OCAK 2009: SAYI 5 OCAK 2009

Transkript

OCAK 2009: SAYI 5 OCAK 2009
“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri
öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve
herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi
benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün
unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.
Dünyada, uluslararası duruma göre böyle bir
mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip
olmayan kişiler ve bu nitelikte kişilerden oluşan
toplumlara hayat ve bağımsızlık yoktur.”
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922
Sayg›de¤er TEV’liler,
Yaflan›lan ekonomik geliflmeler nedeniyle haf›zam›zdan uzun süre ç›kmayacak
2008 y›l›n› geride b›rakt›k. Dünya ve Ülkemiz ekonomisi ABD’de bafllayan finansal
krizin etkisi ile önemli bir daralma sürecine girmifltir. Ülkemizde de pek çok sektörde üretim, ihracat ve dâhili sat›fllarda önemli düflüfller yaflanmaktad›r. Böyle bir ortamda Türk E¤itim Vakf› hem bütçe performans› hem de toplam varl›klar›n›n art›fl›nda baflar›l› bir y›l yaflam›flt›r.
Bu ekonomik çalkant›lar›n yafland›¤› ortam, 2009 y›l› bütçesi ile ilgili olarak muhafazakar bir anlay›flla hareket edilmesine sebep olmufltur. Ancak, TEV hedeflerini
büyültmemiz aç›s›ndan bu durum bir engel de¤ildir. Nitekim Yönetim Kurulumuz
TEV’in orta ve uzun vadeli hedeflerinin tespiti amac›yla kapsaml› bir çal›flma bafllatm›flt›r. Bu çal›flmay› yönetiminde TEV bursiyerleri bulunan Mc Kinsey firmas› bedelsiz olarak yapm›flt›r.
Üstün Baflar› Bursiyerlerimize 2008 y›l›nda, ikisi güzel sanatlar ö¤rencisi olmak
üzere, 52 gencimiz daha ilave olmufltur. Bu konuyla ilgili olarak TEV Dergisinin May›s say›s›nda kapsaml› bilgi sizlere ulaflt›r›lacakt›r.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile birlikte Tüprafl ana sponsorlu¤unda
gerçeklefltirdi¤imiz ülkemizin ilk uluslar aras› keman yar›flmas› üstün bir baflar› örne¤i olmufltur. Bu yar›flma dolay›s›yla TEV çeflitli mecralarda 71 kez yer alm›flt›r.. Bu
vesile ile TEV’in tan›t›m› aç›s›ndan benzer aktivitelerin düzenlenmesinin yarar› yaflanarak görülmüfltür.
TEV, Türk Gençli¤i’nin gelece¤i için
42 y›ld›r inançla çal›fl›yor.
Baflar›lar›m›z
Yurt içinde 160.000 burs
Yurt dıflında 1.200 burs
K›z ö¤renci yurdu çal›flmalar›m›z da aral›ks›z olarak sürmektedir. Ankara Çankaya Belediyesi’ne, Belediyeye ait bir arsan›n TEV taraf›ndan K›z Ö¤renci Yurdu yap›lmas› ve TEV taraf›ndan yönetilmesi kayd›yla, TEV’e uzun süreli tahsisi için resmi
baflvuru yap›lm›flt›r. K›z ö¤renci yurdu yapt›rmaya yönelik Kayseri, Trabzon fiubelerimizce de giriflimler bafllat›lm›flt›r. Genel Müdürlük olarak fiube Baflkanlar›m›z ile
birlikte gerekli iliflkiler yürütülmektedir.
Yeni y›lda sosyal sorumluluk projelerimize sponsorluk bulma konusundaki giriflimler sürmektedir. TEV Dergisi’nin bir sonraki say›s›nda sayg›n kurumlarla bafllatmay› arzulad›¤›m›z yeni projelerimiz hakk›nda sizlere güzel haberler vermek arzusunday›z.
Mütevelli Heyetimize, Yönetim Kurulumuza ve Ba¤›flç›lar›m›za 2008 y›l›nda bizlere verdikleri destek ve güvenleri için teflekkürlerimizi sunuyoruz. 2009 y›l›n›n Dünyaya ve ülkemize bar›fl ve huzur getirmesini, TEV için de yeni baflar›larla dolu olmas›n› diliyoruz.
Sayg›lar›m›zla,
22 E¤itim Tesisi
14.299 Üstün Bafları Ödülü
92 Üstün Bafları Bursu
Turgut Bozkurt
Genel Müdür
içindekiler
8
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Axess’den ‘Sosyal Yard›mlaflma Platformu’
Ümraniye’de örnek bir devlet okulu
Türkiye’nin köklü bankalar›ndan biri olan Akbank’›n kredi kart› Axess, gönüllü
müflterilerinin sivil toplum kurulufllar›na daha kolay ve güvenli bir flekilde ba¤›fl
yapabilmesi için, Sosyal Yard›mlaflma Platformu oluflturdu.
32
Türkiye’nin en en büyük, en sayg›n üniversitelerinden
birinin; Bo¤aziçi Üniverstesi’nin Rektörü Kadri Özçald›ran.
Özgürlü¤üne düflkün kiflili¤ini biraz k›s›tlasa da, derslerde
ö¤rencilerle e¤lenceli vakit geçirmeyi özlese de, bulundu¤u
bu noktadan memnun. Bo¤aziçi’nin ‘Kadri Baba’s›.
10
20
Türk E¤itim Vakf›’n›n Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Devlet
Konservatuvar› ifl birli¤i ve ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baflkenti Ajans› deste¤iyle
19-28 Ekim 2008 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirdi¤i “1. Uluslararas› Nuri
‹yicil Keman Yar›flmas›” sonuçland›.
TEV dergi
Ocak 2009
39
TEV Zahide Zehra Garring ‹lkö¤retim Okulu 1997 y›l›nda TEV ve Garring Vakf› ifl birli¤i ile
kurulmufl, Ümraniye ‹lçesi’nin en güzel devlet okullar›ndan biri. E¤itim ve ö¤retime bafllad›¤›
1997 y›l›nda 900 ö¤rencisi olan okulun bugün 2710 ö¤rencisi var. 1999 y›l›nda ikili e¤itime
geçen okul, bölgenin yo¤un göç almas› nedeniyle 50-60 mevcutlu kalabal›k s›n›flara sahip.
Bu duruma ra¤men gerek teknik donan›m› gerekse e¤itim-ö¤retim anlay›fl›yla bölgesinde
öne ç›kan bir okul, TEV Zahide Zehra Garring ‹lkö¤retim Okulu.
46
52
“Hayat›n›z›n renkli
olmas› paletinizdeki
renkleri nas›l
kulland›¤›n›za ba¤l›”
Yetenekli oldu¤una inan›yor, Ama bunun
baflar›l› olmaya yetmeyece¤inin de fark›nda
Hande Özyürek. Disiplinli çal›flmak onun için
baflar›l› olman›n birinci koflulu. Sosyal
hayat›ndan da ödün vermiyor. Yüzüyor,
tiyatro oynuyor, kitap okuyor, resim yap›yor.
DAAD’nin daveti üzerine
Almanya’dayd›
DAAD’nin(Deutscher
Akademischer
Austauschdienst) daveti
üzerine Almanya’ya giden
TEV yetkilileri hem Alman
e¤itimcilerle bilgi
al›flveriflinde bulunma
hem de Almanya’daki
bursiyerlerle görüflme
f›rsat› buldular.
Dünya sular›nda bir Türk denizk›z›
36
<<<<<<<<<<<<
TEV, Türkiye’yi flekillendirecek
temel tafllar› ar›yor
Ça¤dafllaflma, sadece sistemi de¤ifltirerek de¤il sisteme
uygun bireyleri yetifltirerek olur. Bu anlamda TEV’e ve di¤er
STK’lara çok önemli görevler düflüyor.
<<<<<<<<<<<<
1967
‹mtiyaz Sahibi
Türk E¤itim Vakf› ‹nanç Türkefl Özel Lisesi ‹ktisadi
‹flletmesi ad›na
Ömer M. Koç
Mualim Köy Mevkii P.K.125 41490 Gebze-Kocaeli
“Türkiye’nin gelece¤i
teknolojiye yat›r›mda”
Keman Yar›flmas›
ödülleri sahiplerini
buldu
dergi
Türkiye’nin E¤itim Vakf›
TÜRK E⁄‹T‹M VAKFI
<<<<<<<<<<<
Daha çocukken s›rt›na ba¤lad›¤› su bidonlar›yla
“dalg›çl›k” oynayan küçük k›z büyüyünce ülkesinin dal›fl
tarihine ad›n› alt›n harflerle kaz›d›. Ama onun ülkesinde
bu tarz baflar›lar›n çok da önemi yoktu. Baflar›lar›na
kimse yeteri kadar sahip ç›kmad›, rekorlar› tan›nmad›.
Serbest dal›fla küskün olan Yasemin Dalk›l›ç flu anda
Miami'de yafl›yor.
Sorumlu Müdür
Dilek Baran T›rnakl›
Büyükdere Cd. Kocabafl ‹flh an› No: 111
Kat: 7-8 34349 / Gayrettepe / ‹stanbul
Yay›n Kurulu
Ali ‹hsan Yalç›n, Turgut Bozkurt, Bah a ttin Öztuncay,
G üsel Bilal, Dilek Baran T›rnakl›,
Günseli Özen Ocako¤lu
Dan›flma Kurulu
Davut Ökütçü, Ali ‹hsan Yalç›n, Abbas Güçlü,
Prof. Dr. M. fiükrü Tekbafl, Av. Muktedir ‹lhan,
Bah a ttin Öztuncay
Yaz› ‹flleri
fiengül Küpücü (TEV), Deniz Turan, Serpil Kaya
Foto¤raf
Onur Evrensel
Görsel Tas ar›m
P›nar Gazanfer, Müjgân Ero¤lu, Murat Helvac›
Reklam
Yeliz Dönmez
Bask› ve Cilt
Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti.
‹mam Çeflme Cad. No: 26/2 Ayaza¤a fiiflli-‹stanbul
Tel: 0 212 332 08 38 (pbx) Faks: 0 212 332 08 39
E-posta: [email protected]
Yay›n Türü
Yayg›n Süreli Yay›n
Yap›m:
Rota Yay›n Yap›m Tan ›t›m Tic. Ltd. fiti.
Prof. N. Mahzar Ökten Sok. No:1
Rota Binas› 34360 fiiflli-‹stanbul
Tel: 0 212 224 01 44 Faks: 0 212 233 72 43
www.rotaline.com
Bask› Tar ihi
Ocak 2009
Yönetim Yeri
Türk E¤itim Vakf› (TEV)
Büyükdere Cad. Kocabafl ‹fl Han› No:111 K:7-8
34349 Gayrettepe ‹stanbul
Tel: 0212 318 68 00
8
TEV’den haberler
TEV’den haberler
Axess’den ‘Sosyal Yard›mlaflma Platformu’
Türkiye’nin köklü bankalar›ndan biri olan Akbank’›n kredi kart› Axess, gönüllü müflterilerinin sivil toplum kurulufllar›na daha kolay ve güvenli bir flekilde ba¤›fl yapabilmesi için, Sosyal
Yard›mlaflma Platformu oluflturdu. Axess kullan›c›lar›, istedikleri miktarda ba¤›fllar›n› tercihleri do¤rultusunda tek seferde ya da otomatik talimat ile ister birikmifl chip paralar›ndan
ister kredi kart› limitlerinden yapabiliyorlar. Bu
destek platformundan Axess sahiplerinin yan›
s›ra Wings kullan›c›lar› da yararlanabiliyor.
Axess Sosyal Yard›mlaflma Platformu; Türkiye Kad›n Giriflimciler Derme¤i (KAG‹DER),
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Vakf› (ÇYDV), Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› (TEGV), Lösemili
Çocuklar Vakf› (LÖSEV), Tohum Türkiye Otizim,
Aç›k Kap› Sosyal Sorumluluk Derne¤i, Türk
Kalp Vakf›, Bir Dilek Tut, Darülaceze, Darüflflafaka, Türk E¤itim Vakf› (TEV), Türkiye Spastik
Çocuklar Vakf› ve Toplum Gönülleri Vakf› olmak üzere toplam 13 sivil toplum kuruluflunun
bir araya getirilmesiyle oluflturuldu.
Konuyla ilgili olarak düzenlenen bas›n toplant›s›na Akbank Genel Müdür Vekili Hakan
TEV dergi
Ocak 2009
Binbaflgil, Akbank Kredi Kartlar› Bölüm Baflkan› Mine Könüman ve sivil toplum kurulufllar›ndan yetkililer kat›ld›.
Sürdürülebilir kalk›nma için sosyal sorumluluk
Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaflgil toplant›da yapt›¤› konuflmada, kurum ve kurulufllar›n gelecekte de yaflamlar›n› sürdürebilmek için, içinde bulunduklar› toplumun yaflam kalitesini yükseltmek,
topluma, çevreye ve çal›flanlar›na karfl› sorumluluklar›n› yerine getirmek zorunda olduklar›na dikkat çekti. Binbaflgil, “Bir flirketin kurumsal sosyal sorumlulu¤unu yerine getirmesi demek, tüm paydafllar›na çal›flanlar, müflteriler, tedarikçiler, ortaklar, bulundu¤u çevre, yat›r›mc›lar gibi- ve çevreye karfl› sorumlu davranmas› ve ifl kararlar›n› bu unsurlar› göz önünde bulundurarak almas› anlam›na gelmektedir. Sosyal
sorumluluk 21. yüzy›lda sürdürülebilir kalk›nman›n olmazsa olmazlar›ndan biri olarak kabul edilmektedir” dedi. Axess kredi kart›n›n toplumsal fayda yaratmak amac›yla, sivil toplum kurulufllar›na destek vermek isteyen gönüller için bu platformu oluflturduklar›n› belirten Binbaflgil, sözlerine flöyle devam etti: “Axess kredi kart› müflterileri, sa¤lanan bu imkanla, önceden belirledi¤i STK’lara her ay birikmifl olan
chip paralar›ndan belirledikleri bir bölümü aktarabilecek. Axess sahipleri chip-para d›fl›nda Axess ve Wings kartlar› üzerinden tek seferlik
ba¤›fl yapabilecekleri gibi, her ay belirledikleri tutar›n kredi kartlar›ndan al›narak tercih ettikleri sivil toplum kurulufluna aktar›m›n› sa¤layabilecekler. “
9
Sanat Günefli
an›ld›
Türk Sanat Müzi¤i’nin dev ismi Zeki Müren,
ölümünün 12. y›l dönümünde sevenleri
taraf›ndan, çeflitli etkinliklerle an›ld›.
Tüm mal varl›¤›n› Türk E¤itim Vakf› (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakf›’na ba¤›fllayan Türk Sanat Müzi¤i’nin unutulmaz sesi Zeki Müren,
Güsel Bilal ve
ölümünün 12. y›l dönümü olan 24 Eylül 2008’de, Bodrum ve Bursa’da
Alaaddin Torun
TEV ve Mehmetcik Vakf›’n›n düzenledi¤i çeflitli etkinliklerle an›ld›.
Bodrum’da düzenlenen etkinlikler kapsam›nda ilk olarak Zeki Müyetkilileri, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi
ren Sanat Müzesi’nde mevlit ve dualar okundu. Akflam Bodrum Kaleö¤retmen ve ö¤rencilerinin kat›l›m›yla gerçeksi’nde düzenlenen konserde ise Bodrum Belediyesi Klasik Türk Sanat
lefltirilen törenin ard›ndan, merhum için Emir
Müzi¤i Korosu’nun seslendirdi¤i Zeki Müren flark›lar›na yer verildi. KonSultan Camii’sinde mevlit okuttu.
serin birinci bölümünde, Sanatç›’n›n kendi besteleri olan “Bir Demet Yasemen”, “Gözlerinin ‹çine Baflka Hayal Girmesin”, “Kalbimdeki Tek Hat›6 Aral›k 1931’de Bursa’da do¤an Zeki Müran›n Rengi Solarken” adl› eserleri seslendirildi.
ren,
kendine özgü ses rengi ve yorumuyla,
Konserin ikinci bölümünde sahne alan Türk Sanat Müzi¤i Sanatç›s› Mübeste
ve güftenin uyumunu yap›ttaki duyguyu
nip Utand› ve TEV taraf›ndan düzenlenen I. Safiye Ayla-Zeki Müren Ses
en
iyi
biçimde aktararak ifade etmifl ve Türk
Yar›flmas›’n›n birincisi Merve Utand›; Zeki Müren’in seslendirdi¤i eserleSanat Müzi¤i’nde yeni bir kimlik yaratm›flt›r.
ri icra ettiler. Konseri Bodrum Kaymakam› Abdullah Kalkan, Belediye
Yüzden fazla eseri bulunan Sanatç›, 1955’de
Baflkan› Mazlum A¤an, TEV Genel Müdür Yard›mc›s› Güsel Bilal ve
Kürdil-i Hicazkâr makam›nda vals usulündeMehmetçik Vakfi Genel Sekreteri E. Albay Alaaddin Torun’un aralar›nda
ki “Manolya” adl› eseriyle, Türkiye’de verilen
bulundu¤u yaklafl›k bin befl yüz kifli izledi.
ilk Alt›n Plak Ödülünü kazanm›flt›r.
Bursa’da ise TEV ve TSK Mehmetçik Vakf› taraf›ndan, Zeki Müren an›1954 y›l›nda “Beklenen fiark›” adl› filmde
s›na yapt›r›lan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nde ve Sanatç›’n›n kabri barol alan Zeki Müren sonralar›, müzi¤ini ve
fl›nda anma törenleri düzenlendi.
seslendirmelerini kendisinin yapt›¤› on sekiz
Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçeklefltirilen anma
filmde rol ald›. Ayr›ca Sanatç› “B›ld›rc›n Ya¤etkinli¤inde; okul müdürü Kaz›m Aksu, Mehmetçik Vakf› ‹stanbul Temsilmuru” ad›n› verdi¤i kitab›nda da tüm fliirlerini
ci Yard›mc›s› Emekli Albay Hüseyin Artur, TEV Bursa fiubesi Baflkan› Erbiraraya getirdi.
dem Birmeç konuflma yapt›lar. Müren’in hayat›n›n anlat›l›p fliirler okun1996 y›l›nda kaybetti¤imiz Sanatç›’n›n Bodmas›n›n ard›ndan, kat›l›mc›lara Müren’in sevdi¤i flark›lardan oluflan bir
rum’daki evi, 8 Haziran 2000 tarihinde, dönemüzik dinletisi sunuldu.
min Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan restore edilerek müze haline getirildi.
“Sanat Günefli” olarak an›lan Zeki Müren daha sonra Emir Sultan Mezarl›¤›’ndaki kabri bafl›nda dualarla an›ld›. TEV ve TSK Mehmetçik Vakf›
10
TEV’den haberler
TEV’den haberler
ve üçüncüleri aç›kland›.
Yar›flma birincisine, kazand›¤› 10.000 USD’›, TEV Yönetim Kurulu
‹kinci Baflkan› Adnan ‹¤nebekçili verirken, ikinciye MSGSÜ Rektörü
Prof. Rahmi Aksungur taraf›ndan 7.500 USD ve üçüncülere ‹stanbul
2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans› Genel Sekreteri Eyüp Özgüç taraf›ndan 2.500’er USD takdim edildi.
Ödül takdiminin ard›ndan yar›flmada derece alan ‹lian Garnet, Carla Leuers, Alexandra Conunova ve Kyung Jin Han, ‹stanbul Art Orkestras›’n›n fief Serdar Yalç›n yönetiminde seslendirdi¤i final konserine
solist olarak efllik ettiler.
11
Sanata tam destek
Ödül töreninde, 1. Uluslararas› Nuri ‹yicil
Keman Yar›flmas›’na sponsor olarak destek
veren, ana sponsor TÜPRAfi, ‹stanbul 2010
Kültür Baflkenti Ajans›, Türk Henkel Coorporate Communications, Canan Pak ‹mregün,
Coca Cola, Türk Hava Yollar›, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Cemal Reflit Rey Konser Salonu ve Yamaha’ya teflekkür plaketleri sunuldu.
Ödül Kazananlar
Prof. Reflat Nuri ‹yicil
Adnan ‹¤nebekçili, ‹lian Garnet
Keman Yar›flmas› ödülleri sahiplerini buldu
Türk E¤itim Vakf›’n›n; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvar›
ifl birli¤i, TÜPRAfi’›n ana sponsorlu¤u ve ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans›
deste¤iyle 19-28 Ekim 2008 tarihleri aras›nda gerçeklefltirdi¤i “1. Uluslararas› Nuri
‹yicil Keman Yar›flmas›” sonuçland›.
1.Uluslararas› Nuri ‹yicil Keman Yar›flmas›’nda, birincilik ödülü Moldovyal› ‹lian Garnet’e
verilirken, ikincilik ödülü Hollandal› Carla Leurs’un oldu. Üçüncülük ödülü ise Moldovyal›
Alexandra Conunova ve Güney Koreli Kyung Jin
Han aras›nda paylaflt›r›ld›. “En ‹yi Türk Bestesi
Yorumcusu” özel ödülünü ise Ayflen Ulucan
kazand›.
Prof. Reflit Nuri ‹yicil’in arzulad›¤› gibi, tüm
dünyadan genç ve istekli müzisyenleri bir araya
getirerek müzi¤in evrensel dili ile kültürleraras›
al›flverifli sa¤lamak misyonundan yola ç›kan ve
bu y›l ilki düzenlenen yar›flman›n final konseri ve
ödül töreni, 28 Ekim’de Cemal Reflit Rey Konser
Salonu’nda gerçeklefltirildi.
Yar›flman›n Jüri Baflkanl›¤›’n› üstlenen Prof.
Nuri ‹yicil’in efli MSGSÜ Devlet Konservatuvar›
Ö¤retim Üyesi ve Yayl› Çalg›lar Ana Sanat Dal›
Baflkan› Prof. Çi¤dem ‹yicil’in, MSGSÜ Rektörü
Prof. Rahmi Aksungur’un ve TEV Genel MüdüTEV dergi
Ocak 2009
rü Turgut Bozkurt’un teflekkürlerini sunduklar› anlaml› konuflmalar›yla
bafllayan ödül töreni, heyecan ve duygu dolu anlara sahne oldu. Çi¤dem
‹yicil törende yapt›¤› konuflmada, bir y›l önce gördükleri bir rüyan›n gerçekleflti¤ini ifade ederek, yar›flman›n hayata geçirilmesi için destek veren herkese teflekkür etti. En büyük teflekkürü yar›flmaya kat›lan sanatç›lar›n hak etti¤ini belirten ‹yicil, birinciyi belirlemekte çok zorland›klar›n›, tüm yar›flmac›lar›n birer solist niteli¤inde oldu¤unu söyledi. TEV
Genel Müdürü Turgut Bozkurt da devletin deste¤i olmadan sanat›n yaflayamad›¤›n› ifade ederek, “Biz de Atatürk’ün ve ülküsünün arkas›nday›z. Bu yar›flmada ülkenin üniversitesi, derne¤i, sivil toplum kuruluflu ve
sanayicisi el ele verdi. Türkiye’nin ça¤dafl yüzünü gösteren önemli projelerden birini yaratt›k” dedi.
Ödüller sahiplerini buldu
Törende “En ‹yi Mozart Yorumu”, “En Heyecan Verici Performans”,
“Bo¤aziçi Üniversitesi“ ve “‹stanbul Oda Orkestras›” mansiyon ödülleri de, ödül destekçileri eflli¤inde Jüri Baflkan› Prof. Çi¤dem ‹yicil taraf›ndan kazananlara takdim edildi. Türk lutiye Ecevit Tunal› taraf›ndan yap›lan keman›n, yar›flman›n özel ödülü olarak, “En ‹yi Türk Bestesi Yorumcusu” na verilmesinin ard›ndan, yar›flman›n birinci, ikinci
Keman solisti, viyolac›, oda müzikçisi, flef,
e¤itimci ve yönetici olarak ülkemizin sanat yaflam›na büyük katk›lar sa¤layan çok yönlü
müzik adam› Prof. Reflat Nuri ‹yicil, 14 Eylül
1949’da ‹stanbul’da do¤du.
‹stanbul Belediye Konservatuvar›'nda, ünlü
Türk Bestecisi ve Kemanc› Ekrem Zeki Ün’ün
s›n›f›nda bafllad›¤› ö¤renimine, Lilly Statzer’in
ö¤rencisi olarak devam edip, 1969’da yüksek
devreyi tamamlad›. Alman Lisesi ve Belediye
Konservatuvar›'ndaki e¤itimlerini de tamamlay›p Paris'e gitti.
“Conservatoire National Supérieur de Musique-Paris”de, Keman Sanatç›s› Profesör Jean
Fournier, Oda Müzi¤i Sanatç›lar› Profesör
Piérre Pasqu›er ve Profesör Jacques Dumanot’un s›n›flar›na devam ederek mezun olman›n koflulu olan üç diplomay›; “Premier Medaille de Solfege”, “Premier Prix de Violon” ve
“Premier Prix de Music de Chambre” › alarak
lisans e¤itimini tamamlad›.
‹yicil, ülkemizin ve dünyan›n dört bir yan›ndaki e¤itim kurumlar› ve orkestralarda görev
alan say›s›z ö¤renci yetifltirdi. Çok say›da orkestra eflli¤inde ve oda müzi¤i gruplar›yla solist olarak konserler verdi. Çeflitli uluslararas›
konservatuvarlar›n düzenledi¤i s›nav ve yar›flmalara jüri üyesi olarak davet edilen ‹yicil,
MSGSÜ Devlet Konservatuvar›'n›n uluslararas› iliflkilerini de koordine etti. Atatürk sanat ve
müzik devrimlerinin koflulsuz savunucusu
olan ‹yicil, ard›nda dev bir sanat miras› b›rakarak 2005 y›l›nda vefat etti.
Yar›flma birincisi: ‹liyan GARNET
1983’te St. Petersburg’da do¤du. 2006 y›l›nda Chisinau Müzik Akademisi’nden mezun
olunca, ayn› kurumun yüksek lisans bölümüne kat›ld›. 2006 y›l›ndan bu yana Moldovya Organ
Hall’da solist olarak görevini sürdürüyor. Çeflitli uluslararas› yar›flmalarda birincilik, ikincilik
ve üçüncülük ödülleri bulunan Garnet; 2008 y›l›nda, Uluslararas› Tibor Varga Keman Yar›flmas› Birincilik Ödülü’nü kazand›.
Yar›flma ikincisi: Carla LEURS
1978 y›l›nda Hollanda’da do¤du. 2005 y›l›nda Juilliard Müzik Okulu’ndan mezun oldu. Geçti¤imiz sezon Hollanda Radyo Oda Filarmoni’nin Bafl Kemanc›s› olarak görev yapan Leurs,
2001 y›l›nda düzenlenen Uluslararas› Tibor Varga Keman Yar›flmas›’nda birincilik kazand›.
