Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ

Transkript

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ
Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12
Basel Sözleşmesi/m.3
TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
R.G.: 27.08.1995
Sayı: 22387
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai
bertarafına kadar;
a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı
biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
b) Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,
c) İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne,
d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,
e) Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine,
f) Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın
mesafede bertaraf edilmesine,
g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan
sağlıklı bir şekilde kontrolüne,
h) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına,
yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve
teknik esasları düzenlemektir.
KAPSAM
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında yeralan veya bu kapsamda
yer almasa dahi Ek-7`de belirtilen tehlikeli özelliklerden herhangi birini
taşıyan atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, taşınması,
geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak,
sınırlama ve yükümlülükleri alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi
olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenler.
HUKUKİ DAYANAK
MADDE 3 - Bu Yönetmelik 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu`nun 8,
11 ve 12 nci maddesi ile 15.05.1994 tarih ve 21935 sayılı Resmi Gazete`de
yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının
Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 3 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
Bakanlık: Çevre Bakanlığını,
Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanunu`nu,
Tehlikeli Atık: Ek-1`e göre atık kapsamında olan ve Ek-5 ve Ek-6`da yer
alan ve/veya Ek-7`de belirtilen tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçını
taşıyan atıklar ile bu atıklarla kirlenmiş olan maddeleri, (Bu Yönetmelikte
tehlikeli atık, atık olarak ifade edilecektir.)
Bertaraf: Ek-2`de yer alan işlemlerden herhangi birini veya birkaçını,
Bertaraf Tesisi: Ek-2`de yer alan işlemlerden bir veya birkaçını yapmak
üzere kurulmuş tesisi,
Atık Yönetimi: Atığın kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması,
geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf
işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri,
Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini
sağlamak üzere Bakanlıkça belirlenecek kısa ve uzun vadeli program ve
politikaları,
Acil Durum Planı: Tesiste olabilecek kazayı sonuçlarıyla birlikte
değerlendirerek kaza oluşumunda tesiste ve civarında yapılacak işlemleri
ayrıntılı olarak belirleyen planı,
Üretici: Ek-3`de yeralan faaliyetler sırasında tehlikeli atık üreten gerçek
ve tüzel kişiler, atığı üretenin bilinmemesi durumunda ise bu atıkları
zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri,
Bertaraf Eden: Atıkların bertaraf işlemini yapan veya yaptıran gerçek ve
tüzel kişileri,
İhracatçı: İhracatçı devletin yetkisi altında atıkların ihracatını yürüten
gerçek ve tüzel kişileri,
İthalatçı: İthalatçı devletin yetkisi altında atıkların ithalatını yürüten
gerçek ve tüzel kişileri,
Transit Devlet: Atıkların sınırlarötesi hareketi sırasında transit geçtiği
veya geçmesini planlandığı devleti,
Yasadışı Trafik: Atıkların 44 üncü maddede belirtildiği şekilde
sınırlarötesi hareketini,
Taşıyıcı: Yurtiçi ve yurt dışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya
bir bölümünü gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,
Atıkların Sınırlarötesi Hareketi: İhracatçı, ithalatçı ve transit
devletlerden en az birinde tehlikeli olarak görülen atıkların bir devletten
başka bir devlete sevkedilmesini,
Bildirim: Atıkların sınırlarötesi hareketinde Ek-10`da yer alan bilgi,
beyan ve formu kullanarak yapılan başvuruyu,
Atık Taşıma Formu: Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak,
üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, Ek9 A-B`de yer alan formları,
Atık Beyan Formu: Ek-8`de yeralan formu,
Dpr (Proktor): Mineral sızdırmazlık tabakasında ince taneli zemin
sıklığını,
Lisans: Bu Yönetmelik gereğince atık taşımacılığı yapmak isteyenlerin
valilikten, atık bertaraf tesisi kurmak isteyenlerin bakanlıktan almaları
gereken, konu ile ilgili yeterli uzman ve tenolojik imkanlara sahip olduğunu
belirten belgeyi,
ifade eder.
İLKELER
MADDE 5 - Atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır:
a) Her türlü atığın ithali, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtilen
hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır.
b) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır.
c) Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan
sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar.
d) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan
dolayı atık üreticileri, taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı
aranmaksızın sorumludurlar.
Yukarıda belirtilen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel
hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.
e) Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın
giderilmesi için yapılan harcamalar "kirleten öder" prensibine göre atıkların
yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır.
Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek
ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili
makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan
gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 6 - Bakanlık;
a) Kanun gereğince atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini
sağlayan program ve politikaları saptamak, bu Yönetmeliğin uygulanmasına
yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, valiliklerden bölgesel yıllık
rapor, izin, tesis kapatma onayı gibi her türlü bildirimi almak ve
değerlendirmekle ve gerekli denetimleri yapmakla,
b) Bölgesel boyutta atık yönetim planı yapmakla,
c) Atıkların sınırlarötesi taşınımı ve bertarafına ilişkin uluslararası
çalışmaları yürütmek, ilgili bildirim ve taşımacılık belgelerini
değerlendirmek, atık ihracatına ilişkin faaliyetleri onaylamak, uluslararası
bilgi değişimini sağlamak, herhangi bir kaza durumunda diğer ülkeleri haberdar
etmekle,
d) Ek-5 ve Ek-6`da yer alan, ancak tehlikeli atık olmadığı iddia edilen
atıkların tehlikeli özelliklerden bir ya da bir kaçını içerip içermediğinin
tesbitini sağlamakla,
e) (R.G.: 15.06.1997/23020`de yayımlanan yönetmelik, m.1 -Yürürlük: Yayımı
tarihinde) (*13)
f) Bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak, bu tesislere ön lisans ve
lisans vermek, bu faaliyetleri denetlemek, bu tesislerde tutulan rapor ve
edinilen bilgilere dayanarak ilgili yönetmeliklere aykırılık halinde gerekli
cezanın uygulanmasını sağlamak ve lisansı iptal etmekle,
g) Bertaraf tesisine ilave tesislerin planlanması halinde, bertaraf
tesisini denetlemek ve izin vermekle,
h) Atık bertaraf tesisleri için acil önlem planlarının hazırlanmasında
genel ilke ve prensipleri belirlemekle,
ı) Kapatılan bertaraf tesislerinin 20 yıl boyunca denetlenmesini
sağlamakla,
i) Atık Yönetimi Komisyonunu kurmak, komisyon başkanlığını yapmak ve
sekreterya işlerini yürütmekle,
j) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimine ilişkin teknoloji ve
yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu
sağlamakla,
k) Özel işleme tabi atıklar sınıfında yer alan atıklarla ilgili yönetim
usullerini belirlemekle,
görevli ve yetkilidir.
VALİLİKLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 7 - Valilikler;
a) İl sınırlarında atık yönetim planlarının Mahalli Çevre Kurullarınca
uygulanmasını sağlamakla,
b) Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili başvuruları Mahalli
Çevre Kurulunun görüşünü alarak Bakanlığa iletmekle,
c) Atık üreticisinin atıklarını nihai bertarafa kadar kendi alanlarında
geçici depolamasına izin vermekle ve bu faaliyetleri denetlemekle, her yıl
üreticilerin atık bildirim formunu değerlendirerek Bakanlığa göndermekle,
d) Atık taşıma formları ile ilgili olarak bu yönetmelikle belirlenen
işlemleri ifa etmekle,
e) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu yönetmelik kapsamına giren
tesisleri tesbit ederek Bakanlığa bildirmekle,
f) İl sınırları içinde atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren
firmalara ve araçlara taşıma lisansı vermek, bu lisansı kontrol etmek, iptal
etmek veya yenilemekle,
g) İl sınırları içinde atık taşıması sırasında meydana gelebilecek
kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu sağlamakla,
görevli ve yetkilidir.
BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 8 - Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri;
a) Atık yönetimine ilişkin plan ve programlarını hazırlamakla ve kurulacak
sistemi öneri halinde Mahalli Çevre Kuruluna sunmakla,
b) Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya ayrı olarak atık
bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla,
c) Atıkların bertarafına ilişkin tesisler ile ilgili plan ve projeler
hakkında valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığın onayını almakla,
d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık
bertaraf tesislerini inşaası ve işletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen
yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla,
e) Atıkların taşınması ve bertarafı konusunda izin almış kişi ve kuruluşlar
ile yapacakları sözleşmelerde bulunduğu ilin valiliğinin uygun görüşünü almak,
yapılan faaliyetin söz konusu sözleşmelere uygunluğunu denetlemek ve bu konuda
Bakanlığa bilgi vermek üzere bağlı olduğu valiliğe rapor vermekle,
görevli ve yetkilidir.
ATIK ÜRETİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 9 - Atık üreticisi;
a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri
almakla,
b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak enaza düşürecek şekilde atık yönetimini
sağlamakla,
c) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici
olarak depolaması durumunda izin almakla,
d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, uluslararası kabul görmüş
standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
e) Ek-5 ve Ek-6`da yer alıp EK-7`de belirtilen özellikleri içermediği öne
sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını Bakanlığa ispat
etmekle,
f) Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,
g) Ek-8`de yer alan atık beyan formunu her yıl doldurmak, Bakanlığa
göndermek ve Bakanlığın vereceği atık tanımlama kodunu kullanmakla,
h) Atık yönetimi ile ilgili faaliyette bulunmak için bakanlıktan atık
tanımlama kodu almakla,
ı) Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda;
Ek-9 A-B`deki bilgileri içeren taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre
uymakla,
i) Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla,
j) Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcı başka bir
tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını
sağlamakla,
k) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile
veya kurulmuş atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya
belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf
tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle,
l) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha
üzerine yerleştirilmiş uluslararası kabul görmüş standartlara uygun
konteynerler içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynerlerin
üzerinde "Tehlikeli Atık" ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını
ve depolama tarihini konteynerler üzerinde belirtmekle, konteynerlerin hasar
görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynere
aktarmakla, konteynerlerin devamlı kapalı kalmasını sağlamakla,
m) Ayda 1000 kg`a kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı 6000
Kg`ı geçmemek kaydı ile Valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en
fazla 180 gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde
arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin,
adını, telefonunu valiliğe bildirmekle,
yükümlüdür.
BERTARAF EDENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 10 - Bertaraf eden,
a) Bertaraf tesislerini bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun
olarak teşkil etmekle ve proje halinde iken ön lisans almakla,
b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi işletmek ve kapandıktan sonra
kontrollerini yapmak için lisans almakla,
c) Bakanlığın plan değişikliği talep etmesi ya da şartlı izin vermesi
durumunda bu şartlara uymakla,
d) Personel eğitimini yapmak, acil önlem planlarını hazırlamak, atık
yönetimi ile ilgili işletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları 5 yıl süre ile
tesiste bulundurmakla,
e) (Değişik bent: R.G.15.06.1997/23020`de yayımlanan yönetmelik, m.2 Yürürlük: Yayımı tarihinde) İşletme planını her yıl Bakanlığa sunmakla, (*10)
f) Atığın tesise girişinde bertaraf işleminden önce atığın fiziksel ve
kimyasal analizini yapmakla, atığın taşıma formunda belirtilen atık tanımına
uygunluğunu tespit etmekle,
g) Tesisin işletilmesi ile ilgili her bölümün işletme planını yaparak
uygulamakla,
h) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü
güvenliğini sağlamak, 6 ayda bir sağlık kontrollerini yaptırmak ve bu
bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle,
ı) Acil önlemlerle ilgili eğitimli personel bulundurmak ve acil durum söz
konusu olduğu zaman Bakanlığa bilgi vermekle,
i) Kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve 30 gün içinde üreticiye
göndermekle,
j) Atık taşıma formu ile ilgili olarak üretici ile arasında uyuşmazlık
çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse 15 gün içinde, uyuşmazlığı
Bakanlığa bildirmekle,
k) Taşıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlığa bilgi
vermekle,
l) Tesisin işletilmesi ile ilgili Bakanlığın öngördüğü işleri yapmakla,
m) Tesisin kapatılması için kapatma planı yaparak 180 gün önceden Bakanlığa
bildirmekle,
n) tesisin kapatılmasından sonra 37 nci maddede öngörülen işleri yapmakla,
o) (Ek bent: R.G.15.06.1997/23020`de yayımlanan yönetmelik, m.2 -Yürürlük:
Yayımı tarihinde) Atık üreticisi tarafından bertaraf tesislerine ödenecek atık
bedelini, atık kategorileri ve bertaraf yöntemlerine göre, bertaraf tesisinin
bulunduğu bölgede yer alan illerin Sanayi Odaları temsilcileri, Sanayi
Odalarının bulunmadığı illerde Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri ile
birlikte belirlemekle,
yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞIMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
ATIKLARIN TAŞINMASI
MADDE 11 - Atıkların taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca
taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap içinde
taşınacak atığın katalog (kod) numarası aynı olmak zorundadır.
ARAÇLARDA TAŞIMA FORMU BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
MADDE 12 - Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu
bulundurulması zorunludur. Ek-9 A-B4`de yer alan atık taşıma formlarından A
formu mavi, B formu pembe, C formu beyaz, D formu sarı renktedir. Atık
üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada A, B, C formları,
uluslararası taşımada A, B, C, D formları doldurulur ve valiliğe başvurulur.
Bu formlardan;
a) C formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır.
b) A, B, D formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya
verilir.
c) D formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında
Bakanlığa gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir.
d) A ve B formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna
imzalatılarak atıkla birlikte teslim edilir.
e) A formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından
imzalanarak alınır. B formu atığın alındığını belgelemek üzere taşıyıcıya geri
verilir.
f) B formu taşıyıcı tarafından üreticiye geri getirilir. Bu formun bir
kopyası bakanlığa gönderilir.
Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları 3 yıl süre ile saklanmak ve
denetimle yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurmak zorundadır.
ATIK TAŞIYICILARININ LİSANS ALMA ZORUNLULUĞU
MADDE 13 - Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler taşımak istedikleri
atığın çeşidini, hangi özellikte ve miktarda olduğunu, ne çeşit bir araçla
taşıyacaklarını belgelemek ve nakil işleminde kullanılan aracın bu işe
uygunluğunu bilimsel kuruluşlar veya valiliğin uygun göreceği diğer
kuruluşlardan aldığı belge ve dökümanlarla birlikte, valiliğe başvurmak
zorundadır. Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma Ek4`de yeralan tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu
hükümler her türlü taşıt (kara, deniz, hava ve demiryolu) için geçerlidir. Bu
lisans devredilemez. 3 yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi
gerekir. Lisans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan
firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ATIKLARIN BERTARAFINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
GENEL ESASLAR
MADDE 14 - Atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması esastır.
Atıkların geri kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı
durumlarda atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilir.
Bertaraf sistemleri EK-7`deki atık özelliklerine ve uygun teknolojilere göre
seçilir.
FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖN İŞLEMLER
MADDE 15 - Atıklar, değerlendirilmesi veya çevreye olan zararlarının en aza
indirilmesi için fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlere tabi tutulurlar.
Depo tesisine gidecek olan atıkların % 60`dan fazla su içermesi yasaktır. Ek11 A`da belirtilen çeşitli parametrelerin sınır değerlerinin sağlanmaması
halinde atıklar, fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulduktan
ve Ek-11 A`da belirtilen değerler sağlandıktan sonra düzenli depo tesisinde
depolanır.
YAKMA
MADDE 16 - (Değişik: R.G.: 25.09.1999/23827`de yayımlanan Yönetmelik, m.1)
(EK-6)`da yer alan atıkların yakılması sırasında uyulması gereken esaslar ve
limit değerler şunlardır.
a) Tesislerde yanma odasına bağlı bir son yanma bölümünün bulunması, yakma
fırınındaki ilk bölme sıcaklığının en az 900 øC de tutulması, sıcaklığın
sürekli kaydedilerek kontrol edilmesi, son yanma bölümünde ek bir brülörün
bulunması, sıcaklık alt sınırın altına düşünce brülörün otomatik olarak
devreye girmesi, bu bölümde en düşük yakma sıcaklığının 1200 øC ve alıkoyma
süresinin en az 2 saniye olması zorunludur. Bu brülörler, yakıcının çalışmaya
başlatılması veya durdurulması sırasında yakıcı sıcaklığının düşmesinin neden
olacağı tam olmayan yanmayı önlemek amacıyla kullanılır.
Yakma tesisinde;
1 - Sistemin işletmeye alınmasında gerekli minimum yakıcı odası sıcaklığına
erişinceye kadar,
2 - İstenen minimum yakıcı sıcaklığı elde edilinceye kadar,
3 - Yakıcıdan çıkan emisyonların, emisyon limit değerleri altında tutulması
için kullanılan ekipmanlarda bir arıza meydana geldiği zaman,
tehlikeli atık beslemesini durdurmak için bir sistemin olması zorunludur.
Tehlikeli atıkların yakıldığı tesisler, mümkün olduğunca tam yanmanın
sağlanabileceği şekilde işletilmelidir. Bunu sağlamak için bazen uygun
tekniklerle atık ön işlemlerinin uygulanması gerekebilir. Yakma tesislerinden
oluşan ısı mümkün olduğunca geri kazanılmalıdır.
b) Yakma tesisinde işletme sırasında yanma gazındaki CO için aşağıda
verilen limit değerler aşılmaz.
1 - Yanma gazında günlük ortalama değer olarak; 50 mg/m3,
2 - Yanma gazında 10 dakikalık ortalama değerler olarak alınan tüm
ölçümlerin en az % 95`inde; 150 mg/m3,
3 - Yanma gazında herhangi bir 24 saat zaman aralığı içinde yarım saatlik
ortalama değerler olarak alınan tüm ölçümlerde; 100 mg/m3.
c) Yakma tesisleri, baca gazlarında aşağıdaki emisyon limitlerini
geçmeyecek şekilde tasarlanır, donatılır ve işletilir. Yanma gazları kontrollü
bir şekilde baca yardımıyla atmosfere atılır. Tesisin baca yüksekliği,
02.11.1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliğine göre tasarlanır ve uygulanır. Yakma tesisleri baca
gazlarında aşağıdaki emisyon limit değerleri aşılmaz.
1 - Günlük ortalama değerler:
- Toplam toz 10 mg/m3
- Toplam organik karbon olarak ifade edilen
gaz ve buhar halinde organik maddeler 10 mg/m3
- Hidrojen Klorür (HCL) 10 mg/m3
- Hidrojen Florür (HF) 1 mg/m3
- Kükürt dioksit (SO2) 50 mg/m3
- Azot monoksit ve azot dioksit (NO2) olarak 200 mg/m3
2) Yarım saatlik ortalama değerler:
- Toplam toz 30 mg/m3
- Toplam organik karbon olarak ifade edilen
gaz ve buhar halinde arganik maddeler 20 mg/m3
- Hidrojen Klorür (HCL) 60 mg/m3
- Hidrojen Florür (HF) 4 mg/m3
- Kükürt dioksit (SO2 olarak) 200 mg/m3
- Azot monoksit ve azot dioksit (NO2 olarak) 400 mg/m3
3) Minumum yarım saatlik ve maksimum sekiz saatlik bir örnekleme sürecinde
tüm ortalama değerler:
- Kadmiyum ve bileşikleri (Cd olarak) Toplam
- Talyum ve bileşikleri (TI olarak) 0.05 mg/m3
- Civa ve bileşikleri (Hg olarak) Toplam
0.05 mg/m3
_
- Antimon ve bileşikleri (Sb olarak) |
- Arsenik ve bileşikleri (As olarak) |
- Kurşun ve bileşikleri (Pb olarak) |
- Krom ve bileşikleri (Cr olarak) |
- Kobalt ve bileşikleri (Co olarak) > Toplam
- Bakır ve bileşikleri (Cu olarak) | 0.5 mg/m3
- Mangan ve bileşikleri (Mn olarak) |
- Nikel ve bileşikleri (Ni olarak) |
- Vanadyum ve bileşikleri (V olarak) |
- Kalay ve bileşikleri (Sn olarak) |
_|
Bu ortalama değerler, ilgili ağır metal emisyonlarının gaz ve buhar
şeklinde olanlarıyla beraber metal bileşiklerini de kapsamaktadır. Ölçümlerle
ilgili teknikler (EK-16)`da verilmektedir.
d) Dioksin ve furan emisyonları en ileri tekniklerle azaltılır. Minimum
altı saat ve maksimum sekiz saatlik örnekleme süresinde ölçülen tüm ortalama
değerler 0.1 ng/m3 limit değerini aşmamalıdır.
Bu limit değer dioksin ve furan izomerleri konsantrasyonlarının toplamı
olarak tarif edilir ve bu toplam (EK-17)`de belirtildiği şekilde hesaplanır.
Baca gazı ölçümlerinin bu maddenin (b), (c) ve (d) bentlerindeki emisyon
limit değerlerine uygunluğunu karşılaştırmak için ölçüm sonuçları, sıcaklık
273 øK, basınç 101,3 kPa, % 11 oksijen ve kuru gaza göre standartlaştırılır.
(*14)
DENEME YAKMASI
MADDE 17 - (Değişik: R.G.: 25.09.1999/23827`de yayımlanan Yönetmelik, m.2)
Bir atık yakma tesisinin işleticisi lisans almadan önce, tesiste yakılacak
atığı analiz etmek ve atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak
emisyonların ve atıksuların ilgili standartları sağladığını ispat etmek
amacıyla deneme yakması yapmakla yükümlüdür.
Tesis işleticisi deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını
hazırlar ve Bakanlık onayına sunar. Deneme yakması, deneme yakması planı
Bakanlıkça onaylanmadan başlatılamaz.
Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı doğrultusunda ilgili
yönetmeliklerde yer alan standartlar ve esaslara uyulduğunun ispatı amacıyla
yapılan deneme yakması sonunda bir rapor hazırlanarak onaylanmak üzere
Bakanlığa gönderilir. Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı
ticari yakma tesisleri için deneme yakmasında, yüksek klor bileşeni, yüksek
kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınır.
Deneme yakması planı ve raporu Tehlikeli Atık Komisyonunda değerlendirilir.
Deneme yakması planını ve raporunu değerlendirmek üzere Komisyonda görev almak
amacıyla Komisyonca üniversitelerden iki öğretim üyesi belirlenir.
Yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların
haricinde atık yakılması söz konusn olduğunda yeni bir deneme yakması
yapılması ve deneme yakması raporunun hazırlanarak Bakanlık onayına sunulması
zorunludur. (*15)
DÜZENLİ DEPO TESİSLERİ
MADDE 18 - Depolama işlemi sırasında alınan önlemlerin yeterli olduğu veya
atığın özelliği sebebi ile depolama işleminde çevrenin olumsuz yönde
etkilenmeyeceğinin ispat edilmesi hallerinde, atıklar depolanabilir veya bu
amaçla depo tesisi kurulmasına izin verilebilir. Bu durumda da Ek-11 A`da
belirtilen sınır değerler aşılamaz.
Atıkların evsel katı atıklardan ayrı olarak işleme tabi tutulması ve
depolanması esastır. Ek-13`de belirtilen çeşit ve miktarlardaki atıklar evsel
katı atık depo tesislerine depolanamaz. Ancak Ek-12`de yeralan konsantrasyon
limitlerini aşmamak ve Bakanlıktan izin almak kaydı ile evsel katı atık depo
sahalarına depolanabilir.
TEK TÜR ATIK DEPO TESİSLERİ
MADDE 19 - Ön işleme rağmen Ek-11 A`da belirtilen kriterleri sağlamayan tek
bir atık türü veya birbirine yakın özellikteki atıklar özel depo tesisinde
depolanabilir. Bu durumda, atığın çeşidine bağlı olarak, Bakanlık, depo
tesisleri için istenen asgari şartların yanında başka şartlar istemeye
yetkilidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ARA DEPOLAMA VE ARITIM TESİSLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
ARA DEPOLAMA TESİSLERİ
MADDE 20 - (Değişik birinci fıkra: R.G.: 25.09.1999/23827`de yayımlanan
Yönetmelik, m.3) Atıkların nihai bertarafı için uygun yer bulunamaması veya
depolamadan önce bazı fiziksel, kimyasal işlemlerin yapılıyor olması sebebi
ile atıklar ara depolarda geçici olarak depolanabilir. Bu depolarda bekleme
süresi 1 yılı aşamaz. Bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir.
Arıtım ve bertaraf tesislerinin içinde bulunan ara depolama tesisleri hariç,
ayrı alanlarda kurulan ara depolama tesisleri için Bakanlıktan ön lisans ve
lisans alınması zorunludur. (*16)
Ara depolama ve işleme tesislerinde;
a) Giriş, depolama ve çalışma kısımları,
b) Yangın söndürme sistemleri,
c) Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri,
d) Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan,
bulunur.
Herhangi bir kaza halinde derhal müdahale edilebilmesi için atık taşıyan
borular ile depolama konteynerlerinin yer üstüne tesisi zorunludur. Kirli su
kaçağının mümkün olduğu tesis bölgelerinde, kirli suyun yer altına sızmaması
ve etrafındaki toprakları kirletmemesi için gerekli sızdırmazlık tedbirleri
alınır.
Bölgeden atılan yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanır ve
04.09.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Su Kirliliği
Kontrolu Yönetmeliğinde yeralan sınır değerlere uygun şekilde arıtılır. Bu tür
arıtma tesislerinde üretilen arıtma katıları ve çamurları bu Yönetmelik
kapsamında bertaraf edilir.
ATIKLARIN TESİS İÇİNDE TAŞINMASI
MADDE 21 - Katı veya sıvı haldeki atıklar için atığın ve işletmenin
özelliğine göre uygun konteyner ve taşıma şekilleri işletmeler tarafından
belirlenir.
Kapların üzerine atığın çeşidi, kaynağı, miktarı ve depolama tarihi ile
ilgili bilgiler açık olarak yazılır.
TESİS İÇİNDE ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
MADDE 22 - İşleme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atıklar,
özel yerlerde kap veya hazneler içinde; uygulanacak fiziksel, kimyasal,
biyolojik işlemler ve yakma işlemlerine göre ayrı ayrı ve birbiri ile kimyasal
reaksiyona girmeyecek şekilde atık kod numarasına göre depolanır.
Ara depo veya işleme tesislerinin bekletme haznelerinin çürümelere ve
aşınmalara dayanıklı olması ve gerekli emniyet ve kontrol sistemlerini ihtiva
etmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
BERTARAF TESİSLERİNE LİSANS VERİLMESİ
İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
BERTARAF TESİSLERİNE ÖN LİSANS VERİLMESİ
MADDE 23 - Atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler,
kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri,
açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur.
Bu başvurularda;
a) Çevresel etki değerlendirmesi olumlu belgesi,
b) Tesisin kanun, yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde
istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir mühendislik ve
yapılabilirlik raporu,
c) Planlanan tesise ait uygulama ölçeğinde her türlü mühendislik proje ve
raporları,
d) Ek-15`de belirtilen bilgi ve belgelerin
bulunması zorunludur.
Bakanlık projeleri inceler, uygun gördüğü takdirde, tesise ön lisans verir.
BERTARAF TESİSLERİNE LİSANS VERİLMESİ
MADDE 24 - Atık bertaraf tesisi kurmak, işletmek ve kontrolünü yapmak
isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadır.
Bertaraf tesisinde, birden fazla ünitenin olması halinde, farklı birimler
için ayrı ayrı lisans alınır. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji
kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır.
Ön lisans verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak
yapıldığının ve işletme planının değerlendirilip uygunluğunun saptanması
halinde Bakanlıkça tesise lisans verilir. Bu lisans 3 yıl süre ile geçerlidir,
gerekli durumlarda uzatılabilir veya şartlı verilir. Lisans hiç bir şekilde
üçüncü kişilere devredilemez.
LİSANS İPTALİ
MADDE 25 - Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak
çalıştırılmadığının, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığının, tesisle
ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığının veya kaydedilmediğinin tespit
edilmesi halinde, işletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için
aksaklığın önemine ve kaynağına göre 1 ay ile 1 yıl arasında süre verilir. Bu
süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse
tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur veya lisansı iptal edilir.
BERTARAF TESİSLERİNE İNŞAAT RUHSATI VERİLMESİ
MADDE 26 - Atık bertaraf tesislerine inşaat ruhsatı vermeye;
a) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde
mahallin en büyük mülki amiri,
b) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde
belediyeler, büyükşehir belediyesi olan yerlerde Büyükşehir Belediyeleri,
yetkilidir.
YEDİNCİ BÖLÜM
DÜZENLİ DEPO TESİSLERİ İNŞAATI VE İŞLETİLMESİ
YER SEÇİMİ
MADDE 27 - Düzenli depo tesisleri, karstik bölgelerde, içme, kullanma ve
sulama suyu temin edilen veya edilecek olan yeraltı suları koruma
bölgelerinde, taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde kurulmaz, kurulmasına
ve işletilmesine izin verilmez.
(Değişik fıkra: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.3) Depo tesislerinin
yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrolojik, jeoteknik özellikleri,
yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri, mevcut ve planlanan meskun
bölge, ile diğer yapılaşmalar, akaryakıt, gaz ve içme-kullanma suyu naklinde
kullanılan boru hatları, deprem kuşakları ve tektonik koruma bölgeleri ile
diğer zemin hareketleri, toprak özellikleri ve kullanım durumu, hakim rüzgar
yönü, trafik durumu dikkate alınır. Depo alanında gerilim hatları bulunamaz.
Depo tesislerinin en yakın meskun bölgeye mesafesi 3000 metreden az olamaz. Bu
mesafenin sağlanamaması durumunda kısaltılması, Mahalli Çevre Kurulunun uygun
görüşü ve Bakanlığın onayı ile 1000 m`den olmamak koşulu ile mümkündür. (*4)
DEPO ZEMİNİ
MADDE 28 - Depo tesisinin oturacağı zemin doğal olarak sıkışmış ve
kalınlığı en az 3 metre ve kompresibilitesi (Dpr) % 95`den büyük olmak
zorundadır.
Depo tesisi tabanının, maksimum yeraltı su seviyesine mesafesi 2 metreden
az olamaz.
UZUN SÜRELİ ÇEVRE EMNİYETİ
MADDE 29 - Depo tesislerinin bulunduğu alanlar en az 50 yıl süre ile iskana
açılamaz ve 20 yıl süre ile denetlenir.
