İhracat Mevzuatı - Türkiye İhracatçılar Meclisi

Transkript

İhracat Mevzuatı - Türkiye İhracatçılar Meclisi
İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM
1 İHRACAT REJ İMİ KARARI ............................................................... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ ................................................................................ 7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...........................................................................................15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/3)...............................................................................................................16 Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/4) ................................................................................19 Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/5) ................................................22 Transit Ticarete İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/6).................................26 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ...............29 İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) .................31 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12).............................................................................................................35 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar....................................................38 Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4)...............................................................................................................41 Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2005/5)......................................................................................53 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 96/11)..............................................................................73 Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat 98/27)..........................................76 Anlaşmalar (96/1)...............................................................................................80 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2002/12)..........................................................81 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin İhracatına Dair Tebliğ İhracat: (2006/9)..............................................................90 Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/12).............................................................................123 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat: (2004/13)..........................................................................................................126 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin 96­32/16 SayılıTebliğ...................137
2 İHRACAT REJ İMİ KARARI Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996 Resmi Gazete Numarası: 22515 Karar Sayısı: 95/7623 Amaç Madde 1­ Bu Karar’ın amacı, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2­ İhracatla ilgili her türlü işlem, bu Karar, ihracatla ilgili sair mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden çıkarılacak yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde yürütülür. Yetki Madde 3­ İhracatta yetkili merci, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlıktır. Bakanlık; a) İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin her türlü önlemleri almaya, ihracatla ilgili işlemleri her safhada izlemeye ve bu hususlarla ilgili düzenlemeleri yapmaya, ihracata ilişkin bilgi ve belgeleri istemeye ve ihracatı bu Karar çerçevesinde yürütmeye, b) Piyasalarda meydana gelen olağan dışı bir gelişme, ihracata konu malda görülen yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunması amacına yönelik tedbirler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan metanın korunması nedenleriyle ihracatta kısıtlama veya yasaklama getirmeye, c) Gerektiğinde ihracatı müsaadeye veya kayda bağlamaya, ihracatta miktar kısıtlaması uygulamaya, d) Bağlı muamele, takas ve dolaylı offset gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını gerektiğinde sektör ve/veya ülke bazında belirlemeye, e) Transit ticaret, geçici ihracat, bedelsiz ihracat ve ticari kiralama yolu ile yapılacak ihracat ile yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin yapacağı ihracatı düzenlemeye, f) İhracat politikalarında bir bütünlük sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşların ihracata yönelik faaliyet ve kaynaklarını koordine etmeye, g) Alıcı ülkelerce ihracatımızın kısıtlanmasına ilişkin olarak alınacak tedbirlerin kaldırılmasına, etkilerinin asgariye indirilmesine veya iyileştirilmesine ilişkin
3 görüşmeler yapmaya, yaptırmaya ve varılan anlaşma hükümlerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamaya, h) İhracata konu tarım ürünlerinin desteklenmesine yönelik hazırlıkları yapmaya, destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmeye, uygulamaya veya uygulanmasını sağlamaya, ı) Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve ilgili kuruluşlar nezdinde takip ve koordine etmeye, i) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşılabilmesini teminen yapılacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; uluslararası kuruluşlara olan yükümlülükler ile iç ve dış piyasa şartları ve diğer ülkelerin madde politikalarına ilişkin uygulamaları da göz önünde tutularak, ihracata konu ürünlere rekabet gücü kazandırıcı çalışmalar ve düzenlemeler yapmaya, j) Genel ihracat politikası hedefleri çerçevesinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) tarafından ihracatla ilgili olarak gerçekleştirilecek programları müştereken tespit etmeye, k) Yayımlanacak tebliğler çerçevesinde ihracatçı şirketlere “Dış Ticaret Sermaye Şirketi”, “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” veya öngörülecek ihracat modellerine uygun statüler vermeye, geri almaya ve bunların hak, yetki ve sorumluluklarını tespit etmeye, l) 24 Aralık 1997 tarih ve 23210 numaralı R.Gazete’de yayımlanan 97/10308 sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır. yetkilidir. Bu Karar kapsamında yapılacak desteklemenin kaynağını 88/l3384 sayılı Karar’ın l inci maddesi uyarınca oluşturulan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile, ilgili diğer fon ve kaynaklar teşkil eder. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlık, yukarıda sayılan yetkilerin kullanılması sırasında, mevzuat hükümleri çerçevesinde; İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, uluslararası gözetim şirketleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirebilir. İhracat Serbestisi ve İhracatın Koordinasyonu Madde 4­ Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış mallar dışında kalan bütün malların ihracı, 3 üncü maddenin (b) bendi müstesna olmak üzere, bu Karar çerçevesinde serbesttir. Kamu kurum ve kuruluşları, madde bazında miktar veya dönem itibariyle ihracatın kısıtlanmasına veya yasaklanmasına yönelik kanun ve kararnamelerin hazırlanması aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığın görüşünü alırlar.
4 İhracat faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülebilmesini teminen ilgili kurum ve kuruluşların kendi mevzuatları uyarınca ihracata yönelik olarak alacakları kararlar ile alım ve satımı ilgili mevzuatla belirli bir merciin iznine bırakılmış malların ihracına ilişkin esas ve uygulamaların tespiti aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlığın uygun görüşü alınır. İhracat işlemlerinde, ilgili mevzuatla belirlenmiş olanlar dışında hiçbir belge aranmaz. Kamu kurum ve kuruluşları, ihracat işlemlerinin azami ölçüde süratle tamamlanmasını teminen gerekli düzenlemeleri yaparlar. İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Madde 5­ Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli bir merciin ön iznine bağlanmış olan mallar grubuna, bu Karar’ın Ek’inde yer alan mallar ilave edilmiştir. Uygulanacak Müeyyideler Madde 6­ 26 Mart 2000 tarih ve 24001 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/248 sayılı Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Yürür lükten Kaldırılan Hükümler Madde 7­ 20/01/1992 tarihli ve 92/2644 sayılı İhracatın Düzenlenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde ­ Bu Karar’ın yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olması halinde önceki hükümlere göre devam edilir. Yürür lük Madde 8­ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 9­ Bu Karar’ı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
5 EK: A) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI YASAKLANMIŞ OLAN MALLAR GRUBUNA İLAVE EDİLEN MADDELER 1­ 11.8.1995 tarih ve 22371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik kapsamında; ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanları. 2­ Odun ve odun kömürü 3­ Sığla ( liquidambar orientalis ) 4­ Yalankoz ( Pterocarya carpinifolia ) 5­ Datça hurması ( Phoenix The Ophrasti crenter ) B) KANUN, KARARNAME VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İHRACI BELLİ BİR MERCİİN ÖN İZNİNE BAĞLI MALLAR GRUBUNA İLAVE EDİLEN MADDELER 1­ 11.8.1995 tarih ve 22371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik kapsamında; ihracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 2­ Damızlık büyük ve küçükbaş hayvan (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)
6 İHRACAT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 Resmi Gazete Numarası: 26190 Dış Ticaret Müsteşar lığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1­ Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını sağlamak için ihracatta yetkili mercii ve uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2­ İhracat Rejimi Kararı uyarınca yapılacak ihracat işlemleri, bu Yönetmelik ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğler ve ilgililere verilecek talimatlar çerçevesinde yürütülür. Dayanak Madde 3­ Bu Yönetmelik, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4­ Bu Yönetmelikte geçen; a) Bağlı Muamele: İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini, b) Başlamış İşlem: 1) Açılan uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantılarında, alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin taraflarca imzalanmış olmasını, 2) Bedelsiz ihracatta, gümrük mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını, 3) Genel esaslar çerçevesinde, gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olmasını, 4) Kayda bağlı ihracatta, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olmasını,
7 5) Konsinye ihracat, kredili ihracat, takas veya bağlı muamele yoluyla ihracat, ticari kiralama yoluyla ihracat veya yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta, iznin verilmiş olmasını, 6) Müsaadeye bağlı ihracatta müsaadenin verilmiş olmasını, 7) Offset kapsamında ihracatta offset anlaşmasının imzalanmış olmasını, c) Bedelsiz İhracat: Bedeli yürürlükteki kambiyo mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi zorunlu olmaksızın yurtdışına yapılan mal çıkışlarını, ç) Gün: Aksi belirtilmedikçe takvim gününü, d) İhracat: Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri, e) İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları, f) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Onayı/Kaydı: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gümrük beyannamesi onay/kayıt işlemleriyle ilgili olarak verilecek onay, kayıt ve/veya elektronik onayı/kaydı, g) İhraç Müsaadesi: Ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasa arz ve talep durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Müsteşarlıkça verilen ihraç iznini, ğ) Kayda Bağlı İhracat: Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alındığı ihracat şeklini, h) Konsinye İhracat: Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini, ı) Kredili İhracat: İkili veya çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla, ihracat bedelinin kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine imkân tanıyan ihracat şeklini, i) Mal: Her türlü eşya, madde, ürün veya değeri, j) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, k) Offset: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açacakları uluslararası ihaleler çerçevesinde yapacakları ithalat neticesinde gerçekleştirecekleri döviz ödemelerini asgari seviyeye indirmek amacıyla, ihaleyi kazanan firma ve/veya kuruluşların taahhüdü gereğince Türkiye’den yapılacak ihracat ile taahhüt gereğince
8 Türkiye’nin mevcut üretim ve ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik diğer işlemleri, l) Takas: İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemini, m) Ticari Kiralama: Malların kira bedeli karşılığı belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını, n) Transit Ticaret: Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İhracat Şekiller i ve Esasları Genel esaslar Madde 5­ İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir. Ön izne bağlı ihracat Madde 6­ İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanır. Kayda bağlı ihracat Madde 7­ İhracı kayda bağlı mallar, Müsteşarlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak Müsteşarlıkça belirlenebilir. Kredili ihracat
9 Madde 8­ Kredili ihracat talepleri, alıcı ile satıcı arasında imzalanan ve ihraç edilecek malın cinsi, değeri, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe çevirisi veyahut aracı banka tarafından onaylanmış akreditif metinlerinin aslı ve Türkçe çevirisi ile birlikte ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri; Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dâhilinde doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır. Kredili ihracat izin süresi, tüketim mallarında en çok iki, yatırım mallarında en çok beş yıldır. Bu süreleri aşan talepler incelenip sonuçlandırılmak üzere, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, görüşü ile birlikte Müsteşarlığa intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanmış ihracat işlemlerine ilişkin gümrük beyannamesinin, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onay tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekmektedir. Konsinye ihracat Madde 9­ Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri; Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir. İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, verdikleri konsinye ihraç izinlerine ait bilgileri, malın kesin satışının kendilerine bildirilmesinden itibaren beş gün içinde aracı bankaya bildirir. Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi hâlinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir. Süresi içinde satışı yapılan malın bedelinin kambiyo mevzuatı, satılamaması hâlinde ise malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.
10 Yurt dışı fuar ve sergiler e katılım ve ihracat Madde 10­ Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Müsteşarlık tarafından belirlenir. Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere kişi veya kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır. Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç onbeş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir. Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın ulusal katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar. Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Müsteşarlıkça incelenip sonuçlandırılır. İthal edilmiş malın ihracı Madde 11­ Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır. Serbest bölgelere yapılacak ihracat Madde 12­ Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.
11 Diğer ihracat şekilleri Madde 13­ Kayda bağlı ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, takas ve bağlı muamele kapsamında yapılacak ihracat, bedelsiz ihracat, transit ticaret ile savunma sanayii dışındaki alanlarda offset kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça yayımlanan Tebliğlerle düzenlenir. Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve esaslar, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar Madde 14­ İhracattan sonra, kambiyo mevzuatında öngörülen mal bedeli dövizlerin yurda getirilme süresi içinde ve mal bedeli dövizler tahsil edilmeden önce başvurulmak kaydıyla; a) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracına ilişkin talepler, malların geri getirilmesi veya geri getirileceğinin kambiyo merciine taahhüt edilmesi kaydıyla, durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince, b) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince, sonuçlandırılır. Gümrük idarelerince sonuçlandırılan talepler, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirilir. Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yer alan taleplere konu malın bozulabilir olması hâlinde, bu tür talepler İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya daha sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bilgi vermek kaydıyla Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılır. Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılan talepler, ilgili gümrük idaresine ve aracı bankaya bildirilir. Yukarıda belirtilen değişiklik taleplerinin ihracatı müteakip ve mal bedeli dövizlerin tahsilinden sonra yapılması hâlinde, söz konusu talepler Müsteşarlığın görüşü alınmak suretiyle ilgili mercilerce sonuçlandırılır. Yukarıda yer alan hususlar, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması hâlinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. Alıcısına teslim edilemeyen mallar ve malların ter k edilmesi
12 Madde 15­ Yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallara ilişkin ihracat talepleri, durumu gösteren belgelere dayanılarak Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine ilişkin talepler, durumu gösteren belgelere dayanılarak Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Uygun görülerek sonuçlandırılan talepler, aracı bankaya bildirilir. Yukarıda belirtilen hususlar, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması hâlinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir. İhracatçı Birliklerince yapılacak işlemler Madde 16­ 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayılı İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, nisbi aidatın tahsil edilmesi gerekir. Bu husus, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında aranır. Gümrük idarelerince yapılacak işlemler Madde 17­ Otomasyona geçmiş gümrük idareleri, ihracat işlemlerinde tescil onayı yapılmadan önce, gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin elektronik ortamda oluşturdukları "Birlik Onay Kodu"nu ararlar. "Birlik Onay Kodu" doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz. Otomasyona geçmemiş gümrük idareleri ise, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onayını/kaydını ararlar. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği onayı/kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz. Gümrük idareleri, ihracatı müteakip durumu ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir. Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi hâlinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, aracı bankaya, kambiyo müdürlüğüne ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi Madde 18­ İhracat bedellerinin yurda getirilmesi hususu kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. Diğer durumlar
13 Madde 19­ İhracata ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirlenen konular dışında kalan hususlar İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürür lükten kaldırılan Yönetmelik Madde 20­ 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Başlamış işlemler Geçici Madde 1­ Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olmaları kaydıyla, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürür lük Madde 21­ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22­ Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
14 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştır malar ve Değer lendirme 96/1) Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996 Resmi Gazete Numarası: 22515 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 14 Şubat 1992 tarih ve 21142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, İhracat Yönetmeliği’nin 19’ncu maddesi uyarınca yürürlükte olan İhracatçı Belgesi uygulamasının 15.1.1996 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmıştır. Madde 2­ Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; ihracat faaliyetleri “Gümrük Beyannamesi” ve “Tek Vergi Numarası” çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Madde 3­ 15.1.1996 tarihinden itibaren ihracatçılara ve ihracata ait her türlü bilgi “Gümrük Beyannamesi” ve “Tek Vergi Numarası” esas alınmak suretiyle takip edilecektir. Bu nedenle İhracatçı Belgesi almış olan tüm firma ve kuruluşların; “Tek Vergi Numarası” ile “İhracatçı Belgesi Numarası”nı en geç 30.6.1996 tarihine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Madde 4­ 14 Şubat 1992 tarih ve 21142 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 92/2 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 5­ Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.
15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/3) Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 Resmi Gazete Numarası: 25130 Dış Ticaret Müsteşar lığından Dayanak Madde 1­ 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı’nın 3 üncü maddesinin (e) bendine istinaden, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Uygulama Madde 2­ Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşme (Türkçe tercümesi ile birlikte) ve ekteki ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişkin başvuru formu ile üyesi olunan veya bulunulan bölgedeki ihracatçı birliğine yapılır. Ticari kiralama sözleşmesinin; malın cinsi, birim fiyatı, miktarı, toplam değeri, kira süresi, döviz veya YTL olarak nakdi kira bedeline dair bilgileri içermesi gereklidir. İhracatçı birlikleri, başvuruları bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirerek uygun görülenlerin ticari kiralama yoluyla ihracına izin verir. Özel haller Madde 3­ Hacizli, ihtiyati tedbirli veya mülkiyeti muhafazalı olan malın ticari kiralama yoluyla ihracına, bu kısıtlamaların kaldırıldığının tevsiki halinde izin verilir. Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan malın, ticari kiralama yoluyla ihracata konu olması halinde, hissedarların veya ortakların noter onaylı izni aranır. İzin süresi Madde 4­ Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, ihracatçı birliği tarafından kira sözleşmesine uygun olarak verilen süredir. Bu süre; fiili ihraç tarihinden itibaren toplam üç yılı aşamaz. Ancak, bu süre haklı ve zorunlu nedenlere istinaden Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İhracat Genel Müdürlüğü) uzatılabilir. Bu durumda müracaat mercii, ilk iznin verildiği ihracatçı birliğidir. Süre uzatım taleplerinin iznin bitim tarihinden önce yapılması esastır. Ancak, süresi içerisinde yapılamayan talepler haklı ve zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından incelenip sonuçlandırılır. İzin bildirimi Madde 5­ İhracatçı birliğince verilen izinler, ilgili çıkış gümrüğüne, kambiyo müdürlüğüne ve talep sahibi firmaya bildirilir.
16 Malın satışı Madde 6­ Ticari kiralamaya konu malın yurt dışında satılması halinde satış bedelinin yurda getirilmesi kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. Yetki Madde 7­ Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), bu Tebliğ hükümlerine istinaden kiralama yoluyla yapılacak ihracat işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemeye, talimat vermeye özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözümlemeye yetkilidir. Yürür lükten kaldırılan tebliğ Madde 8­ 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2003/4) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürür lük Madde 9­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 10­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
17 EK TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACATA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 1­ İhracatçının, a) Ünvanı b) Adresi c) Telefon No d) Telefaks No e) Vergi No : : : : : 2­ Kiracı Firmanın, a) Unvanı b) Adresi c) Telefon No d) Telefaks No : : : : 3­ Kiralanacak Malın, a) Cinsi b) G.T.İ.P. c) Miktarı d) Birim Değeri e) FOB Değeri f) CIF Değeri : : : : : : 4­ Malın Gideceği Ülke : 5­Kambiyo Müdürlüğü : 6­ İhraç Gümrüğü : 7­ Kira Bedeli : 8­ Ödeme Şekli : 9­ Kira Süresi : 10­ Ödemenin yapıldığı Para Birimi : Kiralayan Firma (Kaşe ve İmza)
18 Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/4) Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 Resmi Gazete Numarası: 26190 Dış Ticaret Müsteşar lığından Dayanak Madde 1­ 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (d) bendine istinaden, takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracatın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Uygulama Madde 2­ Takas veya bağlı muamele taleplerine ilişkin başvurular, ithalatçı ile yapılan sözleşmenin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisi ve ekteki "Takas veya Bağlı Muamele Başvuru Formu" ile birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Takas veya bağlı muamele sözleşmesinin; ithal ve ihraç edilecek malın cinsi, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P), miktarı, birim fiyatı, toplam değeri ve sözleşme süresini içermesi gereklidir. Takas veya bağlı muamele yoluyla ihracat izni verilmiş ihracat işlemlerine ilişkin izin yazısının 30 (otuz) gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekmektedir. Uygulanan mevzuat ve vergiler Madde 3­ Takas veya bağlı muamele iznini müteakiben işlemler, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri çerçevesinde yürütülür. İhracat ve ithalat işlemleri, ihracat ve ithalatta alınan her türlü gümrük, vergi, resim ve harçlar ile fonlara tabi olarak yapılır. İhracatın desteklenmesine ilişkin mevzuat ile takas veya bağlı muamele konusu mal ve nakit ödemelerine ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Ödeme şekilleri ve banka işlemleri Madde 4­ İhraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin, kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile ödenmesi mümkündür. Takas veya bağlı muamele konusu ihracat ve ithalat bedellerinin mahsup ve transfer işlemleri, Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde işleme aracılık eden bankalarca sonuçlandırılır. Ancak, takas veya bağlı muameleye konu karşılıklı ödeme yükümlülüklerinin eşit olması esastır. Takas veya bağlı muamele konusu işlemlerin tek bir aracı banka tarafından yapılması esastır. Ancak, takas veya bağlı muamele izni verildikten sonra ihracat ve
19 ithalat işlemleri başlamamış ise, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirilmek suretiyle aracı banka değişikliği yapılabilir. İzin süreleri Madde 5­ Takas veya bağlı muamele izinlerinin süresi, 6 (altı) ayı aşmamak kaydıyla firmanın ibraz ettiği sözleşmede yer alan süre kadardır. Süre bitiminden önce başvurmak kaydıyla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından toplam 3 (üç) yıla kadar ek süre verilebilir. 3 (üç) yılı aşan süre uzatım talepleri, ithalat taahhüdünde noksanlık bulunması halinde Gümrük Müsteşarlığı'nın (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İhracat Genel Müdürlüğü), ihracat taahhüdünde ise Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır. Değişiklik talepleri ve yetkili mercii Madde 6­ Sözleşmede yer alan hususlardaki değişiklik talepleri, akit tarafların yazılı mutabakatı olması şartıyla, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır. Yetki Madde 7­ Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görüşü alınmak suretiyle, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır. Yürür lükten kaldırılan tebliğ Madde 8­ 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağlı Muamele veya Takas Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin (İhracat 96/3 sayılı) Tebliğ, ek ve değişiklikleriyle birlikte, bu Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Lehe hükümler Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, lehte olmaları kaydıyla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır. Yürür lük Madde 9­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 10­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
20 EK TAKAS VEYA BAĞLI MUAMELE BAŞVURU FORMU 1­ İhracatçı Firmanın; a) Unvanı b) Adresi c) Telefon No d) Telefaks No e) Vergi No : : : : : 2­ İthalatçı Firmanın; a) Unvanı b) Adresi c) Telefon No d) Telefaks No : : : : 3­ İhraç Edilecek Malın; a) Cinsi b) G.T.İ.P. c) Miktarı d) Birim Değeri e) FOB Değeri f) ClF Değeri : : : : : : 4­ İthal Edilecek Malın; a) Cinsi b) G.T.İ.P. c) Miktarı d) Birim Değeri e) FOB Değeri f) ClF Değeri : : : : : : 5­ İhraç ve İthal Edilecek Malın Değerlerinin Farklı Olması Halinde Aradaki Farkın Ne Şekilde Ödeneceği a) Hizmet ( ) b) Döviz ( ) 6­ Sözleşme Süresi : 7­ Aracı Banka : 8­ Giriş Gümrüğü : 9­ Çıkış Gümrüğü : 10­ Kambiyo Müdürlüğü : Firma (Kaşe ve İmza)
21 Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/5) Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 Resmi Gazete Numarası: 26190 Dış Ticaret Müsteşar lığından Dayanak ve tanım Madde l­ 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3’üncü maddesinin (e) bendine istinaden; bedeli, yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın, yurt dışına mal çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Uygulama Madde 2­ Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir. a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri, b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları, c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye'de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar, ç) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar, d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar, e) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri. Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır. İzin mercii ve uygulama usulleri Madde 3­ İkinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri l00.000 (yüzbin) ABD dolarına kadar olanlar ile değer ve miktarına bakılmaksızın (d) ve
22 (e) bendlerinde belirtilen malların bedelsiz ihracat izni başvuruları doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır. İkinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri l00.000 (yüzbin) ABD doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise, ekteki Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar olan bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır, 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve üzerindeki talepleri görüşleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirirler. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), verdikleri bedelsiz ihraç izinlerinin bir örneğini talep sahibine, bir örneğini de ilgili gümrük idaresine intikal ettirirler. Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 90 gündür. İkinci maddenin (c) ve (ç) bendleri çerçevesinde yapılacak bedelsiz ihracata, doğrudan gümrük idaresince izin verilir. Ancak (ç) bendi uyarınca bedelsiz ihracı yapılacak malların yolcu beraberinde götürülmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye'de satın alındığının belgelenmesi, taşıt götürülmesi halinde ise taşıtın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekir. İkinci maddenin (ç) bendi kapsamında, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1­b maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanarak yurt dışına götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtların bedelsiz ihracına, satıcı tarafından verilen satış faturası nüshası/veya satıcı onaylı örneklerine istinaden, ilgili gümrük idarelerince izin verilir. Söz konusu satış faturasının bir nüshası veya satıcı onaylı bir örneği, Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmesini teminen, ilgili gümrük idaresince Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Yasak ve ihracı ön izne bağlı mallar Madde 4­ Kanun, Kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların bedelsiz ihracatına izin verilmez. İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür. İhracında fon kesintisi aranan mallar Madde 5­ İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na prim kesintisi yapılan malların bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin ödendiğine dair banka dekontunun ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri l.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı DFİF kesintisine tabi değildir. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki listedeki mallardan, değeri FOB l.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.
23 İhracat destekleri Madde 6­ Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz. Standart ve teknik uygulamalar Madde 7­ Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir. İhracatçı Birliğine üyelik Madde 8­ İkinci maddenin (a), (c), (ç), (d) ve (e) bendleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz. Yürür lükten kaldırılan Tebliğ Madde 9­ 6/1/l996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 96/10), ek ve değişiklikleriyle birlikte, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürür lük Madde 10­ Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 11­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
24 EK BEDELSİZ İHRACAT FORMU 1­ Talep Sahibinin; a) Adı veya Unvanı b) Adresi c) Telefon No d) Telefaks No e) Vergi No f) Bağlı Olduğu İhracatçı Birliği : : : : : : 2­ Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun; a) Adı veya Unvanı b) Adresi c) Telefon No d) Telefaks No e) Ülkesi : : : : : 3­ Malın; a) Cinsi b) G.T.İ.P. c) Tipi d) Üretim Yılı ve Menşei e) Ambalaj Şekli f) Miktarı g) Değeri : : : : : : : 4­ Malın İhraç Gümrüğü: Talep Sahibi (Kaşe ve İmza)
25 Transit Ticar ete İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/6) Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 Resmi Gazete Numarası: 26190 Dış Ticaret Müsteşar lığından Dayanak, kapsam ve uygulama Madde 1­ 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (e) bendine istinaden, yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malların, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Transit ticarette alış ve satış bedelleri arasında lehte fark olması esastır. Ancak, alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın söz konusu olması halinde, transit ticaret formunun düzenlenmesine ilişkin talepler; a) Aleyhte farkın, kambiyo mevzuatında belirlenen genel terkin limitini aşmaması ya da genel terkin limitini aşmakla birlikte kambiyo mevzuatında belirlenen mücbir sebep hallerine dayandığının tevsiki halinde ilgili bankalarca, b) Aleyhte farkın, genel terkin limitini aşmakla birlikte, mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumlara dayanması halinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü), sonuçlandırılır. Başvuru Madde 2­ Transit ticaret talepleri, bu Tebliğin ekinde yer alan "Transit Ticaret Formu" düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır. Mütefer rik hükümler Madde 3­ Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez. Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden, malların Türkiye Gümrük Bölgesi'ne gelerek işçilik görmek üzere geçici depolama yeri veya antrepolara alınması "ithalat" hükmünde değildir. İzin verilmeyen haller Madde 4­ Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz.
