FCK 9692 EMG XS

Transkript

FCK 9692 EMG XS
FIRIN KURULUM, BAKIM VE
KULLANIM TALĠMATLARI
90x60 cm (M9V tipi)
FCK 9692 EMG XS
CĠHAZI KURMADAN VE KULLANMADAN ÖNCE TALĠMAT KĠTAPÇIĞINI
OKUYUN.
Üretici, cihazın yanlıĢ kurulumu ya da hatalı kullanımına bağlı olarak meydana
gelebilecek herhangi bir kiĢisel hasar ya da mal hasarından sorumlu olmayacaktır.
Bu kitapçıkta bulunan herhangi bir basım ya da kopyalama hatasına bağlı herhangi bir
hatadan üretici sorumlu değildir. Ayrıca belirtilen rakamlar sadece gösterge amaçlıdır.
Üretici; gerekli ve faydalı olduğu düĢünüldüğünde, güvenlik ve çalıĢtırma özelliklerini
etkilemeden, ürünlerinde değiĢiklik yapma hakkını saklı tutar.
ĠÇĠNDEKĠLER:
TEKNĠK KURULUM KILAVUZU ............................................................................................................................ s.2
Fırının kurulumu – Kurulum bilgileri ...................................................................................................................... s.2
Odaların havalandırılması ..................................................................................................................................... s.3
Yüksekliği ayarlanabilir ayak ................................................................................................................................ s.3
Ayak panelinin takılması ....................................................................................................................................... s.3
Yükselticinin takılması ........................................................................................................................................... s.3
Ocak rayı ve fırın kolunun takılması ...................................................................................................................... s.3
Devrilme önleyici sisteminin takılması ................................................................................................................... s.3
Gaz bağlantısı ...................................................................................................................................................... s.3
Farklı Gaz ve ocak ayar tiplerine göre ayarlama ................................................................................................... s.4
Elektrik bağlantısı ................................................................................................................................................. s.5
AYGITIN BAKIMI – Parçaların değiĢtirilmesi ........................................................................................................ s.5-6
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ....................................................................................................................... s.6
Kontrol paneli ve kontrol tiplerinin açıklaması ....................................................................................................... s.6
Ocakların kullanımı ............................................................................................................................................... s.7
Gazlı fırının kullanılması ...................................................................................................................................... s.7-8
2+0 yön değiĢtirici düğmesinin kullanılması .......................................................................................................... s.9
Elektrikli termostatın kullanılması .......................................................................................................................... s.9
9+0 anahtarının kullanılması ................................................................................................................................. s.9
Geleneksel elektrikli fırının kullanılması ............................................................................................................... s.10
Havalandırmalı elektrikli fırının kullanılması .......................................................................................................... s.10-11
Elektrikli ızgara – havalandırmalı elektrikli ızgaranın kullanılması ......................................................................... s.11
Termometrenin kullanılması .................................................................................................................................. s.12
Kendini temizleme özellikli fırının kullanılması ...................................................................................................... s.12
Cihazın temizlenmesi ............................................................................................................................................ s.12
BU CĠHAZ PROFESYONEL OLMAYAN, EVDE KULLANIM ĠÇĠN TASARLANMIġTIR.
TEKNĠK KURULUM KILAVUZU
Bu cihaz, Avrupa yönetmeliği 2002/95/EC’e uygundur.
Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklarıyla (WEEE) ilgili Avrupa yönetmeliği
2002/96/EC’ye uygundur.
Bu kılavuz Elektrikli ve Elektronik Ekipmanla ilgili iade ve geridönüĢümün Avrupa
çapındaki geçerliliğinin ana hatlarıdır.
KURUCU BĠLGĠLERĠ
Kılavuzun bu bölümünde listelenmiĢ olan kurulum, tüm ayarlar, dönüĢümler ve bakım vasıflı personel (Franke
yetkili servis personeli) tarafından gerçekleĢtirilmelidir.
YanlıĢ kurulum; mal hasarı veya insan ya da hayvan yaralanmasına neden olabilir, bundan da üretici sorumlu
tutulamaz.
Cihaz güvenlik veya otomatik ayarlama cihazları, sistemin servis ömrü sırasında sadece üretici veya yetkili satıcı
(Franke yetkili servis personeli) tarafından değiĢtirilebilir.
FIRININ KURULUMU
ÇeĢitli gevĢek parçaları iç ve dıĢ paketten çıkardıktan sonra fırının hasarlı olmadığından emin olun. Herhangi bir Ģüpheniz
varsa cihazı kullanmayın ve vasıflı personelle (Franke yetkili servisi ile ) bağlantı kurun.
Tüm tehlikeli paketleme parçalarını (polistiren köpük, torbalar, karton, tel zımbalar, vs.) çocuklardan uzak
tutun.
Cihaz, duvarına yanına serbest bir ünite olarak kurulabilir ya da iki duvar arasına yerleĢtirilebilir (ġekil 1). ÇalıĢma
yüzeyinin yüksekliğini aĢan tek bir yan duvar mümkündür. Bu, fırının kenarından minimum 70 mm uzaklıkta olmalıdır
(ġekil 1)
BitiĢik mobilya parçalarının duvarları ve fırının arkasındaki duvar, minimum 65 K yüksek sıcaklığa dayanabilecek ısı
geçirmez materyalden yapılmalıdır.
UYARI: gaz Ģebekesine bağlantıda sadece yürürlükteki doğal standartlara uygun metal esnek borular
kullanılmalıdır.
2
CĠHAZIN KURULUMU ĠÇĠN ÖNEMLĠ BĠLGĠLER
Fırın, serbest bir ünite olarak ya da mutfak üniteleri arasına ya da mutfak ünitesi ve duvar arasına ayrıca
takılabilir. Cihaz UNI 7129 ve UNI 7131 standartlarında belirlenen düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır.
Bu cihaz yanma ürünleri çıkaran cihazlara bağlanmaz.
Oda havalandırma ile ilgili olarak aĢağıda anlatılan yönergelere özellikle odaklanılmalıdır. ÇalıĢma yüzeyinin
üstüne takılı herhangi bir asılı dolap 700 mm’den az olmayacak bir uzaklıkta olmalıdır.
ODANIN HAVALANDIRILMASI
Cihazın doğru çalıĢmasını sağlamak için kurulduğu oda sürekli havalandırılmalıdır. Odanın hacmi 25 m³ altında
olmamalı ve gerekli hav a miktarı, düzenli gaz yanması ve odanın havalandırılmasına uygun olmalıdır.
Doğal hava odanın duvarlarındaki sabit açıklıklardan akacaktır. bu açıklıklar dıĢarıya bağlanacak ve oda havalandırmayla
ilgili mevcut ulusal standartlarla tanımlanan minimum kesit bulunmalıdır (bakınız ġekil 3).
Bu açıklıklar, tıkanmayacakları Ģekilde yapılmalıdır.
Dolaylı havalandırmaya havalandırılacak odanın yanındaki odalardan hava alarak da izin verilir.