DEPO TABANININ TEŞKİLİ
MADDE 30 - (Değişik: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.4) Depo tabanı,
sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını önleyecek şekilde düzenlenir. Bunun
için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile plastik geçirimsizlik tabakası
birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eşit düzeyde geçirimsizliği sağlayacak
diğer malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Teşkil edilecek taban Ek-14 A`da
şematik kesiti yer alan değerleri sağlamalıdır. Tabii zemin üzerine
yerleştirilen malzeme kil ise sızdırmazlık tabakasının kalınlığı en az 0.9 m.
dir. Bu tabanın geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k¯ 1x10-9 m/s`den büyük
olamaz. Bu tabaka en fazla 0.3 m`lik üç tabaka halinde sıkıştırılarak döşenir.
Bu tabakanın üstüne serilen plastik geçirimsizlik tabaka kalınlığı (HDPE) en
az 0.25 cm.dir. Plastik tabakanın korunması ince kumlarla sağlanır. Bu
koruyucu kalınlığı en az 0.10 m. dir. Depo tabanına balık sırtı şeklinde bir
form verilir ve tabanın boyuna eğimi % 3`den, enine eğimi de % 1`den küçük
olamaz. (*5)
DREN SİSTEMİ TEŞKİLİ
MADDE 31 - Atık deposunda oluşan sızıntı suları, geçirimsiz tabaka üzerine
döşenen çift drenaj sistemi ile uzaklaştırılır. Dren borularının da içinde
bulunduğu bu tabakaların her birinin kalınlığı 0.30 m.dir. Nihai geçirimlilik
katsayısı k=1.10-4 (on üzeri eksi dört) m/s`den küçük olamaz. Depo tabanında
yeteri kadar dren borusu, ana toplayıcılar ve bacalar bulunur.
Toplanan sızıntı suyu, 04.09.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete`de
yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde öngörülen deşarj limitlerini
sağlayacak şekilde arıtılır.
DEPO TESİSLERİNE DOLGU YAPILMASI
MADDE 32 - (Değişik fıkra: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.5) Depo
gövdesinde depolanacak atıkların ve çıkan sızıntı sularının birbiri ile
çevreye ve ortama zarar verecek reaksiyon meydana getirmemesi ve dolguların
bunu temin edecek şekilde yapılması esastır. Bunun için bazik ve asidik
reaksiyon gösteren atıkların ayrı hücrelere depolanması ve sızıntı sularının
ayrı ayrı toplanması zorunludur. (*6)
Atık hücrelerinin üzeri bir çatı ile kaplanır, dolgu süresince girebilecek
yağmur suyu miktarını azaltacak önlemler alınır ve depo sahasının yağmur suyu
ile dolması önlenir. Hücre, atık ile ilk seferde dolmaz ise, ara örtü olarak
kil ve plastik örtü ile örtülerek, benzer türden atıklarla depolanacak şekilde
hazırlanır. Organik atıklar için gaz drenaj boruları yerleştirilir.
Dolgu çalışmaları sırasında, şev stabilitesini ve araçlarla makinaların
kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak için atığın oluşturduğu eğim 1/3
olacak şekilde yapılır. Atığı getiren araçların geçişleri drenaj sistemine
zarar vermeyecek şekilde planlanır.
Atık kalınlığı en az 1 metreye ulaşana kadar dolgu sahasında sıkıştırma
yapılmaz.
Gövde, atıklar sıkıştırılarak doldurulur ve boşluk bırakılmaz.
(Değişik fıkra: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.5) Koku ve toz çıkaran
atıkların çevreyi olumsuz yönde etkilemesini önleyecek şekilde önlemler
alınır. (*7)
Depo tesisi işletmecileri, depo tabanının işlevini yapıp yapmadığını, yüzey
ve sızıntı suyunun miktar ve özelliklerindeki değişimleri, depo gövdesi
içindeki sıcaklık değişimlerini ve gövdedeki oturmayı devamlı olarak ölçer. Bu
konuda hangi kriterlerin hangi aralıkla ölçüleceği ve ölçüm yöntemleri
belirlenerek Bakanlığa lisans başvurusu sırasında sunulur. Bakanlık lisans
değerlendirmesi sırasında projede bu yönde değişiklik yapabilir, kabul
edebilir veya kısmen kaldırabilir.
Yıllık işletme raporlarında bu ölçümler ayrıntılı olarak bulunmak ve
istendiğinde işletmeciler tarafından Bakanlığa sunulmak zorundadır.
DEPO TESİSİ ÜST ÖRTÜSÜNÜN TEŞKİLİ
MADDE 33 - Ek-14 B`de yeralan şartlara uygun olarak depo tesisine dolgu
işlemi tamamlandıktan sonra, dolgu üst depo gövdesi yüzeysel su girmeyecek
şekilde sızdırmaz hale getirilir. Ek-14 B`de yer alan tabakaların özellikleri
aşağıda belirtilmiştir.
a) Atık üstündeki ilk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zeminden teşkil
edilir ve tabaka kalınlığı 0.5 m.den az olamaz,
b) Depo gövdesinden gaz çıkışı söz konusu ise gaz dren sistemleri
yerleştirilir,
c) Sızdırmazlık temini için kullanılan mineral tabakanın kalınlığı 0.6
m.den küçük, geçirimlilik katsayısı k=1x10-9 (on üzeri eksi dokuz) m/s`den
büyük olamaz,
d) Plastik tabakanın kalınlığının en az 0.25 cm. olması zorunludur,
e) Drenaj tabakası 0.30 m`den az ve geçirimlilik katsayısı k=1x10-4 (on
üzeri eksi dört) m/s`den küçük olamaz,
f) Depo üst yüzeyinin nihai eğiminin en az % 5 ve eğer plastik tabaka
üzerinde sürtünmeyi artırıcı ilave özellikte maddeler yoksa en fazla % 15
olması zorunludur,
g) Sızdırmaz tabaka üstüne serilen tarım toprağı bitki çeşidine bağlı
olarak değişmekle birlikte, kalınlığı 1 m.den az olamaz,
h) Tarım toprağında erozyonu önlemek için gerekli önlemler alınır,
ı) Kapatılan sahanın civarında yeterli sayıda açılan izleme kuyuları ile
gaz ve sızıntı suyu ölçümleri periyodik olarak yapılır. Kayıtlar muhafaza
edilir.
ATIK KABULÜ
MADDE 34 - Depo tesisinde uygun bir kayıt tutma, laboratuvar, veri toplama,
işletme ünitesi bulunur. Sahaya atık getiren bütün araçların taşıma formları
ve atıklarının analiz sertifikaları, gerektiğinde yeniden analiz yapılarak
atık kod numaralarına göre kontrol edilir. Hangi atığın hangi hücreye
depolanacağı atık taşıma formlarının üzerine yazılır. Kayıt belgelerine atık
niteliği de işlenir.
ATIKLARIN EVSEL ATIKLARLA BİRLİKTE DEPOLANMASI
MADDE 35 - Evsel atıklarla birlikte depolanması öngörülen atık karışım
oranı Ek-12`de yeralan değerleri aşamaz. Bu durumda evsel atığın tampon
oluşturma ve kendi kendine biyolojik ayrışmaya uğrama kapasitesini aşmaması
esastır.
DÜZENLİ DEPO TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ
MADDE 36 - Depo tesislerine gelen atıkların kontrolünde;
a) Atıkların depo tesislerinde depolanabilmesi için Ek-11 A`da belirtilen
şartlar aranır. Bu sınır değerleri aşan atıklar ön işleme tabi tutulduktan
sonra depolanır. Ön işleme rağmen bu değerleri sağlayamayan atıklar tek tür
atık depo tesisinde depolanır.
Bu atıkların analizi Ek-11 B`de yeralan DIN ve ISO standartlarına göre
yapılır. Depolama tesisinin işletmesi, bertarafçı tarafından hazırlanan
işletme planına göre yürütülür. Atık bertarafçısı, tesisteki her bir ünite
için ilgili işletme planını, tesisin işletmeye geçebilmesi için Bakanlığa
sunar ve uygun görüldüğü takdirde lisans verilir. İşletme planında önerilen
bir değişiklik uygulanmadan önce Bakanlığın onayına sunulur.
b) İşletme planında aşağıdaki hususlar yer alır:
1) Tesiste işletme planının uygulanmasından sorumlu personelin adı, soyadı,
görevi, unvanı,
2) Tesise kabul edilecek atıkların türü ve bertaraf kapasitesi,
3) Atıklara uygulanacak ön işlemler ve bertaraf metodları,
4) Atık taşıyan araçların park edileceği, yükleneceği ve boşaltılacağı
sahalar ile ilgili bilgiler,
5) Acil durum planları, ilgili sorumlu personel,
6) Tesisin çalışma saatleri.
c) Atık depo alanında aşağıdaki hususlara uyulur:
1) Çalışanlar baret ve tabanı takviyeli ayakkabı giyer,
2) Tesis çalışırken her ay, kapandıktan sonra 6 ayda bir izleme
kuyularından ölçüm yapılır,
3) depo sahasındaki araçların tekerlekleri, yıkama banyosundan geçirilir.
BERTARAF TESİSİNİN KAPATILMASI
MADDE 37 - Bertaraf eden, tesisin kapatılmasından en az 180 gün önce;
a) Tesisinin kapatılması ile ilgili fizibilite etüdünü,
b) Atıkların, sızıntı sularının yağmur sularına ve yeraltı sularına ve/veya
atmosfere olası karışımını kontrol eden ölçüm izleme sistemine ilişkin
planını,
c) Tesiste yer alan ünitelerin her birinin ne şekilde kapanacağı ile ilgili
planını,
d) Tesisin aktif olduğu süre boyunca saha içinde bulunan atıkların
envanterini,
e) Tesiste kalan atıkların, analiz, taşıma ve bertaraflarına ilişkin tüm
metodların ve kapatmada kullanılacak yöntemlerin ayrıntılı tanımı ve
uygulanabilir planlarını,
f) Araç ve malzemenin temizlenmesi, topraktan alınan numuneler ve test
metodlarına ilişkin raporları,
g) Atıklarla kirlenmiş malzemelerin bertaraflarına yönelik planları,
Bakanlığa sunar.
Bertaraf eden, Bakanlıktan kapatma planı onayı almadan ve kapatma sonrası
gereken çevre koruma işlemlerini gerçekleştireceğine dair taahhütname vermeden
tesisi kapatamaz. Kapatma işleminden sonra bertaraf edenin sorumluluğu devam
eder, ölçüm izlemeye ilişkin raporlarını 20 yıl süreyle her yıl sonunda
Bakanlığa iletir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ATIKLARIN SINIRLARÖTESİ TAŞINIMI
ATIKLARIN İTHALİ
MADDE 38 - Atıkların Türkiye`nin yetkisi altında bulunan sahalara ve
serbest bölgelere ithali yasaktır. Ancak, Yönetmelik yayımlandığı tarihe kadar
sektör itibari ile ekonomik değeri haiz atıkları sağlık, araştırma, yakıt ve
benzeri amaçlarla kullandığını belgeleyenlere ithal izinleri, uygun görülecek
süre ve şartlarda yayımlanacak tebliğler doğrultusunda Bakanlıkça verilir.
Bu durumda ihracatçı devletin yetkili otoritesi atıkların sınırlarötesi
taşınımı için Bakanlığa yazılı bildirimde bulunur. Bu bildirim EK-10`da
yeralan bilgi ve beyanları içerir.
ATIKLARIN İHRACI
MADDE 39 - Atıklar;
a) Ülkemizde atıkların bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip
tesislerin bulunmaması halinde,
b) Söz konusu atıkları ithalatçı devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi
durumunda,
ihraç edilebilir.
Bu durumda, atıkların sınırlarötesi taşınımına izin verilmeden önce transit
devletlerin ve atığı ithal edecek devletin yazılı onayları Bakanlıkça alınır.
BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 40 - İhraç edilecek atıklar için EK-10`da yeralan bildirim formu
ihracatçı tarafından doldurularak Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça, bildirim
formunun ithalatçı devletin ve transit devletlerin yetkili makamlarına
gönderildiği tarihten itibaren 60 gün içinde yazılı onay verilmezse ihracat
işlemi başlatılamaz.
TRANSİT DEVLETE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 41 - Ülkemizin transit devlet olması halinde, Bakanlığa EK-10`da
belirtilen şekilde taşımanın planlandığı tarihten en az 60 gün önce bildirimde
bulunulması zorunludur. Bakanlık söz konusu transit taşıma işlemine şartlı
veya şartsız izin verebilir, izin vermeyi reddedebilir veya en geç 60 gün
içinde bildirimde bulunan taraftan bilgi isteyerek yazılı cevabını bildirir.
Bakanlığın izni alınmadan transit geçiş yapılmaz, ulusal yetki alanımız içinde
atık yükü limbo yapılamaz ve aktarılamaz.
ATIKLARIN ULUSLARARASI TAŞINIMINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
MADDE 42 - Atıkların uluslararası taşınımında uygulanacak usul ve esaslar
şunlardır:
a) Taşıyıcı, EK-9 B`de belirtildiği gibi doldurulan taşıma belgesini,
atıkların taşınımına başladığı andan itibaren nihai bertaraf yerine kadar,
taşıma süresince yanında bulundurmak ve bu belgeyi istendiğinde güvenlik ve
taşıma ile ilgili makamların incelemesine sunmak zorundadır.
b) Atıkların sınırlarötesi taşınımından sorumlu olan şahıslar, söz konusu
atıkların teslim edilmesi veya teslim alınması sırasında taşıma belgesini
imzalamakla yükümlüdür.
c) Bertaraf eden, söz konusu atıkları teslim almış olduğunu ve işlemin
bildirimde belirtildiği şekilde tamamlandığını gösteren belgeyi ihracatçıya ve
Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. İhracatçı bu belgeyi alamadığı takdirde
Bakanlık kanalıyla bu durumu ithalatçı devlete bildirir.
d) Atıkların sınırlarötesi taşınımında uluslararası paketleme, etiketleme
ve taşıma standartlarına uyulur.
e) Atıkların sınırlarötesi taşınımının Yönetmeliğe göre tamamlanamadığı
durumlarda, ihracatçı devlet, ithalatçı devletin bilgi verdiği tarihten
itibaren 90 gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacakları başka bir
süre içinde geri almayı temin eder.
GENEL BİLDİRİM
MADDE 43 - İhracatçının bir yıllık süre için genel bir bildirimde
bulunmasına izin verilebilmesi için;
a) Sevk edilecek atıkların cinsi, kesin miktarı veya periyodik listesi gibi
Bakanlığın isteyeceği bilgilerin bulunması,
b) Atıkların aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıması,
c) İhracatçı devletin aynı gümrük giriş-çıkış kapısını kullanması,
d) Atıkların aynı bertaraf tesisine sevk edilmesi,
zorunludur.
YASADIŞI TRAFİK
MADDE 44 - Aşağıdaki durumlarda atıkların taşınımı yasadışı trafiktir.
a) Bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken bildirimlerde bulunulmaması,
b) Yetkili otoritenin bu Yönetmelik ile belirtilen izninin bulunmaması,
c) Yetkili otoritenin izninin hileli veya yalan beyan sonucu elde edilmesi,
d) Belgelerin içeriğine tümüyle veya kısmen uymadan ülke yetki alanına
girilmesi,
e) Uluslararası sözleşmelere ve bu Yönetmeliğe aykırı olarak atıkların
bertaraf, boşaltım ve/veya nakil aracıyla birlikte terkedilmesi,
İhracatçı, kendisine yasadışı trafik hakkında bilgi verildiği tarihten
itibaren 30 gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacağı başka bir süre
içinde, atıkların ihracatçı veya üretici ya da ihracatçı devletin kendisi
tarafından ülkesine iadesini temin edecektir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU
MADDE 45 - Atık Yönetimi Komisyonu, Çevre Bakanlığından bir yetkilinin
başkanlığında ve Bakanlık makamının Oluru ile kurulur. Çalışma usul ve
esasları Komisyonca belirlenir.
Komisyon Bakanlığın talebi üzerine en az 13 üye ile toplanır. Toplantıya
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde
başkanın oyu iki oy sayılır. Lüzum görüldüğünde alt komisyonlar teşkil
edilerek çalışma sürdürülebilir.
KOMİSYON OLUŞUMU
MADDE 46 - Atık Yönetimi Komisyonu Bakanlığın ilgili birimlerinden 4,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 1, Sağlık Bakanlığından 1, Dış Ticaret
Müsteşarlığından 1, Gümrük Müsteşarlığından 1, Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığından 1, Bakanlıkça belirlenecek sanayi kuruluşlarından 3 ve ilgili
meslek odasından 2, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret
Borsaları Birliği ve ilgili belediyeden 1`er kişi ve Yüksek Öğretim Kurulunca
belirlenecek ilgili bilim dalından 2 öğretim üyesi, Kimya Sanayicileri
Derneğinden 1 olmak üzere 19 kişiden oluşur.
KOMİSYONUN GÖREVLERİ
MADDE 47 - Komisyonun görevleri şunlardır:
a) (R.G.15.06.1997/23020`de yayımlanan yönetmelik, m.4 ile yürürlükten
kaldırılmıştır - Yürürlük: Yayımı tarihinde) (*12)
b) Bu Yönetmelik hükümlerine işlerlik kazandırmak,
c) Ulusal ve uluslararası bilgi değişimini sağlayarak gerekli gördüğü
hükümleri güncelleştirmek ve eksikliklerini gidermek için görüş bildirmek,
d) Gerekli durumlarda danışman olarak görev yapmak,
e) Atıklardan kaynaklanan kazalarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak.
Komisyon kararları Çevre Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.
YÖNETMELİĞE AYKIRILIK
MADDE 48 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre
Kanunu`nun ilgili cezai hükümleri uygulanır.
DÜZENLEME YETKİSİ
MADDE 49 - Aksine hüküm bulunmadığı hallerde Bakanlık, bu Yönetmeliğin
uygulanmasını sağlamak üzere her türlü düzenlemeyi yapmakla yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşaasına
ve işletilmesine başlanan mevcut atık bertaraf tesisi ile atık bertaraf tesisi
için başvuran fabrikalar ve belediyeler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten sonra 6 ay içinde tesislerin yeri, kapasite ve teknik özellikleri ile
ilgili bilgi ve dokümanlarla izin almak için Bakanlığa başvurmak zorundadır.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,
mevcut atık yakma tesisleri;
a) 1 yıl içerisinde 17 ve 18 inci maddede yer alan şartları yerine
getirmekle,
b) 6 ay içinde Ek-15`de yer alan bilgileri sağlamakla,
c) 1,5 yıl içinde lisans almakla,
yükümlüdürler.
GEÇİCİ MADDE 3 - Atık üreticileri ve belediyeler atık bertarafına ilişkin
plan ve projelerini Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1,5 yıl
içinde hazırlayarak Bakanlığa sunmak ve 3 yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine
uymak zorundadırlar.
GEÇİCİ MADDE 4 - Atık üreticileri Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 4 ay içinde atık beyan formunu doldurmak ve Bakanlığa göndermek
zorundadır.
GEÇİCİ MADDE 5 - (Ek: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.6) Mevcut atık
yakma tesisleri 25.12.1996 tarihinden itibaren 3 ay içinde bu Yönetmeliğin 16
ncı, 17 nci maddelerinde yer alan şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.
GEÇİCİ MADDE 6 - (Ek: R.G.: 25.09.1999/23827`de yayımlanan Yönetmelik, m.4)
27.08.1995 tarihinden önce inşaatı tamamlanmış tehlikeli atık düzenli depolama
tesislerinin lisans alabilmeleri için, işletmecilerin Bakanlığa 1999 yılı
sonuna kadar müracaat etmeleri gereklidir. Bu durumda tesiste ilk jeomembran
tabakadan itibaren bu Yönetmelikteki tüm kriter ve esasları sağlayacak şekilde
proje revizyonu yapılarak, Bakanlık onayına sunulur. Onaylanan proje
doğrultusunda inşaat revizyonu yapılır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 50 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 51 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.
EK-1
ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER
Aşağıda belirtilen kriterler kapsamına giren maddeler atık olarak
tanımlanır.
1 - Standart dışı ürünler,
2 - Sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürünler,
3 - Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan
maddeler (kontamine olmuş maddeler),
4 - Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (temizleme
işlemi atıkları, ambalaj atıkları),
5) Kullanılmayan kısımlar (atık piller ve katalizörler),
6 - Yararlı performans gösteremeyen maddeler (kontamine olmuş asitler),
7 - Endüstriyel proses kalınlıkları (destilasyon atıkları),
8 - Kirliliğin önlenmesi amacı ile kullanılan proses kalıntıları (yıkama
çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler),
9 - Yüzey işlemleri kalıntıları (torna atıkları ve benzeri),
10 - Hammadde işleme proses kalıntıları (petrol slopları, madencilik ve
benzeri),
11 - Değerini kaybetmiş olan maddeler (PCB`lerle kontamine olmuş yağlar),
12 - İhracatçı ülkenin kanunlarına göre yasak getirilmiş olan maddeler,
13 - Yeniden kullanım veya geri kazanım amacı ile getirilen maddeler,
14 - Kontamine olmuş alanın iyileştirme çalışmalarından doğan maddeler,
15 - Yukarıda bahsedilen kategorilere ait olmayan fakat üretici ya da
ihracatçı tarafından atık olarak kabul edilen maddeler,
16 - Yukarıda belirtilmeyen üretim atıkları,
atıktır.
EK-2
BERTARAF YÖNTEMLERİ
A. KAYNAK GERİ KAZANIMINA, YENİDEN İŞLEMEYE, ARAZİ ISLAHINA,
DOĞRUDAN TEKRAR KULLANIMA VEYA ALTERNATİF KULLANIMLARA
OLANAK VERMEYEN İŞLEMLER
A. Bölümü uygulamada karşılaşılan tüm bertaraf işlemlerini kapsamaktadır.
D1-A Toprağın altında düzenli depolama (boş maden yatakları ve benzeri),
D1-B Toprağın üstünde düzenli depolama (arazide depolama ve benzeri),
D2 Arazi işleme (sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya
uğraması, ve benzeri),
D3 Derine enjeksiyon (pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına
veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),
D4 Yüzey doldurma (Sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve
lagünlere doldurulması),
D5 Özel işlemli arazi depolaması,
D8 Bu ekte yer almayan ve A Bölümündeki işlemlerden herhangi biri
yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden
olan biyolojik işlemler,
D9 Bu ekte yer almayan ve A Bölümündeki işlemlerin herhangi biri yoluyla
atılan nihai bileşiklerin oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal
işlemler (buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon, nötrleştirme, çökeltme
ve benzeri),
D10 Yakma (Özel yakma fırınlarında),
D12 Nihai depolama (bir madende konteyner içine yerleştirme, ve benzeri),
D13 A Bölümünde belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan
önce harmanlama veya karıştırma,
D14 A Bölümünde belirtilen işlemlere tabi tutulmak üzere yeniden
ambalajlama,
D15 A Bölümünde belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak
üzere depolama,
B. KAYNAK GERİ KAZANIMINA, YENİDEN İŞLEMEYE, ARAZİ ISLAHINA,
DOĞRUDAN TEKRAR KULLANIMA VEYA ALTERNATİF KULLANIMLARA
OLANAK VEREN YÖNTEMLER
R1 Yakıt olarak kullanma (doğrudan yakma dışında) veya enerji üretimi
için diğer şekillerde yararlanma,
R2 Solvent (çözücü) ıslahı/geri kazanımı,
R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/yeniden
işlenmesi,
R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/yeniden işlenmesi,
R5 Diğer anorganik maddelerin ıslahı/yeniden işlenmesi,
R6 Asitlerin veya bazların geri kazanımı,
R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların geri kazanımı,
R8 Katalizörlerin parçalarının geri kazanımı,
R9 Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya önceden kullanılmış
yağların diğer kullanımları,
R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi
ıslahı,
R11 R1-R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek artık maddelerin
kullanımı,
R12 Atıkların R1-R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak
üzere değişimi,
R13 Maddelerin B Bölümünde belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi
tutulmak üzere biriktirilmesi,
EK-3
TEHLİKELİ ATIK ÜRETİLMESİNE NEDEN OLAN AKTİVİTELER
ZİRAAT ÇİFTÇİLİK ENDÜSTRİSİ
A100 Ziraat, orman işletmeciliği
A101 Toprak işlenmesi (Nadas)
A102 Hayvancılık
A103 Ormanidaresi ve ağaç kesimi
A110 Gıda sektöründe üretilen et ve sebze ürünleri
A111 Et endüstrisi, mezbaha
A112 Süt (mandıra) endüstrisi
A113 Hayvan ve sebze yağı ve içyağı endüstrisi
A114 Şeker endüstrisi
A115 Diğerleri
A120 İçki endüstrisi
A121 Alkol ve ispirto distilasyonu
A122 Bira mayalama
A123 Diğer içkilerin imali
A130 Hayvan yemi imalatı
ENERJİ
A150 Kömür endüstrisi
A151 Kömür ve kömür ürünlerinin üretimi ve hazırlanması
A152 Koklaştırma işlemleri
A160 Petrol endüstrisi
A161 Petrol ve doğal gazın ekstraksiyonu (özütleme)
A162 Petrol rafinasyonu
A163 Petrol ve doğal gazın rafinasyonunda oluşan petrolün ve ürünlerinin
depolanması
A170 Elektrik üretimi
A171 Merkezi ısıtma tesisleri
A172 Merkezi hidrolik tesisleri
A174 Diğer merkezi elektrik tesisleri
A180 Su üretimi
METALURJİ-MAKİNA VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
A200 Metalik cevherlerin ekstraksiyonu
A210 Demir metalurjisi (izabeciliği)
A211 Dökme demir üretimi (kok fırını)
A212 Ham çelik üretimi (pik demiri)
A213 Birincil çelik değiştirme (haddehane)
A220 Demir dışı metalurji (demirsiz maden izabeciliği)
A221 Alüminyum üretimi
A222 Alüminyum metalurjisi
A223 Kurşun ve çinko metalurjisi
A224 Değerli metallerin metalurjisi
A225 Demir dışı diğer metallerin metalurjisi
A226 Demirli pirinç endüstrisi
A227 Elektrodların üretimi
A230 Dökümhane ve metal işleme işlemleri
A231 Demirli metal dökümhaneleri
A232 Demir dışı metal dökümhaneleri
A233 Metal işleme (makina ile ilgili olanlar hariç)
A240 Mekanik, elektrik ve elektronik yapımı
A241 Makinede işleme
A242 Isıl işlem
A243 Yüzey işlemi
A244 Boya tatbiki
A245 Montaj, tel döşeme
A246 Batarya ve kuru pillerin üretimi
A247 Elektrik telleri ve kablolarının üretimi (Kaplama, galvanizleme,
izolasyon)
A248 Elektronik parçaların üretimi
NON-METALİK MİNERALLER-İNŞAAT MALZEMELERİ
SERAMİK-CAM
A260 Metal dışı minerallerin madenciliği ve taş ocağı işletmeciliği
A270 Seramik, cam, inşaat malzemelerin yapımı
A271 Kreç, çimento ve sıva üretimi
A272 Seramik ürünlerin imali
A273 Asbest-çimento karışımı ürünlerin imali
A274 Diğer inşaat malzemelerinin üretimi
A275 Cam endüstrisi
A230 İnşaat, inşaat alanları, yeşil saha
BİRİNCİL KİMYA ENDÜSTRİSİ
A300 Birincil Kimyasalların ve kimyasal hammadde stoklarının üretimi
A301 Klor endüstrisi
A351 Gübre üretimi
A401 Birincil anorganik endüstriyel kimyasalların diğer üretimleri
A451 Petrol ve kömür endüstrisi
A501 Temel plastik malzemelerin üretimi
A551 Diğer birincil organik kimyasal üretimi
A601 Yağların kimyasal arıtımı, deterjanlar için gerekli esas maddelerin
üretimi
A651 Farmasotiklerin, pestisidlerin, biyosidlerin ve yabani ot
öldürücülerin üretimi
A669 Nihai kimyasalların diğer üretimi
BİRİNCİL KİMYASALLARA BAĞLI ÜRÜNLERİ ÜRETEN ENDÜSTRİLER
A700 Mürekkep, cila, boya, yapışkan maddelerin üretimi
A701 Mürekkep üretimi
A702 Boya üretimi
A703 Cila üretimi
A704 Yapışkan madde üretimi
A710 Fotoğrafçılığa ait ürünlerin imali
A711 Işığa duyarlı fotoğraf camı üretimi
A712 Fotoğraf iyileştirme (arıtım) ürünlerinin imali
A720 Parfüm endüstrisi ve sabun ve deterjan ürünlerinin imali
A721 Sabun ürünlerinin imali
A722 Deterjan ürünlerinin imali
A730 Nihai lastik ve plastik maddeler
A731 Lastik endüstrisi
A732 Nihai plastik maddeler
A740 Asbestli ürünlerin imali
A750 Barut ve patlayıcı maddeler üretimi
TEKSTİL VE DERİ-AĞACA DAYALI VE MOBİLYA ENDÜSTRİSİ
A760 Tekstil ve kumaş endüstrisi
A761 Tekstil liflerinin ayrılması
A762 İplikleme, eğirme-bükme, örme
A763 Ağartma, boyama, baskı
A764 Kumaş imalatı
A770 Deri ve kürk endüstrisi
A771 Tabakhaneler, tabaklama (deri)
A772 Kürk ticareti
A773 Ayakkabı ve diğer deri ürünlerinin imalatı
A780 Ahşap ve mobilya endüstrisi
A781 Bıçkıhane, ahşap levhaların üretimi
A782 Ahşap ve mobilya ürünleri imalatı
A790 Çeşitli ilgili endüstriler
KAĞIT-MUKAVVA-BASKI
A800 Kağıt ve mukavva endüstrisi
A801 Kağıt hamuru imali
A802 Kağıt ve mukavva imalatı
A803 Nihai kağıt ürünleri ve mukavva
A810 Baskı, yayıncılık, fotoğrafçılık laboratuvarları
A811 Baskı, yayıncılık
A812 Fotoğrafçılık laboratuvarları
TİCARİ HİZMETLER
A820 Çamaşırhaneler, temizleyiciler, boyahaneler
A830 Ticarethaneler
A840 Ulaştırma, otomobil bakım ve onarım tesisleri
A841 Otomobil bakım ve otomobil onarım tesisleri
A842 Taşıma
A850 Otel, restoran, kahvehaneler
GENEL HİZMETLER
A860 Sağlık hizmetleri
A861 Sağlık Hizmetleri (Hastaneler, poliklinikler, huzur evleri,
laboratuvarlar),
Veterinerlik hizmetleri
A870 Araştırma merkezleri
A871 Araştırma merkezleri (araştırma laboratuvarlarını içerir)
A880 İdari hizmetler, bürolar
EVSEL ÜRETİM
A890 Evsel üretim
KİRLİLİK KONTROLU-ATIK BERTARAFI
A900 Kamuya açık alanların bakım ve temizliği
A910 Kentsel su arıtım tesisleri
A920 Kentsel atık su arıtım tesisleri
A930 Endüstriyel Atıksu Arıtım tesisleri
A931 Yakma
A932 Fiziksel Kimyasal arıtma
A933 Biyolojik arıtma
A934 Atıkların Katılaştırılması
A935 Atıkların toplanması ve/veya yeniden işlenmesi
A936 Yerüstü ve yeraltı depolama işlemleri
YENİDEN ÜRETİM-GERİ KAZANIM
A940 Yeniden üretim işlemleri
A941 Yağların yeniden üretimi
A942 Çözücülerin yeniden üretimi
A943 İyon değiştirme reçinelerinin yeniden üretimi
A950 Geri kazanma işlemleri
EK - 4
(1)TEHLİKELİ ATIK İŞARETLERİ
---------------(1) - (X) İle Gösterilen Tehlikeli Atık İşaretleri sembolleri teknik
nedenlerden dolayı buraya alınamamıştır.