26 İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz. Banka uygulamalar ı Madde 5­ Transit ticarete ilişkin bankacılık uygulamaları Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek esaslara göre yapılır. Yetki Madde 6­ Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden transit ticaret işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemeye, talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözümlemeye yetkilidir. Yürür lükten kaldırılan Tebliğ Madde 7­ 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 96/8 sayılı Transit Ticarete İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yürür lük Madde 8­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 9­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
27 EK TRANSİT TİCARET FORMU 1­ Talep Sahibi Firmanın; a) Unvanı b) Adresi c) Vergi No 2­ Transit Ticarete Konu Malın; a) Cinsi b) G.T.İ.P. c) Değeri (CIF, CF, FOB, vb.) ­ Alış bedeli ­ Satış bedeli ­ Transit ticarete yurt dışındaki bir bankaca aracılık edildiği durumlarda beyan edilen kâr d) Miktarı (Adet, kg, ton, vb.) e) Satın alındığı ülke f) Satıldığı ülke g) Satıcı firma h) Alıcı firma : : : : : : : : : : : : : 3­ Transit ticaret konusu malın geçici depolama yerlerinde ve antrepolarda ambalajlanması veya işleme tabi tutulması halinde kullanılacak olan malzemenin; Adı Miktarı, (Adet, kg, vb.) G.T.İ.P. Birim Değeri Toplam Değeri TOPLAM: Tarih Talep Sahibi Firma (Kaşe ve İmza) Yukarıda detayları belirtilen ve işlemleri Bankamızca yürütülecek olan transit ticaret talebi İhracat Yönetmeliği ve Transit Ticarete İlişkin 2006/........... sayılı Tebliğ uyarınca uygun görülmüştür. Tarih ...................... Bankası ..................... Şubesi (Kaşe ve Yetkili İmzalar)
28 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2006 Resmi Gazete Numarası: 26190 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır. Madde 2­ Bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmış bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Yürür lük Madde 3­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 4­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
29 EK (*) İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİ 1­ Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi maddelerin ihracı, 2­ Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödeme yapılan maddelerin ihracı, 3­ Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin özel hesaplar çerçevesinde ihracat, 4­ Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki doğalgaz anlaşması çerçevesinde ihracat, 5­ Ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan kısıtlama kapsamındaki maddelerin ihracı, 6­ Birleşmiş Milletler Kararları uyarınca ekonomik yaptırım uygulanan ülkelere ihracat, 7­ 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallar, 8­ İşlem görmemiş zeytinyağı ve işlem görmüş dökme veya varilli zeytinyağı, 9­ Meyan kökü, 10­ Ham lületaşı ve taslak pipo, 11­ Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait Protokoller ve değişiklikler kapsamındaki malların sadece söz konusu düzenlemelere taraf ülkelere yönelik ihracatı, 12­ Torba, çuval ve kutulu halde işlem görmemiş zeytin, 13­ Orijinal bağırsak, 14­ Canlı koyun, kıl keçisi, büyükbaş hayvan, 15­ Dökme halde kapya cinsi kırmızı biber (konik biber), 16­ Ham zeytin (fermantasyonu tamamlanmamış), 17­ Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri, 18­ Beyaz Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş­ 2515.11.00.00.11), Renkli ve Damarlı Mermer (Ham ve Kabaca Yontulmuş­ 2515.11.00.00.12), Oniks (Ham ve Kabaca Yontulmuş­ 2515.11.00.00.13), Traverten (Ham ve Kabaca Yontulmuş­ 2515.11.00.00.14), Diğerleri (Ham ve Kabaca Yontulmuş­ 2515.11.00.00.19), 19­ Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90), 20­ Kornişonlar (0707.00.90.00.00), (*) 13 Temmuz 2006 tarih ve 26227 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/10 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
30 İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar a İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) Resmi Gazete Tarihi: 19 Eylül 1996 Resmi Gazete Numarası: 22762 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ’in Ek’inde yer alan listede sıralanmıştır. Madde 2­ 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/2 Sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
31 EK:1 (*) İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ Madde 1­ Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2­ Hint keneviri 3­ Tütün tohumu ve fidesi 4­ Tiftik keçisi Yasal Dayanak 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 24.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 9.5.1969 tarih ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 7.6.1926 tarih ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu 5­ İhracı izne bağlı mallar listesinde yer alan türler 13.4.1990 tarih ve 20491 sayılı RG.’de hariç bütün av ve yaban hayvanları (canlı ve yayımlanan8.3.1990 tarih ve 90/234 sayılı cansız olarak ve tanınabilir en küçük parçaları ile Bakanlar Kurulu Kararı bunlardan mamul konfeksiyon) 6­ Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, 11.5.1974 tarih ve 14883 sayılı RG’de karaağaç ve ıhlamur adlı ağaç türlerinin kütük, yayımlanan24.4.1974 tarih ve 7/8186 sayılı tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı Bakanlar Kurulu Kararı 7­ 30.12.2004 tarih ve 25686 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/13 sayılı tebliğ ile yürülükten kaldırılmıştır. 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi 8­ İhracatı yasak olan doğal çiçek soğanları Kararı 9­ Odun ve odun kömürü (Meyve kabuklarından 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi üretilen mangal kömürü hariç) Kararı 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi 10­ Sığla (liquidambar orientalis) Kararı 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi 11­ Yalankoz (pterocarya carpinifolia) Kararı 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi 12­ Datça hurması (Phoenix the ophrasti crenter) Kararı 13­ Zeytin, incir, fındık, antep fıstığı, asma 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi (sultani çekirdeksiz) fidanları Kararı 14­ 22 Şubat 2000 tarih ve 23972 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/3 sayılı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat 15­ Salep (toz, tablet ve her türlü formda) Rejimi Kararı (*) 6 Haziran 2006 tarih ve 26190 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/8 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
32 EK: 2 (*) İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ Madde 1­ Harp, silah ve mühimmatı (Spor ve av tüfekleri hariç) 2­ Afyon ve haşhaş kellesi 3­ Uyuşturucu maddeler ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Kapsamındaki mallar İzni Veren Kur um Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Yasal Dayanak 3.1.1940 tarih ve 3763 sayılı Türkiye’de Harp Silahı ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun 12.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Sağlık Bakanlığı 24.6.1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1972 tarihli Protokolle değiştirilen 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1971 tarihli Psikotrop Maddelere İlişkin Sözleşme ve 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Trafiğinin Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 4­ Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi Kapsamındaki mallar Çevre Bakanlığı 15.5.1994 tarih ve 21935 sayılı RG’de yayımlanan 7.3.1994 tarih ve 94/5419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi 5­ Yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, sansar, porsuk ile yılanlar, kaplumbağa ve kertenkelelerin canlı ve cansız halde ve bunların tanınabilir parçaları ile bunlardan mamul konfeksiyon Orman Bakanlığı 13.4.1990 tarih ve 20491 sayılı RG.’de yayımlanan 8.3.1990 tarih ve 90/234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 6­ Gübreler(Kimyevi gübreler hariç) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7­ Tohumlar(Orman ağacı tohumları hariç) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 8­ Su ürünlerinden su ürünleri vcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde avlanması yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri (sülükler dahil) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 9­ Yarış atları 10­ Yem Kanunu kapsamınagiren yemler 11­ Zirai mücadele ilaç ve aletleri 13.1.1965 tarih ve 11905 sayılı R.G.’de yayımlanan 19.12.1964 tarih ve 6/4090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 27.12.1924 tarih ve 2/1771 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21.8.1963 tarih ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun 22.3.1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7.6.1926 tarih ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu 29.5.1973 tarih ve 1734 sayılı Yem Kanunu 15.5.1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu (*) 6 Haziran 2006 tarih ve 26190 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/8 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
33 12­ Veteriner ilaçları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1262 sayılı İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarlar Dair 3490 sayılı Kanun 13­ İhracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejim Kararı Tarım ve 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Köyişleri Rejim Kararı Bakanlığı 15­ 18 Ocak 2005 tarih ve 25704 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/3 sayılı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 16­ 22 Şubat 2000 tarih ve 23972 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/3 sayılı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 17­ Doğa mantarı (Sadece Avrupa Tarım ve 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Birliği üyesi ülkelere yönelik ihracat Köyişleri Rejim Kararı için) Bakanlığı 18­ 2 Aralık 2003 tarih ve 25304 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2003/12 sayılı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 19­ 21 Şubat 2003 tarih ve 25027 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat: 2003/1 sayılı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 20­ Mavi yüzgeçli orkinos (Thynus Tarım ve 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat thunnus) (canlı, taze soğutulmuş, Köyişleri Rejim Kararı dondurulmuş veya işlenmiş) Bakanlığı 21­Nükleer Alanda Kullanılan Türkiye 15.02.2000 tarihli ve 23965 sayılı Resmi Malzeme, Ekipman ve İlgili Atom Gazete'de yayımlanan Nükleer Alanda Teknolojinin İhracatına İzin Enerjisi Kullanılan Teknolojinin İhracatına İzin Verilmesine ilişkin Yönetmelik Kurumu Verilmesine İlişkin Yönetmelik Kapsamındaki mallar 29/06/2004 tarih ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Milli 22­ Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Savunma (FTKR) kapsamındaki mallar Hakkında Kanun ile bu kanuna dayalı olarak Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğler
14­ Damızlık büyük ve küçük baş hayvan 34 Dış Ticaret Ser maye Şir ketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) Resmi Gazete Tarihi: 8 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: 25664 Dış Ticaret Müsteşar lığından 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmesi, geri alınması ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Madde 1­ Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon YTL. (2 trilyon TL.) olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir. Bu maddenin birinci fıkrasındaki şartları haiz olan şirketlerin, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü alabilmeleri için ekte yer alan başvuru formunu doldurarak, formda belirtilen belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Ait olduğu yıl yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararda yer almayan şirketlere; talepleri halinde, başvuru tarihi itibariyle 12 ay geriye gitmek suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, yukarıdaki şartları haiz olduklarının belirlenmesi durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karara ek yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir. Madde 2­ Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları haiz olduğu belirlenen şirketlere "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilerek Resmi Gazete'de yayımlanır. Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü, yayımlandığı tarihten itibaren müteakip yıla ait Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Madde 3­ Yanıltıcı bilgi ve belge kullanılması suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü almış bulunan şirketlerin bu statüleri, şartların yerine getirilmediğinin tespiti halinde, verildiği tarih itibariyle geri alınır. Madde 4­ Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla Devlet Yardımlarından öncelikle yararlandırılmaları sağlanır. Madde 5­ Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, kendi nam ve hesaplarına yurt içinden bizzat satın aldıkları ve tedarik ettikleri malların ihracatında bu malların üretimi, temini ve ihracatı ile ilgili düzenlenen tüm belgelerden idari ve cezai yükümlülükler açısından sorumludurlar.
35 Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi şirketlerin Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracatta ise, aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı taktirde malın üretimi veya tedariki ile ilgili tüm belgeler ve malın ihracatı ile ilgili ihracat, kambiyo, gümrük ve diğer mevzuat yönünden idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı ve tedarikçi şirketler sorumludur. Madde 6­ Bu Tebliğin uygulamasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Madde 7­ 20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat 2003/14 sayılı Tebliğ ile 29/06/2004 tarih ve 25507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat 2004/8 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin yürürlüğe giriş tarihten itibaren 31/12/2005 tarihine kadar, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü almak için başvuruda bulunacak anonim şirketler için; ­ En az 1,5 milyon YTL. (1,5 trilyon TL) ödenmiş sermayeye sahip olması ve gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 75 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı (transit ve bedelsiz ihracat hariç) gerçekleştirmiş olması, şartları aranır. 2005 yılında yayımlanacak Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararda yer almak için müracaat edecek şirketlerin; ­01/01/2004­31/12/2004 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ihracat performansını ve sermaye şartını gerçekleştirmiş olmaları, ­31/01/2005 tarihine kadar ekte yer alan başvuru formunu doldurarak Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri, gerekmektedir. 2005 yılında yürürlüğe girecek Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararda yer almayan şirketlere; talepleri halinde, başvuru tarihi itibariyle 12 ay geriye gitmek suretiyle yapılacak inceleme sonucunda, yukarıdaki şartları haiz olduklarının belirlenmesi durumunda, yürürlükteki Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karara ek yapılmak suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir. Madde 8­ Bu Tebliğ 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 9­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
36 EK DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU Şirketin; a) Unvanı : b) Adresi : c) Telefon No : d) Telefaks No : e) Ödenmiş Sermayesi : f) Vergi Dairesi Adı ve Vergi No : g) Bir Önceki Takvim Yılında veya Başvuru Tarihinden 12 Ay Geriye Doğru Toplam Fiili İhracatı (FOB $) : h) Bilgi Almak Üzere Temas Kurulabilecek Yetkilileri Adı Soyadı Unvanı Tel. No. Şirket (Kaşe ve İmza) Ekler: 1­ Ana sözleşme (İlgili Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya noterce, Ticaret Sicil Memurluğunca ya da bağlı bulunulan Odaca onaylı sureti) 2­ İmza Sirküleri (Noter tasdikli) 3­ En son veya bir önceki hesap yılına ait Vergi Dairesince veya Yeminli Mali Müşavirce onaylı bilanço 4­ Varsa yurt içi ve yurt dışı bürolara ilişkin bilgiler 5­ Yukarıda sıralanan maddelerde yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, bu hususun 1 ay içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirilmesi zorunludur.
37 Dış Ticaret Ser maye Şir ketlerine İlişkin Karar Resmi Gazete Tarihi: 16 Mart 2006 Resmi Gazete Numarası: 26109 Dış Ticaret Müsteşar lığından (*) Madde 1­ 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 ncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ’de belirtilen kriterler dikkate alınarak “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre aşağıda belirtilmiştir. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (*) Şirketin Ünvanı Adr esi Miralay Şefik Bey Sk. AK­PA TEKSTİL Akhan No: 15­17 K:1­2 İHRACAT PAZ. A.Ş. 34437 Gümüşsuyu­Taksim­ İstanbul ARÇELİK A.Ş. 34950 Tuzla/İstanbul BEKO ELEKTRONİK Beylikdüzü Mevkii 34901 A.Ş. Büyükçekmece İstanbul BİLKONT DIŞ Keresteciler Sitesi Mehmet TİCARET VE TEKSTİL Akif Bey Cd. Camcıoğlu Sk. SAN, A.Ş. No:3 34010 Merter/İstanbul BİRGİ BİRLEŞİK Köyaltı Mevkii Basın GİYİM Ekspres Yolu Kavak Sk. İHRACATÇILARI DIŞ No.3/2 34520 Yenibosna­ TİC. A.Ş. Bahçelievler İstanbul Şirinevler Mah. Mithatpaşa BGS BOĞAZİÇİ GİYİM Cad. Aker Plaza No:1 K:4 SAN. DIŞ TİC. A.Ş Bahçelievler/İstanbul BORUSAN İSTİKBAL Meclisi Mebusan Cd. N:103 TİCARET T.A.Ş. 34427 Salıpazarı/İstanbul BOSCH SANAYİ VE OSB Yeşil Cad. No: 27 TİCARET A.Ş. 16372 Nilüfer/Bursa Çakmak Mah. Balkan Cad. BSH EV ALETLERİ N:51 34770 SAN. VE TİC. A.Ş. Ümraniye/İstanbul CAM PAZARLAMA İstiklal Cad. No: 314 34430 A.Ş. Beyoğlu­İstanbul Kemeraltı Cad. No:24/5 ÇOLAKOĞLU DIŞ Karaköy Ticaret Merkezi TİCARET A.Ş. Karaköy­İstanbul DSD DERİ SAN. DIŞ Telsiz Mah. 71.S. No:22 TİC. A.Ş. 34760 Zeytinburnu İstanbul Tersane Cad. Diler Han No: DİLER DIŞ TİCARET 46­48 Kat:7 34420 A.Ş. Karaköy/İstanbul DTS DENİZLİ TEKS. Enverpaşa Cad. No:5 Kat: 3 DIŞ TİC. A.Ş. Denizli Büyükdere Cad. Kasap Sk. EGE DIŞ TİCARET A.Ş. Santa İş Merkezi Kat:5 Esentepe­İstanbul EKOM ECZACIBAŞI Büyükdere Cad. No:193 DIŞ TİCARET A.Ş. 34394 Levent/İstanbul Telefon Faks (212) 251 92 00 (212) 292 13 66 (216) 585 85 85 (216) 585 80 80 (212) 872 13 00 (212) 872 20 13 (212) 637 22 50 (212) 637 05 66 (212) 452 99 10 (212) 452 99 20 (212) 452 00 70 (212) 452 00 61 (212) 393 58 00 (212) 249 37 22 (224) 219 25 00 (224) 219 23 82 (216) 528 93 37 (216) 528 93 39 (212) 313 47 00 (212) 313 48 04 (212) 252 01 00 (212) 249 36 68 (212) 546 06 76 (212) 546 03 08 (212) 253 66 30 (212) 254 01 87 (258) 265 58 16 (258) 265 52 37 (212) 275 38 38 (212) 275 38 43 (212) 339 93 72 (212) 324 16 42 3 Haziran 2006 tarih ve 26187 numaralı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.
38 17 EXSA EXPORT SAN. MAM. SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. 18 EVTEKSSAN DIŞ TİCARET A.Ş. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 EVYAP INTERNATIONAL DIŞ TİCARET A.Ş. GAAT DIŞ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Atatürk Cd. Sabancı İş Merkezi No:1 Kat:6­7 01060 (322) 363 16 46 Adana Evren Mah. Koçman Cad. Polat İş Merkezi C Blok (212) 489 11 44 Kat:1/3 34540 Güneşli/İstanbul Ayazağa Cendere Yolu No:10 Levent/İstanbul (212) 289 23 00 Bomonti, Silahşör Cad. (212) 315 48 26 No:42/1 Şişli/İstanbul Yenibosna Merkez Mah. GİSAD DIŞ TİCARET Çınar Cad. No:6/1 (212) 454 94 00 A.Ş. Bahçelievler/İstanbul İnönü Cad. Aydınevler Mah. GSD DIŞ TİCARET A.Ş. Gökçe Sok. No:14 GSD (216) 587 90 00 Binası Küçükyalı İstanbul HABAŞ SINAİ VE Soğanlık Fuatpaşa Sok. TIBBİ GAZLAR (216) 452 56 00 No:26 Kat: 4 Kartal/İstanbul İSTİHSAL END. A.Ş. Yenibosna Merkez HEDEF Mah.Çınar Cad. Gisad Plaza KONFEKSİYON VE (212) 454 94 40 No:6 K:1 34197 TEKS. DIŞ TİC. A.Ş. Bahçelievler/İstanbul HYUNDAI ASSAN Şehit Mehmet Fatih Öngül OTOMOTİV SAN. VE Sk. N:2 34742 Kozyatağı­ (216) 571 63 15 TİC. A.Ş. İstanbul İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ Mahmutbey Cd. Halkalı TERSANE VE ULAŞIM Yolu Üzeri 34540 Güneşli (212) 550 41 04 SAN. A.Ş. Bağcılar/İstanbul İSTANBUL GIDA DIŞ Davutpaşa Cad. No:20 (216) 524 27 00 TİCARET A.Ş. Topkapı/İstanbul İZMİR DEMİR ÇELİK Şair Eşref Bulvarı No:23 (232) 441 50 50 SAN. A.Ş. 35210/Izmir KAPTAN METAL DIŞ Barbaros Bulvarı No.29 K:4 (212) 236 75 76 TİC. VE NAK. A.Ş. 34353 Beşiktaş İstanbul KİBAR DIŞ TİCARET Tersane Cd. Bakır Sk. No:19 (212) 256 49 70 A.Ş. 80000 Karaköy/İstanbul Yenibosna Merkez Mah. LGS DIŞ TİCARET A.Ş. Çınar Cad. Gisad Plaza N:6 (212) 454 95 60 Bahçelievler­İstanbul MAN KAMYON VE Esenboğa Havalimanı Yolu (312) 398 02 20 OTOBÜS TİC. A.Ş. 22. Km 06750 Ankara Köprübaşı Mevkii, İzmir MENDERES TEKSTİL Asfaltı Üzeri No:146 20300 (258) 429 12 12 SAN. VE TİC. A.Ş. Sarayköy/Denizli Davutpaşa Cad. Askeri Fırın MERCEDES­BENZ Yolu No: 2 34022 (212) 482 35 00 TÜRK A.Ş. Topkapı/İstanbul OYAK­RENAULT Emirhan Cad. Barbaros OTOMOBİL Plaza C Blok No:145 K:6 (212) 326 44 44 FABRİKALARI A.Ş. 80700 Beşiktaş/İstanbul Kültür Mah.1375 Sok. PERGAMON­STATUS No:25 Cumhuriyet İş Hanı (232) 464 16 16 DIŞ TİCARET A.Ş. K:5 35210 Alsancak/İzmir PETKİM PETROKİMYA P.K.12 35801 Aliağa İzmir (232) 616 32 40 HOLDİNG A.Ş. 39 (322) 363 16 44 (212) 489 09 87 (212) 289 90 31 (212) 315 48 99 (212)454 94 34 (216) 489 97 91 (216) 452 27 51 (212) 454 94 61 (216) 464 99 96 (212) 550 20 24 (216) 481 54 70 (232) 441 56 66 (212) 236 50 70 (212) 255 57 38 (212) 454 95 70 (312) 398 04 90 (258) 429 12 30 (212) 482 35 82 (212) 326 44 38 (232) 421 71 92 (232) 616 12 48
38 PRO­EKS DIŞ TİCARET A.Ş. 39 RAM DIŞ TİCARET A.Ş. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. TEMSA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Cemal Sahir Sk. No:26­28 (212) 274 52 41 80470 Mecidiyeköy İstanbul Rüzgarlıbahçe Kavacık Kavşağı Sismer Plaza Kat:2 (216) 537 01 50 34805 Beykoz/İstanbul Okçu Musa Cad. No:1 Sarkuysan İş Merkezi Şişhane/İstanbul Mersin Yolu Üzeri 10.Km Adana Büyükdere Cad. No:145 TOFAŞ TÜRK Zincirlikuyu 80300 OTOMOBİL FAB. A.Ş. Levent/İstanbul Büyükdere Cad. Akabe TRİSAD DIŞ TİCARET Ticaret Merkezi No:78 Kat:3 VE PAZARLAMA A.Ş. 34394 Mecidiyeköy/İstanbul Ambarlı Petrol Ofisi Dolum VESTEL DIŞ TİCARET Tesisleri Yolu 34840 A.Ş. Avcılar/İstanbul YEŞİM SATIŞ Organize Sanayi Bölgesi MAĞAZALARI VE Sarı Cad. No: 23 16159 TEKSTİL FAB.A.Ş. Bursa YÜCELBORU İHR. Rıhtım Cad. No:44 81320 İTH. VE PAZ. A.Ş. Kadıköy­İstanbul ZORLU DIŞ TİCARET Ambarlı Zorlu Plaza Kat:7 A.Ş. 34315 Avcılar/İstanbul Büyükdere Caddesi No. 71 EKİNCİLER DEMİR VE B Blok K.13 Maslak­ ÇELİK SAN. A.Ş. İstanbul TRAKYA TEKSTİL VE Konaklar Mah. Akasyalı GİYİM SANAYİCİLERİ Sok. No:12 Giriş Kat 80620 VE DIŞ TİC. A.Ş. 4.Levent/İstanbul TÜRK TRAKTÖR VE Güvercinlik Yolu No:111­ ZİRAAT MAKİNELERİ 112 Gazi 06560 Ankara A.Ş. (212) 213 34 26 (216) 537 01 90 (212) 252 60 00 (212) 251 23 04 (322) 355 62 30 (322) 441 02 36 (212) 275 33 90 (212) 275 24 97 (212) 347 21 41 (212) 347 21 42 (236) 233 01 31 (236) 233 51 47 (224) 243 23 50 (224) 243 13 68 (216) 418 10 00 (216) 338 27 70 (212) 456 20 00 (212) 422 03 33 (212) 285 00 30 (212) 276 12 95 (212) 269 61 09 (212) 264 33 21 (312) 211 01 90 (312) 211 03 73 Madde 2­ 16/3/2005 tarih ve 25757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar ile 20/4/2005 tarih ve 25792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3­ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4­ Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
40 Sektörel Dış Ticaret Şir ketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4) Resmi Gazete Tarihi: 2 Temmuz 2004 Resmi Gazete Numarası: 25510 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ Bu Tebliğ ile 22/12/1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3'üncü maddesinin (k) bendine istinaden, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla; ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şirketlere, Dış Ticaret Müsteşarlığınca "Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) Statüsü" verilmesi, geri alınması ve sorumlulukları düzenlenmektedir. Madde 2­ Bu Tebliğde geçen: Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ): 1 (bir) ila 250 (ikiyüzelli) arasında çalışan istihdam ettiği bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen işletmeleri, Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını, Kalkınmada Öncelikli Yöre: Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamındaki illeri, Normal Yöre: Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamı dışında kalan illeri, Üretici Derneği: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri, Üretici Birliği: Aynı üretim dalında faaliyet gösteren kooperatif ve birlikleri, Fuar: Yurt dışında düzenlenen; ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergiler ile münhasıran Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetlerini, ifade eder. (*) Madde 3­ a) Normal yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; aynı üretim dalında (Ek­1) faaliyette bulunan, asgari 10 (on) KOBİ'nin bir araya gelmesiyle en az 500 (beşyüz) milyar TL. sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir. b) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette bulunan ve bu yörelerde yerleşik asgari 5 (beş) KOBİ’nin en az 250 (ikiyüzelli) milyar TL. sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir. (*) 27 Kasım 2004 tarih ve 25653 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2004/10 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
41 c) Aynı üretim dalında (Ek­1) faaliyette bulunan Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri tarafından anonim şirket şeklinde ve en az 500 (beşyüz) milyar TL. sermaye ile kurulan şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü verilebilir. d) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin KOBİ niteliğindeki her bir ortağının sermaye payı, toplam şirket sermayesinin, Normal Yörelerde %10 ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde %20'sinden fazla olamaz. e) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hisse senetlerinin Borsa'da işlem görmesi durumunda, Müsteşarlığın önceden izni ve görüşü alınması şartıyla (d) bendinde belirtilen ortaklık payına ilişkin sınırlamalar uygulanmaz. f) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekmektedir. g) Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü için Müsteşarlığa başvuruda bulunan şirket ve ortaklarıyla ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 359'uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının, başvuru sahibi şirket ve ortakların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak bir yazı ile belgelendirilmesi gerekmektedir. (*) Madde 4­ Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, şirketin kurulması ve gelişmesinde yardımcı olmak amacıyla, ortaklık payları münferiden %10'u aşmamak üzere, aşağıdaki unsurlar ortak olabilir; a) Normal Yörelerde aynı üretim dalında, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde aynı veya farklı üretim dalında faaliyette bulunan, 250'den fazla çalışan istihdam eden şirketler, b) Profesyonel yönetici olarak çalışmaları kaydıyla gerçek kişiler, c) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ve ortaklarına mal, ekipman ve hizmet sağlayan şirketler, d) Üretici Derneği, Üretici Birliği, vakıf, mesleki federasyon v.b. kuruluşlar. Madde 5­ Şirketlerin Sektörel Dış Ticaret Şirketi olabilmeleri için örneği ekli (Ek­ 2) müracaat formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. Madde 6­ Yapılan inceleme sonucunda, bu Tebliğde belirtilen şartları haiz olan şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü verilir ve konuya ilişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlanır. Madde 7­ a) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının üretimine katkıda bulunmak veya faaliyette bulundukları sektörle ilgili işlemlerinde kolaylık sağlamak (*) 27 Kasım 2004 tarih ve 25653 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2004/10 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
42 amacıyla, Sektörel Dış Ticaret Şirketi yönetim kurulunca oybirliğiyle karar verilmesi ve Müsteşarlıktan önceden izin alınması kaydıyla, hizmet ve imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan şirketlere ortak olabilirler veya şirket kurabilirler. b) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının faaliyet gösterdiği üretim dalına ait hammadde tedarikinde imalatçı olarak değerlendirilirler. c) Normal Yörelerde yerleşik Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, aynı sektörde faaliyette bulunmak kaydıyla ortağı olmayan KOBİ'lerin, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yerleşik SDŞ'ler ise sektör ayrımı olmaksızın KOBİ'lerin ihracatına aracılık edebilirler. Ancak, ihracata aracılık etmeden önce, söz konusu KOBİ'den Vergi Usul Kanununun 359'uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak bir yazı ile belgelendirmesini talep eder. Sektörel Dış Ticaret Şirketi söz konusu KOBİ'lerin ihracatına aracılık ettiği süre içinde, gerekli denetimleri gerçekleştirir. Madde 8­ Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinde; ortaklıktan ayrılmak isteyen ortakların payları, şirket yönetim kurulunun izniyle ve bu Tebliğde belirtilen koşullara uymak kaydıyla, yeni veya mevcut ortaklara devredilebilir. Bu konuda Müsteşarlığa bilgi verilir. (*) Madde 9­ Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılından başlamak üzere her takvim yılı içinde, a) Fuara katılım gerçekleştirmek, b) Yurt dışında düzenlenen KOBİ’ler arası işbirliği organizasyonlarına iştirak etmek veya ortaklarının katılımıyla yurt dışında KOBİ’ler arası işbirliği organizasyonu gerçekleştirmek, c) Faaliyette bulunduğu sektörle ilgili yurt dışı pazar araştırması projesi yürütmek, d) Münferiden ve/veya ortaklarıyla, Müsteşarlığın koordinasyonunda organize edilen ticaret heyeti programlarına katılım sağlamak, e) Sektörel Dış Ticaret Şirketi ve/veya ortağı KOBİ yöneticilerini ve/veya personelini, dış ticaret, kambiyo, gümrük, teşvik mevzuatı vb. konularda bilgilendirmek üzere seminer/eğitim programı düzenlemek veya düzenlenen seminer/eğitim programlarına iştirakini sağlamak, faaliyetlerinden en az ikisini gerçekleştirmeleri esastır. (*) Madde 10­ Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, geçmiş yıla ilişkin faaliyetleriyle ilgili olarak, her yılın Ocak ayı sonuna kadar ekli (Ek­3) faaliyet raporunu Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) vermekle yükümlüdürler. (*) 30 Aralık 2006 tarih ve 256392 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2006/13 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
43 Madde 11­ Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve ortağı KOBİ'ler, ihracata yönelik devlet yardımlarının hedef grubunu oluştururlar ve bu yardımlardan öncelikle yararlandırılırlar. (*) Madde 12­ a) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, kendi nam ve hesabına yurt içinden satın aldıkları malların ihracında; ihracat, gümrük, kaçakçılık ve ilgili sair mevzuatta öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran sorumludur. b) Sektörel Dış Ticaret Şirketi ile imalatçı arasında bir aracılık sözleşmesine binaen imalatçı şirketin bizzat imal ve tedarik ederek Sektörel Dış Ticaret Şirketi üzerinden gerçekleştirdiği ihracatta ise aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı sürece ihracat, gümrük, kaçakçılık ve ilgili sair mevzuatta öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı şirketler sorumludur. (**) Madde 13­ Müsteşarlıkça, aşağıda belirtilen hallerde Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü geri alınır. a) Madde 3/a’da tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 1 (bir) milyon ABD Doları, takip eden her takvim yılı içinde de 1 (bir) milyon ABD Dolarından az olmamak üzere faaliyette bulundukları sektörün toplam ihracat miktarının ABD Doları cinsinden en az %0,1’ini gerçekleştirememeleri, b) Madde 3/b’de tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 400.000 (dörtyüzbin) ABD Doları, takip eden her takvim yılı içinde de en az 750.000 (yediyüzellibin) ABD Doları ihracat gerçekleştirememeleri, c)Madde 3/c’de tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin kuruldukları yıl hariç, müteakip takim yılı içinde en az 400.000 (dörtyüzbin) ABD Doları, takip eden her takvim yılı içinde de en az 750.000 (yediyüzellibin) ABD Doları ihracat gerçekleştirememeleri, ç) Yapılacak inceleme ve denetlemeler neticesinde, bu Tebliğ hükümleri ile ortakların hak ve menfaatlerine aykırı durumların tespit edilmesi, d) Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü alındığı tarihten sonra, bizzat SDŞ tarafından Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiğinin ve/veya kullanıldığının tespiti. Madde 14­ Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ortakları tarafından, Vergi Usul Kanununun 359'uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiğinin veya kullanıldığının tespiti halinde, Sektörel Dış Ticaret Şirketi ile (*) 16 Nisan 2005 tarih ve 25788 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2005/7 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir. (**) 30 Aralık 2006 tarih ve 256392 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2006/13 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
44 bahse konu ortağı arasındaki aracı ihracatçı sözleşmesi derhal feshedilir. Fesh edilmemesi halinde Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü geri alınabilir. Madde 15­ İşbu Tebliğde belirlenen konular dışında kalan hususlar, Müsteşarlıkça İhracat Rejimi çerçevesinde sonuçlandırılır. Madde 16­ 26/12/1996 tarihli ve 22859 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat 96/39 sayılı Tebliğ", 08/07/1998 tarihli ve 23396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracat 96/39 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat 98/13 sayılı Tebliğ" ve 26/10/2000 tarihli ve 24212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracat 96/39 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2000/17 sayılı Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 17­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 18­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
45 EK­1 (Madde 3/a ve 3/c'de tanımlanan SDŞ'ler için) ÜRETİM DALLARI I. TARIM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Yaş Meyve ve Sebze Meyve Sebze Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Fındık ve Mamulleri Zeytin ve Zeytinyağı Tütün Kesme Çiçek Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri II. SANAYİ ÜRÜNLERİ Tekstil ve Hammaddeleri Deri ve Deri Mamulleri Halı Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Hazır giyim ve Konfeksiyon Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Elektrik­Elektronik Makina ve Aksamları Demir ve Demir Dışı Metaller Çimento ve Toprak Ürünleri Diğer Sanayi Ürünleri Değerli Maden ve Metaller III. MADENCİLİK Maden ve Metaller IV.DİĞER
46 EK­2 SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ BAŞVURU FORMU Şirket unvanı Adres­Telefon­Faks­E­Posta Adres Telefon Faks E­Posta Vergi dairesi ve vergi no Ticaret sicil no : : : : : : İlgili üretim dalı (Ek­1'de yer alan üretim dallarından biri yazılmalıdır.) Sermayesi (Taahhüt edilen sermayenin hangi süre zarfında ödeneceği belirtilmelidir.) Taahhüt edilen : Ödenen : Ortaklar ve hisse payları (Her bir ortağın unvanı ve ortaklık payı açık olarak yazılmalıdır.) KOBİ : 250'den Fazla Çalışan İstihdam Eden Şirket : Gerçek Kişi : Mal, Ekipman ve Hizmet Sağlayan Şirket : Üretici Derneği, Üretici Birliği, Vakıf, Mesleki Federasyon v.b. Kuruluşlar : Varsa ihracatınız ve ihracat yaptığınız ülkeler (Son takvim yılı itibariyle) Ülke Miktar Tutar Şirketin yönetim yapısı hakkında bilgi veriniz. Şirketin yönetim birimlerinde çalıştırılan veya çalıştırılması öngörülen eleman sayısı, öğrenim ve yabancı dil düzeyleri hakkında bilgi veriniz. İhracat : Muhasebe : Denetim : Ortaklarınız adına sektörünüzde düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlara veya Türk İhraç Ürünleri Fuarlarına katılmayı planlıyor musunuz? Planlıyorsanız yılda kaç fuara katılım sağlayacağınızı ve gerekçelerini belirtiniz. Ortaklarınız adına yurt dışında düzenlenen KOBİ'ler arası işbirliği programlarına katılmayı veya ortaklarınızın katılımıyla bu tür bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyor musunuz? Ortaklarınız adına yurt dışında yürüttüğünüz ve/veya yürütmeyi planladığınız pazar araştırması/pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi veriniz Dış Ticaret Müsteşarlığınca koordine edilen Ticaret Heyeti programlarına katılmayı planlıyor musunuz? Şirketiniz veya ortağınız şirketlerinin personel ve yöneticileri için yurt içinde veya yurt dışında seminer/eğitim programları düzenlemeyi veya düzenlenen seminer/eğitim programlarına katılmayı planlıyor musunuz? Planlıyorsanız eğitim konularını, eğitim vermesi öngördüğünüz kurum ve/veya kişileri, bir yıl içinde düzenleyeceğiniz eğitim faaliyeti sayısını belirtiniz. Yurt dışında faaliyette bulunan ofis/mağaza/şube/temsilcilik v.b. var mı? Varsa ülke ve şehir belirtiniz. Yoksa yurt dışında ortaklarınızın ürünlerini pazarlamak üzere ofis/mağaza/şube/temsilcilik v.b. açmayı planlıyor musunuz?