YER VE HAVALANDIRMA
Gazlı piĢirme cihazları, yanma ürünlerini her zaman bacalar, baca delikleri ya da direk olarak dıĢarı bağlı kapaklarla
boĢaltmalıdır (bakınız ġekil 4). Kapak takılamazsa cama takılı ya da direk olarak dıĢarı bakan bir fan kullanmak
mümkündür, bu fan; havalandırma düzenlemelerine tam olarak uyulması koĢuluyla cihazla birlikte çalıĢtırılacaktır (bakınız
ġekil 5).
YÜKSEKLĠK AYARLI AYAKLAR (Ģekil 6)
Ayaklar üstteki kutudadır.
Ayaklar, fırın son kurulum konumuna yakınken takılmalıdır, piĢiricinin ayaklar üzerinde uzun mesafelerde hareket
ettirilmesi güvenli değildir.
Fırını paketinden çıkardıktan sonra soğutucu ayaklarını alttaki tabanlara takmak için ayağınızla kaldırın. Ağırlığı ayaklar
ve grup tespit parçaları üzerinde olacak Ģekilde fırını yavaĢça indirin. Fırını yatırmak yerine kaldırma cihazı ya da palet
kullanımını tavsiye ediyoruz.
AYAK PANELĠNĠN TAKILMASI (sadece bazı modellerde mevcuttur)
Ayakları taktıktan sonra fırının kenarını ġekil 7’deki resimlerde gösterilen Ģekilde takın
YÜKSELTĠCĠNĠN TAKILMASI
Göbeği arkaya sabitleyen iki vidayı (Ģekil 8)’de gösterilen Ģekilde sökün
Ayağı yerleĢtirin ve altını (Ģekil 8)’de gösterilen Ģekilde iki vidayla sabitleyin.
Ayakla verilen vidaları kullanarak ayağın ortasını sabitleyin (Ģekil 8)
OCAK RAYI VE FIRIN KOLUNUN TAKILMASI
Ray ve kol ayakla birlikte paketlenmiĢtir. Ray
sadece bazı modellerde mevcuttur.
Ocak rayı ve fırın kolunu resimlerde gösterilen Ģekilde takın (9-10-11 no’lu Ģekiller)
DEVRĠLME ÖNLEYĠCĠ SĠSTEMĠN TAKILMASI
Cihazın kazara devrilmesini önlemek için mevcut sistem takılmalıdır. Sistemi Ģekillerde gösterilen Ģekilde takın. 1212 NO’LU ġekiller
CĠHAZIN GAZ BAĞLANTISI
Cihazı gaz Ģebekesine bağlamadan önce yemek ısıtıcı göze takılı etiket ya da fırının arkasındaki bilgilerin gaz
dağıtım Ģebekesi için belirtilenlerle uyumlu olduğundan emin olun.
Elkitabının burada bir yanlıĢlık olabilir mi? son sayfası ve cihazın yemek ısıtıcı gözünde (ya da arkasında)
bulunan etiket cihaz ayarlama koĢullarını gösterir: çalıĢtırma basıncı ve gaz tipi.
ÖNEMLĠ: Bu cihaz yürürlükteki mevcut ulusal standartlara uygun olarak takılmalı ve sadece iyi havalandırmalı bir
odada kullanılmalıdır.
UYARI: Cihazda UNI-ISO 228-1’e göre diĢli ½’’ gazlı silindirik erkek bağlantı kullandığı unutulmamalıdır.
Cihazı esnek lastik bir hortumla gaz Ģebekesine bağlamak için cihazla verilen yardımcı bir hortum nipel bağlantısı
gereklidir (bakınız ġekil 14).
3
FIRIN ĠÇĠN FARKLI GAZ TĠPLERĠNE AYARLAMA
Herhangi bir bakım iĢlemi yapmadan önce cihazı gaz kaynağından ve elektrik ağından ayırın.
FIRIN ĠÇĠN FARKLI BĠR GAZ TĠPĠYLE ÇALIġACAK ġEKĠLDE AĞIZLARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ:
ÇalıĢma yüzeyindeki ocak ağızlarını değiĢtirmek için aĢağıdaki talimatlara uyun:
1) Herhangi bir tipte elektrik temasını önlemek için fiĢi prizden çekin.
2) Izgaraları çalıĢma yüzeyinden sökün (ġekil 15).
3) Ocakları sökün (ġekil 15).
4) 7 mm’lik anahtar kullanarak ağızları gevĢetin ve Tablo 1’deki özelliklere göre yeni gaz tipi için gerekli olanlarla değiĢtirin
(ġekil 16).
Fırın ocak ağzını değiĢtirmek için aĢağıdaki talimatlara uyun:
1) Fırın zeminini sökün (ġekil 17).
2) V vidasını gevĢetin ve ateĢleyici ve termo bağlantıya hasar vermemeye (ġekil 18) dikkat ederek ocağı destekten dıĢarı
çekin.
3) 7 mm’lik anahtar kullanarak R ağzını (ġekil 18) gevĢetin ve Tablo 1’deki özelliklere göre yeni gaz tipi için gerekli ağızla
değiĢtirin.
UYARI: Yukarıda belirtilen değiĢtirme iĢlemlerini tamamladıktan sonra teknisyen aĢağıdaki paragrafta anlatılan
Ģekilde ocakları ayarlamalı, herhangi bir ayar ve ön ayar cihazını kapatmalı ve yeni gaz ayarına uygun Ģekilde
mevcut olanı değiĢtirmek için cihazdaki etiketteki bilgileri uygulamalıdır. Bu etiket yedek ağız torbasındadır.
TABLO N°1: ÇeĢitli gaz tiplerine ayarlama
Ocak
Gaz Tipleri
Basınç
Yardımcı
Yarı hızlı
Hızlı
Çift Halka
FIRIN
Doğal G20
Bütan G30
Propan G31
Doğal G20
Bütan G30
Propan G31
Doğal G20
Bütan G30
Propan G31
Doğal G20
Bütan G30
Propan G31
Doğal G20
Bütan G30
Propan G31
Ağız Çapı
CĠHAZ KATEGORĠSĠ: II2H3+
Anma Kapasitesi
Mbar
1/100 mm.
g/s
l/sa
kw
kkal/s
20
30
37
20
30
37
20
30
37
20
30
37
20
28
37
72
50
50
97
65
65
115
85
85
131
95
95
150
95
95
73
71
127
125
218
214
254
250
327
321
95
167
286
334
429
-
1
1
1
1,75
1,75
1,75
3
3
3
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
860
860
860
1505
1505
1505
2580
2580
2580
3010
3010
3010
3870
3870
3870
AzaltılmıĢ
kwKapasite
Kkal/s
0,48
0,48
0,48
0,6
0,6
0,6
1,05
1,05
1,05
1,8
1,8
1,8
2
2
2
413
413
413
516
516
516
903
903
903
1548
1548
1548
1720
1720
1720
GeçiĢ Çapı
1/100 mm.
