹FD, IV, Sakarya 2001, 221-238.
Albayrak, ‹smail, “A comparison of the reports of Muqâtil (150/767) included in the
exegesis of al-Tha”labî (427/1036) with the reports in Muqâtil’s own published
exegesis’, (M. A. Koç, çev. ‹. Albayrak) [dv...]
………, “Abdülhamîd el-Ferâhî ve Emin Ahsen el-Islâhî’nin Gelifltirdikleri Kur’ân Tefsîri Metodolojisi”, SAÜ‹FD, IV, 2001, 69-84.
………, “Bir Peygamber Âfl›¤› ve Türk Dostu: Muhammed Marmaduke Pickthall”, YÜ,
LXXI, Ocak-fiubat-Mart 2006.
………, “Charles C. Torrey’s Concept of the Qur’an and Its Narratives”, SAÜ‹FD, III,
2001, 137-150.
………, “Do¤ulu Bir Oryantalist: Toshihiko Izutsu ve Kavram Çal›flmalar› (Küfür Kavram› Özelinde)”, ‹A, XVIII, Ankara 2005.
………, “Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r ve Bedizüzzaman Sa’îd Nursi’nin Nesh Konusuna Yaklafl›m›”, YÜ, 64, 2004, 36-41.
………, “Erken Dönem Kurrâ ile ‹lgili Oryantalistik Bak›fl Aç›s›n›n Elefltirel De¤erlendirmesi”, Marife, IV, 2004, 129-154.
………, “Erken Dönem Tefsîr Faaliyetleri Adl› Eserin ‹slâmiyat bülteninde Tan›t›m›”
(Haziran-Temmuz 2003), 22-24.
………, “Isnads and Rijal Expertise in the Exegesis of Ibn Abi”, (M. A. Koç, çev. ‹. Albayrak), Der ‹slâm, 82, 2004, 146-168.
………, “Isrâîliyyât and Classical Exegetes’ Comments on the Calf with a Hollow Sound: Q.
20:83-98/7:147-155 with Special Reference to Ibn ‘Atiyya”, JSS, 47, 2002, 39-65.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
249
………, “‹çimizdeki Öteki: Tefsîrde Hâricî (‹bâdî) Alg›lamas›na Dair Genel Bir De¤erlendirme”, Usûl, 2005.
………, “‹slâm’›n Do¤ufluyla ‹lgili Alternatif Yaklafl›m”, (N. Robinson, çev.‹. Albayrak),
‹A, XVI, 2003, 166-175.
………, “John Wansbrough ve Ahkâm Tefsîri”, ‹HA, II, 2004, 127-140.
………, “John Wansbrough’nun Kur’ân Tarihi Teorisi ve Bat›’da Do¤urdu¤u Tart›flmalar”, ‹slâmiyât, IV, 2001, 163-180.
………, “Kur’ân Hermenöti¤ine Do¤ru: Humanist Yorum Aray›fl›”, (Nasr Ebû Zeyd, çev.
‹. Albayrak), ‹slâmiyât, VII, 2004, 39-60.
………, “Kur’ân ve Anlat›[m] Bilim’, EKEV, VI, 2002, 87-103.
………, “Kur’ân-› Kerîm Âyetler’inin Tertîbi Hakk›ndaki Oryantalist Söyleme Genel Bir
Bak›fl”, Marife, II, Konya 2002, 155-164.
………, “Metinsel Diyalog: ‹slâmiyyât”, ‹slâmiyât, V, Ankara 2002, 109-122.
………, “Mu’minûn Sûresi’nin yap›s› ve tefsîri” (N. Robinson, çev. ‹. Albayrak), SAÜ‹FD,
IX, 2004, 185-206.
………, “Oryantalist Misyonerler ve Kur’ân: Bat› Etkisinde Hint Kur’ân Araflt›rmalar›
Adl› Eser Üzerine Baz› Mülahazalar”, HTD, II, 2004, 141-150.
………, “Oryantalizmi Yeniden Okumak: Bat›’da ‹slâm Çal›flmalar› Sempozyumundan
Genel ‹zlenimler”, SAÜ‹FD, V, Sakarya 2002, 191-212
………, “Re-evaluating the Notion of Isrâ’îliyyât”, DEÜ‹FD, XIV, 2001, 69-98.
………, “Richard Bell, Kur’ân Çal›flmalar› ve Kur’ân Vahy-i Hakk›ndaki Görüflleri”, SAÜ‹FD, III, 2001, 267-280.
………, “Tefsîr Çal›flmalar›n›n Bugünkü Durumu”, (A. Rippin, çev. ‹. Albayrak), SAÜ‹FD, III, 2003, 45-65.
………, “The Classical Exegetes’ Analysis of the Qur’anic Narrative 18:60-82”, IS, 42,
2003, 289-315.
………, “The Historical Status of the Qur’an: Modern Discussion Among Turkish Academics”, JICMR, (will be published in January).
………, “The Notions of Muhkam and Mutashâbih in the Commentary of Elmal›’l› Muhammed Hamdi Yaz›r”, JQS, V, 2003, 19-34.
………, “The Qur’anic Narratives of the Golden Calf Episode”, JQS, III, 2001, 47-70.
………, “Turkish Exegeses of the Twentieth Century: Hak Dînî Kur’ân Dili”, IS, 43,
2004, 391-414.
Alemdar, Yusuf, “‹lâhî Din(ler) Mensuplar›n›n Hay›rl› Olanlar›na Allah’›n Kur’ân’da Öngördü¤ü Ortak ‹sim: Ümmet-i Kâime”, CÜ‹FD, VI/1, Sivas 2002, 249-266.
………, “‹lk Devir ‹slâm Tarihinde Kurrâ’ Kavram›”, Nüsha, (G. H. Juynboll, çev. Y.
Alemdar), III/11, Ankara 2003, 139-152.
………, “‹slâm’›n ‹lk Döneminde Kur’ân K›râat› (=Okuma)n›n Durumu”, Nüsha, (G. H.
Juynboll, çev. Y. Alemdar), IV/12, Ankara 2004, 77-88.
………, “‹spanya’da Arap Hâkimiyetinin ‹zleri”, CÜ‹FD, (E. Rosenthal, çev. Y. Alemdar),
yh, Sivas 2006.
………, “K›râatlerin Oluflumu Ba¤lam›nda Kur’ân’›n Cem’i Konusuna Yeni(den) Bir Bak›fl”, CÜ‹FD, VII/2, Sivas 2003, 219-248.
250
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “K›râatlerin Ortaya Ç›k›fl› Meselesine Yeni(den) Bir Bak›fl”, CÜ‹FD, VIII/2, Sivas
2004, 143-170.
………, “Kur’ân-› Kerîm Ö¤retimi”, CÜ‹FD, (Ö. H. Hasan, çev. Y. Alemdar), VIII/1, Sivas
2004, 261-291.
………, “Kurrâ’ (Terimi) ve Arapça Sözlük Gelene¤i”, Nüsha, (N. Calder, çev. Y. Alemdar), V/19, Ankara 2005, 91–102.
Altunda¤, Mustafa, "Hz. Muhammed'in Risâletinin Evrenselli¤i", (M. Said Ramazan Bûtî, çev. Mustafa Altunda¤), Kur’ân Mesaj› Dergisi, ‹stanbul A¤ustos-Eylül-Ekim
1998, 60-70.
………, “‹stanbul Topkap› Mushaf› Hz. Osman’a m› Aittir?”, Marife, 2/1, bahar 2002.
Altunda¤, Mustafa, “Kelâmullah-Halku’l-Kur’ân Tart›flmalar› Çerçevesinde Kelâm-›
Nefsî – Kelâm-› Lafzî Ay›r›m›”, MÜ‹FD, 18, 2000, 149-181.
………, “Kur’ân Hitab›n›n Ehl-i Kitab› Ba¤lay›c›l›¤› Üzerine”, Bak› Dövlet Universiteti
‹lâhiyât Fakültesinin Elmi Mecmuas›, 01 (03) Temmuz 2005, 79-121.
………, “Kur’ân Vahyinin ‹lk Mesajlar›nda Ahlaki Boyut”, Bak› Dövlet Universiteti ‹lâhiyât Fakültesinin Elmi Mecmuas›, 02 (02) Temmuz 2004, 109-149.
………, “Kur’ân’›n Evrenselli¤i: Delilleri, Karfl›t Görüflün Analizi”, Bak› Dövlet Universiteti ‹lâhiyât Fakültesinin Elmi Mecmuas›, 01 (01) Mart 2004, 101-134.
………, “Quran Âyeleri ‹fl›¤›nda Q›z Uflaqlar›n›n Diri Diri Topra¤a Basd›r›lmas›”, Azerbaycan Milli Elmler Akademiyas› Akademik Z. Bünyadov Ad›na fierqflunasl›k
‹nstitutu Elmi Arafld›rmalar, 3-4, Bak› 2004, 327-333.
………, “Quran›n Behs Ettiyi Mövzular", Azerbaycan Milli Elmler Akademiyas› Akademik Z. Bünyadov Ad›na fierqflunasl›k ‹nstitutu Elmi Arafld›rmalar, 3-4, Bak›
2004, 342-350.
………, “Sahih K›raatlerin Arap Lehçeleriyle ‹liflkisi Üzerine”, MÜ‹FD, 20, 2001, 23-48.
Arslan, Durmufl, “K›râat ‹lminde ‹cazetnameler ve Bir ‹cazetname Örne¤i”, CÜ‹FD,
VII/2, Sivas 2003.
Arslan, G›yasettin, “Bat›ni Tefsîrin Do¤uflu ve Nedenleri”, FÜ‹FD, 9/1, Elaz›¤ 2004.
………, “Erken Dönem F›k›h Ekolleri ve Afl›r› Yorum Problemi”, Bilimname, 1, Kayseri
2005, 7-19.
………, “‹bn Haldun’un Mukaddimesinde Tabii Tefsîr Realitesi”, ‹A, 17/4, 2004.
………, “‹mâm fiâfi’î’nin Hikmet Teorisi”, ‹A, 16/3, Ankara 2003, 444-453.
………, “Kur’ân Okumalar›nda F›k›hç› Perspektif”, FÜ‹FD, 9/2, Elaz›¤ 2004.
………, “Kur’ân-› Kerîmde Teysîr Metodu”, FÜ‹FD, I, Elaz›¤ 1996, 407-428.
………, “Tefsîr Çal›flmalar›nda Konulu Tefsîrin Önemi”, FÜ‹FD, II, 1997, 185-200.
………, “Tefsîr Çal›flmalar›nda Kur’ân Meselleri ve Atasözlerimiz”, DA, 5, 2003.
………, “Tefsîrde Dünyevileflme”, Marife, I/3, Konya 2002, 107-118.
………, “Türkçe Kur’ân Me’âllerinde min Harfinin Aktar›m Problemi”, Marife, IV/1,
Konya 2004, 103-119.
………, “Türkçe Kur’ân-› Kerîm Me’âllerinde Hedef Dilin Önemi”, FÜ‹FD, VIII, Elaz›¤
2003, 27-44.
Arslan, Ömer, “Hoflgörü ve Tolerans Kavramlar›na Etimolojik Aç›dan Analitik Bir Yaklafl›m”, CÜ‹FD, V/2, Sivas 2001.
………, “Kur’ân Tilavetinde Tecvîd’in Gereklili¤i ve Lahn (Okuyufl Hatalar›)”, CÜ‹FD,
VII/1, Sivas 2003.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
251
………, “Mu’tezile F›k›h Usûlü ve el-Basri’nin ‘el-Mu’temed’ Adl› Eseri”, (Hamidullah,
çev: Ö. Aslan), Bilimname, IV/1, Kayseri 2004.
Atalay, Orhan, “Bintu’l-fiâtî Perspektifinde Esbâbu’l-Nüzûl Üzerine”, (S. Syamsuddin,
Çev. O. Atalay, EKEV, II/1, Kas›m 1999.
………, “Erken Dönem Farça Tefsîrlerden Bir Örnek (Hicri V. Yüzy›l)”, [dv...]
………, “‹bn-i Hâleveyh ve ‹’râbu Selâsine Sûre Mine’l-Kur’ân adl› eserinin tan›t›m›”,
EAÜ‹FD, 17, Erzurum 2002.
………, “‹kbâl ve Kur’ânî Düflünüfl Biçimi”, EKEV, 2, sy. 2, May›s 2000.
………, “Kur’ân’da Sosyal Grup ‹fade Eden Kavramlar”, EAÜ‹FD, sy. 16, 2001.
………, “Kur’ân’›n Tefekkür Dinamizmi ve Kültürel Miras›m›z”, Dosya, I, 1997.
………, “Kutsal Metinlerde Ço¤ulculuk ve S›n›rlar›”, EKEV, VII/17, 2003.
………, “Mecâzu’l-Kur’ân: Dolayl› Anlat›m”, (J. Wansbrough, Çev. O. Atalay, EAÜ‹FD,
XIX, Erzurum 2003.
………, “Mollâ Sadrâ’da Vahiy Olgusunun Aç›klanmas›, EKEV, III/2, Güz 2001.
Atefl, Abdurrahman, “22 Hac 25. Âyet Ba¤lam›nda Müslümanlar›n Mescid-‹ Haram’daki Eflitli¤i”, AA, 6/24, ‹stanbul 2005, 139-152.
………, “Geçmiflten Günümüze Bilimsel Tefsîr Okulu”, Dinbilimleri, 2/4, 2002.
………, “Hz. ‹brahim’e ‹snat Edilen ‘Üç Yalan’ (Kur’ân ve Kitâb-› Mukaddes Ba¤lam›nda Elefltirel Bir Yaklafl›m)”, EKEV, 8/18, Ankara 2004, 75-88.
………, “Keflfu’l-Esrâr: Bilimsel Tefsîr Hareketinin XIX. As›rdaki ‹lk Muharriki”, AÜ‹FD,
XLIV/1, Ankara 2003, 111-134.
………, “Kur’ân’›n Aile ‹çi fiiddet Sorununa Bak›fl›”, Mehir ve Aile, 1, Konya 2001.
………, “fiiddet Sorunu (Dinî-Siyasî Cemaatler Aç›s›ndan)” (A. Mütevellî, Ezmetü’l-Fikri’s-Siyâsi’l-‹slâmî fi Asri’l-Hadîs”, bir bölümün çevirisi) TR, 2/5, Isparta 2002,
225-239.
………, “Tefsîr Gelene¤inde Levh-i Mahfuz Düflüncesi”, ‹A, 16/3, Ankara 2003, 391404.
………, “Ahkâmu’z-Zevac ve’t-Talak fi Davi’l-Kitâb ve’s-Sünne”, AÜ‹FD, 29, Ankara
1987, 41-48.
Atefl, Süleyman, “Cennet Kimsenin Tekelinde De¤ildir”, ‹A, 3/1, Ankara 1989, 7-24.
………, “el-Kur’ân Kelâmullah Yuvafiku’l-Akle ve’l-‹lme ve Yüeyyidühüma”, ed-Da’ve,
671, Riyad, 1398, 20-22.
………, “el-Kur’ân Kelâmullah Yuvafiku’l-Akle ve’l-‹lme ve Yüeyyidühüma”, ed-Da’ve,
673, Riyad, 1398, 20-22.
………, “et-Tevcihu’l-‹lmiyyu fi’l-Kur’âni’l-Kerîm”, ‹mâm Muhammed Üniversitesi Yüksek Hukuk ve Davet Fakültesi Dergisi, 1985.
………, “Hz. Muhammed(sav)’in Getirdi¤i Ekonomik Düzen”, AÜ‹F ‹‹ED, Ankara 1980,
79-95.
………, “‹mâmiye fiias›n›n Tefsîr Anlay›fl›”, AÜ‹FD, 20, Ankara 1975, 147-172.
………, “‹slâm’›n Kad›na Getirdi¤i Haklar”, ‹A, 5/4, Ankara 1991, 320-327.
………, “Kitaün fi Makali: Ulûmu’l-Hadîs ve Tarihih”, ed-Da’ve, 1074, 40-41.
………, “Kur’ân ve Sünnet Ifl›¤›nda Abdestte Ayaklar› Meshetme veya Y›kaman›n Hükmü”, ‹A, 3/1, Ankara 1990, 29-37.
………, “Kur’ân-› Kerîm’e Göre Evrim Teorisi”, AÜ‹FD, 20, Ankara 1975, 127-146.
252
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Mekanetü’l-‹lmi fi’l-‹slâm”, Mecelletü’l-Emn, Suudi Arabistan ‹çiflleri Bakanl›¤›.
………, “Müslüman Türkler Hiç Kavme Zulmetmemifllerdir”, AÜ‹FD, Ankara 1983, 765778.
………, “Sülemi’nin ‘el-Fark Beyne ‹lmi’fl-fieria ve’l-Hakika’ Adl› Eseri: Tahkik ve Terceme”, AÜ‹FD, 16, Ankara 1968, 219-231.
………, “Sülemi’nin ‘Uyunu’n-Nefs ve Mudavatuha’ Adl› Eseri: Tahkik ve Terceme”, AÜ‹F‹‹ED, Ankara 1977, 213-264.
………, “Üç Müfessir Bir Tefsîr”, AÜ‹FD, 18, Ankara 85-104.
………, “Zeyd ‹bn Sabit”, ‹slâm Medeniyeti, I (4), II, (67, 22-23), 1968.
………, “Zikir”, AÜ‹FD, 14, Ankara 1966, 235-244.
Atik, M. Kemal, “Endülüs ve Kur’ân ‹limlerindeki Yeri”, EÜ‹FD, 2, Kayseri 1985.
………, “Âyet ve Sûrelerin Tevkifili¤i Meselesi”, EÜ‹FD, 6, Kayseri 1989.
………, “Azerbaycan’da Nevruz ve Nevruz Kutlamalar›”, Alk›fl Dergisi, 26, Kahramanmarafl Kültür Sanat Evi yay›n›, 2006.
………, “Gönül Ehli Seyrani”, EÜ‹FD, 8, Kayseri 1992.
………, “Kazaklar›n Yaflam›nda Yer Eden Kültürel ve Toplumsal De¤erler –I”, Alk›fl Dergisi, 20, Kahramanmarafl Kültür Sanat Evi yay›n›, 2005.
………, “Kazaklar›n Yaflam›nda Yer Eden Kültürel ve Toplumsal De¤erler- II”, Alk›fl Dergisi, 21, Kahramanmarafl Kültür Sanat Evi yay›n›, 2006.
………, “Kur’ân Metninin Oluflumu ve Tertibi”, (Rus Oryantalist K›limoviç’in Kur’ân
Hakk›nda adl› kitab›ndan bir bölümünün Kazakçadan Türkçeye çevirisi), KSÜ‹FD, 4, Kahramanmarafl, 2004.
………, “Kur’ân’a Göre Hz. ‹sa”, KSÜ‹FD, 5, Kahramanmarafl, 2005.
………, “Kur’ân’da Lut Kavmi ve Düflündürdükleri”, EÜ‹FD, 2, Kayseri 1988.
………, “Kur’ân’›n Ça¤r›s› Okuma, Okutma, Ak›l ve Kitaptan Yanad›r”, EÜ‹FD, 9,
Kayseri 1996.
………, “Kur’ân’›n Mahluk Olmad›¤› Do¤mas›”, (Rus Oryantalist Klimoviç’in Kur’ân
Hakk›nda adl› eserinin bir bölümünün Kazakçadan Türkçeye çevirisi), KSÜ‹FD,
2, Kahramanmarafl, 2003.
………, “Tefsîr ve K›raat ‹lmine dair Yazma Eserler Bibliyografyas›”, EÜ‹FD, 1, Kayseri
1983.
Felsefe ve Dünyan›n Derki,
Aydar, Hidayet,
Azerbaycan Milli Elmler Akademiyas› Felsefe ve Siyasi-Huquqi Tedqiqatlar ‹nstitutunun Elmi fiurasi, Seda neflriyat›, Baq› 2005 (Kitap içinde bölüm), 229-241.
………, “Baz› Kur’ân Âyetlerinin Ifl›¤› Alt›nda ‹nsan Eliyle Yaratmak ve Öldükten Sonra
Dünya Hayat›nda Diriltmek Meselesine Bir Bak›fl”, ‹Ü‹FD, III, ‹stanbul 2001,
107-195.
………, “Baz› Kur’ân Âyetlerinin Ifl›¤› Alt›nda Kocaeli Depremine Bak›fl”, KM‹AD, 2/1921, ‹stanbul 1999, 110-148.
………, “Bir Din E¤itimi Konusu Olarak Namaz ve Ö¤rencilerin Hayat›ndaki Tezahürleri”, KM‹AD, 2/16-18, ‹stanbul 1999, 121-148.
………, “Bir Kur’ân Müfessiri Olarak Mehmet Akif”, D‹D, 32/4, Ankara 1996, 25-50.
………, “Chouraqui’nin Kur’ân Tercümesi Üzerine Tenkitli Baz› Mülahazalar”, (Tercüme) KM‹AD, 2/13-15, ‹stanbul 1999, 147-176.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
253
………, “Darulfünun ‹lâhiyât Fakültesinden ‹stanbul Üniversitesi ‹lâhiyât Fakültesine”,
‹Ü‹FD, I, ‹stanbul 1999, 297-311.
………, “Dârülfünûn ‹lâhiyât Fakültesi ve Türk Kültür Hayat›na Katk›lar›”, ‹Ü‹FD, XIV,
‹st. 2006 (bask›da).
………, “Genetik Alan›ndaki Geliflmeler Ba¤lam›nda Kur’ân ve Bilimsel Bulufllar”, ‹ÜSBED, 1, ‹stanbul 2004, 135-149.
………, “Kur’ân Tercümesiyle Namaz›n Tarihi”, KM‹AD, 1/5, ‹stanbul 1998, 54-73.
………, “Kur’ân’a Dokunmak ve Abdest Meselesi”, KM‹AD, 1/4, ‹stanbul 1998, 55-75.
………, “Kur’ân’da ‘Kitap’ Kavram› ve Bir Kitap Olarak Levh-› Mahfuz”, ‹Ü‹FD, II, ‹stanbul 2000, 63-141.
………, “Kur’ân’da Geçen ‘el-Hayatu’d-Dunya’ Kavram› Üzerinde Baz› Mülahazalar I”,
‹Ü‹FD, V, ‹stanbul 2002, 51-84.
………, “Kur’ân’da Geçen ‘el-Hayatu’d-Dunya’ Kavram› Üzerinde Baz› Mülahazalar II”,
‹Ü‹FD, VI, ‹stanbul 2002, 51-84.
………, “Kur’ân’da Rüyalar ve Rüyalar›n Hayata Yans›malar›”, Dinbilimleri, 5/1,
Samsun 2005, 39-60.
………, “Kur’ân’daki Müteflâbihlerden: Kad›nlar›n›z Sizin Tarlan›zd›r..”, KM‹AD, 1/3,
‹stanbul 1998, 52-58.
………, “Mehmet Akif ve Kur’ân-› Kerîm Tercümesi”, D‹D, 32/1, Ankara 1996, 43-56.
………, “Muavvizeteyn Üzerine Bir De¤erlendirme”, ‹Ü‹FD, XII, ‹st. 2005, 3-25.
………, “Muhâvelâtu ‹qâmeti’s-Salâti bi lu¤ati’l-Ummi ‹nde’l-Etrâki ve’n-Niqâflu’l-letî
Cerat Beynehumâ fîhâ” ‹Ü‹FD, XIII, ‹st. 2005, 3-20.
………, “Osmanl›larda Tefsîr Çal›flmalar›”, YTD: Osmanl› Özel Say›s› III Düflünce ve Bilim, 6/33, Ankara 2000, 535-550.
………, “Ölümsüzlük veya Uzun Süre Yaflamak Meselesi -Dînî Referanslar ve Bilimsel
Geliflmeler Ifl›¤›nda Bir De¤erlendirme-”, D‹D, 41/1, Ankara 2005, 81-108.
………, “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Baz› Rüyalar› ve Yapt›¤› Rüya Yorumlar›ndan Örnekler” Ekev Akademi Dergisi, XXV, Erzurum 2005, 89-102.
………, “The Issue of Chanting the Adhan in Languages Other than Arabic and Related
Social Reacions Against it in Turkey” (Mehmet Atalay’la birlikte), ‹Ü‹FD, XIV,
‹st. 2006 (bask›da).
………, “Türklerde Kur’ân Çal›flmalar›”, ‹Ü‹FD, I, ‹stanbul 1999, 159-235.
………, “Uygurlarda Kur’ân Çal›flmalar›”, Bilig, 26, Ankara 2004, 37-71.
………, “Ürdün Üniversitelerinde Tefsîr Alan›nda Yap›lan Lisansüstü E¤itim ve Haz›rlanm›fl Olan Tezler”, ‹A, XVII/2, Ank. 2005, 193-208.
………, “Ürdün Üniversitelerinde Tefsîr Alan›nda Yap›lm›fl Çal›flmalar”, ‹Ü‹FD, VII,
‹stanbul 2003, 15-59.
Ayd›n, Hayati, “‹d, Ego ve Süper Ego Ba¤lam›nda Bilimsel Verilerin Kur’ân’›n ‹lgili Kavramlar›yla Karfl›laflt›r›lmas›”, AA, 18, 2003.
………, “‹slâm Kaynaklar›nda Cennet Fikri ve Yorumu”, AA, 20, 2004.
………, “Kur’ân Aç›s›ndan fieytan›n Etkisi Ba¤lam›nda Vesvese ve fiüphe”, ‹A, XV/4,
Ankara 2002, 537-542.
………, “Kur’ân Belâ¤at› Ba¤lam›nda Edep”, ‹A, XV/3, Ankara 2002, 422-434.
………, “Kur’ân’da Anlam› Güçlü K›lan Üç Unsur: Teflhis-‹ntak, Ses-Anlam Uyumu, ‹stiare”, AA, 16, 2003.
254
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
Ayd›n, Muhammed, “Âyetleri Yanl›fl Yorumlamada Düflülen Hatalar Üzerine Bir ‹nceleme”, SAÜ‹FD, IV, Sakarya 2001, 113-143.
………, “ed-Dâbbetü Fi’l-Kur’ân: Dirase Mevduiyye ve Dilâliyye”, HKU, XX, Kahire
2003, 712-735.
………, “Fâtiha Sûresinin Tahlili Tefsîri”, SAÜ‹FD, V, Sakarya 2002, 7-26.
………, “Hamdî Yaz›r Elmal›l› ve Menhecuhu Fi’t-Tefsîr”, HKU, XX, Kahire 2003, 736-767.
………, “Kur’ân Âyetlerinde Çeliflki Görünümü Veren Sebepler ve Giderilmesi”, SAÜ‹FD,
III, 2001, 119-136.
………, “Kur’ân’da Teflbihli Anlat›m Üslûbu”, SAÜ‹FD, IV, Sakarya 2001, 85-112.
………, “Zâhiretü’l-‹ktibâs Mine’l-Kur’âni’l-Kerîm”, HKU, XX, Kahire 2003, 689-711.
Aydüz, Davut, “Âl-i ‹mrân Sûresi”, 11 Ekim 2005.
………, “Âmenerrasûlü âyeti ve fazîleti”, ZG, 27 Ekim 2004.
………, “Azerbaycanda Tan›nmayan Azerbaycanl› Âlim”, Azerice makale, çev. Elflad Miri, Yeni Hikmet, Azerbaycan, 22-28 Temmuz 2005.
………, “Azerbaycanl› Âlim Prof. Elesker MEMMEDOV ve Arap Dili Konusundaki Bir
Eseri”, AA, 6, 2000, ‹stanbul 309-315.
………, “Bakara Sûresi Kur’ân’›n Özetidir”, ZG, 5 Ekim 2005.
………, “Bakara Sûresi ve Anlat›m Düzeni”, [dv...]
………, “Bakara Sûresinin Anlat›m Düzeni”, [dv...]
