ofset baskı sisteminde zamana bağlı kurumanın mürekkep

Transkript

ofset baskı sisteminde zamana bağlı kurumanın mürekkep
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 65-75
OFSET BASKI SİSTEMİNDE ZAMANA BAĞLI KURUMANIN
MÜREKKEP DENSİTESİNE ETKİSİ
Bahar ASLAN*, Erdoğan KÖSE**
Geliş: 21/07/2010 Kabul: 04/11/2010
ÖZET
Yağ bazlı ofset baskı mürekkebi, emici özelliği olan kâğıtlar üzerinde nüfuz ederek, sıvanmış kâğıt ve
kartonlar üzerine yapılan baskılarda ise oksidasyon yoluyla kurumaktadır. Kuruma süreciyle birlikte
basılan mürekkepte bir takım renk değişiklikleri meydana gelmektedir. Bu değişiklikler baskı altı
malzemesinin emicilik özelliğine göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada farklı özelliklerde olan
birinci hamur, ikinci hamur, parlak kuşe ve mat kuşe kâğıtlar üzerine cyan renk ile yapılan baskıların
belirli zamanlardaki densite değerleri densitometreyle ölçülerek kısa süreli kuruma sürecinde mürekkebin
densitesinde yaşanan değişiklikler tespit edilmiştir. Veriler değerlendirildiğinde tüm kâğıtlarda zamana
bağlı olarak densitede değerlerinde düşüş gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: ofset baskı, kuruma, densite
THE EFFECTS OF THE INK DENSITY ON TIME BASED DRYING PROCESS IN
OFFSET PRINTING SYSTEM
ABSTRACT
Oil-based offset printing ink penetration by the prints, is established by the absortion property of the
paper or through oxidation on coated papers and cardboards.With the drying process, some color changes
occur on printed ink. These change varies according to the properties of the substrate material. In this
study ink density measurements, with a densitometer, of a specified time intervals for cyan color printings
on the different specifications of the uncoated, the book paper, gloss coated and matte coated papers are
identified the short-term rate by measuring the changes experienced in the process of the ink. When the
data obtained were evaluated in all paper types, a decrease of the solid ink density was observed
connected to time of the drying process.
Key Words : offset printing, drying, density
*
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümü, Teknikokullar-ANKARA
** Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümü, Teknikokullar -ANKARA
Bahar ASLAN, Erdoğan KÖSE
1. GİRİŞ
Tüm baskı sistemlerinde mürekkep akışkan haldedir. Ancak bu şekilde mürekkep
hazneden baskı yüzeyine taşınabilir. Baskıdan hemen sonra mürekkep sıvı halden
katı hale geçmelidir. Bu geçiş iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşama baskı
malzemesine yerleşme, ikinci aşama ise katılaşmadır. Mürekkeplerin faz değişimi,
zamana bağlı olarak kendiliğinden ya da ısı, ışık gibi enerji türleri yardımıyla
gerçekleşir.
Literatüre bakıldığında; Akgül ve ark., “Yüzeyi Pürüzlü Kâğıtların Emme
Kapasitesinin Basılan Mürekkeplerin Densitometrik Değerine Etkisinin
İncelenmesi”
adlı
çalışmalarında
mürekkep
emiliminin
kâğıdın
porozitesine(gözeneklilik), permeabilite ve kapileritisine bağlı olduğunu ancak
birinci hamur kağıdın daha gözenekli olmasına rağmen daha geç kurumasının nedeni
yüksek oranda dolgu maddesinin mürekkebin emilmesine gösterdiği dirençten
kaynaklandığını ortaya koymuşlardır (Akgül vd., 2006).
