Lale Kaynakçası

Transkript

Lale Kaynakçası
1
LALE KAYNAKÇASI
Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 15.4.2013
2
İÇİNDEKİLER
TARANAN KAYNAKLAR ...................................................................................................................................3
WEB SİTELERİ ..................................................................................................................................................4
MAKALELER ....................................................................................................................................................4
BAZI HABERLER ...............................................................................................................................................9
TEZLER ......................................................................................................................................................... 10
KİTAPLAR ..................................................................................................................................................... 11
DVD.............................................................................................................................................................. 14
ÇEŞİTLİ İNTERNET DOKÜMANLARI .............................................................................................................. 14
ANSİKLOPEDİLERDE ..................................................................................................................................... 16
3
TARANAN KAYNAKLAR
http://www.devletarsivleri.gov.tr/dokumantasyon/search.aspxhttp://tez2.yok.gov.tr/
http://www.toplukatalog.gov.tr/http://95.0.50.33:8080/web/catalog/search.php
http://uvt.ulakbim.gov.tr/
Turkology Annual Online. http://kjc-fs2.kjc.uni-heidelberg.de:8000/en/
Türkiye Makaleler Bibliyografyası. http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/
Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası
http://www.worldcat.org
Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası. http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/
http://turkoloji.cu.edu.tr/halkbilim_kyn/ara_02.php
IRCICA Kütüphanesi kataloğu. http://212.175.76.20/searchtr.php
http://simurg.com.tr
http://www.dergimakale.com/
BAKILMASI GEREKEN BİR KAYNAK
Ünsal, Süha: Türkçede Hollanda Ve Hollandalılar Bibliyografyası. Kebikeç, N25, 2008, 311-356ss.
4
WEB SİTELERİ
http://www.ibb.gov.tr/istanbulunlalesi/default.htm
http://www.ibb.gov.tr/sites/istanbuldalalezamani/Pages/LaleUretimi.aspx
http://ilav.org/
https://www.facebook.com/LaleVakfi
MAKALELER
Afyoncu, Erhan: Hollandalılar lale yüzünden intihar bile etmişlerdi. Bugün, 9 (3077), 22 Haziran 2011,
13.s. [dagm/dagm]
Akar, Mehmet: İstanbul'da baharın adı lale. Birlik / Marmara ve Boğazları Belediyeler birliği, 7 (9), NisanMayıs-Haziran 2008, 56-57.ss. [dagm/dagm]
Akbulut, Rüknettin: Nezim ve lale. Uludağ, Bursa, (87), 01.1948-02.1948, 27-29ss. [cdmb/mk]
Akgül, Serpil: Hayâlî’nin Kasidelerinde Lâle Motifi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:9, Sayı:2, Ekim 2011
Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı . http://sbe.cbu.edu.tr/2011-2/36akgul.pdf
Aksu, Güven: Hüznün gölgesinde nazenin: Lale. Radyo Televizyon / Aylık Radyo Televizyon Dergisi,
(215), Nisan 2007, 36-40.ss. [dagm/dagm]
Aktepe, M. Münir: Damad İbrahim Paşa Devrinde Laleye dair bir vesika. Türkiyat Mecmuası, (11), 1954,
115-130ss. [cdmb/mk]
Aktepe, M. Münir: Damat İbrahim Paşa Devrinde lale. Devam. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, 5(8), 09.1953, 85-104ss. [cdmb/mk]
http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/tarih/issue/view/205/showToc
Aktepe, M. Münir: Damat İbrahim Paşa Devrinde lale. Devam. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, 6(9), 03.1954, 23-38ss. [cdmb/mk]
http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/tarih/article/download/2099/1744
Aktepe, M. Münir: Damat İbrahim Paşa Devrinde lale. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 4
(7), 09.1952, 85-126ss. [cdmb/mk]
http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/tarih/issue/view/204/showToc
ALPASLAN GÖKALP, G. Gonca : Çağdaş Türk Şiirinde Lale İmgesi. Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları,
2005,9():15-39. [uvt/
Apaydın, Adnan: Bir devre adını veren çiçek : Lale. Yedikıta Aylık Tarih, İlim ve Kültür Dergisi, (8), Nisan
2009, 12-13.ss. [dagm/dagm]
Asya, Arif Nihat: Laleler. Rahmet, 2 (28), 15 Nisan 1998, 25.s. [dagm/dagm]
5
Atay, Arca: Lale yetiştiriciliği. Önemli bazı kesme çiçeklerin yetiştiriciliği semineri, (Yalova, 29.0902.10.1981), 1982, 72-82ss. [cdmb/mk]
Atay, İbrahim: Lale. Tarih ve Medeniyet - Aylık Dergi Sayı: 40, Temmuz 1997
Ayanoğlu, F. Gönül: Osmanlı Türkleri'nde laleye verilen önem. TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür, Sanat,
Bilim, Haber ve Araştırma Dergisi, 1 (1), Haziran 2000, 30-34.ss. [dagm/dagm]
Ayvazoğlu, Beşir : Keukenhof Lâleleri, Aksiyon Dergisi , 2-8 Mayıs, 1998, s.54.
Ayvazoğlu, Beşir, Lâle Devri’nden önce Lâle, (yay. Haz. Mustafa Armağan- İstanbul Armağanı, 4, Lâle
Devri) İstanbul 2000, 109-123.
