2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu

Transkript

2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
ANATOMİ SORULARI 1-19
1-Karnı topoğrafik olarak 9 bölgeye ayırdığımızda aşağıdaki bölgelerden hangisi planum
transpyloricum’un yukarısında bulunur?
a)Regio epigastrica
b)Regio colica dextra
c)Regio colica sinistra
d)Regio inguinalis dextra
e)Regio umbilicalis
2-Lig. fundiforme penis’i aşağıdaki hangi fasia yapar?
a)Fascia superficialis
b)Fascia superficialis lamina superficialis
c)Fascia superficialis lamina profunda
d)Fascia profunda
e)Fascia transversalis
3-Midenin ön ve arkasındaki periton curvatura ventriculi majorden önlük gibi aşağı doğru
sarkar bu yapıya ne ad verilir?
a)Meso
b)Mesenter
c)Ligament
d)Omentum minus
e)Omentum majus
4-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi pelvis boşluğunda bulunmaz?
a)Fossa ovarica
b)Fossa paravesicalis
d)Excavatio rectouterinae
e)Excavatio vesicouterinae
5-Hasselbach bağı nerede bulunur?
a)İnguinal kanalın arka duvarında
c)İnguinal kanalın iç duvarında
e)İnguinal kanalın ön duvarında
c)Fossa inguinalis lateralis
b)İnguinal kanalın üst duvarında
d)İnguinal kanalın dış duvarında
6- Lig. hepatogastricum midenin hangi kısmına tutunur?
a)Incisura cardiaca
b)Curvatura gastrica minor
d)Curvatura gastrica major
e)Paries posterior
c)Paries anterior
7-Labbe üçgeninin alt kenarı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sağ ve sol 7. kıkırdak kaburgalar arasında çizilen hat
b)Sol arcus costarum
c)Sağ arcus costarum
d)Sağ ve sol 9. kıkırdak kaburgaların alt kenarları arasında çizilen hat
e)Sağ 9.kıkırdak kaburga alt kenarında sol 7. kıkırdak kaburganın ucuna çizilen hat
8-Duodenum için yanlış olan hangisidir?
a)Bulbus duodeni hariç peritoneum’un arkasında yer alır
b)Sağ üstte karaciğer ile komşuluk yapar
c)A. mesenterica superior ve a. mesenterica inferior’un dalları tarafından beslenir
d)Hem sağ, hem de sol böbrek ile komşuluğu vardır
e)Açıklığı sola ve yukarı bakan kavisi içine caput pancreatis yerleşmiştir
9-İnce bağısağın büyük bir bölümünü karın arka duvarına asan mesenterium aşağıdaki
yapılardan hangisini çaprazlamaz?
a)Pars descendens duodeni
b)Pars abdominalis aortae
c)V. cava inferior
d)Sağ ureter
e)Sağ a. v. testicularis (ovarica)
10-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi colon transversum’a ait yapılardan biri değildir?
a)Taenia coli
b)Haustra coli
c)Plica semilunaris
d)Appendices epiploicae
e)Zona haemorihoidalis
11-10. torakal vertebra (T10) seviyesinden geçen kesitte görülen organlardan hangisi karın
boşluğunda yer almaz?
a)Karaciğer
b)Mide
c)Dalak
d)Aorta
e)Vena cava inferior
1
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
12-Aşağıdaki dil kaslarından hangisinin siniri diğerlerinden farklıdır?
a)M. genioglossus
b)M. hyoglossus
c)M. palatoglossus
d)M. styloglossus
e)M. chondroglossus
13-Aşağıdaki yapılardan hangisi gl. parotidea içinden geçmez?
a)N. facialis
b)A. carotis externa
d)N. auriculotemporalis
e)A. facialis
14-Aşağıdakilerden hangisi pars nasalis pharyngis’de bulunmaz?
a)ostium pharyngeum tuba auditiva
b)torus tubarius
d)plica salpingopalatina
e)resessus pharyngeus
c)V. retromandibulari
c)resessus priformis
15-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi ekstrahepatik safra yollarından değildir?
a)Ductus hepaticus dexter
b)Ductus deferens
c)Ductus choledochus
d)Ductus cysticus
e)Ductus hepaticus communis
16-Karaciğerin sağa ve sola doğru hareketini sınırlayan ve karaciğeri taşımada az rol alan
karaciğer ligamenti aşağıdakilerden hangisidir?
a)lig. coronarium
b)lig. falciforme hepatis
c)lig. triangulare sinistrum
d)lig. triangulare dextrum
e)lig. hepatoduodenale
17-Aşağıdakilerden hangisi porto-caval anastomoz şekillerinden değildir?
a)V. gastroepiploica sinistra-V. lienalis
b)V. rectalis inferior-V. rectalis superior
c)V. gastrica sinistra-V. oesophagealis
d)V. epigastrica inferior-V. paraumbilicalis
e)V. lumbalis-V. colica dextra
18-Pancreas başı ile proc. uncinatus arasında hangi damar bulunur?
a)Aorta abdominalis
b)A. mesenterica superior
c)A. mesenterica inferior
d)A. gastroduodenalis
e)A. lienalis
19-Aşağıdakilerden hangisi dalak ile ilgili olarak yanlıştır?
a)Dalak sinidirim sistemi ile ilgili bir organ olup karın boşluğu içerisinde bulunur.
b)Diaphragmanın altında olup facies diafragmatica ve facies visceralis olmak üzere iki yüzü vardır.
c)Regio hypochondrica sinistra içerisinde bulunur
d)Midenin arkasında sol böbrek ve flexura coli sinsitra’nın üstünde bulunur.
e)İki ucu ve iki kenarı vardır.
FİZYOLOJİ SORULARI 20-27
20-Tükrük bezlerinde tükrük oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a)Asinilerde oluşan primer salgı bezlerin kanalcıklarından geçerken K+ geri emilir.
b)Sempatik etkinlik elektrolit konsantrasyonu yüksek ve bol tükrük oluşumuna neden olur.
c)Tükrük salgılanmasında rol olan sinir uçlarından salgılanan VİP salgının artırılmasına katkıda
bulunur.
d)Parasempatik etkinlik mukus oranı yüksek ve miktar olarak az tükrük salgılanmasına neden olur.
e)Midede ve ince bağırsağın üst bölgelerinde irritasyon olduğunda tükrük salgısı azalır.
21-Aşağıdaki reflekslerden hangisi genelde inhibitör etkilidir?
a)Enterogastrik refleksler
b)Gastrokolik refleksler
d)Enteroenterik refleksler
e)Sefalogastrik refleksler
2
c)Duedenokolik refleksler
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
22-Midede salgılama konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Sekretin, CCK, VİP salgılamayı artırır.
b)Ghrelin paryetal hücrelerden salgılanır.
c)Paryetal hücrelerde oluşan H+ iyonlarının lumene geçişi Na+-H+ ATP az aracılığında Na+ iyonları
ile değişimli olarak gerçekleştirilir.
d)Sefalik dönemde midedeki salgılama baskılanır.
e)Asit salgısını artırıcı etkisi olan histamin oksintik bezlerdeki D hücrelerinden salgılanır.
23-Pankreasın salgı işlevi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Sefalik fazda asiner hücrelerden önenzim/enzim salgılanmasını direkt olarak uyaran vagal etkide
rol alan nörotransmitter GRP’dir.
b)Kolipaz, pankreatik amilaz, pankreatik lipazlar, nükleazlar aktif formda salgılanan enzimlerdir.
c)Gastrin, pankreastan önenzim/enzim salgılanmasını baskılar.
d)Sindirimin sefalik fazında asiner hücrelerden önenzim/enzim salgılanması baskılanmıştır.
e)Duktal epitel hücrelerden HCO3- salgılanmasında rol alan en güçlü uyaran sekretindir.
24-Aşağıdakilerden hangisi primer safra asididir?
a)Deoksilolik asit
b)Kolik asit
d)Glükronik asit
e)Gliko-litokolik asit
c)Litokolik asit
25- Gastrointestinal kanalda emilim için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Besinlerle alınan proteinler Ca++ emilimini azaltır.
b)Fitik asit Fe+3 ü Fe+2 ye indirgeyerek demir emilimini artırır.
c)Vit B12 nin emilimi R proteinleri ile yaptığı kompleksler şeklinde reseptör aracılı endositoz ile olur.
d)Mide ortamının asiditesi Ca++ emilimini artırır.
e)Kolonda iyon emilimi yoktur.
26-Beslenme ile ilgili merkezler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Tat alma merkezi beyin sapındadır.
b)Açlık merkezi amigdaladadır.
c)Türe özgü besin seçiciliği ile ilgili merkez lateral hipotalamustadır.
d)İştah merkezi pasterior hipotalamustadır.
e)Tokluk merkezi ventromedial hipotalamustadır.
27-Hangisi 30-32º beden derecesinde görülmeyen bir bulgudur?
a)Kas rijiditesi
b)Tendon refleksi kaybı
d)Titreme
e)10 soluk/Dakka/dan az solunum
MİKROBİYOLOJİ SORULARI 28-39
28-Mukoid koloni hangi bakteri için karakteristiktir?
a)Klebsiella
b)Proteus
c)Citrobacter
d)Morganella
29-Enterobacteriacea için yanlış ifade hangisidir?
a)Sporları yoktur.
b)Gram negatif mikroorganizmalardır.
d)Katalaz pozitiftir.
e)Mac Conkey agarda iyi ürerler.
c)Midriyazis
e)Escherichia
c)Oksidaz pozitiftir.
30-Aşağıdakilerden hangisi Escherichia cinsi içinde insan için en önemli türdür?
a)Escherichia vulneris
b)Escherichia coli
c)Escherichia fergussoni
d)Escherichia blattae
e)Escherichia hesmanni
31-Vibrio cholerae için yanlış ifade hangisidir?
a)Nöraminidaz oluştururlar.
b)Alkali ortamda iyi ürerler.
c)Tek kutupsal kirpikleri vardır.
d)Oksidaz reaksiyonları negatiftir.
e)Asite duyarlıdırlar.
3
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
32-Bakteriyolojik izolasyonda soğukta zenginleştirme yöntemi hangi bakteri için
karakteristiktir?
a)Vibrio cholerae
b)Pseudomonas aeruginosa
c)Escherichia coli
d)Klebsiella pneumoniae
e)Yersinia enterocolitica
33-Clostridium perfiringens’e ait aşağıdaki toksinlerden hangisi hem lesitinaz hem de
sfingomyelinaz özelliği gösterir?
a)Alfa toksin
b)Beta toksin
c)Delta toksin
d)Epsilon toksin
e)Iota toksin
34-Bacillus anthracis kapsülünü göstermede kullanılan boyama yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Writz Conklin
b)Gram
c)M’Fadyean
d)EZN
e)Laktofenol pamuk
35-Salmonella serotiplendirmesinde Faz 1 kirpik antijenlerini gösterebilmek için Sven Gard
besiyeri kullanılarak yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir ?
a)Faj konversiyonu
b)Faz inversiyonu
c)Serogruplandırma
d)Faj duplikasyonu
e)Faz inhibisyonu
36-Hayvancılıkla uğraşan bir erkek hastanın kolunda nekrotik yara, boynuna kadar ulaşmış
şişlik tespit ediliyor. Yaranın sağlam dokuya yakın kısmından alınan örneğin Gram
boyamasında görülen santral sporlu, gram pozitif, kapsüllü basil aşağıdakilerden hangisidir?
a)Clostridium tetani
b)Bacteroides fragilis
c)Bacillus anthracis
d)Peptococcus niger
e)Veillonella
37-Salmonella Paratyphi B’Ye ait (1,4,[5],12:b:1,2) formülünde Faz 2 antijeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a)1,4
b)[5]
c)12
d)b
e)1,2
38-Aşağıdakilerden hangisi enterovirüslerin etken olduğu enfeksiyonlardan değildir?
a)Herpanjina
b)Aseptik menenjit
c)El ayak ağız hastalığı
d)İdrar yolu enfeksiyonu
e)Konjonktivit
39-I.Hepatit A virüsü fekal oral yolla bulaşır.
II.HBV parenteral yolla bulaşır.
III.HCV parenteral yolla bulaşır.
IV.HCV enfeksiyonundan korunmak için aşı yoktur.
Yukarıda belirtilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız I ve III
d)Yalnız IV
e)I,II,III,IV
PARAZİTOLOJİ SORULARI 40-53
40-Aşağıdakilerden hangisi primer olarak en sık karaciğere yerleşip hastalık oluşturan
helminttir?
a)Echinococcus granulosus
b)Echinococcus multilocularis
c)Ascaris lumbricoides
d)Trichuris trichiura
e)Enterobius vermicularis
41-Fasciola hepatica’nın insan için enfektif formu hangisidir?
a)Yumurta
b)Sporokist
c)Redia
d)Sercaria
e)Metasercaria
42-Aşağıdaki parazitlerden hangisinin erişkini diğerlerinden daha küçüktür?
a)Trichuris trichiura
b)Ascaris lumbricoides
c)Taenia saginata
d)Fasciola hepatica
e)Dicrocoelium dendriticum
4
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
43-Hangisi bir trematoddur?
a)Enterobius vermicularis
d)Dicrocoelium dendriticum
b)Ascaris lumbricoides
e)Echinococcus granulosus
c)Taenia saginata
44-Echinococcus granulosus kist sıvısının bir tüpe alınması ile dibe çöken protoskolekslerin
oluşturduğu çıplak gözle görülebilen görüntüye ne denir?
a)Kız vezikül
b)Hidatik kum
c)Germinal membran
d)Skoleks
e)Çengel görüntüsü
45-Nörosistiserkozis aşağıdaki parazitlerden hangisinin larvasının merkezi sinir sisteminde
yaptığı hastalıktır?
a)Taenia saginata
b)Taenia solium
c)Echinococcus granulosus
d)Hymenolepis nana
e)Trichinelle spiralis
46-Oval, ince kabuklu, renksiz, 40/60 mikron büyüklüğünde ve yumurtlandıkları sırada
içlerinde 2-8 tane blastomer bulunan yumurta hangi parazite aittir?
a)Trichinella spiralis
b)Trichuris trichiura
c)Ancylostoma duodenale
d)Strongyloides stercoralis
e)Fasciola hepatica
47-Aşağıdaki larva hangi parazitin enfektif larvasıdır?
a)Wuchereria bancrofti
b)Schistosoma mansoni
c)Trichinelle spiralis
d)Strongiloides stercoralis
e)Taenia saginata
48-Hymenolepis nana’nın direkt evriminde enfektif dönem hangisidir?
a)Barsak mukozası altında bulunan sistiserkoid larva
b)Dışkı ile dışarı atılan içlerinde onkosferi (embriyon) taşıyan yumurta
c)Dışkı ile dışarı atılan, uygun koşullarda içlerinde enfektif larva gelişen yumurta
d)Dış ortamda uygun koşullarda gelişerek yumurtadan dışarı çıkan larva
e)Un kurdu ve pirelerin dokularında bulunan “sistiserkoid larva”
49-Dracunculus medinensis ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)İnsanda yerleşen en uzun nematoddur
b)Vivipar bir parazittir yani doğurgandır
c)Bir zoonoz etkenidir yani hayvanlarda da hastalık yapar
d)Ülkemizde seyrek olarak görülen bir parazittir
e)Arakonaklar cyclops (su piresi) cinsine bağlı kabuklulardır
50-Aşağıdaki hastalıkların hangisinin bulaşmasında phlebotomlar rol oynamaz?
a)Kala azar
b)Şark çıbanı c)Bartonellosis
d)Tatarcık humması
e)Q humması
51-Osteomyelit ve vasküler ülserler gibi iyileşmeyen yaraların tedavisinde Lucilia sericata
sineğinin steril larvalarının kullanılmasına ne nedir?
a)İlaç tedavisi
c)Cerrahi tedavi
c)Teropatik tedavi
d)Maggot terapi
e)Semptomatik tedavi
52-İnsanda uyuza sebep olan parazit hangisidir?
a)Oestrus ovis
b)Ixodes spp.
d)Sarcaptes scabiei hominis
e)Hypoderma lineatum
5
c)Argas spp.