Bu çalışmada farklı yüzey özelliklerinde olan birinci hamur, ikinci hamur, mat kuşe
ve parlak kuşe kâğıtlara cyan mürekkep kullanılarak, kuruma için ideal baskı şartları
olan 24-26 oC sıcaklık ve % 60 bağıl nem şartlarında yapılan baskıların 0, 15, 30,
45, 60 ve 90. dakikalarda mürekkep densite değişimleri densitometre aracılığıyla
ölçülmüştür. Yapılan ölçümlerin sonucunda tüm kâğıtlarda densitenin düştüğü tespit
edilmiştir.
2. OFSET BASKI SİSTEMİ
Ofset baskı sistemi suyun yağı itmesi prensibiyle çalışır. Kalıplarda iş olan yerler iş
olmayan alanlar arasında herhangi bir yükseklik farkı yoktur. Ofset baskıda
genellikle bir yüzü fabrikasyon olarak ışığa duyarlı hâle getirilmiş alüminyum
kalıplar kullanılmaktadır. Bunun yanında son yıllarda çeşitli yöntemlerle yine ışığa
duyarlı hâle getirilmiş bilgisayardan kalıba filmsiz pozlandırılan dijital ofset baskı
kalıpları da kullanılmaktadır.
Ofset baskı tekniğinde baskı kalıbı ile kâğıt doğrudan temas halinde
bulunmadığından bu baskı tekniği endirekt baskı teknikleri arasında yer alır. Kalıp
yüzeyindeki düz görüntü, bir alttaki çelik esaslı yüzeyi sert olmayan kauçuk kaplı
kazana yani blanket kazanına iletilir. Kauçuk üzerinde görüntü terstir. Baskı blanket
kazanı ile bir alttaki baskı kazanı arasında gerçekleşir. Kâğıt bu iki kazan arasından
geçerken kauçuk üzerindeki iş kâğıda geçer. Böylece baskı kâğıda sert bir metal
kalıptan değil, yumuşak kauçuk bir malzemeden aktarılmış olur. Bu özellikten
dolayı ofset sisteminde her türlü kâğıda, parlak, mat, pürüzlü kâğıtlara net baskı
yapılabilmektedir (Kansu ve Köse, 2008).
66
İstanbul Ticaret
T
Üniverssitesi Fen Bilim
mleri Dergisi
Güz
G 2010
Şekil 1.
1 Tabaka Offset Baskı Tek
kniği (Wilson
n, 2005)
3. OFSE
ET BASKIDA
A KURUMA
Baskı soonucunun görssel kalitesi büy
yük oranda baaskı malzemesiyle mürekkeebin ideal
düzeyde birleşmesinee, mürekkebiin malzeme üzerindeki kuruma
k
ve saabitleşme
b
altı malzzemesine göree farklılık
sürecine bağlıdır. Kurruma şekli, baaskı türüne, baskı
göstermeektedir. Nüfuzz etme ve buh
harlaşma yönttemleri fizikseel kuruma, okksidasyon,
polimerizasyon ve radyasyon
r
giibi kuruma yöntemleri ise
i
kimyasal kuruma
m
bask
kı malzemesinnin yüzey
yöntemleeridir. Tabakaa ofset baskı tekniğinde mürekkep
yapısına bağlı olarak fiziksel ve kiimyasal (emillerek ve oksid
dasyonla) olarrak kurur
(Aydemiir, 1999)
Baskıdan
n çıkan kâğıt yüzeyindeki ıslak
ı
mürekkeep filmi pigm
ment, reçine vee kuruyan
yağ karıışımıdır. Pürüüzlü yüzeyli emici özellikkteki kâğıt yüzeyindeki
y
mürekkep
m
filminin bünyesindekii yağ kimyasaal yapı itibariiyle reçine vee kuruyan yağğ karışımı
olan vernikle tam uyumlu
u
olmaadığından ayyrışarak kâğıd
dın ince kılccal elyaf
borucukllarına nüfuz eder.
e
Mürekkeebin kâğıt yüzzeyinde kalann kısmı (kuru
uyan yağ,
pigment,, reçine) okssidasyon ve polimerizasyyon reaksiyonnlarına uğray
yarak 2-3
mikron kalığında
k
bir mürekkep
m
film
mi oluşturur.
