1 Bu el kitabında deniz araçlarının inşaası, kayıt ve belgelendirilmesi

Transkript

1 Bu el kitabında deniz araçlarının inşaası, kayıt ve belgelendirilmesi
Bu el kitabında deniz araçlarının inşaası, kayıt ve belgelendirilmesi, kıyı yapıları ile
ilgili bilgiler yer almakta olup, aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır.
A-YAPILAN İŞLEMLER ve İSTENİLEN BELGELER
B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR
C-TONİLATO BELGESİ, DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ, İNŞA/TADİLAT
İZNİ, TERKİN GİBİ İŞLEMLERE YÖNELİK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / LİMAN
BAŞKANLIĞINCA İZLENECEK YOL
C.1- Başvuru
C.2- Kayıt ve Havale
C.3- Teknenin Kontrolü ve Randevu
C.4- Evrak kontrolü
C.5- Tonilato Belgesi, İnşa/Tadilat Kontrolleri, Ölçüm, Terkin vb. Talepler
C.6- Denize Elverişlilik Belgesi Talebi
C.7- Teknenin Kontrolü
C.7.1- Uygun Bulunması Hali
C.7.2- Uygun Bulunmaması Hali
C.8- Onay
C.9- Onaylanan Belgenin Teslimi/Gönderilmesi
C.10- Yazışmalar
C.11- Dosyalama
D- İŞLEM SÜRELERİ
E- YENİ İNŞAA DENİZ ARACI KAYDINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR
E.1-
Yeni inşa deniz aracı ve inşaa edecek tesis
E.2- Müracaat
E.3- Ölçüm
E.4- Kayıt ve Belgelendirme
E.4.1- Ölçüm sonucu tekne 18 gros tonilatodan küçük ise
E.4.2- Ölçüm sonucu tekne 18 gros tonilatodan büyük ise
E.4.3- Ticari Deniz Aracı Belgelendirilmesi için
E.4.4-
Balık Avlama Deniz Araçlarının Belgelendirilmesi için
E.4.5-
İthal Deniz Aracı Kaydı
E.4.6- Sahibi TC Uyruklu Yabancı Bayraktan Türk Bayrağına Geçecek Özel
Tekne Kaydı
1
F- DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ
F.1- Denize Elverişlilik Belgesi Alabilmek İçin Ne Yapılmalıdır
F.1.1- Müracaat
F.1.2- Sörvey ve belgelendirme
F.2- Yıllık Sörveyler Nedir ve nasıl yapılacaktır (örnekleriyle)
G- BETONARME KIYI TESİSİ YAPIM TEKLİFİ (İMAR PLANI TEKLİFİ)
H- İŞLETME İZİNLERİ (TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ İLE DİĞER
KIYI TESİSLERİNİN İŞLETME İZNİ TALEPLERİ)
I- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TALEPLERİ
J- EKLER
Ek.1-
Ticari Sürat Tekneleri ve 8 m. altı Balık Avlama tekneleri kara denetim
raporu
Ek.2- 15 m. Altı Tüm Gemiler Denetim Raporu
Ek.3- 15 m. Üstü Tüm Gemiler Kara Denetim Raporu
Ek.4-
Ticari Sürat Tekneleri ve 8 m. altı Balık Avlama tekneleri kara denetim
raporu
Ek.5- Balıkçı Gemileri Denetim Listesi
Ek.6- Liman Seferi Bölgesindeki Yolcu Gemisi / Motoru Ve Gezinti / Tenezzüh
Gemisi Denetim Listesi
Ek.7- Ticari Yatların Denetim Listeleri
Ek.8- Ulusal Sefer Yapan Yük Ve Hizmet Gemileri Denetim Listesi
Ek.9- 500 Gt’den Az Uluslararası Sefer Yapan Yük Ve Hizmet Gemileri
Denetim Listesi
Ek.10- Su Aracı Deniz Sörveyi Denetim Listesi
Ek.11-
Hizmet Botunun Denetim Listesi
İlgili Kanun ve Yönetmelikler
www.denizcilik.gov.tr internet
adresinden Mevzuat-Türkçe-Ulusal
Mevzuat kısmından ulaşılabilir.
2
Bu el rehberindeki bilgilere
www.izmirdenizcilik.gov.tr
internet adresinde Tekne Sörvey
İşlemleri bölümünden ulaşılabilir.
A- YAPILAN İŞLEMLER ve İSTENİLEN BELGELER
Deniz aracınızın cinsine ve yapılacak işleme uygun bölüm karşısında belirtilen numaraları 5 - 6. sayfalardaki Tekne Kaydı Ve
Belgelendirilmesi İçin Neler Gereklidir sayfasında eşleştirerek bu numarada yazılı belgeler ile müracaat edilmelidir.)
SIRA
YAPILAN İŞLEMLER
İSTENEN BELGELER
a
Yeni İnşa Ticari Deniz Aracı Kayıt Ettirebilmek
İçin Hangi Evrakla Müracaat Edilmelidir
a.1
Yeni İnşa Ticari Yat, Yolcu Motoru, Yolcu
Gemisi, Yük Ve Hizmet Gemisi Kaydı İçin:
a.2
Yeni İnşa Ticari Sürat Teknesi Kaydı İçin:
a.3
Yeni İnşa Balık Avlama Teknesi Kaydı İçin:
a.4
b
b1
İthal Deniz Araçlarının Kaydı İçin:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 26,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1213,26,27.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,26.
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,12, 13, 17, 18, 26.
Tonilato Belgesi Bulunan Deniz Araçlarına
Zayii, Satış, İsim Değişimi, Makine Değişimi,
Cins Değişimi, Tadilat Gibi İşlemler Sonucu
Tonilato Belgesi Düzenlenmesinde Hangi
Evrakla Müracaat Edilmelidir.
Öncelikle;
- Deniz aracınızın Gemi Siciline kayıtlı olup
olmaması durumuna göre aşağıdaki bölüme
bakınız.
Ticari Yat, Yolcu Motoru, Yolcu Gemisi, Yük
Ve Hizmet Gemisi için satış, isim değişimi,
bağlama limanı değişimi sonucu tonilato belgesi
talebinde;
1, 3, 9, 10, 11,12, 21, 23, 26.
Gemi siciline kayıtlı olanlara:
(Satış, isim değişimi veya bağlama limanı değişikliği
işlemi öncelikli olarak Gemi Sicil Dairesinde yapıldıktan
sonra Tonilato Belgesi düzenlenmek üzere)
Bağlama Kütüğüne kayıtlı olanlara:
1,3,9,10,11,12,20,22,23ve26.
(Satış işlemi Liman Başkanlıkları tarafından yapılmış
olmalıdır.)
3
b.2
Balık avlama gemisi için satış, isim değişimi,
bağlama limanı değişimi sonucu tonilato
belgesi talebinde;
1, 3, 9, 10, 11, 12, 21, 23 ve 26.
Gemi siciline kayıtlı olanlara:
(Satış, isim değişimi veya bağlama limanı değişikliği
işlemi öncelikli olarak Gemi Sicil Dairesinde
yapıldıktan sonra Tonilato Belgesi düzenlenmek
üzere)
Bağlama Kütüğüne kayıtlı olanlara:
1, 3, 9, 10, 11,12, 20, 22, 23 ve 26.
(Satış işlemi Liman Başkanlıkları tarafından yapılmış
olmalıdır.)
b.3
b.4
b.5
c
4
Ticari Yat, Yolcu Motoru, Yolcu Gemisi, Yük Ve
Hizmet Gemisi için cins değişimi sonucu tonilato
belgesi talebinde ;
Gemi Siciline veya Bağlama kütüğüne kayıtlı
1, 3, 11, 12, 21, 22, 23 ve 26.
olanlar:
Cins değişikliği talep edilen deniz aracının yeni cinsine
uygun olup olmadığı “Gemilerin Teknik Yönetmeliği”,
“Gemi Ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, BakımOnarımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair
Yönetmelik” çerçevesinde GSK Uzmanınca incelenerek
olumlu raporuna istinaden cins değişikliği yapılabilir.
İlgili Yönetmeliklere uygun olarak ilave plan, proje,
hesap vs. istenebilir. Cinsi balık avlama teknesi olarak
değiştirilecek olanlarda Tarım İl/İlçe Müdürlüklerince
hazırlanan uygunluk yazısı aranır.
Balık Avlama Gemisi Ticari Yat, Yolcu Motoru,
Yolcu Gemisi, Yük Ve Hizmet Gemisi v.b. için
makine değişimi sonucu tonilato belgesi
talebinde;
1, 3, 7, 11, 12, 22, 23, 25 ve 26.
Makine değişikliği yapılan deniz aracının ilgili personelimiz tarafından makinenin takılı ve fatura bilgileri
ile uyumlu olduğu görülerek Makine Evsaf listesi
hazırlanması gerekmektedir.
Balık Avlama Gemisi, Ticari Yat, Yolcu Motoru,
Yolcu Gemisi, Yük Ve Hizmet Gemisi için zayii
sonucu tonilato belgesi talebinde;
Gemi Siciline veya Bağlama kütüğüne kayıtlı
olanlar:
Dilekçesinde zayii olduğu belirtilmelidir.
Denize Elverişlilik Belgesi Taleplerinde
17 numaralı belge balık avlama teknelerinden istenir
1, 3,7, 9, 10, 11,12, 22, 25 ve 26.
1, 3, 11, 12, 17, 24, 26, 28, 29
B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR
(Öncelikle 3-4. Sayfalardaki kendinize ait bölümü okuyunuz ve aşağıdaki
evraklardan sadece ilgili olanlarını hazırlayarak müracaatınızı yapınız.)
1- Dilekçe: Dilekçede, yapılacak işin özeti, imza atanın ismi, ne vasıfla imza attığı,
donatanın ikamet adresi, TC kimlik numarası ve irtibat telefonunun bulunması
istenir. Sahip veya vekili tarafından verilir. http://www.izmirdenizcilik.gov.tr
internet adresinde yayımlanan Talebinize uygun olan örnek dilekçe kullanılabilir.
2- İsim Onayı: Müsteşarlığımızın http://www.denizcilik.gov.tr/dm/ internet
sayfasından ulaşılacak sistemden dilekçe yazdırılıp ilgili Liman Başkanlığı/Gemi
Sicil Memurluğunda onaylanması gerekmektedir.
3- Vekâletname: Donatan/donatanların vekili tarafından yürütülen işlemlerde
aranır.
4- İnşa/Tadilat ile ilgili Takım Proje, Hesap, Form ve Sonuç Raporları: Yürürlükte
bulunan “Gemi ve Su Araçlarının İnşası,Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak
Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında inşa veya tadil edilen teknelerden
istenir.
5- Gemi Yapı/Tadilat Bildirisi aslı: Denizcilik Müsteşarlığı internet adresinde
yayımlanan Gemi Ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği Ekler
bölümünde yer alan form kullanılır. 15 m.’den küçük tekneler için sadece İmalatçı
firma yetkilisi imzalı, 15 m.’den büyük tekneler için imalatçı firma yetkilisi ve imalatçı
firmanın bulunduğu bölgedeki Liman Başkanı imzalı olmalıdır.
6- Tekne İnşa/Tadilat Faturası aslı: Yeni kayıt ve tadilatlarda istenir.
7- Makine Faturası aslı: Yeni kayıt ve makine değişikliklerinde istenir. Gezi
Tekneleri Yönetmeliği kapsamında olan teknelerde 01.01.2008 tarihinden sonra
piyasaya arz edilen makineler için ve 31.12.2011 tarihinden sonra takılacak bütün
makinelerde CE Uygunluk Belgesi aranır.
8- Tekne fotoğrafı: 3 Adet – baş, kıç ve yandan ayrı ayrı çekilmiş, geminin ismi
ve bağlama limanı okunur şekilde- inşa veya tadil edilen tam boyu 15metreden
küçük teknelerden istenir.