Ayvazoğlu, Beşir: Türkistan'dan Hollanda'ya lale kültürü. Da / Diyalog Avrasya Üç Aylık Uluslararası
Düşünce ve Kültür Dergisi, (4), 2001, 78-82.ss. [dagm/dagm]
Banarlı, Nihad Sami: Laleler. Damla, İstanbul, (35), 11.1946, 6.s. [cdmb/mk]
Banarlı, Nihad Sami: Laleler. Yedigün, 26 (647), 29.07.1945, 5.s. [cdmb/mk]
Baytop, Turhan: Osmanlı lalesi. Lale, İstanbul, (5), 01.12.1987, 2-8ss. [cdmb/mk]
BOYRAZ, Nuh; YAŞAR, Ayşe: Lale soğanlarında Fusarium çürüklüğünün oranı ve kimyasal mücadelesi.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005,19(37):125-134. [Tam Metin (PDF)]
http://uvt.ulakbim.gov.tr/
BÜYÜKKARCI-YILMAZ, Fatma, “Risâle-i Takvîm-i Lâle”, Journal of Turkısh Studies Türklük Bilgisi
Araştırmaları, Agâh Sırrı Levend Hatıra Sayısı III, S. 24/III, Harvard University 2000.
Ceyhan, Zeki: Hakiki Lale var mıdır?. Rahmet, 2 (28), 15 Nisan 1998, 15.s. [dagm/dagm]
Ceylan, Ahmed: Lalenin süslenmedeki yeri. Rahmet, 2 (28), 15 Nisan 1998, 17.s. [dagm/dagm]
Çelebi, Şefkat: Laleler vatanına geri döndü = Tulip ıs back home / fotog. Halit Ömer Camcı. 1453 İstanbul
Kültür ve Sanat Dergisi, (6), Mayıs-Haziran-Temmuz 2009, 48-52.ss. [dagm/dagm]
Çınar, Abdullah: Divan şiirimizde "Lale". Rahmet, 2 (28), 15 Nisan 1998, 18-19.ss. [dagm/dagm]
ÇOMAK, A. Nebahat: The reputation symbol of Ottoman Empire and Turkey: Tulip: A semiotic approach
to political identity's transition. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin itibar sembolü olarak lale
figürü:Kültürlerarası siyasi kimlik geçişine göstergebilimsel bir yaklaşım. Galatasaray Üniversitesi İletişim
Fakültesi, 2009,(11):117-121
D.A.S.: Tarihimizde lale merakı. Milli Mecmua, 6 (60), 01.05.1926, 971-978ss.; 6 (61), 15.05.1926, 989991ss.; 6 (62), 01.06.1926, 1009-1010ss.; 6 (63), 15.06.1926, 1024-1025ss.; 6 (64), 01.07.1926, 10381040ss.; 6 (65), 15.07.1926, 1055-1057ss.; 6 (66), 01.08.1926, 1070-1071ss.; 6 (67), 15.08.1926, 10831084ss.; 6 (68), 01.09.1926, 1103-1104ss.; 6 (69), 15.09.1926, 117-1118ss.; 6 (70), 01.10.1926, 11311132ss.; 6 (71), 15.10.1926, 1149-1150ss.; 6 (72), 22.10.1926, 1162-1163ss. [cdmb/mk]
D.A.S.: Türk çinilerinde lale tezyinatı. Milli Mecmua, 7 /73), 01.11.1926, 1184-1185ss. [cdmb/mk]
6
Dayıgil, Feyzullah: İstanbul çinilerinde lale. Vakıflar Dergisi, (1), 1938, 83-90ss.; (2), 1942, 223-232ss.
[cdmb/mk]
Doldur, Hüsniye: Kesme çiçek üretimi ve ticareti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya
Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı 16, 2008.
http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/edebiyat/dekanlik/dergi/cd/Archives/number_16/16-02.pdf
Eken, Ahmet : Artık Göremediğimiz Bir Çiçek ; İstanbul Lâlesi, Hedef, Nisan 2002, s.83.
Ekinci, Ekrem Buğra: Anadolu'nun has çiçeği: lale. Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 42 (15001), 11 Nisan
2012, 17.s. [dagm/dagm]
Ersoy, Elif: Lale üzerine notlar. http://www.anadoluaydinlanma.org/Yazilar/lale.pdf
Eşiz, Bora: Bir devre adını veren çiçek: Lale. Caretta, 5 (8), Mayıs 2006, 82-89.ss. [dagm/dagm]
Eşref, Şefik: Türklerde lale zevki. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, (221-222), 6.19607.1960, 12.s. [cdmb/mk]
Göksu, Sema: 'Cennet Nuru'nun inanılmaz öyküsü : İstanbul lalesi nasıl yok oldu?. Popüler Tarih, (4), Eylül
2000, 26-30.ss. [dagm/dagm]
GÖKYAY Saik Orhan, Flowers is Divan Literature, History and Society, Number: 76, April 1990.
Gökyay, Orhan Şaik : “Divan Edebiyatında Çiçekler”, Tarih ve Toplum, Sayı 76, Nisan 1990,
Güleç, İsmail: İstanbul lalesi. Tarih ve Toplum, 20 (115), 07.1993, 59-60ss. [cdmb/mk]
Gülersoy, Çelik: Lale ve İstanbul. Buket, 1(3), 06.1985, 16-29ss. [cdmb/mk]
Hakverdioğlu, M. (2008). Lâle Devri ve Lâle İsimleri. Turkish Studies International Periodical For the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Sayı 3 / 4. 26 Kasım 2009,
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/metin_hakverdioglu_lale_devri_lale_isimleri.
pdf
Hazerfen Ahmet: 18. Yy.’da Eyüp’te lale yetiştirenler. Tarih ve Toplum, 23 (137), 05.1995, 44-46ss.
[cdmb/mk]
http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/download/322/643
İmer, Zahide: Osmanlı dönemi Türk kumaşlarında lale motifi. Kültür ve Sanat, İstanbul, (31), 09.1996, 6163ss. [cdmb/mk]
Karaca, İbrahim – Yıldız Seğmen: İzmir yöresinde Manisa lalesi (Anemone Cornaria L.) ile ilgili
araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Seri A, İzmir, 7 (2), 1970, 3-23ss. [cdmb/mk]
Karakaş, R. (26 Mart 2005) Osmanlılarda Lâle Kültürü. 26 Kasım 2009,
http://lidya.hacettepe.edu.tr/~b0152659/public_html/osmanlidalalekulturu.htm
Kartal, Ahmet : Klasik Edebiyatında “Lâle”, Bilig Bilim Ve Kültür Dergisi, (4)Kış 1997,s.109.
