Dönem II Tek Ders Sınavı Soru ve Cevapları

Transkript

Dönem II Tek Ders Sınavı Soru ve Cevapları
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
ANATOMİ SORULARI 1-12
1-Canalis inguinalis’in üst duvarındaki falx inguinalis’i aşağıdaki hangi oluşum yapar?
a)M.obliqus abdominis externus- M.obliqus abdominis internus
b)M.iliopsoas - M.obliqus abdominis externus
c)M. rectus abdominis- M.obliqus abdominis internus
d)M.transversus abdominis - M.obliqus abdominis externus
e)M.transversus abdominis - M.obliqus abdominis internus
2-Göbekten yatay ve dikey iki çizgiyle karnı dört kadrana ayırdığımızda Mide ve dalak
hangisinde bulunur?
a) Sağ üst kadranda
b) Sol üst kadranda
c) Sağ alt kadran
d) Sol alt kadran
e) Sağ üst ve sağ alt kadranda
3-Lacuna vasorum ve Lacuna musculorum arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a)Lig. inguinale
b)Lig.pectinea
c)Crus mediale
d)Lig.inguinale reflexum
e)Arcus iliopectineus
4-Ostium pyloricum kaçıncı omur hizasında bulunur?
a)L3
b)L1
c)T12
d)T11
e)L5
5-Kıvrımları (ansları) ekseriya karın boşluğunun yukarı sol-üst kısmında bulunan bağırsak
kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ceacum
b)Duodenum
c)Jejunum
d)Ileum
e)Appendix vermiformis
6-Rectum ile komşuluğu olan yapı hangisidir?
a)Ceacum
b)Duodenum
d)Prostat
e)Appendix vermiformis
c)Kadında mesane
7-10. torakal vertebra (T10) seviyesinden geçen kesitte aşağıdaki yapılardan hangisi görülmez?
a)Karaciğer
b)Mide
c)Dalak
d)Duodenum
e)Vena cava inferior
8-Aşağıdaki bezlerden hangisi vestibulum oris’e açılır?
a)Gl. submandibularis
b)Gl. sublingualis
d)Gll. palatini
e)Gl. lacrimalis
c)Gl. parotidea
9-Aşağıdakilerden hangisi pharnx’in tabakalarından biri değildir?
a)tunica mucosa
b)tunica submucosa
c)tunica fibrosa
d)tunica muscularis
e)tunica adventitia
10-Colon descendensi besleyen arter aşağıdakilerden hangisidir?
a)A. ileocolica
b)A. colica dextra
c)A. colica sinistra
d)A. rectalis superior
e)A. rectalis inferior
11-Pankreas ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Pankreas hem endokrin hem ekzokrin bir organdır
b)Ġntraperitoneal bir organdır
c)Duodenum kavsi içersine yerleĢmiĢtir.
d)Ağırlığı yaklaĢık 70-100 gr kadardır
e)Caput, collum, corpus ve cauda isimli kısımları vardır.
12-Hangisi vena portae hepatis’e dökülmez?
a)V. colica dextra
b)Vv. sigmoideae
d)V. rectalis superior
e)V. rectalis inferior
1
c)V. splenica
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
FİZYOLOJİ SORULARI 13-17
13-Yutma sırasında alt özofagal sfinkterin açılmasına aracılık eden nörotransmitterler
hangileridir?
a)Asetilkolin ve noradrenalin
b)Asetilkolin ve P maddesi
c)P maddesi ve noradrenalin
d)P maddesi ve VĠP
e)VĠP ve NO
14-Aşağıdaki reflekslerden hangisi genelde inhibitör etkilidir?
a)Enterogastrik refleksler
b)Gastrokolik refleksler
d)Enteroenterik refleksler
e) Sefalogastrik refleksler
c)Duodenokolik refleksler
15-Aşağıdaki maddelerden hangisi sindirimin intestinal fazında ince bağırsaklarda
hareketliliği yavaşlatır?
a)Ġnsülin
b)CCK
c)Gastrin
d)Serotonin
e)Sekretin
16-aşağıdakilerden hangisi sekonder safra asididir?
a)Deoksikolik asit
b)Kolik asit
d)Taurokolik asıt
e)Glikokolik asit
c)Kenodeoksikolik asit
17-Hangisi 30ºC beden derecesinde görülen bir bulgudur?
a)Kas rijiditesi
b)Titreme
d)Hafif konvüzyon
e)Tendon refleks kaybı
c)MĠdriazis
MİKROBİYOLOJİ SORULARI 18-25
18-Helicobacter pylori için yanlış ifade hangisidir?
a)Doğal rezervuarı insandır.
b)Katalaz reaksiyonu pozitiftir.
c)Gram negatif bakteridir.
d)Üreaz enzimi içermezler.
e)Mikroaerofilik bir bakteridir.
19-Aşağıdakilerden hangisi fırsatçı patojen enterobakteri cinsi değildir?
a)Vibrio
b)Klebsiella
c)Escherichia
d)Citrobacter
e)Morganella
20-Vi antijeni pozitif olduğunda serogruplama öncesi aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?
a)37oC’de bir gece inkübasyon
b)Sven Gard besiyerine ekim yapmak
c)100°C’de 20-30 dk kaynatmak
d)Faz inversiyonu yapmak
e)Etanol ile muamele etmek
21-Aşağıdaki Shigella türlerinden hangisi/hangileri shiga toksin salgılar?
I-S.dysenteriae
II-S.flexneri
III-S.boydii
IV-S.sonneii
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız II ve IV
d)Yalnız II ve IV
e)Yalnız IV
22-Apse örneğinden anaerop koşullarda izole edilen, aerop ortamda üremeyen, gram negatif
kapsüllü, hareketsiz, safralı eskülin besiyerinde siyah koloni oluşturan bakteri aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Bacteroides fragilis
b)Peptostreptococcus
c)Peptococcus niger
d)Fusobacterium nucleatum
e)Veillonella
23-Aşağıdakilerden hangisi hepatotrop virus değildir?
a)Hepatit G virus
b)TTV
c)Rhinovirüs
2
d)SEN-V
e)HCV
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
24-A
Aşağıdaki ifadelerden hangisi picornavirus için yanlıştır?
a)Zarfsız RNA virusudur.
b)300 nm çapındadır
c)Kapsidi ikosehedral simetridedir.
d)Eter kloroform ve alkole dirençlidir.
e)Ġyonize radyasyon, formaldehit ve fenolle inaktive olmaktadır.
25-Aşağıdakilerden hangisi HBV serolojisinde tek başına antiHBs pozitifliğinin bulunmasını
açıklamaktadır?
a)Akut HBV infeksiyonu
b)Kronik HBV infeksiyonu
c)Yeni geçirilmiĢ HBV infeksiyonu
d)AĢılamaya bağlı bağıĢıklık
e)TaĢıyıcılık
PARAZİTOLOJİ SORULARI 26-34
26-Echinococcus multilocularis’in dominant ara konağı hangisidir?
a)Tarla faresi
b)Koyun
c)Kurt
d)Ġnsan
e)Tilki
27-Fasciola hepatica’nın suda yumurtadan çıkıp gastropod vücuduna giren formu hangisidir?
a)Sporokist
b)Redia
c)Sercaria
d)Metasercaria
e)Miracidium
28-Erişkini kamçıya benzetilen parazit hangisidir?
a)Dicrocoelium dendriticum
b)Fasciola hepatica
d)Trichuris trichiura
e)Enterobius vermicularis
c)Ascaris lumbricoides
29-Hangisi ince bağırsakta yerleştiği halde gözyaşı kanalından çıkabilen parazittir?
a)Dicrocoelium dendriticum
b)Fasciola hepatica
c)Ascaris lumbricoides
d)Trichuris trichiura
e)Enterobius vermicularis
30-Taenia saginata insana nasıl bulaşır?
a)Embriyonlu yumurtaların yutulmasıyla
c)gebe halkaların yutulması ile
e)larvaların deriden girmesiyle
b)Çiğ ya da az piĢmiĢ sığır etinin yenmesiyle
d)Sığır pisliği ile kirlenmiĢ su ve besinlerle
31-Aşağıdaki parazitlerden hangisinin erişkini bağırsakta, larvası dokuda yerleşir?
a)Ascaris lumbricoides
b)Trichinella spiralis
c)Wuchereria bancrofti
d)Schistosoma japonicum
e)Ancylostoma duodenale
32-Aşağıdaki yumurta hangi parazite aittir?
a)Taenia saginata
b)Necator americanus
c)Hymenolepis nana
d)Ascaris lumbricoides
e)Diphyllobothrium latum
33-Bitler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Kan emerek beslenirler
b)Ortak kullanılan eĢyalarla bulaĢabilirler
c)Toksik etkileri vardır
d)Vektörlük yaparlar
e)Kanatlıdırlar
3
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
34-Uyuz etkeni parazit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Uyuz etkeni S.scabiei hominis’dir
b)Uyuz, ev ve aile içi paraziter hastalıktır.
c)Erkekleri diĢilerden daha büyüktür
d)Evriminde; yumurta-larva-nimf-eriĢkin dönemleri vardır.
e)Çıplak gözle zorlukla da görülebilirler
BİYOKİMYA SORULARI 35-44
35.Protein sentezine ait aşağıda verilen hangi şekiller ile ilgili yapılan açıklamalar doğrudur?
a) I. ve II. Ģekiller  translokasyon
b)II. ve III. Ģekiller  peptidil transferaz reaksiyonu
c)I. Ģekil  translokasyon ve II. Ģekil  peptid bağı oluĢumu
d)II. Ģekil  translokasyon ve IV. Ģekil  peptid bağı oluĢumu
e)I. Ģekil  translokasyon ve III. Ģekil  peptid bağı oluĢumu
36.Aşağıda verilen hangi dokularda sentezlenen glutamin, kan dolaşımı yoluyla karaciğere
taşınmaz?
a)Böbrek
b)Beyin
c)Ġskelet kası
d)Adipoz doku
e)Ġnce bağırsak
37.Üç aylık bir bebek, kusma ve konvülsiyon nöbetleriyle hastaneye getirildiğinde; laboratuvar
sonuçları hiperamonnemi ve orotik asidüri olarak bulundu. Bu bebekte aşağıda verilen hangi
enzim defektinin var olma olasılığı yüksektir?
a)Karbamoylfosfat sentetaz-I
b)Argininosüksinat liyaz
c)Arginosüksinat sentetaz
d)Ornitin transkarbamilaz
e)N-Asetilglutamat sentaz
38-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Abetalipopreoteinemide plazmada LDL bulunmaz
b)Familyalalfalipoproteinemide(Tangier hastalığı)hastalığında plazmada HDL yoktur
c)Balık gözü hastalığında,lesitin kolesterol açil transferaz eksikliği görülür
d)Hiperproteinemi sınıfının belirlenebilmesi için ilk basamakta lipopreotein elektroforez yapılmalıdır
e)Kan serumunun 4oC de 16 saat bekletilmesi ile alacağı görüntü hiperlipoproteineminin
belirlenmesinde yaralı olur
39-Aşağıdaki bulguların hangisi mukoposakkaridozlarda görülmez
a)iskelet sisteminde Ģekil bozuklukları,
b)fizik ve mental geliĢme geriliği,
c)iĢitme ve görme bozuklukları,
d)çirkin çocuk görüntüsü
e) kanlarında hemoglobin çökeltisi (Heinz cisimcikleri) görülür
40-Aşağıdaki amino asitlerden hangisinin metabolizması HARTNUP hastalığında bozulur
a)Fenil alanin
b)Tirozin
c)metionin
d)triptofan
e)Histidin
41-İnsülin aşağıdakilerden hangisini hızlandırmaz?
a)Karaciğerde yağ asitlerinin sentezi
b)Karaciğerde glukoneogenez
c)Kasta protein sentezi
d)Yağ dokusunda yağ asitlerinin sentezi
e)Yağ dokusuna glukoz alınması
4
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
42-Bağırsaktan kaynaklanan trigliseridden zengin lipoprotein aşağıdakilerden hangisidir?
a)ġilomikron
b)DüĢük dansiteli lipoproteinler
c)Çok düĢük dansiteli lipoproteinler
d)Yüksek dansiteli lipoproteinler
e)Orta dansiteli lipoproteinler
43-Glukoz 6-fosfat, sitozoldeki NADPH düzeyi azaldığında aşağıdaki metabolik yollardan
hangisine girer?
a)Üronik asit yolu
b)Glukuronik asit yolu
c)Glikoliz
d)Krebs döngüsü
e)Pentoz fosfat yolu
44-Pepsinojen, aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle
a)Mukus
b)Gastrin
c)HCI
d)Tripsin
aktif pepsin
e)Amilaz
şekline
dönüşür?
