Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5964 WPS

Transkript

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5964 WPS
Kullanma Kýlavuzu
Çamaþýr Makinesi
W 5964 WPS
Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce
Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.
Böylece kendinizi ve cihazýnýzý
gelecek zararlardan
korumuþ olursunuz.
tr - TR
M.-Nr. 09 490 470
Çevre Korumaya Katkýnýz
Ambalaj Malzemesinin
Kaldýrýlmasý
Ambalaj çamaþýr makinesini taþýma
sýrasýnda meydana gelebilecek
hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri
geri dönüþümlü maddelerden
seçilmiþtir.
Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý
ham madde tasarrufu saðlar ve çöp
oluþumunu azaltýr.
Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý
Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda
hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar
bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný
saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar
eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen
cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye
zararlý olabilecek maddeler bulunabilir.
Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski
cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz.
Bunun yerine belediye tarafýndan
öngörülen toplama merkezlerine
vererek elektrikli ve elektronik
parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini
saðlayýnýz.
Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden
çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði
açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný
saðlayýnýz.
2
Ýçindekiler
Çevre Korumaya Katkýnýz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kumanda Paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ekran Fonksiyonlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sonradan Alýnabilen Program Paketleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ýlk Kullaným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Çamaþýr Makinesinin Hazýrlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Yükleme Sensörünün Sýfýr Nokta Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Çevreyi Koruyarak Çamaþýr Yýkama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Enerji- ve Su Tüketimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kýsa Komutlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ekstralar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Buharlý Düzletme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lekeler 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kýsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ekstra Sessiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Diðer Ekstralar 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ýlave Su . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ýlave Durulama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ön Yýkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Suda Bekletme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Spülstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Aþaðýdaki ekstralar programlar için seçilebilir: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sýkma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Son Sýkma Devir Sayýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Durulama Sýkma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Son Sýkmanýn Ýptali (Durulama sonu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Durulama Sonu ve Son Sýkmanýn Ýptali (Sýkmasýz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gecikmeli Baþlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Program Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Program Akýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bakým Sembolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Program Akýþýný Deðiþtirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Durdurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ara Verme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3
Ýçindekiler
Deðiþtirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Çocuk Güvenlik Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Deterjan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Doðru Deterjan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Deterjan Doz Önerileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Su Sertliðini Yumuþatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Yýkama Ürünleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Yýkama Sonrasý Ürünleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Otomatik Yumuþatma, Sentetik Kolalama veya Sývý Kolalama . . . . . . . . . . . . . 46
Yumuþatýcý, Sentetik Kola veya Kolanýn Ayrý Uygulanmasý. . . . . . . . . . . . . . . . 46
Boya Çýkarma / Boyama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Temizlik ve Bakým . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kazan Temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Cihaz Gövdesinin ve Panelin Temizliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Deterjan Çekmecesinin Temizliði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Su Giriþ Süzgecinin Temizliði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Arýzalarda Yardým. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ne Yapmalý, eðer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Yýkama programý baþlamamaktadýr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ekranda aþaðýdaki hatalardan biri görülür. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Programýn sonunda ekranda aþaðýdaki hata görülür. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Doluluk Sensöründe veya Sýfýr Noktasý Ayarýnda Hata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Çamaþýr Makinesinin Genel Problemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kazan kapaðý açýlmýyor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Týkanma ve/veya Elektrik Kesintisinde Kapaðýn Açýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Müþteri Hizmetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tamirler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Programý Güncelleþtirme (Update). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Garanti Þartlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kurulma ve Baðlantý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ön Görünüm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Arka Görünüm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Makineyi Yerleþtirme Alaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Makinenin Yerine Taþýnmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Nakliye Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Nakliye Çubuklarýnýn Takýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4
Ýçindekiler
Yerleþtirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ayaklarýn Dýþarý Çevrilmesi ve Sýkýþtýrýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tezgah Altýna Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Yýkama-Kurutma-Sütunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Miele Su Koruma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Su Giriþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Su Boþaltma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Elektrik Baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Teknik Veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tüketim Verileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kýyaslamalý testler için bilgiler: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ayarlar Menüsü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ayarlar Menüsünün Açýlýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ayarlarýn Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ayarlar Menüsünden Çýkýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Lisan ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Güncel saat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Hassas Yýkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Pamuklu ek ön yýka. süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kazan suyunu soðutma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Pin kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Isý Birimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Sinyal Sesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Onay Sesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Parlaklýk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Standby Ekraný. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Hafýza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kýrýþmayý Önleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Miele Çamaþýr Bakým Ürünleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
CareCollection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Bu otomatik çamaþýr makinesi tüm yasal güvenlik þartlarýna
uygundur. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir.
Makineyi ilk defa çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu
okuyunuz. Orada cihazýnýzýn emniyeti, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili
önemli tavsiyeler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý
oluþabilecek tehlikelere karþý korumuþ olursunuz.
Kullanma Kýlavuzunu özenle saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki
sahibine veriniz.
Kullaným Kurallarý
~ Bu otomatik çamaþýr makinesi ev ve ev benzeri yerlerde
kullanýlabilir.
~ Bu çamaþýr makinesi dýþ alanda kullanýlmak üzere
tasarlanmamýþtýr.
~ Otomatik çamaþýr makinesi sadece etiketlerinde makinede
yýkanabilirliði belirtilen evsel çamaþýrlarý yýkamak için kullanýlýr.
Diðer kullaným alanlarýna izin verilemez. Miele kurallara aykýrý ve
hatalý bir kullaným sonucunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz.
~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve
bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan
kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin
kontrolünde cihazý kullanabilirler.
6
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Evdeki Çocuklar
~ Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren çamaþýr makinesini
güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra
yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan makineyi
çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi
tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr.
~ Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile
çamaþýr makinesinden uzak tutulmalýdýr.
~ Otomatik çamaþýr makinenizin çevresindeki çocuklara çok dikkat
ediniz. Çocuklarýn otomatik çamaþýr makinesi ile oynamasýna asla
izin vermeyiniz.
~ Çamaþýr yüksek ýsýda yýkanýyorsa, öndeki kapak camý çok ýsýnýr.
Bunu göz önüne alarak çocuklarýn yýkama iþlemi sýrasýnda makinenin
kapak camýný tutmalarýna engel olunuz.
7
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Teknik Güvenlik
~ Makine kurulmadan önce dýþardan gözle görülebilir bir hasar olup
olmadýðý kontrol edilmelidir.
Hasarlý bir makineyi kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz.
~ Makinenin montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini
(frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile
karþýlaþtýrýnýz. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz.
~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu
bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde
saðlanabilir.
Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan
kontrol edilmesi çok önemlidir.
Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya
çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir.
~ Güvenlik açýsýndan uzatma kablosu kullanmayýnýz (aþýrý ýsýnma
nedeniyle yangýn tehlikesi).
~ Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý
ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda makinenin tam
anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir.
8
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Kurallara aykýrý yapýlan tamirler makineyi kullanan kiþi için büyük
tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz.
Tamir iþleri sadece uzman ve yetkili Miele personeli tarafýndan
yapýlabilir.
~ Makineyi kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý
olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi
ile deðiþtirilmelidir.
~ Bir arýza durumunda veya temizlik ve bakým sýrasýnda makinenin
elektrikle olan baðlantýsý þöyle kesilebilir:
– Makinenin fiþini prizden çekiniz veya
– Evdeki sigortayý kapatýnýz veya
– Telli sigortayý tamamen yuvasýndan çýkarýnýz.
~ Miele Waterproof-Sistemi(Su Kontrol Sistemi) aþaðýdaki þartlarýn
yerine getirilmesi halinde suyla ilgili zararlarý önler:
– Su ve elektrik baðlantýlarý yönetmeliklere uygun olmalýdýr.
– Herhangi bir arýza görüldüðünde derhal düzeltilmelidir.
~ Bu çamaþýr makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: teknelerde)
çalýþtýrýlamaz.
~ Miele tarafýndan izin verilmeyen deðiþiklikleri çamaþýr makinenize
uygulamayýnýz.
9
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Kullaným Kurallarý
~ Otomatik çamaþýr makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk
yerlere kurmayýnýz. Donan hortumlar yýrtýlabilir veya patlayabilir.
Ayrýca donma noktasý altýndaki derecelerde cihazýn elektronik kartý
bozulabilir.
~ Cihazý kullanmaya baþlamadan önce arkasýndaki nakliye
çubuklarýný çýkartýnýz ("Kurulma ve Baðlantý" bölümündeki "Nakliye
Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý" baþlýðýný okuyunuz). Aksi halde makinenin
sýkma iþlemi sýrasýnda nakliye çubuklarý çevredeki eþya ve cihazlara
zarar verebilir.
~ Uzun süre evde bulunulmadýðý zamanlarda (tatil gibi) ve özellikle
yerde su gideri yoksa, su giriþ musluðunu kapatýnýz.
~ Su basma tehlikesi!
Su boþaltma hortumunu lavaboya asmadan önce suyun yeterli
derecede hýzlý gidip gitmediðini kontrol ediniz.
Su boþaltma hortumunun kaymamasý için önlem alýnýz. Ýyi
tutturulmamýþ bir hortum akan suyun basýncý ile yerinden oynayabilir.
~ Çamaþýr yýkanýrken kazanýn içinde yabancý maddelerin (iðne, çivi,
ataç ve bozuk para gibi) bulunmamasýna dikkat ediniz. Bunlar
makinenin yapý parçalarýna (kazan ve kazan suyu haznesi) zarar
verir. Hasarlý makine parçalarý da yýkanan çamaþýrýn zedelenmesine
ve hýrpalanmasýna sebep olur
~ Buhar fonksiyonunu kullandýktan sonra kapaðý açarken çok
dikkatli olunuz. Çýkan buhar yakýcý olabilir ve kazan yüzeyi ve öndeki
kapak camý çok sýcak olabilir. Buhar tamamen kayboluncaya kadar
bir adým geri çekiliniz.
10
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
~ Doðru deterjan miktarý sayesinde ayrýca bir kireç çözücüye gerek
kalmayacaktýr. Fakat makine buna raðmen kireçlenmiþ ise, o zaman
aþýndýrýcý niteliði olmayan özel bir kireç çözücü madde
kullanabilirsiniz. Kireç çözücü maddenin kullaným talimatýna
kesinlikle uyulmasý gerekir.
~ Çözücü maddelerle iþlem görmüþ çamaþýrlarý yýkamadan önce
mutlaka duru su iyice çalkalayýnýz.
~ Çamaþýr makinesinin içinde asla çözücü temizlik ürünleri (örn.:
yýkama benzini gibi) kullanmayýnýz. Makinenin yapý parçalarý zarar
görebilir ve zehirli buharlar çýkabilir. Yangýn ve patlama tehlikesi!
~ Makinenin üstünü ve içini çözücü maddelerle silmeyiniz, plastik
parçalar zarar görebilir.
~ Kumaþ boyama maddeleri çamaþýr makinesinde kullanýlabilecek
türde ve evde kullanýlabilecek ölçülerde olmalýdýr. Üreticinin kullaným
uyarýlarýna mutlaka dikkat ediniz.
~ Boya çýkarma maddeleri kükürt içerikli baðlantýlarý nedeniyle
korozyona sebep olabilir. Çamaþýr makinesi için de boya çýkarma
maddesi kullanýlamaz.
~ Eðer deterjan göze kaçarsa hemen ýlýk su ile yýkayýnýz. Yanlýþlýkla
yutulursa hemen doktora danýþýnýz. Hassas cilde sahip insanlar
deterjanla temas etmemelidir.
11
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar
Aksesuar
~ Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar makineye
monte edilebilir veya takýlabilir.
Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin
garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan
kalkar.
Miele güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý
sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulmaz.