7
Koçu, Reşat Ekrem: Mazideki şahsiyetimizden çizgiler: Tarihte Türk çiçekçiliği. Büyük Doğu, 6 (37), 01
Aralık 1950, 11.s. [dagm/dagm]
Kostak, Semra – Hasan Köse: Ege Bölgesi doğal bitki örtüsünde bulunan kır lalesi (Anemone yayılış ve
varyasyonu Coronaria L.) . İçinde: 1. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, (6-9 Ekim 1998, Yalova), İstanbul, 285291ss. [cdmb/mk]
Kozanoğlu, Hayri: Ekonomik krizin hafızası yok. NTV Tarih, Mart 2009, 26-33ss.
http://www.belgeler.com/blg/2hsq/ntv-tarih-sayi-2-mart-2009
Kuru, Alev (Çakmakoğlu): Orta Asya Türk sanatında palmet ve lâle motiflerinin değerlendirilmesi hakkında
bir deneme. Belleten 61.230.1997.37-42.
Kuru, Alev (Çakmakoğlu): Orta Asya Türk Sanatında Palmet ve Lâle Motiflerinin Değerlendirilmesi
Hakkında Bir Deneme,Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, “Lâle Motifinin Türk El Sanatları içerisindeki
Yeri ve Önemi” konulu sempozyum bildirisi, s. 2-4. Ankara,12 Aralık 1994.
KUTLAR, Fatma Sabiha, “İzzet Ali Paşa Divanı’nda Lâle ve İstanbul Lâlesi İsimleriyle İlgili Bir Dizin
Denemesi”, Folkloristik: Dursun Yıldırım Armağanı, Baskı: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın, Matbaacılık ve
Ticaret İşletmesi, Ankara 1998.
Lale. Rahmet, 2 (28), 15 Nisan 1998, 1.s. [dagm/dagm]
Lale. Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı; 42, 62.s.
Lalelerimizde raslanılan bir hastalık. Mahsul Hekimi, İzmir, 3 (5), 01.05.1950, 115.s. [cdmb/mk]
Mackay, Charles: Lale deliliği (Tulipomania). Çev.: Ayşe Füsun Öksüzoğlu. Tarih ve Toplum, İstanbul, 12
(72), 12.1989, 35-39ss. [cdmb/mk]
Mehmed, Cemil: III. Sultan Ahmed devrinde Lale Eğlenceleri ve Ziyafetler. Hayat Tarih Mecmuası,
İstanbul, 2 (10), 11.1971, 22-27ss. [cdmb/mk]
MELİKOFF, Irene, “Türk İran Şiir’inde Lâle’nin Simgesel Anlamı Üzerine Araştırma”, Destan’dan Masal’a
Türkoloji Yolculuklarım, Demos Yay., İstanbul 2008, s. 94.
Nemlioğlu, Candan. Üsküdarlı Lalezârîler ve Resimli Laleri, Üsküdar Sempozyumu II: 12-14 Mart 2004
Bildiriler, 2004, cilt: II, s. 305-317. http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
Nemlioğlu, Candan: Mehmed Remzi Bin Rüşdî'nin "Gonce-i Lâlezar-ı Bağ-ı Kadîm" Başlıklı Risalesi'nde
Tanıtılan Eyüp'lü Lâlezarîler ve Lâleleri, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüpsultan Sempozyumu:
Tebliğler (13-15 Mayıs 2005), 2005, s. 398-409. http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
Önal, Ebul Faruk: Ferman ve berâtlarda gizlenen estetik : Lâle. Yedikıta Aylık Tarih, İlim ve Kültür Dergisi,
(25), Eylül 2010, 73-77.ss. [dagm/dagm]
Önal, Sevda: Klasik Türk Edebiyatında Lâle Ve Edebî Bir Tür Örneği Olarak Lâle Şiirleri .
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/sevda_onal_lale_siirleri.pdf
8
Özkan, M. B.: Manisa veya kır lalesi (Anemone). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, İzmir, 17 (1),
04.1980, 147-152ss. [cdmb/mk]
Öztuna, Yılmaz: Osmanlı'da 1350 çeşit lale yetişirdi. Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 41 (14381), 31
Temmuz 2010, 17.s. [dagm/dagm]
Pala, İskender: Biraz İstanbul biraz lale, hem İstanbul hem lale = A bit of İstanbul, a bit of tulip; both
İstanbul and tulip. 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, (6), Mayıs-Haziran-Temmuz 2009, 74-75.ss.
[dagm/dagm]
Pala, İskender: Lale zamanı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, (2), Bahar 2010, 66-69.ss.
Pala, İskender: Prof. Dr. İskender Pala ile lale üzerine bahar söyleşisi / görüşen: Aynur Can. Birlik /
Marmara ve Boğazları Belediyeler birliği, 7 (9), Nisan-Mayıs-Haziran 2008, 42-45.ss. [dagm/dagm]
Sadık Yaran, Cafer: Lale Delili: Estetikten Etiğe ve Metafiziğe, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi _
[www.dinbilimleri.com], 2009, cilt: IX, sayı: 2, s. 23-36.
http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
Sarıbaş, Metin: Osmanlı Devleti ve Hollanda'da lale çılgınlığı. Bilim ve Gelecek / Aylık Bilim, Kültür,
Politika Dergisi, (29), Temmuz 2006, 66-69.ss.
Satoğlu, Abdullah: Tarihimizde lale ve lale devri. Boğaziçi, İstanbul, (29), 01.1984, 30-31ss. [cdmb/mk]
SATOĞLU, Ahmet, “Tarihimizde Lâle ve Lâle Devri”, Milli Kültür Dergisi, Mart 1986, s. 52-54.