---------------(X) (X)
UNI Hl Patlayıcılar UN3 H3 Parlayıcı sıvılar
Turuncu zemin üzerine Kırmızı zemin üzerine siyah
Siyah sembol veya beyaz sembol
(X) (X)
UN4.1 H4.1 UN4.2 H4.2
Parlayıcı katılar Kendiliğinden yanmaya müsait
Yedi dikey kırmızı çizgi katılar veya atıklar Üst
ile beyaz zemin üzerine yarısı beyaz alt yarısı
siyah sembol kırmızı zemin üzerine siyah sembol
(X) (X)
UN4.3 H4.3 UN5.1 H5.1
Suyla temas halinde parlayıcı Oksitleyici Sarı
gazlar bırakan maddeler veya zemin üzerine
atıklar Mavi zemin üzerine siyah sembol
siyah veya beyaz sembol
(X) (X)
UN5.2 H5.2 UN6.1 H6.1
Organik Peroksitler Zehirli (akut)
Sarı zemin üzerine siyah Beyaz zemin üzerine
sembol siyah sembol
(X) (X)
UN6.2 H6.2 UN8 H8
Enfeksiyonel maddeler Korosif maddeler
siyah sembol Üst yarısı beyaz alt yarısı
siyah zemin üzerine siyah sembol
(X)
UN9 H10
Hava veya suyla temas halinde
toksit gaz bırakılması
Beyaz zeminin üst yarısına
yedi siyah dikey çizgi
EK-5
TEHLİKELİ ATIK LİSTESİ
GENEL ATIK KATEGORİLERİ
Y1 Hastanelerden, tıp merkezlerinden ve kliniklerden kaynaklanan klinik
atıklar,
Y2 Farmasotik ürünlerin üretiminden ve hazırlanmasından kaynaklanan
atıklar,
Y3 Farmasotik ve ilaç atıkları,
Y4 Biyosid ve fitofarmasotiklerin üretiminden,
Y5 Ahşap koruyucu maddelerin üretiminden, hazırlanmasından ve
kullanılmasından kaynaklanan atıklar,
Y6 Organik çözücülerin üretiminden, hazırlanmasından ve kullanılmasından
kaynaklanan atıklar,
Y7 Siyanür ihtiva eden ısıl işlemler ile sertleştirme işlemlerinden
kaynaklanan atıklar,
Y8 Başlangıçta hedeflenen kullanıma uygun olmayan atık madeni yağlar,
Y9 Atık yağ/su, hidrokarbon/su karışımları, emülsiyonlar,
Y10 Poliklorbubifeniller (PCB`ler) ve/veya
Poliklorluterfeniller (PCT`ler) ve/veya
Polibromlubifeniller (PBB`ler) içeren veya bu maddelerle kirlenmiş
atık maddeler ve malzemeler
Y11 Arıtmadan, imbiklemeden ve herhangi bir ısıl işlemden ötürü ortaya
çıkan katranlı artık atıkları,
Y12 Mürekkep, boya, pigment, lake ve cilaların üretiminden,
hazırlanmasından ve kullanılmasından kaynaklanan atıklar,
Y13 Lateks, reçine, plastize edici maddeler ile
yapışkanlar/yapıştırıcıların üretiminden, hazırlanmasından ve
kullanılmasından kaynaklanan atıklar,
Y14 Tanımlanamayan ve/veya yeni ve insan ve/veya çevre üzerindeki
etkileri bilinmeyen araştırma ve geliştirme veya eğitim
faaliyetlerinden kaynaklanan kimyasal madde atıkları,
Y15 Başka bir yasal düzenlemeye konu olmayan patlayıcı karakterde
atıklar,
Y16 Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal madde ve malzemelerin
üretiminden, hazırlanmasından ve kullanılmasından kaynaklanan
atıklar,
Y17 Metal ve plastiklere yüzey işlemleri uygulanmasından kaynaklanan
atıklar,
Y18 Sınai atıkların bertarafı işlemlerinden kaynaklanan atıklar,
AŞAĞIDA BELİRTİLEN METALLERİ İÇEREN ATIKLAR
Y19 Metal karbonilleri,
Y20 Berilyum, berilyum bileşikleri,
Y21 Krom VI (Cr Vl) bileşikleri,
Y22 Bakır bileşikleri,
Y23 Çinko bileşikleri,
Y24 Arsenik, arsenik bileşikleri,
Y25 Selenyum, selenyum bileşikleri,
Y26 Kadmiyum, kadmiyum bileşikleri,
Y27 Antimuan, antimuan bileşikleri,
Y28 Tellür, tellür bileşikleri,
Y29 Civa, civa bileşikleri,
Y30 Talyum, talyum bileşikleri,
Y31 Kurşun, kurşun bileşikleri,
Y32 Anorganik flor bileşikleri-kalsiyum florür hariç,
Y33 Anorganik siyanürler,
Y34 Asitli çözeltiler veya katı haldeki asitler,
Y35 Bazik çözeltiler veya katı haldeki bazlar,
Y36 Asbest (toz ve lifleri)
Y37 Organik fosfor bileşikleri
Y38 Organik siyanürler,
Y39 Fenoller klorofenoller dahil fenol bileşikleri,
Y40 Eterler,
Y41 Halojenli organik bileşikler,
Y42 Halojenli çözücüler dışındaki organik çözücüler,
Y43 Poliklorlu dibenzo furanın herhangi bir türevi,
Y44 Poliklorlu dibenzo para dioksinin herhangi bir türevi,
Y45 Bu ekte belirtilen maddelerin haricindeki bir türevi,
bileşikler (Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
Y46 (Ek: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.7/a) Evlerden toplanan
tehlikeli atıklar
ÖZEL DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULACAK ATIK KATEGORİLERİ
Y 47 Evsel atıkların yakılmasından kaynaklanan atıklar.
EK-6
ULUSAL TEHLİKELİ ATIK LİSTESİ
HASTANELERDEN, TIP MERKEZLERİNDEN VE KLİNİKLERDEN
KAYNAKLANAN KLİNİK ATIKLAR Y1
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
ENFEKSİYONEL MADDELER A861
SAĞLIK HİZMETLERİ (HASTANELER, POLİKLİNİKLER,
MUAYENEHANELER, LABORATUVARLAR)
VETERİNERLİK HİZMETLERİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
KOD NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
____________ ___________________ __________________ _________________
T-Y0101 İLAÇ ATIKLARI H6.1 ZEHİRLİ (AKUT) D10 YAKMA
T-Y0102 HASTANE ATIKLARI H6.2 ENFEKSİYONEL D5 ÖZEL İŞLEMLİ
T-Y0103 TIBBİ LABORATUVAR MADDELER ARAZİ
ATIKLARI DEPOLAMASI
T-Y0104 ENFEKSİYONEL ATIKLAR D8 BİYOLOJİK
T-Y0105 TIBBİ ARITIM ATIKLARI ARITIM
T-Y0106 ENFEKSİYONEL D9 FİZİKSELMADDELER İÇEREN KİMYASAL
DİĞER ATIKLAR ARITIM
R1 YAKIT OLARAK
KULLANIM VEYA
ENERJİ
ÜRETİMİ İÇİN
DİĞER
ŞEKİLLERDE
YARARLANMA
R4 METALLERİN VE
METAL BİLEŞİKLERİNİN
ISLAHI/
YENİDEN
İŞLENMESİ
FARMASOTİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNDEN VE HAZIRLANMASINDAN
KAYNAKLANAN ATIKLAR Y2
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________________ _________________________________
- HALOJENLİ ÇÖZÜCÜLER DIŞINDAKİ A551
ORGANİK ÇÖZÜCÜLER - DİĞER BİRİNCİL ORGANİK KİMYASAL
- INERT POLİMERLEŞMİŞ ÜRETİMİ
MATERYALLER HARİÇ A669
ORGANOHALOJEN BİLEŞİKLERİ - NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
- AROMATİK BİLEŞİKLER; A651
POLİSİKLİK - FARMASOTİKLERİN, PESTİSİDLERİN,
VE HETEROSİKLİK ORGANİK BİYOSİDLERİN VE YABANİ OT
BİLEŞİKLER ÖLDÜRÜCÜLERİN ÜRETİMİ
- ORGANİK NİTROJEN BİLEŞİKLERİ;
ÖZELLİKLE ALİFATİK AMİNLER
- ORGANİK NİTROJEN BİLEŞİKLERİ;
ÖZELLİKLE AROMATİK AMİNLER
- SÜLFÜRLÜ ORGANİK BİLEŞİKLER
- ORGANİK ASİTLER
- ECZACILIĞA VEYA VETERİNERLİĞE
AİT BİLEŞİKLER
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y0201 ORGANİK ÜRÜNLERİN H6.1 ZEHİRLİ D10 YAKMA
SENTEZİNDEN OLUŞAN (AKUT) D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
SIVI, DAMITMA DEPOLAMASI
ARTIKLARI D3 DERİNE ENJEKSİYON
T-Y0202 KATI, DAMITMA D8 BİYOLOJİK ARITIM
ARTIKLARI D9 FİZİKSEL-KİMYASAL
T-Y0203 ÜRETİM KALINTILARI, ARITIM
İŞLEM ATIĞI VE R1 YAKIT OLARAK
ORGANİK SENTEZLERDEN KULLANMA VEYA
ÇIKAN YAN ÜRÜNLER ENERJİ ÜRETİMİ
T-Y0204 2,4 DİMETİLFENOL İÇİN DİĞER
Y-Y0205 DİMETİLFTALAT ŞEKİLLERDE YARARL.
T-Y0206 ORGANO-ARSENİK R2 SOLVENT ISLAHI/
BİLEŞİKLER VEYA GERİ KAZANIMI
ARSENİKTEN, R3 SOLVENT OLARAK
ECZACILIĞA AİT KULLANILMAYAN
FARMASOTİKLERİN ORGANİK MADDELERİN
ÜRETİMİ ESNASINDA ISLAHI YENİDEN
OLUŞAN ATIKSU-ARITIM İŞLENMESİ
ÇAMURLARI
T-Y0207 ORGANO-ARSENİK R4 METALLERİN VE
BİLEŞİKLER VEYA METAL BİLEŞİKLERİARSENİKTEN ECZACILIĞA NİN ISLAHI/YENİDEN
AİT FARMOSOTİKLERİN İŞLENMESİ
ÜRETİMİNDE, ANİLİN R5 DİĞER ANORGANİK
ESASLI BİLEŞİKLERİN MADDELERİN
DAMITIMINDAN ÇIKAN, ISLAHI/YENİDEN
DAMITMA KATRAN İŞLENMESİ
ARTIKLARI R6 ASİTLERİN VEYA
T-Y0208 ORGANO-ARSENİK BAZLARIN GERİ
BİLEŞİKLER VEYA KAZANIMI
ARSENİKTEN ECZACILIĞA R7 KİRLİLİĞİN
AİT FARMASOTİKLERİN AZALTILMASI İÇİN
ÜRETİMİNDE AĞARTMA KULLANILAN
İŞLEMİNDE KULLANILAN PARÇALARIN GERİ
AKTİF KARBONUN KAZANIMI
KULLANILMASINDAN R8 KATALİZÖRLERİN
ÇIKAN ARTIKLAR PARÇALARININ GERİ
T-Y0209 DİĞER ATIKLAR KAZANIMI
FARMASOTİK VE İLAÇ ATIKLARI Y3
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ENFEKSİYONEL MADDELER A861
- SAĞLIK HİZMETLERİ (HASTANELER, POLİKLİNİKLER,
MUAYENEHANELER, LAB.), VETERİNERLİK HİZMETLERİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y0101 İLAÇ ATIKLARI H6.1 ZEHİRLİ (AKUT) D10 YAKMA
T-Y0102 HASTANE ATIKLARI H6.2 ENFEKSİYONEL D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
T-Y0103 TIBBİ LABORATUVAR MADDELER DEPOLAMASI
ATIKLARI D3 DERİNE ENJEKSİYON
T-Y0104 ENFEKSİYONEL ATIKLAR D8 BİYOLOJİK ARITIM
T-Y0105 TIBBİ ARITIM D9 FİZİKSEL-KİMYASAL
ATIKLARI ARITIM VEYA ENERJİ
T-Y0106 ENFEKSİYONEL MADDELER ÜRETİMİ İÇİN DİĞER
İÇEREN DİĞER ŞEKİLLERDE
FARMASOTİK VE İLAÇ YARARLANMA
ATIKLARI R3 SOLVENT OLARAK
KULLANILMAYAN
ORGANİK MADDELERİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
BİYOSİD VE FİTOFARMASOTİKLERİN ÜRETİMİNDEN, HAZIRLANMASINDAN
VE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR Y4
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- BİYOSİD VE FİTOFARMASOTİK A101
(FAMİLYASI/TÜRLERİ) - TOPRAK İŞLENMESİ (NADAS)
A651
- FARMASOTİKLERİN, PESTİSİDLERİN,
BİYOSİDLERİN VE YANABİ OT ÖLDÜRÜCÜLERİN
ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y0401 PESİTİSİD ARTIKLARI H6.1 ZEHİRLİ D10 YAKMA
T-Y0402 HERBİSİDLERİ VE (AKUT) D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
GELİŞME DÜZENLEYİ- H3 YANICI DEPOLAMASI
CİLERİNİ DE İÇEREN SIVILAR D3 DERİNE ENJEKSİYON
BİTKİ BAKIM ÜRÜNLERİ D8 BİYOLOJİK ARITIM
T-Y0403 KARBOMAT PESTİSİDLERİ D9 FİZİKSEL-KİMYASAL
T-Y0404 ARSENİKLİ PESTİSİDLER ARITIM VEYA ENERJİ
T-Y0405 ORGANOKLORLU ÜRETİMİ İÇİN DİĞER
PESTİSİDLER ŞEKİLLERDE
T-Y0406 TRİAZİNLİ PESTİSİDLER YARARLANMA
T-Y0407 FENOKSİ PESTİSİDLER R2 SOLVENT ISLAHI/
T-Y0408 FENİL ÜRE GERİ KAZANIMI
PESTİSİDLERİ R3 SOLVENT OLARAK
T-Y0409 BENZOYİK TÜREVİ OLAN KULLANILMAYAN
PESTİSİDLER ORGANİK MADDELERİN
T-Y0410 DİLİYOKORBOMAT ISLAHI/YENİDEN
PESTİSİDLER İŞLENMESİ
T-Y0411 FİTALAMİD TÜREVİ R6 ASİTLERİN VEYA
OLAN PESTİSİDLER BAZLARIN GERİ
T-Y0412 BAKIR ESASLI KAZANIMI
PESTİSİDLER R8 KATALİZÖRLERİN
T-Y0413 CİVA ESASLI PARÇALARININ GERİ
PESTİSİDLER KAZANIMI
T-Y0414 NİTROFENOL
SUBSTİTİENTLİ
PESTİSİDLER
T-Y0415 BİPİRİDİLYUM
PESTİSİDLERİ
T-Y0416 ORGANOFOSFORLU
PESTİSİDLER
T-Y0417 ORGANOKALAY
PESTİSİDLER
T-Y0418 PESTİSİDLER
T-Y0419 1,2-BUTİLEN OKSİT
T-Y0420 TERSİYER-OKTİL
MERKAPTAN
T-Y0421 KUMARİN TÜREVİ
OLAN PESTİSİDLER
T-Y0422 ASETALDEHİD
T-Y0423 BİYOSİD VE FARMASOTİK
TÜRLERİ İÇEREN DİĞER
ATIKLAR
AHŞAP KORUYUCU KİMYASALLARIN ÜRETİMİNDEN, HAZIRLANMASINDAN
VE KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR Y5
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ ________________________________
- +6 DEĞERLİ KROM BİLEŞİKLERİ A781
- BAKIR BİLEŞİKLERİ - BIÇKIHANE, AHŞAP LEVHALARIN ÜRETİMİ
- ARSENİK, ARSENİK BİLEŞİKLERİ A782
- KREOZOT (KATRAN RUHU) - AHŞAP VE MOBİLYA ÜRÜNLERİ İMALATI
- FENOLLER, LOROFENOL İÇEREN A401
FENOL BİLEŞİKLERİ - BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL
KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMLERİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y0501 PENTAKLOROFENOL VEYA H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
KRESOL İÇEREN AHŞAP (AKUT) DEPOLAMASI
KORUYUCU MADDE H12 EKOTOKSİK D10 YAKMA
ATIKLARI D3 DERİNE ENJEKSİYON
T-Y0502 PENTAKLOROFENOL VE D8 BİYOLOJİK ARITIM
ORGANİK AHŞAP KORUYUCU D9 FİZİKSEL-KİMYASAL
MADDE İÇEREN ÇAMURLAR ARITIM
T-Y0503 ANORGANİK AHŞAP R1 YAKIT OLARAK
KORUYUCU MADDE KULLANMA VEYA
İÇEREN ÇAMURLAR ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
T-Y0504 KATILAR DİĞER ŞEKİLLERDE
T-Y0505 SIVILAR YARARLANMA
T-Y0506 PENTAKLOROFENOL VE/VEYA R2 SOLVENT ISLAHI/
KREOZOT KULLANILAN AHŞAP GERİ KAZANIMI
KORUYUCU PROSFSLERDEN R3 SOLVENT OLARAK
ÇIKAN, ATIKSU ARITIMI KULLANILMAYAN
DİP-SEDİMENT ÇAMURU ORGANİK MADDELERİN
T-Y0507 YUKARIDA VERİLEN TEMEL ISLAHI/YENİDEN
BİLEŞENLERİ İÇEREN DİĞER İŞLENMESİ
AHŞAP KORUYUCU R4 METALLERİN VE METAL
KİMYASALLARIN ATIKLARI BİLEŞİKLERİNİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
R6 ASİTLERİN VEYA
BAZLARIN GERİ
KAZANIMI
R7 KİRLİLİĞİN
AZALTILMASI İÇİN
KULLANILAN
PARÇALARIN GERİ
KAZANIMI
R8 KATALİZÖRLERİN
PARÇALARININ GERİ
KAZANIMI
ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN ÜRETİMİNDEN, HAZIRLANMASINDAN VE
KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR Y6
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- HALOJENLİ ORGANİK ÇÖZÜCÜLER A551
- HALOJENLİ ÇÖZÜCÜLER DIŞINDA - DİĞER BİRİNCİL ORGANİK KİMYASAL ÜRETİMİ
ORGANİK ÇÖZÜCÜLER
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y0601 HALOJENLİ ÇÖZÜCÜLER H3 YANICI SIVILAR D10 YAKMA
(KLOR KONSANTRASYONU H4.2 KENDİLİĞİNDEN R2 ÇÖZÜCÜ ISLAHI/GERİ
>2 %) YANMAYA MÜSAİT KAZANIMI
T-Y0602 YANICI ÖZELLİĞİ KATILAR VEYA D3 DERİNE ENJEKSİYON
YÜKSEK OLAN KLORLU ATIKLAR D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
ÇÖZÜCÜ KARIŞIMLARI H12 EKOTOKSİK DEPOLAMASI
T-Y0603 YÜKSEK DERECEDE D8 BİYOLOJİK ARITIM
KİRLENMİŞ ÇÖZÜCÜLERİ D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
İÇEREN, YANICI ARITIM
ÖZELLİĞİ DÜŞÜK OLAN R1 YAKIT OLARAK
KLORLU ÇÖZÜCÜ KULLANMA VEYA
KARIŞIMLARI ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
T-Y0604 KLOROFLORO KARBONLAR DİĞER ŞEKİLLERDE
(FREONLAR) YARARLANMA
T-Y0605 DÜŞÜK HALOJENLİ R7 KİRLİLİĞİN
ÇÖZÜCÜLER (KLOR AZALTILMASI İÇİN
KONSANTRASYONU ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ANORGANİK SİYANÜRLER A233 - METAL İŞLEME (MAKİNA İLE İLGİLİ OLANLAR
HARİÇ)
A242 - ISIL İŞLEM
A243 - YÜZEY İŞLEMİ
A230 - DÖKÜMHANE VE METAL İŞLEME İŞLEMLER
A270 - SERAMİK, CAM, İNŞAAT MALZEMELERİNİN YAPIMI
A710 - FOTOĞRAFÇILIĞA AİT ÜRÜNLERİN İMALİ
A711 - IŞIĞA DUYARLI FOTOĞRAF CAMI ÜRETİMİ
A712 - FOTOĞRAF İYİLEŞTİRME, ARITIM ÜRÜNLERİNİN
İMALİ
A247 - ELEKTRİK TELLERİ VE KABLOLARIN ÜRETİMİ
(KAPLAMA, GALVANİZLEME, İZOLASYON)
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y0701 SİYANÜR İÇEREN ATIK H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
SULAR, BANYOLAR VE (AKUT) DEPOLAMASI
ÇAMURLAR H12 EKOTOKSİK D9 FİZİKSEL-KİMYASAL
T-Y0702 SİYANÜR İÇEREN METAL ARITIM
HİDROKSİT ÇAMURLAR D10 YAKMA
T-Y0703 SİYANÜR İÇEREN D3 DERİNE ENJEKSİYON
SERTLEŞTİRME TUZLARI D8 BİYOLOKİK ARITIM
VE DİĞER KATI, D12 NİHAİ DEPOLAMA
SERTLEŞTİRME ATIKLARI R1 YAKIT OLARAK
T-Y0704 SİYANÜR İÇEREN KULLANMA VEYA
SERTLEŞTİRME TUZLARI ENERJİ ÜRETİMİ
T-Y0705 SİYANÜR İÇEREN İÇİN DİĞER
SERTLEŞTİRME ÇAMURLARI ŞEKİLLERDE
T-Y0706 SİYANÜR (TUZLARI) YARARLANMA
T-Y0707 SİYANÜR (KOMPLEKSLERİ) R4 METALLERİN VE
T-Y0708 DİĞER ATIKLAR METAL
BİLEŞİKLERİNİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
R5 DİĞER ANORGANİK
MADDELERİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
R6 ASİTLERİN VEYA
BAZLARIN GERİ
KAZANIMI
R7 KİRLİLİĞİN
AZALTILMASI İÇİN
KULLANILAN
PARÇALARIN GERİ
KAZANIMI
HEDEFLENEN KULLANIMA UYGUN OLMAYAN ATIK MİNERAL YAĞLAR Y8
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
MİNERAL YAĞLAR A160 - PETROL ENDÜSTRİSİ
A161 - PETROL VE DOĞAL GAZIN EKSTRAKSİYONU
(ÖZÜTLEME)
A162 - PETROL RAFİNASYONU
A163 - PETROL VE DOĞAL GAZIN RAFİNASYONUNDAN
OLUŞAN PETROLÜN VE ÜRÜNLERİN
DEPOLANMASI
A842 - TAŞIMA
A941 - YAĞLARIN YENİDEN ÜRETİMİ
A942 - ÇÖZÜCÜLERİN YENİDEN ÜRETİMİ
A170 - ELEKTRİK ÜRETİMİ
A241 - MAKİNADA İŞLEME
A242 - ISIL İŞLEM
A243 - YÜZEY İŞLEMİ
A247 - ELEKTRİK TELLERİ VE KABLOLARIN
ÜRETİMİ (KAPLAMA, GALVANİZLEME,
İZOLASYON)
A248 - ELEKTRONİK PARÇALARIN ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y0801 NİTROZ İÇEREN YAĞLI H3 YANICI SIVILAR D9 FİZİKSEL-KİMYASAL
EMÜLSİYONLAR H12 EKOTOKSİT ARITIM
T-Y0802 SUYLA KARIŞMAYAN H13 BERTARAF D10 YAKMA
MAKİNA YAĞLARI EDİLDİKTEN SONRA D3 DERİNE ENJEKSİYON
T-Y0803 METAL DELME-KESME HERHANGİ BİR D8 BİYOLOJİK ARITIM
YAĞLARI YOLDAN TEHLİKELİ R1 YAKIT OLARAK
T-Y0804 KLORLU DELME, KESME ÖZELLİK GÖSTEREN KULLANMA VEYA
VE MAKİNA YAĞLARI DİĞER BİR ENERJİ ÜRETİMİ
T-Y0805 SOĞUTMA VE MADDENİN İÇİN DİĞER
SERTLEŞTİRME YAĞI OLUŞUMUNA NEDEN ŞEKİLLERDE
V.S. OLAN MADDELER YARARLANMA
T-Y0806 HİDROLİK YAĞLAR R3 SOLVENT OLARAK
T-Y0807 KLORLU İZOLASYON KULLANILMAYAN
YAĞLARI (YALITIM) ORGANİK MADDELERİN
T-Y0808 İZOLASYON YAĞLARI ISLAHI/YENİDEN
T-Y0809 50 PPM`DEN DAHA AZ İŞLENMESİ
PCB İÇEREN MOTOR VE R7 KİRLİLİĞİN
DİŞLİ YAĞLARI AZALTILMASI İÇİN
T-Y0810 YENİDEN RAFİNASYON VE KULLANILAN
YENİDEN ÜRETİM İÇİN PARÇALARIN GERİ
UYGUN VE 10 PPM, PCB, KAZANIMI
% 0.5 Cl VE % 1.0 R9 KULLANILMIŞ YAĞIN
H2O`DAN FAZLASINI YENİDEN
İÇERMEYEN YAĞLAMA RAFİNASYONU VE
YAĞLARI ÖNCEDEN
T-Y0811 MİNERAL YAĞ KARIŞIMLARI KULLANIMLARI
T-Y0812 DİĞER YAĞLAMA YAĞLARI
T-Y0813 ÖZELLİKLE ORGANİK ÜRÜNLERLE
KİRLENMİŞ EMİCİLER
(ABSORBANLAR, ADSORBANLAR
ÖRN. FİLTRELER VE
FİLTRASYON ORTAMI)
T-Y0814 MİNERAL YAĞ ÜRÜNLERİYLE
KİRLENMİŞ TOPRAK
T-Y0815 KİRLENMİŞ PAÇAVRALAR VE
PAMUKLU ATIK MATERYALLER
T-Y0816 ANORGANİK KAYNAKLI GRES,
MUM YAĞLARI, YAĞLAMA
YAĞLARI VE TABAKALAR
T-Y0817 YÜKSEK ORANDA YAĞ VE
HİDROKARBON İÇERİKLİ
MATERYALLER VE YAĞ VE
SU KARIŞIMLARI
T-Y0818 YAĞLI DEPOLAMA TANKLARININ
TEMİZLENMESİNDEN VE
YIKANMASINDAN ÇIKAN YAĞLI
SU KARIŞIMLARI, ÇAMURLAR
T-Y0819 YAĞLI SİNTİNE SUYU, YAĞLI
BALATA SUYU, TANK
TEMİZLEME SUYU VE
KALINTILARI
T-Y0820 TRANSFORMATÖRLER VE
KONDANSATÖRLER GİBİ
ELEKTRİK GÜÇ
EKİPMANLARINDAN ÇIKAN
PCM İLE KONTAMİNE OLMUŞ
YAĞLAR
T-Y0821 DİĞER ATIKLAR
ATIK YAĞ, SU HİDROKARBON/SU KARIŞIMLARI EMÜLSİYONLAR Y9
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- MİNERAL VEYA BİTKİ YAĞLARI A160 - PETROL ENDÜSTRİSİ
A161 - PETROL VE DOĞAL GAZIN EKSTRAKSİYONU
(ÖZÜTLEME)
A162 - PETROL RAFİNASYONU
A163 - PETROL VE DOĞAL GAZIN RAFİNASYONUNDAN
OLUŞAN PETROLÜN VE ÜRÜNLERİN
DEPOLANMASI
A842 - TAŞIMA
A941 - YAĞLARIN YENİDEN ÜRETİMİ
A942 - ÇÖZÜCÜLERİN YENİDEN ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y0901 MİNERAL YAĞLARDAN H3 YANICI SIVILAR D9 FİZİKSEL-KİMYASAL
ÇIKAN YAĞLI H12 EKOTOKSİK ARITIM
EMÜLSİYONLAR H13 BERTARAF D10 YAKMA
T-Y0902 MAKİNA İŞLEMLERİNDEN EDİLDİKTEN D3 DERİNE ENJEKSİYON
ÇIKAN YAĞLI SONRA HERHANGİ D8 BİYOLOJİK ARITIM
EMÜLSİYONLAR BİR YOLDAN R1 YAKIT OLARAK
T-Y0903 YAĞLI SOLÜSYONLAR TEHLİKELİ KULLANMA VEYA
T-Y0904 YAĞ VE PETROL GAZI ÖZELLİK ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
AYIRICILARINDAN ÇIKAN GÖSTEREN DİĞER DİĞER ŞEKİLLERDE
ARTIKLAR, TANK BİR MADDENİN YARARLANMA
TEMİZLEME ÇAMURLARI OLUŞUMUNA R3 SOLVENT OLARAK
VE YAĞLI ÇAMURLAR NEDEN OLAN KULLANILMAYAN
T-Y0905 MAKİNE PARÇALARININ MADDELER ORGANİK MADDELERİN
TEMİZLENMESİNDEN ÇIKAN ISLAHI/YENİDEN
YAĞLI SU İŞLENMESİ
T-Y0906 BAZLI YAĞ GİDERME R7 KİRLİLİĞİN
BANYOLARI AZALTILMASI İÇİN
T-Y0907 SU VE HİDROKARBON KULLANILAN
KARIŞIMLARI PARÇALARIN GERİ
T-Y0908 BİTKİ VEYA HAYVANSAL KAZANIMI
KAYNAKLI, SABUNLAR, R9 KULLANILMIŞ YAĞIN
KATI YAĞLAR, YAĞLAMA YENİDEN RAFİNASYONU
YAĞLARI VEYA YAĞ VE ÖNCEDEN
TABAKALARI KULLANILMIŞ
T-Y0909 YENEBİLİR KATI VEYA YAĞLARIN YENİDEN
SIVI YAĞLARI İÇEREN KULLANIMLARI
ATIKLAR, YAĞ
AYIRICILARDAN ÇIKAN
ATIKLAR
T-Y0813 ÖZELLİKLE ORGANİK
ÜRÜNLERLE KİRLENMİŞ
EMİCİLER (ABSORBANLAR,
ADSORBANLAR, ÖRN.