………, “Bediüzzaman’›n Teblî¤ ve ‹rflat Yapanlara Tavsiyeleri”, YÜ, 65, 2004.
………, “Befl Vakit Namaz ve Namazlar›n Cem’i”, YÜ, 68, 2005, 56-60.
………, “Bir gece ki bin aya de¤er”, Adahaber, 09-16 Kas›m 2004.
………, “Bir Gece ki bin aya de¤er”, Adahaber, Adapazar› 18 Kas›m 2003.
………, “Cevflen Üzerine”, YÜ, 51, ‹zmir 2001, 32-37.
………, “Cihat, Sab›r ve Mükâfat”, YÜ, 39, Ocak-Mart 1998, 40-44.
………, “Dinleraras› Diyalog ve Bediuzzaman Said Nursi’ye Göre ‹slâm-H›ristiyan Diyalo¤u”, Köprü, LXXXXIII, 2006, 63-75.
………, “Dinleraras› Diyalo¤un Dinî Temelleri 1”, ZG, 21.12.2004.
………, “Duâ’n›n Fazîleti”, YÜ, 16, ‹zmir Nisan-Haz. 1992, 36-40.
………, “Dünya Bar›fl› ‹çin Dinleraras› Diyalo¤un Önemi Üzerine 3”, ZG, 23.12.2004.
………, “En Büyük Mucize ve En Mühim Mesaj Kur’ân-› Kerîm”, Adahaber, Adapazar›,
23-29 Aral›k 2003.
………, “Farz ‹lim ve ‹slâm F›kh› Ansiklopedisi”, ZG, 31 Ekim 1994.
………, “Fennî Tefsîr ve Fethullah GÜLEN(Hocaefendi)’in Fennî Tefsîr Hakk›ndaki Görüflleri”, YÜ, 40, ‹zmir 1998, 33-37 ve 41, ‹zmir 1998, 28-33.
………, “Hac ve Umre”, Milliyet, 8 Kas›m 2004.
………, “Hicret Çeflitleri ve En Fazîletli Hicret”, YÜ, 17, ‹zmir 1992, 22-23.
………, “Hisbe Hizmetinin Bafllamas›”, YÜ, 7, ‹zmir Ocak-Mart 1990, 29-31.
………, “Hisbe Müessesesinin Do¤uflu”, YÜ, 6, ‹zmir 1989, 34-36.
………, “Hurûf-u Mukattaa”, Yeni Ümit, LXXI, 2006, 42-45.
………, “Hz. Peygamber’e Salât ü Selâm”, [dv...]
………, “Hz. Peygamber’e Uyman›n Lüzûmu”, YÜ, 12, ‹zmir 1991, 41-43.
………, “Hz. Yûsuf ile Hz. Mûsa K›ssalar› Aras›ndaki Benzerlik ve Kur’ân’›n Mu’cizeli¤i”, Zafer, 239, Adapazar›, 1996, 22-25; 241, 1997, 18-19).
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
255
………, “‹ftar sofras›nda dinler diyalo¤u”, Milliyet, 26 Ekim 2005.
………, “‹ki Namaz› Birlefltirerek K›lmak”, ZG, 12.3.1993.
………, “‹sim Koyma”, Sakarya Gazetesi, 2 Kas›m 2001.
………, “‹slâm Hukûkunda Narh”, YÜ, 14, ‹zmir Ekim-Kas›m-Aral›k 1991.
………, “‹slâm’da Cihad›n Gayesi”, ZG, 14 Kas›m 1988.
………, “‹slâm’da Hediye ve Hediyeleflme”, Sakarya Gazetesi, 19 ve 26 Ekim 2001.
………, “‹slâm’da ‹bâdet ve ‹bâdet-Amel ‹liflkisi”, YÜ, 60, 2003.
………, “Kâdîr Sûresi, Bir Baflka ‹klim Ramazan”, Rehber yay., ‹stanbul 2005, s. 46-47.
………, “K›blenin Tahvili ile ‹lgili Âyetlerin Kur’ân’daki Tertîbi”, YÜ, 56, 2002.
………, “Kur’ân fiifre Kitâb› De¤il”, Cuma dergisi, 49, 2002.
………, “Kur’ân ve Hadîslerde Temizlik”, YÜ, 57, 2002.
………, “Kur’ân’a Zikredilen Meyveler ve T›bbî Faydalar›” [dv...]
………, “Kur’ân’da en büyük âyet, Âyetü’l- Kürsî”, ZG, 5 Kas›m 2004.
………, “Kur’ân’da K›yâmet Sahneleri ve ‹SK‹ Olay›”, ZG, 23.7.1993.
………, “Kur’ân’› Okuma, Anlama ve Elmal›l› Tefsîri”, ZG, ‹stanbul 16.9.1993.
………, “Kur’ân-› Kerîm ve Gramer”, YÜ, 38, 1997, 9-19.
………, “Kur’ân-› Kerîm ve Hadîs-i fierîflerde Befl Vakit Namaz”, Zambak Gazetesi, Kayseri 13.11.2001.
………, “Kur’ân-› Kerîm ve T›p”, Yeni Ümit, LXX, 2005, 24-27.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Koruyucu Hekimlik”, YÜ, 69, 2005, 27-32.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Kulak ve ‹flitme-Göz ve Görme”, Zafer, 232, Adapazar› 1996,
30-32.
………, “Muhammed Fuzûlî Elyazmalar› Enstitüsü ve Bu Enstitü’nün Kütüphanesinde
Bulunan Tefsîr ve Kur’ân ‹limleriyle ‹lgili Elyazmalar›”, SAÜ‹FD, III, Sakarya
2001, 89-103.
………, “Mülk Sûresini neden çokça okumal›y›z?”, Ailem Dergisi, y›l. 2005, sy. 152, s. 9.
………, “Mürflit ve Mübelli¤ Olarak Bedîüzzaman”, YÜ, 64, 2004.
………, “Osmanl› Devletinde Narh uygulamas›”, YTD, 701 Osmanl› Özel Say›s›, II, 74-81.
………, “Ö¤rencilere Yard›m Neden Önemli”, ZG Ailem Dergisi, 39, 6 Eylül 2003, 12-15.
………, “Peygamber Efendimiz’in (sas) Söz ve Uygulamalar›nda Diyalog 2”, ZG,
22.12.2004.
………, “S›rât-› Müstakîm ve Sebîlü’r- Reflâd Mecmualar›nda Ç›kan Tefsîrle ‹lgili Yaz›lar”, SAÜ‹FD, I, Sakarya 1996, 27-56)
………, “Talebeye Hizmetin Önemi”, ZG, 8.11.1994.
………, “Tarih Boyunca Dinleraras› Diyalog” kitâb› üzerine röportaj, Aksiyon, 523,
13.12.2004.
………, “Teblî¤ Hizmetinde Ashâb›n Fedakârl›klar›”, YÜ, 66, 2004.
………, “Tefsîr Ekolleri”, YÜ, 16/61, Temmuz-A¤ustos-Eylül.
………, “Ülfet ve Tedavi Yollar›”, YÜ, X, ‹zmir Ekim-Aral›k 1990, 48-50.
Baflkan, Ömer, “Yetim ve Kimsesiz Çocuklarda Kimlik Problemi: Kur’ânî Bir Çerçeve
Tasar›m›”, FD, III/25, Ankara 1997, 42 vd.
………, “
(Çevirinin Temel Nitelikleri Ba¤lam›nda Kur’ân Çevirisinde Yöntem Sorunu Üzerine) K›rg›zistan Ofl Devlet Üniversitesi ‹lâhiyât Fakültesi ‹lmî Dergisi, VI, Ofl, 2005.
256
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
Bedir, Ahmet, “Bir Sapt›rman›n Anatomisi: San’a’da Bulunan El Yazmas› Eserleri ve
Bunlardan Kur’ân Nüshalar› Üzerinde Oynanan Bir Oyun Örne¤i: Toby Lester’in `What is the Koran` Adl› Makalesinin De¤erlendirilmesi”, HÜ‹FD, VII/3,
fianl›urfa 2001, 139-167.
………, “Harut ve Marut ‹ki Melek Mi?” HÜ‹FD, IV, fianl›urfa 2002, 1-28.
………, “Hz. Adem’in Boyu”, HÜ‹FD, IV, fianl›urfa 1998, 133-138.
………, “Hz. ‹sa’n›n Kardeflleri Meselesi”, HÜ‹FD, IV, fianl›urfa 1998, 124-131.
………, “Kur’ân ve ‹lim”, HÜ‹FD, II, fianl›urfa 1996, 285.
………, “Kur’ân’daki Türkçe Kelimeler”, Marife, II, Konya 2002, 299-302.
………, “Kur’ân’›n Anlafl›lmas›nda Oryantalizmin Entelektüelimizdeki Etkileri”, Marife,
II, Konya 2002, 189-218.
………, “Kufleyri’nin `Letaifü’l-‹flarat’ Adl› Tefsîrinde `Besmele` Yorumu”, HÜ‹FD, VI,
fianl›urfa 2000, 189-213.
………, “Sûrelerin ‹simleri”, HÜ‹FD, V, fianl›urfa 1999, 167-216.
Bilgiz, Musa, “Kur’ân’da Amellerin De¤er Yönünden Mukayesesi”, EAÜ‹FD, XX, Erzurum 2003.
………, “Mehmet Akif’in fiiir ve Düz Yaz›lar›nda Kur’ân’dan Temalar”, EKEV, XV,
Ankara 2003.
Bir›fl›k, Abdülhamit, “el-Muvafakat ki ‹flaat key Müteallik Çend Bâteyn”, (Mûsâ Cârullah), Fikr u Nazar, XXXI/2 (‹slâmabad, Pakistan Oct-Dec 1993), 19-37. Bu Urduca çal›flma “Mûsâ Cârullah Bigiyef’in “El-Muvâfakât Neflrine Ait Bir-‹ki Söz”
adl› yaz›s›n›n (bk. fiât›bî, el-Muvâfakât, ‹z Yay., ‹stanbul 1993, I, xvii-xxiv) Türkçe’den Urduca’ya tercümesi”
………, “Hint Alt K›tas›nda ‹slâm Araflt›rmalar›n›n Dünü Bugünü: Kurumlar-‹lmî Faaliyetler-fiah›slar-Eserler”, Divan, 17, ‹stanbul 2004/2, 1–62.
………, “Izutsu’nun Ethico Relig›ous Concepts in The Qur’an Adl› Kitâb›n›n Urduca Çevirisi Üzerine”, (M. Hâlid Mesud), ‹A: Izutsu Özel Say›s›, 18/1, Ankara 2005.
………, “Kur’ân’›n ‹çbütünlü¤ü: Islâhî’nin Tefsîr Yöntemi”, Divan, 11/2, ‹stanbul 2001,
59-90.
………, “Osmanl›ca Tefsîr Tercümeleri ve Hüseyin Vâiz-i Kâflifî’nin Mevâhib-i Aliyye’si”,
‹A, XVII/1, Ankara 2004, 53-68.
………, “fieyhü’l-Hind Mahmud Hasan Diyobendî (1851-1920)”, ‹S, 41, ‹st.1996, 55-69.
………, “Urduca Kur’ân Tercümelerinin Tarihi Gelifliminde Bat›’n›n Etkisi”, ‹A, XVI/3,
Ankara 2003, 378-390.
Bulut, Mustafa, “Bilim-Din Çat›flmas›”, (M. A. Ayni, sad. M. Bulut), Dinbilimleri, 3/3,
2003, 233-241.
Bulut, Mustafa, “Muas›r (Ça¤dafl) Filozoflara Göre Bilim ve Din”, (M. Emin, sad. Mustafa Bulut), TR, 3/8, 2003, 313-323.
Candan, Abdülcelil, “Tefsîrde Sapmada Taassup Faktörü”, D‹D, Mart 2002.
Cebeci, Lütfullah, “Beni Hûd Sûresi ‹htiyarlatt›”, YÜ, 32, ‹zmir 1996, 30-35.
………, “‹mâm-› Tirmizî”, EAÜ‹FD, IV, Erzurum 1980, 287-311.
………, “‹slâm›n Tevrat ve ‹ncil’e Bak›fl›”, Köprü Dergisi, 93, ‹stanbul 2006, 45-63.
………, “‹slâmî Sosyoloji ‹lminin Kurulmas›na Do¤ru”, (M. Mübarek, çev. L. Cebeci,
YDG, ‹stanbul 1-27 Temmuz 1982.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
257
“Kur’ân Sosyolojisi Üzerine Bir Deneme”, ‹A, III, Ankara 1987, 5-39.
“Kur’ân ve Tasavvuf”, ‹D, 163, ‹stanbul 1997, 29-32.
“Mekke’nin Fethi yahut Kalbin Fethi”, Seslenifl, III, Erzurum 1997, 8-21.
“Tevhid”, Tevhid Üzerine Soruflturma, Sor Yay., Ankara 1987, 209-227.
“Yoksulluk Yeni Dünya Düzeni ve ‹slâm”, Köprü Dergisi, 88, ‹stanbul 2004,
135-147.
Cerraho¤lu, ‹smail, “Abdullah b. Abbâs ve Tefsîr ‹lmindeki Yeri”, DD, XI, 1972.
………, “Abdurrahman ‹bnu’l-Cevzî ve Zâdu’l-Mesîr fi ‹lmi’t-Tefsîr Adl› Tefsîri”, AÜ‹FD,
XXIX, 1987.
………, “Abdurrezzâk b. Hemmâm ve Tefsîri”, AÜ‹FD, XV, 1967.
………, “Abdülcebbâr b. Ahmed ve Tefsîri”, K‹‹ED, V, 1982.
………, “Ali b. Ebî Talha’n›n Tefsîr Sahifesi”, AÜ‹FD, XVII, 1969.
………, “Asr›m›zdaki Tefsîr Hareketlerine Umûmî Bir Bak›fl”, DD, VIII, 1969.
………, “Bat›da Kur’ân Tetkikleri”, VD, XI, 1976.
………, “Baz› Sûrelerin Bafllang›ç Harfleri”, DD, X, 1971.
………, “Büyük Selçuklu ‹mparatorlu¤unun Yükselme Devrinde Tefsîr Faaliyetleri”,
DD, X, 1971.
………, “es-Sa’lebî ve Tefsîri”, K‹‹ED, IV, 1980.
………, “efl-fieyh Hûd b. Muhakkem el-Huvvârî’nin Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i (tan›t›mtenkit)”, DD.
………, “Fahruddin er-Râzî ve Tefsîri”, E‹‹FD, II, 1977.
………, “Garanik Meselesinin ‹stismarc›lar›”, AÜ‹FD, XXIV, 1981.
………, “Hz. Peygamberin Do¤um Y›ldönümünün Düflündürdükleri”, DD, X, 1971.
………, “‹bn Ebî Hâtim ve Tefsîri”, AÜ‹FD, XVIII, 1970.
………, “‹bn Hibbân ve Tefsîri”, AÜ‹FD, XIX, 1970.
………, “‹bn Hiflâm’›n Sîresindeki Garîbu’l-Kur’ân’›”, K‹‹ED, III, 1977.
………, “‹bn Kesîr ve Tefsîri”, AÜ‹FD, XXV, 1981.
………, “Kâdî Beydâvî ve Tefsîri”, DD, XIX, 1983.
………, “Kur’ân’da ‹nsan›n Yarat›l›fl Sahnesinin Düflündürdükleri”, AÜ‹FD, XX, 1975.
………, “Kur’ân-› Kerîm Nas›l Bir Kitapt›r, Nas›l Anlad›lar, Nas›l Anl›yoruz, Nas›l Anlamal›y›z?”, DD, XXVIII, 1991.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Hacc”, DD, IX, 1970.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Hanîfler”, AÜ‹FD, XI, 1963.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de ‹ktisat Esaslar›”, DD, IX, 1970.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Oruç”, DD, IX, 1970.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Sabiîler”, AÜ‹FD, X, 1963.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de fiiirden Faydalanma”, DD, IX, 1970.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Öngördü¤ü Adalet Esaslar›”, DD, XXIX, 1993.
………, “Muhammed b. Cerîr et-Taberî ve Tefsîri”, AÜ‹FD, XVI, 1968.
………, “Oryantalizm ve Bat›da Kur’ân ve Kur’ân ‹limleri Üzerine Araflt›rmalar”, AÜ‹FD,
XXXI, 1989.
………, “Peygamberimiz ve En Büyük Mucizesi Kur’ân-› Kerîm”, DD, 1970.
………, “Süfyân b. Sa’îd es-Sevrî ve Tefsîri”, AÜ‹FD, XVIII, 1970.
………, “Tabiîlerin Tefsîr ‹lmine Hizmetleri”, DD, XI, 1972.
………,
………,
………,
………,
………,
258
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Tefsîr Sahas›nda ‹srailiyata K›sa Bir Bak›fl”, DD, I, 1962.
………, “Tefsîr ve Hadîs Kitâbetine Karfl› Peygamber ve Sahâbenin Durumu”, AÜ‹FD,
IX, 1962.
………, “Tefsîr’de Atâ b. Ebî Rabâh ve ‹bn Abbâs’tan Rivâyet Etti¤i Garîbu’l-Kur’ân’›”,
AÜ‹FD, XXII, 1978.
………, “Tefsîr’de Mukâtil b. Süleyman ve Eserleri”, AÜ‹FD, XXI, 1976.
………, “Tefsîrde Mücâhid ve Ona ‹snad Edilen Tefsîr”, AÜ‹FD, XXIII, 1978.
………, “Vücûhu’l-Kur’ân’a Dair Bilinmeyen Yeni Bir Eser”, AÜ‹FD, XV, 1967.
………, “Ye’cüc ve Me’cüc ve Türkler”, AÜ‹FD, XX, 1975.
………, “Zemahflerî ve Tefsîri”, AÜ‹FD, XXVI, 1983.
Coflkun, Ahmet, “Âyetlerin Ifl›¤›nda Fakirlik ve Açl›k Problemi”, EÜ‹FD, VII, Kayseri
1990.
………, “Buhârî’nin Sahîh’indeki Baz› Rivâyetlerde ve Bab Bafll›klar›nda R›z›k ve ‹ktisat”, EÜSBED, IV, Kayseri 1990, 273-284.
………, “Çevre Kirlenmesi Problemine ‹slâmî Aç›dan Bir Bak›fl”, EÜ‹FD, III, Kayseri
1986, 297-312.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Anlafl›lmas›nda Belâ¤at ‹lminin Önemi”, Kur’ân ve Tefsîr
Araflt›rmalar› III, ‹slâmî ‹limler Araflt›rma Vakf›, ‹stanbul 2002.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Dünya ve Âhirete Bak›fl›”, EÜ‹FD, IV, Kayseri 1987.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Tefsîrinde Belâ¤at’›n Önemi”, EÜ‹FD, V, 1988, 183-205.
………, “R›z›k Elde Etmede Kesbin Rolü ve Önemi”, EÜ‹FD, IX, Kayseri 1996.
………, “R›z›k ve ‹ktisadi Hayat”, DAD, Ankara A¤ustos 2005.
Ça¤›l, Necdet, “K›râatler Hakk›nda Bir De¤erlendirme”. (‹bn Âflûrun, Tefsîru’t-Tahrîr’in
k›râatlere dair 6. mukaddimesinin tercümesi), EAÜ‹FD, XVI, Erzurum 2001,
259-299.
………, “Klasik Anlay›flla Bilimsel Bulgular›n Kesiflti¤i Noktada Kur’ân Nazm›”, EKEV,
VI/11, Ankara 2002, 59-73.
………, “Kur’ân Dili ve Retori¤i” Adl› Kitap üzerine”, Marife, II, Konya 2004, 81-107.
………, “Kur’ân Tüm Fesâhat ‹hlâllerine Kapal› m›d›r?”, EAÜ‹FD, XVIII, Erzurum 2002,
179-206.
………, “Secde Sûresi 7. Âyetindeki ‘Halaqahu’ ve ‘Halqahu’ K›raatleri Ba¤lam›nda Mutlak ‹yi’nin Evrenselli¤i”, EKEV, 9/23, Erzurum 25-48.
Çal›flkan, ‹smail, “Allah-‹nsan ‹liflkisinde Bir Sapma: Arac›l›k Fikri”, ‹slâmiyat, V/1,
Ankara 2002, 181-190.
………, “Ça¤dafl Bir Düflünür ve Müfessir Olarak Muhammed Esed”, CÜ‹FD, II, Sivas
1998, 419-436.
………, “Dinin Hitap Alan› ve Dinî Hitab›n ‹nsan Üzerindeki Etkisi”, EKEV, III, Ankara
1998, 113-132.
………, “Her Karfl›laflma Bir Dönüm Noktas›d›r -‹slâmiyat’›n I. Karfl.: Kur’ân Vahyi ve
Tarih Say›s› Üzerine-”, Bülten, XIII, Ekim-Aral›k 2004, 13-15.
………, “Kur’ân Araflt›rmalar›nda Bat›l› Yaklafl›mda De¤iflim ve Baljon”, Marife, III/2,
Konya 2003, 19-28.
………, “Kur’ân Muhtevas›n›n Epistemolojik Taksimi –Kur’ân’da Her Bilginin Var Oldu¤u Söylemine Elefltirel Bir Yaklafl›m-”, CÜ‹FD, VII/2, Sivas 2003, 235-247.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
259
………, “fiah Veliyyullah Dehlevî’nin fierî’at Anlay›fl›”, (Baljon, J. M. S. çev. ‹. Çal›flkanA. Kahraman) ‹slâmiyat, I/4, Ankara 1998, 147-160.
………, “fiah Veliyyullah Dehlevî’ye Göre Hak ve Bat›l Din”, (Baljon, J. M. S., çev. ‹. Çal›flkan), CÜ‹FD, III, Sivas 1999, 291298.
………, “Türkçe’de ‹lk fiii Tefsîr” (Tan›t›m), CÜ‹FD, V/1, Sivas 2001, 217-222.
Çal›flkan, Mehmet, “Kur’ân’da Hikmet Kavram›”, ÇÜ‹FD, I/2, Adana 2001, 89-119.
………, “Kur’ân’›n Nüzûlü ve Yedi Harf (el-Ahrufu’s-Seb’a) Meselesi”, ÇÜ‹FD, V/1, Adana 2005, 215-242.
Çelik, Ahmet, “Birey ve Toplumun Islah› Aç›s›ndan Kur’ân K›ssalar›”, EAÜ‹FD, XXII,
Erzurum 2005.
………, “El-Alusi'nin Kur’ân'›n ‹caz› ile ‹lgili Görüflleri”, EAÜ‹FD, XXIV, Erzurum 2006
………, “Kur’ân’a Göre Âhiret ‹nanc›n›n Bireysel ve Toplumsal Yönü”, EAÜ‹FD, XVI,
Erzurum 2001.
………, “Kur’ân’a göre Cehennem’de kalman›n semantik tahlili”, EKEV, X, Ank. 2001.
………, “Kur’ân’da “Tevhîd” kavram›n›n Semantik Alanlar›”, EAÜ‹FD, XVII, Erz. 2002.
………, “Kur’ân’da Tevhide Delalet Eden Semantik Alanlar”, EKEV, X, 2001.
Çelik, ‹brahim, “‹slâm’da ‹nanç Hürriyeti, Beflerî ‹rade ve Kalbin Mühürlenmesi”, UÜ‹FD, III, Bursa 1-11.
………, “Kur’ân Ifl›¤›nda ‹slâm’›n ‹nanç Hürriyetine Verdi¤i Önem ve Kiflinin Sorumlulu¤u”, UÜ‹FD, II, Bursa 161-170.
………, “Kur’ân’da Haberî S›fatlar ve Mukâtil b. Süleyman’a ‹snad edilen Teflbih Fikri”,
UÜ‹FD, II, Bursa 151-159.
………, “Kur’ân’da ‹lahî Zât ve S›fat ‹liflkisi”, UÜ‹FD, VII, Bursa 135-152.
………, “Kur’ân’da Mele’ Terimi: Peygamberler ve Onlara Uymak ‹stemeyenler”, UÜ‹FD,
I, Bursa 75-83.
Çelik, Muhammed, “‹slâm’›n Öteki Dinlerle Münasebeti”, (Muhammed A. Drâz), YÜ, 37,
1997, 9-13.
………, “‹flarî Tefsîr ve Sahas›”, YÜ, 62, 2003, 62-66.
………, “‹flarî Tefsîrin S›n›rlar› ve Elmal›l› Hamdi Yaz›r’da ‹flarî Tefsîr”, DÜ‹FD, IV/1,
Diyarbak›r 2002.
………, “Kur’ân’da Mûcize ve Hz. Muhammed’in Mûcizeleri I”, YÜ, 35, 1997, 35.
………, “Kur’ân’da Mûcize ve Hz. Muhammed’in Mûcizeleri II”, YÜ, 38, 1997, 42-47.
………, “Kur’ân’da Ölümden Sonra Diriliflin Akli Temelleri”, D‹D, 2003.
………, “Kur’ân’da Rûh ve Nefs kavramlar›”, YÜ, 35, 1997, 30-32.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Hz. Muhammed’in Nübüvvetini Müdafaas›”, DÜ‹FD, III/1,
Diyarbak›r 2001, 1-21.
………, “Yûsuf Sûresi 50-51. Âyetlerindeki Zamirlerin Aidiyeti Meselesi”, DÜ‹FD, IV/2,
Diyarbak›r 2002.
………, “Gevflemeyin, Mahzun Olmay›n”, Alt›noluk, 158, 51-53.
Çelik, Ömer, “‹stikamet”, Alt›noluk, 130, 18-19.
………, “Kur’ân’a Göre Ashab›n Vas›flar›”, Alt›noluk, 144, 32-33.
………, “Kur’ân’a Karfl› Vazifelerimiz”, Alt›noluk, 108, 19; 109, 34-35.
………, “Kur’ân’da Ahiret Kavram›”, (bir k›sm›, ‹skenderun Hizmet Dergisinde yay›nlanm›flt›r.)
260
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Kur’ân’da Nur Kavram›”, MÜ‹FD, 16-17, ‹stanbul 1998, 129-179.
………, “Kur’ân’› Nas›l Okumal› Nas›l Dinlemeli?”, Alt›noluk, 98, 22-23.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Meleklerin Mü’minlere Yard›m› Meselesi”.
………, “Melekler Bizler için ‹sti¤far Ediyor”, Alt›noluk, 149, 23-25.
………, “Muhammed Emin b. Sadruddin efl-fiirvânî'nin Hayat›, Eserleri ve Kiflili¤i”, MÜ‹FD, 14-15, ‹stanbul 1997, 211-224.
………, “Sarp Yokuflu Aflmak”, Alt›noluk, 156, 40-41.
Çelik, Yusuf, “Furkan Sûresi’nin 44. Âyeti Üzerine Baz› Düflünceler”, EAÜ‹FD, 21,
Erzurum 2004, 135-147.
………, “Kur’ân’› Nesnel Okuma Çabalar›na Bir Katk›”, DAD, 6/18, Ankara 2004, 119128.
Çetin, Abdurrahman, “Abdestsiz Kur’ân Okuma Meselesi”, UÜ‹FD, V/5, Bursa 1993,
105-118.
………, “Ebû Amr ed-Dânî ve Eserleri”, UÜ‹FD, III/3, Bursa 1991, 31-40.
………, “Ebû Amr ed-Dânî ve K›râat ‹lmindeki Yeri”, UÜ‹FD, III/3, Bursa 1991, 13-30.
………, “el-H›fzu ve’l-Huffâz (‹ntikalu’l-Kur’âni’l-Kerîm an Tariki’l-H›fz)”, el-Mecelletü’lQemah, VI, Kuveyt, 2005, 30-33.
………, “Hâtim ‹ndirme ve Hükümleri”, UÜ‹FD, IV/4, Bursa 1992, 29-55.
………, “K›râat ve Tecvîd ‹limleri Bibliyografyas›”, UÜ‹FD, II/2, Bursa 1987, 309-317.