Yar›flma üçüncüleri
Alexandra CONUNOVA: 1988 y›l› Moldovya do¤umlu olan Conunova, 2004 y›l›ndan beri Rohstock Yüksek Müzik Tiyatro Okulu’nda e¤itim görüyor ve Moldovya Devlet Filarmoni Orkestras›’nda solist olarak görev yap›yor.
Kyung Jin HAN: 1980 Seul, Kore do¤umlu Han, Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu
ve 2005 y›l›ndan bu yana Leipzig Müzik Yüksekokulu ö¤rencisi.
1. ULUSLARARASI NUR‹ ‹Y‹C‹L KEMAN YARIfiMASI JÜR‹S‹
Jüri Baflkan›:
• Prof. Çi¤dem ‹Y‹C‹L-Prof. Nuri ‹Y‹C‹L’in
efli, MSGSÜ Devlet Konservatuvar›
Ö¤retim Üyesi ve Yayl› Çalg›lar Ana Sanat
Dal› Baflkan›
Jüri Üyeleri:
• Prof. Suna KAN - Keman sanatç›s›,
Prof. Ayla ERDURAN - Keman sanatç›s›,
• Prof. Gönül GÖKDO⁄AN-Keman sanatç›s›,
• Prof. Henry FOURES - Lyon Yüksek Müzik
ve Dans Konservatuvar› Müdürü,
• Prof. Barbara GORZYNSKA - Graz Müzik
ve Güzel Sanatlar Okulu Ö¤retim Görevlisi,
• Prof. Bohuslav MATOUSEK - Ça¤dafl Çek
müzi¤inin önde gelen temsilcilerinden,
keman sanatç›s›,
• Prof. Thomas CHR‹ST‹AN - Viyana ve
Detmold Müzik Akademileri Görevlisi,
• Prof. Domen›co NORDIO-Roma
“Accademia Nazionale di Santa Cecilia”da
Keman Profesörü,
• Ayfle ÖZBEKL‹G‹L - ‹stanbul Devlet
Senfoni Orkestras› Baflkemanc› Yard›mc›s›.
1. ULUSLARARASI NUR‹ ‹Y‹C‹L KEMAN YARIfiMASI ONUR KURULU
• Prof. Rahmi AKSUNGUR-MSGSÜ Rektörü,
Konservatuar› Müdürü,
• Ömer KOÇ-TEV Yönetim Kurulu Baflkan›,
• Prof. Filiz AL‹ - Müzik Elefltirmeni,
• Turgut BOZKURT-TEV Genel Müdürü,
• Do¤an HIZLAN - Hürriyet Gazetesi Yazar›,
• Prof. Mesut ‹KTU - MSGSÜ Devlet
• Süha BEZ‹RAY-‹fl adam›.
12
TEV’den haberler
TEV’den haberler
13
Etkinli¤e Ankara Valisi; Çankaya, Keçiören, Alt›nda¤ Kaymakamlar›;
Çankaya, Alt›nda¤, Keçiören ve Beypazar› Belediye Baflkanlar›; Amerika Birleflik Devletleri Büyükelçili¤i, Fransa Cumhuriyeti Büyükelçili¤i,
‹talya Cumhuriyeti Büyükelçili¤i, ‹ngiltere Büyükelçili¤i, Hollanda Krall›¤› Büyükelçili¤i, Avustralya Büyükelçili¤i, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçili¤i, Rusya Federasyonu Büyükelçili¤i, Japonya Büyükelçili¤i, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçili¤i, Kanada Büyükelçili¤i, Yunanistan Cumhuriyeti Büyükelçili¤i, Yeni Zelanda Büyükelçili¤i, Danimarka Büyükelçili¤i, Hindistan Büyükelçili¤i ile E¤itim Atafleleri kat›ld›.
Kokteyle ayr›ca Ankara’daki Üniversitelerin Rektörleri, E¤itim Fakültesi Dekanlar›, akademisyenler, gazete ve televizyonlar›n Ankara Temsilcileri, Ankara’da oturan köfle yazarlar›, TOBB, ATO, ASO Baflkanlar› ve
Genel Sekreterleri, meslek odalar› baflkanlar›, sivil toplum kurulufllar›,
vak›f baflkanlar›, Ankara’da faaliyet gösteren ifl adamlar›, Ankaral› aileler, ba¤›flç›lar ve mezun bursiyerler de davet edildi.
TEV’liler Ankaral›larla bulufltu
Türk E¤itim Vakf›’n› daha genifl kitlelere tan›tmak, potansiyel ba¤›flç›lar› bilgilendirmek
ve Vakf›n çal›flmalar›n› anlatmak amac›yla, 8 Ekim’de, Vehbi Koç Ankara Araflt›rmalar›
Merkezi’nde (VEKAM) genifl kat›l›ml› bir kokteyl gerçeklefltirildi. Türk E¤itim Vakf› (TEV)
41. Y›l etkinlikleri kapsam›nda Ankara fiube Baflkanl›¤›’nca organize edilen “TEV
Ankara Buluflmas›” gecesinde TEV’liler ve Ankaral›lar ilk kez Ankara’da bir araya geldi.
TEV dergi
Ocak 2009
TEV’den kokteyle kat›lan isimler ise flu flekildeydi:
TEV Mütevelli Heyeti Üyeleri; Prof. Dr. Yahya Laleli, Av. Güler Berkin
ve ‹mren Aykut ile TEV Yönetim Kurulu Baflkan› Ömer M. Koç, Yönetim
Kurulu Üyeleri; Adnan ‹¤nebekçili, Ali ‹hsan Yalç›n, Bülent Pulak, Davut
Ökütçü, Prof. Dr. M. fiükrü Tekbafl, Av. Zuhal Dönmezer Çak›ro¤lu, TEV
Genel Müdürü Turgut Bozkurt, Genel Müdür Yard›mc›s› Güsel Bilal ve
TEV ‹letiflim Müdürü Dilek Baran.
TEV Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n Ömer M. Koç kat›l›mc›lara hitaben
bir konuflma yaparak geceye kat›lanlara teflekkür etti. Atatürk’ün gösterdi¤i hedef do¤rultusunda ülkesine ve ulusuna karfl› sorumluluk duyan, devletinin e¤itimle ilgili yükümlülüklerine katk›da bulunmak isteyen merhum Vehbi Koç önderli¤indeki 205 ifl adam›, akademisyen ve
siyasetçinin, 1967 y›l›nda bir araya gelerek her birinin 1000’er liral›k eflit
katk›s› ile Türk E¤itim Vakf›’n› kurduklar›n› belirten Koç, sözlerine flöyle devam etti: “Türk E¤itim Vakf› bir anlamda Ankara’dan do¤mufltur.
Çünkü TEV’in ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufl ilkelerinden ilham al›narak belirlenmifltir. Türk E¤itim Vakf› hiçbir bölgenin, kuruluflun ya da bir ailenin vakf› de¤ildir. Taraf oldu¤umuz, savunucusu oldu¤umuz tek ve en temel husus Atatürk ilkelerine ba¤l›, laik ve demokrat
olmakt›r. Bu yüzden,“Türk E¤itim Vakf›, Türkiye’nin E¤itim Vakf›d›r”.
TEV’in kurucular›n›n her biri ülkemizin en önde gelen kiflileri olmalar›na ra¤men kendi kimliklerini TEV kimli¤inin gerisinde tutmufllar,
TEV’in örnek ve fevkalade güvenilir bir sivil toplum kuruluflu olarak
Türkiye’ye ait olmas› için gayret göstermifllerdir. 41 y›ld›r uygulad›¤› titizlik ve sadakat ile ilkeleri takip politikas›yla TEV, çok sa¤lam kurumsal bir yap›ya kavuflmufltur. Hiçbir zaman unutmayaca¤›m›z 802 gönlü
zengin ba¤›flç›m›z›n katk›s› ve sizlerin de destekleri ile bugün TEV bü-
Do¤ufl Erkin
yük bir kurum olmufltur. Gençlerimiz için
yaklafl›k 160.000 yurt içi, 1200 yurt d›fl› burs
olana¤› sa¤lam›fl, 22 e¤itim kurumunu hayata
geçirmifl ve sekiz ülke ile yurt d›fl› bursu konusunda ifl birli¤i tesis etmifltir. Bugün y›lda
8.000 gencimize e¤itim deste¤i verilmekte ve
bu say› her y›l artmaktad›r. TEV ailesi olarak
h edefimiz daima bir fazla ö¤renciye e¤itim imkân› sa¤lamakt›r.”
TEV’in gelece¤e yönelik projelerinden de
bahseden Ömer M.Koç bilgilendirici konuflmas›n›
flöyle sürdürdü:
“Ülkemizin gelece¤inde çok önemli görevler alacak olan gençlerimizin Dünyay› alg›lay›fllar› ve temel anlay›fllar› büyük oranda e¤i-
14
TEV’den haberler
TEV’den haberler
15
TEV’in güzel sanatlara deste¤i
‘Haftasonu Moderatörü’ndeydi
Hakan Çelik’in Kanal 24’te yay›nlanan Haftasonu Moderatörü program›na TEV Genel
Müdürü Turgut Bozkurt, Prof. Dr. Çi¤dem ‹yicil ve güzel sanatlar dal›nda burs alan
Ayfle Ferzan Alada¤ ve Banu Selin Aflan kat›larak birincisi düzenlenen Uluslararas›
Nuri ‹yicil Keman Yar›flmas› hakk›nda sohbet ettiler.
tim gördü¤ü y›llarda oluflmaktad›r. Gençlerimizin bu kazan›mlar›n›n kendilerinin ve özellikle ülkemizin gelece¤i üzerinde de¤ifltirilmesi çok zor ve kal›c› etkileri olmaktad›r. Bu
düflüncenin ›fl›¤› alt›nda TEV gelece¤e yönelik
çal›flmalar›nda üç yeni hedef koymufltur. Birinci olarak TEV, K›z Ö¤renci Yurdu yapt›racak ve yönetimini de üstlenecektir. Üniversitede k›z ö¤rencilerin ça¤dafl bir ortamda e¤itimlerini devam ettirme olana¤›n› haz›rlayacakt›r. Bu yurtlar ba¤›flç›lar›m›z›n ad›n› tafl›yacakt›r. Siz çok de¤erli Ankaral›larla bu konuda iflbirli¤i yapmaya haz›r oldu¤umuzu
özellikle belirtmek isterim. ‹kincisi TEV, bugüne kadar 1200 üstün baflar›l› gencimize
yurt d›fl›nda yüksek lisans e¤itimi imkân›
sa¤lam›flt›r. Benzer flekilde ayn› uygulama
TEV taraf›ndan üniversiteye giriflte Üstün Baflar›l› Gençlerimiz için de bafllat›lm›flt›r. Her
y›l, üniversiteye giriflte ilk 5000 aras›nda bu-
TEV dergi
Ocak 2009
lunan 50 ö¤renciye Üstün Baflar› Bursu verilecektir. Bu baflar›l› ö¤renciler ülkemizin gelecekteki liderleridir. Onlara sahip ç›kmak mecburiyetindeyiz. ‹sterseniz bu burslar› TEV çat›s› alt›nda, istenilen say›da ö¤renciye flahs›n›z veya kurumunuzun ad›n› tafl›yan burs olarak
vermeniz mümkündür. Üçüncü hedefimiz de ö¤retmenlere yöneliktir. Atatürk’ün “Ö¤retmenler yeni nesil sizlerin eseri olacakt›r” deyifli
bize ›fl›k tutmufltur. TEV olarak destekçilerimizin katk›lar› ile uygulayaca¤›m›z sosyal sorumluluk projeleri ile ö¤retmenlerimizin beceri
ve niteliklerini gelifltirmelerine destek olaca¤›z. Sizlerle birlikte olmak sizlerle birlikle Büyük Atatürk’ün çizdi¤i yolda baflar› ile ilerlemek ve güzel Türkiye’mizin yüzünün daima ça¤dafll›k ufkuna dönük
olmas›na hizmet etmek bizler için büyük mutluluk ve büyük onurdur.”
Yaklafl›k 350 kiflinin kat›ld›¤› gecede, Ömer M.Koç’un konuflmas›n›n
ard›ndan “Gelenekten Gelece¤e” adl› bir müzik dinletisi sunuldu. Udi
sanatç›s› Doç. Dr. Gülçin Kaçar’›n klasik Türk müzi¤inden eserler yorumlad›¤› etkinlikte, ça¤dafl müzi¤in genç temsilcisi 15 yafl›ndaki Do¤ufl Erkin’in çello resitali de dinleyenleri hayran b›rakt›.
Ankara’da bu büyüklükte ilk defa düzenlenen etkinlikteki baflar›l›
organizasyon kat›lanlar›n takdirini toplad›.
TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, programda TEV’in güzel sanatlara
verdi¤i öneme dikkat çekerek, bunun en güzel örne¤i olarak Münih Flarmoni Orkestras›’nda çalan TEV Bursiyeri Hande Özyürek’i gösterdi. Turgut Bozkurt, TEV’in Türkiye’nin ayd›nl›k gelece¤ine katt›¤› de¤erlerin alt›n› çizerek, 1. Uluslararas› Nuri ‹yicil Keman Yar›flmas› hakk›nda bilgi
verdi.
1. Uluslararas› Nuri ‹yicil Keman Yar›flmas›’n›n TEV’in deste¤iyle düzenlendi¤ini belirten Prof. Dr. Çi¤dem ‹yicil, “Bu yar›flma, 2005 y›l›nda
kaybetti¤imiz Prof. Dr. Nuri ‹yicil’in an›s›na düzenlendi. Nuri ‹yicil’i nas›l
hat›rlar›z diye konserler düzenlemeye bafllad›k. Türkiye’de bu konuda
yap›lan uluslararas› bir yar›flma yoktu. Eflim Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar’da d›fl iliflkilerden sorumluydu
ve çok fazla yurt d›fl›na gidip gelirdi. Bu yar›flman›n bizim d›fla aç›l›m›m›zda bir ad›m olaca¤›n› düflündük ve yar›flma fikri böyle do¤du.”
dedi. Programa konuk olarak kat›lan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
Prof. Dr. Çi¤dem ‹yicil’in ö¤rencileri olan, ayn›
zamanda da TEV Üstün Baflar› Bursiyerleri Ayfle Ferzan Alada¤ ve Banu Selin Aflan 10 yafl›ndan beri keman çald›klar›n› belirterek, ‹zleyicilere muhteflem bir keman ziyafeti sundular.
16
TEV’den haberler
TEV’den haberler
TEV, Bursiyer seçimi için
Anadolu’dayd›…
TEV 2008-2009 ö¤retim y›l›nda 94 kamu üniversitesi dahil toplam 8000 burs veriyor.Yurt içi
yüksek ö¤renim burslar› 2008 y›l›nda 15,5 milyon YTL TEVin y›ll›k giderleri içerisinde en
önemli harcama kalemi olacak. Yo¤un ba¤›fl
toplama faaliyetleri sounucu sa¤lanan gelirin
TEV de¤erlerine ve hedeflerine uygun, baflar›l›
ve muhtaç ö¤rencilere yönelik kullan›m›nda da
artan bir titizlik gerekiyor. Vak›f teflkilat› mevcut
idari personeli ve eski bursiyerleri ile yerel kamu üniversitelerinin seçim komisyonlar›na her
y›l destek veriyor. TEV’i temsilen mülakatlara
kat›lanlar›n adaylar›n de¤erlendirilmesinde
müracaat formlar›ndaki bilgilerden yola ç›karak
üniversite bölümlerinin ö¤retim görevlisi seçim
komisyonu üyelerine afla¤›daki konularda yard›mc› oluyor:
• Adaylar›n ö¤renim baflar›s› ile birlikte ihtiyaç durumuna göre a¤›rl›kl› s›ralamas›
• Aday›n seçti¤i alan hakk›ndaki görüflleri ve
program› bitirme azminin tesbiti
• Aday›n Atatürk ilkeleri, laiklik ve anayasal
düzenimiz hakk›ndaki e¤ilimi
TEV dergi
Ocak 2009
• Aday›n mevcut yaflam/ihtiyaç koflullar› ve kaynaklar›
Bu de¤erlendirmelerde temsilcilerimiz adaylara sorduklar› sorular ile
komisyon mensuplar›na yard›mc› olmaktad›rlar. Seçimde hedef, yüksek
ö¤retimini en k›sa zamanda ve baflar› ile tamamlayacak maddi ihtiyac› en
çok olan adaylar› tespit ederek Vakf›n desteklemesini sa¤lamak. Aksi takdirde, baflar›s›zl›k nedeni ile ö¤retim süresi ortas›nda bursu kesilen ö¤renci hem TEV kayna¤›n› bofla harcam›fl, hem de bu deste¤i daha etkin de¤erlendirebilecek bir baflka vatan evlad›na engel olacakt›r.
Seçim sürecinde TEV’in bu titizli¤ini vurgulamak için TEV Yönetim Kurulu üyesi Ali ‹hsan Yalç›n ve TEV Genel Müdür Yard›mc›s› Güsel Bilal 17-19
Kas›m 2008 tarihleri aras›nda s›ras› ile F›rat Üniversitesi - Elaz›¤, ‹nönü
Üniversitesi - Malatya, ve Ad›yaman Üniversitelerine gitti. Bu üç kurumda
toplam 50 bin ö¤renci yüksek ö¤renim görüyor. F›rat Üniversitesi TEV temsilcisi Yrd. Doç. Dr. ‹brahim Yaflar Kazu Teknik E¤itim Fakültesinde görev
yap›yor ve 25 y›l önce e¤itim için geldi¤i Elaz›¤’da evlenip yerleflmifl eski bir
TEV bursiyeri. ‹nönü Üniversitesinde TEV temsilcili¤ini Prof. Dr. Sat›lm›fl
Kaya yap›yor, kendisi de Fen Edebiyat Fakültesinde Kimya bölümünde görevli eski bir TEV bursiyeri. Prof. Kaya, TEV’in yerel faaliyetlere ifltirak ederek etkinli¤ini art›rmas› için projeler yap›yor. Ad›yaman Üniversitesi temsilcisi Sn. Tevfik Karadafl eski bir teknik ö¤retmen ve TEV bursiyeri. Çok renkli geçmiflinde pehlivanl›k var, TEV yetkililerini Gölbafl› ilçesi Kaymakam› yine eski bir TEV bursiyeri oldu¤unu ö¤rendi¤imiz Bünyamin Y›ld›z ile tan›flt›rd›. Yak›n zamana kadar Van, Bahçesaray ilçesinde görev yapan TEV bur-
siyeri mülki amirden Do¤unun meseleleri ve Gölbafl› ilçesi için projeleri
hakk›nda bilgi al›nd›.
Bu üniversitelerin rektörlüklerinden al›nan randevular sonucunda
gerçkeleflen görüflmelerde, yetkililer TEV’in çal›flmalar›n› takdir etti¤ini
belirtti. F›rat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. F. Bingöl, görüflme esnas›nda
TEV’in laik cumhuriyete ve Atatürk inkilaplar›na ba¤l›l›¤›n› sürdürmesinin
çok önemli oldu¤unu ifade etti. Ayr›ca zor bir co¤rafi alanda bulunan Elaz›¤da e¤itimin huzur içinde sürdü¤ünü de belirtti. ‹nönü Üniversitesi’nin
yeni Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik üniversitenin yöre ile bütünleflmesi için
projelerini ve TUB‹TAK Bilim Kurulu deneyimini üniversitede aflama yapmak için kullanaca¤›n› anlatt›. F›rat ve ‹nönü Üniversiteleri 30 y›l önce kurulmufl olduklar› için alt yap›lar› daha yerleflmifl bir durumda. 2006 y›l›nda kurulan Ad›yaman Üniversitesi ise daha çok yeni bir üniveriste. E¤itim
Fakültesi binas› Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan infla edilmifl olan Ad›yaman
Üniversitesi’nde 4400 ö¤renci okuyor.
TEV temsilcileri üniversitelerde bulundu¤u birer günlük dilimlerde ancak ikifler fakülte ya da yüksek okul seçimine kat›lma imkan› buldu. Her
bölüm için seçilecek olan 2-4 bursiyer için yaklafl›k 20-30 aday mülakata
geldi. Bir tek Ad›yaman Üniversitesi E¤itim fakültesinde 3 burs için 100 kifli baflvurdu¤u için komisyon kendi içinde bir ön eleme yaparak mülakata
al›nacak 25 aday› ilan etti.
Ö¤rencilerin baflar› ve ihtiyaçlar› de¤erlendilirken ö¤renim yapacaklar›
süre içerisinde nerede kalacaklar› da ö¤renildi. Kendi ailesi ile kalanlarla birlikte, daire bölüflenler ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlar›nda kalanlar ço¤unlukta idi.
Mülakata giren ö¤rencilerden baz›lar› Kredi Yurtlar Kurumu deste¤ine
baflvurmufl iken di¤er bir kesimin borçlanmak istemedi¤i ve gerekçe olarak mezuniyet sonras› iflsiz kalma endiflesi tafl›d›klar› görüldü. Bu endifleye ba¤l› olarak adaylar› yüksek oranda ‘akademik kariyer yapma’ e¤ilimi içinde olduklar› ö¤renildi. Adaylar›n ço¤unun ailelerinin Do¤u ve Güney Do¤u Anadoluda oturdu¤u, pek ço¤unun annesinin ev kad›n› oldu¤u
ve ilk ö¤retimi tamamlad›¤› görüldü. Bu aile yap›s› içinde kardefl say›s›n›n
ayn› anneden 15e kadar ç›kt›¤› anlafl›ld›. Aileye ait konut sahipli¤inin yar›dan çok olmas›na ra¤men aile reisinin sürekli gelir sa¤layan bir ifl sahipli¤i oran› düflüktü. Ama adaylar›n tamam›nda cep telefonu vard›. Adaylar›n pek ço¤undan nereden al›nd›¤› aç›klanmadan Anayasan›n 24. maddesindeki laiklik ve dini özgürlükler konulu pasaj› okumas› ve görüflleri istendi. Peruklu bir aday ve di¤er bir-iki aday d›fl›ndakilerin hepsi metin içeri¤ini kabul ettiler. Ayr›ca, Atatürkçülü¤ün alt› ilkesi soruldu¤unda adaylar›n tamam› taraf›ndan hat›rland›¤› görüldü.
Adaylar aras›nda yukar›daki türden pek çok ortak özellik olmas›na ra¤men görüflmenin sürdü¤ü 5-10 dakika içerisinde komisyonu etkileyen
farkl› özelliklere sahip olan birkaç ö¤renci vard›: Raif Ateflin babas› vefat
etmifl ve 5 kardefller, amac› kimya mühendisi olduktan sonra memleketi
17
Prof.Dr. Cemil Çelik, Güsel Bilal, Ali ‹hsan Yalç›n
Van’da ikinci kimyevi ürün atelyesini kurmak ve
zengin olmak, geçti¤imiz yaz inflaatlarda çal›flarak para biriktirmifl, seçim komisyonuna da
ö¤üt verdi ‘Benden daha muhtaç arkadafllar var
d›flar›da. Benim yerime onlara burs verecekseniz üzülmeyin, ben kendimi kurtar›r›m!’ dedi.
Uluborlu, Ispartadan Merve Topalakç› 2. s›n›f
not ortalamas› 3.5/4.0 ile baflar›s›n› kan›tlam›fl
bir ö¤renci, veteriner babas› emekli oldu¤u için
bursa bafl vurmufl ama ‘Di¤er arkadafllar›n durumuna bakt›¤›mda benim bursa ihtiyac›m›n
görecele olarak daha az oldu¤unu düflünüyorum’ diyebilecek kadar olgunluk gösterdi.
Do¤u Anadolu’da yüksek ö¤renim gören ö¤rencilerin burs baflvurular›n›n de¤erlendildi¤i
toplant›lara kat›larak adaylar ve komisyon üyeleri ile birebir temas etme f›rsat› do¤du. TEV
burslar›n›n çok takdir ve tercih edildi¤ini, seçim
sürecinin ve kurumun itibar›n›n örnek gösterildi¤ini görüldü. Ayl›k burs tutar›n›n yurtta kalan
veya daire paylaflan ö¤rencilerin ayl›k ihtiyaçlar›n› karfl›lar düzeyde oldu¤u tespit edildi. ‹ki y›l
içerisinde yurt çap›nda burs baflvurusunun iki
kat›ndan fazla artarak 40 bine eriflmesini somut
olarak gören temsilciler; her burs için yaklafl›k
on aday ile mülakat yapt›. Verilen her bir bursa
ihtiyac› olan ve hakeden 5 ö¤renci oldu¤unu
gören temsilciler, bu ö¤rencilere el uzatamaman›n da buruklu¤unu yaflad› ve daha fazla
kaynak temin etmek için h›rslanarak Istanbul’a
döndüler.
18
TEV’den haberler
TEV’den haberler
TEV Ankara fiubesi’nden ‘Topluma Hizmet’ dersi
TEV Ankara fiubesi, e¤itim fakültelerinin program›nda zorunlu olarak okutulan iki
kredilik “Topluma Hizmet Uygulamalar›” dersinin uygulamas›n› gerçeklefltiriyor.
E¤itim fakültelerinin güncellefltirilen e¤itim
programlar› ile ilkö¤retime ö¤retmen yetifltiren tüm bölümlerde “Topluma Hizmet Uygulamalar›” dersi veriliyor. TEV Ankara fiubesi
ise bu dersin uygulama k›sm›n› gerçeklefltiriyor. Topluma Hizmet Uygulamalar›’n›n ilk dersini veren Ankara fiube Baflkan› Ömer Turna
ö¤rencilere hitaben yapt›¤› konuflmada; ö¤retmenli¤in toplumsal sorumlulu¤u büyük meslek alanlar›ndan biri oldu¤unu, ö¤retmenlerin
toplumla bütünleflme ve toplumsal liderlik ifl-
levini yerine getirme gibi önemli görev ve sorumluluklar›n›n bulundu¤unu, ö¤retmen adaylar›n›n hizmet öncesi e¤itimleri s›ras›nda, bu
yönlerini gelifltirmelerinin büyük önem tafl›d›¤›n› belirtti. Bu dersin
ö¤retmen adaylar›na toplumsal duyarl›l›k kazand›ran ve onlar›n
mesle¤in duygusal boyutunu edinmelerini sa¤layan bir f›rsat olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini söyleyen Turna, derslerin bu amaçlara
hizmet edecek flekilde yürütülmesinin, ö¤retmen adaylar›n›n özgüvenlerini gelifltirece¤ini ve mesleki doyumu artaca¤›n› da söyledi.
Konuyla ilgili görüfl belirten ö¤retmen adaylar› ise dersin ifllevsel
hale gelmesiyle, toplumun sorunlar›yla ilgilenme ve çözüm arama
f›rsat› bulacaklar›n› ifade ettiler.