34
34
34
36
36
36
52
52
52
65
65
65
70
70
70
OCAK AYARI
Ocak “MĠNĠMUM” ayarı:
ÇalıĢma yüzeyi ocak ayarı: çalıĢma yüzeyi ocağını minimuma ayarlamak için aĢağıdaki talimatlara uyun:
1) Ocağı yakın ve düğmeyi MĠNĠMUM konumuna ayarlayın (küçük alev).
2) Valf roduna bastırılarak takılmıĢ valf düğmesini çıkarın.
3) PiĢiricinin yüzey ocaklarında emniyet valfleri yoksa valf rodundaki deliğe küçük delikli bir tornavida yerleĢtirin (ġekil 19)
ve ocak alevi minimuma ayarlanana dek tıkama vidasını sağa veya sola çevirin. PiĢiricide emniyet valfleri mevcutsa
tıkama valfi rod deliğinde değil valf gövdesinde bulunur (bakınız Ģekil 20).
4) MAKSĠMUM’dan MĠNĠMUM konuma hızla geçerken alevin sönmediğinden emin olun.
Fırın ocak ayarı: Minimuma ayarlamak için aĢağıdaki talimatlara uyun:
1) Düğmeyi MAKSĠMUM konumuna ayarlayarak ocağı yakın.
2) Fırının kapağını yakın ve en az 10 dakika süreyle çalıĢtırın.
3) Düğmeyi MĠNĠMUM konumuna ayarlayın (120°’ye karĢılık gelir) ve sonra çıkarın.
4) Delikli tornavida kullanarak tıkama vidasını çevirin (bakınız Ģekil 21) ve aynı zamanda piĢirici buhar deliğinden çıkan
alevi de gözlemleyerek MĠNĠMUM’dan MAKSĠMUM konuma hızla geçerken açık kalacağı Ģekilde alevin sabitliğini
değerlendirin.
UYARI: Yukarıda belirtilen ayarlama sadece metan gazlı ocaklarda yapılmalıdır, sıvı gazla çalıĢanlarda vida saat
yönünde en son noktada kilitlenmelidir. Izgara ocağı her zaman maksimumda çalıĢır ve dolayısıyla
minimum ayar gerekmez.
4
CĠHAZIN ELEKTRĠK BAĞLANTISI:
Elektrik bağlantısı mevcut yasal standartlar ve düzenlemelere uygun olmalıdır.
Bağlantıyı yapmadan önce aĢağıdakileri kontrol edin:
- Sistem elektrik değerleri ve akım çıkıĢları, cihazın maksimum güç çıkıĢı için yeterli (mahfazanın altındaki etikete
bakın).
- ÇıkıĢ ya da sistemde mevcut yasal standartlar ve düzenlemelere uygun etkili toprak bağlantısı mevcut. ġirket bu
talimatlara uyulmaması durumunda sorumlu tutulamaz.
Güç kaynağı ağına bağlantı fiĢ kullanarak yapıldığında:
- .Elektrik kablosunun fiĢi varsa etikette gösterilen yük için uygun standart bir fiĢ kullanın. Kabloları ġEKĠL 22’de
gösterilen Ģemaya göre bağlayın ve aĢağıdakileri kontrol edin:
L harfi (faz) = kahverengi kablo;
N harfi (boĢ) = mavi kablo;
topraklama sembolü = yeĢil-sarı kablo;
- Elektrik kablosu, 75 K değerinde yüksek sıcaklığa herhangi bir noktada ulaĢılmayacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
- YanlıĢ bağlantılara neden olup tehlikeli aĢırı ısınmaya yol açabileceklerinden redüksiyon, adaptörler veya ayırıcılar
kullanmayın.
Bağlantı direk olarak elektrik Ģebekesine yapıldığında:
- Bağlantıların, yüksek voltaj kategorisi III koĢullarına göre tam ayrılmaya izin veren bir uzaklığa açıldığı ana hatlardan
ayrılmayı sağlayan bir cihaz kullanın.
- Topraklama kablosunun devre kesici nedeniyle kesilmemesi gerektiğini unutmayın.
- Alternatif olarak elektrik bağlantısı, yüksek duyarlılıktaki kalan akım devre kesicisiyle de korunabilir.
- Özel yeĢil-sarı topraklama kablosunu verimli bir topraklama sistemine bağlamak Ģiddetle tavsiye edilir.
UYARI: Elektrik kablosu değiĢtirilirse terminale bağlı topraklama kablosu (sarı-yeĢil) diğer kablolardan yaklaĢık 2
cm daha uzun olmalıdır.
TABLO N°2 : ELEKTRĠK KABLOSU TĠPLERĠ
ÇalıĢma yüzeyi iĢlemi
Fırının çalıĢtırılması
Kesit 230V ~
Sadece gaz ocağı
Gazlı fırın / Elektrikli ızgara
Havalandırmalı Elektrikli Fırın
3x1mm²
3x1,5mm²
DĠKKAT: Cihaz, ev içi gazlı cihazların kullanımıyla ilgili 90/396EEC (Gaz Yönetmeliği) ve elektrik güvenliğiyle ilgili
93/68 ve 73/23 (DüĢük Voltaj Yönetmeliği) ve elektromanyetik uyumlulukla ilgili 93/68 ve 89/336 (EMC Yönetmeliği)
direktiflerinin kurallarına uygundur.
CĠHAZIN BAKIMI
DĠKKAT: ÖNEMLĠ UYARILAR
Taban üzerinde duran
piĢiriciler için
DĠKKAT: PiĢirici taban üzerinde duruyorsa destek tabanı boyunca kaymasını önlemek için önlem alın.
Cam kapaklı piĢiriciler için
DĠKKAT: Cihazın cam kapağını açmadan önce üzerindeki tüm sıvı kalıntılarını dikkatli bir Ģekilde çıkarın.
(Üründe cam kapak mı var ) DĠKKAT: Cihazın cam kapağını kapamadan önce çalıĢma yüzeyinin
soğuduğundan emin olun. (Üründe cam kapak mı var )
Elektrikli fırınlı piĢiriciler için
Ünite kullanım sırasında ısınır. Fırının içindeki ısıtma parçalarına dokunmayın.
Elektrikli fırınlı piĢiriciler için
DĠKKAT: Kullanım sırasında ulaĢılabilen parçalar ısınabilir. Çocukları cihazdan uzak tutun.
Yemek ısıtma bölmesi için (ya da bizim durumumuzda açılır kapanır kanat)
DĠKKAT: Yemek ısıtıcının iç kısımları kullanım sırasında ısınabilir.
Cam kapılar için
Yüzeyi çizebileceğinden ve cam kırılabileceğinden fırının kapak camını temizlemek için keskin kenarlı metal spatulalar ya
da aĢındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler kullanmayın.