47 Ortaklarınız adına yurt dışında markalaşma faaliyetleri yürütmeyi planlıyor musunuz? Şirketinizce yürütülmesi planlanan diğer pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi veriniz. Şirketinizin geleceğe yönelik öngörülerini, gelişme stratejilerini ve yıllar itibariyle ihracat hedeflerini anlatınız. SDŞ statüsü almanın şirketinize sağlayacağı avantajları belirtiniz. Yararlanmayı planladığınız ihracata yönelik devlet yardımlarını sıralayınız. Diğer görüşlerinizi belirtiniz. SDŞ Yetkilisinin Adı­Soyadı­Unvanı İmza ve kaşe : : Bu Forma İlave Edilecek Belgeler: (Tüm belgelerin asıllarının veya noter onaylı örneklerinin intikali gerekmektedir.) 1­ Şirket kuruluşuna ve değişikliklere ait ticaret sicil gazeteleri. (Şirket ana sözleşmesinde imalatçı ibaresinin yer almamasına, her bir ortağın hisse oranının belirtilmesine dikkat edilmelidir.) 2­ Şirketiniz ile ortağınız tarafından uygulanacak aracı ihracatçı sözleşmesi. (Müsteşarlık gerektiğinde aracı ihracatçı sözleşmesinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.) 3­ Şirket imza sirküleri. 4­ Bağlı olduğunuz vergi dairesinden alınan, şirketiniz tarafından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmediğini veya kullanılmadığını belgeleyen yazı.
48 SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ ORTAĞI BAŞVURU FORMU Bu form ortaklar tarafından doldurulacak ve ekte istenen belgeler ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'na yapılacak başvurud kullanılmak üzere SDŞ statüsü talep eden şirkete verilecektir. Şirket unvanı Adres­Telefon­Faks­E­Posta Adres Telefon Faks E­Posta Vergi dairesi ve vergi no Ticaret sicil no : : : : : : Ortağı olduğunuz başka Sektörel Dış Ticaret Şirketi var mı? Varsa unvanını belirtiniz. Varsa şirketinizce son iki yılda gerçekleştirilen ihracat ve ihracat yaptığınız ülkeleri belirtiniz. Ülke Miktar Tutar SDŞ ortağı olmanızın şirketinize sağlayacağı faydaları belirtiniz. SDŞ'lerin ortakları adına uluslararası fuarlara katılım sağlaması, pazar araştırması ve aktif pazarlama faaliyetleri yürütmesi hakkında önerilerinizi sıralayınız. KOBİ'lerin ihracata yönlendirilmesi hususunda önerilerinizi belirtiniz. Bugüne kadar ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandınız mı? Yararlandıysanız isimlerini ve destek tutarlarını belirtiniz. Devlet Yardımı Dönem Miktar (ABD Doları) Diğer görüşlerinizi belirtiniz. Şirket Yetkilisinin Adı­Soyadı­Unvanı : İmza ve kaşe : Bu Forma İlave Edilecek Belgeler : (Tüm belgelerin asıllarının veya noter onaylı örneklerinin intikali gerekmektedir.) 1. Şirket kapasite raporu veya faaliyet belgesi. (profesyonel yönetici ve kuruluşlar hariç) * Kapasite raporunun TOBB onaylı olmasına ve geçerlilik süresinin geçmemesine, faaliyet belgesinin ilgili meslek kuruluşundan (TESK v.b.) onaylı olmasına dikkat edilmelidir. 2. Şirket kuruluşuna ilişkin ticaret sicil gazeteleri. (TESK'e bağlı meslek federasyonları üyeleri için Esnaf ve Sanatkarlar Sicili aranır.) 3. Üretici Derneği, Üretici Birliği, vakıf, mesleki federasyon v.b. kuruluşlar için kuruluş belgeleri. 4. Gerçek kişi ortağın özgeçmişi. 5. Şirket imza sirküleri 6. Bağlı olduğunuz vergi dairesinden alınan, şirketiniz tarafından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının belgeleyen yazı.
49 EK­3 SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ FAALİYET FORMU Şirket unvanı Adres­Telefon­Faks­E­Posta Unvanı : Adres : Telefon : Faks : E­Posta : Sermaye tutarı Taahhüt edilen : Ödenen : Ortak sayısı (Ortakların unvanı, vergi dairesi ve sicil numaraları ile iletişim bilgilerin içeren liste bu forma eklenecektir.) KOBİ : 250'den fazla çalışan istihdam eden şirket : Gerçek Kişi : Mal, ekipman ve hizmet sağlayan şirket : Üretici Derneği, Üretici Birliği, Vakıf , Mesleki Federasyon v.b. Kuruluşlar : SDŞ üzerinden aktif ihracat gerçekleştiren ortak sayısı 6 Aylık ve yıllık ihracat tutarı İhracat yaptığınız ülkeleri ve toplam ihracatını içindeki oranlarını belirtiniz. Ortak Olduğunuz veya Kurduğunuz Şirketler İmalat sanayi: Hizmet sanayi: Bugüne kadar ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlandınız mı? Yararlandıysanız, isimlerini ve destek tutarlarını belirtiniz. Bu dönemde katıldığınız fuarlar hakkında bilgi veriniz. Bu dönemde katıldığınız, yurt dışında düzenlenen veya şirketinizce organize edilen KOBİ'ler arası işbirliği organizasyonları hakkında bilgi veriniz. Bu dönemde gerçekleştirdiğiniz yurt dışı pazar araştırması projeleri hakkında bilgi veriniz. Bu dönemde katıldığınız Ticaret Heyeti programları hakkında bilgi veriniz. Bu dönemde düzenlediğiniz veya katıldığınız seminer/eğitim programları hakkında bilgi veriniz. Yurt dışında açılan ofis/mağaza/şube/temsilcilik v.b. hakkında bilgi veriniz. Diğer faaliyetlerinizi belirtiniz. Gelecek 6 aylık dönem için planlanan faaliyetlerinizi ve ihracat hedefinizi belirtiniz. SDŞ Yetkilisinin Adı­Soyadı­Unvanı İmza ve kaşe : :
50 (*) SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ LİSTESİ 1. GBS ­ Gaziantep Birleşik Sanayiciler Dış Ticaret A.Ş. Gazimuhtarpaşa Bulvarı No: 28/C GAZİANTEP Tel: 342 215 45 85­86 Faks: 342 215 45 95 İştigal Sahası: Makina halısı, halı ipliği ve dokuma 2. UFE ­ Birleşik Çiçek İhracatçıları Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Özgürlük Bulvarı Fener Mahallesi Dikmen Apartmanı Kat: 1 D. 3 ANTALYA Tel: 242 324 15 60­61 Faks: 242 324 15 62 İştigal Sahası: Kesme yaş çiçek 3. ÇİÇEKCİLER BİRLİĞİ Dış Ticaret A.Ş. Kızıltoprak Mh. Ali Çetinkaya Caddesi No: 127/6 Murat Apartmanı ANTALYA Tel: 242 312 26 28 Faks: 242 312 26 30 İştigal Sahası: Kesme çiçek 4. ÇORUM Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. Ankara Asfaltı 4. Km. ÇORUM Tel: 364 235 01 63 Faks: 364 235 01 70 İştigal Sahası: Tarımsal ürünler 5. ASD Ayakkabı Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. General Ali Rıza Gürcan Cd. Metropol Center No: 32 K: 10 Merter/İSTANBUL Tel: 212 551 09 50 Faks: 212 551 09 77 İştigal Sahası: Ayakkabı sanayi. 6. GENESİS Dış Ticaret A.Ş. İnönü Caddesi No: 34/B ÇORUM Tel: 364 254 96 81 Faks: 364 254 92 09 İştigal Sahası: İnşaat ve yan sanayi. 7. DFT ­ Diyarbakır Dış Ticaret A.Ş. Aliemiri Caddesi Mina Apartmanı No: 28/2, 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR Tel: 412 223 66 59 Faks: 412 224 05 80 İştigal Sahası: Mermer, makine halısı, çelik kapı, sera malzemesi, tekstil 8. İSTANBUL Dış Ticaret Hizmetleri A.Ş. Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Yolu N: 1 K: 5 34010 Merter/İSTANBUL Tel: 212 481 68 00 Faks: 212 481 55 54 İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon 9. CENK Tekstil Dış Ticaret A.Ş. Sanayi Caddesi Selvi Skk No: 5 Yenibosna/İSTANBUL Tel: 212 653 46 11 Faks: 212 451 33 99 İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon 10. ETİK Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. Bağlar İçi Caddesi No: 72 Firüzköy­Avcılar/İSTANBUL (*) Bu liste en son 27 Temmuz 2006 tarih ve 26241 numaralı R.G. ile güncelleştirilmiştir.
51 Tel: 212 502 31 44 Faks: 212 502 31 45 İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon 11. İleri Giyim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Halkalı Caddesi 220 Sefaköy­Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: 212 470 61 29 Faks: 212 470 61 31 İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon 12. Akvatürk Su Ürünleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. 10 Sk. No: 34 İnciraltı/İZMİR Tel: 232­277 35 95 Faks: 232­279 30 35 İştigal Sahası: Balıkçılık 13. Trimos Dış Ticaret A.Ş. Mecidiyeköy Büyükdere Cd. Akabe Ticaret Mer. No: 78 K: 3 Şişli­İSTANBUL Tel: 0­212­272 23 92 Faks: 0­212­272 23 93 İştigal Sahası: Tekstil 14. KİAD Dış Ticaret A.Ş. Alirıza Gürcan Cd. Metropol Center No: 31 K: 12 D: 48 Güngören­İSTANBUL Tel: 0­212­481 54 53 Faks: 0­212­481 50 65 İştigal Sahası: Tekstil ve konfeksiyon 15 AB Ayakkabı Dış Ticaret A.Ş. M.Akif Mh. Aşık Veysel Cd. Kılavuz Sk. No:5 K:2/2 Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: 0­212­693 53 57 Faks: 0­212­548 96 03 İştigal Sahası: Ayakkabı sanayi. 16. Elazığ Dış Ticaret A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol ELAZIĞ Tel: 0­242­2551260 Faks: 0­242­2551264 İştigal Sahası: Mermer
52 Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değer lendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2005/5) Resmi Gazete Tarihi: 22 Şubat 2005 Resmi Gazete Numarası: 25735 Dış Ticaret Müsteşar lığından Amaç Madde 1­ Bu Tebliğin amacı, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (ı) bendi ve 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliğinin değişik 14 üncü maddesi uyarınca, yurt dışında ticari nitelikli; a. Türk İhraç Ürünleri Fuarı, b. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, c. Milli Katılım Organizasyonu, düzenlemelerini gerçekleştirecek organizatörlerin belirlenerek yetkilendirilmeleri, görevlendirilmeleri ve sözkonusu fuar faaliyetlerinin değerlendirilmesidir. Tanımlar Madde 2­ Bu Tebliğde geçen deyimlerden; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, Kuruluşlar: Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarını ve İstanbul Ticaret Odasını, Yurt Dışı Fuar: Türk ihraç ürünlerinin yurt dışında tanıtılması, yeni iş imkanlarının sağlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonu faaliyetleri, Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları, Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara, Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörce gerçekleştirilen toplu katılımları, Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt dışında düzenlenen fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt dışında düzenlenen fuarları,
53 Geçici Belge: Müsteşarlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve 2 yıl süre ile geçerli olan belgeyi, Belge: Müsteşarlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde öngörülen şartları yerine getiren organizatörlere yurt dışında fuar düzenleme yetkisi tanıyan C, B ve A sınıflarından oluşan Belgeyi, Gözlemci: Müsteşarlık tarafından organizasyon izni verilen fuarlarda denetleme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen kişileri, Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuarlara iştirake eden veya uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan İhracatçı Birliğine üye, yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşları, Puan: Müsteşarlık, gözlemci ve katılımcı firma tarafından yapılacak, organizatörlerin yurtdışı fuardaki yeterlilik ve başarı düzeyini belirleyen değerlendirmeyi, Takvim yılı: Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörlerin yurtdışı fuar organizasyonlarını gerçekleştirdikleri her yılın 1 Ocak­31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi, Faaliyet Yılı: Müsteşarlık tarafından organizatör adına Geçici Belge düzenlenen tarihten başlayarak geçen bir yıllık faaliyet süresini, ifade eder. Organizatör lerin Görev ve Sorumlulukları Madde 3­ Müsteşarlık tarafından Yurt Dışı Fuar düzenlemekle yetkilendirilen organizatörler aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar; a. Ülkemizin dış ticaret hedef ve politikaları çerçevesinde gerçekleştirme talebinde bulundukları yurt dışı fuarla ilgili olarak, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde, talebe esas teşkil eden ön çalışma ile Müsteşarlığa müracaat etmek, b. Türk ihraç ürünlerini, yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak amacıyla Fuar öncesinde ve Fuar sırasında gerekli tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, c. Organizasyonun yapılacağı ülkenin, 1. Dış ticaret mevzuatı, 2. Gümrük mevzuatı, 3. Bankacılık ve sigortacılık mevzuatı, 4. Taşımacılık,
54 5. Potansiyel alıcı konumundaki yerel ithalatçı ve aracı firmalar, 6. Fuar konusu sektör veya sektörler, 7. Dış ticaretle ilgili kurum ve kuruluşların isim ve adresleri, 8. Yabancı sermaye mevzuatı, 9. Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları, 10.Pazar potansiyeli, 11.Diğer tamamlayıcı hususlar, hakkında fuar öncesi hazırlanacak bilgi dökümanlarını katılımcı firmalara vermek ve fuar başlama tarihinden en geç 30 gün önce yukarıda belirtilen bilgi ve broşürlerin birer örneğini Müsteşarlığa iletmek, d.Katılımcı firmalara, ürün tanıtımı, sergilenmesi, idari aksaklıklardan kaynaklanan sorunların giderilmesi, ikili görüşmeler yapılması ve muhatap firma bulunması konularında yardımcı olmak, e. Fuar sonunda Ek­3/B’de belirtilen bilgi ve belgeleri Müsteşarlığa iletmek, f. Müsteşarlık tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek. Geçici Belge Düzenlenmesi Madde 4­ Geçici Belge talebinde bulunan anonim veya limited şirket statüsündeki firmalar Ek­1’de yer alan başvuru formuyla birlikte, aşağıda belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar: a) Bağlı bulundukları vergi dairesince en son hesap yılına ait tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş ödenmiş sermayelerinin en az 200 bin YTL olduğunu tevsik eden belge, b) 90 bin ABD Dolarının şirket adına T.C. Ziraat Bankası’na yatırıldığını tevsik eden belge, c) “Yurt dışında fuar düzenlemek” ibaresinin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti, d) Yurt içinde fuar düzenlenmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilmiş bulunan belge, e) Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına üyeliğini tevsik eden faaliyet belgesinin aslı, f) En az beş personelin, yüksek okul mezunu ve fuar organizasyonu konusunda deneyimli olması kaydıyla, son faaliyet yılı içerisinde Geçici Belge talebinde bulunan
55 firmada veya daha önce Müsteşarlık tarafından yurtdışında fuar düzenleme konusunda yetkilendirilen organizatörlerde en az 4 ay süreyle istihdam edildiğini tevsik eden, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüklerince düzenlenmiş belge ile Ek­2’de yer alan forma göre düzenlenmiş personel listesi, g) Şirket kurucuları, yöneticileri ve çalışanları ile ilgili yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyilmediğini gösterir adli sicil belgesi. Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun görülen müracaatlar sonuçlandırılarak Geçici Belge düzenlenir. Geçici Belge Sahiplerince Gerçekleştirilebilecek Faaliyetler Madde 5­ Geçici Belgeye sahip organizatörler tarafından sadece Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilir. Sözkonusu belgenin geçerlilik süresi, Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren iki faaliyet yılıdır. Geçici Belge sahibi organizatörler tarafından Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenemez. Geçici Belgenin Belgeye Dönüştürülmesi Madde 6­ Organizatörler, adlarına Geçici Belge tanzim edildiği tarihten itibaren iki faaliyet yılı içerisinde en fazla onaltı Milli Katılım Organizasyonu düzenleyebilirler. Ancak, Geçici Belge sahibi organizatörler iki faaliyet yılı içinde en az dört milli katılım organizasyonu gerçekleştirmek zorundadır. Geçici Belgeye sahip organizatörlerin faaliyetlerine ilişkin iki faaliyet yılı sonunda yapılan fuar değerlendirmesi sonucunda, her fuar için en az 60 puan almak ve ortalama puanı en az 65 olmak üzere; ­ 65­ 70 arası puan alan organizatörlere C Sınıfı Belge, ­ 71­ 100 arası puan alan organizatörlere B Sınıfı Belge, düzenlenir. Ancak, birinci faaliyet yılı sonunda en az 8 genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya en az 5 sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım Organizasyonu düzenlemek şartıyla 85’in üzerinde ortalama fuar puanı alan organizatörlerin Geçici Belgesi iki faaliyet yılı şartını doldurması beklenmeksizin B sınıfı Belgeye dönüştürülür. Belgenin Kullanım Yetkisi Madde 7­ Belge sahibi organizatörler almış oldukları puanlara göre her takvim yılı sonunda bu Tebliğin 11 inci maddesinde yer alan puan skalasına göre sınıflandırmaya tabi tutulur. Bu sınıflandırma sonucunda C, B ve A Sınıfı Belge sahibi organizatörler, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde faaliyette bulunabilirler:
56 a. C sınıfı belgeye sahip organizatörler bir yıl içinde en fazla 15 ile sınırlı olmak üzere sadece Mili Katılım Organizasyonu düzenleyebilirler. b. B Sınıfı Belgeye sahip organizatörler bir yıl içinde en fazla 25 Yurt Dışı Fuar düzenleyebilirler. c. A Sınıfı Belgeye sahip organizatörler bir yıl içinde en fazla 35 Yurt Dışı fuar düzenleyebilirler. Geçici Belge ve Belge Sahibi Organizatör ler ce Asgari Fuar Düzenlenmesi Madde 8­ Geçici Belgeye sahip organizatörler, adlarına Geçici Belge tanzim edildiği tarihten itibaren her faaliyet yılında en az iki, C Sınıfı Belgeye sahip organizatörler bir takvim yılı içerisinde en az dört Milli katılım organizasyonu, B ve A Sınıfı Belgesine sahip organizatörler ise bir takvim yılı içerisinde en az dört Yurt Dışı Fuar düzenlemek zorundadırlar. Ancak, bu Tebliğ’in 6 ncı maddesi çerçevesinde Geçici Belgesi, Belgeye dönüştürülen Organizatörler için asgari fuar düzenleme şartı, ilk geçiş yılı için aranmaz. Yurt Dışı Fuar Düzenlenmesi Madde 9­ Geçici Belge veya Belge sahibi organizatörler, bir sonraki yıl içerisinde organize etmeyi planladıkları yurt dışı fuar taleplerini toplu halde, her yıl 1 Mart­31 Mart tarihleri arasında Ek­3/A’da yer alan bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa bildirirler. Müsteşarlık tarafından, Ticaret Müşavirliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İcra Komitesinin görüşü dikkate alınarak talepler değerlendirilir ve uygun görülen yurt dışı fuarlar için organizatörler yetkilendirilir. Organizatörler tarafından bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen toplu yurt dışı fuar taleplerini takiben her yıl 31 Mart tarihinden sonra ilave yurt dışı fuar talebinde bulunulması durumunda; ­ Talep edilen yurtdışı fuarın başlangıç tarihinin en az dört ay öncesinden müracaat edilmesi gerekmektedir, aksi takdirde müracaat değerlendirmeye alınmaz. ­ Yurt dışı fuar taleplerinde, aynı sektörde ve aynı ülkede üç ay öncesi ve sonrasında başka bir yurt dışı fuar organizasyonuna izin verilmemiş olması kaydıyla, talep Müsteşarlık tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Ancak; a) Aynı ülkedeki farklı şehirlerde düzenlenme talebinde bulunulan aynı sektördeki yurtdışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; talep edilen ülkenin büyüklüğü, fuarın düzenleneceği şehirlerin özellikleri, sözkonusu ülkenin dış ticaret potansiyeli, sektörün ülkemizdeki gelişimi, ülkenin yapısı gibi istisnai koşullar,
57 b) Aynı şehirde düzenlenmesi talebinde bulunulan aynı sektördeki yurtdışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; ülkenin dış ticaret potansiyeli, talep edilen sektör ve fuarın özelliği, katılacak firmaların kompozisyonu ile fuarın düzenleneceği pazara yönelik ülkemizin ihracat politika ve stratejileri, dikkate alınmak suretiyle bu maddenin üçüncü fıkrasının üçüncü bendinde belirtilen süre şartına bağlı olmaksızın birden çok yurt dışı fuar organizasyonuna izin verilebilir. Bir yıl içinde aynı ülkede, ikinci defa Türk İhraç Ürünleri Fuarına izin verilmez. Organizatörler, fuar öncesinde ve fuar esnasında yapılacak duyurularda Müsteşarlık Logosu ile birlikte Belgenin sınıfını görülecek şekilde teşhir etmek zorundadırlar. Müsteşarlıkça adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışında fuar düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden katılımcı firmalar yurt dışı fuar desteklerinden yararlandırılmaz. Fuarların Denetimi Madde 10­ Geçici Belge ve Belge sahibi organizatörler tarafından gerçekleştirilen tüm yurt dışı fuarlar Müsteşarlığın denetimine tabidir. Müsteşarlık her türlü bilgi ve belgeyi organizatörlerden talep etmeye yetkilidir. Müsteşarlık, görevlendireceği gözlemciler vasıtasıyla denetim yetkisini kullanır. Yurt Dışı Fuarlar ın Değerlendirilmesi Madde 11­ Yurt Dışı Fuarların değerlendirilmesinde Ek­4/A, 4/B, Ek­4/C, 4/D’de yer alan Fuar Değerlendirme Formları esas alınır. Fuar gözlemcisi tarafından yurt dışı fuar sırasında katılımcı firmalara doldurulmak üzere dağıtılan Ek­4/A veya 4/B Fuar Değerlendirme Formu, Gözlemci tarafından fuarın son günü toplanarak Müsteşarlığa intikal ettirilir. Ayrıca Gözlemci tarafından Milli Katılım Organizasyonlarında Ek­4/C, Türk İhraç Ürünleri/Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarlarında ise 4/D değerlendirme formu doldurularak Müsteşarlığa sunulur. Müsteşarlık tarafından yapılan değerlendirmelerde;
· Gözlemci tarafından değerlendirme formunda verilen puanın % 25’i,
· Katılımcı firmalar tarafından değerlendirme formunda verilen puanların aritmetik ortalamasının % 50’si,
· Müsteşarlık tarafından verilen puanın %25’i,
58 toplanarak fuar puanı belirlenir. Ancak, her fuar için en az 60 puan almak ve yıllık ortalama puanı en az 65 olmak kaydıyla, Ortadoğu ülkeleri (Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve İsrail hariç), Türk Cumhuriyetleri ve Afrika kıtası ülkelerinde gerçekleştirilen fuarlar için belirlenen fuar puanı %15 oranında artırılarak hesaplanır. Belge sahibi organizatörün bir takvim yılı içinde, Geçici Belge sahibi organizatörün ise iki faaliyet yılı içinde düzenlemiş olduğu tüm fuarlardan aldığı puanların toplamının fuar sayısına bölünmesi suretiyle organizatörün yıllık fuar puanı belirlenir. Belgeler, organizatörün bir takvim yılı sonunda almış olduğu yıllık fuar puanına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırmaya tabi tutulur; a. C Sınıfı Belge: 65 ­ 70 arası puan, b. B Sınıfı Belge: 71­ 85 arası puan, c. A Sınıfı Belge: 86­100 arası puan. Ayrıca, organizatörlerin bir takvim yılı içerisinde 100 üzerinden aldığı ortalama fuar puanına göre, ilk üç sırayı alan organizatörlerden birincisine 5, ikincisine 4, üçüncüsüne 3 puan olmak üzere artı ödül puanı verilir. Belge sahibi organizatörlerin yıllık fuar puanları bir sonraki yılın Ocak ayı içerisinde bildirilir. Geçici Belge ve Belge İptali Madde 12­ Geçici Belge sahibi organizatörlerden; a. Geçici Belgenin geçerlilik süresi içinde 8 inci maddede belirtilen asgari yurt dışı fuar organizasyonu şartını yerine getirmeyenlerin, b.Üstlendiği yurt dışı fuarlardan ikisini haklı veya zorunlu sebep olmaksızın gerçekleştirmeyenlerin, c. 3 üncü maddede belirtilen organizasyon görevlerini yerine getirmeyenlerin, d. 4 üncü maddede aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybedenlerin, e. Müsteşarlık tarafından verilen milli katılım organizasyonu düzenleme görevlerinden herhangi birinden 60’ın altında puan alanların, f. Fuar organizasyonları ile bu tür faaliyetlerin gerektirdiği işler dışındaki faaliyetler ile iştigal edenlerin,
59 Geçici Belgeleri iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren bir yıl içinde yeni Geçici Belge talebinde bulunulamaz. Bir yıllık sürenin sonunda, 4 üncü maddede belirtilen belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilerek Geçici Belge talebinde bulunulabilir. Ancak, iki defa Geçici Belgesi iptal edilen organizatörün yeni Geçici Belge talebi değerlendirmeye alınmaz. Belge sahibi organizatörlerin; a. Bir yıl içinde düzenlediği yurt dışı fuarlardan herhangi birinden 60’ın altında puan alması durumunda Belgesi, bir alt sınıf Belgeye dönüştürülür; Belgenin C sınıfı olması halinde ise Geçici Belgeye dönüştürülür, b. Son iki takvim yılı içinde belge sınıfı arka arkaya iki defa düşürülen organizatörün Belgesi iptal edilir ve bir yıl süreyle yeni Belge düzenlenmez. İki takvim yılı süresi sonunda, Geçici Belge için 4 üncü maddede belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunulabilir, c. 4 üncü maddede aranılan şartlardan herhangi birisinin sonradan kaybedilmesi ve/veya bir takvim yıl içerisinde organizasyonunu üstlendiği yurtdışı fuarlardan dördünün haklı veya zorunlu nedenler olmaksızın gerçekleştirilmemesi ve/veya 8 inci maddede belirtilen asgari yurt dışı fuar organizasyonu şartının yerine getirilmemesi ve/veya 15 inci madde hükmü çerçevesinde ilave teminat yatırma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde organizatörlerin Belgesi iptal edilir ve bir yıl süre ile belge düzenlenmez. Bu süre sonunda, Geçici Belge almak için 4 üncü maddede belirtilen belgelerle Müsteşarlığa başvuruda bulunulabilir, d. Fuar organizasyonları ile bu tür faaliyetlerin gerektirdiği işler dışındaki faaliyetler ile iştigal edenlerin, Belgeleri iptal edilir. Yaptırım Madde 13­ Geçici Belge ve Belge sahibi organizatörlerin a. Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyesini ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının, b.Katılımcı firmalara taahhütlerini yerine getirmediğinin, c. Yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettiğinin, saptanması halinde organizatörlerin Belgeleri süresiz olarak iptal edilir ve aynı organizatör firma adına veya ortaklarının kuracağı yeni firmalar adına belge düzenlenmez. Ayrıca, Yurt Dışı Fuar düzenleyen organizatör firmalardan kaynaklanan nedenlerden dolayı katılımcıların mağduriyetlerinin gözlemci tarafından düzenlenecek rapor ile tespiti halinde, 15 inci maddede belirtilen döviz hesabında bloke edilen teminat tutarı sözkonusu mağduriyetin tazmininde kullanılır.