Topluma Hizmet Uygulamalar› dersi, ODTÜ E¤itim Fakültesi Yabanc› Diller E¤itimi ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Bölümü ve Gazi Üniversitesi E¤itim Fakültesi Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i Bölümü’nden toplam 30 ö¤rencinin kat›l›m› ile gerçeklefltiriliyor. Dersin uygulama
k›sm›, proje tabanl› etkinliklere dayan›yor. 4’erli gruplara ayr›lan ö¤renciler, farkl› projeler yürütüyorlar. TEV Ankara fiubesi’nde yap›lan
bu uygulama çal›flmalar›, hem ö¤renci gönderen fakültelerin ilgili
yönetimleri hem de derse kat›lan ö¤renciler taraf›ndan çok olumlu
karfl›lan›yor. Hem e¤itimciler hem de ö¤retmen adaylar› bu ifl birli¤inin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam etmesini istediklerini belirtiyorlar.
Bir TEV Dostuna Mektup...
Sevgili Aynur Bektafl,
Hayat çok garip. Bir yandan nazl› küçük o¤lun Celal’i evlendirme telafl›ndayd›n di¤er yandan da sa¤l›¤› hiç de iyiye gitmeyen baban› düflünüyordun.
Dü¤ünde konuklar›n› a¤›rl›yordun ama hüznünü yüzünde görmek mümkündü. Korkulan ac› haber gecikmedi. Dü¤ünden 3 gün sonra, kaybettin
baban›. Memleketiniz Çank›r› Çerkefl’ten kalkt› cenazesi. Oradayd›m ve üzüntünü de yak›ndan gördüm. Konuflulanlardan direngen ve mücadeleci
kiflili¤ini babandan ald›¤›n› da ö¤rendim.
Cenazede beni çok etkileyen iki enstantaneyi paylaflmak isterim seninle. Cenaze arabas› evinizin önünden hareket ederken, annenin babana hitaben,
“62 y›l seninle ayn› yast›¤a bafl koydum, helal olsun, helal olsun, helal olsun” diyerek yolculamas› sadece beni de¤il herkesi a¤latt›. ‹kincisi de senin eski
bir arkadafl›n› yoldafl›n› kaybetmiflçesine, “Ben flimdi yeni bir fabrika açt›¤›mda kiminle paylaflaca¤›m” diyerek a¤lamand›. Her ölüm erken ölüm ve
bazen ans›z›n bazen de yavaflça geliveriyor. Haz›rl›kl› olmak zor ama bilerek yaflamak gerekiyor ölümü. Geride iyi fleyler b›rakmak ise hepimiz için
çok önemli.
Rahmetli baban bu dünyadan göçüp giderken gerisinde vatana millete yararl› senin gibi bir evlat b›rakm›flt›. Bir de cenazenin kalkt›¤› merkez cami
avlusunu dolduran onlarca TEV çelengi ile baflar›l› gençlere bir gelecek.
Bu vesile ile tekrar bafl›n sa¤ olsun diyor, pek çok baflar›l› gencin hayat›na bu dünyadan göçerken bile de¤er katan babana da Allahtan rahmet
diliyorum.
Günseli Özen Ocako¤lu
Aynur Bektafl
TOBB Kad›n
Giriflimciler
Kurulu Baflkan›
TEV, Çankaya Lozan Park›’ndayd›
Ankaral›lar›n hafta sonunda en çok u¤rad›klar›, gerçeklefltirilen çeflitli etkinliklerle her
daim canl› bir atmosfere sahip olan Çankaya semtindeki Lozan Park›’nda, Türk E¤itim
Vakf›’n›n tan›t›m› yap›ld›.
Ankara Rotary Kulübü taraf›ndan, 19 Ekim Pazar günü “Düflleri Gerçeklefltirin” slogan›yla bir çocuk flenli¤i düzenlendi. Son dönemlerde meydana gelen çocuk ölümlerini engellenmek amac›yla gerçeklefltirilen etkinlik, do¤um evlerine “Yeni Do¤um Küvezi” al›nmas› amac›yla düzenlendi. fienlikte Türk E¤itim Vakf› da stand açarak; panolar, dergiler ve
tan›t›c› kaynaklarla ziyaretçilere yapt›¤› çal›flmalar› anlatt›. TEV’i tan›t›c› broflürlerin de da¤›t›ld›¤› stant ziyaretçiler taraf›ndan ilgiyle karfl›land›. Stand› çok say›da Ankaral›’n›n yan›
s›ra Çankaya Belediye Baflkan› Prof. Dr. Muzaffer Ery›lmaz, Baflkan Yard›mc›s› Nuri Telek
ile Rotary Kulübü Baflkan ve üyeleri de ziyaret etti.
TEV dergi
Ocak 2009
TEV ‹zmir fiubesi’nden yeni uygulama
TEV ‹zmir fiubesi ba¤›flç› takibi ile ilgili yeni bir uygulama bafllatt›. fiube Bflk. E.Vali Hüseyin Ö¤ütçen, Bflk. Yrd.
Fatih Tanfer ve bölge sorumlusu TEV gönüllüsü han›mlar›n kat›l›m›yla 16 Ekim’de gerçekleflen toplant›da, ‹zmir 5
bölgeye ayr›ld› ve her bölge için gönüllülerin sorumlulu¤undaki ba¤›flç›lar belirlendi. Huzurevlerinde yap›lacak
çal›flmalar›n da takvime ba¤land›¤› toplant›da TEV Gönül-
lüleri’ne, ‹zmir fiubesi taraf›ndan haz›rlat›lan ba¤›flç› ziyaretçi defterleri de verildi. Bu defterlerde ba¤›flç›n›n ziyaret günü ve isteklerinin yan› s›ra sa¤l›k kontrolleri bölümleri de yer al›yor. Bir nüshas› bölge sorumlular›nda
di¤er nüshas› flubedeki ba¤›flç› dosyalar›nda kalacak bu
defterler sayesinde tüm ba¤›flç›lar yak›n bir biçimde izlenebilecek.
19
20
TEV’den haberler
TEV’den haberler
TEV, DAAD’nin daveti üzerine
Almanya’dayd›
DAAD’nin(Deutscher Akademischer Austauschdienst) daveti üzerine Almanya’ya giden
TEV yetkilileri hem Alman e¤itimcilerle bilgi al›flveriflinde bulunma hem de
Almanya’daki bursiyerlerle görüflme f›rsat› buldular.
DAAD’nin müflterek burslar›n gelifltirilmesi
ve daha çok gencin burslardan yararlanabilmesi ad›na davet etti¤i TEV yetkilileri 23-26
Ekim tarihleri aras›nda Almanya’dayd›. TEV
Genel Müdürü Turgut Bozkurt, Genel Müdür
Yard›mc›s› Güsel Bilal ve Yurt D›fl› Burslar Sorumlusu Hüseyin Tüysüz’ün kat›ld›¤› Almanya
ziyaretinde DAAD yetkilileriyle kapsaml› bir
toplant› gerçeklefltirildi. DAAD’den toplant›ya
DAAD Genel Sekreteri Dr. CHRISTIAN BODE,
Bat› Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye Gurup
Baflkan› Dr. MART‹NA SCHULZE, Türkiye Masas› Müdürü BEATE SCHINDLER KOVATS,
Türkiye ile ilgili çal›flmalardan sorumlu MELTEM GOBEN, TEV-DAAD Burslar› Sorumlusu
JASM‹N RE‹NERT ve DAAD Görevlisi IRIS
TEV dergi
Ocak 2009
STOLLMAYER kat›ld›. TEV-DAAD burslar›n›n genel durumu, 2009-2010
y›l› seçim program› ve TEV-DAAD burslar›n›n gelifltirilmesi konular› görüflüldü. Özellikle TEV-DAAD burslar›n›n gelifltirilmesi konusu üzerinde
duruldu. Konu ile ilgili bilgi edinmeden, müracaat prosedürlerine kadar
birçok konu ele al›nd›. Toplant›da ayr›ca 2009-2010 döneminde 32 ö¤renciye burs verilmesi de kararlaflt›r›ld›. Daha fazla Türk gencinin burstan yararlanmas› için yap›lacak tan›t›m çal›flmalar› konufluldu. Almanya’daki üniversitelerin kabul verme tarihleri ve mülakat tarihlerinin belirlenmesi, Almanya’daki en iyi üniversitelerin ve programlar›n seçilmesi konusunda kararlar al›nd›. Almanca bilmeyen bursiyerlerin temel Almanca bilgilerine sahip olmalar› için DAAD’nin her y›l Temmuz ay›nda
Almanya’da düzenledi¤i dil kursuna kat›lmalar› kararlaflt›r›ld›.
Toplant›da ayr›ca mülakatlar›n her y›l May›s sonu ya da Haziran bafllar›nda yap›lmas›na, bursiyerlerin Almanya’daki kal›fl ve çal›flma sürelerinin düzenlenmesine, doktora yapmak isteyen bursiyerlere durumlar›na göre gerekti¤inde süre verilmesine, DAAD’nin ‹stanbul Bilgi ofisiy-
le aktif çal›fl›lmas›na ve Almanca dil bilgisi s›navlar›n› aday›n bulundu¤u
ilde görevli DAAD okutman›ndan ya da DAAD Bilgi ofislerinden almas›na karar verildi.
Toplant›n›n ard›ndan Friedrich-Wilhelms-Bonn Üniversitesi’nin Uluslararas› Ofisi’nin TEV için haz›rlad›¤› tan›t›m ve bilgi toplant›s› düzenlendi. Bonn Üniversitesi hakk›nda genel bilgiler, Almanya’daki e¤itim, üniversitelere yap›lacak müracaatlar ve kabul prosedürleri hakk›nda bilgiler verildi.
DAAD ayn› tarihlerde Almanya’da ö¤renimi devam eden bursiyerleri
de Bonn’a davet ederek, bütün bursiyerlerin kat›ld›¤› bir toplant› da düzenledi. Dr. Martina Schulze, Beate Schindler Kovats, Turgut Bozkurt ve
Güsel Bilal’in birer konuflma yapt›¤› toplant›, eski bursiyerlerin deneyimleri, görüfl ve düflünceleri, istekleri, yeni bursiyerlere önerileri ile devam etti. TEV yetkilileri, toplant› sonras›nda bursiyerlerle birlikte e¤lenceli bir akflam yeme¤i yeme f›rsat› da buldu. Program›n sonunda DAAD’nin rehberli¤inde Bonn flehir turu, tan›t›m ve Bethooven Müzesi gezileri de yap›ld›.
DAAD Hakk›nda
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Alman Akademik
De¤iflim Servisi, Almanya’da ö¤renim görmek isteyen ö¤rencilerin baflvurduklar›, kâr amac› olmayan bir kurum. 1925 y›l›nda ö¤rencilerin kiflisel çabalar›yla “Akademischer Austauschdienst e.V.” ad›yla Heidelberg’de kuruldu. 2. Dünya Savafl›’ndan sonra çal›flmalar›n› daha da art›rarak bir dernek haline geldi.
DAAD’nin bafll›ca amac› akademik ve mali konularda dünya çap›ndaki akademik de¤iflim programlar›na kat›lmak isteyen akademisyenlere
hizmet vermek ve Almanya’daki üniversitelere uluslararas› bir boyut kazand›rmak. Bu amaç do¤rultusunda DAAD 80 y›l› aflk›n süredir hizmet
veriyor. DAAD, Türkiye’deki çal›flmalar›n› üniversitelerdeki DAAD Okutmanlar›’n›n yan› s›ra Bilgi ve Dan›flma Merkezleri (Information Centre)
21
ve D›fl Temsilcilikler’le birlikte yürütüyor.
DAAD-Okutmanlar›, D›fl Temsilcilikler ile Bilgi ve Dan›flma Merkezleri, baflvuranlara e¤itim
dan›flmanl›¤›n›n yan› s›ra burs olanaklar›yla ilgili de yard›mc› oluyor.
Dünya çap›nda 15 D›fl Temsilcilik’e (Branch
Office), 48 Bilgi ve Dan›flma Merkezi’ne (Information Centre) sahip olan DAAD’nin merkez
ofisi Bonn’da bulunuyor. Ayr›ca kurumun bünyesinde dünya genelinde 500’den fazla DAADOkutman› ve 100’den fazla ö¤retim görevlisi çal›fl›yor. DAAD sadece burs veren bir kurum de¤il. Yurt d›fl›nda araflt›rma yapmak isteyen akademisyenlere ve ö¤rencilere belirli sürelerde
ö¤renim imkânlar› da sa¤l›yor ve onlar› bu konularda bilgilendiriyor.
Almanya’da e¤itim almak isteyen ö¤renciler
DAAD’ye nas›l ulaflabilir?
DAAD, Türkiye’de ‹stanbul ve Ankara Bilgi ve
Dan›flma Merkezi’nin yan› s›ra yine ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Adana’daki birçok üniversitede bulunan DAAD-Okutmanlar› ile hizmet veriyor. DAAD-‹stanbul Dan›flma Merkezi 2000 y›l›nda kuruldu ve DAAD-Okutman› Dr. Isabell Aydan Risch
taraf›ndan yönetiliyor.
Alman Akademik De¤iflim Servisi Dan›flma
Merkezi – ‹stanbul
S›raselviler Cad. 78 34433 Cihangir - ‹stanbul
Tel : 0212 249 34 62 Fax: 0212 249 34 64
E-mail: [email protected]
www.daad-istanbul.com
22
TEV’den haberler
TEV’den haberler
Türk E¤itim Vakf› Burslar›
2008-2009 y›l› yurt içi bursiyerleri belli oldu
Kuruldu¤u günden bugüne kadar yurt içinde
157 bin 636 burs veren Türk E¤itim Vakf›, 20072008 ö¤retim y›l›nda 7 bin 500 ö¤renciye burs
verdi. TEV, 2008-2009 ö¤retim y›l›nda da 8 bin
ö¤renciye burs verecek. Bursiyerlerin 2 bin
400’ünü meslek lisesi, 5 bin 428’ini yüksek ö¤retim, 45’ini master, 35’ini doktora ö¤rencisi
oluflturuyor. TEV, 92 ö¤renciye de Üstün Baflar› Bursu verecek.
Yurt D›fl› Burslar›
TEV, Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u üst düzey
yönetici ihtiyac›n› karfl›lamak, mesle¤inde uzman kiflilerin yetiflmesini sa¤lamak ve ülkemizin yetiflmifl insan gücü kayna¤›n› zenginlefltirmek için 1969 y›l›ndan beri yurt d›fl›nda yüksek
lisans, t›p alan›nda da üst ihtisas ve araflt›rma
çal›flmalar› için burslar vermeye devam ediyor.
TEV’in 2009-2010 ö¤retim y›l› yurt d›fl› burslar› 21 Ekim-21 Kas›m tarihleri aras›nda Hürriyet, Milliyet, Sabah, Cumhuriyet, Dünya, Akflam ve Vatan gazetelerinde ikifler kez yay›mland›. Ayr›ca bu süre boyunca TEV’in web sitesinde de burslar›n duyurular› yap›ld› ve tüm
ö¤rencilerin ilanlar› görmesi için bütün fakültelere ilanlar gönderildi. T›p burslar› için ilgili
T›p Fakülteleri ve E¤itim Hastaneleri’ne duyurular as›ld›. Baflvurular için gerekli bilgi ve belgeler 30 Ocak 2009 tarihine kadar TEV’in web
sitesinde yay›nlanacak.
• TEV British Chevening ‹ngiltere burslar›
için baflvurular 21 Kas›m 2008 tarihinde tamamland›. TEV’e 77 aday dosyas› ulaflt›. Bursiyerlerin ön seçimi 28 Kas›m 2008 tarihinde TEV
merkezinde yap›ld›. Elemeyi geçen adaylar
Ocak ve fiubat aylar› içinde Ankara ve ‹stanbul’da mülakata al›nacak ve burs kapsam›nda
TEV dergi
Ocak 2009
6 bursiyer seçilecek.
• TEV-DAAD müflterek Almanya burslar› için son dosya verme süresi
31 Mart 2009 tarihine kadar uzat›ld›. Adaylar›n mülakatlar› 25-26-27
May›s 2009 tarihlerinde TEV’de yap›lacak. Mülakatlara Almanya’daki
DAAD yetkilileri de kat›lacak ve burs kapsam›nda 32 bursiyer seçilecek.
• TEV-Fransa Büyükelçili¤i müflterek Fransa burslar› için son dosya
verme süresi 30 Ocak 2009 tarihine kadar uzat›ld›. Adaylar›n seçimleri
2009 Mart ay› sonunda TEV’de yap›lacak ve bu program için 25 bursiyer
seçilecek.
• ABD, ‹talya ve Danimarka burslar›n›n müracaatlar› için son tarih ise
5 Aral›k 2008 idi. ABD ve Bat› Avrupa ülkelerine gönderilecek adaylar ile
TEV-TAT Konserve burs fonundan ABD’ye ve TEV-TOFAfi-FIAT burs fonundan ‹talya’ya gönderilecek adaylar›n seçimleri 2009 May›s ay› sonunda yap›lacak. Adaylar May›s ay› bafl›na kadar üniversitelerden alacaklar› kabullerini ve TOEFL, GMAT, GRE skorlar›n› TEV’e verecekler.
Bu program dahilinde TEV kaynaklar›ndan 4, TEV-TAT Konserve fonundan 2, TEV-FIAT fonundan 5 bursiyer seçilecek.
• TEV-Garring Vakf› burs fonundan Danimarka’ya 1 ö¤renci gönderilecek.
• TEV’in Dr. Orhan Birman ve Prof. Dr. Mehmet Öz fonundan verece¤i t›p burslar› için son müracaat tarihi 30 Ocak 2009’da tamamlanacak
ve adaylar›n seçimleri Mart ay› içinde TEV’de yap›lacak. Dr. Orhan Birman fonundan 2, Prof. Dr. Mehmet Öz fonundan ise 1 genç t›p doktoru
yurt d›fl›na gönderilecek.
Böylece TEV, 2009-2010 ö¤retim y›l› için toplam 78 burs vermifl olacak.
23
TEV ihtiyaç burslar›ndan yararlanmak isteyen ö¤renciler, 1-31 Ekim tarihleri aras›nda
www.tev.org.tr adresinden form doldurup,
ç›kt›lar›n› ö¤retim kurumlar›na teslim
ettiler. Bu amaçla yaklafl›k 40 bin ö¤renci, vakf›n web sitesinden form doldurdu. Bursiyerler, ö¤retim kurumlar›n›n oluflturdu¤u ve TEV’den de bir
temsilcinin kat›ld›¤› burs komisyonlar› taraf›ndan bildirilen flartlar do¤rultusunda seçildi. Seçim neticelerinin büyük
bir ço¤unlu¤u belli oldu. Ancak bat› ö¤retim
kurumlar›ndan neticeler henüz ulaflmad¤› için
de¤erlendirmeler devam ediyor.
TEV her y›l, ö¤retim kurumlar›nca seçilenle-
rin yan› s›ra engellilere, yetifltirme yurdunda bar›narak yüksek ö¤renim
yapmaya hak kazanan ö¤rencilere ve do¤al afetlerde zarar gören ailelerin ö¤renim gören çocuklar›na da burs vermeye devam ediyor.
TEV, burs miktarlar›n› her y›l enflasyon ve bütçe koflullar›n› göz önünde tutarak art›r›yor. Yönetim Kurulu’nun alm›fl oldu¤u karar do¤rultusunda burs miktarlar› 1 Ocak 2009’dan itibaren, meslek liseleri için 115
TL, yüksek ö¤retim için 275 TL, master için 500 TL ve doktora için 800
TL’ye yükseltildi. TEV bir yenilik yaparak 2009 Ekim ay›nda burs miktarlar›nda tekrar art›fl yapacak. Vak›f, takip eden dönemde burs art›fllar›n›
Ekim’den Ekim’e yapmay› hedefliyor. Bu hedef do¤rultusunda burs miktarlar› 2009 Ekim ay›nda meslek lisesi için 120 TL’ye,
yüksek ö¤retim burslar› 290 TL’ye, master burslar›
600 TL’ye, doktora burslar› 800 TL’ye yükseltilecek. Üstün Baflar› Burslar›’nda da art›fl yap›larak bu ö¤retim y›l›nda ö¤rencilerin her birine
toplam 8 bin 325 TL ödeme yap›lacak.
TEV bursiyerlerini baflar›l› olmaya teflvik etmek için ‘Baflar› Ödülleri’de veriyor. Bugüne kadar 14 bin 299 bursiyer ödül almaya hak kazand›.
2007-2008 ö¤retim y›l› sonundaki baflar› durumlar›na
göre ise bin 348 bursiyer ödül almaya hak kazand›. Türk
E¤itim Vakf› bursiyerlere bu ödül karfl›l›¤›nda Aral›k ay›nda toplam 396
bin 740 TL ödedi.
TEV-TOFAfi-FIAT Burs Fonu
Türkiye’nin önde gelen sanayi flirketlerinden biri
olan TOFAfi-FIAT’›n 2008 Y›l› içinde TEV’de açt›¤› TEVTOFAfi-FIAT Burs Fonundan, 2009-2010 ö¤retim y›l›ndan itibaren ‹talya’daki en iyi üniversitelerde yüksek lisans ö¤renimi yapmalar› için ö¤rencilere burs
imkan› sa¤lanacak. Otomotiv sektöründe görev yap›labilinecek alanlarda verilecek burslara, ilgili mü-
hendislik dallar›nda ö¤renim görenler aday olabilecekler. Yüksek Lisans ö¤renimini tamamlayan bursiyerler ö¤renimini tamamlar tamamlamaz yurda dönmek zorundalar.
Bursiyerler TOFAfi-FIAT bünyesinde çal›flma imkan›na sahip olacaklar. ‹lk y›l 5 gence burs verilmesi
planlan›yor.
24
TEV‹TÖL’den haberler
TEV‹TÖL’den haberler
TEV‹TÖL, 2008-2009 e¤itim
ö¤retim y›l›na bafllad›
turmaya devam ediyor. TEV‹TÖL ö¤rencileri
flu ana kadar, Caddebostan Kültür Merkezi’nde William Shakespeare'in “Venedik Taciri”, ‹BB tiyatrolar›nda Anton Çehov’un “Viflne
Bahçesi” ve Gabriel Garcia Marquez’in “K›rm›z› Pazartesi”, Müjdat Gezen tiyatrosunda
“Damdaki Kemanc›” ve Haldun Taner’de
“Merakl›s› ‹çin Öyle Bir Hikâye” oyunlar›n›
seyrettiler. Ayr›ca Sabanc› Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde “Kaygan Zemin, Lüküs Hayat, Nefleli Günler, Leonce ‹le Lena” adl›
oyunlar da ö¤renciler taraf›ndan keyifle izlendi. TEV‹TÖL ö¤rencileri tiyatronun yan› s›ra sinemada da“Mustafa”, “Iss›z Adam” ve
“Osmanl› Cumhuriyeti” filmlerini izlediler.
TEV‹TÖL Sergi ve Müzede
TEV‹TÖL ö¤rencileri, tiyatro ve sinema d›fl›nda sergi ve müze etkinliklerinde de bulundu. TEV‹TÖL haz›rl›k ve 9. s›n›f ö¤rencileri
Türkiye’nin ilk ve tek “Modern Sanat Müzesi”
olma özelli¤ini tafl›yan ‹stanbul Modern’de,
"Modern Deneyimler" Sergisini ve Deniz Müzesi’ni 13 Eylül 2008 tarihinde ziyaret etti. Bunun d›fl›nda estetik bak›fl aç›s› kazanmak ve
modern sanat eserlerini incelemek amac›yla
20 Eylül, 15 Kas›m ve 22 Kas›m 2008 tarihlerinde Salvador Dali Sergisi’ne de gezi düzenlendi. 17 Eylül 2008 tarihinde de ö¤renciler
Burgazada’ya giderek, Sait Faik Müzesini ziyaret etti. Ard›ndan Heybeliada’da Hüseyin
Rahmi Müzesi’ni gezdiler.
TEV‹TÖL, 2008-2009 e¤itim ö¤retim y›l›na 8 Eylül Pazartesi günü konferans salonunda
düzenlenen aç›l›fl töreniyle coflkulu bir flekilde bafllad›.
Aç›l›fl konuflmas›n› TEV Yönetim Kurulu
Üyesi ve Okul Kurucu Temsilcisi Adnan ‹¤nebekçili’nin yapmas›n›n ard›ndan, ilk dersi TEV
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet fiükrü Tekbafl verdi. Dersin içeri¤i meslek seçiminde çok önemli bir konu olan “hedef belirlemeydi”. Aç›l›fl dersinden hemen sonra Cem
Hakko’nun maddi katk›lar›yla donan›m› artt›TEV dergi
Ocak 2009
r›lan kimya laboratuarlar›n›n aç›l›fl›n› Cem Hakko’nun kendisi yapt›.
‘Vitali Hakko Kimya Laboratuarlar›’n›n önünde TEV‹TÖL ö¤rencilerinden Miyase Pelin Tunç ve Ekin Erar da konuklara piyano dinletisi
arma¤an etti.
TEV‹TÖL’de Tiyatro ve Sinema
Tiyatro, bir ö¤rencinin e¤itim ve kültür hayat›nda kuflkusuz çok
önemli bir yer teflkil ediyor. TEV‹TÖL de ö¤rencilerini tiyatroyla bulufl-
TEV‹TÖL Konserde
28 Ekim 2008 tarihinde TEV&MSGSÜ önderli¤inde ilk defa düzenlenen 1.Uluslararas›
Nuri ‹yicil Keman Yar›flmas› Cemal Reflit Rey
Konser Salonun’da gerçeklefltirildi. TEV‹TÖL
Müzik Bölümü ö¤rencileri, 1. Uluslararas›
Nuri ‹yicil Keman Yar›flmas›’nda TEV‹TÖL
Müzik Bölümü kurucular›ndan Güher Pekinel
ile biraraya gelerek yar›flma coflkusu ve heyecan›n› bir arada yaflad›lar.
25
26
TEV‹TÖL’den haberler
TEV‹TÖL, 17 Ekim 2008 tarihinde ise ‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›’n›n Aya ‹rini’de
gerçekleflen aç›l›fl konserine ve Sabanc› Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde “Klasikten Caza”, “Yavuz Bingöl”, “Milva”, “Avam Garde,
Yan›ts›z Mektuplardan Hicran” adl› konserlerine de kat›ld›.
TEV‹TÖL E¤itim Gezileri
TEV‹TÖL, bu y›l 27’ncisi düzenlenen Tüyap
Kitap Fuar›’nda da yerini ald›. 06.11.2008 tarihinde düzenlenen geziye tüm ö¤renciler,
ö¤retmenler ve personel de kat›ld›. Ö¤renciler ayr›ca 11.10.2008 tarihinde ‘Genç Biliflim
Zirvesi” konulu çal›fltaylar›n yer ald›¤› Cebit
Biliflim Fuar›’na kat›larak gelece¤i belirleme
ve kariyer konular› ile ilgili kazan›mlar elde
ettiler.
Bunun d›fl›nda ö¤renciler için ÖSS öncesi
motivasyon amac›yla üniversite tan›t›m gezileri yap›ld›. Bu do¤rultuda 16.10.2008 tarihinde Koç Üniversitesi’ne, 17.11.2008 tarihinde
Sabanc› Üniversitesi’ne bir tan›t›m gezisi düzenledi.