NOT: piĢiricinin çeĢitli parçaları çok yüksek gözüken ancak aslında tamamen güvenlik sınırlarında olan sıcaklıklara
ulaĢarak ısınır. Bu sınırlara göre:
1) 200°C’de bir saat çalıĢtırılan tutulamayan önden eriĢilebilen parçalar aĢağıdaki sıcaklıklara ulaĢabilir:
Kontrol paneli: Smaks = Oda Sıcaklığı +60°C
Fırın kapak camı: Smaks = Oda sıcaklığı+60°C
Fırın kapağının metal kısmı: Smaks = Oda sıcaklığı+45°C
2) 230°C’de bir saat çalıĢtırılan tutulabilen parçalar aĢağıdaki sıcaklıklara ulaĢabilir:
Plastik düğmeler: Smaks = Oda sıcaklığı+60°C
Metal fırın kapağı kolu: Smaks = Oda sıcaklığı+35°C
burada oda sıcaklığı cihazın takıldığı yerin °C cinsinden sıcaklığıdır.
5
PARÇALARIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ
Herhangi bir bakım iĢlemi yapmadan önce cihazı gaz kaynağından ve elektrik ağından ayırın.
Düğmeler ve ocaklar gibi parçaları değiĢtirmek için soğutucunun herhangi bir parçasını sökmeden sadece yuvalardan
çıkarın.
Ağız destekleri, valfler ve elektrikli parçalar gibi parçaları değiĢtirmek için ocak ayar paragrafında anlatılan prosedürü
izleyin. Valf veya gaz termostatını değiĢtirmek için piĢiricinin geri kalan kısmına bağlayan dört vidayı (braket baĢına 2)
gevĢeterek iki arka gaz besleme braketini sökmek ve tüm düğmeleri söktükten sonra ön ocak valflerini kontrol desteğine
bağlayan somunları gevĢetmek de gerekir. Gaz veya elektrik termostatını değiĢtirmek için termostat ampulünü tekrar
yerleĢtirmek için ilgili vidaları gevĢeterek arka piĢirici koruyucusunu da sökün.
Fırın ampulünü değiĢtirmek için fırının içini dıĢarı yansıtan koruma kapağını çıkarın. (ġekil 23)
UYARI: Ampulü değiĢtirmeden önce cihazı elektrik güç kaynağından ayırın.
UYARI: Cihazla tedarik edilen elektrik kablosu o cihaza, takılı olanla aynı kablo tipiyle özel aletleri kullanmadan
takılabileceği X tipi bağlantı ile (EN 60335-1, EN 60335-2-6 standartları ve sonraki eklere uygun olarak) bağlanır.
Elektrik kablosu aĢınır ya da hasar görürse tablo 2’de rapor edilen bilgilere dayalı olarak değiĢtirin.
UYARI: Elektrik kablosu değiĢtirilirse takan kiĢi, topraklama kablosunun faz kablolarından uzun olmasını
sağlamalı ve elektrik bağlantısıyla ilgili uyarılara uymalıdır.
Elektrik kablosunu değiĢtirmek için terminal panelinin kapağını kaldırın ve
kabloyu değiĢtirin.
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU
TABLO 3
GAZ OCAK BOYUTU
Ocak
Boyut (mm)
Yardımcı
Ø 50
Yarı hızlı
Ø 70
Hızlı
Ultra hızlı
Ø 95
Ø 130
KONTROL PANELĠ AÇIKLAMASI
Kontrol panelinde küçük semboller her düğme ya da anahtarın iĢlevini gösterir. Burada fırında bulunabilecek çeĢitli
kontroller aĢağıdadır:
,
sembolü
,
ocakların mutfak tezgahındaki yerini
gösterir, içi dolu olan nokta cihazdaki ocağı gösterir (bu durumda ön sol ocak).
veya
sembolü herhangi bir fırının çalıĢmasını gösterir (elektrikli ızgaralı gazlı fırın, statik
fırın, 9 konumlu anahtar)
veya
sembolü elektrikli fanlı fırının elektrik termostatını gösterir
6
OCAKLARIN KULLANIMI
Kontrol panelinde her düğmenin üzerine hangi ocağın o düğmeyle bağlantılı olduğunu gösteren bir Ģema iliĢtirilmiĢtir.
Ocaklar cihazın tipi ve özelliklerine göre farklı Ģekillerde çalıĢtırılabilir.
- Elle yakma (elektrik kesildiğinde bile her zaman mümkündür): Yıldız üzerinde MAKSĠMUM konumuna (büyük alev
ġekil 24-25) ayarlayarak seçili ocaklara karĢılık gelen düğmeyi saatin aksi yönünde çevirin ve ocağa kadar yanan bir kibrit
yerleĢtirin.
- Elektrikle yakma: MAKSĠMUM konuma (büyük alev ġekil 24-25) ayarlayarak seçilen ocağa karĢılık gelen düğmeyi
saatin aksi yönünde çevirin ve yıldızlı ateĢleme sembolünün bulunduğu düğmeye basmaya devam edin (düğmeyle
ateĢleme özellikli piĢiriciler için) ya da yıldız iĢaretli ateĢleme düğmesine basın ve ocak ateĢlenir ateĢlenmez bırakın.
- Güvenlik cihazlı ocak ateĢleme (termo bağlantı)(Ģekil 26): Seçilen ocağın düğmesini saatin aksi yönünde çevirin,
yıldızdaki MAKSĠMUM konumuna ayarlayın (büyük alev ġekil 24-25), düğmeye basın ve yukarıda belirtilen ateĢleme
cihazlarından birini devreye alın. AteĢleyince alevin termo bağlantıyı ısıtmasına izin vermek için düğmeyi yaklaĢık 10
saniye basılı tutun. Düğmeyi serbest bıraktıktan sonra ocak dıĢarı çıkarsa tüm iĢlemi tekrarlayın.
Not: Ġlgili alev kapağı doğru konumda değilse ocağı yakmaya çalıĢmanız tavsiye edilmez.
Ocakların doğru kullanımı için
ipuçları:
- Her ocak için uygun tencereler kullanın (bakınız tab.4 ve ġek. 27).
- Sıvı kaynarken düğmeyi MĠNĠMUM konumuna çevirin (küçük alev ġek. 24-25).
- Her zaman kapaklı tencereler
kullanın.
TABLO N°4
OCAK
Yardımcı
Yarı-hızlı
Hızlı
Çift halkalı
TENCERE ÇAPI tavsiye edilen (cm)
12-14
14-26
18-26
22-26
DİKKAT: Altı düz tencereler
kullanın
NOT: altı düz tencereler kullanın
NOT: ocakları temizledikten sonra “A” kapakları ve “B” alev yayıcı baĢların Ģekil 28A’da gösterilen Ģekilde doğru
yerleĢtirildiğinden ve Ģekil 28B’de gösterilen Ģekilde yerleĢtirilmediğinden emin olun.
UYARI: Elektrik kesilirse ocaklar kibritle yakılabilir. Kolayca alev alabilen yağlı yiyecekleri piĢirirken kullanıcı
cihazın baĢından ayrılmamalıdır. Cihazda cam kapak varsa böyle bir kapak ısındığında kırılabilir. Kapağı
indirmeden önce tüm ocakları kapatın. Kullanılırken cihazın yakınında sprey kullanmayın. Ocakları kullanırken
tencerelerin kollarının doğru yerleĢtirildiğinden emin olun. Çocukları cihazdan uzak tutun. Kapak varsa
kapatmadan önce ankastre yüzeyinde yemek artığı varsa temizlenmelidir.