60 Diğer Hususlar Madde 14­ Milli katılım Organizasyonlarının 10 katılımcı firmadan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, organizatörler bir sonraki takvim yılında aynı fuarın Milli Katılım Organizasyonu için talepte bulunamazlar. Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 1500 m 2 net alan ve 50 katılımcıdan az, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının ise 750 m 2 net alan ve 30 katılımcıdan az bir katılımla gerçekleştirilmesi halinde, organizatöre bir sonraki yıl için aynı ülkede Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve aynı sektörde Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez. Müteakip yıl için fuar talep izni değerlendirilerek yetki verilen organizatörlerin, daha önceki izinlere istinaden gerçekleştirdikleri fuarın bu maddenin ilk iki fıkrasında belirtilen kriterlere uymadığının tespiti halinde, sonraki yıl için verilmiş bulunan fuar izinleri iptal edilir. Müsteşarlık tarafından yetkilendirilen organizatörlerce Müsteşarlığın izni alınmadan düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Milli Katılım organizasyonları fuar desteklerinden yararlandırılmaz. Döviz Hesabı Madde 15­ Organizatör firmalar;
· A Belgesi sahibi olanlar 30 bin ABD Doları,
· B Belgesi sahibi olanlar 45 bin ABD Doları,
· C Belgesi sahibi olanlar 60 bin ABD Doları,
· Geçici Belge sahibi olanlar 90 bin ABD Doları, tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “ Muhtelif Borçlar­Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırmak zorundadırlar. Anılan hesap Müsteşarlıkça izlenir ve 13 üncü maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir nedenle faaliyetin sona ermesi halinde, Müsteşarlığın talimatı üzerine hesapta bloke edilen döviz Organizatör firmaya geri ödenir. Organizatör firmaların bu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler sonucu sahip oldukları Geçici Belge/Belge sınıfının değişmesi durumunda, yeni Belge/Geçici Belge sınıfına yönelik Müsteşarlıkça yapılan tebligatı takip eden bir aylık süre zarfında ilave döviz teminatına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar. Belge sınıfı yükselen organizatörün Müsteşarlık tarafından hesapta bloke edilen teminatından yeni belge sınıfına tekabül eden miktar dikkate alınarak aradaki fark geri ödenir. Yetki
61 Madde 16­ Müsteşarlık bu Tebliğde yer alan hususlara ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. Yürür lükten Kaldırılan Mevzuat Madde 17­ 14/05/2003 tarih ve 25108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/2 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” ile 7 Haziran 2004 tarih ve 25485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/7 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1­ Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan yurt dışı fuar toplu başvuru süresiyle ilgili uygulamaya 01.01.2006 tarihi itibariyle geçilecek, bu tarihe kadar toplu başvuru süresi 1­30 Nisan olarak uygulanacaktır. Yürür lük Madde 18­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 19­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
62 EK­1 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU GEÇİCİ BELGE BAŞVURU FORMU Firmanın: 1.Unvanı 2.Adresi 3.Telefon/Faks 4.Ödenmiş Sermayesi 5.İhtiyatları 6.Faaliyet Alanları 7.Vergi No 8.Vergi Dairesi Şirket (Kaşe ve İmza) Tarih ODANIN ONAYI : Onaylayan Oda : Onay Tarihi Mühür İmza
63 EK­2 ŞİRKET PERSONELİ BİLGİ FORMU Personelin Adı­Soyadı : Öğrenim Durumu : Yabancı Dil Bilgisi : Sektör tecrübesi : Firmadaki görev süresi :
64 EK­3/A A­ YURT DIŞI FUAR BAŞVURULARINDA ORGANİZATÖRLERDEN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 1. Müsteşarlık tarafından organizatörlere Yurt Dışında Fuar düzenleme yetkisi veren Geçici Belge ve Belge 2. Fuar İdaresi’nden yer tahsis edildiğini veya edilebileceğini gösterir belge 3. Düzenlenecek fuar ile ilgili tahmini maliyet raporu ­ Katılım bedelini oluşturan maliyet kalemleri dikkate alınarak hazırlanacak Tahmini Maliyet Tablosunun aşağıda yer verilen bçimde düzenlenmesi gerekmektedir. TAHMİNİ MALİYET TABLOSU GİDER TANIMI AÇIKLAMA birim m 2 /ABD $ Yer Kir ası Stand Maliyeti (inşaat/dekar asyon) birim m 2 /ABD $ Nakliye Gider leri ABD $ (gümr ükleme, depolama, sigor ta dahil) Fuar Tanıtım Gider ler i ABD $ (yur tdışı tanıtım aktiviteler i) Or ganizatör Merkez Gider leri ­ Fuar Satış ve Pazarlama ­ Merkez ofis ve personel m 2 /ABD $ ­ Organizatör hizmet bedeli ABD $ Katalog ­ br oşür basımı Diğer Yur t dışı fuar Giderler i (Personelin yurtdışı seyahati, konaklaması, harcırahlar ve transferleri, fuarda yerel personel istihdamı, güvenlik, haberleşme) ABD $ TOPLAM GİDER TOPLAM TUTAR M 2 ABD $/M 2 FİRMALARA KİRALANACAK NET ALAN FUAR KATILIM BEDELİ ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ TAHMİNİ MALİYET TABLOSU TANITIM AKTİVİTESİ TANIMI ABD $ MALİYET TUTARI TOPLAM MALİYET 4. Fuar ile ilgili olarak yapılan/yapılacak olan reklam, tanıtım, promosyon programı ile diğer tamamlayıcı bilgi ve belgeler 5. Söz konusu fuar esnasında gerçekleştirilecek aktivitelere dair bilgi ve belgeler 6. Mevcut ise, yurt dışı temsilcilik veya irtibat bürosuna ait bilgiler
65 EK­3/B B­ FUARIN BİTİMİNİ MÜTEAKİP İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 1. Gerçekleşen Maliyet Raporu GERÇEKLEŞEN MALİYET TABLOSU GİDER TANIMI AÇIKLAMA birim m 2 /ABD $ Yer Kir ası Stand Maliyeti birim m 2 /ABD $ (inşaat/dekar asyon) Nakliye Gider leri ABD $ (gümr ükleme, depolama, sigor ta dahil) Fuar Tanıtım Gider ler i ABD $ (yur tdışı tanıtım aktiviteler i) Or ganizatör Merkez Gider leri ­ Fuar Satış ve Pazarlama ­ Merkez ofis ve personel M 2 /ABD $ ­ Organizatör hizmet bedeli ABD $ Katalog ­ br oşür basımı Diğer Yur t dışı fuar Giderler i (Personelin yurtdışı seyahati, konaklaması, harcırahlar ve transferleri, fuarda yerel personel istihdamı, güvenlik, haberleşme) ABD $ TOPLAM GİDER TOPLAM TUTAR M 2 ABD $/M 2 FİRMALARA KİRALANACAK NET ALAN FUAR KATILIM BEDELİ 2. Organizatör Tanıtım Desteği Gerçekleşen Maliyet Tablosu ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ GERÇEKLEŞEN MALİYET TABLOSU TANITIM AKTİVİTESİ TANIMI ABD $ MALİYET TUTARI TOPLAM MALİYET 3. Katılımcı firmaların listesi, katılım alanları ile teşhir edilen ürünler 4. Fuara ilişkin genel rapor 5. Görüş ve öneriler
66 EK­4/A DTM DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI/SEKTÖREL TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI DEĞERLENDİRME FORMU NO:
· · · · · · · Fuar adı:
Fuar tarihi:
Fuar ülkesi ve şehri:
Firma unvanı:
Kiralanan stand alanı (m 2 ):
Hangi ülkelerde, kaç kez fuara katıldınız:
Tür k Organizatör le daha önce yapılan katılım sayısı: AŞAĞIDAKİ SORULARA VE ALT AÇILIMLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMENİZİ “( )” BÖLÜMÜNE 1­10 PUAN ARALIĞINDA BELİRTİNİZ. 10­9 : Çok iyi 8­7: İyi 6­5: Orta 4­3: Kötü 1­2: Çok Kötü 1. Fuar öncesinde iş çevr elerine yönelik yapılan tanıtım faaliyetlerinin yeterliliği Organizatör tarafından fuarın yapıldığı ülke yazılı ve görsel basınında yeterli reklam/duyuru/haber verilmişmidir ? Organizatör potansiyeli iş çevrelerini fuar hakkında katalog/duyuru/duvar ilanları/e­posta vasıtasıyla bilgilendirmişmidir ? Organizatör tanıtım faaliyetleri iş çevrelerini bilgilendirmek suretiyle onları fuara yönlendirme açısından etkin biçimde planlanmışmıdır ? DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 2. Fuar öncesinde or ganizatör ün katılımcı fir malar ı fuar ve ticar i imkanlar hakkında bilgilendir mesi Organizatör katılımcı firma yetkililerini fuar hakkında bilgilendirmişdir ? Organizatör katılımcı firma yetkililerine fuarın yapıldığı ülkenin dış ticaret, gümrük, bankacılık mevzuatı hakkında bilgi vermişmidir? Organizatör katılımcı firma yetkililerine fuar konusu sektör/sektörler ve pazar potansiyeli hakkında yeterli bilgi vermişdir? Organizatör katılımcı firma yetkililerine potansiyel firma/ziyaretçi firma bulunması konusunda gerekli bilgileri vermişmidir? DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 3. Organizatör ün nakliye hizmetler i çerçevesinde teşhir ür ünler ini zamanında, eksiksiz ve hasar sız olar ak nakliyesi ve teslimi (Not: Bu soruyu sadece organizatörden nakliye hizmeti alan firmalar dolduracaktır) DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 4­ Or ganizatör per sonelinin pr ofesyonelliği ve katılımcı fir malar a ver diği destek hizmetler i ( ) Organizatör tarafından görevlendirilen elemanlar yabancı dil bilgisine vakıf, fuarcılık konusunda
67 deneyimli kişiler midir? Organizatör standında katılımcı firmaların yararlanabileceği faks, telefon ve internet hizmeti veren ekipman mevcut mudur ? Organizatör standı ziyaretçilere fuar konusu sektörle ilgili ülkemiz üretim ve ihracat potansiyelinin yansıtacak şekilde belge, broşür, cd. gibi kaynaklar dağıtmak suretiyle tanıtımımıza destek olmuş mudur ? Organizatör tarafından görevlendirilen elemanlar, katılımcı firma temsilcilerinin talep ve sorunlarına ilgi gösterme ve destek verme hususunda yeterli olmuşlar mıdır ? DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 5­ Or ganizatör tarafından sağlanan stand/dekor asyon ve malzemenin (malzeme, r af, aydınlatma, yönlendir me, yer halısı vb) yeter li ve ülkemiz imajı açısından uygunluğu ( ) Fuar alanında organizatör tarafından yapılan Türkiye standları kalite/görsellik/ülke imajı açısından yeterli midir? Organizatör tarafındanr temin edilen stand içi malzemeler (raf, aydınlatma, yer halısı vb) kalite ve kullanışlılık açısından yeterlimidir? DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 6­ Fuar ın ger çekleştiği ülkenin koşullar ı dikkate alınar ak fuar alanı olar ak seçilen ser gi mer kezinin konumu, ulaşım imkanları ve ülkemizi temsil açısından or ganizasyonun kalitesinin değer lendir ilmesi ( ) Fuar alanı olarak seçilen sergi merkezi, yapı ve sergileme olanakları açısından ülkemiz ürünlerinin tanıtılacağı bir organizasyon için uygun mudur? Organizasyonun düzenlendiği şehir dikkate alınarak Fuar salonu ziyaretçiler açısından bilinen, kolay ulaşılabilir bir merkezde midir ? DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 7­ Yabancı ülke işadamlarınca Tür k fir malarının standlar ına göster ilen ilginin değerlendir ilmesi ( ) Fuar süresince yabancı iş çevrelerinden standınıza yeterli sayıda ziyaretçi geldi mi? Stdandınızı ziyarete gelenler iş yapma potansiyeline haiz ciddi firma temsilcileri miydi? Fuar ticari sonuçları açısından beklentilerinizi karşılayacak bir organizasyonmuydu? (Not: Bu soru hakkında değerlendirme yapılırken, firma standınızda sergilemiş olduğunuz ürünlerinizin kalite ve fiyat yönünden hedef iş çevrelerine uygunluğu yanında, fuar seçiminizin ürünlerinizin pazarlanması açısından doğru bir karar olup olmadığı gibi firma tercihlerinden kaynaklanan faktörler de dikkate alınmalıdır) DEĞERLENDİRME NOTU ( ) * Müsteşarlıkça yapılan nihai değerlendirmede 1, 5 ve 7 No.lu soruların ağırlıklı puanı diğer soruların puanı 1,5 katı olarak dikkate alınacaktır. Düşünce ve Öneriler : .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Anket Formunu Dolduran Kişinin/Adı ve Soyadı,Unvanı: İmzası: Müsteşar lık tarafından belir lenen ORTALAMA PUAN: Anket Formunu Doldurmayan Firmalar Fuar Teşviklerinden yararlanamayacaklardır.
68 EK­4/B DTM DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME FORMU No:
· · · · · · · Fuar adı:
Fuar tarihi:
Fuar ülkesi ve şehri:
Firma unvanı:
Kiralanan stand alanı (m 2 ):
Hangi ülkelerde, kaç kez fuara katıldınız:
Tür k Organizatör le daha önce yapılan katılım sayısı: AŞAĞIDAKİ SORULARA VE ALT AÇILIMLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMENİZİ “( )” BÖLÜMÜNE 1­10 PUAN ARALIĞINDA BELİRTİNİZ. 10­9: Çok iyi 8­7: İyi 6­5: Orta 4­3: Kötü 1­2: Çok Kötü 1. Fuar öncesinde iş çevr elerine yönelik yapılan tanıtım faaliyetlerinin yeterliliği Organizatör tarafından fuarın yapıldığı ülke yazılı ve görsel basınında yeterli reklam/duyuru/haber verilmişmidir ? Organizatör potansiyeli iş çevrelerini fuar hakkında katalog/duyuru/duvar ilanları/e­posta vasıtasıyla bilgilendirmişmidir ? Organizatör tanıtım faaliyetleri iş çevrelerini bilgilendirmek suretiyle onları fuara yönlendirme açısından etkin biçimde planlanmışmıdır ? DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 2. Fuar öncesinde or ganizatör ün katılımcı fir malar ı fuar ve ticar i imkanlar hakkında bilgilendir mesi Organizatör katılımcı firma yetkililerini fuar hakkında bilgilendirmişdir ? Organizatör katılımcı firma yetkililerine fuarın yapıldığı ülkenin dış ticaret, gümrük, bankacılık mevzuatı hakkında bilgi vermişmidir? Organizatör katılımcı firma yetkililerine fuar konusu sektör/sektörler ve pazar potansiyeli hakkında yeterli bilgi vermişdir? Organizatör katılımcı firma yetkililerine potansiyel firma/ziyaretçi firma bulunması konusunda gerekli bilgileri vermişmidir? DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 3. Organizatör ün nakliye hizmetler i çerçevesinde teşhir ür ünler ini zamanında, eksiksiz ve hasar sız olar ak nakliyesi ve teslimi (Not: Bu soruyu sadece organizatörden nakliye hizmeti alan firmalar dolduracaktır) DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 4­ Or ganizatör per sonelinin pr ofesyonelliği ve katılımcı fir malar a ver diği destek hizmetler i ( ) Organizatör tarafından görevlendirilen elemanlar yabancı dil bilgisine vakıf, fuarcılık konusunda deneyimli kişiler midir?
69 Organizatör standında katılımcı firmaların yararlanabileceği faks, telefon ve internet hizmeti veren ekipman mevcut mudur ? Organizatör standı ziyaretçilere fuar konusu sektörle ilgili ülkemiz üretim ve ihracat potansiyelinin yansıtacak şekilde belge, broşür, cd. gibi kaynaklar dağıtmak suretiyle tanıtımımıza destek olmuş mudur ? Organizatör tarafından görevlendirilen elemanlar, katılımcı firma temsilcilerinin talep ve sorunlarına ilgi gösterme ve destek verme hususunda yeterli olmuşlar mıdır ? DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 5­ Or ganizatör tarafından sağlanan stand/dekor asyon ve malzemenin (malzeme, r af, aydınlatma, yönlendir me, yer halısı vb) yeter li ve ülkemiz imajı açısından uygunluğu Fuar alanında organizatör tarafından yapılan Türkiye standları diğer ülke standları ile mukayeseli olarak kalite/görsellik/ülke imajı açısından yeterli midir? Organizatör tarafındanr temin edilen stand içi malzemeler (raf, aydınlatma, yer halısı vb) kalite ve kullanışlılık açısından yeterlimidir? DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 6­ Fuar alanında Tür k fir malar ına tahsis edilen bölümün sergi merkezi içindeki konumu ve diğer ülke standlar ına tahsis edilen alan ile mukayesesi Fuar alanı olarak seçilen sergi merkezi, yapı ve sergileme olanakları açısından ülkemiz ürünlerinin tanıtılacağı bir organizasyon için uygun mudur? Fuar alanında Tür k standlarına tahsis edilen alanın konumu ziyaretçi trafiği ve salon özellikleri açısından diğer ülke firmaları standlarına göre avantajlımıdır? DEĞERLENDİRME NOTU ( ) 7­ Yabancı ülke işadamlarınca Tür k fir malarının standlar ına göster ilen ilginin değerlendir ilmesi Fuar süresince yabancı iş çevrelerinden standınıza yeterli sayıda ziyaretçi geldi mi? Stdandınızı ziyarete gelenler iş yapma potansiyeline haiz ciddi firma temsilcileri miydi? Fuar ticari sonuçları açısından beklentilerinizi karşılayacak bir organizasyonmuydu? (Not: Bu soru hakkında değerlendirme yapılırken, firma standınızda sergilemiş olduğunuz ürünlerinizin kalite ve fiyat yönünden hedef iş çevrelerine uygunluğu yanında, fuar seçiminizin ürünlerinizin pazarlanması açısından doğru bir karar olup olmadığı gibi firma tercihlerinden kaynaklanan faktörler de dikkate alınmalıdır) DEĞERLENDİRME NOTU ( ) * Müsteşar lıkça yapılan nihai değer lendir mede 1 ve 7 No.lu sor ular ın ağır lıklı puanı diğer sor ular ın iki katı olar ak dikkate alınacaktır. Düşünce ve Öneriler: .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Anket Formunu Dolduran Kişinin/Adı ve Soyadı,Unvanı: İmzası: Müsteşar lık tarafından belir lenen ORTALAMA PUAN: Anket Formunu Doldur mayan Firmalar Teşvikten yararlandırılmayacaklardır.
70 EK­4/C DTM · · · · · DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU GÖZLEMCİ DEĞERLENDİRME FORMU
Fuar adı:
Fuar tarihi:
Fuar ülkesi ve şehri:
Gözlemcinin Adı­Soyadı:
Görev yaptığı birim: AŞAĞIDAKİ SORULARI 1­10 ARASINDA PUANLANDIRINIZ. 10­9 : Çok iyi 4­3 : Kötü 8­7 : İyi 1­2 : Çok Kötü 6­5 : Orta A) Or ganizatör Kur uluş tar afından fuar öncesi ver ilen hizmetler 1.Fuar öncesi yapılan tanıtım faaliyetleri (yazılı ve görsel basın, ilanlar, katalog,duyurular vb) ( ) 2. Fuar öncesinde Organizatörün katılımcı firmalara yönelik,fuar ve ülke hakkında dış ticaret mevzuatı ve pazar potansiyeline ilişkin bilgilendirme çalışmalarının yeterli olup olmadığı ( ) 3. Fuar malzemelerinin nakliyesi (zamanında, hasarsız ve eksiksiz olarak) ( ) B) Or ganizatör kur uluş tar afından fuar esnasında verilen hizmetler 4. Organizatör standının tanıtım, bilgilendirme ve hizmet yönünden yeterliliği ( ) 5. Organizatör personelince katılımcı firmalara verilen destek hizmetleri ( ) 6. Türk firmalarına tahsis edilen fuar alanının diğer ülkelerin standlarına göre konumu ( ) C) Or ganizasyonun Etkinliğinin Değerlendir ilmesi 7. Fuarın düzenlendiği ülke ve diğer ülkelerin işadamlarınca ülkemiz standlarına gösterilen ilgi ( ) 8. Stand ve dekorasyonunun (malzeme,raf, aydınlatma, yönlendirme, stand zemini vb) yeterli ve ülkemiz imajı açısından uygunluğu ( ) * Müsteşarlıkça yapılan nihai değerlendirmede 1 ve 7 No’lu soruların ağırlıklı puanı diğer soruların iki katı olarak alınacaktır. Düşünce ve Öneriler: .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ İmza ve tarih Müsteşar lık tarafından belir lenen ORTALAMA PUAN:
71 EK­4/D DTM DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI/SEKTÖREL TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ GÖZLEMCİ DEĞERLENDİRME FORMU Fuar adı: Fuar tarihi: Fuar ülkesi ve şehri: Gözlemcinin Adı­Soyadı: Görev yaptığı birim: AŞAĞIDAKİ SORULARI 1­10 ARASINDA PUANLANDIRINIZ. 10­9 : Çok iyi 4­3 : Kötü 8­7 : İyi 1­2 : Çok Kötü 6­5 : Orta A) Or ganizatör Kur uluş tar afından fuar öncesi ver ilen hizmetler 1. Fuar öncesi yapılan tanıtım faaliyetleri (yazılı ve görsel basın, ilanlar, katalog,duyurular vb) ( ) 2. Fuar öncesinde Organizatörün katılımcı firmalara yönelik,fuar ve ülke hakkında dış ticaret mevzuatı ve pazar potansiyeline ilişkin bilgilendirme çalışmalarının yeterli olup olmadığı ( ) 3. Fuar malzemelerinin nakliyesi (zamanında, hasarsız ve eksiksiz olarak) ( ) B) Or ganizatör kur uluş tar afından fuar esnasında verilen hizmetler 4. Organizatör standının tanıtım, bilgilendirme ve hizmet yönünden yeterliliği ( ) 5. Katılımcı firmalara verilen destek hizmetleri ( ) 6. Fuarın gerçekleştiği ülkenin koşulları dikkate alınarak fuar alanı olarak seçilen yerin konumu, ulaşım imkanları ve ülkemizi temsil açısından organizasyonun kalitesinin değerlendirilmesi ( ) C) Or ganizasyonun Etkinliğinin Değerlendir ilmesi 7. Fuarın düzenlendiği ülke ve diğer ülkelerin işadamlarınca firma standlarına gösterilen ilgi ( ) 8. Stand ve dekorasyonunun (malzeme,raf, aydınlatma, yönlendirme, stand zemini vb) yeterli ve ülkemiz imajı açısından uygunluğu ( ) * Müsteşarlıkça yapılan nihai değerlendirmede 1 ve 7 No’lu soruların ağırlıklı puanı diğer soruların iki katı olarak alınacaktır. Düşünce ve Öneriler: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .................................................................................................. İmza ve tarih Müsteşar lık tarafından belir lenen ORTALAMA PUAN:
72 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 96/11) Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1996 Resmi Gazete Numarası: 22515 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (e) bendine istinaden yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracatın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Madde 2­ Yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin; üstlendikleri işlerle ilgili her türlü makina, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracına ilişkin talepler ile inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracatına ilişkin talepler; a) Yurt dışında alınan işe ait sözleşme, b) Yurt dışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı ülkelerde konsolosluklarımızca düzenlenen belge, c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi, ile birlikte ilişikteki “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu”ndan; inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracatına ilişkin talep halinde 5 nüsha; makina, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracına ilişkin talep halinde ise 4 nüsha doldurulmak suretiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) yapılır. Madde 3­ Müsteşarlıkça, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında kesin ihracata ilişkin uygun görülen talepler, ilgili çıkış gümrüğüne, Kambiyo Müdürlüğü’ne, aracı bankaya ve firmaya; geçici ihracata ilişkin uygun görülen talepler ise ilgili çıkış gümrüğüne, Kambiyo Müdürlüğü’ne ve firmaya bildirilir. Madde 4­ Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların, Kambiyo Mevzuatına göre kesin ihracat bedelleri dövizlerini 365 gün içinde yurda getirmesi zorunludur. Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların, üstlendikleri işlerde kullanılmak üzere geçici olarak ihraç ettikleri makina, teçhizat ve ekipmanın iki yıla kadar yurt dışında kalış süreleri Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) belirlenir. Bu süre bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerin varlığı halinde Gümrük Müsteşarlığınca uzatılabilir. Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların, üstlendikleri işlerde kullanılmak üzere geçici olarak ihraç ettikleri makina, teçhizat ve ekipmanın kesin satışına yurt dışında kalış için verilen izin süresi bitiminden önce başvurulması kaydıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) tarafından izin verilebilir. Bu halde, satış
73 bedelinin kesin satış faturası tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yurda getirilmesi gerekmektedir. Madde 5­ Müteahhitlerin yukarıda belirtilen konuda yapacakları ihracatta, İhracatçı Birliklerine üye olma şartı aranmaz. Madde 6­ 14.2.1992 tarih ve 21142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat 92/6” sayılı “Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin Tebliğ”, 3.9.1992 tarih ve 21334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat 92/17” sayılı “Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin Ek Tebliğ” ile 3.9.1992 tarih ve 21334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat 92/16” sayılı “Geçici İhracata İlişkin Ek Tebliğ” bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde­ Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış bulunan işlemlere yürürlükten kaldırılan “İhracat 92/16” ve “İhracat 92/17” sayılı Tebliğ hükümleri uygulanır. Madde 7­ Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.
74 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 1­ Müteahhit Firmanın ; a) Unvanı : b) Adresi : c) Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi : d) Vergi No : 2­ Gönderilecek Malın a) Cinsi b) G.T.İ.P. c) Tipi, Kalitesi ve Standardı d) Üretim Yılı ve Menşei e) Ambalaj Şekli f) Miktarı ; : : : : : : 3­ Malın Gideceği Ülke : 4­ İhraç Gümrüğü : 5­ Kambiyo Müdürlüğü : * 6­ Aracı Banka ve Şubesi : * 7­ İhracatın Yapıldığı Para Birimi : * 8­ Ödeme Şekli * 9­ Teslim Şekli FOB ( ) : : CF ( ) CIF ( ) * 10­ Birim Satış Fiyatı a) FOB: : b) CF/CIF: 11­ Değer Tutarı a) FOB: b) CF/CIF: DİĞER ( ) Müteahhit Firma (Kaşe ve İmza) * (Not: Sadece kesin ihracatta doldurulacaktır.)
75 Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat 98/27) Resmi Gazete Tarihi: 16 Aralık 1998 Resmi Gazete Numarası: 23555 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ Bu Tebliğin amacı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinin (a) bendine istinaden, offset uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemektir. Madde 2­ Bu Tebliğ, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açacakları savunma alanına yönelik olmayan ve bedeli en az 5.000.000 (Beşmilyon) ABD Doları olan uluslararası ihalelerde, ihaleye katılan yabancı firmaların ihaleyi açan Türk kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarına yönelik doğrudan ve dolaylı offset taahhütlerini kapsar. Madde 3­ Bu Tebliğ'de geçen; a) Offset: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açacakları uluslararası ihale çerçevesinde yapacakları dışalımlar neticesinde gerçekleştirecekleri döviz ödemelerini telafi etmek amacıyla, anlaşma gereğince Türkiye'den yapılan ihracatı, b) Doğrudan Offset: İhaleyle doğrudan ve yakından ilgili alanlarda gerçekleştirilen ve yurt içinde üretilen sistem, alt­sistem ve parçaların Türkiye'den ihracını, c) Dolaylı Offset: Açılan ihale kapsamında yer almayan ve pazarlamasında zorluk çekilen ihraç ürünlerimizin Türkiye'den, ihaleyi kazanan firmanın ülkesine veya geleneksel ihraç pazarlarımız dışındaki ülkelere ihracını ve bu ürünlere sağlanacak piyasa desteğini, d) Uluslararası İhale: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açtıkları ihalenin yerli ve yabancı firmalara açık olmasını, e) Ana Alım Sözleşmesi: Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının ihtiyaç duydukları ve yurt içinden uygun koşullarda temin imkanı bulunmayan mal ve hizmetlerin ithalatı amacıyla açılan ihale sonucunda seçilen firmayla imzalanan alım sözleşmesini, f) İhale Tarafları: İhaleyi açan kamu kurum ve kuruluşları, kamu ortaklıkları ile ihaleyi kazanan yabancı firmayı, g) Doğrudan ve Dolaylı Offset Anlaşması Tarafları: 1) İhale taraflarını ve/veya
76 2) İhaleyi açan kamu kurum/kuruluşları ile kamu ortaklıkları tarafından belirlenen ve offset taahhütlerinin yürütülmesinden ve takibinden söz konusu kuruluşlar adına sorumlu olan Türk firmasını ve/veya 3) İhaleyi kazanan yabancı firma adına offset taahhüdünün yerine getirilmesinden sorumlu olan ve ihaleyi kazanan yabancı firma tarafından belirlenerek, ihaleyi açan kamu kurum/kuruluşları ile kamu ortaklıkları tarafından onaylanan yabancı firmayı, h) Kredilendirme: İhaleyi kazanan yabancı firmanın veya (g) bendinde belirlenen şartlar çerçevesinde offset taahhüdünün yerine getirilmesinden ihaleyi kazanan yabancı firma adına sorumlu olan yabancı firmanın, doğrudan ve dolaylı offset kapsamında gerçekleştirdiği Türk menşeli mal ihracatı değerinin doğrudan ve dolaylı offset taahhüdünden düşülmesini, i) Teminat: İhaleyi kazanan yabancı firma tarafından doğrudan veya dolaylı offset taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda, anılan firmaya uygulanacak para cezasına esas teşkil etmek üzere, doğrudan ve dolaylı offset taahhüdüne karşılık olarak ana alım sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce ilgili ihaleyi kazanan firma tarafından verilen banka teminat mektubunu veya hazine tahvil ve bonolarını, ifade eder. Madde 4­ Taraflar arasında, açılan ihale kapsamında imzalanan ana alım sözleşmesine istinaden, offset taahhütlerinin belirlendiği doğrudan ve dolaylı offset anlaşmalarının imzalanması esastır. Bu kapsamda düzenlenecek doğrudan ve dolaylı offset anlaşmalarında asgari; a) Söz konusu anlaşmanın amacının ve 3 üncü maddenin (f) ve (g) bendlerine istinaden belirlenen taraflarının, b) Anlaşmada yer alan tanımların, c) Doğrudan ve dolaylı offset çerçevesinde taahhüt edilen yükümlülüklerin kapsamı ve süresinin, d) Doğrudan ve dolaylı offset taahhütlerine ilişkin olarak, ihaleyi kazanan yabancı firmadan alınacak banka teminatına ilişkin usul ve esasların, e) Doğrudan ve dolaylı kredilendirilmesine ilişkin esasların, offset taahhütlerinin değerlendirilmesi ve f) Doğrudan ve dolaylı offset kapsamındaki faaliyetlerin nasıl rapor edileceğinin ve zamanında rapor edilmemesi durumunda alınacak önlemlerin, g) Offset taahhütlerinin karşılanmaması durumunda uygulanacak cezai müeyyidelerin, h) Mücbir sebep hallerinin, ı) Anlaşmazlıklar ve tahkimle ilgili esasların,
77 yer alması zorunludur. Madde 5­ Doğrudan veya dolaylı offset taahhüdü kapsamında gerçekleştirilen ihracatın kredilendirilmesinde, doğrudan veya dolaylı offset taahhüdünü yerine getirmekten sorumlu taraf; a) İhracatın offset anlaşması kapsamında yapıldığına dair şerh bulunan gümrük beyannamesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini, b) İhraç konusu malın Türk menşeli olduğuna dair sanayi veya ticaret odalarınca tasdik edilmiş Menşe Şahadetnamesi'ni, ibraz etmekle yükümlüdür. Doğrudan veya dolaylı offset anlaşması kapsamında ihraç edilen Türk menşeli mallar, ilgili gümrük beyannamesinde kayıtlı FOB değerin, taahhüt edilen offset miktarından düşülmesi suretiyle kredilendirilir. Doğrudan veya dolaylı offset anlaşması ihraç edilen Türk menşeli malların Türk bayraklı gemilerle taşınması halinde kredilendirme, ilgili gümrük beyannamesinde kayıtlı CIF değer üzerinden yapılır. Madde 6­ İhaleyi kazanan yabancı firma tarafından doğrudan veya dolaylı offset taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda, anılan firmaya uygulanacak para cezası söz konusu firma tarafından ihaleyi açan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarına nakden ödenir. Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda, taahhüdüne karşılık olarak verdiği teminattan söz konusu para cezası tahsil edilir. Madde 7­ İhaleyi açan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıkları, ana alım sözleşmesine istinaden mutabakata vardıkları doğrudan ve dolaylı offset anlaşmalarının taslak metinlerini, söz konusu metinlerin Tebliğ'de yer alan usul ve esaslara uygunluklarının değerlendirilmesini teminen, öngörülen imza tarihinden asgari 30 iş günü önce Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderirler. Madde 8­ Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü), gönderilen doğrudan ve dolaylı offset anlaşmalarına ilişkin taslak metinler hakkındaki değerlendirmesini ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarına bildirir. Madde 9­ Türk kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıkları, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) değerlendirmesini müteakip, işbu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde imzaladıkları doğrudan ve dolaylı offset anlaşmalarının bir örneğini, en geç 30 iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderirler. Madde 10­ Offset taahhütlerinin anlaşmada öngörülen şartlar içinde yerine getirilip getirilmediğinin izlenebilmesini teminen, ihaleyi kazanan yabancı firma, Türk kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıkları aracılığıyla faaliyet raporlarını, doğrudan ve dolayı offset anlaşmalarının yürürlüğe girmesini takip eden altı aylık
78 dönemler halinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirmekle yükümlüdür. Madde 11­ Bu Tebliğde yer almayan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alındıktan sonra taraflarca sonuçlandırılır. Madde 12­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 13­ Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı tarafından yürütülür.
79 Anlaşmalar (96/1) Resmi Gazete Tarihi: 20 Ocak 1996 Resmi Gazete Numarası: 22529 Dış Ticaret Müsteşar lığından (*) Madde 1­ 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı’nın 11/1 maddesi çerçevesinde, Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makine ve tesisatın kesin ve geçici ithalatına ilişkin başvurular; a) Yurtdışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı ülkelerde konsolosluklarımızca düzenlenen belge, b) Üstlenilen bu işle ilgili olarak kullanılan makine parkının, üstlenilen işin bulunduğu ülkedeki Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğince veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde Konsolosluklarca tasdik edilmiş listesi, c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan yurtdışı müteahhitlik belgesi, d) Yurda geçici ve kesin ithalatı yapılacak makine ve tesisatın model yılı ve yurtdışı süresini gösterir Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğince veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde Konsolosluklarca tasdik edilmiş listelerle birlikte bu maddelere ilişkin faturaların örnekleri, ile birlikte doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) başvurulur. Madde 2­ Yukarıdaki madde hükmü çerçevesinde geçici ithaline izin verilmiş bulunan mallara ilişkin ek süre başvuruları da Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) incelenerek sonuçlandırılır. Madde 3­ Bu Tebliğ 15.2.1996 tarihinde yürürlüğe girer. (*) 5 Ekim 1996 tarih ve 22778 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan (Anlaşmalar 96/2) sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
80 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2002/12) Resmi Gazete Tarihi: 7 Ocak 2003 Resmi Gazete Numarası: 24986 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, söz konusu Sözleşme eki Liste­1, Liste­2 ve Liste­3’te yer alan kimyasal maddelerin ihracatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir. Madde 2­ Liste­1 kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasaktır. Ancak, söz konusu listede yer alan maddelerin, araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla olmak kaydıyla. Sözleşmeye taraf olan ülkelere (EK: A) ihracı Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Buna ilişkin başvurular, söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır ve Müsteşarlıkça sonuçlandırılır. Müsteşarlık tarafından izin verilmesini müteakip, Liste­1’de yer alan kimyasal maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgeler ile birlikte gümrük idarelerine tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür. Liste­1’de yer alan ve daha önce ithal edilmiş olan bu kimyasal maddelerin tekrar 3 üncü bir ülkeye ihracı yasaktır. Madde 3­ Liste­2 kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere ihracı yasaktır. Söz konusu liste kapsamı kimyasal maddelerin Sözleşmeye taraf olan ülkelere ihracı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin iznine tabidir. Liste­3 kapsamı kimyasal maddelerin ihracı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin iznine tabidir. Söz konusu liste kapsamı kimyasal maddelerin, Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere yönelik ihracatına ilişkin başvurular, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından, ithalatçı firmadan alınacak Nihai Kullanım Sertifikası (EK: B) aranmak suretiyle sonuçlandırılır. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından izin verilmesini müteakip, Liste­2 ve Liste­3’çe yer alan kimyasal maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgelerle birlikte gümrük idarelerine tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür. Madde 4­ Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin bir örneği fiili ihracatı müteakip 20 (yirmi) işgünü içinde firmalarca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal ettirilir.