FİLTRELER, FİLTRASYON
ORTAMI)
T-Y0814 MİNERAL YAĞ ÜRÜNLERİYLE
KİRLENMİŞ TOPRAK
T-Y0815 KİRLENMİŞ PAÇAVRALAR VE
PAMUKLU ATIK MATERYALLER
T-Y0913 DİĞER ATIKLAR
POLİKLORLUBİFENİLLER (PCB`LER) VE/VEYA POLİKLORLU TERFENİLLER
(PCT`LER) VE/VEYA POLİBROMLUBİFENİLLER (PBB`LER) İÇEREN
VEYA BU MADDELERLE KİRLENMİŞ ATIK MADDELER
VE MALZEMELER Y10
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- PCB A941 - YAĞLARIN YENİDEN ÜRETİMİ
- PCT A174 - DİĞER MERKEZİ ELEKTRİK TESİSLERİ
- PBB
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y1001 PCB VEYA PCT İÇEREN H6.1 ZEHİRLİ (AKUT) D10 YAKMA
YAĞLAR H11 TOKSİK D8 BİYOLOJİK ARITIM
T-Y1002 PCB VEYA PCT İÇEREN H12 EKOTOKSİK D9 FİZİKSEL-KİMYASAL
YALITIM YAĞLARI ARITIM
T-Y1003 PCB VEYA PCT İLE R1 YAKIT OLARAK
KİRLENMİŞ EKİPMAN KULLANMA VEYA
VE ALETLER ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
T-Y1004 PCB İÇEREN EKİPMAN DİĞER ŞEKİLLERDE
T-Y1005 PCB İLE KİRLENMİŞ YARARLANMA
TOPRAK R2 SOLVENT ISLAHI/GERİ
T-Y1006 PCB İÇEREN ÇAMURLAR KAZANIM
T-Y1007 50 MG/KG VEYA DAHA R3 SOLVENT OLARAK
FAZLA PCB VE/VEYA KULLANILMAYAN
PCT VE/VEYA PBB VEYA ORGANİK MADDELERİN
BUNLARIN BENZERİ DİĞER ISLAHI/YENİDEN
HERHANGİ BİR POLİBROMLU İŞLENMESİ
MADDE İÇEREN VEYA BU R4 METALLERİN VE METAL
MADDELERLE KİRLENMİŞ BİLEŞİKLERİNİN
ATIKLAR, MADDELER VE ISLAHI/YENİDEN
MALZEMELER İŞLENMESİ
T-Y1008 PCB İÇEREN EPOKSİ BOYALAR R7 KİRLİLİĞİN
T-Y1009 DİĞER ATIKLAR AZALTILMASI İÇİN
KULLANILAN
PARÇALARIN GERİ
KAZANIMI
R9 KULLANILMIŞ YAĞIN
YENİDEN RAFİNASYONU
VE ÖNCEDEN
KULLANILMIŞ
YAĞLARIN YENİDEN
KULLANIMLARI
ARITMADAN, İMBİKLEMEDEN VE HERHANGİ BİR ISIL İŞLEMDEN ÖTÜRÜ
ORTAYA ÇIKAN KATRANLI ARTIK ATIKLAR Y11
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ORGANİKLERİN KARIŞIMI A451 - PETROL VE KÖMÜR ENDÜSTRİSİ
A501 - TEMEL PLASTİK MADDELERİN ÜRETİMİ
A551 - DİĞER BİRİNCİL ORGANİK KİMYASAL ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y0201 ORGANİK ÜRÜNLERİN H11 TOKSİK D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
SENTEZİNDEN OLUŞAN H12 EKOTOKSİK DEPOLANMASI
SIVI, DAMITMA H4.1 YANICI-KATILAR D9 FİZİKSEL-KİMYASAL
ARTIKLARI H4.2 KENDİLİĞİNDEN ARITIM
T-Y0202 KATI, DAMITMA YANMAYA MÜSAİT D10 YAKMA
ARTIKLARI KATILAR VEYA R1 YAKIT OLARAK
T-Y1103 PİŞİRME İŞLEMİ ATIKLAR KULLANMA VEYA
ARTIKLARI, ATIK ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
İÇEREN KATRAN DİĞER ŞEKİLLERDE
T-Y1104 GAZ TESİSLERİNDE YARARLANMA
ÇIKAN HAM KATRAN R3 SOLVENT OLARAK
T-Y0203 ÜRETİM KALINTILARI, KULLANILMAYAN
İŞLEM ATIĞI VE ORGANİK MADDELERİN
ORGANİK SENTEZLERDEN ISLAHI/YENİDEN
ÇIKAN YAN ÜRÜNLER İŞLENMESİ
T-Y1106 RAFİNERİ, DİSTİLASYON R2 ÇÖZÜCÜ ISLAHI/GERİ
VE ORGANİK MADDELERİN KAZANIMI
PROLİTİK ARITIMINDAN R6 ASİTLERİN VEYA
ÇIKAN KATRANLI ATIK BAZLARIN GERİ
KALINTILAR (ASFALT KAZANIMI
HARÇLARI HARİÇ) R7 KİRLİLİĞİN
T-Y1107 DİĞER ATIKLAR AZALTILMASI İÇİN
KULLANILAN
PARÇALARIN GERİ
KAZANIMI
MÜREKKEP, BOYA PİGMENT, LAKE VE CİLALARIN ÜRETİMİNDEN,
HAZIRLANMASINDAN VE KULLANILMASINDAN
KAYNAKLANAN ATIKLAR Y12
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
A700
- MÜREKKEP CİLA BOYA YAPIŞKAN MADDELERİN ÜRETİMİ
A669
- NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y1201 SULU FAZDA BOYA, H6.1 ZEHİRLİ (AKUT) D3 DERİNE ENJEKSİYON
CİLA VE YAPIŞTIRICI H3 YANICI SIVILAR D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
ATIKLAR H4.1 YANICI KATILAR DEPOLAMASI
(EMÜLSİYONLAR) H12 EKOTOKSİK D8 BİYOLOJİK ARITIM
T-Y1202 YIKAMA BANYOLARI D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y1203 ORGANİK FAZDA BOYA, ARITIM
CİLA VE YAPIŞTIRICI D10 YAKMA
ATIKLARI (ÇÖZÜCÜLER) R1 YAKIT OLARAK
T-Y1204 SIVI FAZDA OLMAYAN KULLANMA VEYA
BOYA, CİLA VE ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
YAPIŞTIRICI ATIKLARI DİĞER ŞEKİLLERDE
T-Y1205 TOZ HALDE BOYALAR YARARLANMA
T-Y1206 SERTLEŞTİRİLMİŞ BOYALAR R2 SOLVENT ISLAHI/GERİ
VE ATIKLAR KAZANIMI
T-Y1207 ORGANİK FAZDA BOYAMA VEYA R3 SOLVENT OLARAK
BASKI MÜREKKEP ATIKLARI KULLANILMAYAN
(ÇÖZÜCÜLER) ORGANİK MADDELERİN
T-Y1208 ESKİ BOYALAR VE PİGMENTLER ISLAHI YENİDEN
T-Y1209 ORGANİK FAZDA OLMAYAN İŞLENMESİ
BOYAMA VEYA BASKI R4 METALLERİN VE METAL
MÜREKKEP ATIKLARI BİLEŞİKLERİNİN
(ÇÖZÜCÜLER HARİÇ) ISLAHI/YENİDEN
T-Y1210 DİĞER ATIKLAR İŞLENMESİ
R6 ASİTLERİN VEYA
BAZLARIN GERİ
KAZANIMI
R7 KİRLİLİĞİN
AZALTILMASI İÇİN
KULLANILAN
PARÇALARIN GERİ
KAZANIMI
LATEKS, REÇİNE, PLASTİZE EDİCİ MADDELER İLE YAPIŞKANLAR/
YAPIŞTIRICILARIN ÜRETİMİNDEN HAZIRLANMASINDAN VE
KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR Y13
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
A700
- MÜREKKEP CİLA BOYA YAPIŞKAN MADDELERİN ÜRETİMİ
A871
- ARAŞTIRMA MERKEZLERİ (ARAŞTIRMA LAB. İÇERİR)
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _____________________
T-Y1201 SULU FAZDA BOYA, H6.1 ZEHİRLİ (AKUT) D3 DERİNE ENJEKSİYON
CİLA VE YAPIŞTIRICI H3 YANICI SIVILAR D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
ATIKLAR H4.1 YANICI KATILAR DEPOLAMASI
(EMÜLSİYONLAR) H12 EKOTOKSİK D8 BİYOLOJİK ARITIM
T-Y1202 YIKAMA BANYOLARI D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y1203 ORGANİK FAZDA BOYA, ARITIM
CİLA VE YAPIŞTIRICI D10 YAKMA
ATIKLARI (ÇÖZÜCÜLER) R1 YAKIT OLARAK
T-Y1204 SIVI FAZDA OLMAYAN KULLANMA VEYA
BOYA, CİLA VE ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
YAPIŞTIRICI ATIKLARI DİĞER ŞEKİLLERDE
T-Y1305 İÇME SUYU ARITIMINDA YARARLANMA
KULLANILMAYAN DOYMUŞ R2 SOLVENT ISLAHI/GERİ
İYON DEĞİŞTİRME KAZANIMI
REÇİNELERİ R3 SOLVENT OLARAK
T-Y1306 İYON DEĞİŞTİRME KULLANILMAYAN
REÇİNELERİNDEN ÇIKAN ORGANİK MADDELERİN
YENİDEN ÜRETİM ÇAMURLARI ISLAHI YENİDEN
VE ÖZÜTLEME SUYU İŞLENMESİ
T-Y1307 LATEKS ÇAMURLARI R6 ASİTLERİN VEYA
EMÜLSİYONLAR BAZLARIN GERİ
T-Y1308 DİĞER ATIKLAR KAZANIMI
R7 KİRLİLİĞİN
AZALTILMASI İÇİN
KULLANILAN
PARÇALARIN GERİ
KAZANIMI
R8 KATALİZÖRLERİN
PARÇALARININ GERİ
KAZANIMI
TANIMLANAMAYAN VE/VEYA YENİ VE İNSAN VE/VEYA ÇEVRE ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ BİLİNMEYEN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME VEYA
EĞİTİM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN KİMYASAL
MADDE ATIKLARI Y14
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
HERŞEY OLABİLİR A861
- SAĞLIK HİZMETLERİ (HASTANELER, POLİKLİNİKLER,
MUAYENEHANELER LABORATUVARLAR), VETERİNERLİK
HİZMETLERİ
A871
- ARAŞTIRMA MERKEZLERİ (ARAŞTIRMA
LABORATUVARLARINI İÇERİR)
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y1401 ÖZELLİĞİ NEDENİYLE TABLO 7`DEKİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
SINIFLANDIRILMAYAN ÖZELLİKLERDEN DEPOLAMASI
ATIKLAR (LAB. BİRİ VEYA HEPSİ D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
KİYASALLARI) OLABİLİR ARITIM
T-Y1402 BİLEŞENLERİ BİLİNEN D10 YAKMA
KİMYASAL ATIKLAR
T-Y1403 BİLEŞENLERİ BİLİNMEYEN
KİMYASAL ATIKLAR
T-Y1404 DİĞER ATIKLAR
BAŞKA BİR YASAL DÜZENLEMEYE KONU OLMAYAN PATLAYICI
KARAKTERDE ATIKLAR Y15
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
PATLAYICI KARAKTERDEKİ A750 - BARUT VE PATLAYICI MADDELER ÜRETİMİ
MADDELER
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y1501 PATLAYICI KARAKTERDEKİ H1 PATLAYICI D8 BİYOLOJİK ARITIM
HERHANGİ BİR ATIK D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
VEYA ATIKLAR ARITIM
T-Y1502 DİĞER ATIKLAR R2 SOLVENT ISLAHI/
GERİ KAZANIM
FOTOĞRAFÇILIKTA KULLANILAN KİMYASAL MADDE VE MALZEMELERİN
ÜRETİMİNDEN, HAZIRLANMASINDAN VE KULLANILMASINDAN
KAYNAKLANAN ATIKLAR Y16
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- GÜMÜŞ A710
- ASETİK ASİT - FOTOĞRAFÇILIĞA AİT ÜRÜNLERİN İMALİ
- BAZ BANYOLARI A711
- IŞIĞA DUYARLI FOTOĞRAF CAMI ÜRETİMİ
A712
- FOTOĞRAF İYİLEŞTİRME (ARITIM) ÜRÜNLERİNİN İMALİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y1601 FOTOĞRAFÇILIĞA AİT H11 TOKSİK D3 DERİNE ENJEKSİYON
YIKAMA BANYOLARI, H12 EKOTOKSİK D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
SON BANYO VE HASSAS DEPOLAMASI
SOLÜSYONLAR D8 BİYOLOJİK ARITIM
T-Y1602 BASKI RESİM ÜRETİM D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
İŞLEMLERİNDEN ARITIM
KAYNAKLANAN, D10 YAKMA
YIKAMA BANYOLARI R1 YAKIT OLARAK
T-Y1603 GÜMÜŞ İÇEREN KULLANMA VEYA
SABİTLEŞTİRME ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
BANYOLARI DİĞER ŞEKİLLERDE
T-Y1604 FOTOĞRAFÇILIĞA AİT YARARLANMA
ÇIKTILARIN KARIŞIMLARI R2 SOLVENT ISLAHI/GERİ
T-Y1605 DİĞER ATIKLAR KAZANIMI
R3 SOLVENT OLARAK
KULLANILMAYAN
ORGANİK MADDELERİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
R4 METALLERİN VE METAL
BİLEŞİKLERİNİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
R6 ASİTLERİN VEYA
BAZLARIN GERİ
KAZANIMI
R7 KİRLİLİĞİN
AZALTILMASI İÇİN
KULLANILAN
PARÇALARIN GERİ
KAZANIMI
METAL VE PLASTİKLERE YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULANMASINDAN
KAYNAKLANAN ATIKLAR Y17
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
METAL VE PLASTİK YÜZEY A710 - DEMİR METALURJİSİ (İZABECİLİĞİ)
İŞLEMLERİ UYGULANMASINDAN A220 - DEMİR DIŞI METALURJİ (DEMİRSİZ MADEN
KAYNAKLANAN ATIKLAR İZABECİLİĞİ)
A230 - DÖKÜMHANE VE METAL İŞLEME İŞLEMLERİ
A241 - MAKİNEDE İŞLEME
A243 - YÜZEY İŞLEMİ
A732 - NİHAİ PLASTİK MADDELER
A750 - BARUT VE PATLAYICI MADDELER ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y1701 BAZLI ANODLAMA H12 EKOTOKSİK D3 DERİNE ENJEKSİYON
BANYOLARI D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
T-Y1702 HİDROKARBON İÇEREN DEPOLAMASI
METAL İŞLEME ÇAMURLARI D8 BİYOLOJİK ARITIM
T-Y1703 KROM, KOBALT, BAKIR, D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
MOLİPTEN, NİKEL VE ARITIM
DİĞER AĞIR METALLERİ D10 YAKMA
VEYA BERİLYUM İÇEREN R1 YAKIT OLARAK
ÇAMURLAR KULLANMA VEYA
T-Y1704 HİDROKARBON İÇERMEYEN ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
METAL İŞLEME ÇAMURLARI DİĞER ŞEKİLLERDE
T-Y1705 SİYANÜR İÇERMEYEN YARARLANMA
SERTLEŞTİRME TUZLARI R2 SOLVENT ISLAHI/GERİ
VE DİĞER KATI KAZANIMI
SERTLEŞTİRME ATIKLARI R3 SOLVENT OLARAK
T-Y1706 ISIL İŞLEMLERDE KULLANILAN KULLANILMAYAN
SİYANÜR İÇERMEYEN NİTRATLI ORGANİK MADDELERİN
SERTLEŞTİRME TUZLARI ISLAHI/YENİDEN
T-Y1707 SİYANÜR İÇERMEYEN NİTRATLI İŞLENMESİ
SERTLEŞTİRME ÇAMURLARI R4 METALLERİN VE METAL
T-Y1708 NİTRAT BANYOLARI BİLEŞİKLERİNİN
T-Y1709 YÜZEY CİLALAMA TUZLARINDAN ISLAHI/YENİDEN
ÇIKAN ATIKLAR İŞLENMESİ
T-Y1710 MAGNEZYUM İÇEREN KIYMIK R5 DİĞER ANORGANİK
VE PARÇACIKLAR MADDELERİN
T-Y1711 KESME, PARÇALAMA İŞLEMİNDEN ISLAHI/YENİDEN
ÇIKAN METALİK OLMAYAN İŞLENMESİ
ATIKLAR R6 ASİTLERİN VEYA
T-Y1712 KABLO GERİ KAZANIM BAZLARIN GERİ
İŞLEMİNDEN ÇIKAN ARTIKLAR KAZANIMI
(İZOLE KABLO) R7 KİRLİLİĞİN
T-Y1713 DİĞER ATIKLAR AZALTILMASI İÇİN
KULLANILAN
PARÇALARIN GERİ
KAZANIMI
SINAİ ATIKLARIN BERTARAFI İŞLEMLERİNDEN
KAYNAKLANAN ATIKLAR Y18
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- BAZ SOLÜSYONLARI VEYA A910 - KENTSEL SU ARITIM TESİSLERİ
KATI FORMDAKİ BAZLAR A920 - KENTSEL ATIKSU ARITIM TESİSLERİ
A930 - ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIM TESİSLERİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y1801 SUYU GİDERİLMİŞ METAL H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
HİDROKSİT ÇAMURLARI (AKUT) DEPOLAMASI
T-Y1802 SİYANÜR VEYA KROM-VI H12 EKOTOKSİK D8 BİYOLOJİK ARITIM
İÇERMEYEN KATI METAL D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
HİDROKSİT ÇAMURLARI ARITIM
T-Y1803 SUYU GİDERİLMEMİŞ METAL D10 YAKMA
HİDROKSİT ÇAMURLARI R1 YAKIT OLARAK
T-Y1804 SİYANÜR VEYA KROM VI KULLANMA VEYA
İÇERMEYEN, KATI ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN
OLMAYAN METAL DİĞER ŞEKİLLERDE
HİDROKSİT ÇAMURLARI YARARLANMA
T-Y1805 KATI ATIK YÖNETMELİĞİNDE R4 METALLERİN VE METAL
BELİRTİLEN KANALİZASYON BİLEŞİKLERİNİN
ARITIM ÇAMURLARINDAKİ ISLAHI/YENİDEN
AĞIR METAL LİMİTİNİ İŞLENMESİ
AŞAN ATIKLAR R5 DİĞER ANORGANİK
T-Y1806 ÇÖKELTME, FİLTRASYON VE MADDELERİN
SANTRİFUJ ARTIKLARI ISLAHI/YENİDEN
T-Y1305 İÇME SUYU ARITIMINDA İŞLENMESİ
KULLANILMAYAN DOYMUŞ R6 ASİTLERİN VEYA
İYON DEĞİŞTİRME REÇİNELERİ BAZLARIN GERİ
T-Y1306 İYON DEĞİŞTİRME KAZANIMI
REÇİNELERİNDEN R7 KİRLİLİĞİN
ÇIKAN, ÜRETİMDE YENİDEN AZALTILMASI İÇİN
KULLANILAN ÇAMURLAR VE KULLANILAN
ÖZÜTLEME SUYU PARÇALARIN GERİ
T-Y1809 SÜLFÜRLÜ KATRANLAR KAZANIMI
T-Y1810 GAZ YIKAMA KULESİ ÇAMURLARI R8 KATALİZÖRLERİN
T-Y1811 KARBONU ALINMIŞ ÇAMURLAR PARÇALARININ GERİ
T-Y1812 TOZLAR, PARÇACIKLAR VE KAZANIMI
UÇUCU KÜL
T-Y1813 BACA GAZI ARITIMINDAN ÇIKAN
DEMİR DIŞI METALLERİ İÇEREN
FİLTRE KEKİ
T-Y1814 ATIK GAZ YIKAMASINDAN OLUŞAN
DEMİR DIŞI METALLERİ İÇEREN
ÇAMUR
T-Y1815 ATIK YAKMA FIRINLARININ,
ELEKTROSTATİK FİLTRELERİNDEN
ÇIKAN UÇUCU KÜL
T-Y1816 YAKMA FIRINI, DUMAN
YIKAYICILARINDAN ÇIKAN
ÇAMURLAR
T-Y1817 SİYANÜR VEYA AZOT BİLEŞENLERİ
İÇEREN OCAK REFRAKTÖRLERİ
T-Y1818 ALÜMİNYUM VE TUZ İÇEREN
KLİNKERLER
T-Y1819 ALÜMİNYUM VEYA MAGNEZYUM
İÇEREN HAFİF METAL CURUFU
T-Y1820 FIRIN VE BACA GAZI YIKAMA
SUYU
T-Y1821 ASİTLİ KATRANLAR
T-Y1822 DİĞER ATIKLAR
METAL KARBONİLLERİ İÇEREN ATIKLAR Y19
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
METAL KARBONİLLERİ A870 - ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
A300 - BİRİNCİL KİMYASALLARIN VE KİMYASAL
HAMMADDE STOKLARININ ÜRETİMİ
A760 - TEKSTİL VE KUMAŞ ENDÜSTRİSİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y1901 METAL KARBONİLLERİ H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
T-Y1902 DİĞER ATIKLAR (AKUT) DEPOLAMASI
D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
ARITIM
D10 YAKMA
BERİLYUM VE BERİLYUM BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y20
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- BERİLYUM, BERİLYUM A220 - DEMİR DIŞI METALURJİ (DEMİRSİZ MADEN
BİLEŞİKLERİ İZABECİLİĞİ)
A270 - SERAMİK, CAM, İNŞAAT MALZEMELERİNİN YAPIMI
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y2001 SOLÜSYONUNDA BERİLYUM H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
METALLERİ İÇEREN (AKUT) DEPOLAMASI
ÇAMURLAR, ATIK SULAR H11 TOKSİK D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
VE BANYOLAR ARITIM
T-Y1703 KROM, KOBALT, BAKIR, R4 METALLERİN VE METAL
MOLİBDEN, NİKEL VE BİLEŞİKLERİNİN
DİĞER AĞIR METALLERİ ISLAHI/YENİDEN
VEYA BERİLYUM İÇEREN İŞLENMESİ
ÇAMURLAR
T-Y2003 BERİLYUM İÇEREN KATI
METAL OKSİT ARTIKLARI
T-Y2004 BERİLYUM VE BERİLYUM
BİLEŞİKLERİ İÇEREN
DİĞER ATIKLAR
KROM VI (CrVI) BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y21
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- (+VI) KROM BİLEŞİKLERİ A210
- DEMİR METALURJİSİ (İZABECİLİĞİ)
A220
- DEMİR DIŞI METALURJİ (DEMİRSİZ MADEN
İZABECİLİĞİ)
A230
- DÖKÜMHANE VE METAL İŞLEME İŞLEMLERİ
A401
- BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARIN
DİĞER ÜRETİMLERİ
A771 - TABAKHANELER, TABAKLAMA (DERİ)
A702 - BOYA ÜRETİMİ
A701 - MÜREKKEP ÜRETİMİ
A780 - AHŞAP VE MOBİLYA ENDÜSTRİSİ
A841 - OTOMOBİL BAKIM VE OTOMOBİL ONARIM
TESİSLERİ
A880 - İDARİ HİZMETLER, BÜROLAR-OFİS MALZEMELERİ
ÜRETİMİ (DAKTİLO)
A222 - ALÜMİNYUM ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y2101 KROM İÇEREN ASİTLİ H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
ATIK SULAR, BANYOLAR (AKUT) DEPOLAMASI
VE ÇAMURLAR H11 TOKSİK R4 METALLERİN VE METAL
T-Y2102 KROM VI İÇEREN BİLEŞİKLERİNİN
ASİTLER ISLAHI/YENİDEN
T-Y2103 KROM İÇEREN ASİDİK İŞLENMESİ
OLMAYAN ATIK SULAR, D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
BANYOLAR VE ÇAMURLAR ARITIM
T-Y2104 KROM VI İÇEREN METAL
HİDROKSİT ÇAMURLARI
T-Y2105 KROM İÇEREN TABAKLAMA
ÇAMURLARI VE DİĞER AĞIR
METALLERİ VEYA BERİLYUM
İÇEREN ÇAMURLAR
T-Y2107 DİĞER ATIKLAR
BAKIR BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y22
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- BAKIR BİLEŞİKLERİ A225
- DEMİR DIŞI DİĞER METALLERİN METALURJİSİ
A232
- DEMİR DIŞI METAL DÖKÜMHANELERİ
A245
- MONTAJ, TEL DÖŞEME
A247
- ELEKTRİK TELLERİ VE KABLOLARININ ÜRETİMİ
(KAPLAMA GALVANİZLEME, İZOLASYON)
A248
- ELEKTRONİK PARÇALARIN ÜRETİMİ
A401
- BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARIN
DİĞER ÜRETİMLERİ
A224 - DEĞERLİ METALLERİN METALURJİSİ
A162 - PETROL RAFİNASYONU
A230 - DÖKÜMHANE VE METAL İŞLEME İŞLEMLERİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y2201 BAKIR İÇEREN ASİTLİ H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
TOPLAMA BANYOLARI (AKUT) DEPOLAMASI
T-Y2202 BAKIR İÇEREN H8 KOROZİF R4 METALLERİN VE METAL
AMONYAKLI BANYOLAR MADDELER BİLEŞİKLERİNİN
T-Y1703 KROM, KOBALT, BAKIR, H11 TOKSİK ISLAHI/YENİDEN
MOLİBDEN, NİKEL VE İŞLENMESİ
DİĞER AĞIR METALLER D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
VEYA BERİLYUM İÇEREN ARITIM
ÇAMURLAR D10 YAKMA
T-Y2204 BAKIR BİLEŞİKLERİ
İÇEREN DİĞER ATIKLAR
ÇİNKO BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y23
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ÇİNKO BİLEŞİKLERİ A222
- ALÜMİNYUM METALURJİSİ
A223
- ÇİNKO VE KURŞUN METALURJİSİ
A246
- BATARYA VE KURU PİLLERİN ÜRETİMİ
A232
- DEMİR DIŞI METAL DÖKÜMHANELERİ
A763 - AĞARTMA, BOYAMA, BASKI
A702 - BOYA ÜRETİMİ
A701 - MÜREKKEP ÜRETİMİ
A162 - PETROL RAFİNASYONU
A224 - DEĞERLİ METALLERİN METALURJİSİ
A230 - DÖKÜMHANE VE METAL İŞLEME İŞLEMLERİ
A150 - KÖMÜR ENDÜSTRİSİ
A275 - CAM ENDÜSTRİSİ-FİBER ÜRETİMİ
A210 - DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y1703 KROM, KOBALT, BAKIR, H5.1 OKSİTLEYİCİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
MOLİBDEN, NİKEL VE H8 KOROZİF DEPOLAMASI
DİĞER AĞIR METALLERİ MADDELER D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
VEYA BERİLYUM İÇEREN H12 EKOTOKSİK ARITIM
ÇAMURLAR R4 METALLERİN VE METAL
T-Y2302 KULLANILMIŞ BİLEŞİKLERİNİN
BATARYALAR ISLAHI/YENİDEN
T-Y2303 CİVA-ÇİNKO OKSİT İŞLENMESİ
BATARYALARI
T-Y2304 BAZLI MANGANEZ DİOKSİT
ÇİNKO BATARYALARI
(BAZLI MANGANEZ
BATARYALARI)
T-Y2305 MANGANEZ DİOKSİT-ÇİNKO
BATARYALARI (KARBONÇİNKO BATARYALARI)
T-Y2306 DİĞER ÇİNKO BİLEŞİKLERİ
T-Y2307 ÇİNKO KÜLLERİ
T-Y2308 DİĞER ATIKLAR
ARSENİK, ARSENİK BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y24
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ARSENİK, ARSENİK A401
BİLEŞİKLERİ - BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARIN
DİĞER ÜRETİMLERİ
A651
- FARMASOTİKLERİN, PESTİSİDLERİN, BİYOSİDLERİN VE
YABANİ OT ÖLDÜRÜCÜLERİN ÜRETİMİ
A224 - DEĞERLİ METALLERİN METALURJİSİ
A223 - ÇİNKO VE KURŞUN METALURJİSİ
A780 - AHŞAP VE MOBİLYA ENDÜSTRİSİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y2401 ARSENİK İÇEREN ATIK H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
SULAR, BANYOLAR VE (AKUT) DEPOLAMASI
ÇAMURLAR D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y2402 ARSENİKLİ BACA TOZU ARITIM
T-Y2403 ARSENİK, ARSENİK D10 YAKMA
BİLEŞİKLERİ İÇEREN
DİĞER ATIKLAR
(ARSENİK PESTİSİDLERİ
HARİÇ)
SELENYUM, SELENYUM BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y25
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- SELENYUM, SELENYUM A275
BİLEŞİKLERİ - CAM ENDÜSTRİSİ
A248
- ELEKTRONİK PARÇALARIN ÜRETİMİ
A150 - KÖMÜR ENDÜSTRİSİ
A210 - DEMİR METALURJİSİ
A211 - DÖKME DEMİR ÜRETİMİ
A212 - HAM ÇELİK ÜRETİMİ
A223 - KURŞUN VE ÇİNKO METALURJİSİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y2501 SELENYUM İÇEREN ATIK H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
SULAR, BANYOLAR VE (AKUT) DEPOLAMASI
ÇAMURLAR D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y2502 SELENYUM VE SELENYUM ARITIM
BİLEŞİKLERİ İÇEREN D10 YAKMA
DİĞER ATIKLAR R4 METALLERİN VE METAL
BİLEŞİKLERİNİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
KADMİYUM, KADMİYUM BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y26
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- KADMİYUM, KADMİYUM A246
BİLEŞİKLERİ - BATARYA VE KURU PİLLERİN ÜRETİMİ
A275
- CAM ENDÜSTRİSİ
A401
- BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARIN
DİĞER ÜRETİMLERİ
A501
- TEMEL PLASTİK MALZEMELERİNİN ÜRETİMİ
A243 - YÜZEY İŞLEMİ
A272 - SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALİ
A230 - DÖKÜMHANE VE METAL İŞLEME İŞLEMLERİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y2601 KADMİYUM İÇEREN, H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