12
Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý
Kumanda Paneli
a Start/StopTuþu
Seçilen yýkama programýný baþlatýr ve
baþlamýþ olan bir programý durdurur.
f Kontrol ýþýklý Ekstra Tuþlarý
Yýkama programlarý çeþitli ekstralar
ile tamamlanabilir.
b X, OK, YTuþlu Ekran
Ayrýntýlý bilgiyi bir sonraki sayfada
bulabilirsiniz.
g Program Seçme Düðmesi
Yýkama programýnýn seçimi için
kullanýlýr. Program seçme düðmesi
saða veya sola çevirlebilir.
c +Tuþu
Programý daha geç bir saatte
baþlatmak için kullanýlýr.
d Optik Okuyucu PC
Teknik servis optik okuyucuyu test ve
veri aktarma noktasý olarak kullanýr
(ayrýca güncelleme/Update için
kullanýlýr).
e Yükleme/Dozaj Tuþu
Yýkanacak çamaþýrýn miktarý veya
önerilen doz miktarý göstergesi ve
yükleme sensörünün sýfýr noktasý
ayarý içindir.
h K Tuþu
Bu tuþ ile otomatik çamaþýr makinesi
açýlýr ve kapatýlýr.
Çamaþýr makinesi enerji tasarrufu
açýsýndan otomatik olarak kapanýr.
Program sonu/kýrýþmayý önleme
fonksiyonu bittikten veya cihaz
açýldýktan 15 dakika sonra baþka bir
iþlem yapýlmýyorsa çamaþýr makinesi
otomatik olarak kapanýr.
i Kapak Tuþu
Bu tuþ ile makinenin kapaðý açýlýr.
13
Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý
Ekran Fonksiyonlarý
Çoklu Seçim
Bir deðer seçildiðinde yanýnda bir onay
iþareti 9 ile gösterilir.
Diðer ekstralar
9
Ýlave su
;
8
Ýlave durulama
,
Ekrandaki yazý X veya Y tuþlarýna
basýlarak aþaðý veya yukarý kaydýrýlýr.
Ýþaretlenen deðer OK tuþu ile seçilir.
Þimdi eðer istenirse bir sonraki deðer
seçilebilir.
X, OK, Y tuþlarý ile ekraný
kullanabilirsiniz.
Basit Seçim
– X Tuþu
Satýrý aþaðýya hareket ettirir veya
iþaretlenen deðeri küçültür.
Her zaman tek bir seçim yapýlýr. Bu
seçilen deðer yanýnda bir onay iþareti (
ile gösterilir. Diðer deðerler otomatik
olarak iptal edilir.
– Y Tuþu
Satýrý yukarýya hareket ettirir veya
iþaretlenen deðeri büyültür.
– OK Tuþu
Ýþaretlenen deðeri onaylar.
Seçim Örnekleri
Bir deðerin küçültülmesi veya
büyültülmesi
Pamuklu
r
Süre:
N N N N E E E EM
1600 D/dk.
2:59 Sa.
X tuþu ile ýsý derecesi düþürülür ve Y
tuþu ile yükseltilir.
14
Hassas yýkama
kapalý
(
açýk
;
,
Ekrandaki yazý X veya Y tuþlarýna
basýlarak aþaðý veya yukarý kaydýrýlýr.
Ýþaretlenen deðer OK tuþu ile seçilir.
Bir Alt Menüden Çýkýþ
Alt menüden çýkmak için geri #
pozisyonunu seçiniz veya yaklaþýk 15
saniye bekleyiniz, ekran otomatik olarak
yýkama programýna döner.
Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý
Ekranda þu ayarlar yapýlabilir:
– Yýkama suyu ýsý derecesi
– Son sýkma devir sayýsý
– Suda bekletme süresi
– Gecikmeli baþlatma
– Programý durdurma
Sonradan Alýnabilen Program
Paketleri
Ýsterseniz çeþitli program paketleri
(birçok yýkama programýndan oluþan)
satýn alabilirsiniz.
Bunlar daha sonra çamaþýr makinesinin
elektroniðine aktarýlabilir.
– Çocuk güvenliði
Aþaðýdaki program-paketleri satýn
alýnabilir
Program seçme düðmesini Diðer
Programlar/Ayarlar 4 pozisyonuna
getirerek aþaðýdaki programlar
seçilir:
– Bebek
– Buharlý Finish
– Hijyen & Çocuklar
– Spor giysiler
– Medic
– Spor ayakkabý
– Elde edilen yýkama programlarý daha
sonra seçme düðmesini Diðer
Programlar/Ayarlar 4 pozisyonuna
çevirerek seçilebilir.
– Outdoor
– Emprenyeleme
– Eco
– Ev XL
– Tüylü oyuncaklar
– Yeni çamaþýrlar
– Ýpekli /
– Yastýk
– Perdeler
– Ekstra durulama
– Kolalama
– Makine temizleme
15
Ýlk Kullaným
Çamaþýr Makinesinin
Hazýrlanmasý
Cihazý ilk defa çalýþtýrmadan önce
makinenin zeminde düzgün
durmasýna ve baðlantýlarýnýn doðru
yapýlmasýna özen gösteriniz. Lütfen
"Kurulma ve Baðlantý" bölümüne
dikkat ediniz.
Bu otomatik çamaþýr makinesinde
kapsamlý bir fonksiyon testi
uygulanmýþtýr, bu nedenle kazanda
bir miktar su bulunur.
Ýlk kullaným altý adýmdan oluþur.
Çamaþýr makinesi sizi 1. ile 5. adým
arasýnda otomatik olarak yol gösterir.
1. Hoþ Geldiniz Yazýsý
^ K tuþuna basýnýz.
Hoþ Geldiniz yazýsý 3 saniye kadar
gösterilir. Daha sonra ekran lisan ayarý
sayfasýna dönüþür.
Çamaþýr yýkama iþlemi 1 saatten fazla
tam olarak uygulandýðýnda Hoþ
Geldiniz yazýsý bir daha görülmez.
16
2. Lisan Ayarý
Sizden bir lisan seçmeniz istenir.
Ayarlar alt menüsünde program seçme
düðmesi ile Diðer
Programlar/Ayarlar 4 seçimi ile lisan
her zaman deðiþtirilebilir.
Sprache
;
deutsch
,
english
^ X ve Y tuþlarýna basarak satýrý
istediðiniz lisan iþaretleninceye kadar
kaydýrýnýz. Bunu OK tuþu ile
onaylayýnýz.
3. Güncel Saat Ayarý (gerekirse)
Ekran saat ayarýna döner.
Güncel saat
12 :00
^ X tuþuna basarak saatleri gösterecek
rakamlarý aþaðýya veya Y tuþuna
basarak rakamlarý yukarý doðru
ayarlayabilirsiniz.
^ Ayarlanan saati OK ile onaylayýnýz.
Bunun arkasýndan dakikalarý
ayarlayabilirsiniz.
Ýlk Kullaným
4. Nakliye Çubuklarýnýn Hatýrlatýlmasý
Çamaþýr makinesine zarar
vermemesi için ilk yýkama
programýndan önce nakliye
çubuklarý çýkartýlmalýdýr.
^ OK tuþuna basarak nakliye
çubuklarýnýn çýkarýlmasýný onaylayýnýz.
5. Ýlk Kullaným Kullanma Kýlavuzuna
Uygun Yürütülmeli
Ýlk kullaným ancak bir yýkama programý
sonuna kadar uygulandýðý takdirde
tamamlanmýþ sayýlýr.
^ Bu uyarýyý OK tuþuna basarak
onaylayýnýz.
Otomatik çamaþýr makinesi þimdi ilk
yýkama programý için hazýrdýr.
15:00
Program seçimi
6. Ýlk Yýkama Programýnýn
Baþlatýlmasý
Çamaþýr makinesinde bir adet çamaþýr
yükleme sensörü mevcuttur. Bu sensör
kazana doldurulacak çamaþýr ve
deterjan miktarý konusunda yardýmcý
olur. Yükleme sensörünün kusursuz
çalýþabilmesi için önce Pamuklur
programý çamaþýrsýz ve deterjansýz
olarak yürütülmelidir.
^ Su musluðunu açýnýz.
^ Program seçme düðmesini Pamuklu
pozisyonuna çeviriniz.
Pamuklu
r
Süre:
1600 D/dk.
2:59 Sa.
^ Start/Stop tuþuna basýnýz.
^ Yýkama programýnýn sonunda
çamaþýr makinesini kapatýnýz.
Ýlk kullaným sona ermiþtir.
17
Yükleme Sensörünün Sýfýr Nokta Ayarý
Ýlk çalýþtýrmadan sonra evdeki tartýda
olduðu gibi makinenin doluluk
sensörünün sýfýr nokta ayarý yeniden
yapýlmalýdýr.
^ Çamaþýr makinesini açýnýz.
^ Kapaðý açýnýz.
^ Program seçme düðmesini Pamuklu
pozisyonuna çeviriniz.
^ Ekranda aþaðýdaki uyarý görülünceye
kadar Yükleme/Dozaj tuþuna basýnýz
ve basýlý tutunuz:
:
Sýfýr noktasý ayarý
OK
^ Çamaþýr makinesini kapatýnýz.
18
Çevreyi Koruyarak Çamaþýr Yýkama
Enerji- ve Su Tüketimi
Deterjan Tüketimi
– Çamaþýrlarýnýzý kazana yerleþtirirken
seçtiðiniz yýkama programýnýn en
yüksek kazan doluluk kapasitesinden
yararlanýnýz.
Ancak o zaman çamaþýr miktarýna
oranla enerji ve su tüketimi en düþük
düzeyde olabilir.
– Deterjaný en fazla ambalajý üzerinde
önerildiði ölçüde koyunuz.
– Kazana az miktarda çamaþýr
doldurulduðunda makinenin miktar
otomatý suyun,- sürenin- ve enerji
ihtiyacýný belirler. Bu nedenle yýkama
iþlemi sýrasýnda gösterilen kalan süre
deðeri düzeltilebilir.
– Az miktarda çamaþýr için Ekspres 20
programýný kullanýnýz.
– Modern deterjanlar sayesinde
çamaþýrlar daha düþük ýslarda
yýkanabilmektedir (örn.: 20°C). Enerji
tasarrufu saðlamak için uygun ýsý
ayarlarýndan yararlanýnýz.
– Hijyen açýsýndan çamaþýr
makinesinde arada bir yýkama suyu
için en az 60°C ýsý derecesini
seçmeniz doðru olur. Ekranda
Hijyen Info uyarýsý size bu önlemi
hatýrlatýr.
– Deterjan dozajýný ayarlarken
çamaþýrýn kirlilik derecesini göz
önüne alýnýz.
– Çamaþýrýnýz az ise deterjan miktarýný
da düþürünüz. Bunun için
Yükleme/Dozaj tuþunu kullanýnýz.
Doðru Ekstra Seçimi (Kýsa, Suda
Bekletme, Ön Yýkama)
Seçiminizi þöyle yapýnýz:
– Hafif kirli çamaþýrý eðer görülür bir
lekesi yoksa Kýsa ekstra yýkama
programý ile yýkayabilirsiniz.
– Normal ile çok kirli arasý çamaþýrý
eðer görülür lekeleri varsa ekstrasýz
bir yýkama programý ile yýkayýnýz.
– Aþýrý kirli çamaþýrý Suda Bekletme
ekstra programý ile yýkayabilirsiniz.
– Üzerinde büyük ve yoðun kirler olan
çamaþýrý (örneðin: tozlu, çamurlu) için
Ön Yýkama ekstra programýný seçiniz.
Yýkamadan Sonra Makinede Kurutma
Yöntemi
Kurutma iþlemi sýrasýnda enerjiden
tasarruf edebilmek için uygulanmakta
olan yýkama programýnýn en yüksek
sýkma devir sayýsýný seçiniz.