Serada lale yetiştirciliği. Çiftçi ve Köy Dünyası, Temmuz – 2008. Sayı:283, s.45. [dagm/dagm]
Söylemez, Haşim : “ Sinan’ın Ters Lâle’si”, Aksiyon , Ocak 2002,s. 54.
Şanad, Çağan: Osmanlı'nın Hollanda'ya armağanı: Lale. Bütün Dünya, (5), Mayıs 2000, 55-56.ss.
[dagm/dagm]
Tahiroğlu, Tayya – Abdullah Satoğlu: Lale bahçelerinde. Güneyde Kültür, Antakya, 4 (43), 09.1992, 119126ss. [cdmb/mk]
Tak, S. (15 Kasım 2008). Tasavvufta Lâleye Bakış. Ney Dergisi, 4. 26 Kasım 2009.
http://www.yuzaki.com/content/view/513/ http://www.neyforum.biz/Neydergisi/sayi_4/index4.html
Tulips: An Ornamental Crop in the Andalusian Middle Ages. Author:
Esteban Hern ndez Berme o;
E piraci n Garc a S nchez. Economic Botany, v63 n1 (Mar., 2009): 60-66
Ülkücü, Mehtap: Selimiye Camii lale motifleri. Antik Dekor, İstanbul, (11), 1991, 34-44ss. [cdmb/mk]
Ülkütaşır, M. Şakir: Tarihimizde lale ve lale devri. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, (144),
01.1954, 14-15ss. [cdmb/mk]
Ünver, A. Süheyl: Türkiye’de lale tarihine bir bakış. Türk Yurdu, Ankara, 2 (284), 05.1960, 5.s. [cdmb/mk]
Ünver, A. Süheyl: Veliyüddin Efendinin Çiçek Ve Lâle Merakı.
9
Ünver, Süheyl: Türk halkı ve lale. Türk folklor Araştırmaları, İstanbul, 6 (129), 04.1960, 2117-2120ss.
[cdmb/mk]
YAŞAR, Ayşe; BOYRAZ, Nuh: Konya koşullarında yetiştirilen değişik lale soğanlarında Penicillium spp.
enfeksiyonu ve kimyasal mücadelesi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,
2004,18(34):87-93. [Tam Metin (PDF)] http://uvt.ulakbim.gov.tr/
Yayan, Gonca Hülya : Lâle motifinin Türk El Sanatları İçerisindeki Ve Kullanım Alanları, s.300.
Yetgin, Korkut. Geçmişten Günümüze Lale. Standard 44(524) 8.2005, 16-21. ss.
Yılmaz, Gülcan: Bir utangaç çiçek; Lale. Rahmet, 2 (28), 15 Nisan 1998, 26.s. [dagm/dagm]
Yund, Kerim: Türk lalesi ve Hollanda. Dünya ve Türkiye, İstanbul, 11(116), 20.04.1960, 15.s. [cdmb/mk]
BAZI HABERLER
Basında lale, 2005-2009.
http://www.ibb.gov.tr/sites/istanbuldalalezamani/Pages/BasindaLale_2009.aspx#
Lale festivali şehri sardı. http://www.turkishairlines.com/tr-tr/skylife/cityscope/2008/mayis/lale-festivalisehri-sardi
Üçüncü Lale Festivali başladı…. Ocak 2008, . 18. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2008/ocak2008.pdf
Silivri'nin laleleri İstanbul'u güzelleştirecek…. Ocak 2008, . 20. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2008/ocak2008.pdf
İstanbul'da lale zamanı. Nisan 2008, . 10. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2008/nisan08.pdf
En güzel laleler belli oldu . Mayıs 2008, . 23. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2008/mayis08.pdf
Lale soğanı hasat zamanı. Ağustos 2008, . 38. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2008/agustos08.pdf
Lale her geçen yıl daha da ilgi çekiyor. Aralık 2008, . 45. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2008/aralik08.pdf
İstanbul, lalesiyle bir kez daha buluştu…. Nisan 2009, . 16. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2009/nisan2009.pdf
İstanbul lalesini festivalle karşıladı. Nisan 2010, . 4. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2010/nisan2010.pdf
10
Lale çiçekleri festival havasında kırıldı. Nisan 2010, . 48. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2010/nisan2010.pdf
En güzel 50 lale fotoğrafına ödül. Mayıs 2010, . 34. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2010/mayis2010.pdf
İstanbul Lale ile gelin gibi süslendi. Nisan 2011, . 12. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2011/nisan_bulten.pdf
Ters Lale Anavatanı'nda kalıyor. Temmuz 2011, . 28. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2011/temmuz_bulten.pdf
İstanbul lalesiyle buluştu. Nisan 2012, . 4. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2012/nisan2012_istanbul_bulteni.pdf
İstanbul'un en güzel 50 lalesi. Mayıs 2012, . 59. http://www.ibb.gov.tr/trTR/BilgiHizmetleri/Yayinlar/IstanbulBultenleri/Documents/2012/mayis2012_istanbul_bulteni.pdf
Bekleyen, O. (4 Mayıs 2009). İki Dinin Kutsal Çiçeği “Ters” Lâle. Hürriyet. 26.11.2009,
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/11572941.asp
Kalkan, Ersin: Istanbul Lalesi 150 yıl sonra geri dönüyor. 24.4.2005.
http://www.bazaarturkey.com/press/istanbul-lalesi.htm
Hasan Aymurat Şengül : İşte Silivri'deki Hollanda. 14.04.2013.