HİSTOLOJİ SORULARI 45-50
45-C vitamini eksikliğinde oluşan skorbüt hastalığında dişin hangi birimi hasarlanır?
a)Dentin
b)Pulpa
c)Periodontal ligament
d)Sement
e)Mine
46-Midede mukoza ve submukoza tarafından oluşturulan longitudinal katlantılara ne denir?
a)Villus
b)Ruga
c)Plika
d)Valv
e)Mikrovillus
47-Safra kesesi ve Pankreas için hangi ifade doğrudur?
a)Safra kesesinde veya karaciğer safra yollarında görülen taĢlara kolesistit denir.
b)Pankreas parankimasında Rokitansky-Aschoff sinusları görülür.
c)Pankreas hem ekzokrin hem de endokrin salgı yapabilen bir sindirim bezidir.
d)Safranın salınımı ince bağırsaklardan salınan enzimlerin kontrolü altındadır.
e)Pankreasın endokrin hücreleri bir dizi sindirim enzimini veya bunların öncüllerini üretir ve salgılar.
48-Karaciğerin Kupffer hücreleri için verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?
a)Safrayı üretir
b)Etanol ve barbitüratların katabolizmasında önemli rol oynar
c)Kan-karaciğer bariyerindeki bağlantı kompleksini Ģekillendirir
d)Fagositoz yapar
e)Hepatositlere dönüĢme yeteneği gösterir
49-Yutak yarıklarından hangisi kalıcı olup vücut yapısına katılır?
a)1. Yutak yarığı
b)2. Yutak yarığı
c)3. Yutak yarığı
d)4. Yutak yarığı
5.e)Yutak yarığı
50-Duodenum aşağıdaki ilkel bağırsağın hangi bölümünden gelişir?
a)Foregut
b)Foregut ve midgut
c)Midgut
d)Midgut ve hindgut
e)hindgut
BAġARILAR DĠLERĠZ
DÖNEM II KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
5
2012-2013 Eğitim Yılı Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
Cevaplar:
Soru No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
P
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Doğru Cevap
Seçeneği
E
B
E
B
C
D
D
C
B
C
B
E
e
a
e
a
e
D
A
C
A
A
C
B
D
A
E
D
C
B
B
C
E
C
E
A
C
D
E
D
B
A
E
C
C
D
C
D
A
B
İlişkili
Öğrenim Hedefi No*
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
11
9
21
20
21
20
23
24
24
24
26
27
25
25
26
25
26
28
28
18
18
19
19
19
17
14
9
6
4
6
10,11
9
12,13
12,13
6
Soruyu Soran Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kenan AYCAN
Prof. Dr. Kenan AYCAN
Prof. Dr. Kenan AYCAN
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Yrd. Doç. Dr. Tolga ERTEKĠN
Ögr. Dr. Mehtap NĠSARĠ
Yrd. Doç. Dr. Handan SOYSAL
Yrd. Doç. Dr. Handan SOYSAL
Yrd. Doç. Dr. Handan SOYSAL
Prof. Dr. Meral AġÇIOĞLU
Prof. Dr. Meral AġÇIOĞLU
Prof. Dr. Meral AġÇIOĞLU
Prof. Dr. Meral AġÇIOĞLU
Prof. Dr. Bekir ÇOKSEVĠM
Prof.Dr.Hüseyin KILIÇ
Prof.Dr.Hüseyin KILIÇ
Prof.Dr.Duygu PERÇĠN
Prof.Dr.Duygu PERÇĠN
Prof.Dr.Duygu PERÇĠN
Prof.Dr.Selma GÖKAHMETOĞLU
Prof.Dr.Selma GÖKAHMETOĞLU
Prof.Dr.Selma GÖKAHMETOĞLU
Prof. Dr. Süleyman Yazar
Prof. Dr. Süleyman Yazar
Prof. Dr. Süleyman Yazar
Prof. Dr. Süleyman Yazar
Prof.Dr.Ġzzet ġahin
Prof.Dr.Ġzzet ġahin
Prof.Dr.Ġzzet ġahin
Prof. Dr. Salih Kuk
Prof. Dr. Salih Kuk
Prof. Dr. Kader KÖSE
Prof. Dr. Kader KÖSE
Prof. Dr. Kader KÖSE
Prof.Dr.Sabahattin MUHTAROĞLU
Prof.Dr.Sabahattin MUHTAROĞLU
Prof.Dr.Sabahattin MUHTAROĞLU
Prof. Dr. Gülden BAġKOL
Prof. Dr. Gülden BAġKOL
Prof. Dr. Gülden BAġKOL
Prof. Dr. Gülden BAġKOL
Doç.Dr.Mehmet Fatih Sönmez
Doç.Dr.Mehmet Fatih Sönmez
Öğr.Gör.Dr.Arzu Hanım Yay
Prof. Dr. Saim Özdamar
Prof. Dr. Saim Özdamar
Prof. Dr. Saim Özdamar
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sinir ve Duyu Sistemleri Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
ANATOMĠ SORULARI 1-23
1-Granulationes arachnoideales aşağıdaki sinuslardan hangisine açılır?
a)Sinus petrosus superior
b)Sinus petrosus inferior
c)Sinus sagittalis superior
d)Sinus sagittalis inferior
e)Sinus sphenoparietalis
2-Globus pallidus lateralis ile globus pallidus medialis birbirinden ayıran yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Capsula interna
b)Capsula externa
c)Capsula extrama
d)Lamina medullaris medialis
e)Lamina medullaris lateralis
3-Willis poligonu aşağıdaki cisterna’lardan hangisinde bulunur?
a)Cisterna fossae lateralis cerebri
b)Cisterna interpedincularis
d)Cisterna ambiens
e)Cisterna pontocerebellaris
c)Cisterna chiasmatica
4-Nucleus thoracicus ismi verilen hücre grubu kaçıncı medulla spinalis segmentleri arasında
bulunur?
a)T6-T12
b)T1-L5
c)T1-L2
d)L1-L5
e)S2-S4
5-Aşağıdaki yollardan hangisi Mynert çaprazını yapar?
a)Tr. tectospinalis
b)Tr. reticulospinalis
d)Tr. corticospinalis lateralis
e)Tr. corticospinalis anterior
c)Tr. rubrospinalis
6-Aşağıdaki venlerden hangisi sinus sagittalis inferior ile birleşerek sinus rectus’u oluşturur?
a)V. basalis
b)V. interna cerebri
c)V. magna cerebri
d)V. thalamostriata superior
e)V. choroidea superius
7-Üçüncü göğüs omuru kaçıncı medulla spinalis segmentine karşılık gelir?
a)T3
b)T4
c)T5
d)T6
e)T7
8-Aşağıdaki sulcus’lardan hangisi beyinde temporal, parietal, frontal lobun arasında bulunur?
a)sulcus cinguli
b)sulcus parietooccipitalis
c)sulcus lateralis (Sylvius)
d)sulcus centralis (Rolandi)
e)sulcus olfactorius
9-Forel sahalarının bulunduğu diencephalon kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
a)metathalamus
b)subthalamus
c)epithalamus
d)hypotahalmus
10-Nuc.ruber’in bulunduğu beyin kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
a)mesencephalon
b)pons
c)bulbus
d)cerebellum
e)thalamus
e)thalamus
11-Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi beyincik çekirdeklerinden biri değildir?
a)nuc. emboliformis
b)nuc. dentatus
c)nuc. lentiformis
d)nuc. globus
e)nuc. fastigi
12-Thalamus’u besleyen arter aşağıdakilerden hangisidir?
a)a. cerebri anterior
b)a.basillaris
c)a.cerebri posterior
d)a.cerebri media
e)a.inferior posterior cerebelli
13-Kulak zarı (membrana tympani) için yanlış olan hangisidir?
a)uzunluğu 10mm, geniĢliği, 8.5mm olan hafif oval biçimde bir zardır
b)timpan boĢluğunun dıĢ duvarının büyük bir parçasını oluĢturur
c)zarın ortası dıĢa doğru çökük olup buraya umbo membrana tympani denir
d)zarın üst kenarı, alt kenarına oranla 6mm kadar daha dıĢarıdadır
e)tympan boĢluğuna müdahale etmek gerektiğinde, zarın en tehlikesiz alanı alt-arka parçasıdır
1
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sinir ve Duyu Sistemleri Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
14-Zar labirentin (labyrinthus membranaceus) ses duyusu ile ilgili olan kısmı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)ductus cochlearis
b)utriculus
c)sacculus
d)ductus semicirculares
e)ampulla membranaceae
15- Kranial sinirlerin en incesi ve en kalını hangileridir?
a)N. trochlearis ve n. trigeminus
b)N. trochlearis ve n. vagus
c)N. opticus ve n. trigeminus
d)N. olfactorius ve n. trigeminus
e)N. trochlearis ve n. oculomotorius
16-Ganglion pterygopalatinum’da hangi kranial sinire ait parasempatik lifler sinaps yapar?
a)N. oculomotorius
b)N. facialis
c)N.glossopharyngeus
d)N. vagus
e)N. trigeminus
17-N. trigeminus aşağıdaki kaslardan hangisini innerve etmez?
a)M. pterygoideus lateralis
b)M. tensor tympani
d)M. masseter
e)M. mylohyoideus
c)M. stapedius
18-Müller kası hangi kasın bir parçasıdır?
a)M. rectus superior
b)M. obliquus superior
d)M. levator palpebra superior
e)M. obliquus inferior
c)M. rectus inferior
19-Tunica media bulbi’nin discus nervi optici ile oro serrata arasında kalan kısmına ne denir?
a)Choroidea
b)Ġris
c)Corpus ciliare
d)Reticulum trabeculare
e)Pupilla
20-Otonom sinir sisteminin en üst merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
a)mesencephalon
b)pons c)cerebellum
d)hypothalamus
e)bulbus
21-Aşağıdakilerden hangisi primer somatik duyu alanıdır?