19
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
Kýsa Komutlar
(A, B, C, . . .) sayýlarý ile gösterilen
kumanda adýmlarýný kýsa komutlar
olarak kullanabilirsiniz.
,Hiçbir þekilde makinede
kimyasal (çözücü madde içeren)
leke çýkarma maddeleri
kullanmayýnýz!
A Çamaþýrýn Hazýrlanmasý
Çamaþýrlarýn Ayrýlmasý
^ Çamaþýrlarý renkleri ve bakým
etiketlerinde (yaka veya yan
dikiþlerde) yazýlý özelliklere göre
ayýrýnýz.
Koyu renk çamaþýrlar ilk yýkamada
çoðunlukla "renk verirler". Diðer
çamaþýrlarýn da boyanmamasý için açýk
ve koyu renk çamaþýrlarý mutlaka
ayýrýnýz.
Genel Yöntemler
^ Önce cepleri boþaltýnýz.
,Yabancý maddeler (çivi, bozuk
para, ataç gibi) çamaþýrlara ve
makinenin parçalarýna zarar verir.
Lekelerin Çýkarýlmasý
^ Yeni olduðu sürece çamaþýrdaki
lekeleri yýkamadan önce çýkartýnýz. Bir
bezle lekenin üstüne bastýrýnýz.
Ovalamayýnýz!
Kahve, çay ve kan gibi bazý lekeler özel
yöntemlerle çýkarýlabilir. Bir leke
çýkarma kitabýndan bu yöntemleri
öðrenebilirsiniz.
– Perdelerde: Makaralarý ve etekteki
kurþunlarý çýkartýnýz veya bu kýsýmlarý
bir torbaya koyup, aðzýný sýkýca
baðlayýnýz.
– Sutyenlerde yerlerinden çýkmýþ
balenleri çýkartýnýz veya sökük yerleri
dikiniz.
– Trikolar, kotlar, pantalonlar ve
örgülerde (T-þört, süveter):
Üreticilerinin tavsiyelerine göre
bunlarý ters yüz edebilirsiniz.
– Yýkamadan önce fermuarlarý ve
kopçalarý kapatýnýz.
– Nevresim ve yastýk kýlýflarýný içlerine
küçük çamaþýrlarýn kaçmamasý için
ilikleyiniz.
Makinede yýkanmaz (h sembolü)
iþareti olan hiçbir tekstil ürününü
yýkamayýnýz.
20
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
B Çamaþýr Makinesinin Açýlmasý
Kazan lambasý yanar.
Program seçme düðmesi Diðer
Programlar/Ayarlar 4 pozisyonunda:
Beþ dakika sonra kazan lambasý
otomatik olarak kapanýr. Kazan
lambasýný tekrar açmak için Kapak
tuþuna basýnýz.
Bütün program tuþlarý yanar ve ekranda
bir program seçmeniz istenir.
C Program Seçimi
Program seçme düðmesi ile:
^ Program seçme düðmesini Diðer
Programlar/Ayarlar 4 yönüne
çevrildiðinde seçilmek üzere diðer
yýkama programlarý ekranda
gösterilir.
Diðer programlar
Ayarlar !
Buharlý Finish
^ Program seçme düðmesini istediðiniz
programa çeviriniz.
;
,
^ Yazýyý istediðiniz yýkama programý
iþaretleninceye kadar X veya Y
tuþlarý ile kaydýrýnýz ve bunu OK tuþu
ile seçiniz.
Ekranda seçilen program gösterilir.
21
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
D Isý Derecesi/Devir Sayýsý Seçimi
E Ekstralarýn Seçimi
Önceden ayarlanan ýsýyý ve/veya sýkma
devir sayýsýný önerilen ölçülerde
deðiþtirebilirsiniz.
Pamuklu
r
Süre:
1600 D/dk.
2:59 Sa.
^ Isý derecesini deðiþtirmek için X veya
Y tuþuna basýnýz.
^ OK tuþuna basarak devir sayýsýný
deðiþtirme sayfasýna geçiniz ve tekrar
geriye dönünüz.
Pamuklu
r
Süre:
1600 D/dk.
2:59 Sa.
^ Devir sayýsýný deðiþtirmek için X veya
Y tuþuna basýnýz.
^ Ýstediðiniz ekstralarý kendi tuþlarý ile
seçiniz. Bir ekstra seçildiðinde o
ekstranýn ýþýðý yanar.
^ Diðer Ekstralar 4 menüsünün
seçiminde programa göre aþaðýdaki
ekstralar seçilebilir: Ýlave Su, Ýlave
Durulama, Ön Yýkama, Suda
Bekletme ve Durulama Sonu.
Bütün ekstralar her yýkama programý
için seçilemez.
Bir ekstranýn seçimi mümkün
olamýyorsa, bu o yýkama programý için
uygun deðil demektir.
Her ekstra için ayrýntýlý bilgiyi "Ekstralar"
bölümünde bulabilirsiniz.
22
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
F Makinenin Doldurulmasý
^ Çamaþýr makinesinin kapaðýný kapak
tuþu ile açýnýz.
Kapak ile körük lastiði arasýna
çamaþýrýn sýkýþmamasýna dikkat
ediniz.
Ekran yükleme göstergesine döner.
Doluluk
8
< % 25
Ekran seçilen program için kazanda
maksimum doluluk miktarýnýn yüzde
kaçýnýn bulunduðunu % 25’lik dilimlerle
gösterir.
^ Çamaþýrlarý ayrý ayrý katlanmýþ ve
fazla sýkýþtýrmadan kazana
yerleþtiriniz. Farklý boyuttaki
çamaþýrlar yýkamanýn etkisini arttýrýr
ve kazanýn içinde daha iyi daðýlýrlar.
^ Kazan kapaðýný hafif bir el hareketi ile
kapatýnýz.
Kazan kapasitesinden maksimum
ölçüde yararlandýðýnýz takdirde enerji ve
su tüketimi toplam çamaþýr oranla en
düþük seviyede olur. Çamaþýr
makinesine çok fazla çamaþýr
doldurulduðunda yýkama iþlemi
olumsuz etkilenir ve kýrýþmalar artar.
23
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
G Deterjan Ýlavesi
Çok az deterjan þu sonuçlarý doðurur,
Ekran göstergesi kapak kapanýr
kapanmaz doz göstergesine döner.
– çamaþýrlar temiz yýkanmaz ve
zamanla grileþir ve sertleþir,
– çamaþýrlarda yað benekleri görülür,
Dozaj
7
100%
Verilen yüzde oranlarý deterjan ambalajý
üzerinde gösterilen çamaþýr miktarýna
göre hazýrlamýþtýr:
– rezistansta kireçlenmeler meydana
gelir.
Çok fazla deterjan þu sonuçlarý
doðurur,
– kazanda çok fazla köpük
oluþtuðundan yýkama mekaniði azalýr
ve dolayýsýyla yýkama, durulama ve
sýkma sonuçlarý tatmin edici olmaz,
%40
= yarýdan biraz az
%50
= yarýsý
%60
= yarýdan biraz fazla
– buna baðlý olarak ilave su alýnýr ve su
tüketimi çoðalýr,
%75
= dörtte üç
– çevre kirliliði artar.
%100
= önerilen deterjan miktarý
Çamaþýrýn kirlilik derecesini ve suyun
sertlik derecesini dikkate alýnýz.
24
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
H Gecikmeli Baþlatmanýn Açýlmasý
(istenirse)
^ + tuþuna basýnýz ve istediðiniz
program sonu saatini ayarlayýnýz.
Ayrýntýlý bilgileri "Gecikmeli Baþlatma"
baþlýðý altýnda bulabilirsiniz.
I Programý Baþlatma
^ Yanýp sönen Start/Stop tuþuna
basýnýz.
^ Deterjan çekmecesini dýþarý çekiniz,
deterjan ve tamamlayýcý ürünleri
aþaðýda gösterildiði gibi bölümlere
doldurunuz.
i
Ön yýkama için deterjan (toplam
deterjan miktarýnýn önerilen daðýlýmý):
1
/3 i bölmesine 2/3 j bölmesine)
j
Suda bekletme dahil ana yýkama için
deterjan
§
Yumuþatýcý, sentetik kola veya sývý
kola
Eðer bir gecikmeli baþlatma iþlemi
ayarlanmýþsa, onun süresi ekranda
ilerlemeye baþlar. Gecikmeli baþlatma
süresi sona erdiðinde veya Start
iþleminden hemen sonra ekranda olasý
program süresi gösterilir. Ýlk 8 dakikada
çamaþýr makinesi çamaþýrýn
çekebileceði su miktarýný size verir. Bu
ölçüm neticesinde program süresi
uzayabilir veya kýsalabilir.
Ayrýca programýn akýþý ekranda
gösterilir. Otomatik çamaþýr makineniz
size o anda ulaþýlan program kesitini
bildirir.
Program baþladýktan sonra kazan
aydýnlatmasý kapanýr.
^ Deterjan çekmecesini kapatýnýz.
Deterjanlar ve miktarlarý konusunda
daha fazla bilgiyi "Deterjan" bölümünde
bulabilirsiniz.
25
Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý
J Program Sonu - Çamaþýrlarýn
Çýkarýlmasý
Kýrýþmayý önleme sürecinde ekranda
deðiþimli olarak þunlar gösterilir:
Kazanda çamaþýr unutmayýnýz! Aksi
halde bu çamaþýrlar bir sonraki
yýkamada çekebilir veya baþka bir
renge boyanabilir.
Pamuklu
r
1600 D/dk.
Kýrýþmayý önleme
ile
Program sonu.
: Kapatmadan önce
çamaþýrlarý alýnýz.
,Buhar fonksiyonunu kullandýktan
sonra çýkan buharlar ve kazan
yüzeyindeki ve öndeki cam
kapaktaki yüksek ýsý nedeniyle yanýk
tehlikesi oluþur. Bir adým geri
çekiliniz, ve buharýn geçip gitmesini
bekleyiniz.
^ Kapak tuþu ile kapaðý açýnýz.
Kýrýþmayý önleme süreci bittikten 15
dakika sonra çamaþýr makinesi
otomatik olarak kapanýr. Çamaþýr
makinesi K tuþuna basýlarak tekrar
açýlmalýdýr.
^ Çamaþýrlarý kazandan çýkarýnýz.
^ Kazan kapaðýndaki körük lastiðini
içinde yabancý bir maddenin
kalmamasý için kontrol ediniz.
önemli!
Çamaþýr makinesini kapatmadan
önce daima çamaþýrlarý dýþarý alýnýz.
Doluluk göstergesinin kusursuz
çalýþmasý ancak bu sayede
saðlanabilir.
^ Program seçme düðmesini Stop
yönüne çeviriniz.
^ Çamaþýr makinesini K tuþu ile
kapatýnýz.
^ Kazan kapaðýný kapatýnýz. Aksi halde
dikkatsizlik sonucu bazý eþyalar
istenmeden makineye konulabilir.
Bunlar bir sonraki çamaþýrla birlikte
yanlýþlýkla yýkanabilir ve çamaþýrlara
zarar verebilir.
26
Ekstralar
Ekstralarýn seçimi veya iptali kendi
tuþlarý ile yapýlýr.
Buharlý Düzletme
Kýrýþmalarýn azaltýlmasý için programýn
sonunda çamaþýrlar buharla düzletilir.
Maksimum çamaþýr miktarý 2,0 kg’dýr.
Az miktarda çamaþýr daha iyi sonuç
verir.
Lekeler 4
Burada çamaþýrdaki lekelerin
çýkarýlmasý için lekelerden birini
seçebilirsiniz. Seçilen lekeye uygun
ekstra yýkama programýna otomatik
olarak devreye alýnýr. Bazý lekelerde
lekenin daha önce bir iþlemden
geçirilmesi için önerilerde bulunulur. Bir
yýkama programý için en fazla üç leke
seçilebilir.