………, “Kur’ân K›râat›nda Mûs›kînin Yeri”, UÜ‹FD, VII/7, Bursa 1998, 115-134.
………, “Kur’ân K›râatlar›na Yönelik Oryantalist Yaklafl›mlar”, Marife, II/3, 2003, 65106.
………, “Kur’ân Ö¤retim Tarihi ve Ö¤retim Kurumlar›”, UÜ‹FD, I/1, 1986, 95-100.
………, “Kur’ân Ö¤retiminde Metod”, MEB DÖD, 18, Ankara 1989, 16-24.
………, “Kur’ân’a Göre Kur’ân’›n ‹sim ve S›fatlar›”, UÜ‹FD, V/5, Bursa 1993, 67-103.
………, “Kur’ân’›n Farkl› Yorumlanmas›nda K›râatlar›n Rolü”, D‹D, 37/4, 2001, 77100.
………, “Kur’ân-› Anlaman›n Önemi ve Bu Konudaki Çal›flmalar”, UÜ‹FD, IX/9, Bursa
2000, 193-211.
………, “Kur’ân-› Kerîm ve Müsbet ‹limler”, UÜ‹FD, II/2, Bursa 1987, 187-194.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in ‹ndirildi¤i Yedi Harf”, ‹A, I/3, Ankara 1987, 71-88.
………, “The Place of Music in Qur’anic Recitation”, AJISS, 16/1, 1999, USA, 111-122.
………, “Ücretle Kur’ân Ö¤retme ve Okuma Meselesi”, UÜ‹FD, V/5, 1993, 119-131.
Çetiner, Bedrettin, “Arap Aleminde Fasîh Dil Ammî Dil Mücadelesi”, MÜ‹FD, VII-X,
1989-1992, 345-361.
………, “Atpazârî Osman Fazl› ve el-Lâihâtu’l-Berk›yyât Adl› Tasavvufî Tefsîr Risâlesi”,
MÜ‹FD, 16-17, ‹stanbul 1998-1999, 7-54.
………, “el-Allâme Ebu's-Suûd ve Tefsîruhû Irflâdu'l-Akli's-Selîm” EAIIÜD, Constantine
(Cezayir) 1993.
………, “el-‹mâm Ebu’l-Berekât en-Nesefî ve Tefsîrûhu Medariku’t-Tenzil ve Hakâiku’tTe’vil, Minberu’l-‹slâm, 2, Kahire 1986.
………, “Kad›yyetu'n-Nesh Beyne Münkirîhâ ve Müeyyidîhâ”, EAIIÜD, Constantine (Cezayir) 1993.
………, “Tercümâtu Tefâsiri’l-Kur’âni’l-Kerîm ile’l-Lu¤ati’t-Türkiyye”, Minberu’l-‹slâm,
3, Kahire 1987.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
261
Çiçek, M. Halil, “Alemiyetu’l-Kur’ân”, el-Beyân, 155, Ekim 2000 Londra.
………, “el-Lagvu ve Mezâhirûhu fi Hayati’l-Müslimîn”, el-Beyân, Londra.
………, “Esbab-i Nüzûle Göre Gündelik Hayat›n ‹slâmilefltirilmesi”, YYÜ‹FD, I, Van
1994.
………, “Müsteve’t-Ta’lim fi’l-Alemi’l-‹slâmî”. el-Beyân, Londra.
………, “efl-fieyh Muhammed Kemaluddin Harîrîzâde ve Mechûdâtühü fi Tedvini’t-Tarâik”, (Arapça), MÜ‹FD, 7-10, ‹stanbul 1995, 454-484.
Çiçek, Yakup, “Evlenme ve Boflanmaya Bir Bak›fl”, Kad›n ve Aile, ‹stanbul 1997.
………, “Harîrîzâde Muhammed Kemâleddin Efendi”, MÜ‹FD, 7-10, ‹stanbul 1995.
………, “Kur’ân’da Fecr Kavram›”, MÜ‹FD, 7-10, ‹stanbul 1995, 177-194.
………, “Müflkilü’l-Kur’ân”, MÜ‹FD, 7-10, ‹stanbul 1995, 79-122.
………, “Tarihselcilik ve Me’âlcilik”, ‹cmal, 173, ‹stanbul 1988.
Çimen, Abdullah Emin, “Helak Devam Eden Bir Süreç Midir?”, Usûl, II/IV, Sakarya
2005.
Da¤, Mehmet, “‹mâmiye fiias›n›n Kur’ân’a Eklemeleri ve K›râat Farkl›l›klar›”, (Meir M.
Bar-Asher, Ömer Kara ile), EKEV, I/3, Ankara 1998, 207-235.
………, “Kur’ân 7/40: Deve ‹¤nenin Deli¤inden Geçinceye Kadar”, (Andrew Rippin, çev.
Ö. Kara ile), Dinbilimleri, II/4, Samsun 2002, 1-7.
………, “Mu’tezile Mezhebine Ehl-i Sünnetin ‹snad›: K›raatlar Tevkifi De¤il ‹çtihadidirZemahfleri özelinde Bir ‹diian›n De¤erlendirilmesi-”, Marife, 3/3, Konya 2003,
219-258.
………, “‹bn Mücahid’in K›raat Ekollerini Yedi ‹le S›n›rlamas›: Elefltirel Bir Yaklafl›m”,
Ekev Akademi Dergis i, X/27, Erzurum 2006.
Da¤deviren, Alican, “Ebu Zehra, Muhammed, ‘Mu’cizetü’l-Kübrâ: el-Kur’ân”, (Tan›t›m),
SAÜ‹FD, 6, Sakarya 2003, 212-221.
………, “fiihâbuddin Mahmud el-Âlûsî, Hayat›, Eserleri ve Tefsîri Rûhu’l-Me’ânî”, SAÜ‹FD, 3, Sakarya 2001, 359-390.
Demir, fiehmus, “‘‹nsanlar› ve Cinleri Ancak Bana ‹badet Etsinler Diye Yaratt›m’ Âyetinin Anlam ve Yorumu Üzerine”, EAÜ‹FD, 16, Erzurum 2001.
………, “De¤iflim Süreci Aç›s›ndan Kur’ân Yorumu Üzerine”, ‹slâmiyat, IV, Ank. 2001.
………, “Kur’ân Bütünlü¤ü ‹çinde ‹nsan›n Servet ve Mal Karfl›s›ndaki Konumu”, EKEV,
II, Ankara 2001.
………, “Kur’ân’da Âhiret-Dünya ve Dünya Hayat›”, (M. Abdelhaleem, çev. fi. Demir),
EKEV, III, Ankara 1998.
………, “Kur’ân’›n ‹’câz Yönleriyle ‹lgili Geleneksel ve Ça¤dafl Görüfllere Genel Bir Bak›fl”, (Dr. Hasan Y›lmaz’la), EKEV, XVIII, Ankara 2004.
………, “Kur’ânî Konu, Kavram ve Sûre Tefsîrine Metodik Bir Yaklafl›m”, (Okt. Hasan
Y›lmaz’la), EKEV, XIV, Ankara 2003.
Demirci, Mehmet, “Kur’ân-› Kerîm Ifl›¤›nda Sab›r Kavram›”, EÜSBED, 12, Kayseri
2003.
Demirci, Muhsin, “Esbabu’n-Nüzûlün Kur’ân Tefsîrindeki Yeri”, MÜ‹FD, 11-12, ‹stanbul 1992.
………, “Hatib fiirbini ve Tefsîri”, MÜ‹FD, 4, ‹stanbul 1986.
………, “Kur’ân’da ‹ttiba Kavram›”, DED, 3, 1996.
262
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Ra¤›b el-‹sfahani ve Tefsîri”, MÜ‹FD, 5-6, ‹stanbul 1987-88.
………, “Tefsîr Usulünün Temel Kaynaklar›”, (yay›nlanmam›fl makale).
Divlekci, Celalettin, “Allah Adem’i Kendi Sûretinde Yaratt› Hadisinin Te’vil ve Yorumu”,
‹lim ve Sanat, (Razî, Fahruddin, çev. Celalettin Divlekci), 41, ‹stanbul 1996,
103-105.
………, “Arap Dili Semanti¤i”, SDÜ‹FD, (Belâsi, Muhammed Ali, çev. Celalettin Divlekci), 4, Isparta 1997, 269-286.
………, “Arapça’n›n S›rlar›”, (Es-Seâlebî, çev. Celalettin Divlekci) [dv...]
………, “D›fl Görünüfl ve K›yafetin ‹nsan Üzerindeki Etkisi”, ‹S, 44-45, ‹stanbul 1997,
130-133.
………, “Ist›lâhât-› Edebiyyede’deki Arapça Beyitlerin Tercümesine Dair Gecikmifl Bir
Tenkid”, ‹lim ve Sanat, 40, fiubat, ‹stanbul 1996, 99-101.
………, “Kur’ân’da Eflanlaml›l›k (Teradüf) Olgusu (!)”, SDÜ‹FD, 7, Isparta 2000, 149169.
………, “Mevzû’âtu’l-Ulûmda Yer Alan Önemli Bir Tercüme Hatas›n›n Tashihi”, EKEV,
13, Erzurum 2002, 324-331.
………, “Zina Hakk›ndaki Bir Âyetin ‹letiflim Psikolojisi Aç›s›ndan Tahlili”, Türkiye Günlü¤ü Dergisi, 34, May›s-Haziran, Ankara 1995, 63-68.
Duman, M. Zeki, “Ahlak› Davran›fllara Yans›tman›n Yolu”, Ribat, 200, 1999, 33-38.
………, “Ailede Çocuk E¤itimi”, DAD, 27/3, Ankara 1991, 103-116.
………, “‹mâm Gazalî’nin Tefsîr Anlay›fl›, Metodu ve Tefsîri”, EÜ‹FD, VI, 1989, 183-205.
………, “‹stirca”, Gençli¤in Sesi, (Utrecht), Kas›m 2002.
………, “Kur’ân’da Örtünmenin Temel S›n›rlar›”, ‹slâmiyat, IV/2, Ankara 2000.
………, “Kur’an’da Zînet Kavram› ve Örtünmedeki Yeri”, FD, 51, 2000, 3-10; 52, fiubat
2000, 47-52; 53, Mart 2000, 28-32.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Ehl-i Beyt”, EÜ‹FD, 11, Kayseri 2001.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Muhârebe ve Zafere Götüren Etkenler”, EÜ‹FD, I, 1983.
………, “Tüp Bebek”, Panzehir, 30, 15 Haziran-15 A¤ustos 1995, 6-13.
………, “Türk Gençli¤inin E¤itim-Ö¤retim Sorunu ve Anarfliye Sevk Eden Unsurlar”,
CÜ Fen Edebiyat Fakültesi Yay., Sivas 1985.
Dumlu, Ömer, “‹zmirli ‹smail Hakk›’n›n Kur’ân Tarihi Üzerine”, ‹zmir 1994.
………, “Konulu Tefsîr ve Düflündürdükleri”, Samsun 1992.
………, “Kur’ân’da Necva Kavram›”, ‹zmir 1999.
………, “Sahâbe Tefsîri Üzerine”, (çeviri), ‹zmir 1989.
Durmufl, Zülfikar, “Alg› Teorisi ve Kur’ânî Hermeneutik”, (Dadoo, Yousuf, çev. Zülfikar
Durmufl), TR, 2/4, Isparta, 2002, 263-282.
………, “Al-i ‹mrân Sûresinin 7. Âyetindeki Muhkemât ve Müteflâbihât’a ‹liflkin Taberî
ve Zemahflerî’nin Görüfllerinin Analitik Bir ‹ncelemesi”, (Syamsuddin, Sahiron,
çev. Z. Durmufl), Dinbilimleri, 2/3, Samsun 2002, 265-281.
………, “Aynü’l-A’yân fiemsüddin Muhammed b. Hamza el-Fenârî (751-834/13501431)”, Marife, 1/3, Konya 2002, 165-173.
………, “Hâris el-Muhasibî ve Fehmü’l-Kur’ân’›”, AA, IV/16, ‹stanbul 2003, 115-145.
………, “‹slâmî Teolojide Gayri Müslimlerle ‹liflkiler”, (Antes, Peter, çev. Z. Durmufl),
Dinbilimleri, 2/3, Samsun 2002, 241-249.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
263
………, “Kur’ân Ba¤lam›nda Îmân-R›z›k ‹liflkisi”, ‹A, (‹slâm ve ‹ktisat I), 16/4, Ankara
2003, 582-595.
………, “Kur’ân’a Göre ‹nsan›n ‹liflkilerinde Sorumlu Oldu¤u Temel Ahlâkî ‹lke: Ahde
Vefa”, Dinbilimleri, II/ 3, Samsun 2002, 77-95.
………, “Kur’ân’da ‘Hakk’ Kelimesinin Türkçe Me’âllere Aktar›m›yla ‹lgili Tespit ve Öneriler”, EKEV, VIII/ 20, Ankara 2004, 111-130.
………, “Kur’ân’da Hikmet Kavram›”, AA, V/18, ‹stanbul 2003, 177-198.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Sosyal Gruplar”, Dinbilimleri, III/3, Samsun 2003, 17-46.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Uluslararas› ‹liflkiler”, Dinbilimleri, II/2, 2002, 207-229.
………, “Mu’tezilî Müfessir Zemahflerî’nin Muhkem ve Müteflâbih’e ‹liflkin Görüfllerinin
Analitik ‹ncelemesi”, Marife, III/3, Konya 2003, 259-273.
………, “Müslüman Hayat›n›n ve Düflüncesinin Bir Merkezi Olarak Hz. Muhammed”,
(Schimmel, Annemarie, çev. Zülfikar Durmufl), Tasavvuf, 3/9, Ankara 2002,
395-415.
………, “Sosyal Dayan›flman›n Sa¤lanmas›nda Kur’ân’›n Öngördü¤ü ‹deal Model: ‹sâr”,
Dinbilimleri, III/1, Samsun 2003, 17-27.
………, “fiemsüddin Muhammed b. Hamza el-Fenârî ve Eserleri”, ‹NÜ‹FD, 1/1, Malatya, 1995, 137-156.
………, “Yanl›fl Anlamland›rma ve De¤erlendirmelere Konu Olan Bakara 54. Âyetindeki ‘Uktulû Enfusekum’ ‹fadesinin Çözümlemesi”, EKEV, VII/17, Ankara 2003,
29-48.
Düzenli, Yaflar, “Lime ve Keyfe Yecibu en Nefheme’l-Kur’ân”, Dirâsât, 32/2, 2005.
Ekin, Yunus, “Dünyevileflmeye Bir Çözüm Olarak ‹nfâk Anlay›fl›”, SAÜ‹FD, VI, 2002.
………, “Endülüs Tefsîr Gelene¤i”, SAÜ‹FD, III, Sakarya 2001, 247-266.
………, “Etimolojik Anlam›n Kur’ân Çevirileri Aç›s›ndan Konumu ve S›n›rlar›”, Usûl, II,
Sakarya 2004.
………, “Hz. Peygamber’in Tefsîrinin Temel Nitelikleri”, D‹D, I, 2002, 57-64.
………, “‹hlâs Kavram›n›n Semantik Analizi”, Tasavvuf, IX, 2002, 147-160.
………, “Nifak›n Mahiyeti ve Tan›nmas›nda Semiyotik Verilerin Önemi”, DA, VIII/XXII,
2005.
………, “T. ‹zutsu’nun Kur’ân Semanti¤i Çal›flmalar› Üzerine Bir De¤erlendirme”, ‹A,
XVIII/1, 2005.
………, “Yedi Harf Nedir?”, (Zahid el-Kevserî, çev. Y. Ekin), SAÜ‹FD, VI, Sakarya 2002.
Elik, Hasan, “‹slâm Toplumunda Peygamber ‹maj› ve Mevlana”, KM‹AD, 3, ‹stanbul
1998, 62-67.
………, “Kur’ân’da ‹nsan›n Sorumlulu¤u, Va’d, Vaîd ve ‹lahî Af”, DEAD, 14, ‹st, 2004,
65-77.
………, “Kur’ân’da fiehir Tasar›m›n›n Temel Nitelikleri: Mekke Örne¤i”, KM‹AD, 7,
‹stanbul 1998, 40-55; 8, ‹stanbul 1998, 48-63.
………, “Kur’ân’daki Allah Tasavvuru Aç›s›ndan fiefaate Bak›fl”, DEAD, 15. ‹stanbul
2005
………, “Mushafa Abdestsiz Dokunulup Dokunulmayaca¤› Problemi”, KM‹AD, 6, ‹stanbul 1998, 48-78.
………, “Nur Sûresinde ‹ffeti Koruma Önlemleri”, EÜD, 11-12, M›s›r 1995.
264
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Nur Sûresinde Konut Dokunulmazl›¤› ve Girifl ‹zni”, EÜD, 10, M›s›r 1995.
………, “Nur Sûresinin Getirdikleri”, EÜD, 12, M›s›r 1994.
Elmal›, Abdurrahman, “Kur’ân’da Adalet (Adl) Kavram›”, HÜ‹FD, III, fianl›urfa 1997.
………, “Bir ‹spanyolca Kur’ân Tercümesinin Tan›t›m ve Tahlili”, HÜ‹FD, IV, 1998.
………, “Kur’âni Ço¤ulculuk Temelinde Gayri Müslimlerle Dostluk”, HÜ‹FD, V, 1999.
………, “The Core Concepts of the Four Principles of Bioethics as Found in Islamic Tradition”, Journal of Medicine and Law, 21, 2002, 211-224
Erbafl, Muammer, “Arap Dünyas›nda Yap›lan Baz› Tefsîr Tezleri Üzerine (I)”, DEÜ‹FD,
XIII, ‹zmir 2001, 185-218.
………, “Arap Dünyas›nda Yap›lan Baz› Tefsîr Tezleri Üzerine (II)”, ‹A, XIV/1, Ankara
2001, 157-163.
………, “Sünnî Tefsîr Gelene¤inde Mu’tezile’nin Yeri I (Mefâtihu’l-Gayb Örne¤i)”, DEÜ‹FD, XX, ‹zmir 2004, 75-114.
Erdal, Mesut, “Bir Kur’ân Tefsîri Olarak Fi Zilâli’l- Kur’ân”, [dv...]
………, “Dînin Kemâle Erdirilmesi” Ba¤lam›nda Kur’ân’›n En Son ‹nen Âyetleri Üzerine
Bir Tetkik”, D‹ÜFD, III/I, Diyarbak›r 61-79.
Erdal, Mesut, “‹slâm’da fiefaat ‹nanc›”, ‹lkad›m, 200, Mart 2005, 37.
………, “Kur’ân’a Göre Ehl-‹ Kitâb’›n Uhrevi Felah ve Kurtuluflu Meselesi”, D‹ÜFD, IV/I.
………, “Kur’ân’da Fitne Kavram› Üzerine Düflünceler”, DÜ‹FD, I, Diyarbak›r 221-230
………, “Kur’ân’da Fitne Kavram›”, E-SOSDER, IV, 2003.
………, “Kur’ân’da Nüflûz Kavram›”, D‹ÜFD, III/II, Diyarbak›r 37-51.
………, “Kur’ân’daki Baz› Dualar Üzerine Mülahazalar”, DÜ‹FD, I, Diyarbak›r 231-245
………, “Kur’ân’›n Öngördü¤ü Ayd›n Tipi Üzerine”, SBArD, 2004, 1-12.
………, “Muhammed M. Picthall’›n “The Cultural Side Of ‹slâm” Adl› Eserinde Dînî Hoflgörü”, D‹ÜFD, II, Diyarbak›r 39-60.
………, “Tolerans ve Hoflgörü Kavramlar› Üzerine Mülahazalar”, YÜ, 67, 2005, 13-16
Ero¤lu, Ali, “Kur’ân-› Kerîm’de Fâs›la”, EAÜ‹FD, X, Erzurum 1991.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Tefsîri ve Me’ânî’l-Kur’ân Müelliflerinin Kur’ân Tefsîrine Getirdikleri”, EKEV, X, Ankara 2002.
………, “Me’âlimu’t- Tenzîl ve Tefsîru’l- Kur’âni’l- Azîm Tefsîrleri Üzerine Bir Mukayese”,
EAÜ‹FD, IX, Erzurum 1990.
………, “Ömer Nasûhî Bilmen’in Büyük Tefsîr Tarihi Üzerine Bir De¤erlendirme”, ERVAK Araflt›rma Dergisi, Erzurum 2002.
………, “Ramazan ve ‹badet”, Ya¤mur, Nisan, 1989.
………, “fiiirle ‹stiflhâd Aç›s›ndan Medârik Tefsîri”, EAÜ‹FD, XI-XII, Erzurum 1993-94.
Ersöz, ‹smet, “Cennete Ulaflmak”, DG, 260, fiubat, 1989.
………, “Hidâyet”, DG, 152, Kas›m, 1976.
………, “‹slâm’›n Hoflgörüsü”, DG, 359, Mart-1989.
………, “‹srailiyyat ve Ashâb-› Kehf”, DÖD, 41-42, 1993, 62-75.
………, “Kur’ân’da ‹fk Olay›”, DD, XXIV/1, 1988.
………, “Kur’ân’›n Üslubu ve ‹’câz›”, DD, XXIV/1, 1988.
………, “Zaman›n Mübarek Olmas›”, DG, 361, Mart, 1989.
F›rat, Yavuz, “K›râat, Tertîl ve Tilâvet Kavramlar›n›n Anlamsal Araflt›rma ve Karfl›laflt›rmas›”, EÜSBED, 13, Kayseri 2002.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
265
Gezer, Süleyman, “Enzelnâ el-Hadîd / Demiri indirdik” [el-Hadid 57/25] ifadesinin Tercüme ve Yorumlar› Üzerine Baz› De¤erlendirmeler”, ‹slâmiyat, [yd].
………, “Kur’ân’da Kötülük ‹lkesi”, GÜÇ‹FD, (Young, M. J. L., çev. S. Gezer), II/3, Çorum 2003, 175-182.
………, “Kur’ân’daki Belirsiz Anlat›mlar-Mübhemat-Sözlü Dil Ba¤lam›nda Bir Yaklafl›m”, GÜÇ‹FD, I/2, Çorum 2002, 253-264.
………, “Muhammed ‹zzet Derveze’nin Ça¤dafl Tefsîr Yöntemi: Kur’ân Hermenöti¤ine
Bir Katk›”, (Poonawala ‹smail K., Çev. S. Gezer), GÜÇ‹FD, I/2, Çorum 2002,
335-352
Gezgin, Ali Galip, “Devlet Yönetiminde fiûrâ ‹lkesi ve Osmanl› Devletinde fiûrâ”, SDÜ‹FD, VI, Isparta 2000, 79-100.
………, “Eflanlaml›l›k Ba¤lam›nda Kur'ân'da “Korku” ‹fade Eden Kelimeler Üzerine Analitik Bir De¤erlendirme”, ‹A, XVI/1, Ankara 2003, 38-62.
………, “‹slâm Tasavvufunda Allah Sevgisi”, (Giuseppe Scattolin, çev. Ali Galip Gezgin),
Tasavvuf, V, Ankara 2001, 233-252.
………, “Kur'ân'da “Huflû” Kelimesinin Semantik Analizi”, Tasavvuf, II/4, Ankara 2000,
79-106.
………, “Kur'ân'da “Nesh Problemi”ne Elefltirel Bir Yaklafl›m”, ‹A, XIV/1, Ankara 2001,
49-67.
………, “Kur'ân'› Anlamak ‹çin Hermenötik mi Semantik mi?”, SDÜ‹FD, VII, Isparta
2001, 123-147.
………, “Kur'ân'›n Do¤ru Çevirisinde Tarihsel-Etimolojik Sözlüklerin Önemi”, TR, VIII,
Isparta 2003, 249-266.
………, “Toshihiko Izutsu’nun Kur’ân-› Kerîm’i Anlama ve Yorumlama Yöntemi”, ‹A,
XVIII/1, Ankara 2005, 82-95.
………, “Türk-‹slâm Devletlerinde fiûrâ”, Türk Tarih Projesi ‹çinde, Türkler Ansiklopedisi, V, Ankara 2002, 203-210.
Gökk›r, Bilal, “Kur’ân ve Tefsîr E¤itiminde Gelenek ve Bat›l›laflman›n ‹zleri- Osmanl›
Medrese ve Darülfününlar›”, MDD, (S. Asri ile) II/6, 2005, 121-140.
………, “Kur’ân’da Yabanc› Kelimeler Meselesine Oryantalist Bir Yaklafl›m-Arthur Jeffery ve Eseri The Foreign Vocabulary of the Qur’an”, Marife Oryantalizm Özel
Say›s›, II/3, Konya 2002, 135-142.
………, “Kur’ânda Zebih Olay›n› Anlatan Saffat 99-113 âyetler Üzerine Karfl›laflt›rmal›
Bir De¤erlendirme”, [dv...]
………, “Oryantalist Literatürde Kur’ân’›n Kayna¤› Tart›flmalar›n›n Kayna¤›”, Bilimname, II/5, Kayseri 2004, 61-74.
………, “Son Dönem Siyasi Geliflmelerin Akademik Yans›malar›, Oryantalizm ve Akademik Özgürlük: Daniel Pipes’›n ‘Campus Watch’ Sitesi ve Konuya Dair Bir Bibliografya Denemesi”, ‹slâmiyat, Nisan-Haziran 2003, 87-102.
………, “The Application of Western Comparative Religious and Linguistic Approaches
to the Qur’an in Turkey”, JICMR, July 2003, 249-263.
Gökk›r, Necmettin, “(No) Way/s towards Women’s Liberation in Turkey- Turkish Attitudes Towards Equality And Emancipation Of Women ‹n The Study Of The
Qur’an: A Critical Survey” [dv...].
266
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “A Modern Version of a Classical Debate: The Language of Prayer and the Turkification of Islam”, (Hidâyet Aydarla birlikte) [dv...].
………, “A Western Impact on Contemporary Qur’anic Studies: The Application of Literary Criticism”, Usûl, 3, Adapazar› 2005 [yd].
………, “Critical Interpretation of Religious Texts in the West and the Reflection on the
Study of the Qur’an”, Milel ve Nihal, 2/2, Ankara 2005, 19-64.
………, “Izutsu Sonras› Kur’ân Araflt›rmalar›nda Kullan›lan Yap›sal Semanti¤i Kavramlaflt›rma (Conceptualisation) Problemi”, ‹A: Izutsu Özel Say›s›, 18/1, Ankara
2005, 76-81.
………, “Kur’ân Araflt›rmalar›nda Kullan›lan Yeni Metot ve Teoriler”, ‹Ü‹FD, 12, ‹stanbul 2005 [yd].
………, “Kur’ân-› Kerîm Aç›fl›ndan ‹lâhî Kitaplar›n Tahrifi Meselesi”, ‹Ü‹FD, 2, ‹stanbul
2000, 221-256.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Farkl› Kültürlere Ait Kavramlar”, ‹Ü‹FD, 1, ‹stanbul 1999,
210-225.
Göl, Mustafa, “Kur’ân-› Kerîm’in Üslubuna Bir Bak›fl”, ‹slâm›n ‹lk Emri Oku, XI/131,
1973, 6-7; XI/132, 6-8.
………, “Nafi K›râat›, Ravileri ve Baz› K›râat Hususiyetleri”, ‹slâm’›n ‹lk Emri Oku,
XII/142, 1974, 6-7; XI/143, 10-11.
Görener, ‹brahim, “Kutsal Metin Olarak Kur’ân: Ça¤dafl H›ristiyan Bak›fl Aç›s›na Göre
Bir De¤erlendirme”, Bilimname, (Ford, F. Peter, Çev: ‹. Görener), I, 2003, 41-64.
………, “Social Change After Muhammad (pbuh)’s Call”, IC, XXII/2, 1998, 27-39.
………, “Alg›lama, Anlama ve Tefsîr”, DEÜ‹FD, XVII, 2003, 275-304.