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
53-Keneler aşağıdaki hangi hastalık ve etkenlerin bulaştırılmasında rol oynamazlar?
a)Kırım-Kongo kanamalı ateşi (Nairovirus)
b)Tularemi (Francisella tularensis)
c)Dönek humma (Borrelia duttoni)
d)Lyme hastalığı (Borrelia burgdorferi)
e)Leishmaniosis (Leishmania tropica)
BİYOKİMYA SORULARI 54-70
54-Protein sentezinin gerçekleşebilmesi için, aşağıda verilen şekilleri ardışık olarak sıralayınız.
I
II
III
IV
a)V, I, IV, VI, II, III
d)V, I, VI, IV, II, III
V
VI
b)V, I, III, VI, IV, II
e)I, V, VI, IV, II, III
c)V, I, III, IV, VI, II
55-Sentezlenmekte olan bir polipeptid zincirine eklenecek amino asitler ve bunlara ait
kodonlar ile ilgili olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Bazı amino asitler için, birden fazla kodon vardır.
b)Bazı kodonlar, birden fazla amino asidi kodlayabilir.
c)mRNA üzerindeki her kodon, farklı bir amino aside aittir
d)Her amino asit, en az iki veya daha çok kodonla kodlanabilir.
e)Kodonlar, amino asitleri bağlayan en az 32 adet tRNA sentetazdan biriyle bire bir eşleşir.
56-Aşağıda verilen protein yapısında yer alan hangi amino asit(ler) en az iki farklı
posttranslasyonal modifikasyona uğrayabilirler?
a)Serin, Treonin, Tirozin, Lizin, Asparagin
b)Serin, Treonin, Tirozin, Lizin
c)Serin, Treonin, Tirozin
d)Serin, Treonin
e)Serin
57-Aşağıda verilen hangi çiftlerden, “alanin” sentezlenebilir?
I. Glutamat ve α-ketoglutarat
II. Piruvat ve glutamat
III. Aspartat ve piruvat
IV. Aspartat ve α-ketoglutarat
V. Piruvat ve α-ketoglutarat
a)I, II, III, IV, V
b)I, II, III
c)II, III
d)III, IV, V
e)II, IV
6
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
58-Aşağıda verilen üre sentezi ve düzenlenmesi ile ilgili reaksiyonlar dizisinde; hangi
reaksiyonlar “yüksek enerjili bir bağ”ın hidrolizi eşliğinde gerçekleşir?
a)I, II, IV, V, VIII
b)II, IV, V, VI, VIII
c)I, II, III, V, VII
d)I, II, V
e)II, V
59- “Karbamoyl-fosfat sentetaz I eksikliğinde, ………… aktivitesi artar” cümlesini doğru
olarak tamamlayabilecek uygun seçenekleri işaretleyiniz.
I. Aspartat transaminaz II. Glutamat dehidrogenaz
III. Glutamin sentetaz
IV. Asparagin sentetaz
V. TCA siklusu enzimleri
a)I, II, III, IV, V
b)I, II, III, IV
c)I,II, III
d)II, III, V
e)II, III
60-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)idrar pH’sının 5.3 ten düşük olması laktaz yetersizliğinin belirlenmesinde önemli bir tanı kriteridir.
b)Mc Ardle sendromu(Tip V glikojenoz)de karaciğer fosforilaz enzimi noksandır
c)Eritrositlerde galaktoz-1-fosfat üridil transferaz ölçüm yapılarak, Tipl galaktozeminin kesin tanısı
konur.
d)Laktik asidoz, fruktoz 1,6 bifosfatazın eksikliğinin en önemli bulgusudur.
e)ketoasidozis ve koma diabetes mellitusun genel belirtileridir
61-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği sonucu hemoglobin eritrositlerde çöker ve Heinz
cisimciklerinin oluşumuna neden olur?
a)piruvat kinaz
b)piruvat dehidrogenaz kompleksi.
c)glukoz 6-fosfat dehidrogenaz
d)alfa-ketoglutarat dehidrogenaz kompleksi
e)piruvat dekarboksilaz
62-Hiperlipoproteinemi sınıfı ve onunla ilgili artmış lipoprotein eşleşmelerinden hangisi
yanlıştır?
a)Tipl –Şilomikron
b)Tiplla – LDL
c)Tiplll-LDL, VLDL
d)TiplV –VLDL
e)TipV-Şilomikron, VLDL
63-Fenilketonürinin erken tanısı ve mental gerilik oluşturan beyin hasarının önlenmesi için
idrar------------- veya kan------------- tarama testi yapılır ifadesini tamamlayacak uygun
seçenekleri işaretleyin.
l.Benedikt testi
ll.biuret testi lll.ferrik klorur testi lV. Guthrie testi
a)l.ll
b)lll,lV
c)ll,lll d)l,lll
e)l,lV
64- I. Elastaz
II. Tripsin
III. Lipaz
IV. Amilaz
V. Kimotripsin
Yukarıdaki enzimlerden hangileri pankreastan proenzim olarak salgılanır?
a)I, II ve III
b)I, II ve V
c)I, IV ve V
d)II, III ve IV e)III, IV ve V
65-Glukoz 6-fosfat, sitozoldeki NADPH düzeyi azaldığında aşağıdaki metabolik yollardan
hangisine girer?
a)Glikoliz
b)Glukuronik asit yolu
c)Pentoz fosfat yolu
d)Krebs döngüsü
e)Üronik asit yolu
7
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
66-Barsak hücrelerine aminoasitlerin alınmasında sekonder aktif taşıma için gerekli iyon
gradientini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a)Na-K pompa aktivitesi
b)Hücre içi aminoasit yoğunluğunun azalması
c)Hücre içine glukoz ve fruktoz difüzyonu
d)Hücreden bikarbonat atılması
e)Hücreden potasyum sızması
67-Kan glukozu düşmüş bir kişide, aşağıdaki enzimlerden hangisinin karaciğerde inhibe
olması gerekir?
a)Pirüvat karboksilaz
b)PEP karboksikinaz
c)Fruktoz-1,6-bifosfataz
d)Glukoz-6-fosfataz
e)Fosfofruktokinaz-1
68-Aşağıdakilerden hangisi, ksenobiyotik metabolizmasında faz I reaksiyonudur?
a)Glukuronidasyon
b)Asetilasyon
c)Hidroksilasyon
d)Sülfasyon
e)Metilasyon
69-Ubikuitinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Proteinlerin katlanmalarını kontrol etmek
c)Bağlandığı proteinin taşınmasını sağlamak
e)Protein denatürasyonunu önlemek
b)Bağlandığı proteinin yıkımını sağlamak
d)Protein sentezini kontrol etmek
70-Karaciğer hastalıklarında ve alkol kullanımında serum düzeyi yükselen enzim
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Adenilat kinaz
b)Asit fosfataz
c)Angiotensin dönüştürücü enzim
d)γ-glutamil transferaz
e)Kreatin kinaz
HİSTOLOJİ SORULARI 71-80
71- Parakeratinize epitelin özelliklerinden değildir?
a)Piknotik çekirdek
b)Eozin ile yoğun boyanır
c)Çekirdeğin hücre dökülünceye kadar kalması
d)Eozin ile yoğun boyanmaz
e)Str.Lucidum yoktur
72- İntrasellüler kanalcıklar sistemi hangi hücrede bulunur?
a)Pariyetal hücre
b)Esas hücre
c)Paneth hücresi
d)Enteroendokrin hücre
e)Goblet hücresi
73-Aşağıdakilerden hangisi jejenumda bulunur ancak apendikste bulunmaz?
a)Tek katlı prizmatik epitelyum
b)Villus yapıları
c)Lenf folikülleri
d)Tunika submukoza
e)İçre sirküler dışta longitudinal kas tabakası
74- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Pankreas hem ekzokrin hem de endokrin salgı yapabilen bir sindirim bezidir.
b)Safra kesesi duvarı histolojik olarak 4 tabakadan oluşmuştur.
c)Pankreasın asiner hücreleri bir dizi sindirim enzimini veya bunların öncüllerini üretir ve salgılar.
d)Pankreasın ekzokrin sekresyonu enteroendokrin hücrelerden salınan hormonların kontrolü
altındadır.
e)Safranın salınımı, kolesistokinin ve sinir uyarısı ile ve aynı zamanda Oddi sfinkterinin gevşemesi
ile gerçekleşir.
75-Normal yapıda bir karaciğer için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
a)Kan ve safranın her ikisi de vena sentralise doğru akar fakat ayrı kanallar içindedir
b)Kan ve safranın her ikisi de portal alana doğru akar fakat ayrı kanallar içindedir
c)Kan ve safra aynı kanal içinde portal venüllere ve safra kanallarına doğru akar
d)Kan ve safra Disse aralığının farklı bölgelerinde ve birbirine zıt yönde akar
e)Kan ve safra ayrı kanallardan ve birbirine zıt yönlerde akar
8
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
76-Hepatositler serum proteinlerinin büyük çoğunluğunu üretir. Hepatositler ürettikleri bu
serum proteinlerini doğrudan nereye salgılar?
a)Kanaliküle
b)Ana safra kanalına
c)Vena sentralise
d)Disse aralığına
e)Mall bölgesine
77-Primitif farinksin gelişimi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a)Dış kulak yolu I.yutak yarığından gelişir
b)Servikal sinus 2, 3 ve 4. yutak kavislerinin kapanmasıyla ortaya çıkar
c)Her bir yutak kavsinde kendine ait kıkırdak, kas ve sinir yer alır
d)Üçüncü yutak kavsinin kıkırdağından kulak kemikçiklerinden malleus ve inkus gelişir.
e)Stapes kemiği ikinci kavis kıkırdağından gelişir
78-Tiroidin gelişimi ile ilgili yanlış açıklamayı işaretleyiniz.
a)Tiroid divertikülümü tuberculum impar ve copula arasındaki endodermden gelişir
b)Tiroid bezi inişi boyunca servikal sinus kanalını izler
c)Tiroidin iniş yolunun başlangıç noktası dildeki foramen cecum’dur
d)Tiroidin folliküler hücreleri sindirim kanalının endoderminden köken alırlar
e)Tiroidin inişi tamamlandıktan sonra tiroglossal kanal kapanır
79-Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanı işaretleyiniz
a)Karaciğer midgut epitelinin dorsale büyümesiyle gelişir
b)Hepatositler endodermden gelişirken sinüzoidler ve Kupffer hücreleri septum transversumdan
gelişir
c)Pankreas midguttan dorsal tomurcuk olarak gelişir
d)Dorsal tomurcuk pankreas başını oluşturur
e)Pankreatik parankima mezodermal kaynaklıdır
80-Bağırsak kıvrımlarının göbek kordonundan karın boşluğuna geri dönememesi sonucu
oluşan kongenital anomaliye ne ad verilir?
a)Kongenital umbilikal herni
b)Omfalosel
c)Meckel divertikülümü
d)Vitellin fistül
e)Enterosistoma
BAŞARILAR DİLERİZ
DÖNEM II KOORDİNATÖRLÜĞÜ
9
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
Cevaplar:
Soru No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Doğru
Cevap
Seçeneği
A
C
E
C
A
B
D
C
A
E
C
C
E
C
B
B
A
B
A
c
a
b
e
b
d
e
d
A
C
B
D
E
A
C
B
C
D
İlişkili
Öğrenim Hedefi
No*
3
3
3
3
3
1
1
1
1
Soruyu Soran Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kenan AYCAN
Prof. Dr. Kenan AYCAN
Prof. Dr. Kenan AYCAN
Prof. Dr. Kenan AYCAN
Prof. Dr. Kenan AYCAN
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Yrd. Doç. Dr. Tolga ERTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Tolga ERTEKİN
Ögr. Dr. Mehtap NİSARİ
Yrd. Doç. Dr. Handan SOYSAL
Yrd. Doç. Dr. Handan SOYSAL
Yrd. Doç. Dr. Handan SOYSAL
Yrd. Doç. Dr. Handan SOYSAL
Yrd. Doç. Dr. Handan SOYSAL
Prof.Dr.Meral AŞÇIOĞLU
Prof.Dr.Meral AŞÇIOĞLU
Prof.Dr.Meral AŞÇIOĞLU
Prof.Dr.Meral AŞÇIOĞLU
Prof.Dr.Meral AŞÇIOĞLU
Prof.Dr.Meral AŞÇIOĞLU
Prof.Dr.Meral AŞÇIOĞLU
Prof. Dr. Bekir Çoksevim
Prof.Dr.Hüseyin KILIÇ
Prof.Dr.Hüseyin KILIÇ
Prof.Dr.Hüseyin KILIÇ
Prof.Dr.Hüseyin KILIÇ
Prof.Dr.Hüseyin KILIÇ
Prof.Dr.Duygu PERÇİN
Prof.Dr.Duygu PERÇİN
Prof.Dr.Duygu PERÇİN
Prof.Dr.Duygu PERÇİN
Prof.Dr.Duygu PERÇİN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
14
11
9
17
16
23
20
20
21
23
21
23
20
21
20
10
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı A Grubu
38
39
D
E
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
B
E
E
D
B
B
C
B
B
D
E
D
D
E
54
D
55
A
56
B
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
C
D
E
A
C
C
B
B
C
A
E
C
B
D
24
Prof.Dr.Selma GÖKAHMETOĞLU
24
Prof.Dr.Selma GÖKAHMETOĞLU
26
Prof. Dr. Süleyman Yazar
27
Prof. Dr. Süleyman Yazar
27
Prof. Dr. Süleyman Yazar
27
Prof. Dr. Süleyman Yazar
26
Prof. Dr. Süleyman Yazar
26
Prof. Dr. İzzet Şahin
25
Prof. Dr. İzzet Şahin
27
Prof. Dr. İzzet Şahin
26
Prof. Dr. İzzet Şahin
25
Prof. Dr. İzzet Şahin
28
Prof. Dr. Salih Kuk
28
Prof. Dr. Salih Kuk
28
Prof. Dr. Salih Kuk
28
Prof. Dr. Salih Kuk
Protein sentezi öğrenim hedefleri içinde
Prof.Dr.Kader Köse
YOK!!!