Kurumayyı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyyen birçok faaktör vardır. Kâğıtlar
arasında kalan havannın bağıl nem
mi kuruma orranını etkiler. Bağıl nem % 60’ın
üstünde olduğu zamann kuruma zam
manı önemli ölçüde artar. Tabakaların
T
arasında ve
kâğıdın gözenekleri
g
arrasında kalan hava kurumaa için gerekli olan oksijeni sağlar ve
sağlıklı bir
b kuruma geerçekleşir. Bassılmış kâğıtlarrı havalandırm
mak oksijen vasıtasıyla
v
kurumayyı hızlandırır.. Havalandırm
ma ayrıca kuuruma reaksiyyonu sırasındda ortaya
çıkan ıssının dağıtılm
masını sağlarr. Eğer sıcaaklık aşırı yükselirse
y
mü
ürekkebin
67
Bahar AS
SLAN, Erdoğan KÖSE
bloklaşm
masına sebep olur. Kâğıdın
n aşırı rutubeetli ve bağıl neminin
n
yükseek olması
mürekkeebin kurumasıını geciktireb
bilir. Eğer kâğğıdın rutubetii yüksek veyaa baskıda
fazla su kullanıldıysaa mürekkebinn kuruması önnemli ölçüde yavaşlar. Sıccaklık da
mürekkeebin kurumassı üzerinde önemli
ö
bir etkkiye sahiptir.. Örneğin 27
7 oC’deki
kuruma süresi 16 oC’deki
C
kurumaya göre hem
men hemen iki
i kat fazladdır. Baskı
atölyesi sıcaklığı 24-226 oC’de ve kââğıdın baskı attölyesi sıcaklıığında olduğu durumda
kuruma için en iyi kooşullar sağlanm
mış olur. Ortaam sıcaklığının
n normalin çook altında
y
olması da kurumayıı yavaşlatır. Genellikle yyüksek sıcakllıklar daha yararlıdır.
n hızı artar, vviskozite düşeer bu da dah
ha iyi bir
Sıcaklıklla beraber poolimerizasyon
penetrasy
yon sağlar vee mürekkep içerisindeki
i
çözücülerin buuharlaşması daha
d
hızlı
olur (Law
wrence, 2008)).
Llyod vd., 20005)
Şeekil 2. Sıcaklıığın Kuruma Zamanı Üzerine Etkisi (L
Kâğıt vee hazne suyunnun pH’ı kurruma hızını bbüyük ölçüde etkiler. Gennel olarak
4,5’lik veya
v
daha yükksek pH değerrine sahip ve % 50 ya da daha
d
az miktaarda bağıl
neme sahip birinci haamur kâğıdın kuruma probblemi yoktur. Birinci hamuur kâğıtlar
genelliklle 4,5’in olduukça üzerinde bir pH değeerine sahiptir. Bazıları 7’niin çok az
üzerindee, ya da 7’ye yakın bir pH
H değerine sahhiptir. Bir kuural olarak kaaplamanın
pH’ı ne kadar yüksekk ise mürekkebin o kadar hızlı
h
kuruduğu
u bilinir. Eğerr kuruma,
y
den dolayı gecikiyor ise kağıdın
k
havalaandırılmasıylaa gereken
oksijen yetersizliğind
oksijen sağlanabilir ve kuruma hızlandırılabbilir. Eğer problem
p
kurrutucunun
yetersizlliğinden dolayyı ise veya haazne suyu içinndeki asit, kurrutucunun etkkisini yok
ediyorsaa vernik veya lak
l basılarak iş
i kurtarılabiliir (Lawrence, 2008).