………, “Amerika Birleflik Devletleri’ndeki Müslüman-H›ristiyan ‹liflkileri”, EÜ‹FD, X,
Kayseri 1998, 287-297.
………, “El-Vahy”, (M. Kattân, Çev. ‹. Görener, E. Pazarbafl›), EÜ‹FD, X, 1998, 265-286.
………, “Envaru’t-Tenzîl ve Esraru’t-Te’vîl’inde Beyzavi’nin Hermenoti¤i”, EÜ‹FD, (Rahmân, Yusuf, Çev: ‹brahim Görener), XI, 2001, 221-228,
………, “Esbâbu’n-Nüzûl”, (M. Kattân, Çev.: E. Pazarbafl›, ‹. Görener), EÜ‹FD, XI, 2001,
153-171.
………, “Et-Ta’rîfu bi’l-‹lmi ve Beyânu Nefl’etihî ve Tatavvurihî”, (Mennâu’l-Kattân, Çev.
Erdo¤an Pazarbafl›, ‹brahim Görener), EÜ‹FD, X, 1998, 187-205.
………, “Hz. Peygamber ve Sosyal Gerçeklik”, ‹A, XV/4, Ankara 2002, 513-521.
………, “‹letiflim Unsurlar› Aç›s›ndan Vahiy-K›râat ‹liflkisi”, EÜSBED, XI, 2001, 223-237.
………, “Schleiermacher’in Hermenoti¤i ve Tenkidi”, (Richard L. Corliss, Çev: ‹brahim
Görener), EÜSBED, IX, Kayseri 2000.
………, “Tefsîrin Günlük Hayatta ve Özel Bir Disiplin Olarak Kullan›m›” (Hayes, John
H. ve Carl R. Holaday, çev: ‹. Görener), KM‹AD, VIII, 1998, 64-71.
………, “The Qur’anic Approach to the Identity of Jesus (Kur’ân’a Göre Hz. ‹sa’n›n Kimli¤i)”, EÜSBED, XII, Kayseri 2002, 105-113.
………, “Türkçe’de Usûl Kelimesinin Kullan›m› Hakk›nda Bir De¤erlendirme: Tefsîr
Usûlü Örne¤i”, Bilig, 27, 2003, 179-199.
………, “Was Jesus a Prophet According to Matthew? Reflections of a Muslim Reader”,
AA, IV/16, 2003, 175-190.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
267
Gül, Ali R›za, “Baz› Me’âl ve Tefsîrlere Yöneltilen Elefltirilerin Bilimsel De¤eri Üzerine
(Bir Makalenin Düflündürdükleri)”, ‹A, 15/3, Ankara 2002.
………, “‹slâm ‹ktisat Düflüncesi ve ‹ktisadi Hayattaki Tezahürleri”, DAD, 153, 2003.
………, “‹slâm’›n ‹ktisat ‹lkeleri”, (F. Rahman, çev. A. R. Gül), ‹slâmiyât, V/2, 2002.
………, “K›yâmet Sûresi’nin 16-19’uncu Âyetlerine Yüklenen Geleneksel Yorumlar Üzerine”, AÜ‹FD, XLV/2, Ankara 2003.
………, “Kur’ân Âyetlerini Tarihlendirmede Nüzûl Sebeplerinin Rolü”, DA, VII/19,
Ankara 2004.
………, “Kur’ân’daki ‹nfâk Kavram›n›n Anlam Yelpazesi”, DA, VIII/22, Ankara 2005.
………, “Riba Teorisi”, (Z. Ahmad, çev. A.R. Gül), AÜ‹FD, XLV/1, Ankara 2003.
Gülle, S›tk›, “Arap Edebiyat›nda Makâme ve el-Harîrî’nin Osmanl› Medreselerinde Yüksek Arapça Ö¤retimi Çerçevesinde okutulan el-Makâmât’›”, ‹Ü‹FD, 2, ‹stanbul
2000.
………, “Hatim ve Mukâbele”, KM‹AD, 19, ‹stanbul 1999.
………, “‹lk Osmanl› fieyhül‹slâm› fiemseddin Muhammed b. Hamza Fenârî ve Onun
Aynü’l-A’yân Tefsîri”, ‹Ü‹FD, 1, ‹stanbul 1999.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Dua Kavram›”, EKEV, 8/18, K›fl, 2004.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Say›lan Allah’›n ‹sim-S›fatlar› Aras›nda Âdil S›fat›n›n Yer Almamas›n›n Hikmeti Ba¤lam›nda Baz› Düflünceler”, [dv...].
………, “Rivâyet ve Dirâyet Yöntemleri Aç›s›ndan Taberî Tefsîri Hakk›nda Bir De¤erlendirme”, EKEV, 8/19, Bahar, 2004.
………, “Taberî’nin Tefsîr’indeki K›râat De¤erlendirmeleri”, ‹Ü‹FD, 9, ‹stanbul 2004
………, “Velilik ve Kerâmet”, KM‹AD, 3, ‹stanbul 1998.
Güllüce, Hüseyin, “Erzurumlu fieyhulislâm Mûsâ Kâz›m’›n ‹’câzu’l-Kur’ân Hakk›ndaki
Görüflleri” EAÜTAD, 19/9, Erzurum 2002
………, “Salat Kavram›: Etimolojisi ve Baz› Mülahazalar”, EAÜ‹FD, 23, Erzurum 2005
………, “Tasliye ve Teslim Âyeti ve Tefsîri”, [dv...]
Güllüce, Veysel, “Din Bu Adl› Kitâb›n Genel Bir Tenkidi”, EKEV, Kas›m, 1997
………, “‹nsan Allah’›n Halifesi midir?”, EAÜ‹FD, XV, 2001
………, “Kur’ân’da Cennet Çocuklar› ‹çin Kullan›lan Vildan ve ⁄›lman Kelimeleri”,
[dv...].
………, “Kur’ân’da Hikmet Kavram› Üzerine”, EKEV, May›s 1998.
………, “Kur’ân’da Neshedilmifl Âyet Var m›?” EKEV, [yd].
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Yaz›l›fl Tarz›ndaki ‹’câz”, (M. T›bk, Tah-çev.: V. Güllüce),
EKEV, Güz 2001.
………, “Rahmân Sûresi 24 Âyetteki el-Cevârî Kelimesi Hakk›nda Farkl› Bir Yorum ve
De¤erlendirmesi”, EKEV, May›s, 1999.
Gülflen, Ekrem, “Oryantalizm Üzerine Yap›lan Tezler ”, SAÜ‹FD, I, Sakarya 1996, 371389.
Gümüfl, Sadrettin, “Cürcânî ve Hâfliye ale’l-Keflflâf”, MÜ‹FD, 5-6, ‹stanbul 1993.
………, “es-Seyyid fierif el-Cürcânî ve Mekânetühu bi’l-Ulûmi’l-‹slâmiyye”, Mecelletü’tTuras, fiam.
………, “Garîbu’l-Kur’ân Tefsîrinin Do¤uflu”, MÜ‹FD, 5-6, ‹stanbul 1993.
………, “Kur’ân’a Göre Hz. Peygamberin Aile Hayat›”, Ümit, Sofya.
268
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
Günefl, Abdulbaki, “‹slâm’da Ak›lc›l›¤›n Ortaya Ç›k›fl› ve Tefsîre Girifli”, EKEV, III, 1998,
Ankara.
………, “Kur’ân Ifl›¤›nda Akl›n Gücü ve S›n›r›”, ‹AD, 3-4, Ankara 1998.
………, “Kur’ân Ifl›¤›nda fiiddet Sorununa Bir Bak›fl”, Dinbilimleri, V/5, 2005.
………, “Kur’ân K›ssalar›nda Eski Uygarl›klar”, AA, VI/24, 2005.
………, “Kur’ân’da Kevnî Âyetler”, YYÜ‹FD, II, Van 1998.
………, “Kur’ân’da Sünnetullah ve Toplumlar›n Çöküfl Nedenleri”, Dinbilimleri, V/1,
Ocak/fiubat/Mart 2005.
………, “fiihâbuddin es-Sivasî ve Tefsîrinde Takip Etti¤i Yöntem”, YYÜ‹FD, I, Van 1994.
Güngör, Mevlüt, “Âyetlerde Geçen ‘Allah Diledi¤ini Sapt›r›r, Diledi¤ine Hidâyet Eder’
‹fadesinin Anlam›”, Kur’ân Araflt›rmalar› -2- ‹stanbul 1996, 173-253.
………, “Baraatu’t-Tahallus fi’l-Kur’âni’l-Kerîm”, M‹, Birleflik Arap Emirlikleri, Ebû Dabi, 1 Receb 1406/11 Mart 1986, XI/7, 28-31.
………, “Bir Tefsîr Çal›flmas› Provas› (Bakara Sûresi 142-167)”, D‹B Tefsîr projesi için.
………, “Kur’ân Tercemesine ‘Kur’ân’ Denilebilir mi?”, DA, 8, [yh].
………, “Kur’ân’da ‘Kelime’ Sözcü¤ünün Anlamlar›” Kur’ân Araflt›rmalar› -2- ‹stanbul
1996, 127-172.
………, “Kur’ân’da Hz. Lokmân’›n fiahsiyeti” AÜ‹FD, XXXV, Ankara 1996, 167-178; Ayr›ca bkz. Kur’ân Araflt›rmalar› -1- Ankara 1995.
………, “Kur’ân’da Hz. Peygamber’e Sevgi ve Sayg›”, D‹D, Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sav) - Özel Say› - Ankara 2000, 469-480.
………, “Kur’ân’›n Peyderpey ‹ndirilmesindeki Hikmetler”, D‹D, III, 1988, 3-23.
………, “Min Ebtali’r-Risâleti’l-Uzma: Muhammed b. Mesleme”, CM, Suudi Arabistan,
Riyad 1988, XVI/51, 92-95.
………, “Min Fukahâi’l-F›khi’l-Hanefî: el-Cassâs”, H‹, Ürdün, 1408/1988, XXXII/5, 10-14
………, “fievkânî ve Tefsîrindeki Metodu” HM, Temmuz ve A¤ustos 1988 say›lar›.
………, “Tefsîr’de Konulu Tefsîr Metodu”, ‹A, May›s 1988.
Hac›müftüo¤lu, Nasrullah, “Almanya’da ‹slâmiyet”, (M. S. Abdullah, çev. N. Hac›müftüo¤lu), Nesil, 8, ‹stanbul 1977.
………, “Belâ¤at Ekolleri ve Anadolu Belâ¤at Çal›flmalar›”, EAÜ‹FD, VIII, Erzurum 1988
………, “Belâ¤at ‹lminin Geliflmesine Müessir Olan Kaynaklar”, EAÜ‹FD, XI, Erzurum
1993.
………, “Din ve Biz”, DÖD, 20, Ankara.
………, “Kelâmc›lar ile ‹slâm Felsefecilerinin Belâ¤at ve ‹’câz ‹limlerinin Geliflmesindeki Rolü”, EAÜ‹FD, IX-X, Erzurum 1990-1991.
………, “Kur’ân’› Yorumlamada Dilin Gücü”, EKEV, III/2, Kas›m 200l.
………, “Orucun Teflri’i Felsefesi”, Tohum, 72, ‹stanbul.
………, “Osmanl›da Belâ¤at”, Osmanl›, VIII, 206 vd., Ankara 1999.
Hatip, Abdülaziz, “Lokman Sûresinin Tefsîri”, Kur’ân ve Sünnete Ayna, 1997 (1. say›dan 10. say›ya kadar tefrika halinde yay›nlanm›flt›r.
Ifl›c›k, Yusuf, “F›khî Miras›m›z› Yeniden Nas›l Gözden Geçirmeli ve Ele Almal›y›z”, (Karadavi, çev. Y. Ifl›c›k), SÜ‹FD, II, Konya 1986.
………, “‹slâm Hukukunda Siyaset-i fier’iyye”, (Karadavi, çev. Y. Ifl›c›k), ‹A, IV, Ankara
1986.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
269
………, “Kitap ve Sünnet’in Ifl›¤›nda Hz. Peygamber’in Din ve Dünya Anlay›fl›”, SÜ‹FD,
III, Konya 1990.
………, “Kur’ân’da Temel ‹ki Kavram, Te’vîl ve Müteflâbih”, SÜ‹FD, XIII, Konya 2002.
………, “Kur’ân’›n Öngördü¤ü Muvahhit ‹nsan”, SÜ‹FD, VIII, Konya 1998.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Müteflâbih ve Te’vîli”, SÜ‹FD, VI, Konya 1996.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Terceme Edilmesi ve Âyetlerinin S›hhatli Anlafl›lmas› Konusunda Baz› Mülahazalar”, SÜ‹FD, XI, Konya 2001.
………, “Naslar›n ‹lletlerini Göz Önünde Tutmada Sahâbe ve Tabiun’un Metodlar›”, (Karadavi, çev. Yusuf Ifl›c›k), ‹A, I, Ankara 1986.
………, “Tefsîr ‹lminin Do¤uflu Geliflmesi ve Bafll›ca Tefsîr Ekolleri”, (Hasen el-Benna,
çev. Y. Ifl›c›k), SÜ‹FD, V, Konya 1997.
Ifl›k, Emin, “Büruc Sûresinden Zâlimlere”, Zafer, XVII/202, 1993, s. 14.
………, “Kur’ân Gelinceye Kadar”, Hareket, 5, ‹stanbul 1953, 12-14.
………, “Kur’ân Üzerine Düflünceler”, Hareket, VII/77, ‹stanbul 1972, 20-26.
………, “Kur’ân Vahyi ve Hedefi”, Alt›noluk, 15, 1987, 3-5.
………, “Kur’ân’dan Beled Sûresi”, Türk Edebiyat›, 127, ‹stanbul 1984, 60.
………, “Kur’ân’dan Fil Sûresi”, Türk Edebiyat›, 143, ‹stanbul 1985, 21-22.
………, “Kur’ân’›n Dil Üstünlü¤ü”, Zafer, X/113, 1986, 12.
………, “Kur’ân-› Kerîm’den Sûreler”, Türk Edebiyat›, 172, ‹stanbul 1988, 20-22.
………, “Kureyfl Sûresi Üzerine Bir Tefsîr Denemesi”, MÜ‹FD, 3, ‹stanbul 1985, 9-14.
‹nan, Ahmet, “2/Bakara 258. Âyetinin ‘Krallar›n Tanr›sal Hakk›’ Teorisi Çerçevesinde
Bir Yorumu”, DA, VI/18.
………, “Çanakkale Gazisi Bir Müfessir: Ad›yamanl› Mustafa Hayri Efendi”, DD, 168,
2004.
………, “Devlet Vacip mi Gerekli mi?”, Sözleflme, I/8, 1998.
………, “Din ‹stismar› ve Din ‹stismar›n›n ‹stismar›”, D‹ÜFD, III/I.
………, “F›k›h Usûlünün Temel Parametreleri Aç›s›ndan Baz› Güncel Meselelere K›sa
Bak›fllar”, ‹slâmiyat, II/2.
………, “‹lkel Do¤a Ortam› Ba¤lam›nda Kur’ân’daki Cahiliyet Kavram›n› Yeniden Okuma”, DA, 5/13.
………, “‹slâm Hukuku ‹lâhî midir befleri midir?”, Sözleflme, I/12, 1998.
………,, “Kur’ân’da Mülkiyet”, ‹A, 16/4.
………, Ali K›rca, Türkçe ‹badet, Sabah Yay›nlar›, ‹stanbul-1998. 88-95(kitap bölümü).
Kahveci, ‹hsan, “Do¤u Bilim Bibliyografyas›na Dair Analitik Bir Çal›flma”, SAÜ‹FD,
(Hasan, M. Halife, çev. ‹. Kahveci), I, Sakarya 1996, 349-370.
………, “el-Mevhibetü’l-‹lâhiyye ve’l-At›yyetü’s-Sübhâniyye Adl› Eseri Çerçevesinde ‹skilipli Yûsuf Efendi’nin Tefsîr Anlay›fl›”, SAÜ‹FD, XIII, Sakarya 2006.
………, “‹slâm Çal›flmalar›na Metodolojik Yaklafl›mlar” SAÜ‹FD, (Koren, J - Nevo, Y. D.,
çev. ‹. Kahveci), VIII, Sakarya 2003, 107-137.
………, “Tefsîr Gelene¤inin Kökleri ve ‹lk Dönemlerdeki Geliflimi”, SAÜ‹FD, (Leemhuis,
Fred, çev. ‹. Kahveci), III, Sakarya 2001, 435-452.
Kara, Necati, “Kur’ân ve Sünnette Bela ve Musibet”, EKEV, I/3, Ankara 1998, 33-58
………, “Kur’ân’da ⁄ayb”, YYÜ‹FD, I/1, Van 1994, s. 54-90.
………, “Kur’ân’da Tekrarlar”, YYÜSBED, IV/4, Van 1993, 103-130.
270
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Kur’ân’› Nas›l Tefsîr Etmeliyiz?”, (M. N. el-Elbani, çev. N. Kara), YYÜ‹FD, II/2,
Van 1998, 75-98.
………, “Oryantalistlerin Kur’ân Araflt›rmalar›na Gösterdikleri ‹htimâm”, (A. Abdulhamid Ezheri, çev. N. Kara), (yay›nlanmam›fl).
Kara, Ömer, “Allah’a Yabanc›laflma: fiirk”, (T.J. O’shaughnessy, çev. Ö. Kara), YYÜ‹FD,
II/2, Van 1998, 361-374.
………, “Arap Dilbilimindeki ‘Terâdüf Literatürünün ‘Furûk’ Paralelinde Tesbit ve Tahlili -el-Furûku’l-Lu¤aviyye’ye Girifl (II)-”, AÜ‹FD, 45/2, Ankara 2004.
………, “Arap Dilbilimindeki ‘Terâdüf ve Furûk’ Argümanlar›n›n Mukayeseli Tahlili -elFurûku’l-Lu¤aviyye’ye Girifl (III)-”, Dinbilimleri, IV/4, Samsun 2004, 117-146.
………, “Arap Dilbilimindeki ‘Teradüf’ Olgusunun ‘Furûk’ Paralelinde Tarihsel Süreci ve
Arkaplan› -el-Furûku’l-Lu¤aviyye’ye Girifl (I)-”, EKEV, VII/14, Ank. 2003, 197220.
………, “Bakireler’in Saçlar› ve Y›ld›zl› Gökler- Me’ânî Rehberleri ve ‹ki Yazma Ba¤lam›nda Belâ¤at›n›n Pratik Yönü- I”, (J. Sadan, çev. Ö. Kara), Nüsha, III/10,
2003, 68-81.
………, “Bakireler’in Saçlar› ve Y›ld›zl› Gökler -Me’ânî Rehberleri ve ‹ki Yazma Ba¤lam›nda Belâ¤at›n›n Pratik Yönü-II”, (J. Sadan, çev. Ö. Kara). Nüsha, III/11,
2003, 67-84.
………, “Belâ¤at ‹lminde ‹ki ‹fade Biçimi: Îcâz ve ‹tnâb -Kur’ân Metninin Anlafl›lma-s›ndaki Fonksiyonu Üzerine Bir Deneme-(I)”, YYÜSBED, I, Van 2000, 353-388.
………, “Belâ¤at ‹lminde ‹ki ‹fade Biçimi: Îcâz ve ‹tnâb -Kur’ân Metninin Anlafl›l-mas›ndaki Fonksiyonu Üzerine Bir Deneme-(II)”, YYÜSBED, III, Van 2002, 249-298.
………, “Belâ¤atta Bir Îcâz-› Hazf Çeflidi: ‹htibâk -Kur’ân Metinlerindeki Prati¤i-”,
EKEV, II/1, Ankara 1999, 118-162.
………, “Bikâ’î’nin ‘Nazmu’d-Durer’inde Yer Alan ‘‹htibâk Metinleri’ -Bir ‹nfla Denemesi-”, YYÜ‹FD, III/3, Van 2000, 149-224.
………, “Cehennemin Tan›mlay›c› ‹simleri ve Bunlar›n Elefltiri Alt›ndaki Geliflimi”, (T. J.
O’shaughnessy, çev. Ö. Kara), YYÜSBED, I, Van 2000, 299-352.
………, “Eschatological Themes in the Qur’an: Tan›t›m ve Tenkit”, YYÜ‹FD, II, Van
1998, 336-360.
………, “Eskatolojik Bir Sembol Olarak Arfl”, EKEV, (T. J. O’shaughnessy, çev. Ö. Kara), VI/10, Ankara 2001, 255-276.
………, “Fuzûlî’nin Tevhîdinde Âyet, Hadîs ve ‹slâmî ‹limlere Yap›lan At›flar”, YYÜFEFSBD, IV/4, Van 1993, 213-232.
………, “Gazâlî Üzerine Yap›lan Çal›flmalar -Bibliyografik Bir Deneme-”, Dinbilimleri,
II/2, Samsun 2002, 1-30.
………, “‹lim Gelene¤imizde ‘Anlama’ ve ‘Nakil/Nispet’ Problemi -Usûlu’l-F›k›h’ta Dört
Örnek Üzerinden Bir Tahlil Denemesi”, Dinbilimleri, III/4, Samsun 2003, 5986.
………, “‹mâmiye fiias›n›n Kur’ân’a Eklemeleri ve K›râat Farkl›l›klar›”, (M. M. Bar-Asher, çev. Ö. Kara-M. Da¤), EKEV, I/3, Ankara 1998, 207-235.
………, “Kevserî’nin Makâlât’›ndaki Tefsîrle ‹lgili Makalelerin Muhteva Tan›t›m›”, EKEV,
I/4, Ankara 1999, 165-178.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
271
………, “Kur’ân 7/40: Deve ‹¤nenin Deli¤inden Geçinceye Kadar”, (A. Rippin, çev. Ö.
Kara-M. Da¤), Dinbilimleri, II/4, Samsun 2002, 1-7.
………, “Kur’ân Cenneti” (T. J. O, çev. Ö. Kara), YYÜ‹FD, III/3, Van 2000, 397-428.
………, “Kur’ân Tercemesi Üzerine”, EKEV, I/1, Ankara 1997, 189-203.
………, “Kur’ân’da Âdem Cenneti -Mekan Boyutuna ‹liflkin Tart›flmalar-”, EKEV, I/3,
Ankara 1998, 77-111.
………, “Morfolojik (Sarfî) ve Leksikolojik (Mu’cemî) Delaletler Aras›nda Esmau’l-Hüsna’da Teradüfün Nefyi [ve Furûk’un ‹sbat›]”, Marife, (A. M. Ömer, çev. Ö. Kara),
IV/1 Konya 2004, 207-225.
………, “Müellifi Bilinmeyen Bir ‘Furûk’ Risâlesinin Tenkitli Neflri -el-Furûku’l-Lu¤aviyyetü’l-Muhtare fi’l-Müfreda-ti’l-Mütekaribe-”, Dinbilimleri, IV/2, Samsun 2004.
………, “Neflâtî’nin H›lye-i Enbiyas›’n›n Dînî Kaynaklar›”, AA, VII/13, ‹st. 2002, 1-48.
………, “Ömer b. Ali el-‹spiri’nin Furûkla ‹lgili Bir Risâlesinin Tenkitli Neflri -er-Risâle
fi Ma’ne’l-Hamd ve’fl-fiükr ve’l-Medh ve’s-Sena ve Suveru’l-‹ctimai ve’l-‹ftiraki
Beynehüm-”, EAÜ‹FD, XXI, Erzurum 2004.
………, “Tefsîr Akademisyenleri: Biyografi & Faaliyet”, (Haz. Ö. Kara), I. Tefsîr Anabilim
Koordinasyon Toplant›s› ve Tefsîr Anabilim Dal› E¤itim-Ö¤retim Problemleri
Sempozyumu, 10-13 Haziran, 2005; Van 2006.
………, “Tefsîr Tezleri: Doçentlik & Doktora & Yüksek Lisans”, (Haz. Ö. Kara), I. Tefsîr
Anabilim Koordinasyon Toplant›s› ve Tefsîr Anabilim Dal› E¤itim-Ö¤retim Problemleri Sempozyumu, 10-13 Haziran, 2005; Van 2006.
………, “The Problems of Understanding and Using Quotations and References in Islâmic Legal Theory -A Case Study of Four Examples-”. Ekev Akademi Dergisi,
X/27, Erzurum 2006.
………, “Toshihiko Izutsu’nun Kur’ân Semanti¤inde Mühmel Boyut: El-Furûku’l-Lu¤aviyye -Yak›nanlaml›lar› ‘Ayr›flt›rma’ Noktas›nda Izutsu’ya Bir Katk›-”, ‹A: Toshihiko Izutsu Özel Say›s›, 18/1, Ankara 2005, 16-60.
Karaçam, ‹smail, “Din E¤itimi ve Toplumûmuz”, HM, Ankara 1971.
………, “Kur’ân Ehli Kimdir”, Nesil, ‹stanbul 1978.
………, “Kur’ân Tilavetinde Musiki Caiz mi?”, Nesil, ‹stanbul 1977.
………, “Kur’ân Tilavetinde Musiki’nin Yeri”, Nesil, ‹stanbul 1977.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Ta’limi”, Nesil, ‹stanbul 1979.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Tilavet Adab›”, BDÜ‹FD, Bakü 1966.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Tilavet Adab›”, Nesil, ‹stanbul 1978.
………, “Malezya’da Yap›lan Kur’ân Müsabakas› Dolay›s›yla”, Nesil, ‹stanbul 1978.
………, “Müslüman Talebenin Dikkat Edece¤i Hususlar”, Nesil, ‹stanbul 1978.
………, “Tilavet Adab›”, Kök Mecmuas›, ‹stanbul 1982.
………, “Yedi Harf Nedir?”, (M. Zahid Kevseri), DD, Ankara 1978.
Karagöz, Mustafa, “Tefsîrde Rivâyet-Dirâyet Ay›r›m›n›n Mahiyeti ve Ortaya Ç›k›fl›”, Bilimname, II/5, 45-60.
Karsl›, ‹brahim Hilmi, “Kur’ân: Tabiat›, Sahih Oluflu, Müslüman Ak›l Üzerindeki Etki
ve Otoritesi”, (M. Ebu Leyla, çev. ‹. H. Karsl›), Dinbilimleri, 5/1; 2005, 279-294.
………, “Çeviri Kuramlar› Aç›s›ndan M. Hamdi Yaz›r’›n Me’âl Yöntemi”, CÜ‹FD, IX/1,
Sivas 2005, 231-257.
272
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Çeviri Kuramlar› Aç›s›ndan Muhammed Esed’›n Çeviri Yöntemi ve De¤erlendirilmesi”, ‹A, 16/1, Ankara 2003, 95-112.
………, “Dinî Tecrübenin Kur’ân’› Anlama ve Yorumlamadaki Rolü”, EAÜ‹FD, 24, Erz,
2006.
………, “Hasan Basri Çantay’›n Kur’ân-› Hakim ve Me’âli Kerîmdeki Tercüme Metodu”,
EKEV, 13 Erzurum 2002, 153-182.
………, “Kur’ân Hermenöti¤i: Sorunlar ve Beklentiler”, (Farid Esack, çev. ‹brahim H.
Karsl›), TR, 11, 2004, 199-221.
………, “Kur’ân Tefsîri Aç›s›ndan ‹lk Arap Lügat› Kitabu’l-Ayn’›n De¤erlendirilmesi”,
Nüsha, 14, Ankara 2004, 49-70.
………, “Kur’ân’da Cinsiyet Kal›plar›: Sosyolengüistik Bir Yaklafl›m”, (Ahmed Halil Aziz,
çev. ‹brahim H. Karsl›), Dinbilimleri, 4/4, 2004, 195-204.
………, “Kur’ân’›n Bela¤at Aç›s›ndan Tefsîri: ‹caz ve ‹lgili Konular”, (J. Boullata, çev. ‹brahim H. Karsl›), Dinbilimleri, 4, Samsun 2005.
………, “Kur’ân’›n Güzellik Fenomenine Yaklafl›m›”, Marife, 3, Konya 2005.