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2013/04/14/iste-silivrideki-hollanda
Hollanda'dan 150 yıl sonra lale itirafı. http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/791715-hollandadan150-yil-sonra-lale-itirafi
TEZLER
17. yüzyıl Osmanlı kaftanlarında yer alan (Lale, Haliç işi ve Çintemâni) motiflerden yola çıkarak seramik
yüzeylere yeni tasarım önerileri [New design offers on ceramic surfaces (İnspired by Tulip, golden horn
work and Chintomani) patterns on Ottoman kaftans in 17th century] / Nurcihan Cihan Yüksek Lisans
2012
Adıyaman Lalesi (Fritillaria persica linn.) soğanlarının değişik vejetatif yöntemlerle üretilmeleri ve farklı
ekolojilerin yavru soğan gelişmesine etkileri üzerine araştırmalar / Bedii Vedat Uluğ Doktora 1997
Bazı yabani Tulipa türlerinde in vitro soğancık üretimi [In vitro bulblet production in some wild Tulipa
species] / Dilek Doğan Kalyoncu Doktora 2007
Çiçek İsimleriyle Rediflenmiş Kasideler. GÜR, Demet . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon 2003.
11
Edirne ve Kırklareli bölgesi Liliaceae (Fritillaria, Tulipa, Gagea) familyası üzerinde sitotaksonomik
araştırmalar / Nesibe Başak Yüksek Lisans 1990
Konya-Çumra ekolojik koşullarında yetiştirilen lâlelerdeki fitopatolojik sorunların belirlenmesi ve
mücadeleleri üzerine bir araştırma [A research on determination of phytopathological and their
problems on tulip that grown at Konya-Çumra ecological conditions and their controls] / Ayşe Yaşar
Yüksek Lisans 2004
Lale soğanlarında uygulanacak soğuklatma işlemleri ve farklı dikim zamanlarının soğanların büyümesi
ve çiçeklenmesi üzerine etkileri [Effects of pre-cooling treatments and different planting times on
growth and flowering of tulip bulbs] / Şadiye Ceylan Sonyol Yüksek Lisans 2012
Osmanlı çini motiflerinden lale motifinin logolarda kullanımı ve DPÜSEM örneği [Example of use and
DPÜSEM motif logos ottoman tulip tile themes] / Hüseyin Ocak Yüksek Lisans 2011
Revision of the genus Tulipa L.(Liliaceae) in Turkey [Tulipa L. (Liliaceae) cinsinin Türkiye revizyonu] /
İsmail Eker Doktora 2010
Ring (yüzük) kültüründe farklı katı ortamların lale soğanı oluşumu ve özelliklerine etkileri [The effects
of diffrent aggregates on the formation and characheristics of tulip bulb at the ring culture] / Aşiyan
Başkent Yüksek Lisans 2008
Ring (yüzük) kültüründe farklı saksı büyüklüklerinin lale soğanı oluşumu ve özelliklerine etkileri [The
Effects of different pot size on the formation and characteristics of tulip bulb at the ring culture] /
Beran Gezgin Yüksek Lisans 2007
Şemdinli lalesi (Fritillaria imperialis L.) ve Adıyaman lalesi (Fritillaria persica L.)'nin doku kültürüyle
çoğaltılması[Micropropagation of crown imperial (Fritillaria imperialis L.) and (Fritillaria persica L.) cv.
Adıyaman] / Mehtap Dilik Yüksek Lisans 2006
Tulipa armena boiss. var. iycica (baker) marais türünün biyolojisi / H.Nurdan Akkülah (Uysal) Yüksek
Lisans 1997
Tulipa armena boiss. var. Lycica (baker) marais taksonunda genetik varyasyonun belirlenmesi
[Determination of genetic variation within Tulipa armena boiss. var. Lycica (baker) marais] /
Muhammer Karabacak Yüksek Lisans 2009
Türk çini ve seramik sanatında lale / Sevgi Çekinmez. Eskişehir : Anadolu Üniversitesi, 2010. XIV, 111 y. :
resim + 1 CD-ROM. Tez (yüksek lisans) -- Anadolu Üniversitesi, 2010. Kaynakça: y. 108-111.
KİTAPLAR
Acar, İsmail – Selçuk Acar: Tulip. İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, [2007]. [84] p. : col. ill., col.
ports. ; 22 cm.
12
Ağlayan gelin ve Adıyaman Lalesi üretici rehberi: bahçesaray geofitlerini(soğanlı bitki) koruma ve
çoğaltma projesi. İstanbul: Çekül, 2004. 19 s. : res. ; 19 cm.
Ahmet Kartal: Klasik Türk Şiirinde Lale / Ahmet Kartal. Ankara: Ankara, 1998
Akbaş, İsmail Hakkı : Lale. İstanbul : [y.y.] , 1966. 80 s. : res. ; 20 sm. [İBB Atatürk Kitaplığı/
Aktepe, M.Münir: Damat İbrahim Paşa Devrinde Lale / M.Münir Aktepe İstanbul: Osman Yalçın
Matbaası; 1953 85-126 Tarih Dergisi Iv.C. 7.Sayıdan Ayrı Basım
Anadolu Universitat in Köln : tulpen-serende : glas und keramik ; 28 Ocak- 30 Temmuz ; 20 Januar- 31
Juli 2011 Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2011a 67 p.: chiefly col. ill.; 22 24 cm. Anadolu Üniversitesi
yayınları no ; 2186. Güzel Sanatlar
Fakültesi yayınları no; 70
Aslıyüce, Erdoğan : Laleden yağlı güreşe Hollanda . ISBN-ISSN: 9757950149 . İstanbul : Yesevi
Yayıncılık , 2003 : 1. bs. 164 p.
Asya lale ürün kataloğu / Konya: [yayl.y.], [t.y.] 56 s. : res. ; 30 sm.
Ayvazoğlu, Beşir: Ateş çiçek lale / Beşir Ayvazoğlu ; ed. Çiğdem Küpçü. İstanbul: İ.B.B. Kültür A.Ş., $c
2003. 57 s. : $b res. ; $c 32 sm.
Ayverdi, Ekrem Hakkı: The tulip in the 18 th century / Ekrem Hakkı Ayverdi ; edited by M. Uğur Derman ;
translated by Caroll LaMotte. 1st ed. İstanbul : Kubbealtı Neşriyâtı, ©2006. 66 s. : rnk. res. ; 32 cm.