SİYANÜRLÜ ATIK SULAR, (AKUT) DEPOLAMASI
BANYOLAR VE ÇAMURLAR H12 EKOTOKSİK D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y2602 KADMİYUM İÇEREN, ARITIM
SİYANÜRSÜZ ATIK SULAR,
BANYOLAR VE ÇAMURLAR
T-Y2302 KULLANILMIŞ BATARYALAR
T-Y2604 NİKEL, KADMİYUM ŞARJ
BATARYALARI
T-Y2605 KADMİYUM VE KADMİYUM
BİLEŞİKLERİ İÇEREN
DİĞER ATIKLAR
ANTİMUAN, ANTİMUAN BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y27
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ANTİMUAN, ANTİMUAN A225
BİLEŞİKLERİ - DEMİR DIŞI DİĞER METALLERİN METALURJİSİ
A651
- FARMASOTİKLERİN, PESTİSİDLERİN, BİYOSİDLERİN VE
YABANİ OT ÖLDÜRÜCÜLERİNİN ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y2701 ANTİMUAN BİLEŞİKLERİ H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
T-Y2702 ANTİMUAN, ANTİMUAN (AKUT) DEPOLAMASI
BİLEŞİKLERİ İÇEREN H8 KOROZİF D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
DİĞER ATIKLAR MADDELER ARITIM
D10 YAKMA
R4 METALLERİN VE METAL
BİLEŞİKLERİNİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
TELLÜR, TELLÜR BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y28
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- TELLÜR, TELLÜR A225
BİLEŞİKLERİ - DEMİR DIŞI DİĞER METALLERİN METALURJİSİ
A248 - ELEKTRONİK PARÇALARIN ÜRETİMİ
A401 - BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL
KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMLERİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y2801 TELLÜR, TELLÜR H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
BİLEŞİKLERİ (AKUT) DEPOLAMASI
T-Y2802 TELLÜR, TELLÜR H11 TOKSİK D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
BİLEŞİKLERİ İÇEREN ARITIM
DİĞER ATIKLAR R4 METALLERİN VE METAL
BİLEŞİKLERİNİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
CİVA, CİVA BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y29
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- CİVA, CİVA BİLEŞİKLERİ A225
- DEMİR DIŞI DİĞER METALLERİN METALURJİSİ
A246 - BATARYA VE KURU PİLLERİN ÜRETİMİ
A248 - ELEKTRONİK PARÇALARIN ÜRETİMİ
A401 - BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL
KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMLERİ
A651
- FARMASOTİKLERİN, PESTİSİDLERİN, BİYOSİDLERİN VE
YABANİ OT ÖLDÜRÜCÜLERİN ÜRETİMİ
A763 - AĞARTMA, BOYAMA BASKI
A760 - TEKSTİL VE KUMAŞ ENDÜSTRİSİ
A701 - MÜREKKEP ÜRETİMİ
A702 - BOYA ÜRETİMİ
A731 - LASTİK ENDÜSTRİSİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y2901 METAL BUHAR LAMBALARI H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
VE FLORESAN TÜPLERİ (AKUT) DEPOLAMASI
T-Y2902 KULLANILMIŞ D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
BATARYALAR ARITIM
T-Y2903 CİVA-ÇİNKO OKSİT D10 YAKMA
BATARYALARI R4 METALLERİN VE METAL
T-Y2904 CİVA İÇEREN ATIKSULAR, BİLEŞİKLERİNİN
BANYOLAR VE ÇAMURLAR ISLAHI/YENİDEN
T-Y2905 CİVA, CİVA BİLEŞİKLERİ İŞLENMESİ
İÇEREN DİĞER ATIKLAR
TALYUM, TALYUM BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y30
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- TALYUM, TALYUM A225 - DEMİR DIŞI DİĞER METALLERİN METALURJİSİ
BİLEŞİKLERİ A401 - BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL
KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMLERİ
A248 - ELEKTRONİK PARÇALARIN ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ _________________
T-Y3001 TALYUM, TALYUM H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
BİLEŞİKLERİ (AKUT) DEPOLAMASI
T-Y3002 TALYUM, TALYUM D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
BİLEŞİKLERİ İÇEREN ARITIM
DİĞER ATIKLAR D10 YAKMA
R4 METALLERİN VE METAL
BİLEŞİKLERİNİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
KURŞUN, KURŞUN BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y31
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- KURŞUN, KURŞUN A223 - KURŞUN VE ÇİNKO METALURJİSİ
BİLEŞİKLERİ A232 - DEMİR DIŞI METAL DÖKÜMHANELERİ
A246 - BATARYA VE KURU PİLLERİN ÜRETİMİ
A275 - CAM ENDÜSTRİSİ
A272 - SERAMİK ÜRÜNLERİNİN İMALİ
A401 - BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL
KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMLERİ
A651 - FARMASOTİKLERİN, PEPTİSİDLERİN,
BİYOSİDLERİN VE YABANİ OT ÖLDÜRÜCÜLERİNİN
ÜRETİMİ
A811 - BASKI, YAYINCILIK
A760 - TEKSTİL VE KUMAŞ ENDÜSTRİSİ
A763 - AĞARTMA, BOYAMA, BASKI
A701 - MÜREKKEP ÜRETİMİ
A702 - BOYA ÜRETİMİ
A248 - ELEKTRONİK PARÇALARIN ÜRETİMİ
A230 - DÖKÜMHANE VE METAL İŞLEME İŞLEMLERİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y0609 KURŞUN İÇEREN PETROL H6.1 ZEHİRLİ R4 METALLERİN VE METAL
DEPOLAMA TANK (AKUT) BİLEŞİKLERİNİN
ARTIKLARI H5.1 OKSİTLEYİCİ ISLAHI/YENİDEN
T-Y1703 KROM, BAKIR, KOBALT, İŞLENMESİ
MOLİBDEN, NİKEL VE DİĞER D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
AĞIR METALLERİ VEYA ARITIM
BERİLYUM İÇEREN ÇAMURLAR
T-Y3103 KURŞUNLU ŞARJ BATARYALARI
T-Y3104 KURŞUNLU ANTİ-KNOK
(VURUNTUYU ÖNLER)
BİLEŞİĞİNİN ÇAMURLARI
T-Y3105 KURŞUN, KURŞUN
BİLEŞİKLERİ İÇEREN
ATIKLAR
ANORGANİK FLOR BİLEŞİKLERİNİ İÇEREN ATIKLAR
(KALSİYUM PLORUR HARİÇ) Y32
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
KALSİYUM FLORÜR DIŞINDAKİ A260 - METAL DIŞI MİNERALLERİN MADENCİLİĞİ VE
ANORGANİK FLOR BİLEŞİKLERİ TAŞ OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ
A272 - SERAMİK ÜRÜNLERİNİN İMALİ
A275 - CAM ENDÜSTRİSİ
A401 - BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL
KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
A669 - NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
A351 - GÜBRE ÜRETİMİ
A221 - ALÜMİNYUM ÜRETİMİ
A212 - HAM ÇELİK ÜRETİMİ
A247 - ELEKTRİK TELERİ VE KABLOLARININ ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y3201 İNORGANİK SİYANÜRSÜZ H6.1 ZEHİRLİ D10 YAKMA
TUZLARIN KATI ATIKLARI (AKUT) D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
T-Y3202 ZARARLI MADDELERLE DEPOLAMASI
KİRLENMİŞ CAM VE D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
SERAMİK ATIKLARI ARITIM
T-Y3203 ANORGANİK FLOROSİLİKATLAR R4 METALLERİN VE METAL
T-Y3204 SODYUM VE POTASYUM FLORİD BİLEŞİKLERİNİN
T-Y3205 KALSİYUM FLORİD ÇAMURU ISLAHI/YENİDEN
T-Y3206 KATOT IŞIN TÜPLERİ VE İŞLENMESİ
DİĞER AKTİVASYON
CAMLARINDAN ÇIKAN CAMLAR
T-Y3207 SIVI VE ÇAMUR HALDE
DİĞER ANORGANİK FLOR
BİLEŞİKLERİ
T-Y3208 DİĞER ATIKLAR
ANORGANİK SİYANÜR İÇEREN ATIKLAR Y33
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ANORGANİK SİYANÜRLER A152 - KOKLAŞTIRMA İŞLEMLERİ
A163 - PETROL VE DOĞAL GAZIN RAFİNASYONUNDAN
OLUŞAN PETROLÜN VE ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI
A230 - DÖKÜMHANE VE METAL İŞLEME İŞLEMLERİ
A231 - DEMİRLİ METAL DÖKÜMHANELERİ
A232 - DEMİR DIŞI METAL DÖKÜMHANELERİ
A233 - METAL İŞLEMİ (MAKİNE İLE İLGİLİ OLANLAR
HARİÇ)
A669 - NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
A701 - MÜREKKEP ÜRETİMİ
A702 - BOYA ÜRETİMİ
A750 - BARUT VE PATLAYICI MADDELER ÜRETİMİ
A601 - YAĞLARIN KİMYASAL ARITIMLI DETERJANLAR
İÇİN ESAS MADDELERİN ÜRETİMİ
A224 - DEĞERLİ METALLERİN METALURJİSİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y0701 SİYANÜR İÇEREN ATIK H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
SULAR, BANYOLAR VE (AKUT) DEPOLAMASI
ÇAMURLAR D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y0702 SİYANÜR İÇEREN METAL ARITIM
HİDROKSİT ÇAMURLARI R4 METALLERİN VE METAL
T-Y0703 SİYANÜR İÇEREN TUZ VE BİLEŞİKLERİNİN
KATILARIN ISLAHI/YENİDEN
SERTLEŞTİRİLMESİNDE İŞLENMESİ
KULLANILAN MADDELERİN
ATIKLARI
T-Y0704 SİYANÜR İÇEREN
SERTLEŞTİRME TUZLARI
T-Y0705 SİYANÜR İÇEREN
SERTLEŞTİRME ÇAMURLARI
T-Y3306 ANORGANİK SİYANÜR
TUZLARININ KATI KALINTILARI
T-Y3307 SİYANÜRLÜ ÇAMUR
T-Y3308 SİYANÜR İÇEREN GALVANİK ÇAMUR
T-Y3309 KROM (VI) İÇEREN GALVANİK ÇAMUR
T-Y3310 SİYANÜRLÜ KONSANTRELER VE
YARI KONSANTRELER
T-Y3311 SİYANÜRLÜ DURULAMA VE
YIKAMA SULARI
T-Y3312 DİĞER SİYANÜRLÜ ATIKLAR
ASİTLİ ÇÖZELTİLER VEYA KATI HALDEKİ
ASİTLERİ İÇEREN ATIKLAR Y34
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ASİT ÇÖZELTİSİ YA DA A401
KATI HALDEKİ ASİTLER - BİRİNCİL ANORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARIN
DİĞER ÜRETİMLERİ
A669
- NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
A771
- TABAKHANELER, TABAKLAMA (DERİ)
A950
- GERİ KAZANMA İŞLEMLERİ
A701 - MÜREKKEP ÜRETİMİ
A702 - BOYA ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y3401 KROM İÇERMEYEN ASİTLİ H8 KOROZİF D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
ATIK SULAR, BANYOLAR MADDELER DEPOLAMASI
VE ÇAMURLARI H12 EKOTOKSİK D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y3402 METAL İÇERMEYEN VEYA ARITIM
SADECE DEMİR İÇEREN R6 ASİTLERİN VEYA
ASİTLER BAZLARIN GERİ
T-Y3403 HAFİF METAL KARIŞIMLARININ KAZANIMI
ANODLANMASINDAN ORTAYA
ÇIKAN ASİTLER
T-Y3404 MAGNEZYUM İÇEREN ASİTLER
T-Y3405 DEMİR DIŞI METAL İÇEREN
ASİTLER (KROM VI HARİÇ)
T-Y3406 BATARYA ASİTLERİ
T-Y2101 KROM İÇEREN ASİTLİ
ATIKSULAR, BANYOLAR VE
ÇAMURLAR
T-Y3408 DİKROMAT İÇEREN ALET
ÜRETMEK AMACI İLE
KULLANILAN YIKAMA
BANYOLARI
T-Y2102 KROM VI İÇEREN ASİTLER
T-Y2106 KROM İÇEREN TABAKLAMA
ÇAMURLARI
T-Y1706 NİTRAT BANYOLARI
T-Y1809 SÜLFÜRLÜ KATRANLAR
T-Y3413 HALOJENLİ ORGANİK ASİTLER
T-Y3414 HALOJENSİZ ORGANİK ASİTLER
T-Y3415 DİĞER ATIKLAR
BAZİK ÇÖZELTİLERİ VEYA KATI HALDEKİ BAZLARI
İÇEREN ATIKLAR Y35
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- KATI HALDEKİ BAZLAR A230
ÇÖZELTİLER - DÖKÜMHANE VE METAL İŞLEME İŞLEMLERİ
A243
- YÜZEY İŞLEMİ
A270
- SERAMİK, CAM, İNŞAAT MALZEMELERİNİN YAPIMI
A401
- BİRİNCİL İNORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARIN
ÜRETİMLERİ
A669
- NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
A930
- ENDÜSTRİYEL ATIKSULAR VE ARITMA TESİSİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y3501 KROM VI VE SİYANÜRSÜZ H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
BAZİK ATIKSULAR, (AKUT) DEPOLAMASI
BANYOLAR VE ÇAMURLARI H8 KOROZİF D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y1701 BAZ ANODLAMA MADDELER ARITIM
BANYOLARI H12 EKOTOKSİK R6 ASİTLERİN VEYA
T-Y3503 DEMİR DIŞI METALLERİ BAZLARIN GERİ
İÇEREN SİYANÜRSÜZ KAZANIMI
BAZ BANYOLAR
T-Y2202 BAKIR İÇEREN AMONYAKLI
BANYOLAR
T-Y2104 KROM VI İÇEREN METAL
HİDROKSİT ÇAMURLARI
T-Y3506 KİRLENMİŞ KREÇ ÇAMURLARI
T-Y0906 BAZ YAĞ GİDERME BANYOLARI
T-Y1801 SUYU GİDERİLMİŞ METAL
HİDROKSİT ÇAMURLARI
T-Y1802 SİYANÜR VEYA KROM VI
İÇERMEYEN KATI METAL
HİDROKSİT ÇAMURLARI
T-Y1803 SUYU GİDERİLMİŞ METAL
HİDROKSİT ÇAMURLARI
T-Y1804 SİYANÜR VEYA KROM VI
İÇERMEYEN KATI OLMAYAN
METAL HİDROKSİT ÇAMURLARI
T-Y3513 DİĞER ATIKLAR
ASBEST (TOZ VE LİFLERİ) İÇEREN ATIKLAR Y36
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ASBEST (TOZ VE LİFLERİ) A260
- METAL DIŞI MİNERALLERİN MADENCİLİĞİ VE TAŞ
OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ
A273
- ASBEST-ÇİMENTO KARIŞIMI ÜRÜNLERİN İMALİ
A280
- İNŞAAT VE İNŞAAT ALANLARI, YEŞİL SAHA
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y3601 SERBEST OLARAK VEYA H11 TOKSİK D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
GEVŞEKÇE BAĞLANMIŞ H12 EKOTOKSİK DEPOLAMASI
(AYRILABİLİR) ASBEST
LİFLERİNİ İÇEREN ATIKLAR
T-Y3602 ASBEST (TOZ VE LİFLERİ)
T-Y3603 FİZİKSEL KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ ASBESTE
BENZEYEN SERAMİK
ESASLI LİFLER
T-Y3604 DİĞER ATIKLAR
ORGANİK FOSFOR BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y37
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ORGANİK FOSFOR A351
BİLEŞİKLERİ - GÜBRE ÜRETİMİ
A551
- DİĞER BİRİNCİL ORGANİK KİMYASAL ÜRETİMİ
A669
- NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
A763
- AĞARTMA, BOYAMA, BASKI
A820
- ÇAMAŞIRHANELER, TEMİZLEYİCİLER, BOYAHANELER
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y3701 ORGANİK FOSFORLU H3 YANICI SIVILAR D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
PESTİSİDLER H6.1 ZEHİRLİ (AKUT) DEPOLAMASI
T-Y3702 DİĞER ORGANİK H6.2 ENFEKSİYONEL D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
FORFORLU ATIKLAR MADDELER ARITIM
H8 KOROZİF D10 YAKMA
MADDELER R3 SOLVENT OLARAK
KULLANILMAYAN
ORGANİK MADDELERİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
ORGANİK SİYANÜRLERİ İÇEREN ATIKLAR Y38
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ORGANİK SİYANÜRLER A451
- PETROL VE KÖMÜR ENDÜSTRİSİ
A551
- DİĞER BİRİNCİL ORGANİK KİMYASAL ÜRETİMİ
A669
- NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y3801 AKRİLONİTRİL H3 YANICI D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
T-Y3802 NİTRİLLER SIVILAR DEPOLAMASI
T-Y3803 DİĞER ORGANİK H6.1 ZEHİRLİ D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
SİYANÜRLÜ ATIKLAR (AKUT) ARITIM
D10 YAKMA
FENOLLER; KLOROFENOLLER DAHİL FENOL BİLEŞİKLERİ
İÇEREN ATIKLAR Y39
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- FENOLLER, KLOROFENOLLER A501
DAHİL FENOL BİLEŞİKLERİ - TEMEL PLASTİK MALZEMELERİN ÜRETİMİ
(PETROKİMYA)
A301
- KLOR ENDÜSTRİSİ
A651
- FARMASOTİKLERİN, PESTİSİDLERİN, BİYOSİDLERİN,
YABANİ OT ÖLDÜRÜCÜLERİNİN ÜRETİMİ
A669
- NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
A780
- AHŞAP VE MOBİLYA ENDÜSTRİSİ
A152 - KOKLAŞTIRMA İŞLEMLERİ
A770 - DERİ VE KÜRK ENDÜSTRİSİ
A760 - TEKSTİL VE KUMAŞ ENDÜSTRİSİ
A162 - PETROL RAFİNASYONU
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y0501 PENTAKLOROFENOL VEYA H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
KRESOL İÇEREN AHŞAP (AKUT) DEPOLAMASI
KORUYUCU MADDE D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
ATIKLARI ARITIM
T-Y0502 PENTAKLOROFENOL VE D10 YAKMA
ORGANİK AHŞAP
KORUYUCU MADDE
İÇEREN ÇAMURLAR
T-Y061404 SOĞUTUCU, İTİCİ VE
ÇÖZÜCÜ FLORO-KLORO
HİDROKARBONLAR
T-Y3904 FENOLLÜ ÇAMURLAR
T-Y3905 SULU FENOLLER
T-Y3906 DİĞER ATIKLAR
ETERLERİ İÇEREN ATIKLAR Y40
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- ETERLER A551
- PEROKSİTLER - DİĞER BİRİNCİL ORGANİK KİMYASAL ÜRETİMİ
A669
- NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
A861
- SAĞLIK HİZMETLERİ (HASTANELER, POLİKLİNİKLER,
HUZUR EVLERİ, LABORATUVARLAR)
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y4001 ETİLGLİKOL H3 YANICI D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
T-Y4002 HALOJENLİ PEROKSİTLER SIVILAR DEPOLAMASI
DIŞINDAKİ PEROKSİTLER H5.1 OKSİTLEYİCİ D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y4003 DİĞER ATIKLAR ARITIM
D10 YAKMA
R2 ÇÖZÜCÜ ISLAHI/GERİ
KAZANIMI
R3 SOLVENT OLARAK
KULLANILMAYAN
ORGANİK MADDELERİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
HALOJENLİ ORGANİK BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y41
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- HALOJENLİ ORGANİK A551
BİLEŞİKLER - DİĞER BİRİNCİL ORGANİK KİMYASAL ÜRETİMİ
A651
- FARMASOTİKLERİN, PESTİSİDLERİN, BİYOSİDLERİN,
YABANİ OT ÖLDÜRÜCÜLERİN İMALATI
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y0601 HALOJENLİ ÇÖZÜCÜLER H3 YANICI R2 ÇÖZÜCÜ ISLAHI/GERİ
(KLOR SIVILAR KAZANIM
KONSANTRASYONU>2 %) H4.2 KENDİLİĞİNDEN D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
T-Y0602 YANICI ÖZELLİĞİ YANMAYA DEPOLAMASI
YÜKSEK OLAN KLORLU MÜSAİT KATILAR D10 YAKMA
ÇÖZÜCÜ KARIŞIMLAR VEYA ATIKLAR
T-Y0603 YÜKSEK DERECEDE H12 EKETOKSİK
KİRLENMİŞ ÇÖZÜCÜLERİ
İÇEREN, YANICI ÖZELLİĞİ
DÜŞÜK OLAN KLORLU
ÇÖZÜCÜ KARIŞIMLARI
T-Y0604 KLORO FLORO KARBONLAR
(FREONLAR)
T-Y0610 HALOJENLİ ÇÖZÜCÜLER İLE
KİRLENMİŞ SULU ATIKLARI
T-Y0612 ÇÖZÜCÜ ISLAH İŞLEMLERİNDEN
ÇIKAN HALOJENLİ KATI
DAMITMA ARTIKLARI
T-Y0613 ÇÖZÜCÜ ISLAH İŞLEMLERİNDEN
ÇIKAN HALOJENSİZ KATI DAMITMA
ARTIKLARI
T-Y0813 ÖZELLİKLE ORGANİK ÜRÜNLERLE
KİRLENMİŞ EMİCİLER
(ABSORBANLAR VE ADSORBANLAR
ÖRN. FİLTRELER VE FİLTRASYON
ORTAMI)
T-Y0815 KİRLENMİŞ PAÇAVRALAR VE
PAMUKLU ATIK MATERYALLER
T-Y4109 DİĞER ATIKLAR
HALOJENLİ ÇÖZÜCÜLER DIŞINDAKİ ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİ
İÇEREN ATIKLAR Y42
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- HALOJENLİ ÇÖZÜCÜLER A551
DIŞINDAKİ ORGANİK - DİĞER BİRİNCİL ORGANİK KİMYASAL ÜRETİMİ
ÇÖZÜCÜLER A651
- FORMASOTİKLERİN, PESTİSİDLERİN, BİYOSİDLERİN,
YABANI OT ÖLDÜRÜCÜLERİNİN İMALATI
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y0606 HALOJENLİ OLMAYAN H3 YANICI SIVILAR R2 ÇÖZÜCÜ ISLAHI/
VEYA ÇOK AZ H4.2 KENDİLİĞİNDEN GERİ KAZANIM
HALOJENLİ ÇÖZÜCÜLER YANMAYA MÜSAİT D10 YAKMA
(KLOR KATILAR VEYA
KONSANTRASYONU ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- POLİKLORLU DİBENZO ...
FURANIN HERHANGİ
BİR TÜREVİ İLE
KİRLENMİŞ MADDELER
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y4301 POLİKLORLU DİBENZO H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
FURANIN HERHANGİ (AKUT) DEPOLAMASI
BİR TÜREVİ H11 TOKSİK D10 YAKMA
T-Y4302 POLİKLORLU DİBENZO
FURANLI DİĞER ATIKLAR
POLİKLORLU DİBENZO PARADİOKSİNİN HERHANGİ BİR
TÜREVİNİ İÇEREN ATIKLAR Y44
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- POLİKLORLU DİBENZO A941
PARADİOKSİNİN HERHANGİ - YAĞLARIN YENİDEN ÜRETİMİ
BİR TÜREVİ İLE
KİRLENMİŞ MADDELER
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y4401 POLİKLORLU DİBENZO H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
PARA DİOKSİNİN (AKUT) DEPOLAMASI
HERHANGİ BİR TÜREVİ H11 TOKSİK D10 YAKMA
T-Y4402 PARADİOKSİNLİ DİĞER
ATIKLAR
BU LİSTEDE BELİRTİLEN MADDELERİN HARİCİNDEKİ ORGANOHALOJEN
BİLEŞİKLERİ İÇEREN ATIKLAR Y45
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- YABANCI POLİMERLİ A301 - KLOR ENDÜSTRİSİ
MADDELERİN DIŞINDAKİ A501 - TEMEL PLASTİK MALZEMELERİN ÜRETİMİ
ORGANOHALOJEN A551 - DİĞER BİRİNCİL ORGANİK KİMYASAL ÜRETİMİ
BİLEŞİKLER A651 - FARMASOTİKLERİN, PESTİSİDLERİN,
BİYOSİDLERİN YABANİ OT ÖLDÜRÜCÜLERİN
ÜRETİMİ
A669 - NİHAİ KİMYASALLARIN DİĞER ÜRETİMİ
A763 - AĞARTMA, BOYAMA, BASKI
A702 - BOYA ÜRETİMİ
A710 - FOTOĞRAFÇILIĞA AİT ÜRÜNLERİN İMALİ
A711 - IŞIĞA DUYARLI FOTOĞRAF CAMI ÜRETİMİ
A712 - FOTOĞRAF İYİLEŞTİRME (ARITIM) ÜRÜNLERİNİN
İMALİ
A870 - ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y1702 HİDROKARBON İÇEREN H6.1 ZEHİRLİ D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
METAL İŞLEME (AKUT) DEPOLAMASI
ÇAMURLARI H12 EKOTOKSİK D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y0201 ORGANİK ÜRÜNLERİN ARITIM
SENTEZİNDEN OLUŞAN D10 YAKMA
SIVI, DAMITMA R3 SOLVENT OLARAK
ARTIKLARI KULLANILMAYAN
T-Y0202 KATI, DAMITMA ORGANİK MADDELERİN
ARTIKLARI ISLAHI/YENİDEN
T-Y1103 PİŞİRME İŞLEMİ İŞLENMESİ
ARTIKLARI, ATIK
İÇEREN KATRAN
T-Y0203 ÜRETİM KALINTILARI,
İŞLEM ATIĞI VE
ORGANİK SENTEZLERDEN
ÇIKAN YAN ÜRÜNLER
T-Y1306 İYON DEĞİŞTİRME
REÇİNELERİNDEN ÇIKAN
YENİDEN ÜRETİM
ÇAMURLARI VE
ÖZÜTLEME SUYU
T-Y4507 SADECE ANORGANİK
ÜRÜNLERLE KİRLENMİŞ
EMİCİLER, ORN.
FİLTRELER VE
FİLTRELEME ORTAMI
T-Y4508 KİRLENMİŞ MADDELER
VE MALZEMELER
T-Y4509 DİĞER MADDELERLE
KİRLENMİŞ TOPRAK
T-Y0815 KİRLENMİŞ PAÇAVRALAR
VE PAMUKLU ATIK
MATERYALLER
T-Y1401 ÖZELLİKLERİ NEDENİYLE
SINIFLANDIRILAMAYAN
ATIKLAR (LAB.
KİMYASALLARI)
T-Y1402 KALİTATİF OLARAK
BİLEŞENLERİ BİLİNEN
KİMYASAL ATIKLAR
T-Y1403 KALİTATİF OLARAK
BİLEŞENLERİ BİLİNMEYEN
KİMYASAL ATIKLAR
T-Y4514 ÇÖPLÜK SÜPRÜNTÜLERİNİN
TEMİZLENMESİNDEN VEYA
SU İLE YIKANMASINDAN
ÇIKAN ÇAMURLAR
T-Y4515 DİĞER ATIKLAR
(1) EVLERDEN TOPLANAN TEHLİKELİ ATIKLAR Y46
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
.... A890 - EVSEL ÜRETİM
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y4601 KULLANILMIŞ PİLLER H11 TOKSİK D1 DEPOLAMA
VE DİĞER ELEKTRİKLİ H12 EKOTOKSİK D2 ARAZİ İŞLEME (SIVI
EŞYALAR H6.2 ENFEKSİYONEL VEYA ÇAMUR
T-Y4602 YAĞ KALINTILARIYLA MADDELER ATIKLARIN TOPRAKTA
KİRLENMİŞ KAPLAR BİYOLOJİK BOZULMAYA
T-Y4603 BOYALAR UĞRAMIŞ)
T-Y4604 KOSTİK MALZEMELER D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
T-Y4605 STERİLİZASYON DEPOLANMASI
MADDELERİ D8 BİYOLOJİK ARITIM
T-Y4606 PARLATICILAR D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
T-Y4607 İLAÇ ATIKLARI ARITIM
T-Y4609 MADENDEN YAPILMIŞ R1 YAKIT OLARAK
ÇAY, KAHVE VB.KUTULAR KULLANMA
R4 METALLERİN VE METAL
T-Y4611 DİĞER ATIKLAR BİLEŞİKLERİN
ISLAHI/YENİDEN
İŞLENMESİ
---------------(1) - R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.7/b ile,
"T-Y4608 ÇOCUK BEZLERİ D10 YAKMA
T-Y4610 HAYVAN PİSLİĞİ"
ibareleri kaldırılmıştır.