9- Vergi Numarası: Vergi Dairesi ve numarasının teyidi için.
10- Ticaret Sicil Gazetesi teyidi: Şirket ve ticari işletmelerden istenir. İştigal
konuları arasında tekne işletmeciliği, yat işletmeciliği, su sporları v.b. ifadeler yer
almalıdır. Şirket müdürü ve şirket paylarından %50 sinden fazlasına sahip olanlar
TC uyruklu olmak zorundadır. 2004 yılından sonrakiler İnternet ortamında kontrol
edilebilir.
11- İmza Sirküleri/İmza Örneği aslı/onaylı fotokopisi: Şirket ve ticari
işletmelerden istenir.
12- TC Kimlik Numarası yazılı resmi bir belge aslı: Dilekçede belirtilen TC Kimlik
numarası ile uyumlu olduğu görüldükten sonra sahibine iade edilir.
5
13- CE İle İlgili Evrak: Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış
Kuruluş veya İmalatçı tarafından düzenlenen onaylı Uygunluk Belgesini de içeren
kullanıcı klavuzu. (31.05.2005 tarihinden sonra inşası tamamlanan özel tekneler ile sürat
teknelerinden (özel/ticari) aranır. Kullanıcı klavuzu kayıt işleminden sonra ilgilisine teslim
edilir.)
14- Oturma Müsaadesi Belgesi: Yabancı Uyruklulardan istenir.
15- Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınan Uygunluk Yazısı: Balık Avlama
Teknelerinin yeni inşa, tadilat ve devir işlemlerinde istenir.
16- Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınan Avlanma Tezkeresi: Vizesi geçerli
olmalı.
17- Gümrük Giriş Beyannamesi aslı/onaylı fotokopisi: İthal teknelerden istenir.
18- Builders Certificate (Yapımcı Sertifikası) aslı ve tercümesi: İthal teknelerden
istenir.
19- Bayrak Şahadetnamesi aslı: Yüzerek gelen ithal teknelerden istenir.
20- Bağlama Kütüğü Satış Sözleşmesi: Liman Başkanlığınca satışı yapılan
Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerden istenir.
21- Gemi Sicil Tasdiknamesi örneği: Gemi siciline kayıtlı deniz araçlarına Gemi
Sicil Dairesince yapılan Satış, İsim ve Bağlama Limanı değişiminde istenir.
22- Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi: 18 gros tonilatodan küçük bütün
teknelerden istenir.
23- Tonilato Belgesi aslı: Aslı zayi olmuşsa dilekçede belirtilmeli.
24- Denize Elverişlilik Belgesi aslı: Aslı zayi olmuşsa dilekçede belirtilmeli.
25- Gemi Tasdiknamesi aslı: Gemi Sicil Dairesine ibraz edilir, aslı zayi olmuşsa
dilekçede belirtilerek zayii ilanı eklenmelidir.
26- Harç Makbuzu: http://www.denizcilik.gov.tr/ internet adresinde (bknz
e-TAHSİLAT bölümünden) giriş yapılarak teknenin net tonilatosuna göre belirlenip
Bankaya ödenen harcın dekontu. Yeni inşa teknelerde net tonilato belirlendikten
sonra yatırılır.
27- Bağlama Kütüğü Harç Makbuzu: Özel veya ticari sürat teknelerinde kalıp
boyu 5 m. ve üzerindeki teknelerden istenir. Vergi Dairesine yatırılması gerekir.
Bağlama Kütüğü kaydı yapan Liman Başkanlığına ibraz edilir.
28- Klas Mektubu aslı: Müsteşarlığımızca yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu tarafından
deniz aracında yapılan sörveylere ilişkin Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına
hitaben yazılan sörvey durum raporu.
29- Dalgıç Raporu aslı: Müsteşarlığımızca yetkilendirilmiş Dalgıç tarafından deniz
aracında yapılan sualtı sörvey raporu
6
C- TONİLATO BELGESİ, DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ, İNŞA/
TADİLAT İZNİ, TERKİN GİBİ İŞLEMLERE YÖNELİK BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ / LİMAN BAŞKANLIĞINCA İZLENECEK YOL
C.1- Başvuru / Yetki:
Başvuru için gerekli evrak, talep sahibi kişi/şirket veya temsilcisi
vasıtasıyla dilekçe ekinde Bölge Müdürlüğü veya ilgili Liman Başkanlığına
verilir.
(Talebinize ilişkin dilekçe ekinde istenilen evraklar 5-6. sayfalarda belirtilmiştir.)
Tam boyu 15m. kadar tekneler eğitim almış personel tarafından ölçülür ve Bölge
Müdürlüğü / Liman Başkanlığı Tarafından Tonilato belgesi düzenlenebilir.
Gemi mühendisi bulunan Liman Başkanlıklarında tam boyu 24 metreye kadar tekne
ölçülüp tonilato belgesi düzenlenebilir.
Bölge Müdürlükleri Tam Boyu 24 m.’den büyük tekneler de dahil bütün tekneleri ölçmeye
ve tonilato belgesi düzenlemeye yetkilidir.
C.2- Kayıt ve Havale:
Bölge Müdürlüğüne yapılan başvurular ile Liman Başkanlıklarından gelen
talepler Bölge Müdürlüğümüzün zemin katında 2009 yılında açılışı yapılan
“Denizci Evi”nde kabul edilerek ilgili memur tarafından https://atlantis.denizcilik.
gov.tr/evrak/ internet adresinde kayıt edilir. Gemi Sörvey Kurulu (GSK) Başkanı veya
Liman Başkanı tarafından ilgili personele havale edilir. (Evrak kabulünün de yapıldığı
Denizci Evi’nde görevli personeller tarafından gerekli bilgilendirme yapılmakta, Denizcilerimizin
hizmetine sunulmuş internete açık 3 adet bilgisayar ve dinlenme salonu bulunmaktadır. Bölge
Müdürlüğümüzce uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi (KYS) gereği olarak eksik evrakla
kabul yapılmamaktadır.)
C.3- Teknenin Kontrolü ve Randevu:
Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda deniz aracının ölçümü
veya kontrolü gerekiyorsa görevlendirilen personel tarafından randevu verilir.
(Talebinizle görevli personelin başka işlerininde bulunduğunu dikkate alarak randevuya
zamanında geliniz.)
C.4- Evrak kontrolü;
Deniz aracının bulunduğu yerde kontrol gerektirmeyip ofiste sonuçlandırılacak
başvurularda evrak ofiste görevli personel tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.
C.5- Tonilato Belgesi, İnşa/Tadilat Kontrolleri, Ölçüm, Terkin vb. Taleplerde;
İnşa kontrolü isteniyorsa,
Tekne ilk defa kaydediliyorsa,
Teknede tadilat yapılmış ise,
Teknede makine değişikliği yapılmış ise,
Tekne kaydının terkini isteniyorsa,
Teknede yapılan işlem sonucu ölçüm gerekiyorsa,
Teknenin görülmesi gereken diğer hallerde görevli personel tarafından teknede
kontrol yapılır. (Teknenin kontrolünü gerektiren hallerde görevli personel talepte bulunan
tarafından götürülüp getirilir, bunun için randevu alınız ve randevuya uyunuz.)
(Dış etkenler)
7
C.6- Denize Elverişlilik Belgesi Talebinde;
Başlangıç Kara Sörveyi ve Deniz Sörveyi sonucunda yıllık ara sörveyler
yapılmak kaydı ile 5 yıllık Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenir. (Açıklayıcı bilgi için
12,13,14,15,16. sayfalarda Denize Elverişlilik Belgesi kısmına bakınız.)
C.7- Teknenin Kontrolü;
Talep sahibi ile görevli personelin kararlaştırdığı gün ve saatte talep sahibinin
temin ettiği araçla tekneye gidilerek yapılan ölçüm veya kontrol sonucu görevli
personel tarafından rapor düzenlenir.
İnşa ve Tadilat işlemlerinde Gemi Ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, BakımOnarımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri, Ölçme
işleminde Gemi Ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümleri,
Kara ve Deniz sörveyi işlemlerinde Gemilerin Teknik Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde işlemler yürütülür.
C.7.1- Uygun Bulunması Halinde;
Teknenin yapılan kontrolü sonucu uygun bulunması halinde görevli personel
tarafından uygunluk raporu hazırlanır ve talebe esas olan evrak düzenlenir.
C.7.2- Uygun Bulunmaması Halinde;
Yapılan kontrol sonucu ilgili mevzuta uygun bulunmayan hususlar talep
sahibine bildirilir, talebin içeriğine göre evrak işlem tamamlanmadan iade edilir
veya uygunsuzluğun giderilmesi beklenebilir.
Uygunsuz talep Liman Başkanlığından gelmiş ise uygunsuzluk belirtilerek
evrak ilgili Liman Başkanlığına iade edilir.
C.8- Onay;
Onaya hazırlanan belge veya evrak ilgili Kanun, Yönetmelik, Genelge veya
Talimatlar çerçevesinde yetkili makamın onayına sunulur.
C.9- Onaylanan Belgenin Teslimi/Gönderilmesi;
Ölçüm neticesi işlem yapılan teknelere ait Müsteşarlığımızın internet
sayfasındaki e-tahsilat bölümünden giriş yapılarak belirlenen harç bankaya
yatırtılır. (ölçüm gerektiren işlemler için harç müracaattan önce yatırılmış olmalı, harç
dekontu müracaat esnasında sunulmalıdır)
Bölge Müdürlüğümüze yapılan başvuru sonucu düzenlenen Denize Elverişlilik
Belgesi Denizci Evi’nde bulunan evrak kayıt biriminden teslim edilir.
Tonilato Belgesi ise tescilsiz teknelerde Bağlama Kütüğü işlemi için Liman
Başkanlığına, tescilli teknelerde Gemi Tasdiknamesi için Gemi Sicil Dairesine
gönderilir.
Liman Başkanlığından yapılan başvuru için düzenlenen belge teslim edilmek
üzere ilgili Liman Başkanlığına gönderilir.
Tescile tabii tekneler için Tonilato Belgesi, düzenlenecek Gemi Tasdiknamesi
ile beraber teslim edilmek üzere Gemi Sicil Dairesine gönderilir.
C.10- Yazışmalar;
Yapılan başvuru ile ilgili yazışmalar imzaya yetkili makam tarafından onaylanıp
evrak programına kaydedilip gideceği yere gönderilmek üzere evrak servisine
teslim edilir.
C.11- Dosyalama;
İşleme esas evrak muhteviyatı muhafaza edilmek üzere arşivde bulunan
dosyasına veya yeni oluşturulan dosyaya kaldırılır.
8
D- İŞLEM SÜRELERİ
Teknik kütük dosyası Bölge Müdürlüğümüzde bulunan ve teknenin kontrolünü
veya başka birimlerle yazışma gerektirmeyen tonilato belgesi işlemlerinde evrak 1
saatte teslim edilir.
Teknenin kontrolünü (Dış Etkenler) gerektiren Tonilato Belgesi taleplerinde yapılan
tekne kontrolünde uygun bulunması halinde belge 1 iş günü içerisinde teslim edilir.
Denize Elverişlilik Belgesi taleplerinde belge; yapılan tekne kontrolünün uygun
bulunması halinde 1 iş günü içerisinde belge teslim edilir. Liman Başkanlığından yapılan
başvurularda talebe göre belge (Dış etkenler hariç ) 1 iş günü içinde teslim edilir.
Bölge Müdürlüğümüzce yapılan işler ve kullanılan formlara Bölge Müdürlüğümüzün
http://www.izmirdenizcilik.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.
Bölge Müdürlüğümüz birimlerinde DIŞ ETKENLER HARİÇ HER İŞ BİR SAATTE
prensibine uygun hareket edilir.