NOT: Gazlı piĢirme cihazının kullanımı, kurulu olduğu odada ısı ve nem üretir. Dolayısıyla doğal havalandırma
deliklerinin kapatılmamasını sağlarken (ġekil 3) ve mekanik havalandırma cihazı/egzoz kapağı veya elektrikli fanı
(ġekil 4 ve ġekil 5) devreye alırken odanın düzgün havalandırılması gereklidir. Cihazın yoğun ve sürekli kullanımı,
ek havalandırma gerektirebilir, örneğin cam açma ya da takılıysa mekanik egzozun gücünü artırarak daha etkili
havalandırmayla.
GAZLI FIRININ KULLANILMASI
Tüm gazlı fırınlarda piĢirme sıcaklığını ayarlamak için termostat ve güvenlik cihazı mevcuttur. Fırın sıcaklığı, göstergeyi
seçilen sıcaklığa uydurmak için düğmeyi saatin aksi yönünde çevirerek ayarlanır. Gazlı fırında gazlı ızgara veya
elektrikli ızgarayla birleĢtirilebilir. Kullanım bilgileri için ilgili sayfalara bakın.
Fırının fanını kontrol panelinde bulunan uygun anahtarla çalıĢtırarak sıcak hava dolaĢımı eĢit ısı dağılımını garanti eder.
Fırının önceden ısıtılması önlenebilir. Ancak hassas piĢirme için tencereyi yerleĢtirmeden önce fırının ısıtılması tercih
edilir. Fan konveksiyonlu piĢirme sistemi, çeĢitli geleneksel piĢirme kavramlarını kısmen değiĢtirir. Et kızartırken artık etin
çevrilmesi gerekmez ve ĢiĢle kızartırken ĢiĢ kızartısı kullanılması kaçınılmazdır, ancak etin doğrudan ızgara üzerine
yerleĢtirilmesi yeterlidir.
Fanlı gazlı fırının kullanılmasıyla piĢirme sıcaklıkları geleneksel gazlı fırına kıyasla yaklaĢık 10-15°C daha azdır. Pizza
gibi alttan ısı gereken yiyecekler için fırın geleneksel Ģekilde de kullanılabilir.
UYARI: Ocak alevleri kazara söndürülürse kontrol düğmesini kapatın ve en azından 1 dakika geçene kadar fırını
tekrar yakmaya çalıĢmayın.
TABLO N°5
TERMOSTAT AYARI
1
2
3
4
5
6
7
8
SICAKLIK °C
120°C
140°C
160°C
180°C
200°C
225°C
245°C
270°C
7
Fırın ocakları farklı Ģekillerde yakılabilir:
- Elle yakma (elektrik kesildiğinde bile her zaman mümkündür):
Fırını yakmak için fırın kapağını açın ve ölçekteki no. 8 göstergeyle eĢleĢecek Ģekilde (Ģekil 29-30) düğmeyi çevirin. Aynı
zamanda fırın seviyesinde görülebilen (Ģekil 31) ateĢleme borusunun yanına yanan bir kibrit koyun. Sonra termostat
düğmesine basın (bu, gazın akmaya baĢlamasını sağlar) ve ocak tamamen yandıktan sonra 10 saniye basılı tutun.
Düğmeyi serbest bırakın ve ocağın yanık kaldığından emin olun, aksi takdirde iĢlemi tekrarlayın.
Elektrikle yakma (sadece bu cihazın bulunduğu modeller için):
Bu durumda önce fırının kapağını açın, sonra düğmeyi maksimum sıcaklık ayarına çevirin (8 numara). Sonra termostat
düğmesine basın (düğmeyle ateĢlemeli modeller). Ocak tamamen yandıktan sonra yaklaĢık 10 saniye bekleyin ve sonra
düğmeyi serbest bırakın. Ocağın yanık kaldığından emin olun, aksi takdirde iĢlemi tekrarlayın. Düğmeyle ateĢleme
özelliği olan ısıtıcılarda olduğu gibi termostat düğmesine ve kıvılcım sembollü anahtara basın, ocak tamamen yandıktan
sonra yaklaĢık 10 saniye bekleyin ve sonra düğmeyi serbest bırakın. Ocağın yanık kaldığından emin olun, aksi takdirde
iĢlemi tekrarlayın.
AteĢleme cihazı 15 saniyeden fazla kullanılmamalıdır. O süreden sonra ocak hala yanmamıĢsa cihazı
kullanmayın ve odanın kapısını açın ya da fırını tekrar yakmaya çalıĢmadan önce en az 60 saniye bekleyin.
UYARI: fırını yakmaya çalıĢırken kapak her zaman açık olmalıdır. Fırını kullanırken aĢırı ısınmasını önlemek için
piĢirici kapağını açık bırakın.-{}UYARI: fırını ilk kez kullanırken, iç izolasyonda nem ve koku varsa ortadan kaldırmak için içinde birĢey
piĢirmeden yaklaĢık 250° sıcaklıkta 15-30 dakika çalıĢtırılmalıdır.
Normal fırın kullanımı sırasında ocağı yaktıktan ve istenen sıcaklığı ayarladıktan sonra fırını önceden ısıtmak için
herhangi bir yiyecek koymadan önce yaklaĢık 15 dakika bekleyin.
Fırında raflar ya da tepsiyi yerleĢtirmek için kullanılabilen farklı yükseklik seviyesinde (Ģekil 32) 5 kılavuz mevcuttur. Fırını
olabildiğince temiz tutmak için etin tepsi ya da tepsinin içine yerleĢtirilmiĢ bir raf üzerinde piĢirilmesi tavsiye edilir.
AĢağıdaki tablo genel piĢirme sürelerini ve farklı yiyecek tipleri için tepsinin konumunu listelemektedir. KiĢisel deneyim
tabloda rapor edilen değerlerdeki herhangi bir farklılığın belirlenmesine yardımcı olacaktır. Her durumda kullanılan
tarifteki talimatlara uyulması tavsiye edilir. Parantezin içindeki sıcaklıklar fan destekli gazlı fırının kullanılmasıyla ilgilidir.