a)3,1,2
b)4
c)44,45
d)40
e)5,7
22-Aşağıdaki yapıların hangisi koku yollarında bulunmaz?
a)bulbus olfactorius
b)tractus olfactorius
c)uncus
d)area subcallosa
e)stria terminalis
23-Genu corporis callosi’den geçen lifler yan taraflarda öne doğru kıvrılarak hangi lob
içerisinde uzanır?
a)temporal
b)parietal
c)frontal
d)oksipital
e)insula
FĠZYOLOJĠ SORULARI 24-38
24-Ağrı duyusu ile ilgili olarakl aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a)aynı internöronda konverjans-yansıyan ağrı
b)projekte ağrı-örnek siyatik ağrısı
c)ampüte ekstremite-fantom ağrısı
d)acupunture-opiat ile indüklenen analjezi
e)neospinotalamik yol-Adelta lifleri
25-Talamus nükleusları ile ilgili olarak hangisi DOĞRUDUR?
a)Retiküler nükleuslar talamusun özel bir bölgesine projekte olurlar
b)Genikulat nükleus yüzün duyusunu alır
c)Pulvinar nükleus entegrasyondan sorumlu asosiasyon nükleuslarındandır
d)Orta hat nükleusları inhibitör nörotransmitter salgilar
e)Talamus nükleusları harabiyetine bağlı Talamik Sendromda kas tonusu artar
2
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sinir ve Duyu Sistemleri Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
26-Somanın “Ġki nokta duyarlılığı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)A beta lif tipleri (Grup II) ile inerve olan mekanoreseptörlerle alınır
b)Birinci sıra afferentlerinin soması spinal arka kök ganlıyonlarındadır
c)Ġkinci sıra nöronları talamusta VPL çekirdekte sinaps yapar
d)Ġki nokta olarak algılanması için iki ayrı reseptif alanın uyarılması gerekir
e)Uyaran Ģiddetine bağlı olarak DKML veya anterolateral spinotalamik sistemle taĢınır
27-Duysal korteksle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)Moleküler hücrelerden oluĢan Tabaka I hemen yanındaki vertikal nöron grupları ile haberleĢir
b)Talamusdan gelen somanın duyusunu taĢıyan projeksiyon lifleri tabaka IV de sinaps yapar
c)Her bir vertikal nöron kolonu özgül bir duysal modaliteyi tanımlar
d)Kortikofugal yol tabaka V’ den talamusa tabaka VI’ dan beyin sapına lif gönderir
e)Çıkarılırsa duyuların ince lokalizasyonu kaybolur kaba lokalizasyon ortaya çıkar
28-KBB ve BOS ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)KBB den glukoz ve yağda çözünen maddelerin geçiĢi engellenmemiĢtir
b)Nörodejenerasyon, epileptik nöbet ve iskemi KBB nin bozulmasına neden olur
c)BOS’un pH sı kan plazmasına yakındır, su içeriği daha fazladır
d)BOS’un oluĢmasından baĢlıca ventriküllerde ve subaraknoid boĢlukta yeralan koroid pleksus
sorumludur
e)Sylvius kanalı tıkanırsa ventrikül 3 den 4 ‘e geçiĢ engellenir iç hidrosefali geliĢir
29-Renk körlüğünde kırmızı konileri olmayan kişiye ne denir?
a)Perimatopia
b)Protanopia c)Deuteranopia
d)Hipermatopia
e) Tritanopia
30-Hangisi işitme için doğru bir ifadedir?
a)Ses dalgaları fenestra rotunda ile perilenf üzerinden kortiye ulaĢır,
b)Semisirküler kanallar ses dalgalarının zaman analizinden sorumludur,
c)Pes sesler kohleanın distalinde değerlendirilir
d)Östaki her zaman açık bulunan bir kanaldır,
e)Korti, utrikulus ve sakkulus arasında yer alır
31- Hangisi renk oluşumundan sorumlu retinal hücredir?
a)Gangion W hücreleri b)Ganlion Y hücreleri c)Horizontal hücreler
d)Amakrin hücreler
e)Hiçbiri
32-Ekstrafuzal kas lifleri aktif olarak kasılınca (doğruyu işaretleyiniz)
a)1a tipi sonlanmalarda deĢarj frekansı azalır; 1b’lerde artar.
b)1a tipi sonlanmalarda deĢarj frekansı artar; 1b’lerde artar.
c)1a tipi sonlanmalarda deĢarj frekansı artar; 1b’lerde azalır.
d)1a tipi sonlanmalarda deĢarj frekansı azalır; 1b’lerde azalır.
e)2 tipi sonlanmalarda deĢarj frekansı azalır; 1b’lerde azalır.
33-Aşağıdaki yolaklardan hangisi esas olarak distal fleksör kasların motor kontrolünü sağlar
a)Trc Kortikospinalis lateralis
b)Trc. Kortikospinalis Ventralis
c)Trc. Vestibulospinalis lateralis
d)Trc. Vestibulospinalis mediyalis
e)Pontin retikülospinal trc.
34-Gerim refleksinin hiperaktivitesinden kaynaklanan hipertoni haline aşağıdakilerden hangi
ad verilir?
a)Spastisite
b)Rijidite
c)Distoni
d)Hiperknezi e)Disdiadokoknezi
3
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sinir ve Duyu Sistemleri Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
35-Serebellumun ara hemisferlerinden hangileri lateral inen sistemi kontrol eder ?
a)Vermis ve ara hemisferler
b)Ara hemisferler ve lateral hemisferler
c)Lateral hemisferler ve flokulonoduler lob
d)Vermis ve flokulonoduler lob
e)Sadece Lateral hemisferler
36-Hangisi limbik sistemin esas elemanlarından değildir?
a)Entorhinal kort.
b)Amigdal
c)Septal Nuk. d)Singulat girus
e)Mamiller cisim
37-Aşağıdaki yolaklardan hangisi bazal gangliyonlardaki doğrudan ve dolaylı yollar
arasındaki dengeyi sağlar?
a)Striatopallidal yolak
b)Talamostriatal yolak
c)Nigrostriatal yolak
d)Dentokortikal yolak
e)Nigropallidal yolak
38- Parasempatik sinir siteminin organlar üzerine etkisi ile ilgili yanlış ifadeyi seçiniz.
a)Bronkodilatasyon,
b)Myozis,
c)Midede asit, pepsin, müsin salgısını artırma
d)Mesane çeper (detrusor) kasında kasılma, trigon ve sfinkteri gevĢetme
e)Negatif kronotropik etki
MĠKROBĠYOLOJĠ SORULARI 39-42
39-Aşağıdakilerden hangisi arboviral etkenlerin oluşturduğu genel hastalık tablosuna uymaz?
a)Encephalitis
b)Sistemik enfeksiyon
c)Hemorajik ateĢ
d)Hepatit iliĢkili enfeksiyon
e)Hepatosellüler karsinoma
40-Aşağıdakilerden hangisi prionların etken olduğu hastalıklardan değildir?
a)Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
b)Kuru
c)Gerstmann-Straussler-Scheinker sendromu
d)Progresif multifokal lökoensefelopati
e)Fatal familial insomnia
41-Aşağıdakilerden hangisi geç konjenital sifilizde görülmez?
a)Hutchinson tradı
b)Semer burun
c)Clutton eklemleri
d)Kılıç kını tibia
e)Tabes dorsalis
42-Besin olarak zehirli mantarın yenmesi ile oluşan miçetismusa neden olan mantar aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Amanita
b)Alternaria
c)Aspergillus
d)Penisillum
e)Fusarium
BĠYOKĠMYA SORULARI 43-45
43. Ġnhibitör etkisi en az olan antikoagülant aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sitrat
b)Ġyodoasetat
c)Oksalat
d)Heparin
e)EDTA
44. Diürnal değişiklik gösteren parametreler için çalışılması en uygun olan idrar örneği
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Spot idrar b)Gündüz-gece idrarı c)Orta idrar d)Sabahın ilk idrarı e)Saatlik idrar
45. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan analitlerden hangisinin yüksek değerleri santral sinir
sistemi malignitesinin hassas bir göstergesidir?
a)-fetoprotein
b)Transferrin
c)Protein
d)Glutamin
e)Ferritin
4
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sinir ve Duyu Sistemleri Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
HĠSTOLOJĠ SORULARI 46-50
46. Medulla spinalisin gelişiminde en ağır anomali hangisidir?
a)Meningomyelosel
b)Meningosel
c)Spina bifida okkülta
d)Parsiyel raĢisiz
e)Komplet raĢisiz.
47. Beyin ve menisklerin histolojisi için hangisi yanlıştır?
a)Beyin, simetrik iki hemisferium cerebri’den oluĢmuĢtur.
b)Nöron hücre gövdeleri beynin medullasında yer alır.
c)Merkezi sinir sisteminde miyelinizasyon oligodendrositler tarafından yapılır.
d)Meninksler, kraniyal kemikten itibaren dıĢtan içe doğru Dura mater, Araknoid ve Pia mater olarak
sıralanmıĢlardır.
e)Kan beyin bariyerinin asıl temelini endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantı kompleksleri
oluĢturur.
48. Retinada üçüncü nöron nerede bulunur?
a)Koni ve basil tabakası
b)Ġç nüklear tabaka
d)Gangliyon hücre tabakası
e)Ġç pleksiform tabaka
c)DıĢ nüklear tabaka
49. Aşağıdakilerden hangi hücre optik sinir liflerini oluşturur?
a)Koni hücresi
b)Basil hücresi
c)Bipolar hücre
d)Amakrin hücre
e)Gangliyon hücresi
50. Dış kulak yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)DıĢ kulak yolu 3,5 cm uzunluğundadır
b)S harfi Ģeklindedir
c)Serümen kahverengi mumsu yapıdadır
d)Kemik kanalı örten deri kısmında ter bezleri bulunmaz
e)1/3 iç kısmında deri altında kemik vardır
BAġARILAR DĠLERĠZ
DÖNEM II KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
5
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sinir ve Duyu Sistemleri Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
Cevaplar:
Soru No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Doğru Cevap
Seçeneği
C
D
B
C
A
C
C
C
B
A
C
C
C
A
A
B
C
D
A
D
A
E
C
d
c
e
d
d
b
c
e
a
a
a
b
e
c
a
E
D
E
A
D
B
E
A
B
D
E
E
Ġlişkili
Öğrenim Hedefi No*
2
2
2
1
4
2
4
2
2
2
2
2
3
3
5
5
5
3
3
5
2
2
2
18
17
16
16
15
15
2
8
6,7
9
9
10
6
Soruyu Soran Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ertekin
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ertekin
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ertekin
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ertekin
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ertekin
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ertekin
Yrd. Doç. Dr. Tolga Ertekin
Prof. Dr. Kenan Aycan
Doç. Dr. Niyazi Acer
Doç. Dr. Niyazi Acer
Doç. Dr. Niyazi Acer
Doç. Dr. Niyazi Acer
Prof. Dr. Harun Ülger
Prof. Dr. Harun Ülger
Prof. Dr. Erdoğan Unur
Prof. Dr. Erdoğan Unur
Prof. Dr. Erdoğan Unur
Prof. Dr. Erdoğan Unur
Prof. Dr. Erdoğan Unur
Öğr.Gör.Dr.Mehtap Nisari
Öğr.Gör.Dr.Mehtap Nisari
Öğr.Gör.Dr.Mehtap Nisari
Öğr.Gör.Dr.Mehtap Nisari
Asuman Gölgeli
Asuman Gölgeli
Asuman Gölgeli
Asuman Gölgeli
Asuman Gölgeli
Bekir Çoksevim
Bekir Çoksevim
Bekir Çoksevim
Cem Süer
Cem Süer
Cem Süer
Cem Süer
Cem Süer
Cem Süer
Nurcan Dursun
Prof.Dr. Aykut ÖZDARENDELĠ
Prof.Dr.SelmaGÖKAHMETOĞLU
Yrd.Doç.Dr. M.Altay ATALAY
Prof.Dr. A. Nedret KOÇ
Prof. Dr. Figen Narin
Prof. Dr. Figen Narin
Prof. Dr. Figen Narin
Prof. Dr. Birkan YAKAN
Öğrt. Gör. Dr. Arzu Hanım YAY
Doç. Dr. Mehmet Fatih SÖNMEZ
Doç. Dr. Mehmet Fatih SÖNMEZ
Doç. Dr. Mehmet Fatih SÖNMEZ
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
ANATOMİ SORULARI 1-9
1-Ductus nasolacrimalis aşağıdaki yapılardan hangisine açılır?