Protein sentezi öğrenim hedefleri içinde
Prof.Dr.Kader Köse
YOK!!!
Proteinlerin posttranslasyonel
modifikasyonları, öğrenim hedefleri
Prof.Dr.Kader Köse
içinde YOK!!!
18
Prof.Dr.Kader Köse
18
Prof.Dr.Kader Köse
18
Prof.Dr.Kader Köse
19
Prof.Dr.S. Muhraroğlu
19
Prof.Dr.S. Muhraroğlu
19
Prof.Dr.S. Muhraroğlu
19
Prof.Dr.S. Muhraroğlu
11
Prof.Dr.Gülden Başkol
17
Prof.Dr.Gülden Başkol
14
Prof.Dr.Gülden Başkol
17
Prof.Dr.Gülden Başkol
9
Prof.Dr.Gülden Başkol
14
Prof.Dr.Gülden Başkol
9
Prof.Dr.Gülden Başkol
71-B 72-A 73-B 74-B 75-E 76-D 77-D 78-B 79-B 80-B
11
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı B Grubu
ANATOMİ SORULARI 1-19
1- Lig. hepatogastricum midenin hangi kısmına tutunur?
a)Incisura cardiaca
b)Curvatura gastrica minor
d)Curvatura gastrica major
e)Paries posterior
c)Paries anterior
2-Labbe üçgeninin alt kenarı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sağ ve sol 7. kıkırdak kaburgalar arasında çizilen hat
b)Sol arcus costarum
c)Sağ arcus costarum
d)Sağ ve sol 9. kıkırdak kaburgaların alt kenarları arasında çizilen hat
e)Sağ 9.kıkırdak kaburga alt kenarında sol 7. kıkırdak kaburganın ucuna çizilen hat
3-Duodenum için yanlış olan hangisidir?
a)Bulbus duodeni hariç peritoneum’un arkasında yer alır
b)Sağ üstte karaciğer ile komşuluk yapar
c)A. mesenterica superior ve a. mesenterica inferior’un dalları tarafından beslenir
d)Hem sağ, hem de sol böbrek ile komşuluğu vardır
e)Açıklığı sola ve yukarı bakan kavisi içine caput pancreatis yerleşmiştir
4-İnce bağısağın büyük bir bölümünü karın arka duvarına asan mesenterium aşağıdaki
yapılardan hangisini çaprazlamaz?
a)Pars descendens duodeni
b)Pars abdominalis aortae
c)V. cava inferior
d)Sağ ureter
e)Sağ a. v. testicularis (ovarica)
5-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi colon transversum’a ait yapılardan biri değildir?
a)Taenia coli
b)Haustra coli
c)Plica semilunaris
d)Appendices epiploicae
e)Zona haemorihoidalis
6-10. torakal vertebra (T10) seviyesinden geçen kesitte görülen organlardan hangisi karın
boşluğunda yer almaz?
a)Karaciğer
b)Mide
c)Dalak
d)Aorta
e)Vena cava inferior
7-Aşağıdaki dil kaslarından hangisinin siniri diğerlerinden farklıdır?
a)M. genioglossus
b)M. hyoglossus
c)M. palatoglossus
d)M. styloglossus
e)M. chondroglossus
8-Aşağıdaki yapılardan hangisi gl. parotidea içinden geçmez?
a)N. facialis
b)A. carotis externa
d)N. auriculotemporalis
e)A. facialis
9-Aşağıdakilerden hangisi pars nasalis pharyngis’de bulunmaz?
a)ostium pharyngeum tuba auditiva
b)torus tubarius
d)plica salpingopalatina
e)resessus pharyngeus
c)V. retromandibulari
c)resessus priformis
10-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi ekstrahepatik safra yollarından değildir?
a)Ductus hepaticus dexter
b)Ductus deferens
c)Ductus choledochus
d)Ductus cysticus
e)Ductus hepaticus communis
11-Karaciğerin sağa ve sola doğru hareketini sınırlayan ve karaciğeri taşımada az rol alan
karaciğer ligamenti aşağıdakilerden hangisidir?
a)lig. coronarium
b)lig. falciforme hepatis
c)lig. triangulare sinistrum
d)lig. triangulare dextrum
e)lig. hepatoduodenale
1
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı B Grubu
12-Aşağıdakilerden hangisi porto-caval anastomoz şekillerinden değildir?
a)V. gastroepiploica sinistra-V. lienalis
b)V. rectalis inferior-V. rectalis superior
c)V. gastrica sinistra-V. oesophagealis
d)V. epigastrica inferior-V. paraumbilicalis
e)V. lumbalis-V. colica dextra
13-Pancreas başı ile proc. uncinatus arasında hangi damar bulunur?
a)Aorta abdominalis
b)A. mesenterica superior
c)A. mesenterica inferior
d)A. gastroduodenalis
e)A. lienalis
14-Aşağıdakilerden hangisi dalak ile ilgili olarak yanlıştır?
a)Dalak sinidirim sistemi ile ilgili bir organ olup karın boşluğu içerisinde bulunur.
b)Diaphragmanın altında olup facies diafragmatica ve facies visceralis olmak üzere iki yüzü vardır.
c)Regio hypochondrica sinistra içerisinde bulunur
d)Midenin arkasında sol böbrek ve flexura coli sinsitra’nın üstünde bulunur.
e)İki ucu ve iki kenarı vardır.
15-Karnı topoğrafik olarak 9 bölgeye ayırdığımızda aşağıdaki bölgelerden hangisi planum
transpyloricum’un yukarısında bulunur?
a)Regio epigastrica
b)Regio colica dextra
c)Regio colica sinistra
d)Regio inguinalis dextra
e)Regio umbilicalis
16-Lig. fundiforme penis’i aşağıdaki hangi fasia yapar?
a)Fascia superficialis
b)Fascia superficialis lamina superficialis
c)Fascia superficialis lamina profunda
d)Fascia profunda
e)Fascia transversalis
17-Midenin ön ve arkasındaki periton curvatura ventriculi majorden önlük gibi aşağı doğru
sarkar bu yapıya ne ad verilir?
a)Meso
b)Mesenter
c)Ligament
d)Omentum minus
e)Omentum majus
18-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi pelvis boşluğunda bulunmaz?
a)Fossa ovarica
b)Fossa paravesicalis
c)Fossa inguinalis lateralis
d)Excavatio rectouterinae
e)Excavatio vesicouterinae
19-Hasselbach bağı nerede bulunur?
a)İnguinal kanalın arka duvarında
c)İnguinal kanalın iç duvarında
e)İnguinal kanalın ön duvarında
b)İnguinal kanalın üst duvarında
d)İnguinal kanalın dış duvarında
FİZYOLOJİ SORULARI 20-27
20-Aşağıdaki reflekslerden hangisi genelde inhibitör etkilidir?
a)Enterogastrik refleksler
b)Gastrokolik refleksler
d)Enteroenterik refleksler
e)Sefalogastrik refleksler
c)Duedenokolik refleksler
21-Midede salgılama konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Sekretin, CCK, VİP salgılamayı artırır.
b)Ghrelin paryetal hücrelerden salgılanır.
c)Paryetal hücrelerde oluşan H+ iyonlarının lumene geçişi Na+-H+ ATP az aracılığında Na+ iyonları
ile değişimli olarak gerçekleştirilir.
d)Sefalik dönemde midedeki salgılama baskılanır.
e)Asit salgısını artırıcı etkisi olan histamin oksintik bezlerdeki D hücrelerinden salgılanır.
2
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı B Grubu
22-Pankreasın salgı işlevi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Sefalik fazda asiner hücrelerden önenzim/enzim salgılanmasını direkt olarak uyaran vagal etkide
rol alan nörotransmitter GRP’dir.
b)Kolipaz, pankreatik amilaz, pankreatik lipazlar, nükleazlar aktif formda salgılanan enzimlerdir.
c)Gastrin, pankreastan önenzim/enzim salgılanmasını baskılar.
d)Sindirimin sefalik fazında asiner hücrelerden önenzim/enzim salgılanması baskılanmıştır.
e)Duktal epitel hücrelerden HCO3- salgılanmasında rol alan en güçlü uyaran sekretindir.
23-Aşağıdakilerden hangisi primer safra asididir?
a)Deoksilolik asit
b)Kolik asit
d)Glükronik asit
e)Gliko-litokolik asit
c)Litokolik asit
24- Gastrointestinal kanalda emilim için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Besinlerle alınan proteinler Ca++ emilimini azaltır.
b)Fitik asit Fe+3 ü Fe+2 ye indirgeyerek demir emilimini artırır.
c)Vit B12 nin emilimi R proteinleri ile yaptığı kompleksler şeklinde reseptör aracılı endositoz ile olur.
d)Mide ortamının asiditesi Ca++ emilimini artırır.
e)Kolonda iyon emilimi yoktur.
25-Beslenme ile ilgili merkezler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Tat alma merkezi beyin sapındadır.
b)Açlık merkezi amigdaladadır.
c)Türe özgü besin seçiciliği ile ilgili merkez lateral hipotalamustadır.
d)İştah merkezi pasterior hipotalamustadır.
e)Tokluk merkezi ventromedial hipotalamustadır.
26-Tükrük bezlerinde tükrük oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Asinilerde oluşan primer salgı bezlerin kanalcıklarından geçerken K+ geri emilir.
b)Sempatik etkinlik elektrolit konsantrasyonu yüksek ve bol tükrük oluşumuna neden olur.
c)Tükrük salgılanmasında rol olan sinir uçlarından salgılanan VİP salgının artırılmasına katkıda
bulunur.
d)Parasempatik etkinlik mukus oranı yüksek ve miktar olarak az tükrük salgılanmasına neden olur.
e)Midede ve ince bağırsağın üst bölgelerinde irritasyon olduğunda tükrük salgısı azalır.
27-Hangisi 30-32º beden derecesinde görülmeyen bir bulgudur?
a)Kas rijiditesi
b)Tendon refleksi kaybı
c)Midriyazis
d)Titreme
e)10 soluk/Dakka/dan az solunum
MİKROBİYOLOJİ SORULARI 28-39
28-Clostridium perfiringens’e ait aşağıdaki toksinlerden hangisi hem lesitinaz hem de
sfingomyelinaz özelliği gösterir?
a)Alfa toksin
b)Beta toksin
c)Delta toksin
d)Epsilon toksin
e)Iota toksin
29-Aşağıdakilerden hangisi Escherichia cinsi içinde insan için en önemli türdür?
a)Escherichia vulneris
b)Escherichia coli
c)Escherichia fergussoni
d)Escherichia blattae
e)Escherichia hesmanni
30-Aşağıdakilerden hangisi enterovirüslerin etken olduğu enfeksiyonlardan değildir?
a)Herpanjina
b)Aseptik menenjit
c)El ayak ağız hastalığı
d)İdrar yolu enfeksiyonu
e)Konjonktivit
3
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı B Grubu
31-Hayvancılıkla uğraşan bir erkek hastanın kolunda nekrotik yara, boynuna kadar ulaşmış
şişlik tespit ediliyor. Yaranın sağlam dokuya yakın kısmından alınan örneğin Gram
boyamasında görülen santral sporlu, gram pozitif, kapsüllü basil aşağıdakilerden hangisidir?
a)Clostridium tetani
b)Bacteroides fragilis
c)Bacillus anthracis
d)Peptococcus niger
e)Veillonella
32-Mukoid koloni hangi bakteri için karakteristiktir?
a)Klebsiella
b)Proteus
c)Citrobacter
d)Morganella e)Escherichia
33-Bacillus anthracis kapsülünü göstermede kullanılan boyama yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Writz Conklin
b)Gram
c)M’Fadyean d)EZN
e)Laktofenol pamuk
34-Bakteriyolojik izolasyonda soğukta zenginleştirme yöntemi hangi bakteri için
karakteristiktir?
a)Vibrio cholerae
b)Pseudomonas aeruginosa
c)Escherichia coli
d)Klebsiella pneumoniae
e)Yersinia enterocolitica
35-I.Hepatit A virüsü fekal oral yolla bulaşır.
II.HBV parenteral yolla bulaşır.
III.HCV parenteral yolla bulaşır.
IV.HCV enfeksiyonundan korunmak için aşı yoktur.
Yukarıda belirtilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız I ve III
d)Yalnız IV
e)I,II,III,IV
36-Salmonella serotiplendirmesinde Faz 1 kirpik antijenlerini gösterebilmek için Sven Gard
besiyeri kullanılarak yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir ?
a)Faj konversiyonu
b)Faz inversiyonu
c)Serogruplandırma
d)Faj duplikasyonu
e)Faz inhibisyonu
37-Vibrio cholerae için yanlış ifade hangisidir?
a)Nöraminidaz oluştururlar.
b)Alkali ortamda iyi ürerler.
c)Tek kutupsal kirpikleri vardır.
d)Oksidaz reaksiyonları negatiftir.
e)Asite duyarlıdırlar.
38-Enterobacteriacea için yanlış ifade hangisidir?
a)Sporları yoktur.
b)Gram negatif mikroorganizmalardır.
d)Katalaz pozitiftir.
e)Mac Conkey agarda iyi ürerler.
c)Oksidaz pozitiftir.