E- YENİ İNŞA DENİZ ARACI KAYDINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR
E.1- Yeni inşa deniz aracı ve inşa edecek tesis:
Yeni tekne veya deniz aracı inşa ettirmek için öncelikle inşa ettirilecek deniz
aracının;
- Cinsinin (özel, sürat teknesi, ticari yat, ticari yolcu, balık avlama, yük gemisi,
hizmet gemisi v.s.),
- Tam boyunun,
- Taşıması gerektiği düşünülen insan sayısının bilinmesi gerekmektedir.
Özel tekne veya sürat teknesi (özel/ticari) olacak ise aşağıda nasıl ulaşılabileceği
detaylandırılan Müsteşarlığımız internet adresinde mevzuat kısmı Yönetmelikler
bölümünde yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.
Bu yönetmelik 2,5 m. ile 24 m. arasındaki özel tekneleri kapsamakta olup,
Müsteşarlığımızdan üretici kodu almış olan kuruluşlar tarafından inşa edilebilir.
Özel tekne veya sürat teknesi (özel/ticari) dışında kalan tam boyları 15 m. ve üzeri
olanlar, 12’den fazla yolcu taşıyacak olan diğer bütün tekneler ile 24 m.’den büyük
özel tekneler;
- Müsteşarlığımız internet adresindeki mevzuat kısmı Yönetmelikler bölümünde
yayımlanan Gemi Ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında
Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde inşa
edilmesi,
9
- Yine Müsteşarlığımız internet adresindeki mevzuat kısmı Yönetmelikler
bölümünde yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği’nde açıklanan hususlara
uyumlu olması,
- İnşaayı gerçekleştirecek bütün üretici kuruluşlar Müsteşarlığımız http://www.
denizcilik.gov.tr/gis internet adresinde yayımlanan Gemi İnşa Sanayi Veri Tabanı
Programı (GİSVP) uygun tesis listesinde yer almalı, bu sitede kendilerine ayrılan
sayfalardaki bilgilerin güncellenmiş olması gerekmektedir.
E.2- Müracaat :
Tekne sahibi/temsilcisi teknenin kaydına ilişkin 3-4. sayfalarda açıklanan evraklar
ile Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına müracaat etmelidir.
E.3- Ölçüm:
Talep dilekçesine istinaden ölçmeye yetkili personel tarafından Gemi ve Su
Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümlerine göre ölçülür. (Bu işlem
Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından yapılır.)
E.4- Kayıt ve Belgelendirme:
E.4.1- Ölçüm sonucu tekne 18 gros tonilatodan küçük ise (Ticari / Özel):
Özel tekne dışındaki diğer teknelere ölçmeyi yapan Bölge Müdürlüğü/Liman
Başkanlığı tarafından tonilato belgesi düzenlenir.
Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen tonilato belgesi Bağlama Kütüğü
Ruhsatnamesi düzenlenmek üzere ilgili Liman Başkanlığına gönderilir. Liman
Başkanlığınca Bağlama Kütüğüne kayıt edilip Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi
düzenlenir. (Özel teknelere Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi dışında belge düzenlenmez.)
Sahibinin talebi üzerine 18 gros tonilatodan küçük tekneler Gemi Siciline de kayıt
edilip, Gemi Tasdiknamesi düzenlenir.
E.4.2- Ölçüm sonucu tekne 18 gros tonilatodan büyük ise:
Özel Tekne dışındaki 18 gros tonilatodan büyük teknelere ölçmeyi yapan Bölge
Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından tonilato belgesi düzenlenir. Düzenlenen
tonilato belgesi Gemi Tasdiknamesi işlemleri için ilgili Gemi Sicil Dairesine
gönderilir. (Bağlama kütüğüne kayıt yapılmaz.)
Düzenlenen tonilato belgesi Gemi Sicil Dairesine gönderilip Gemi Siciline kayıt
edilerek Gemi Tasdiknamesi düzenlenmesi sağlanır. (Özel tekne dışındaki 18 gros
tonilatodan büyük teknelerin tamamının Gemi Siciline kaydı zorunludur. Tonilato belgesi
10
ve Gemi Tasdiknamesi ilgilisine Gemi Sicil Dairesince teslim edilir. )
E.4.3- Ticari Deniz Aracı Belgelendirilmesi için:
Deniz aracının % 50’den fazla payı TC Uyruklu kişilere ait olmalı, aynı zamanda
deniz aracı şirkete ait ise müdürü TC Uyruklu olmalıdır.
Müracaat edenin ticari faaliyetleri arasında deniz aracının cinsine uygun ifadeler
Vergi Levhasında ve Ticaret Sicil Gazetesinde yer almalıdır. (tekne işletmeciliği, yat
işletmeciliği, deniz taşımacılığı, su sporları işletmeciliği v.s)
E.4.4- Balık Avlama Deniz Araçlarının Belgelendirilmesi için:
Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak kayıt edildiğinde avlanma ruhsatı
düzenlenebileceği belirtilen uygunluk yazısı bulunmalıdır.
E.4.5- İthal Deniz Aracı Kaydı:
İthal edilen deniz aracı ile ilgili
- Gümrük Giriş Beyannamesi aslı/onaylı fotokopisi,
- Builders Certificate (Yapımcı Sertifikası) aslı ve tercümesi,
- Fatura aslı
- Yüzerek gelen deniz araçlarında Bayrak Şahadetnamesi ibrazı gerekli olup ölçüm
ve kayıt işlemi yukarıda açıklanan yeni inşa teknelerde olduğu gibidir.
E.4.6- Sahibi TC Uyruklu Yabancı Bayraktan Türk Bayrağına Geçecek Özel
Tekne Kaydı:
Bu tekneler sadece özel tekne olarak kayıt edilirler.
Dilekçe ekinde;
Özel tekne kaydı için istenilen evraklara ilave olarak
- Yabancı Bayrakta sahibi olunduğunu belgeleyen evrak aslı,
- Eski bayrağına ait ülkeden alınan terkin kaydı aslı,
- TC Kimlik Numarası yazılı resmi bir belge aslı
- Tekneye ait varsa diğer evraklarla Liman Başkanlığına müracaat edilmelidir.
(Ölçmeye yetkili makam tarafından Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme
Yönetmeliği esaslarına göre ölçülerek Liman Başkanlığınca Bağlama Kütüğüne kayıt edilir.
Bağlama Kütüğü ruhsatı düzenlenip, diğer işlemler için ilgili Gümrük Müdürlüğüne bilgi
verilir. Ölçüm sonucu tekne boyu boyu 5 m’den büyük ise Bağlama Kütüğü Harç Makbuzu
kayıttan önce istenir.)
11
F- DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ
4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümleri
gereğince http://www.denizcilik.gov.tr/dm/ internet adresinde ulaşılabilecek mevzuat
bölümünde yer alan Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde belirtilen şartlar dikkate alınarak
özel tekneler dışında kalan bütün deniz araçlarına Denize Elverişlilik Belgesi/Su Aracı
Uygunluk Belgesi düzenlenir.
Düzenlenen Denize Elverişlilik Belgesinin süresi normal şartlarda ara sörveyleri
yaptırılmak kaydıyla 5 yıldır. Denize Elverişlilik Belgesinin gemide bulundurulması
zorunludur.
F.1- Denize Elverişlilik Belgesi Alabilmek İçin Ne Yapılmalıdır:
F.1.1- Müracaat İçin Hangi Evraklar İstenir
4. Sayfada Yapılan işlemler / c maddesinde belirtilen evraklarla müracaat
edilmelidir.
F.1.2- Sörvey ve belgelendirme
Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenecek deniz aracı öncelikle karaya çekilmiş
olmalıdır.
Kara Sörveyi Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı yetkili personeli tarafından
veya Müsteşarlığımızdan yetkili Klas Kuruluşu tarafından yapılabilir.
Deniz aracı karada iken sörvey için Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına
müracaat edilip deniz aracı denize indirilmeden önce yetkili personele
kontrolü yaptırılarak rapor tutulması sağlanıp, denize indirilmesinde sakınca
bulunmadığının teyidi alınmalıdır. (Bu işlem için görevlendirilen personelden randevu
alınız.)
Kara sörveyinde Ek-1, Ek.2, Ek.3, Ek.4 Sörvey raporları kullanılmakta olup,
yapısal olarak asgari yapılması gerekenler bu raporda gösterilmektedir.
Bu kara sörvey işleminin yapıldığı tarih Başlangıç Sörveyi olarak
isimlendirilmekte ve düzenlenecek 5 yıllık Denize Elverişlilik Belgesinin başlangıç
tarihi olmaktadır.
Karada kontrol edilerek denize indirilmesinde sakınca bulunmadığı rapor
edilen deniz aracı denize indirildikten sonra yetkili personel tarafından deniz
sörveyi yapılması gerekmektedir. (Deniz sörveyinin Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı
yetkili personeli tarafından yapılması zorunludur. Bu işlem için görevlendirilen personelden
randevu alınız.)
12
Deniz sörveyinde Ek.5, Ek.6, Ek.7 Ek.8, Ek.9, Ek.10 Sörvey Raporları kullanılmakta
olup, deniz aracının yapısal durumu ile evrak ve teçhizat kontrolü yapılmaktadır.
Denize Elverişlilik Belgesi Düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı rapor
edilen deniz aracına yıllık kontrolleri yaptırılıp vize edilmesi şartı ile 5 yıl süreli
Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenecektir.
Başlangıç Kara ve Deniz Sörveyleri sonucu düzenlenen 5 yıllık Denize
Elverişlilik Belgesi Bölge Müdürü/Liman Başkanı tarafından imzalanır, yıllık
sörveyde uygun bulunması halinde sörveyi yapan yetkili personelimiz tarafından
sörvey mahallinde imzalanarak yıllık vizesi yapılabilir.
F.2- Yıllık Sörveyler Nedir ve nasıl yapılacaktır:
Cinsi yolcu gemisi, yolcu motoru veya tenezzüh teknesi olan deniz araçları
başlangıç kara sörvey tarihinden sonraki;
1. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde
Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi yaptırıp
olumlu rapor almalı, yetkili personelimizin Ek.6 deniz sörvey raporu ile yapacağı
kontrolü neticesinde vereceği olumlu rapor ile birleştirilerek Denize Elverişlilik
Belgesi yetkili personel tarafından imzalanmak suretiyle 1. yıllık vizesi yapılmış
olacaktır.
2. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde
Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi yaptırıp
olumlu rapor almalı, yetkili personelimizin Ek.6 deniz sörvey raporu ile yapacağı
kontrolü neticesinde vereceği olumlu rapor ile birleştirilerek Denize Elverişlilik
Belgesi yetkili personel tarafından imzalanmak suretiyle 2. yıllık vizesi yapılmış
olacaktır.
2. ve 3. yıl aralığında yani 25. ayın başı ile 36. ayın sonu arasındaki süre
içerisinde deniz aracının karaya çekilerek yetkili personelimizce olumlu kara
sörvey raporu düzenlenmiş olması zorunludur. 2. ve 3. yıl aralığındaki kara
raporunda denize indirilmesinde sakınca bulunmadığı anlaşılan deniz aracı
denize indirildikten sonra tekrar denizde görülerek olumlu rapor edilip sörveyi
yapan yetkili personelimiz tarafından Denize Elverişlilik Belgesi vize edilecektir.
13
4. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde
Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi yaptırıp
olumlu rapor almalı, yetkili personelimizin Ek.6 deniz sörvey raporu ile yapacağı
kontrolü neticesinde vereceği olumlu rapor ile birleştirilerek Denize elverişlilik
Belgesi yetkili personel tarafından imzalanmak suretiyle 4. yıllık vizesi yapılmış
olacaktır.
Başlangıç kara sörvey tarihinden sonraki 5. yılda Denize Elverişlilik Belgesinin
süresi bitmiş olacağından mutlaka karaya çekilmesi gerekmektedir.