Ayverdi, Ekrem Hakkı: XVIII. Asırda lale / İstanbul: Kemal, 1950. 7 s. res.
Ayverdi, Ekrem Hakkı: 18. asırda lale / İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2006. 66 s. : rnk res. ;30 cm.
Baytop, Turhan: İstanbul lalesi / Turhan Baytop. 2. bs. İstanbul : Kültür Bakanlığı, 2000. XI, 66 s. : resim.
T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları ; 1415. Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kültür eserleri dizisi ; 180
Baytop,Turhan: İstanbul Lalesi / Baytop,Turhan. Ankara, 1998. 66 S. :27 Cm
Ceylan, Gürkan: Osmanlı’dan günümüze dört gözde çiçek : güller, karanfiller, laleler ve sümbüller /
Gürkan Ceylan. İstanbul: Flora, 1999 177,[4] s. : rnk.res.,fot. ; 30 sm.
Çelikkol, Zeki; Alexander H de Groot; B Slot; Lale ile başladı : Türkiye ve Hollanda arasındaki dört
yüzyıllık ilişkilerin resimli tarihçesi. Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu (Turkey). Ankara : Türk
Tarih Kurumu Basımevi, 2000. xxiv, 358 p. : ill. (some col.) ; 24 cm.Türk Tarih Kurumu yayınlarından., VII.
dizi ;, sa. 190.
Dash, Mike: Lale çılgınlığı : Orta Asya'dan Hollanda'ya olağanüstü ihtirasların çiçeği = Tulipomania : the
story of the world's most coveted flower and the extraordinary passions it aroused / Mike Dash; çev.
Özden Arıkan. İstanbul : Sabah Kitapları, 2000. 200 p. : ill.. maps. Sabah kitapları; 113, Çeşitlemeler dizisi;
13
Dash, Mike: Tulipomania : the story of the world's most coveted flower and the extraordinary passions
it aroused / Mike Dash. London : Gollancz, 1999. xxi, 298 p., [8] p. of plates : $b ill. ; 19 cm.
Dayıgil, Feyzullah: İstanbul çinilerinde lale II / Feyzullah Dayıgil. [Ankara]: [Vakıflar Genel Müdürlüğü],
[1938]. 223-232 ss.,+ 14s.: şkl.; 27 cm. Eser Vakıflar Dergisi 1.c. (1938) 'den ayrıbasımdır.
Doğal çiçek soğanları, ters lale koruma önlemleri ve yetiştiriciliği / ed. Şevket Alp. Yalova: Doğal Çiçek
Soğancıları Derneği, 2006 44 s. : res. ; 18 sm. Doğal Çiçek Soğancıları Derneği Yayın no ; 2.
Ferman ve beratlarda lale. - İstanbul: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, [t.y.]. 16 s.; rnk.res.; 30 cm.
Gülersoy, Çelik: Lale ve İstanbul / Çelik Gülersoy. - İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1980.
42 s.: res.; 27 cm.
13
İrepoğlu, Gül: Lale : doğada, tarihte, sanatta / Gül İrepoğlu.1. bs. İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, 2012 .
275 s. : rnk. res. ; 34 sm. Yapı Kredi Yayınları ; 3755
İstanbul’da lale zamanı = İstanbul time of the tulips / yay.yön. Nevzat Bayhan ; ed. İskender Pala ;
yay.koor. Hasan Işık ; ng.ter. Jane Louise Kandur İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.,
2007 208 s. : rnk. fotğ.
Kartal, Ahmet: Klasik Türk şiirinde lâle / Ankara: Akçağ Yayınları, 1998. xiii, 192 sayfa ; 24 cm. Akçağ
Yayınları ; Kaynak Eserler ; 54
Lale güzellemesi = In paraise of the tulip / yay.yön. Nevzat Bayhan ; yay.dan. İskender Pala. İstanbul:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2007. 207 s. : fotğ. ; 30 sm.
Mehmed Aşkî (Tabib), Defter-i Lâlezâr-ı İstanbul, (1138/1726) Millet Ktp. AE. Tabiiye, 164
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Megep (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Pro esi)
Bahçecilik Lale Yetiştiriciliği Ankara 2008
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bahcecilik/moduller/lale_yetistiriciligi.pdf
Modern Lale Vazoları: sergi Alay Köşkü 3-31 Mayıs 1993 / edited by Mehmet Ağar, Meltem Bodur and
Semra Ulusoy. İstanbul: Çanakkale Seramik, 1993. 48 p.: col.ill.; 24 cm. [ircica/
Orçun, Ercüment: Kesme çiçekçilikte önemli olan bazı kültür lâlelerinin adaptasyonu ile özellikleri
üzerinde araştırmalar . İzmir: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1969. 55s . cetv.res 24cm. Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Yayın No 158
Ottoman tulips, Ottoman coffee leisure and lifestyle in the eighteenth century / edited by Dana Sajdi.
[electronic resource] : London ; New York : Tauris Academic Studies, c2007. x, 262 p. : $b ill.
Önal , Dilay: Türk Kültüründe lale/ Dilay Önay, Ceren Topçuoğlu. Ankara: [yayl.y.] 2005. 64 s.: res; 18 cm.
A.Ü.Z.F.Peyza mimarlığı bölümü lisans tezi
Petsopoulos, Yanni: Tulips, arabesques & turbans : decorative arts from the Ottoman Empire.Publisher:
New York : Abbeville Press, ©1982.
Saray'ın lâleleri / düzenleme,İlber Ortaylı ... [ve başk.];
ed. Bekir Cantemir, Mustafa Göleç; fotoğ.
Yavuz Kura; katalog ve metinler Sevgi Ağca ... [ve başk.] Birinci basım İstanbul: İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, 2006 207 sayfa : renkli fotoğraf ; 31 cm. Kaynakça ve dizin var. Lale, sanatta
Sajdi, Dana: Ottoman tulips, Ottoman coffee : leisure and lifestyle in the eighteenth century. London ;
New York : Tauris Academic Studies, ©2007.