………, “Tarihsel Geliflimleri ‹tibariyle Tefsîr Mukaddimelerine Dair Bir ‹nceleme”, EAÜ‹FD, 20, Erzurum 2003, 225-260.
………, “Tefsîrin Sosyolojik Boyutu ve Sosyolojik Okunmas›”, ‹A, 18/2, Ankara 2005.
Kasapo¤lu, Abdurrahman, “Allah’›n Bal Ar›s›na Vahyi –Bal Ar›s›nda ‹çgüdüsel Davran›fllar-”, TR, 11, 2004, 229-241.
………, “Bir Dînî Tecrübe Olarak Kur’ân’da Huflu”, Tasavvuf, 15, 2005, 177-190.
………, “Bir Dînî Tecrübenin ‹fade Simgesi: Rükû”, TR, 9, 2003, 255-279.
………, “Bir Karakter Bozuklu¤u ve Zihinsel Yetersizlik Olarak Sefihlik”, TR, 12, 89-104.
………, “Dinsel fiüphe”, KAD, 2, 2005, 65-82.
………, “Do¤al Dînî Kabiliyet”, TR, 10, 2004, 143-155.
………, “Ensest Tabusu ve Egzogami Kural›n›n Kur’ân’daki Yans›malar›”, Dinbilimleri,
1, 2003, 5-15.
………, “‹nsan›n Çaresizli¤i ve F›trat›n Uyan›fl›”, KAD, 1, 2005, 61-90.
………, “Kur’ân’a Göre Vicdan›n Kayna¤› ve ‹fllevleri”, AA, 18, 2003, 131-162.
………, “Kur’ân’da Efller Aras› ‹liflki Hakk›nda Önemli Bir Kavram: “Sükûn” -Efller Aras›nda Cinsel Duygusal E¤ilim-”, Dinbilimleri, 4, 2004, 73-86.
………, “Kur’ân’da Evlilik Terapisi -Günümüz Psikolojisinin Veri ve Uygulamalar›yla Bir
Mukayese-”, Dinbilimleri, 2, 37-74.
………, “Kur’ân’da ‹htiyarl›k Ça¤›n›n De¤erlendirilifli”, TR, 7, 2003, 213-232.
………, “Kur’ân’da ‹ki Z›t Karakter: fiuhh (Bencillik) ve Îsâr (Özgecilik)”, AA, 21, 2004,
125-147.
………, “Kur’ân’da Kardefl K›skançl›¤› ve E¤itimi –Kabil ile Habil ve Hz. Yusuf ile Kardeflleri Örne¤i-”, Fikir Dünyas›, 3, 2005, 174-198.
………, “Kur’ân’da Kardefl K›skançl›¤› ve E¤itimi, -Kabil ile Habil Hz. Yusuf ‹le Kardeflleri Örne¤i-”, Fikir Dünyas›, 3, 2005, 174-198.
………, “Kur’ân’da K›ssa Terapisi –Hz. Peygamberin K›ssalardan Terapi Amaçl› Yard›m
Almas›-”, CÜ‹FD, 2, Sivas 2004, 69-80.
………, “Kur’ân’›n Amaçlar› Aç›s›ndan Tatma Duyusuna Bir Bak›fl”, EKEV, 18, 2004,
89-104.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
273
………, “Kur’ân’›n ‹ffet Anlay›fl› –Bat›l› Cinsel Ahlak Anlay›fllar›yla Bir Mukayese-”, Dinbilimleri, 4, 2003, 5-25.
………, “Psiko-Sosyal ve Metafizik Aç›dan Kumar”, TR, 13, 2005, 187-204.
………, “fiüphe ‹nkâr ‹liflkisi”, Dinbilimleri, 1, 2004, 57-116.
Kaya, Remzi, “Do¤umunun 100. Y›l›nda Sar› Hoca”, UÜ‹FD, VIII/8, Bursa 1999, 171182.
………, “Ehl-i Kitap”, (TC D‹B, Konulu Tefsîr Çal›flmas›, 2000).
………, “‹lâhî Kitaplarda Hz. Muhammed”, UÜ‹FD, VI/6, Bursa 1998, 221-240.
………, “‹nciller ve Kur’ân’da Hz. ‹sa’n›n ‹nsan ve Peygamber Oluflu”, UÜ‹FD, 2004
………, “Jesus Accord›ng To The Holy Qur’an”, Euro Agenda Dessauer str. 1010963
Berlin 2005.
………, “K›râat Aç›s›ndan Abdest Âyeti”, UÜ‹FD, V, Bursa 1993.
………, “Kur’ân’a Göre Do¤ru ve Yanl›fl Yol”, UÜ‹FD, Bursa 2004.
………, “Kur’ân’da Fey ve Da¤›l›m›”, UÜ‹FD, X/2, Bursa 2001, 67-81.
………, “Kur’ân’da Hz. Peygamber’in Befler ve Ümmi Oluflu”, UÜ‹FD, XI/1, 2002, 29-52.
………, “Kur’ân’da ‹nsan fieytan ‹liflkisi”, UÜ‹FD, XII/2, Bursa 2004, 1-30.
………, “Kur’ân’da ‹stiâze (S›¤›nma)” UÜ‹FD, X/1, Bursa 2001, 95-112.
………, “Kur’ân’da Neshi ‹ddia Edilen Âyetler”, UÜ‹FD, VII/7, Bursa 1998, 353-372.
………, “Kur’ân-› Kerîm K›ssalar› ve Düflündürdükleri”, UÜ‹FD, XII/2, 2002, 31-58.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Dost Kavram›”, UÜ‹FD, VI/6,. Bursa 1994, 187-204.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Ehl-i Kitap”, SÜ‹FD, XIX, Konya 2005, 31-47.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Mensûh Âyetler”, UÜ‹FD, VI/6; Bursa 1994, 205-220.
………, “Müslümanlar›n Sorumluluklar›”, Ç›nar, X, A¤ustos 1998, 19-25.
………, “Nesh Terimi ve Muhtevas›”, ‹A, V, Ankara 1987, 93-100.
Keskin, Hasan, “Ebû Hanîfe’nin Befl Risâlesinde Baz› Tefsîr Problemlerine Yaklafl›m›”,
‹A, XV/1-2, Ankara 2002, 221-239.
………, “er-R⤛b el-‹sfahânî’nin el-Müfredât’›ndaki Baz› Te’vîllere Elefltirel Bir Yaklafl›m”, (Humeyyis, M. b. A, çev. H. Keskin), CÜ‹FD, VII/1, Sivas 2003.
………, “Kur’ân’da La¤v Kavram›”, CÜ‹FD, sy. IV, 129-150, (2000).
………, “Kur’ân’da Meleklerin Hz. Âdem’e Secdesinin Yorumu”, CÜ‹FD, VI/2, Sivas
2002, 107-125.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Te’kid Üsluplar›”, (er-Râvî, K. F., çev. Hasan Keskin), CÜ‹FD,
VI/1, Sivas 2002, 133-173.
………, “Sûreye Konu Bütünlü¤ü Aç›s›ndan Bir Yaklafl›m/ Nûh Sûresi Örne¤i”, [dv...]
Kesler, Fatih, “Bir Hadîs ve Yorumu”, HM, 357, Ankara 1993.
………, “‹slâm’da Cemaat ve Camii”, HM, 346, Ankara 1993.
………, “‹slâm’da Taklit ve Hükmü”, HM, 345, 346, Ankara 1993.
………, “Kâdîr Gecesi”, PG, ‹stanbul 22 Aral›k 2000.
………, “Kur’ân’a Göre ‹lk ‹nsan›n E¤itimi”, HM, 347, Ankara 1993.
………, “Kur’ân’da Nefs Kavram›”, HM, 391, 392, Ankara 1993.
………, “Kur’ân’daki ‹nsan”, PG, ‹stanbul 1 Aral›k 2000.
………, “Kur’ân’›n Hoflgörüsü”, PG, ‹stanbul 28 Kas›m 2001.
………, “Kur’ân-› Kerîm ve Hadîslerde fiefaat ‹nanc›”, Tasavvuf, 13 Ankara 2004.
………, “Kur’ân-› Kerîm ve Hadîslerde fiehit Kavram›”, EKEV, 20, Ankara 2004.
274
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Kur’ân-› Kerîm ve ‹ncillerde Peygamber Dayan›flmas›: Muhammed (A. S. ) ve
‹sâ (A. S. ) Örne¤i”, EKEV, 19 Erzurum 2004.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Hz. Peygamber’e Hitaplar (II)”, AÜ‹FD, 44, Ankara 2003.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Hz. Peygamber’e Hitaplar(I)”, AÜ‹FD, 43/2, Ankara 2002.
………, “Kur’ân-› Kerîm’deki Zâid Harflerin S›rlar›”, ‹A, 14/1, Ankara 2001.
………, “Kur’ân-› Kerîm’i Önceki Vahiylerden Ay›rt Eden Baz› Özellikler”, D‹D, 41/2
Ankara 2005.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Bütünselli¤i Üzerine Bir Yöntem Denemesi”, ‹A, 15/4,
Ankara 2002.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Evrenselli¤i ve Tarihsellik”, ‹A, 14/1, Ankara 2001.
………, “Nehrin Ötesinden Gelen Adamlar”, HM, 356, Ankara 1993.
………, “Peygamber Dayan›flmas›”, PG, ‹stanbul 27 Kas›m, 2001.
………, “Prophetic Solidarity in The Qur’an and The Gospels: The Model of Muhammad
and Jesus”, IQ, 48/1, London, 2004, 69-83.
………, “Sâbiîlik ve Sâbiîler”, DD, XXIV/2, Ankara 1988.
………, “Some Distinguishing Characteristic of The Qur’an in Relation to The Previous
Prophetic Revelations”, IQ, 48/4, London, 2004, 47-66.
………, “Yirmibirinci Yüzy›l›n E¤itimine Do¤ru”, DÖD, 14, Ankara 1988.
K›l›ç, Sad›k, “Evrensel Tarihsellikten Bilimsel Bütünlü¤e”, Dosya, I, Erzurum 1997.
………, “‹slâm ve Di¤er Dinler”, ‹A, IV, Ankara 1987, 52-65.
………, “‹slâm’da Aslî Günâh Kavram› Var m›d›r?”, EAÜ‹FD, VII, Erz. 1986, 507-18.
………, “Kur’ân’›n Cem’i Meselesi”, EAÜ‹FD, IV, 261-277.
………, “Nefs Kelimesinin Kur’ân’da Kullan›fl› Hakk›nda Baz› Notlar”, EAÜ‹FD, V,
Erzurum 1982, 189-196.
………, “Nesnellikle Öznellik Aras›nda Yorum”, ‹A, IX/1-4.
………, “Nun Harfinin Esrar›”, Dergâh, III/26, 1992, 20-22.
K›rca, Celal, “Bilimsel ‹’câz›n De¤eri” Konulu Teblî¤ Üzerine Bir De¤erlendirme, ‹stanbul 18-19 Ekim 2000, (Kur’ân Araflt›rmalar› III, ‹stanbul 2002) “Kur’ân ve De¤iflim”, Bilimname, I, Kayseri 2003, 7-13.
………, “Ca’fer es-Sad›k ve Ona ‹zafe Edilen Tefsîri”, EÜSBED, VI, 1989, 95-112.
………, “Din ve Bilim Aç›s›ndan Nazar”, DAD, XXII/1, Ankara 1986, 38-47.
………, “Hicretin I. ve II. Y›llar›nda Kur’ân’›n Getirdikleri”, DAD Hicret Özel S., 1981,
147-62.
………, “‹lk Nazil Olan Sûreler ve Muhtevas›”, Erciyes Dergisi, 136, Kayseri 1989, 1828.
………, “‹nsanl›k Tarihi Aç›s›ndan Kur’ân-› Kerîm’de Medeniyet”, ‹A, II, 1986, 33-47.
………, “‹slâm Dinine Göre Reenkarnasyon”, EÜ‹FD, III, Kayseri 1986, 223-242.
………, “‹slâm’a Göre Bilgi Vas›talar› ve Tefsîre Olan Etkisi”, EÜ‹FD, IV, 1987, 107-123.
………, “Kur’ân ve Tabiî Bilimler”, Kur’ân ve Tefsîr Araflt›rmalar›-1, Tart›flmal› ‹lmî Toplant›, ‹SAV, ‹stanbul 26-27 Eylül 1998 (KM‹AD, 1999, 16-17-18. say›lar›;
Kur’ân ve Tefsîr Araflt›rmalar› I, ‹stanbul 2000).
………, “Kur’ân’a Göre Din E¤itiminin Genel Metodlar›”, EÜ‹FD, V, 1988, 167-182.
………, “Kur’ân’a Göre Din E¤itiminin Genel Prensipleri”, DAD, XXIII/3, 1987, 11-30.
………, “Kur’ân-› Anlamada Dil Problemi”, KM‹AD, I/9, 1998, 34-60.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
275
………, “Kur’ân-› Kerîm’e Göre Hz. Muhammed”, EÜ‹FD, Kayseri 1990, 65-79.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Cem’i ve ‹stinsâh› Meselesi”, (M. K. Atik’le), Tercüman Gazetesi, Haziran 1988.
………, “Mehmet Akif’in fiiirlerine Konu Etti¤i Âyetler ve Tahlili”, EÜSBED, IV, Kayseri
1990, 257-271.
………, “Mezhebî Tefsîr Ekolünün Ortaya Ç›k›fl›”, ‹A, V, Ankara 1987, 52-61.
………, “Orucun ‹nsana Kazand›rd›klar›”, DAD, XXVI/2, Ankara 1990, 41-48.
………, “Teblî¤ Metodu Aç›s›ndan Kur’ân’›n Nuzûlü”, EÜ‹FD, I, Kayseri 1984, 197-215.
………, “Tenzîl Yönteminin Tarihselli¤i Problemi ve Kur’ân Yorumuna Olan Etkisi”,
KM‹AD, I/2, ‹stanbul 1997, 51-60.
………, “Hz. Muhammed (sav)’in Önceki Kutsal Kitaplarda Müjdelenmesi (Tebflîrât)”,
UÜ‹FD, X/1, Bursa 2001, 231-260.
………, “Peygamberlerin Mesajlar›ndaki Birlik ve Bütünlük”, UÜ‹FD, X/2, Bursa 2001,
241-258.
Koç, Mehmet Akif, “53/Necm Sûresinin Tefsîrinde Baz› Tarihî Sorunlar Üzerine”, ‹slâmiyât, VI/1, Ankara 2003, 165-171.
………, “Âifle Abdurrahmân (Bintu’fl-fiât›’) (1913-1998)”, Ça¤dafl ‹slâm Dünyas›nda
Kur’ân’a Yaklafl›mlar, (yh).
………, “Âifle Abdurrahmân (Bintu’fl-fiât›’)-el-‹’câzu’l-Beyânî li’l-Kur’âni’l-Kerîm”, ‹A,
9/1, 2, 3, 4, Ankara 1996, 300-301.
………, “Endülüs Tefsîrcili¤i Üzerine Bir Girifl Denemesi”, ‹slâmiyât, VII/3, 2004, 4358.
………, “Isnâds and Rijâl Expertise in the Exegesis of Ibn Abî Hâtim (327/939)”, Der Islam, 82/1, Berlin-Newyork, 2005, 146-168.
………, “John Burton’un ‘Kur’ân’da Gramer Hatalar›’ Adl› Makalesinin Tenkidi”, AÜ‹FD, XXXV, Ankara 1996, 554-559.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in ‹caz›nda Sarfe Nazariyesi”, YÜ, X/39, ‹zmir 1998, 19-25.
………, “Mustafa Öztürk-Kur’ân Dili ve Retori¤i”, ‹slâmiyat-bülten, Ankara 2003, 2021.
………, “Sebeb-i Nüzûle Ba¤l› Anlam›n Afl›lmas›n› Kolaylaflt›ran Bir Unsur Olarak
‘Kur’ân Metni’: 7 A’râf Sûresinin 31-32. Âyetleri”, ‹slâmiyât, VII/2, Ankara
2004, 113-24.
………, “Tefsîr Rivâyetlerinin Güvenilirliklerini Belirlemek Amac›yla Herbert Berg Taraf›ndan Gelifltirilen ‘Uyum’ (Consistency) Teorisi Üzerine”, AÜ‹FD, XLV/2,
Ankara 2004, 45-56.
………, “Tefsîrin Erken Dönem Geliflimi”, (Nabia Abbott, çev. M. Akif Koç), AÜ‹FD, XLIII/2, Ankara 2003, 449-462.
………, “Üstad Fuad Sezgin ‹le Bir Ö¤leden Sonra”, ‹slâmiyât-bülten, Ankara 2002, 1-3.
Kurt, Yaflar, “Kur’ân Ö¤retimi ve Caminin Kur’ân Ö¤retimindeki Yeri”, EKEV, XVI,
Erzurum 2003, 103-120.
Maflal›, Mehmet Emin, “Kâdî Abdülcebbâr’a Göre Dilsel Delâlet”, Marife, III/3, Konya
2003, 151-162.
………, “Nasr Hâmid Ebû Zeyd’in Yorum Telakkisi ve Bu Telakkinin Niyetselce ve Felsefi Hermenöti¤e At›flar›”, UÜ‹FD, XIII/1, Bursa 2004, 73-89.
276
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, Tefsîrde Ehl-i Sünnet Savunmas›: ‹bnü’l Müneyyir Örne¤i, Marife, (yd).
Mollaibrahimo¤lu, Süleyman, “Ana Hatlar›yla Kur’ân Tefsîri ve Tefsîrdeki ‹htilâflar”,
(Bu ve sonraki iki makale, Üç Makale ismiyle yay›nland› (‹stanbul 2000).
………, “Kul Hakk›”, DAD, 163, 2004, 22.
………, “Kur’ân’da Hak Kavram›”, D‹D, 32/1, Mart 1996, 21.
………, “Nazra âmme li’d-dirâsâti’l-müte’allika bi Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm fî ahdi’l-Cumhûriyye fî Türkiya”, Journal of Shari’a and ‹slâmic Studies, 32, A¤ustos 1997,
17.
………, “The Art of Iltifat (Switching) in The Holy Qur’an”, HI, 4, Aral›k 2003, 7.
Müftüo¤lu, Ömer, “Güven Ortam›n›n Bir Toplum ‹çin Önemi ve Bunu Engelleyen Faktörler”, Dinbilimleri, V/2, Samsun 2005, 143-160.
………, “‹ntihar Olaylar› Üzerine Bir De¤erlendirme(Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu'daki
Kad›n ‹ntihar Olaylar› Örne¤i)”, Dinbilimleri, II/4, Samsun 2002, 143-160.
………, “Kur’ân'da “VSY” Kökünün Kullan›m› ve Türkçe'ye Çevirisi Üzerine”, EKEV,
IX/24, Ankara 2005.
………, “Sevgi Perspektifinden ‹nsan-Allah Diyalogu”, OÜSBD, I/1 Eskiflehir, 2001, 7380.
………, “Türk ‹nsan›n›n Kur’ân Okurken Karfl›laflt›¤› Zorluklar ve Bunlar›n Giderilmesi ‹çin Öneriler”, Dinbilimleri, III/1, Samsun 2003, 117-129.
………, “Vahiy Gelene¤inde ‘DaYF/ Konuk’ Kökünün Semantik Analizi”, EKEV, VIII/18,
Erzurum 2004, 105-114.
………, “Vahiy Gelene¤inde “QaDDeSe” Kökünün Semantik Analizi”, Dinbilimleri, IV/2,
Samsun 2004, 213-224.
………, “Vahiy Sürecinde ‘SA'A(t)’ Kavram›n›n Semantik Analizi”, Dinbilimleri, V/1,
Samsun 2005, 185-209.
Okcu, Abdulmecit, “Ignace Goldziher’in Tabrî’den Aktar›mda bulunarak Baz› K›râatleri Tenkidi ve Meselenin Arka Plân›”, EAÜ‹FD, XVIII, Erzurum 2002
………, “Kur’ân’›n Ezgi/Makam ile Okunup Okunmamas› Konusunda Varid olan Hadîsler, Âlimlerin görüflleri ve Meselenin Günümüze Yans›malar›”, [dv...]
………, “Kur’ân’›n Laf›z-Mana ve K›râat Yönünden ‹’câz›/Eflsizli¤i”, EKEV, III/2, Ankara
2001.
………, “Taberî Tefsîrinde Abdest Âyetinin Yorumu ve Taberî’nin Konuyla ‹lgili Görüflleri Üzerine Baz› Mülahazalar”, EAÜ‹FD, XIX, Erzurum 2003.
Okiç, Tayyib, “Hazret-i Peygamber Devrinde Kur’ân-› Kerîm Ö¤renimi”, HM, Ankara
1967.
Okumufl, Mesut, “Arthur Jeffery ve Kur’ân Çal›flmalar› Üzerine”, AÜ‹FD, XLIII/2,
Ankara 2002.
………, “Gazâlî Düflüncesinin Temel Unsurlar› ve Çeliflkileri”, (M. Abid el-Cabiri, çev:
Mesut Okumufl), AÜ‹FD, XLIV/1, Ankara 2003.
………, “Gazâlî’nin Kur’ân Yorumlar›na ‹bn Sînâ’n›n Etkileri”, ‹A, XIII/3-4 Ankara
2000, 341-353.
………, “Gazâlî’nin Öncüsü el-Muhasibi” (M. Smith, çev: M. Okumufl), Tasavvuf, III/9,
2002, 417-426.
………, “Hz. Peygamber’in Örnek Ahlaki Kiflili¤inden Kesitler”, D‹D, Ankara 2003.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
277
………, “Kur’ân Yorumunda Çokanlaml› Laf›zlara Yaklafl›mlar”, GÜÇ‹FD, II/1, 2003 [yd]
………, “Kur’ân’da Birr Kavram› Üzerine Semantik Bir Analiz”, DA, V/14, Ankara 2002
………, “Kur’ân’›n Metin Tenkidi Projesindeki Geliflmeler” (Oryantalistlerin Gözüyle ‹slâm içinde, (Arthur Jeffery, çev: M. Okumufl), Ra¤bet Yay., ‹st, 2003.
………, “Kur’ân’›n Metinleflme Tarihi” (Oryantalistlerin Gözüyle ‹slâm içinde, Arthur
Jeffery, çev: Mesut Okumufl), Ra¤bet Yay., ‹stanbul 2003.
………, “Semantik ve Analitik Aç›dan Kur’ân’da Salât Kavram›”, GÜÇ‹FD, III/6, 2004,
1-30.
………, “fiiî ve Sünnî Müfessirlerin Ehl-i Beyt’le ‹lgili Baz› Âyetlere Yaklafl›mlar› Üzerine”, Marife, IV/3, Konya 2004, 211-133.
………, “Taberî Tefsîri’nde Ba¤lam›n Yeri ve Önemi”, EKEV, VI/13, Ank. 2002, 125-51.
Okuyan, Mehmet, “Gazi Ahmet Muhtar Pafla ve Tefsîri”, KM‹AD, 19-20-21, ‹st. 1999.
………, “Kur’ân Verilerine Göre “Öteki”nin Konumu”, (Mustafa Öztürk’le, ‹slâm ve Öteki, ed. Cafer Sad›k Yaran) Kaknüs Yay., ‹stanbul 2001.
………, “Kur’ân’da Gizemli Bir Yolculu¤un K›ssas›”, DEAD, XIII, ‹st. 2004.
………, “Kur’ân’da Olumsuz ‹nsan Tipleri”, KM‹AD, X, XI, XII, ‹stanbul 1999.
………, “Kur’ân’da Rahmet Kavram› ve Hz. Peygamber’in Âlemlere Rahmet Olufl Keyfiyeti”, DEAD, XIV, ‹stanbul 2004.
………, “Kur’ân’›n Nüzûlünde Taaddüd/Tekerrür Problemi”, ‹A, 14/1, 2001.
………, “Kur’ân’›n Tabiat ‹limlerine Bak›fl›”, KM‹AD, 16-17-18, ‹st. 1999.
………, “Necmuddin Dâye ve Tasavvufî Tefsîri”, OMÜ‹FD, VIII, Samsun 1996.
Öksüz, Adil, “Muhasibi: Fehmu’l- Kur’ân”, SAÜ‹FD, V, Sakarya 2002.
………, “Muhasibi’nin Kur’ân’› Yorumlamada Kulland›¤› Baz› Kriterler”, YÜ, 54, 2001.
………, “Muhasibi’nin Kur’ân’› Yorumlamada Kulland›¤› Baz› Kriterler”, YÜ, 55, 2002.
Özdemir, Hikmet, “Arthur John Arberry’nin ‘The Koran Interpreted’ Adl› Kur’ân Tercümesi Hakk›nda Baz› Mülahazalar”, HÜ‹FD, V, fianl›urfa 1999, 141-150.
………, “Bela¤at ‹lmi ve Tefsîrdeki Yeri”, HÜ‹FD, II, fianl›urfa 1996, 149-168.
………, “Klasik Tefsîrlerde Yer Alan Bir ‹srailiyat Örne¤i”, HÜ‹FD, XI, fianl›urfa 2003,
70-85.
………, “Kur’ân-› Kerîm ve Türkçesi Adl› Çeviriye Dair Baz› De¤erlendirmeler”, Marife,
V/2, Konya 2005, 75-99.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de ‹sraf Kavram›”, HÜ‹FD, VII, fianl›urfa 2001, 31-61.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Mecaz›n Varl›¤› Problemi”, HÜ‹FD, IV, 1998, 59-90.
………, “fieytanî Bir Fiil Yarat›l›fl› De¤ifltirmek”, HÜ‹FD, VI, fianl›urfa 2000, 215-220.
………, “Taberî’ye Göre Ru’yetullah Meselesi”, HÜ‹FD, IX, fianl›urfa 2002, 7-26.
Özdefl, Talip, “Ça¤›m›zda ‹slâm’›n Alg›lanmas› ve Sunulmas›nda Baz› Önemli Noktalar”,
CÜ‹FD, II, Sivas 1998, 229-342.
………, “De¤erlendirme”, Bar›fl ‹çin Diyalog: Dinlerin Bir Arada Yaflamaya Katk›s› Uluslararas› Sempozyum, Sivas 12 Eylül 2002(CÜ‹FD, VII/1, Sivas 2003, 431-434.
………, “‹slâm ve Müslüman Kavramlar› Aç›s›ndan Din-Bilim ve Siyaset ‹liflkisi”, ‹LAM
Araflt›rma Dergisi, II/2, ‹stanbul 1997, 131-149; ‹A, XI/1-2, Ankara 1998, 117125.
………, “‹slâm’›n Ferdi ve Sosyal Hayata Tafl›nmas›nda Hikmet’in Esas Al›nmas›”, ‹A,
XIV/2, Ankara 2001, 307-316.
278
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Kur’ân Ifl›¤›nda Global Ekonominin Parametrelerine Farkl› Bir Bak›fl”, ‹A,
XVI/4, Ankara 2003, 569-581.
………, “Küreselleflen Bir Dünya Ortam›nda ‹slâmî Politik Ekonomi Üzerine Uluslararas› Seminer: Bir De¤iflim Gündemi” (M. Nejatullah S›dd›qi, çev: Talip Özdefl),
‹A, XVI/4, Ankara 2003, 491-498.
………, “Mâturîdî‘nin F›khî Yönü ve Metodu Üzerine Baz› De¤erlendirmeler”, CÜ‹FD, II,
Sivas 1998, 344-360.
………, “Mâturîdî‘nin Te’vîl Anlay›fl›nda Akl›n Yeri”, ‹mâm Mâturîdî ve Mâturîdîlik,
(Sönmez Kutlu), Kitâbiyât, Ankara 2003, 243-257.
………, “Sosyal De¤iflim Olgusundan Hareketle Kur’ân’›n Tarihsel Oldu¤u Tezi Üzerine
Bir De¤erlendirme”, CÜ‹FD, VII/1, Sivas 2003, 183-198.