Yurtd›fl› üniversite baflvurular› sürecinde
yurt d›fl›ndaki Yale, Mt. Holyoke, Hamilton,
Babson, Carelton, St Mary's, University of
Ontario Tech, Drexel üniversitelerinin temsilcileri okula gelerek aday ö¤rencilerle görüflmeler yapt›.
TEV‹TÖL ö¤rencileri, Dünya Felsefe Günü
etkinli¤i çerçevesinde Bahçeflehir Üniversitesi’nde etkili bir çal›flma ve sunum gerçeklefltirdi. 27-30 Kas›m aras›nda ise TEV‹TÖL
ö¤rencileri ve ö¤retmenleri Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki Model Birleflmifl Milletler
Aktivitesine kat›ld›lar aktivitede Tanberk Can
Derviflo¤lu, Emel Bike, Su Öner ve Yunuscan
Görür sunum yapt›lar. TEV‹TÖL ö¤retmen ve
ö¤rencilerinden yaklafl›k 120 kiflilik bir grup
Euroleague kapsam›nda oynanan Efes Pilsen-Real Madrid basketbol maç›n› izlemeye
gittiler.
TEV dergi
Ocak 2009
TEV‹TÖL’den haberler
TEV‹TÖL’de Cumhuriyet Balosu
TEV ‹nanç Türkefl Özel Lisesi'nin kuruldu¤u dönemden bu yana yürütülen önemli geleneklerinden biri olan "Cumhuriyet Balosu" bu y›l
da büyük bir ilgi ve heyecanla gerçeklefltirildi.
Balo, Gebze Rotary Kulübü'nün sponsorlu¤u ve TEV‹TÖL Yemekhanesi’nin deste¤iyle Gebze TEV‹TÖL Interact Kulübü taraf›ndan organize edildi. Ö¤retmenlerin ve okul personelinin de yo¤un kat›l›m
gösterdi¤i baloda, klasik ve güncel danslar eflli¤inde hofl dakikalar
yafland›.
TEV‹TÖL’de Arama Konferans›
11-12 Ekim 2008 tarihinde gerçekleflen arama konferans›nda gelecek tasar›m çerçevesi ba¤lam›nda TEV‹TÖL’ün vizyonu, misyonu, ana
hedefleri ve e¤itim kurgusu; ifladamlar›, e¤itimciler, TEV‹TÖL veli ve
ö¤rencilerinin kat›l›m›yla iki gün boyunca detayl› olarak ele al›narak,
de¤erlendirildi.
TEV‹TÖL ö¤rencileri, Arama Konferans› kat›l›mc›lar›na teflekkür etmek amac›yla okuldan görüntülerden oluflan resimler yapt›lar. Her
çal›flmada oldu¤u gibi, bu çal›flmada da araflt›rma süreci ile çal›flmaya bafllayan ö¤renciler, daha sonra okulu en iyi tan›tan eserlerin,
okuldan kareler olaca¤›na karar verdiler. K›sa bir gözlem çal›flmas›ndan sonra eskiz çal›flmalar›na baflland› ve ö¤renciler her gün geçtikleri koridorlar›, binalar› daha detayl› flekilde incelediler. Ald›klar› bu
kadrajlar› guaj boya tekni¤i ile renklendiren ö¤rencilerin çal›flmalar›
sonunda “TEV‹TÖL Ö¤renci Kartlar›-Okulumuzdan Kareler”ortaya
ç›kt›.
TEV‹TÖL’de Deutsche Bank Konuklar›
TEV‹TÖL’ü ziyaret eden Deustche Bank yetkilileri, okul müdürü Azmi Özkardefl’in sunumuyla okul hakk›nda detayl› bilgi ald›lar. Sonras›nda TEV‹TÖL ö¤rencileriyle sohbet eden Deustche Bank yetkilileri,
‹K Semineri vermek, ekonomist olmak, mühendis olmak, bankac› olmak gibi konular üzerinde konufltular.
Deustche Bank yetkilileri, bir sonraki buluflma yerini Deustche
Bank Genel Merkezi olarak belirledi ve ö¤rencileri burada a¤›rlayarak
kariyer ve hedef belirleme konusunda katk› sa¤layabileceklerini ilettiler.
TEV‹TÖL’de Konuklar
10 Kas›m 2008 Pazartesi günü düzenlenen Atatürk’ü Anma Program› çerçevesinde ö¤rencilerin haz›rlad›¤› bir drama gerçeklefltirildi.
Saat 09.05’te gerçekleflen sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’ndan sonra
saat 10.45’te, Sabanc› Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakülte-
si'nde ö¤retim görevlisi olan Halil Berktay TEV‹TÖL’e konuk oldu.
Okulda gerçekleflen söyleflide Halil Berktay, Atatürk’ü tarihsel gerçekli¤i içinde de¤erlendirirken, Atatürk’ün bat›ya bak›fl›n› örneklerle
vermeye çal›flt›. Atatürk’ü tan›mam›z ve anlamam›z aç›s›ndan oldukça verimli geçen söyleflinin sonunda Berktay, ö¤rencilerin sorular›n›
yan›tlad›.
Sanat›n içinde do¤up büyüyen fievval Sam da 26.11.2008 tarihinde
TEV‹TÖL Sanat ö¤rencileri ile bulufltu. Sam’›n sempatik tav›rlar› ve
ö¤renciler aras›nda geliflen diyaloglar› haf›zalara kaz›nd›. Konuflmalardan sonra s›ra ezgilere geldi. Sam’a, sohbet ve müzik dolu dakikalar›n sonunda bugünün an›s›na TEV‹TÖL ö¤rencilerinden Cansu Civelek ve Mehmet Beflikçi’nin yapt›¤› bir resim hediye edildi.
TEV‹TÖL velilerinden Melih Pekiner’in deste¤iyle, yelken e¤itmeni
Haluk Ifl›nda¤ da TEV‹TÖL’e gelerek ö¤rencileri teknik bilgi ve ön e¤itim konusunda bilgilendirdi ve sonras›nda ö¤rencileri yelkenle tan›flt›rd›. Bu konuklar›n d›fl›nda Kenan Mortan da 20 Kas›m 2008’de
TEV‹TÖLe gelerek ekonomi ö¤rencileriyle söylefli gerçeklefltirdi.
TEV‹TÖL Ö¤rencileri AKM ‹DSO Korosu &
TRT Gençlik Korosu’nda
Her y›l düzenlenen, AKM ‹DSO Korosu seçmeleri, 21 Kas›m 2008 tarihinde gerçekleflti.
Yap›lan seçmelerde, s›nava kat›lan 12
TEV‹TÖL ö¤rencisi AKM ‹DSO Koro’sunu kazanmakla birlikte, aralar›ndan 3 ö¤renci de
TRT Gençlik Korosu’na seçildi. Düzenlenen
belirli günlerde ö¤renciler, koro çal›flmalar›na kat›larak, ses, diyafram, artikülasyon, diksiyon, enstrüman ve flef uyum dersleri alacaklar. Böylelikle, TEV‹TÖL Müzik Bölümü 20
kifliyi daha sanatla buluflturmufl oldu.
TEV‹TÖL’de Geri Dönüflüm
2006 y›l›nda biyoloji ö¤retmeni Ellen Field
önderli¤inde gönüllülük esas›na dayal› olarak kurulan Green Team’in çal›flmalar› 2008
27
28
TEV‹TÖL’den haberler
flubeler - Kayseri
29
TEV Kayseri fiubesi
Eylül’den itibaren 12. s›n›f ö¤rencisi Onur Fidangül öncülü¤ünde 16 gönüllü TEV‹TÖL ö¤rencisi, rehber ö¤retmenler ve baz› kurumlar›n deste¤i ile yürütülüyor. Genel olarak küresel sürdürülebilirlik, çevre ve do¤a dostlu¤u felsefesi üzerine çal›flmalar yapan Green
Team, Eylül ay›ndan itibaren Geri Dönüflüm,
Kompost, Enerji Verimlili¤i, Sürdürülebilir
Yaflam Alanlar›, GEYC E¤itim Program›, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n Kullan›m›, Tasarruf, Muallimköy E¤itim Projesi, ‹lkö¤retim
Ö¤rencileri için Ekoloji, Küresel Çevre
Tehditleri ve Sürdürülebilirlik E¤itimi ve Okul
Tabanl› Topluluk Hizmetleri Program› ile
ilgili çal›flmalar bafllatt›. Projelerde çeflitli
proje gruplar›, akademik departmanlar, sivil
toplum örgütleri, üniversite proje gruplar›
ve kurumlar› ile de ortak çal›flmalar yürütülüyor.
TEV‹TÖL’de Ö¤retmenler Günü
TEV‹TÖL ö¤rencileri, 24 Kas›m 2008 Ö¤retTEV dergi
Ocak 2009
menler Günü’nde ö¤retmenlerinin yan›ndayd›lar.Bu anlaml› ve özel
gün ö¤le yeme¤i servisi ile bafllad› ve geleneksel ö¤retmenler günü
yeme¤inde Topluluk Kurulu’nda yer alan ö¤renciler, gönüllü olarak
ö¤retmenlere yemek servisi yapt›.
‘Ne ‹dik? Ne Olduk?’ bafll›kl› sunum eflli¤inde küçük bir yar›flma
da yap›ld›. Yar›flmada okul ö¤retmenlerinin bebeklik ve çocukluk dönemlerine ait foto¤raflar› ö¤retmenlere ve ö¤rencilere gösterilerek,
onlardan foto¤raflar›n hangi ö¤retmene ait oldu¤unu bulmalar› istendi. Oldukça heyecanl› ve nefleli geçen sunumun ard›ndan, okul ö¤rencilerinden oluflan “Acapella” grubu mini bir konser verdi.
“Ö¤retmenim Can›m Benim” flark›s› yemekhane duvarlar›nda yank›lan›rken, akflam ise ö¤retmenler TEV‹TÖL velilerinden Salih Özcan
ve efli Beyhan Özcan’›n organize ettikleri yemekteydiler. S›cak bir ortam›n hâkim oldu¤u, birbirinden leziz yemeklerin yenildi¤i akflamda
ö¤retmenler oldukça iyi vakit geçirdiler.
TEV‹TÖL Baflvuru ve Kay›t Kabul Süreci
Bu y›l 10 May›s 2009 Pazar günü, ülke genelinde 12 s›nav merkezinde gerçeklefltirilecek olan birinci aflama ö¤renci seçme s›nav› baflvuru süreci bafllad›. Adaylar 4 May›s 2009 tarihine kadar baflvuru formunu TEV‹TÖL’e ulaflt›rmal›d›r.
Çocuk yafllarda ailede bafllayan e¤itim, okullaflma ile ö¤retim olarak
devam eder. E¤itim ve ö¤retim toplumlar›n geliflmesinin ana kayna¤›d›r. Bu kayna¤›n en önemli unsuru insand›r. E¤itilmifl insan gücünün
yaratm›fl oldu¤u ekonomik katma de¤erin, ülkelerin ba¤›ms›zl›¤›n›n
tek flart› oldu¤unun bilinciyle hareket eden TEV’in Kayseri fiubesi, geçti¤imiz May›s ay›nda kurulufl aflamas›n› tamamlad›. TEV Genel Müdürü
Turgut Bozkurt’un deste¤i ile Ocak 2007’de bafllat›lan kurulufl çal›flmalar›, hay›rsever Kayserililerin katk›lar›yla tamamland›.TEV Kayseri fiubesi 26 May›s’ta, TEV Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n Ömer M. Koç ve
yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Valisi, Kayseri Büyükflehir Belediye
Baflkan›, ilçe belediye baflkanlar›, Kayserili hay›rseverler ve davetlilerin
kat›l›m› ile görkemli bir törenle aç›ld›.
TEV Kayseri fiubesi için Kocasinan Belediyesi’nin TEV’e tahsis ederek
kiraya verdi¤i 1930’lu y›llarda infla edilmifl olan tren gar› lojman› restore edildi. Mimari tarz› ve merkezi konumu, TEV’in kullan›m›na çok uygun olan binadan ayr› olarak Kocasinan Belediye Baflkan› ile yap›lan
görüflmeler sonucunda yan binada bulunan bir daire de TEV’e kiraland›. Bu dairenin toplant› ve e¤itim salonu olarak düzenlenip, aktif hale
getirilmesi planlan›yor.
TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt flubenin kurulufl aflamas›nda,
Kayseri’nin iki yerel kanal›nda kat›ld›¤› programlarla, TEV’i detayl› biçimde tan›tt›. Müteflebbis Heyet Baflkan› Ak›n Bayrak da yerel bir televizyonda kat›ld›¤› programda, TEV’in amaç, ilke ve etkinlikleriyle ilgili
bilgiler verdi.
TEV Kayseri fiubesi gelece¤imiz için durmaks›z›n çal›fl›yor
Kayseri fiubesi kuruldu¤u günden itibaren TEV’in tan›t›m› için büyük
çaba gösteriyor. Erciyes Üniversitesi nezdinde, ö¤retim üyelerine yönelik tan›t›mlar düzenleniyor, TEV’i ö¤rencilere de tan›tmak amac›yla her
fakülteye TEV afiflleri as›l›yor. Ayr›ca KAMPUS TV‘de sürekli ve ücretsiz
olarak TEV’in tan›t›m› yap›l›yor. Di¤er yandan, tüm banka flubeleri, doktor muayenehaneleri, avukat bürolar›, sanayi kurulufllar› bizzat ziyaret
edilerek bilgi ve broflür veriliyor. Sürekli yap›lacak bu tan›t›m faaliyetleriyle, TEV’in Kayseri’de kendine sa¤lam bir yer edinmesinin yan›nda, baflar›l› gençlerin TEV’den daha çok yararlanmas› da amaçlan›yor.
Kayseri fiubesi, TEV’in gelirlerini art›rmak maksad›yla yeni yöntemler
de gelifltiriyor. “Vefat eden kifli için ba¤›fl sertifikas› “ düzenleyip taziyeye gelenlere veriyorlar. Bu yöntemin Kayseri’de kabul görebilece¤ini
düflünen TEV gönüllüleri, ilk uygulamay› yaparak baflar›l› sonuç ald›.
Öte yandan K›z Ö¤renci Yurdu konusunda
Büyükflehir Belediye Baflkan› ve Erciyes Üniversitesi Rektörü ile görüflülerek olumlu cevap
al›nd›. Bu proje için rektörlük taraf›ndan kampus içinde ve d›fl›nda birkaç arsa alternatifi sunuldu.
Kayseri fiubesi yetkilileri, bu y›l TEV‹TÖL
(Türk E¤itim Vakf› ‹nanç Türkefl Özel Lisesi) s›nav›n›n Kayseri’de de yap›lmas› konusunda al›nan karar do¤rultusunda ‹l Milli E¤itim Müdürü ile görüfltü. Görüflme neticesinde s›nav için
flehir merkezinde tarihi bir yap› olan Kayseri
Lisesi tahsis edildi. TEV‹TÖL’ün bir benzerinin
veya parças›n›n Kayseri’de oluflturulmas› hedefi için fikri altyap› da oluflturulmaya baflland›.
B‹Z‹M ÇOCUKLARIMIZ
Kimi s›cak bir yuvada,
Kimileri sokaklarda
Yal›n ayak karn› aç.
Ürkek bak›fll›, bak›ma muhtaç.
‹flte onlar bizim çocuklar›m›z.
Türkiye’min gelece¤i,
Yar›nlar›m›z, umutlar›m›z….
Durun!..... K›zmay›n.
Suç ifllemek onlar›n suçu de¤il,
Bütün suçlar› yaln›zl›k.
Haydi uzat›n dost ellerinizi.
fiefkatle kucaklay›p
Sar›n sevgi çemberinize.
Çünkü onlar bizim çocuklar›m›z.
Türkiye’min gelece¤i.
Yar›nlar›m›z, umutlar›m›z.
Perihan Öztürk
Emekli Ö¤retmen
TEV Kayseri Gönüllü Üyesi
30
yurti içi bursiyerlerimiz
yurt içi bursiyerlerimiz
“Benim gibi insanlar›n siyasette farkl›
çözümler üretebilece¤ine inan›yorum”
B
Baflar›l› bir ifl kad›n› oldu¤unuzu biliyoruz.
Siz Didem Engin olarak kendinizi nas›l
tan›ml›yorsunuz?
Ben sürekli konuflmak ve elefltirmek yerine
birfleyleri de¤ifltirmek için kollar› s›vay›p iflin
içine girmek gerekti¤ini düflünen biriyim. Fikir
gelifltirmek, çözüm üretmek ve sonuç almak
isteyen biriyim. Ekonomi ve siyaseti tercih etmemin en önemli sebebi bu yönlerim san›r›m.
TEV’le tan›flma hikayenizi anlat›r m›s›n›z?
Ben TEV’in yurt içi bursiyeriyim. Bir kamu
üniversitesi olan Galatasaray Üniversitesi’nde
e¤itime devam edebilmek için maddi deste¤e
ihtiyac›m vard›. Üniversite kampusunda TEV’in
ilanlar›n› gördüm. Baflvurduktan sonraki süreçte TEV’i daha yak›ndan tan›ma imkan› buldum. Bursu ald›ktan sonra TEV’deki yetkililerle tan›flt›k ve çok farkl› etkinliklere davet edildik. Özellikle Güsel Abla bizim annemiz gibiydi.
TEV ö¤rencilerin maddi s›k›nt›lar› düflünmekten ziyade derslerini düflünmeye yönlendirdi.
TEV benim için ve san›r›m her bursiyer için çok
farkl› bir yere sahip, bir aile gibi. TEV bize burs
Didem Engin kimdir?
1977 y›l›nda Ankara’da do¤du. Frans›z Charles de Gaulle Lisesi ve Galatasaray
Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i bölümünden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra yüksek lisans›n› Avrupa Komisyonu’nun Jean Monnet Bursu ile Belçika’n›n Brugge flehrindeki ünlü okul College of Europe’da Avrupa Ekonomisi
üzerine yapt›. Türkiye’ye döndükten sonra bölgesel kalk›nma, ekonomik ve sosyal uyum ve istihdam art›fl›na yönelik pek çok uluslararas› projenin yönetiminde
görev ald›. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’de destekledi¤i kurumsal yeniden yap›land›rmaya yönelik birçok projede yer ald›. 2004 y›l›nda Renova Ekonomi ve Yat›r›m Dan›flmanl›¤› Ltd. fiti. adl› bir flirket kurarak dan›flmanl›k hizmeti vermeye
bafllad›. Didem Engin halen Renova’n›n genel müdürlü¤ü görevini yürütmektedir.
Didem Engin Frans›zca, ‹spanyolca ve ‹ngilizce bilmektedir.
TEV dergi
Ocak 2009
vermekle kalmad›, tüm sorunlar›m›zla da ilgilendi. Burs verdi¤i ö¤rencileri çocu¤u gibi gören bir yap›. Bu nedenle TEV’den burs alanlar›n
hepsi baflar›l› kifliler. TEV’in yaln›zca yurt içi burslar› yok; yurt d›fl›, üstün yetenek burslar›n›n yan›nda yurt d›fl›ndaki kurumlarla ifl birli¤i içerisinde yürüttü¤ü programlar da var. Ö¤renciler uluslararas› bir perspektifte yetifltiriliyorlar. TEV’in; yarat›c›, sorgulayan, kendine güvenen
gençler yetifltirme hedefi bizim için büyük bir flans oldu.
Galatasaray Üni. Endüstri Mühendisli¤i ve Belçika’da Avrupa
Ekonomisi okudunuz. Ekonomi okuman›z›n özel bir nedeni
var m›yd›? Baban›z›n iktisatç› olmas›n›n bu yönde bir etkisi oldu mu?
‹ktisat ile ilgili konular hep ilgimi çekiyordu. ‹ktisat, siyaset ve hukuktan daha somut bir dal olarak geliyordu bana. Üniversitenin son s›n›f›ndayken 1999-2000 y›l›nda AB süreci h›zlanm›flt›. Helsinki Zirvesi’nde
Türkiye’nin adayl›¤› kabul edilmiflti. Bu süreç beni Avrupa Ekonomisi
okumaya yönlendirdi. Bugün her faaliyet alan›nda AB konusunda uzmanlaflm›fl kiflilere ihtiyac›m›z var. Türkiye’nin önünde çok zor bir süreç
var. Uyum süreci dedi¤imiz süreç kolay bir süreç de¤il, tüm kriterlerin
uygulanmas› gerekiyor. Avrupa’n›n g›dadan e¤itime birçok standard› var.
RENOVA’n›n kurulufl öyküsünden bahseder misiniz?
Gümrük Müsteflarl›¤›’na ba¤l› olan bir kamu kurumundan 2004’ün
bafl›nda ayr›larak Renova Ekonomi Yat›r›m Dan›flmanl›¤› flirketini kurdum. Çal›flt›¤›m›z konular iki bafll›k alt›nda toplanabilir. Bir taraftan
uluslararas› ihaleler ve sözleflmeler konusunda dan›flmanl›k hizmeti
veriyoruz. Bu asl›nda bize manevi olarak da mutluluk veren bir konu.
fiirketlerin yurt d›fl›nda proje kazanmalar›na yard›mc› oluyoruz. Müflterilerimiz hangi alanda faaliyet gösteriyorsa biz onlara o yönde yard›mc›
oluyoruz. Di¤er taraftan o ülkelerde onlar›n ilgi alan›na girebilecek projeleri araflt›r›yoruz. Teklif haz›rlama sürecinde de yard›mc› oluyoruz.
Böyle bir teklif dosyas› haz›rlanmas› için nas›l bir yol izlenmesi gerekti¤i konusunda destek veriyoruz. Bu projeler kamu destekli ya da Avrupa
Komisyonu’nun projeleri olabiliyor.
Avrupa’n›n Türk flirketlerine bak›fl aç›s› nas›l?
‹lk bafllarda aç›kças› zorlan›yorduk. Biz bu ifle bafllad›¤›m›z zaman
Türk flirketleri yurt d›fl›ndan resmi ifller alm›yorlard›. Avrupa’da çok baflar›l› olan flirketlerimiz var fakat hep özel sektör için çal›flm›fllar, kamu
hizmeti yapmam›fllar. Teklif verdi¤imiz kurumlar da ‹çiflleri Bakanl›¤› ya
da Darphane gibi büyük kurumlar. Onlar da Türk flirketlerinden teklif ald›klar›nda ilk baflta yad›rgad›lar. Çünkü Türk flirketleri bu tür yerler için
hep tafleron olarak çal›flm›fl yani direkt yüklenici olmam›fllar. Bu nedenle karfl› taraf› ikna edebilmek oldukça zor.
Ak›llar›nda ‘Acaba ifli zaman›nda teslim edebilirler mi, bekledi¤imiz
31
standartlara uygun olur mu’ diye soru iflaretleri vard›. Avrupa’da standartlar hakikaten çok
üst düzeyde. Sertifikasyondan tutun da standartlara kadar birçok konuda çok titiz davran›yorlar. Bunu yavafl yavafl aflmaya bafllad›k.
Pek çok Türk flirketinin yurt d›fl›ndan ifl almas›na yard›mc› olduk. Bizimle çal›flarak yurt d›fl›ndan ilk kamu iflini alan birçok flirketimiz
var. Bu firmalara Bat› Avrupa’dan Balkanlar’a
kadar, ‹ngiltere, Fransa ve ‹rlanda da dahil pek
çok farkl› ülkeden ifl kazand›rd›k.
Türkiye’de kad›nlar›n parlementer hayata
daha çok kat›lmas›n› nas›l sa¤layabiliriz?
Sizce Türk halk› parlamentoda kad›n
görmeyi gerçekten istiyor mu?
Kad›nlar›n çok ciddi sorunlar› var. Mesele
sadece parlamentoda kad›nlar›n say›s›n› art›rmak de¤il. Bunun altyap›s›n› oluflturmak laz›m. En baflta e¤itim ile ilgili sorunlar var. Yaln›zca siyasette de¤il bürokratik alanda da kaç
tane kad›n yetkili var? Kad›nlar asl›nda kamu
kurumlar›nda ve sivil toplum örgütlerinde de
çok s›n›rl› bir flekilde yer al›yorlar. Özel sektörde durum daha farkl›. Özel sektöre bakt›¤›m›z
zaman pek çok baflar›l› ifl kad›n›n›n yüksek
mevkilerde yer ald›¤›n› görebiliyoruz. Dolay›s›yla bu yap›lamayacak birfley de¤il. Önemli
olan bunu kamuda da yapabilmek. Hükümetin
ülkeyi nas›l yönetti¤i çok önemli. Milletvekili
listeleri, toplumda genifl kitlelere hitap edebilen kiflilerden olufluyor. Kad›nlar bu tür mevkilerde olmad›¤› için de bu kanallar hep t›kal›
oluyor. Türk insan› asl›nda kad›nlar›n siyasette daha çok yer almas›n› istiyor. Soka¤a ç›kt›¤›n›zda, ev ziyaretleri yapt›¤›n›zda bunu aç›kça
dile getiriyorlar. Siyasette farkl› yüzler görmek
istiyorlar. Kad›nlar›n e¤itim almas›n› sa¤layan
ve adayl›klar›n› teflvik edecek bir mekanizma
oluflturmak flart. Ayr›ca kad›nlar› siyasette
yaln›zca kad›n kollar›nda çal›flan kifliler olarak
görmemek laz›m. Yaln›zca kad›n meseleleriyle ilgili de¤il tüm alanlarda kad›nlar›n söyleyece¤i ve yapaca¤› çok fley var.
32
portre
portre
Prof. Dr. Kadri Özçald›ran
Bo¤aziçi Üniversitesi
Rektörü
“Türkiye’nin
gelece¤i
teknolojiye
yat›r›mda”
Türkiye’nin en en büyük, en sayg›n
üniversitelerinden birinin; Bo¤aziçi
Üniverstesi’nin Rektörü Kadri Özçald›ran.
Özgürlü¤üne düflkün kiflili¤ini biraz k›s›tlasa da,
derslerde ö¤rencilerle e¤lenceli vakit geçirmeyi
özlese de, bulundu¤u bu noktadan memnun.
Bo¤aziçi’nin ‘Kadri Baba’s›. Derslerinde bile
bireysel özgürlüklere sayg› duyan, Bo¤aziçili
olman›n diplomadan çok daha fazla fley ifade
etti¤ini bilen, projelerle yat›p kalkan, akl› ve
yüre¤iyle tüm Bo¤aziçililerin benimsedi¤i
efsane rektör. Yapacak çok fleyi ve aflacak çok
engeli var ama o baflaraca¤›na inan›yor,
Bo¤aziçi Üniversitesi’ne inand›¤› gibi. Bu
üniversiteyi uluslararas› boyuta tafl›mak
konusunda da oldukça kararl›. Biz onu, ünlü
kot pantolonu ve pantolon ask›s›yla görmeyi
umuyorduk; o bizi lacivert tak›m elbisesi ve
k›rm›z› kravat›yla karfl›lad›.