Satoğlu, Abdullah: Türk şiirinde lâle. Kayseri, Hâkimiyet Matbaası, 1964. 62 p. 17 cm.
Ters lale üreticileri için el kitabı / ed. Şevket Alp Yalova: Doğal Çiçek Soğancıları Derneği, 2006 22 s. :
res., şekil. Yayın no 1
The Tulip : a symbol of two nations / edited by Michiel Roding ; Hans Theunissen. Utrecht : M. Th.
Houtsma Stichting ; Istanbul : Turco-Dutch Friendship Association, 1993. 88 p. : ill. (some col.) ; 30 cm.
Tulpen, Kaftane und Levn : höfische Mode und Kostümalben der Osmanen aus dem Topkapı Palast
Istanbul = Tulips, kaftans and Levn : imperial Ottoman costumes and miniature albums from Topkapı
Palace in Instanbul. / Deniz Erduman-Çalış; Museum für angewandte Kunst (Frankfurt, Main). München :
Hirmer Verlag, 2008. Katalog anl sslich der gleichnamigen Ausstellung im Museum für Angewandte
Kunst Frankfurt, 14.10.2008 - 11.1.2009. 303 S : zahlr. Ill ; 33 cm.
Turquie au nom de la tulipe / maquette : Nathalie Adam. Billancourt : Ville De Boulogne Billancourt,
1993 126 s. : rnk., res. ; $c 24 cm
14
Two perspectives on the tulip era: a collection of works from Rijksmuseum and Topkapı Palace
Museum: Vanmour and Levn : Topkapı Palace Museum, 19 December 2003 - 15 April 2004 / [editors:
Melis H. Şeyhun, Arzu Karamani Pekin ; translators: Reyhan Alp, Linda Stark]. 1st ed İstanbul: Topkapı
Palace Museum, 2003 47 p.: ill.; 26 cm.
Tu ralar ve lâleler. by Sıtkı Olçar; Kaya Üçer; Emine Karabulut; Selahattin Sevi; Ali İhsan Gülcü; Türk ve
İslâm Eserleri Müzesi. İstanbul, Turkey : T.C.Kültür ve Turizm Bakanlı ı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlü ü : Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, 2005. 28 p. : col. ill. ; 30 cm. Responsibility: Sıtkı Olçar (Usta) ;
yayınlayan Kaya Üçer ; editör Kaya Üçer ; sanat yönetmeni Emine Karabulut ; fotoğraf Selahattin Sevi, Ali
İhsan Gülcü.
Uluğ, Bedii Vedat: Adıyaman lalesi (firitillaria persica linn.) soğanlarının değişik vegetatif yöntemlere
üretilmeleri ve farklı ekolojilerin soğan gelişmesine etkileri üzerine araştırmalar / Bedii Vedat Uluğ.
Yalova: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 1997. 43 s. ; 24 sm. Bilimsel Araştırma ve
İnceleme Yayın No: 104.
Üçer, Kaya : Lale-i münevveran / Kaya Üçer. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2006 223 s. : res. ;
30 sm.
Ünver, Ahmet Süheyl : Türkiye'de lale tarihi =The History of Tulips in Turkey / Ahmet Süheyl Ünver.The
Hsitory of Tulips in Turkey. Ankara: Vakıflar genel müdürlüğü; 1971. 265-276 s.+6 s.: fotoğ.; 28 cm.ser
vakıflar dergisi (1971) 9.c.'den ayrıbasımdır.
Vatanına geri dönen sultan. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü. 20 s. :
rnk. fotoğ. ; 29 sm.
DVD
Lale [DVD videorecording] = Doğunun ışığı : büyüleyici bir çiçeğin tüm dünyayı fethetmesi ve yüzyıllar
içinde çevresinde kopan fırtınaların inanılmaz öyküsü / yönetmen Hikmet Yaşar Yenigün, yönetmen
yardımcısı ülide Uyar, metin yazarları Hikmet Yaşar Yenigün, Has e Ran, Mark Verkerk. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2003. 1 videodisc : sd., col. ;4 3/4 in.
Lale belgeseli. http://www.ibb.gov.tr/sites/istanbuldalalezamani/Pages/Videolar_LaleBelgeseli.aspx
ÇEŞİTLİ İNTERNET DOKÜMANLARI
Lale ve İstanbul. http://www.iszu.edu.tr/tr-TR/lale/1108/Page.aspx
Yülek, Murat: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye’yi nasıl lale ihracatçısı yaptı? 31.3.2013.
http://www.zaman.com.tr/murat-yulek/istanbul-buyuksehir-belediyesi-turkiyeyi-nasil-lale-ihracatcisiyapti_2072117.html
Törüner, Yaman: Tulip, türban, lale . Milliyet, 19.10.2009.
http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetay&ArticleID=1152255&Date=20.10.2009&Kateg
ori=ekonomi&b=Tulip,%20turban,%20lale
Lale. http://tr.wikipedia.org/wiki/Lale
Lale çılgınlığı. http://tr.wikipedia.org/wiki/Lale_%C3%A7%C4%B1lg%C4%B1nl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
İstanbul laleleri. http://www.ktarih.com/?tag=defter-i-lalezar-i-istanbul
İstanbul’da lale zamanı. 8. Stanbul Lale Festivali. http://www.ibb.gov.tr/istanbulunlalesi/brosur2013.pdf
15
İstanbul’da lale zamanı. http://trg.docdat.com/tw_files2/urls_1/396/d-395905/7z-docs/1.pdf
Lale yetiştiriciliği.
http://www.sakaryatarim.gov.tr/kisiselcalismalar/LALE%20YET%C4%B0%C5%9ET%C4%B0R%C4%B0C%C
4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20[Uyumluluk%20Modu].pdf
Lale yetiştirme hakkındaki her şey, bakımı ve yetişirilmesi.