Örnek : 01.04.2010 tarihinde başlangıç kara sörveyi yapılmış olan bir Cinsi yolcu
gemisi, yolcu motoru veya tenezzüh teknesine yıllık vizesi yaptırılmış olmak kaydı
ile 01.04.2015 yılına kadar geçerli olan Denize Elverişlik Belgesi düzenlenecektir.
(örneğimizi dikkatli inceleyiniz.)
1. yıl vizesi için:
01.01.2011 tarihi ile 01.07.2011 tarihleri arasında Müsteşarlığımızdan yetki almış
klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi ve yetkili personelimize deniz sörveyi
yaptırıp olumlu raporu olmalıdır.
2. yıl vizesi için:
01.01.2012 tarihi ile 01.07.2012 tarihleri arasında Müsteşarlığımızdan yetki
almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi ve yetkili personelimize deniz
sörveyi yaptırıp olumlu raporu olmalıdır. (Bu süre içerisinde 25. ayın başlangıcı olan
01.04.2012 tarihi ile 01.07.2012 tarihleri arasında deniz aracı karaya çekilmiş olursa 2. ve 3.
yıl aralığında başka karaya çekilmesine gerek olmayacaktır.)
3. yıl vizesi için:
2. yıl vizesi için yukarıda belirtilen tarihlerde karaya çekilmiş ise 01.01.2013
tarihi ile 01.07.2013 tarihleri arasında Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu
veya dalgıça su altı sörveyi ve yetkili personelimize deniz sörveyi yaptırıp olumlu
raporu olmalıdır.
2. yıl vizesi için yukarıda belirtilen tarih aralığında karaya çekilmemiş ise 01.01.2013
tarihi ile 01.04.2013 tarihleri arasında mutlaka karaya çekilmelidir. Yapılacak kara
ve deniz sörveylerinde alacağı olumlu rapor sonucu 3. yıllık vizesi yapılacaktır.
14
4. Yıl vizesi için:
01.01.2014 tarihi ile 01.07.2014 tarihleri arasında Müsteşarlığımızdan yetki
almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi ve yetkili personelimize deniz
sörveyi yaptırıp olumlu raporu olmalıdır. (4. yıl vizesinden sonra 01.01.2015 tarihi ile
01.04.2015 tarihleri arasında mutlaka karaya çekilmiş olmalı ve yeni bir başlangıç tarihi ile
yeni 5 yıllık Denize Elverişlilik Belgesi alınmalıdır.)
Cinsi Özel Tekne, Yolcu Gemisi, Yolcu Motoru veya Tenezzüh Teknesi dışında
kalan diğer deniz araçları (balık avlama teknesi, ticari yat, ticari sürat teknesi, hizmet
gemisi, yük gemisi v.s) başlangıç kara sörvey tarihinden sonraki;
1. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde su altı
sörveyine veya kara sörveyine ihtiyaç olmadan yetkili personelimizin, Ek.6, Ek.7,
Ek.8, Ek.9, Ek.10 deniz sörvey raporu ile yapacağı kontrolü neticesinde verilecek
olumlu rapora istinaden Denize Elverişlilik Belgesi yetkili personel tarafından
imzalanmak suretiyle 1. yıllık vizesi yapılmış olacaktır.
2. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde;
Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıca sualtı sörveyi yaptırıp
olumlu rapor almalı / deniz aracı karaya çekilerek yetkili personelimizden olumlu kara
sörvey raporu alındıktan sonra, yetkili personelimizin Ek.6, Ek.7, Ek.8, Ek.9, Ek.10
deniz sörvey raporu ile yapacağı kontrolü neticesinde verilecek olumlu rapora
istinaden Denize Elverişlilik Belgesi yetkili personel tarafından imzalanmak
suretiyle 2. yıllık vizesi yapılmış olacaktır.
2. ve 3. yıl aralığında yani 25. ayın başı ile 36. ayın sonu arasındaki süre içerisinde
deniz aracının karaya çekilerek yetkili personelimizce olumlu kara sörvey raporu
düzenlenmiş olması zorunludur.
2. ve 3. yıl aralığındaki kara raporunda denize indirilmesinde sakınca bulunmadığı
anlaşılan deniz aracı denize indirildikten sonra tekrar denizde görülerek olumlu
rapor edilip sörveyi yapan yetkili personelimiz tarafından imzalanarak Denize
Elverişlilik Belgesi 3. yıllık vizesi yapılacaktır.
4. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde su
altı sörveyine veya kara sörveyine ihtiyaç olmadan yetkili personelimizin Ek.6, Ek.
7, Ek.8, Ek.9, Ek.10 deniz sörvey raporu ile yapacağı kontrolü neticesinde verilecek
olumlu rapora istinaden Denize Elverişlilik Belgesi yetkili personel tarafından
imzalanmak suretiyle 4. yıllık vizesi yapılmış olacaktır.
Başlangıç kara sörvey tarihinden sonraki 5. yılda Denize Elverişlilik Belgesinin
süresi bitmiş olacağından mutlaka karaya çekilmesi gerekmektedir.
15
Örnek : 01.04.2010 tarihinde başlangıç kara sörveyi yapılmış olan cinsi özel tekne,
yolcu gemisi, yolcu motoru veya tenezzüh teknesi dışında kalan diğer deniz
araçlarına (balık avlama teknesi, ticari yat, ticari sürat teknesi, hizmet gemisi, yük gemisi
v.s) yıllık vizesi yaptırılmış olmak kaydı ile 01.04.2015 yılına kadar geçerli olan
Denize Elverişlik Belgesi düzenlenecektir. (örneğimizi dikkatli inceleyiniz.)
1. yıl vizesi için:
01.01.2011 tarihi ile 01.07.2011 tarihleri arasında deniz sörveyi yaptırıp olumlu
raporu olmalıdır.
2. yıl vizesi için:
01.01.2012 tarihi ile 01.07.2012 tarihleri arasında deniz sörveyi yaptırıp olumlu
raporu olmalıdır. (Bu süre içerisinde 25. ayın başlangıcı olan 01.04.2012 tarihi
ile 01.07.2012 tarihleri arasında deniz aracı karaya çekilmiş olursa 2. ve 3. yıl
aralığında başka karaya çekilmesine gerek olmayacaktır.)
3. yıl vizesi için:
2. yıl vizesi için yukarıda belirtilen tarihlerde karaya çekilmiş ise 01.01.2013 tarihi
ile 01.07.2013 tarihleri arasında deniz sörveyi yaptırıp olumlu raporu olmalıdır.
2. yıl vizesi için yukarıda belirtilen tarih aralığında karaya çekilmemiş ise 01.01.2013
tarihi ile 01.04.2013 tarihleri arasında mutlaka karaya çekilmelidir. Yapılacak kara
ve deniz sörveylerinde alacağı olumlu rapor sonucu 3. yıllık vizesi yapılacaktır.
4. Yıl vizesi için:
01.01.2014 tarihi ile 01.07.2014 tarihleri arasında deniz sörveyi yaptırıp olumlu
raporu olmalıdır. (4. yıl vizesinden sonra 01.01.2015 tarihi ile 01.04.2015 tarihleri arasında
mutlaka karaya çekilmiş olmalı ve yeni bir başlangıç tarihi ile yeni 5 yıllık Denize Elverişlilik
Belgesi alınmalıdır.)
Bu el rehberindeki bilgilere
www.izmirdenizcilik.gov.tr
internet adresinde Tekne Sörvey
İşlemleri bölümünden ulaşılabilir.
16
G- BETONARME KIYI TESİSİ YAPIM TEKLİFİ (İMAR PLANI TEKLİFİ)
Girişimci, kıyı tesisi yapım talebini ilgili Valiliğe (Yapımı talep edilen tesis turizm
yatırım alanları içerisinde yer alıyorsa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, özel çevre
koruma alanları içerisinde Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına, bunların
dışında bir yerde yer alıyorsa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İl Müdürlüğüne) iletir.
İlgili Valilik, talebi ve hazırlanan planları inceleyerek ilgili Bakanlığa (Kültür ve
Turizm, Bayındırlık ve İskan, Çevre ve Orman Bakanlıkları) bildirir. Bakanlık talebe ilişkin
olarak ilgili kurum/kuruluşlardan (Denizcilik Müsteşarlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi
Dairesi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım Bakanlığı gibi) görüş talep eder.
Denizcilik Müsteşarlığı yerinde tetkik ve görüş için talebi İzmir Bölge Müdürlüğüne
iletir.
Bölge Müdürlüğünce ilgili Liman Başkanının da katılacağı komisyon tarafından
talep yerinde incelenip, rapor düzenlenerek Denizcilik Müsteşarlığına görüş
bildirilir.
Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılan son değerlendirme neticesinde talebe
ilişkin görüş, ilgili Bakanlığa (Kültür ve Turizm, Bayındırlık ve İskan, Çevre ve Orman
Bakanlıkları) bildirilir.
İlgili Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı da dahil diğer kurum/kuruluşlardan gelen
görüşler neticesinde talebi genel olarak değerlendirip, sonucu girişimciye ve ilgili
kurum/kuruluşlara bildirir.
İşlem süresi: Ortalama 1 haftadır. (İzmir Bölge Müdürlüğü)
17
H- İŞLETME İZİNLERİ (TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ İLE
DİĞER KIYI TESİSLERİNİN İŞLETME İZNİ TALEPLERİ)
Tersane İmal ve Çekek yerleri için girişimci, www.denizcilik.gov.tr internet
adresinden “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği” başlığı altında
belirtilen belgelerle doğrudan Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler
Genel Müdürlüğü’ne müracaat eder.
Kıyı Tesisleri (liman, iskele, yat limanı, marina gibi) için girişimci www.denizcilik.
gov.tr internet adresinden “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” başlığı altında belirtilen belgelerle doğrudan
Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne müracaat eder. Söz konusu yönetmelikle
ilgili uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik son düzenlemeler www.
denizcilik.gov.tr internet adresinden Genelge bölümünde “Kıyı Yapıları İşletme
İzinleri” başlığından ulaşılabilir.
Talep Denizcilik Müsteşarlığı tarafından Bölge Müdürlüğüne iletilir.
Bölge müdürlüğünce ilgili liman başkanının da katılacağı komisyon tarafından
talep yerinde incelenip, rapor düzenlenerek Denizcilik Müsteşarlığına görüş
bildirilir.
Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılan son değerlendirme sonucu uygun
görülenlere işletme izni verilir.
I- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TALEPLERİ
Girişimci, su ürünleri yetiştiriciliği yapma talebini Tarım İl Müdürlüğü vasıtasıyla
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına iletir.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca talebe ilişkin olarak ilgili kurum/kuruluşlardan
(Kültür ve Turizm, Bayındırlık ve İskan, Çevre ve Orman, Sağlık, İç İşleri Bakanlıkları
ve Denizcilik Müsteşarlığı gibi) görüş talep edilir.
Denizcilik Müsteşarlığı yerinde tetkik ve görüş için talebi İzmir Bölge Müdürlüğüne
iletir.
Bölge Müdürlüğünce ilgili Liman Başkanının da katılacağı komisyon tarafından
talep yerinde incelenip, rapor düzenlenerek Denizcilik Müsteşarlığına görüş
bildirilir.
Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılan son değerlendirme Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığına bildirilir.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı da dahil diğer kurum/
kuruluşlardan gelen görüşler neticesinde talebi genel olarak değerlendirip,
sonucu girişimciye bildirir.
İşlem süresi: Ortalama 1 haftadır. (İzmir Bölge Müdürlüğü)
18
J- EKLER
Ek.1- TİCARİ SÜRAT TEKNELERİ ve 8m. ALTI BALIK AVLAMA
TEKNELERİ KARA DENETİM RAPORU
Ticari Sürat teknesi Kara Sörveyi (Liman Seferi için)
KARA SÖRVEY RAPORU
1- Teknenin dış kaplaması sağlam, bakımlı ve boyalı mı ?