68
İstanbul Ticaret
T
Üniverssitesi Fen Bilim
mleri Dergisi
Güz
G 2010
4. MATE
ERYAL ve METOD
M
4.1. Kulllanılan malzzeme ve cihazzlar
4.1.1. UG
GRA 1982 kaalıp kontrol skalası
s
Baskıların densite (yooğunluk) ölçüm
mleri, UGRA
A 82 kalıp kon
ntrol şeridi kullanılarak
yapılmışştır. UGRA 822 (Şekil 3) önce kalıbın pozzlandırılma kaalitesini sonraa da basılı
materyallin kalitesinin kontrol edilddiği uluslararası kabul görm
müş bir standarrt kontrol
şerididir (Özsoy, 20077).
m UGRA 82 Kontrol
K
Şerid
di
Şekil 3. Film
K
densitom
metresi
4.1.2. Kalıp
UGRA 82
8 test skalassının kalıba pozlandırılmas
p
sından sonra kalıpta pozlaamaya ve
kalıp bannyosuna bağlıı olarak herhaangi bir tram nokta
n
kaybı olup olmadığın
nı ölçmek
amacıylaa techkon kaalıp densitom
metresinden yyararlanılmıştır. Bunun needeni ise,
baskı ön
ncesi kalite kontrolü olm
madan, daha sonraki basskı kalitesinee garanti
verilemeemesidir. Baskkı kalıpları üzerine
ü
doğru nokta transfe
feri bugün genniş işlem
kontrolüü için en önem
mli unsurdur.
4.1.3. Kaalıp pozlama ve baskı özellikleri
Baskıda kullanılacak olan kalıba 60
6 lpcm tram
m sıklığı UGR
RA test skalassı DAYE
ozlama makinnesinde 40 birim poz sürresi verilerek pozlandırılm
mıştır. 1/9
kalıp po
oranındaa Poligraph positif
p
develooper ile 10-15 sn sürede otomatik kaalıp açma
makinesinde açılan kalıp
k
tram ton değerleri T
Techkon Specctroplate ile ölçülerek
herhangii bir nokta kaybı olup olmadığı inccelendikten soonra test baskılarının
yapılacağ
ğı Gestetner 211, 25x35 cm ebadınddaki ofset baaskı makinesiine kalıp
takılmışttır. Baskı içinn DIN ISO 28846-1 ve 126447-2 ile uyum
mlu Huber Ressista cyan
mürekkeep kullanılmışştır. Basılan teest skalasının zemin alanlarrında 0, 15, 30,
3 45, 60
ve 90. dakikalarda
d
G
Gretag
Macbetth Spectroeyee ile densite ölçümü
ö
yapılldı. Baskı
sırasındaa kurumayı yaakından ilgileendiren atölyee sıcaklığı terrmometre ile ölçülerek
standart değer olan 244-26 oC sıcakllık sabit tutulm
muştur. pH metre
m
ile haznee suyunun
d
4,5 ilee 5,7 değerleeri arasında ölçülmüş
ö
ve ideal kurumaa şartları
asidik değeri
oluşturullmuştur.
4.1.4. Kââğıt ve özellik
kleri
Test basskısı için farkklı yüzey özeelliklerinde ollan 115 g/m2 mat ve parlak kuşe,
birinci hamur
h
115 g//m2 ve 75 g/m
m2 ikinci ham
mur kâğıtlara baskı yapılddı. Birinci
hamur kâğıtlar,
k
bileşiminde selüüloz miktarı çok, odunsuzz kâğıtlardır.. Günlük
kullanım
mda fotokopi kağıdı olarak
k da bilinirleer. İkinci ham
mur kâğıtlar, odun ve
selüloz miktarı
m
hemenn hemen eşit olan kâğıt türrüdür. Mat ku
uşe ve parlak kuşe gibi
kâğıtlar yüzeyleri kaaolin, kalsiyum
m karbonat gibi dolgu maddeleriyle
m
düzeltilip
mış kâğıtlardır.