http://sizdensize.milliyet.com.tr/Do%C4%9Fal%20Hayat%C3%87evre/Lale_yetistirme_hakkindaki_her_sey__bakimi_ve_y___/HaberDetay/13020
Aksakal, Haydar: Manisa Lalesi (Anemon) http://www.atlantismanisa.com/yazi/docs/anemone.pdf
İstanbullale Lale Ve İstanbul Fotoğraf Yarışması. http://www.istanbulale.com/wpcontent/uploads/2011/04/1.-%C4%B0stanbulale-Fotograf-Yarismasi-Detaylari-2011.pdf
Lalenin tarihçesi. http://www.yenimakale.com/pdf/lalenin-tarihcesi.pdf
Ersoy, Elif: Lale üzerine notlar. http://www.anadoluaydinlanma.org/Bulten/10-Dusunuyorum-Mart2011.pdf
Lale Soğanı Yetiştirme Tekniklerinin İyileştirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Yeni Lale Çeşitlerinin
Geliştirilmesi. http://www.istanbulagacarge.com/projeler/santez-lale-sogani-yetistirme-teknikleri
Alım garantili lale soğanı yetiştiriciliği. http://www.istanbulagacarge.com/node/29
Lale (Tulipa). http://www.yazarvizor.com/sifali-bitkiler/pdf/LALE.pdf
Fes, lale ve yeni Osmanlı.
http://www.ironi.com.tr/_files/content/91e1e3d9b56ccbfbe68de72d119ff563e9f44160.pdf
Spekülasyonlar ve Ekonomik Bunalımlar: Lale Çılgınlığı.
http://sfinancedotorg.files.wordpress.com/2011/11/birce-dobrucali-01-01-2012.pdf
Lale çiçeklerinden gıda boyası ve bioaktif madde üretimi.
http://www.istanbulagacarge.com/tr/sites/default/files/ARNAVUTK%C3%96Y%20KENT%C4%B0N%20LAL
E%20%C3%9CRET%C4%B0M%20MERKEZ%C4%B0%20OLACAK(SABAH-330000).pdf
Karakaş, Rumeysa: Osmanlıda lale kültürü. http://shakayik.blogcu.com/osmanlida-lale-kulturu/2517786
http://www.asyalale.com/tr/LaleHak.aspx
TUNA, Oğuz: İçimizdeki Sızının Adı: Lale. http://www.asyalale.com/tr/LaleHak.aspx
Efsanelerin çiçeği lale. http://www.haber7.com/yasam/haber/259870-efsanelerin-cicegi-lale
http://www.cicekansiklopedisi.com arama kutusuna lale yazıldığında birçok sonuç geliyor.
Ceremonial Kaftan with tulips. Author: Islamic Ottoman ; Metalwork. Publisher: College of Arts,
Sciences, and Letters (UM-Dearborn) last quarter ot the16th century. Edition/Format: Downloadable
archival materialSummary: L: 4 ft. 11 1/16 in.; silver-wrapped threads on brocade velvet.
16
http://name.umdl.umich.edu/IC-UMDVRC1IC-X-D12-10414%5DD12-10414
http://quod.lib.umich.edu/t/text/accesspolicy.html
Child's Kaftan with medallions enclosing pine cones surrounded by tulips and carnations. Author: Islamic
Ottoman ; Textile . Publisher: College of Arts, Sciences, and Letters (UM-Dearborn) late16th - early
17th century. Edition/Format: Downloadable archival material. Summary: L: 2 ft. 11 3/64 in.; brocaded
silk with silver-wrapped thread . http://name.umdl.umich.edu/IC-UMDVRC1IC-X-D12-10423%5DD1210423 http://quod.lib.umich.edu/t/text/accesspolicy.html
Ters lale. http://www.geka.org.tr/yukleme/dosya/6b315d337566e6c4ff8f0d45d5b45295.pdf
Ters lale; ağlayan gelin. http://blog.milliyet.com.tr/ters-lale--aglayan-gelin/Blog/?BlogNo=235740
İBB Lale Müzesi kurdu. 20.3.2013. http://www.dunya.com/ibb-lale-muzesi-kurdu-185661h.htm
İstanbul'a ''Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi'' kurulacak. 14.3.2013.
http://www.trtturk.com.tr/haber/istanbula-lale-muzesi-ve-arastirma-merkezi-kurulacak.html
ANSİKLOPEDİLERDE
Büyük Kültür Ansiklopedisi. “Lâle” mad.,s.2895.
Gelişim Hachette Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, “Lâle” mad.,c.7,Meydan Yayınevi, İst.1987,s.783.
Anabritannica, “Lâle” mad. C.14,İst.1990, s. 249.
Türk Ansiklopedisi, “Lâle” mad. C. 22, s.459.

Benzer belgeler

Özgeçmiş ve Yayınları

Özgeçmiş ve Yayınları Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: The effect of plant habit and leaf size on water stress tolerance in cucumber (Cucumis sativus L.). Jack E. Staub. Doktora Tezi/S.Yeter...

Detaylı

5. DÜNYA LALE ZİRVESİ PROGRAMI / 5th WORLD TULIP SUMMIT

5. DÜNYA LALE ZİRVESİ PROGRAMI / 5th WORLD TULIP SUMMIT Metropolitan Municipality “Tulip Festival and Tulip Production"

Detaylı

Beylikdüzü İlçesi Hizmet ve Yatırımlarımız 9 Yılda Toplam

Beylikdüzü İlçesi Hizmet ve Yatırımlarımız 9 Yılda Toplam İstanbul’a yeni kent meydanları ile ferah yaşam merkezleri oluşturmayı ve kente yeni bir görünüm kazandırmayı planladık.

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı EG.GG.EN.01-B-D04/Nisan08 www.okyanusbilgiambari.com “Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur” Sayfa: 2

Detaylı