………, “Tarihî Bir Olay Olarak Hristiyanl›k”, (Troll, Christian W., çev.- de¤erlendirme:
Talip Özdefl), CÜ‹FD, III, Sivas 1999, 257-272.
………, “Vahiy-Olgu ‹liflkisi Aç›s›ndan Nes’e Getirilen Yorumlara Elefltirel Bir Yaklafl›m”, ‹A, IV/1, Ankara 2001, 39-48.
Özek, Ali, “Vahiy ve Tebl, DD, 1970.
Özel, Mustafa, “A Note on Ph.D. Theses on Qur’an and Tafsir in Turkey (1960-1999):
A Chronological Approach,” HI, XXIV/3, July-September 2001.
………, “Bir Bütün Olarak Sûre”, (Çeviri) ‹A, XIV/1, Ankara 2001.
………, “Bir Tefsîr Kayna¤› Olarak ‹bn Hiflâm’›n es-Sîre’si”, DEÜ‹FD, XIV, ‹zmir 2001.
………, “Debreli Vildan Fâik ve el-Mültekat fî Usûli’t-Tefsîr”, ‹slâmiyât, II/4, Ankara
1999.
………, “Fitne Kavram› Ifl›¤›nda Me’âllere Bir Bak›fl”, Fidan, II, ‹zmir 2001, 10.
………, “Garanik Risâlesi -Metin ve Tercüme-”, DEÜ‹FD, XIX, ‹zmir 2004, 153-186.
………, “Hak Dînî Kur’ân Dili Üzerine Yap›lan Akademik Çal›flmalar”, ‹A, 14/1, 2001.
………, “‹zmir’de Bir Dergi: Müslüman Sesi”, Yedi ‹klim, XV, ‹stanbul 2002.
………, “‹zmir’de Bir Kur’ân Hâdimi”, Fidan, II, ‹zmir 2000.
………, “‹zmirli ‹smail Hakk› ve ‹slâm Devleti”, Umran, 105, ‹stanbul 2003.
………, “Kur’ân’da Anahtar Siyasi Kavramlar”, DEÜ‹FD, XV, ‹zmir 2002.
………, “Kur’ân-› Kerîm’i Okuma ve Âdâb›”, D‹D, 37/2, Ankara 2001.
………, “Mecliste Tefsîr Tart›flmalar›”, Tarih ve Düflünce, ‹stanbul 2000.
………, “Midhat Pafla’n›n Besmele ve Fâtiha Tefsîri”, Marife, III/2, Konya 2003.
………, “Nahl/16 Sûresinin 90. Âyetinin Tefsîri” (Marife)
………, “Osmanl› Tefsîr Tarihinden ‹flarî Tefsîr Örnekleri (I) Muhammed Nûru’l-Arabî,
Fâtiha ve Kevser Sûreleri Tefsîri” (Tasavvuf)
………, “Ölünün Ard›ndan Kur’ân-› Kerîm Okunmas›n›n Dînî Dayanaklar›” (D‹D)
………, “Safahat ve Kur’ân”, Yedi ‹klim, ‹stanbul 2000.
………, “Son Dönem Osmanl› Tefsîr Tarihinden Baz› Portreler -I-”, DEÜ‹FD, XV, 2002.
………, “Son Dönem Osmanl› Tefsîr Tarihinden Baz› Portreler-II-”, DEÜ‹FD, XVI, ‹zmir
2002.
………, “fieyhülislâm Esad Efendi’nin Âyetü’l-Kürsî Tefsîri”, ‹A, 10, 2003, 81-105.
………, “Tefsîr Usûlü ‹le ‹lgili Bir Eser”, DEÜ‹FD, XIV, ‹zmir 2001.
………, “Tefsîrde Oryantalizm Elefltirisi: Mevdudi Örne¤i”, Marife, II/3, Konya 2002.
………, “Zuhruf/43 Sûresi 81. Âyetin Anlam› Üzerine” DEÜ‹F, 21, ‹zmir 2005, 175-191.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
279
Özgel, ‹shak, “Büyük Selçuklular Döneminde Tefsîr ‹lmi ve Müfessirler”, Dinbilimleri,
5/2, Nisan/May›s/Haziran 2005, 31-52.
………, “Ebu’l-Kâs›m El -Kufleyrî (465/1072)’ nin Tefsîr ‹lmine Katk›s› ve Az Bilinen
“Et-Tefsîrü’l-Kebîr” Adl› Tefsîrinin Tan›t›m›”, Tasavvuf, 3/9, Ankara 2002, 273291.
………, “‹nflikak-› Kamer Hâdisesine Yorum Eti¤i ve Anlam Bütünlü¤ü Aç›s›ndan Yaklafl›m”, Sobe- Sosyal Bilimler Evi- Bilimsel Dergi, 1, Ekim Kas›m 2005, 27 – 39
………, “Kur’ân’›n Üç Aflamal› Nüzûlü Anlay›fl›n›n Lügavî Temelleri Üzerine Bir De¤erlendirme (Kur’ân Tasavvuru Oluflturmaya Do¤ru)”, Aray›fllar -‹nsan Bilimleri
Araflt›rmalar›- Dergisi, 5-6, Isparta 2001, 91-117.
………, “Tarihsel Yorum Perspektifiyle Kur’ân’da Muhaliflerin Peygamberlere Tepkileri”,
TR, 3/8, Isparta 2003, 267-280.
Özsoy, Ömer, “Ça¤dafl Kur’ân(lar) Üretimi Üzerine -Kar› Dövme Olgusu Ba¤lam›nda 4.
Nisâ’, 34 Örne¤i–”, ‹slâmiyât, V/1, 2002, 111-124.
Özsoy, Ömer, “Hadîs’te Yeni-Eflatuncu ve Gnostik Unsurlar”, (I. Goldziher, çev. Ö. Özsoy), AÜ‹FD, 36, 1997, 405-21.
………, “‹slâmî Sol -Genel Bir Bak›fl-”, (Nasr Hâmid Ebû Zeyd, çev. Ö. Özsoy- M. Hayri
K›rbaflo¤lu ile), ‹slâmiyât: ‹slâm’›n Sol Yorumu Say›s›, V/2, 2002, 21-36.
………, “‹spanya Müslümanlar› Aras›nda fiuubilik”, (I. Goldziher), AÜ‹FD, 35 1996,
403-23.
………, “Kur’ân Hitab›n›n Tarihselli¤i ve Tarihsel Hitab›n Nesnel Anlam› Sorunu”, ‹A,
(Kur’ân’›n Anlafl›lmas›nda Yöntem Sorunu Özel Say›s›), IX/1-4, Ankara 1996,
135-143.
………, “Kur’ân ve Tarihsellik Tart›flmalar›nda Gözden Kaç(›r›l)anlar”, Tezkire, XI-XII,
1997, 69-85.
………, “Kur’ân’›n Tarihsel Bilgi Kayna¤› Olarak Kullan›m›n›n ‹mkan ve Sorunlar›”, ‹slâmiyât, V/4, 2003.
………, “Mustafa ‹slâmo¤lu, ‹slâm Tefsîr Ekolleri (Ignaz Goldziher’den çeviri)”, ‹slâmiyât, I/1, Ankara 1998, 111-122.
………, “Nasr Hâmid Ebû Zeyd’in Nass-Olgu ‹liflkisi Ba¤lam›nda ‘Ulûmu’l-Kur’ân’› Elefltirisi”, ‹A, VII/3-4, Ankara 1994, 237-246.
………, “Ömer Özsoy ile Tarihsellik Üzerine”, ‹ktibas, Eylül 1997, 24-33.
………, “Sufi Düflüncede Hakikat-Dil ‹liflkisi Üzerine -‹bn Arabî’de Dil, Varl›k ve Kur’ân”, (Nasr Hâmid Ebû Zeyd, çev. Ö. Özsoy), ‹slâmiyât: Tasavvuf Say›s›, II/3, 1999,
15-38.
………, “fierî’at Soruflturmas›”, (Nasr Hâmid Ebû Zeyd, çev. Ö. Özsoy), ‹slâmiyât: fierî’at
Dosyas› Özel Say›s›, I/4, 1998, 269-282.
………, “Tarihte ve Günümüzde ‘Kur’ân Te’vîli’ Sorunsal›”, (Nasr Hâmid Ebû Zeyd, çev.
Ö. Özsoy), ‹A: Kur’ân’›n Anlafl›lmas›nda Yöntem Sorunu Özel Say›s›, IX/1-4,
Ankara 1996, 24-44.
………, “Yeni Bir Medine Vesikas› Tasla¤› ve Kur’ân’dan Yararlanma Yöntemimiz Üzerine”, BH, VI, 1994, 163-167.
Öztürk, Hayrettin, “Kur’ân-› Kerîm’in K›râatinde 7 Harf Meselesi”, Dinbilimleri, II/3,
Samsun 2002, 97-111.
280
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Osman Mushaflar› Üzerine Bir De¤erlendirme: Semerkant Mushaf›”, ‹A, XV/4,
584-594.
Öztürk, Mustafa, “Âdem, Cennet ve Düflüfl”, Milel ve Nihal, II, 2004.
………, “Alevilerin Kur’ân Tasavvuru Üzerine”, ‹slâmiyât, V/3, Ankara 2003.
………, “Bildik Bir Terane Yeniden Kur’ân fiifre vs.”, BDD, II, ‹stanbul 2002.
………, “Bilge Kul-Musa K›ssas› ve ‹slâm Kültüründe H›z›r Mitosu”, OMÜ‹FD, 14-15,
Samsun 2003.
………, “Ça¤dafll›k ve Ça¤dafl Dönem Kur’ân Yorumlar›na Genel Bir Bak›fl”, ‹slâmiyât
(‹slâm ve Ça¤dafl Durum), VII/4, Ankara 2004.
………, “Demitolojizasyon ve Kur’ân”, ÇÜ‹FD, IV/1, Adana.
………, “Egemen Bir Dinî Söylem Tarz› Olarak Ataerkillik”, ‹slâmiyât: Türkiye’de Din
Söylemleri Özel Say›s›, IV/4, Ankara 2001.
………, “Geleneksel Tefsîr Çeflitlemelerinin Epistemik De¤eri”, Bilimnâme, II, 2003.
………, “Hacc›n Sembolik Anlam›na Dair”, DAD, 157, Ankara 2004.
………, “‹blis’in Trajik Hikayesi: Allah, ‹nsan, fieytan ve Kötülü¤e Dair”, ÇÜ‹FD, V/1,
Adana 2005.
………, “‹bn Cüzey’in Tefsîrinde Tasavvuf”, Tasavvuf, XI, Ankara 2003.
………, “‹hvân-› Safâ’n›n Düflünce Sisteminde Kur’ân ve Yorum”, OMÜ‹FD, 14-15,
Samsun 2003.
………, “‹nsan ve Varoluflun Anlam›na Dair”, DAD, 154, Ankara 2003.
………, “‹slâm Kültüründe ‹sm-i A‘zam Mefhumu”, D‹D, 39/1, Ankara 2003.
………, “‹slâm Tefsîr Gelene¤inde Yorum Manipülasyonu: Ulu’l-Emr Kavram› Örne¤i”,
‹slâmiyât, III/3, Ankara 2000.
………, “Klasik Sünnî Tefsîr Literatürü Üzerine Genel Bir De¤erlendirme”, Marife: (Ehli Sünnet Özel Say›s›), V, Konya 2005 [yd].
………, “Klasik Tefsîrlerdeki Tesettür Formu Üzerine”, ‹slâmiyât, IV/2, Ankara 2001.
………, “Kur’ân Ba¤lam›nda Hz. Meryem Üzerine Bir ‹nceleme”, Marife, III/1, 2003.
………, “Kur’ân Çerçevesinde Ümmet Kavram›n›n Tahlili”, ‹slâmiyât, VIII/2, Ankara
2005.
………, “Kur’ân K›raatlerinin Tarihsel Serencâm›na Genel Bir Bak›fl”, ÇÜ‹FD, III/1,
Adana 2003.
………, “Kur’ân Penceresinden Dünya ve Dünyevî Hayata Bak›fl”, DAD, 180, 2005
………, “Kur’ân ve Nesnel Anlam(a)n›n Mahiyeti”, BDD, VI, ‹stanbul 2003.
………, “Kur’ân, Ahd-i Atik ve Sümer Mitolojisinde Hâbil-Kâbil K›ssas›”, ÇÜ‹FD, IV/1,
Adana.
………, “Kur’ân’da Örtük Anlat›m: Kinaye ve Ta‘riz”, ÇÜ‹FD, III/2, Adana 2003.
………, “Kur’ân’da Seb-i Mesânî Kavram›”, D‹D, 38/1, Ankara 2002.
………, “Kur’ân’da Uhrevi Azap Figürleri”, ‹slâmiyât, IV/1, Ankara 2002.
………, “Kur’ân’da ve ‹slâm Öncesi Arap Düflüncesinde Dehr Kavram›”, OMÜ‹FD, XVI,
Samsun 2003.
………, “Kur’ân’›n “Cennet” Betimlemelerinde Yerel ve Tarihsel Motifler”, ‹slâmiyât,
IV//1, Ankara 2001.
………, “Kur’ân’›n Aktüel De¤eri: Roger Garaudy’in Kur’ân Tasavvuru Üzerine”, Usul,
I/2, Sakarya 2004.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
281
………, “Kur’ân’›n De¤er Sisteminde Dünya ve Dünyevî Hayat›n Anlam›”, Tasavvuf, XV,
Ankara 2005 [yd].
………, “Kur’ân’›n ‹smâilî Yorumu”, OMÜ‹FD, (Poonawala, Ismail K., çev. Mustafa Öztürk), 16, Samsun 2003.
………, “Kur’ân’›n Nüzûl Sürecinde Allah-‹nsan/Vahiy Tarih ‹liflkisi: Muvâfakât-› Ömer
Üzerine Bir ‹nceleme”, DA, 2005.
………, “Kur’ân’›n Toplum Hayat›n› ‹nflas›”, DAVD, 74, May›s 2005.
………, “Muhammed Esed’in Me’âl-Tefsîri’nde Bât›nî Te’vil Olgusu”, ‹A, XVI/1, 2003.
………, “Mutezile ve Tefsîr”, Marife:Mu’tezile Özel Say›s›, III/3, Konya 2003.
………, “Muvaffakuddîn el-Kevâflî ve et-Telhîs Tefsîrindeki Metodu”, OMÜ‹FD, XI,
Samsun 1999.
………, “Mübhemâtü’l-Kur’ân ve ‹mâmiyye fiias›”, OMÜ‹FD, XII, Samsun 2001; DA,
III/8, Ankara 2003.
………, “Neo-Selefîlik ve Kur’ân: Reflid R›za’n›n Kur’ân ve Yorum Anlay›fl› Üzerine”, ÇÜ‹FD, IV/2, Adana.
………, “Sadaka Kavram›n›n Kur’ân’daki Anlam Çerçevesi: Semantik Bir Tahlil Denemesi”, OMÜ‹FD, XII, Samsun 2001.
………, “fiât›bî’nin Kur’ân’› Anlamaya Yönelik Öncelikleri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, ‹slâmiyât, III/1, Ankara 2000.
………, “fiiî ve Sünnî Kaynaklarda Muta Nikah› Tart›flmas›”, ‹slâmiyât, VIII/3, Ankara
2005[yd]
………, “fiiî ve Sünnî Müfessirlere Göre Ehl-i Beyt Kavram›”, Marife, (Ehl-i Beyt Özel Say›s›), IV/3, Konya 2004.
………, “Tefsîr Tarihinde Ehl-i Kur’ân Ekolü”, ÇÜ‹FD, III/1, Adana 2003.
………, “Tefsîr Tarihinde Özgünlü¤ün Ad›: Ebû Müslim El-‹sfahânî”, ‹slâmiyât, V/2,
Ankara 2003.
………, “Tefsîrde Usül(süzlük) Sorunu”, ‹slâmiyât, V/4, Ankara 2003.
………, “Tefsîrde Zâhir-Bât›n Düalizmi ya da Tasavvufî Afl›r› Yorum”, ‹slâmiyât, II/3,
Ankara 1999.
………, “Tefsîr-Te’vil Karfl›tl›¤›n›n Tarihsel ve Epistemolojik Kökeni”, ‹A (Tefsîr Yaz›lar›),
XIV/1, Ankara 2001.
………, “Türkiye’de Dinî Hayat”, Türkiye Yazarlar Birli¤i Kültür Sanat Y›ll›¤›, 2004.
………, “Tüsterî ve Tasavvufî Tefsîri Üzerine Baz› Tespit ve De¤erlendirmeler”, Tasavvuf,
IX, Ankara 2002.
………, “Üzeyr Allah’›n O¤ludur’ ‹ddias›na Dair Bir ‹nceleme”, AA, IV/16, ‹stanbul 2003.
………, “Zâhir ve Bât›n ‹lmine Dâir Bir Risâle”, Tasavvuf, (‹bn Teymiyye, çev. Mustafa
Öztürk-Ali Bolat), VI, Ankara 2001.
………, “Zerkeflî’nin Kaynaklar›: el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân Üzerine Bir ‹nceleme”, ÇÜ‹FD, III/2, Adana 2003.
………, “Zülkarneyn: ‘Kur’ân’da Uzaya Seyahati Anlat›lan ‹nsan’ Adl› Kitab›n Düflündürdükleri”, Dinbilimleri, I, Samsun 2000.
………, “Zülkifl’in Dinî ve Târihî Kimli¤i”, ÇÜ‹FD, IV/2, Adana.
Paçac›, Mehmet, “‘De ki: Allah Bir’dir’-‹hlâs Sûresi’nin Sami Dînî Gelenek Aç›s›ndan Bir
Tefsîri”, ‹slâmiyat, I/3, Ankara 1998, 49-71.
282
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “75 Years of Higher ‹slâmic Education in Modern Turkey”, MW: Sa’îd Nursi and
Turkish Experience, LXXXIX, July-Oct., 1999
………, “Ali ‹zzetbegoviç’in ‘Do¤u Bat› Aras›nda ‹slâm’ Kitâb› Üzerine”, ‹A, VI/2, Ankara
1992, 73-90.
………, “Allah’›n Krall›¤› Sendromu ve Günümüz Müslümanlar›”, ‹A, VII/2, Ank. 1994,
181-92.
………, “Anlama (F›kh) Usûlüne Dair”, ‹A, VIII/2, Ankara 1995, 85-97.
………, “Bakara, 142-164. Âyetlerinin Tefsîri”, D‹B Tefsîr Projesi, 2000.
………, “Bilginin ‹slâmîlefltirilmesi ve Model Kurmada Baz› Metodolojik Meseleler”, (M.
Arif - çev. M. Paçac›, ‹ki haz›rlayanl›), ‹slâmî Bilimde Metodoloji Sorunu, Fecr
Yay., Ankara 1991, 31-65.
………, “Ça¤dafl Dönemde Kur’ân’a ve Tefsîr’e Ne Oldu”, ‹slâmiyat, VI/4, 2003, 85-104
………, “Farûkî ve Ötesi: Bilginin ‹slâmîlefltirilmesinde Müstakbel E¤ilimler”, (‹lyas BaYunus, çev. M. Paçac›, iki haz›rlayanl›), ‹slâmî Bilimde Metodoloji Sorunu, Fecr
Yay., Ankara 1991, 149-72.
………, “Girifl”, D‹B Tefsîr Projesi, 2000.
………, “Hadîs’te Apokaliptisizm veya Fiten Edebiyat›”, Din Ö¤retiminde Yeni Yaklafl›mlar, Milli E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul 2000, 155-174.
………, “Hadîs’te Apokaliptisizm veya Fiten Edebiyat›”, ‹slâmiyat, I, 1998, 35-53.
………, “‹mâm fiâfi’î’nin Metodolojisinde Öznenin (Müctehid’in) Rolü”, Sünni Paradigman›n Oluflumunda fiâfi’î’nin Rolü, Haz. M. Hayri K›rbaflo¤lu, Kitâbiyat,
Ankara 2000, 163-179.
………, “‹slâm ve Bilim Felsefesi”, (Syed M. N. al-Attas, çev. M. Paçac›), ‹A, III/4, 1989,
165-187.
………, “‹slâm ve Demakrasi Sempozyumu”, ‹slâmiyat, I/2 Ankara 1998, 139-145.
………, “‹slâm’›n Epistemolojik Temelleri”, (M. Riaz Kirmânî, çev. M. Paçac›), ‹slâmî Bilimde Metodoloji Sorunu, Fecr Yay., Ankara 113-131.
………, “‹slâmî Bilimde Metodoloji Sorunu”, (Osman Bakar, çev. M. Paçac›), ‹slâmî Bilimde Metodoloji Sorunu, Fecr Yay., Ankara 1991, 85 -111.
………, “Kur’ân ve Ben Ne Kadar Tarihseliz”, ‹A, IX/2, Ankara 1996, 119-134.
………, “Kur’ân’› Anlama’da Ça¤dafl Bir Yaklafl›m”, ‹slâmiyat, I/4, Ankara 1998, 30307.
………, “Kur’ân’›n Yorumunda Yeni Bir Metodolojiye Do¤ru”, (‹smail Raci al-Faruqi, çev.
M. Paçac›), ‹A, VII/3-4, Ankara 1994, 305-313.
………, “Kur’ân-› Kerîm Ifl›¤›nda Vahiy Gelene¤ine Bir Bak›fl”, ‹A, V/3, 1991, 175-193.
………, “Nesh Teorisi”, (Ahmad Hasan, çev. M. Paçac›), ‹A, I/3, 1987, 105-109; I/4,
102-107.
………, “Oryantalizm ve Ça¤dafl ‹slâmc› Söylem”, ‹slâmiyat, IV/4, Ankara 2001, 91110.
………, “Sosyal Bilimlerin ‹slâmîlefltirilmesi”, (‹smail Raci Faruki, çev. M. Paçac›), ‹slâmî Bilimde Metodoloji Sorunu, Fecr Yay., Ankara 1991, 31-65.
………, “Sunufl”, Allah’›n Elçisi ve Mesaj›, Ankara Okulu Yay., Ankara 1997, VII-XI.
………, “fierî’at ve Kanun, Din ve Devlet”, (H. ‹nalc›k, çev. M. Paçac›), ‹slâmiyat, I/4, Ankara 1998, 135-41.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
283
………, “The Role of Subject (Mujtahid) in ‹mâm al-Shaf›’i’s Methodology: A Hermeneutical Approach”, AJISS, XIV/3, Fall 1997, 1-15.
Pak, Zekeriya, “Hz. ‹brahim Y›ld›z, Ay ve Günefli Rab Edindi mi? (En’âm 74-78’teki ‹brahim K›ssas›na Tarihî Gerçeklik Aç›s›ndan Bir Bak›fl)”, EKEV, 7/14, K›fl 2003,
59-74.
………, “Cahiliye Araplar›ndaki Allah ‹nanc›n›n Kur’ân’dan Hareketle Tespitiyle ‹lgili
Baz› Hususlar (Cahiliye Araplar›ndaki Allah ‹nanc›n›n Kur’ânî Boyutu)”, CÜ‹FD, 5/1, 2001, 311-330.
………, “Kur’ân’daki Kelimelerin Türkçe’ye Geçifl Sürecinde U¤rad›klar› Anlam De¤iflmeleri”, KSÜ‹FD, 2/3, 2004, 91-111.
………, “Kur’ân’›n Tarihselli¤i ve ‹badetlerde Tarihsellik”, DA, 8/22, 2005, 105-122.
………, “Me’âllerdeki Çeviri Sorunlar› Üzerine Bir Örnek: Kur’ân’da Ayn› Anlam› ‹çeren
Mükerrer ‹fade Kal›plar›n›n Farkl› Tercümesi”, ‹A, 17/1, 27-39.
Pakifl, Ömer, “Bilginin ‹slâmilefltirilmesi”, (L. Safi, çev. Ö. Pakifl), TR, [yd].
………, “Halku’l-Ef’âl ‹le ‹liflkilendirilen Âyetlerin Mu’tezili ve Sünni Okuma Biçimi
(Nasr Hamid Ebu Zeyd Örne¤i)”, Dinbilimleri, IV/4, Samsun 2004, 147-160.
………, “Kur’ân Hermenöti¤i: Taberî ve ‹bn Kesîr’in Görüflleri”, (Jane Dammen McAuliffe), TR, IV/12 2004, 175-187.
………, “Kutsal Metinlerde ‹smail ve ‹shak”, Dinbilimleri, IV/3, Samsun 2004, 75-93.
………, “Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet’in Halku’l-Kur’ân’la ‹liflkilendirilen Âyetleri Okuma
Biçimi”, AA, XXVII, ‹stanbul 2005-2006.
………, “Nasr Hâmid Ebu Zeyd’e Göre Mecaz›n Geliflim Süreci”, Bilge Adam, III/9-10,
132-134.
………, “Rü’yetüllah ‹le ‹liflkilendirilen Âyetlerin Mu’tezili Okuma Biçimi (Kad› Abdülcebbâr ve Zemahflerî Örne¤i)”, MÜ‹FD, 21 (2001/2), 55-79.
………, “Tasavvufi Tefsîr ve Vahdet-i Vücudun Sembolik Dili”, MÜ‹FD, 23 2002/2, 527.
Pazarbafl›, Erdo¤an, “Bursal› Mehmed Tahir’in Delîlü’t-Tefâsîr Adl› Eseri”, EÜ‹FD, VII,
1990.
………, “Kur’ân’a Göre Halîfelik ve Toplumsal Süreklilik”, Bilimname, I/1, 2003, 15-40.
………, “Kur’ân’daki Tarihî Anlat›mlarda Maddî Varl›k ve Etkinlik ‹liflkisi”, EKEV,
VI/13, Ankara 2002.
………, “Kur’ân’›n Azerbaycan’da Yayg›n Tefsîr ve Tercümeleri”, Bilig, 25, 2003.
………, “Osmanl› Dönemi Kur’ân Tefsîrlerinde Türklerle ‹lgili De¤erlendirmeler”, EÜSBED, XI, Kayseri 2001 (Türkler Ansiklopedisi, XI, Yeni Türkiye Yay., 2002).
………, “Popular Commentaries and Translations of the Qur’an in Azerbaijan”, EÜSBED, XI, Kayseri 2001.
………, “Taflköprülüzâde’nin Miftâhu’s-Seâde Adl› Eserinde Kur’ân ‹limleri”, EÜGNTTE,
Kayseri 1989.
………, “Toplumsal De¤iflimin Kur’ânî Çerçevesi”, EÜSBED, IX, Kayseri 2000.
………, “Vânî Mehmed Efendi’nin Tevbe Sûresi 39. Âyetini Türklerle ‹lgi Kurarak Yorumlamas›”, EÜ‹FD, IX, Kayseri 1996.
………, “Vânî Mehmed Efendi’nin Zaman›n›n Mutasavv›flar› Hakk›ndaki Düflüncesi ve
Onlarla Olan Mücadelesi”, EÜSBED, V, Kayseri 1994.
284
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
Polat, Fethi Ahmet, “Azerbaycan’da Yap›lan Bir Kur’ân Tercümesi (Ziya Mûsâ Bünyadov, Vasim Memmedeliyev, Qurani Kerîm’in Azerbaycan Diline Tercümesi, Bakû, 2004)”, Marife, V/1, Konya 2005.
………, “Bir ‹’câzü’l-Kur’ân ‹ddias›: Sarfe”, Marife, III/3, Konya 2001.
………, “Edebî Formlar Tarihi Ekolü”, (H. Hanefî, çev. F. A. Polat), Marife, III/2, Konya
2001.
………, “Hasan Hanefî Haseneyn”, (Ça¤dafl ‹slâm Düflünürleri, Editör: Ca¤fer Karadafl),
Bursa 2003.
………, “‹lâhî Hitab›n Tabiat›na Dair”, SÜ‹FD, XX, Konya 2005.