TABLO N°6
GAZLI FIRIN PĠġĠRME TABLOSU
SICAKLIK °C
YÜKSEKLĠK
DAKĠKA
ET
DOMUZ KIZARTMA
220 (210)
4
60-70
KIZARMIġ BĠFTEK (TAZE DANA ETĠNDEN)
250 (240)
4
50-60
KIZARMIġ BĠFTEK
240 (230)
4
60-70
KIZARMIġ DANA ETĠ
220 (210)
4
60-70
KIZARMIġ KUZU ETĠ
220 (210)
4
45-55
KIZARMIġ BĠFTEK
KIZARMIġ YABANĠ TAVġAN
230 (230)
235 (225)
4
4
55-65
40-50
KIZARMIġ TAVġAN
220 (210)
4
50-60
KIZARMIġ HĠNDĠ
235 (225)
4
50-60
KIZARMIġ KAZ
225 (215)
4
60-70
KIZARMIġ ÖRDEK
235 (225)
4
45-60
KIZARMIġ TAVUK
235 (225)
4
40-45
200-225 (190-215)
3
15-25
MEYVELĠ TART
200 (210)
3
35-40
ÇÖREK
190 (180)
3
50-55
TATLI ÇÖREKLER
175 (165)
3
25-30
PANDĠSPANYA
235 (225)
3
20
YUVARLAK KEK
190 (180)
3
30-40
TATLI PUF BÖREĞĠ
220 (210)
3
20
KEK
220 (210)
3
15-20
STRUDEL
180 (170)
3
15-20
SAVOIA KURABĠYE
190 (180)
3
15
ELMALI KEK
220 (210)
3
20
SAZOIARDI SANDVĠÇ
220 (210)
3
20-30
TOST EKMEĞĠ
250 (240)
4
5
EKMEK
220 (210)
3
30
PĠZZA
220 (210)
3
20
BALIK
HAMUR ĠġLERĠ
8
YÖN DEĞĠġTĠRĠCĠ DÜĞMESĠNĠN KULLANILMASI (Ģekil 33-34)
(sadece gazlı fırınlar için)
Gazlı fırın modellerinde kullanılan 2+0 yön değiĢtirici düğmesi.
Sembolün
veya
veya
fan ve lambasının çalıĢtırılması, gazlı fırın ya da fanlı ızgaranın kullanılması içindir.
sembolü fırın lambasının yakılması içindir.
ÇOK ĠġLEVLĠ PĠġĠRĠCĠLER ĠÇĠN ELEKTRĠKLĠ TERMOSTATIN KULLANILMASI
Her modelde mevcut termostat , fırındaki sıcaklığı 50°C ile 250°C arasında sabit tutar.
Metal halkada seçili sıcaklığı ön panele basılı göstergeye göre ayarlamak için düğmeyi saat yönünde çevirin (ġekil 3536). Turuncu lamba, termostatın çalıĢtığını gösterir ve fırın sıcaklığı seçili sıcaklığı 10°C aĢt ı ğ ı nd a s ö ne r ve s eç il i
s ı ca kl ık l a r 10°C altına düĢtüğünde yanar. Termostat fırın ısıtma elemanlarını sadece anahtar ısıtma elemanı
çalıĢtırma modlarından birindeyse çalıĢtırabilir.
Anahtar 0’a ayarlanmıĢsa termostat ısıtma elemanlarını
çalıĢtırmayacaktır.
9 AYARLI ÇOK ĠġLEVLĠ FIRIN SEÇĠCĠSĠNĠN KULLANILMASI
Çok iĢlevli fırınların 9+0 ayar yön değiĢtirici düğmesi termostatla birlikte fan motoru ve ısıtma elemanlarını kontrol
etmek için kullanılır. Elemanları açmak için termostat ve 9+0 anahtarındaki düğmenin çevrilmesi gereklidir, sadece bir
düğme çevrilirse fırın çalıĢmaz ve sadece lamba veya fan motoru yanar. Elektrikli fırında 4 ısıtma elemanı mevcuttur:
alt eleman, iki üst eleman ve bir yuvarlak eleman; metal halkadaki sembole uygun ısıtma elemanını devreye almak için
yön değiĢtirici düğmesini çevirin (Ģekil 3738). Ancak bu elemanı çalıĢtırmak için turuncu lamba elemanın yandığını
gösterene dek termostat düğmesini çevirmelisiniz. Yön değiĢtirici düğmesini dokuz çalıĢtırma modundan herhangi
birine alırsanız fırın lambasının yanı sıra ilgili ısıtma elemanı devreye alınır. ÇalıĢtırılacak sıcaklık ve ısıtma elemanları
seçildikten sonra fırın ısıtma elemanları termostat tarafından çalıĢtırılır, böylece turuncu lambanın çalıĢma sırasında
yanıp sönmesi normaldir.
Elektrikli fırını kapatmak için, termostatın ısıtma elemanlarını çalıĢtırmasını önlemek için yön değiĢtirici düğmesini 0'a
ayarlayın. Isıtma elemanları devreden çıkacaktır, ancak fan motoru ve fırın lambası, yön değiĢtirici düğmesinden
açılabilir.
Anahtarda 9 farklı fırın çalıĢtırma tipi için 9 ayar mevcuttur:
veya
sembolü sadece fırın lambasının yandığını gösterir;
veya
180W alt ısıtma elemanı ve harici 1200W üst ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir;
veya
sadece harici 1200 W üst ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir;
veya
sadece 1800W alt ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir;
veya
sadece 1800 ızgara ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir (özel bölüme bakın);
veya
bakın);
harici 1200W üst ısıtma elemanı ve 1800W ızgara ısıtma elemanının açık olduğunu gösterir (özel bölüme
veya
sembolü harici 1200W üst ısıtma elemanı, 1800W ızgara ısıtma elemanı ve fan motorunun çalıĢtığını
gösterir (özel bölüme bakın);
veya
3000W yuvarlak ısıtma elemanı ve fan motorunun çalıĢtığını gösterir;
veya
Sembolü fan motorunun çalıĢtığını gösterir.
Düğme, bu dokuz konumdan birine çevrildiğinde fırın lambası, fırının içindeki gerilimi göstermek için her zaman yanar.
9
DOĞAL KONVEKSĠYONLU ELEKTRĠKLĠ FIRININ KULLANILMASI
Fırını ilk kez kullanırken iç contalardaki kokuyu yok etmek için maksimum 30 dakika 250° sıcaklıkta bırakın.
Normal kullanım sırasında termostat düğmesini kullanarak piĢirme sıcaklığını seçin, sonra yiyecekleri yerleĢtirmeden
önce turunu lambanın sönmesini bekleyin.
Fırında raf veya tepsiler takmak için farklı yüksekliklerde 5 yuva mevcuttur (ġekil 32). Fırının çok kirlenmesini önlemek için
et, tepsi ya da tepsiye yerleĢtirilmiĢ bir rafta piĢirilmelidir.
TABLO 7 DOĞAL KONVEKSĠYONLU ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN PĠġĠRME SÜRELERĠ
ET
KIZARMIġ DOMUZ
KIZARMIġ DANA ETĠ
KIZARMIġ SIĞIR ETĠ
KIZARMIġ DANA ETĠ
KIZARMIġ KUZU ETĠ
KIZARMIġ BĠFTEK
KIZARMIġ YABANĠ TAVġAN
KIZARMIġ TAVġAN
KIZARMIġ HĠNDĠ
KIZARMIġ KAZ
KIZARMIġ ÖRDEK
KIZARMIġ TAVUK
YÜKSEKLĠK
SICAKLIK
°C
225
225
250
225
225
230
250
250
250
225
250
250
DAKĠKA
3/4
3/4
3/4
3/4
3
3/4
3/4
3
3
3
3/4
3/4
60-80
60-80
50-60
60-80
40-50
50-60
40-50
60-80
50-60
60-70
45-60
40-45
BALIK
200-225
2
15-25
KEKLER VE PASTANE
ÜRÜNLERĠ
MEYVELĠ KEK
SANDVĠÇ KEK
TATLI ÇÖREKLER
PANDĠSPANYA
ÇÖREK
PUF BÖREĞĠ
ÜZÜMLÜ TART
STRUDEL
SAVOY BĠSKÜVĠLERĠ
ELMALI KEK
SAVOY BĠSKÜVĠLĠ PUDĠNG
225
175-200
175-200
220-250
180-200
200-220
250
180
180-200
200-220
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
35-40
50-55
25-30
20-30
30-40
15-20
25-35
20-30
40-50
15-20
TOST EKMEĞĠ
EKMEK
PĠZZA
200-220
250
220
220
2
3
3
2
20-30
5
30
20
FANLI ELEKTRĠKLĠ FIRININ KULLANILMASI
Fırını ilk kez kullanırken iç contalardaki kokuyu yok etmek için maksimum 30 dakika 250° sıcaklıkta bırakın.