a)Meatus nasi medius
b)Meatus nasi superior
d)Recessus sphenoethmoidalis
e)Hiatus semilunaris
c)Meatus nasi inferior
2-Aşağıdaki yapılardan hangisi cavum nasi’nin üst duvarında yer almaz?
a)Corpus ossis sphenoidale
b)Os ethmoidale’nin lamina cribrosa’sı
c)Os frontale
d)Os nasale
e)Maxilla’nın proc. frontalis’i
3-Aşağıdaki paranazal sinüslerden hangisinin hipofiz bezi ile komşuluğu vardır?
a)Sinus sphenoidalis
b)Cellulae ethmoidales anteriores
c)Cellulae ethmoidales mediae
d)Sinus maxillaris
e)Sinus frontalis
4-Aşağıdaki larynx kıkırdakların hangisinde linea obliqua bulunur?
a)Cartilago thyroidea
b)Cartilago cricoidea
c)Cartilago epiglottica
d)Cartilago arytenoidea
e)Cartilago corniculata
5-Aşağıdakilerden hangisi arbor bronchialis’de üçüncü sırada yer alır?
a)Trachea
b)Bronchus lobaris
c)Bronchus segmentalis
d)Bronchiolus lobularis
e)Bronchus principalisler
6-Aşağıdakilerin hangisi sadece sol akciğerde bulunur?
a)Sulcus v. azygos
b)Sulcus v. cava superior
d)Sulcus oesophagi
e)Sulcus a.subclavia
c)Incissura cardiaca
7-Mediastinum posterius’da bulunan yapı hangisidir?
a)kalp
b)pericardium
d)truncus pulmonalis
e)ductus thoracicus
c)aorta ascendens
8-Diaphragma’nın lumbal parçasına ait kas lifleri aşağıda verilen hangi oluşumdan başlamaz?
a)son 6 kaburganın kıkırdak kısımları
b)ilk 3 bel omurunun gövdelerine
c)lig. arcuatum laterale
d)lig. arcuatum mediale
e)lig. arcuatum medianum
9-Aşağıdaki kesitte C harfi ile gösterilen yapı hangisidir?
a)v. azygos
b)aorta descendens
c)trachea
d)vena cava sup.
e)truncus pulmonalis
1
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
FİZYOLOJİ SORULARI 10-18
10. Aşağıdaki şekilde X ile gösterilen çizgi hangi solunum hacim ve /veya kapasiteyi ifade eder?
a)Ekspirasyon kapasitesi
b)Vital kapasite
c)Ġnspirasyon kapasitesi
d)Fonksiyonel vital kapasite
e)Fonksiyonel solunum kapasitesi
11-Aşağıdaki durumlardan hangisinde dokulara verilen oksijen miktarı artar?
a) pH’ın 7.5’in üzerinde olması
b)PaCO2’nin 40 mmHg’nın altında olması
o
c) Vücut sıcaklığının 40 C’nin üzerinde olması
d) Fetal Hb
e)Yüksek miktarda banka kanı verilmesi
12-Aşağıdakilerden hangisi ve/ veya hangilerinin verilmesi durumunda havayolu direnci
azalmaktadır?
I-Histaminik
II-Muskarinik-kolinerjik
III-Nitrik oksit
IV-Alfa 1 adrenerjikler
V-Beta 2 adrenerjikler
a)I, III, IV
b)IV ve V
c)III ve V
d)Yalnız V
e)Yalnız III
13-Akciğerlerin en fazla hangi bölümünde normal şartlarda da alveoler ölü boşluk meydana
gelebilir?
a)Tepe
b)Taban
c)Akiğerlerin orta bölümleri
d)Terminal solunum üniteleri
e)Akciğer hilus bölgesi
14Hava yolları direnci (Raw) nasıl hesaplanır?
a)Basınç değiĢikliği / Hacim değiĢikliği
c)Hacim değiĢikliği x Basınç değiĢikliği
e)Akım / Basınç değiĢikliği
b)Basınç değiĢikliği / akım
d)Hacim değiĢikliği / Basınç değiĢikliği
15-Normal sakin solunumda alveoler basınç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Ġnspirasyonda pozitif, ekspirasyonda negatifdir
b)Hem inspirasyon, hem de ekspirasyonda pozitifdir
c)Hem inspirasyon, hem de ekspirasyonda negatifdir
d)Ġnspirasyonda negatif, ekspirasyonda pozitifdir
e)Hem inspirasyon, hem de ekspirasyonda atmosferik basınçdan düĢüktür
16-Hangi hipoksi tipinde venöz parsiyel oksijen basıncı normal değerinin üzerine çıkmıştır?
a)Hipokinetik
b)Arteryel
c)Anemik
d)Histotoksik
e)Ġskemik
17-Alveol çeperinde kayıp ile birlikte pulmoner kapiller sayısında azalmanın oluştuğu, akciğer
difüzyon kapasitesinin azaldığı ve solunum yolu direncinin arttığı, sigaranın neden olduğu
solunum sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Astım
b)Kr. BronĢit
c)Amfizem
d)Pnömoni
e)Akciğer fibrosizi
2
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
18-Dorsal medullar solunum nöronları uyarıdığında aşağıdaki kaslardan hangisi ve/veya
hangileri uyarılır?
I-Eksternal interkostal kaslar
II-Diyafragma
III-İnternal interkostal kaslar
IV-Eksternal oblik karın kasları
a)Yalnız I
b) I ve II
c) I,II,III
d) I, II, III, IV
e) III ve IV
MİKROBİYOLOJİ SORULARI 19-30
19-Corynebacterium diphteriae hangi hastalık etkenidir?
a)Tularemi
b)Boğmaca
c)Kolera
d)Tetanoz
e)KuĢ palazı(difteri)
20-Mycoplasmaların T kökenleri olarak adlandırılan bakteri hangisidir?
a)Mycoplasma primatum
b)Mycoplasma orale
c)Mycoplasma pneumoniae
d)Mycoplasma urealyticum
e)Mycoplasma hominis
21-Haemophilus influenzae’nın tek rezervuarı hangi canlıdır?
a)Güvercin
b)At
c)Ġnsan
d)Kedi
e)Köpek
22-İki Aktinomiçet olan Nocardia ve Actinomyces ayrımında hangisi Actinomyces için
doğrudur?
a)Aside rezistan boyanır.
b)Aerobiktir.
c)Oral florada bulunur.
d)Tedavide sülfonamidler kullanılır.
e)Miçetoma etkenidir.
23-Aşağıdaki bakterilerden hangisi besin zehirlenmesi yapabilir?
a)Staphylococcus aureus
b)Streptococcus agalactiae
d)Neisseria gonorrhoeae
e)Legionella pneumophila
c)Moraxella catarrhalis
24-Aşağıdaki bakteri-tanımlama testi eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
a)Staphylococcus aureus – serbest ve bağlı koagülaz
b)Streptococcus pneumoniae – safralı eskülin testi
c)Moraxella catarrhalis – Tribütirin hidrolizi
d)Neisseria gonorrhoeae – süperoxol testi
e)Streptococcus agalactiae – CAMP testi
25-Aşağıdaki virüslerden hangisi solunum sisteminde enfeksiyon yapmamaktadır?
a)Influenza
b)Norovirus
c)Respiratuar sinsityal virus
d)Metapneumovirus
e)Adenovirus
26-Aşağıdaki ifadelerden hangisi çiçek hastalığı için yanlıştır?
a)Çok bulaĢıcı hastalıktır.
b)1977 yılında son olgudan sonra çiçeğe rastlanmamıĢtır.
c)Çiçek aĢısı halen uygulanmaktadır.
d)Çiçekten iyi olanlarda devamlı bağıĢıklık oluĢur.
e)Hastalığın baĢlangıcında virus kaynağı ağız ve üst solunum yollarıdır.
27-Aşağıdaki ifadelerden hangisi adenovirus için yanlıştır?
a)65-70nm büyüklükte zarflı virüstür.
b)Çift)iplikli DNA içerir.
c)252 Kapsomerden oluĢan ikozehedral kapsidi bulunmaktadır.
d)Kapsomerlerin 240 adedi ikozehedral yapının eĢkenar üçgen yüzlerini oluĢturmaktadır.
e)Penton antijeni tipe özgül antijeniteyi belirlemektedir.
3
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
28-Mycobacterium tuberculosis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Mycobacteriaceae ailesinin içindedir.
b)Ġnsanlık tarihinde eski bir geçmiĢe sahip olan lepra etkenidir.
c)Tek kaynak insandır.
d)Asit ve alkole dirençlidir.
e)Boyanma özellikleri hücre duvarına bağlıdır.
29-Floresan mikroskobun kullanıldığı boyama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ehrlich-Ziehl-Neelsen
b)Kinyoun asit-faz
c)Auromin-rodamin boyama
d)Metilen mavisi ile boyama
e)Gram boyama
30-Mycobacterium avium-intracellulare (MAC) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Mycobacterium tuberculosis benzer infeksiyonlar yapar.
b)En sıklıkla akciğer infeksiyonu yapar.
c)AIDS ile önemi artmıĢtır.
d)Tek kaynak insandır.
e)Ġzoniyazid ve prazinamide direnç bildirilmiĢtir.
PARAZİTOLOJİ SORULARI 31-42
31.Entamoeba histolytica aşağıdaki hangi yol ve form ile insana bulaşabilir?
a)çiğ et-ookist
b)su-kist
c)vektör-metakist
d)yiyecek- trofozoit
e)yiyecek-prekist
32.Şiddetli karın ağrısı ve ishal şikayeti hekime başvuran, 25 yaşında, domuz çiftliğinde çalışan
bir hastada ilk olarak aşağıdaki parazitlerden hangisini düşünürsünüz?
a)Entamoeba coli
b)Endolimax nana
c)Naegleria gruberi
d)Acanthamoeba fowleri
e)Entamoeba polecki
33.Lesihmaniaların insanda bulunup çoğalan formu hangisidir?
a)Amastigot
b)Promastigot
c)Epimastigot
d)Trypomastigot
e)Matesiklik trypomastigot
34.Kala-azarda kullanılamayacak klinik örnek hangisidir?
a)Lenf nodülü biyopsisi
b)Dalak biyopsisi
c)Karaciğer biyopsisi
d)Kemik iliği
e)Kist aspirasyon materyali
35.Kornea kazıntısında aranacak parazit hangisidir?
a)Entamoeba histolytica
b)Endolimax nana
d)Acanthamoeba sp.
e)Trypanosoma sp.
c)Naegleria sp.