TEV dergi
Ocak 2009
S
Sizinle ilgili birçok fley biliyoruz. Sizi hep
baflkalar› tan›ml›yor. Siz kendinizi nas›l
tan›ml›yorsunuz?
Durufl anlam›nda çok da ba¤›ms›z olam›yor
insan. Kiflisel duruflunuzu üniversitenin genel
duruflu üzerine infla etmeniz gerekiyor. Kendi
bafl›n›za daha farkl› davranacak olsan›z bile
üniversite ad›na bir ifl yaparken daha farkl› davran›yorsunuz. Burada beni ve üniversitedeki
görevimi birbirinden ay›rmak do¤ru olur mu
bilmiyorum. Geçmifl olarak bakarsak, 1956 ‹zmir Karfl›yaka do¤umluyum. ‹zmir Maarif Koleji’nde okudum. fiimdiki Bornova Anadolu Lisesi
yani. ODTÜ’de Elektrik Elektronik Mühendisli¤i
ö¤renimi gördüm. Ard›ndan 1980’de Amerika’da Georgia Üniversitesi’nde elektrik mast›r›,
1984’de matematik mast›r› yapt›m. 1985’te
doktora, ard›ndan askerlik. 87’den itibaren de
Bo¤aziçi Üniversitesi’ndeyim. Kiflili¤imi en ciddi flekillendiren kurum ‹zmir Maarif Koleji’dir.
Ne ald›n›z ‹zmir Maarif Koleji’nden?
Bu de¤erler asl›nda ‹zmirli olmaktan da gelir
ama ‹zmir Maarif Koleji bunun üzerine art› de¤erler de katm›flt›r. Birincisi özgürlü¤üne düflkün olmak. ‹ki, insanlarla iletiflim kurmada kolayl›k. Bu da okuldaki sosyal ve kültürel ortamla alakal› birfley. Tabii özgürlü¤e düflkünlük,
e¤itimci oldu¤unuz zaman ne kadar geçerli o
ayr›.
Nereye kadar özgürlük?
Bir baflkas›na zarar vermeyece¤iniz noktaya
kadar.
Çok net bir karaktere sahip, düflündüklerini
aç›kça dile getiren biri olarak
tan›n›yorsunuz. Ö¤rencileriniz taraf›ndan
‘Baba Kadri’ olarak adland›r›lm›fls›n›z.
Hakk›n›zda ö¤rencilerinizin yazd›¤› çok fley
var internette. Bunlarla ilgili ne
düflünüyorsunuz?
Bir k›sm›n› okudum. Arada bir bofl vaktim oldu¤unda bak›yorum yorumlara. Baz› ö¤rencilerim de internete yazar bana söyler sonra, ho-
33
cam sizin hakk›n›zda flöyle yazd›m, diye. Ben o yazanlar› yaklafl›k olarak
bilirim.
Ö¤rencilerinize yak›n m›s›n›z?
fiu anki konumumda de¤il ama hoca oldu¤um dönemde ola¤anüstü
yak›nd›m. Maalesef derslere giremiyorum flimdi.
Sizce ö¤retmenlik, gençlere yak›n olmak nas›l birfley?
Ö¤rencilerle birlikte s›n›fta neyi yaflars›n›z?
Çok e¤lencelidir s›n›fta olmak. Dinamik bir ortamd›r. Ben ö¤rencilerimi özgür b›rak›r›m. Konuflanlara, dersi dinlemeyenlere bile gidin arkada oturun bizi rahats›z etmeyin de ne yaparsan›z yap›n, derim. Arkadafllar›n›n ders dinlemesini engellemedi¤i sürece çocuk arkada uyuyor mu,
oyun mu oynuyor, sevgilisine mektup mu yaz›yor beni hiç alakadar etmez. Bir de s›n›fta çocuklardan çok fley ö¤reniyorum. Mesela internet
teknolojisini çocuklar›mdan ö¤rendim. Bana onlar gösterdiler.
Rektörlü¤e adayl›¤›n›z› koymaya da seçimlerden bir ay önce karar
vermiflsiniz. Nas›l karar verdiniz rektör olmaya? Sizi motive eden
fley neydi?
Ben de bu soruyu kendi kendime hala soruyorum. Birtak›m fleylerin
daha iyi yap›labilece¤ine duydu¤um inanç motive etti beni. Birdenbire
olmad› tabi ki. Uzun bir sürecin sonucunda oluflan bir karard› bu. Polemi¤e de girmek istemiyorum asl›nda. O böyle yapt›, flu flöyle yapt›, diye.
Negatiflerle kaybedecek vaktim yok.
“Bo¤aziçi Üniversitesi’nin lisansta yakalad›¤› baflar›y›, lisansüstüne de
tafl›mak birincil hedefimiz.”
Siz neyi de¤ifltirmek, ne yapmak üzere buradas›n›z?
Benim tespitim flu: Bo¤aziçi gerçekten Türkiye’nin en iyi okullar›ndan
biri. Hatta birçok kifliye göre en iyisi. Bizim flöyle bir tezimiz var. Buras›
e¤itim verdi¤i her dalda ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i’nden ‹flletme’ye kadar,
dünyan›n say›l› lisans kurumlar›ndan biri. Yani burada lisans al›p dünyan›n herhangi bir üniversitesine bir mast›r, doktora ö¤rencisi olarak gidip
rahatl›kla bitiremeyecek, baflar›l› olamayacak ö¤rencimiz yok. Buras› bu
anlamda ola¤anüstü iyi bir yer. Bununla birlikte bulundu¤u konum stabil de¤il. Bundan kast›m; bu konumda kalabilir de kalamayabilir de. Yani hassas bir noktada. Bo¤aziçi’nin içinde bulundu¤u durum birçok faktörden ötürü karars›z bir denge noktas›. fiu anki konumu bizi rahatlatmamal›. Buradan afla¤› kaymak da mümkün. Öyle dinamik bir dünya ki
ya yukar› ç›kacaks›n›z ya afla¤› ineceksiniz. Dura¤an kalma gibi bir durum söz konusu de¤il. Hiçbir kurumun bulundu¤u yeri koruma gibi bir
flans› yok. Bu tüm kurumlar için geçerli. Bu nedenle birtak›m at›l›mlar
yapmak gerekiyor.
34
portre
Nedir bu at›l›mlar?
Birincisi okulun lisans e¤itiminde yakalam›fl
oldu¤u baflar›y› mutlaka ama mutlaka lisansüstüne de tafl›mak. Yani burada insan potansiyeli olarak bir potansiyel var zaten. Lisansta
bu kadar baflar›l› olan ö¤retim üyelerinin lisansüstünde de bu kadar baflar›l› olmamalar› için
bir sebep yok. Sebepler var ama bunlar içerden de¤il, d›flardan kaynaklanan sebepler. Lisansüstü e¤itim ve araflt›rmada önümüzde ne
engel varsa bunlar›n ortadan kald›r›lmas› birincil hedefimiz. Bu engeller on tanedir de ben
belki ikisini kald›rabilirim. Benden sonra gelen
de bu yönde çal›fl›r. Bu hedef için harekete
geçmemiz gerekiyor. ‹vmelenmesi gerekiyor.
Bununla ilgili geçenlerde bir çal›flma yapt›k.
Bu okulda TÜB‹TAK’tan, TUBA’dan, Sedat Simavi’den ne kadar ödül alm›fl araflt›rmac› varsa toplad›k. 40-50 kiflilik bir grup olufltu. Bundan sonra ne yapmal›, nas›l yapmal› bunlar›
konufltuk, kararlar ald›k. Daha somut fleyler
de var. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt›rma Enstitüsü kesin olarak Türkiye’nin en
önemli kurumlar›ndan biri. Ama özellikle Türkiye’nin ve dünyan›n en önemli veri toplama
merkezlerinden biri olmas› gerekiyor. Bu noktaya gelme flans› var. Bu yönde bir at›l›m yap›p,Kandilli’yi bu flekilde konumland›rmak çok
önemli. Kandilli oldu¤u için orada birtak›m
teknik sorunlar var. Belki bu noktada politikac›lar›n da yard›m› gerekecek.
Çok zor olmayacak bu ifl. Bu bir ülke meselesi çünkü. Çok stratejik bir yer ve bizim de
flanss›zl›¤›m›z var. Fransa flaraplar›yla, biz
depremle biliniyoruz. Bir baflka proje de tüm
kampusun dijital ortama geçirilmesi. Ö¤rencilerin yapt›¤› ifllerden tutun da sat›n almac›lar›n
ya da yap› ifllerinin yapt›¤› ifllere kadar bütün
“Bir Bo¤aziçili demek;
formasyonu çok sa¤lam,
toplumsal becerileri geliflmifl,
kendisine çok güvenen bir
birey demektir.”
TEV dergi
Ocak 2009
portre
kampusta olan biten her fleyin ve tüm verilerin ifllenmesi ve bir yerde
toplanmas›. Bir di¤er proje de kampusa olabildi¤ince yak›n bir arsa bulunup ö¤retim üyeleri için lojman veya konut yap›lmas›. Bo¤aziçi ve Robert Kolej’in kültürel ve tarihi miras›n›n korunmas› için bir merkez kurulmas› projesi var. Bütün arflivler Kolombiya Üniversitesi’nde. Üniversiteyle görüfltüm. Gönderecekler bize bu arflivi. Tüm kampusun ekolojik bir ortam haline getirilmesi projesi var. Kilyos’taki kullanamad›¤›m›z
kampusta rüzgardan, güneflten ve deniz suyunun tuzunu ve suyunu ayr›flt›rarak elde edilen hidrojenden enerji üretilmesi. Dolay›s›yla Bo¤aziçi’nin tüm kampuslar›nda oradan elde edilen, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›lmas›. Bo¤aziçi’yi, tüm enerjisini kendi, yenilenebilir
kaynaklardan üreten bir üniversite haline getirmeyi amaçl›yoruz. Bu
proje üç dört senemizi al›r. Bu tabi sosyal konumland›rmayla ilgili bir
proje.
Bu projeleri flekillendirmenizde elektronikçi, matematikçi
olman›z›n bir etkisi var m›?
Tabii ki var. Uzmanl›¤›n›z hangi yöndeyse o yönde gelifliyor alg›n›z.
Bo¤aziçi Üniversitesi tüm liselilerin idolü. Burada iyi e¤itimin
d›fl›nda baflka bir ortam da var. Bo¤aziçi Üniversitesi’nden mezun
olurken çocuklar bir baflka mezuniyet de al›rlar. Biraz bundan söz
edebilir miyiz?
Bo¤aziçi mezunu niye farkl› diye soruldu¤unda önce flunu belirtmek
gerekir. Üniversite e¤itimi öyle abart›ld›¤› kadar önemli birfley de¤il. Dal
e¤itimi o kadar önemli de¤il. Üniversitede al›nan en önemli fley formasyon. fiu an mezun olan bir çocuk, kariyerinin sonuna kadar ortalama üç
defa dal de¤ifltirecek. ‹flletmeci olarak bafllayacak sonra bilgisayarc›
olacak vs. Bu da demektir ki 18’le 22 yafl aras›nda okudu¤unuz fleyin
teknik bilgi olarak pek bir önemi yok. Ama formasyon, ald›¤›n›z e¤itimin
size katt›¤› de¤erler çok önemli. Ald›¤›n›z formasyonu hayat›n›z boyunca do¤ru kullanman›n yolunu ö¤renmiflseniz, ö¤renmenin de¤il ö¤renmeyi ö¤renmenin önemli oldu¤unu anlam›flsan›z ve ö¤renme yolunu
sezmiflseniz ondan sonras› çok daha kolay oluyor. Çok daha baflar›l›
oluyorsunuz. Dolay›s›yla üniversiteden bekledi¤imiz fley formasyon.
‹kincisi toplumsal beceriler. Yani insanlarla iliflki kurmay›, ekip çal›flmas› yapabilmeyi, sosyalleflmeyi ö¤renme. Gruplarla birlikte çal›flma, sorumluluk alma, proje kotarma ve projenin sonunda net bir flekilde o
projenin hesab›n› verme. Bunlar çok önemli. Üçüncüsü de burada Türkiye’den çok ayr› olarak, birey olarak sayg› görüyorsunuz. Birey olarak
sayg› gören biri kendine güvenir ve baflkas›na da sayg› gösterir. Dolay›s›yla Bo¤aziçi mezunu derken, formasyonu çok sa¤lam, toplumsal becerileri geliflmifl, kendisine çok güvenen bir insan tipinden bahsediyoruz. Türkiye’de ortalama bir üniversite mezunu, bunlardan birine bile
sahip de¤il. Bo¤aziçi bunlar› veriyor. Size bir örnek: Bir ö¤rencim Fran-
sa’n›n bir numaral› okulu olan Ekol Politik’de mast›r yapmaya gitti. Bo¤aziçi’ni bitirenler burada bir ya da iki sene daha okuyup mast›r al›yorlard›. Bizim bu ö¤rencimiz gitti. Yapt› mast›r›n› geldi, görüfltük. Ne yapt›n, diye sordum. Hocam zorland›m, dedi. Saçmalama sen zorlanmazs›n, dedim. Valla sosyal derslerde çok zorland›m, hep Frans›zca konufluyorlard›, ben ‹ngilizce biliyorum, Franzs›zca bilmiyorum ki, dedi. Bu
nas›l bir kendine güven. Adam Frans›zca bilmiyor. Fransa’ya mast›r
yapmaya gidiyor ve yaln›zca biraz zorlan›yor. Düflünün yani!
Prof. Dr. Kadri Özçald›ran
Siz bu di¤er mezuniyetlere neler katacaks›n›z?
Tespit etti¤im eksikler var tabi. Ö¤renci say›m›z çok fazla. 11 bin ö¤rencimiz var. Daha iyi bir e¤itim vermek istiyorsan›z ö¤rencilerinizin daha az olmas› gerekiyor. Bu çok net.
Toplumdan, politikalardan, hükümetlerden, YÖK’ten
soyutlayamay›z üniversiteyi. Peki nas›l koruyacaks›n›z
üniversitenin bu özgün yap›s›n› sokaktaki geliflmelerden?
Buray› koruman›n en büyük güvencesi buradaki ö¤retim görevlileridir.
Ö¤rencileri buna hiç katm›yorum çünkü onlar dört y›lda geliyorlar ve gidiyorlar. Ö¤retim üyeleri çok önemli.
Çok ö¤retim üyesi kayb›n›z oldu, geçmifl y›llara nazaran.
Özel üniversitelere gittiler.
Hay›r. Bunun hiçbir gerçekli¤i yok. Bunlar hep söylenti. Emekli olanlar var. Rektör olanlar var. Gidenler de var tabi. Ama öyle abart›ld›¤› gibi de¤il. Gidenlerin say›s› bu kadar y›l içinde 20’yi geçmez. Dört y›lda
seksen ö¤retim üyesi gelmifl Bo¤aziçi’ne. Etik olmak yaln›zca belirli bir
seviyede olanlar›n, rahat olanlar›n yapabilece¤i birfley. Bo¤aziçi’nin tuzu
kuru. Bizim duruflumuz çok farkl›. Biz her zaman kendimize bakar›z.
Baflkalar›yla ilgili yorum yapmay›z, görüfl belirtmeyiz. Bu anlamda, bunlar yaln›zca bir söylentidir. Bunu belirtmek isterim. Ö¤rencilerin do¤ru
yönlendirilmesi çok önemli. Söylentilerle olmaz. Bize gelen bir ö¤renci
e¤er Bilkent’te alan›na daha uygun bir e¤itim alacaksa ben söylerim
oraya git, diye. Çocuk için daha do¤ru oldu¤una inand›¤›m için yapar›m
bunu. Biz bunu uygulayabiliyoruz. Çünkü bir derdimiz, kayg›m›z yok. Biz
ö¤renciyi yaln›zca ö¤renci olarak görüyoruz. Bo¤aziçi bugün, on y›l önce oldu¤undan çok daha kuvvetli bir üniversite.
“Vizyonumuz lisansüstünde de uluslararas› çapta bir üniversite olmak”
Bo¤aziçi’yle ilgili vizyon verebilir misiniz?
Bo¤aziçi Üniversitesi nas›l lisans e¤itiminde dünya çap›nda bir yerse,
lisansüstü e¤itimde ve araflt›rmada da dünya çap›nda olma yönünde çok
ciddi potansiyeli vard›r. Bu potansiyelin gerçekleflmesi Bo¤aziçi Üniversitesi’nin vizyonudur. Genifllemek istiyoruz, yer anlam›nda ama yapam›-
yoruz. K›p›rdayacak yerimiz yok. Bo¤az taraf›na çivi çakam›yoruz. Etiler taraf› çok pahal›.
Dünyan›n en güzel kampuslar›ndan biri buras›.
Bunun yan› s›ra dünyan›n en pahal› topraklar›ndan birinin üzerine kurulu. Bu bizi çok s›k›flt›r›yor. Yer s›k›nt›s› çekiyoruz. Yurt yapmak istiyoruz ama yapam›yoruz. Okulumuza yeni gelen 1.s›n›f ö¤rencileri Kilyos’daki yurtlarda kal›yor. Kilyos nerede, Bo¤aziçi nerede. Yer problemini aflam›yoruz. Ayr›ca ö¤renci parametresi çok h›zl› de¤ifliyor. Bu de¤ifliklik, okulun ö¤renciye katabileceklerini de s›n›rl›yor. Siz bana
on skalas›nda 6 bilen biri olarak gelirseniz ben
yediyi, sekizi, dokuzu koyar›m. Ama iki, üç olarak gelirseniz bizim verdiklerimizle ancak befl,
alt› olursunuz. Bu problemlerin çözümü elimizde de¤il.
TEV’lilere söyleyece¤iniz birfleyler var m›?
fiunu söylemek istiyorum. Teknoloji üretme
meselesinde çözüm getiremezsek bilelim ki
ülkemizin gelece¤i ipotektedir. Burada da
araflt›rma üniversiteleri çok önemli. TEV ba¤›flç›lar›ndan bizim mahalle bakkal› R›za Amca’ya kadar herkesin yapabilece¤i bir katk›
varsa ça¤›rmak isterim. ‹steyenler vak›fla veya
benimle direkt olarak iletiflim kurabilirler. Asl›nda bunun için vakf›m›z›n bir çal›flma yapmas› laz›m. Kamuoyuyla iletiflime geçece¤imiz
ciddi bir çal›flma yapmam›z gerekiyor
35
36
diyalog
diyalog
TEV, Türkiye’yi flekillendirecek
temel tafllar› ar›yor
Prof. Dr. Süheyl Batum
Bahçeflehir Üniversitesi
Ö¤retim Görevlisi
Ça¤dafllaflma, sadece sistemi de¤ifltirerek
de¤il sisteme uygun bireyleri yetifltirerek olur.
Bu anlamda TEV’e ve di¤er STK’lara çok
önemli görevler düflüyor.
Bahçeflehir Üniversitesi Ö¤retim Üyesi ve
Vatan gazetesi yazar› Prof. Dr. Süheyl Batum
ile ülkemiz, e¤itim, hukuk devleti ve insan haklar› çerçevesinde bir söylefli yapt›k. Amac›m›z,
TEV’in Üstün Baflar› Bursu verece¤i ö¤rencilerin seçiminde kurumu daha yak›ndan tan›yan
Prof. Batum’un bir hukukçu olarak yukarda
sayd›¤›m›z konulardaki bak›fl aç›s›na vak›f olmakt›. Türkiye’yi flekillendirecek çocuklara yat›r›m yap›lmas›n› çok önemseyen Prof. Dr. SüTEV dergi
Ocak 2009
heyl Batum, kendi bak›fl aç›s›n› ortaya koyarken, yetifltirdi¤i ö¤renciler
için de “temel tafl›” olmak üzerine bir vizyon yarat›yordu. Söylefli sonras› ülkemiz gelece¤ine iliflkin umutlar›m›z artt›.
TEV’in üstlendi¤i görev çok önemli
“Baz› kurumlara d›flar›dan bakt›¤›n›zda gördüklerinizle içerisine girerek bakt›¤›n›zda gördükleriniz farkl› olabiliyor. TEV’i Üstün Baflar› Bursu veren komisyonuna davet edildi¤imde daha yak›ndan tan›ma flans›m
oldu. Burada gördü¤üm süreç beni çok etkiledi. Bir yandan TEV’in ça¤dafl e¤itimdeki rolü di¤er yandan da Üstün Baflar› Bursu için davet edilen ö¤rencilerin vizyonu çok etkileyiciydi. Bu duyumlar›m beni gelece¤e
iliflkin umutland›rd›. Pek çoklar›n›n dile getirmekte zorland›¤› konulara
de¤inmek ve bunlar üzerinden Türkiye’ye bakmak gerekir. Bu konulardan en önemlisi Osmanl›’n›n neden bütün çabalar›na ra¤men Avrupal›
olamay›fl›d›r. Tüm ›slahat kararlar›n›n al›nmas›na, o gün için görece radikal kabul edilebilecek Bat›l›laflma hareketi ön görülmüfl olmas›na
ra¤men Osmanl›’n›n Avrupal›laflamad›¤› ortada. Çözüm, cumhuriyeti
kabul etmek ya da insan haklar› beyannamesini kabul etmenin çok ötesinde. Osmanl› bu yeni sisteme uygun bireyi yetifltirmemifltir.
Oysa ki Osmanl›’n›n yapamad›¤›n› Türkiye Cumhuriyeti e¤itime önem
vererek yapabilece¤ini fark etmifltir. Peki, neden bugün hala gerideyiz
sorusunu sormak gerek! Bana göre pek çok gerekçeyle e¤itim konusu
sürekli olarak ikinci, üçüncü planda yer almakta. Oysaki çözümün e¤itimin kalitesinde oldu¤unu hepimiz biliyoruz. ‹flte bu nedenle e¤itime
önem veren kurulufllar her zaman çok önemli. Hele kendi üniversitesi
ya da e¤itim kuruluflu olmadan d›flardan e¤itime katk› veren kurumlar›n önemi çok daha fazla. TEV gibi ifl dünyas›n› kapsayarak do¤rudan
e¤itime destek veren STK’lar›n toplum için önemi gerçekten çok fazla.
Bu nedenle de TEV’in çabalar›n› daha yak›ndan görme f›rsat›m oldu¤unda, projeleri içinde olmaktan mutluluk duyuyorum.”
Türkiye’de hukuk ve hukukçunun sorumlulu¤u ne olmal›?
“Hukukçular› meselelere normlar ekseninden bakan kifliler olarak tan›mlar baz›lar›, di¤erleri de bu tan›m› böyle kabul ederler. Bizi ezberleyen, günlük hayattan kopuk insanlar olarak görürler. Ben de ö¤rencilerime bunun do¤ru olmad›¤›n› söylerim. Hiçbir hukukçu herhangi bir kanunu ezbere bilemez. Anayasan›n bile üstünde uzun y›llar çal›flt›ktan
sonra ancak birkaç maddesi bilinebilir. Hukuk bir ezber bilimi de¤ildir.
Ancak di¤er yandan hukukçunun bir misyonu vard›r. Biz öncelikle ideal
bir düzen belirler ve tüm organizmay› bu ideale götürmeye çal›fl›r›z.
Herkesin, hukukçular›n çizdi¤i bu ideali benimsemesi olanakl› de¤il elbette.
Devletin, üniversitelerin ve di¤er toplum örgütlerinin bir çal›flma biçimi oldu¤una ve bunlar›n idealize edilebilece¤ine olan inanc›m var. Mesle¤i seçti¤im ilk günden beri de böyle bak›yorum. Böyle bak›nca da devleti toplumu ve bunlar aras›ndaki iliflkilerde düzeltilmesi gereken sorunlar var. Bunun için çaba gösteriyorum ama çözümlerini ben görebilir miyim bilmiyorum!” diyor.
Hukuk devleti nedir sorusunu sordu¤umda ise, “Bunun birkaç parametresi var. Bu parametrelerin ülkemizde olmad›¤›n› görüyorum. Tüm
hukukçular›n her zaman ve her olayda karfl› görüflte oldu¤unu düflünülmesinin nedeni de bu eksiklerin iflaret edilmesindendir.” diyen Süheyl
Batum, siyasi yap›lanmam›zdaki hukuka karfl›l›¤›n nedenlerini bildi¤ini,
öncelikle bunlar›n düzelmesi gerekti¤ini söylüyor.
Sorunlar çok ama gelece¤e iliflkin “umut var” diyebilirmiyiz?
“Elbette üniversitelerde yapt›¤›m konuflmalar ve TEV’de yapt›¤›m seçim sürecinde umutlar›m artt›. Ancak daha k›t kaynakla yola ç›kt›¤›m›z
37
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda daha giriflimci bir
yap›m›z vard›. “Ben yapabilirim” diyen insanlar
ço¤unluktayd›. Pek çok Afrika ve Arap ülkesine
bakt›¤›m›zda onlar›n giriflimcilik heyecan›n›n
bizimle efl düzeyde olmad›¤›n› görürdük. Ne
yaz›k ki bu son dönemde giderek azalan bir heyecan›m›z var. Bana baflka ülkelerdeki baflar›lar› gösteren yak›n çevremdeki insanlar› gördükçe moralim bozuluyor. Oysaki TEV’de sordu¤um sorulara çok ak›ll›ca yan›tlar veren çocuklar vard›. E¤er biz baflka ülkelerde yap›lanlara öykünerek bu zekâlar› lider de¤il de izleyen yaparsak, büyük bir temel tafl› olamazlar.
Son dönemde gördü¤üm ise temel tafl› olmay›
özendirmek yerine bu tafllar›n aras›nda kullan›lan dolgu malzemeleri olmas› yönünde. ‹flte
bunun için üzülmeliyiz.”
Peki, arad›klar›m›z temel tafl› olabilecek
özellikteki gençlerse TEV’deki seçim
sürecinde kriterleriniz neler oldu?
“Komitedeki herkesin farkl› aray›fllar› olabilir
ama salt çal›flkanl›k aramad›¤›m›z› söylemek
isterim. TEV’den alaca¤› bursla kiflisel geliflimine ve mesleki performans›na katk› sa¤layabilecek olanlar› seçmeye çal›flt›k. Temel k›stas›m›z ise Türkiye’yi flekillendirebilecek olan
gençleri bulmaya çal›flmak oldu.
Ülkemizdeki gençlerin sadece yüzde 11’ine
devlet üniversite e¤itimi olana¤› verebiliyor.
Bunlardan sadece yüzde 1’i istedi¤i alanda e¤itim alabiliyor. Biz daha çok gence istedi¤i alanda okuma olana¤› yaratmak yerine bitimsiz
tart›flmalara giriyor, devlet üniversitesi mi, vak›f üniversitesi mi gibi anlams›z sorular soruyoruz. Vak›f üniversitesinin iyi olmad›¤›n› düflünenler bunu iyilefltirmek yerine olumsuzluklar› s›ral›yorlar. Bana göre devletin görevlerinden birisi de paras› olmad›¤› için okuyamayanlar›n oldu¤u bir düzeni kald›rmakt›r. Olana¤›
olanlar›n çocuklar›n okumas›na katk› vermesi
gerekirken, vak›f üniversitesine yer veren devletin ‘flu kadar say›daki ö¤renciyi okutmal›s›n›z’ flart›n› da getirmesi gerekiyor. Ancak biz
38
diyalog
okullar›m›z
Demokratik devlet deyince ne kastediyorsunuz?