parlatılm
4.1.5. Deensitometrik Ölçüm ve Özzellikleri
Densite ışığın, müreekkep tarafınd
dan emilme olayıdır. Basılmış bir mürekkep
m
y
ise üzzerine gelen ışığın alt taabakaya geçm
mesini ve
tabakası ne kadar yoğun
oğunluğunu elektronik
e
yansımasını o kadar engeller. Baasılmış örnekkteki renk yo
69
Bahar AS
SLAN, Erdoğan KÖSE
ölçüm teekniği yardım
mıyla sayısal bir
b birime çeevirebilmek iççin “densitom
metre” adı
verilen aletler
a
geliştiriilmiştir (Köse, 1997)
Densitom
metre ile ölçüüm sonucu loggaritmik bir rakamdır. Den
nsite Eş. 1 kullanılarak
hesaplannır. Yansıtmaa, β değeri olarak
o
da billinir. Şekil 4’te
4
yansıtmaa faktörü
hesaplam
ma formülü veerilmiştir. LeP, basılan mürrekkep tarafın
ndan yansıtılann ışığı ve
LeW, refferans beyazı tarafından yansıtılan
y
ışığı göstermekteedir. Yansıtm
ma (β) bir
örnek taarafından yannsıtılan ışık ile
i standart bbeyaz (referaans değeri) tarafından
yansıtılaan ışık arasınndaki oranı göstermekteddir. β değerri aşağıdaki densiteyi
sağlamakktadır (Heildeelberg Uzman Rehberi, 2008)
(1)
Şekill 4. Yansıtmaa Faktörü Heesaplama Forrmülü
Densite değeri tablodda görüldüğü üzere renkleere ve kağıt türüne
t
göre değişiklik
d
(
Standarrt Offset)’in belirlediği
b
göstermeektedir. Almaan Ofset Baskkı Standardı (Print
densite değerleri
d
aşağııdaki gibidir.
Tablo 1.. PSO Tarafıından Belirlenen Densite Değerleri
D
Siyah
Cyan
Magenta
Sarı
GULAR
5. BULG
70
Paarlak Kuşe Mat
M Kuşe Birrinci Hamur İİkinci Hamur
1,85
1,75
1,25
1,2
1,55
1,45
1
1
1,5
1,4
0,95
0,95
1,45
1,25
0,95
0,9
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Güz 2010
Densite
Farklı yüzey özelliklerinde olan parlak kuşe, mat kuşe, birinci hamur ve ikinci
hamur kâğıtlara yapılan baskılardan elde edilen densite (yoğunluk) değerleri ve bu
değerlerin zamana bağlı olarak değişimleri Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’ de
gösterilmiştir.
Zaman (dk)
Numu
ne1
Numu
ne2
Numu
ne3
Numu
ne4
Numu
ne5
Numu
ne6
Numu
ne7
Numu
ne8
Numu
ne9
Numu
ne10
Şekil 5. Parlak Kuşe Kâğıt İçin Densite-Zaman Grafiği
Ofset baskıda DIN ISO 12647-2’ye göre cyan rengin parlak kuşe kâğıtta olması
gereken densite değeri 1,55’dir. 1000 adet baskıdan rastgele alınan 10 adet örnekte
yapılan densite ölçümleri incelendiğinde, parlak kuşe kâğıtta zamana bağlı olarak
mürekkep densitesinde bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir (Şekil 5).
Kuşe kâğıtların yüzeyi kaplanmış oldukları için gözeneklilik seviyeleri düşüktür. Bu
nedenle zamana bağlı olarak densitede çok fazla bir düşüş yaşanmamaktadır.