81 Madde 5­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Madde 6­ 25/1/2002 tarihli ve 24651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin (2002/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 7­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 8­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
82 Ek I Sayılı Liste CAS G.T.İ.P Madde İsmi Numar ası ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 2921.19.80.00.17 HN 1 (bis (2­kloretil) etilamin) 538­07­8 2921.19.80.00.18 HN 2 (bis (2­kloretil) metilamin) 51­75­2 2921.19.80.00.21 HN 3 (tris (2­kloretil) amin) 555­77­1 2930.19.70.90.17 Mustard gaz (bis (2­kloretil) sülfür) 505­60­2 2930.19.70.90.18 Sesqimustard (1,2­bis (2­kloretiltiyo) etan) 3563­36­8 2930.19.70.90.21 O­Mustard (bis (2­kloretiltiyoetil) eter) 63918­89­8 2930.19.70.90.22 2­Kloretil klormetil sülfür 2625­76­5 2930.19.70.90.24 Bis (2­kloretiltiyo) metan 63869­13­6 2930.19.70.90.25 1,3­bis (2­kloretiltiyo)­n­propan 63905­10­2 2930.19.70.90.26 1,4­bis (2­kloretiltiyo)­n­bütan 142868­93­7 2930.19.70.90.45 1,5­bis (2­kloretiltiyo)­n­pentan 142868­94­8 2930.19.70.90.46 Bis (2­kloretiltiyometil) eter 63918­90­1 2930.19.70.90.47 O­Etil S­2­diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat 50782­69­9 2930.19.70.90.49 Diğerleri 2931.00.20.00.00 Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) 676­99­3 2931.00.95.90.14 Sarin (O­isopropil metilfosfonofloridate) 107­44­08 2931.00.95.90.15 Soman (O­pinakonil metilfosfonofloridate) 96­64­0 2931.00.95.90.19 Diğerleri 2931.00.95.90.21 Tabun (O­etil N,N­dimetil fosforamidosiyanat) 77­81­6 2931.00.95.90.29 Diğerleri 2931.00.95.90.31 Levizit 1 (2­klorvinildiklorarsin) 541­25­3 2931.00.95.90.32 Levizit 2 (bis (2­klorvinil) klorarsin) 40334­69­8 2931.00.95.90.33 Levizit 3 (tris (2­klorvinil) arsin) 40334­70­1 2931.00.95.90.35 Alkil (metil, etil, n­propil veya isopropyl) fosfonil diflorürler 2931.00.95.90.36 O­Etil­2­diisopropil aminoetil metil fosfonit 57856­11­8 2931.00.95.90.39 Diğerleri 2931.00.95.90.41 Klor sarin (CR) (O­isopropil metil fosfonokloridat) 1445­76­7 2931.00.95.90.42 Klor soman (CS) (O­pinakolil metil fosfonokloridat) 7040­57­5 3002.90.90.00.11 Saksitoksin 35523­89­8 3002.90.90.00.12 Risin 9009­86­3 3002.90.90.00.27 Başlıca o­alkyl (<=C10, cycloalkyl içeren) alkyl (methyl, ethyl n­propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar 3824.90.90.00.28 Başlıca o­alkyl (<=C10, cycloalkyl içeren) N,N­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) 3824.90.90.00.31 3824.90.90.00.32 3824.90.90.00.33 phosphoramidocyanidates içeren karışımlar Başlıca [S­2­(dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o­alkyl (<=C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) phosphonyl­difluorides içeren karışımlar Başlıca [o­2­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o­alkyl(<=C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkilendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
83 Ek II Sayılı Liste CAS G.T.İ.P Madde İsmi Numar ası ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 2812.10.99.00.12 2903.30.80.00.13 2905.19.00.90.15 2918.19.80.90.11 2921.19.80.00.23 2921.19.80.00.29 2922.19.80.00.17 2922.19.80.00.19 2929.90.00.00.15 2929.90.00.00.16 2930.90.20.00.00 2930.90.70.90.32 2930.90.70.90.51 2930.90.70.90.61 2931.00.10.00.00 2931.00.30.00.00 2931.00.95.90.51 2931.00.95.90.52 2933.39.99.00.16 2933.39.99.00.17 2933.39.99.00.34 3824.90.99.90.35 3824.90.99.90.34 3824.90.99.90.41 3824.90.99.90.49 3824.90.99.90.51 3824.90.99.90.52 3824.90.99.90.53 Arsenik triklorürler 1,1,3,3,3,­pentaflor­2­(triflormetil) prop­1­ene 3,3­Dimetil bütan­2­ol (pinokonilalkol) 2,2­Difenil­2­hidroksi asetik asit (benzilik asit) N,N­Diizopropilaminoetil­2­klorür Diğerleri N,N­diisopropilaminoetan­2­ol ve bunun protonlanmış tuzları Diğerleri N,N­Dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides Dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya izopropyl) N,N­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya izopropyl) phosphoramidates Tiyodiglikol (2,2'­tiyodietanol) N­N­Dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) aminoethane­2­thioller ve bunların protonlanmış tuzları o,o­Diethyl S­[2­diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n­propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) Dimetil metil fosfanat Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n­propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) Fosfonik asit etil­dietil eter 3­Quinüklidinil benzilat Quinüklidin­3­ol Başlıca N,N­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) N,N­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar Başlıca N,N­dialkyl (methyl, ethyl, n­propyl veya isopropyl) 2­chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar Başlıca N,N­dimethyl­2­aminoethanol veya N,N­diethyl­2­amino­ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar Diğerleri Başlıca N,N­dialkyl (methyl, ethyl,n­propyl veya isopropyl) aminoethane­2­thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n­propil Veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar (5­etil­2­metil­1,3,2­dioksafosforoinan­5­yl metil metil ester, P­oksit) ve (metilfosfonil­bis (5­etil­2­metil­2­ oksido­1, 3, 2­dioksafosforinan­5­yl) metil ester) den oluşanmetil fosfonik asit karışımı 84 7784­34­1 382­21­8 464­07­3 76­93­7 111­48­8 78­53­5 756­79­6 676­97­1 78­38­6 6581­06­2 1619­34­7 170836­68­7
Ek III Sayılı Liste CAS G.T.İ.P Madde İsmi Numar ası ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 2811.19.20.00.00 2812.10.15.00.00 2812.10.16.00.00 2812.10.18.00.11 2812.10.93.00.00 2812.10.94.00.00 2812.10.95.00.00 2812.10.99.00.11 2851.00.50.00.00 2904.90.40.00.00 2920.90.20.00.00 2920.90.30.00.00 2920.90.40.00.00 2920.90.50.00.00 2922.13.10.00.00 2922.19.10.00.00 2922.19.20.00.00 Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit) Fosfor triklorür Fosfor pentaklorür Fosfor oksiklorür Sülfür di klorür Fosgen (karbonil klorür) Tionil diklorür (tionil klorür) Sülfür mono klorür Siyanojen klorür Triklornitrometan (klor pikrin) Dimetil fosfonat (dimetil fosfit) Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin) Trietil fosfit Dietil fosfonat (dietil hidrojen fosfit) (dietil fosfit) Trietanolamin N­Etildietanolamin 2,2'­Metiliminodietanol (N­metildietanolamin) 85 74­90­8 7719­12­2 10026­13­8 10025­87­3 10545­99­0 75­44­5 7719­09­7 10025­67­9 506­77­4 76­06­2 868­85­9 121­45­9 122­52­1 762­04­9 102­71­6 139­87­7 105­59­9
EK A SÖZLEŞMEYE TARAF ÜLKELER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ABD ALMANYA ARJANTİN ARNAVUTLUK AVUSTRALYA AVUSTURYA AZARBEYCAN BAHREYN BANGLADEŞ BELÇİKA BENİN BEYAZ RUSYA BİLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BOLİVYA BOSNA HERSEK BOTSVANA BREZİLYA BRUNEİ SULTANLIĞI BULGARİSTAN BURKINA FASO BURUNDİ BÜYÜK BRİTANYA BİLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA CEZAYİR COOK ADALARI ÇEK CUMHURİYETİ ÇİN DANİMARKA DOMİNİK EKVATOR EKVATOR GİNESİ EL SALVADOR ENDONEZYA ESTONYA ERİTRE ETİYOPYA FAS FRANSA FİJİ FİLDİŞİ SAHİLİ FİLİPİNLER FİNLANDİYA GABON GAMBİA GANA GİNE GUYANA GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ GÜRCİSTAN HIRVATİSTAN HİNDİSTAN HOLLANDA İRAN İRLANDA İSPANYA İSVEÇ İSVİÇRE
86 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. İTALYA İZLANDA JAMEİKA JAPONYA KAMERUN KANADA KATAR KAZAKİSTAN KENYA KİRİBATİ KOLOMBİYA KORE CUMHURİYETİ KOSTARİKA KÜBA KUVEYT LAO DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ LESOTHO LETONYA LİECHTENSTEİN LİTVANYA LÜKSEMBURG MACARİSTAN MAKEDONYA MALAVİ MALDİVLER MALEZYA MALTA MALİ MARİTUS MEKSİKA MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ MOĞOLİSTAN MOLDOVA CUMHURİYETİ MONAKO MORİTANYA MOZAMBİK NAMİBYA NAURU NEPAL NORVEÇ NİJER NİJERYA NİKARAGUA ÖZBEKİSTAN PAKİSTAN PANAMA PAPUA YENİ GİNE PARAGUAY PERU POLONYA PORTEKİZ ROMANYA RUSYA FEDERASYONU SAİNT LUCİA SAMUA SAN MARİNO SENEGAL ŞEYŞEL ADALARI SİNGAPUR SLOVAKYA
87 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. SLOVENYA SRİ LANKA ST.VINCENT VE GRENADİNLER SUDAN SURINAM SUUDİ ARABİSTAN SVAZİLAND ŞİLİ TACİKİSTAN TANZANYA BİLEŞİK CUMHURİYETİ TOGO TRİNİDAD VE TOBAGO TUNUS TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN UGANDA UKRAYNA UMMAN URUGUAY ÜRDÜN VATİKAN VENEZUELLA VİETNAM YEMEN YENİ ZELANDA YUGOSLAVYA YUNANİSTAN ZAMBİA ZİMBABVE
88 EK B NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI (END USE CERTIFICATE)
· G.T.İ.P
· Kimyasal madde ismi (Name of the Chemical)
· Kimyasalın adı, açık formülü ve CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number)
· Hangi listede yer aldığı (The list in which the chemical is included)
· İhracatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası (Name, address, telephone and fax of the exporter company)
· İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası (Name, address, telephone and fax of the exporter company)
· Nihai kullanıcının ünvanı, unvanı, adresi, telefon ve faks numarası (Name, address, telephone and fax of the end user)
· Malın kullanılacağı yer (Nihai Kullanım Amacı) (Purpose of the end use)
· Malın miktarı (Quantity)
· Malın menşe ülkesi (Country of origin)
· Malın sevk ülkesi (Country of destination) Son kullanıcı olarak, ithal edilen bu kimyasalın yalnızca Kimyasal Silahlar Sözleşmesi tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanılacağını ve tekrar ihraç edilmeyeceğini taahhüt ederiz. (As end­user, we guarantee that the imported chemicals will only be used for purposes not prohibited under Chemical Weapons Convention and will not be re­transferred.) İthalatçı Firma Unvanı Firma Yetkilisinin İmzası (Importer Company)
89 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türler inin İhracatına Dair Tebliğ İhracat: (2006/9) Resmi Gazete Tarihi: 23 Temmuz 2006 Resmi Gazete Numarası: 26237 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Ek I­A, I­B; Ek II­A, II­B ve Ek III­A, III­B sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen nesli tehlike altında olan hayvan ve bitki türlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla türlerin ve türlere ait örneklerin ihracatının kontrol altına alınmasını teminen; ­ Ek I­A, II­A ve III­A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örneğin ihracatı ve ithal edilmiş örneklerin ihracatı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, ­ Ek I­B, II­B ve III­B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örneğin ihracatı ve ithal edilmiş örneklerin ihracatı için Çevre ve Orman Bakanlığından, CITES belgesi alınır. CITES belgesi gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranır ve bu belge gümrük beyannamesine eklenir. İhracata ve ithal edilmiş örneklerin ihracatına ilişkin CITES belgeleri düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Madde 2­ 18/7/2005 tarihli ve 25879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2005/11) yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
90 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK EK­I­A SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ POZİSYON NO 0106.12.00.00.00 0106.12.00.00.00 0106.12.00.00.00 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 03.01 0301.93.00.00.00 0301.99.90.00.18 0301.99.19.00.00 0301.99.90.00.18 0301.99.90.00.18 CITES TÜRLERİ PHYLUM=ŞUBE CHORDATA=KORDALILAR CLASSIS=SINIF MAMMALIA=MEMELİLER CETACEA=BALİNALAR, YUNUSLAR Platanistidae=Irmak yunus balığıgiller ailesinden Lipotes vexillifer=Beyaz Fin Yunusu Platanista spp.=Bütün Ganj nehri Hint Yunusları Ziphiidae=Gagalıbalinagiller ailesinden Berardius spp.=Bütün Dev Şişe Burunlu Balina Türleri Hyperoodon spp.=Bütün Şişe Burunlu Balina Türleri Physeteridae=İspermeçet Balinasıgiller ailesinden Physeter catodon Delphinidae=Yunusbalığıgiller ailesinden Orcaella brevirostris Sotalia spp.=Bütün Amerikan Irmak Yunusları Sousa spp.=Bütün Kanbur Yunus türleri Phocoenidae=Liman yunusugiller ailesinden Neophocaena phocaenoides=Sırt yüzgeçsiz yunuslar Phocoena sinus=Kalifornia Liman yunusu Eschrichtiidae Eschrichtius robustus=Gri balina Balaenopteridae=Çatal kuyruklu balinagiller ailesinden Balaenoptera acutorostrata=Minke Balinası (Ek II Listesinde yer alan Batı Grönland populasyonu hariçtir.) Balaenoptera bonaerensis Balaenoptera borealis=Kuzey balinası Balaenoptera edeni=Bryde balinası Balaenoptera musculus=Mavi balinası Balaenoptera physalus=Fin balinası Megaptera novaeangliae=Kambur balinası Balaenidae=Gerçek Balinagiller ailesinden Balaena mysticetus=Balina Eubalaena spp.=Gerçek Atlantik Balinası Neobalaenidae Caperea marginata SIRENIA=Deniz inekleri Dugongidae=Dugonggiller ailesinden Dugong dugon=Avustralya dugongu Trichechidae=Manatigiller ailesinden Trichechus inunguis=Amozon manatı Trichechus manatus=Amerika manatı CARNIVORA=ETÇİLLER Otariidae=İrikulaklıgiller ailesinden Arctocephalus townsendi=GüneyKaliforniaDeniz Arslanı Phocidae=Fokgiller Monachus spp.=Bütün Monachus türü foklar CLASSIS=SINIF SARCOPTERYGII=Akciğerli balıklar COELACANTHIFORMES Latimeriidae Latimeria spp. CLASSIS=SINIF ACTINOPTERYGII=Balıklar CYPRINIFORMES=Sazan takımı Cyprinidae=Sazangiller ailesinden Probarbus jullieni Catostomidae Chasmistes cujus ACIPENSERIFORMES=Mersin balığı takımı Acipenseridae=Mersin balığıgiller ailesinden Acipenser brevirostrum Acipenser sturio=Kolon balığı (=Alman mersin balığı) OSTEOGLOSSIFORMES=Kemik Dilli takımı Osteoglossidae=Kemikdilligiller ailesinden Scleropages formosus SILURIFORMES=Yayınbalığı takımı
91 0301.99.90.00.18 03.07 03.07 0601.10.90.10.00 0601.20.30.00.11 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 Pangasiidae Pangasianodon gigas PERCIFORMES=Levrek takımı Sciaenidae=Gölge balığıgiller ailesinden Totoaba macdonaldi PHYLUM=ŞUBE MOLLUSCA=YUMUŞAKÇALAR CLASSIS=SINIF BIVALVIA UNIONOIDA Unionidae Conradilla caelata Dromus dromas Epioblasma curtisi Epioblasma florentina Epioblasma sampsoni Epioblasma sulcata perobliqua Epioblasma torulosa gubernaculum Epioblasma torulosa torulosa Epioblasma turgidula Epioblasma walkeri Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana Lampsilis higginsii Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satur Lampsilis virescens Plethobasus cicatricosus Plethobasus cooperianus Pleurobema plenum Potamilus capax Quadrula intermedia Quadrula sparsa Toxolasma cylindrella Unio nickliniana Unio tampicoensis tecomatensis Villosa trabalis CLASSIS=SINIF GASTROPODA=KARINDAN AYAKLILAR STYLOMMATOPHORA Achatinellidae Achatinella spp F L O R A ORCHIDACEAE=Salepgiler ailesinden (Ek I’de yer alan bütün türler için, steril konteynırlarda taşınan katı ve sıvı ortamlarda in vitro olarak tohumlama veya doku kültürleri ile elde edilen türler Sözleşmeye tabii değildir.) Aerangis ellisii Dendrobium cruentum Laelia jongheana Laelia lobata Paphiopedilum spp. Peristeria elata Phragmipedium spp. Renanthera imschootiana AGAVACEAE Agave arizonica Agave parviflora Nolina interrata APOCYNACEAE Pachypodium ambongense Pachypodium baronii Pachypodium decaryi ARAUCARIACEAE Araucaria araucana CACTACEAE Ariocarpus spp. Astrophytum asterias Aztekium ritteri Coryphantha werdermannii Discocactus spp. Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi Echinocereus schmollii Escobaria minima Escobaria sneedii Mammillaria pectinifera
92 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 Mammillaria solisioides Melocactus conoideus Melocactus deinacanthus Melocactus glaucescens Melocactus paucispinus Obregonia denegrii Pachycereus militaris Pediocactus bradyi Pediocactus knowltonii Pediocactus paradinei Pediocactus peeblesianus Pediocactus sileri Pelecyphora spp. Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii Sclerocactus erectocentrus Sclerocactus glaucus Sclerocactus mariposensis Sclerocactus mesae­verdae Sclerocactus nyensis Sclerocactus papyracanthus Sclerocactus pubispinus Sclerocactus wrightiae Strombocactus spp. Turbinicarpus spp. Uebelmannia spp. COMPOSITAE (ASTERACEAE) Saussurea costus CUPRESSACEAE Fitzroya cupressoides Pilgerodendron uviferum CYCADACEAE Cycas beddomei EUPHORBIACEAE Euphorbia ambovombensis Euphorbia capsaintemariensis Euphorbia cremersii (varyetesi rakotozafyi ve vidirifolia formu dahildir.) Euphorbia cylindrifolia (spp. tuberifera dahildir.) Euphorbia decaryi (varyeteleri ampanihyesis, robinsonii ve spirosticha dahildir.) Euphorbia francoisii Euphorbia moratii (varyeteleri antsingiensis, bemarahensis ve multiflora dahildir.) Euphorbia parvicyathophora Euphorbia quartziticola Euphorbia tulearensis FOUQUIERIACEAE Fouquieria fasciculata Fouquieria purpusii LEGUMINOSAE (FABACEAE) Dalbergia nigra LILIACEAE=Zambakgiller ailesinden Aloe albida Aloe albiflora Aloe alfredii Aloe bakeri Aloe bellatula Aloe calcairophila Aloe compressa (varyeteleri rugosquamosa, schistophila ve paucituberculata dahildir.) Aloe delphinensis Aloe descoingsii Aloe fragilis Aloe haworthioides (varyetesi aurantiaca dahildir.) Aloe helenae Aloe laeta (varyetesi maniaensis dahildir.) Aloe parallelifolia Aloe parvula Aloe pillansii Aloe polyphylla Aloe rauhii Aloe suzannae Aloe versicolor Aloe vossii NEPENTHACEAE=Suibriğigillerailesinden Nepenthes khasiana Nepenthes rajah PODOCARPACEAE
93 06.02 06.02 06.02 06.02 0602.90.41.00.00 Podocarpus parlatorei RUBIACEAE=Kökboyasıgiller ailesinden Balmea stormiae SARRACENIACEAE Sarracenia oreophila Sarracenia rubra ssp. alabamensis Sarracenia rubra ssp. jonesii STANGERIACEAE Stangeria eriopus ZAMIACEAE Ceratozamia spp Chigua spp. Encephalartos spp. Microcycas calocoma PINACEAE=Çamgiller ailesinden Abies guatemalensis PALMAE (ARECACEAE)=Palmiyeler ailesinden Chrysalidocarpus decipiens
94 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK EK­I­B SAYILI HAYVAN TÜRLERİNİN LİSTESİ POZİSYON NO 0102.90.90.00.00 0102.90.90.00.00 0102.90.90.00.00 0102.90.90.00.00 01.03 0106.19.90.90.19 01.03 0106.19.90.90.19 0104.10 0104.10 0104.10 0104.10 0104.10 0106.19.90.90.19 0106.11.00.00.00 CITES TÜRLERİ PHYLUM=ŞUBE CHORDATA=KORDALILAR CLASSİS=SINIF MAMMALIA=MEMELİLER ARTIODACTYLA=ÇİFT PARMAKLILAR Bovidae=Boynuzgiller ailesinden Bos gaurus=Sığır (Bos frontalis olarak bilinen evcilleştirilmiş Bos gaurus formu hariçtir ve Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) Bos mutus=Yak (Bos grunniens olarak bilinen evcilleştirilmiş Bos mutus formu hariçtir ve Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) Bos sauveli=Sığır Bubalus depressicornis Bubalus mindorensis=Manda Bubalus quarlesi=Manda Suidae=Domuzgiller ailesinden Babyrousa babyrussa=Geyik domuzu Sus salvanius=Pygme domuzu Tayassuidae=Pekarigiller ailesinden Catagonus wagneri Bovidae=Boynuzgiller ailesinden Ovis ammon hodgsonii=Yaban koyunu Ovis ammon nigrimontana Ovis orientalis ophion=Yaban koyunu Ovis vignei vignei Pseudoryx nghetinhensis PRIMATES=Maymunlar Lemuridae=Lemurlar ailesinden Lemuridae spp.=Bütün Lemurlar Megaladapidae= Megaladapidae spp.(nesli tükenmiş olabilir) Cheirogaleidae=Cüce Lemurlar ailesinden Cheirogaleidae spp.=Cücemsi Lemurlar Indridae=İndrigiller ailesinden İndridae spp.=Bütün indrigiller Daubentoniidae=Aye­Aye maymunları ailesinden Daubentonia madagascariensis=Aye­Aye maymunları Callithricidae=İpek tüylü maymungiller ailesinden Callimico goeldii=Goeldi Marmoseti Callithrix aurita Callithrix flaviceps Leontopithecus spp.=Arslan benzeri Tamarinler Saguinus bicolor=Uzun tuskedli Tamarinler Saguinus geoffroyi Saguinus leucopus=Uzun tuskedli Tamarinler Saguinus oedipus=Uzun tuskedli Tamarinler Cebidae=Yeni Dünya Maymunugiller ailesinden Alouatta coibensis Alouatta palliata=Howler Maymunu Alouatta pigra Ateles geoffroyi frontatus Ateles geoffroyi panamensis=Panama Örümcek Maymunu Brachyteles arachnoides=Yünlü Örümcek Maymunu Cacajao spp=Vakaris türleri Chiropotes albinasus=Siyah Sırtlı Saki Lagothrix flavicauda Saimiri oerstedii Cercopithecidae=Eski Dünya Maymunugiller ailesinden Cercocebus galeritus galeritus=Mangabey Maymunu Cercopithecus diana Diana Maymunu Macaca silenus=Arslan Kuyruklu Makak Mandrillus leucophaeus Mandrillus sphinx Nasalis concolor Nasalis larvatus Presbytis potenziani Langur yaprak maymunu Procolobus pennantii kirkii
95 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0104.20.90.00.14 0104.20.90.00.14 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.10.10.00 0106.19.10.90.00 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 Procolobus rufomitratus Pygathrix spp.=Kalkık Burunlu langur türleri Semnopithecus entellus Trachypithecus geei Trachypithecus pileatus Hylobatidae=Uzun kollu ve kuyruksuz maymungiller ailesinden Hylobatidae spp.=Bütün Uzun kolu maymungiller Hominidae=Şempanzeler, goriller, orang­utan Gorilla gorilla=Goril Pan spp.=Bütün şempanzeler Pongo pygmaeus=Orangutan ARTIODACTYLA=ÇİFT PARMAKLILAR Bovidae=Boynuzgiller ailesinden Addax nasomaculatus=Addaks antilopu Cephalophus jentinki Duiker geyiği Gazella dama Hippotragus niger variani Naemorhedus baileyi Naemorhedus caudatus Naemorhedus goral Naemorhedus sumatraensis Oryx dammah=Scimitor Oryx antilopu Oryx leucoryx=Arap antilopu Pantholops hodgsonii=Tibet antilopu Capra falconeri=Markor dağkeçisi Rupicapra pyrenaica ornata=Çengel boynuzlu dağ keçisi DASYUROMORPHIA Dasyuridae Sminthopsis longicaudata=Batı Avusturalya Keseli faresi Sminthopsis psammophila=GüneyAvusturalya Eyre Keseli faresi Thylacinidae Thylacinus cynocephalus.(nesli tükenmiş olabilir)=Tasmanya kaplanı PERAMELEMORPHIA Peramelidae=Bandikotlar ailesinden Chaeropus ecaudatus (nesli tükenmiş olabilir)=Domuz Ayaklı Bandikot Macrotis lagotis=Tavşan Ayaklı Bandikot Macrotis leucura=Domuz Ayaklı Bandikot Perameles bougainville=Uzun Burunlu Bandikot DIPROTODONTIA=İki Ön Dişliler ailesinden Vombatidae Lasiorhinus krefftii=Kıllı Burunlu, Yumuşak Tüylü Keseli Ayı Macropodidae=Kangurugiller ailesinden Lagorchestes hirsutus=Tavşanımsı wallabi Lagostrophus fasciatus=Bantlı Tavşanımsı wallabi Onychogalea fraenata=Tırnak Kuyruklu wallabi Onychogalea lunata Tırnak Kuyruklu wallabi Potoroidae=Sıçanımsı kangurugiller ailesinden Bettongia spp.=Kısa burunlu, sıçanımsı kanguru Caloprymnus campestris (nesli tükenmiş olabilir)=Kısa burunlu, sıçanımsı kanguru CHIROPTERA=Yarasalar Pteropodidae=Meyve yarasalarıgiller ailesinden Acerodon jubatus Acerodon lucifer (nesli tükenmiş olabilir) Pteropus insularis=Eski Dünya Meyva Yarasası Pteropus mariannus=Marian Adaları Meyva Yarasası Pteropus molossinus Eski Dünya Meyva Yarasası Pteropus phaeocephalus=Eski Dünya Meyva Yarasası Pteropus pilosus=Eski Dünya Meyva Yarasası Pteropus samoensis=Eski Dünya Meyva Yarasası Pteropus tonganus=Eski Dünya Meyva Yarasası XENARTHRA Dasypodidae=Armodila ailesinden Priodontes maximus=Dev Armodila LAGOMORPHA Leporidae=Tavşangiller ailesinden Caprolagus hispidus=Assam Tavşanı Romerolagus diazi=Meksika Tavşanı RODENTIA=Kemiriciler Sciuridae=Sincapgiller ailesinden Cynomys mexicanus=Meksika çayır köpeği Muridae=Sıçangiller ailesinden Leporillus conditor=Avustralya Yapışkan Yuvalı Sıçanı Pseudomys praeconis=Avustralya Doğal Faresi Xeromys myoides=Sahte su sıçanı
96 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 01.01 Zyzomys pedunculatus=İnce Kuyruklu Kaya Sıçanı Chinchillidae=Şinşiliagiller ailesinden Chinchilla spp.=Bütün şinşilialar (Bu türlerin örneklerinin evcilleştirilmiş formu Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) CARNIVORA=ETÇİLLER Canidae=Köpekgiller ailesinden Canis lupus=Kurt (Sadece Butan, Hindistan, Nepal ve Pakistan populasyonları, diğer bütün populasyonları Ek II Listesinde yer almaktadır.) Speothos venaticus Çalı köpeği Ursidae=Ayıgiller ailesinden Ailuropoda melanoleuca=Dev Panda Ailurus fulgens Helarctos malayanus=Malaya güneş Ayısı Melursus ursinus=Tembel Ayı Tremarctos ornatus Benekli Ayı Ursus arctos=Boz Ayı (Sadece Butan, Çin, Meksika ve Moğolistan populasyonları, diğer bütün populasyonları Ek II Listesinde yer almaktadır.) Ursus arctos isabellinus=Kahverengi Ayı Ursus thibetanus=Tibet Ayısı Lutrinae=Su samurugiller ailesinden Aonyx congicus=Pençesiz su samuru (Sadece Kamerun ve Nijerya Populasyonları, diğer bütün populasyonları Ek II Listesinde yer almaktadır.) Enhydra lutris nereis=Deniz su samuru Lontra felina=Kuzey Peru su samuru Lontra longicaudis=Kuzey Meksika Su samuru Lontra provocax=Şili susamuru Lutra lutra=Su samuru Pteronura brasiliensis=Brezilya su samuru Mustelinae=Gelincikgiller ailesinden Mustela nigripes=Siyah Ayaklı Gelincik Viverridae=Misk Kedisigiller ailesinden Prionodon pardicolor=Benekli Lingsang Felidae=Kedigiller ailesinden Acinonyx jubatus=Çita(Canlı örnekler ve av trofeleri için yıllık ihracat kotaları şu şekilde verilir: Botswana:5; Namibya:150; Zimbabve:50. Bu çeşit örneklerin ticareti Sözleşme’nin III. Maddesi’nin hükümlerine tabiidir.) Caracal caracal=Step Vaşağı (Sadece Asya populasyonu, diğer bütün populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadır.) Catopuma temminckii Felis nigripes=Siyah Ayaklı Kedi Herpailurus yaguarondi (Sadece Orta ve Kuzey Amerika Populasyonları; diğer populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadır.) Leopardus pardalis Leopardus tigrinus Leopardus wiedii Lynx pardinus Neofelis nebulosa Oncifelis geoffroyi Oreailurus jacobita Panthera leo persica Pers Arslanı Panthera onca=Jaguar Panthera pardus=Leopar Panthera tigris=Kaplan Pardofelis marmorata Prionailurus bengalensis bengalensis (Sadece Bangladeş, Hindistan ve Tayland populasyonları; diğer bütün populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadır.) Prionailurus planiceps Prionailurus rubiginosus (Sadece Hindistan populasyonu; diğer bütün populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadır.) Puma concolor coryi Puma concolor costaricensis Puma concolor couguar Uncia uncia PROBOSCIDEA=Hortumlu memeliler Elephantidae=Filgiller ailesinden Elephas maximus=Hindistan fili Loxodonta africana=Afrika fili (Ek II Listesinde yer alan Botsvana, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve populasyonları hariç) PERISSODACTYLA=TEK PARMAKLILAR Equidae=Atgiller ailesinden Equus africanus=Afrika eşeği (Equus asinus olarak bilinen evcilleştirilmiş formu hariçtir, ve Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) Equus grevyi=Grevyi zebrası Equus hemionus hemionus=Asya yaban eşeği Equus onager khur Equus przewalskii=Yabani at