Daha önce "Kýsa" ekstrasý seçilmiþse,
bu otomatik olarak kapatýlýr.
Ekstra Sessiz
Dinlenme saatleri içinde çamaþýr
yýkamak isterseniz, makinenin çalýþma
sesini azaltabilirsiniz.
Ekstra sessiz ekstrasýnda sýkma iþlemi
yapýlmaz ve Durulama sonu ekstrasý
devreye girer. Program süresi uzar.
Durulama Sonunun Ýptali
Diðer ekstralar
9
Durulama sonu
geri #
;
,
^ Durulama Sonu ekstrasý
iþaretleninceye kadar X veya Y
tuþlarýna basýnýz ve OK tuþu ile
devreden çýkartýnýz.
Ekranda þunlar görülür:
Gecikmeli baþlatma
: ile sýkma iþlemi
ertelenebilir.
Lekeler 4 tuþuna tekrar basarak
Lekeler alt menüsünden çýkabilirsiniz.
Kýsa
Hafif kirli ve lekesiz çamaþýrlar için bu
iþlem seçilebilir.
Son sýkma iþlemini dinlenme saatleri
dýþýna alabilmek için gecikmeli
baþlatma fonksiyonundan
yararlanýnýz.
Ana yýkama süresi kýsalýr.
27
Ekstralar
Diðer Ekstralar 4
Ekranda Diðer Ekstralar alt menüsü
açýlýr.
Þimdi ekranda istediðiniz suda
bekletme süresini seçiniz.
Suda bekletme süresi
0:30 Sa:Dak.
Diðer Ekstralar alt menüsünden
çýkmak için Diðer Ekstralar 4 tuþuna
tekrar basýnýz.
Ýlave Su
Yýkama ve durulamada su seviyesi
yükseltilir.
Ýlave Durulama
Durulama sonucunun daha iyi olmasý
için ilave bir durulama uygulanýr.
Ön Yýkama
Tozlu çamurlu çamaþýrlar için kullanýlýr.
Suda Bekletme
Kan, yað ve buna benzer lekeler gibi
özellikle çok kirli ve lekeli çamaþýrlar
için bu iþlem seçilmelidir.
Suda bekletme iþlemi süresi 30
dakikalýk dilimlerle 30 dakika ile 6 saat
arasý bir seçim yapýlabilir.
– Suda Bekletme Süresi Seçimi
Diðer ekstralar
8
Suda bekletme
;
8
Durulama sonu
,
^ Suda Bekletme ekstrasý
iþaretleninceye kadar X veya Y
tuþlarýna basýnýz ve bunu OK ile
onaylayýnýz.
28
(0:00 - 6:00 Sa.)
^ Ýstediðiniz suda bekletme süresini X
veya Y tuþlarý ile seçiniz ve bunu OK
tuþu ile onaylayýnýz.
– Suda Bekletme Süresinin
Kapatýlmasý
^ Diðer Ekstralar 4 tuþuna basýnýz.
Diðer ekstralar
9
Suda bekletme
;
8
Durulama sonu
,
^ Drücken Sie die Tasten X oder Y bis
das Extra Einweichen markiert ist und
schalten Sie es mit der Taste OK aus.
Spülstop
Çamaþýrlar son durulamadan sonra
suyun içinde kalýr. Programýn sonunda
hemen kazandan çýkarýlmayan
çamaþýrlarýn kýrýþmalarý böylece
azaltýlmýþ olur.
Ekstralar
Aþaðýdaki ekstralar programlar için seçilebilir:
u
on
as
am
rul
e
Du
tm
kle
be
da
Su
ma
ýka
a
am
iz
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Sentetik
#
#
#
#
Yünlü /
Ekspres 20
rul
du
ss
se
su
tr a
#
Bakýmý kolay çam.
Hijyen
y
Ön
ve
Ýla
ve
Ýla
s
Ek
a
Kýs
4
e
ke
tm
Le
zle
dü
rlý
ha
Bu
Pamuklu
#
#
#
1)
#
Otomatik +
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Jeans/Kot
#
#
#
Koyu renk çamaþýr
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Emprenyeleme
Tüylü oyuncaklar
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Ýpekli /
Yastýk
#
#
2)
Outdoor
Perdeler
#
#
Spor ayakkabý
Yeni çamaþýrlar
#
#
Gömlekler
Spor giysiler
#
2)
#
#
Ekstra durulama
#
#
Kolalama
#
#
Makine temizleme
1)
Ekstra otomatik olarak devreye girer ve iptal edilebilir.
2)
Ekstra otomatik olarak devreye girer ve iptal edilemez.
29
Sýkma
Son Sýkma Devir Sayýsý
Program
Durulama Sýkma
D/dak.
Pamuklu
1600
Bakýmý kolay çam.
1200
Sentetik
600
Yünlü /
1200
Hijyen
1600
Ekspres 20
1600
Havalandýrma
–
Çamaþýrlar ana yýkamadan sonra ve
durulama aralarýnda sýkýlýr. Son sýkma
devir sayýsýnýn düþürülmesi ile durulama
sýkma devir sayýlarý da ayný þekilde
azaltýlýr. Bazý programlarda sýkma devir
sayýsý 700 D/dakikadan daha düþükse
ilave bir durulama uygulanýr.
Son Sýkmanýn Ýptali (Durulama sonu)
Otomatik +
1200
Gömlekler
600
^ Diðer Ekstralar 4 tuþu ile Durulama
Sonu ekstrasýný seçiniz.
Jeans/Kot
900
– Programýn Son Sýkma ile Bitirilmesi:
Koyu renk çamaþýr
1200
Su boþaltma/Sýkma
1600
Buharlý Finish
–
Spor giysiler
1200
Spor ayakkabýlar
1000
Outdoor
800
Emprenyeleme
1000
Tüylü oyuncaklar
900
Yeni çamaþýrlar
1200
Ýpekli /
600
Yastýklar
1200
Tül perdeler
600
Ekstra durulama
1600
Kolalama
1600
Makine temizleme
–
Son sýkma devir sayýsýný azaltabilirsiniz.
Yukarýda bildirilen son sýkma devir
sayýsýndan daha yüksek bir sayý seçimi
mümkün deðildir.
30
Çamaþýr makinesi sýkma iþlemi için
en yüksek devir sayýsýný gösterir.
Ýsterseniz X tuþu ile daha düþük bir
sýkma devir sayýsý seçebilirsiniz.
Start/Stop tuþu ile son sýkma iþemini
baþlatýnýz.
– Programýn Son Sýkma Ýþlemi
Olmadan Bitirilmesi:
Kapak tuþuna basýnýz. Kazandaki su
boþaltýlýr. Daha sonra Kapak tuþuna
basýnýz ve kapaðý açýnýz.
Durulama Sonu ve Son Sýkmanýn
Ýptali (Sýkmasýz)
^ Devir sayýsý olarak sýkmasýz .
pozisyonunu seçiniz.
Son durulama iþleminden sonra
kazandaki su dýþarý pompalanýr ve
kýrýþmayý önleme fonksiyonu devreye
girer. Bu durumda bazý programlarda
ilave bir durulama yapýlýr.
Gecikmeli Baþlatma
Gecikmeli baþlatma ile istediðiniz
programýn bitiþ saatini seçiniz.
Programýn baþlatma saati 15 dakika ile
en fazla 24 saat arasýnda geciktirebilir.
Bu sayede örneðin ucuz gece elektrik
tarifesinden faydalanabilirsiniz.
Gecikmeli baþlatma iþleminin doðru
yürütülmesi için güncel saatin
ayarlanmýþ olmasý lazýmdýr.
Deðiþtirme
Daha sonra daha geç veya daha erken
bir program bitiþ saati seçebilirsiniz.
^ + tuþuna basýnýz.
^ X veya Y tuþlarý ile program bitiþ
saatini düzeltiniz.
^ OK tuþu ile onaylayýnýz.
Durdurma
Seçim
A Programý seçtikten sonra + tuþuna
basýnýz.
Ekranda þunlar görülür:
Seçim
Ekranda þunlar görülür:
Gecikmeli baþlat
^ Start/Stoptuþuna basýnýz.
8:20
Gecikmeli baþlatmayý durdur
Baþlatma saati
8:20
Çocuk kilidini devreye alýn
Bitirme saati
11:19
^ OK tuþu ile onaylayýnýz.
B Ýstediðiniz program bitiþ saatini
seçmek için Y tuþuna basýnýz.
Ýlk tuþa basýldýðýnda programýn bitiþ
saati 15, 30, 45 dakikalara veya bir
sonraki saate kaydýrýlýr. Her tuþa
basýldýðýnda programýn bitiþ saati 15
dakika ileri kaydýýrlýr.
Gecikmeli baþlat
8:20
Baþlatma saati
15:01
Bitirme saati
18:00
;
,
^ Þimdi baþka bir program seçebilir
veya
^ programý hemen baþlatmak için
Start/Stop tuþuna basýnýz.
Ancak program baþladýktan sonra
gerçek doluluk miktarý belirlenebilir.
Bunun sonucunda programýn bitiþ
saati daha erken veya daha geç
olabilir.
C OK tuþu ile onaylayýnýz.
D Start/Stop tuþuna basýnýz.
Ekranda programýn baþlamasýna kadar
kalan süre saat ve dakika olarak
gösterilir.
31
Program Tablosu
Bir program paketi içinde bulunan program tablosunu "Ýlave-Program-Paketleri"
kitapçýðýnda bulabilirsiniz.
Pamuklu
90°C ile soðuk arasý
maks. 8,0 kg
Malzemeler
Pamuklu, keten veya karma dokumalý T-þörtler, iç çamaþýrlarý, masa
örtüleri v.s.
Öneri
60°/40°C arasý ayarlar r/s ayarýndan þu noktalardan
farklýdýr:
– Program süreleri daha kýsadýr
– Isý bekletme süreleri daha uzundur
– Daha yüksek enerji
Özellikle hijyen gereken çamaþýrlar için ýsý ayarýný 60°C veya daha
yüksek bir deðer seçiniz.
r/s
Pamuklu
maks. 7,0 kg
Malzemeler
normal kirli pamuklu çamaþýrlar
Öneri
– Bu ayarlar enerji ve su tüketimi bakýmýndan pamuklu
çamaþýrlarýn yýkanmasýnda en verimli olanýdýr.
– r programýnda ulaþýlan yýkama suyu ýsý derecesi 60°C'den
daha düþüktür, yýkama gücü Pamuklu 60°C programýna
uygundur.
Test enstitüsü için Bilgiler:
Test programý 60456 sayýlý Avrupa normuna ve enerji etiketlemesi 1061/2010
yönetmeliðine göre uygulanýr.
Bakýmý kolay çam.
60°C ile soðuk arasý
maks. 3,5 kg
Çam. Cinsi
Sentetik lifli çamaþýrlar, karma dokumalar veya bakýmý kolay türde
pamuklu çamaþýrlar
Öneri
Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda sýkma devir sayýsýný düþürünüz.
Sentetik
60°C ile soðuk arasý
maks. 2,5 kg
Çam. cinsi
Sentetik iplikli, karma dokumalar, suni ipekler gibi kýrýþmaya yatkýn
giysiler
Öneri
Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda sýkma devir sayýsý seçmeyiniz.
32
Program Tablosu
Yünlü /
40°C ile soðuk arasý
maks. 2,0 kg
Çam. cinsi
Yünlü ve yün karýþýmlý veya elde yýkanabilen giysiler
Öneri
Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda son sýkma devir sayýsýna dikkat
ediniz.
Hijyen
90°C ile 30°C
maks. 7,0 kg
Çam. cinsi
Ýç çamaþýrý, yatak çarþafý ve alerjik hastalar için doðrudan tene
temas eden ve özel hijyen koþullarý gerektiren pamuklu veya keten
çamaþýrlar için uygundur.