Ortalama densite değerine bakılarak 0 ve 90. dakika arasındaki densite farkında
0,021’lik bir düşüş gözlemlenmiştir. Densite değerinde yaşanan düşüşün kaliteyi ve
baskıdaki zemin ton değerlerini olumsuz etkilemesi düşünülmemektedir. Ortalama
densite değerinde sürekli olarak bir düşüş gözlense de numunelere bakıldığında iniş
çıkışlar görülmektedir. Densite değerlerinde yaşanan iniş çıkış kâğıdın su yönü,
makinenin hızı, kâğıdın toz oranı, lif yapısı, yüzey düzgünlüğü, gözeneklilik değeri
hazne suyu geliş miktarına bağlı olarak değişebilmektedir.
71
Densite
Bahar ASLAN, Erdoğan KÖSE
Zaman (dk)
Num
une1
Num
une2
Num
une3
Num
une4
Num
une5
Num
une6
Num
une7
Num
une8
Num
une9
Num
une10
Ortala
ma
Şekil 6. Mat Kuşe Kâğıt İçin Densite-Zaman Grafiği
Kuşe kâğıtlar, kuruma davranışlarına bağlı olarak baskıdan hemen sonra kuşe
kâğıdın kaplaması bağlayıcıyı emmeye başlayıp, pigment tanecikleri ve onları bir
arada tutabilecek kadar bağlayıcı havanın oksijeni ile temasa girerek yüzeyde 1-2
mikron kalınlığında bir mürekkep filmi oluşturur (Lawrence, 2008).
Mat kuşe kâğıda yapılan baskılar incelendiğinde bu kâğıtta zamana bağlı olarak
mürekkep densitesinde bir azalma yaşandığı gözlemlenmiştir (Şekil 6). Mat kuşe
kâğıtta olması gereken densite değeri 1,45’dir. Mat kuşe kâğıtlar yüzeyi sıvalı ve
emici özelliği çok fazla olmayan kâğıtlar olduğu için 90 dakikalık zaman diliminde
standart densite değerleri içinde bir düşüş yaşanmıştır
72
Densite
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Zaman (dk)
Güz 2010
Numu
ne1
Numu
ne2
Numu
ne3
Numu
ne4
Numu
ne5
Numu
ne6
Numu
ne7
Numu
ne8
Numu
ne9
Numu
ne10
Şekil 7. İkinci Hamur Kâğıt İçin Densite-Zaman Grafiği
DIN ISO 12647-2’ye göre cyan rengin ikinci hamur kâğıtta olması gereken densite
değeri 1,00’dir. Yapılan ölçümler incelendiğinde ikinci hamur kâğıtta zamana bağlı
olarak mürekkep densitesinde bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. İkinci hamur
kâğıtlar yüzeyleri sıvalı olmadığı ve buna bağlı olarak kâğıdın gözenekli yapısı fazla
olduğu için mürekkebin kâğıda nüfuzu hızlı olmaktadır. Şekil 7’de gösterilen
ortalama densite değerlerine bakılarak densitede sürekli bir düşüş olduğu açıkça
görülmektedir.
Num
une1
Num
une2
Densite
Num
une3
Num
une4
Num
une5
Num
une6
Zaman (dk)
Şekil 8. Birinci Hamur Kâğıt İçin Densite-Zaman Grafiği
73
Bahar ASLAN, Erdoğan KÖSE
Ofset baskıda DIN ISO 12647-2’ye göre cyan rengin birinci hamur kâğıtta olması
gereken densite değeri 1,00’dir. Yapılan baskıların densite değerleri incelendiğinde
birinci hamur kâğıtta zamana bağlı olarak mürekkep densitesinde bir düşüş
yaşandığı gözlemlenmiştir. Ortalama densite değerlerine bakılarak 0 ve 90. dakika
arasındaki ortalama densite farkının 0,033 olduğu ölçülmüştür. Birinci hamur
kâğıdın yüzeyi mat ve parlak kuşeye göre gözenekli olmasına rağmen yüksek oranda
dolgu maddesi içermesi bakımından densitede kısa süreli kuruma esnasında pek
fazla düşüş yaşanmamaktadır. Şekil 8’de gösterildiği üzere kuruma sırasında birinci
hamur kâğıtlarda densite üzerinde kaliteyi etkileyecek bir değişim meydana
gelmemektedir.
