EPİLEPTİK AURALAR VE OTONOM NÖBETLER

Transkript

EPİLEPTİK AURALAR VE OTONOM NÖBETLER
EPĠLEPTĠK AURALAR
Dr.ġenay Haspolat
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
AURA
Yunanca
Hava
Latince
Meltem
AURA
 Auralar her zaman özneldir
 Kısadır (saniyeler-dakikalar)
 Tek baĢlarına olabilirler (daha uzun sürer)
 Aurayı takiben dialeptik
veya
motor nöbet
geliĢmesi önemli ve tanı koydurucu
 Video-EEG monitorizasyonu yardımcı
AURALAR
 Somatosensoriyel Auralar
 Görsel Auralar
 ĠĢitsel Auralar
 Koku Auraları
 Tat Auraları
 Otonomik Auralar
 Abdominal Auralar
 PsiĢik Auralar
AURA
 Temporal lob epilepsilerinde % 22.5-83
 En sık abdominal ve PsiĢik Auralar
 Erken baĢlangıçlı
 Sağ temporal odak
 Erkek
 DüĢük ZB
Basit primitif
auralar
SOMATOSENSÖRĠYEL AURA
 Ürperme
 HissizleĢme
 Elektriklenme
 Soğuk
 Sıcak
 “Hareket ediyor” hissi
 “Çekiliyor” hissi
SOMATOSENSÖRĠYEL AURA
 Ürperme: % 77- El
 HissizleĢme: % 5- Kol
 Soğuk-Sıcak: % 5- Bacak
 Hareket ediyor hissi: % 1- Ayak
 Çekiliyor hissi: % 8- Yüz ve baĢ
 Ağrı: % 3- BaĢ,el yaygın
Tuxhorn IEB Seizure, 2005;14:262-8
SOMATOSENSÖRĠYEL AURA
 Parietal % 32
 Frontosantral % 22
 Tanımlanamayan % 20
 Temporal % 13
 Verteks % 6
 Operculum % 5
Tuxhorn IEB Seizure, 2005;14:262-81
ĠKTAL AĞRI
 SEFALĠK
 ABDOMĠNAL
 SOMESTETĠK
604 Fokal epilepsi: % 4 Ağrılı Aura
Temporal-Frontal-Perirolandik-Parietooksipital
Nair D. Neurology 2001;57:700-703.
GÖRSEL AURALAR
 Noktalar, çubuklar, halkalar
 Oksipital nöbet temporal
veya
parietal loba
yayılabilir
 PsiĢik, epigastrik veya somatosensöriyel
aura geliĢebilir
 KarmaĢık görsel auralar (halüsinasyon,
makropsi, mikropsi) psiĢik aura olarak
kabul edilir
ĠġĠTSEL AURALAR
TEMPORAL LOB
TRANSVERS HESCHL GĠRUSU
ZĠL SESĠ,VINLAMA,
MAKĠNA SESĠ
KOKU AURALARI
 UNCĠNATE NÖBETLER
 YANIK LASTĠK, KÖTÜ KOKU, KÜKÜRT
 MEDĠAL TEMPORAL LOB
TAT AURALARI
 Acı, ekĢi, çok tatlı
 Nadirdir
Insula, parietal,temporal, rolandik
operkulum
PSĠġĠK AURALAR
ĠLÜZYON
Deja vu,jamais vu
Makropsi, mikropsi,
Yakın-uzak görmek
Sesleri yüksek-alçak
duymak
 Depersonalizasyon
 YavaĢlama, hızlanma
 ArtmıĢ, azalmıĢ
farkındalık




HALÜSĠNASYON
 Hafızada geri gitmeler
 Yüz, cisim, senaryo
 Sesler, müzik
 Otoskopi
PSĠġĠK AURALAR
• TEMPORAL LATERAL
NEOKORTEKS
• TEMPORAL MESĠAL LĠMBĠK
YAPILAR
ABDOMĠNAL AURALAR
 ĠZOLE ABDOMĠNAL DUYGULANIM
 ARTMIġ PERĠSTALTĠZM (otonomik)
 SENSORĠYEL KORTĠKAL ALANLAR
 ORGANLARDA ANORMAL DUYGULANIM
 EPĠGASTRĠK YÜKSELME
 BOġLUK, KASILMA, BULANTI, AĞRI
ABDOMĠNAL AURALAR
•
•
•
•
•
•
•
•
AMYGDALA
HĠPPOCAMPUS
ANTEROMEDĠAL TEMPORAL BÖLGE
ĠNSULA
SYLVĠAN FĠSSÜR
SMA
PALLĠDUM
TALAMUS
OTONOMĠK AURALAR
•
•
•
•
•
•
•
•
ÇARPINTI
NEFES ALAMAMA
TĠTREME
TÜYLERĠN KABARMASI
SICAK BASMA
ĠDRARA SIKIġMA HĠSSĠ
DIġKILAMA ĠSTEĞĠ
EROTĠK DÜġÜNCELER
OTONOMĠK NÖBETLER
•
•
•
•
•
•
•
KARDĠYOVASKÜLER
SOLUNUM
GASTROĠNTESTĠNAL
CĠLT
PUPĠL
SEKSÜEL
GENĠTAL
OTONOMĠK NÖBETLER
• KARDĠYOVASKÜLER:Bradikardi-taĢikardi
• SOLUNUM:Hiperventilasyon,burun silme,
öksürük
• GASTROĠNTESTĠNAL:Bulantı, kusma
• CĠLT:Solukluk, terleme, kızarma
• PUPĠL: Midriazis, myozis
KOMPLĠKASYONLAR
• ANĠ AÇIKLANAMAYAN ÖLÜM (SUDEP)
• KARDĠYAK ARĠTMĠLER
• NÖROJENĠK PULMONER ÖDEM
Temporal
(147 hasta)
Frontal
(140 hasta)
Santro-parietal
(40 hasta)
Oksipital
(18 hasta)
Somatosensor.
5
17.5
52
0
Abdominal
52
12.5
22
6
Sefalik
5
12.5
7
6
Genel vücut
8
12.5
7
6
PsiĢik
15
7.5
10
17
Görsel
11
5
25
56
ĠĢitsel
11
-
25
-
Koku
11
-
25
11
Tat
11
-
25
11
Vertigo
11
2.5
-
-
Yok
15
42.5
22
6
Hasta sayısı
Temporal
Frontal
Parietooksipital
Somatosensoriyel
24
1
8
15
Abdominal
26
20
3
3
Sefalik
18
5
13
1
Yaygın ılıklık
duygusu
10
1
9
-
PsiĢik
31
27
2
2
Görsel
13
1
-
12
ĠĢitsel
3
3
-
-
Vertigo
3
-
1
2
Konfüzyon
8
4
3
1
Palmini A et al. Neurology 1192;42:801-8.
SONUÇ
• EPĠLEPTĠK AURALAR FOKAL
NÖBETLERĠN BAġLANGIÇ
BULGULARIDIR
• TEK OLABĠLDĠKLERĠ
GĠBĠ,ÇOĞUNLUKLA BAġKA TĠP
NÖBETLER TAKĠP EDER
• HER ZAMAN EEG BULGUSU EġLĠK
ETMEYEBĠLĠR
• SIKLIKLA EPĠLEPTĠK ZON
HAKKINDA BĠLGĠ VEREBĠLĠRLER
SABRINIZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER

Benzer belgeler

Epileptik Auralar

Epileptik Auralar Aura Özellikleri

Detaylı