Öneri
– Ýyi bir hijyen saðlamak için yýkama ýsý derecesini 40°C veya daha
yüksek seçiniz.
– Üreticinin bakým etiketine dikkat ediniz.
Ekspres 20
40°C ile soðuk arasý
Çam. cinsi
Çok az giyilmiþ veya çok az kirli pamuklu çamaþýrlar.
Öneri
Kýsa ilave fonksiyon otomatik olarak devreye girer.
Havalandýrma
maks. 3,5 kg
maks. 1,0 kg
Çam. cinsi
Kuru, temiz ve hafif kýrýþmýþ üst giysiler içindir.
Öneri
– Az miktarda çamaþýr sonucu iyileþtirir.
– Programýn sonunda çamaþýrlarý hemen dýþarý alýnýz ve daha
sonra hassas düzeltme programýnda kurutunuz veya bir askýya
asýnýz.
Otomatik +
40°C ile soðuk arasý
maks. 5,0 kg
Çam. Cinsi
Pamuklu ve Bakýmý Kolay programlarý için renklerine göre ayrýlmýþ
çamaþýrlar.
Öneri
Burada amaç otomatik uyumlu yýkama özellikleri (örneðin: su
seviyesi, yýkama ritmi ve sýkma sayýlarý) sayesinde her çamaþýr
grubunun daima en hassas ve en temiz bir þekilde yýkanmasýdýr.
33
Program Tablosu
Gömlekler
Öneri
60°C ile soðuk arasý
– Yaka ve manþetlere kirlilik derecelerine göre bir ön iþlem
uygulayýnýz.
– Ýpekli gömlek ve bluzlar için Sentetik programýný kullanýnýz.
Jeans/Kot
Öneri
maks. 2,0 kg
60°C ile soðuk arasý
maks. 3,0 kg
– Kot kumaþlarý ters yüz ediniz.
– Kot kumaþlar genellikle ilk yýkamada biraz renk verirler. Bu
nedenle açýk renk ve koyu renk çamaþýrlarý ayrý yýkayýnýz.
Koyu renk çamaþýr
60°C ile soðuk arasý
maks. 3,0 kg
Çam. cinsi
Siyah ve koyu renk pamuklu veya karma dokumalar içindir.
Öneri
Çamaþýrlar ters yüz edilmelidir.
Su boþaltma/Sýkma
Öneri
– Sadece su boþaltýlýr: Devir sayýsýný sýkmasýz . konuma getiriniz.
– Ayarlanan sýkma devir sayýsýna dikkat ediniz.
Buharlý Finish
maks. 2,0 kg
Çam. cinsi
Kýrýþmasýnýn azalmasý için ýslak, henüz yýkanmýþ ve sýkma
iþleminden geçirilmiþ üst giysiler içindir.
Öneri
– 5-6 adet gömlek yaklaþýk 2,0 kg. yükleme demektir.
– Az miktarda çamaþýr yýkama sonucunu iyileþtirir.
– Programýn sonunda çamaþýrlarý hemen dýþarý alýnýz ve daha
sonra çamaþýr kurutma makinesinde kurutunuz veya bir askýya
asýnýz.
Spor giysiler
60°C ile soðuk arasý
maks. 3,0 kg
Çam. cinsi
Spor ve fitness çalýþmalarýnda giyilen triko ve pantolonlar,
mikrofazerli spor giysiler ve yünlü giysiler
Öneri
– Yumuþatýcý kullanmayýnýz.
– Üreticinin bakým iþaretlerine dikkat ediniz.
34
Program Tablosu
Spor ayakkabýlar
40°C ile soðuk arasý
maks. 2 çift ayakkabý
Çam. cinsi
Sadece spor ayakkabýlar (deri ayakkabý olamaz)
Öneri
–
–
–
–
–
–
Üreticinin bakým etiketine bakýnýz.
Kaba kirleri önce bir fýrça ile yok ediniz.
Kendinden yapýþan bantlarý kapatýnýz.
Yumuþatýcý kullanmayýnýz.
Kurutmak için kurutma makinesi içinde kurutma sepeti kullanýnýz.
Tozlarý yok etmek için otomatik olarak deterjansýz olarak
deterjansýz yýkama uygulanýr.
Outdoor
40°C ile soðuk arasý
maks. 2,5 kg
Çam. cinsi
Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® v.s. gibi membranlý
Outdoor ceket ve pantolonlar.
Öneri
– Ceketlerin fermuarýný kapatýnýz.
– Yumuþatýcý kullanmayýnýz.
– Gerektiðinde Outdoor-giysiler Emprenye programýnda iþlem
görebilir. Her yýkamadan sonra emprenye iþlemi tavsiye edilmez.
Emprenyeleme
40°C
maks. 2,5 kg
Çam. cinsi
Mikrofazer dokumalarda, kayak giysilerinde veya sentetik iplikli
masa örtülerinde su ve kir geçirmezliði saðlamak içindir.
Öneri
– Malzemeler yeni yýkanmýþ ve sýkýlmýþ veya kurutulmuþ olmalýdýr.
– Bunun arkasýndan mükemmel bir sonuç alabilmek için termal bir
iþlem uygulanmalýdýr. Bu iþlem yýkama-kurutma makinesinde bir
kurutma veya ütüleme ile saðlanabilir.
Tüylü oyuncaklar
40°C ile soðuk arasý
maks. 1,0 kg
Çam. cinsi
Üreticisi tarafýndan yýkanmasýna izin verilen bez oyuncak
hayvanlar.
Öneri
Ýçi saman dolu bez oyuncaklarý yýkamayýnýz.
35
Program Tablosu
Yeni çamaþýrlar
40°C ile soðuk arasý
maks. 3,0 kg
Çam. cinsi
Pamuklu, havlu- ve poliyester dokuma yeni çamaþýrlar
Öneri
Üretim artýklarý dokumadan temizlenir.
Ýpekli /
30°C ile soðuk arasý
maks. 1,0 kg
Çam. cinsi
Yün içermeyen ipekli ve elde yýkanabilen çamaþýrlar
Öneri
Ýnce külotlu çoraplar ve sutyenler bir küçük torba içinde
yýkanmalýdýr.
Yastýk
90°C ile soðuk arasý
2 Yastýk (40 x 80 cm)
veya
1 Yastýk (80 x 80 cm)
Çam. cinsi
Yýkanabilir kuþtüyü , kaz tüyü veya sentetik yastýklar
Öneri
Bakým etiketine bakýnýz!
Tül perdeler
40°C ile soðuk arasý
maks. 2,0 kg
Çam. cinsi
Üreticisi tarafýndan makinede yýkanabilirliði belirtilen tül perdeler.
Öneri
– Perdelerdeki tozlarý yok etmek için önce otomatik olarak
deterjansýz bir ön yýkama uygulanýr.
– Kýrýþmaya yatkýn perdelerde sýkma devir sayýsýný düþürünüz veya
sýkma iþlemini yaptýrmayýnýz.
– Perde halkalarýný çýkartýnýz.
36
Program Tablosu
Ekstra durulama
maks. 7,0 kg
Çam. cinsi
Elde yýkanan çamaþýr durulanýr
Öneri
– Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda son sýkma devir sayýsýný
düþürünüz.
Kolalama
maks. 7,0 kg
Çam. cinsi
Kolalanmasý gereken masa örtüleri, peçeteler, iþ elbiseleri.
Öneri
– Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda son sýkma devir sayýsýna dikkat
ediniz.
– Çamaþýrlar yumuþatýcý ilave edilmeden yeni yýkanmýþ olmalýdýr.
Makine temizleme
75°C
Kazan boþ
Sýk sýk düþük ýsýda yýkama sonucunda otomatik çamaþýr makinesinde bakteri
üremesine sebep olabilir.
Çamaþýr makinesinin temizlenmesi sonucunda bakteri ve mikroplar azalýr ve koku
oluþmasý önlenmiþ olur.
Öneri
– Miele makine temizleme maddesi ile mükemmel sonuç
alabilirsiniz. Buna alternatif olarak standart bir toz deterjan
kullanabilrisiniz.
– Makine temizleme maddesini veya standart deterjaný deterjan
çekmecesine koyabilirsiniz.
– Çamaþýr koymayýnýz. Temizlik iþlemi boþ kazan ile yapýlýr.
37
Program Akýþý
Ana Yýkama
Su
Yýkama
seviyesi
ritmi
Durulama
Sýkma
Su
seviyesi
Durulama
sayýsý
Durulama
Sýkma
Son
Sýkma
Pamuklu
d
a
(
2-41)2)
L
L
Bakýmý kolay çam.
(
c
e
2-33)
L
L
Yünlü /
e
f
e
2
L
L
Otomatik +
(
abc
e
2-3
L
L
Gömlekler
e
c
e
2
–
L
Ekspres 20
d
b
d
1-33)
L
L
Koyu renk çamaþýr
(
b
d
3)
3-4
L
L
Sentetik
e
d
e
3
–
L
Jeans-Kot
(
c
e
3
–
L
Spor giysiler
d
c
d
2-33)
L
L
e
e
(
2
–
L
Outdoor
e
d
e
3
L
L
Emprenyeleme
(
d
–
–
–
L
Tüylü oyuncaklar
e
c
(
3
Hijyen
(
b
(
Yeni çamaþýrlar
d
b
(
Ýpekli /
e
f
(
Spor ayakkabýlar
6)
3)
4)
L
L
2)
L
L
3)
2-3
L
L
e
2
–
L
d
e
3
–
L
(
d
d
3
–
L
–
–
e
2
–
L
(
c
–
–
–
L
Su boþaltma/Sýkma
–
–
–
–
–
L
Makine temizleme
(
a
e
2
–
–
Yastýklar
Tül perdeler
6)
Ekstra durulama
Kolalama
Bir sonraki sayfaya bakýnýz.
38
3-4
Program Akýþý
d = daha düþük su seviyesi
Program Akýþýndaki Özellikler:
( = orta su seviyesi
Kýrýþmayý Önleme:
e = yüksek su seviyesi
Kýrýþmayý önlemek amacýyla program
bittikten sonra kazan 30 dakika daha
hareket etmeye devam eder. Ýstisna:
Yünlü programýnda kýrýþmayý önleme
iþlemi yapýlmaz.
Çamaþýr makinesi her zaman açýlabilir.
a
= Yoðun-Yýkama ritmi
b
= Normal-Yýkama ritmi
c
= Korumalý-Yýkama ritmi
d
= Hassas-Yýkama ritmi
e
= Sallanma hareketli-Yýkama ritmi
f
= Elde yýkama-ritmi
Çamaþýr makinesinde miktar otomatiði
ile tam elektronik bir kumanda bulunur.
Makine su tüketimini kazana
yerleþtirilen çamaþýrýn miktarýna ve su
çekme kapasitesine göre kendi belirler.
Böylece program akýþlarý ve yýkama
süreleri farklý olabilir.
1)
90°C ile 60°C arasý bir ýsý derecesi
seçildiðinde 2 defa durulama
uygulanýr. 60°C derecenin altýndaki
bir ýsý derecesinde 3 adet durulama
uygulanýr.
2)
üçüncü ve dördüncü durulamalar þu
durumlarda yapýlýr:
– kazanda çok fazla köpük oluþursa,
– son sýkma devir sayýsý 700
U/dakikadan daha düþükse,
Burada gösterilen program akýþlarý ana
programda yýkanan tam kapasite
doldurulmuþ bir kazan çamaþýr için
geçerlidir.
– sýkmasýz .
Seçilebilen ekstralar dikkate
alýnmamýþtýr.
– sýkmasýz .
Çamaþýr makinesi size her an yýkama
programý içinde ulaþýlan program
dilimini bildirir.
– bir iþlem seçilmiþse.
3)
Üçüncü durulama þöyle uygulanýr:
– bir iþlem seçilmiþse.