6. SONUÇ ve ÖNERİLER
Parlak kuşe, mat kuşe, birinci hamur ve ikinci hamur kâğıtlar yüzey özellikleri
olarak birbirinden farklı kâğıtlardır. Parlak kuşe ve mat kuşe kâğıtlar yüzeyleri dolgu
maddeleriyle kaplı kâğıtlar oldukları için benzer özellikler göstermektedir. Bu
nedenle ISO standartlarıyla belirlenmiş olan densite değerleri birbirine yakındır.
İkinci hamur kitap kâğıtları ve birinci hamur kâğıtlar ise kuşe kâğıtlara göre emici
özelliği fazla olan kâğıtlardır. Yapılan ölçümler sonucunda kısa süreli kuruma
sürecinde tüm kâğıtlarda densite değerinde düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir.
Densitede yaşanan bu düşüşler kâğıtların yüzey özelliklerine bağlı olarak farklı
davranış göstermişlerdir. Parlak kuşe ve mat kuşe gibi kâğıtlarda daha yavaş
yaşanan densite düşüşleri birinci hamur ve ikinci hamur gibi yüzeyi kaplanmamış
kâğıtlarda daha hızlı meydana gelmiştir.
Yapılan ölçümler sırasında kuruma için en iyi ortam hazırlanmış ve o şartlarda
ölçümler yapılmıştır. Ancak makinenin hızı, hazne suyu geliş miktarı gibi faktörler
densite değişim değerlerini etkilemiştir. Ortamın olması gerekenden daha sıcak ya
da soğuk oluşu, nem şartları kurumayı hızlandırmakta ya da yavaşlatmaktadır. Bu da
renk değerlerinin daha hızlı değişmesine yol açmaktadır. Hızlı değişimleri
engellemek için baskıların standart koşullarda yani 24-26 0C sıcaklıkta yapılması ve
baskısı biten işlerin standart koşullarda saklanması gerekmektedir.
Baskı esnasında her kâğıt ve her renk için ayrı ayrı belirtilmiş olan standart densite
değerlerine uygun baskı yapıldığı takdirde, kuruma için ideal mürekkep kalınlığı
sağlanmış olacak bu da baskı sonrasında meydana gelebilecek arka verme, bulaşma
gibi ofset baskı problemlerinin önüne geçecektir.
7. KAYNAKLAR
Akgül A., Tutak D., Özakhun C., (2006) “ Yüzeyi Pürüzlü Kâğıtların Emme
Kapasitesinin Basılan Mürekkeplerin Densitometrik Değerine Etkisinin
İncelenmesi”, Basım Dünyası, 116-118
Aydemir, C. (1999) Heat-Set Web Ofset Mürekkeplerinin Buhar Basıncı
Yöntemiyle İdeal Kuruma Sıcaklığının Belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi,
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
74
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Güz 2010
Heidelberg Uzman Rehberi, (2008), Renk, Kalite ve Tramlama Teknolojisi, Türkiye,
Heildelberg
Kansu, N. , Köse, E., (2008), Ofset Baskı Teknolojisi, Ankara, İlke Yayınevi.
Köse, E. (1997) Ofset Baskı Sisteminde Renk Yayılması ve Renk Sapması.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Lawrence, A., (2008), Matbaacının Kâğıt Hakkında Bilmesi Gerekenler, İstanbul,
Basev Yayınları.
Llyod, P., Dejidas, Jr., Destre, T., (2005), Sheetfed Offset Press Operating, USA,
Pia/Gatf Press.
Özsoy S. A. (2007) Ofset Baskıda Kullanılan Kalite Standartları ve Türkiye’ye
Uygunluğu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü.
Wilson, D.G., (2005), Web Offset Pres Operating, USA, Pia/Gatf Staff.
75

Benzer belgeler