“Bütün sosyal, kültürel hatta ekonomik kavramlar birbiriyle iliflkilendirilirler. Bafltan içi bofl olan bu kavramlar tarih içinde farkl› tan›mlara
ulafl›r. Demokratik devlet tan›m› da böylesine bir kavram. M.Ö. 5. yy.’da
Yunanistan’daki demokrasiden söz ediyor olsak belki daha farkl› bir tan›m olacakt›. De¤iflen dünya ile bu kavramlar›n da içi dolmakta. Demokrasi seçim yap›yor olmak, parlamentoda seçilmifller var demek de¤ildir.
Belki 1850’lerde bu geçerliydi ama art›k de¤il. Biz bugünün tan›m›n›
vermek durumunday›z.
Demokrasilerde toplumla siyasal iktidarlar›n buluflmas› gerekiyor.
Toplum siyasi iktidar›n iflleyifline katk›da bulunmak durumunda. Biz ne
yap›yoruz? Befl y›lda bir bize sunulan liste üzerinden yönetenleri seçiyoruz. Bu demokrasi de¤ildir. Siyasi iktidarlar iflleyifle kat›lan toplumsal örgütlere ‘Sen git fabrikan› ifllet ya da bir partiden politika yap!’ diyor. Oysaki bu toplumun STK’lar› da politik karmaflaya girmeden iflleyifle ortak
olabilmeli. Bu demokratik devlet tan›m› için birinci k›stas. ‹kincisi ise temel hak ve özgürlükler tan›mlanm›fl olacak. Üçüncü kriter ise ço¤ulculuk unsuruna dayanacak.
20 keman›n bir arada ayn› notay› çalmas› ço¤ulculuk de¤ildir. Ço¤ulcu yaklafl›mda her birimiz farkl› renkte ve seste söylemlerimizi dile getirmeli, bunu kakofoni ile de¤il ahenkle yapmal›y›z. Bu yaklafl›m›n sadece toplumda de¤il, devletin içinde de olmas› gerek. Devletin içinde de
devleti denetleyen yap›lar›n olmas› gerekir. Bunu içsellefltirmek çok kolay de¤il. Yeni Avrupa ülkeleri bile bu denetlemeyi daha bafltan sistemlerine koydular.
sorunlar› içsellefltirmek yerine ötekilefltirmeyi
seçiyoruz. Örne¤in çözemedi¤imiz sorunlar›m›z için bir üçüncü tekil flahs› sorumlu tutabiliyoruz. Örne¤in bafledemedi¤imiz enflasyon
için enflasyon canavar›n›, önleyemedi¤imiz trafik kazalar› için de trafik canavar›n› suçlayabiliyoruz. Oysaki çözüm tamam›yla bizde. Biz sistemde yeflerebilecek, büyüyebilecek alanlara
‘Cansuyu’ dökece¤imize bunu yapm›yor, gerekti¤inde yeflerecek alan› tamam›yla söküp
at›yor, yasakl›yoruz.
TEV dergi
Ocak 2009
Cumhuriyet demokratik oldu¤u zaman anlam tafl›r
Cumhuriyet mi, demokrasi mi tart›flmas› süre gidiyor. Bunun için flu
örne¤i veririm: Lewis Carroll’›n Alice Harikalar Diyar›’nda roman›ndaki
bafl karakter, bir duvar›n üstünde Yumurta Adam Humpty Dumpty’i görür. Konuflmaya bafllarlar. Alice, karfl›s›nda konuflan Yumurta Adam’›n
söylemlerini anlayamaz ve kavramlara ikisinin de farkl› anlamlar yüklediklerini dile getirir. Bunu sordu¤unda Yumurta Adam’›n yan›t›, ‘Master’›n yani egemen gücün içeri¤i belirleyecek’ olur. Biz kavramlar›n içini de¤ifltirmeye bafllad›k. Bilinmelidir ki, cumhuriyet demokratik oldu¤u zaman anlam tafl›r. Biz kendi demokrasimizde yan›t› evet ya da hay›r olan sorulara yan›t veriyoruz. Oysa ki demokraside farkl› seçenekler
de olmal›d›r. Sonu aç›k sorular sorulmal›d›r. Demokrasiyi daraltan bir
kavramlaflt›rma süreci yafl›yoruz.” diyen Prof Dr. Süheyl Batum’un gelece¤e iliflkin umut duymas›na neden olan, TEV Üstün Baflar› Bursiyerleri’nin seçim sürecinde verdi¤i yan›tlar:
“Kolayl›kla Amerika’dan, Avrupa’dan burs alabilecek çocuklara neden
TEV’den burs al›yorsunuz dedi¤imde, beyin göçünü tersine döndürmek
istiyoruz dediler. ‹flte bu da umutlu olmama neden” diyor.
39
Ümraniye’de örnek
bir devlet okulu
T
TEV Zahide Zehra Garring ‹lkö¤retim Okulu 1997 y›l›nda TEV ve Garring Vakf› ifl birli¤i ile kurulmufl, Ümraniye ‹lçesi’nin en güzel devlet
okullar›ndan biri. E¤itim ve ö¤retime bafllad›¤› 1997 y›l›nda 900 ö¤rencisi olan okulun bugün 2710 ö¤rencisi var. 1999 y›l›nda ikili e¤itime geçen okul, bölgenin yo¤un göç almas› nedeniyle 50-60 mevcutlu kalabal›k s›n›flara sahip. Bu duruma ra¤men gerek teknik donan›m› gerekse
e¤itim-ö¤retim anlay›fl›yla bölgesinde öne ç›kan bir okul, TEV Zahide
Zehra Garring ‹lkö¤retim Okulu. Vizyonu genifl, e¤itim ve ö¤retimin yan› s›ra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veren bir e¤itim kurumu. Bu okulu ayr›cal›kl› k›lan birfley daha var. O da TEV’den ve Danimarka’daki Garring Vakf›’ndan maddi ve manevi destek almas›. Kalabal›k bir okul olmas›na ra¤men do¤al olarak veliler bu okula yazd›rmak istiyor çocuklar›n›. Okulda e¤itmenler ve veliler el ele vermifl zor
koflullar› aflmaya ve yar›nlar›m›z olan çocuklar›n en iyi e¤itimi almas›na çal›fl›yorlar. TEV Zahide Zehra Garring ‹lkö¤retim Okulu Müdürü
Sebahittin Salt› ile yapt›klar› bu çal›flmalardan söz ettik.
TEV Zahide Zehra Garring ‹lkö¤retim Okulu’nun bugünkü
durumundan bahseder misiniz?
Okulumuzda e¤itim ve ö¤retim konusunda bir s›k›nt›m›z yok. Çevrenin
yo¤un göç almas› tabi ki okulumuzdaki ö¤renci say›s›n› da etkiledi. fiu
anda okuldaki en büyük s›k›nt›m›z s›n›f mevcudumuzun çok kalabal›k olmas›. S›n›f bafl›na ö¤renci say›s› 50-60 aras›nda. Biz bunu 40 ve alt›na indirmek için büyük bir mücadele verdik. TEV de bu mücadelede bize destek oldu. ‹l Bayr›nd›rl›k Müdürlü¤ü’ne özel bir proje çizdirdik. Proje neticesinde okulumuza ek bina infla edildi ve binam›z tamamland›. K›sa bir
zaman sonra binam›z› teslim alaca¤›z. Teknik donan›m›n› sömestr tatili
bitimine kadar tamamlayabilirsek bu ek binay› da ö¤renime açaca¤›z.
S›n›flar› bölüp, 50 mevcudu olan s›n›flar› 40’a indirece¤iz. Böylece e¤itim
ve ö¤retimimiz daha verimli olacak. fiu an 26 dersli¤imiz var. Bu da 52
s›n›f ediyor. Ö¤retmen s›k›nt›m›z yok. Çünkü önceden bu kadroyu ald›k.
Okulumuzun bölgenin say›l› okullar› aras›na girmesi için çal›fl›yoruz.
Okulunuzun kurulufl öyküsünü anlat›r m›s›n›z?
Merhum Zahide Zehra Han›m ‹stanbul’da do¤mufl, iyi e¤itim alm›fl, alt› yabanc› dil bilen bir han›mefendi. Danimarka’daki bir flirketin ‹stanbul
temsilcili¤inde çal›flmaya bafllam›fl. Burada tan›flt›¤›, ülkemizi ve insan-
Sebahittin Salt› – Necmettin Ba¤c› – Özgür Bolat
lar›m›z› çok seven Karl Johannes Garring ile
evlenmifl. Garring çifti ifl nedeniyle Tahran’a
giderek, burada 37 y›l kalm›fllar. Görevlerinin
sona ermesinin ard›ndan 1982 y›l›nda Danimarka’ya giden Garring ailesi 1984 y›l›nda Zahide Han›m’›n iste¤iyle ortak bir vasiyetname
haz›rlayarak ‹ran’da elim bir trafik kazas›nda
kaybettikleri tek o¤ullar› Knud Refi Garring
ad›na bir vak›f kurmufllar. Bu vakf›n gelirlerinin Türk E¤itim Vakf›’na aktar›larak; Türkiye’de ihtiyaç duyulan bölgelerde okullar yapt›r›lmas›n›, sa¤l›k kurulufllar›na t›bbi teçhizat temin edilmesini, maddi olanaktan yoksun baflar›l› ö¤rencilere burs verilmesini vasiyet etmifller. “TEV Zahide Zehra Garr›ng ‹lkö¤retim
Okulu” iflte bu k›ymetli insanlar›n isteklerini
yerine getirmek üzere Türk E¤itim Vakf› taraf›ndan 1997 y›l›nda yapt›r›ld›. Çok güzel bir hizmet. K›rflehir ve Sakarya’da da iki okul yapt›r›ld› bu ba¤›fllarla.
40
okullar›m›z
1997 y›l›ndan bu yana okulda yaflanan
geliflmeleri anlat›r m›s›n›z?
‹lk bafllad›¤›nda 25 dersane 900 ö¤rencisi
olan bir okuldu. ‹lk y›llarda ikili de¤il de normal
e¤itim veriliyordu okulda. 1999 y›l›nda da ikili
e¤itime geçtik. E¤itmen kadrosu anlam›nda
bir sorunumuz yok. 40 s›n›f, 34 branfl ö¤retmenimiz var. ‹ki ana s›n›f› ö¤retmenimiz, 3 rehber
ö¤retmenimiz var. Befl müdür yard›mc›s› ve
bir müdür, bu okulu daha ileriye tafl›ma görevini üstlendik. TEV de bu süreçte bizi yaln›z b›rakm›yor. Maddi ve manevi sürekli yan›m›zdalar. Ö¤retmenlere e¤itim seminerleri de veriyorlar.
Velilere yönelik yap›lan bir çal›flma var m›?
Rehber ö¤retmenimiz her hafta belirlenen
bir günde velilerle toplant› yap›yor. E¤itim ö¤retim baz›nda konular konufluluyor. Veliler hemen her konuda bilinçlendiriliyor. Velilerimiz
bu toplant›lara hiç aksatmaks›z›n kat›l›yorlar.
2005 y›l›nda Büyükflehir Blediyesi’nin deste¤ini de alarak 130 kadar kifliye yazma kursu verdik. Bunlar›n içinde 70 yafl›nda olan kifliler de
vard›. Çok baflar›l› olduk. Sadece ilkö¤retim
ça¤›nda olan 7-14 yafl grubuna e¤itim vermiyoruz. Yetiflkinlere de hizmet veriyoruz.
TEV dergi
Ocak 2009
okullar›m›z
Okuldaki ö¤renci faaliyetlerinden bahseder misiniz?
Spor müsabakalar›, tiyatro, izcilik faaliyetleri, bilgi yar›flmalar› ve münazaralar düzenliyoruz. Müzik çal›flmalar›m›z var. Okul korosu oluflturuyoruz. Ö¤retmenlerimiz derslerinde geri kalan ö¤rencilerle, gönüllü
olarak ilgileniyor. ‹stanbul içi ve d›fl› gezilerimiz oluyor. Yapaca¤›m›z faaliyetler konusunda TEV’den öneriler de al›yoruz. Milli E¤itim Bakanl›¤›
taraf›ndan da kabul görürse bu önerileri hayata geçiriyoruz. Geçen y›l
200 ö¤rencimizi tiyatroya götürdük TEV’in önerisiyle. Koç Müzesi’ne ve
Miniatürk’e gittik. 270 ö¤rencimizle Çanakkale’ye giderek, abideleri ziyaret ettik. Bunlar hep okulumuzun kendi gelirleriyle gerçeklefltiriliyor.
Ayr›ca ö¤retmenlerimizin görüfllerine ve de¤erlendirmelerine de çok
önem veriyoruz. Onlara proje haz›rlama ve uygulama semineri veriyoruz. Onlar da bize proje haz›rlay›p, öneri sunuyorlar. Bu uygulamaya yeni bafllad›k ama dört projemiz haz›r bile. Milli E¤itim’e sunduk bu projelerimizi. ‹zin ç›karsa hayata geçirece¤iz.
Bu bölgenin ö¤renci profili nas›l? Bu bölgede yaflayan aileler,
çocuklar›ndan ne bekliyor?
Aileler tabi ki çocuklar›n›n ayd›n bir kifli olarak yetiflmesini istiyorlar.
2007-2008 döneminde 15 ö¤rencimiz burslu s›nav›n› kazand›, burs al›yor. Yaklafl›k 20 ö¤rencimiz Anadolu liselerine girdi. Bir o kadar da Anadolu meslek liselerine girdi. Geçen y›l 358 ö¤renci mezun ettik. 50’si iyi
bir yer kazand›. Ö¤rencilerimizn %64’ü ortaö¤retime devam ediyor. Geriye kalan % 35’lik kesim zanaate yöneldi.
2007- 2008 e¤itim ö¤retim y›l›nda toplam kalitede ilçe baz›nda 1., il baz›nda 2. olduk. Okuma yazma yar›flmas›nda ilçe baz›nda bir ö¤rencimiz
1. oldu. Okulumuzun oyun alan› biraz dar. Her alanda sportif faaliyetler
yapam›yoruz. Bu konuda k›s›tl›y›z. Okulumuzda s›n›f mevcudu fazla olmas›na ra¤men veliler çocuklar›n› buraya vermek istiyor. Teknik donan›m
yönünden e¤itim ve ö¤retimin daha iyi oldu¤unu düflünüyorlar. Hakl›lar
da. fiu an müzik odam›z, çok amaçl› kültür salonumuz, fen laboratuvar›m›z ve kütüphanemiz var. Bir devlet okulu için iyi bir noktada oldu¤umuzu düflünüyorum. Bir vizyonumuz var. Ö¤rencilerimizle de çok büyük bir
sorun yaflam›yoruz. Okula ve çevreye zarar vermiyorlar. Okulumuz tertemiz. 7 hizmetlimiz var. Bu hizmetlilerin ücretlerini okulumuz karfl›l›yor.
Devletten alm›yoruz. Hepimizin bu ülke için yapaca¤› birfleyler var.
Veliler çocuklar›yla ilgili mi?
Tabi ki. Bir veli hiçbir zaman çocu¤unu okula itmez. Az da olsa çocu¤unun yan›ndad›r, takipçisidir. ‹stanbul’da geçim mücedelesi çok a¤›r.
Çal›flan ailemiz çok fazla. Buna ra¤men maddi imkan› yetmedi¤i için
okula devam edemeyen ö¤rencilerimiz oldu. Biz bu ö¤rencilerin e¤itiminin devam etmesi için elimizden gelen her fleyi yap›yoruz. Bize baflvuran
velilere Okul Aile Birli¤i’miz arac›l›¤›yla yard›mc› oluyoruz.
Her y›l Garring Vakf› ifl birli¤iyle Danimarka’ya ö¤renci
gönderiyorsunuz. Bu süreçten ve ö¤rencileri seçme kriterlerinizden
söz eder misiniz?
Garring çifti Türkiye’deki ö¤rencilerin farkl› kültürleri tan›mas› ve
uyum sa¤lama yeteneklerinin geliflmesi için her y›l Garring Vakf› taraf›ndan yapt›r›lan üç okul bünyesinden seçilen 13 çocu¤un, Danimarka’ya bir
kültür turu yapmas›n› vasiyet etmifl. Biz de bu kapsamda her y›l seçti¤imiz çocuklar› Danimarka’ya gönderiyoruz. Bu ö¤rencileri özellikle e¤itim
ö¤retim alan›nda ve sosyal-kültürel faaliyetlerde aktif olan ö¤renciler-
41
den seçiyoruz. Ö¤retmenlerden de tavsiye al›yoruz. Okul idaresi bu öneriler aras›ndan kimin
gidece¤ine karar veriyor.
Gidenler döndüklerinde neler anlat›yorlar?
Okuldaki hava de¤ifliyor mu? Geri besleme
nas›l oluyor?
Okulda bir heyecan havas› esiyor. Dönenler
arkadafllar›na gördükleri bu yabanc› ülkeyi hemen tüm ayr›nt›lar›yla anlat›yorlar. 7 ö¤rencinin anlatt›klar› 2700 ö¤renciye yay›l›yor. T›pk›
bir elektrik ak›m› gibi . Kulaktan kula¤a anlat›l›yor orada yaflananlar. Gidenler büyük bir gurur yafl›yorlar tabi. Bu durum ö¤renciler için
özendirici de oluyor. Sonraki y›l gidenlerin aras›nda olmak için daha çok çal›fl›yorlar.
Okulunuzun imkanlar› çok güzel. Bir
e¤itimci olarak okulunuzu nas›l konumland›r›yorsunuz di¤er devlet okullar›na göre?
Hizmeti vermekte hiç zorlanm›yoruz. Velilerden yana bir s›k›nt›m›z yok. Ö¤retmenlerimiz
çok iyi ve fedakarlar. Her y›l baflar›l› ö¤retmenlerimize birer teflekkür mektubu veriyoruz.
Deneyerek ve yaflayarak ö¤renen, ö¤rendiklerini yaflam›n›n her an›na uyarlayabilen, yarat›c›
ve yenilikçi ö¤renciler yetifltirmek için var gücümüzle çal›fl›yoruz.
42
bursiyerlerimizin okullar›
bursiyerlerimizin okullar›
“TEV her zaman en büyük
destekçim oldu”
Baflar›l› ve kendine güvenen biri Tolga Cebe. Kariyer basamaklar›n› h›zla t›rmanan genç
bir yönetici. Bu genç yafl›na birçok baflar› s›¤d›rm›fl. Bu baflar›da idealizminin ve çok
çal›flmas›n›n pay› yüksek ancak göz ard› edilmemesi gereken bir baflka faktör daha var
tabii. Fransa’da master yapmak için ald›¤› TEV yurt d›fl› bursu. Kendisi de bu faktörü s›k
s›k dile getiriyor. Türk E¤itim Vakf› onun için yaln›zca burs ald›¤› bir yer olmam›fl, bir aile
olmufl adeta ve bu ailenin deste¤i onu Fransa’n›n en sayg›n üniversitelerinden ‹nsead’a
tafl›m›fl. Tolga Cebe burada, pazarlama ve finans kadar hayat ve insan iliflkileri konusunda
da çok fley ö¤renmifl. fiimdi bu ö¤rendiklerini hem özel yaflam›nda hem de dünyan›n en
büyük flirketlerinden biri olan Coca Cola’da hayata geçiriyor.
T
Tolga Cebe
Coca Cola
Aromal› ve Gazl› ‹çecekler
Kategorisi Sorumlusu
TEV dergi
Ocak 2009
Tolga Cebe kimdir, kendinizden bahseder
misiniz?
‹zmir do¤umluyum, 33 yafl›nday›m. ‹lk ve orta ö¤renimimi ‹zmir Amerikan Koleji’nde tamamlad›ktan sonra 1993’de ‹stanbul’a geldim.
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde Kimya ve Endüstri
Mühendisli¤i dallar›nda çift ana dal ö¤retimi
yapt›m. 3,5 sene kadar Procter and Gamble’da
çal›flt›m. Bir süre pazarlama ve dan›flmanl›k
dallar›nda çal›flt›ktan sonra 2002’de TEV’in
sa¤lad›¤› yurt d›fl› bursuyla Fransa’ya gittim.
‹nsead’da MBA yapt›m. Ö¤retimimi tamamlad›ktan sonra Türkiye’ye döndüm. Consulting
Group’ta dan›flmanl›k yapt›ktan sonra, flu an
çal›flmakta oldu¤um Coca Cola’ya geçtim. Coca Cola’da aromal› ve gazl› içecekler kategorisinden sorumluyum.
Bo¤aziçi Üniversitesi’nden 3.’lükle mezun
olmuflsunuz. TEV’le tan›flman›z bu süreçte
nas›l gerçekleflti?
O asl›nda çok enteresan bir hikaye. O dönemde pazarlama bölümünde yüksek lisans
yapmak istiyordum. Bu iste¤imi yurt d›fl›nda
gerçeklefltirmek için önümdeki en büyük engel maddi imkanlard›. Orta
halli bir aileden geldi¤im için böyle bir imkan›m yoktu. Bu nedenle bu iste¤imi gerçeklefltiremeyece¤imi düflünüyordum. Bo¤aziçi Üniversitesi’nde, TEV sayesinde yurt d›fl›nda e¤itim görmüfl kifliler ile ilgili duyumlar ald›m. Bizden 4-5 yafl büyük a¤abeylerimiz vard›. Onlar beni yönlendirdiler. Sürecin nas›l iflledi¤ini anlatt›lar. Daha sonra da bir telefonla
direkt olarak Güsel Han›m’a ulaflmay› baflard›m. Telefonda “Gel bakal›m konuflal›m” dedi. Bir gün sonra ziyarete gittim. Beni tan›mak istedi
ve ben de kendimi tan›tt›m. TEV’deki iflleyifl ve kritik seçim süreciyle ilgili bilgiler verdi ve beni cesaretlendirdi. Gerekli haz›rl›¤› yapt›m ve baflvurumu tamamlad›m. Yaz›l› belgelerden sonra zorlu mülakat sürecini
de geçtikten sonra burs almaya hak kazand›m. Daha sonra da TEV sayesinde Fransa’ya gittim.
Oradaki e¤itiminizden bahseder misiniz?
Benim yaklafl›k dört senelik bir tecrübem vard›. 1990’lar›n sonunda
yönetim dan›flmanl›¤› furyas› vard›. Genç bir beyaz yakal›n›n kariyer basamaklar›n› t›rmanabilece¤i aç›l›mlar vard›. O yüzden ben de o trende
dahil oldum ve bu yönde ilerledim. ‹nsead bu dalda isim yapm›fl bir okuldur Avrupa’da. Büyük flirketlerin belli bafll› yönetim dan›flmanl›¤› kadrolar›na bakarsan›z ço¤u bu okuldan mezundur. ‹nsead’da verilen e¤itim
de asl›nda genel olarak yönetim a¤›rl›kl›d›r. Birkaç okula baflvurmufltum, kabul de alm›flt›m ama ‹nsead’› tercih ettim. Bu okulda çok ilginç
deneyimlerim oldu. Çok farkl› alanlarda kazan›mlar›m oldu. Bir tanesi
asl›nda bekledi¤im bir kazan›md›. Kendimi pazarlama ve finans dal›nda
biraz daha güçlendirmek istiyordum.‹nsead’da MBA programlar›n›n karakteristi¤i olan gerçek hayatla teorik bilgiyi, pratikle buluflturma flans›m oldu. Kazan›mlar›mdan birisi de insan iliflkileriyle ilgiliydi. ‹nsead’›n
özelliklerinden bir tanesi de mümkün oldu¤unca kozmopolit bir s›n›f yaratmaya çal›flmalar›. Her dönemde her ülkeden ö¤renci al›n›yor. Co¤rafi olarak ö¤renci skalas›n› mümkün oldu¤unca genifl tutmaya çal›fl›yorlar. Benim dönemimde iki ya da üç tane Türk ö¤renci vard›. Kuzey Amerika’dan ya da Avrupa’dan gelen ö¤rencilerin de oran› ayn›yd›. ‹ki ABD’li,
bir Kanadal› ve bir Yunanl› arkadafl›mla ayn› evde yaflad›m. 24 saat boyunca bu kadar farkl› yerlerden, bu kadar farkl› karakterde insanla bir
arada çal›fl›nca, töleransl› olmay› ö¤reniyorsunuz. Bir reaksiyon ald›¤›n›z zaman önce düflünüp, karfl›n›zdakiyle empati kuruyorsunuz. Bunlar
ö¤rendi¤im teorik bilgilerden çok daha önemli deneyimlerdi. Bu deneyimler tölerans kat say›m›n yüksek olmas›n› sa¤lad›. Bu da beni hem
özel hayat›mda hem de ifl hayat›mda avantajl› hale getiriyor.
Akademik anlamda nas›l bir e¤itim veriyorlard›?
Oradaki yap›da ö¤renciler iflletme dal› alt›ndaki alanlarda yo¤unlaflma
flans›na sahipler. Çünkü çok fazla say›da ders var. Bunun içerisinde ifl
43
yönetimi, pazarlama ve finans dallar› ön plana
ç›k›yor. Ben pazarlama konusunda deneyimim
oldu¤u için ifl yönetimine yöneldim. ‹çerik olarak da teorik bilgiler veriliyordu. Mümkün oldu¤unca da gerçek hayatta oldu¤u gibi tart›flma ortam› yarat›l›yordu. ‹nsanlar çok farkl›
geçmifllere sahip olduklar› için çok farkl› yorumlar ortaya ç›kabiliyor. Bu da tabi ki insan›
gelifltiriyor.
Ö¤rencilik hayat›n›zda TEV ile iliflkileriniz
nas›ld›?
Özellikle yurt d›fl› bursiyerleri için Güsel Han›m’›n yeri ayr›d›r. Bursun bafl›ndan sonuna
kadar sizin yan›n›zda duruyor. Özellikle ilk dönemde farkl› bak›fl aç›s› olan insanlarla bir arada olmak ve farkl› davranmak konusunda biraz
zorlanm›flt›m. Çünkü daha önce yurt d›fl›nda
hiç bu kadar uzun süreli bulunmam›flt›m. Baflta yani ilk 1,5 ay biraz zorland›¤›m› hissettim. O
dönemde Güsel Han›m beni arad›. Onunla yapt›¤›m›z konuflmalar beni rahatlatt›, destekledi
ve cesaretlendirdi. Kendimi yaln›z hissetti¤im
zamanda bu telefonlar benim için çok iyi olmufltu. Yani sadece burs taraf› de¤il manevi taraf› da insan› rahatlatan net bir faktör.
Mezun olduktan sonra TEV ile iliflkiniz nas›l
ilerledi?
Güsel Abla bizi hep arar, tüm bursiyerleri.