4)
Çamaþýrlar sadece ana yýkamadan
sonra sýkýlýr.
5)
Hýzlý Sýkma: Yýkama iþleminden önce
hýzlý bir sýkma iþlemi yapýlýr, bu
sayede kuþ tüyü yastýklardaki hava
alýnýr. Bundan sonra j haznesinden
ana yýkama için su alýnýr.
6)
Ön Yýkama: Tozlarýn temizlenmesi
için makine otomatik olarak
deterjansýz bir ön yýkama uygular.
39
Bakým Sembolleri
Yýkama
Tekne içindeki dereceyi gösteren
rakam çamaþýrlarý yýkayabileceðiniz
maksimum ýsý derecesini gösteriyor.
9
normale mekanik çalýþtýrma
4
hassas mekanik çalýþtýrma
c
özel hassas mekanik
çalýþtýrma
/
elde yýkanan çamaþýrlar
h
yýkanamaz
Program Seçimi için Örnekler
Program
Bakým Sembolü
Pamuklu
9ö8E76
Bakýmý kolay
çam.
54321
Sentetik
ac
Yünlü /
Kurutma
Noktalar ýsý derecesini belli eder
q
Normale ýsý derecesi
r
düþürülen ýsý derecesi
s
makinede kurutulamaz
Ütü & Silindir Ütü
Noktalar ýsý derecesini belli eder
I
yakl. 200°C
H
yakl. 150°C
G
yakl. 110°C
J
ütülemeyiniz/silindir ütüden
geçirmeyiniz
Profesyonel Temizleme
f
p
Kimyasal çözücülerle
temizleme. Harfler temizleme
maddelerini ifade eder.
/
w
Islak temizleme
Ýpekli /
/
D
kimyasal temizleme yapýlmaz
Ekspres 20
76
Otomatik +
7621
40
Beyazlatma
x
Her oksidasyonlu-aðartýcý
kullanýlabilir
{
Sadece oksijenli aðartýcý
kullanýlabilir
z
Aðartma yapýlamaz
Program Akýþýný Deðiþtirme
Durdurma
Ara Verme
Bir yýkama programýný program
baþladýktan sonra her zaman
durdurabilirsiniz.
^ Çamaþýr makinesini K tuþu ile
kapatýnýz.
^ Start/Stop tuþuna basýnýz.
^ Çamaþýr yýkama makinesini K tuþu ile
tekrar açýnýz.
Seçim
Program dursun
Devam ettirmek için:
;
Çocuk kilidini devreye alýn
,
^ OK tuþuna basýnýz.
Deðiþtirme
Program
Makine kazan suyunu boþaltýr.
Program baþladýktan sonra deðiþtirme
yapýlamaz.
Çamaþýrlarý kazandan çýkarmak
isterseniz:
Isý Derecesi
^ Kapak tuþuna basýnýz.
Ýlk beþ dakika içinde bir deðiþiklik
yapýlabilir.
Baþka bir program seçmek isterseniz
^ Çamaþýr makinesini K tuþu ile
kapatýnýz.
^ Çamaþýr makinesini tekrar açýnýz.
^ Deterjan bölmesinde hala deterjan
kalýp kalmadýðýný kontrol ediniz. Eðer
kalmamýþsa o zaman yeniden
deterjan doldurunuz.
^ Yeni bir program seçiniz.
Sýkma devir sayýsý
Son sýkma iþlemine kadar bir deðiþiklik
yapýlabilir.
Ekstralar
Kýsa ve Ýlave su ekstralarýnýn seçimi
veya iptali ilk beþ dakika içinde
mümkündür. Ýstisna: Ekspres 20
Çocuk güvenliði devrede olduðu
zaman herhangi bir deðiþiklik
yapýlamaz.
41
Program Akýþýný Deðiþtirme
Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý
^ Kazan kapaðý açýlýncaya kadar
Kapak tuþuna basýnýz.
^ Kazana çamaþýr ilave ediniz veya
çamaþýrlarý kazandan alýnýz.
^ Kazan kapaðýný kapatýnýz.
Program otomatik olarak devam ettirilir.
Þunlara dikkat ediniz:
Çamaþýr makinesi program baþladýktan
sonra çamaþýr miktarýný belirleyemez.
Bu nedenle çamaþýr ilave edildikten
veya çýkarýldýktan sonra makine daima
kazaný tam dolu olarak kabul eder.
Verilmiþ olan program akýþ süresi
uzayabilir.
Kapak þu durumlarda açýlmaz:
– kazan suyu 55°C derecenin üzerinde
ise.
Çocuk Güvenlik Sistemi
Çocuk güvenlik sistemi sayesinde
çamaþýr yýkanýrken makinenin kapaðý
açýlamaz ve program durdurulamaz.
Çocuk Güvenliðinin Açýlmasý
^ Program baþladýktan sonra Start/Stop
tuþuna basýnýz.
Seçim
Çocuk kilidini devreye alýn
geri #
;
,
^ X Çocuk Güvenliðinin tuþu
iþaretleninceye kadar tuþa basýnýz ve
OK tuþu ile onaylayýnýz.
Onay için ekranda þunlar görülür:
0 Kullanýma kapalý
Çocuk güvenliði þimdi devrededir ve
program bittikten sonra otomatik olarak
kaldýrýlýr.
– su seviyesi belirli bir deðeri aþýyorsa.
– Sýkma program dilimine ulaþýlmýþsa.
Yukarýda belirtilen þartlarda Kapak
tuþuna bastýðýnýzda ekranda þu yazý
görülür:
Kapak kilitli
Çocuk Güvenliðinin Kapatýlmasý
^ Start/Stop tuþuna basýnýz.
Ekranda þu yazý görülür:
Çocuk güvenliðini devreden çýkarýn
^ OK tuþuna bastýktan sonra ekranda
þu yazý görülür:
1 Kullanýma açýk
42
Deterjan
Doðru Deterjan
Standart-
Color-
Hassas- Özel-*
Deterjan
Emprenye
maddesi**
Yumuþatýcý
Pamuklu
X
X
–
–
–
X
Bakýmý kolay çam.
X
X
–
–
–
X
Sentetik
X
X
X
–
–
X
Yünlü /
–
–
–
X
–
X
X
–
–
–
–
X
X
X
–
–
–
X
Otomatik +
X
X
–
–
–
X
Gömlekler
X
X
–
–
–
X
X
X
X
–
–
X
Koyu renk
çamaþýr1)
X
X
X
–
–
X
Spor Giysiler1)
X
X
–
X
–
–
Spor ayakkabýlar1)
–
X
–
–
–
–
Outdoor
–
–
X
X
–
–
–
–
–
–
X
–
–
X
X
–
–
X
Yeni çamaþýrlar
X
X
–
–
–
X
Ýpekli /
–
–
–
X
–
X
X
X
X
X
–
–
X
X
–
X
–
–
Kolalama
–
–
–
X
–
–
Makine temizleme
X
–
–
X
–
–
Hijyen
2)
Ekspres 20
Jeans-Kot
1)
1)
Emprenyeleme
Tüylü oyuncaklar
Yastýklar
1)
1)
Tül perdeler
2)
43
Deterjan
1)
Sývý deterjan kullanýmý
Ön yýkama seçildiðinde j bölmesine bir sývý deterjan kabýnýn yerleþtirilmesi
tavsiye edilir. Bu kabý Miele yetkili servisinden satýn alabilirsiniz.
2)
Toz deterjan kullanýmý
* Özel deterjanlar:
Bu deterjanlar özel yýkama programlarý veya belirli bir çamaþýr türü için
geliþtirilmiþ ürünlerdir (örneðin: Miele CareCollection, "Sonradan alýnabilen
aksesuar" bölümünü okuyunuz)
** Sadece "membranlý dokumalar için uygundur" uyarýsý olan emprenyeleme
maddesini kullanýnýz, bunlar fluorkimyasal bileþimlere dayanmaktadýr. Parafin
içeren maddeler kullanmayýnýz. Empreyenleme maddesini § bölmesine
doldurunuz.
44
Deterjan
Deterjan Doz Önerileri
Otomatik çamaþýr makinesi için
uygun olan tüm deterjanlarý
kullanabilirsiniz. Kullaným ve doz
ölçüleri, deterjan ambalajýnýn
üzerinde yazýlýdýr.
Deterjan ölçüleri aþaðýda belirtilen
koþullara baðlýdýr:
– Çamaþýrýn kirlilik derecesine
Hafif kirli
Kir veya leke görülmüyor. Giysilerde
ten kokusu olabilir.
Normal kirli
Kir ve/veya hafif lekeler görülüyor.
Çok kirli
Kir ve/veya lekeler açýkça görülüyor.
– Çamaþýrýn miktarýna (deterjan doz
önerisine dikkat ediniz)
– Suyun sertlik derecesine
Suyunuzun sertlik derecesini
bilmiyorsanýz yetkili kuruma sorunuz.
Suyun Sertlik Derecesi
Sertlik
Kademesi
Toplam Sertlik
Derecesi
mmol/l
Alman
Su Sertlik
Derecesi
°d
yumuþak (I)
0 - 1,5
0 - 8,4
orta (II)
1,5 - 2,5
8,4 - 14
sert (III)
2,5 üstü
14 üstü
Deterjan dozu için üreticisi tarafýndan
hazýrlanan ölçekleri (doz toplarý),
özellikle sývý deterjan için
kullanabilirsiniz.
Su Sertliðini Yumuþatma
Deterjandan tasarruf etmek için II . ve
III. Sertlik kademelerinde su yumuþatýcý
kullanabilirsiniz. Doðru ölçü ambalaj
üzerinde yazýlýdýr. Önce deterjaný, daha
sonra su yumuþatýcýyý ilave ediniz.
Deterjaný I. Su sertlik kademesi gibi
ayarlayýnýz.
Yýkama Ürünleri
Çamaþýr yýkama sýrasýnda birkaç ürün
kullanýyorsanýz, bunlarý aþaðýdaki sýraya
göre j bölmesine koyunuz:
1. Deterjan
2. Su yumuþatýcý
3. Leke tozu
Böylece deterjan çekmecesine gelen
su bu ürünleri daha kolay alabilecektir.
45
Deterjan
Yýkama Sonrasý Ürünleri
Yumuþatýcý
Çamaþýrlara yumuþaklýk verir ve
makinede kurutma sýrasýnda meydana
gelen statik yüklemeyi azaltýr.
Sentetik Kola
Bu ürün sentetik kola maddesidir ve
çamaþýrlara hafif bir tokluk verir.
Birkaç otomatik kolalamadan sonra
bu bölmeyi ve özellikle sifonu
yýkayýnýz.
Yumuþatýcý, Sentetik Kola veya
Kolanýn Ayrý Uygulanmasý
^ Ýstediðiniz ürünün miktarýný
ambalajýnda yazýldýðý gibi hazýrlayýnýz.
Kola
Çamaþýrlara dirilik ve dolgunluk verir.
^ Sývý ürünü § haznesine ve toz ürünü
i haznesine doldurunuz.
Otomatik Yumuþatma, Sentetik
Kolalama veya Sývý Kolalama
^ Program seçme düðmesini Diðer
Programlar/Ayarlar 4 pozisyonuna
çeviriniz ve Kolalama programýný
seçiniz.
^ Sýkma devir sayýsýný veya Durulama
Sonu ekstrasýný seçiniz.
^ Start/Stop tuþuna basýnýz.
Boya Çýkarma / Boyama
^ Çamaþýr makinesi içinde boya
sökücü maddeler kullanmayýnýz.
^ Yumuþatýcýyý, sentetik kolayý veya sývý
kolayý § haznesine doldurunuz.
Maksimum doldurma iþaretine
dikkat ediniz
Son durulamada hazneye doldurulan
ürün suyla birlikte kazanýn içine alýnýr.