2- Posta, kemere, döşek ve diğer mukavemet elemanları sağlam mı ?
3- Ana makine(ler) tonilato belgesiyle uyumlu mu ?
4- Yakıt tankları yanmaz ve Madde 54 ‘e uygun mu?
5- Dümen, yelpazesi burç ve yataklar sağlam temiz mi ?
6- Zincir(ler), demir(ler) ve yedekleme elemanları sağlam ve yeterli mi ?
7-Pervane, şaftı ve kanatları deformasyon ve kavitasyon açısından yeterli, sağlam
ve uygun mu ?
8- Şaft çekimi tarihi ..../.../20..
8 m. altı Balık Avlama Tekneleri Kara Sörvey Raporu (Liman Seferi için)
KARA SÖRVEY RAPORU
1- Teknenin dış kaplaması sağlam, bakımlı ve boyalı mı ?
2- Posta, kemere, döşek ve diğer mukavemet elemanları sağlam mı ?
3- Ana makine(ler) tonilato belgesiyle uyumlu mu ?
4- Yakıt tankları ve yakıt boruları standartlara uygun mu ?
5- Dümen, yelpazesi burç ve yataklar sağlam temiz mi ?
6- Zincir(ler), demir(ler) ve yedekleme elemanları sağlam ve yeterli mi ?
7- Pervane, şaftı ve kanatları deformasyon ve kavitasyon açısından sağlam ve
uygun mu?
8- Şaft çekimi tarihi ..../.../20..
19
Ek.2- 15 m. ALTI TÜM GEMİLER KARA DENETİM RAPORU
BÖLÜM-I: TEKNE ALTINI İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK MADDELER
1 Hazırlanan saç ölçüm raporu kriterlere uygun mu?
(Çelik gemilerin yapı elemanlarının kalınlık ölçümleri geminin onuncu yaşında ve
akabindeki her 5 yıllık periyotlarda yapılır.)
2 En son sac kalınlık ölçüm raporundaki değerler uygun mu?
(Liman seferi bölgesinde çalışan gemilerde orijinal kalınlığın %30 unu kaybeden
elemanlar, liman seferi dışında çalışan gemilerde ise %25 ini kaybeden elemanlar
yenileri ile değiştirilir.)
3 Şaft çekilerek gerekli bakımlar yapılmış mı? En son şaft çekim tarihini yazınız.
(Şaftlar 5 yılda bir çekilerek kontrol edilir.)
4 Geminin dış kaplamaları, postalar, kemereler, tülaniler ve döşekler gibi yapısal
kısımların ve elemanlarının gözle muayenesi yapıldı mı yeterli tutya yerleştirilmiş
mi?
5 Ahşap teknelerde kalafatlama yapıldıktan sonra macun, boyası veya
verniklenme işlemleri yapılmış mı?
6 Kalay içerikli karina temizleyici sistemler kullanılıyor mu?
(Çevreye verdikleri zarar yüzünden kalay içerikli sistemler yerine karinanın
kirliliği önleyici (anti-fouling) boyalar kullanılmalıdır. Bu madde hükmü, bu
17.11.2009’dan itibaren yeni gemi ve su araçları ile ilk havuz/kara sörveyi gelen
mevcut gemi ve su araçlarını kapsar.)
7 Pervane ve kanatlarının deformasyon var mı?
8 Dümen ve yelpazesi burç ve yataklarında deformasyon var mı?
9 Lumbuzların alt kenarlarının su hattından en az 500 mm yüksekte olması
gerekir.
BÖLÜM-II: GÜVERTE ÜZERİ DENETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK MADDELER
1 Üst yapıdaki açıklıklar, geminin yapısal bütünlüğüne uygun mu?
(Deniz tesirine maruz güverteler su geçirmez olur ve tüm açıklıklar su geçmez,
standarda uygun, sabit kapatma donanımları ile donatılmalıdır.)
2 Havaya açık perdelerdeki kapılar deniz ve hava koşullarına dayanıklı mı?
3 Vardavelalar, parampetler, frengiler, hava firarları, havalandırmalar ve iskandil
boruları yeterli mi herhangi bir deformasyon var mı?
(Liman seferi dışında sefer yapan gemiler, Yükleme Sınırı Sözleşmesine göre
teçhiz edilmek zorundadır.)
20
4 Lumbuzlar, pencereler ve tekneye bağlanma donanımları geminin sefer bölgesi
ve gemide bulunduğu konuma göre dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
5 Tekneye monte edilmiş ekipman ve donanımların (direk, ırgat, makine, vb)
bağlantı noktalarında her hangi bir deformasyon var mı?
BÖLÜM-III: YAŞAM MAHALLİ DENETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK MADDELER
1 Kamaralarda akümülatör bulunmayacaktır.
(Aydınlatmaya özel olarak uyarlanmış bataryalar dışında, kamaralarda akümülatör
bataryaları yerleştirilmez.)
2 Haberleşme sistemini besleyebilen ve bu sistemin uygun yerlerine konacak acil
aydınlatmayı sağlayabilen şarj edilebilir özel bir akü var mı?
(Bu aküler mümkün olan en yüksek güverteye konulur ve teknenin elektrik
donanımından ayrılır.)
3 Aydınlatma lambaları, kırılmalarını önlemek üzere korumalı olmalıdır.
BÖLÜM-IV: MAKİNA DAİRESİ DENETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK MADDELER
1 Ana makine ve yardımcıların sabitleştirme ekipmanları iyi durumda mı?
2 Makinenin açıktaki hareket eden veya sıcak parçalarının tehlike oluşturması
önlenmiş mi?
3 Elektrik sistemi mürettebatı ve gemiyi elektrik zararlarından koruyacak şekilde
tahsis edilmelidir.
4 Egzoz devreleri sızdırmazlık sağlamalı ve insanların temasına ya da diğer
malzemelere temas eden kısımları izolasyon kaplamaları ile kaplanmalıdır.
5 Yakıt boruları uygun mu?
(Yakıt boru devreleri sıcak bölgelerden elektrik kablolarından ve elektrik
armatürlerinden mümkün olduğu kadar uzak, korozyona, ısıya, tuza, titreşime ve
aşınmaya dayanıklı paslanmaz metalik çekme (çelik) malzemeden imal edilmiş
olması gerekir. Çelik borunun uygulama zorluğu olan yerlerde uygun standartta
yakıt hortumları kullanılabilir.)
6 Makine dairesinde havalandırma sağlanmalıdır?
(Tam boyu 24 metreden küçük gemilerde yeterli olması kaydı ile doğal
havalandırmaya izin verilebilir)
7 Gemilerin makine dairelerinde pencere, lumbuz gibi aydınlık veya havalandırma
maksatlı açıklıklar olmamalıdır.
8 Akülerin bulunduğu yerler gaza karşı havalandırmalı, sintineden uzak olmalı ve
üzerlerine bir şey düşmesine karşılı korumalı bir yere konuşlandırılmalıdırlar.
21
9 Hangi tip pis su elden çıkarma sistemi kullanılmaktadır?
(Gemilerde; Sabit tank, Parçalama/Dezenfekte sistemi veya Pis su arıtma sistemi
seçeneklerinden en az biri bulunmalıdır.)
10 Eğer sabit tank sistemi varsa ve yapısal sorunlar nedeniyle istenilen kapasite
sağlanamıyorsa önereceğiniz maksimum kapasiteyi raporun sonunda belirtiniz.
(Mevcut gemi veya su araçlarında tuvalet, lavabo veya mutfak atıklarından
herhangi birinin doğrudan denize boşaltım bağlantısının bulunduğu yapılar
17.01.2010 tarihten sonraki bir yıl içerisinde pis su tanklarına bağlanır.)
(Tam boy < 24 m tüm gemiler ve tarifeli sefer yapan yolcu gemilerinde
denetim görevlisi, bu maddede belirtilen hesap yöntemiyle bulunan gerekli
pis su tank kapasitesinin gemi ve su aracı üzerinde yapısal sorunlar nedeniyle
uygulanamayacağını tespit ettiği durumlarda, bu durumu raporunda belirtir
ve uygulanabilir en yüksek kapasitede pis su tankının tesis edilmesini idareye
önerir.)
11Eğer (yağlı sular için) sintine tankı mevcutsa denize illegal bir iştirak
bulunmamalıdır.
12 Gemilerin Teknik Yönetmeliğinin Ek-21’e uygun sintine pompası
Ek.3- 15 m. ÜSTÜ TÜM GEMİLER KARA DENETİM RAPORU
BÖLÜM-I: TEKNE ALTINI İNCELERKEN DİKKAT EDİLECEK MADDELER
1 Hazırlanan sac ölçüm raporu kriterlere uygun mu?
(Çelik gemilerin yapı elemanlarının kalınlık ölçümleri geminin onuncu yaşında ve
akabindeki her 5 yıllık periyotlarda yapılır.)
2 En son sac kalınlık ölçüm raporundaki değerler uygun mu?
(Sac kalınlık ölçümleri, ultrasonik muayeneye yönelik en az seviye 1 belgesini
haiz olmak koşuluyla İdare tarafından yetki verilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılır.
Ultrasonik muayene her durumda en az seviye 1 belgeli kişi tarafından yapılmak
zorundadır. Liman seferi bölgesinde çalışan gemilerde orijinal kalınlığın %30 unu
kaybeden elemanlar, liman seferi dışında çalışan gemilerde ise %25 ini kaybeden
elemanlar yenileri ile değiştirilir.)
3 Şaft çekilerek gerekli bakımlar yapılmış mı?
(Şaftlar 5 yılda bir çekilerek kontrol edilir. En son şaft çekim tarihini yazınız)
4 Tam boyları 15 (dahil) metreden büyük mevcut balık avlama gemilerinin tonajı
T69’a göre ölçülmüş mü?
(T69 hükümlerine göre ölçümü yapılanlar dışında, tam boyları 15 (dahil) metreden
büyük balık avlama gemilerinin tonilatoları 12/03/2009 tarihinden itibaren dört (4)
yıl içerisinde veya en geç ikinci kara sörveyinde yeniden ölçülür.)
22
5 Kalay içerikli karina temizleyici sistemler kullanılıyor mu?
(Çevreye verdikleri zarar yüzünden kalay içerikli sistemler yerine karinanın kirliliği
önleyici (anti-fouling) boyalar kullanılmalıdır. Bu madde hükmü, bu 17.11.2009’dan
itibaren yeni gemi ve su araçları ile ilk havuz/kara sörveyi gelen mevcut gemi ve su
araçlarını kapsar.)
6 Tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemilerde en az bir adet göz demiri
bulunmalıdır.
7 Demir ve zincir kalınlık olarak uygun mudur?
(Demir ağırlıkları onuncu yaşı ve akabindeki her 5 yıllık periyotlarda yapılan
kontrollerde en fazla %15 azalabilir. Geminin onuncu yaşı ve akabindeki her 5 yıllık
periyotlarda şüphe edilen zincir baklaları da dâhil olmak üzere, her bir kilit zincirde
en az 3 bakladan kalınlık ölçümleri alınır. Müsaade edilen kalınlık azalması teçhizat
numarasında tespit edilen kalınlığın %15’i kadardır. Kalınlık ölçümleri neticesinde
ölçümü yapan tarafından ölçüleri belirtilen bir rapor düzenlenir.)
8 Geminin dış kaplamaları, postalar, kemereler, tülaniler ve döşekler gibi yapısal
kısımların ve elemanlarının gözle muayenesi yapıldı mı yeterli tutya yerleştirilmiş
mi?
9 Ahşap teknelerde kalafatlama yapıldıktan sonra macun, boyası veya verniklenme
işlemleri yapılmış mı?