97 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.11 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.20.00.00.11 0106.20.00.00.19 Equus zebra zebra=Dağ zebrası Tapiridae=Tapirgiller ailesinden Tapiridae spp.=Bütün tapir türleri (Ek II Listesinde yer alan türler hariçtir.) Rhinocerotidae=Gergedangiller ailesinden Rhinocerotidae spp.=Bütün gergedan türleri (Ek II Listesinde yer alan alttürler hariçtir.) ARTIODACTYLA ÇİFT PARMAKLILAR Camelidae=Devegiller ailesinden Vicugna vicugna (Ek II Listesinde yer alan; Arjantin’in Jujuy ve Catamarca eyaletlerindeki populasyonları, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ve San­Juan yarı tutsak populasyonları, Bolivya populasyonları (tüm populasyon), Şili populasyonları (Birinci Bölge populasyonu) ve Peru populasyonu (tüm populasyon) hariçtir.) Moschidae=Musk geyiğigiller ailesinden Moschus spp.=Bütün musk geyiği türleri(Sadece Afganistan, Butan, Hindistan, Myanmar, Nepal ve Pakistan populasyonları; diğer tüm populasyonlar Ek II Listesinde yer almaktadır.) Cervidae=Geyikgiller ailesinden Axis calamianensis Axis kuhlii Axis porcinus annamiticus Blastocerus dichotomus=Bataklık geyiği Cervus duvaucelii=Hindistan brasingha geyiği Cervus elaphus hanglu=Hangu kızılgeyiği Cervus eldii=Kahverengi boynuzlu geyik Dama mesopotamica Hippocamelus spp.=Guemals geyiği Megamuntiacus vuquanghensis Muntiacus crinifrons Ozotoceros bezoarticus=Pampas geyiği Pudu puda=Pudu geyiği Antilocapridae=Antilopgiller ailesinden Antilocapra americana=Çatalboynuzlu Amerikan Antilopu (Sadece Meksika populasyonları; diğer populasyonları Ek Listelerde yer almamaktadır.) CLASSİS=SINIF REPTILIA=SÜRÜNGENLER TESTUDINES=Kaplumbağalar takımı Testudinidae=Kara kaplumbağasıgiller ailesinden Geochelone nigra Geochelone radiata Geochelone yniphora Gopherus flavomarginatus Psammobates geometricus Pyxis arachnoides Pyxis planicauda Testudo kleinmanni Testudo werneri Emydidae=Tatlısu kaplumbağasıgiller ailesinden Batagur baska Clemmys muhlenbergi Geoclemys hamiltonii Kachuga tecta Melanochelys tricarinata Morenia ocellata Terrapene coahuila Cheloniidae=Denizkaplumbağasıgiller ailesinden Cheloniidae spp.=Bütün Denizkaplumbağası türleri Dermochelyidae Dermochelys coriacea Trionychidae=Yumuşak kaplumbağalar ailesinden Apalone ater Asperidetes gangeticus Asperidetes hurum Asperidetes nigricans Chelidae Pseudemydura umbrina CROCODYLIA=Timsahlar takımı Alligatoridae Alligator sinensis Caiman crocodilus apaporiensis Caiman latirostris=Bataklık kaymanı (Ek II Listesinde yer alan Arjantin populasyonu hariçtir. ) Melanosuchus niger (Ek II Listesinde yer alan Ekvator populasyonu hariç, ve CITES Sekreteryası ve IUCN/SSC Krokodil Uzmanlar Grubu tarafından yıllık ihracat kotası onaylanıncaya kadar yıllık ihracat kotası “0”dır.) Crocodylidae=Timsahgiller ailesinden Crocodylus acutus (Ek II Listesinde yer alan Küba populasyonu hariçtir.) Crocodylus cataphractus Crocodylus intermedius Crocodylus mindorensis
98 0106.31.00.00.00 0106.31.00.00.00 0106.31.00.00.00 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90
Crocodylus moreletii Crocodylus niloticus (Ek II Listesinde yer alan Botsvana, Etyopya, Kenya, Madagaskar, Malavya, Mozambik, Güney Afrika, Uganda, Tanzanya Cumhuriyeti (Büyük çiftlik hayvanlarına ait örneklere ilave olarak, av trofelerinide kapsayan 1600’den fazla yabani örneği aşmayan yıllık ihracat kotasına tabiidir.), Zambiya ve Zimbabve hariçtir.) Crocodylus palustris=Hint timsahı Crocodylus porosus (Ek II Listesinde yer alan Avustralya, Endonezya ve Papua Yeni Gine populasyonları hariçtir.) Crocodylus rhombifer Crocodylus siamensis Osteolaemus tetraspis Tomistoma schlegelii Gavialidae Gavialis gangeticus=Ganj timsahı RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae=Kamadişliler ailesinden Sphenodon spp. Bütün kamadişli türleri SAURIA Chamaeleonidae Brookesia perarmata Iguanidae=İguanagiller ailesinden Brachylophus spp. Cyclura spp. Sauromalus varius Lacertidae=Gerçek kertenkelegiller ailesinden Gallotia simonyi Varanidae=Dev kertenkelegiller ailesinden Varanus bengalensis Varanus flavescens Varanus griseus=Çöl Varanı (=Dev kertenkele) Varanus komodoensis=Dev varan Varanus nebulosus SERPENTES Pythonidae=Pitongiller ailesinden Python molurus molurus=Kaplan pitonu Boidae=Boagiller ailesinden Acrantophis spp. Boa constrictor occidentalis=Boa yılanı Epicrates inornatus Epicrates monensis Epicrates subflavus Sanzinia madagascariensis Bolyeriidae Bolyeria multocarinata Casarea dussumieri Viperidae=Engerekgiller ailesinden Vipera ursinii=Çayır engereği (Sadece Avrupa populasyonu, daha önceden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni oluşturan alan hariç; bu son populasyon Ek listelere dahil değildir.) CLASSİS=SINIF AVES=KUŞLAR FALCONIFORMES=Kartallar takımı Cathartidae=Yeni dünya akbabasıgiller ailesinden Gymnogyps californianus Vultur gryphus Accipitridae=Kartalgiller ailesinden Aquila adalberti Aquila heliaca=Şah kartal Chondrohieax uncinatus wilsonii Haliaeetus albicilla Akkuyruklu kartal Harpia harpyja Pithecophaga jefferyi Falconidae=Doğangiller ailesinden Falco araea Falco jugger Falco newtoni (Sadece Seyşeller populasyonu) Falco pelegrinoides Falco peregrinus=Gökdoğan Falco punctatus Falco rusticolus TROGONIFORMES=Kemirgen gagalılar takımı Trogonidae=Kemirgen gagalıgiller ailesinden Pharomachrus mocinno=Küesal 99 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39. 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.39.90.10.19 0106.39.90.90.19 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.32.00.00.00 CORACIIFORMES=Gökkuzgunumsular takımı Bucerotidae=Boynuzlu gagalıgiller ailesinden Aceros nipalensis Aceros subruficollis Buceros bicornis Buceros vigil PICIFORMES=Ağaçkakanlar takımı Picidae=Ağaçkakangiller ailesinden Campephilus imperialis Dryocopus javensis richardsi PASSERIFORMES Ötücü kuşlar takımı Cotingidae=Kotingogiller ailesinden Cotinga maculata Xipholena atropurpurea Pittidae Pitta gurneyi Pitta kochi Atrichornithidae Atrichornis clamosus Hirundinidae=Kırlangıçgiller ailesinden Pseudochelidon sirintarae Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden Dasyornis broadbenti litoralis.(nesli tükenmiş olabilir) Dasyornis longirostris Picathartes gymnocephalus Picathartes oreas Zosteropidae=Beyaz gözlügiller ailesinden Zosterops albogularis Meliphagidae=Balcıgiller ailesinden Lichenostomus melanops cassidix Icteridae =Amerika sarıasmasıgiller ailesinden Agelaius flavus Fringillidae=İspinozgiller ailesinden Carduelis cucullata Sturnidae=Sığırcıkgiller ailesinden Leucopsar rothschildi APODIFORMES=Sağanlar takımı Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden Glaucis dohrnii PSITTACIFORMES=Papağanlar takımı Psittacidae=Papağangiller ailesinden Amazona arausiaca Amazona barbadensis
100 0106.39.10 0106.39.90 0106.39.90 0106.39.90 0106.39.90 0106.39.90 0106.39.90 Amazona brasiliensis Amazona finschi Amazona guildingii Amazona imperialis Amazona leucocephala Amazona ochrocephala auropalliata Amazona ochrocephala belizensis Amazona ochrocephala caribaea Amazona ochrocephala oratrix Amazona ochrocephala parvipes Amazona ochrocephala tresmariae Amazona pretrei Amazona rhodocorytha Amazona tucumana Amazona versicolor Amazona vinacea Amazona viridigenalis Amazona vittata Anodorhynchus spp. Ara ambigua Ara glaucogularis (Ara canin’de olarak yanlış isimle sık sık ticareti yapılır.) Ara macao Ara militaris Ara rubrogenys Cyanopsitta spixii Cyanoramphus forbesi Cyanoramphus novaezelandiae Cyclopsitta diophthalma coxeni Eunymphicus cornutus Geopsittacus occidentalis (nesli tükenmiş olabilir) Guarouba guarouba Neophema chrysogaster Ognorhynchus icterotis Pezoporus wallicus Pionopsitta pileata Propyrrhura couloni Propyrrhura maracana Psephotus chrysopterygius Psephotus dissimilis Psephotus pulcherrimus (nesli tükenmiş olabilir) Psittacula echo Pyrrhura cruentata Rhynchopsitta spp. Strigops habroptilus=Baykuş papağanı COLUMBIFORMES=Güvercinler takımı Columbidae=Güvercingiller ailesinden Caloenas nicobarica Ducula mindorensis TINAMIFORMES=Tinamular takımı Tinamidae=Tinamugiller ailesinden Tinamus solitarius SPHENISCIFORMES=Penguenler takımı Spheniscidae=Penguengiller ailesinden Spheniscus humboldti PODICIPEDIFORMES=Loplu Dalgıçlar takımı Podicipedidae=Loplu dalgıçgiller ailesinden Podilymbus gigas PROCELLARIIFORMES=Fırtına Kuşları Takımı Diomedeidae=Yelkovangiller ailesinden Diomedea albatrus=Albatros PELECANIFORMES=Kürekayaklılar takımı Pelecanidae=Pelikangiller ailesinden Pelecanus crispus=Tepeli pelikan Sulidae=Sümsükkuşugiller ailesinden Papasula abbotti Fregatidae=Fregat kuşugiller ailesinden Fregata andrewsi=Fregat kuşu CICONIIFORMES=Leyleksiler takımı Ciconiidae=Leylekgiller ailesinden Ciconia boyciana Jabiru mycteria Mycteria cinerea Threskiornithidae=Kaşıkçıkuşugiller ailesinden Geronticus eremita=Kelaynak Nipponia nippon ANSERIFORMES=Kazsılar takımı
101 0106.39.90 0106.39.90 0106.39.90 0106.39.90 0106.39.90 0106.39.90 Anatidae=Ördekgiller ailesinden Anas aucklandica Anas laysanensis Anas oustaleti Branta canadensis leucopareia Branta sandvicensis Cairina scutulata Rhodonessa caryophyllacea (nesli tükenmiş olabilir) GALLIFORMES=Tavuksular takımı Megapodiidae=İri ayaklıgiller ailesinden Macrocephalon maleo Cracidae=Ağaç tavuğugiller ailesinden Crax blumenbachii Mitu mitu Oreophasis derbianus Penelope albipennis Pipile jacutinga Pipile pipile Phasianidae=Sülüngiller ailesinden Catreus wallichii Colinus virginianus ridgwayi=Amerika bıldırcını Crossoptilon crossoptilon Crossoptilon harmani Crossoptilon mantchuricum Lophophorus impejanus=Parlak tavuk Lophophorus ıhuysii Lophophorus sclateri Lophura edwardsi Lophura imperialis Lophura swinhoii Polyplectron emphanum Rheinardia ocellata Syrmaticus ellioti Syrmaticus humiae Syrmaticus mikado Tetraogallus caspius=Urkeklik Tetraogallus tibetanus Tragopan blythii Tragopan caboti Tragopan melanocephalus Tympanuchus cupido attwateri=Çayır tavuğu GRUIFORMES=Bataklık kuşları takımı Gruidae=Turnagiller ailesinden Grus americana Grus canadensis nesiotes Grus canadensis pulla Grus japonensis Grus leucogeranus Grus monacha Grus nigricollis Grus vipio Rallidae=Su tavuğugiller ailesinden Gallirallus sylvestris Rhynochetidae Rhynochetos jubatus Otididae Toygiller ailesinden Ardeotis nigricep Chlamydotis undulata=Yakalı toy Eupodotis bengalensis CHARADRIIFORMES=Yağmurkuşları takımı Scolopacidae=Çullukgiller ailesinden Numenius borealis Numenius tenuirostris=Küçük kervançulluğu (=Cılız gaga) Tringa guttifer Laridae=Martıgiller ailesinden Larus relictus STRIGIFORMES=Baykuşlar takımı Tytonidae=Peçeli Baykuşgiller ailesinden Tyto soumagnei Strigidae Baykuşgiller ailesinden Athene blewitti Mimizuku gurneyi Ninox novaeseelandiae undulata Ninox squamipila natalis CLASSİS=SINIF AMPHIBIA=İKİ YAŞAMLILAR
102 0106.90.00.90.13 0106.90.00.90.13 0106.39.90.90.11 0106.39.90.90.11 0106.90.00.90.18 0106.90.00.90.18 ANURA=Kuyruksuz İki yaşamlılar takımı Bufonidae=Kara kurbağasıgiller ailesinden Altiphrynoides spp. Atelopus zeteki Bufo periglenes Bufo superciliaris Nectophrynoides spp.=Bütün doğuran kurbağa türleri Nimbaphrynoides spp. Spinophrynoides spp. Microhylidae Dyscophus antongilii CLASSIS=AVES=KUŞLAR STRUTHIONIFORMES Struthionidae=Gerçek devekuşugiller ailesinden Struthio camelus=Afrika devekuşu (Sadece Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mali, Moritanya, Fas, Nijer, Nijerya, Senegal ve Sudan populasyonları; diğer tüm populasyonlar Ek Listelerde yer almamaktadır.) RHEIFORMES=Amerikan devekuşları takımı Rheidae=Amerikan devekuşugiller ailesinden Rhea pennata (Ek II listesinde yer alan Rhea pennata pennata hariçtir.) CLASSİS=SINIF AMPHIBIA=İKİ YAŞAMLILAR CAUDATA=Kuyruklu iki yaşamlılar takımı Cryptobranchidae=Gizli solungaçlıgiller ailesinden Andrias spp. PHYLUM=ŞUBE ARTHROPODA=EKLEMBACAKLILAR CLASSİS=SINIF INSECTA=BÖCEKLER LEPIDOPTERA=Pul kanatlılar Papilionidae=Kuş Kanatlı Kelebekler ve Çatal Kuyruklu Kelebekler ailesinden Ornithoptera alexandrae Papilio chikae Papilio homerus Papilio hospiton
103 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK EK­II­A SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ POZİSYON NO 0106.12.00.00.00 0106.12.00.00.00 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.90.00.90.13 0301.99.90.00.18 0301.93.00.00.00 0301.93.00.00.00 0301.99.19.00.00 0301.99.90.00.18 0301.99.19.00.00 0301.99.90.00.18 0301.99.90.00.18 03.07 03.07 CITES TÜRLERİ PHYLUM=ŞUBE CHORDATA=KORDALILAR CLASSIS=SINIF MAMMALIA=MEMELİLER CETACEA=Balinalar, Yunuslar CETACEA spp.=Bütün Balinalar ve Yunus takımının tamamı (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.Yaban hayatından uzaklaştırılan ve esasen ticari amaçlarla ticareti yapılan Tursiops truncatus Karadeniz populasyonundan canlı örnekler için yıllık ihracat kotası “0” olarak tesis edilmiştir.) SIRENIA=Denizinekleri takımı Trichechidae=Manatigiller ailesinden Trichechus senegalensis=Afrika manatı CARNIVORA=ETCİLLER TAKIMI Otariidae=İri kulaklı ayı balığıgiller ailesinden Arctocephalus spp.=Bütün kürklü ayı balıkları (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Phocidae=Fok’lar ailesinden Mirounga leonina=Güney fil ayıbalığı CLASSIS=SINIF AMPHIBIA=İKİ YAŞAMLILAR ANURA Ranidae=Gerçek sukurbağasıgiller ailesinden Euphlyctis hexadactylus Hoplobatrachus tigerinus CLASSIS=SINIF ELAMOBRANCHII=Köpekbalıkları ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae=Balina köpekbalığıgiller ailesinden Rhincodon typus LAMNIFORMES Lamnidae=Büyük Beyaz Köpekbalığı ailesinden Carcharadon carcharias Cetorhinidae Cetorhinus maximus ANNELIDA HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLAE Hirudinidae Hirudo medicinalis=Tıbbi sülük CLASSIS=SINIF ACTINOPTERYGII=BALIKLAR CYPRINIFORMES=Sazan takımı Cyprinidae=Sazangiller ailesinden Caecobarbus geertsi OSTEOGLOSSIFORMES=Kemik dilli Osteoglossidae=Kemik dilligiller ailesinden Arapaima gigas=Arapayma SYNGNATHIFORMES Syngnathidae=Denizatlarıgiller ailesinden Hippocampus spp. CLASSIS=SINIF SARCOPTERYGII=AKCİĞERLİ BALIKLAR CERATODONTIFORMES Ceratodontidae=Avusturalya akciğerlibalığıgiller ailesinden Neoceratodus forsteri=Akciğerli barnamunda CLASSIS=SINIF ACTINOPTERYGII=BALIK ACIPENSERIFORMES=Mersin balığı takımı ACIPENSERIFORMES spp.=Bütün mersin balıkları (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) PHYLUM=ŞUBE MOLLUSCA=YUMUŞAKÇALAR CLASSIS=SINIF BIVALVIA=deniztarağı, midye VENERIDA Tridacnidae Tridacnidae spp. UNIONIDA Unionidae
104 03.07 03.07 03.07 06.01 06.01 06.01 06.02 0601.10.90.10.00 0601.20.30.00.11 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 Cyprogenia aberti Epioblasma torulosa rangiana Pleurobema clava MYTILOIDA Mytilidae=Deniz midyeleri ailesinden Lithophaga lithophaga CLASSIS=SINIF GASTROPODA=KARINDAN AYAKLILAR STYLOMMATOPHORA Camaenidae=Yeşil ağaç salyangoz ailesinden Papustyla pulcherrima MESOGASTROPODA Strombidae Strombus gigas=Dev kulağı PHYLUM=ŞUBE CNIDARIA=KNİDLİLER CLASSIS=SINIF ANTHOZOA=MERCANLAR, DENİZANEMON ÇİÇEĞİ HELIOPORACEA=Mavi mercanlar Helioporidae spp. (Yalnızca Heliopora coerulea türü dahildir. Fosiller Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) STOLONIFERA Tubiporidae=Organ­boru mercanlarıgiller ailesinden Tubiporidae spp. (Fosiller Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) ANTIPATHARIA=Siyah mercanlar ANTIPATHARIA spp. SCLERACTINIA=Mercan taşı SCLERACTINIA spp. (Fosiller Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) CLASSIS=SINIF HYDROZOA=HİDRALAR MILLEPORINA Milleporidae=Ateş mercanlarıgiller ailesinden Milleporidae spp. (Fosiller Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) STYLASTERINA Stylasteridae=Bağcık mercanlarıgiller ailesinden Stylasteridae spp. (Fosiller Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) F L O R A AMARYLLIDACEAE=Nergisgiller ailesinden Galanthus spp. #1=Kardelen Sternbergia spp. #1=Sarı çiğdem PRIMULACEAE=Çuhaçiçegiller ailesinden Cyclamen spp. 9 #1 SARRACENIACEAE Sarracenia spp. #1 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) ORCHIDACEAE=Salepgiller ailesinden ORCHIDACEAE spp. 8 #8 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) AGAVACEAE=Avizeağacıgiller ailesinden Agave victoriae­reginae #1 APOCYNACEAE=Zakkumgiller ailesinden Hoodia spp. #9 Pachypodium spp. #1 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Rauvolfia serpentina #2 ARALIACEAE=Duvarsarmaşığıgillerailesinden Panax ginseng #3 (Yalnızca Rusya Federasyonun populasyonu; diğer populasyon Eklere dahil değildir.) Panax quinquefolius #3 BERBERIDACEAE=Kadıntuzluğugiller ailesinden Podophyllum hexandrum #2 BROMELIACEAE=Ananasgiller ailesinden Tillandsia harrisii #1 Tillandsia kammii #1 Tillandsia kautskyi #1 Tillandsia mauryana #1 Tillandsia sprengeliana #1 Tillandsia sucrei #1 Tillandsia xerographica #1 CACTACEAE=Kaktüsler CACTACEAE spp 7 #4 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) CARYOCARACEAE Caryocar costaricense #1 CRASSULACEAE=Damkoruğugiller ailesinden Dudleya stolonifera Dudleya traskiae CYATHEACEAE
105 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 0714.20 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 Cyathea spp. #1 CYCADACEAE=Sikaslar CYCADACEAE spp. #1 DIAPENSIACEAE Shortia galacifolia #1 DICKSONIACEAE Cibotium barometz #1 Dicksonia spp. #1 (Yalnızca Amerika populasyonları; diğer populasyon Eklere dahil değildir.) DIDIEREACEAE DIDIEREACEAE spp. #1 DIOSCOREACEAE=Tatlıpatatesgiller ailesinden Dioscorea deltoidea #1 DROSERACEAE=Sinekkapangiller ailesinden Dionaea muscipula #1 EUPHORBIACEAE=Sütleğengiller ailesinden Euphorbia spp. #1 (Sadece sucul türler Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir. Euphorbia trigona’nın kültür ortamında suni olarak elde edilmiş örnekleri, Euphorbia lactea’nın suni olarak yetiştirilmiş ibik, yelpaze şeklinde veya renkli mutant örnekleri, Euphorbia neriofolia’nın suni olarak üretilmiş kök nesillerine aşı yapıldığında, ve Euphorbia “Milii” kültürlerinin suni olarak üretilmiş örneklerin 100 veya daha fazla bitkinin denizden ticareti sırasında ve halihazırda suni olarak üretilmiş örnekler olarak kabul edildiğinde Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) FOUQUIERIACEAE Fouquieria columnaris #1 JUGLANDACEAE=Cevizgiller ailesinden Oreomunnea pterocarpa #1 LEGUMINOSAE=Baklagiller ailesinden (FABACEAE) Pericopsis elata #5 Platymiscium pleiostachyum # Pterocarpus santalinus #7 LILIACEAE=Zambakgiller ailesinden Aloe spp. #1 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir. Aynı zamanda Eklerde yer almayan Aloe barbadensis olarak adlandırılan Aloe vera da dahil değildir.) MELIACEAE=Tesbihağacıgiller ailesinden Swietenia humilis #1 Swietenia macrophylla #6 (Neotropics populasyonları) Swietenia mahagoni #5 NEPENTHACEAE=Suibriğigiller ailesinden Nepenthes spp. #1 OROBANCHACEAE=Canavarotugiller ailesinden Cistanche deserticola #1 PALMAE=Palmiyegiller ailesinden (ARECACEAE) Beccariophoenix madagascariensis Lemurophoenix halleuxii Marojejya darianii Neodypsis decaryi #1 Ravenea louvelii Ravenea rivularis Satranala decussilvae Voaniiola gerardii PORTULACACEAE=Semizotugiller ailesinden Anacampseros spp. #1 Avonia spp. #1 Lewisia serrata #1 PROTEACEAE Orothamnus zeyheri #1 Protea odorata #1 RANUNCULACEAE=Düğünçiçegiller ailesinden Adonis vernalis #2 Hydrastis canadensis #3 SCROPHULARIACEAE=Sıvacıotugiller ailesinden Picrorhiza kurrooa #3 (Picrorhiza scrophulariiflora hariçtir.) STANGERIACEAE Bowenia spp. #1 TAXACEAE=Porsukgiller ailesinden Taxus chinensis ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları 10 #10 Taxus cuspidata ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları 10 #10 Taxus fuana ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları 10 #10 Taxus sumatrana ve bu türlerin ınfraspesifik taxaları 10 #10 Taxus wallichiana #10 THYMELAEACEAE=Serçediligiller ailesinden (AQUILARIACEAE) Aquilaria spp. #1 Gonystylus spp. #1
106 06.02 06.02 06.02 06.02 0602.40 Gyrinops spp. #1 VALERIANACEAE=Kediotugiller ailesinden Nardostachys grandiflora #3 WELWITSCHIACEAE Welwitschia mirabilis #1 ZAMIACEAE ZAMIACEAE spp. #1 (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) ZINGIBERACEAE=Zencefrilgiller ailesinden Hedychium philippinense #1 ZYGOPHYLLACEAE=Karabuğdaygiller ailesinden Guaiacum spp. #2 ROSACEAE=Gülgiller ailesinden Prunus africana #1
107 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK EK­II­B SAYILI HAYVAN TÜRLERİNİN LİSTESİ POZİSYON NO 01.01 0106.11.00.00.00 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 CITES TÜRLERİ PHYLUM=ŞUBE CHORDATA=KORDALILAR CLASSIS=SINIF MAMMALIA=MEMELİLER PERISSODACTYLA=Tek Parmaklılar takımı Equidae=Atgiller ailesinden Equus hemionus=Asya yaban eşeği(Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir.) Equus kiang=Kiang Equus onager=Onager(Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir.) Equus zebra hartmannae=Hartman Dağ Zebrası Tapiridae=Tapirgiller ailesinden Tapirus terrestris=Amerika tapiri Rhinocerotidae=Gergedangiller ailesinden Ceratotherium simum simum=Güney beyaz gergedanı(Sadece Güney Afrika ve Swaziland populasyonu; diğer populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır. Uygun ve kabul edilebilir varış yerlerine canlı hayvanların ve av trofelerinin izin verilen uluslararası ticareti özel amacı için. Diğer bütün örnekler Ek I listesinde yer alan tür örnekleri olarak kabul edilecek ve ticareti ona göre düzenlenecektir.) PRIMATES=Maymunlar takımı PRIMATES spp.=Bütünmaymunlar dahil primates takımının tamamı(Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) MONOTREMATA=Tek Delikliler Tachyglossidae=Dikenli Karınca Yiyenler ailesinden Zaglossus spp.=Bütün uzun burunlu ekidnalar =Dikenli karınca yiyenler DIPROTODONTIA=İki Ön Dişliler Takımı Phalangeridae=Uçan Sincapgiller ailesinden Phalanger orientalis Gri uçan sincap(=Gri kuskus) Spilocuscus maculatus=(Adi benekli uçan sincap) Macropodidae=Kangurugiller ailesinden Dendrolagus inustus=Boz ağaç kangurusu Dendrolagus ursinus=Vogelkop ağaç kangurusu CHIROPTERA=Yarasalar takımı Pteropodidae=Kanat ayaklıgiller ailesinden Acerodon spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Pteropus spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) XENARTHRA Myrmecophagidae=Karıncayiyengiler ailesinden Myrmecophaga tridactyla=Büyük Karınca yiyen Bradypodidae=Tembel hayvangiller ailesinden Bradypus variegatus=Kahverengi gerdanlı tembel hayvan Dasypodidae=Kemerli hayvangiller (=Armodillar)ailesinden Chaetophractus nationi=Armodilla (Yıllık ihracat kotası “0” olarak belirlenmiştir. Bütün örnekler, Ek I Listesine dahil olan türlerin örnekleri olarak sayılabilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir.) PHOLIDOTA=Pullu Hayvanlar takımı Manidae Pullu Karınca yiyenler (=Pangolinler) ailesinden Manis spp.=Manis cinsine ait bütün pangolinler (Ticari amaçlar için yabani ortamdan alınan örneklerden Manis crassicaudata, M. javanica ile M. pentadactyla için yıllık ihracat kotası “0” olarak belirlenmiştir.) RODENTIA=Kemiriciler takımı Sciuridae=Sincapgiller ailesinden Ratufa spp.=Bütün dev sincaplar SCANDENTIA Tupaiidae=Ağaç shrews Tupaiidae spp. CARNIVORA=ETCİLLER TAKIMI Canidae=Köpekgiller ailesinden Canis lupus=Kurt (Ek I Listesinde yer alan Butan, Hindistan, Nepal ve Pakistan populasyonları hariçtir.) Cerdocyon thous=Orman tilkisi Chrysocyon brachyurus=Yeleli kurt Cuon alpinus Asya yabani köpeği Pseudalopex culpaeus=Colpeo tilkisi Pseudalopex griseus=Arjantin gri tilkisi Pseudalopex gymnocercus=Pampa tilkisi Vulpes cana Blandford tilkisi Vulpes zerda Fennek tilkisi Ursidae=Ayıgiller ailesinden Ursidae spp.=Bütün ayılar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Lutrinae Su samurugiller ailesinden Lutrinae spp.=Bütün su samurları(Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Mephitinae=Kokarcagiller ailesinden
108 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.20.00.00.11 0106.20.00.00.19 Conepatus humboldtii=Patagonya domuz burunlu kokarca Viverridae=Misk kedisigiller ailesinden Cryptoprocta ferox Fussa Cynogale bennettii=Misk Eupleres goudotii Fossa fossana Malagasi miski Hemigalus derbyanus=Bantlı palmiye miski Prionodon linsang=Bantlı linsang Felidae=Kedigiller ailesinden Felidae spp.=Bütün kedigiller(Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir. Evcilleştirilmiş formların örnekleri Sözleşme hükümlerine tabii değildir.) PROBOSCIDEA=Hortumlu Memeliler takımı Elephantidae=Filgiller ailesinden Loxodonta africana=Afrika fili(Sadece Botsvana 1 , Namibya 1 , Güney Afrika 1 ve Zimbabve 2 , diğer populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır.) ARTIODACTYLA=Çift Parmaklılar takımı Tayassuidae=Pekarigiller ailesinden Tayassuidae spp.=Bütün Pekariler (Ek I Listesinde yer alan türler ve Ek Listelerde yer almayan Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri Pecari tajacu populasyonu hariçtir.) Hippopotamidae=Suaygırıgiller ailesinden Hexaprotodon liberiensis=Küçük suaygırı Hippopotamus amphibius=Nil aygırı Camelidae=Devegiller ailesinden Lama guanicoe=Güney Amerika Laması Vicugna vicugna=Vikunya (Sadece Arjantin 3 [Jujuy ve Catamarca Eyaletlerinin populasyonları ve Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ve San Juan yarı tutsak populasyonları]; Bolivya 4 [tüm populasyonu]; Şili 5 [İlk Bölge Populasyonu]; Peru 6 [tüm populasyon]; diğer tüm populasyonlar Ek I Listesinde yer almaktadır.) Moschidae=Misk geyiğigiller ailesinden Moschus spp.=Bütün misk geyikleri (Ek I Listesinde yer alan Afganistan, Butan, Hindistan, Myanmar, Nepal ve Pakistan populasyonları hariçtir.) Cervidae=Geyikgiller ailesinden Cervus elaphus bactrianus=Kuzey Amerika vapitisi Pudu mephistophiles=Pudu Bovidae=Boynuzgiller ailesinden Ammotragus lervia=Berberistan koyunu Bison bison athabascae=Bison Budorcas taxicolor=Takin Cephalophus dorsalis Cephalophus monticola Cephalophus ogilbyi Cephalophus silvicultor Cephalophus zebra Damaliscus pygargus pygargus Kobus leche Ovis ammon=Yabani koyun (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir) Ovis canadensis=Kanada koyunu (Sadece Meksika populasyonu; diğer populasyon Ek Listelerde yer almamaktadır.) Ovis vignei=Bozkır koyunu (Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir) Saiga tatarica=Step antilobu CLASSIS=SINIF REPTILIA=SÜRÜNGENLER TESTUDINES=Kaplumbağalar Platysternidae=Büyükbaşlı kaplumbağa ailesinden Platysternon megacephalum Testudinidae=Karakaplumbağagiller ailesinden Testudinidae spp.=Bütün kaplumbağalar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir. Ticari amaçlar için yabani ortamdan alınan örneklerden Geochelone sulcata için yıllık ihracat kotası “0” olarak belirlenmiştir.) Dermatemydidae=Orta Amerika ırmak kaplumbağası ailesinden Dermatemys mawii Emydidae=Tatlısu kaplumbağasıgiller ailesinden Annamemys annamensis Callagur borneoensis Clemmys insculpta Cuora spp. Heosemys depressa Heosemys grandis Heosemys leytensis Heosemys spinosa Hieremys annandalii Kachuga spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Leucocephalon yuwonoi Malayemys subtrijuga Mauremys mutica