36.Normalde ince bağırsakta yaşayan Ascaris lumbricoides'in safra yolları, mide, karaciğer ve
diğer organlarda bulunması hangi parazitliğe bir örnektir?
a)Özel (Spesifik) parazitlik
b)Gezici (Erratik) parazitlik
c)ġaĢkın (Egare) parazitlik
d)Monoksen parazitlik
e)Ekto parazitlik
37.Cryptosporidium ve Toxoplasma akrabadır, benzerlikler yanında farklılıklar da vardır. İki
parazit için aşağıdaki özelliklerden hangisi farklıdır?
a)monoksen veya heteroksen parazit olmaları bakımından
b)intrasellüler veya ekstrasellüler yerleĢim bakımından
c)üreme ve çoğalma özelliği bakımından
d)zoonoz olup olmamaları bakımından
e)yerleĢtiği konağın dıĢkısı ile atılan evrim dönemleri bakımından
4
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
38.Toxoplasma gondii ve toxoplasmose için doğru yanıt hangisidir?
a)konak özgüllüğü yüksektir, sadece insana özgü bir parazittir
b)dünyada belirli bölgelerde, dar bir yerleĢim ve dağılıma sahiptir
c)vücutta yerleĢme özelliğine bağlı olarak çok farklı klinik tablo ortaya çıkabilmektedir
d)bütün gebelerde fötal bulaĢma olabilmektedir
e)gebeliğin ilk üç ayında transplasental geçiĢ ve hastalandırma riski artmaktadır
39.Giardia intestinalis için doğru yanıt hangisidir?
a)duodenuma yerleĢir, emilimi bozar; ishal, kilo kaybı ve geliĢme geriliği en önemli belirtilerdir
b)epitel hücrelerine girerek çoğalır
c)eĢeyli ve eĢeysiz olarak ürer
d)immun defektlilerde hematogenoz (kana geçme) olarak yayılır
e)evrimlerinde sadece trofozoit dönemleri vardır
40.Paraziter bir hastalığın zaman zaman bulaşıcı hastalıklar dünyada geniş bir alana
yayılmasına ne denir?
a)Endemi
b)Epidemi
c)Sporadi
d)Pandemi
e)Prevalans
41.Sıtma hastalığının vektörü aşağıdakilerden hangisidir?
a)DiĢi Phlebotomos
b)Erkek Phlebotomos
d)Erkek Anofel
e)DiĢi Culex
c)DiĢi Anofel
42.Aşağıdaki parazitlerden hangisi cinsel yolla bulaşır?
a)Chilomastix mesnili
b)Retortomonas intestinalis
d)Dientamoeba fragilis
e)Trichomonas vaginalis
c)Enteromonas hominis
BİYOKİMYA SORULARI 43-44
43.Volatil olmayan asitlerin temel atılım yolu hangisi olamaz?
a)Metabolizma
b)Böbrek
c)Doku
d)Akciğer
44)pH’nın birimi nedir?
a)Yoktur
b)mEq/L
c)mmol/L
d)nmol/L
e)Oksidasyon
e)mm Hg
HİSTOLOJİ SORULARI 45-50
45. Regio olfaktorianın sarımsı kahverengi görülmesine neden olan hücre aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Bazal hücreler
b)Küçük granüllü hücreler
c)Fırçamsı hücreler
d)Destek hücreler
e)Goblet hücreleri
46.Tek katlı prizmatik titrek tüylü epitelle döşeli, duvarında bez ve kıkırdakların bulunmadığı,
düz kasların belirgin olduğu solunum yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a)Primer bronĢ
b)Duktus alveolaris
c)Sekonder bronĢ
d)Terminal bronĢiyol
e)Respiratuvar bronĢiyol
47.Epiglottisin destek dokusunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
a)Kompakt kemik
b)Süngerimsi kemik
c)Hyalin kıkırdak
d)Fibröz kıkırdak
e)Elastik kıkırdak
48. Solunum sisteminde, ışık mikroskobu ile açıkça tanımlaması en zor olan hücre hangisidir?
a)Tip II pnömosit
b)Tip I pnömosit
c)Goblet hücresi
d)Silialı hücre
e)Kıkırdak hücresi
5
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
49. Aşağıdaki solunum sistemi bölümlerinden hangisi stomodeumdan gelişir?
a)Burun boĢluğu
b)Larinks
c)Trakea
d)BronĢlar
e)Alveoller
50. Akciğer gelişiminin Pseudoglandular evresinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a)Silyalar
b)Goblet hücreleri ve submukozal bezler
c)Düz kas hücreleri
d) Kıkırdak
e)Respiratuvar bronĢiyoller
BAġARILAR DĠLERĠZ
DÖNEM II KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
6
2012-2013 Eğitim Yılı Solunum Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
Cevaplar:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Doğru Cevap
Seçeneği
C
E
A
A
B
C
E
A
B
İlişkili
Öğrenim Hedefi No*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yrd. Doç. Dr.Tolga ERTEKĠN
Yrd. Doç. Dr.Tolga ERTEKĠN
Yrd. Doç. Dr.Tolga ERTEKĠN
Ögr. Grv. Dr. Mehtap NĠSARĠ
Ögr. Grv. Dr. Mehtap NĠSARĠ
Ögr. Grv. Dr. Mehtap NĠSARĠ
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Harun ÜLGER
11C
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
12C
E
D
C
C
A
B
B
C
A
B
C
D
B
E
A
E
D
B
A
C
A
D
C
E
D
14B
17
18
17
17
17
17
20
20
20
19
19
19
21
21
21
21
21,22
21
21
21,22
21
21
21,22
21
14
17C 18B
Prof.Dr.Hüseyin KILIÇ
Prof.Dr.Hüseyin KILIÇ
Prof.Dr.Hüseyin KILIÇ
Yrd.Doç.Dr.M.Altay ATALAY
Prof.Dr.Duygu PERÇĠN
Prof.Dr.Duygu PERÇĠN
Prof.Dr.Selma GÖKAHMETOĞLU
Prof.Dr.Selma GÖKAHMETOĞLU
Prof.Dr.Selma GÖKAHMETOĞLU
Prof.Dr.A.Nedret KOÇ
Prof.Dr.A.Nedret KOÇ
Prof.Dr.A.Nedret KOÇ
Prof. Dr. Süleyman Yazar
Prof. Dr. Süleyman Yazar
Prof. Dr. Süleyman Yazar
Prof. Dr. Süleyman Yazar
Prof. Dr. Süleyman Yazar
Prof. Dr. Süleyman Yazar
Prof. Dr. Ġzzet ġahin
Prof. Dr. Ġzzet ġahin
Prof. Dr. Ġzzet ġahin
Doç. Dr. Salih Kuk
Doç. Dr. Salih Kuk
Doç. Dr. Salih Kuk
Doç. Dr. Cevat Yazıcı
44
45
46
47
48
49
50
A
Soru No
10B
13A
15D
16D
Doç. Dr. Cevat Yazıcı
14
D
D
E
B
A
E
Soruyu Soran Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR
Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR
Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR
Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR
Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR
Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR
3
5
4,5
6,7
8
8
7
2012-2013 Eğitim Yılı Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
ANATOMİ SORULARI 1-9
1-Thoracentesis kaçıncı interkostal aralıktan yapılır?
a)4
b)5
c)6
d)8
e)9
2-Ligamentum arteriosum aşağıdakilerden hangisinin artığıdır?
a)Ductus arteriosus
b)Sinus caroticum
d)Ductus thoracicus
e)Septum atrioventriculare
c)Foramen ovale
3-Pericard hakkında yanlış olanı işaretleyiniz?
a)Pericardın dıĢ tabakasına Pericardium fibrosum denir.
b)Ġç tabakasına pericardium serosum denir.
c)Seröz tabakanın pericard içi yüzünü döĢeyenine lamina parietalis denir.
d)Seröz tabakanın kalbin dıĢ yüzünü döĢeyen kısmına lamina visceralis (epicardium) denir.
e)Pericardın v. pulmonalisler ile v cava superior arasındaki çıkmazına sinus obliqus pericardii denir.
4-Her iki atriumda ortak olmayan hangisidir?
a)mm. pectinati
b)ostium sinus coronarii
d)septum interatriale
e)auricula
c)ostium atrioventriculare
5-Aşağıdaki organlardan hangisinin lenfi cisterna chyli’ye uğramaz?
a)Dalak
b)Karaciğer
c)Böbrek
d)Kalp
e)Testis
6-Diaphragma’nın altında kalan sahanın venöz kanını toplayan geniş ven aşağıdakilerden
hangisidir?
a)v.cava inferior
b)v.cava superior
c)v. iliaca communis
d)v.iliaca externa
e)v. porta hepatis
7- Aşağıdaki venlerden hangisi yüzün yüzeyel venlerindir?
a)V.maxillaris
b)V.alveolaris inferior
d)V.infraorbitalis
e)V.masseterica
c)V.facialis
8- Aşağıdaki arterlerden hangisi baş ve boynu besler?
a)A.carotis interna
b)A.carotis communis
d)A.subclavia
e)A.thoracica interna
c)A. vertebralis
9-A.thoracica interna aşağıdaki hangi arterin dalıdır?
a)a.axillaris
b)a.brachialis
d)a.subclavia
e)a.iliaca externa
c)a.carotis communis
FİZYOLOJİ SORULARI 10-24
10. Hangisi üfürüm(sufl) oluşturan bir faktör değildir?
a) Kapak yetmezlikleri
b) Girdaplı akım
c)Kansızlık
d) Laminar akım
e) Egzersiz
11. Kalp kası aksiyon potansiyeli sürecinde Ca++Na+ simportu hangi fazda görülür?
a)0.faz
b)1.faz
c)2.faz
d)3.faz
e)4.faz
12. Ventrikül repolarizasyonu, EKG’de hangi yapıya karşılık gelir?
a)P dalgası b)Q dalgası
c)QRS kompleksi
d)T dalgası
e)P-R segmenti
13-Hangisi sporcu EKG’sinde görülmez?
a)PQ uzaması
b) QRS amplitüd’te artma
d)ST ‘de yükselme
e)T amplitüd’de düĢme
1
c) A-V blok
2012-2013 Eğitim Yılı Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
14-Hangisi yararlanılabilir şuur zamanını kısaltmaz?
a)Basınçlı oksijen solunmaması
b) YavaĢ dekompresyon
d)Soğuk
e) Alkollü içecekler
15-Hangisi hipoksinin objektif bulgularından değildir?
a)Soluk sayısında artıĢ
b)Siyanoz
d)Mental performansta yavaĢlama
e)Kulak çınlaması
c) Rüzgar
c)Ġstemli hareketlerde bozulma
16-Patolojik durumlarda oluşan tepkiler için hangisi yanlıştır?
a)Berberi hastalığında kalp debisi azalır
b)Arteriyovenöz Ģantta venöz dönüĢ artar
c)Periferik direnci azaltan tüm faktörler kalp debisini artırır
d)Hipertroidizmde total periferik direnç azalır
e)Anemide periferik direnç azalır
17-Aşağıdakilerden hangisi yaşlandıkça ortaya çıkan değişiklikdir?
a) Kan damar duvarındaki kompliyansda azalma
b)Arteryal damar direncinde azalma
c)Nabız basıncında azalma
d)Sistolik arteryal kan basıncında azalma
e)Ejeksiyon fraksiyonunda artma
18-Dolaşım sisteminde sistol ve diyastol dönemlerindeki basınç değişimlerinin en fazla olduğu
yer aşağıdakilerden hangisidir?
a)Aort
b)Arteriyoller
c)Venler
d)Kapiller
e)Sol ventrikül
19-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Arteriyal direnç artıĢı venöz dönüĢü azaltır
b)Venodilatasyon kalp debisini azaltır
c)Sağ atriyal basınçta fazla artıĢ kalp debisini azaltır
d)Derin inspirasyon kalp debisini artırır
e)Kanın vizkositesinin azalması kalp debisini artırır
20-Aşağıdakilerden hangisi kalbin kontraksiyon gücünü azaltır?
a) Dijital verilmesi
b)Diyastol sonu hacim artıĢı
d)Sempatik aktivite artıĢı
e)Egzersiz
c)Venodilatasyon
21-Arteriyel kan basıncındaki akut değişikliklerin kompanzasyonunu sağlarken kalp atım
sayısını da değiştiren düzenleyici/tamponlayıcı mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
a)Karotid sinüs ve arkus aorta baroreseptör refleksi,
b)Renin- anjiyotensin sisteminin uyarılması,
c)Sempatik uyarı,
d)Cushing refleksi,
e)Parasempatik inhibisyon.