10 Pervane ve kanatlarının deformasyon var mı?
11 Dümen ve yelpazesi burç ve yataklarında deformasyon var mı?
12 Lumbuzların alt kenarlarının su hattından en az 500 mm yüksekte olması
gerekir.
BÖLÜM-II: GÜVERTE ÜZERİ DENETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK MADDELER
1 Üst yapıdaki açıklıklar, geminin yapısal bütünlüğüne uygun mu?
(Deniz tesirine maruz güverteler su geçirmez olur ve tüm açıklıklar su geçmez,
standarda uygun, sabit kapatma donanımları ile donatılmalıdır.)
2 Havaya açık perdelerdeki kapılar deniz ve hava koşullarına dayanıklı mı?
3 Vardavelalar, parampetler, frengiler, hava firarları, havalandırmalar ve iskandil
boruları yeterli mi herhangi bir deformasyon var mı?
(Liman seferi dışında sefer yapan gemiler, Yükleme Sınırı Sözleşmesine göre teçhiz
edilmek zorundadır.)
4 Lumbuzlar, pencereler ve tekneye bağlanma donanımları geminin sefer bölgesi
ve gemide bulunduğu konuma göre dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
23
5 Tekneye monte edilmiş ekipman ve donanımların (direk, ırgat, makine, vb) bağlantı
noktalarında her hangi bir deformasyon var mı?
6 Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemilerde en az bir adet demir ırgatı
bulunacaktır.
7 Zincirlik, zincirin istifine uygun boyutlarda mümkün olduğunca su geçirmez ve
yeterli bir dreyne sahip olmalıdır.
8 Yakıt ve yağ alım istasyonları etrafına, taşan yakıt ve yağın tehlike oluşturmasını
önleyecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? Yağ /Yakıt tankları hava
firarlarının alev kesici teli mevcut mu?
9 Kapalı kargo mahalleri ve makine dairesinin havalandırma kanallarının üst
çıkışlarının yanmaz kapama donanımına sahip olması gerekir.
BÖLÜM-III: YAŞAM MAHALLİ DENETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK MADDELER
1 Salonlar ile makine dairesi arasında izolasyon sağlanmış mı?
(Tam boyu 15 metre ve üzerinde uluslararası sefer yapan yatlar ile, 36 dan fazla yolcu
taşıyan yolcu gemilerinin makine dairesi ile yaşam mahalli/yolcu salonu perdesi/
güverte arası ısıya karşı izole edilir.)
2 Kamaralarda akümülatör bulunmayacaktır.
(Aydınlatmaya özel olarak uyarlanmış bataryalar dışında, kamaralarda akümülatör
bataryaları yerleştirilmez.)
3 Haberleşme sistemini besleyebilen ve bu sistemin uygun yerlerine konacak acil
aydınlatmayı sağlayabilen şarj edilebilir özel bir akü var mı?
(Bu aküler mümkün olan en yüksek güverteye konulur ve teknenin elektrik
donanımından ayrılır.)
4 Tam boyu 24 metre ve üzerindeki yolcu gemilerinde ve İdari liman seferi hariç tam
boyu 24 metre ve üzerindeki diğer gemilerde yangın ve emniyet planı ve yangınla
mücadele dokümanının olması zorunludur.
5 Aydınlatma lambaları, kırılmalarını önlemek üzere korumalı olmalıdır.
6 Baş çatışma perdesi mevcut mu?
(15 metre ve üzerindeki tüm gemiler ile boyuna bakılmaksızın tüm yolcu gemilerinde
bir baş çatışma perdesi bulunur. Su hattı hizasından itibaren su hattı boyunun %5 i
ile %10 u arasında bir mesafeye konulur.)
7 Kıç pik perdesi mevcut mu?
(Tam boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerde diğer perdelere ilaveten bir kıç
pik perdesi bulunur ve perde güvertesine kadar su geçirmez şekilde yerleştirilir.
Makine dairesi olan gemilerde makine dairesinin önüne de bir su geçirmez perde
yerleştirilir.)
24
8 Yolcu mahallerine açılan kaportalar her iki taraftan açılıp kapatılabiliyor mu?
9 Dahili anons sistemi bulunuyor mu?
(Tam boyu 24 metre ve üzerindeki yolcu gemilerinde ana güç kaynağından ve acil
güç kaynağından beslenecek ve geminin her tarafından duyulabilecek şekilde dâhili
anons sistemi bulunur. Bu sistem yerine eşdeğer bir sistemde kullanılabilir)
10 Genel alarm sistemi mevcut mu?
(Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemilerde acil durum güç kaynağından beslenen,
kumanda mahallinden kontrol edilen ve tüm yaşam mahalli ile personel ve varsa
yolcu kullanımına açık tüm mahallerden duyulabilir özellikte bir genel alarm sistemi
bulunur.)
BÖLÜM-IV: MAKİNA DAİRESİ DENETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK MADDELER
1 Ana makine ve yardımcıların sabitleştirme ekipmanları iyi durumda mı?
2 Makinenin açıktaki hareket eden veya sıcak parçalarının tehlike oluşturması
önlenmiş mi?
3 Elektrik sistemi mürettebatı ve gemiyi elektrik zararlarından koruyacak şekilde
tahsis edilmelidir.
4 Egzoz devreleri sızdırmazlık sağlamalı ve insanların temasına ya da diğer
malzemelere temas eden kısımları izolasyon kaplamaları ile kaplanmalıdır.
5 Yakıt boruları uygun mu?
(Yakıt boru devreleri sıcak bölgelerden elektrik kablolarından ve elektrik
armatürlerinden mümkün olduğu kadar uzak, korozyona, ısıya, tuza, titreşime ve
aşınmaya dayanıklı paslanmaz metalik çekme (çelik) malzemeden imal edilmiş
olması gerekir. Çelik borunun uygulama zorluğu olan yerlerde uygun standartta
yakıt hortumları kullanılabilir.)
6 Makine dairesinde yeterli cebri (doğal yolla olmayan Ör: motor vasıtasıyla)
havalandırma sağlanmalıdır?
(Makine dairesi ana mahalleri, makineler, kazanlar veya pompa daireleri tüm hava
şartlarında ve tam güçte çalıştığında, personel konforu ve makine işletiminin
için yeterli miktarda cebri havalandırma sağlayacak şekilde donatılır.)(Tam boyu
24 metreden küçük gemilerde yeterli olması kaydı ile doğal havalandırmaya izin
verilebilir)
7 Gemilerin makine dairelerinde pencere, lumbuz gibi aydınlık veya havalandırma
maksatlı açıklıklar olmamalıdır.
8 Akülerin bulunduğu yerler gaza karşı havalandırılmalı, sintineden uzak olmalı ve
üzerlerine bir şey düşmesine karşılı korumalı bir yere konuşlandırılmalıdırlar.
25
9 Yangın pompası mevcut mu?
(Tam boyu 15 metre ve üzerinde olan veya 36’dan fazla yolcu taşıyan gemilerde sabit
yangın pompasının bulunması ve bağımsız veya sevk motoru ile tahrik edilebilir
olması zorunludur.)
10 Hangi tip pis su elden çıkarma sistemi kullanılmaktadır?
(Gemilerde;Sabit tank, Parçalama/Dezenfekte sistemi veya Pis su arıtma sistemi
seçeneklerinden en az biri bulunmalıdır.)
11 Parçalama/dezenfekte sistemi bulunuyorsa idaremizce onaylanmış tipte mi?
(Bu sistem sadece siyah su için uygulanır)
12 Eğer siyah su arıtma sistemi bulunuyorsa sistemin IMO tip onayı bulunuyor mu?
13 Eğer arıtma sistemi kullanılıyorsa ön tutma tankı var mı?
(Arıtma sistemi ile donatılan gemi ve su araçlarında, sistemin herhangi bir nedenle
çalışmaması durumuna karşı, yeterli kapasitede ön tutma tankı bulundurulur.)
14 Eğer sabit tank sistemi varsa ve yapısal sorunlar nedeniyle istenilen kapasite
sağlanamıyorsa önereceğiniz maksimum kapasiteyi raporun sonunda belirtiniz.
(Mevcut gemi veya su araçlarında tuvalet, lavabo veya mutfak atıklarından herhangi
birinin doğrudan denize boşaltım bağlantısının bulunduğu yapılar 17.01.2010
tarihten sonraki bir yıl içerisinde pis su tanklarına bağlanır.)
(Tam boy<24 m tüm gemiler ve tarifeli sefer yapan yolcu gemilerinde denetim
görevlisi, bu maddede belirtilen hesap yöntemiyle bulunan gerekli pis su
tank kapasitesinin gemi ve su aracı üzerinde yapısal sorunlar nedeniyle
uygulanamayacağını tespit ettiği durumlarda, bu durumu raporunda belirtir ve
uygulanabilir en yüksek kapasitede pis su tankının tesis edilmesini idareye önerir.)
15 Pis su tahliye devresi üzerinde geri döndürmez valf bulunuyor mu?
16 Yağlı suları biriktirmek için bir sintine tankı mevcut mudur?
(Liman sefer bölgesi hariç tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemilerde sintine suyunu,
yağ ve yakıt atıklarını toplamak için çelik veya eşdeğeri malzemeden yapılmış bir
toplama tankı bulunmalıdır. 150 GT den küçük tankerler ile 400 GT den küçük diğer
gemilerde toplama tankı kapasitesi en az geminin toplam yakıt tank kapasitesinin %
3 ü kadar veya 1 m3 ten hangisi küçükse o kadar olur. 50 GT ve daha büyük tankerler
ile 400 GT ve daha büyük diğer gemilerde MARPOL 73/78 hükümleri uygulanır.)
17 Eğer sintine tankı (yağlı sular için) mevcutsa denize illegal bir iştirak
bulunmamalıdır.
18 Eğer sintine (yağlı sular için) tankı mevcutsa tankın seviyesini tespit imkanı
bulunmalıdır.
26
19 Eğer sintine tankı (yağlı sular için) mevcutsa bu tankı tahliye devresi olmalı
devrenin sonunda ölçüleri yönetmelikte belirtilmiş bağlantı flenci bulunmalıdır.
20 Teknik Yönetmeliğin Ek-21’e uygun olarak sintine pompası ve sintine alarm
gereksinimleri karşılanıyor mu? Kapalı Mk. dairesi olan 8 metreden büyük teknelerde,
Mk. Dairesinde su seviyesinin yükseldiğini kumanda mahallinde sesli ve ışıklı olarak
bildiren bir alarm düzeneği bulunacaktır.
Ek.4- Ticari Sürat Tekneleri ve 8 m. altı
Balık Avlama tekneleri kara denetim raporu
Ticari Sürat Teknesi Deniz Sörvey Raporu (Liman Seferi için)
Denetim listesi ve raporları için
www.izmirdenizcilik.gov.tr internet
adresinde “Tekne Sörveyi İşlemleri”
bölümünden ulaşılabilir.
27
8 m. altı Balık Avlama Tekneleri Deniz Sörvey Raporu
(Liman Seferi için)
Denetim listesi ve raporları için
www.izmirdenizcilik.gov.tr internet
adresinde “Tekne Sörveyi İşlemleri”
bölümünden ulaşılabilir.
28
Ek.5- Balıkçı Gemileri Deniz Sörveyi Denetim Listesi
Uluslararası seferlerde, uluslararası kurallar ve
Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme hükümleri esas alınacaktır
1-Kaboj seferinde can filikası, kurtarma botu veya hizmet botundan en az birinin bulunması ve gemide bulunan kişi
sayısı kadar %100 kapasiteyi sağlaması, sağlamazsa ilave can salı istenecektir.
2-Can simidi birden fazla ise en az biri el inceli biri ışıklı şamandıralı olacaktır.
3-300 GT ve üzeri gemiler için 1 adet (Kabotaj seferinde el VHF’i yoksa bir çift volki-tolki olacaktır).