---------------EVSEL ATIKLARIN YAKILMASINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR Y47
ATIĞIN MUHTEMEL İÇERİĞİ ATIĞIN MUHTEMEL KAYNAKLARI (EK-3)
_______________________ _________________________________
- EVSEL ATIKLARIN A920 - KENTSEL ATIK ARITMA TESİSLERİ
YAKILMASINDAN OLUŞAN A931 - YAKMA
ATIKLAR A935 - ATIKLARIN TOPLANMASI VE/VEYA YENİDEN
İŞLENMESİ
KONTROL EDİLECEK ATIKLAR
KOD TEHLİKELİ YASAL BERTARAF
NUMARASI ATIK TÜRLERİ/TANIMI ÖZELLİKLERİ (EK-7) YÖNTEMLERİ (EK-2)
________ ___________________ __________________ __________________
T-Y1812 TUZLAR, PARÇACIKLAR H12 EKOTOKSİK D1 DEPOLAMA
VE UÇUCU KÜL H13 BERTARAF D2 YÜZEY DOLDURMA
T-Y1815 KATI ATIK YAKMA EDİLDİKTEN D5 ÖZEL İŞLEMLİ ARAZİ
TESİSLERİNİN SONRA HERHANGİ DEPOLAMASI
TROSTATİK BİR YOLDAN D9 FİZİKSEL/KİMYASAL
FİLTRELERİNDEN TEHLİKELİ ARITIM
TOPLANAN UÇUCU ÖZELLİK R4 METALLERİN VE METAL
KÜL GÖSTEREN BİLEŞİKLERİNİN
T-Y1816 YAKMA FIRINI DUMAN DİĞER BİR ISLAHI/YENİDEN
YIKAYICILARINDAN MADDENİN İŞLENMESİ
ÇIKAN ÇAMURLAR OLUŞUMUNA R7 KİRLİLİĞİN
T-Y4704 CAM-ELYAF ATIKLARI, NEDEN AZALTILMASI İÇİN
KLİNKER, ATEŞE OLAN MADDELER KULLANILAN
DAYANIR ATIKLAR PARÇALARIN GERİ
T-Y1818 ALÜMİNYUM VE TUZLARI KAZANIMI
İÇEREN KLİNKERLER
T-Y4706 DİĞER ATIKLAR
KONTROL EDİLECEK DİĞER ATIKLAR
______________________________
- TUZ ÇÖZELTİLERİ
- SÜLFÜRLÜ ATIKLAR
- NÖTRALLEŞTİRME ÇAMURLARI (CİPSLE KİRLENMİŞ ATIKLAR, SUYU GİDERİLMİŞ METAL
HİDROKSİT ÇAMURLARI, SİYANÜR VEYA KROM IV İÇERMEYEN KATI OLMAYAN METAL
HİDROKSİT ÇAMURLARI HARİÇ)
- DAHA ÖNCEKİ MADDELERDE YER ALMAYAN PCB, PCT VE PBB İÇEREN DİĞER ÜRETİM
ATIKLARI
- ALKALİ TUZLAR DIŞINDA KATI METAL TUZ ATIKLARI
- TEHLİKELİ ATIKLARLA KİRLENMİŞ BOŞ PAKET VE KONTEYNERLER
* ÖZEL İŞLEME TABİ ATIKLAR
__________________________
- TARAMA ÇAMURLARI
- ATIK YAĞLAR
- CİPS VE ÇEŞİTLİ YAKMA FIRINLARINDAN KAYNAKLANAN KÜLLER
- TIBBİ ATIKLAR
(*) - Bu atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafına ilişkin
esaslar Bakanlıkça belirlenir.
EK-7 TEHLİKELİ ÖZELLİKLER LİSTESİ
ÖN Tasnifi Kod Özellik
__________ _____ ________________________________________________
1 H1 Patlayıcı
Patlayıcı madde veya atık, kendi başına kimyasal
reaksiyon yoluyla belli bir sıcaklık ve basınçta ve
hızla gaz oluşmasına ve çevresindekilerin zarar
görmesine neden olabilecek katı veya sıvı halde madde
veya atık (ya da maddelerin veya atıkların karışımı)
demektir.
3 H3 Parlayıcı sıvılar
Parlayıcı kelimesi "tutuşabilen" kelimesiyle aynı
anlamdadır. Parlayıcı sıvılar, kapalı hazne deneyinde
60.5 C, açık hazne deneyinde ise 65.6 C`ın altındaki
sıcaklıklarda parlayıcı bir buhar bırakan sıvılar, sıvı
karışımları, çözeltide veya süspansiyonda katı madde
ihtiva eden maddelerdir. (Örneğin boya, vernik, cila
gibi maddeler içerip tehlikeli özellikleri nedeniyle
başka bir sınıfa dahil edilen maddeler içermeyen
maddeler.) Açık hazne deneyleri ile kapalı hazne
deneylerinin sonuçları kesinlikle kıyaslamalara olanak
tanımadığından, ve hatta aynı deneyin sonuçları sık sık
değişkenlik gösterebildiğinden bu türden farklılıkları
gözönüne alarak yukarıdaki rakamlardan farklı olarak
getirilecek yasal düzenlemeler, bu tanımın özüne uygun
olacaktır.
4.1 H4.1 Patlayıcılar sınıfının dışında olup da taşınmaları
sırasında karşılaşılacak koşullarda kolayca tutuşabilen
veya sürtünme nedeniyle alev almaya neden olabilen veya
katkıda bulunabilen katılan ya da atık katılardır.
4.2 H4.2 Kendiliğinden yanmaya müsait katılar veya atıklar
Normal taşımacılık koşullarında veya havayla temas
yüzünden kendiliğinden ısınmaya ve bu şekilde yanmaya
müsait maddeler veya atıklar
4.3 H4.3 Suyla temas halinde parlayıcı gazlar bırakan maddeler
veya atıklar.
Suyla temas durumunda kendiliğinden parlayan veya
tehlikeli sayılacak miktarlarda parlayıcı gazlar bırakan
maddeler veya atıklar.
5.1 H5.1 Oksitleyici
Kendilerinin yanıcı olup olmamasına bakılmaksızın,
oksijen verme yoluyla diğer maddelerin yanmasına neden
olan veya katkıda bulunan madde veya atıklar.
5.2 H5.2 Organik peroksitler
Çift değerlikli 0-0 yapısına sahip organik maddeler veya
atıklar kendi kendine hızlanan ogzotermik bozulmaya
uğrayabilecek olan ısıl açıdan dengesiz maddelerdir.
6.1 H6.1 Zehirli (akut)
Yutulması, solunması veya deri ile temas etmesi
durumunda ölüme, ciddi şekilde yaralanmaya veya insan
sağlığının zarar görmesine neden olabilecek maddeler
veya atıklar.
6.2 H6.2 Enfeksiyonel maddeler
İnsanlarda veya hayvanlarda hastalıklara yol açtığı
bilinen veya şüphelenilen zararlı mikroorganizmaları
veya bunların toksinlerini içeren maddeler veya atıklar.
8 H8 Korozif maddeler
Canlı dokuyla teması halinde kimyasal olarak dokuya
ciddi zararlar verebilen veya sızıntı halinde diğer
mallara ya da ulaştırma araçlarına zarar verebilen hatta
tümüyle tahrip edebilen veya başka türden tehlikeler
yaratabilen maddeler veya atıklar.
9 H10 Hava veya suyla temas halinde toksik gaz bırakılması
Hava veya suyla temas halinde tehlikeli sayılacak
miktarda toksik gazlar bırkakabilecek maddeler veya
atıklar.
9 H11 Toksik (Gecikmiş veya kronik)
Yutuldukları, solundukları ya da deriden içeri
girdikleri takdirde kanserojen etkiler de dahil olmak
üzere gecikmiş veya kronik etkilere yol açabilen
maddeler veya atıklar.
9 H12 Ekotoksik
Serbest halde bulunmaları durumunda, biyoakümülasyon
yoluyla çevre üzerinde ani veya gecikmeli olarak olumsuz
etkiler yaratan veya yaratabilecek olan ve/veya biyotik
sistemlerde toksik etkiler yaratan veya yaratması
muhtemel olan maddeler veya atıklar.
9 H13 Bertaraf edilmelerinden sonra herhangi bir yoldan,
yukarıda sıralanan özelliklerden herhangi birine sahip
bir diğer maddenin (Örneğin özütlenme sıvısı) oluşumuna
neden olan maddeler.
EK - 8
(Değişik: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.7)
T.C.
ÇEVRE BAKANLIĞI
_______________________
|İktisadi Faaliyet Kodu |
Form No |_______________________|
___________ | | | | |
|___________| ATIK BEYAN FORMU |_______________________|
_________________________________________________________________________
|DİKKAT: |
|1. Atık beyan formu fabrikamızdaki atıklardan sorumlu birim amiri |
| tarafından doldurulacaktır. |
|2. Bu form evsel nitelikli katı atıkları (çöp) kapsamaz. Kimyasal madde |
| içeren tehlikeli atıkları kapsar. |
|3. Kompleks tesisler, bu formu her ünite için ayrı ayrı dolduracaklardır.|
|4. Gerekirse bilgi için aşağıdaki telefon ve fax numaralarına |
| başvurabilirsiniz. |
||
|Tel: 312 287 99 63 Fax: 312 285 58 75 |
|_________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|1. Atık üreticisi olan fabrika hakkında bilgi (Firması veya adı): ........ |
||
|2. Fabrika veya Atölye adresi |
| ___ |
| a) İl: .................. |___| |
| ___ |
| b) İlçe: ................ |___| |
||
| c) Mahalle/Semt: ................ |
||
| d) Cadde/Sokak:.................. |
||
| e) No.: ......................... |
| _____ _____________ |
| f) Telefon no.: ... |_____| |_____________| |
| _____ _____________ |
| g) Fax no.: ....... |_____| |_____________| |
||
| 3. Kendi bertaraf tesisiniz var mı? (E/H) |
|__|
| E |_| H |_|5inci soruya geçiniz |
||
| 4. Atıklardan sorumlu birim amiri: Ad:...... Tel:...... Fax:....... |
|___________________________________________________________________________|
* İktisadi faaliyet kodu Ek`te bulunan "İktisadi Faaliyetlerin Uluslararası
Standart Sınıflaması"nı gösterir listeye uygun olarak doldurulacaktır.
5. Bir önceki üretim yılma ait, fabrikanızın üretim proses (işlem) tipini
veya tiplerini açıkça belirtiniz işletmenin üretim şeklinin akım
şemasını ekte veriniz veya aşağıda boş bırakılan yer çiziniz. Akım
şeması üzerinde her bir üniteden çıkan atık tiplerini (katı, sıvı ve
gaz) belirtiniz. Üretim akış şeması, üretimi teknolojisinde değişiklik
yok ise bir defaya mahsus olarak verilecektir.
__
1)..................................................................|_||_|
__
2)..................................................................|_||_|
__
3)..................................................................|_||_|
__
4)..................................................................|_||_|
Giren Hammaddeler _____
_________________ | | ________Çıkan ürünler (ton/yıl)
Enerji Türleri | | ________Yan ürünler(ton/yıl)
|_____|
|
|
Atıklar
6. Bir önceki üretim yılına, ait, fabrikanızda kullanılan ve üretilen
hammaddeler, ürünler ve yarı mamulleri aşağıdaki listeye yazınız.
___________________________________________________________________________
|Madde Kodu: |Maddenin Cinsi | Maddenin |Ölçü Birimi(*) |Ölçü Birim Kodu |
| | | Miktarı | | |
|____________|_________________|__________|_______________|_________________|
| | HAMMADDELER (**)| | | |
| .......... | ............... | ........ | ............. | ............... |
| .......... | ............... | ........ | ............. | ............... |
| .......... | ............... | ........ | ............. | ............... |
| | ÜRÜNLER | | | |
| .......... | ............... | ........ | ............. | ............... |
| .......... | ............... | ........ | ............. | ............... |
| .......... | ............... | ........ | ............. | ............... |
| | YARI MAMULLER | | | |
| .......... | ............... | ........ | ............. | ............... |
| .......... | ............... | ........ | ............. | ............... |
| .......... | ............... | ........ | ............. | ............... |
|___________________________________________________________________________|
(*) Mümkün olan birimlerin ton veya kg cinsinden verilmesi tercih edilir.
(**) Hammadde olarak hurda kullanılıyorsa saflığını parantez içinde
belirtiniz
Not: Sayfa yetmediği takdirde ek sayfa kullanınız.
7. Bir önceki yıla ait, fabrikanızda sanayi kaynaklı atık yaratılmışsa,
toplam yaratılan, geri kazanılan, yeniden kullanılan, bertaraf edilen ve
satılan atıkların miktarlarını, geri kazanım veya bertaraf yöntemlerini
aşağıda verilen tablo üzerinde belirtiniz.
______________________________________________________________________________
ATIK|ATIK-|TOPLAM|ÖLÇÜ |GERİ |YENİ- |BERTARAF |SATI-|SATIN ALAN
KODU|LAR* |MİKTAR|BİRİMİ |KAZANIM**|DEN |EDİLEN ***|LAN |FİRMANIN
****| | |ton/yıl| |KULLA-| |ATIK |
| | |kg/ay | |NIM | | |
| | | |_________|______|__________|_____|__________________
| | | |YÖN-|MİK-|MİKTAR|YÖN- |MİK-|MİK- |ÜNVA-|TEL|FAALİYET
| | | |TEMİ|TAR | |TEMİ |TAR |TARI |NI | |KONUSU
___|_____|______|_______|_________|______|_____|____|_____|_____|___|________
|||||_____|______|_______|_________|______|_____|____|_____|_____|___|________
|||||_____|______|_______|_________|______|_____|____|_____|_____|___|________
|||||_____|______|_______|_________|______|_____|____|_____|_____|___|________
|||||_____|______|_______|_________|______|_____|____|_____|_____|___|________
|_____________________________________________________________________________
(*) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek 5 ve Ek 6 sına göre
doldurulacaktır.
(**) GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
R1 Yakıt olarak kullanma (doğrudan yakma dışında) veya enerji üretimi
için diğer şekillerde yararlanma
R2 Solvent (çözücü) ıslah, geri kazanımı
R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/yeniden işlenmesi
R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/yeniden işlenmesi
R5 Diğer anorganik maddelerin ıslahı/yeniden işlenmesi
R6 Asitlerin veya bazların geri kazanımı
R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların geri kazanılması
R8 Katalizörlerin parçalarının geri kazanımı
R9 Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya önceden kullanılmış
yağların diğer kullanımları
R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı
R11 R1 VE R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek artık maddelerin kullanımı
R12 Atıkların R1 ve R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak
üzere değişimi
R13 Maddelerin bu bölümde belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak
üzere biriktirilmesi
(***) BERTARAF YÖNTEMLERİ
D1 Toprağın altında veya üstünde depolama (arazide depolama, v.b.)
D2 Arazi işlemi (sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya
uğraması, v.b.)
D3 Derine enjeksiyon (pompalanabilir atıkların, kuyulara, tuz kayalarına veya
doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu, vb)
D4 Yüzey doldurma (sıvı veya çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere
doldurulması
D5 Özel işlemli arazi depolaması (üzeri kapatılmış hem birbiriyle hem de
çevreyle teması kesilmiş hücrelere yerleştirme)
D6 Denizler ve okyanuslar dışında bir su kütlesine bırakma
D7 Deniz dibine gömme de dahil, denizlere ve okyanuslara bırakma
D8 Bu ekte yeralmayan ve A Bölümündeki işlemlerden herhangi biri yoluyla
atılan nihai birleşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan biyolojik
işlemler
D9 Bu ekte yeralmayan A Bölümündeki işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan
nihai bileşiklerin oluşmasına neden olan fiziko-kimyasal işlemler
(buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon, nötrleme, çökeltme, v.b.)
D10 Arazide yakma
D12 Nihai depolama (bir madende konteyner içine yerleştirme, v.b)
D13 Bu bölümde belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce
harmanlama veya karıştırma
D14 Bu bölümde belirtilen işlemlere tabi tutulmak üzere yeniden ambalajlama
D15 Bu bölümde belirtilen eylemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere
depolama
(****) Ek-6`da bulunan Kontrol Edilecek Atıklar Kod Numarası başlığı
altında bulunan, T-Y dışında kalan ilgili diğer 4 numara dikkate alınarak
doldurulacaktır.
8. Fabrikanızın atıkları kimin tarafından toplanmakta, taşınmakta ve
bertaraf edilmektedir? % olarak belirtiniz.
Toplama Taşıma Bertaraf
(%) (%) (%)
_____ _____ _____
1. Büyükşehir Belediyesi tarafından |_____| |_____| |_____|
_____ _____ _____
2. Özel sektör tarafından |_____| |_____| |_____|
_____ _____ _____
3. Belediye tarafından |_____| |_____| |_____|
_____ _____ _____
4. Kendisi tarafından |_____| |_____| |_____|
_____ _____ _____
5. Ortaklaşa |_____| |_____| |_____|
_____ _____ _____
6. Diğer (Belirtiniz) |_____| |_____| |_____|
9. Bir önceki üretim yılına ait fabrikanızın arıtma ünitelerinden
kaynaklanan çamur miktarını belirtiniz.
Toplam Miktar : ....... ton/yıl
10. Arıtma çamurunda/çamurlarında aşağıda belirtilen parametrelerin analiz
sonuçlarını veriniz.
________________________________________________________________
| KOD | ÖLÇÜLEN | ÖLÇÜ BİRİMİ*| YILLIK | ÖLÇÜM | ÖLÇÜM |
| | PARAMETRE| mg/kg | ORTALAMA | YÖNTEMİ | SIKLIĞI |
| | | |KONSANTRASYON| | |
|_____|__________|_____________|_____________|_________|_________|
| 1 | Bakır | | | | |
|_____|__________|_____________|_____________|_________|_________|
| 2 | Civa | | | | |
|_____|__________|_____________|_____________|_________|_________|
| 3 | Çinko | | | | |
|_____|__________|_____________|_____________|_________|_________|
| 4 | Kadmiyum | | | | |
|_____|__________|_____________|_____________|_________|_________|
| 5 | Krom(VI) | | | | |
|_____|__________|_____________|_____________|_________|_________|
| 6 | Kurşun | | | | |
|_____|__________|_____________|_____________|_________|_________|
| 7 | Nikel | | | | |
|_____|__________|_____________|_____________|_________|_________|
| 8 | Diğer | | | | |
|________________________________________________________________|
* Kuru çamurdaki miktar olarak verilecektir.
11. İş yerinizde sanayi kaynaklı atıklar geçici depolanıyor ise depo yerini
ve miktarını belirtiniz.
_____________________________________________________________
| Depo Şekli |Ölçü | Ölçü Birimi | Yıllık Ortalama |
| |Birimi | Kodu | Miktar |
| |________|_____________| |
| |Ton/yıl | 091 | |
| |kg/ay | 012 | |
|____________________|________|_____________|_________________|
| Konteyner | | | |
|____________________|________|_____________|_________________|
| Çöp Bidonu | | | |
|____________________|________|_____________|_________________|
| Plastik Torba | | | |
|____________________|________|_____________|_________________|
| Açık Alan | | | |
|____________________|________|_____________|_________________|
| Diğer (Belirtiniz) | | | |
|____________________|________|_____________|_________________|
| Toplam | | | |
|_____________________________________________________________|
Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin
yanlışlığının tesbit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu`nun 26.
maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim
dahilinde olduğunu belirtir, gereğini arzederim.
____________________________________________________________
|Firmayı temsil eden | Adı ve Soyadı | Ünvanı | İmza ve Mühür|
|____________________|_______________|________|______________|
|1. Yetkili | | | |
|____________________|_______________|________|______________|
|2. Yetkili | | | |
|____________________|_______________|________|______________|
|3. Yetkili | | | |
|____________________________________________________________|
TEŞEKKÜR EDERİZ
İKTİSADİ FAALİYETLERİN ULUSLARARASI İKTİSADİ FAALİYETLERİN ULUSLARARASI
STANDART SANAYİ SINIFLAMASI STANDART SANAYİ SINIFLAMASI
(USSS- Rev.2) (USSS- Rev.2)
İMALAT SANAYİ SINIFLAMASI İMALAT SANAYİ SINIFLAMASI
3 İMALAT SANAYİ 331 Ağaç ve mantar ürünleri
31 Gıda, içki ve tütün sanayi sanayi (Mobilya hariç)
311 Gıda maddeleri sanayi 3311 Kereste ve parke sanayi
3111 Mezbaha ürünleri 3312 Ambalaj sanayi
3112 Süt ve süt ürünleri sanayi 3319 Diğer ağaç ve mantar ürünleri
3113 Sebze ve meyve işletme sanayi sanayi
3114 Su ürünleri sanayi 332 Ağaç mobilya ve döşeme sanayi
3115 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar 3320 Ağaç mobilya ve döşeme sanayi
sanayi 34 Kağıt-Kağıt ürünleri basım
3116 Un ve unlu mamüller sanayi sanayi
3117 İşlenmiş unlu ürünler sanayi 341 Kağıt ve kağıt ürünleri sanayi
3118 Şeker üretimi ve arıtımı sanayi 3411 Salüloz kağıt ve karton sanayi
3119 Şekerleme, kakao, çikolata vb. 3412 Kağıt ve karton ambalaj
maddeler sanayi maddeleri sanayi
312 Başka yerde sınıflandırılmamış 3419 Başka yerde sınıflandırılmamış
gıda maddeleri sanayi selüloz, kağıt ve karton
3121 Başka yerde sınıflandırılmamış ürünleri
gıda maddeleri sanayi 342 Basım, yayım ve bunlara bağlı
3122 Yasa sanayi sanayi
313 İçki sanayi 3421 Basım, yayın ve bunlara bağlı
3131 Damıtık alkollü içkiler üretimi sanayi
3132 Şarap sanayi 35 Kimya-petrol, kömür, kauçuk ve
3133 Malt ve bira sanayi plastik ürünleri sanayi
3134 Alkolsüz içkiler, gazlandırılmış 351 Ana kimya sanayi
meyve suları, doğal maden suları 3511 Ana kimyasal maddeler sanayi
ve memba suları sanayi (Gübre hariç)
314 Tütün sanayi 3512 Kimyasal gübre ve tarımsal
3140 Tütün sanayi ilaçlar sanayi
32 Dokuma, giyim eşyası ve deri 3513 Sentetik reçineler, plastikler,
sanayi yapay ve sentetik lifler (Cam
321 Dokuma sanayi lifleri hariç) sanayi
3211 Klyafın hazırlanması, iplik 352 Diğer kimyasal ürünler sanayi
haline getirilmesi, Dokunması, 3521 Boya, vernik-lak sanayi
boyanması vb. bitirme işlemleri 3522 İlaç sanayi (Veteriner ilaçları
3212 Giyim eşyası dışında kalan hazır dahil)
dokuma eşya üretimi 3523 Sabun temizleyici maddeler,
3213 Örme sanayi parfüm, kozmetik ve diğer
3214 Halı ve kilim sanayi tuvalet malzemesi sanayi
3215 İp, sicim, ağ ve urgan sanayi 3529 Başka yerde sınıflandırılmamış
3219 Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal ürünler sanayi
dokuma ürünleri sanayi 353 Petrol rafinerileri
322 Ayakkabı dışında giyim eşyası 3530 Petrol rafinerileri
sanayi 354 Çeşitli petrol ve kömür
3221 Deri ve kürk giyim eşyası sanayi türevleri sanayi
3222 Deri ve kürk dışında kalan hazır 3541 Bitüm kökenli inşaat izolasyon
giyim eşyası sanayi ve bağlayıcı maddeler üretimi
323 Deri, deri benzeri maddeler ve 3542 Kok kömürü ve briket üretimi
kürk eşya sanayi (ayakkabı ve 3543 Madeni yağ hazırlama ve
Giyim eşyası hariç) harmanlama işlemleri
3231 Deri işleme sanayi 3544 LPG dolum işlemleri (Tüpleme)
3232 Kürk işleme ve boyama sanayi 355 Lastik ürünleri sanayi
3233 Deri ve benzeri maddelerden 3551 Tekerlek iç ve dış lastiği
yapılmış eşya sanayi (Ayakkabı yapımı
ve giyim eşyası hariç) 3559 Başka yerde sınıflandırlmamış
324 Ayakkabı sanayi (kalıp mamulü lastik ürünleri sanayi
lastik ve plastik ayakkabılar 356 Başka yerde sınıflandırılmamış
hariç) plastik ürünleri sanayi
3240 Ayakkabı sanayi (kalıp mamulü 3560 Başka yerde sınıflandırılmamış
lastik ve plastik ayakkabılar plastik ürünleri sanayi
hariç) 3843 Motorlu kara taşıtları yapım,
33 -Orman ürünleri ve mobilya sanayi montaj ve onarımı sanayi
36 Taş ve toprağa dayalı sanayi 3844 Triporter, motosiklet, moblet,
361 Çanak, çömlek, çini porselen bisiklet yapım ve onarımı sanayi
vb. sanayi 3845 Uçak yapım ve onarımı sanayi
3610 Çanak, çömlek, çini poreselen 3849 Başka yerde sınıflandırılmamış
vb. sanayi taşıtlar yapım sanayi
362 Cam ve cam ürünleri sanayi 385 Mesleki ve ilmi aletler ile
3620 Cam ve cam ürünleri sanayi başka yerde sınıfdırılmamış
369 Taş ve toprağa dayalı diğer ölçme ve kontrol aletleri ile
sanayi forafçılık malzemesi ve optik
3691 Pişmiş kilden yapı gereçleri aletler yapım sanayi
üretimi 3851 Mesleki ve ilmi aletler ile
3692 Çimento, kireç ve alçı sanayi başka yerde sınıflandırılmamış
3699 Başka yerde sınıflandırılmamış ölçme ve kontrol aletleri yapım
ürünler yapımı sanayi
37 Metal ana sanayi 3852 Fotoğrafçılık malzemesi ve optik
371 Demir çelik metal ana sanayi aletleri imali
3710 Demir çelik metal ana sanayi 3853 Saat sanayi
372 Demir çelik dışında metal ana 3854 Diğer
sanayi 39 Diğer imalat sanayi
3720 Demir çelik dışında metal ana 390 Diğer imalat sanayi
sanayi 3901 Kuyumculuk ve benzeri üretim
38 Metal eşya- makine ve teçhizat, sanayi
ulaşım aracı, ilmi ve mesleki 3902 Müzik aletleri üretimi
ölçme aletleri sanayi 3903 Her türlü spor, atletizm,
381 Metal eşya sanayi jimnastik alet ve malzemesi
3811 Her türlü bıçak, el aletleri ve üretimi
hırdavat malzemesi sanayi 3909 Başka yerde sınıflandırılmamış
3812 Metal mobilya ve donatım sanayi imalat sanayi
3813 Metal yapı malzemesi sanayi
3819 Diğer metal eşya sanayi
382 Makina sanayi (Elektrik makinaları
hariç)
3821 İçten yanmalı motorlar ve türbünler
sanayi
3822 Tarımsal makina ve gereçlerin yapım
ve onarımı
3823 Metal ve metal dışı makinaları
işleyen makinaların yapımı
ve onarımı
3824 Özel endüstri makinaları ve
gereçleri yapım ve onarımı
3825 Bilgi işlem, büro, muhasebe ve
hesap makinaları yağımı ve onarımı
3829 Başka yerde sınıflandırılmamış
makina ve gereç yapım sanayi
(Elektrik makinaları sanayi hariç)
383 Elektrik makinaları ve aygıtlar
sanayi
3831 Elektrik sanayi makinaları ve
aygıtlar sanayi
3832 Radyo, televizyon ve haberleşme
alet ve aygıtlar sanyi
3833 Elektrikli ev aletleri sanayi
3839 Başka yerde sınıflandırılmamış
elektrik makina ve aletleri yapım
sanayi
384 Taşıt araçları sanayi
841 Deniz taşıtları yapım ve onarımı
sanayi
842 Demiryolları ulaşım araçları yapım,
montaj ve onarım sanayi
EK 9-A
____________________________________________________________________________
|REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF For retention by the disposer (Blue) | |
|ENVIRONMENT WASTE | |
|TRANSPORTATION FORM No: | A |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
|1. CONSIGNOR Contact person: Identification No.: |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.:)| CODE |
| | TYPE OF WASTE ____________________ |
|Country _ _ _ | ___________________________________ |
| |_||_||_| | ___________________________________ |
|_____________________________________| CONSISTENCY AT 20 C* _ |
|Mode(s) of transport* _ | |_| |
| |_| | __________________________ |
| | COLOUR |
| | WEIGHT kg |
|_____________________________________| |||||| |||||| |
|H number * ......... | OTHER DETAILS IN ANNEX |
|_____________________________________| _ |
| TYPE OF PACKAGES* |_| |
||
| NUMBER OF PACKAGES |
| AND CONTAINERS |||||| |
||
|Date of dispatch * ____________________ |
| |||| |||| |||||| Consıgnor`s signature |
|____________________________________________________________________________|
|*See list of abbreviations |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________|
|2. CARRIER |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.) |METHOD OF TRANSPORT* _ |
| | |_| |
| |VEHICLE`S REGISTRATION |
| |NUMBER |
|________________________________________| |
|Date of delivery Carrier`s signature |
| |||| |||| |||||| |
|____________________________________________________________________________|
|* Sea list of abbreviations |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
|3. CONSIGNEE Identification No.: |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.) | WEIGHT |
|||
| | DISPOSAL* |||| |
|||
| | TRANSFER** |||| |
|||
|Country |||||| | COUNTRY OF DESTINATION |||||| |
|________________________________________| |
|Date of acceptance ________________________ |
| |||| |||| |||||| Consignee`s signature |
| (following acceptance) |
|____________________________________________________________________________|
|* See list of abbreviations |
|** 01 Waste not treated, passed on to third party |
| 02 Waste treated then passed on to third party, no other type of waste |
| generated |
| 03 Waste treated then passed on to third party, other type of waste |
| generated |
| 04 Other |
|____________________________________________________________________________|
|4. CUSTOMS OFFICE |
|____________________________________________________________________________|
| ______ 1 IMPORT 2 EXPORT _ |
| | | |_| |
| | | Customs office stamp |
| |______| ________________________ |
| Signature |
|____________________________________________________________________________|
EK 9-A
____________________________________________________________________________
|REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF For retention by the disposer (Blue) | |
|ENVIRONMENT WASTE | |
|TRANSPORTATION FORM No: | B |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
|1. CONSIGNOR Contact person: Identification No.: |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.:)| CODE |
| | TYPE OF WASTE ____________________ |
|Country _ _ _ | ___________________________________ |
| |_||_||_| | ___________________________________ |
|_____________________________________| CONSISTENCY AT 20 C* _ |
|Mode(s) of transport* _ | |_| |
| |_| | __________________________ |
| | COLOUR |
| | WEIGHT kg |
|_____________________________________| |||||| |||||| |
|H number * ......... | OTHER DETAILS IN ANNEX |
|_____________________________________| _ |
| TYPE OF PACKAGES* |_| |
||
| NUMBER OF PACKAGES |
| AND CONTAINERS |||||| |
||
|Date of dispatch * ____________________ |
| |||| |||| |||||| Consıgnor`s signature |
|____________________________________________________________________________|
|*See list of abbreviations |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________|
|2. CARRIER |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.) |METHOD OF TRANSPORT* _ |
| | |_| |
| |VEHICLE`S REGISTRATION |
| |NUMBER |
|________________________________________| |
|Date of delivery Carrier`s signature |
| |||| |||| |||||| |
|____________________________________________________________________________|
|* See list of abbreviations |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
|3. CONSIGNEE Identification No.: |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.) | WEIGHT |
|||
| | DISPOSAL* |||| |
|||
| | TRANSFER** |||| |
|||
|Country |||||| | COUNTRY OF DESTINATION |||||| |
|________________________________________| |
|Date of acceptance ________________________ |
| |||| |||| |||||| Consignee`s signature |
| (following acceptance) |
|____________________________________________________________________________|
|* See list of abbreviations |
|** 01 Waste not treated, passed on to third party |
| 02 Waste treated then passed on to third party, no other type of waste |
| generated |
| 03 Waste treated then passed on to third party, other type of waste |
| generated |
| 04 Other |
|____________________________________________________________________________|
|4. CUSTOMS OFFICE |
|____________________________________________________________________________|
| ______ 1 IMPORT 2 EXPORT _ |
| | | |_| |
| | | Customs office stamp |
| |______| ________________________ |
| Signature |
|____________________________________________________________________________|
EK 9-A
____________________________________________________________________________
|REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF For retention by the disposer (Blue) | |
|ENVIRONMENT WASTE | |
|TRANSPORTTATION FORM No: | C |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
|1. CONSIGNOR Contact person: Identification No.: |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.:)| CODE |
| | TYPE OF WASTE ____________________ |
|Country _ _ _ | ___________________________________ |
| |_||_||_| | ___________________________________ |
|_____________________________________| CONSISTENCY AT 20 C* _ |
|Mode(s) of transport* _ | |_| |
| |_| | __________________________ |
| | COLOUR |
| | WEIGHT kg |
|_____________________________________| |||||| |||||| |
|H number * ......... | OTHER DETAILS IN ANNEX |
|_____________________________________| _ |
| TYPE OF PACKAGES* |_| |
||
| NUMBER OF PACKAGES |
| AND CONTAINERS |||||| |
||
|Date of dispatch * ____________________ |
| |||| |||| |||||| Consıgnor`s signature |
|____________________________________________________________________________|
|*See list of abbreviations |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________|
|2. CARRIER |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.) |METHOD OF TRANSPORT* _ |
| | |_| |
| |VEHICLE`S REGISTRATION |
| |NUMBER |
|________________________________________| |
|Date of delivery Carrier`s signature |
| |||| |||| |||||| |
|____________________________________________________________________________|
|* See list of abbreviations |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
|3. CONSIGNEE Identification No.: |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.) | WEIGHT |
|||
| | DISPOSAL* |||| |
|||
| | TRANSFER** |||| |
|||
|Country |||||| | COUNTRY OF DESTINATION |||||| |
|________________________________________| |
|Date of acceptance ________________________ |
| |||| |||| |||||| Consignee`s signature |
| (following acceptance) |
|____________________________________________________________________________|
|* See list of abbreviations |
|** 01 Waste not treated, passed on to third party |
| 02 Waste treated then passed on to third party, no other type of waste |
| generated |
| 03 Waste treated then passed on to third party, other type of waste |
| generated |
| 04 Other |
|____________________________________________________________________________|
|4. CUSTOMS OFFICE |
|____________________________________________________________________________|
| ______ 1 IMPORT 2 EXPORT _ |
| | | |_| |
| | | Customs office stamp |
| |______| ________________________ |
| Signature |
|____________________________________________________________________________|
EK 9-A
____________________________________________________________________________
|REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF For retention by the disposer (Blue) | |
|ENVIRONMENT WASTE | |
|TRANSPORTATION FORM No: | D |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
|1. CONSIGNOR Contact person: Identification No.: |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.:)| CODE |
| | TYPE OF WASTE ____________________ |
|Country _ _ _ | ___________________________________ |
| |_||_||_| | ___________________________________ |
|_____________________________________| CONSISTENCY AT 20 C* _ |
|Mode(s) of transport* _ | |_| |
| |_| | __________________________ |
| | COLOUR |
| | WEIGHT kg |
|_____________________________________| |||||| |||||| |
|H number * ......... | OTHER DETAILS IN ANNEX |
|_____________________________________| _ |
| TYPE OF PACKAGES* |_| |
||
| NUMBER OF PACKAGES |
| AND CONTAINERS |||||| |
||
|Date of dispatch * ____________________ |
| |||| |||| |||||| Consıgnor`s signature |
|____________________________________________________________________________|
|*See list of abbreviations |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________|
|2. CARRIER |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.) |METHOD OF TRANSPORT* _ |
| | |_| |
| |VEHICLE`S REGISTRATION |
| |NUMBER |
|________________________________________| |
|Date of delivery Carrier`s signature |
| |||| |||| |||||| |
|____________________________________________________________________________|
|* See list of abbreviations |
|____________________________________________________________________________|
____________________________________________________________________________
|3. CONSIGNEE Identification No.: |
|____________________________________________________________________________|
|Firm: (name, address, telephone No.) | WEIGHT |
|||
| | DISPOSAL* |||| |
|||
| | TRANSFER** |||| |
|||
|Country |||||| | COUNTRY OF DESTINATION |||||| |
|________________________________________| |
|Date of acceptance ________________________ |
| |||| |||| |||||| Consignee`s signature |
| (following acceptance) |
|____________________________________________________________________________|
|* See list of abbreviations |
|** 01 Waste not treated, passed on to third party |
| 02 Waste treated then passed on to third party, no other type of waste |
| generated |
| 03 Waste treated then passed on to third party, other type of waste |
| generated |
| 04 Other |
|____________________________________________________________________________|
|4. CUSTOMS OFFICE |
|____________________________________________________________________________|
| ______ 1 IMPORT 2 EXPORT _ |
| | | |_| |
| | | Customs office stamp |
| |______| ________________________ |
| Signature |
|____________________________________________________________________________|
EK 9-A
LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE TRANSPORTATION FORM
DISPOSAL/RECOVERY OPERATIONS
DISPOSAL (NO RECOVERY) RECOVERY OPERATIONS
D1 Deposit into or onto land, R1 Use as a fuel (other than
(e.g. landfill, etc.) in direct incineration) or
D2 Land treatment, (e.g., biodegredation other means to generate energy
of liquid or sludgy discards in R2 Solvent reclamation/
soil, etc.) regenaration
D3 Deep injection (e.g. injection of R3 Recycling/reclamation of
pumpable discards into wells salt organic substances which
domes or naturally occuring are not used as solvents
repositories, etc.) R4 Recycling/reclamation of
D4 Sulface impoundment (e.g. metals and metal compounds
placement of liquid or sludge R5 Recycling/reclamation
discards into pits ponds or of other inorganic matteriels
lagoons, etc.) R6 Regenaration of acids or bases
D5 Specially engineered landfill R7 Recovery of components used
(e.g. placement into lined discrete for pollution abatement
cells which are capped and isolated R8 Recovery of components from
from one anoter and the environmend catalysts
etc.) R9 Used oil re-refining or other
D6 Release into a water body except reuses of previously used oil
seas/oceans R10 Land treadmend resulting in
D7 Release into seas/oceans including benefid to agriculture or
sea-bed insertion ecological improvement
D8 Biological treadment not specified R11 Uses of readual matterials
elsewhere in this list which are optained from any of the
diacarded by means of any of the operations numbered R1 to R10
operations numbered D1 to D12 R12 Exchange of wastes for
D9 Physicochemical treatment not submission to any of the
specified elsewhere in tihs list operations numbered R1 to R11
which results in final compounds or R13 Accumulation of matterial
mixtures which are discarded by means intended for any operation
of any of the operations numbered D1 numbered R1 to R12
to D12 (e.g. evaporation, drying,
calcination, neutralization,
precipitation, etc.)