109 Notochelys platynota Orlitia borneensis Pyxidea mouhotii Siebenrockiella crassicollis Terrapene spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Carettochelyidae=Domuz burunlu kaplumbağalar ailesinden Carettochelys insculpta Trionychidae=Dudaklıkaplumbağagiller ailesinden Amyda cartilaginea Chitra spp. Lissemys punctata Pelochelys spp. Pelomedusidae=Çamurcul kaplumbağagiller ailesinden Erymnochelys madagascariensis Peltocephalus dumeriliana Podocnemis spp. Chelidae=Austro­Amerikan yan boyunlu kaplumbağalar ailesinden Chelodina mccordi CROCODYLIA=Timsahlar CROCODYLIA spp.=Bütün timsahlar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) SAURIA Gekkonidae=Gekogiller ailesinden Cyrtodactylus serpensinsula Phelsuma spp. Uroplatus spp. Agamidae=Agamagiller ailesinden Uromastyx spp. Chamaeleonidae=Bukalemungiller ailesinden Bradypodion spp. Brookesia spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Calumma spp. Chamaeleo spp.=Bütün bukalemunlar Furcifer spp. Iguanidae=İguanagiller ailesinden Amblyrhynchus cristatus=Deniz iguanası Conolophus spp. Iguana spp.=Bütün iguanalar Phrynosoma coronatum Lacertidae=Gerçekkertenkelegiller ailesinden Podarcis lilfordi Podarcis pityusensis Cordylidae Cordylus spp. Teiidae=Teyugiller ailesinden Crocodilurus amazenicus Dracaena spp. Tupinambis spp.=Bütün teyular Scincidae=Parlak kertengelegiller ailesinden Corucia zebrata Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus Helodermatidae=Boncuklu kertengelegiller ailesinden Heloderma spp.=Bütün boncuklu kertenkeleler Varanidae=Dev kertengelegiller ailesinden Varanus spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) SERPENTES Loxocemidae Loxocemidae spp Pythonidae=Pitongiller ailesinden Pythonidae spp.=Bütün pitongiller(Ek I Listesinde yer alan alttürler hariçtir.) Boidae=Boagiller ailesinden Boidae spp.=Bütün boagiller (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Bolyeriidae Bolyeriidae spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Tropidophiidae Tropidophiidae spp. Colubridae=Su yılanıgiller ailesinden Clelia clelia Cyclagras gigas Elachistodon westermanni Ptyas mucosus Elapidae=Kobragiller ailesinden Hoplocephalus bungaroides Naja atra Naja kaouthia Naja mandalayensis
110 0106.31.00.00.00 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.32.00.00.00 0106.39.90.10.19 0106.39.90.90.19 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39.90 0106.39.10.10.00 0106.39.10.90.00
Naja naja Naja oxiana Naja philippinensis Naja sagittifera Naja samarensis Naja siamensis Naja sputatrix Naja sumatrana Ophiophagus hannah=Kral kobra Viperidae=Engerekgiller ailesinden Vipera wagneri=Vagner engereği AVES=KUŞLAR FALCONIFORMES=Kartallar takımı FALCONIFORMES spp.=Bütün gündüz yırtıcı kuşları(Cathartidae familyasına ait türler ve Ek I ve Ek III Listesinde yer alan türler hariçtir.) CORACIIFORMES=Gökkuzgunumsular takımı Bucerotidae=Boynuzlu gagagiller ailesinden Aceros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Anorrhinus spp. Anthracoceros spp. Buceros spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Penelopides spp. PICIFORMES=Ağaçkakanlar takımı Ramphastidae=Ramphastidae ailesinden Pteroglossus aracari=Arakahi Pteroglossus viridis Ramphastos sulfuratus Ramphastos toco=Dev tukarı Ramphastos tucanus Ramphastos vitellinus PASSERIFORMES=Ötücükuşlar takımı Cotingidae=Kotingagiller ailesiden Rupicola spp.=Bütün narçiçeği kotingaları Pittidae Pitta guajana Pitta nympha Pycnonotidae=Arapbülbülügiller ailesinden Pycnonotus zeylanicus Muscicapidae=Sinekkapangiller ailesinden Cyornis ruckii Garrulax canorus Leiothrix argentauris Leiothrix lutea Liocichla omeiensis Emberizidae=Kirazkuşugiller ailesinden Gubernatrix cristata Paroaria capitata Paroaria coronata Tangara fastuosa Fringillidae=İspinozgiller ailesinden Carduelis yarrellii Estrildidae Amandava formosa Padda oryzivora Poephila cincta cincta Sturnidae=Sığırcıkgiller ailesinden Gracula religiosa=Mino Paradisaeidae=Cennetkuşugiller ailesinden Paradisaeidae spp. PSITTACIFORMES=Papağanlar takımı PSITTACIFORMES spp.=Bütün papağanlar(Ek I ve III Listelerinde yer alan türler hariç ve Ek listelerde yer almayan Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus ve Nymphicus hollandicus hariçtir.) APODIFORMES Sağanlar takımı Trochilidae=Kolibrigiller ailesinden Trochilidae spp.=Bütün kolibriler (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) COLUMBIFORMES=Güvercinler takımı 111 0106.39.90.90.11 0106.39.90.90.19 0106.39.90.90.19 0106.39.90.90.19 0106.39.90.90.19 0106.39.90.90.19 0106.39.90.90.19 0106.39.90.90.19 0106.39.90.90.19 0106.90.00.90.13 0106.90.00.90.18 0106.90.00.90.18 Columbidae=Güvercingiller ailesinden Gallicolumba luzonica Goura spp.=Bütün taçlı güvercinler RHEIFORMES=Amerika Devekuşları Takımı Rheidae=Devekuşugiller ailesinden Rhea americana=Amerika devekuşu Rhea pennata pennata SPHENISCIFORMES=Penguenler Takımı Spheniscidae=Penguengiller ailesinden Spheniscus demersus=Gözlüklü Penguen CICONIIFORMES=Leyleksiler Takımı Balaenicipitidae Balaeniceps rex=Papuç gagalı Ciconiidae=Leylekgiller ailesinden Ciconia nigra=Kara leylek Threskiornithidae=Kaşıkçıkuşugiller ailesinden Eudocimus ruber=Skarlet ibis Geronticus calvus=Kel ibis Platalea leucorodia=Kaşıkçı Phoenicopteridae=Flamingogiller ailesinden Phoenicopteridae spp.=Bütün flamingogiller ANSERIFORMES=Kazsılar Takımı Anatidae=Ördekgiller ailesinden Anas bernieri=Madagaskar çamurcunu Anas formosa Branta ruficollis=Sibirya kazı Coscoroba coscoroba=Koskoroba kuğusu Cygnus melanocorypha=Siyah boyunlu kuğu Dendrocygna arborea=Batı Hindistan ıslıkçı ördeği Oxyura leucocephala=Beyazbaş ördek Sarkidiornis melanotos=Komp ördeği GALLIFORMES=Tavuksular takımı Phasianidae=Sülüngiller ailesinden Argusianus argus=Argus tavuğu Gallus sonneratii=Gri orman tavuğu Ithaginis cruentus=Akraba sülün Pavo muticus=Yeşil tavuk Polyplectron bicalcaratum=Gri tavuskuşu sülünü Polyplectron germaini=German’ın tavuskuşu sülünü Polyplectron malacense=Malay tavuskuşu sülünü Polyplectron schleiermacheri=Bornean tavuskuşu sülünü GRUIFORMES=Bataklık kuşları takımı Gruidae=Turnagiller ailesinden Gruidae spp.=Bütün turnalar (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Otididae=Toygiller ailesinden Otididae spp.=Bütün toygiller(Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) CUCULIFORMES=Gugukkuşu takımı Musophagidae=Muzcugiller ailesinden Musophaga porphyreolopha=Bütün baykuşlar Tauraco spp. STRIGIFORMES=Baykuşlar takımı STRIGIFORMES spp.=Bütün baykuşlar(Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) CLASSİS=SINIF AMPHIBIA=İKİ YAŞAMLILAR ANURA=Kuyruksuz iki yaşamlılar Dendrobatidae Dendrobates spp. Epipedobates spp. Minyobates spp. Phyllobates spp. Mantellidae (GTİP Numarası yok) Mantella spp. Microhilidae Scaphiophryne gottlebei Myobatrachidae Rheobatrachus spp. CAUDATA=Kuyruklu iki yaşamlılar Ambystomidae Ambystoma dumerilii Ambystoma mexicanum PHYLUM=ŞUBE ARTHROPODA=EKLEMBACAKLILAR CLASSİS=SINIF INSECTA=BÖCEKLER LEPIDOPTERA=Pul kanatlılar Papilionidae=Kuş Kanatlı Kelebekler, Çatal Kuyruklu Kelebekler ailesinden
112 0106.90.00.90.18 Atrophaneura jophon Atrophaneura pandiyana Bhutanitis spp. Ornithoptera spp. (Ek I Listesinde yer alan türler hariçtir.) Parnassius apollo Teinopalpus spp. Trogonoptera spp. Troides spp. CLASSİS=SINIF ARACHNIDA=EKLEMBACAKLILARIN ÖRÜMCEK VE AKREP SINIFI SCORPIONES Scorpionidae=Akrepler ailesinden Pandinus dictator Pandinus gambiensis Pandinus imperator ARANEA Theraphosidae=Kırmızı dizli Tarantulalar, Tarantulalar ailesinden Aphonopelma albiceps Aphonopelma pallidum Brachypelma spp.
113 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK EK­III­A SAYILI HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN LİSTESİ POZİSYON NO 0106.19.90.90.19 06.01 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 06.02 CITES TÜRLERİ PHYLUM=ŞUBE CHORDATA=KORDALILAR CLASSIS=SINIF MAMMALIA=MEMELİLER CARNİVORA Odobenidae Odobenus rosmarus=Deniz arslanı Canada PHYLUM=ECHINODERMATA CLASSIS=HOLOTHUROIDEA (DENİZ HIYARLARI) ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae=Deniz hıyarları ailesinden Isostichopus fuscus Ecuador F L O R A=BİTKİLER LEGUMINOSAE (FABACEAE) Dipteryx panamensis Costa Rica PAPAVERACEAE Meconopsis regia #1 Nepal GNETACEAE Gnetum montanum #1 Nepal MAGNOLIACEAE Magnolia liliifera var. obovata #1 Nepal MELIACEAE 0Cedrela odorata #5 Kolombiya populasyonu (Colombia) Peru populasyonu (Peru) PODOCARPACEAE Podocarpus neriifolius #1 Nepal TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) Tetracentron sinense #1 Nepal
114 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN CITES BELGESİ DÜZENLENECEK EK­III­B SAYILI HAYVAN TÜRLERİNİN LİSTESİ POZİSYON NO 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 CITES TÜRLERİ PHYLUM=ŞUBE CHORDATA=KORDALILAR CLASSIS=SINIF MAMMALIA=MEMELİLER CHIROPTERA=YARASALAR Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus Beyaz çizgili yarasa Uruguay XENARTHRA Myrmecophagidae=Karıncayiyengiller ailesinden Tamandua mexicana Guatelama Megalonychidae Choloepus hoffmanni Costa Rica Dasypodidae=Kemerlihayvangiller ailesinden Cabassous centralis Çıplak kuyruklu Armadilo Costa Rica Cabassous tatouay=Çıplak kuyruklu Armodilo Uruguay RODENTIA=KEMİRİCİLER Sciuridae=Sincapgiller ailesinden Epixerus ebii=Afrika palmiye sincabı Ghana Marmota caudata=Asya marmotu India Marmota himalayana=Himalaya marmotu India Sciurus deppei=Meksika sincabı Costa Rica Anomaluridae Düzensiz kuyruklugiller ailesinden Anomalurus beecrofti=Pullu kuyruklu uçan sincap Ghana Anomalurus derbianus=Pullu kuyruklu uçan sincap Ghana Anomalurus pelii Pullu kuyruklu uçan sincap Ghana Idiurus macrotis Pygymy pullu kuyruklu uçan sincap Ghana Hystricidae Hystrix cristata Oklu kirpi Ghana Erethizontidae Sphiggurus mexicanus=Amazon oklu kirpisi Honduras Sphiggurus spinosus=Amazon oklu kirpisi Uruguay Agoutidae Agouti paca Agoutis sıçanı Honduras Dasyproctidae Dasyprocta punctata Agoutis sıçanı Honduras CARNIVORA ETCILLER TAKIMI Canidae=Köpekgiller Ailesinden Canis aureus Çakal India Vulpes bengalensis Bengal tilkisi India Vulpes vulpes griffithi=Afgan tilkisi India Vulpes vulpes montana=Himalaya tilkisi India Vulpes vulpes pusilla=Kuzeybatı Hindistan Kızıl Tilkisi India Procyonidae Bassaricyon gabbii Olingo Costa Rica Bassariscus sumichrasti=Olingo Costa Rica Nasua narica Honduras Nasua nasua solitaria=Koati Uruguay Potos flavus Potto Honduras Mellivorinae Mellivora capensis Botswana, Ghana Mustelinae=Sansargiller ailesinden Eira barbara=Tayra sansarı Honduras Galictis vittata Büyük Grisons sansarı Costa Rica Martes flavigula Sarı göğüslü sansar India Martes foina intermedia=Doğu Türkistan sansarı India Martes gwatkinsii India Mustela altaica Alp gelinciği India Mustela erminea ferghanae India Mustela kathiah Sarı karınlı gelincik India Mustela sibirica=Sibirya gelinciği India Viverridae=Miskkedisigiller ailesinden Arctictis binturong=Binturong India Civettictis civetta Botswana Paguma larvata Maskeli palmiye civeti India Paradoxurus hermaphroditus=Palmiye civeti India Paradoxurus jerdoni Palmiye civeti India Viverra civettina India Viverra zibetha Orientel civet India Viverricula indica=Orientel civet India
115 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.19.90.90.19 0106.20.00.00.11 0106.20.00.00.19 0106.31.00.00.00 Herpestidae=Firavunsıçanıgiller ailesinden Herpestes brachyurus fuscus=Firavun sıçanı India Herpestes edwardsii=Firavun sıçanı India Herpestes javanicus auropunctatus=Firavun sıçanı India Herpestes smithii Firavun sıçanı India Herpestes urva Firavun sıçanı India Herpestes vitticollis=Firavun sıçanı India Hyaenidae Proteles cristatus=Afrika çizgili sırtlanı Botswana ARTIODACTYLA ÇİFTPARMAKLILAR TAKIMI Tragulidae Hyemoschus aquaticus=Su Chevrotaini Ghana Cervidae=Geyikgiller ailesinden Cervus elaphus barbarus=Kızıl geyik Tunisia Mazama americana cerasina Brocket geyiği Guatemala Odocoileus virginianus mayensis=Katır geyiği Guatemala Bovidae=Boynuzgiller ailesinden Antilope cervicapra Siyah antilop Nepal Bubalus arnee=Asya su mandası Nepal (Bubalus bubalis formu olarak bilinen evcilleştirilmiş hali hariçtir.) Damaliscus lunatus Topi gazeli Ghana Gazella cuvieri Cuvier gazeli Tunisia Gazella dorcas Gazel Tunisia Gazella leptoceros=Gazel Tunisia Tetracerus quadricornis=Gazel Nepal Tragelaphus eurycerus=Gazel Ghana Tragelaphus spekii=Gazel Ghana CLASSIS=SINIF REPTILIA=SÜRÜNGENLE R TESTUDINES=Kaplumbağalar Takımı Emydidae=Tatlısu kaplumbağaları ailesinden Chinemys megalocephala China* Chinemys nigricans China* Chinemys reevesii China* Geoemyda spengleri China* Mauremys iversoni China* Mauremys pritchardi China* Ocadia glyphistoma China* Ocadia philippeni China* Ocadia sinensis China* Sacalia bealei China* Sacalia pseudocellata China* Sacalia quadriocellata China* Trionychidae=Yumşakdenizkabuğu kaplumbağaları, Küçüksu kaplumbağasıgiller ailesinden Palea steindachneri China* Pelodiscus axenaria China* Pelodiscus maackii China* Pelodiscus parviformis China* Pelodiscus sinensis China* Rafetus swinhoei China* Trionyx triunguis Ghana Pelomedusidae=Afro­Amerikan yan boyunlu kaplumbağalar ailesinden Pelomedusa subrufa Ghana Pelusios adansonii Ghana Pelusios castaneus Ghana Pelusios gabonensis Ghana Pelusios niger Ghana SAURIA Gekkonidae Hoplodactylus spp. New Zeland Naultinus spp. New Zeland SERPENTES Colubridae Atretium schistosum India Cerberus rhynchops India Xenochrophis piscator India Elapidae Micrurus diastema Honduras Micrurus nigrocinctus Honduras Viperidae Crotalus durissus Honduras Daboia russelii India AVES KUŞLAR FALCONIFORMES=KARTALLAR TAKIMI Cathartidae=Yenidünya Akbabasıgilller ailesinden
116 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39 Sarcoramphus papa Honduras CICONIIFORMES=Leyleksigiller Takımı Ardeidae Ardea goliath Ghana Bubulcus ibis Ghana Casmerodius albus Ghana Egretta garzetta Ghana Ciconiidae Ephippiorhynchus senegalensis Ghana Leptoptilos crumeniferus Ghana Threskiornithidae Bostrychia hagedash Ghana Bostrychia raraGhana Threskiornis aethiopicus Ghana ANSERIFORMES=KAZSILAR TAKIMI Anatidae=Ördekgiller ailesinden Alopochen aegyptiacus Ghana Anas acuta Ghana Anas capensis Ghana Anas clypeataGhana Anas crecca Ghana Anas penelope Ghana Anas querquedula Ghana Aythya nyrocaGhana Cairina moschata Honduras Dendrocygna autumnalis Honduras Dendrocygna bicolor Ghana, Honduras Dendrocygna viduataGhana Nettapus auritus Ghana Plectropterus gambensis Ghana Pteronetta hartlaubii Ghana GALLIFORMES TAVUKSULAR Cracidae Ağaçtavuğugiller ailesinden Crax alberti Colombia Crax daubentoni Colombia Crax globulosa Colombia Crax rubra Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras Ortalis vetula Guatemala, Honduras Pauxi pauxi Colombia Penelope purpurascens Honduras Penelopina nigra Guatemala Phasianidae=Sülüngiller ailesinden Agelastes meleagrides Ghana Agriocharis ocellata Guatemala Arborophila charltonii Malaysia Arborophila orientalis Malaysia Caloperdix oculea Malaysia Lophura erythrophthalma Malaysia Lophura ignita Malaysia Melanoperdix nigra Malaysia Polyplectron inopinatum Malaysia Rhizothera longirostris Malaysia Rollulus rouloul Malaysia Tragopan satyra Nepal CHARADRIIFORMES=Yağmurkuşları takımı Burhinidae Burhinus bistriatus Guatemala CUCULIFORMES=GUGUKSULAR TAKIMI Musophagidae Muzculgiller ailesinden Corythaeola cristata Ghana Crinifer piscator Ghana Musophaga violacea Ghana PICIFORMES=AĞAÇKAKANLAR TAKIMI Capitonidae
117 0106.31.00.00.00 0106.32.00.00.00 0106.39 Semnornis ramphastinus Colombia Ramphastidae Baillonius bailloni Argentina Pteroglossus castanotis Argentina Ramphastos dicolorus Argentina Selenidera maculirostris Argentina PASSERIFORMES=ÖTÜCÜKUŞLAR Cotingidae Kotingagiller ailesinden Cephalopterus ornatus Colombia Cephalopterus penduliger Colombia Muscicapidae Sinekkapangiller ailesinden Bebrornis rodericanus Mauritius Terpsiphone bourbonnensis Mauritius Fringillidae=İspinozgiller ailesinden Serinus canicapillus Ghana Serinus leucopygius Ghana Serinus mozambicus Ghana Estrildidae Amadina fasciata Ghana Amandava subflava Ghana Estrilda astrild Ghana Estrilda caerulescens Ghana Estrilda melpoda Ghana Estrilda troglodytes Ghana Lagonosticta rara Ghana Lagonosticta rubricata Ghana Lagonosticta rufopicta Ghana Lagonosticta senegala Ghana Lagonosticta vinacea Ghana Lonchura bicolor Ghana Lonchura cantans Ghana Lonchura cucullata Ghana Lonchura fringilloides Ghana Mandingoa nitidula Ghana Nesocharis capistrata Ghana Nigrita bicolor Ghana Nigrita canicapilla Ghana Nigrita fusconota Ghana Nigrita luteifrons Ghana Ortygospiza atricollis Ghana Parmoptila rubrifrons Ghana Pholidornis rushiae Ghana Pyrenestes ostrinus Ghana Pytilia hypogrammica Ghana Pytilia phoenicoptera Ghana Spermophaga haematina Ghana Uraeginthus bengalus Ghana Ploceidae Amblyospiza albifrons Ghana Anaplectes rubriceps Ghana Anomalospiza imberbis Ghana Bubalornis albirostris Ghana Euplectes afer Ghana Euplectes ardens Ghana Euplectes franciscanus Ghana Euplectes hordeaceus Ghana Euplectes macrourus Ghana Malimbus cassini Ghana Malimbus malimbicus Ghana Malimbus nitens Ghana Malimbus rubricollis Ghana Malimbus scutatus Ghana Pachyphantes superciliosus Ghana Passer griseus Ghana Petronia dentata Ghana Plocepasser superciliosus Ghana Ploceus albinucha Ghana Ploceus aurantius Ghana Ploceus cucullatus Ghana Ploceus heuglini Ghana Ploceus luteolus Ghana Ploceus melanocephalus Ghana Ploceus nigerrimus Ghana Ploceus nigricollis Ghana
118 0106.32.00.00.00 0106.39.10.10.00 0106.39.10.90.00 0106.90.00.90.18 Ploceus pelzelni Ghana Ploceus preussi Ghana Ploceus tricolor Ghana Ploceus vitellinus Ghana Quelea erythrops Ghana Sporopipes frontalis Ghana Vidua chalybeata Ghana Vidua interjecta Ghana Vidua larvaticola Ghana Vidua macroura Ghana Vidua orientalis Ghana Vidua raricola Ghana Vidua togoensis Ghana Vidua wilsoni Ghana PSITTACIFORMES=Papağanlar takımı Psittacidae=Papağangiller ailesinden Psittacula krameri Ghana COLUMBIFORMES=Güvercinler takımı Columbidae Güvercingiller ailesinden Columba guinea Ghana Columba iriditorques Ghana Columba livia Ghana Columba mayeriMauritius Columba unicincta Ghana Oena capensis Ghana Streptopelia decipiens Ghana Streptopelia roseogrisea Ghana Streptopelia semitorquata Ghana Streptopelia senegalensis Ghana Streptopelia turtur Ghana Streptopelia vinacea Ghana Treron calva Ghana Treron waalia Ghana Turtur abyssinicus Ghana Turtur afer Ghana Turtur brehmeri Ghana Turtur tympanistria Ghana PHYLUM=ŞUBE ARTHROPODA CLASSİS=SINIF INSECTA=BÖCEKLER COLEOPTERA Lucanidae=Erkek geyik burunlu iri karaböcek ailesinden Colophon spp. South Africa
119 1) Botsvana, Namibya ve Güney Afrika Popülasyonları (Ek­II’ de listelenen): Şu hususlara izin veren özel amaçlar için: 1) Ticari olmayan amaçlar için av trofelerinin ticareti; 2) in­situ koruma programları için canlı hayvanların ticareti; 3) postların ticareti; 4) Botsvana için ticari olmayan amaçlar için deri eşyaların ticareti; Namibya ve Güney Afrika için ticari ya da ticari olmayan amaçlar için; 5) Namibya için ticari ya da ticari olmayan amaçlar için tüylerin (saçların) ticareti; 6) Namibya için, ticari amaç güdülmeyen mücevher haline getirilmiş bireysel olarak işaretlenmiş ve sertifikalandırılmış örnekler. 7) Kayıtlı ham fildişi ticareti (Botsvana ve Namibya için, tüm diş ve parçaları; Güney Afrika için, uzunluk olarak 20 cm veya daha fazla, ağırlık olarak bir kilogram veya daha fazla bütün ve kesilmiş fildişi parçaları) aşağıdaki hususlara tabiidir: i) sadece sahibi hükümet olarak tescillenmiş stoklar, devlet orijinli olanlar (elkoyulmuş fildişi ve menşei bilinmeyen fildişi hariç) ve, Güney Afrika’da olması durumunda, sadece menşei Kruger Ulusal Parkı olan fildişi; ii) sadece Sekreterya tarafından tasdik edilmiş ticaret ortaklarına, Daimi Komite’de yapılan görüşmelerde, ithal edilmiş fildişinin yeniden ihraç edilmemesini ve yerli üretim ve ticaretin Konferans Kararı 10.10 (Rev. CoP12)’nin tüm gereklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak için yeterli ulusal mevzuata ve yerli ticaret kontrollerine sahip olmak; iii) Sekreterya tarafından muhtemel ithalatçı ülkenin tasdikinden önce olmayacak ve MIKE programı Sekreterya’ya ana hatlarıyla bilgileri (fil populasyon sayıları, yasadışı öldürmelerin rastlanma sıklığı gibi) vermiş olacak; iv) En fazla 20.000 kg (Botswana), 10.000 kg (Namibya) ve 30.000 kg (Güney Afrika) fildişinin ticareti yapılabilir ve Sekreterya’nın sıkı gözetimi altında tek bir parti halinde gemi ile sevkedilmiş olabilir; v) ticaretin geliri yalnız fil bölgelerinde ya da bu bölgelere yakın bölgelerde fillerin korunması, toplumun korunması ve geliştirilmesi programları için kullanılır; ve vi) sadece yukarıdaki koşulların karşılandığının Daimi Komitede kabulünden sonra Sekreteryanın talebi üzerine Daimi Komite; ihracatçı veya ithalatçı ülkeler tarafından kurallara uyulmaması durumunda veya ticaretin diğer fil popülasyonları üzerine kanıtlanmış zararlı etkilerinin olması durumunda bu ticaretin kısmen veya tamamen durdurulmasına karar verebilir. Diğer tüm örnekler Ek­I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 2) Zimbabve Popülasyonu (Ek­II’ de listelenen): Şu hususlara izin veren özel amaçlar için: 1) ticari olmayan amaçlar için av trofelerinin ihracatı; 2) canlı hayvanların uygun ve kabul edilebilir varış noktalarına ihracatı; 3) postların ihracatı; ve 4) deri eşyaların ve fildişi oymaların ticari olmayan amaçlar için ihracatı. Diğer tüm örnekler Ek­I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. Bunu sağlamak üzere a) canlı hayvanlar için varış noktalarının uygun ve kabul edilebilir olduğu ve/veya b) ithalatın amacının ticari olmadığı durumlarda, ihracat sertifikaları ve re­eksport sertifikaları, sertifikaları yayınlayan İdari Otoritenin ithalat ülkesinin İdari Otoritesinden bir sertifikasyon almasından sonra yani a) Sözleşmenin 3. maddesinin 3(b) paragrafına paralel olarak, alıkoyma tesisinin yetkili Bilimsel Otorite tarafından gözden geçirildiği ve önerilen alıcının hayvanların barınması ve bakımı için uygun şekilde donatıldığını tespit etmesi durumunda; ve/veya b) 3. maddenin 3(c) paragrafına paralel olarak, İdari Otoritenin örneklerin esasen ticari amaçlar için kullanılmayacağı konusunda tatmin olduğu durumlarda. 3) Arjantin Popülasyonu (Ek­II’ de listelenen): Canlı vicuñas popülasyonlarından kırkılan yünlerin, kumaşların ve türetilerek üretilen ürünlerin ve diğer el sanatı eserlerin uluslararası ticaretine izin veren özel amaçlar için. Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” Sözleşmesini imzalayan ve türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında “VICUÑA­ARGENTINA” kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer ürünlerde logoyu ve “VICUÑA­ARGENTINA­ARTESANÍA”ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır. Diğer tüm örnekler Ek­I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 4) Bolivya Popülasyonu (Ek­II’ de listelenen): a) Mauri­Desaguadero, Ulla Ulla ve Lipez­Chichas Koruma Birimlerinin canlı hayvan populasyonlarından kırkılarak türetilen yün ve ürünlerin; ve b) Bolivya’ nın geriye kalan canlı hayvan populasyonundan kırkılan yünlerden yapılan ürünlerin uluslararası ticaretine izin veren özel amaçlar için. Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” Sözleşmesini imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında “VICUÑA­BOLIVIA” kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer ürünlerde logoyu ve “VICUÑA­BOLIVIA­ARTESANÍA” ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır. Diğer tüm örnekler Ek­I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 5) Şili Popülasyonu (Ek­II’ de listelenen): Canlı vicuñas populasyonlarından kırkılan yünlerin, lüks el sanatları ve örgü eşyalarını kapsayan bu yünlerden yapılan kumaş ve maddelerin uluslararası ticaretine izin veren özel amaçlar için. Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” Sözleşmesini imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında “VICUÑA­CHILE” kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer ürünlerde logoyu ve “VICUÑA­CHILE­ARTESANÍA” ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır. Diğer tüm örnekler Ek­I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir.