22-Sağ kalp yetmezliğinde oluşan tablo için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a)Venöz dönüĢ azalır,
b)Sağ Atrium basıncı düĢer,
c)Pulmoner perfüzyon azalır,
d)Hepatik ödem geliĢir,
e)Periferik ödem geliĢir.
23-Aşağıdaki durumlardan hangisinde akciğerlerin tümü kanlanma açısından üçüncü bölge
durumundadır?
a)Ayakta dururken,
b)Yürürken,
c)Yatarken,
d)Zorlu ekspresyonda,
e)Hipovolemik koĢullarda.
2
2012-2013 Eğitim Yılı Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
24-Sistemik arteriyel basınç 15-20 mmHg’ye düştüğünde serabral dolaşımda kan akımının
düzenlenmesi hangi mekanizma ile sağlanır?
a)Miyojenik otoregülasyon,
b)Cushing refleksi,
c)MSS’nin iskemik yanıtı,
d)Monnoe-Kelly cevabı,
e)Baroreseptör refleks yanıt.
MİKROBİYOLOJİ SORULARI 25-36
25-Mikoloji Laboratuvarına gönderilen bronkoalveoler lavaj sıvısının kültüründe küf mantarı
üremiştir. Bu mantarın tanısında aşağıdakilerden hangisi ilk yapılacak işlemdir?
a)Wood lambası ile (365 nm uv ıĢığı altında) inceleme
b)Ekzoantijen test
c)%10-30 KOH ile direkt mikroskopi
d)Lam kültür yapılması
e)Direkt antijen testi
26-Aşağıdakilerden hangisi dermatofitler için doğrudur?
a)Trichophyton türleri nadir makrokonidi oluĢturur, mikrokonidi oluĢturmaz.
b)Trichophyton türleri sıklıkla makrokonidi, nadir mikrokonidi oluĢturur.
c)Epidermophyton türleri nadir makrokonidi, sıklıkla mikrokonidi oluĢturur.
d)Epidermophyton türleri sıklıkla makrokonidi,oluĢturur, mikrokonidi oluĢturmaz.
e)Microsporum türleri nadir makrokonidi, sıklıkla mikrokonidi oluĢturur.
27-Aşağıdakilerden hangisi askospor oluşturan bir mantar türüdür?
a)Candida krusei
b)Saccharomyces cerevisia
c)Geotrichum candidum
d)Blastoschizomyces capitatus
e)Blastomyces dermatitidis
28-Laboratuvarda Blastomyces dermatitidis türünün tanımlanmasında aşağıdaki hangi testin
yapılması gerekmektedir?
a)Ġn vitro saç perforasyon testi
b)Fenol oksidaz üretimi
c)Indikatörlü süt glikoz besiyerinde üremeyi belirleyici test
d)Pirinç besiyerinde üremeyi belirleyici test
e)Ekzoantijen testi
29-Aşadakilerden hangisi Malasezia cinsinin özelliklerinden değildir?
a)Kapsüllü bir mayadır.
b)Ġnsanlarda sistemik hastalığa neden olabilir.
c)Ġnsanlarda yüzeyel infeksiyona neden olabilir.
d)Ġnsan ve hayvanların normal flora üyesidir.
e)Üremesinde yağa ihtiyaç vardır.
30-Periferik kandaki T ve B lenfosit oranını saptamak aşağıdakilerden hangisinde önemli
değildir?
a)Ġmmun yetmezlik hastalıklarının tanısında
b)Lenfosit lösemi ve lenfomadaki lenfosit tipinin tayininde
c)Otoimmun hastalıklar
d)Hücresel immun yanıtın değerlendirilmesinde
e)Alerjik hastalıklarda
31-Tek bir antijenik epitopun uyardığı, tek tip B hücre klonundan oluşan antikorlara ne ad
verilir?
a)Nötralizan antikorlar
b)Monoklonal antikorlar
c)Poliklonal antikorlar
d)Sitokinler
e)Kemokinler
3
2012-2013 Eğitim Yılı Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
32-Antijene karşı oluşan humoral bağışık cevapta hangi hücre ön plandadır?
a)B lenfositler
b)T lenfositler
c)Eritrositler d)Bazofiller
e)Hepatositler
33-Timusa bağımlı antijenler (T-dependent) hangi kimyasal özelliktedir?
a)Alkol
b)Karbonhidrat
c)Lipid
d)Nükleik asit
e)Protein
34-Normal serumdaki miktarı (kantitatif) yönünden en fazla bulunan immünoglobülin
hangisidir?
a)Ig M
b)Ig E
c)Ig G
d)Ig A
e)Ig D
35-Pentamer şeklinde olan immünoglobülin hangisidir?
a)Ig G
b)Ig M
c)Ig D
d)Ig E
e)Ig A
36-Aşağıdakilerden hangisi en iyi antijenik özellik göstermektedir?
a)Karbonhidrat
b)Protein
c)Lipid
d)Nükleik asit
e)Hiçbiri
BİYOKİMYA SORULARI 37-44
37-Aşağıdakilerden plazma enzimlerinden hangisinin düzeyi karaciğer hasarı ile ilişkili olarak
değişmez?
a)Alanin aminotransferaz
b)Alkalen fosfataz
c)Laktat dehidrogenaz
d)Aspartat aminotransferaz
e)Asit fosfataz
38-Bilirubinin detoksifikasyon sürecinde UDP-glukuronil transferaz enzimi hangi aşamada
görev yapar?
a)Bilirubinin kanda albumine bağlanması
b)Bilirubinin hepatositler tarafından albuminden alınması
c)Bilirubinin hepatositlerde konjugasyonu
d)Bilirubinin hepatositlerden sekresyonu
e)Bilirubinin bağırsakta ürobilinojene dönüĢümü
39-Aşağıdaki lipoprotein partiküllerinden hangisi plazmada sütümsü görüntüye yol açar?
a)ġilomikronlar
b)VLDL
c)IDL
d)LDL
e)HDL
40-Porfiria olduğu düşünülen bir hastanın öyküsünde ve muayenesinde ışığa hassasiyet
(fotosensitivite) ve deri lezyonları olmadığı belirleniyor. Bu hastada porfirin sentezi ile ilgili
aşağıdaki enzimlerin hangisinde eksiklik olma olasılığı en yüksektir?
a)Porfobilinojen deaminaz
b)Üroporfirinojen dekarboksilaz
c)Koproporfirinojen oksidaz
d)Protoporfirinojen oksidaz
e)FerroĢelataz
41-Negatif akut faz reaktanı hangisidir?
a)Seruloplazmin
b)Haptoglobulin
d)Prealbümin
e)C-reaktif protein
c)α 1 antitripsin
42-Katyonların ölçümü için tercih edilen en uygun kan numunesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sodyum florürlü kan
b)Potasyum oksalatlı kan
c)EDTA’lı kan
d)Lityum heparinatlı kan
e)Ġyodoasetatlı kan
43-Karbonik anhidraz aktivitesinin azalması aşağıdaki elektrolitlerden hangisinin geri
emilimini arttırır?
a)Potasyum
b)Sodyum c)Klorür d)Fosfat e)Magnezyum
44-Hemoglobin biyolojik aktivitesine göre ne tip bir proteindir?
a)BileĢik
b)TaĢıyıcı
c)Allosterik
d)Oligomerik
4
e)Tetramerik
2012-2013 Eğitim Yılı Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
HİSTOLOJİ SORULARI 45-50
45-Kas dokusundan fakir, bağ dokusundan zengin ve damar uzun eksenine paralel yerleşimli
kollagen fibriller ile vasa vasorumlar içerir. Yukarda verilen tunika adventisya özellikleri
hangi damar tipine uyar?
a)Metarteriyol
b)Arteriyol
c)Elastik arter
d)Venül
e)Küçük ven.
46-Kapiller damarlara ilişkin olarak hangi ifade doğru değildir?
a)Arteriyel ve venöz kökenli olabilirler
b)Olağan (tip1) kapiller damarlarda endotel sitoplazmasında delikler (fenestratalar) ve bazal
membranda kesintilenmeler vardır
c)Tip2 kapiller, madde (su) alıĢ veriĢinin yoğun olduğu doku ve organlarda bulunurlar
d)Sinüzoid (tip3) kapiller yapılarında bazal membran kesintilidir ya da hiç bulunmaz
e)Tip3 kapiller damarlar baĢlıca karaciğerde, dalakta, kemik iliği ve endokrin organlarda bulunur.
47-İlkel atriyumun bölmelenmesi sırasında hangi olay görülmez?
a)Septum primum ince, yarımay Ģeklinde bir membrandır
b)Septum primum’un tam olarak kapatamadığı bir yapı olan ostium primum, fetusta sağ atriyumdan
sol atriyuma geçiĢe izin verir
c)Septum sekundum, septum primum’un yanında geliĢen yarımay biçiminde muskuler bir katlantıdır
d)Septum sekundum’un tam olarak kapatamadığı foramen ovale adı verilen açıklık ise sol
atriyumdan sağ atriyuma geçiĢe izin verir
e)Foramen ovale’nin kapanması doğumdan sonra bebeğin ilk nefes almasıyla fizyolojik olarak
gerçekleĢir.
48-Lenf düğümüne ilişkin histolojik ifadelerden hangisi doğru değildir?
a)Lenf damarları boyunca yerleĢen küçük lenfoid organlardır
b)DıĢtan fibröz bir kapsülle çevrilidirler
c)Parakortikal alanda T lenfositler yer alır
d)Organın korteksinde lenf follikülleri bulunur
e)Sadece efferent lenf damarları içerirler.