Yýkama programýnýn sonunda §
haznesinde az miktarda su kalýr.
46
^ Otomatik çamaþýr makinesi içinde
ancak evde uygulanacak ölçüde
boyama maddesi kullanýlabilir.
Boyama için kullanýlan tuz devamlý
uygulandýðý takdirde çeliði
aþýndýrabilir. Boya maddesi
üreticisinin uyarýlarýný mutlaka dikkate
alýnýz.
Temizlik ve Bakým
Kazan Temizliði
Düþük ýsýlarda çamaþýr yýkama ve/veya
sývý deterjan kullanýlmasý sonucunda
otomatik çamaþýr makinesi içinde
bakteri ve koku oluþumu meydana
gelebilir. Otomatik çamaþýr makinenizi
Makine Temizleme programý ile
temizleyiniz. Bu iþlem en geç ekranda
Hygiene Info uyarýsý görüldükten sonra
yapýlmalýdýr.
Deterjan Çekmecesinin
Temizliði
Deterjan-haznesinin ön yýkama- ve ana
yýkama bölmeleri kendi kendini temizler.
Hijyenik nedenlerle bütün deterjan
haznesi düzenli olarak temizlenmelidir.
Cihaz Gövdesinin ve Panelin
Temizliði
,Temizlik iþleminden önce cihazýn
fiþini prizden çekiniz.
,Çamaþýr makinenizi asla
hortumla yýkamayýnýz.
^ Cihazýn gövdesini ve panelini hafif
deterjanlý veya sabunlu bir suyla
siliniz ve yumuþak bir bezle
kurulayýnýz.
^ Deterjan çekmecesini dayanma
noktasýna kadar öne çekiniz, açma
düðmesine basýnýz ve deterjan
çekmecesini dýþarý çýkartýnýz.
^ Deterjan çekmecesini sýcak suda
yýkayýnýz.
^ Makinenin kazanýný uygun bir çelik
temizleme maddesi ile siliniz.
,Bu temizlik sýrasýnda aþýndýrma
özelliði olan cam suyu veya genel
temizlik maddelerini kullanmayýnýz!
Bu maddeler plastik yüzeylere ve
diðer bölümlere zarar verebilir.
47
Temizlik ve Bakým
Deterjan Çekmecesi Yuvasýnýn
Temizliði
^ Çekmece içindeki sifonu temizleyiniz.
1. Sifonu § bölmesinden çekip alýnýz ve
akan sýcak suyun altýnda yýkayýnýz.
Sifonun takýldýðý boruyu da
temizleyiniz.
2. Sifonu tekrar yerine takýnýz.
Bu sifonu birkaç kere arka arkaya
sývý kola kullandýktan sonra iyice
temizleyiniz. Sývý kola yapýþmalara
sebep olabilir.
48
^ Bir þiþe fýrçasý yardýmý ile çekmece
yuvasýndaki su kanallarýnýn içinde
biriken deterjan ve kireç artýklarýný
temizleyebilirsiniz.
Temizlik ve Bakým
Su Giriþ Süzgecinin Temizliði
^ Musluðu kapatýnýz.
Makinede su giriþ ventilinin koruyucusu
olan bir süzgeç mevcuttur.
^ Su giriþ hortumunu musluktan
sökünüz.
WPS-Ventilinin vidalamasý içindeki
süzgeci yaklaþýk 6 ayda bir kontrol
ediniz. Evinizde su çok sýk kesiliyorsa,
bu kontrolü daha kýsa sürelerde yapýnýz.
^ Plastik 1 contayý yerinden çýkartýnýz.
^ Plastik süzgecin 2 týrnaðýný pense ile
çekip çýkartýnýz.
^ Plastik süzgeci temizleyiniz.
^ Süzgeci yerine tekrar takmak için
iþlemi sýrasýyla tersten uygulayýnýz.
Rekoru musluða takýp sýkýþtýrýnýz ve
musluðu açýnýz. Eðer su sýzarsa, rekoru
sýkýþtýrýnýz.
Süzgeç temizlikten sonra mutlaka
tekrar yerine takýlmalýdýr.
49
Arýzalarda Yardým
Ne Yapmalý, eðer . . .
Günlük kullanýmda ortaya çýkabilecek birçok arýzayý ve hatayý kendiniz de
giderebilirsiniz. Servis çaðýrmak zorunda kalmadýðýnýz için çoðu durumlarda
zaman ve paradan tasarruf etmiþ olursunuz.
Aþaðýdaki tablolar size arýza sebeplerini veya hatalarý bulmakta ve gidermede
yardýmcý olacaktýr. Bu arada þunlara dikkat edilmelidir:
,Elektrikli aletlerin tamiri sadece yetkili uzman kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kurallarý dikkate almadan yapýlan onarýmlar cihazý kullanan kiþi için büyük
tehlikeler yaratabilir.
Yýkama programý baþlamamaktadýr
Problem
Sebep
Çözüm
Ekran kararmýþ ve
program tuþlarýnýn
kontrol lambalarý
yanmýyorsa?
Çamaþýr makinesine
elektrik gelmemektir.
Þunlarý kontrol ediniz,
– fiþ prize takýlý mýdýr?
– sigorta atmýþ olabilir mi?
Ekranda pin-kodu
isteniyorsa?
Pin-kodu devrededir.
Pin-kodunu giriniz ve bunu
onaylayýnýz. Bir sonraki açýlýþta
göstergede bu soru
sorulmuyorsa, Pin-kodunu
devreden çýkartýnýz.
Ekran kararmýþsa?
Enerji tasarrufu
nedeniyle Ekran
otomatik olarak
kapanmaktadýr
(Stand-by).
Tuþa basýnýz. Stand-by sona
erer.
50
Arýzalarda Yardým
Ekranda aþaðýdaki hatalardan biri görülür
Hata Raporu
Sebep
Çözüm1)
2
Su giriþinde
hata var.
Musluðu açýnýz
Su giriþi kapalý veya Þunlarý kontrol ediniz:
engelleniyor olabilir. – su musluðu tam açýk
olmalýdýr.
– su giriþ hortumu
bükülmüþ olabilir.
– su basýncý düþük
olabilir.
2
Su çýkýþýnda
hata var.
Çýkýþý kontrol ediniz:
– Su çýkýþý kapalý
– Kazan suyu filtresini ve
veya engelleniyor
pompasýný temizleyiniz.
olabilir.
– Su boþaltma hortumu
– Su boþaltma
en fazla 1 mt. yüksekte
hortumu çok
olabilir.
yüksekte olabilir.
L
Su kontrol
sisteminde hata var.
Musluðu kapatýnýz
Su kontrol
sisteminde hata
olabilir.
– Su musluðunu
kapatýnýz.
– Yetkili servisi çaðýrýnýz.
Teknik hata xxx
Servisi çaðýrýnýz
Bir arýza olabilir.
Programý yeniden
baþlatýnýz.
Hata raporu tekrar
gösterilirse, yetkili servise
haber veriniz.
;
1)
Hata raporunu kapatmak için: Çamaþýr makinesini K tuþu ile kapatýnýz.
51
Arýzalarda Yardým
Programýn sonunda ekranda aþaðýdaki hata görülür
Hata Raporu
Sebep
Çözüm
Dozaj Kontrolü
Yýkama sýrasýnda çok
fazla köpük oluþmuþ
olabilir.
Þunlarý kontrol ediniz:
– deterjan dozunu.
– otomatik deterjan dozunda
ana dozaj miktarýný
– Deterjan ambalajýndaki
önerileri ve çamaþýrlarýn
kirlilik derecesini.
Hijyen bilgisi
Uzun bir süreden beri
60°C derecenin üzerinde
bir yýkama programý
uygulanmamýþ olabilir.
Bakteri ve koku oluþumunu
önlemek için Miele makine
temizleme deterjaný veya
standart bir toz deterjan
kullanarak Makine Temizleme
programýný baþlatýnýz.
52
Arýzalarda Yardým
Doluluk Sensöründe veya Sýfýr Noktasý Ayarýnda Hata
Problem
Ekranda kazan dolu
iken <%25 doluluk
deðeri gösteriliyor
veya hiç doluluk
deðeri
görülmüyorsa?
Sebep
Çamaþýr makinesi
kapanýrken kazanda
çamaþýr vardýr. Bu
yüzden sýfýr noktasý
ayarý deðiþmiþtir.
Ekran kazan boþ iken Yükleme sensörünün
oranýndan
sýfýr noktasý ayarý
daha yüksek bir
deðiþmiþ olabilir.
doluluk deðeri
gösteriyorsa?
<%25
Hata raporu:
Sýfýr noktasý ayarý
yapýlamaz, kapaðý
açýnýz
yazýsý ekranda
görülür.
Çamaþýr makinesinin
kapaðý kapalýdýr.
Çözüm
– Çamaþýrlarý kazandan
çýkartýnýz.
– Çamaþýr makinesini kapatýnýz
ve kapaðý açýk býrakýnýz.
– Çamaþýr makinesini açýnýz.
– Sýfýr noktasýný yeniden
ayarlayýnýz.
Bu konuda ayrýntýlý bilgiyi
"Yükleme sensörünün sýfýr
noktasý ayarý" bölümünde
bulabilirsiniz.
Kazaný bir kere çeviriniz. Yine
oranýndan daha büyük bir
deðer gösteriliyorsa, sýfýr
noktasýnýn ayarýný yeniden
yapýnýz (yukarýdaki bölüme
bakýnýz).
<%25
– Kapaðý açýnýz.
– Çamaþýr makinesini kapatýnýz
ve kapaðý açýk býrakýnýz.
– Çamaþýr makinesini açýnýz.
– Sýfýr noktasýný ayarýný yeniden
deneyiniz.
53
Arýzalarda Yardým
Çamaþýr Makinesinin Genel Problemleri
Problem
Sebep
Çözüm
Makine sýkma iþlemi
düzgün durmuyorsa?
Makinenin ayaklarý eþit Cihazý saðlam duracak
ayarlanmamýþ ve
þekilde yerleþtiriniz ve vidalý
somunlar sýkýlmamýþtýr. ayaklarýn somunlarýný
sýkýþtýrýnýz.
Çamaþýr makinesi
çamaþýrlarý her zamanki
gibi sýkmýyorsa ve
çamaþýrlar hala ýslaksa?
Son sýkma sýrasýnda
büyük bir sarsýntý
ölçülmüþ ve sýkma
devir sayýsý otomatik
olarak düþürülmüþtür.
Su boþaltmada
alýþýlmadýk sesler
duyuluyorsa?
Bu bir hata deðildir!
Su boþlatmanýn baþýndaki ve sonundaki sesler
normaldir.
Buhar üretiminde ses
duyuluyorsa?
Bu bir hata deðildir!
Bu sesler buhar üretiminde buharýn iletilmesi
sýrasýnda duyulur.
Kazanda daha iyi
daðýlabilmeleri için küçük ve
büyük çamaþýrlarý daima bir
arada kazana doldurunuz.
Buhar üretimi sýrasýnda Bu bir hata deðildir!
deterjan çekmecesinden Çamaþýrýn miktarýna ve çevre ýsýsýna göre deterjan
buhar çýkýyorsa?
çekmecesinden buhar çýkabilir.
54
Arýzalarda Yardým
Problem
Deterjan çekmecesinde
çok miktarda deterjan
kalýntýlarý görülüyorsa?
Yumuþatýcý hazneden
tam olarak alýnamýyor
veya § haznesinde çok
fazla su kalýyorsa?
Sebep
Çözüm
Suyun akýþ basýncý
yeterli deðildir.
– Su giriþindeki süzgeci
temizleyiniz.
– Ýlave Su ekstrasýný
seçiniz.
Toz deterjan su
yumuþatma maddesi
ile karýþtýðýnda
yapýþkan bir duruma
gelebilir.