………, “‹nsan Haklar› ve Özgürlükleri Ba¤lam›nda Kur’ân’da Dînî Pluralizm”, Bak›
Dövlet Universiteti ‹lâhiyât Fakültesinin Elmi Mecmuesi, I/1, Baku, 2004.
………, “Kur’ân Allah’›n Kelâm› Olup Mahluk De¤ildir” (‹bn Ebi’l-‹zz, çev. F. A. Polat),
SÜ‹FD, sy. 10, Konya 2005.
………, “Kur’ân Âyetleri Ifl›¤›nda Gayb Âyetleri ve Mugayyebat-› Hams (Befl Bilinmeyen)”, Bak› Dövlet Universiteti ‹lâhiyât Fakültesinin Elmi Mecmuesi, I/2, Baku,
2004.
………, “Modern ve Postmodern Düflüncede Kur’ân’a Yaklafl›mlar”, Marife, I/2, 2001.
………, “Muhammed Arkoun”, (Ça¤dafl ‹slâm Düflünürleri, Ed: C. Karadafl), Bursa
2003.
………, “Okuyucu ve Metin: Semiyotikten Hermenöti¤e”, (Kas›m, Sîzâ, çev. F. A. Polat),
Marife, y›l: 2, sy. 2, Konya 2002.
………, “Seçkin Bir Soy ‹ddias›n›n Kur’ân Aç›s›ndan De¤eri”, SÜ‹FD, XIX, Konya 2005.
………, “Ta’rîb (Arapçalaflt›rma) ve Terceme”, ‹S, 44-45, ‹stanbul 1997.
………, “Tefsîr Ana Bilim Dal› Lisansüstü Seminer ve Tezlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Yaz›m ‹lkeleri Üzerine “, Marife, V/1, Konya 2005.
………, “Yirminci Yüz Y›l Sonras›nda Azerbaycan’da Yap›lan Kur’ân Tercümeleri-I”, SÜ‹FD, XVI, Konya 2005.
Saka, fievki, “Âlimlerin Emirlere Nasihati”, (çeviri), AÜ‹FD, 38, 1998.
………, “Allah Dostlar›n›n Meflhur Ö¤ütlerinden Örnekler”, AÜ‹FD, 41, Ankara.
………, “Allah Korkusu”, Tasavvuf, I, Ankara 1999.
………, “Allah Korkusundan Yuvarlanan Tafllar”, ‹D, 15, Kas›m 1984.
………, “Allah’›n Dinine Yard›m Ediniz ki”, ‹D, 23, Temmuz 1985.
………, “Allah’›n Ordular›”, ‹D, 24, A¤ustos 1985.
………, “Allah’tan Yana Olmad›kça”, ‹D, 19, Mart 1985.
………, “Allah”a Davet Eden Kifliden Daha Güzel Sözlü Kim Olabilir?”, HM, 122, 1975
………, “Cennetin Bedeli”, ‹D, 18, fiubat 1985.
………, “Emanet”, HM, 124, Nisan 1975.
………, “Îmân Ettik Demekle B›rak›lacak m›s›n›z?”, ‹D, 17, Ocak 1985.
………, “Îmân ‹nsana Ne Kazand›r›r?”, DD, 26/4.
………, “‹nsan Allah’a Güvenirse”, ‹D, 20, Nisan 1985.
………, “‹nsan› Ayd›nlatmada Tedrîci Metodun Önemi”, AÜ‹FD, XLII, Ankara 2001.
………, “‹rflâd Yolu”, (çeviri), AÜ‹FD, 38, Ankara 1988.
………, “Kamil ‹nsan”, Tasavvuf, II, Ankara 1999.
………, “Kitap ve Sünnet Bütünlü¤ü”, DD, 26/1.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
285
………, “Kur’ân’a Göre ‹nanç Hürriyeti”, DD, 28.
………, “Kur’ân’da Ta’rîd Yoluyla Anlat›m”, AÜ‹FD, 33, Ankara 1992.
………, “Kur’ân’›n Âhiret Hayat›n› Tercih Etmesi ‹nsan› Ümitsizli¤e Sevkeder mi?”, DD,
25/3.
………, “Kur’ân’›n Üstünlü¤ü”, HM, 230, fiubat.
………, “Mutlu Olmak ‹stiyorsan›z”, ‹D, 21, May›s 1985.
………, “Mü’minler Cehenneme Girer mi?”, AÜ‹FD, 41, Ankara.
………, “Münaf›klar›n Durumu”, ‹D, 13, Eylül 1984.
………, “Ramazan ‹kliminde”, GD, 71, 15 Ocak-15 fiubat 1998.
………, “Takva Olmazsa Oruç Olmaz”, ‹D, 22, Haziran 1985.
………, “Türkçe Kur’ân m›?”, AÜ‹FD, 39, Ankara 1999.
Say›, Ali, “et-Tefsîru’l-‹lmî li’l-Kur’âni’l-Kerîm Beyne’n-Nazariyyat ve’t-tatbik’ ‹simli Kitâb›n Tan›t›m›”, DEÜ‹FD, III, ‹zmir 1986.
………, “Halku’l-Kur’ân Meselesi ve Tefsîr Hareketi Yönünden De¤erlendirilmesi Üzerine”, DEÜ‹FD, VI, ‹zmir 1989.
………, “Hamd Üzerine (Rububiyet)”, DÖD, XVI, 1988.
………, “Hamd Üzerine”, DÖD, XI, 1987.
………, “Kur’ân’da ‘‹nnema Edat›’ Üzerine”, ‹A, II/6, 1988.
………, “Kur’ân’da Ehl Lafz›n›n Anlam Yönünden Konulu Analizi -Ehlü’l-Kitâb ve Ehlü’l-Karye Örne¤i-”, DEÜ‹FD, IX, ‹zmir.
………, “Kur’ân’da K›ssa Kavram› Üzerine”, DEÜ‹FD, IX, ‹zmir.
………, “Kur’ân’da Müflavere Kavram› Üzerine”, DEÜ‹FD, VII, ‹zmir.
Seber, Abdülkerim, “Cifr\Ebced Metodunun Kur’ân Âyetlerine Tatbiki ve Ehl-i Beyt’le
‹liflkisi”, Marife, IV/3, Konya 2004, 235-267.
Serinsu, Ahmet Nedim, “33/Ahzâb Sûresi 56. Âyeti Çerçevesinde Hz.Peygamber’e Salât ve Selâm Getirmenin Anlam›”, DA, IV/10, (May›s-A¤ustos 2001), 121-140.
………, “Elmal›l› M. Hamdi Yaz›r’›n Frans›zca’y› Ö¤renifli Hakk›nda Bir Hat›ra”, D‹D,
31/2, (Nisan-May›s-Haziran 1995), 101-106.
………, “Esbâb-› Nüzûl’ün Anlam› Nedir?”, (Hasan Hanefî, çev. A. Nedim Serinsu), AÜ‹FD, XXXVIII, Ankara 1998, 225-232.
………, “Kur’ân K›ssalar› ve ‹slâmî Edebiyat”, (Dr. Necip el-Keylânî 1931-1995, çev. A.
Nedim Serinsu), ‹S, I-II, 1997, 112-116.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Nüzûl S›ras›na Göre Tertip Edilmesi Teklifine Edebî Elefltiri”, (M. A. Draz, çev. A. Nedim Serinsu), AÜ‹FD, XXXVII, Ankara 1997, 245-263
………, “Nakd ve Tahlil ba’di ârâi ‹. Goldziher el-Müteallika bi’l-Ehâdisi’n-Nebeviyye”,
(Prof. Dr. Talat Koçyi¤it, “‹. Goldziher’in Hadîsle ilgili Baz› Görüfllerinin Tahlil ve
Tenkidi”, AÜ‹FD, XV, Ankara 1967, 43-55) isimli makalenin Arapça’ya Tercümesi, AÜ‹FD, XXXII, Ankara 1992, 199-216.
………, “Suudi Arabistan Üniversiteleri ve Kahire Üniversitesi Dâru’l-Ulûm Fakültesi’nde Kur’ân-› Kerîm, Tefsîr Usûlü, Tefsîr Tarihi ve Tefsîr Alanlar›nda Yap›lm›fl
Yüksek Lisans ve doktora Tezleri Bibliyografyas›”, ‹A, Kur’ân’›n Anlafl›lmas›nda
Yöntem Sorunu Özel Say›s›, 9/1-2-3, Ankara 1996, 245-265.
Sert, Hüseyin Emin, “Ahlâk ‹le E¤itimin Alakas›”, (M. Abdullah Draz, Çev: H.E. Sert),
FÜ‹FD, Elaz›¤ 1997, 113-117.
286
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “‹slâmî Aç›dan Akl›n Mahiyeti ve Önemi”, Yeni Ufuk, II, ‹st. 1992, 1-15.
………, “Kur’ân Aç›s›ndan ‹deal ‹nsan Portresi”, FÜ‹FD, Elaz›¤ 2002, 113-126.
………, “Kur’ân-› Kerîm’deki Konular›n Tasnif Üzerine Bir Deneme”, FÜ‹FD, I/1, Elaz›¤
1996, 255-286.
………, “fiuurlanma Projesi”, Yans›ma Dergisi, Elaz›¤ May›s-Haziran, 2000.
Sofuo¤lu, Mehmet, “Bidatlar ve Korunma Yollar›”, MEB Y‹E D, 1964.
………, “Hicretin 1400. Y›l›na Girerken Hz. Muhammed’in ‹nsanl›¤a Getirdikleri”.
………, “‹slâm Sadelik ve Kolayl›k Dinidir”, 1965.
………, “Musibetler ve Ac›lar›na Karfl› Kur’ân’dan ve Peygamberin Sözlerinden Sab›r ve
Metanet Reçeteleri”, DD, 1973; Tohum Dergisi, 69, 1972.
Soysald›, H. Mehmet, “Abdullatif Harpûtî ve Tefsîr Anlay›fl›”, FÜ‹FD, III, Elaz›¤ 1998,
103-147.
………, “Asr Sûresi Tefsîri Üzerine”, FÜ‹FD, II, Elaz›¤ 1997, 1-14.
………, “Asr Sûresi’nde ‹nsanl›¤›n Kurtulufl ‹lkeleri”, Tasavvuf, V, Ankara 2001, 63-74.
………, “Formula e shpëtimit të njeriut”. (Online), (25.03.2004), (http://www.forumishqiptar. com/showthread.php?t=33482).
………, “Günümüzde Kur’ân’›n Anlafl›lmas›”, ‹A, XIV/1, Ankara 2001, 7-22.
………, “Hurafeler ve ‹slâm’›n Hurafelere Bak›fl›”, FÜSBD, 8/2, Elaz›¤ 1996, 283-304.
………, “Hz. Peygamber (s. a. v)’in Evrensel Mesaj› Kur’ân”, FÜSBD, XI/2, 2001, 38398.
………, “‹slâmda Günâh Kavram›”, Tasavvuf, VII, Ankara 2001, 145-156.
………, “‹slâmda Tevbe”, Tasavvuf, VI, Ankara 2001, 81-90.
………, “Kalbin Manevî Hastal›klar›ndan Yalan ve Korunma Yollar›”, Tasavvuf, 15,
Ankara 2005, 89-105.
………, “Kur’ân Mûsikisindeki ‹'caz: Ses - Manâ Uyumu”, YÜ, 68, ‹st. 2005, 24-29.
………, “Kur’ân Semanti¤i Aç›s›ndan Salât Kavram›”, FÜ‹FD, I, Elaz›¤ 1996, 1-20.
………, “Kur’ân Semanti¤i Aç›s›ndan Takva Kavram›”, FÜ‹FD, I, Elaz›¤ 1996, 21-42.
………, “Kur’ân Sünnet ‹liflkisi”, FÜ‹FD, VII, Elaz›¤ 2002, 1-18.
………, “Kur’ân Tefsîrinde Hz. Peygamber’in Yeri”, FÜ‹FD, III, Elaz›¤ 1998, 265-289.
………, “Kur’ân Vahyinin Oluflum fiekli”, FÜSBD, X/1, Elaz›¤ 2000, 169-187.
………, “Kur’ân ve Sünnet Ifl›¤›nda Koruyucu Hekimlik”, (Yunus Akça ile), FÜ‹FD, V,
Elaz›¤ 2000, 371-394.
………, “Kur’ân’a Göre Çal›flman›n Önemi”, FÜ‹FD, V, Elaz›¤ 2000, 45-54.
………, “Kur’ân’da ‹badet ve Zikir Kavramlar›”, FÜ‹FD, III, Elaz›¤ 1998, 1-32.
………, “Kur’ân’da ‹ftira Kavram› ve Müfterilerin Hükmü”, D‹D, 41/4, Ankara 2005, 91114.
………, “Kur’ân’da ‹slâm ve fierî’at Kavramlar›na Semantik Bir Yaklafl›m”, FÜ‹FD,
Elaz›¤ 1997, 277-300.
………, “Kur’ân’da ‹sraf Kavram›”, OMÜ‹FD, 18-19, Samsun 2005, 93-127.
………, “Kur’ân’da Teblî¤ Yöntemleri ile ‹lgili Kavramlar›n Analizi”, D‹D, 39/3, Ankara
2003, 43-64.
………, “Kur’ân’da Ümmî Kavram›n›n Semantik Analizi ve Bu Ba¤lamda Hz. Peygamber’in Ümmîli¤i Meselesi”, (Songül fiimflek ile), EKEV, 7/16, Ankara 2003, 85102.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
287
“Kur’ân’›n Tercemesi ‹le ‹bâdet”, FÜ‹FD, IV, Elaz›¤ 1999, 339-348.
“Kur’ân-› Kerîm’e Göre Âhiret ‹nanc›”, D‹D, 37/4, Ankara 2001, 59-76.
“Kur’ân-› Kerîm’i Nas›l Okumal›y›z?”, FÜSBD, 8/2, Elaz›¤ 1996, 283-304.
“Modern Dünyada Muhammedî Ahlâka Duyulan ‹htiyaç”, YÜ, 70, ‹stanbul
2005, 15-19.
………, “Muhammed Ferid Vecdî, Tefsîri ve Tefsîrdeki Metodu”, FÜ‹FD, IV, Elaz›¤ 1999,
1-30.
………, “Nisâ Sûresi 24. âyeti Ifl›¤›nda Mut’a Nikah›”, FÜ‹FD, II, Elaz›¤ 1997, 165-184.
………, “Preventive Medicine In Islam”, Journal of Qafqaz Univesity, Series of Social
Sciences and Humanities, Qafqaz Univesity, Azerbaijan 2005, 16 Fall, 185206.
………, “Principles For The Salvation Of Mankind Found In Surat Al-Asr”, Journal of
D›rasaat, The Univesity of Jordan, Dirasat Online, Sharia’ and Law Science,
32/2, Amman - Jordan 2005, 465-473.
………, “Sahâbenin Tefsîr Anlay›fl›”, D‹D, 38/3, Ankara 2002, 45-56.
………, “Toshihiko ‹zutsu ve Semantik Anlay›fl›”, ‹A: Toshihiko Izutsu Özel Say›s›, XVIII/1, Ankara 2005, 61-75.
………, “Vak›flar ve Psiko-Sosyal Fonksiyonlar›”, D‹D, 40/3, Ankara 2004, 85-104.
………, “Vak›flar›n Günümüzdeki Yeri ve Önemi”, FÜSBD, XII/1, Elaz›¤ 2002, 383-400.
Sönmezsoy, Selahattin, “Les Buts et Les Particularites des Recits Coraniques (Kur’ân
K›ssalar›n›n Gaye ve Özellikleri)”, YYÜFEFSBD, III/3, Van 1991, 185-201.
………, “ed-Düstûru’l-Kur’ânî ve’s-Sünnetü’n-Nebeviyye-Kur’ân’da Ferdin Ahlak ve
fiahsiyeti”, (M. ‹. Derveze, çev. S. Sönmezsoy-A. Günefl), FD, 30, 1998, 38-45 ve
31, 1998, 37-44.
………, “Les Premier Commantaire du Coran en Turc Latinise (Latin Karakterli ‹lk
Türkçe Tefsîr)”, YYÜFEFSBD, IV/4, Van 1991, 135-140.
………, “Les Probleme de la Traduction du Coran et l’Histoire de Sa Traduction
(Kur’ân’›n Çevirisi Problemi ve Çevirisinin Tarihçesi)”, YYÜFEFSBD, II/2, Van
1991, 137-148.
………, “Les Traduction Turques du Coran (Kur’ân’›n Türkçe Çevirileri)”, YYÜSBED, I,
Van 2000, 233-273.
Sülün, Murat, “Ça¤dafl Alevi inanç önderlerinin Kur’ân alg›s›”, AAD, 12, ‹stanbul 2004,
21-42.
………, “Haremeyn’deki belli bafll› mabetlerde yaz›l› âyetlere dair mülâhazalar-1”,
MÜFD, 14, ‹stanbul 2003, 107-130.
………, “Haremeyn’deki belli bafll› mabetlerde yaz›l› âyetlere dair mülâhazalar-2”, MÜ‹FD, 15, ‹stanbul 2003, 103-125.
………, “‹slâmi Teflri ve Takvimde Ay’›n Yeri”, Nida ‹lâhiyât Dergisi, 3, ‹stanbul 1991,
38-42.
………, “Kehf Sûresinin 18/32-44. Âyetlerini Tefsîri”, TDV Tefsîr Projesi.
………, “Kur’ân’da Çal›flma Kavram›”, TDV Fatih fiubesi Ebedi Risalet Özel Say›s›,
1999.
………, “Kur’ân’da Kitab Kavram› ve Kur’ân Vahiylerinin Kitap Haline Getirilifli”, MÜ‹FD, 13-15, ‹stanbul 1997, 53-120.
………,
………,
………,
………,
288
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Kur’ân’daki Genel ‹lâhî ‹lim Telakkisine Ayk›r› Âyetlerin Yorumu”, AA, 12, ‹st,
2004, 185-203.
………, “Mimari Yap›larda ve Günlük Hayatta S›k S›k Karfl›laflt›¤›m›z Kur’ân Pasajlar›
Çerçevesinde Kur’ân-› Kerîm’in Halk›m›z›n Sosyo-Kültürel Yaflamdaki Yeri”,
(MÜ Araflt›rma Fonu), Araflt›rma Projesi.
………, “Vahiy, Nübüvvet ve Kur’ân’›n Vahyedilifl Aflamalar›”, MÜ‹FD, 11-12, ‹stanbul
1997, 99-149.
fien, Ziya, “‹stiâze ve Besmele”, D‹D, 40/1, Ankara 2004, 91-101.
………, “K›râat ‹lminde Tekbir”, D‹D, 37/1, Ankara 2001, 97-103.
fiengül, ‹dris, “Bakara Sûresinin Gerdanl›¤› Birr (‹yilik) Âyeti’nin Tefsîri”, (Mahmût fieltût, çev. ‹. fiengül), Tasavvuf, VI.
………, “Ehemmiyyetü’t-Tevhîd fi’l-Kur’âni’l-Kerîm”, Merhaba, V, Ankara 1994.
………, “el-‹nsan ve’l-Kur’ân”, Merhaba, VI, Ankara 1994.
………, “‹slâm’da Çok Evlilik ve Hz. Peygamber’in Evliliklerinin Dînî, Ahlâkî, ‹çtimaî ve
Siyasî Sebepleri”, Yeni Dergi, XII, K›fl -1999, 64-72.
………, “‹slâm’›n Di¤er Dinlere Karfl› Tutumu ve Onlarla ‹liflkisi”, (M. Abdullah Draz,
çev. ‹. fiengül), D‹D, XXX/3, Temmuz-A¤ustos-Eylül 1994, 59-67.
………, “‹slâm’›n Evrenselli¤i”, Tasavvuf, I/1, Ankara 1999, 41-48.
………, “Kur’ân Kaynakl› Hoflgörü ve Hürriyet”, D‹D, 31/1, 1995, 13-30.
………, “Kur’ân K›ssalar›n›n Tarihî De¤eri”, D‹D, 32/4, 1996, 63-91.
………, “Kur’ân Tarihi”, (Muhammed Beyyûmî Mehrân, çev. ‹. fiengül), AÜ‹FD, 43.
………, “Kur’ân Üzerine”, AÜ‹FD, 37, Ankara 1997, 37, 233-245.
………, “Kur’ân ve Sünnet Münasebeti”, D‹B Din Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› için hutbe.
………, “Kur’ân’da ‹nsan”, Alperen, Aral›k-1993, 48-52.
………, “Kur’ân’da Varl›¤›n Yarat›l›fl Gayesi”, BD, VI/61, May›s-1993, 27-30.
………, “Kur’ân’da Varl›¤›n Yarat›l›fl Gayesi”, BD, VI/61, 1993, 27-30.
………, “Kur’ânî Çerçevede ‹slâm’›n Evrensellik Boyutu”, D‹D, 30/2, 1994, 39-56.
………, “Mâ Hiye’l-⁄âyet-ü Min Halki’l-Kevn I”, Merhaba, VIII, Ankara 1995.
………, “Mâ Hiye’l-⁄âyet-ü Min Halki’l-Kevn II”, Merhaba: IX, Ankara 1995.
………, “Mâ Huve’l-Kur’ân”, Merhaba: Arapça Haftal›k Gazete, IV, Ankara 1994.
………, “Prof. Dr. M. Beyyûmî Mehrân’›n “Dirasâtun Tarihiyyetun Mine’l-Kur’âni’l-Kerîm” adl› eserinin tan›t›m› ve eserin “Sunufl” yaz›s›n›n çevirisi”, AÜ‹FD, XXXVI,
Ankara 1997, 481-491.
………, “Son As›rda Müslümanlar›n Geri Kal›fl Sebepleri”, (Emir fiekip Arslan, çev. ‹.
fiengül), BD, Haziran-1993, VI/62, 19-24.
………, “fiumûliyyetu’l-‹slâm”, Merhaba, II, Ankara 1994.
………, “Tarihî Bir Kaynak Olarak Kur’ân-› Kerîm”, (Muhammed Beyyûmî Mehrân, çev.
‹. fiengül), D‹D, XXXII/1, Ocak-fiubat -Mart 1996, 107-114.
………, “Ulûmu’l-Kur’ân Konusu Olarak Nâsih ve Mensûh”, D‹D, 38/3, 2002, 91-112
fiimflek, M. Sait, “Keramet”, SÜ‹FD, III, Konya 1990, 105-116.
………, “Kur’ân’da Nesh Meselesi”, SÜ‹FD, II, Konya 1986, 235-248.
Tetik, Necati, “K›raat Taliminde Rumuzat”, EAÜ‹FD.
………, “Kur’ân Tilavetinde Medd-i bedel Vurgular›”, EKEV, III/2, Erzurum 2001.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
289
Tu¤ral, Rahim, “Büyük K›râat Otoritesi ve ‹lk K›râat-i Seb’a Yazar› Ebû Bekr b. Mücâhid”, D‹D, XXIII/1, (Ocak-fiubat-Mart 1987), 3-11.
………, “Farkl› K›râatlerin Tefsîrdeki Yeri”, DEÜ‹FD, VII, 1992, 269-281.
………, “Kur’ân’›n Cem’i ve ‹stinsah›nda Üç Önemli Nokta”, D‹D, XXVI/1, (Ocak-fiubatMart 1990), 89-101.
………, “Yedi K›râat”, DEÜ‹FD, IV, 1987, 241-263.
Turan, Abdulbaki, “Abdulbaki et-Tebrizi el-Mevlevi ve Tefsîri”, (yay›nlanmam›fl çal›flma).
………, “Baba Ni’metullah Nahcivani ve ‘el-Fevatihu’l-‹lahiyye ve’l-Mefâtîhu’l-⁄aybiyye’
‹simli Tefsîri”, SÜ‹FD, I, Konya 1985, 16 vd.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Yeminler (Aksamu’l-Kur’ân)”, SÜ‹FD, II, Konya 1986, 18.
………, “Kur’ân-› Kerîm’deki Itab Âyetleri”, SÜ‹FD, III, Konya 1990, 19.
………, “Kufleyri ve ‘Letaifu’l-‹flarat’ ‹simli Tefsîri”, SÜ‹FD, IV, Konya 1991, 20 vd.
Turgut, Ali, “‹sra ve Mirac›n Ufkundan”, Nesil, I, 11, 1977, 19-21.
………, “Kur’ân’la Birleflmek”, Nesil, VI/6, 1978, 41-44.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Hicret”, Nesil, IV/37-38, 1979, 14-18.
………, “Osmanl› Tefsîr Çal›flmalar›na Genel Bir Bak›fl”, DÖD, 18, 1989, 25-39.
Türcan, Selim, “Hûd Sûresi 87. Âyette Geçen ‘salat(uke)’ Kelimesi Örne¤inden Hareketle Genel Bir Çeviri Elefltirisi”, GÜ‹FD, 4/7-8, Çorum 2005, 105-120.
………, “Kur’ân’›n Cem’i Son Dönem Metodolojik Geliflmeler Ifl›¤›nda Bat› Görüfllere
‹liflkin Yeni Bir De¤erlendirme”, (Harald Motzki), [dv...]
………, “Mecâz Teriminin Geliflimin Sürecinde el-Ferrâ’n›n Yeri”, GÜÇ‹FD, II/4, 2003,
89-122
U¤ur, Hakan, “Kur’ân ve Tarihselcilik” (Tan›t›m), Marife, III/1, Konya 2003, 243-248.
Ulutürk, Veli, “Diriliflin Kur’ân’dan Delil ve Örnekleri”, DÖD, 1989, 73-94.
………, “Kur’ân’a Göre ‹nkâr ve Âmilleri”, EAÜ‹FD, 7, Erzurum 1986, 217-233.
………, “Kur’ân’da Cahillik ve ‹lim”, ‹S, 16, ‹stanbul 1987, 63-73.
………, “Kur’ân’da ‹mâm ve Ümmet Kelimelerinin Manalar›”, D‹D, 1998.
………, “Kur’ân’da Kelimetullah’›n Manalar›”, YÜ, 25, 1994, 28-35.
………, “Kur’ân’da Özel Baz› ‹mtihan Konular›”, SAÜ‹FD, I, Sakarya 1996.
………, “Kur’ân’›n Muhafazas› ve Yak›lma Hadîsesi”, YÜ, 6, 7, 8, 9, 1989-1990.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Meseller (Emsalu’l-Kur’ân)”, EAÜ‹FD, XI, Erzurum 1993, 74111.
………, “Tevhid Üzerine”, Sor yay., ‹stanbul 1987, 393-99.
Ünal, Mehmet, “Bir K›raat Terimi Olarak “Hüccet’in Kavramsal Alan› ve Tarihsel Geliflimi”, ‹A, XVII/1, Ankara 2004.
………, “Tefsîr Kaynaklar›na Göre Hz. ‹sa’n›n Ölümü, Ref’i ve Nüzûlü’ne K›sa Bir Bak›fl”, ‹slâmiyât, Mart-2001.
Ünver, Mustafa, “‘Erken Dönem Tefsîr Faaliyetleri’nin Tefsîr Tarihine Katk›lar› Üzerine”, OMÜ‹FD, 17, 2004, 369-372.
………, “Borlu Kâdirî fieyhi Ahmed Kuddûsî (1769-1849) ve fiiirlerinde Kur’ân-› Kerîm’e
Yapt›¤› At›flar”, OMÜ‹FD, 16, 2003, 129-184.
………, “Çok Evlilik Âyetini Anlamada Tarihi Arkaplan›n Önemi”, FD, 6/68, 2001, 614.
290
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Din, Siyaset ve ‹deoloji-Haricilik Düflüncesinin Do¤uflu”, Kitaphaber 13, 2000,
17.
………, “Ebû Hanîfe Düflüncesini Besleyen Arkaplan Âyetleri”, ‹A, 15/1-2, 2002, 51-62.
………, “G›lgam›fl Destan›, Kitâb-› Mukaddes ve Kur’ân Ba¤lam›nda Nuh Tufan› K›ssas›”, (Hamza M. Njozi, çev. M. Ünver), OMÜ‹FD, 9, Samsun 1997, 331-338.