39-Salmonella Paratyphi B’Ye ait (1,4,[5],12:b:1,2) formülünde Faz 2 antijeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a)1,4
b)[5]
c)12
d)b
e)1,2
PARAZİTOLOJİ SORULARI 40-53
40-Nörosistiserkozis aşağıdaki parazitlerden hangisinin larvasının merkezi sinir sisteminde
yaptığı hastalıktır?
a)Taenia saginata
b)Taenia solium
c)Echinococcus granulosus
d)Hymenolepis nana
e)Trichinelle spiralis
41-Oval, ince kabuklu, renksiz, 40/60 mikron büyüklüğünde ve yumurtlandıkları sırada
içlerinde 2-8 tane blastomer bulunan yumurta hangi parazite aittir?
a)Trichinella spiralis
b)Trichuris trichiura
c)Ancylostoma duodenale
d)Strongyloides stercoralis
e)Fasciola hepatica
4
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı B Grubu
42-Aşağıdaki larva hangi parazitin enfektif larvasıdır?
a)Wuchereria bancrofti
b)Schistosoma mansoni
c)Trichinelle spiralis
d)Strongiloides stercoralis
e)Taenia saginata
43-Hymenolepis nana’nın direkt evriminde enfektif dönem hangisidir?
a)Barsak mukozası altında bulunan sistiserkoid larva
b)Dışkı ile dışarı atılan içlerinde onkosferi (embriyon) taşıyan yumurta
c)Dışkı ile dışarı atılan, uygun koşullarda içlerinde enfektif larva gelişen yumurta
d)Dış ortamda uygun koşullarda gelişerek yumurtadan dışarı çıkan larva
e)Un kurdu ve pirelerin dokularında bulunan “sistiserkoid larva”
44-Dracunculus medinensis ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)İnsanda yerleşen en uzun nematoddur
b)Vivipar bir parazittir yani doğurgandır
c)Bir zoonoz etkenidir yani hayvanlarda da hastalık yapar
d)Ülkemizde seyrek olarak görülen bir parazittir
e)Arakonaklar cyclops (su piresi) cinsine bağlı kabuklulardır
45-Aşağıdakilerden hangisi primer olarak en sık karaciğere yerleşip hastalık oluşturan
helminttir?
a)Echinococcus granulosus
b)Echinococcus multilocularis
c)Ascaris lumbricoides
d)Trichuris trichiura
e)Enterobius vermicularis
46-Fasciola hepatica’nın insan için enfektif formu hangisidir?
a)Yumurta
b)Sporokist
c)Redia
d)Sercaria
e)Metasercaria
47-Aşağıdaki parazitlerden hangisinin erişkini diğerlerinden daha küçüktür?
a)Trichuris trichiura
b)Ascaris lumbricoides
c)Taenia saginata
d)Fasciola hepatica
e)Dicrocoelium dendriticum
48-Hangisi bir trematoddur?
a)Enterobius vermicularis
d)Dicrocoelium dendriticum
b)Ascaris lumbricoides
e)Echinococcus granulosus
c)Taenia saginata
49-Echinococcus granulosus kist sıvısının bir tüpe alınması ile dibe çöken protoskolekslerin
oluşturduğu çıplak gözle görülebilen görüntüye ne denir?
a)Kız vezikül
b)Hidatik kum
c)Germinal membran
d)Skoleks
e)Çengel görüntüsü
50-Aşağıdaki hastalıkların hangisinin bulaşmasında phlebotomlar rol oynamaz?
a)Kala azar
b)Şark çıbanı c)Bartonellosis
d)Tatarcık humması
e)Q humması
51-Osteomyelit ve vasküler ülserler gibi iyileşmeyen yaraların tedavisinde Lucilia sericata
sineğinin steril larvalarının kullanılmasına ne nedir?
a)İlaç tedavisi
c)Cerrahi tedavi
c)Teropatik tedavi
d)Maggot terapi
e)Semptomatik tedavi
52-İnsanda uyuza sebep olan parazit hangisidir?
a)Oestrus ovis
b)Ixodes spp.
d)Sarcaptes scabiei hominis
e)Hypoderma lineatum
5
c)Argas spp.
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı B Grubu
53-Keneler aşağıdaki hangi hastalık ve etkenlerin bulaştırılmasında rol oynamazlar?
a)Kırım-Kongo kanamalı ateşi (Nairovirus)
b)Tularemi (Francisella tularensis)
c)Dönek humma (Borrelia duttoni)
d)Lyme hastalığı (Borrelia burgdorferi)
e)Leishmaniosis (Leishmania tropica)
BİYOKİMYA SORULARI 54-70
54-Aşağıda verilen üre sentezi ve düzenlenmesi ile ilgili reaksiyonlar dizisinde; hangi
reaksiyonlar “yüksek enerjili bir bağ”ın hidrolizi eşliğinde gerçekleşir?
a)I, II, IV, V, VIII
b)II, IV, V, VI, VIII
c)I, II, III, V, VII
d)I, II, V
e)II, V
55- “Karbamoyl-fosfat sentetaz I eksikliğinde, ………… aktivitesi artar” cümlesini doğru
olarak tamamlayabilecek uygun seçenekleri işaretleyiniz.
I. Aspartat transaminaz II. Glutamat dehidrogenaz
III. Glutamin sentetaz
IV. Asparagin sentetaz
V. TCA siklusu enzimleri
a)I, II, III, IV, V
b)I, II, III, IV
c)I,II, III
d)II, III, V
e)II, III
56-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)idrar pH’sının 5.3 ten düşük olması laktaz yetersizliğinin belirlenmesinde önemli bir tanı kriteridir.
b)Mc Ardle sendromu(Tip V glikojenoz)de karaciğer fosforilaz enzimi noksandır
c)Eritrositlerde galaktoz-1-fosfat üridil transferaz ölçüm yapılarak, Tipl galaktozeminin kesin tanısı
konur.
d)Laktik asidoz, fruktoz 1,6 bifosfatazın eksikliğinin en önemli bulgusudur.
e)ketoasidozis ve koma diabetes mellitusun genel belirtileridir
57-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği sonucu hemoglobin eritrositlerde çöker ve Heinz
cisimciklerinin oluşumuna neden olur?
a)piruvat kinaz
b)piruvat dehidrogenaz kompleksi.
c)glukoz 6-fosfat dehidrogenaz
d)alfa-ketoglutarat dehidrogenaz kompleksi
e)piruvat dekarboksilaz
58-Hiperlipoproteinemi sınıfı ve onunla ilgili artmış lipoprotein eşleşmelerinden hangisi
yanlıştır?
a)Tipl –Şilomikron
b)Tiplla – LDL
c)Tiplll-LDL, VLDL
d)TiplV –VLDL
e)TipV-Şilomikron, VLDL
59-Fenilketonürinin erken tanısı ve mental gerilik oluşturan beyin hasarının önlenmesi için
idrar------------- veya kan------------- tarama testi yapılır ifadesini tamamlayacak uygun
seçenekleri işaretleyin.
l.Benedikt testi
ll.biuret testi lll.ferrik klorur testi
lV. Guthrie testi
a)l.ll
b)lll,lV
c)ll,lll d)l,lll
e)l,lV
6
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı B Grubu
60- I. Elastaz
II. Tripsin
III. Lipaz
IV. Amilaz
V. Kimotripsin
Yukarıdaki enzimlerden hangileri pankreastan proenzim olarak salgılanır?
a)I, II ve III
b)I, II ve V
c)I, IV ve V
d)II, III ve IV e)III, IV ve V
61-Glukoz 6-fosfat, sitozoldeki NADPH düzeyi azaldığında aşağıdaki metabolik yollardan
hangisine girer?
a)Glikoliz
b)Glukuronik asit yolu
c)Pentoz fosfat yolu
d)Krebs döngüsü
e)Üronik asit yolu
62-Barsak hücrelerineaminoasitlerin alınmasında sekonder aktif taşıma için gerekli iyon
gradientini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a)Na-K pompa aktivitesi
b)Hücre içi aminoasit yoğunluğunun azalması
c)Hücre içine glukoz ve fruktoz difüzyonu
d)Hücreden bikarbonat atılması
e)Hücreden potasyum sızması
63-Kan glukozu düşmüş bir kişide, aşağıdaki enzimlerden hangisinin karaciğerde inhibe
olması gerekir?
a)Pirüvat karboksilaz
b)PEP karboksikinaz
c)Fruktoz-1,6-bifosfataz
d)Glukoz-6-fosfataz
e)Fosfofruktokinaz-1
64-Aşağıdakilerden hangisi, ksenobiyotik metabolizmasında faz I reaksiyonudur?
a)Glukuronidasyon
b)Asetilasyon
c)Hidroksilasyon
d)Sülfasyon
e)Metilasyon
65-Ubikuitinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Proteinlerin katlanmalarını kontrol etmek
c)Bağlandığı proteinin taşınmasını sağlamak
e)Protein denatürasyonunu önlemek
b)Bağlandığı proteinin yıkımını sağlamak
d)Protein sentezini kontrol etmek
66-Karaciğer hastalıklarında ve alkol kullanımında serum düzeyi yükselen enzim
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Adenilat kinaz
b)Asit fosfataz
c)Angiotensin dönüştürücü enzim
d)γ-glutamil transferaz
e)Kreatin kinaz
67-Protein sentezinin gerçekleşebilmesi için, aşağıda verilen şekilleri ardışık olarak sıralayınız.
I
II
III
IV
a)V, I, IV, VI, II, III
d)V, I, VI, IV, II, III
V
VI
b)V, I, III, VI, IV, II
e)I, V, VI, IV, II, III
7
c)V, I, III, IV, VI, II
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı B Grubu
68-Sentezlenmekte olan bir polipeptid zincirine eklenecek amino asitler ve bunlara ait
kodonlar ile ilgili olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
a Bazı amino asitler için, birden fazla kodon vardır.
b)Bazı kodonlar, birden fazla amino asidi kodlayabilir.
c)mRNA üzerindeki her kodon, farklı bir amino aside aittir
d)Her amino asit, en az iki veya daha çok kodonla kodlanabilir.
e)Kodonlar, amino asitleri bağlayan en az 32 adet tRNA sentetazdan biriyle bire bir eşleşir.
69-Aşağıda verilen protein yapısında yer alan hangi amino asit(ler) en az iki farklı
posttranslasyonal modifikasyona uğrayabilirler?
a)Serin, Treonin, Tirozin, Lizin, Asparagin
b)Serin, Treonin, Tirozin, Lizin
c)Serin, Treonin, Tirozin
d)Serin, Treonin
e)Serin
70-Aşağıda verilen hangi çiftlerden, “alanin” sentezlenebilir?
I. Glutamat ve α-ketoglutarat
II. Piruvat ve glutamat
III. Aspartat ve piruvat
IV. Aspartat ve α-ketoglutarat
V. Piruvat ve α-ketoglutarat
a)I, II, III, IV, V
b)I, II, III
c)II, III
d)III, IV, V
e)II, IV
HİSTOLOJİ SORULARI 71-80
71-Primitif farinksin gelişimi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a)Dış kulak yolu I.yutak yarığından gelişir
b)Servikal sinus 2, 3 ve 4. yutak kavislerinin kapanmasıyla ortaya çıkar
c)Her bir yutak kavsinde kendine ait kıkırdak, kas ve sinir yer alır
d)Üçüncü yutak kavsinin kıkırdağından kulak kemikçiklerinden malleus ve inkus gelişir.
e)Stapes kemiği ikinci kavis kıkırdağından gelişir
72-Tiroidin gelişimi ile ilgili yanlış açıklamayı işaretleyiniz.
a)Tiroid divertikülümü tuberculum impar ve copula arasındaki endodermden gelişir
b)Tiroid bezi inişi boyunca servikal sinus kanalını izler
c)Tiroidin iniş yolunun başlangıç noktası dildeki foramen cecum’dur
d)Tiroidin folliküler hücreleri sindirim kanalının endoderminden köken alırlar
e)Tiroidin inişi tamamlandıktan sonra tiroglossal kanal kapanır
73-Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanı işaretleyiniz
a)Karaciğer midgut epitelinin dorsale büyümesiyle gelişir
b)Hepatositler endodermden gelişirken sinüzoidler ve Kupffer hücreleri septum transversumdan
gelişir
c)Pankreas midguttan dorsal tomurcuk olarak gelişir
d)Dorsal tomurcuk pankreas başını oluşturur
e)Pankreatik parankima mezodermal kaynaklıdır
74-Bağırsak kıvrımlarının göbek kordonundan karın boşluğuna geri dönememesi sonucu
oluşan kongenital anomaliye ne ad verilir?
a)Kongenital umbilikal herni
b)Omfalosel
c)Meckel divertikülümü
d)Vitellin fistül
e)Enterosistoma
75- Parakeratinize epitelin özelliklerinden değildir?
a)Piknotik çekirdek
b)Eozin ile yoğun boyanır
c)Çekirdeğin hücre dökülünceye kadar kalması
d)Eozin ile yoğun boyanmaz
e)Str.Lucidum yoktur
76- İntrasellüler kanalcıklar sistemi hangi hücrede bulunur?
a)Pariyetal hücre
b)Esas hücre
c)Paneth hücresi
d)Enteroendokrin hücre
e)Goblet hücresi
8
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı B Grubu
77-Aşağıdakilerden hangisi jejenumda bulunur ancak apendikste bulunmaz?
a)Tek katlı prizmatik epitelyum
b)Villus yapıları
c)Lenf folikülleri
d)Tunika submukoza
e)İçre sirküler dışta longitudinal kas tabakası
78- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Pankreas hem ekzokrin hem de endokrin salgı yapabilen bir sindirim bezidir.
b)Safra kesesi duvarı histolojik olarak 4 tabakadan oluşmuştur.
c)Pankreasın asiner hücreleri bir dizi sindirim enzimini veya bunların öncüllerini üretir ve salgılar.
d)Pankreasın ekzokrin sekresyonu enteroendokrin hücrelerden salınan hormonların kontrolü
altındadır.
e)Safranın salınımı, kolesistokinin ve sinir uyarısı ile ve aynı zamanda Oddi sfinkterinin gevşemesi
ile gerçekleşir.