4-300- 500 GT arası 1 adet ve 500 ve üstü 2 adet.
5-Toplam makine gücü 375 kW’dan büyük her gemi 45 kg’lık 1 adet foam portatif yangın söndürücü ilave
edilecektir.
6-Tutuşma sıcaklığı 55˚C altında yakıt kullanan tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemilerden veya ana makinelerin
toplam gücü 736 Kw ve üstü olan gemilerden istenir.
7-Radar reflektör 195 cm³’ten küçük olmayacaktır.
* Bölge Müdürlüğünce Geminin yapısal
8-500 GT ve üstü gemilerden 1 adet.
durumu, çalışma alanı ve uygulanabilirliliği
9-300 GT ve üstü gemilerden.
göz önüne alınarak yukarıdaki bazı
10-Ek-21’e göre bakılacak.
maddelere yönelik muafiyet verilerek geçici
11-Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemilerden
bir süre veya tamamen kaldırılabilr.
* Muafiyetlerle ilgili uygulama her yılın
Şubat ayında belirlenir.
29
Ek-6 LİMAN SEFERİ BÖLGESİNDEKİ YOLCU GEMİSİ / MOTORU VE
GEZİNTİ / TENEZZÜH GEMİSİ DENİZ SÖRVEYİ DENETİM LİSTESİ
1-Can filikası, kurtarma botu veya hizmet botundan en az birisi var ise can salı kapasitesine ilave edilecektir. Toplamda
%100 kapasite sağlanacaktır.
2-İdari liman seferinde en az 4 adet olmak üzere, toplam kapasitenin %5 kadar can simidi.
3-Manavgat Irmağı, Dalyan kanalı, Bartın deresi, Haliç içi sefer yapan gemilerde zorunlu değildir.
4-Toplam makine gücü 375 kW’dan büyük her gemi 45 kg’lık 1 adet foam yangın söndürücü ve salon boyunun her 10
metresi için 1 adet 6 kg lık portatif yangın söndürücü ilave edilecektir. * Bölge Müdürlüğünce Geminin yapısal
5-36’dan fazla yolcu taşıyan gemiler içindir.
durumu, çalışma alanı ve uygulanabilirliliği
6-Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemiler içindir.
7-300 GT ve üzeri gemiler içindir.
göz önüne alınarak yukarıdaki bazı
8-Radar reflektör 195 cm³’ten küçük olmayacaktır.
maddelere yönelik muafiyet verilerek geçici
9-Ek-21’e göre bakılacak
10-18 GT’dan büyük veya 12 yolcudan fazla taşıyan gemilerden istenir. bir süre veya tamamen kaldırılabilr.
* Muafiyetlerle ilgili uygulama her yılın
11-El ışıldağı tam boyu 15 metre üstü gemilerden istenecektir.
Şubat ayında belirlenir.
30
Ek-7 TİCARİ YATLARIN DENİZ SÖRVEYİ DENETİM LİSTELERİ
Uluslararası seferlerde, uluslararası kurallar ve
Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme hükümleri esas alınacaktır.
1- Kabotaj seferinde can filikası, kurtarma botu veya hizmet botundan en az birinin bulunması ve %100 kapasiteyi sağlaması,
sağlamazsa ilave can salı istenecektir.
2- Can simidi bir adet ise el inceli, birden fazla ise en az biri el inceli biri ışıklı şamandıralı olacaktır.
3- Tüm ticari yatlarda olacak ayrıca, 300 GT ve üzeri ile 12-36 arası yolcu taşıyan uluslar arası sefer yapan gemilerde VHF cihazı DSC özellikli olacaktır.
4- Toplam makine gücü 375 kW’dan büyük her gemi 45 kg’lık 1 adet foam portatif yangın söndürücü ilave edilecektir.
5- Tutuşma sıcaklığı 55˚C altında yakıt kullanan 15 metre üzeri veya ana makinelerin toplam gücü 736Kw ve üstü olan gemilerden istenir.
6- Tam boyu 15 m ve üzeri gemiler.
7- Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemiler içindir.
8- Banyo, tuvalet, lavabo ve kuzineden en az birisi varsa.
9- 300 GT a kadar ve 12-36 arası yolcu taşıyan gemilerde 1 adet, 300 GT ve üzeri 2 adet
10- Tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemilerden veya 12-36 arası yolcu taşıyan ve uluslar arası sefer yapan gemilerden istenecektir.
11- 300 GT den büyük uluslar arası sefer yapan ve 12-36 arasında yolcu taşıyan ticari yatlarda elektrikli iskandil zorunludur.
12- Ahşap ve fiber tekneler içindir. 195 cm³’ten küçük olmayacaktır. * Bölge Müdürlüğünce Geminin yapısal
13- 300 GT üzeri veya 12 ile 36 arası yolcu taşıyanlar içindir
durumu, çalışma alanı ve uygulanabilirliliği
göz önüne alınarak yukarıdaki bazı
maddelere yönelik muafiyet verilerek geçici
bir süre veya tamamen kaldırılabilr.
* Muafiyetlerle ilgili uygulama her yılın
Şubat ayında belirlenir.
31
Ek.8- ULUSAL SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ
DENETİM LİSTESİ
32
* Bölge Müdürlüğünce Geminin yapısal durumu, çalışma alanı ve
uygulanabilirliliği göz önüne alınarak yukarıdaki bazı maddelere
yönelik muafiyet verilerek geçici bir süre veya tamamen kaldırılabilr.
* Muafiyetlerle ilgili uygulama her yılın Şubat ayında belirlenir.
33
Ek.9- 500 GT’DEN AZ ULUSLARARASI SEFER YAPAN YÜK VE
HİZMET GEMİLERİ DENETİM LİSTESİ
I-SERTİFİKALAR
1–1969 Tonaj Sertifikası (Tescil boyu 24 metre ve üzeri gemiler)
2-Denize Elverişlilik Belgesi
3-Gemi Tasdiknamesi
4-Yükleme Sınırı Sertifikası (Fribord boyu 24 metre ve üzeri gemiler)
5-Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (50 Net üzeri gemiler)
6-Telsiz Emniyet Sertifikası (300 GT ve üzeri gemiler)
7- Uluslararası Deniz Kirlenmesini Önleme Sertifikası (150 GT ve üzeri Tanker ve
400 GT ve üzeri Yük gemileri)
8-Pis Sular ile Deniz Kirlenmesini Önleme Sertifikası (400 GT ve üzeri gemiler)
9-Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası (400 GT ve üzeri gemiler)
II-DÖKÜMANLAR
1-Petrol Kirliliği Acil Planı (150 GT ve üzeri tanker ve 400 GT ve üzeri yük
gemileri)
2-Çöp Yönetim Planı (15 kişiden fazla veya 400 GT üzeri tüm gemiler)
3-Stabilite Bukleti (Fribord boyu 24 metre ile boyuna bakılmaksızın 150 kişiden
fazla yolcu taşıyan gemiler)
4-Yangın ve Can Emniyeti Planı (Yaşam mahaline girişte san/isk. muhafaza
içinde ve en az bir adet’de gemi içinde asılı olacak)(Tam boyu 24 metre ve üzeri
gemiler)
5-Yağ Kayıt Defteri (150 GT ve üzeri tanker veya 400 GT ve üzeri yük gemileri)
6-Güverte ve Makine jurnali (Tam boyu 24 metre ve üzeri gemiler)
7-Yük kayıt defteri (150 GT ve üzeri tankerler)
8-Role Cetveli (3 adet, köprü üstü, makine dairesi, yaşam mah.)
III-CAN GÜVENLİĞİ
1-Paraşütlü İşaret fişekleri (4 adet), El maytabı(4 adet), duman kandili (2 adet)
2-Halat atar (1 adet)
3-Aldis lamba (150 GT ve üzeri gemiler) veya ışıldak (150 GT altı gemiler)
4-Dalma giysisi (personel sayısı kadar)
5-Can yelekleri (kişi başına 1 adet, 2 adet yedek)
6-Can simitleri (tam boyu 24 metreye kadar 6 adet, 24 metre ve üzeri 8 adet, 2
adeti man over board)
34
7-IMO sembolleri
8-Pilot çarmıhı
9-Emergensi güc kaynağı
10-Emergensi aydınlatma (kaçış yolları, toplanma mahalleri, koridorlar, köprü,
makine dairesi, dümen dairesi)
11-Kaplinler, dişliler, V kayış kasnakların üzerine muhafaza yapılacaktır.
12-Can kurtarma araçları; can filikası, kurtarma botu veya hizmet botu(motorlu
ve indirme donanımlı) ve %100 kapasiteli can salı, can salı/salları sancak/iskele
taşınamıyorsa her bir tarafta %100 kapasiteli olacak.
13-Can Kurtarma aracı kullanma talimatları
14-Kaçış yolları
IV-SEYİR GÜVENLİĞİ
1-Radar (IMO kurallarına uygun 9 GHz frekans bandında)
2-Navtex
3-GPS
4- 1VHF(300 grt ve üzeri gemilerde VHF/DSC kabiliyetli olacak)
5- 2 MF/DSC (A1 seyir alanında istenmez. 300 GT ve üzeri gemiler ve A2 seyir
alanında istenir.)
6-Radar transponder (1adet)
7-EPIRB (300 GRT ve üzeri gemilerde 1 adet)
8 -İki yönlü el VHF ve bataryası (2 adet)(300 GT ve üzeri gemilerde)
9-Dâhili muhabere (kaptan köşkü ile makine ve dümen dairesi arası ve baş, kıç ve
toplanma mahali) (300 GT ve üzeri gemilerde)
10- Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uygun seyir fenerleri ile ses ve
işaretleri
11-Dürbün
12-Dümenci pusulası (150 GT’den küçük gemiler)
13-Standart Magnetic pusula (150 GT ve büyük gemiler)
14-Dümen dairesinde; dümen açısı görülecek, emergensi dümenin kullanma
talimatı asılı ve zemin kaymaz yapıda olacaktır.
15-El iskandili veya elektrikli iskandil.
16-Barometre
17-Termometre
18-Kronometre
V-DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME
1-Sintine düzenlemesi (Tam boyu 24 metre ve üzeri gemiler)
2-Çöp düzenlemeleri
35
VI-YANGIN GÜVENLİĞİ
1-Genel alarm (Tam boyu 24 metre ve üzeri gemiler)
2-Yangın alarmı ve algılama sistemi (Ana makinelerinin toplam gücü 736 KW ve
üzeri gemiler)
3-İtfaiyeci donanımı
4-Yangın pompası ve devresi (Tam boyu 15 metre ve üzeri gemiler)
5-Yangın Muslukları (Yeri ve sayısı: İki koldan çıkan su her biri tek parça uzun
hortumdan olmak üzere bütün mahallere ulaşabilecek şekilde ayarlanacaktır.
Yangın muslukları korunan mahallerin girişlerinin yakınlarına yerleştirilecektir.)
6-Yangın Hortumları
7-Nozullar; Bütün nozullar çift fonksiyonlu (sprey/jet) tipte olacak, başlık boyutları
12 mm’den daha küçük olmayacak.
8-Portatif yangın söndürme aletleri (Her biri en az 6 kg kapasiteli olacak, yaşam
mahalleri, servis mahalleri, kontrol istasyonları ve makine mahallerine uygun tipte
ve İdarenin yeterli bulacağı sayıda temin edilecek, ayrıca ana makinaların toplam
gücü 375 Kw üzerindeki gemilerde makine dairesi için 1 adet 45 lt kapasiteli
arabalı foam temin edilecek)
9-Güverte üzerinde yangın sabit söndürme (Foam) sistemi (Tankerlerde)
10- Makine dairesi ve pompa dairesine sabit yangın söndürme (Ana makinelerin
toplam gücü 736 Kw ve üzeri olan gemiler)
11-Yakıt valfleri için uzaktan kapama tertibatları yapılacak. (Kapasitesi 500 lt ve
üzerindeki yakıt tankları için)
12-Yakıt transfer pompalarının, makine dairesi fanlarının uzaktan stop butonları
olacak
13-Emergensi yangın pompası 15-Tank seviye göstergeleri muhafaza altına
alınacak
14-Tüm egzost devrelerine izolasyon yapılacak
15-Mutfakta 1 adet yangın battaniyesi olacak
16-Mutfaktaki davlumbaz yağ tutucu filtre ile donatılacak
17-Boyahane için sabit yangın söndürme sistemi ve gas proof lamba konacak.