………, “Hurûfîlik ve Nesîmî’nin Kur’ân’a Bak›fl›”, FD, 7/82, 2002, 4-12.
………, “‹slâm’›n Solunda Bir Kur’ân fiairi: Nesîmî ve Hac Motifleri”, OMÜ‹FD, 14-15,
2003, 221-243.
………, “Kadîm Bir Etnik Rekâbet Örne¤i: Kurban Edilmek ‹stenen O¤ul, ‹shak m› ‹smail mi?”, Tezkire, 30, Ocak/fiubat, 2003, 111-129.
………, “Konuflan Kur’ân–Sessiz Kur’ân -‹mâmî fiiî Tefsîrin Esaslar› ve Geliflimi-”,
(Mahmoud Ayoub, A. Bolat’la birlikte), OMÜ‹FD, 10, 1998, 423-443.
………, “Kur’ân ve Dil -Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu Üzerine Mülâhazalar”,
FD, 6/68, 2001, 44-48.
………, “Kur’ân’da Yaratma Konulu Bir Kavram: Haleqa”, ‹A, 15/4, 2002, 497-511.
………, “Kur’ân’› Anlamada Söz Merkezli Bir Vasat›n Rolü”, ‹slâmiyat, 6/1, 2003, 149164.
………, “Kur’ân’›n Co¤rafyas›, ‹nsan›n da Co¤rafyas›”, OMÜ‹FD, 14-15, 2003, 367-370.
………, “Kur’ân’›n Mübârek Kitap Olmas› Üzerine Baz› Aç›l›mlar”, FD, 7/79, 2002, 404.
………, “Kur’ân’›n Not Etti¤i Baz› Mant›k Hatalar›”, (Mustansir Mir, çev. M. Ünver),
OMÜ‹FD, XVII, Samsun 2004, 363-368.
………, “Kur’ânî Siyâk›n Metinsel Boyutlar› Üzerine Yeni Bir Öneri”, OMÜ‹FD, 8, 1996,
239-270.
………, “Lügavî Kur’ân Okumalar› Kitâb› Üzerine”, ‹A, 15/4, Ankara 2002, 595-568.
………, “Muhammed Bak›r es-Sadr’a Göre Kur’ân’›n Bütüncül Tefsîri”, (Aref Ali Nayed,
çev. M. Ünver), FD, 7/74, 2001, 32-36.
………, “Muhammed fiehrûr ve Lügavî Kur’ân Okumalar›”, FD, 7/74, 2001, 37-41.
………, “Murâd› ‹lâhîye Ulaflma Çabas› Ekseninde K›yâme Sûresi 16-19’un Komflu
Âyetlerle ‹lgisizli¤i Vehmi Üzerine Bir Mülâhaza”, OMÜ‹FD, 14-15, 2003, 207220.
………, “Nesâî’nin Tefsîri ve Tefsîrdeki Metodu”, OMÜ‹FD, 6, 1992, 193-205.
………, “fiât›bî’de Anlam Teorisi”, (Muhammed Hâlid Mesud, çev. M. Ünver), FD,
VII/75, 2002, 23-30.
………, “fierî’at›n Tümel (Küllî) Maksatlar› Üzerine (Yeni Bir Okuma)”, (Nasr Hâmid Ebû
Zeyd, çev. M. Ünver), ‹A, 8/2, 1995, 139-143.
………, “Tarihselci Modernist Ba¤lamda Kur’ân ve Kad›n”, FD, 6/66, 2001, 36-42.
………, “Yusuf K›ssas› Aç›s›ndan Ahd-i Atîk ve Kur’ân-› Kerîm’e Karfl›laflt›rmal› Bir Bak›fl”, D‹D, 37/2, 2001, 73-108.
Yaka, Eyüp, “Fethullâh ‹bn Sadreddîn efl-fiirvânî (ö. 1036/1626)’nin ‹badet Risâlesi”,
Tasavvuf, III, Ankara 2002, 79-95.
………, “‹bn H›bbân ve O’na izafe Edilen Tefsîr”, SAÜ‹FD, I, Sakarya 1996, 145-156.
………, “Kur’ân Perspektifinden Mesnevî’de Mevânâ’n›n Kulluk Anlay›fl›”, Tasavvuf,
XVI, Ankara Haziran 2006, 125-149.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
291
………, “Kufleyrî (ö. 465/1072)’nin Tertîbu’s-Sülûk’u”, Tasavvuf, (F. Meier, çev. E. Yaka), X, Ankara 2003, 363-375.
………, “fiefkat ve Bar›fl Peygamberi Hz. Muhammed(sav)”, D‹D, 38/4, Ankara 2002,
33-62.
Yaflar, Hüseyin, “Avrupa’da ‹lk Kur’ân-› Kerîm Tercümeleri ve ‹lk Kur’ân-› Kerîm Bask›lar›”, D‹D, 35/4, Ankara 1999.
………, “Das Verhaeltnis der Müslime zu den Nichtmüslimen nach dem Koran”, C‹BEDO Frankfurt, 1996.
………, “Der Prophet Abraham im Koran und der interreligiöse Dialog, Amt und Gemeinde”, November/December 2002, Österreich, 258-261.
………, “‹slâm Tasavvufunda Bir Kad›n Olarak Meryem”, JRC, Johan Wolfgang Goethe
Universitaet, Frankfurt am Main, 2001.
………, “‹slâm Tasavvufunda Bir Kad›n Olarak Meryem”, JRC, Johan Wolfgang Goethe
Universitaet, Frankfurt am Main, 2001.
………, “Maria und die Geburt Jesu”, JRC, Johan Wolfgang Goethe Universitaet,
Frankfurt am Main, 2003.
Yavuz, Ömer Faruk, "Kur’ân'da Kutsal Mekân, Zaman ve Eflya Kavramlar›n›n Sembolik De¤eri", Milel ve Nihal, III/1, Aral›k 2006.
………, “‹kbâl ve Kur’ân Dünyas›”, ‹kbâl’in Düflünce Dünyas› (derleme kitap),(M. Münevver, çev. Ömer Faruk Yavuz), ‹nsan Yay., ‹stanbul 2004, 11-32.
………, “‹kbâl ve Kur’ân: Hukukî Bir Bak›fl Aç›s›”, ‹kbâl’in Düflünce Dünyas› (derleme
kitap),( M. A. H. Ahangar, çev. Ömer Faruk Yavuz), ‹nsan Yay., ‹stanbul , 2004,
33-55.
Yaz›c›, ‹shak, “Asr›m›z› Tehdit Eden Musibetler ve Çareleri”, Genç Alperen Dergisi, 2,
Samsun 1987, 17-18.
………, “Ebu’l Leys Es Semerkandi’nin Tefsîrinin Baz› Hususiyetleri”, ‹st, 1983, Sezgin
Neflriyat, c. 2 s. 5-9 (Ebu’l-Leys Es-Semerkandi’nin Tefsîrinin Tercümesi)
………, “Hz. Peygamber ve Kur’ân Hakk›ndaki Baz› Düsturlar›”, Mesaj, 5, Samsun
1988, 4-6.
………, “Lokmân Hekimden O¤luna Ö¤ütler”, Alt›noluk, 31, ‹stanbul 1987, 34-36
………, “Nüzûl Sebeplerini Bilmenin Kur’ân Tefsîrindeki Önemi”, OMÜ‹FD, 2, Samsun
1987, 117-128.
………, “fiûrâ ve ‹stiflâre”, Dergâh Sohbetleri, Alperen Dergisi Eki, I, Samsun 1994, 47.
………, “Tefsîru Ebi’l-Leys Tercemeleri Hakk›nda K›sa Bir Araflt›rma”, OMÜ‹FD, 6,
Samsun 1992, 79-83.
Y›ld›r›m, Suat, “1974 Sinodu ve Ötesi”, DD, 14, 1975, 57-63.
………, “20. As›r ‹slâm Düflünce ve Aksiyonunda B. Sa’îd Nursî’nin Yeri”, YÜ, 37, ‹stanbul 1997, 4-8.
………, “Allah ile ‹nsan Aras›nda Karfl›l›kl› Sevgi”, YÜ, 27, ‹stanbul 1995, 5-9
………, “Âyetlerin Kronolojik S›ralanmas›”, YÜ, 32, ‹stanbul 1996, 5-7.
………, “Din fiuras› Hakk›nda Bir Deneme (1)”, YÜ, 22, ‹stanbul 1993, 5-8.
………, “Din fiuras› Hakk›nda Bir Deneme (2)”, YÜ, 23, ‹stanbul 1994, 7-11.
………, “Ebedi Risaletle Gelen Kardefllik“, YÜ, 18, ‹stanbul 1992, 4-8.
292
………,
………,
………,
………,
………,
………,
………,
………,
………,
………,
………,
………,
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
“El- Esmâü’1- Hüsnâ’n›n Kur’ân- › Kerîm’de Kullan›l›fl›”, 1984.
“Elmal›l› M. Hamdi Yaz›r ve Tefsîri”, YÜ, 20, ‹stanbul 1993, 5-7.
“Endülüs’te ‹slâm”, YÜ, 19, ‹stanbul 1993, 4-8.
“Er-Rahmân Vasf›n›n Kur’ân’da Kullan›l›fl›”, EAÜ‹FD, 4, 1980, 21-40.
“Ezan ve Tebl, YÜ, 15, ‹stanbul 1992, 4-7.
“Faizin Tedricen Haram K›l›nmas›”, Alt›noluk, 46, ‹stanbul 1989, 13.
“Fâtiha Sûresi‘ndeki ‹lâhî Mesaj“, Alt›noluk, 60, ‹stanbul 1990, 8.
“Fâtiha Sûresi“, YÜ, 1, ‹stanbul 1988, 8-12.
“Fussilet Sûresi’nden Dersler”, YÜ, 7, ‹stanbul 1990, 4-8.
“Gençlerin Mesaj›”, YÜ, 21, ‹stanbul 1993, 5-8.
“Hacdaki Hidâyet ve Bereket”, YÜ, 24, ‹stanbul 1994, 8-11.
“Hâd›ru’l-‹slâm ve Mâdîhi fî Türkiya” (Arapça, ‹ngilizce ve Frans›zca olarak yay›nlanacak “Dünya‘da ‹slâm” kitab›n›n bir bölümü), 52 sayfa.
………, “Hadîsleri Kur’ân’la Karfl›laflt›rma Meselesinin Kaynaklar›”, E‹‹FD (Prof. Dr. M.
Tayyip Okiç Arma¤an›), 1978, 105-114.
………, “Hadîslerle ‹lgili Zarûrî Bir Aç›klama”, (M. Bucaille’nin Kitab-› Mukaddes,
Kur’ân ve Bilim kitab›nda hadîslere yöneltilen tenkide cevap olup kitab›n tercümesinin sonuna dercedildi), 1997 (8. Bas›m), 311–326.
………, “H›ristiyan Teslisi ve Hz. Meryem“, YÜ, 28, ‹stanbul 1995, 5-7.
………, “Hicretten Kesitler ve Dersler”, YÜ, 13, ‹stanbul 1991, 10-12.
………, “Hz. Peygamberin Kur’ân’› Tefsîri”, YÜ, 34, ‹stanbul 1996, 4-7.
………, “‹badet ve Hayat Nizam›”, YÜ, 3, ‹stanbul 1989, 3-6.
………, “‹ç Diyalog Tart›flmalar› Durulurken (Gülen Papa Görüflmesi)”, YÜ, 40, ‹stanbul
1998, 6-10.
………, “‹slâm Bütün Âlemlerin Dinidir”, Alt›noluk, 35, ‹stanbul 1989, 6.
………, “‹slâm Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Emreder”, D‹B, iftar sohbetleri, 49-51.
………, “‹slâm’›n H›ristiyanlara Uygulad›¤› Hoflgörü“, YÜ, 31, ‹stanbul 1996, 4-9.
………, “Kilise’yi ‹slâm’la Diyalog ‹stemeye Sevkeden Sebebler(1)”, YÜ, 16, ‹stanbul
1992, 7-11.
………, “Kilise’yi ‹slâm’la Diyalog ‹stemeye Sevkeden Sebebler (2)”, YÜ, 17, ‹stanbul
1992, 7-13.
………, “Kur’ân- › Kerîm’de K›ssalar“, E‹‹FD, 3, 1979, 37-63.
………, “Kur’ân Ifl›¤›nda Bing Bang Teorisi“, Alt›noluk, 76, ‹stanbul 1992, 38-39.
………, “Kur’ân ve Alevî“, YÜ, 29, ‹stanbul 1995, 5-7.
………, “Kur’ân ve Cemaat”, Alt›noluk, 32, ‹stanbul 1988, 20-22.
………, “Kur’ân ve Ramazan“, YÜ, 11, ‹stanbul 1991, 4-7.
………, “Kur’ân’a Göre Nifak“ (Dr. Sad›k K›l›ç’›n kitab›na takdim), ‹stanbul 1982, 7-11.
………, “Kur’ân’da Cami ve Cemaatin Önemi”, YÜ, 33, ‹stanbul 1996, 5-10.
………, “Kur’ân’da Müteflâbih Âyetler”, YÜ, 46, ‹stanbul 1999.
………, “Kur’ân’›n Allah Kelam› Oldu¤unu ‹spatta Bediuzzaman”, YÜ, 26, ‹stanbul
1994, 10-13.
………, “Kur’ân’›n Nüzûlünden Sonraki Hadîselere Tatbiki Hakk›nda”, E‹‹FD, 1, 1975,
79-102.
………, “Kur’ân’›n Sosyolojik Prensipleri”, YÜ, 30, ‹stanbul 1995, 5-10.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
293
………, “Kur’ân’›n Tencîminin E¤itici Özelli¤i”, YÜ, 8, ‹stanbul 1990, 5-8.
………, “Kur’ân-› Kerîm’de K›ssalar”, YÜ, 25, 1994, 5-9.
………, “Kur’ân-› Kerîm’e Bir Bak›fl” (Ali Tantavî), YÜ, 14, ‹stanbul 1991, 7-11.
………, “M. Murtaza ez- Zebidî (Hayat› ve Eserleri)”, EAÜ‹FD, 1986, 21-52.
………, “Malezya’dan ‹ntibalar”, YÜ, 45, ‹stanbul 1999, 7-11.
………, “Me’âlimiz Münasebetiyle”, YÜ, 43, ‹stanbul 1999, 7-9.
………, “Me’âllerimizle Biz Bize (1)”, YÜ, 38, ‹stanbul 1997, 5-8.
………, “Me’âllerimizle Biz Bize (2)”, YÜ, 39, ‹stanbul 1998, 5-7.
………, “Mehmed Akif’e Göre ‹deal Türk Gençli¤inin Vas›flar›”, DÖD, 1985, 37-47.
………, “Mehmed Âkifin Kur’ân Anlay›fl›”, EAÜ‹FD, 8, 1988, 1 – 17.
………, “Mekânetü’n-Nursî fi’1-Fikri ve’1-Hareketi’1-‹slâmiyye” (B. Sa’îd Nursî’nin ‹slâm
Düflünce ve Aksiyonundaki Yeri), Ürdün-Amman, 12 Haziran 1997, ‹slâm Düflüncesi Uluslararas› Enstitüsü’nün organize etti¤i sempozyuma sunulan teblî¤,
35-43.
………, “Mirac Hakikatlerinden”, YÜ, 9, ‹stanbul 1990, 5-7.
………, “Misyonerlerin Türkiye’yi De¤erlendirmeleri”, YÜ, 2, ‹stanbul 1988, 6-8.
………, “Muâs›r H›ristiyanl›¤›n ‹slâm’a Bak›fl› (2)”, YÜ, 5, ‹stanbul 1989, 4-8.
………, “Muâs›r H›ristiyanl›¤›n ‹slâm’a Bak›fl› (3)”, YÜ, 6, ‹stanbul 1989, 5-9.
………, “Muâs›r H›ristiyanl›¤›n ‹slâma Bak›fl› (1)”, YÜ, 4, ‹stanbul 1989, 3-9.
………, “Müteflâbih Âyetler Hakk›nda Önemli Bir Hat›rlatma”, YÜ, 41, ‹stanbul 1998,
6-9.
………, “Orijinal bir Kur’ân Lugati“, ‹slâm Dergisi, Ankara 1985, 38- 39.
………, “Oryantalizm“, ZG, 23.09.1990.
………, “Risâele-i Nûr Sempozyumu (2)”, YÜ, 44, ‹stanbul 1999, 7-11.
………, “Risâle-i Nûr Sempozyumu (1)”, YÜ, 42, ‹stanbul 1998, 5-9.
………, “Roger Graudy‘nin Türkçesi”, Mâverâ Dergisi, Ankara 1983, 20-25.
………, “Roger Graudy’e Göre ‹slâm’›n Müjdeleri”, YDG, 14-16 Mart 1983.
………, “fiirk ve fiirke Sevkeden Sebebler”, Alt›noluk, 3, ‹stanbul 1986, 3-5.
………, “Ta’sîlu’1-‹’câzi’1-‹lmî fi’1-Kur’ân ve’s-Sünne” Kitab› ‹çinde “Müstenedâtü’t-Tevfîk beyne’n-Nusûsi’1-Kur’âniyye ve beyne’n-Netâici’1-‹lmiyye es-Sahîha”
(Kur’ân Âyetlerini Baz› Bilimsel Kefliflere Göre Aç›klaman›n Dînî Temelleri),
Mekke, 1987, 37- 72.
………, “Tevrat, ‹ncil, Kur’ân ve Bilim Kitab› Hakk›nda”, Türkiye Ö¤retmenler Vakf›, S›z›nt› Dergisi, 4, 1979, 8-12.
………, “Türk Dil Kurumu’nun ‘Türkçe Sözlük’ü Hakk›nda Baz› Mülahazalar (1)”, YÜ,
35, ‹stanbul 1997, 6-8.
………, “Türk Dil Kurumu’nun ‘Türkçe Sözlük’ü Hakk›nda Baz› Mülahazalar (2)”, YÜ,
36, ‹stanbul 1997, 4-7.
………, “Türkiyemizde ‹slâm’›n Durumu” (Din Gerçe¤i kitab› ‹çinde), Cihan yay., ‹stanbul 1984, 459-472.
………, “Yâsîn Sûresinin Me’âli“, YÜ, 10, ‹stanbul 1990, 6-9.
Y›ld›r›m, Zeki, “Kur’ân’da Peygamberlerin ‹smeti”, EAÜ‹FD, XIX, Erzurum 2003, 87119.
………, “‹htilaf›n Menflei Sebepleri ve Sonuçlar›”, EAÜ‹FD, XV, Erzurum 2001, 213-248.
294
‹SLÂMÎ ‹L‹MLER DERG‹S‹
………, “Kur’ân’›n Ezberlenip Unutulmas›”, EAÜ‹FD, XI, Erzurum 1993, 459-467.
………, “Kur’ân’›n Faziletleri”, EAÜ‹FD, IX, Erzurum 1990, 395-401 .
Y›lmaz, Ali, “Kur’ân Ö¤retiminde ‹lke, Yöntem ve Teknikler”, K›rg›zistan Osh Üniversitesi ‹lâhiyât Fakültesi Dergisi, 6, 2004.
………, “Kur’ân’da ‹nkar›n Psikolojik Tezahürleri”, EAÜ‹FD, 20, Erzurum 2001, 91-128.
………, “Kur’ân’› Kerîmde ‘Yevm/ Gün’ Kavram›yla Zikredilen Ahiret ‹simleri”, EAÜ‹FD,
Erzurum 2001, Say›, 16. s.141-171.
………, “Kur’ân’› Salt Okuman›n De¤eri”, EAÜ‹FD, 21, Erzurum 2001, 63-107.
Y›lmaz, Hasan, “Ahkâm Âyetleri Üzerine Baz› Düflünceler”, (Z. I. al-Ansari), Çev: Hasan
Y›lmaz-Tuncay ‹mâmo¤lu, ‹kra’, I-II, Erzurum 1997.
………, “Günümüz Kur’ân-Tefsîr Araflt›rmalar›” (Muhammed b. Sedîs’in ed-D›râsâtu’lKur’âniyyeti’l-Muas›ra’nin tan›t›m›), EKEV, 1997.
………, “Kur’ân’› Anlamada Odak Kavramlar›n Bilinmesinin Önemi Üzerine Analitik Bir
De¤erlendirme”, EAÜ‹FD, Erzurum 2005, 227-238.
………, “Kur’ân’› En Güzel Tefsîr Etme Kaideleri”, (Abdurrahman Sa’dî’nin el-Kavaidu’lHisan adl› kitâb›n›n tan›t›m›), EKEV, 1998.
………, “Kur’ân’›n ‹’câz Yönleriyle ‹lgili Geleneksel ve Ça¤dafl Görüfllere Genel Bir Bak›fl”, (Dr. fiehmus Demir’le birlikte), EKEV, XVIII, Ankara 2004, 49-60.
………, “Kur’ân’›n ‹’câz›na Dair Üç Risâle”, (M. Z. Sellam’›n Selasu Resail’in tan›t›m›).
………, “Kur’ân-› Kerîm’de Manevî (Psikolojik) ‹’câz Sahnelerinden Bir Kesit”, (Ali elBedrî, Çev: Hasan Y›lmaz), Dosya, I, Erzurum 1997, 83-95.
………, “Kur’ânî Konu, Kavram ve Sûre Tefsîrine Metodik Bir Yaklafl›m” (Dr. fiehmus
Demir’le birlikte), EKEV, VII/14, Ankara 2003, 113-124.
………, “Takva Kavram› Ba¤lam›nda Kur’ân’›n Tarihsellik/Yerellik ve Evrenselli¤i”, (S.
Husain M. Jafri), Çev: Hasan Y›lmaz-Faruk Gürbüz.
Y›lmaz, M. Faik, “Aksâmu’l-Kur’ân Ba¤lam›nda Allah Nelere, Neden ve Niçin Yemin
Eder? Sorular›n› Yeniden Düflünmek”, [dv...].
………, “Kur’ân’da Cehalet Kavram›”, DA, V/15, Ankara 2003, 181-198.
………, “Kur’ân’da Gaflet Kavram›”, DA, VI/16, Ankara 2003, 141-159.
Y›lmaz, Musa Kaz›m, “Büyük ‹slâm fiairi Yunus Emre”, DD, Ankara 1990.
………, “Cihad Âyetleri ve ‹nsan Haklar›”, HÜ‹FD, fianl›urfa 1996.
………, “Çal›flan Kad›nlar›n Sorunlar›na Bir Baflka Aç›dan Bak›fl”, DD, Ankara 1991.
………, “Çevre Kirlili¤ine Bir Baflka Aç›dan Bak›fl”, DD, Ankara 1993.
………, “Fas›k ve E¤lence”, HÜ‹FD, fianl›urfa 1997.
………, “Gönderilen Son Peygamber ve Getirdi¤i Medeniyet”, DD, Ankara 1991.
………, “Hacc›n Hikmetleri”, DD, Ankara 1990.
………, “‹nsan Haklar› Üzerine”, DD, Ankara 1992.
………, “‹slâm Ailesinin Mahiyeti ve Yap›s›”, DD, Ankara 1990.
………, “‹slâm’da Kardefllik ve Bunu Y›kan Amiller”, DED, Ankara 1990.
………, “Kur’ân’da Eshab-i Kehf”, DED, Ankara 1990.
………, “Medine Tefsîr Okulu”, DD, Ankara 2001.
………, “Ramazan Orucu ve Hikmetleri”, DD, Ankara 1991.
………, “Tarihsellik Ba¤lam›nda Tefsîr Gelene¤inde De¤iflim”, EKEV, Erzurum 2004.
………, “Türkçe Kur’ân Me’âlleri ve Bir Âyet”, YÜ, 1993.
Türkiye’deki Tefsir Akademyas›n›n Kur’an ve Tefsir Alan›ndaki Çal›flmalar›
295
………, “Vahiy Olarak Kur’ân-› Kerîm”, HÜ‹FD, fianl›urfa 1994.
Yüksek, Ali Osman, “Baflkas›ndan Kur’ân Dinlemek”, ‹D, 13, ‹stanbul 1984.
………, “Bat›l Vasiyetler ve Nafile Sadakalar”, HM, 1976.
………, “Büyük K›râat Üstad› ‹bnü’l-Cezerî”, Alt›noluk, 16, ‹stanbul 1987.
………, “Gercek Manada Ö¤retmen ve Ö¤renci”, Bab-› Alide Sabah, 6, 1971.
………, “Haf›zl›k Çal›flmalar›n›n Kayna¤›”, ZG, 25.7.1989.
………, “Haf›zl›kla ‹lgili Bir Tak›m Tespitler”, ZG, 31.5-1.6.1992.
………, “‹bnü’l-Cezerî’nin Tayyibetü’n-Neflr’i ve Özellikleri”, MÜ‹FD, 7, 8, 9, 10, ‹stanbul 1989-90, 1991-1992.
………, “‹cazet Merasimi Unutulmaz Bayramd›r”, ZG, 9.12.1989.
………, “‹slâm’da Haf›zl›k Çal›flmalar›n›n Önemi”, MG, 1983.
………, “‹slâm’da Müflaveretin Önemi”, MG, 1983.
………, “‹slâm’›n fiartlar›yla ‹lgili Dînî Hikaye ve fiiirler”, Üsküdar 1981.
………, “K›râat ‹lminde Fonetik Özellikler ve Bunlar›n Tefsîre Etkisi”, ‹st. 2000.
………, “K›râat ve Tefsîr Kaynaklar›nda ‹stiaze ve Ahkâm›”.
………, “K›râat-› Aflere”, DÖD, 1990.
………, “Kur’ân Benim Gönül ‹lac›m”, Alt›noluk, 140, ‹stanbul 1997.
………, “Kur’ân Kültürüyle Yüklü Olunca”, Alt›noluk, 27, ‹stanbul 1988.
………, “Kur’ân Ö¤renimi ve Deprem”, 1999.
………, “Kur’ân Ö¤retim-E¤itim Teknikleri ve Haf›zl›k”.
………, “Kur’ân’a Dair Araflt›rmalar (Mushaflar›n ‹snad›)”, MG, 1993.
………, “Kur’ân’a Göre Ruh Bak›m› ve Nefis Terbiyesi”, ‹stanbul 1999.
………, “Kur’ân’a Karfl› Davran›fllar›m›z”, Tohum, 118.
………, “Kur’ân-› Kerîm’den Mesajlar”, MG, 1983.
………, “Kur’ân-› Kerîm’in Tevâtürü ve Bu Tevâtürün Sonuç ve Faydalar›”, (Ahmed Fehmi Ebû Süne), Nesil, 9, 10, 11.
………, “Mukabele”, Alt›noluk, 50, ‹stanbul 1990.
………, “Mü’minlerin Gerçek Bayramlar›”, Üsküdar 1977.
………, “Nazar›n fierrinden Sak›nma”, (Abdulbasit Halil Muhammed), Üsküdar 1995.
………, “Parolam›z Beflikten Mezara Kadar ‹lim”, ZG, 25.12.1989.
………, “Parolam›z ‹stiaze”, Alt›noluk, 85, ‹stanbul 1993.
………, “Ramazan Haz›rl›¤›”, MG, 1983.
………, “Salih Peygamberin Mucizesi Üzerine Bir Edüd ve ‹lgili Âyetin Tefsîri”, Üsküdar
1977.
………, “Sekiz Derste Kur’ân ‹limleri”, (Mahmud ‹bn Abdulaziz Feda¤), ‹st. 1998.
………, “Söylenine Aidiyeti Bak›m›ndan Kelâmullah ve Özellikleri”, ‹st. 2000.
………, “Tarihu’l-K›râati’l-Aflere ve Ruvatihim ve Tevaturi K›râatihim ve Menhecü Küllin fil’l-K›râat”, (Abdulfettah el-Kâdî), Üsküdar 1995.

Benzer belgeler