79-Normal yapıda bir karaciğer için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
a)Kan ve safranın her ikisi de vena sentralise doğru akar fakat ayrı kanallar içindedir
b)Kan ve safranın her ikisi de portal alana doğru akar fakat ayrı kanallar içindedir
c)Kan ve safra aynı kanal içinde portal venüllere ve safra kanallarına doğru akar
d)Kan ve safra Disse aralığının farklı bölgelerinde ve birbirine zıt yönde akar
e)Kan ve safra ayrı kanallardan ve birbirine zıt yönlerde akar
80-Hepatositler serum proteinlerinin büyük çoğunluğunu üretir. Hepatositler ürettikleri bu
serum proteinlerini doğrudan nereye salgılar?
a)Kanaliküle
b)Ana safra kanalına
c)Vena sentralise
d)Disse aralığına
e)Mall bölgesine
BAŞARILAR DİLERİZ
DÖNEM II KOORDİNATÖRLÜĞÜ
9
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı B Grubu
Cevaplar:
Soru No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Doğru Cevap
Seçeneği
B
D
C
A
E
C
C
E
C
B
B
A
B
A
A
C
E
C
A
20-a, 21-b, 22-e, 23-b, 24-d. 25-e 26-c, 27-d
28.A 29.B 30.D 31.C 32.A 33.C 34.E 35.E 36.B 37.D 38.C 39.D
Soru No
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Doğru Cevap
Seçeneği
B
C
B
B
D
B
E
E
D
B
E
D
D
E
Soru No
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71-D 72-B 73-B 74-B 75-B 76-A 77-B 78-B 79-E 80-D
10
Doğru Cevap
Seçeneği
D
E
A
C
C
B
B
C
A
E
C
B
D
D
A
B
C
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı C Grubu
ANATOMİ SORULARI 1-19
1-İnce bağırsağın büyük bir bölümünü karın arka duvarına asan mesenterium aşağıdaki
yapılardan hangisini çaprazlamaz?
a)Pars descendens duodeni
b)Pars abdominalis aortae
c)V. cava inferior
d)Sağ ureter
e)Sağ a. v. testicularis (ovarica)
2-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi colon transversum’a ait yapılardan biri değildir?
a)Taenia coli
b)Haustra coli
c)Plica semilunaris
d)Appendices epiploicae
e)Zona haemorihoidalis
3-10. torakal vertebra (T10) seviyesinden geçen kesitte görülen organlardan hangisi karın
boşluğunda yer almaz?
a)Karaciğer
b)Mide
c)Dalak
d)Aorta
e)Vena cava inferior
4-Aşağıdaki dil kaslarından hangisinin siniri diğerlerinden farklıdır?
a)M. genioglossus
b)M. hyoglossus
c)M. palatoglossus
d)M. styloglossus
e)M. chondroglossus
5-Aşağıdaki yapılardan hangisi gl. parotidea içinden geçmez?
a)N. facialis
b)A. carotis externa
d)N. auriculotemporalis
e)A. facialis
6-Aşağıdakilerden hangisi pars nasalis pharyngis’de bulunmaz?
a)ostium pharyngeum tuba auditiva
b)torus tubarius
d)plica salpingopalatina
e)resessus pharyngeus
c)V. retromandibulari
c)resessus priformis
7-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi ekstrahepatik safra yollarından değildir?
a)Ductus hepaticus dexter
b)Ductus deferens
c)Ductus choledochus
d)Ductus cysticus
e)Ductus hepaticus communis
8-Karaciğerin sağa ve sola doğru hareketini sınırlayan ve karaciğeri taşımada az rol alan
karaciğer ligamenti aşağıdakilerden hangisidir?
a)lig. coronarium
b)lig. falciforme hepatis
c)lig. triangulare sinistrum
d)lig. triangulare dextrum
e)lig. hepatoduodenale
9-Aşağıdakilerden hangisi porto-caval anastomoz şekillerinden değildir?
a)V. gastroepiploica sinistra-V. lienalis
b)V. rectalis inferior-V. rectalis superior
c)V. gastrica sinistra-V. oesophagealis
d)V. epigastrica inferior-V. paraumbilicalis
e)V. lumbalis-V. colica dextra
10-Pancreas başı ile proc. uncinatus arasında hangi damar bulunur?
a)Aorta abdominalis
b)A. mesenterica superior
c)A. mesenterica inferior
d)A. gastroduodenalis
e)A. lienalis
11-Aşağıdakilerden hangisi dalak ile ilgili olarak yanlıştır?
a)Dalak sinidirim sistemi ile ilgili bir organ olup karın boşluğu içerisinde bulunur.
b)Diaphragmanın altında olup facies diafragmatica ve facies visceralis olmak üzere iki yüzü vardır.
c)Regio hypochondrica sinistra içerisinde bulunur
d)Midenin arkasında sol böbrek ve flexura coli sinsitra’nın üstünde bulunur.
e)İki ucu ve iki kenarı vardır.
12-Karnı topoğrafik olarak 9 bölgeye ayırdığımızda aşağıdaki bölgelerden hangisi planum
transpyloricum’un yukarısında bulunur?
a)Regio epigastrica
b)Regio colica dextra
c)Regio colica sinistra
d)Regio inguinalis dextra
e)Regio umbilicalis
1
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı C Grubu
13-Lig. fundiforme penis’i aşağıdaki hangi fasia yapar?
a)Fascia superficialis
b)Fascia superficialis lamina superficialis
c)Fascia superficialis lamina profunda
d)Fascia profunda
e)Fascia transversalis
14-Midenin ön ve arkasındaki periton curvatura ventriculi majorden önlük gibi aşağı doğru
sarkar bu yapıya ne ad verilir?
a)Meso
b)Mesenter
c)Ligament
d)Omentum minus
e)Omentum majus
15-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi pelvis boşluğunda bulunmaz?
a)Fossa ovarica
b)Fossa paravesicalis
c)Fossa inguinalis lateralis
d)Excavatio rectouterinae
e)Excavatio vesicouterinae
16-Hasselbach bağı nerede bulunur?
a)İnguinal kanalın arka duvarında
c)İnguinal kanalın iç duvarında
e)İnguinal kanalın ön duvarında
b)İnguinal kanalın üst duvarında
d)İnguinal kanalın dış duvarında
17- Lig. hepatogastricum midenin hangi kısmına tutunur?
a)Incisura cardiaca
b)Curvatura gastrica minor
d)Curvatura gastrica major
e)Paries posterior
c)Paries anterior
18-Labbe üçgeninin alt kenarı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sağ ve sol 7. kıkırdak kaburgalar arasında çizilen hat
b)Sol arcus costarum
c)Sağ arcus costarum
d)Sağ ve sol 9. kıkırdak kaburgaların alt kenarları arasında çizilen hat
e)Sağ 9.kıkırdak kaburga alt kenarında sol 7. kıkırdak kaburganın ucuna çizilen hat
19-Duodenum için yanlış olan hangisidir?
a)Bulbus duodeni hariç peritoneum’un arkasında yer alır
b)Sağ üstte karaciğer ile komşuluk yapar
c)A. mesenterica superior ve a. mesenterica inferior’un dalları tarafından beslenir
d)Hem sağ, hem de sol böbrek ile komşuluğu vardır
e)Açıklığı sola ve yukarı bakan kavisi içine caput pancreatis yerleşmiştir
FİZYOLOJİ SORULARI 20-27
20-Beslenme ile ilgili merkezler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Tat alma merkezi beyin sapındadır.
b)Açlık merkezi amigdaladadır.
c)Türe özgü besin seçiciliği ile ilgili merkez lateral hipotalamustadır.
d)İştah merkezi pasterior hipotalamustadır.
e)Tokluk merkezi ventromedial hipotalamustadır.
21-Tükrük bezlerinde tükrük oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a)Asinilerde oluşan primer salgı bezlerin kanalcıklarından geçerken K+ geri emilir.
b)Sempatik etkinlik elektrolit konsantrasyonu yüksek ve bol tükrük oluşumuna neden olur.
c)Tükrük salgılanmasında rol olan sinir uçlarından salgılanan VİP salgının artırılmasına katkıda
bulunur.
d)Parasempatik etkinlik mukus oranı yüksek ve miktar olarak az tükrük salgılanmasına neden olur.
e)Midede ve ince bağırsağın üst bölgelerinde irritasyon olduğunda tükrük salgısı azalır.
2
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı C Grubu
22-Aşağıdaki reflekslerden hangisi genelde inhibitör etkilidir?
a)Enterogastrik refleksler
b)Gastrokolik refleksler
c)Duedenokolik refleksler
d)Enteroenterik refleksler
e)Sefalogastrik refleksler
23-Midede salgılama konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Sekretin, CCK, VİP salgılamayı artırır.
b)Ghrelin paryetal hücrelerden salgılanır.
c)Paryetal hücrelerde oluşan H+ iyonlarının lumene geçişi Na+-H+ ATP az aracılığında Na+ iyonları
ile değişimli olarak gerçekleştirilir.
d)Sefalik dönemde midedeki salgılama baskılanır.
e)Asit salgısını artırıcı etkisi olan histamin oksintik bezlerdeki D hücrelerinden salgılanır.
24-Pankreasın salgı işlevi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Sefalik fazda asiner hücrelerden önenzim/enzim salgılanmasını direkt olarak uyaran vagal etkide
rol alan nörotransmitter GRP’dir.
b)Kolipaz, pankreatik amilaz, pankreatik lipazlar, nükleazlar aktif formda salgılanan enzimlerdir.
c)Gastrin, pankreastan önenzim/enzim salgılanmasını baskılar.
d)Sindirimin sefalik fazında asiner hücrelerden önenzim/enzim salgılanması baskılanmıştır.
e)Duktal epitel hücrelerden HCO3- salgılanmasında rol alan en güçlü uyaran sekretindir.
25-Aşağıdakilerden hangisi primer safra asididir?
a)Deoksilolik asit
b)Kolik asit
d)Glükronik asit
e)Gliko-litokolik asit
c)Litokolik asit
26- Gastrointestinal kanalda emilim için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Besinlerle alınan proteinler Ca++ emilimini azaltır.
b)Fitik asit Fe+3 ü Fe+2 ye indirgeyerek demir emilimini artırır.
c)Vit B12 nin emilimi R proteinleri ile yaptığı kompleksler şeklinde reseptör aracılı endositoz ile olur.
d)Mide ortamının asiditesi Ca++ emilimini artırır.
e)Kolonda iyon emilimi yoktur.
27-Hangisi 30-32º beden derecesinde görülmeyen bir bulgudur?
a)Kas rijiditesi
b)Tendon refleksi kaybı
d)Titreme
e)10 soluk/Dakka/dan az solunum
c)Midriyazis
MİKROBİYOLOJİ SORULARI 28-39
28-Aşağıdakilerden hangisi enterovirüslerin etken olduğu enfeksiyonlardan değildir?
a)Herpanjina
b)Aseptik menenjit
c)El ayak ağız hastalığı
d)İdrar yolu enfeksiyonu
e)Konjonktivit
29-Bakteriyolojik izolasyonda soğukta zenginleştirme yöntemi hangi bakteri için
karakteristiktir?
a)Vibrio cholerae
b)Pseudomonas aeruginosa
c)Escherichia coli
d)Klebsiella pneumoniae
e)Yersinia enterocolitica
30-Salmonella Paratyphi B’Ye ait (1,4,[5],12:b:1,2) formülünde Faz 2 antijeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a)1,4
b)[5]
c)12
d)b
e)1,2
31-Vibrio cholerae için yanlış ifade hangisidir?
a)Nöraminidaz oluştururlar.
b)Alkali ortamda iyi ürerler.
c)Tek kutupsal kirpikleri vardır.
d)Oksidaz reaksiyonları negatiftir.
e)Asite duyarlıdırlar.
3
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı C Grubu
32-Hayvancılıkla uğraşan bir erkek hastanın kolunda nekrotik yara, boynuna kadar ulaşmış
şişlik tespit ediliyor. Yaranın sağlam dokuya yakın kısmından alınan örneğin Gram
boyamasında görülen santral sporlu, gram pozitif, kapsüllü basil aşağıdakilerden hangisidir?
a)Clostridium tetani
b)Bacteroides fragilis
c)Bacillus anthracis
d)Peptococcus niger
e)Veillonella
33-I.Hepatit A virüsü fekal oral yolla bulaşır.
II.HBV parenteral yolla bulaşır.
III.HCV parenteral yolla bulaşır.
IV.HCV enfeksiyonundan korunmak için aşı yoktur.
Yukarıda belirtilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız I ve III
d)Yalnız IV
e)I,II,III,IV
34-Salmonella serotiplendirmesinde Faz 1 kirpik antijenlerini gösterebilmek için Sven Gard
besiyeri kullanılarak yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir ?
a)Faj konversiyonu
b)Faz inversiyonu
c)Serogruplandırma
d)Faj duplikasyonu
e)Faz inhibisyonu
35-Aşağıdakilerden hangisi Escherichia cinsi içinde insan için en önemli türdür?
a)Escherichia vulneris
b)Escherichia coli
c)Escherichia fergussoni
d)Escherichia blattae
e)Escherichia hesmanni
36-Enterobacteriacea için yanlış ifade hangisidir?
a)Sporları yoktur.
b)Gram negatif mikroorganizmalardır.
d)Katalaz pozitiftir.
e)Mac Conkey agarda iyi ürerler.
c)Oksidaz pozitiftir.