49-Timus histolojisine ait bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Boynun alt kısmında yerleĢim gösterir
b)Ġki farklı embriyolojik kısımdan geliĢir
c)Retikulum hücreleri ektodermal kökenlidir
d)Kan-timus bariyeri lobüllerin korteksinde yer alır
e)Birbiriyle bağlantılı lobül yapıları parankimin temel yapı birimidir.
50- Hemasitoblast’dan itibaren eritrosit gelişimine ait devreler hangisinde doğru sıralanmıştır?
a)Proeritroblast – Bazofil eritroblast – Polikromotofil eritroblast – Normoblast – Retikülosit –
Eritrosit
b)Bazofil eritroblast – Polikromotofil eritroblast– Normoblast – Retikülosit– Proeritroblast –
Eritrosit
c)Polikromotofil eritroblast – Normoblast - Proeritroblast – Retikülosit - Bazofil eritroblast –
Eritrosit
d)Normoblast - Proeritroblast – Retikülosit - Bazofil eritroblast - Polikromotofil eritroblast –
Eritrosit
e)Retikülosit - Proeritroblast – Bazofil eritroblast – Polikromotofil eritroblast – Normoblast Eritrosit
BAġARILAR DĠLERĠZ
DÖNEM II KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
5
2012-2013 Eğitim Yılı Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
Cevaplar:
Soru No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Doğru Cevap İlişkili
Seçeneği
Öğrenim Hedefi No*
4
D
8
A
1
E
2
B
3
D
3
A
3
C
3
B
3
D
d
c
d
e
b
e
a
a
e
d
c
a
16
b
16
c
15
c
16
C
21
D
21
B
21
E
21
A
21
E
23
B
25
A
25
E
22
C
26
B
26
B
22
E
18
C
18
A
17
A
18
D
17
D
20
B
19
C
17
C
6
B
6
D
8
E
11
C
11
A
12
6
Soruyu Soran Öğretim Üyesi
Ögr. Grv. Dr. Mehtap Nisari
Prof. Dr. Kenan Aycan
Prof. Dr. Kenan Aycan
Prof. Dr. Kenan Aycan
Prof. Dr. Erdoğan Unur
Yrd. Doç. Dr. Handan Soysal
Yrd. Doç. Dr. Handan Soysal
Yrd. Doç. Dr. Handan Soysal
Yrd. Doç. Dr. Handan Soysal
Prof. Dr. Bekir Çoksevim
Prof. Dr. Bekir Çoksevim
Prof. Dr. Bekir Çoksevim
Prof. Dr. Bekir Çoksevim
Prof. Dr. Bekir Çoksevim
Prof. Dr. Bekir Çoksevim
Prof. Dr. Nurcan Dursun
Prof. Dr. Nurcan Dursun
Prof. Dr. Nurcan Dursun
Prof. Dr. Nurcan Dursun
Prof. Dr. Nurcan Dursun
Prof. Dr. Meral AĢçıoğlu
Prof. Dr. Meral AĢçıoğlu
Prof. Dr. Meral AĢçıoğlu
Prof. Dr. Meral AĢçıoğlu
Prof. Dr. A.Nedret Koç
Prof. Dr. A.Nedret Koç
Prof. Dr. A.Nedret Koç
Prof. Dr. A.Nedret Koç
Prof. Dr. A.Nedret Koç
Prof. Dr. A.Nedret Koç
Prof. Dr. Hüseyin Kılıç
Prof. Dr. Hüseyin Kılıç
Prof. Dr. Hüseyin Kılıç
Prof. Dr. Hüseyin Kılıç
Prof. Dr. Hüseyin Kılıç
Prof.Dr.Selma Gökahmetoğlu
Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin
Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin
Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin
Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin
Yrd. Doç. Dr. Aysun Çetin
Prof. Dr. Figen Narin
Prof. Dr. Figen Narin
Prof. Dr. Figen Narin
Prof. Dr. Birkan YAKAN
Prof. Dr. Birkan YAKAN
Prof. Dr. Birkan YAKAN
Prof. Dr. Birkan YAKAN
Prof. Dr. Birkan YAKAN
Öğr. Gör. Dr. Arzu Hanım Yay
2012-2013 Eğitim Yılı Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
ANATOMĠ SORULARI 1-8
1-Boyunda yüzeyel fasyanın iki yaprağı arasında bulunan ve görevleri arasında boyun derisini
germek, alt dudak ve ağız köşesini aşağı çekmek olan kas aşağıdakilerden hangisidir?
a)platysma
b)m. digastricus
c)m. stylohyoideus
d)m. sternohyoideus
e)m. omohyoideus
2-N. vagus, n. hypoglossus ve n. laryngeus superior’un bulunduğu boyun üçgeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a)trigonum submentale
b)trigonum submandibulare
c)trigonum caroticum
d)trigonum musculare
e)trigonum supraclaviculare
3-Aşağıdaki kesitte X harfi ile gösterilen yapı hangisidir?
a)platysma
b)m. stylohyoideus
c)m. sternohyoideus
d)m. sternocleidomastoideus
e)m. omohyoideus
4-Aşağıdaki kaslardan hangisinin siniri n. facialis’tir?
a)M. pterygoideus lateralis
b)M. temporalis
d)M. pterygoideus medialis
e)M. buccinator
c) M. massater
5-Aşağıdaki arterlerden hangisi a.carotis externanın dalı değildir?
a)a.occipitalis
b)a.maxillaris
c)a.facialis
d)a.lingualis
e)a.thyroidea inferior
6-Regio pterygopalatina ile orbita’yı birleştiren yapı hangisidir?
a)Fissura orbitalis inferior
b)Canalis opticus
c)Foramen sphenopalatinum
d)Fissura orbitalis superior
e)Foramen ovale
7-Aşağıdaki damarlardan hangisi yüz ve saçlı derinin beslenmesine katılmaz?
a)A. facialis
b)A. Occipitalis
c)A. auricularis posterior
d)A. maxillaris
e)A. temporalis superficialis
8-Tonofibriller epidermisin hangi tabakasından başlar?
a)stratum corneum
b)stratum lucidum
d)stratum spinosum
e)stratum basale
c)stratum granulosum
FĠZYOLOJĠ SORULARI 9-19
9-Ġskelet kası ile ilgili yanlış ifadeyi seçiniz?
a) Motor son plak potansiyel dereceli potansiyeldir,
b)Ġskelet kas dokusu epimizyum, perimizyum ve endomizyum gibi bağ dokular ile sarılmıĢtır,
c) Büyük motor üniteler yavaĢ oksidatif liflerden oluĢur,
d)Normal Ģartlarda iskelet kasları spontan olarak kasılmaz,
e)Kas dokusunda oluĢan aksiyon potansiyeli sitoplazmik kalsiyum artıĢını sağlar,
10-Ġskelet kasında myozin flamentlerini sarkomerin ortasında bir hizada tutan protein
molekülü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Titin
b)Distroglikan
c)Nebulin
d)Laminin
e)Distrofin
1
2012-2013 Eğitim Yılı Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
11-Düz kaslarda kalsiyum, kontraksiyonu başlatıcı etkinliğini aşağıdakilerden hangisine
bağlanarak yapar?
a) Troponin C
b) Aktin
c) Miyozin
d) Kalmodulin
e) Tropomiyozin
12-Aşağıdakilerden hangisi, iskelet kasında motor sinir ucundan astilkolin ekzositozunu
engeller?
a)Nikotin
b)Fizostigmin
c)Kurar
d) Botulinum toksini
e)Muskarin
13-Aşağıdakilerden hangisi sadece iskelet kası hücreleri ile ilgili doğru ifadedir?
a)Myelinli gama motor sinirler ile uyarılırlar,
b)Kasılma için gereken ATP‟yi sadece aerobik yoldan elde ederler ,
c)Myosit hücresinde biriken hidrojen iyonu yorgunluk oluĢturur,
d)Sarkolemma üzerinde muskarinik ve adrenerjik reseptörler vardır,
e)Sitoplazmik kalsiyum miktarı her zaman sarkoplazmik retikulumda bulunandan fazladır,
14-Eritrositlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)ankyrin, Hb stabilitesi ile ilgili iskelet proteinidir
b)HbA1c miktarı azaldıkça dkulara O2 vermesi de azalır
c)hemoglobinin protein olmayan pigment kısmı “hem” dir
d)talasemide kalbin atım hızı artar
e)dehidratasyona bağlı polisitemide nkanın viskozitesi artar
15-Trombositlerle ilgili olarak yanlış olan hangisidir?
a)kandaki en küçük Ģekilli elemanlardır, nükleus içermez
b)dalak çıkarılırsa trombositopeni geliĢir
c)büyüme faktörleri ve adezyon molekülleri alfa granüllerinde yeralır
d)GP-Ib ile von Willebrand faktöre bağlanır
e)adrenalin ve ADP ile uyarılır
16-lökositlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?
a)enflamasyonda nötrofil sayısı azalır
b)paraziter hastalıklarda eozinofil sayısı azalır
c)monositler tek nükleuslu granüler nötrofillerdir
d)bazofiller mast hücrelerine benzer histamin ve heparin salar
e)eozinofiller erken tip aĢırı duyarlılık reaksiyonlarında rol alır
17-Hemostaz ve koagülasyonla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a)FII, FVII, FIX, FX sentezi KC‟de olur, K vitamini gerekir
b)FV, FVIII ve kalsiyum iyonu kofaktördür
c)FXIII trombinle aktive olur, fibrinin sağlamlaĢmasını sağlar
d)primer tıkaçdan önce vasküler kontraksiyonlar kanamayı önlemeye çalıĢır
e)trombomodulin, trombositlerin agregasyon ve aktivasyonunu sağlar
18-Aşağıdakilerden hangisi antikoagülan mekanizmalar için yanlış bir ifade olur?
a)E.coliye bağlı basil Ģoku trombus oluĢumuna neden olur
b)heparin FXa ve FIa, FIXa, FXIIa‟nın inaktivasyonunu sağlar
c)heparin antitrombin III‟ü aktive eder
d)sitrat ve oksalatlar FIV u tutar in vitro antikoagülanlardır
e)aktif Protein C antikoagülan özellik gösterir, koagülasyonu sınırlar
2
2012-2013 Eğitim Yılı Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
19-Aşağıdakilerden hangisi doğal ve edinilmiş bağışıklıkla ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
a)Fc reseptörleri sadece T ve B lenfositlerinde bulunur
b)fagositler, NK hücreleri , kompleman sistemi ve interferon doğal bağıĢıklıkta yer alır
c)Ġmmünglobülinler kompleman bağlama ve bakteri opsonizasyonunda da yeralırlar
d)insan serumunda enfazla bulunan IgG dir
e)Ts ler hem CD4, hemde CD8 T hücrelerini ve B lenfositlerini baskılar
MĠKROBĠYOLOJĠ SORULARI 20-24
20-Aşağıdakilerden hangisi kemoterapötiklerin etki mekanizması değildir?
a)Hücre duvarı sentezine etki
b)Hücre kapsül sentezine etki
c)Protein sentezine etki
d)Nükleik asit metabolizmasına etki
e)Intermedier (ara) metabolizmaya etki
21-Sindirim sistemi florası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Mikroorganizma çeĢidi ve toplam sayısı fazladır.
b)Hem kalıcı hemde geçici mikroorganizmaları barındırır.
c)Fetüs kalıcı mikroorganizmaları barındırır.
d)Memeden beslenenlerde en yaygın bakteri Lactobacillus bifidus'tur.
e)Yemek borusunda (özofagus) az miktarda flora bulunur.