Yemek piĢirmeden önce fırının seçilen sıcaklığa ulaĢtığından ve turuncu lambasının kapalı olduğundan emin olun. Bu
fırın tipinin içinde yatay yönde zorunlu hava devirdaimi fanının yerleĢtirildiği yuvarlak bir ısıtma elemanı mevcuttur. Bu
çalıĢma prensibine dayalı olarak fanlı fırın yiyeceğin tadını değiĢtirmeden aynı zamanda farklı piĢirme çeĢitlerinin
kullanılmasında kullanılabilir. Birkaç modelin arkasına kızartma yaparken yağı muhafaza eden sökülebilir metal filtre
takılıdır. Bu filtre, yağı çıkarmak için düzenli olarak sabunlu suyla temizlenmeli ve iyice durulanmalıdır. Metal filtreyi
çıkarmak için okla gösterilen tırnağa yukarı doğru hafifçe baskı uygulayın. Sıcak hava dolaĢımı ısının eĢit dağıtılmasını
sağlar. Fırının ısıtılması gerekli değildir, ancak hassas piĢirme durumunda piĢirme tepsilerini yerleĢtirmeden önce fırın
önceden ısıtılmalıdır. Konveksiyon fan soğutma sistemi, geleneksel piĢirmeyle ilgili kavramları bir ölçüde değiĢtirir. Etin
piĢirme sırasında çevrilmesi gerekmez ve lokanta tipi kızartma için ĢiĢ kullanılması gerekmez. Et sadece rafa konur.
10
TABLO 8 ELEKTRĠKLĠ FANLI FIRINLARIN PĠġĠRME SÜRELERĠ
ET
KIZARMIġ DOMUZ
KIZARMIġ DANA ETĠ
KIZARMIġ SIĞIR ETĠ
KIZARMIġ DANA ETĠ
KIZARMIġ KUZU ETĠ
KIZARMIġ BĠFTEK
KIZARMIġ YABANĠ TAVġAN
KIZARMIġ TAVġAN
KIZARMIġ HĠNDĠ
KIZARMIġ KAZ
KIZARMIġ ÖRDEK
KIZARMIġ TAVUK
YÜKSEKLĠK
SICAKLIK
°C
160-170
170-180
170-190
160-180
140-160
180-190
170-180
160-170
160-170
160-180
170-180
180
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
DAKĠKA
70-100
65-90
40-60
65-90
100-130
40-45
30-50
80-100
160-240
120-160
100-160
70-90
BALIK
160-180
2-3
KEKLER VE PASTANE
ÜRÜNLERĠ
MEYVELĠ KEK
SANDVĠÇ KEK
TATLI ÇÖREKLER
PANDĠSPANYA
ÇÖREK
PUF BÖREĞĠ
ÜZÜMLÜ TART
STRUDEL
SAVOY BĠSKÜVĠLERĠ
ELMALI KEK
SAVOY BĠSKÜVĠLĠ PUDĠNG
180-200
200-220
170-180
200-230
160-180
180-200
230-250
160
150-180
180-200
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40-50
40-45
40-60
25-35
35-45
20-30
30-40
25-35
50-60
18-25
TOST EKMEĞĠ
EKMEK
PĠZZA
170-180
230-250
200-220
200-220
2
3
3
2
30-40
7
40
20
STATĠK ELEKTRĠKLĠ IZGARANIN KULLANILMASI
Elektrikli ızgara gaz veya elektrikli fırınla birleĢtirilebilir.
Gazlı fırın + elektrikli ızgara kombinasyonuyla ızgara fırın termostat düğmesinden çalıĢtırılır.
Gazlı fırınlı piĢiricilerin elektrikli ızgarası 2500W değerindedir.
ÖNEMLĠ: Elektrikli fırınlı piĢiricilerdeki elektrikli ızgarayı kullanırken fırının önünün aĢırı ısınmasını önlemek
için termostat düğmesini 150°C üzerine çevirmeyin, fırın kapalı kapıyla ızgara yapmak için tasarlanmıĢtır.
Raf üzerinde ızgara yapma: Bu durumda yemekleri rafın üstüne ve damlama tepsisini alta yerleĢtirerek raf 1 veya 2
seviyesine yerleĢtirilmelidir. Termostatı ilgili konuma ayarlayarak ızgara ısıtma elemanını açın.
ÖNEMLĠ NOT: statik elektrikli ızgarayı kullanarak ızgara yaparken fırın kapağı kapılı tutulmalıdır.
UYARI: kullanım sırasında cihaz çok ısınır. Fırının içindeki ısıtma parçalarına dokunmayın. NOT:
kullanım sırasında ulaĢılabilen parçalar ısınabilir. Çocukları uzak tutunuz.
FANLI ELEKTRĠKLĠ IZGARANIN KULLANILMASI
Fanlı elektrikli ızgara, fırın rafı orta ve damlama tepsisi alt konumdayken optimal ızgara yapma için özel bir iĢlevdir.
Elektrikli ızgaralı gazlı fırınlı piĢiriciler termostatı ızgara sembolüne ve 2+0 yön değiĢtirici düğmesini, 2500W ızgara ısıtma
elemanı ve fan motorunu açma konumuna ayarlayın.
9 ayarlı yön değiĢtirici anahtarlı soğutucularla, ızgara ısıtma elemanı ve fan motorunu açmak için 9+0 anahtarını ilgili
konuma ve elektrikli termostatı gerekli sıcaklığa ayarlayın.
ÖNEMLĠ: Fanlı elektrikli ızgarayı kullanırken fırının önünün aĢırı ısınmasını önlemek için termostat düğmesini
175°C (150° ve 200°C arasında) üzerine çevirmeyin, fırın kapalı kapılı fanlı ızgara için tasarlanmıĢtır.
11
TERMOMETRENĠN KULLANILMASI ġekil 39
PiĢiricide fırının ortasındaki sıcaklığı ölçmek için cihaz mevcuttur.
Bu, fırının içindeki sıcaklığı kontrol etmeniz ve yemek piĢirme sıcaklıklarını daha hassas olarak ayarlamanıza izin verir.