37-Bacillus anthracis kapsülünü göstermede kullanılan boyama yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Writz Conklin
b)Gram
c)M’Fadyean
d)EZN
e)Laktofenol pamuk
38-Mukoid koloni hangi bakteri için karakteristiktir?
a)Klebsiella
b)Proteus
c)Citrobacter
d)Morganella
e)Escherichia
39-Clostridium perfiringens’e ait aşağıdaki toksinlerden hangisi hem lesitinaz hem de
sfingomyelinaz özelliği gösterir?
a)Alfa toksin
b)Beta toksin
c)Delta toksin
d)Epsilon toksin
e)Iota toksin
PARAZİTOLOJİ SORULARI 40-53
40-Aşağıdakilerden hangisi primer olarak en sık karaciğere yerleşip hastalık oluşturan
helminttir?
a)Echinococcus granulosus
b)Echinococcus multilocularis
c)Ascaris lumbricoides
d)Trichuris trichiura
e)Enterobius vermicularis
41-Fasciola hepatica’nın insan için enfektif formu hangisidir?
a)Yumurta
b)Sporokist
c)Redia
d)Sercaria
e)Metasercaria
42-Aşağıdaki parazitlerden hangisinin erişkini diğerlerinden daha küçüktür?
a)Trichuris trichiura
b)Ascaris lumbricoides
c)Taenia saginata
d)Fasciola hepatica
e)Dicrocoelium dendriticum
43-Hangisi bir trematoddur?
a)Enterobius vermicularis
d)Dicrocoelium dendriticum
b)Ascaris lumbricoides
e)Echinococcus granulosus
4
c)Taenia saginata
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı C Grubu
44-Echinococcus granulosus kist sıvısının bir tüpe alınması ile dibe çöken protoskolekslerin
oluşturduğu çıplak gözle görülebilen görüntüye ne denir?
a)Kız vezikül
b)Hidatik kum
c)Germinal membran
d)Skoleks
e)Çengel görüntüsü
45-Aşağıdaki hastalıkların hangisinin bulaşmasında phlebotomlar rol oynamaz?
a)Kala azar
b)Şark çıbanı
c)Bartonellosis
d)Tatarcık humması e)Q humması
46-Osteomyelit ve vasküler ülserler gibi iyileşmeyen yaraların tedavisinde Lucilia sericata
sineğinin steril larvalarının kullanılmasına ne nedir?
a)İlaç tedavisi
c)Cerrahi tedavi
c)Teropatik tedavi
d)Maggot terapi
e)Semptomatik tedavi
47-İnsanda uyuza sebep olan parazit hangisidir?
a)Oestrus ovis
b)Ixodes spp.
d)Sarcaptes scabiei hominis
e)Hypoderma lineatum
c)Argas spp.
48-Keneler aşağıdaki hangi hastalık ve etkenlerin bulaştırılmasında rol oynamazlar?
a)Kırım-Kongo kanamalı ateşi (Nairovirus)
b)Tularemi (Francisella tularensis)
c)Dönek humma (Borrelia duttoni)
d)Lyme hastalığı (Borrelia burgdorferi)
e)Leishmaniosis (Leishmania tropica)
49-Nörosistiserkozis aşağıdaki parazitlerden hangisinin larvasının merkezi sinir sisteminde
yaptığı hastalıktır?
a)Taenia saginata
b)Taenia solium
c)Echinococcus granulosus
d)Hymenolepis nana
e)Trichinelle spiralis
50-Oval, ince kabuklu, renksiz, 40/60 mikron büyüklüğünde ve yumurtlandıkları sırada
içlerinde 2-8 tane blastomer bulunan yumurta hangi parazite aittir?
a)Trichinella spiralis
b)Trichuris trichiura
c)Ancylostoma duodenale
d)Strongyloides stercoralis
e)Fasciola hepatica
51-Aşağıdaki larva hangi parazitin enfektif larvasıdır?
a)Wuchereria bancrofti
b)Schistosoma mansoni
c)Trichinelle spiralis
d)Strongiloides stercoralis
e)Taenia saginata
52-Hymenolepis nana’nın direkt evriminde enfektif dönem hangisidir?
a)Barsak mukozası altında bulunan sistiserkoid larva
b)Dışkı ile dışarı atılan içlerinde onkosferi (embriyon) taşıyan yumurta
c)Dışkı ile dışarı atılan, uygun koşullarda içlerinde enfektif larva gelişen yumurta
d)Dış ortamda uygun koşullarda gelişerek yumurtadan dışarı çıkan larva
e)Un kurdu ve pirelerin dokularında bulunan “sistiserkoid larva”
53-Dracunculus medinensis ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)İnsanda yerleşen en uzun nematoddur
b)Vivipar bir parazittir yani doğurgandır
c)Bir zoonoz etkenidir yani hayvanlarda da hastalık yapar
d)Ülkemizde seyrek olarak görülen bir parazittir
e)Arakonaklar cyclops (su piresi) cinsine bağlı kabuklulardır
5
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı C Grubu
BİYOKİMYA SORULARI 54-70
54- I. Elastaz II. Tripsin
III. Lipaz
IV. Amilaz
V. Kimotripsin
Yukarıdaki enzimlerden hangileri pankreastan proenzim olarak salgılanır?
a)I, II ve III
b)I, II ve V
c)I, IV ve V
d)II, III ve IV e)III, IV ve V
55-Glukoz 6-fosfat, sitozoldeki NADPH düzeyi azaldığında aşağıdaki metabolik yollardan
hangisine girer?
a)Glikoliz
b)Glukuronik asit yolu
c)Pentoz fosfat yolu
d)Krebs döngüsü
e)Üronik asit yolu
56-Barsak hücrelerineaminoasitlerin alınmasında sekonder aktif taşıma için gerekli iyon
gradientini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a)Na-K pompa aktivitesi
b)Hücre içi aminoasit yoğunluğunun azalması
c)Hücre içine glukoz ve fruktoz difüzyonu
d)Hücreden bikarbonat atılması
e)Hücreden potasyum sızması
57-Kan glukozu düşmüş bir kişide, aşağıdaki enzimlerden hangisinin karaciğerde inhibe
olması gerekir?
a)Pirüvat karboksilaz
b)PEP karboksikinaz
c)Fruktoz-1,6-bifosfataz
d)Glukoz-6-fosfataz
e)Fosfofruktokinaz-1
58-Aşağıdakilerden hangisi, ksenobiyotik metabolizmasında faz I reaksiyonudur?
a)Glukuronidasyon
b)Asetilasyon
c)Hidroksilasyon
d)Sülfasyon
e)Metilasyon
59-Ubikuitinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Proteinlerin katlanmalarını kontrol etmek
c)Bağlandığı proteinin taşınmasını sağlamak
e)Protein denatürasyonunu önlemek
b)Bağlandığı proteinin yıkımını sağlamak
d)Protein sentezini kontrol etmek
60-Karaciğer hastalıklarında ve alkol kullanımında serum düzeyi yükselen enzim
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Adenilat kinaz
b)Asit fosfataz
c)Angiotensin dönüştürücü enzim
d)γ-glutamil transferaz
e)Kreatin kinaz
61-Protein sentezinin gerçekleşebilmesi için, aşağıda verilen şekilleri ardışık olarak sıralayınız.
I
II
III
IV
a)V, I, IV, VI, II, III
d)V, I, VI, IV, II, III
V
VI
b)V, I, III, VI, IV, II
e)I, V, VI, IV, II, III
c)V, I, III, IV, VI, II
6
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı C Grubu
62-Sentezlenmekte olan bir polipeptid zincirine eklenecek amino asitler ve bunlara ait
kodonlar ile ilgili olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Bazı amino asitler için, birden fazla kodon vardır.
b)Bazı kodonlar, birden fazla amino asidi kodlayabilir.
c)mRNA üzerindeki her kodon, farklı bir amino aside aittir
d)Her amino asit, en az iki veya daha çok kodonla kodlanabilir.
e)Kodonlar, amino asitleri bağlayan en az 32 adet tRNA sentetazdan biriyle bire bir eşleşir.
63-Aşağıda verilen protein yapısında yer alan hangi amino asit(ler) en az iki farklı
posttranslasyonal modifikasyona uğrayabilirler?
a)Serin, Treonin, Tirozin, Lizin, Asparagin
b)Serin, Treonin, Tirozin, Lizin
c)Serin, Treonin, Tirozin
d)Serin, Treonin
e)Serin
64-Aşağıda verilen hangi çiftlerden, “alanin” sentezlenebilir?
I. Glutamat ve α-ketoglutarat
II. Piruvat ve glutamat
III. Aspartat ve piruvat
IV. Aspartat ve α-ketoglutarat
V. Piruvat ve α-ketoglutarat
a)I, II, III, IV, V
b)I, II, III
c)II, III
d)III, IV, V
e)II, IV
65-Aşağıda verilen üre sentezi ve düzenlenmesi ile ilgili reaksiyonlar dizisinde; hangi
reaksiyonlar “yüksek enerjili bir bağ”ın hidrolizi eşliğinde gerçekleşir?
a)I, II, IV, V, VIII
b)II, IV, V, VI, VIII
c)I, II, III, V, VII
d)I, II, V
e)II, V
66- “Karbamoyl-fosfat sentetaz I eksikliğinde, ………… aktivitesi artar” cümlesini doğru
olarak tamamlayabilecek uygun seçenekleri işaretleyiniz.
I. Aspartat transaminaz II.Glutamat dehidrogenaz
III. Glutamin sentetaz
IV.Asparagin sentetaz
V.TCA siklusu enzimleri
a)I, II, III, IV, V
b)I, II, III, IV
c)I,II, III
d)II, III, V
e)II, III
67-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)idrar pH’sının 5.3 ten düşük olması laktaz yetersizliğinin belirlenmesinde önemli bir tanı kriteridir.
b)Mc Ardle sendromu(Tip V glikojenoz)de karaciğer fosforilaz enzimi noksandır
c)Eritrositlerde galaktoz-1-fosfat üridil transferaz ölçüm yapılarak, Tipl galaktozeminin kesin tanısı
konur.
d)Laktik asidoz, fruktoz 1,6 bifosfatazın eksikliğinin en önemli bulgusudur.
e)ketoasidozis ve koma diabetes mellitusun genel belirtileridir
68-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği sonucu hemoglobin eritrositlerde çöker ve Heinz
cisimciklerinin oluşumuna neden olur?
a)piruvat kinaz
b)piruvat dehidrogenaz kompleksi.
c)glukoz 6-fosfat dehidrogenaz
d)alfa-ketoglutarat dehidrogenaz kompleksi
e)piruvat dekarboksilaz
7
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı C Grubu
69-Hiperlipoproteinemi sınıfı ve onunla ilgili artmış lipoprotein eşleşmelerinden hangisi
yanlıştır?
a)Tipl –Şilomikron
b)Tiplla- LDL
c)Tiplll-LDL, VLDL
d)TiplV –VLDL
e)TipV-Şilomikron, VLDL
70-Fenilketonürinin erken tanısı ve mental gerilik oluşturan beyin hasarının önlenmesi için
idrar------------- veya kan------------- tarama testi yapılır ifadesini tamamlayacak uygun
seçenekleri işaretleyin.
l.Benedikt testi
ll.biuret testi lll.ferrik klorur testi lV. Guthrie testi
a)l.ll
b)lll,lV
c)ll,lll d)l,lll
e)l,lV
HİSTOLOJİ SORULARI 71-80
71- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Pankreas hem ekzokrin hem de endokrin salgı yapabilen bir sindirim bezidir.
b)Safra kesesi duvarı histolojik olarak 4 tabakadan oluşmuştur.
c)Pankreasın asiner hücreleri bir dizi sindirim enzimini veya bunların öncüllerini üretir ve salgılar.
d)Pankreasın ekzokrin sekresyonu enteroendokrin hücrelerden salınan hormonların kontrolü
altındadır.
e)Safranın salınımı, kolesistokinin ve sinir uyarısı ile ve aynı zamanda Oddi sfinkterinin gevşemesi
ile gerçekleşir.
72-Normal yapıda bir karaciğer için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
a)Kan ve safranın her ikisi de vena sentralise doğru akar fakat ayrı kanallar içindedir
b)Kan ve safranın her ikisi de portal alana doğru akar fakat ayrı kanallar içindedir
c)Kan ve safra aynı kanal içinde portal venüllere ve safra kanallarına doğru akar
d)Kan ve safra Disse aralığının farklı bölgelerinde ve birbirine zıt yönde akar
e)Kan ve safra ayrı kanallardan ve birbirine zıt yönlerde akar
73-Hepatositler serum proteinlerinin büyük çoğunluğunu üretir. Hepatositler ürettikleri bu
serum proteinlerini doğrudan nereye salgılar?
a)Kanaliküle
b)Ana safra kanalına
c)Vena sentralise
d)Disse aralığına
e)Mall bölgesine
74- Parakeratinize epitelin özelliklerinden değildir?
a)Piknotik çekirdek
b)Eozin ile yoğun boyanır
c)Çekirdeğin hücre dökülünceye kadar kalması
d)Eozin ile yoğun boyanmaz
e)Str.Lucidum yoktur
75- İntrasellüler kanalcıklar sistemi hangi hücrede bulunur?
a)Pariyetal hücre
b)Esas hücre
c)Paneth hücresi
d)Enteroendokrin hücre
e)Goblet hücresi
76-Aşağıdakilerden hangisi jejenumda bulunur ancak apendikste bulunmaz?
a)Tek katlı prizmatik epitelyum
b)Villus yapıları
c)Lenf folikülleri
d)Tunika submukoza
e)İçre sirküler dışta longitudinal kas tabakası
77-Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanı işaretleyiniz
a)Karaciğer midgut epitelinin dorsale büyümesiyle gelişir
b)Hepatositler endodermden gelişirken sinüzoidler ve Kupffer hücreleri septum transversumdan
gelişir
c)Pankreas midguttan dorsal tomurcuk olarak gelişir
d)Dorsal tomurcuk pankreas başını oluşturur
e)Pankreatik parankima mezodermal kaynaklıdır
8
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı C Grubu
78-Bağırsak kıvrımlarının göbek kordonundan karın boşluğuna geri dönememesi sonucu
oluşan kongenital anomaliye ne ad verilir?
a)Kongenital umbilikal herni
b)Omfalosel
c)Meckel divertikülümü
d)Vitellin fistül
e)Enterosistoma
79-Primitif farinksin gelişimi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a)Dış kulak yolu I.yutak yarığından gelişir
b)Servikal sinus 2, 3 ve 4. yutak kavislerinin kapanmasıyla ortaya çıkar
c)Her bir yutak kavsinde kendine ait kıkırdak, kas ve sinir yer alır
d)Üçüncü yutak kavsinin kıkırdağından kulak kemikçiklerinden malleus ve inkus gelişir.
e)Stapes kemiği ikinci kavis kıkırdağından gelişir
80-Tiroidin gelişimi ile ilgili yanlış açıklamayı işaretleyiniz.
a)Tiroid divertikülümü tuberculum impar ve copula arasındaki endodermden gelişir
b)Tiroid bezi inişi boyunca servikal sinus kanalını izler
c)Tiroidin iniş yolunun başlangıç noktası dildeki foramen cecum’dur
d)Tiroidin folliküler hücreleri sindirim kanalının endoderminden köken alırlar
e)Tiroidin inişi tamamlandıktan sonra tiroglossal kanal kapanır
BAŞARILAR DİLERİZ
DÖNEM II KOORDİNATÖRLÜĞÜ
9
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı C Grubu
Cevaplar:
Soru No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Doğru Cevap
Seçeneği
A
E
C
C
E
C
B
B
A
B
A
A
C
E
C
A
B
D
C
20-e 21-c, 22-a, 23-b, 24-e, 25-b, 26-d. 27-d
28.D 29.E 30.D 31.D 32.C 33.E 34.B 35.B 36.C 37.C 38.A 39.A
Soru No
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Doğru Cevap
Seçeneği
B
E
E
D
B
E
D
D
E
B
C
B
B
D
Soru No
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Doğru Cevap
Seçeneği
B
C
A
E
C
B
D
D
A
B
C
D
E
A
C
C
B
71-B 72-E 73-D 74-B 75-A 76-B 77-B 78-B 79-D 80-B
10
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı D Grubu
ANATOMİ SORULARI 1-19
1-Aşağıdakilerden hangisi pars nasalis pharyngis’de bulunmaz?