22-Yenidoğan bebeklerde göze damlatılan antiseptik aşağıdakilerden hangisidir?
a)Fenol bileĢikleri
b)GümüĢ nitrat
c)Gluteraldehit
d)Klor
e)Alkol
23-Mikrobiyolojide kullanılan boyama yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a)Leifson metodu bakteri kirpik (flagella) boyamasında kullanılır.
b)Mycoplasma ve Ureoplasmalar Gram boyama yöntemi ile boyanamazlar.
c)Çini Mürekkebi yöntemi Cryptococcus neoformans tanısında kullanılır.
d)Gram boyama yönteminde sırasıyla kristal viyole-lugol-asit alkol-safranin kullanılır.
e)Auramin-Rodamin Boyama yöntemi Mycobacterium tanısında kullanılır.
24-Aşağıdakilerden hangisi virüs izolasyon ortamlarından değildir?
a)Döletli yumurta
b)Hücre kültürü
c)Deney hayvanı
d)TSĠ agar
e)MRC-5
BĠYOKĠMYA SORULARI 25-30
25-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Önemli miktarda amino asit doku metabolizması sırasında ortaya çıkar.
b)Glutamin sentezi ile amonyağın zararsız bir bileĢik halinde vücutta dolaĢması sağlanmaktadır.
c)Arginin ve histidin yarı esansiyel olarak kabul edilmektedir.
d)Böbrek fonksiyon bozukluğunda ve yaĢlılarda sistein ve tirozin esansiyel amino asit özelliği
gösterir.
e)DolaĢımdaki glukoz ve alanin, dolaylı olarak amonyak taĢınımına katkıda bulunmaktadır.
26-Aşağıdakilardan hangisi karaciğerdeki alanin ve glutaminin kaynağıdır?
a)kas ve beyin
b)böbrek ve mide
c)beyin ve bağırsak
d)dalak ve pankreas
e)böbrek ve kas
27-Aşağıdakilerden ikililerden hangisi homosistein metiyonin dönüşümü için gereklidir?
a)vitamin B12 ve folat
b)vitamin B6 ve B12
c) B6 ve folat
d)vitamin C ve Vitamin B6
e)folat ve vitamin C
3
2012-2013 Eğitim Yılı Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
28-Aşağıdaki amino asitlerden hangisi ornitin ve NO yi meydana getirir
a)lizin
b)arginin
c)sistein
d)metiyonin
e)valin
29-Kasta kalsiyumu bağlayan birim aşağıdakilerden hangisidir?
a)Troponin C
b)Tropomyozin
c)Aktin
d)Miyozin
e)Myoglobin
30-Bağ dokusu proteinlerinde bulunan desmozin hangi aminoasit diziliminden oluşur?
a)Prolin
b)Lizin
c)Hidroksiprolin
d)Glisin
e)Alanin
HĠSTOLOJĠ SORULARI 31-50
31-Hangi organ epiteli tek katlı yassı epitele örnektir?
a)Damar endoteli
b)Özofagus
c)Trakea
d)Deri
e)Mesane
32-Aşağıdakilerden hangisi bağ dokusu hücreler arası maddesi için yanlış bir ifade olur?
a)Bazofil boyanma özelliği gösterir
b)Plazma hücreleri tarafından sentezlenir
c)Suda eridiği için histolojik kesitlerde gösterilmesi zordur
d)Sülfatlı bileĢikleri metakromatik boyanır
e)Periyodik asid Schiff (PAS) pozitif reaksiyon verir.
33-Epitel dokusuna ilişkin olarak hangi ifade yanlıştır?
a)Epitel dokusu kan damarları içermez
b)Dokunun beslenebilmesi bağ dokusundaki kapiller damarlardan basit diffüzyonla olur
c)Koruma, emilim, salgılama ve duyu algılanması gibi görevleri yerine getirirler
d)Hücrelerinin yüzey özelleĢmeleri genellikle lateral (yan) yüz boyunca gerçekleĢir
e)Hücreleri, bazal membran adı verilen ve bağ dokusuyla birlikte oluĢturdukları bir yapı üzerinde
otururlar.
34-Hangisi kıkırdak dokusu için yanlış bir ifade olur?
a)Matriksten ve kondrosit adı verilen hücrelerden oluĢur
b)Hyalin, elastik ve fibröz kıkırdakta bulunan perikondriyum; tip 2 kollagen fibriller içerir
c)Kondrositler matriks içinde laküna (kondroplast) adı verilen boĢluklarda yerleĢir
d)Lakünaların etrafını saran kıkırdak matriksine „territoriyal matriks‟ veya kapsüla denir
e)Territoriyal matriks bazofil, metakromatik ve PAS pozitif boyanır.
35-Kemik gelişimine ilişkin bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Kemik yapımı ve yıkımı bir arada gerçekleĢir
b)MezenĢim bağ dokusundan osteoblastlara farklanarak doğrudan kemik geliĢimine desmal
kemikleĢme adı verilir
c)Desmal kemikleĢmeyle uzun kemiklerin Ģekillenmesi sağlanır
d)Endokondral kemikleĢmede, kıkırdak bir model kullanılıp yıkılırken yerine kemik dokusu yapımı
sağlanır
e)Endokondral kemikleĢme sırasında epifiz kıkırdağında 5 ayrı bölge (zon) gözlenir.
36-Kemik hücreleri hakkında hangi ifade yanlıştır?
a)Osteoprogenitör hücreler uygun bir uyaranla osteoblastlara dönüĢebilirler
b)Osteoblastlar yüksek düzeyde alkalen fosfataz enzimi salgılarlar
c)Osteositler kemik matriksinin devamlılığından sorumludurlar
d)Bütün kemik hücreleri birbirlerine dönüĢebilirler
e)Osteoklastlar matriksin yıkılmasında görev alan kemik iliği kökenli hücrelerdir.
4
2012-2013 Eğitim Yılı Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
37-Hangi ifade sinir hücresi (nöron) için yanlıştır?
a)Direkt olarak kan damarlarıyla bağlantılı değildirler
b)Akson sinir hücresinin tek ve uzun uzantısıdır
c)Rutin boyama metodlarıyla akson ve dendritlerinin yaptığı sinapslar gözlenebilir
d)Nukleusları genellikle ökromatin tipte, soluk ve gevĢek olarak boyanır
e)Nissl granülleri aksonlarda yer almayan ve bazofil boyanan yapılardır.
38-Sinir sisteminde myelin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
a)Merkezi sinir sisteminde myelin oluĢumu oligodendrositler tarafından sağlanır
b)Merkezi ve periferik sinir sisteminde myelin kılıf ile örtülmemiĢ sinir lifleri bulunabilir
c)Merkezi sinir sisteminde myelinsiz akson sayısı daha fazladır
d)Periferik sinir sisteminde hücre kılıfını ve myelin kılıfını Schwann hücresi oluĢturur
e)Myelinli periferik liflerde Ranvier boğumları bulunmaz.
39-Aşağıdaki ifadelerden hangisi sinir dokusu rejenerasyonunda gözlenmez?
a)Merkezi sinir sistemindeki nöron kayıpları nöroglia hücreleri ile karĢılanır
b)Akson yaralanmalarında perikaryonda değiĢiklik olmaz
c)Akson kesildiğinde kopan segmentte Wallerian dejenerasyonu gözlenir
d)Bazı durumlarda aksonun proksimal segmenti Schwann hücre sütunlarına doğru geliĢebilir
e)Uygun tomurcuk büyümesiyle akson effektör organ ile bağlantı kurup, sağlıklı bir Ģekilde rejenere
olabilir.
40-Hangisi nöral krestten köken almıştır?
a)Melanositler
b)Keratinositler
c)Ter bezi
d)Kıl
e)Tırnak
41-Hangisi Lökosit değildir?
a)Trombosit
b)Lenfosit
c)Nötrofil
d)Monosit
e)Eozinofil
42-Kalp kası için yanlış olanı seçiniz.
a)T tübülüsleri Z çizgisinde yerleĢiktir.
b)Bağlantı kompleksinin transvers bölümünde fascia adherens bulunur.
c)Hücreler interkalat disklerle birbirlerine bağlanırlar.
d)Her bir hücresinde merkezi yerleĢimli tek bir çekirdek vardır.
e)Hücreleri fibroblastlara göre daha az miktarda lipofuksin pigmentine sahiptir.
43-Spermatozoon ölümü aşağıdaki kadın genital bölgelerin hangisinde daha çok görülür?
a)Vagina
b)Serviks uteri
c)Uterus boynu
d)Uterus lümeni
e)Tuba uterina
44-Bir kadının yaşamı boyunca en fazla follikül hangi dönemde görülür?
a)Fetal 3. Ayda
b)Fetal 6. Ayda
c)Doğum sırasında
d)Puberta öncesinde
e)Gençlik döneminde
45-Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a)Gynogamon I spermatozoonların (+) kemotaksis olayını teĢvik eder
b)Gynogamon II spermatozoonları oosit II yakınında durdurur
c)Androgamon I spermatozoonların hareketini yavaĢlatarak enerjisinin zamanından önce
tükenmesini engeller
d)Androgamon II spermatozoonların oosite girmesini teĢvik eder
e)Androgamonlar yumurta hücresinden, gynogamonlar sperm hücresinden salgılanır
46-Embriyonun “laküner dönem “ olarak tanımlanan dönem gelişimin kaçıncı günüdür?
a)Yedinci gün
b)Sekizinci gün
c)Dokuzuncu gün
d)Onuncu gün
e)Onbirinci gün
5
2012-2013 Eğitim Yılı Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
47-Notokord hangi embriyonel tabakadan gelişir?
a)Epiblast
b)Ekstraembriyonik mezoderm
c)Ġntraembriyonel mezoderm
d)Hipoblast
e)Endoderm
48-Preembriyonik dönem olarak tanımlanan dönem aşağıdaki hangi dönemi tanımlar?
a)GeliĢimin birinci haftası
b)GeliĢimin ikinci haftası
c)GeliĢimin ilk iki haftası
d)GeliĢimin üçüncü haftası
e)GeliĢimin ilk üç haftası
49-Urachus aşağıdakilerden hangisinin kalıntısıdır?
a)Amnion kesesi
b)Vitellus kesesi
d)Göbek kordonu
e)Plasenta
c)Allantois
50-Aşağıdakilerden hangileri plasentayı oluşturur?
I.Korion frondosum II.Korion leve III.Desidua bazalis IV.Desidua kapsülaris V.Desidua
parietalis
a) II ve III
b)I ve II
c)I ve III
d)III ve IV
e)IV ve V
BAġARILAR DĠLERĠZ
DÖNEM II KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
6
2012-2013 Eğitim Yılı Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Tek Ders Sınavı
Cevaplar:
1-A, 2-C, 3-D , 4-E, 5-E, 6-A, 7-D,8-E,
9: c, 10:a, 11: d,
12:d,
13:c,
14:c, 15:b , 16:d ,
17:e ,
18:b ,
19:a ,
20.B 21.C 22.B 23.D 24.D
25-D
26-A
27-A
28-B
29-A
30-B
31-A 32-B 33-D 34-B 35-C 36-D 37-C 38-E 39-B 40-A 41-A 42-E 43-A 44-B 45-E
46-C 47-A 48-E 49-C 50-C
7

Benzer belgeler