Her fleyin yolunda olup olmad›¤›n› ö¤renmek
için, bizi kontrol etmek için. Ben de mümkün
oldu¤unca onu ziyaret etmeye çal›fl›yorum. Güsel Abla karar›ndan, kariyere kadar birçok konuda bizim rehberimiz. Tavsiyelerine her zamanki sevecen haliyle devam ediyor.
E¤itiminiz s›ras›nda önemli baflar›lar
kazanm›fls›n›z. Özellikle Fransa’dayken
Harvard, New York Üniversitesi gibi büyük
üniversitelerin kat›ld›¤› bir yar›flmada
birincilik elde etmiflsiniz. Baflar›n›z›n s›rr›n›
anlat›r m›s›n›z?
Bahsetti¤iniz yar›flma Loreal’in global olarak
44
bursiyerlerimizin okullar›
yapt›¤› bir yar›flmayd›. Simülasyon fleklinde sanal ortamda yap›lan, dünyan›n dört bir yan›ndan MBA ö¤rencilerinin kat›ld›¤› bir yar›flma.
Burada seçilenler daha sonra Paris’te kendi ifl
planlar›n› prezante ediyorlard›. Jüriyi ikna etme gibi zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Burada tak›m olarak birinci olduk. Harvard ikinci,
New York Üniversitesi üçüncü oldu. Tak›m çal›flmas› ve herkesin kendi düfllerini ortaya koymas› söz konusuydu. Özellikle simülasyon döneminde ifl planlama ve gelifltirme aflamas›nda liderli¤i ele ald›m ve arkadafllar›m› yönlendirdim. Plan detay› ve prezentasyon taraf›nda
da arkadafllar›m ön plana ç›kt›. Çünkü onlar›n
o dalda daha fazla tecrübesi vard›. Bu hayali
proje parfümeri pazar›nda farkl› markalara sahip bir flirketin yönetimiyle ilgiliydi. Bir portföy
oluflturuyorsunuz. Bu portföydeki markalar›n
konumland›r›lmas›ndan, fiyatlar›na ve pazarlanmas›na kadar farkl› kararlar veriyorsunuz.
Verdi¤iniz tüm kararlar›n stratejik yap›ya uygun olmas› gerekiyor. Bu kararlar neticesinde
senelik bazda simülatif hesaplarla finans›n›z
belli oluyor. Amaç, bu finanslar› mümkün oldu¤unca iyi bir konuma tafl›yabilmek. Özellikle
finallerde, jüri karfl›s›nda hangi kararlar› hangi stratejik plan çerçevesinde verdi¤inizi anlatabilmek ve ilgili sorulara cevap verebilmek çok
önemli. Yar›flmada pazarlama, finans ve yönetim planlamas› bir aradayd›.
Fransa’daki okula baflvururken TEV’in yönlendirmesi oldu mu?
Yurt d›fl›nda MBA yapmak istedi¤iniz zaman çok fazla seçenek var.
Güsel Han›m’a kendi amaçlar›m› anlatm›flt›m. Mümkün oldu¤unca çabuk Türkiye’ye dönerek, dan›flmanl›k yönünde çal›flmak istedi¤imi söylemifltim. Ben akl›mdaki okullar› s›ralad›ktan sonra Güsel Han›m bana
Business Week’in okullar› de¤erlendirdi¤i s›ralamalar› oldu¤unu söyleyerek, oradaki en yüksek on okula baflvurmam› tavsiye etti. Beni cesaretlendirdi. Baflvuru niteliklerimin güçlü oldu¤unu düflünüyordu. Ben de
ilk on okuldan dördüne baflvurdum, üçünden kabul ald›m ve Fransa’y›
seçtim.
TEV gibi önemli kurulufllar›n geliflmekte olan ülkemize ne gibi
katk›lar getirece¤ini düflünüyorsunuz?
Her ne kadar kamuoyunda tam anlam›yla bilinmese de TEV gibi kurulufllar›n özellikle Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelere yapt›¤› katk› çok
çok önemli. Bizim jenerasyonumuzdaki insanlar›n geliflmifl ülkelerdeki
e¤itimden faydalanmalar› ve daha sonra da e¤itim sayesinde kazand›klar› birikimleri Türkiye’ye gelerek aktarmalar› çok önemli. Böylelikle ülkemizi güçlü bir hale getirebiliriz. Bizim için yurt d›fl›nda e¤itim alabilmemiz için en büyük engel iflin maddi boyutu. Bu çerçevede TEV’in verdi¤i burs, sa¤lad›¤› imkan ve verdi¤i manevi destek çok önemli.
Özellikle nispeten flansl› olan TEV bursiyerlerinin Türkiye’ye döndükten sonra TEV’e katk›da bulunmalar› gerekiyor. Bu maddi de olabilir
manevi de olabilir. Bugün bir yere gelebiliyorsak TEV’in bize verdi¤i
maddi ve manevi katk›n›n çok önemli oldu¤unu düflünüyorum.
Bir Coca Cola çal›flan› olarak global krizi nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Hem global anlamda hem Türkiye anlam›nda bizi zor günler bekliyor.
2009’u zaten kaybettik, 2010 y›l›n›n zor geçece¤ini düflünüyorum. 2010
sonundan itibaren tekrar ifllerin ray›na oturaca¤› kan›s›nday›m. Bu noktada mümkün oldu¤unca do¤ru kararlar al›nmas› gerekiyor. fiu an mensubu oldu¤um flirket, 170 ülkede faaliyet gösteriyor. Biz dünyaya geliflmifl ve geliflmekte olan pazarlar olarak bak›yoruz. Geliflmifl olan pazarlar, problemin temelini oluflturan baflta ABD gibi ülkeler. Bundan etkilenen ülkeler de geliflmekte olan ülkeler. Geliflmekte olan ülkeler için bu
çözümler çok kolay olmayabilir. Önemli olan 2009’u ne kadar az zararla
kapatabilece¤imiz, bu zarar› ne kadar makul düzeyde tutabilece¤imiz.
TEV dergi
Ocak 2009
kurumsal sosyal sorumluluk
45
TEV ve Yeflim Tekstil ifl birli¤i
Büyük hayaller ve heyecanla
25 y›l önce üretime bafllayan
Yeflim Tekstil, bugün global bir
üretici markas› olman›n
gururuna e¤itime destek
olman›n gururunu da ekledi.
TEV’in Yeflim Tekstil ile ifl birli¤i yaparak verdi¤i “fiükrü fiankaya E¤itim Bursu” k›sa süre
sonra hayata geçirilecek. TEV böylece, sosyal
sorumluluk anlay›fl› kapsam›nda e¤itim alan›nda birçok çal›flmaya imza atan Yeflim Tekstil’le projelerine bir yenisini daha ekliyor. “25.
Y›l›m›zda Gençlerle Gelece¤e Kofluyoruz” slogan›yla hayata geçirilecek projede baflar›l› ö¤rencilere burs verilecek. Yeflim Tekstil’de kurulan Sosyal Sorumluluk Kulübü liderli¤inde
yürütülecek projeye, çal›flanlar, müflteriler ve
tedarikçiler de kat›lacak. fiükrü fiankaya’n›n
“Önce ‹nsan” anlay›fl›n›n e¤itime destek vererek yaflat›lmas› hedeflenirken, baflta Yeflim çal›flanlar› olmak üzere, müflteri ve tedarikçilerde de gönüllülük bilinci oluflturulmas› planlan›yor.
Çal›flanlar da para toplayacak
Proje kapsam›nda geçti¤imiz Mart ay›nda
Yeflim Tekstil bünyesinde kurulan Sosyal Sorumluluk Kulübü, y›l içinde de¤iflik aktiviteler
düzenleyerek, burs fonuna para aktar›lmas›n›
sa¤layacak. Ayr›ca çal›flanlardan gönüllü olanlar her ay maafllar›n›n bir k›sm›n› TEV’in fiükrü
fiankaya E¤itim Bursu’na ba¤›fllayabilecek.
Toplanan paralar›n hepsi TEV bursiyer seçme
standartlar› do¤rultusunda baflar›l› ö¤rencilerin e¤itimi için kullan›lacak.
Yeflim Tekstil CEO’su fienol fiankaya, firman›n 25. kurulufl y›ldönümünde böyle bir e¤itim projesine imza atmaktan büyük mutluluk duyduklar›n› belirterek, “Gençlerle Gelece¤e Kofluyoruz” slogan›yla hayata
geçirece¤imiz projede, baflar›l› gençlerimizin e¤itimine destek olmak istiyoruz. Babam hayat› boyunca e¤itime maddi manevi destek verdi. Bu
yüzden bu projeyle isminin yine e¤itimle an›lmas›ndan büyük mutluluk
duyaca¤›m. fiükrü fiankaya E¤itim Bursu’na daha bafllang›ç aflamas›ndayken çal›flanlar›n da destek vermesi çok anlaml›” diye konufltu. fiankaya ayr›ca TEV gibi güçlü bir kuruluflla ifl birli¤i yapman›n projenin hedefleri aç›s›ndan güven verici oldu¤unu da sözlerine ekledi.
fiükrü fiankaya Bursu umut olacak
1931 y›l›nda Yunanistan Gümülcine’de do¤an Nergis Holding kurucular›ndan fiükrü fiankaya, tüm çocukluk ve gençlik y›llar›n› Atatürk’ün
yapm›fl oldu¤u çal›flmalar›n yans›malar›n› uzaktan izleyerek memleket
hasreti ve sevgisiyle geçirdi. 1949 y›l›nda Yunanistan’dan ayr›l›p Türkiye’ye gelen fiankaya giriflimcilik ruhuyla Atatürk’ün açt›¤› yoldan ilerlemeye bafllad›. Önce Aksoylar’› kuran fiükrü fiankaya, daha sonra ye¤eni
Cavit Ça¤lar’› da yan›na alarak s›ras›yla Nergis, Yeflim, Sifafl ve Polylen
fabrikalar›n› iflletmeye bafllad›. “En çok bir insana ifl imkan› verdi¤imde,
onun gözündeki o p›r›lt›y› yakalad›¤›m anda mutlu olurum” diyecek kadar sanayicili¤i hayat›n›n içine katan bir ifl adam› olan fiükrü fiankaya’n›n ismi flimdi TEV burslar› ile de yaflayacak. Cenazesinde TEV’e ba¤›fllanan çelenklerle ö¤renci okutulmaya bafllanan fiükrü fiankaya’n›n
ad›n› tafl›yan bu proje ile daha fazla ö¤renciye ulafl›lmas› planlan›yor.
46
söylefli
söylefli
“Hayat›n›z›n
renkli olmas›
paletinizdeki
renkleri nas›l
kulland›¤›n›za
ba¤l›”
Yetenekli oldu¤una inan›yor ama bunun baflar›l› olmaya yetmeyece¤inin de fark›nda
Hande Özyürek. Disiplinli çal›flmak onun için baflar›l› olman›n birinci koflulu. Sosyal
hayat›ndan da ödün vermiyor. Yüzüyor, tiyatro oynuyor, kitap okuyor, resim yap›yor.
Sanatla ve üretimle iç içe bir yaflam onunki. Ve tabi keman çal›yor. Keman onun için bir
enstrüman de¤il, hayat›n ta kendisi. Notalar› hayat›n›n içine yedirmifl biri, h›rslar›ndan
s›yr›lm›fl. Kazanmak için de¤il notalar› yüre¤inde hissetmek, yaflamak için çal›yor.
Her ne kadar kazanmak için yar›flmasa da bu farkl› durufl ona birçok ödül kazand›rm›fl.
En son 2007 y›l›nda, dünyan›n en önemli müzik yar›flmalar›ndan biri olan
15. Uluslararas› Viyana Müzik Yar›flmas›’nda birinci oldu Özyürek.
M
Müzikle dostlu¤unuz 11 yafl›nda bafllam›fl. Bu yetene¤inizi ne zaman,
kim fark etti?
Annem ve babam. Küçük yafltan beri flark› söylemeye ilgim vard›. Kasetlere flark› okuyup, kay›t yapard›m. Dans da ediyordum söylerken.
Bunlar belirleyici oldu san›r›m. Annem ve babam iyi bir duyufla sahip oldu¤umu düflündüklerinden, test etmek amac›yla bir solfej hocas›na götürdüler beni. Yap›lacak en do¤ru fleyi yapm›fllar, kulak var m› yok mu
bilmek için en do¤ru yol. Ondan k›sa bir süre sonra da Konservatuvar'›
kazand›m.
Prof. Çi¤dem ‹yicil, Prof. Cengiz Tanç gibi ustalardan dersler ald›n›z.
Okulunuzu birincilikle bitirerek Almanya’da burslu olarak ö¤renim
gördünüz. TEV’le tan›flma sürecinizden ve bu baflar›daki rolünden
Hande Özyürek
TEV dergi
Ocak 2009
47
bahseder misiniz?
TEV ile üniversitenin son y›l›nda tan›flt›m. TEV’in verdigi burslar›n farkl› elemelerini geçmem gerekiyordu. ‹lk aflamas› da okul notlar›yla ilgili
oland›. Üniversiteyi birincilikle bitirmifl olmam ve iki y›l s›n›f atlayarak
mezun olmam ilk elemeyi geçmemi sa¤lad›. Sonras›nda yabanc› dil s›nav› ve enstrüman s›nav› izledi bunu. Bu süreç içinde beni yönlendiren
ve TEV bursunu alabilmem için en büyük deste¤i sa¤layan kifli, hocam
Prof. Çi¤dem ‹yicil oldu. Zaten kendisi sayesinde bu burstan haberdar
oldum.
Say›n Güsel Bilal ile de bu süreç içinde tan›flt›k. Ben TEV bursunu alamam›fl olsayd›m o y›llarda yurt d›fl›na gidip e¤itim alabilmem mümkün
de¤ildi. Maddi anlamda, ailem bunu karfl›layamazd›. TEV ailesi ve özellikle Güsel Han›m benim için çok önemli, bir o kadar da de¤erli. Belki
bir süre sonra bir flekilde yurt d›fl›na gitmenin yolunu bulurdum ama
olabilecek en erken flekilde gitmek bana Almanya'da çok yarar sa¤lad›.
Yafl›m›n küçük olmas› hep avantaj olarak görüldü.
‹stikrarl› baflar›n›n mutlaka bir formülü
vard›r. Sizin formülünüz nedir?
Üniversite y›llar› bitene kadar çok çal›flkan
bir ögrenciydim. Yüksek lisans için Almanya'ya
geldikten sonra(19 yayafl›ndayken) hayat› daha
farkl› yönlerinden tan›maya bafllad›m. Aç›kças› her ne kadar çal›flkan olmak iyi olsa da hayat›mdaki renklerin azl›¤›n› fark ettim. Disiplinli çal›flman›n yan› s›ra sosyal bir hayat› da
sürdürmenin önemine inan›yorum. ‹nsan›n,
farkl› ilgi alanlar›n›n olmas› cok önemli. Mesela ben yüzüyorum. Bir yandan da amatör bir tiyatro grubuyla beraber tiyatro oynamaya çal›fl›yorum. Son zamanlarda evde resim yapmaya bafllad›m. Bunun yan›nda zaman buldukça
okuyorum. Kendi ifl ve konser tempomun yan›nda yapabildi¤im müddetçe...Tabi ki baflar›l›
olabilmenin tek flart› çok çal›fl›yor olmak benim meslegimde ama belirli bir yafltan sonra
disiplinli iseniz herkes ayn› teknik seviyeye
ulaflabiliyor. Bundan sonraki baflar› ise insan›n
elinde olan renk paletini nas›l kullanabildi¤ine
ba¤l›.
Alan›n›zda birçok ödüle sahipsiniz. Bu
ödüller içinde sizi en çok heyecanland›ran
hangisiydi?
Ödüllerimin hepsi çok heyecan vericiydi.
Uluslararasi ödüllerle beraber 10’a yak›n ödülüm var. Hepsine çok farkl› amaç ve isteklerle
48
söylefli
gittim. Amac›m hiçbir zaman birincilik almak
olmad›. Kendi s›n›rlar›m içinde en güzelini çalmak oldu. Kimisine yar›flman›n yap›ld›¤› o ünlü
salonda çalmak için, kimisine tan›may› çok istedi¤im ünlü bir kemanc› ile tan›flmak için gittim. Sahiden amac›na da ulaflt›. Sonras›nda
birlikte konser bile verdik o kemanc›yla. Kimisine kendime olan güvenimi daha da sa¤lamlaflt›rmak için gittim. Yar›flmalara kat›lan insanlar›n h›rslar›n› gözlemledi¤imde aç›kças›
böyle h›rslar›m olmad›¤›na da sevindim. Almanya ve ‹talya’da birçok ödüllerim var. Hepsinden ç›kard›¤›m çok önemli dersler var. Her
yar›flman›n hikayesi akl›mda, hepsini eleme
eleme hat›rl›yorum ama en son kazand›¤›m Viyana Müzik Yar›flmas›’n›n alt›n› çizmek isterim.
Viyana Müzik Yar›flmas›’n›n kat›lmay› istedi¤im
son yar›flma oldu¤una karar vermifltim. O kadar çok yar›flmaya girdim ki haz›rl›k sürecindeki yo¤unluk ayr›, yar›flma s›ras›ndaki bask›
ve stres ayr›. Hepsi çok zor. Bir de insan böyle
böyle hayat› boyunca tatminsiz bir hale gelebiliyor ve bir süre sonra her birincili¤i ve ödülü
istiyor hale geliyorsunuz. Bu da insana çok zarar veren birfley. Bu yüzden bu kadar› bana yeter, bu da son yar›flma olsun dedim ve birinci
oldum. Ayr›ca flu anda konser vermek çok daha önemli hale geldi. Viyana Müzik Yar›flmas›
benim için çok önemli olman›n yan› s›ra bana
çok güzel getirileri olacak bir yar›flma, konser
ve CD kay›tlar› olarak. Tüm f›rsatlar›m› zaman›m oldukça de¤erlendirece¤im.
Repertuvar›n›zda a¤›rl›kl› olarak Mozart,
Vivaldi ve Bach yorumlar› yer al›yor. En çok
hangi besteciyi yorumlamay› seviyorsunuz?
Asl›nda herhangi bir besteciye a¤›rl›k vermiyorum, san›r›m siz son konser programlar›n›
görerek bu bestecilerden bahsettiniz. Bu dönem dönem de¤iflir. Bir ara yaln›zca bir besteciyi dinler, hastas› haline gelirim. Çal›fl›r çalar›m. Sonra o eseri bir süre çalmam, so¤umaya
b›rak›r›m. En güzeli de o eseri bir süre sonra
TEV dergi
Ocak 2009
söylefli
Türkiye’deki yetenekli müzisyenlere destek verilmesi anlam›nda
neler yap›lmal›?
Konservatuvarlarda çok iyi yetiflen ögrenciler var. Herkesin yurt d›fl›na kurs, yar›flma ya da e¤itim görmek amac›yla gitme imkan› yok. Ben
bu konuda çok flansl›yd›m (çal›flkan oldu¤um kadar da..). Ama gene de
müzi¤e verilen burslar o kadar az ki. TEV bu konuda en çok yard›m› yapan kurum belki de. En büyük dile¤im bu burslar›n ço¤almas›. Yurt d›fl›nda beni tan›yan birçok yabanc›, ‘Sen Almanya’da m› do¤dun, e¤itim
ald›n’ diye soruyor. Türkiye’de e¤itim ald›¤›m› söyledi¤imde bana inanm›yorlar. Çok de¤erli hocalar›m›z›n oldu¤unu, kaç orkestram›z oldu¤unu söylüyorum, flafl›r›yorlar. Türkiye'de konservatuvar oldu¤unu bilenler o kadar az ki. Ben de art›k soruldukça bunlar› sab›rla anlatmaya al›flt›m. Çevremdeki tüm arkadafllar›m en az›ndan art›k Türkiye'de bu konuda ne varsa, her fleyden haberdar.
yeniden ele almakt›r. Yeni bir konserle o esere farkl› tatlar katmaya çal›fl›rs›n›z. Yani eseri yeniden yaratabilmeye çal›flmak, eskisinden farkl›
bir hale getirmek, notalara yeniden baflka anlamlar verebilmek.. Bestecisi fark etmez. Her bestecinin yaratt›¤› etki ve özen ayn›.
Konserlerinizde ço¤unlukla Türk bestecilerine yer veriyorsunuz.
Bestecilerimizin yurt d›fl›nda daha çok tan›nmas› için sanatç›lara,
devlete ve sivil toplum kurulufllar›na ne gibi görevler düflüyor sizce?
Konserlerimde mümkün oldu¤unca Türk eserleri çal›yorum evet bu
do¤ru. Çünkü çok güzel eserlerimiz ve çok de¤erli bestecilerimiz var.
Son zamanlarda benim yafl grubumda, benim iflimle ugraflan kiflilerin
de Türk müzi¤ini çok s›k çald›klar›n› görüyorum. Bu konuda asl›nda çok
güzel geliflmeler var, gençler Türk bestecilerini severek seslendiriyorlar. Devletin bu konuya destek vermesine gelene kadar o kadar cok konu var ki.. Öncelikle sa¤lam bir e¤itim sistemi gerek bizlere. Sanat ve
sanat› anlayabilmek bunlar›n çok daha sonras›nda geliyor. Ben ne yaz›k
ki Türk bestecilerini yorumlayaca¤›m projelerim s›ras›nda en büyük
deste¤i, yabanc› kaynakl› konser organizasyonlar›ndan al›yorum. Ben
bir konserde çalmayacak olsam da, onlar benden Türk bestecilerini çalmam› istiyorlar.
Yolun bafl›nda olan genç müzisyenlere kendilerini gelifltirmeleri
do¤rultusunda neler tavsiye edersiniz?
Asl›nda genel olarak bakt›¤›m›zda bu sorunun cevab› da tüm sorular›n cevab›nda sakl›. Geçen gün gazetede bir inceleme sonucunu okudum; yetenek bir sanatç› için iflin yaln›zca yüzde biri diye. Ben belki bu
oran› yüksek tutard›m bana sorsalard›. Yetenek ve zeka da gerekli. Ama
bunlar istedi¤i kadar olsun elinize al›p saatlerce çal›flmad›¤›n›z sürece
hiçbir fley olam›yorsunuz. Bir süre sonra yaln›zca çal›flmak da yetmiyor.
Sosyal olmak, insan içine girebilmek, konuflabilmek; hepsi bir bütün haline geliyor. Ama gençlerin ifli asl›nda bu anlamda daha kolay. Onlar yaln›zca ve öncelikle çok çal›fls›nlar.
Hande Özyürek kimdir?
1976'da ‹stanbul'da do¤du. On bir yafl›ndayken
keman çalmaya bafllad› ve bu alandaki yetene¤i
h›zla geliflti. Mimar Sinan Üniversitesi'ne ba¤l›
Devlet Konservatuvar›'nda Çi¤dem ‹yicil'den keman, Cengiz Tanç'tan kompozisyon dersleri ald›
ve on dokuz yafl›nda, birincilikle mezun oldu. Çal›flmalar›n›, Türk E¤itim Vakf›'ndan kazand›g›
bursla, Almanya'da, Lukas David ve Tim Vogler'le
sürdürdü ve Detmold Müzik Akademisi'nden cok
iyi derece ile mezun oldu. Antje Weithaas ve Joshua Epstein'›n rehberli¤inde devam etti¤i solistlik
s›n›f›n› üstün baflar› ile bitirdi. 16 yafl›nda orkestra
eflliginde ilk solo konserini veren Hande Özyürek,
Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, ‹talya ve
Türkiye'de konserler verdi. Brüksel Filarmoni Orkestras›, Plovdiv Filarmoni, Mozart Senfoni Orkestras› (Almanya), ‹stanbul, ‹zmir, Bursa, Çukurova Devlet Senfoni orkestras› gibi büyük orkestralar›n yan› s›ra pek çok oda orkestras› (Milli Reasürans, Borusan, Baflkent Akademik, Camerata
Saygun) eflli¤inde çald›. 2007 y›l›n›n “Saygun Y›l›"olmas› nedeniyle Kalan Müzik imzas›yla “Saygun'la Yüz Yüze” (FACE to FACE with SAYGUN)
adl› bir albüm ç›kard›. Özyürek Almanya'n›n Münih flehrinde yafl›yor ve 2000/2002 y›llar› aras›nda
düzenli olarak konserler verdigi oda müzi¤i grubu “Emsland Ensemble”›n birinci keman üyesi
olarak konserler vermeye devam ediyor.
Kazand›¤› Ödüller:
•"Sedat - Güzin Gürel Kültür ve Sanat Vakf› Baflar› Ödülü (‹stanbul, 1995)
•Genç Yorumcular Baflar› Ödülü "Förderpreis"
(Lüdenscheid, Almanya, 1996)
•British Council “Y›l›n Genç Müzisyeni” ödülü,
(1999)
•‹talya - San Bartolomeo'da (2001'de keman,
2003'te oda müzi¤i dal›nda) ikincilik ödülleri ‹talya “Palma d'Oro” müzik yar›flmas› özel ödülü,
(2003)
•Junior Chamber International Kültürel Baflar›
Ödülü, (2003)
•Uluslararas› Frankfurt Keman Müzik Günleri Baflar› Ödülü, (2007)
•15. Uluslararas› Viyana Müzik Yar›flmas› Birincilik Ödülü, (2007)
49
50
sivil toplum kurulufllar› - KalDer
sivil toplum kurulufllar› - KalDer
2008 Kalite
fiampiyonlar›
belli oldu!
Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer) taraf›ndan bu y›l 16.’s› düzenlenen
‘Ulusal Kalite Ödülü’ töreninde, ‘Büyük Ölçekli ‹flletmeler
Kategorisi’nde Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü AKSA AKR‹L‹K K‹MYA
SANAY‹ VE T‹C. A.fi ve ‘Büyük Ölçekli ‹flletmeler – Operasyonel
Birim Kategorisi’nde SIEMENS Sanayi ve Tic. A.fi Sa¤l›k Sektörü
kazand›. ‘Büyük Ölçekli ‹flletmeler Kategorisi’nde Baflar› Ödülleri ise
BORUSAN Lojistik A.fi ve ‹STANBUL DEN‹Z OTOBÜSLER‹ (‹DO)
A.fi’nin oldu. Gerçekleflen törende kalitenin flampiyonlar›, ödüllerini
TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤ ve KalDer Yönetim
Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Ali R›za Kaylan’›n elinden ald›lar.
Ulusal Kalite Ödülü, toplam kalite uygulamalar›nda kurulufllara sadece referans de¤il,
ulusal, bölgesel ve global pazarlarda da rakiplerine oranla farkl›laflma yaratacak temel
noktalar› öne ç›karmada en önemli yol gösterici. Küreselleflen dünyada rekabetin en temel unsur oldu¤u düflüncesinden hareketle,
Ulusal Kalite Ödülü, kurulufllara farkl›laflmada öncelik kazand›ran bir etken.