D10 Incıneration on land
D11 Incıneration at sea
D12 Permanend storage (e.g. Emplacement
of containers in a mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to
submission to any of the operations
numbered D1 to D12
D14 R packaging prior to submission to any
of the operations numbered D1 to D12
D15 Storage pending any of the operations
numbered D1 to D12
______________________________________________________________________________
MODE(S) OF TRANSPORT TYPE OF PACKAGES |H NUMBER AND UN CLASS
AND CONTAINERS |UN Class H number
R = Road 1. Drum |Designation
T = Train / rail 2. Wooden barrel |1 H1 Explosive
S = Sea 3. Jerrican |3 H3 Inflammable liquids
A = Air 4. Box |4.1 H4.1 Inflammable solids
W = Inland 5. Bag |4.2 H4.2 Substances or wastes
waterways 6. Composite | liable to spontaneous
packaging | combustion
7. Pressure |4.3 H4.3 Substances or wastes
receptacle | which in contact
8. Bulk | with water emit
9. Other (specify)| inflammable gasses
|5.1 H5.1 Oxidizing
|5.2 H5.2 Organic peroxides
|6.1 H6.1 Poisonous (acute)
|6.2 H6.2 Infectious substances
|8 H8 Corrosives
|9 H10 Liberation of toxic
| gasses in contact with
| air or water
|9 H11 Toxic (delayed or chronic)
|9 H12 Ecotoxic
|9 H13 Capable by any means,
_______________________________________ | after disposal, of
CONSISTENCY AT 20 Cø | | yielding another matterial
| | e.g., leachate which
1. Powdery/powder 5. Liquid | | possesses any of the
2. Solid 6. Gaseous | | charactristics listed
3. Viscous/paste 7. Other (specify)| | above
4. Sludgy
EK 9-B
TC ___________
ÇEVRE BAKANLIĞI | Form No.: |
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU |___________|
|___________|
A. Bertarafçıda kalacak olan kopya (Mavi)
____________________________________________________________________________
|1. ÜRETİCİ | Sorumlu kişinin adı, soyadı: |
|___________|________________________________________________________________|
| İl |İlçe |Tescil No. | | |İktisadi Faaliyet Kodu|
|_____|_____|___________| | |______________________|
|_______________________| | |______________________|
|||
|Firmanın ünvanı: ..................... |Atık Kodu:(*) |______| |___| |__||
|Firmanın sahip veya |Atık Türü:(*) ..................... |
|sahiplerinin adı, soyadı:............. |................................... |
|................................... |20 Cø`de fiziksel |
|Firmanın adresi: |özellikleri:(*) .................|| |
|İl : ...........|___| | |
| |Renk: (*) .....................|_| |
|İlçe : ...........|___| | |
| |Ağırlık: |__|ton |__|kg|
|Mahalle/Semt : ................. | |
| |Ekte yeralan diğer detaylar |
|Cadde/Sk. : ................. | |
| |Ambalaj ve |
|No. : ................. |konteyner türü:(*) ...............|||
|||
|Telefon No. : |_____||_____________||Ambalaj ve |
| |konteyner sayısı: |__||
|Fax No. : |_____||_____________|| |
|_______________________________________|Atık çıkış tarihi: |_||_||___||
|Taşıma Şekli (*): .................. ||| |
|_______________________________________| |
|BM sınıfı ve H numarası(*) |__||___| |Sorumlu kişinin imzası |
|____________________________________________________________________________|
|2. TAŞIYICI| Sorumlu kişinin adı, soyadı: |
|____________________________________________________________________________|
|Firmanın ünvanı: ..................... | |İl |Lisans No|
|Firmanın sahip veya | |___|_________|
|sahiplerinin adı, soyadı:............. | |_____________|
|................................... | |
|Firmanın adresi: | |
|İl : ...........|___| | |
|||
|İlçe : ...........|___| | |
| |Taşıma şekli : || |
|Mahalle/Semt : ................. | |
| |Taşıt kayıt numarası: |_____| |
|Cadde/Sk. : ................. | |
| |Teslim tarihi: |_||_||__| |
|No. : ................. | |
|||
|Telefon No. : |_____||_____________|| |
| |Sorumlu kişinin imzası |
|Fax No. : |_____||_____________|| |
|____________________________________________________________________________|
|3. ALICI | Sorumlu kişinin adı, soyadı: |
|____________________________________________________________________________|
|Firmanın ünvanı: ..................... | |İl |Lisans No|
|Firmanın sahip veya | |___|_________|
|sahiplerinin adı, soyadı:............. | |_____________|
|................................... | |
|Firmanın adresi: | |
|İl : ...........|___| | |
|||
|İlçe : ...........|___| | |
| |Ağırlık: |__|ton |__|kg|
|Mahalle/Semt : ................. | |
| |Bertaraf/Geri kazanım(*).......|__| |
|Cadde/Sk. : ................. | |
| |Transfer (*) ...................|_| |
|No. : ................. | |
| |Atık kabul tarihi: |_||_||___| |
|Telefon No. : |_____||_____________|| |
| |Sorumlu kişinin imzası |
|Fax No. : |_____||_____________|| |
|____________________________________________________________________________|
(*) Ulusal Atık Taşıma Formu Açıklama Kılavuzunda belirtilen bilgilere uygun
olarak doldurulacaktır.
EK 9-B
TC ___________
ÇEVRE BAKANLIĞI | Form No.: |
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU |___________|
|___________|
B. Üreticide kalacak olan kopya (Pembe)
Bir kopyası Çevre Bakanlığı`na gönderilecektir
____________________________________________________________________________
|1. ÜRETİCİ | Sorumlu kişinin adı, soyadı: |
|___________|________________________________________________________________|
| İl |İlçe |Tescil No. | | |İktisadi Faaliyet Kodu|
|_____|_____|___________| | |______________________|
|_______________________| | |______________________|
|||
|Firmanın ünvanı: ..................... |Atık Kodu:(*) |______| |___| |__||
|Firmanın sahip veya |Atık Türü:(*) ..................... |
|sahiplerinin adı, soyadı:............. |................................... |
|................................... |20 Cø`de fiziksel |
|Firmanın adresi: |özellikleri:(*) .................|| |
|İl : ...........|___| | |
| |Renk: (*) .....................|_| |
|İlçe : ...........|___| | |
| |Ağırlık: |__|ton |__|kg|
|Mahalle/Semt : ................. | |
| |Ekte yeralan diğer detaylar |
|Cadde/Sk. : ................. | |
| |Ambalaj ve |
|No. : ................. |konteyner türü:(*) ...............|||
|||
|Telefon No. : |_____||_____________||Ambalaj ve |
| |konteyner sayısı: |__||
|Fax No. : |_____||_____________|| |
|_______________________________________|Atık çıkış tarihi: |_||_||___||
|Taşıma Şekli (*): .................. ||| |
|_______________________________________| |
|BM sınıfı ve H numarası(*) |__||___| |Sorumlu kişinin imzası |
|____________________________________________________________________________|
|2. TAŞIYICI| Sorumlu kişinin adı, soyadı: |
|____________________________________________________________________________|
|Firmanın ünvanı: ..................... | |İl |Lisans No|
|Firmanın sahip veya | |___|_________|
|sahiplerinin adı, soyadı:............. | |_____________|
|................................... | |
|Firmanın adresi: | |
|İl : ...........|___| | |
|||
|İlçe : ...........|___| | |
| |Taşıma şekli : || |
|Mahalle/Semt : ................. | |
| |Taşıt kayıt numarası: |_____| |
|Cadde/Sk. : ................. | |
| |Teslim tarihi: |_||_||__| |
|No. : ................. | |
|||
|Telefon No. : |_____||_____________|| |
| |Sorumlu kişinin imzası |
|Fax No. : |_____||_____________|| |
|____________________________________________________________________________|
|3. ALICI | Sorumlu kişinin adı, soyadı: |
|____________________________________________________________________________|
|Firmanın ünvanı: ..................... | |İl |Lisans No|
|Firmanın sahip veya | |___|_________|
|sahiplerinin adı, soyadı:............. | |_____________|
|................................... | |
|Firmanın adresi: | |
|İl : ...........|___| | |
|||
|İlçe : ...........|___| | |
| |Ağırlık: |__|ton |__|kg|
|Mahalle/Semt : ................. | |
| |Bertaraf/Geri kazanım(*).......|__| |
|Cadde/Sk. : ................. | |
| |Transfer (*) ...................|_| |
|No. : ................. | |
| |Atık kabul tarihi: |_||_||___| |
|Telefon No. : |_____||_____________|| |
| |Sorumlu kişinin imzası |
|Fax No. : |_____||_____________|| |
|____________________________________________________________________________|
(*) Ulusal Atık Taşıma Formu Açıklama Kılavuzunda belirtilen bilgilere uygun
olarak doldurulacaktır.
EK 9-B
TC ___________
ÇEVRE BAKANLIĞI | Form No.: |
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU |___________|
|___________|
C. Üreticide kalacak kopya (Beyaz)
____________________________________________________________________________
|1. ÜRETİCİ | Sorumlu kişinin adı, soyadı: |
|___________|________________________________________________________________|
| İl |İlçe |Tescil No. | | |İktisadi Faaliyet Kodu|
|_____|_____|___________| | |______________________|
|_______________________| | |______________________|
|||
|Firmanın ünvanı: ..................... |Atık Kodu:(*) |______| |___| |__||
|Firmanın sahip veya |Atık Türü:(*) ..................... |
|sahiplerinin adı, soyadı:............. |................................... |
|................................... |20 Cø`de fiziksel |
|Firmanın adresi: |özellikleri:(*) .................|| |
|İl : ...........|___| | |
| |Renk: (*) .....................|_| |
|İlçe : ...........|___| | |
| |Ağırlık: |__|ton |__|kg|
|Mahalle/Semt : ................. | |
| |Ekte yeralan diğer detaylar |
|Cadde/Sk. : ................. | |
| |Ambalaj ve |
|No. : ................. |konteyner türü:(*) ...............|||
|||
|Telefon No. : |_____||_____________||Ambalaj ve |
| |konteyner sayısı: |__||
|Fax No. : |_____||_____________|| |
|_______________________________________|Atık çıkış tarihi: |_||_||___||
|Taşıma Şekli (*): .................. ||| |
|_______________________________________| |
|BM sınıfı ve H numarası(*) |__||___| |Sorumlu kişinin imzası |
|____________________________________________________________________________|
|2. TAŞIYICI| Sorumlu kişinin adı, soyadı: |
|____________________________________________________________________________|
|Firmanın ünvanı: ..................... | |İl |Lisans No|
|Firmanın sahip veya | |___|_________|
|sahiplerinin adı, soyadı:............. | |_____________|
|................................... | |
|Firmanın adresi: | |
|İl : ...........|___| | |
|||
|İlçe : ...........|___| | |
| |Taşıma şekli : || |
|Mahalle/Semt : ................. | |
| |Taşıt kayıt numarası: |_____| |
|Cadde/Sk. : ................. | |
| |Teslim tarihi: |_||_||__| |
|No. : ................. | |
|||
|Telefon No. : |_____||_____________|| |
| |Sorumlu kişinin imzası |
|Fax No. : |_____||_____________|| |
|____________________________________________________________________________|
|3. ALICI | Sorumlu kişinin adı, soyadı: |
|____________________________________________________________________________|
|Firmanın ünvanı: ..................... | |İl |Lisans No|
|Firmanın sahip veya | |___|_________|
|sahiplerinin adı, soyadı:............. | |_____________|
|................................... | |
|Firmanın adresi: | |
|İl : ...........|___| | |
|||
|İlçe : ...........|___| | |
| |Ağırlık: |__|ton |__|kg|
|Mahalle/Semt : ................. | |
| |Bertaraf/Geri kazanım(*).......|__| |
|Cadde/Sk. : ................. | |
| |Transfer (*) ...................|_| |
|No. : ................. | |
| |Atık kabul tarihi: |_||_||___| |
|Telefon No. : |_____||_____________|| |
| |Sorumlu kişinin imzası |
|Fax No. : |_____||_____________|| |
|____________________________________________________________________________|
(*) Ulusal Atık Taşıma Formu Açıklama Kılavuzunda belirtilen bilgilere uygun
olarak doldurulacaktır.
ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU AÇIKLAMA KILAVUZU
1. ATIK KODU: Ulusal Atık Taşıma Formu`nda bulunan Atık Kodu bölümü boş
bırakılacaktır.
2. ATIK TÜRÜ: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği`nin Ek-6`sında
yeralan Ulusal Tehlikeli Atık Listesine göre doldurulacaktır.
3. 20 Cø`DE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
1. Toz/toz şeklinde 5. Sıvı
2. Katı 6. Gaz
3. Akışkan/Macun 7. Diğer (belirtiniz)
4. Çamurlu
4. RENK:
1. Beyaz 4. Mavi 7. Yeşil
2. Kahverengi 5. Sarı 8. Diğer (belirtiniz)
3. Kırmızı 6. Siyah
5. AMBALAJ VE KONTEYNER TÜRÜ:
1. Dram 4. Kutu 7. Basınçlı Hazne
2. Ahşap fıçı 5. Torba 8. Balya
3. Bidon 6. Karışık Ambalaj 9. Diğer (belirtiniz)
6. TAŞIMA ŞEKLİ:
1. Karayolu 4. Deniz
2. Tren 5. İç Karasular
3. Hava
7. BM SINIFI VE H SAYISI
BM Sınıfı H Sayısı Açılım
_________ ________ __________________
1.0 H1 Patlayıcı
3.0 H3 Parlayıcı sıvılar
4.1 H4.1 Parlayıcı Katılar
4.2 H4.2 Kendiliğinden yanmaya müsait maddeler veya atıklar
4.3 H4.3 Suyla temas halinde parlayıcı gazlar bırakan
maddeler veya atıklar
5.1 H5.1 Oksitleyici
5.2 H5.2 Organik peroksitler
6.1 H6.1 Zehirli (akut)
6.2 H6.2 Enfenksiyoz maddeler
8.0 H8 Korosiv madde
9.1 H10 Hava veya suyla toz halinde toksik gaz bırakılması
9.2 H11 Toksik (gecikmiş veya kronik)
9.3 H12 Ekotoksik
9.4 H13 Bertaraf edilmelerinden sonra herhangi bir yoldan
yukarıda yeralan özelliklerden herhangi birine
sahip diğer bir maddenin oluşumuna neden olan
maddeler (Örneğin özütleme sıvısı).
8. BERTARAF/GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ:
A - BERTARAF (GERİ KAZANIM YOK)
D1 Toprağın altında veya üstünde depolama (arazide depolama, vb.)
D2 Arazi işlemi (sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya
uğraması, vb.)
D3 Derine enjeksiyon (pompalanabilir atıkların, kuyuların, tuz kayalarına
veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu, vb.)
D4 Yüzey doldurma (sıvı veya çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve
lagünlere doldurulması)
D5 Özel işlemli arazi depolaması (üzeri kapatılmış hem birbiriyle hem de
çevreyle teması kesilmiş hücrelere yerleştirme)
D6 Denizler ve okyanuslar dışında bir su kütlesine bırakma
D7 Deniz dibine gömme de dahil, denizlere ve okyanuslara bırakma
D8 Bu ekte yer almayan ve A Bölümündeki işlemlerden herhangi biri yoluyla
atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan
biyolojik işlemler,
D9 Bu ekte yer almayan A Bölümündeki işlemlerden herhangi biri yoluyla
atılan nihai bileşiklerin oluşmasına neden olan fiziko-kimyasal işlemler
(buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon, nötrleme, çökeltme vb.)
D10 Arazide yakma
D12 Nihai depolama (bir madende konteyner içine yerleştirme, vb.)
D13 A Bölümünde belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce
harmanlama veya karıştırma,
D14 A Bölümünde belirtilen işlemlere tabi tutulmak üzere yeniden
ambalajlama,
D15 A Bölümünde belirtilen eylemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere
depolama,
B - GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
R1 Yakıt olarak kullanma (doğrudan yakma dışında) veya enerji üretimi için
diğer şekillerde yararlanma,
R2 Solvent (çözücü) ıslahı/geri kazanımı,
R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/yeniden
işlenmesi,
R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/yeniden işlenmesi
R5 Diğer anorganik maddelerin ıslahı/yeniden işlenmesi,
R6 Asitlerin veya bazların geri kazanımı,
R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların geri kazanılması,
R8 Katalizörlerin parçalarının geri kazanımı,
R9 Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya önceden kullanılmış
yağların diğer kullanımları,
R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi
ıslahı,
R11 R1 ve R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek artık maddelerin
kullanımı,
R12 Atıkların R1 ve R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi
tutulmak üzere değişimi,
R13 Maddelerin B Bölümünde belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi
tutulmak üzere biriktirilmesi,
9. TRANSFER
1. Arıtılmadan üçüncü tarafa giden atıklar,
2. Arıtılarak üçüncü tarafa giden atıklar, (başka atık üretilmeden)
3. Arıtılarak üçüncü tarafa giden atıklar, (başka atık üretilerek)
4. Diğer (belirtiniz)
TEŞEKKÜR EDERİZ
EK-10
____________________________________________________________________________
|1- Notifier/exporter |3- Notification |No: |
| (name,address) | concerning (1) |______________|
|||
| |A (i) Single movement|| B(i)Disposal |
| |(ii) General (no recovery) || |
| Tel: Fax: |notification || (ii)Recovery |
| Contact person: |(Multiple movements) operation || |
|||
| |C* Pre-authorized _ |
|_____________________________| recovery facility |_| Yes |
|2- Importer (Name, address) | |
| | * (Only to be completed if B (ii) applies) |
| |______________________________________________|
| Tel: Fax: |4-Total intended |5-Total intended |
| Contact person: | number of shipments: | quantity: ...... Kg|
| | | liters|
| |______________________________________________|
| |6-First shipment Departure of last |
|_____________________________| not before: shipment not after: |
|7-Transporter* |______________________________________________|
| (name, address) |8-Disposer of the waste |
| | (name,location,address): |
| Tel: Fax: | |
| Contact person: | |
| | Tel.: Fax: |
|_____________________________| Contact person: |
|10- Waste generator/ |______________________________________________|
| producer |9-Method of disposal/recovery operation (2) |
| (name and address) | and technology employed:* |
|||
| Tel: Fax: |*(attach details if necesary) |
| Contact person: | |
| Process and location | |
| of generation:* |______________________________________________|
| *(attach details if |11-Mode(s) of |12-Packaging |13-Y | 14-H |
| necessary) | transport(2):| type(s)(2)|number |number|
|____________________________________________________________________________|
|15-Waste generator/producer|16-Physical characteristics |17-UN UN class(2)|
| (name and address) | (2) at 20ø C: | identification |
| | | number and |
| | | proper skipping |
| | | name: |
||||
|____________________________________________________________________________|
|19-Special handling requirements | 18-Waste identification code |
| including energency provisions| -in country of export/dispatch: |
| in case off accidents:* | -in country of import/destination: |
| | International Waste Identification |
| | Code (IWIC): |
| | European Waste Catalogue (EWC): |
| *(attach details if necessary)*| Other (specify): |
|____________________________________________________________________________|
|20-Concerned countries, code numbers of competent authorities (where |
| applicable), and specific points of entry and exit: |
|____________________________________________________________________________|
|||||
| | Point of entry:| Point of entry: | |
| Point of exit: | Point of exit: | Point of exit: | Point of entry: |
|____________________________________________________________________________|
|21-Notifier/exporter`s declaration: I certify that | 22-Number of annexes |
| the above information is complete and correct to | assached: |
| the best of my knowledge. I also certify that | |
| legally-enforceable written contractual | |
| obligations have been entered into and that | |
| any applicable insurance or other financial | |
| guarantees are/or shall be in force covering | |
| the transfrontier movement. | |
|||
| Name: | |
| Date: Signature: | |
|____________________________________________________________________________|
| FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES |
|____________________________________________________________________________|
|23-TO BE COMPLETED BY COMPETENT |24-CONSENT TO THE MOVEMENT PROVIDED BY |
| AUTHORITY OF COUNTRY OF IMPORT: | COMPETENT AUTHORITY OF COUNTRY OF |
|Notification Acknowledment | EXPORT: |
|received on: sent on: | of: (name of country) on: |
|Name, address, | |
|Telephone,telefax | Name, address, telephone, |
|of competent | telefax of competent authorıty, stamp|
|authority, | and/or signature |
|stamp and/or signature | |
|||
|||
|____________________________________________________________________________|
||
|25- TO BE COMPLETED BY COMPETENT AUTHORITY OF TRANSIT COUNTRY:* |
| of: (Name of country) |
| Name, address, telephone, telefax of competent |
| authority, stamp and/or signature |
| *(attach if more than one) |
|____________________________________________________________________________|
(1) Enter X in appropriate box(es) (2) See list of abbreviations
LIST OF ABBREVLATIONS USED IN THE TRANSPORTATION FORM
DISPOSAL/RECOVERY OPERATIONS RECOVERY OPERATIONS
D1 Deposit into or onto land, R1 Use as a fuel (other than
(e.g. landfill, etc.) in direct incineration) or
D2 Land-atment, (e.g., biodegredation other means to generate energy
of liquid or sludgy discards in R2 Solvent reclamation/
soil, etc.) regenaration
D3 Deep injection (e.g. injection of R3 Recycling/reclamation of
pumpable discards into wells salt organic substances which
domes or naturally occuring are not used as solvents
repositories, etc.) R4 Recycling/reclamation of
D4 Sulface impoundment (e.g. metals and metal compounds
placement of liquid or sludge R5 Recycling/reclamation
discards into pits ponds or of other inorganic matteriels
lagoons, etc.) R6 Regenaration of acids or bases
D5 Specially engineered landfill R7 Recovery of components used
(e.g. placement into lined discrete for pollution abatement
cells which are capped and isolated R8 Recovery of components from
from one anoter and the environmend catalysts
etc.) R9 Used oil re-refining or other
D6 Release into a water body except reuses of previously used oil
seas/oceans R10 Land treadmend resulting in
D7 Release into seas/oceans including benefid to agriculture or
sea-bed insertion ecological improvement
D8 Biological treadment not specified R11 Uses of readual matterials
elsewhere in this list which are optained from any of the
diacarded by means of any of the operations numbered R1 to R10
operations numbered D1 to D12 R12 Exchange of wastes for
D9 Physicochemical treatment not submission to any of the
specified elsewhere in tihs list operations numbered R1 to R11
which results in final compounds or R13 Accumulation of matterial
mixtures which are discarded by means intended for any operation
of any of the operations numbered D1 numbered R1 to R12
to D12 (e.g. evaporation, drying,
calcination, neutralization,
precipitation, etc.)