a)ostium pharyngeum tuba auditiva
b)torus tubarius
d)plica salpingopalatina
e)resessus pharyngeus
c)resessus priformis
2-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi ekstrahepatik safra yollarından değildir?
a)Ductus hepaticus dexter
b)Ductus deferens
c)Ductus choledochus
d)Ductus cysticus
e)Ductus hepaticus communis
3-Karaciğerin sağa ve sola doğru hareketini sınırlayan ve karaciğeri taşımada az rol alan
karaciğer ligamenti aşağıdakilerden hangisidir?
a)lig. coronarium
b)lig. falciforme hepatis
c)lig. triangulare sinistrum
d)lig. triangulare dextrum
e)lig. hepatoduodenale
4-Aşağıdakilerden hangisi porto-caval anastomoz şekillerinden değildir?
a)V. gastroepiploica sinistra-V. lienalis
b)V. rectalis inferior-V. rectalis superior
c)V. gastrica sinistra-V. oesophagealis
d)V. epigastrica inferior-V. paraumbilicalis
e)V. lumbalis-V. colica dextra
5-Pancreas başı ile proc. uncinatus arasında hangi damar bulunur?
a)Aorta abdominalis
b)A. mesenterica superior
c)A. mesenterica inferior
d)A. gastroduodenalis
e)A. lienalis
6-Aşağıdakilerden hangisi dalak ile ilgili olarak yanlıştır?
a)Dalak sinidirim sistemi ile ilgili bir organ olup karın boşluğu içerisinde bulunur.
b)Diaphragmanın altında olup facies diafragmatica ve facies visceralis olmak üzere iki yüzü vardır.
c)Regio hypochondrica sinistra içerisinde bulunur
d)Midenin arkasında sol böbrek ve flexura coli sinsitra’nın üstünde bulunur.
e)İki ucu ve iki kenarı vardır.
7-Karnı topoğrafik olarak 9 bölgeye ayırdığımızda aşağıdaki bölgelerden hangisi planum
transpyloricum’un yukarısında bulunur?
a)Regio epigastrica
b)Regio colica dextra
c)Regio colica sinistra
d)Regio inguinalis dextra
e)Regio umbilicalis
8-Lig. fundiforme penis’i aşağıdaki hangi fasia yapar?
a)Fascia superficialis
b)Fascia superficialis lamina superficialis
c)Fascia superficialis lamina profunda
d)Fascia profunda
e)Fascia transversalis
9-Midenin ön ve arkasındaki periton curvatura ventriculi majorden önlük gibi aşağı doğru
sarkar bu yapıya ne ad verilir?
a)Meso
b)Mesenter
c)Ligament
d)Omentum minus
e)Omentum majus
10-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi pelvis boşluğunda bulunmaz?
a)Fossa ovarica
b)Fossa paravesicalis
c)Fossa inguinalis lateralis
d)Excavatio rectouterinae
e)Excavatio vesicouterinae
11-Hasselbach bağı nerede bulunur?
a)İnguinal kanalın arka duvarında
c)İnguinal kanalın iç duvarında
e)İnguinal kanalın ön duvarında
b)İnguinal kanalın üst duvarında
d)İnguinal kanalın dış duvarında
1
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı D Grubu
12- Lig. hepatogastricum midenin hangi kısmına tutunur?
a)Incisura cardiaca
b)Curvatura gastrica minor
d)Curvatura gastrica major
e)Paries posterior
c)Paries anterior
13-Labbe üçgeninin alt kenarı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sağ ve sol 7. kıkırdak kaburgalar arasında çizilen hat
b)Sol arcus costarum
c)Sağ arcus costarum
d)Sağ ve sol 9. kıkırdak kaburgaların alt kenarları arasında çizilen hat
e)Sağ 9.kıkırdak kaburga alt kenarında sol 7. kıkırdak kaburganın ucuna çizilen hat
14-Duodenum için yanlış olan hangisidir?
a)Bulbus duodeni hariç peritoneum’un arkasında yer alır
b)Sağ üstte karaciğer ile komşuluk yapar
c)A. mesenterica superior ve a. mesenterica inferior’un dalları tarafından beslenir
d)Hem sağ, hem de sol böbrek ile komşuluğu vardır
e)Açıklığı sola ve yukarı bakan kavisi içine caput pancreatis yerleşmiştir
15-İnce bağısağın büyük bir bölümünü karın arka duvarına asan mesenterium aşağıdaki
yapılardan hangisini çaprazlamaz?
a)Pars descendens duodeni
b)Pars abdominalis aortae
c)V. cava inferior
d)Sağ ureter
e)Sağ a. v. testicularis (ovarica)
16-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi colon transversum’a ait yapılardan biri değildir?
a)Taenia coli
b)Haustra coli
c)Plica semilunaris
d)Appendices epiploicae
e)Zona haemorihoidalis
17-10. torakal vertebra (T10) seviyesinden geçen kesitte görülen organlardan hangisi karın
boşluğunda yer almaz?
a)Karaciğer
b)Mide
c)Dalak
d)Aorta
e)Vena cava inferior
18-Aşağıdaki dil kaslarından hangisinin siniri diğerlerinden farklıdır?
a)M. genioglossus
b)M. hyoglossus
c)M. palatoglossus
d)M. styloglossus
e)M. chondroglossus
19-Aşağıdaki yapılardan hangisi gl. parotidea içinden geçmez?
a)N. facialis
b)A. carotis externa
d)N. auriculotemporalis
e)A. facialis
c)V. retromandibulari
FİZYOLOJİ SORULARI 20-27
20-Aşağıdaki reflekslerden hangisi genelde inhibitör etkilidir?
a)Enterogastrik refleksler
b)Gastrokolik refleksler
c)Duedenokolik refleksler
d)Enteroenterik refleksler
e)Sefalogastrik refleksler
21-Tükrük bezlerinde tükrük oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a)Asinilerde oluşan primer salgı bezlerin kanalcıklarından geçerken K+ geri emilir.
b)Sempatik etkinlik elektrolit konsantrasyonu yüksek ve bol tükrük oluşumuna neden olur.
c)Tükrük salgılanmasında rol olan sinir uçlarından salgılanan VİP salgının artırılmasına katkıda
bulunur.
d)Parasempatik etkinlik mukus oranı yüksek ve miktar olarak az tükrük salgılanmasına neden olur.
e)Midede ve ince bağırsağın üst bölgelerinde irritasyon olduğunda tükrük salgısı azalır.
2
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı D Grubu
22-Midede salgılama konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Sekretin, CCK, VİP salgılamayı artırır.
b)Ghrelin paryetal hücrelerden salgılanır.
c)Paryetal hücrelerde oluşan H+ iyonlarının lumene geçişi Na+-H+ ATP az aracılığında Na+ iyonları
ile değişimli olarak gerçekleştirilir.
d)Sefalik dönemde midedeki salgılama baskılanır.
e)Asit salgısını artırıcı etkisi olan histamin oksintik bezlerdeki D hücrelerinden salgılanır.
23-Pankreasın salgı işlevi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Sefalik fazda asiner hücrelerden önenzim/enzim salgılanmasını direkt olarak uyaran vagal etkide
rol alan nörotransmitter GRP’dir.
b)Kolipaz, pankreatik amilaz, pankreatik lipazlar, nükleazlar aktif formda salgılanan enzimlerdir.
c)Gastrin, pankreastan önenzim/enzim salgılanmasını baskılar.
d)Sindirimin sefalik fazında asiner hücrelerden önenzim/enzim salgılanması baskılanmıştır.
e)Duktal epitel hücrelerden HCO3- salgılanmasında rol alan en güçlü uyaran sekretindir.
24-Aşağıdakilerden hangisi primer safra asididir?
a)Deoksilolik asit
b)Kolik asit
d)Glükronik asit
e)Gliko-litokolik asit
c)Litokolik asit
25- Gastrointestinal kanalda emilim için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Besinlerle alınan proteinler Ca++ emilimini azaltır.
b)Fitik asit Fe+3 ü Fe+2 ye indirgeyerek demir emilimini artırır.
c)Vit B12 nin emilimi R proteinleri ile yaptığı kompleksler şeklinde reseptör aracılı endositoz ile olur.
d)Mide ortamının asiditesi Ca++ emilimini artırır.
e)Kolonda iyon emilimi yoktur.
26-Beslenme ile ilgili merkezler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Tat alma merkezi beyin sapındadır.
b)Açlık merkezi amigdaladadır.
c)Türe özgü besin seçiciliği ile ilgili merkez lateral hipotalamustadır.
d)İştah merkezi pasterior hipotalamustadır.
e)Tokluk merkezi ventromedial hipotalamustadır.
27-Hangisi 30-32º beden derecesinde görülmeyen bir bulgudur?
a)Kas rijiditesi
b)Tendon refleksi kaybı
d)Titreme
e)10 soluk/Dakka/dan az solunum
MİKROBİYOLOJİ SORULARI 28-39
28-Bakteriyolojik izolasyonda soğukta zenginleştirme
karakteristiktir?
a)Vibrio cholerae
b)Pseudomonas aeruginosa
d)Klebsiella pneumoniae
e)Yersinia enterocolitica
c)Midriyazis
yöntemi
hangi
bakteri
c)Escherichia coli
29-Aşağıdakilerden hangisi Escherichia cinsi içinde insan için en önemli türdür?
a)Escherichia vulneris
b)Escherichia coli
c)Escherichia fergussoni
d)Escherichia blattae
e)Escherichia hesmanni
30-Mukoid koloni hangi bakteri için karakteristiktir?
a)Klebsiella
b)Proteus
c)Citrobacter
d)Morganella e)Escherichia
31-Salmonella Paratyphi B’Ye ait (1,4,[5],12:b:1,2) formülünde Faz 2 antijeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a)1,4
b)[5]
c)12
d)b
e)1,2
3
için
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı D Grubu
32-Aşağıdakilerden hangisi enterovirüslerin etken olduğu enfeksiyonlardan değildir?
a)Herpanjina
b)Aseptik menenjit
c)El ayak ağız hastalığı
d)İdrar yolu enfeksiyonu
e)Konjonktivit
33-Salmonella serotiplendirmesinde Faz 1 kirpik antijenlerini gösterebilmek için Sven Gard
besiyeri kullanılarak yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir ?
a)Faj konversiyonu
b)Faz inversiyonu
c)Serogruplandırma
d)Faj duplikasyonu
e)Faz inhibisyonu
34-Clostridium perfiringens’e ait aşağıdaki toksinlerden hangisi hem lesitinaz hem de
sfingomyelinaz özelliği gösterir?
a)Alfa toksin b)Beta toksin
c)Delta toksin
d)Epsilon toksin
e)Iota toksin
35-Enterobacteriacea için yanlış ifade hangisidir?
a)Sporları yoktur.
b)Gram negatif mikroorganizmalardır.
d)Katalaz pozitiftir.
e)Mac Conkey agarda iyi ürerler.
c)Oksidaz pozitiftir.
36-Vibrio cholerae için yanlış ifade hangisidir?
a)Nöraminidaz oluştururlar.
b)Alkali ortamda iyi ürerler.
c)Tek kutupsal kirpikleri vardır.
d)Oksidaz reaksiyonları negatiftir.
e)Asite duyarlıdırlar.
37-I.Hepatit A virüsü fekal oral yolla bulaşır.
II.HBV parenteral yolla bulaşır.
III.HCV parenteral yolla bulaşır.
IV.HCV enfeksiyonundan korunmak için aşı yoktur.
Yukarıda belirtilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız I ve III
d)Yalnız IV
e)I,II,III,IV
38-Bacillus anthracis kapsülünü göstermede kullanılan boyama yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Writz Conklin
b)Gram
c)M’Fadyean d)EZN
e)Laktofenol pamuk
39-Hayvancılıkla uğraşan bir erkek hastanın kolunda nekrotik yara, boynuna kadar ulaşmış
şişlik tespit ediliyor. Yaranın sağlam dokuya yakın kısmından alınan örneğin Gram
boyamasında görülen santral sporlu, gram pozitif, kapsüllü basil aşağıdakilerden hangisidir?
a)Clostridium tetani
b)Bacteroides fragilis
c)Bacillus anthracis
d)Peptococcus niger
e)Veillonella
PARAZİTOLOJİ SORULARI 40-53
40-Aşağıdaki hastalıkların hangisinin bulaşmasında phlebotomlar rol oynamaz?
a)Kala azar
b)Şark çıbanı c)Bartonellosis
d)Tatarcık humması
e)Q humması
41-Osteomyelit ve vasküler ülserler gibi iyileşmeyen yaraların tedavisinde Lucilia sericata
sineğinin steril larvalarının kullanılmasına ne nedir?
a)İlaç tedavisi
c)Cerrahi tedavi
c)Teropatik tedavi
d)Maggot terapi
e)Semptomatik tedavi
42-İnsanda uyuza sebep olan parazit hangisidir?
a)Oestrus ovis
b)Ixodes spp.
d)Sarcaptes scabiei hominis
e)Hypoderma lineatum
4
c)Argas spp.