Ulusal Kalite Ödülleri’nin, kalite alan›nda
Türkiye’nin en büyük ve itibarl› kalite etkinli¤i
oldu¤unu belirten Kalite Ödülü Yürütme
Kurulu Baflkan›, Sakarya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Bu
y›l Ulusal Kalite Ödülleri’nin 16. y›l›. Ulusal Kalite Ödülleri, ülkemizde kalite bilinçlenmesinin artmas› ve toplam kalite yöTEV dergi
Ocak 2009
netimi felsefesinin yayg›nlaflt›r›lmas›nda kuflkusuz önemli rol oynamaktad›r.Türkiye’de
kaliteye gösterilen önemin ve ciddiyetin sonuçlar›n› Avrupa’da ald›¤›m›z Kalite Ödülleri
ile de görüyoruz. Bu sene Avrupa Kalite Büyük Ödülü iki Türk flirketinin oldu, Türkiye ayn› zamanda bir Baflar› Ödülü daha ald› ve ‹ngiltere ile beraber en çok ödül kazanan 2. ülke oldu” dedi.
Ulusal Kalite Ödülü’ne Avrupa Kalite Yönetimi Vakf›’n›n Avrupa Kalite Ödülü’nde kulland›¤› ‘Mükemmellik Modeli’ kriterlerinin esas
al›nd›¤›n› ifade eden Durman “Geçen 16 y›lda
ödül sürecine 206 kurulufl baflvurmufltur.
Ödül sürecine kat›l›m, sektörel yay›l›m ve çeflitlilik aç›s›ndan sevindirici olmakla beraber,
say›sal olarak oldukça azd›r. Bugüne kadar,
18’i Büyük, 31’i Baflar› Ödülü ve 2’si Mükemmellikte Süreklilik Ödülü olmak üzere toplam 51 ödül verilmifltir” diye konufltu.
Ödül süreci
Büyük Ölçekli ‹flletmeler Kategorileri’nde finale kalan Aksa Akrilik
Kimya, Borusan Lojistik, ‹stanbul Deniz Otobüsleri, Siemens San. Ve Tic.
A.fi Sa¤l›k Sektörü (Operasyonel birim), Barem Pazar Araflt›rma ve Özel
E¤itim Merkezi (KOB‹ kategorisi) saha ziyaretlerinde EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine göre de¤erlendirildiler.
Ödüle hak kazanan kurulufllar, akademisyenler ve toplam kalite yönetimi uygulayan kurulufllar›n üst düzey yöneticilerinden oluflan ödül jürisi taraf›ndan kararlaflt›r›ld›.
Ulusal Kalite Ödülleri her y›l, Kamu Kurulufllar›, ‹flletmeler ve Sivil
Toplum Kurulufllar› olmak üzere üç ana kategoride baflvuru kabul ediyor. Bu kapsamda 2008 y›l› Kamu Kategorisi “Ulusal Kalite Baflar› Ödülü”nü Antalya Ayten Ça¤›ran Anaokulu, ‹stanbul Erenköy ‹lkö¤retim
Okulu ve ‹zmit Nuh Çimento ‹lkö¤retim Okulu paylaflt›. Ödüller geçti¤imiz May›s ay›nda Ankara’da düzenlenen Kamu Kalite Sempozyumu’nda
verildi.
Mükemmellik Aflamalar› Program›’na kat›lan baflar›l› kurulufllar
belgelerini ald›
Avrupa Kalite Yönetim Vakf› taraf›ndan gelifltirilen Mükemmellik Aflamalar› Program›, mükemmelik yolculu¤una bafllam›fl kurulufllara cesaret vermek, kurulufllar›n hangi aflamada olduklar›n› göstermek ve
her seviyedeki kuruluflun tan›nmas› amac›yla oluflturulmufl bir program. Türkiye’de belgelendirme, Avrupa Kalite Yönetim Vakf› ad›na KalDer taraf›ndan yap›l›yor.
Mükemmellik Aflamalar› Program› 5 aflamadan olufluyor. ‹lk basamak Mükemmellikte Kararl›l›k seviyesi. Bu seviye Mükemmellik yolculu¤unun bafl›nda olan ve bu aflamay› geçen kurulufllar için tasarlanm›fl.
‹kinci basamak, Mükemmellikte yetkinlik. Bu basamak kuruluflun baflar›l› biçimde yönetilip mükemmel kurulufl olma yolunda ilerledi¤ini
gösteriyor. Baflvuran kurulufllar›n saha ziyaret sonuçlar›na ba¤l› olarak
Mükemmellikte Yetkinlik 3, 4 veya 5 y›ld›z olarak puanlan›yor.
Mükemmellik Aflamalar› program›n›n üçüncü, dördüncü ve beflinci
aflamalar› Ödül Finalistli¤i, Baflar› ve Büyük Ödül olarak tan›mlanm›fl.
2008 y›l›nda Mükemmellik Aflamalar›na baflvuran ve baflar›l› bulunan
28 kurulufl belge almaya hak kazand›. Bu kurulufllar belgelerini 17. Kalite Kongresi‘nde ald›lar.
2008 Y›l›nda Mükemmellikte Yetkinlik 5 Y›ld›z Belgesi’ni; Bursa Anadolu Lisesi, ‹noksan Mutfak San.,
Mükemmellikte Yetkinlik 4 Y›ld›z Belgesi’ni; Aktafl Hava Süspansiyon
Sistemleri, Çelebi Hava Servisi, Elvin Tekstil, Farba, Petkim, Sakarya
51
Üniversitesi, fianl›urfa Belediye Baflkanl›¤›,
Mükemmellikte Yetkinlik 3 Y›ld›z Belgesi’ni;
Aliflan Nakliyat, Ba¤atur Avukatl›k Bürosu, Fenifl Teknik ald›.
Mükemmellikte Kararl›l›k Belgesi için baflar›l› bulunan kurulufllar ise Aras Kargo YurtiçiYurtd›fl› Tafl›mac›l›k, Arkas Ulaflt›rma, Beflsan
Makarna, Beyo¤lu Belediye Baflkanl›¤›, Dicle
Üniversitesi, Diyarbak›r ‹l Özel ‹daresi, Gayrimenkul Konsept, Gazi Üniversitesi Vakf› Özel
Okullar›, Karabük Devlet Hastanesi, Mamak
Belediye Baflkanl›¤›, Odeon Turizm, Re/Max
Türkiye ve TEK Grubu, Hudut ve Sahiller Sa¤l›k
Genel Müdürlü¤ü, TOSB Organize Sanayi Bölgesi, Tübitak Bursa Test ve Analiz Laboratuvar›, Zorluteks oldu.
52
spor & sporcu
spor & sporcu
Daha çocukken s›rt›na
ba¤lad›¤› su bidonlar›yla
“dalg›çl›k” oynayan küçük
k›z büyüyünce ülkesinin
dal›fl tarihine ad›n› alt›n
harflerle kaz›d›. Ama onun
ülkesinde bu tarz baflar›lar›n
çok da önemi yoktu.
Baflar›lar›na kimse yeteri
kadar sahip ç›kmad›,
rekorlar› tan›nmad›.
Serbest dal›fla küskün olan
Yasemin Dalk›l›ç flu anda
Miami'de yafl›yor.
Dünya sular›nda
bir Türk denizk›z›
TEV dergi
Ocak 2009
“Derinlik tutkusu” 3-4 yafllar›nda yüzmeyi
ö¤renirken bafllam›fl Yasemin Dalk›l›ç’›n. Tüm
zaman›n› deniz dibine bakarak geçirmek istiyen bir çocuktu. Ankara'da do¤up büyümüfl olmak her ne kadar bu iste¤ine engel olsa da o
dal›fl tutkusunu hiç kaybetmedi. Dal›fl tutkunu
olan kuzeniyle evde, s›rt›na tüp yerine büyük su
fliflesi ba¤lad›, palet niyetine babas›n›n terliklerini giydi, dal›fl bafll›¤› diye kar maskeleri tak›p
yerde sürünerek dalg›çl›k oyunlar› oynad›..
Okul y›llar› boyunca Ankara'da oldu¤u dönemde çok yo¤un su sporlar› yaparak kondisyon
sa¤lamaya, sonra bunu yaz›n dal›fl performans›n› art›rarak de¤erlendirmeye çal›flt›. Ard›ndan ODTÜ'ye girerek üniversitenin sualt› toplulu¤una kat›ld›. Bu grupla bilgisini art›rmas›n›
sa¤layacak araflt›rma ve çal›flmalar yapt›. Türkiye'nin bu alanda yetersiz oldu¤unu gördü. O
zamana dek iki dünya rekortmeni yetifltirmifl,
ABD'de yaflayan ünlü serbest dal›fl antrenörü
Rudi Castineyra’yla yaz›fl›p kendisini çal›flt›rmas›n› istedi. Bir süre Castineyra ile çal›flt›.
Castineyra ona bir dünya rekoru deneyebilecek
kapasitede oldu¤unu söyledi. Yasemin rekoru
denemeye karar verdi ve profesyonelli¤e ilk
kulaç›n› bu rekor ile att›. Bir Türk sporcusu
olarak 8 kez dünya rekoru k›rd›.
Türkiye’deki serbest dal›fl dünyas›ndan
uzaklaflmak için Miami’ye yerleflti. Serbest dal›c›lar›n güvenlik kurallar›na dikkat etmeden
dalmalar›na çok k›z›yor Yasemin. Bu durumun
dal›fl sporuna olumsuz yönde yans›d›¤›n› düflünüyor. Serbest dal›fl konusunda yetki sahibi iki
kurulufl var AIDA ve FREE. AIDA daha popüler
bir kurulufl ancak güvenlik kurallar› yok denecek kadar az. FREE'nin ise tüm felsefesi bu
sporu güvenli yapmak üzerine kurulu ve FREE
ile yap›lan rekorlar güvenlik gereksinimleri sebebiyle çok daha pahal›ya mal oluyor. Dal›fllar›n› bafl›ndan beri ekstra efor, para harcayarak
daima en güvenli flekilde yapm›fl Yasemin Dalk›l›ç. Her toplant›, duyuru, e¤itim gibi organizasyonda bu konunun önemini vurgulam›fl, ör-
53
nek olmaya çal›flm›fl . Yapt›¤› bu fleylerin
pek bir fark yaratt›¤›n› düflünmüyor Yasemin. Bu nedenle de serbest dal›fltan so¤umufl. Amerika’da yaflaman›n dal›fl aç›s›ndan bir avantaj› olmam›fl onun için. Aktif
olarak rekor denemeleri yapt›¤› dönemde
daha çok Türkiye'de olmufl. Son rekorundan sonra Miami'ye gitmifl.
Antrenörüyle evli Yasemin Dalk›l›ç. Dal›fl
tutkusunu paylaflt›¤› biriyle evli olmaktan
çok mutlu. Bu durum hep art› getirmifl ona. Efli Rudi oldukça disiplinli
davran›yor ona karfl›. Tüm di¤er çal›flt›rd›¤› sporculara nas›l davran›yorsa Yasemin’e de öyle davran›yor. Yasemin ve Rudi sürekli spor yap›yor
ve birbirlerini disiplinli çal›flma konusunda destekliyorlar.
‹lgilendi¤i baflka sporlar da var Yasemin’in. Kayak en sevdi¤i spor.
Hatta bazen kaya¤› m› dal›fl›m› daha çok sevdi¤i konusunda karars›z kal›yor. Bunun d›fl›nda sürekli h›z pateni (inline skate), bisiklet, koflu ve
yüzme ile ilgileniyor. Kaya t›rman›fl› ve motor sporlar› da hoflland›¤› di¤er sporlar. Ancak genel olarak fiziksel zorlu¤u olan sporlar hofluna gidiyor.
‹yi bir dalg›ç olmak için en önemli fleyin psikolojik olarak, suda ve sualt›nda kendini rahat ve do¤al hissetmek oldu¤unu söylüyor. Bu nedenle özellikle küçük yafllardan itirbaren (5-7) yüzme gibi su sporlar› ile ilgilenmenin iyi bir dalg›ç olman›n ilk evresi oldu¤una inan›yor. Yetiflkinler için ise sigara içmemek, ci¤erlerin sa¤l›kl› ve temiz olmas›
çok önemli. Vücuttaki ya¤ yüzdesini azaltmak da dal›fl›n birincil flartlar›ndan.
54
kaybolan meslekler
Yumuflak madenlerin (alt›n, gümüfl, bak›r, sar›) üzerlerine ucu sivriltilmifl çelik kalemler vas›tas›yla desen
ve flekiller oyma sanat›na kalemkarl›k ve bu sanat› yapan ustaya da kalemkar denirdi. Alt›n pahal› oldu¤undan, sar› ve bak›r gibi madenler de afl›r› oksitlenme özelli¤inde olduklar›ndan zamanla bu gümüfle özgü bir
sanat haline geldi. De¤iflik flekillerde uçlar› sivriltilmifl çelik kalemler, bu sanat›n en önemli aletiydi.
Evliya Çelebi, 1638 esnaf› alay›na kat›lan esnaf zümrelerini tan›t›rken hakkarlardan sonra esnaf-› kalemkaran-› kuyumcuyandan söz eder ve iki yüz dükkanda üç yüz usta kalemkar çal›flt›¤›n› ekler. Tan›nm›fl kalemkarlar olarak da Unkapan›’nda Simitçio¤lu Rum Mihuil ve Ermeni Haçadur’dan;
Bedestenönü’nde Ayd›n Ermeni ve Kalemkar Tanburi Amavut Osman
Çelebi’den bahseder. Kalem iflinin yap›m›nda flöyle bir yol takip edilir:
Karakuyumcudan gelen flekillendirilmifl gümüfl, ibrik, tepsi, zarf çekerden vb. fleylere usta biçimlerine uyacak flekilde ka¤›t üzerine müsvedde yapard›.
Müsveddeyi be¤enirse onu sabit kalemle gümüfl üzerine çizer, daha sonra da çizdi¤i desenin özelli¤ine göre de¤iflik kalemler kullanarak ifli tamamlard›. Bu çal›flmalar›n en
önemli özelli¤i sanatkar›n çok iyi bir bile¤e sahip olmas›yd›.
Kalemi topuzlu sap›ndan avucu içinde s›k›ca tutan usta, dal ve k›vr›mlarda yumuflak dönüflü temin için nefesini tutar ve tek hareketle k›vr›m›
tamamlard›. Güzel bir iflte titizlikle bafllama
kadar iflin sonunu da ayn› titizlikle getirmenin
önemi büyüktür. De¤iflik kalem çal›flmalar›,
derin kalem ve yüzey yalamalar›, ifli daha dekoratif ve al›ml› gösterir.
Bu yüzden kalemkarl›kta usta çok zor yetiflir,
iyi bir kalem ifli nadir bulunurdu ve güzel eser
say›s› da azd›. Bu sanat› iyi ö¤renen ustalar savat
tekni¤ini ö¤renince savat ustas›; hat sanat›n› ö¤renenler ise hakkak yani mühürcü olurlard›. Sade
kalemkarl›k, savat ve hak ustal›¤›n›n ilk dura¤›yd›.
Kalem ifli kendi bafl›na bir eserde kullan›ld›¤› gibi di¤er tekniklerle beraber de s›kça kullan›l›rd›.
TEV dergi
Ocak 2009
kaybolan meslekler
Eskiden ‹stanbul’un gezici esnaf›ndan olan
muhallebiciler, “sumuhallebisi” denilen muhallebiyle beraber yaz›n dondurma da satarlard›. Ço¤unlu¤unu Debre, Prizren ve Prifltinelilerin oluflturdu¤u sat›c›lar daha çok mesirelerde dolafl›rlard›. Mallar›n›, bafllar›n›n
üzerine yerlefltirdikleri bir tablada tafl›rlard›.
Üstünü çiçek ve yaprak motifleriyle süslerler, tablan›n yar›s›na bir tepsi içindeki muhallebilerini koyarlard›, ellerinde de su ve
pekmez gü¤ümleri bulunurdu. Muhallebi,
sütlü veya pekmezli olmak üzere iki flekilde
sat›l›rd›. Muhallebilerden bir parça kesilip
taba¤a konulur, üzerine pudraflekeri ve gülsuyu serpildikten sonra sütlü isteyenin muhallebisine süt, pekmezli isteyeninkine ise
pekmez ilave edilirdi. Küçük kaplar içindeki
sütlaçlar da arzu eden müflterileri beklerdi.
Muhallebicilerin bacaklar›nda siyah fleritli
beyaz potur, ayaklar›nda renkli ifllemeli çoraplar ve püsküllü yemeniler, s›rt›nda cepken, bafllar›nda uzun püsküllü beyaz takkeden ibaret k›yafetleri vard›. Bellerinde ise
k›rm›z› kuflak ve önlerinde muhakkak bir
pefltamal olurdu. Gezgin muhallebicilerin
yan›nda ‹stanbul’un de¤iflik semtlerinde o
semtin ad›yla ünlenmifl birçok muhallebici
dükkan›n› da bulmak mümkündü. Buralardaki muhallebicilerde tatl› çeflitlerinin yan›
s›ra döner kebab›, pilav ve özellikle tavuk sö¤üflü ile çorbas› bulunurdu. Bu dükkanlar,
hem tatl›, hem tuzlu çeflitleriyle her çeflit damak zevkine hitap etti¤i gibi ucuzlu¤uyla da
tercih edilirdi. Önemli muhallebicileri aras›nda Beyaz›t, Çemberlitafl, Sar›yer muhallebiciler ve bir devre damgas›n› vurmufl olan
Çukur Muhallebici say›labilirdi. Kapal›çarfl› içindeki Çukur
Muhallebici, çarfl› içindeki buluflmalar›n ve adres tariflerinin de
odak noktas›n› olufltururdu. Eski muhallebiciler aras›nda sütçülükleriyle tan›nm›fl Bulgarlar da vard›. Bunlardan Pangalt›’daki Vordan Muhallebicisi çok ünlüydü. Günümüzde her alanda oldu¤u gibi muhallebici dükkanlar› da yerlerini ayaküstü bir
fleyler yenebilecek büfelere, hamburger salonlar›na b›rakt›.
55
56
kaybolan meslekler
Çayc›s›yla, müflterisiyle, peykesiyle, sandalye ve masas›yla, semaveri duvarlar›na as›lan resim ve levhalar›yla kendine has bir havas› olan çayhaneler, Osmanl›’da XIV. Yüzy›l›n
son çeyre¤i ile XX. Yüzy›l›n ilk yar›s›nda son derece revaçta
mekanlard›. Buralarda k›raathanelerden farkl› olarak kahve sat›lmaz, iskambil, domino ve tavla gibi oyunlar oynat›lmaz, dergi ve gazete eksik edilmezdi. Baz›lar›nda ise Hamzaname, Battalname, fiehname ve Ebamuslimname gibi
halk kitaplar› dinlmeyici toplulu¤una hitaben yüksek sesle
okunurdu.
Müflteriler kendilerine yak›n hissetti¤i kimselerin müdavimi oldu¤u çayhanelere gider, böylece buralarda di¤erlerine
nazaran ilgi ve kiflilikleri farkl› olan gruplar olufltururdu.
Baz› çayhaneler yaln›zca külhanbeylerinden oluflan müflterilere hizmet verir, bunlar›n söyleflip e¤lenmelerine ortam
haz›rlarlard›. Bu kiflilerin kendi aralar›ndaki sorunlar›na
çözüm bulmak, argo deyiflle “racon kesmek” hesaplaflmak
için ev sahipli¤i yaparlard›. fiehzadebafl› çayhaneleri içinde,
II. Abdülhamid dönemi flair ve yazarlar›n›n devam etti¤i Hac› Reflid’in çayhanesi çok ünlüydü.
Ço¤u ‹ran’dan gelme oldu¤u için “acem” olarak adland›r›lan kiflilerce iflletilen çayhanelerin en ünlüleri fiehzadebafl›’nda, Direkleraras›’ndayd›. Buralar›n her biri ayr› ayr›
özelliklere sahip olduklar› için müdavimleri de baflka baflkayd›. K›raathanelerin aras›na serpilmifl olan çayhaneler o
dönemin bilim ve sanat adamlar›n›n u¤rak yeri durumundayd›. Baz› çayhanelere yabanc› müflteri
al›nmazd›.
Ahmed Rasim’in sat›rlar›na bakacak olursak, Muallim
Naci, Fazl› Necib, fieyh Vasfi, Hoca Hayret Efendi, Muallim
Feyzi, Neyzen Tevfik, Andelib Fait Esad, Ali Ruhi, Adanal›
Ziya bu çayhanenin müdavimlerindendi.
Direkleraras›nda ayr›ca Harputlu Hac› Mehmed
A¤a’n›n, Hac› Mustafa A¤a’n›n, Yakub’un, Ali
Baba’n›n, Yavru Mehmed’in çayhaneleri önemli mekanlard›.
1940’lara kadar varl›klar›n› koruyabilen
bu çayhaneler sonraki y›llarda yerlerini k›raathanelere b›rakarak, ‹stanbul’un gündelik yaflant›s›ndan silinip gittiler.
Mutlu Günlerinizi
TEV’le Paylafl›n…
42 y›ld›r Vakf›’m›za büyük
destek veren çelenk
ba¤›fllar›n›z›n yan› s›ra
bundan sonra sizleri “MUTLU
GÜNLER‹N‹Z‹” (dü¤ün, niflan,
aç›l›fl v.b) de bizlerle
paylaflmaya davet etmek
istiyoruz. Yüzlerimizin
güldü¤ü her güzel günde
baflar›l› bir ö¤rencimizin de
yüzünü güldürmeyi
hedeflerimiz aras›na koyduk.
“Kutlaman›z› TEV ile Yap›n,
E¤itime Güç Kat›n” slogan›yla
ç›kt›¤›m›z bu yolda bizden
her zamanki deste¤inizi
esirgemeyece¤inizden
eminiz.
“MUTLU GÜNLER‹N‹Z‹”
dü¤ün, niflan, aç›l›fl, v.b de
bizlerle paylaflmaya davet
etmek istiyoruz. Yüzlerimizin
güldü¤ü ö¤rencimizin de
yüzünü güldürmeyi
hedeflerimiz aras›na koyduk.
“Kutlaman›z› TEV ile Yap›n,
E¤itime Güç Kat›n” slogan›
ile ç›kt›¤›m›z bu yolda bizden
her zamanki deste¤inizi
esirgemeyece¤inize eminiz.
TEV dergi
Ocak 2009
58
TEV iletiflim
TEV ‹LET‹fi‹M B‹LG‹LER‹
TÜRK E⁄‹T‹M VAKFI GENEL MÜDÜRLÜK
Büyükdere Cad. T.E.V. Kocabafl ‹flhan› No: 111 Kat: 7-8
34349 Gayrettepe - ‹STANBUL
Tel: (0212) 318 68 00 Faks: (0212) 217 56 90
E-Posta: [email protected] Çelenk Tel: (0212) 444 0 838
Çelenk Faks: (0212) 217 58 57
Çelenk E-Posta: [email protected]
E¤itim-Burs Tel: (0212) 444 0 838
E¤itim-Burs Faks: (0212) 272 62 17
E¤itim-Burs E-Posta: [email protected]
Hesap No: Vak›flar Bankas› Mecidiyeköy fiubesi 2002089-YTL
ADANA
Ç›narl› Mah. 17. Sok. Karaaslan Apt. Seyhan-ADANA 01120
Tel: (0322) 453 11 14 - (0322) 457 33 99 Faks: (0322) 459 32 21
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Vak›flar Bankas› Adana fiubesi 2042582-YTL
ANKARA
Akay Caddesi, No:22/5 Bakanl›klar - ANKARA
Tel: (0312) 417 41 90 Faks: (0312) 418 79 99
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Halk Bankas› Yeniflehir/Ankara fiubesi 16000043-YTL
ANTALYA
ESK‹fiEH‹R
Akpa A.fi. ‹smet ‹nönü Caddesi No:2 ESK‹fiEH‹R 26130
Tel: (0222) 231 16 06 - (0222) 231 17 30
Faks: (0222) 233 92 48
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Vak›flar Bankas› Eskiflehir fiubesi 2000852-YTL
HATAY
‹nönü Cd. Marmara Apt. No: 37/B ANTAKYA 31070
Tel: (0326) 215 66 88
Faks: (0326) 213 55 77
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Yap› Kredi Bankas› Antakya fiubesi 80855738-YTL
‹ZM‹R
Akdeniz Cad. TEV Birsel ‹fl Merkezi No:14/102
Pasaport / ‹ZM‹R
Tel: (0232) 44 121 44 (Pbx) Faks: (0232) 44 121 45
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Vak›flar Bankas› Alsancak fiubesi 2021323-YTL
KAYSER‹
Memur Evleri Mah. Anafartalar Cad. No:115/2 ANTALYA 07100
Tel: (0242) 343 32 08 Faks: (0242) 343 32 09
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Vak›flar Bankas› Antalya fiubesi 2082708-YTL
‹stasyon Mah. Kocasinan Bul. Depo Cad. No: 3-B
Kocasinan / KAYSER‹
Tel: (0352) 221 09 85 Faks: (0352) 221 09 87
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Vak›flar Bankas› Kayseri fiubesi 7290521511-YTL
BALIKES‹R
KOCAEL‹
BURSA
Kemalpafla Mah. Eski Postane Sok. Belgin ‹flhan› No:11 K:2
‹zmit/KOCAEL‹ 41200
Tel: (0262) 325 85 41 Faks: (0262) 325 44 77
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Vak›flar Bankas› ‹zmit fiubesi 2059213-YTL
Anafartalar Caddesi No: 15 Mortafl ‹flhan›, B Blok. BALIKES‹R 10100
Tel: (0266) 241 54 45
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Vak›flar Bankas› Bal›kesir fiubesi 2011163-YTL
Atatürk Caddesi Çatalo¤lu ‹flhan› No:55, Kat:6 BURSA 16010
Tel: (0224) 221 18 10 Faks: (0224) 222 46 06
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Halk Bankas› Bursa fiubesi 16000038-YTL
ÇORUM
KONYA
Musalla Ba¤lar› Mah. Ankara Cad. Gürel Sok. Onur Sitesi
6/D SELÇUKLU/KONYA 42060
Tel: (0332) 233 99 32 Faks: (0332) 320 77 73
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Halk Bankas› Konya fiubesi 16000042-YTL
Kale Mah. Milönü Cad. No:41/A 6. Albayrak Sokak NO:2 ÇORUM
Tel: (0364) 224 55 11 Faks: (0364) 224 55 11
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Yap› Kredi Bankas› Çorum fiubesi 80573917-YTL
TRABZON
DEN‹ZL‹
Bal›k Pazar› Sokak, Kemerkaya Mah. Çapk›no¤lu Yi¤it
‹fl Han› No: 7 TRABZON 62200
Çaybafl› Cad. No:32 Küçüksaray Apt. Zemin Kat, D:2
DEN‹ZL‹ 20010
Tel: (0258) 264 65 99 - (0258) 264 64 90
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Halk Bankas› Denizli Delikliç›nar fiubesi 16000024-YTL
TEV dergi
Ocak 2009
Tel: (0462) 326 78 84
Faks: (0462) 326 78 83
E-Posta: [email protected]
Hesap No: Vak›flar Bankas› Trabzon fiubesi 466285206-YTL

Benzer belgeler