ELEKTRĠKLĠ FIRIN
Fırını açtığınızda turuncu lamba, ısıtma elemanlarının çalıĢtığını göstermek için yanar. Termometre kadranı, ayarlanan
sıcaklığa doğru hareket etmeye baĢlayacaktır.
Turuncu lamba, yanıp sönmeye devam edecektir, bu da ısıtma elemanlarının, fırının içindeki sıcaklığı muhafaza etmek
için çalıĢtığını gösterir.
Lamba, termometrenin gereken sıcaklığa ulaĢmasından önce birkaç dakika süreyle sönebilir. Isıtma elemanlarının
çalıĢması, ısı fırının içine düzgün Ģekilde dağıtılacağı Ģekilde düzenlendiğinden bu normaldir.
Isı, termometre kadranı durduğunda fırının içine optimal olarak dağıtılır.
Fırın sıcaklığı düĢer ya da yükselirse termometre kadranı, bu değiĢiklikleri aynı Ģekilde izleyecektir.
Fırın kapatıldığında termometredeki sıcaklık, oda sıcaklığına ulaĢana dek yavaĢça düĢecektir.
NOT: Düğmedeki sıcaklıklar gösterge niteliğindedir. PiĢirmek için termometre sıcaklığını takip edin.
GAZLI FIRIN
Fırın açıldığında ocak maksimumda çalıĢmaya baĢlayacaktır ve termometre kadranı ayarlı sıcaklığa doğru hareket
etmeye baĢlayacaktır.
Termometre gereken sıcaklığa ulaĢmadan önce alev sönebilir. Bunun nedeni, ısının fırının içine eĢit dağıtılabileceği
Ģekilde ocak gücünün azalmasıdır.
Isı, termometre kadranı durduğunda fırının içine optimal olarak dağıtılır.
Fırın kapatıldığında termometredeki sıcaklık, oda sıcaklığına ulaĢana dek yavaĢça düĢecektir.
NOT: Tablo no. 5’teki Termostat Konumu ve Fırın Sıcaklığı uygunluğu gösterge amaçlıdır ve gaz tipi ve besleme basıncı
gibi çeĢitli faktörlere bağlıdır.
PiĢirmek için termometre sıcaklığını takip edin.
NOT: Farklı bir termometre kullanarak fırının ortasında sıcaklığı ölçtüğünüzde panel termometresinde gösterilenden farklı
sıcaklıklar kaydedilmesi normaldir.
Termometrenin gösterdiği sıcaklık, fırının içindeki ortalama sıcaklıktır ve herhangi bir tek noktanın sıcaklığını göstermez.
KENDĠ KENDĠNĠ TEMĠZLEYEN
FIRININ KULLANILMASI
Bu cihazın bulunduğu modellerde kendini temizleyen fırın, iç yüzeyleri yemek piĢirme sırasında yağ kalıntılarını emen ve
ortadan kaldıran özel birçok gözenekli emayeyle kaplı olduğundan normal fırınlardan farklıdır. Sıvı yağ serbest
bırakıldığında kendini temizleme yeterli olmaz, bu yüzden lekeleri nemli süngerle silin ve sonra fırını maksimum
sıcaklığa ısıtın, soğumasını bekleyin ve tekrar nemli süngerle silin.
CĠHAZIN TEMĠZLENMESĠ
Herhangi bir temizleme iĢleminden önce cihazı fiĢten çekin ve gaz
musluğunu kapatın. Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler
kullanmayın.
Göbeğin temizlenmesi:
Ocak baĢları, emaye çelik tencere destekleri, emaye kapaklar ve alev yayıcıları, düzenli olarak ılık sabunlu suyla
temizleyin. Ġyice durulayın ve kurulayın.
Tencerelerden damlayan sıvı varsa bezle silin.
Gaz musluğu kolayca açılıp kapanmazsa zorlamayın, hemen teknik destek alın. Emaye parçaların
temizlenmesi:
Özelliklerinin değiĢmemesi için emaye parçaları sık sık sabunlu suyla temizleyin. Asla aĢındırıcı toz kullanmayın. Asit
veya alkalin içeren parçaları (sirke, limon suyu, tuz, domates suru, vs) emaye parçalar üzerinde bırakmayın ve parçaları
hala sıcakken temizleyin.
Paslanmaz çelik parçaların temizlenmesi:
Sabunlu suyla temizleyin, sonra yumuĢak bir bezle kurulayın. Parlaklığı muhafaza etmek için özel paslanmaz çelik
temizleme ürünlerini düzenli olarak kullanın. Asla aĢındırıcı toz kullanmayın.
Alev yayıcıların temizlenmesi:
Alev yayıcılar, göbek yüzeyi üzerinde durduğundan temizlemek için sökün ve sabunlu suyla yıkayın. Ġyice kurutun ve
tekrar yerleĢtirmeden önce deliklerin tıkanmadığından emin olun.
Fırının cam panelinin temizlenmesi:
Fırın cam paneli sökülebilir. Kapları açtıktan ve menteĢeleri engelledikten sonra (Ģekil 40) cam paneli (Ģekil 41) sökün ve
temizleyin. Fırın soğukken nemli bez kullanarak paneli temizleyin. AĢındırıcı ürünler kullanmayın. Düz kısmının fırın
kapağının dıĢına ve yazılı kısmının içine geldiğinden emin olarak cam paneli tekrar yerleĢtirin. Sonra menteĢeleri açın.
Not: cam panel kapıya takılıysa menteĢeleri açmayın. Fırının içinin
temizlenmesi:
Ağır temizliği kolaylaĢtırmak için kapı aĢağıdaki Ģekilde sökülebilir. Kapıyı açtıktan ve menteĢeleri bloke ettikten sonra
(Ģekil 40) kapıyı yarım açın ve serbest kalana dek kendinize doğru çekin. Tekrar takmak için yukarıdaki iĢlemi ters sırayla
yapın. Yan raflar fırına sabitleyen somunları sökerek de çıkarılabilir.
Dökme demir ya da alüminyum Ģerit rafları:
Raf yüzeyinde normal yıkama sırasında çıkmayan kalıcı iĢaretler kalmasını önlemek için yumuĢak alüminyum altlı
tencereler tavsiye edilmez.
12
ġekil 1
ġekil 3
ġekil 4
Resim içerisindeki yazılar Ġngilizce kalmıĢ.
ġekil 5
ġekil 6
13
ġekil 7
14
ġekil 8
15
ġekil 9
16
ġekil 10
17
ġekil 11
18
ġekil 12
ġekil 14
ġekil 17
ġekil 13
ġekil 15
ġekil 16
ġekil 18
ġekil 19
19
T
ġekil 20
ġekil 23
ġekil 26
ġekil 21
ġekil 22
ġekil 24
ġekil 25
ġekil 27
ġekil 28
ġekil 29
20
ġekil 30
ġekil 33
ġekil 36
ġekil 39
ġekil 31
ġekil 32
ġekil 34
ġekil 35
ġekil 37
ġekil 38
ġekil 40
21
ġekil 41
22
23

Benzer belgeler