120 6) Peru Popülasyonu (Ek­II’ de listelenen): Canlı vicuñas populasyonlarından kırkılan yünlerin ve Taraflar Konferansı 9. Toplantısı (Kasım 1994) sırasında hala mevcut olan 3249 kg’ lık yün stoklarının, lüks el sanatları ve örgü eşyalarını kapsayan bu yünlerden yapılan kumaş ve maddelerin uluslararası ticaretine izin veren özel amaçlar için. Kumaşın ters tarafında “Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” Sözleşmesini imzalayan türün yayılış ülkeleri tarafından kabul edilen logo ile kumaşın kenarlarında “VICUÑA­PERU” kelimeleri bulunmak zorundadır. Diğer ürünlerde logoyu ve “VICUÑA­PERU­ARTESANÍA” ibaresini içeren bir etiket bulunmak zorundadır. Diğer tüm örnekler Ek­I’ de yer alan türlerin örnekleri olarak addedilecek ve bunların ticareti ona göre düzenlenecektir. 7) Aşağıdaki hibritlerin ve/veya kültürlerin suni olarak üretilmiş örnekleri Sözleşme hükümlerine tabii değildir: Hatiora X graeseri Schlumbergera X buckleyi Schlumbergera russelliana X Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana X Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides X Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (kültürleri) Cactaceae spp. klorofil miktarının eksik olan renk mutantları, aşağıda belirtilmiş olan aşılama stoklarıyla aşılanmış olanlar: harrisia “Jusbertii”, Hylocereus trigonus veya Hylocereus undatus Opuntia microdasys (Kültürleri) 8) Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis ve Vanda cinsleri içindeki hibritlerin suni olarak üretilmiş örneklerinin Sözleşme hükümlerine tabii olmadığı durumlar: 1) örneklerin gemiye yüklenmesinde (kartonlar, kutular veya sandıklar) her birinde 20 veya daha fazla aynı hibrite ait bitkileri içeren bağımsız konteynırların varlığında ticareti yapılır. 2) Her konyteynır içindeki büyük ölçüde birlik (benzerlik) gösteren ve sağlıklı bitkiler suni olarak üretilmiş örnekler olarak kabul edilir; ve 3) Her hibritin bitki sayısını bildiren fatura gibi dökümantasyonlarla birlikte nakliye edilirler. Aşağıdaki hibritlerin suni olarak üretilmiş örneklerinin: ­Cymbidium: Cins içindeki tür arası hibritler ve cins arası hibritler ­Dendrobium: Bahçıvanlıkta “nobile­tipler” ve “phalaenopsis­tipleri” olarak bilinen cins içindeki tür arası hibritler ­Phalaenopsis: Cins içindeki tür arası hibritler ve cins arası hibritler ­Vanda: Cins içindeki tür arası hibritler ve cins arası hibritler Sözleşme hükümlerine tabii olmadığı zamanlar: 1) Çiçeklenme durumlarında ticareti yapılır, yani refleks petalleri ile birlikte örnek başına en az bir açmış çiçeği bulunan 2­ Ticari amaçla perakende satışlar için profesyonelce basılmış etiketlerle etiketlenmiş ve yine basılmış paketleme malzemeleriyle paketlenmiştir. 3­Çok temiz hasarsız çiçekleri, hasarsız kökleri ve bitkinin genelde hasarsız oluşu yabani kökenli bitki özellikleri gösterdiği için bu türler kolaylıkla suni olarak üretilmiş olarak tanımlanabilirler. 4) Bitkiler, böcekler veya diğer hayvanlar, mantarlar veya yapraklara yapışık olarak bulunan algler veya toplama sırasında köklere, yapraklara veya diğer kısımlara mekanik bir hasar olduğunda, yabani orijinli karakteristikleri göstermezler. 5) Etiketler veya ambalajlar örneğin ticari ismini, suni olarak üretildiği ülkeyi belirtir veya, üretim esnasında uluslararası ticaret durumunda, örneğin etiketlendiği ve ambalajlandığı ülkeyi; ve etiketler ve ambalajlar çiçeğin fotoğrafını gösterir, veya kolaylıkla ayırt edilebilmesini sağlayacak diğer yollar etiketler ve ambalajlar üzerinde olabilir. Bitkilerin istisnalar hariç vasıflandırılması açık olmadığı için uygun CITES dökümanları beraberinde bulunmalıdır. 9) Kültür ortamında suni olarak üretilen Cyclamen persicum türü Sözleşme hükümlerine tabii değildir. Bununla birlikte muafiyet cansız küçük yumru köklerin örneklerinin ticareti için uygulanamaz. 10) Kaplarda veya küçük konteynırlardaki, her birinin ismi taksonu ya da taksası bir etiket ya da döküman üzerinde belirtilerek suni üretim olduğu ifade edilmiş belgelerle gelen tüm suni üretilmiş bitkiler Sözleşme hükümlerine tabii değildir.
121 EK I, II ve III Taraflar Konferansı tarafından kabul edilmiş olup 17 Şubat 2005 tarihinden itibaren geçerlidir. AÇIKLAM ALAR: 1. Bu eklere dahil edilen türler: a) Türlerin adıyla; ya da b) Daha yüksek bir taksona veya bunun belirlenmiş bölümüne dahil edilen tüm türler olarak belirtilmektedir. 2. “spp.” Kısaltması, daha yüksek bir taksonun tüm türlerini belirtmek için kullanılmaktadır. 3. Türlerden daha yüksek taksalara yapılan diğer atıflar sadece bilgi verme ya da sınıflandırma amacı içindir. Familyaların bilimsel isimlerinden sonra yer alan yaygın isimler yalnızca atıf içindir. Bu isimler eklerde yer alan ilgili familya içindeki türleri göstermeyi amaçlamaktadır. Pek çok durumda bunlar familya içindeki tüm türler değildir. 4. Aşağıdaki kısaltmalar tür seviyesinin altındaki bitki taksaları için kullanılmaktadır: a) “ssp.” alt türleri belirtmek için kullanılmaktadır; ve b) “var (s).” Varyeteyi(leri) belirtmek için kullanılmaktadır. 5. Ek I’de yer alan FLORA’nın hiçbir türünün veya daha yüksek taksa hibridlerinin Sözleşmenin III üncü Maddesi hükümlerine göre işlem görmeyeceğine dair açıklama yapılmış olup, bu durumda bu türlerin biri veya bir kaçından veya taksalarından suni olarak çoğaltılmış hibridlerinin tohumları, polenleri (polinya dahil), kesilmiş çiçekleri, tohumlukları veya in vitro, katı veya sıvı ortamda elde edilmiş doku kültürleri Sözleşmenin hükümlerine tabii değildir. 6. Ek III Listesinde türlerin karşısında yer alan Parantez içindeki ülkelerin isimleri, bu Ek Listeye dahil olması için bu türleri öneren taraf ülkelerin isimleridir. 7. Sözleşmenin I maddesi, b paragrafı ve (iii) alt paragrafı gereğince; Ek II ya da Ek III’e dahil olan bir tür veya daha yüksek bir taksonun adının karşısına konan bir numara ile devam eden (#) işareti Sözleşme’nin amaçları için belirtilen bölümleri veya türevleri göstermekte olup, aşağıdaki şekildedir: #1 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: a) Tohumlar, sporlar ve polen (polinya dahil); b) In vitro, katı veya sıvı ortamlarda elde edilen, steril taşıyıcılarla nakledilen fide ve doku kültürleri; ve c) Suni olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler #2 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: a) Tohumlar ve polen; b) In vitro, katı veya sıvı ortamlarda elde edilen, steril taşıyıcılarla nakledilen fide ve doku kültürleri; c) Yapay olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler; ve d) Kimyasal türevler ve tamamlanmış eczacılık ürünleri; #3 İmal edilmiş bölümler veya toz, hap, esans, tonik, çay ve şekerleme gibi türevler hariç, bütün ve dilimlenmiş kökler ve kök parçalarını gösterir, #4 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: a) Meksika orijinli Meksika kaktüsünden olanlar hariç, tohumlar ve polen; b) In vitro, katı ve sıvı ortamlarda elde edilen, steril taşıyıcılarla nakledilen fide ve doku kültürleri; c) Suni olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler; d) Doğal veya suni olarak üretilen bitkilerin meyveleri, bölümleri ve türevleri; ve e) Doğal veya suni olarak üretilen Opuntia cinsi Opuntia alt cinsi bitkilerin ayrı gövde boğumları (pedler) ve bölümleri ve türevleri #5 Tomruklar, kereste ve ağaç kaplama levhalarını gösterir; #6 Tomruklar, kereste, ağaç kaplama levhaları ve kontrplakları gösterir; #7 Tomruklar, yongalar ve işlenmemiş kırık materyali gösterir; #8 Aşağıda belirtilenler hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir: a) Tohumlar ve polen (polinya dahil); b) In vitro, katı ve sıvı ortamlarda elde edilen, steril taşıyıcılarla nakledilen fide ve doku kültürleri; c) Suni olarak üretilen bitkilerden kesilen çiçekler; ve d) Suni olarak üretilen Vanilla cinsi bitkilerin meyveleri, bölümleri ve türevleri; #9 “BW/NA/ZA xxxxxx anlaşma nosu altındaki Botswana, Namibya ve Güney Afrika CITES Yönetim Otoriteleri ile işbirliği içerisinde üretim ve kontrollü ürün yoluyla elde edilmiş Hoodia spp. materyalinden üretilmiştir” şeklinde etiket taşıyanlar hariç, bütün bölümleri ve türevleri gösterir; ve #10 Aşağıda belirtilenler hariç bütün bölümleri ve türevleri gösterir: a) Tohumlar ve polen; ve b) Tamamlanmış Eczacılık ürünleri.
122 Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/12) Resmi Gazete Tarihi: 2 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: 25304 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının denetlenmesi amacıyla oluşturulmuş ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası düzenleme ve rejimler kapsamında kontrole tabi olan, hem sivil hem de askeri amaçla kullanılma özelliğine sahip çift kullanımlı ve hassas maddelerin ihracatı, 06.01.1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Rejimi Kararının 3. maddesi uyarınca aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir. Madde 2­ Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekürsörler Listesi kapsamındaki malzeme ve teknolojilerin ihracatı Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Buna ilişkin başvurular, ihracata konu malzemenin teknik özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklayan belgelerle ve ithalatçı firmadan alınan Nihai Kullanım Sertifikası (EK: A) ile birlikte İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır. Madde 3­ İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından başvurulara yönelik ön inceleme yapılmasını müteakip, talepler nihai değerlendirmenin yapılmasını teminen Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderilir. Söz konusu taleplere yönelik, Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri de alınmak suretiyle oluşturulan nihai değerlendirme, taleplerin sonuçlandırılmasını teminen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal ettirilir. Madde 4­ İhracatına izin verilen taleplere ilişkin gümrük beyannamelerinin ilgili belgelerle birlikte gümrük idarelerine tevdi süresi, temdit edilmemek üzere, izin tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür. Madde 5­ İhracatçı firma tarafından, ihracatı müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili gümrük beyannamesinin bir örneğinin İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine intikal ettirilmesi zorunludur. Madde 6­ Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekürsörler Listesi kapsamında yer almamakla birlikte, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin ihracatı da, aşağıdaki durumlarda Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün iznine tabi tutulur. a) Söz konusu malzeme ve teknolojinin, kitle imha silahları geliştirdiğinden şüphe duyulan bir son kullanıcıya ihracının söz konusu olması;
123 b) İhracatçı firma tarafından, ihracata konu olan malzemenin tamamının veya parçasının, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması; c) Ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve insan haklarının ihlaline yol açabilecek durumlar. Madde 7­ Bu Tebliğ hükümleri transit ticarete konu ve serbest bölgelerde depolanmış malzemelere uygulanmaz. Madde 8­ Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Madde 9­ 26/06/2000 tarihli ve 24091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinden 18 sıra nolu madde çıkarılmıştır. Madde 10­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
124 EK: A NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI (END USE CERTIFICATE) G.T.İ.P. : Malzemenin ismi (Name of the Item) : Hangi listede yer aldığı (The list in which the item is included) İhracatçı firmanın unvanı, adresi, telefon ve faksnumarası (Name, address, telephone and fax of the exporter company) : İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası (Name, address, telephone and fax of importer company) : Nihai kullanıcının unvanı, ünvanı, adresi, telefon ve fax nmuarası (Name, address, telephone and fax of the end user) : Malın kullanılacağı yer (Purpose of the end use) : Malın miktarı (Quantity) : Malın menşe ülkesi (Country of origin) : Malın sevk ülkesi (Country of destination) : Son kullanıcı olarak, ithal edilen bu malzemenin; yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılacağını ve 3. bir ülkeye, ihracatçı Türk firmasının izni olmadan ihraç eilmeyeceğini taahhüt ederiz. (As end­user, we guarantee that the imported item will only be used for the above­ mentioned purposes and will not be re­exported to a third country without the permission of the Turkish Exporter Company.) İthalatçı Firma Unvanı Firma Yetkilisinin İmzası (Importer Company)
125 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat: (2004/13) Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2004 Resmi Gazete Numarası: 25686 Dış Ticaret Müsteşar lığından Madde 1­ Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişikliği ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişikliği ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişikliği ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişikliği çerçevesinde, bu Tebliğ ekinde yer alan Ek I, II, III, IV, V­a ve V­b'de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri yer alan maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Madde 2­ a) Montreal Protokolü'nün Kopenhag Değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (Ek A'da yer almayan) ülkelere, Ek I ve Ek II'de GTİP'ları ile isimleri belirtilen maddelerin, b) Montreal Protokolü'nün Pekin Değişiklikleri uyarınca, Pekin Değişikliklerine taraf olmayan (Ek B'de yer almayan) ülkelere, Ek III ve Ek IV'de GTİP'ları ile isimleri belirtilen maddelerin, ihracatı yapılamaz. Madde 3­ Aşağıdaki tabloda GTİP ve isimleri verilen maddelerden herhangi birini içeren Ek V­a'da GTİP ve isimleri belirtilen ürünler ile aynı tabloda belirtilen maddelerden herhangi biri ile çalışan Ek V­b'de GTİP ve isimleri belirtilen ürünlerin ihracatı yasaktır. GTİP MADDE İSMİ 2903.14.00.00.00 2903.19.10.00.00 2903.41.00.00.00 2903.42.00.00.00 2903.43.00.00.00 2903.44.10.00.00 Karbon tetraklorür 1,1,1,­Trikloretan (metilkloroform) Triklorflormetan (freon 11) Diklordiflormetan (freon 12) Triklortrifloretanlar Diklortetrafloretanlar
126 2903.44.90.00.00 2903.46.10.00.00 2903.46.20.00.00 2903.46.90.00.00 3824.71.00.00.11 Klorpentafloretan Bromoklorodiflorometan Bromotriflorometan Dibromotetrafloroetanlar R­502 [ R­115 (Kloropentafloroetan), R­22 (Klorodiflorometan)] Madde 4­ 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde (Ek:1) olarak yer alan İhracı Yasak Mallar Listesi'nin 7 sıra numarasında yer alan madde anılan listeden çıkarılmıştır. Madde 5­ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 6­ Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
127 EK I G.T.İ.P. Madde İsmi 2903.41.00.00.00 2903.42.00.00.00 2903.43.00.00.00 2903.44.10.00.00 2903.44.90.00.00 2903.46.10.00.00 2903.46.20.00.00 2903.46.90.00.00 Triklorflormetan (freon 11) Diklordiflormetan (freon 12) Triklortrifloretanlar Diklortetrafloretanlar Klorpentafloretan Bromoklorodiflorometan Bromotriflorometan Dibromotetrafloroetanlar
128 EK II G.T.İ.P. Madde İsmi 2903.14.00.00.00 2903.19.10.00.00 2903.45.10.00.00 2903.45.15.00.00 2903.45.20.00.00 2903.45.25.00.00 2903.45.30.00.00 2903.45.35.00.00 2903.45.40.00.00 2903.45.45.00.00 2903.45.50.00.00 2903.45.55.00.00 Karbon tetraklorür 1,1,1,­Trikloretan (metilkloroform) Klortriflorometan Pentaklorofloroetan Tetraklorodifloroetanlar Heptaklorofloropropanlar Hekzaklorodifloropropanlar Pentaklorotrifloropropanlar Tetraklorotetrafloropropanlar Trikloropentafloropropanlar Diklorohekzafloropropanlar Kloroheptafloropropanlar
129 EK III G.T.İ.P. Madde İsmi 2903.30.33.00.00 2903.49.30.00.00 Bromometan (metil bromür) Dibromflor metan Bromdiflor metan Bromflor metan Tetrabromflor etan Tribromdiflor etan (tüm izomerleri) Dibromtriflor etan (tüm izomerleri) Bromtetraflor etan (tüm izomerleri) Tribromflor etan (tüm izomerleri) Dibromdiflor etan (tüm izomerleri) Bromtriflor etan (tüm izomerleri) Dibromflor etan (tüm izomerleri) Bromdiflor etan (tüm izomerleri) Bromflor etan (tüm izomerleri) Hekzabromflor propan (tüm izomerleri) Pentabromdiflor propan (tüm izomerleri) Tetrabromtriflor propan (tüm izomerleri) Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri) Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri) Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri) Pentabromflor propan (tüm izomerleri) Tetrabromdiflor propan (tüm izomerleri) Tribromtriflor propan (tüm izomerleri) Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri) Brompentaflor propan (tüm izomerleri) Tetrabromflor propan (tüm izomerleri) Tribromdiflor propan (tüm izomerleri) Dibromtriflor propan (tüm izomerleri) Bromtetraflor propan (tüm izomerleri) Tribromflor propan (tüm izomerleri) Dibromdiflor propan (tüm izomerleri) Bromtriflor propan (tüm izomerleri) Dibromflor propan (tüm izomerleri) Bromdiflor propan (tüm izomerleri) Bromflor propan (tüm izomerleri) Esası metil bromür olanlar
3808.10.90.00.11 130 EK IV G.T.İ.P. Madde İsmi 2903.49.10.00.11 2903.49.10.00.12 2903.49.10.00.13 2903.49.10.00.14 2903.49.10.00.15 2903.49.10.00.16 2903.49.10.00.17 2903.49.10.00.18 2903.49.10.00.21 2903.49.10.00.22 2903.49.10.00.23 2903.49.10.00.24 2903.49.10.00.25 2903.49.10.00.26 2903.49.10.00.27 2903.49.10.00.28 2903.49.10.00.31 2903.49.10.00.32 2903.49.10.00.33 2903.49.10.00.34 2903.49.10.00.35 2903.49.10.00.36 2903.49.10.00.37 2903.49.10.00.38 2903.49.10.00.41 2903.49.10.00.42 2903.49.10.00.43 2903.49.10.00.44 2903.49.10.00.45 2903.49.10.00.46 2903.49.10.00.47 2903.49.10.00.48 2903.49.10.00.51 2903.49.10.00.52 2903.49.10.00.59 2903.49.20.00.00 2903.49.40.00.00 2903.49.80.00.00 3824.71.00.00.12 3824.79.00.00.00 3305.30.00.00.00 Flordiklor metan (HCFC­21) Klorodiflor metan(HCFC­22) Klorflor metan(HCFC­31) Flortetraklor etan (tüm izomerleri) (HCFC­121) Diflortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC­122) Diklortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­123) Klortetraflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­124) Flortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC­131) Diklordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­132) Klortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­133) Flordiklor etan (tüm izomerleri) (HCFC­141) Klordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­142) Klorflor etan (tüm izomerleri) (HCFC­151) Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­221) Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­222) Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­223) Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­224) Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­225) Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­226) Florpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­231) Diflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­232) Triklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­233) Diklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­234) Klorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­235) Flortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­241) Diflortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­242) Diklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­243) Klortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­244) Flortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­251) Diflordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­252) Klortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­253) Flordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC­261) Klordiflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­262) Klorflor propan (tüm izomerleri) (HCFC­271) Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri 142 B [(Klorodifloroetan), R­22 (klorodiflorometan) karışımı Diğerleri Saç spreyleri
131 EK V­a G.T.İ.P. Madde İsmi 3307.10.00.90.19 3307.20.00.00.00 3307.49.00.00.00 34.05 38.08 3910.00 8424.10 Yalnız traş köpükleri ve jelleri Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar Yalnız sprey şeklinde olanlar Yalnız sprey boya ve cilalar Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) (8424.10.10.00.00 hariç)
132 EK V­b G.T.İ.P. Madde İsmi 8414.30 84.15 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (87.01­87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç) Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)
84.18 133 EK A OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ ABD AFGANİSTAN ALMANYA ANTİGUA VE BARBUDA ARJANTİN AVRUPA TOPLULUĞU AVUSTURALYA AVUSTURYA AZERBAYCAN BAHAMA ADALARI BAHREYN BANGLADEŞ BARBADOS BELÇİKA BELİZE BENİN BHUTAN BOLİVYA BOSNA HERSEK BOTSVANA BREZİLYA BULGARİSTAN BURKİNA FASO BURUNDİ CAPE VERDE CEZAYİR CİBUTİ COOK ADALARI ÇİN ÇAD ÇEK CUMHURİYETİ DANİMARKA DOMİNİK CUMHURİYETİ EKVATOR EL SALVADOR ENDONEZYA ESTONYA FAS FİJİ FİLDİŞİ SAHİLLERİ FİLİPİNLER FİNLANDİYA FRANSA GABON GANA GRENADA GUATEMALA GUINEA BISSAU GUYANA GÜRCİSTAN GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HAİTİ MOLDOVA HİNDİSTAN HONDURAS HIRVATİSTAN HOLLANDA İNGİLTERE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ İRLANDA İSPANYA İSRAİL İSVEÇ İSVİÇRE İTALYA İZLANDA JAMAİKA JAPONYA KAMERUN KANADA KATAR KENYA KIRGIZİSTAN KİRİBATİ KOLOMBİYA KOMOR ADALARI KONGO KONGO DEMOKRATİK CUM. KORE CUMHURİYETİ KORE DEMOKRATİK HALK CUM. KOSTA RİKA KUVEYT KÜBA LETONYA LİBERYA LİBYA LİHTENŞTAYN LİTVANYA LÜBNAN LÜKSEMBURG MACARİSTAN MADAGASKAR MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM.) MALAVİ MALTA MALEZYA MALİ MALDİV ADALARI MARSHALL ADALARI MAURİTİUS MEKSİKA MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ MISIR MOĞOLİSTAN SRİ LANKA SUDAN
134 MONAKO MOZAMBİK NAMİBYA NAURU NİJER NİJERYA NİKARAGUA NİUE NORVEÇ ÖZBEKİSTAN PAKİSTAN PALAU PANAMA PAPUA YENİ GİNE PARAGUAY PERU POLONYA PORTEKİZ ROMANYA RUANDA SAO TOME AND PRINCIPE SAMOA SENEGAL SİERRA LEONE SİNGAPUR SLOVAKYA SLOVENYA SOLOMON ADALARI SOMALİ
ST. KİTTS VE NEVİS ST. LUCİA ST. VİCENT VE THE GRENADINES SURİYE SUUDİ ARABİSTAN SEYŞEL ADALARI ŞİLİ TANZANYA BİRLEŞİK CUM. TAYLAND TOGO TONGA TRİNİDAD VE TOBAGO TUNUS TUVALU UGANDA UKRAYNA UMMAN URUGUAY ÜRDÜN VANUATU VENEZUELLA VİETNAM YEMEN YENİ ZELLANDA YUNANİSTAN ZIMBABVE 135 EK B OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ ABD AFGANİSTAN ALMANYA AVRUPA TOPLULUĞU AVUSTURYA BARBADOS BHUTAN BREZİLYA BULGARİSTAN BURUNDİ BURKİNA FASO COOK ADALARI ÇEK CUMHURİYETİ DANİMARKA ESTONYA FİNLANDİYA FRANSA GABON GRENADA GUATEMALA GUİNEA HIRVATİSTAN HİNDİSTAN HOLLANDA İNGİLTERE İSPANYA İSRAİL İSVEÇ İSVİÇRE İTALYA İZLANDA JAMEİKA JAPONYA KANADA KİRİBATİ KOMOR ADALARI KONGO KORE DEMOKRATİK HALK CUM. KORE CUMHURİYETİ LETONYA LİHTENŞTAYN LİTVANYA LÜKSEMBURG MACARİSTAN MADAGASKAR MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM) MALDİV ADALARI MALEZYA MALİ MALTA MARSHALL ADALARI MAURİTİUS MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ MONAKO NAURU NİJERYA NİUE NORVEÇ PALAU PANAMA BİSSAU RUANDA SAİNT LUCİA SAMOA SAO TOME AND PRINCIPE SENEGAL SEYŞEL ADALARI SİERRA LEONE SLOVAKYA SLOVENYA SOMALİ SRİ LANKA SUDAN ŞİLİ TANZANYA BİRLEŞİK CUM. TOGO TONGA TRİNİDAD VE TOBAGO TUVALU URUGUAY ÜRDÜN YENİ ZELANDA
136 Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin 96­32/16 SayılıTebliğ Resmi Gazete Tarihi: 2 Şubat 1996 Resmi Gazete Numarası: 22542 Devlet Bakanlığından Amaç Madde 1­ 4059 sayılı Kanun ve 1567 sayılı Kanuna ilişkin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ile Hazine Müsteşarlığına (bundan böyle Müsteşarlık olarak anılacaktır) verilmiş bulunan görev ve yetkiler çerçevesinde düzenlenen bu Tebliğ’in amacı, ülkemizin ekonomik yararları doğrultusunda istihdam imkanları yaratılmasını ve döviz girdilerimizin artırılmasını teminen; yurtdışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi teknik hizmetler yapmak isteyen Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların katılımı ile oluşturulan ortaklıkların bu hizmetlerinin koordinasyonunu, teşvikini ve geliştirilmesini sağlamaktır. Kapsam: Madde 2­ Yurtdışında inşaat, tesisat işleri ile montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi teknik hizmetler üstlenen yurtdışı müteahhitlik firmaları ile ilgili olarak; ­ Bu hizmetlerin ülke yararına geliştirilmesi ve ilgili kamu ve özel kuruluşlar arasında koordinasyonunun sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına, ­ Bu hizmetlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesine, ­ Yabancı ülkelerdeki potansiyel işler ve ihalelerle ilgili bilgi toplanması ve ilgili kişi ve kuruluşlara iletilmesine, ­ Yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edilmesi, iş kurulması veya şube açılması ve bu amaçla harice ayni ve nakdi sermaye ihracı yapılmasına, ­ Yurtdışında büro, temsilcilik ve benzeri faaliyetlerde bulunulmasına, ­ Döviz üzerinden teminat mektubu ve kredi verilmesine, ­ Yurtdışında üstlenilen işlerde kullanılacak makina, teçhizat ve diğer malzemenin geçici veya kesin olarak ihraç edilmesine ve bedellerinin yurda getirilmesine, ­ Yurtdışından makina, teçhizat ve diğer malzemenin tedarik edilmesine, ­ Yurtdışındaki işlerle ilgili olarak satın alınan ve kullanılan makina, teçhizat ve diğer malzemenin Türkiye’ye geçici veya kesin olarak ithal edilmesine, ilişkin işlemleri yürütmeye Müsteşarlık yetkilidir.
137 Ayni ve Nakdi Sermaye İhracı Madde 3­ Yurtdışında iş üstlenen müteahhitlik firmalarının, yurtdışında bir ortaklığa katılmak, yeni bir iş kurmak veya şube açmak amacıyla, ayni ve/veya nakdi sermaye ihracı yapmaları serbesttir. Ayni sermaye ihraçları doğrudan gümrük idarelerince gerçekleştirilerek, durum bir ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. Nakdi sermaye ihracı bankalar veya özel finans kurumları vasıtasıyla yapılır. Nakdi sermaye ihracının yapılmasını müteakip durum aracı bankalar ve özel finans kurumları tarafından bir ay içinde müsteşarlığa bildirilir. Nakdi ve ayni sermaye ihracını müteakip ilgili yurtdışı müteahhitlik firmalarınca durum (3) ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. Döviz Üzerinden Teminat Mektubu ve Kredi Verilmesi Madde 4­ Yurtdışı müteahhitlik firmaları lehine yurtdışında üstlendikleri işlerle ilgili olarak Türkiye’deki bankalarca doğrudan veya üçüncü ülkeler üzerinden teminat mektubu verilmesi serbesttir. Kambiyo Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde müteahhitlik firmaları Türkiye’deki bankalardan veya hariçten döviz kredisi temin edilebilir. Geçici İhracat Yapılması Madde 5­ Yurtdışında üstlenilen işlerde kullanılmak ve geri getirilmek üzere yurtdışı müteahhitlik firmalarının Türkiye’de sahibi bulundukları veya kiraladıkları makina, teçhizat ve malzemenin Müsteşarlığın izni alınmak kaydıyla yurtdışına geçici olarak ihracı yapılabilir. Geçici ihracına izin verilen makina, teçhizat ve diğer malzemelerin yurtdışında kalış süresinin belirlenmesinde taahhüt edilen projenin tamamlanma tarihi esas alınır. Bu süre, işin gecikmesi veya başka bir projenin üstlenilmesi halinde uzatılabilir. Geçici ihracı uygun görülen talepler ilgili çıkış gümrüğüne, Kambiyo Müdürlüğüne ve firmaya bildirilir. Geçici ihracı yapılan makina ve teçhizatın öngörülen süreler içinde yurda getirilmemesi halinde süre bitimini izleyen 90 gün içinde bedellerinin yurda getirilmesi zorunludur. Kesin İhracat Yapılması ve Bedellerinin Yurda Getirilmesi: Madde 6­ Yurtdışında üstlenilen işlerde kullanılmak üzere kesin olarak ihracı yapılacak makina, teçhizat ve diğer malzemeler için Müsteşarlıktan izin alınması ve ihracat bedellerinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir banka veya özel finans kurumuna satılması gereklidir.
138 Yurtdışında Makina, Teçhizat ve Diğer Malzeme Temini Madde 7­ Yurtdışı müteahhitlik firmaları, yurtdışında üstlendikleri işlerle ilgili her türlü mal, malzeme, teçhizat ve makina bedellerini serbest kullanımlarına bırakılan dövizlerden veya Türkiye’deki bankalardan satın alacakları dövizlerle karşılayabilirler. Yurtdışında Sahip Olunan Makina, Teçhizat ve Diğer Malzemenin Yurda Geçici İthali Madde 8­ Yurtdışı müteahhitlik firmalarının yurtdışında üstlendikleri işler ile ilgili olarak satın aldıkları ve bu işlerde kullandıkları makina, teçhizat ve malzemeler Türkiye’de üstlendikleri işlerde kullanılmak üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun görüşü ile Müsteşarlığın izni alınmak kaydıyla yurda geçici olarak getirilebilir. Yurtta kalış süresi iki yıl olup, bu süre işin devam ettiği müddetçe birer yıllık dönemler itibariyle uzatılabilir. Yurtdışında Sahip Olunan Makina, Teçhizat ve Diğer Malzemenin Yurda Kesin İthali Madde 9­ Yurtdışı müteahhitlik firmalarının yurtdışındaki işleriyle ilgili olarak yurtdışından satın aldıkları ve kullandıkları makina, teçhizat ve malzemenin yurda kesin olarak ithali Bayındırlık ve İskan Bakanlığından Teknik Uygunluk Belgesi temin edilmek kaydıyla Müsteşarlığın iznine tabidir. Yurtdışı müteahhitlik firmalarının bu şekilde yapacakları ithalatta alınacak vergi ve fonlar, İthalat Rejimi Karar ve Yönetmeliğinde belirtilen esaslara tabidir. Kâr ve Gelir lerin Yurda Getirilmesi Madde 10­ Yurtdışı müteahhitlik firmalarının yurtdışındaki müteahhitlik hizmetlerinden elde ettikleri kâr ve gelirlerin yurda getirilmesi zorunlu değildir. Bu şekilde elde edilen dövizler firmalarca serbestçe tasarruf edilebilir. Bildirim Madde 11­ Yurtdışı Müteahhitlik firmaları, yurtdışında üstlendikleri işlerle ilgili olarak yurtdışında işin alındığını gösterir sözleşme ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınacak Yurtdışı Müteahhitlik Belgesinin birer örneğini Müsteşarlığa ibraz etmekle yükümlüdürler. Firmaların yurtdışı şantiyelerindeki makina ve teçhizat envanteri her yıl Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle Müsteşarlığa gönderilir. Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek işlemlerle ilgili olarak yurtdışı müteahhitlik firmalarınca tevdi edilmesi gereken diğer bilgi ve belgeler Müsteşarlıkça tespit edilir. Yetki
139 Madde 12­ Müsteşarlık bu Tebliğ’in tatbikatını temin etmek ve yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, Tebliğ’de öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, Toplu Konut Fonuna Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakanlıkça belirlenecek oranlarda prim tahsili suretiyle istisnai olarak bedelsiz ithal izni vermeye, haklı ve mücbir sebeplerin varlığı halinde döviz getirme sürelerini uzatmaya veya döviz getirme zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırmaya yetkilidir. Madde 13­ Bu Tebliğ kapsamı dışında kalan hususlarda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar ve Tebliğler ile Dış Ticaret Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Madde 14­ Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
140 

Benzer belgeler

ihracat mevzuatı.1

ihracat mevzuatı.1 ı) Madde ve/veya ülke bazında ihracatla ilgili, yurt dışında düzenlenecek fuarlar da dahil, tanıtım ve pazarlama politika ve faaliyetlerinin esaslarını belirlemeye ve ilgili kuruluşlar nezdinde tak...

Detaylı

çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan

çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan 5)  Konsinye  ihracat,  kredili  ihracat,  takas  veya  bağlı  muamele  yoluyla  ihracat,  ticari  kiralama  yoluyla  ihracat  veya  yurt  dışı  müteahhitlik  ve  teknik  müşavirlik  kapsamındaki ...

Detaylı