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı D Grubu
43-Keneler aşağıdaki hangi hastalık ve etkenlerin bulaştırılmasında rol oynamazlar?
a)Kırım-Kongo kanamalı ateşi (Nairovirus)
b)Tularemi (Francisella tularensis)
c)Dönek humma (Borrelia duttoni)
d)Lyme hastalığı (Borrelia burgdorferi)
e)Leishmaniosis (Leishmania tropica)
44-Nörosistiserkozis aşağıdaki parazitlerden hangisinin larvasının merkezi sinir sisteminde
yaptığı hastalıktır?
a)Taenia saginata
b)Taenia solium
c)Echinococcus granulosus
d)Hymenolepis nana
e)Trichinelle spiralis
45-Oval, ince kabuklu, renksiz, 40/60 mikron büyüklüğünde ve yumurtlandıkları sırada
içlerinde 2-8 tane blastomer bulunan yumurta hangi parazite aittir?
a)Trichinella spiralis
b)Trichuris trichiura
c)Ancylostoma duodenale
d)Strongyloides stercoralis
e)Fasciola hepatica
46-Aşağıdaki larva hangi parazitin enfektif larvasıdır?
a)Wuchereria bancrofti
b)Schistosoma mansoni
c)Trichinelle spiralis
d)Strongiloides stercoralis
e)Taenia saginata
47-Hymenolepis nana’nın direkt evriminde enfektif dönem hangisidir?
a)Barsak mukozası altında bulunan sistiserkoid larva
b)Dışkı ile dışarı atılan içlerinde onkosferi (embriyon) taşıyan yumurta
c)Dışkı ile dışarı atılan, uygun koşullarda içlerinde enfektif larva gelişen yumurta
d)Dış ortamda uygun koşullarda gelişerek yumurtadan dışarı çıkan larva
e)Un kurdu ve pirelerin dokularında bulunan “sistiserkoid larva”
48-Dracunculus medinensis ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)İnsanda yerleşen en uzun nematoddur
b)Vivipar bir parazittir yani doğurgandır
c)Bir zoonoz etkenidir yani hayvanlarda da hastalık yapar
d)Ülkemizde seyrek olarak görülen bir parazittir
e)Arakonaklar cyclops (su piresi) cinsine bağlı kabuklulardır
49-Aşağıdakilerden hangisi primer olarak en sık karaciğere yerleşip hastalık oluşturan
helminttir?
a)Echinococcus granulosus
b)Echinococcus multilocularis
c)Ascaris lumbricoides
d)Trichuris trichiura
e)Enterobius vermicularis
50-Fasciola hepatica’nın insan için enfektif formu hangisidir?
a)Yumurta
b)Sporokist
c)Redia
d)Sercaria
e)Metasercaria
51-Aşağıdaki parazitlerden hangisinin erişkini diğerlerinden daha küçüktür?
a)Trichuris trichiura
b)Ascaris lumbricoides
c)Taenia saginata
d)Fasciola hepatica
e)Dicrocoelium dendriticum
52-Hangisi bir trematoddur?
a)Enterobius vermicularis
d)Dicrocoelium dendriticum
b)Ascaris lumbricoides
e)Echinococcus granulosus
5
c)Taenia saginata
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı D Grubu
53-Echinococcus granulosus kist sıvısının bir tüpe alınması ile dibe çöken protoskolekslerin
oluşturduğu çıplak gözle görülebilen görüntüye ne denir?
a)Kız vezikül
b)Hidatik kum
c)Germinal membran
d)Skoleks
e)Çengel görüntüsü
BİYOKİMYA SORULARI 54-70
54-Fenilketonürinin erken tanısı ve mental gerilik oluşturan beyin hasarının önlenmesi için
idrar------------- veya kan------------- tarama testi yapılır ifadesini tamamlayacak uygun
seçenekleri işaretleyin.
l.Benedikt testi
ll.biuret testi lll.ferrik klorur testi lV. Guthrie testi
a)l.ll
b)lll,lV
c)ll,lll d)l,lll
e)l,lV
55- I. Elastaz
II. Tripsin
III. Lipaz
IV. Amilaz
V. Kimotripsin
Yukarıdaki enzimlerden hangileri pankreastan proenzim olarak salgılanır?
a)I, II ve III
b)I, II ve V
c)I, IV ve V
d)II, III ve IV e)III, IV ve V
56-Glukoz 6-fosfat, sitozoldeki NADPH düzeyi azaldığında aşağıdaki metabolik yollardan
hangisine girer?
a)Glikoliz
b)Glukuronik asit yolu
c)Pentoz fosfat yolu
d)Krebs döngüsü
e)Üronik asit yolu
57-Barsak hücrelerineaminoasitlerin alınmasında sekonder aktif taşıma için gerekli iyon
gradientini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a)Na-K pompa aktivitesi
b)Hücre içi aminoasit yoğunluğunun azalması
c)Hücre içine glukoz ve fruktoz difüzyonu
d)Hücreden bikarbonat atılması
e)Hücreden potasyum sızması
58-Kan glukozu düşmüş bir kişide, aşağıdaki enzimlerden hangisinin karaciğerde inhibe
olması gerekir?
a)Pirüvat karboksilaz
b)PEP karboksikinaz
c)Fruktoz-1,6-bifosfataz
d)Glukoz-6-fosfataz
e)Fosfofruktokinaz-1
59-Aşağıdakilerden hangisi, ksenobiyotik metabolizmasında faz I reaksiyonudur?
a)Glukuronidasyon
b)Asetilasyon
c)Hidroksilasyon
d)Sülfasyon
e)Metilasyon
60-Ubikuitinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Proteinlerin katlanmalarını kontrol etmek
c)Bağlandığı proteinin taşınmasını sağlamak
e)Protein denatürasyonunu önlemek
b)Bağlandığı proteinin yıkımını sağlamak
d)Protein sentezini kontrol etmek
61-Karaciğer hastalıklarında ve alkol kullanımında serum düzeyi yükselen enzim
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Adenilat kinaz
b)Asit fosfataz
c)Angiotensin dönüştürücü enzim
d)γ-glutamil transferaz
e)Kreatin kinaz
6
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı D Grubu
62-Protein sentezinin gerçekleşebilmesi için, aşağıda verilen şekilleri ardışık olarak sıralayınız.
I
II
III
IV
a)V, I, IV, VI, II, III
d)V, I, VI, IV, II, III
V
VI
b)V, I, III, VI, IV, II
e)I, V, VI, IV, II, III
c)V, I, III, IV, VI, II
63-Sentezlenmekte olan bir polipeptid zincirine eklenecek amino asitler ve bunlara ait
kodonlar ile ilgili olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Bazı amino asitler için, birden fazla kodon vardır.
b)Bazı kodonlar, birden fazla amino asidi kodlayabilir.
c)mRNA üzerindeki her kodon, farklı bir amino aside aittir
d)Her amino asit, en az iki veya daha çok kodonla kodlanabilir.
e)Kodonlar, amino asitleri bağlayan en az 32 adet tRNA sentetazdan biriyle bire bir eşleşir.
64-Aşağıda verilen protein yapısında yer alan hangi amino asit(ler) en az iki farklı
posttranslasyonal modifikasyona uğrayabilirler?
a)Serin, Treonin, Tirozin, Lizin, Asparagin
b)Serin, Treonin, Tirozin, Lizin
c)Serin, Treonin, Tirozin
d)Serin, Treonin
e)Serin
65-Aşağıda verilen hangi çiftlerden, “alanin” sentezlenebilir?
I. Glutamat ve α-ketoglutarat
II. Piruvat ve glutamat
III. Aspartat ve piruvat
IV. Aspartat ve α-ketoglutarat
V. Piruvat ve α-ketoglutarat
a)I, II, III, IV, V
b)I, II, III
c)II, III
d)III, IV, V
e)II, IV
66-Aşağıda verilen üre sentezi ve düzenlenmesi ile ilgili reaksiyonlar dizisinde; hangi
reaksiyonlar “yüksek enerjili bir bağ”ın hidrolizi eşliğinde gerçekleşir?
a)I, II, IV, V, VIII
b)II, IV, V, VI, VIII
c)I, II, III, V, VII
d)I, II, V
e)II, V
7
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı D Grubu
67- “Karbamoyl-fosfat sentetaz I eksikliğinde, ………… aktivitesi artar” cümlesini doğru
olarak tamamlayabilecek uygun seçenekleri işaretleyiniz.
I. Aspartat transaminaz II. Glutamat dehidrogenaz
III. Glutamin sentetaz
IV. Asparagin sentetaz
V. TCA siklusu enzimleri
a)I, II, III, IV, V
b)I, II, III, IV
c)I,II, III
d)II, III, V
e)II, III
68-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)idrar pH’sının 5.3 ten düşük olması laktaz yetersizliğinin belirlenmesinde önemli bir tanı kriteridir.
b)Mc Ardle sendromu(Tip V glikojenoz)de karaciğer fosforilaz enzimi noksandır
c)Eritrositlerde galaktoz-1-fosfat üridil transferaz ölçüm yapılarak,Tipl galaktozeminin kesin tanısı
konur.
d)Laktik asidoz, fruktoz 1,6 bifosfatazın eksikliğinin en önemli bulgusudur.
e)ketoasidozis ve koma diabetes mellitusun genel belirtileridir
69-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği sonucu hemoglobin eritrositlerde çöker ve Heinz
cisimciklerinin oluşumuna neden olur?
a)piruvat kinaz
b)piruvat dehidrogenaz kompleksi.
c)glukoz 6-fosfat dehidrogenaz
d)alfa-ketoglutarat dehidrogenaz kompleksi
e)piruvat dekarboksilaz
70-Hiperlipoproteinemi sınıfı ve onunla ilgili artmış lipoprotein eşleşmelerinden hangisi
yanlıştır?
a)Tipl –Şilomikron
b)Tiplla – LDL
c)Tiplll-LDL, VLDL
d)TiplV –VLDL
e)TipV-Şilomikron, VLDL
HİSTOLOJİ SORULARI 71-80
71-Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanı işaretleyiniz
a)Karaciğer midgut epitelinin dorsale büyümesiyle gelişir
b)Hepatositler endodermden gelişirken sinüzoidler ve Kupffer hücreleri septum transversumdan
gelişir
c)Pankreas midguttan dorsal tomurcuk olarak gelişir
d)Dorsal tomurcuk pankreas başını oluşturur
e)Pankreatik parankima mezodermal kaynaklıdır
72-Bağırsak kıvrımlarının göbek kordonundan karın boşluğuna geri dönememesi sonucu
oluşan kongenital anomaliye ne ad verilir?
a)Kongenital umbilikal herni
b)Omfalosel
c)Meckel divertikülümü
d)Vitellin fistül
e)Enterosistoma
73-Primitif farinksin gelişimi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a)Dış kulak yolu I.yutak yarığından gelişir
b)Servikal sinus 2, 3 ve 4. yutak kavislerinin kapanmasıyla ortaya çıkar
c)Her bir yutak kavsinde kendine ait kıkırdak, kas ve sinir yer alır
d)Üçüncü yutak kavsinin kıkırdağından kulak kemikçiklerinden malleus ve inkus gelişir.
e)Stapes kemiği ikinci kavis kıkırdağından gelişir
74-Tiroidin gelişimi ile ilgili yanlış açıklamayı işaretleyiniz.
a)Tiroid divertikülümü tuberculum impar ve copula arasındaki endodermden gelişir
b)Tiroid bezi inişi boyunca servikal sinus kanalını izler
c)Tiroidin iniş yolunun başlangıç noktası dildeki foramen cecum’dur
d)Tiroidin folliküler hücreleri sindirim kanalının endoderminden köken alırlar
e)Tiroidin inişi tamamlandıktan sonra tiroglossal kanal kapanır
8
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı D Grubu
75- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Pankreas hem ekzokrin hem de endokrin salgı yapabilen bir sindirim bezidir.
b)Safra kesesi duvarı histolojik olarak 4 tabakadan oluşmuştur.
c)Pankreasın asiner hücreleri bir dizi sindirim enzimini veya bunların öncüllerini üretir ve salgılar.
d)Pankreasın ekzokrin sekresyonu enteroendokrin hücrelerden salınan hormonların kontrolü
altındadır.
e)Safranın salınımı, kolesistokinin ve sinir uyarısı ile ve aynı zamanda Oddi sfinkterinin gevşemesi
ile gerçekleşir.
76-Normal yapıda bir karaciğer için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
a)Kan ve safranın her ikisi de vena sentralise doğru akar fakat ayrı kanallar içindedir
b)Kan ve safranın her ikisi de portal alana doğru akar fakat ayrı kanallar içindedir
c)Kan ve safra aynı kanal içinde portal venüllere ve safra kanallarına doğru akar
d)Kan ve safra Disse aralığının farklı bölgelerinde ve birbirine zıt yönde akar
e)Kan ve safra ayrı kanallardan ve birbirine zıt yönlerde akar
77-Hepatositler serum proteinlerinin büyük çoğunluğunu üretir. Hepatositler ürettikleri bu
serum proteinlerini doğrudan nereye salgılar?
a)Kanaliküle
b)Ana safra kanalına
c)Vena sentralise
d)Disse aralığına
e)Mall bölgesine
78- Parakeratinize epitelin özelliklerinden değildir?
a)Piknotik çekirdek
b)Eozin ile yoğun boyanır
c)Çekirdeğin hücre dökülünceye kadar kalması
d)Eozin ile yoğun boyanmaz
e)Str.Lucidum yoktur
79- İntrasellüler kanalcıklar sistemi hangi hücrede bulunur?
a)Pariyetal hücre
b)Esas hücre
c)Paneth hücresi
d)Enteroendokrin hücre
e)Goblet hücresi
80-Aşağıdakilerden hangisi jejenumda bulunur ancak apendikste bulunmaz?
a)Tek katlı prizmatik epitelyum
b)Villus yapıları
c)Lenf folikülleri
d)Tunika submukoza
e)İçre sirküler dışta longitudinal kas tabakası
BAŞARILAR DİLERİZ
DÖNEM II KOORDİNATÖRLÜĞÜ
9
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Final Sınavı D Grubu
Cevaplar:
Soru No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Doğru Cevap
Seçeneği
C
B
B
A
B
A
A
C
E
C
A
B
D
C
A
E
C
C
E
20-a, 21-c, 22-b, 23-e, 24-b, 25-d. 26-e
28.E 29.B 30.A 31.D 32.D 33.B 34.A 35.C 36.D 37.E 38.C 39.C
Soru No
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Doğru Cevap
Seçeneği
E
D
D
E
B
C
B
B
D
B
E
E
D
B
Soru No
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Doğru Cevap
Seçeneği
B
B
C
A
E
C
B
D
D
A
B
C
D
E
A
C
C
71-B 72-B 73-D 74-B 75-B 76-E 77-D 78-B 79-A 80-B
10

Benzer belgeler

Halil Bayraktar SHMYO 2013

Halil Bayraktar SHMYO 2013 IV.HCV enfeksiyonundan korunmak için aşı yoktur. Yukarıda belirtilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? a)Yalnız I b)Yalnız II c)Yalnız I ve III d)Yalnız IV

Detaylı