(yüzey alanı 4.5 m2’den büyükler için)
18-Tüm boru devreleri IMO kod prosedürüne uygun renklerde boyanacak.
19-Makine dairesi dip tanklarına ait iskandil boruları küre valf ile donatılacaktır.
20-Havalandırma kanalları ve manikaları hava kesme klapeleri ile donatılacaktır.
* Bölge Müdürlüğünce Geminin yapısal durumu, çalışma alanı ve
uygulanabilirliliği göz önüne alınarak yukarıdaki bazı maddelere
yönelik muafiyet verilerek geçici bir süre veya tamamen kaldırılabilr.
* Muafiyetlerle ilgili uygulama her yılın Şubat ayında belirlenir.
36
Denetim listesi ve raporları için
www.izmirdenizcilik.gov.tr internet
adresinde “Tekne Sörveyi İşlemleri”
bölümünden ulaşılabilir.
Ek.10- SU ARACI DENİZ SÖRVEYİ DENETİM LİSTESİ
Can yeleği : Su aracında bulunan kişi sayısı kadar can yeleği olacaktır.
Can simidi : 2 adet, biri el inceli.
Portatif yangın söndürme aleti : Yangın çıkma riski olan su araçlarında (idarenin yeterli
gördüğü miktarda)
İlk yardım seti :
Pis su tankı : Pis su oluşturacak yapı var ise istenir
Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne :
uygun seyir fenerleri ile ses ve işaretleri
Stabilite bukleti : Fribord boyu 24 metrenin üzerinde yük taşıyan su
araçları ile yüzer havuzlarda stabilite bukleti olacaktır.
(Yüzer havuzlar için gemi havuza oturmuş halde hesap
yapılmalıdır, tam dalış yapmış bir havuzun hiçbir
noktasındaki emniyet fribord 1 m den az olmamalıdır.)
Bağlama elemanları : Su aracının cinsine göre yeterli miktarda bağlama
donanımı ile teçhiz edilir.
:
Yangın pompası Yüzer havuzlar ile tam boyu 24 metre ve üzerinde olan
ve yangın çıkma riski olabilecek yapıdaki su araçlarından
istenir.
Yangın hortumu, nozulu, musluğu : Yangın pompası istenen su araçlarında olacak, su aracının
her yerine ulaşacak şekilde donatılacaktır.
* Bölge Müdürlüğünce Geminin yapısal durumu, çalışma alanı ve
uygulanabilirliliği göz önüne alınarak yukarıdaki bazı maddelere yönelik
muafiyet verilerek geçici bir süre veya tamamen kaldırılabilr.
* Muafiyetlerle ilgili uygulama her yılın Şubat ayında belirlenir.
37
Ek-11 HİZMET BOTUNUN DENETİM LİSTESİ
Hizmet botu can kurtarma aracı olarak kullanılacaksa, katı yada şişirebilir özellikte
yeterli sephiyeye (yüzebilirliliğe) sahip, motorlu su aracıdır. Şişme botlar en az
3 bağımsız bölmeden oluşmalıdır. Üreticisi tarafından kapasitesi belirtilmemiş
hizmet botlarının kapasitesi, botun üç ana ölçüsünün 2 katsayı ile çarpımından
elde edilecek değerdir. Hizmet botu kapasitesi: LxBxDx2 dir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
10.
11.
12.
13. 14.
15. 16. 17.
18. 19.
20.
21.
22.
Sakin denizde hareketi sağlamak için yeter yüzerlikli kürekler
1 deniz demiri ve 5 metreden kısa olmayan yeterli kuvvette bir halat
El feneri (yedek pilli)
1 adet düdük(yüzebilir veya yüzebilirliği sağlanmış)
İlk yardım seti
20 metreden az olmayan 1 can halatı ve ona bağlı yüzer bir can halkası
Radar reflektörü
Yüzer emniyet çakısı
İki adet sünger
Kişi başına 1 litre içme suyu
2 kg’lık yangın söndürme cihazı
Yeterli gıda(SOLAS’a uygun)
En az 20 metre parima içinde kullanılan yedekleme halatı
2 adet paraşütlü işaret fişeği
2 adet el maytabı
2 adet yüzer duman kandili
Kişi başına 6 dozluk deniz tutma ilacı
Bir takım olta
Denizde canlı kalma el kitabı
Gündüz işaret aynası
El pompası
Kova
* Bölge Müdürlüğünce Geminin yapısal durumu, çalışma alanı ve
uygulanabilirliliği göz önüne alınarak yukarıdaki bazı maddelere yönelik
muafiyet verilerek geçici bir süre veya tamamen kaldırılabilr.
* Muafiyetlerle ilgili uygulama her yılın Şubat ayında belirlenir.
38
39
GSK HARÇLARI
1- Tonilato Belgesi Harç hesaplanması ve yatırılması:
http://www.denizcilik.gov.tr/ internet adresinde e-TAHSİLAT bölümünden giriş yapılarak
teknenin net tonilatosuna göre sistem tarafından otomatik olarak hesaplanıp belirlenen
miktar Bankaya yatırılmalı ve dekontu müracaat esnasında gösterilmelidir.
Karşılaştırma yapılabilmesi (2010 yılı) için hesap yöntemi:72,05 TL sabit ücretten sonra;
150 Net tonilatoya kadar her net tonilato başına 0,539 TL,
500 Net tonilatoya kadar 150 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,539 TL,
3000 Net tonilatoya kadar 500 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,407 TL.
3000 Net tonilatodan büyükler için 3000 net tonilatodan sonraki her net tonilatoya 0,22 TL
olarak hesaplanır, ödenecek miktar 2905,95 TL’den fazla olamaz.
Örnek : (Teknenize uygun olan örneği inceleyiniz)
3,5 net tonilato için: 72,05+(3,5x0,539)=72,05+1,8865=73,9365 TL (Yetmişüç TL. doksandört
kuruş)
150 net tonilato için:72,05+(150x0,539)=72,05+80,85=152,90 TL (yüzelliiki TL. doksan kuruş)
205 net tonilato için:152,90+{(205-150)x0,539}=152,90+{55x0,539}=152,90+29,645=182,545
TL.(Yüzsekseniki TL. ellibeş kuruş)
500 net tonilato için: 152,90+{(500-150)x0,539}=152,90+{350x0,539}=152,90+188,65=341,55
TL.(Üçyüzkırkbir TL. ellibeş kuruş)
680 net tonilato için: 341,55+{(680-500)x0,407}=341,55+{180x0,407}=341,55+73,26 =414,81
TL. (Dörtyüzondört TL seksenbir kuruş)
3000 net tonilato için: 341,55+{(3000-500)x0,407}=341,55+{2500x0,407}=341,55+1017,5
=1359,05 TL
14000 net tonilato için: 1359,05+{(14000-3000)x0,22}=1359,05+{11000x0,22}=1359,05+2440
=3779,05 TL’dir ancak, hesap sonucu 3779,05 TL olmasına rağmen ödenecek miktar 2905,95
TL’den fazla olamayacağından ödenmesi gereken tutar 2905,95 TL’dir.
40
2- Denize Elverişlilik Belgesi Harç hesaplanması ve yatırılması:
http://www.denizcilik.gov.tr/ internet adresinde e-TAHSİLAT bölümünden giriş yapılarak
teknenin net tonilatosuna göre sistem tarafından otomatik olarak hesaplanıp belirlenen
miktar Bankaya yatırılmalı ve dekontu müracaat esnasında gösterilmelidir.
Karşılaştırma yapılabilmesi (2010 yılı) için hesap yöntemi:35,50 TL sabit ücretten sonra;
150 Net tonilatoya kadar her net tonilato başına 0,407 TL,
500 Net tonilatoya kadar 150 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,22 TL,
500 Net tonilatodan fazlası için 500 net tonilatodan sonraki her net tonilato başına 0,11 TL.
olarak hesaplanır, ödenecek miktar 1089,30 TL’den fazla olamaz.
Örnek : (Teknenize uygun olan örneği inceleyiniz)
3,5 net tonilato için: 35,50+(3,5x0,407)=35,50+1,4245=36,9245 TL (Otuzaltı TL. doksanüç
kuruş)
150 net tonilato için:35,50+(150x0,407)=35,50+61,05=96,55 TL (doksanaltı TL. ellibeş kuruş)
205 net tonilato için: 96,55+{(205-150)x0,22}=96,55+{55x0,22}=96,55+12,10=108,65TL.
(Yüzsekiz TL. altmışbeş kuruş)
500 net tonilato için: 96,55+{(500-150)x0,22}=96,55+{350x0,22}=96,55+77=173,65 TL.
(Yüzyetmişüç TL. altmışbeş kuruş)
680 net tonilato için: 173,65+{(680-500)x0,11}=173,65+{180x0,11}=173,65+19,80 =193,45 TL.
(Yüzdoksanüç TL kırkbeş kuruş)
14000 net tonilato için: 173,65+{(14000-500)x0,11}=173,65+{13500x0,11}=173,65+1485
=1658,65 TL’dir ancak, hesap sonucu 1658,65 TL olmasına rağmen ödenecek miktar 1089,30
TL’den fazla olamayacağından ödenmesi gereken tutar 1089,35 TL’dir.
- Liman ve Kıyı Tesisleri geçici işletme / işletmeye açılma sörveyleri: 1000 TL
41
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE İŞLEMLER NASIL YÜRÜTÜLÜR
42
İŞLEM SÜRELERİ :
* Bölge Müdürlüğümüz ofislerinde neticelendirilebilen işlemlerde dış etkenler hariç 1 saat,
* Sörvey ve belgelendirme işlemlerinde tekneye kontrol gerektiren hallerde dış etkenler
hariç 1 gün,
* Kıyı yapıları, su ürünleri yetiştiriciliği işlemlerinde ortalama 1 hafta,
* Tayfalar için İzmir Liman Başkanlığı’na başvuran gemi adamlarının işlemleri 1 saat,
* Zabitanlar için İzmir Liman Başkanlığı’na başvuran gemi adamlarının işlemleri (kod
açılması harici) 1 saat,
* Tayfalar için dış Liman Başkanlığı’na başvuran gemi adamlarının işlemleri 1 gün,
* Zabitanlar için dış Liman Başkanlığı’na başvuran gemi adamlarının işlemleri 3-5 gün içinde
yapılır.(kod açılması halinde)
* Gemiler için Yanaşma/Demir Ordinosu Düzenleme işlemi ortalama 10-15 dakika,
* Liman Çıkış Belgesi Düzenleme/Onaylama işlemi ortalama 15-30 dakika,
* Transitlog Belgesi Düzenleme işlemi ortalama 15-20 dakika,
* Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Düzenleme işlemi ortalama 15 dakika,
* Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) Muaf Yakıt Alım Defteri (YAD) Düzenleme işlemi ortalama
30 dakika,
* MGS ve TUGS’ a İlişkin Gemi Sicil İşlemi ortalama 60 dakikadır.
Sorun ve Önerileriniz İçin
İLETİŞİM KURUNUZ
Adres: Atatürk Cad. No:178 Alsancak / İZMİR
Tel: 0232 4637320 Faks: 0232 4636663
e-posta : [email protected]
43
NOTLAR
44

Benzer belgeler