D10 Incıneration on land
D11 Incıneration at sea
D12 Permanend storage (e.g. Emplacement
of containers in a mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to
submission to any of the operations
numbered D1 to D12
D14 R packaging prior to submission to any
of the operations numbered D1 to D12
D15 Storage pending any of the operations
numbered D1 to D12
______________________________________________________________________________
MODE(S) OF TRANSPORT TYPE OF PACKAGES |H NUMBER AND UN CLASS
AND CONTAINERS |UN Class H number
R = Road 1. Drum |Designation
T = Train / rail 2. Wooden barrel |1 H1 Explosive
S = Sea 3. Jerrican |3 H3 Inflammable liquids
A = Air 4. Box |4.1 H4.1 Inflammable solids
W = Inland 5. Bag |4.2 H4.2 Substances or wastes
waterways 6. Composite | liable to spontaneous
packaging | combustion
7. Pressure |4.3 H4.3 Substances or wastes
receptacle | which in contact
8. Bulk | with water emit
9. Other (specify)| inflammable gasses
|5.1 H5.1 Oxidizing
|5.2 H5.2 Organic peroxides
|6.1 H6.1 Poisonous (acute)
|6.2 H6.2 Infectious substances
|8 H8 Corrosives
|9 H10 Liberation of toxic
| gasses in contact with
| air or water
|9 H11 Toxic (delayed or chronic)
|9 H12 Ecotoxic
|9 H13 Capable by any means,
_______________________________________ | after disposal, of
CONSISTENCY AT 20 Cø | | yielding another matterial
| | e.g., leachate which
1. Powdery/powder 5. Liquid | | possesses any of the
2. Solid 6. Gaseous | | charactristics listed
3. Viscous/paste 7. Other (specify)| | above
4. Sludgy
EK-10 BİLDİRİM FORMU (TÜRKÇE AÇIKLAMASI)
1 - Bildirimci/ihracatçı firmanın adı, açık adresi, sorumlu kişinin adı,
soyadı, telefonu, faksı.
2 - İthalatçı firmanın adı, açık adresi, sorumlu kişinin adı, soyadı,
telefonu, faksı.
3 - Bertaraf veya geri kazanım işlemi için genel veya tek bildirim ve geri
kazanım tesisinin yetkili olup olmadığı.
4 - Öngörülen atık sevkiyat sayısı.
5 - Sevkiyatı planlanan toplam atık miktarı.
6 - Sevkiyatların tahmini tarihleri.
7 - Taşıyıcı firmanın adı, açık adresi, sorumlu kişinin adı, soyadı,
telefonu, faksı.
8 - Bertarafçı firmanın adı, açık adresi, sorumlu kişinin adı, soyadı,
telefonu, faksı.
9 - Uygulanacak bertaraf ve geri kazanım metodu.
10 - Atık üretici firmanın adı, açık adresi, sorumlu kişinin adı, soyadı,
telefonu, faksı.
11 - Öngörülen nakliye biçimi.
12 - Öngörülen paketleme biçimi.
13 - Y numarası.
14 - H numarası.
15 - Atık türü ve kimyasal bileşimi.
16 - 20ø C`de fiziksel karakteristiği.
17 - BM tanımlama sınıfı.
18 - Atık tanımlama kodu.
19 - Kaza durumunda uygulanacak özel işlemler ve acil durum.
20 - İlgili ülkeler, yetkili makamların kod numarası (varsa) ve gümrük
giriş çıkış noktaları.
21 - Bildirimci/ihracatçı`nın bu bilgilerin doğruluğu yönünde beyanı.
22 - Eklerin sayısı.
23 - İthalatçı ülkenin Yetkili Makamının adı, adresi, telefonu, faksı ve
imzası.
24 - İhracatçı ülkenin Yetkili Makamının taşınıma dair onayı.
25 - Transit ülkelerin Yetkili Makamının adı, adresi, telefonu, faksı ve
imzası.
EK-10
BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMA KILAVUZU
20ø C`DE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: (16)
1. Toz/toz şeklinde 5. Sıvı
2. Katı 6. Gaz (belirtiniz)
3. Akışkan/Macun 7. Diğer (belirtiniz)
4. Çamurlu
AMBALAJ VE KONTEYNER TÜRÜ: (12)
1. Dram 4. Kutu 7. Basınçlı hazne
2. Ahşap fıçı 5. Torba 8. Balya
3. Bidon 6. Karışık Ambalaj 9. Diğer (belirtiniz)
TAŞIMA ŞEKLİ: (11)
1. Karayolu 4. Deniz
2. Tren 5. İç Karasular
3. Hava
BM SINIFI VE H SAYISI (14 ve 17)
BM Sınıfı H Sayısı Açılım
_________ ________ __________________
1.0 H1 Patlayıcı
3.0 H3 Parlayıcı sıvılar
4.1 H4.1 Parlayıcı Katılar
4.2 H4.2 Kendiliğinden yanmaya müsait maddeler veya atıklar
4.3 H4.3 Suyla temas halinde parlayıcı gazlar bırakan
maddeler veya atıklar
5.1 H5.1 Oksitleyici
5.2 H5.2 Organik peroksitler
6.1 H6.1 Zehirli (akut)
6.2 H6.2 Enfeksiyoz maddeler
8 H8 Korosiv madde
9 H10 Hava veya suyla toz halinde toksik gaz bırakılması
9 H11 Toksik (gecikmiş veya kronik)
9 H12 Ekotoksik
9 H13 Bertaraf edilmelerinden sonra herhangi bir yoldan
yukarıda yeralan özelliklerden herhangi birine
sahip diğer bir maddenin oluşumuna neden olan
maddeler (Örneğin özütleme sıvısı).
BERTARAF/GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ (9)
A - BERTARAF (GERİ KAZANIM YOK)
D1 Toprağın altında veya üstünde depolama (arazide depolama, vb.)
D2 Arazi işlemi (sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya
uğraması, vb.)
D3 Derine enjeksiyon (pompalanabilir atıkların, kuyuların, tuz kayalarına
veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu, vb.)
D4 Yüzey doldurma (sıvı veya çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve
lagünlere doldurulması)
D5 Özel işlemli arazi depolaması (üzeri kapatılmış hem birbiriyle hem de
çevreyle teması kesilmiş hücrelere yerleştirme)
D6 Denizler ve okyanuslar dışında bir su kütlesine bırakma
D7 Deniz dibine gömme de dahil, denizlere ve okyanuslara bırakma
D8 Bu ekte yer almayan ve A Bölümündeki işlemlerden herhangi biri yoluyla
atılan nihai birleşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan
biyolojik işlemler,
D9 Bu ekte yer almayan A Bölümündeki işlemlerden herhangi biri yoluyla
atılan nihai bileşiklerin oluşmasına neden olan fiziko-kimyasal işlemler
(buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon, nötrleme, çökeltme vb.)
D10 Arazide yakma
D12 Nihai depolama (bir madende konteyner içine yerleştirme, vb.)
D13 A Bölümünde belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce
harmanlama veya karıştırma,
D14 A Bölümünde belirtilen işlemlere tabi tutulmak üzere yeniden
ambalajlama,
D15 A Bölümünde belirtilen eylemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere
depolama,
B - GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ
R1 Yakıt olarak kullanma (doğrudan yakma dışında) veya enerji üretimi için
diğer şekillerde yararlanma,
R2 Solvent (çözücü) ıslah, geri kazanımı,
R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/yeniden
işlenmesi,
R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/yeniden işlenmesi
R5 Diğer anorganik maddelerin ıslahı/yeniden işlenmesi,
R6 Asitlerin veya bazların geri kazanımı,
R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların geri kazanılması,
R8 Katalizörlerin parçalarının geri kazanımı,
R9 Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya önceden kullanılmış
yağların diğer kullanımları,
R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi
ıslahı,
R11 R1 ve R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek artık maddelerin
kullanımı,
R12 Atıkların R1 ve R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi
tutulmak üzere değişimi,
R13 Maddelerin B Bölümünde belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi
tutulmak üzere biriktirilmesi.
EK-11 A
(Değişik: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.8)
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPO TESİSLERİNE DEPOLANABİLME KRİTERLERİ
___________________________________________________________________________
| | | Tehilekli Atık | İnert Atık |
|______|______________________|_________________________|___________________|
| 1.01 | pH | 4-13 | 4 - 13 |
|______|______________________|_________________________|___________________|
| 1.02 | Toplam organik karbon| 40 - 200 mg/l | EK-11 B
Aşağıdaki İSO ve DİN yöntemleri referans olarak önerilmektedir. Ancak,
denenmiş referans malzemeleri bazında çalışan ve aynı özelliklere sahip olan
yöntemler onaylandıktan sonra kullanılabilecektir.
____________________________________________________________________________
|1.01 |pH |ISO DP 10523 VEYA DİN 38041-C5-84 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.02 |Eluatta toplam organik karbon |DIN 38409-113-85 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.03 |Arsen |ISO 6595-1982 VEYA DİN 38405-E6-81 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.04 |Kurşun |İSO 8288-1985 VEYA DİN 38406-E6-81 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.05 |Kadmiyum |ISO 8288-1985 VEYA DİN 38406-E19-80 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.06 |Krom VI |İSO-DİS9174-88 VEYA DİN 38405-D24-87|
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.07 |Bakır |İSO 8288-1985 VEYA DİN 38406-E21-80 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.08 |Nikel |İSO 8288-1985 VEYA DİN 38406-E21-80 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.09 |Civa |İSO 566-1/3-88 VEYA DİN 38406-E21-80|
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.10 |Çinko |İSO 8288-1985 VEYA DİN 3840-E8-85 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.11 |Fenoller |İSO 6439-1990 VEYA DİN 38409-H16-84 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.12 |Fluorür |İSO DP 10 359-1 VEYA DİN 38406-D4-85|
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.13 |Amonyum |İSO 7150-1983 VEYA DİN 38406-E5-83 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.14 |Klorür |İSO-DİS 9297 VEYA DİN 38405-D1-85 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.15 |Siyanür |DİN 38405-D14-88 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.16 |Sülfür |İSO-DİS 9280-1 VEYA DİN 38405-D5-85 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.17 |Nitrit |İSO 6777-1983 VEYA DİN 38405-D10-81 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.18 |AOX(Halojenli organik bileşimler)|İSO-DİS 9562 VEYA DİN 38409-H14-85 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.19 |Klorlü tiner ve çözücüler1) |İSO DP 10301 |
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.20 |Klorlü pestisidler2) |Gaz kromatografi (kapılar, sütunlar)|
|_____|_________________________________|____________________________________|
|1.21 |Yağda çözülen (lipofil) |EWG yönergesi 80/778/EWG`DEKİ |
| |sökülebilir maddeler3) |parametre 27`ye göre ölçülür |
|____________________________________________________________________________|
1) Bunun için 2 ml eluat gereklidir.
2) (Değişik: R.G.: 25.09.1999/23827`de yayımlanan Yönetmelik, m.6) 1 litre
eluat ekstraksiyonundan sonra,
3) (Değişik: R.G.: 25.09.1999/23827`de yayımlanan Yönetmelik, m.6) Bunun
için 250 ml eluat (kloroform ekstrakt) gereklidir. Sonuçlar "Buharlaşma
kalıntısı" mg/lt olarak belirlenir.
EK-12
EVSEL KATI ATIK DEPO TESİSLERİNE DEPOLANMASINA
İZİN VERİLEN ATIK KONSANTRASYONLARI
Atık Madde Normal Uygulama Değeri
______________________ ______________________________________
Asitler 100 eşdeğer gr/ton evsel katı atıkta
Ağır Metaller 100 gr/ton evsel katı atıkta
Zn 100 gr/ton evsel katı atıkta
Cu 100 gr/ton evsel katı atıkta
Na 100 gr/ton evsel katı atıkta
Cr+6 100 gr/ton evsel katı atıkta
Pb 100 gr/ton evsel katı atıkta
Cd 10 gr/ton evsel katı atıkta
Hg 2 gr/ton evsel katı atıkta
As.Se 1 gr/ton evsel katı atıkta
Siyanür 1 gr/m3 evsel katı atık/günde
Fenol 5 gr/m3 evsel katı atık/günde
Yağ/Karbonhidratlar 2.5 gr/ton evsel katı atık/günde
TOC (Toplam Organik Karbon) 10 gr/m3 evsel katı atık/günde
EK-13
EVSEL KATI ATIK DEPO TESİSİNE DEPOLANMASI YASAK OLAN ATIKLAR
- Sıvı atıklar
- Asit katranı
- Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı atıklar
- İçinde % 1`den büyük karışmayan organik bileşikler
bulunduran organik çözücüler ve sulu atıklar
- İçinde % 10`dan fazla su ile karışan organik çözücü ihtiva
eden atıklar (jeomembran depo tesisleri için % 1 olarak geçerlidir.)
- Su veya organik maddelerle hızlı reaksiyona giren atıklar
- PCBs (Poli klorürlü bifenil) >50 ppb (ug/kg)*
- PCTs (Poli klorürlü terfenil) >50 ppb (ug/kg)*
- TCDDs (Tetra klorürlübenzodioksin) >10 ppb (2,3,7,8 izomerleri için)
- PCNs (Poli klorürlü naftalin) >50 ppb (mg/kg)?
- PAH (Poli aromatik hidrokarbon) >20 ppm?
- Metal organik bileşikler tamamen yasak
- Klorürlü hidrokarbonlar >1 ppm?
- Pestisit >2 ppm?
- Serbest siyanür >10 ppm?
_________________
(*) AT Direktifleri
( ) WHO Önerileri
(?) Alman Kanunu
_________________
(1) EK-14A DEPO TABANI SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ
(1) EK-14B DEPO ÜST ÖRTÜSÜ SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ
---------------(1) - Yukarıda verilen EK-14A ve EK-14B çizelgeler teknik nedenlerden
dolayı buraya alınamamıştır.
---------------EK-15
ZARARLI ATIK DEPO, İŞLEME VE ARA DEPOLAMA TESİSLERİNE
LİSANS ALINMASI İÇİN YAPILACAK BAŞVURUDA BULUNMASI
GEREKLİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
1. KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLER
Atık bertaraf tesisi kurmak, işletmek isteyen kişi ve kuruluşlar ile tesisi
projelendiren mühendislik firmasının; adı, adresi, firma yetkilileri ile
ilgili bilgiler.
2. SEÇİLEN TESİS YERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
a) 1/25.000 ölçekli tesis yerini ve en az 10 km. çevresini gösterir
topografik harita,
b) Tesis bölgesi ve çevresine ait kadastral ve arazi kullanma haritaları,
nazım imar planları,
c) Bölgeye ait yeraltı ve yerüstü su koruma bölgeleri, muhtemel taşkın ve
heyelan sahaları,
başvuru ekinde bulunmalıdır.
3. TESİSİN ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Kurulması istenen tesisin insan, hayvan, toprak, bitki, su, hava, iklim,
bitki örtüsü ve kültür yapısına temel etkileri verilecektir.
4. TESİS İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÖKÜMANLAR
4.1. YERÜSTÜ DEPO TESİSİ
4.1.1. Kurulacak Depo Tesisi Arazisine ve Çevresine Ait Bilgiler
a) Morfolojik
b) Meteorolojik (yağış, buharlaşma, sıcaklık, rüzgar durumu)
c) Hidrolojik (yeraltı ve yerüstü suları rejimleri, kullanma maksatları,
kaliteleri vs.)
d) Jeolojik ve jeoteknik şartlar
ile ilgili bilgi ve dökümanlar verilmelidir.
4.1.2. Kurulacak Depo Tesisi ile İlgili Teknik Bilgi ve Projeler
(Değişik: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.7/d) Deponun
çevreyi olumsuz etkilememesi için, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde
alınması gereken tedbirler ile depo tekniğine ilişkin teknik rapor ve uygulama
ölçeğinde projeler verilecektir. (*8)
4.2. İŞLEME TESİSLERİ
Kurulacak fiziksel/kimyasal, biyolojik arıtma, yakma sistemleri ile alakalı
teknik rapor ve uygulama ölçeğinde projeler ile bu tesislerin çevre etkilerini
kaldırmak veya azaltmak için alınan tedbirler ve kriterler verilecektir.
5. ATIKLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
Depolanacak veya işleme tabi tutulacak atık çeşidi, özelliği, katalog
numaraları, miktarları, toplama bölgeleri ile bilgi ve dökümanlar başvuru
ekinde bulunmalıdır.
6. İŞLETME ŞEKLİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Tesisin işletme planı, yapılacak ölçüm ve kontrollerin şekli, aralığı,
personel durumu, iş kazaları ve yangın için alınan tedbirler detaylı olarak
proje ve rapor olarak verilmelidir.
EK-16
(R.G. 25.12.1996/22858`de yayımlanan Yönetmelik, m.8 ile yür. Kld.; Yeniden
düzenleme: R.G.: 25.09.1999/23827`de yayımlanan Yönetmelik, m.7)
ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
1 - Baca gazındaki hava kirletici maddelerin konsantrasyonlarının tayini
için yapılan ölçümler bütünü temsil edecek şekilde yapılmalıdır.
2 - Dioksinler ve furanlar da dahil olmak üzere tüm kirleticilerin
örnekleme ve analiz işlemleri ile otomatik ölçüm sistemlerini kalibre etmek
için kullanılan referans ölçme yöntemleri öncelikle CEN (Avrupa Birliği
Standartları), bunun mümkün olmaması durumunda diğer uluslararası kabul görmüş
standartlar ya da ulusal standartlar doğrultusunda yapılır.
3 - Dioksin ve furanların ölçüm prosedürü ancak (EK-17)`de verilen dioksin
ve furanların konsantrasyonları, örnek alma ve analizlerde ölçülebilme
limitlerinin altında ise ve bulunan konsantrasyonlardan toksisite eşdeğeri
olarak anlamlı bir sonuç çıkarılamıyorsa kullanılır.
4 - Emisyon limit değerlerinde tayin edilen % 95`lik güven aralığı
değerleri, emisyon limit değerlerinin aşağıda verilen yüzdelerini
aşmayacaktır.
Karbonmonoksit (50 mg/m3) % 10
Kükürtdioksit (50 mg/m3) % 20
Toplam toz (10 mg/m3) % 30
Toplam organik karbon (10 mg/m3) % 30
Hidrojen klorür (10 mg/m3) % 40 (*9)
EK-17
(Ek: R.G.: 25.09.1999/23827`de yayımlanan Yönetmelik, m.7)
DİOKSİNLER VE DİBENZOFURANLAR İÇİN TOKSİSİTE
EŞDEĞERLİK FAKTÖRLERİ
16 ncı maddenin (d) bendinde verilen dioksin ve dibenzofuranların toplam
konsantrasyonlarını hesaplamak için, aşağıda verilen dioksin ve furanların
herbiri için bulunan kütle konsantrasyonları önce aşağıda verilen "toksisite
eşdeğerlik faktörü" ile çarpılır ve sonra bu çarpımlar toplanarak toplam
konsantrasyon bulunur.
Toksisite
eşdeğerlik
faktörü
2,3,7,8 -Tetraklorodibenzodioksin (TCDD) 1
1,2,3,7,8 -Pentaklorodibenzodioksin (PeCDD) 0.5
1,2,3,4,7,8 -Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,7,8,9 -Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,6,7,8 -Heksaklorodibenzodioksin (HxCDD) 0.1
1,2,3,4,6,7,8 -Heptaklorodibenzodioksin (HpCDD) 0.01
-Oktaklorodibenzodioksin (OCDD) 0.001
2,3,7,8 -Tetraklorodibenzofuran (TCDF) 0.1
2,3,4,7,8 -Pentaklorodibenzofuran (PeCDF) 0.5
1,2,3,7,8 -Pentaklorodibenzofuran (PeCDF) 0.05
1,2,3,4,7,8 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,7,8,9 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,6,7,8 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1
2,3,4,6,7,8 -Heksaklorodibenzofuran (HxCDF) 0.1
1,2,3,4,6,7,8 -Heptaklorodibenzofuran (HpCDF) 0.01
1,2,3,4,7,8,9 -Heptaklorodibenzofuran (HpCDF) 0.01
-Oktaklorodibenzofuran (OCDF) 0.001
___________________________
DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ BİÇİMLER:
___________________________
(*1) - EK-6`da yeralan atıkların yakılmasında 20.05.1993 tarih ve 21586
sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26
ncı maddesinde belirtilen esaslar ile 02.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi
Gazete`de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Ek-7`de İkinci
Grup Tesisler başlığı altında yeralan esaslara uyulur. Ek-16`da belirtilen
kriterler dışındaki parametreler için Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
uygulanır.
(*2) - Deneme yakması sonunda Ek-16`da belirtilen verimlilik ve emisyon
değerlerine ilişkin raporlar hazırlanarak Bakanlığa gönderilir.
(*3) - Yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların
haricinde atık yakılması söz konusu olduğunda, yeni bir deneme yakması
yapılması zorunludur. Bu durumda da Ek-16`da yeralan bilgiler hazırlanır ve
Bakanlığa gönderilir.
(*4) - Depo tesislerinin yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrolojik,
jeoteknik özellikleri, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri,
mevcut ve planlanan meskur bölge ile diğer yapılaşmalar, deprem kuşakları ve
tektonik koruma bölgeleri ile diğer zemin hareketleri, toprak özellikleri ve
kullanım durumu, hakim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır. Depo
alanında gerilim hatları bulunamaz. Depo tesislerinin en yakın meskur bölgeye
mesafesi 3000 metreden az olamaz.
(*5) - Madde 30 - Depo tabanı, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını
önleyecek şekilde düzenlenir. Bunun için mineral sızdırmazlık tabakası (kil)
ile plastik geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Teşkil edilecek taban
Ek-14 A`da şematik kesiti yeralan değerleri sağlamalıdır. Tabii zemin üzerine
yerleştirilen mineral sızdırmazlık tabakasının kalınlığı en az 0.90 m.dir. Bu
tabanın geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k=1.10-9 (on üzeri eksi dokuz)
m/s`den büyük olamaz. Bu tabaka en fazla 0.30 m.lik üç tabaka halinde
sıkıştırılarak döşenir. Bu tabakanın üstüne serilen plastik geçirimsizlik
tabaka kalınlığı (HDPE) en az 0.25 cm`dir. Plastik tabakanın korunması ince
kumlarla sağlanır. Bu koruyucu tabakanın kalınlığı en az 0.10 m.`dir. Depo
tabanına balık sırtı şeklinde bir form verilir ve tabanın boyuna eğimi %
3`den, enime eğimi de % 1`den küçük olamaz.
(*6) - Depo gövdesinde depolanacak atıkların ve çıkan sızıntı sularının
birbiri ile çevreye ve ortama zarar verecek reaksiyon meydana getirmesi ve
dolguların bunu sağlayacak şekilde yapılması esastır. Bunun için bazik ve
asidik reaksiyon gösteren atıkların ayrı hücrelere depolanması ve sızıntı
sularının ayrı ayrı toplanması zorunludur.
(*7) - Koku ve toz çıkaran atıkların çevreyi olumsuz yönde etkilemesini
sağlayacak önlemler alınır.
(*8) - Deponun Kanun ve Yönetmelikler uyarınca çevreyi olumsuz yönde
etkilememesi ve 3 üncü maddede belirtilen çevre etkilerinin azaltılması için
alınan tedbirler ile depo tekniğiyle ilgili teknik rapor ve uygulama ölçeğinde
projeler verilecektir.
(*9) - EK-16
ATIK YAKMA TESİSİNDE VERİMLİLİK VE EMİSYON DEĞERLERİ
1) Temel organik bileşenlerin bozunma verimi % 99.99 olmalıdır. Dioksin ve
Poliklorlubifenillerin bozunma verimleri ise % 99.9999 olmalıdır.
2) Kuru baca gazındaki oksijen (O2) miktarı % 7 esas alındığında, partikül
emisyonlarının konsantrasyonu 180 mg/m`ü aşmamalıdır.
3) Gaz halindeki HCL emisyonları ya % 99 verimle bozunmalı ya da, 500 mg/sn
olacak şekilde kontrol edilmelidir.
4) Yakma tesisinde CO emisyonu % 7 02 baz alındığında 100 ppm/15 dakikayı
aşmamalıdır. Baca gazındaki CO emisyonlarını devamlı ölçümleri yapılmalıdır.
(*10) - e) Atık bedel ve harcamaları ile ilgili bilgileri içeren işletme
planını her yıl Bakanlığa sunmakla,
(*11) - d) Dioksin ve furan emisyonları en ileri tekniklerle azaltılır.
Minimum altı saat ve maksimum sekiz saatlik örnekleme süresinde tüm ortalama
değerler 0.1 mg/m3 limit değerini aşamaz.
(*12) - a) Atık kategorilerini ve alınacak ücretleri belirlemek,
(*13) - e) Her yıl ilgili kurum ve kuruluşlarla atık kategorilerine, atık
bertaraf yer ve yöntemlerine göre atık üreticisi tarafından bertaraf edene
ödenecek atık bedelinin tespit edilmesini sağlamakla,
(*14) - Madde 16 - (Değişik birinci fıkra: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön.
m.1) Ek 6`da yer alan atıkların yakılması sırasında uyulması gereken esaslar
ve limit değerler şunlardır:
a) Tesislerde yanma odasına bağlı bir son yanma bölümünün bulunması, yakma
fırınındaki ilk bölme sıcaklığının en az 900 øC de tutulması, sıcaklığın
sürekli kaydedilerek kontrol edilmesi, son yanma bölümünde ek bir brülörün
bulunması, sıcaklık alt sınırın altına düşünce brülörün otomatik devreye
girmesi, bu bölümde en düşük yakma sıcaklığının 1200 øC ve alıkoyma süresinin
en az 2 saniye olması zorunludur.
b) Yakma tesisinde işletme sırasında yanma gazındaki CO için aşağıda
verilen limit değerler aşılmaz:
1) Günlük ortalama değer olarak yanma gazında, 50 mg/m3 ,
2) Tüm ölçümlerin en az % 95`inin 10 dakikalık periyotlarda belirlendiği
yanma gazında, 150 mg/m3 veya herhangi 24 saat zaman periyodunda tüm
ölçümlerin en az % 95`inin yarım saatlik ortalama değerler olarak belirlendiği
yanma gazında, 100 mg/m3.
c) Yakma tesisleri, baca gazlarında aşağıdaki emisyon limit değerlerini
geçmeyecek biçimde tasarlanır, donatılır ve işletilir:
1) Günlük ortalama değerler:
Toplam toz 10 mg/m3
Toplam organik karbonla ifade edilen
gaz ve buharlı organik maddeler 10 mg/m3
Hidrojen Klorür 10 mg/m3
Hidrojen Florür 1 mg/m3
Kükürt dioksit 50 mg/m3
2) Yarım saatlik ortalama değerler:
Toplam toz 30 mg/m3
Toplam organik karbonla ifade edilen 20 mg/m3
gaz ve buharlı organik maddeler
Hidrojen Klorür (HCI) 60 mg/m3
Hidrojen Florür (HF) 4 mg/m3
Kükürt dioksit SO2 200 mg/m3
3) Minumum yarım saatlik ve maksimum sekiz saatlik bir örnekleme sürecinde
tüm ortalama değerler:
Toplam
Kadmiyum (Cd) ve bileşiklerindeki Cd olarak 0.05 mg/m3
Talyum (TI) ve bileşiklerindeki TI olarak 0.05 mg/m3
Civa (Hg) ve bileşiklerindeki Hg olarak 0.05 mg/m3
Antimon (Sb) ve bileşiklerindeki Sb olarak 0.5 mg/m3
Arsenik (As) ve bileşiklerindeki As olarak 0.5 mg/m3
Kurşun (Pb) ve bileşiklerindeki Pb olarak 0.5 mg/m3
Krom (Cr) ve bileşiklerindeki Cr olarak 0.5 mg/m3
Kobalt (Co) ve bileşiklerindeki Co olarak 0.5 mg/m3
Bakır (Cu) ve bileşiklerindeki Cu olarak 0.5 mg/m3
Manganez (Mn) ve bileşiklerindeki Mn olarak 0.5 mg/m3
Nikel (Ni) ve bileşiklerindeki Ni olarak 0.5 mg/m3
Vanadyum (V) ve bileşiklerindeki V olarak 0.5 mg/m3
Kalay (Sn) ve bileşiklerindeki Sn olarak 0.5 mg/m3
Bu değerler bileşikler gibi ilgili ağır metal emisyonlarının gaz ve buhar
şekillerini de kapsamaktadır.
d) (Değişik bent: R.G.15.06.1997/23020`de yayımlanan yönetmelik, m.3 Yürürlük: Yayımı tarihinde) Dioksin ve furan emisyonları en ileri tekniklerle
azaltılır. Minimum altı saat ve maksimum sekiz saatlik örnekleme süresinde tüm
ortalama değerler 0.1 ng/m3 limit değerini aşamaz. (*11)
Uygun kriterlere sahip olduğu tespit edilen atıklar, gereken yakma
sıcaklığını haiz tesislerde Bakanlığın uygun görüşü ile yakılabilir. (*1)
(*15) - Madde 17 - Bir atık yakma tesisinin işleticisi lisans almadan önce,
tesiste yakılacak atığı analiz etmek ve atık besleme hızına bağlı olarak
ortaya çıkacak emisyonların standartları sağladığını ispat etmek amacıyla
deneme yakması yapmakla yükümlüdür.
(Değişik fıkra: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.2) Deneme yakması
sonunda bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen emisyon değerlerine
uyulduğuna ilişkin rapor hazırlanarak Bakanlığa gönderilir. (*2)
Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı ticari yakma
tesisleri için deneme çalışmasında, yüksek klor bileşeni, yüksek kül bileşeni
ve en düşük yanma ısısı gibi en olumsuz koşullar esas alınır.
(Değişik fıkra: R.G. 25.12.1996`de yayımlanan Yön. m.2) Yakma tesislerinde
kapasite artırılması veya izin alınan atıkların haricinde atık yakılması
sözkonusu olduğunda, yeni bir deneme yakması yapılması zorunludur. Bu durumda
da bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirlenen standartlara uyulduğuna
ilişkin rapor hazırlanarak Bakanlığa gönderilir. (*3)
(*16) - Atıkların nihai bertarafı için uygun yer bulunamaması veya depolamadan
önce bazı fiziksel, kimyasal işlemlerin yapılıyor olması sebebi ile atıklar
ara depolarda geçici olarak depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi 1 yılı
aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde valiliğin izni ile uzatılabilir. Ara
depolama tesisleri ayrı alanlarda yapılabileceği gibi, işleme tesisleri
içerisinde de yapılabilir.

Benzer belgeler