Deterjan çekmecesini
temizleyiniz ve daha sonra
çekmeceye önce deterjaný
ve arkasýndan su
yumuþatma maddesini
koyunuz.
Sifon doðru takýlmamýþ Sifonu temizleyiniz, "Temizlik
veya týkalý olabilir.
ve Bakým", "Deterjan
Çekmecesinin Temizliði"
bölümüne bakýnýz.
Ekranda yabancý bir lisan "Ayarlar" "Lisan !"
sayfasýnda baþka bir
görülüyorsa?
lisan seçilmiþtir.
Ýstediðiniz lisaný ayarlayýnýz.
Bayrak sembolü sizin için
yol gösterici olacaktýr.
55
Arýzalarda Yardým
Kazan kapaðý açýlmýyor
Sebep
Çözüm
Çamaþýr makinesinin
elektrik baðlantýsý
yapýlmamýþtýr ve/veya
makine açýlmamýþtýr.
Toprak hatlý fiþi prize takýnýz ve/veya çamaþýr
makinesini K tuþu ile açýnýz.
Çocuk güvenliði devreye
alýnmýþ olabilir.
Çocuk güvenlik sistemini "Program Akýþýnýn
Deðiþtirilmesi" bölümünün "Çocuk Güvenliði"
paragrafýnda yazýldýðý gibi kapatýnýz.
Pin-kodu devrede olabilir.
Pin-kodunu " Ayarlar menüsü" paragrafýnda
yazýldýðý gibi kapatýnýz.
Elektrik kesintisi.
Kazan kapaðýný bir sonraki bölümde anlatýldýðý gibi
açýnýz.
Kapak düzgün
kapatýlmamýþ olabilir.
Kapaðýn kilit tarafýna sýkýca bastýrýnýz ve daha
sonra Kapak tuþuna basýnýz.
Kazanda hala su
bulunmaktadýr ve makine
bunu dýþarý
boþaltamamaktadýr.
Kazan filtresini ve pompasýný bir sonraki bölümde
anlatýldýðý gibi temizleyiniz.
Kalan sürenin bitiminden
sonra Finish Buhar veya
Havalandýrma
programlarýnda kapak
açýlmaz.
Finish Buhar veya Havalandýrma programlarý arka
arkaya birçok defa baþlatýlmýþ olabilir. Oluþan
buhar yüzünden kazan içindeki ýsý derecesi 55°C
derecenin üzerine çýkar ve bu nedenle yanýklara
sebep olmamak için kapak açýlmaz. Kazandaki
ýsýnýn düþmesi için birkaç dakika bekleyiniz.
Haþlanmalardan korumak için 55°C'nin üzerindeki kazan suyu sýcaklýðýnda kapak
açýlmaz.
56
Arýzalarda Yardým
Týkanma ve/veya Elektrik
Kesintisinde Kapaðýn Açýlmasý
^ Cihazý kapatýnýz.
Deterjan çekmecesi panelinin iç
tarafýnda kazan suyu filtre kapaðýný
açmak için bir çubuk bulunmaktadýr.
Su Çýkýþýnýn Týkanmasý
Su boþaltma kanalýnýn týkalý olmasý
durumunda çamaþýr makinesinin içinde
oldukça çok miktarda su (en fazla
25 lt.) bulunabilir.
,Dikkat: Kýsa süre önce yüksek
ýsýda çamaþýr yýkanmýþsa, haþlanma
tehlikesi vardýr!
Boþaltma Ýþlemi
^ Kapaðýn altýna bir tas koyunuz.
Kazan suyu filtresini tamamen dýþarý
çýkartmayýnýz.
^ Bu çubuðu yerinden çýkartýnýz.
^ Kazan suyu filtresini su dýþarý akacak
kadar gevþetiniz.
Su Akýþýnýn Durdurulmasý:
^ Kazan suyu filtresinin kapaðýný açýnýz.
^ Kazan suyu filtresini çevirerek tekrar
kapatýnýz.
57
Arýzalarda Yardým
Suyun akmasý durduðunda:
,Kazan suyu filtresi yuvasýna tam
oturtulamaz ve sýkýþtýrýlamazsa,
çamaþýr makinesinden dýþarý sular
akar.
Deterjan kaybýný önlemek için kazan
filtresini temizledikten sonra deterjan
çekmecesinden içeriye yaklaþýk 2 litre
su doldurunuz. Buradan doldurulan su
bir sonraki yýkama iþleminden önce
otomatik olarak dýþarý atýlýr.
Kazan Kapaðýnýn Açýlmasý
^ Kazan suyu filtresini tamamen dýþarý
çýkartýnýz.
^ Kazan suyu filtresini iyice
temizleyiniz.
^ Kazan suyu pompasýnýn kanatlarýnýn
kolayca dönüp dönmediðini kontrol
ediniz, þayet varsa düðme, bozuk
para gibi yabancý maddeleri çýkartýnýz
ve filtre yuvasýný temizleyiniz.
^ Kazan suyu filtresini tekrar yuvasýna
yerleþtiriniz ve çevirerek sýkýþtýrýnýz.
58
,Yýkanmýþ olan çamaþýrlarý dýþarý
almadan önce kazanýn durduðundan
emin olmalýsýnýz. Dönmekte olan bir
kazanýn içine elinizi sokarsanýz
yaralanabilirsiniz.
^ Acil kapak açma halkasýný çekiniz.
Kazan kapaðý açýlacaktýr.
Müþteri Hizmetleri
Tamirler
Programý Güncelleþtirme (Update)
Kendinizin gideremediði arýzalar için
yetkili servisi çaðýrýnýz.
Kumanda paneli üzerinde bulunan PC
iþaretli arýza kontrol lambasý yetkili
servis tarafýndan programlarý
güncelleþtirmek için kullanýlýr (PC =
Programme Correction = Program
Düzeltme).
– Miele Müþteri Hizmetleri telefon
numarasý:
T - 444 11 22
Yetkili servis sizden makinenin model
ve seri numarasýný isteyecektir. Bu
bilgileri cam kapaðýn iç tarafýna
yapýþtýrýlmýþ tip etiketinde bulabilirsiniz.
Ýlerde deterjan, tekstil ve yýkama
iþlemleri ile ilgili geliþmeler makinenizin
kumanda paneline uygulanabilecektir.
Miele firmasý programý güncelleþtirme
olanaklarýný zamanýnda haber
verecektir.
Garanti Þartlarý
Bu konuda hakkýnda daha kapsamlý
bilgiyi garanti kitapçýðýnda bulabilirsiniz.
Sonradan Alýnabilen Aksesuar
Bu otomatik çamaþýr makinesine ait
aksesuarlarý Miele satýcýlarýndan veya
Miele yetkili servislerinden satýn
alabilirsiniz.
59
Kurulma ve Baðlantý
Ön Görünüm
a Su Giriþ Hortumu Waterproof-Sistemi
h Deterjan Çekmecesi
b Elektrik Baðlantýsý
i Kapak
c - f Su Boþaltma Hortumu Su
boþaltma yollarý (çýkarýlabilen döner
dirsek)
j Kirli Su Filtre Kapaðý, Pompa ve Acil
Kilit Açma
g Kumanda Paneli
60
k Nakliye Ýçin Tutacak Yerleri
l Yüksekliði Ayarlanabilen 4 Adet
Vidalý Ayak
Kurulma ve Baðlantý
Arka Görünüm
a Üst kapakta nakliye için tutacak yeri
e Su giriþ- ve çýkýþ hortumlarý askýsý
b Elektrik Baðlantýsý
f Nakliye çubuðu yuvasý
c Waterproof-Sistemi su giriþ hortumu
g Su giriþ- ve çýkýþ hortumlarý askýsý ve
çýkarýlan nakliye çubuklarý askýsý
d Su tahliye hortumu
61
Kurulma ve Baðlantý
Makineyi Yerleþtirme Alaný
Makinenin Yerine Taþýnmasý
Makineniz için en uygun yerleþtirme yeri
beton bir zemindir. Tahta veya daha
"yumuþak" bir zemine göre beton
zeminde sýkma iþleminde meydana
gelecek sarsýntý daha az olur.
Makineyi ambalaj tahtasýndan
çýkardýktan sonra kurulacaðý yere
taþýrken öndeki tutma yerlerinden ve
kapaðýn arkasýndan tutunuz.
Þunlara dikkat ediniz:
^ Çamaþýr makinesini dik bir durumda
ve yerde saðlam duracak þekilde
yerleþtiriniz.
^ Makineyi yumuþak bir zemin üzerine
oturtmayýnýz, aksi halde sýkma iþlemi
sýrasýnda titreþim yapar
,Cihazýn ayaklarý ve kurulacaðý
yer kuru olmalýdýr. Aksi halde sýkma
iþleminde makine kayabilir.
Nakliye Çubuklarýnýn
Çýkarýlmasý
Tahta bir döþeme üzerine kurulacaksa:
^ Makineyi saðlam bir tahta kalasýn
üzerine (en az 59x52x3 cm)
oturtunuz. Bu kalas tahta zemine
vidalanmalýdýr.
Makineyi mümkün olduðunca köþeye
yerleþtiriniz. Köþelerde zemin daha
saðlamdýr.
,Binanýn yapýmýnda mevcut olan
bir setin üzerine (beton set veya
tuðla ile örülmüþ set) konacak olan
makine mutlaka desteklerle
saðlama alýnmalýdýr. Aksi halde
sýkma iþleminde makine setten
düþebilir.
62
^ Sol ve saðdaki emniyet vidalarýný
çýkartýnýz.
1. Çubuklarý bir tornavida yardýmýyla
olduðu yerde çeviriniz ve
2. üstteki askýlarý çýkartýnýz.
Kurulma ve Baðlantý
^ Soldaki nakliye çubuðunu bir
anahtarla 90° çeviriniz ve
^ Saðdaki nakliye çubuðunu bir
anahtarla 90° çeviriniz ve
^ çubuðu dýþarý çýkartýnýz.
^ çubuðu dýþarý çýkartýnýz.
63
Kurulma ve Baðlantý
,Çýkarýlan nakliye çubuklarýnýn
boþ kalan deliklerini kapatýnýz!
Kapatýlmayan delikler yaralanmaya
sebep olabilir.
^ Nakliye çubuklarýný çamaþýr
makinesinin arkasýna takýnýz.
Çubuklarýn askýlara takýlmasýna dikkat
ediniz.
^ Bu delikleri týpalarda kapatýnýz.
,Çamaþýr makinesi nakliye
çubuklarý olmadan bir yerden bir
yere taþýnmamalýdýr.
Bu çubuklarý saklayýnýz. Yeni bir
taþýnma sýrasýnda nakliye çubuklarý
tekrar yerlerine takýlmalýdýr.
Nakliye Çubuklarýnýn Takýlmasý
Nakliye çubuklarýný takarken yukarýda
açýklanan iþlemler tersten
uygulanmalýdýr.
64
Kurulma ve Baðlantý
Yerleþtirme
Çamaþýr makinesinin kusursuz
çalýþabilmesi için dik ve dört ayaðý
üzerinde eþit seviyede durmasý þarttýr.
Kurallara aykýrý bir yerleþtirme enerji ve
su tüketimini arttýrýr ve makine
gezinebilir.
Ayaklarýn Dýþarý Çevrilmesi ve
Sýkýþtýrýlmasý
Makinenin dengesinin saðlanmasý dört
ayaðý sayesinde olur. Taþýnma sýrasýnda
bu ayaklar zedelenmemesi için
makinenin içine doðru döndürülür.
^ Makinenin düzgün durup durmadýðýný
bir su terazisi ile kontrol ediniz.
^ 1 Ayaðý bir pense ile sýkýca tutunuz.
2 Somunu anahtarla sýkýca çeviriniz.
,Her dört somun da iyice
sýkýþtýrýlmalýdýr. Bu arada ayaklarýn
hepsinin dýþarý döndürüldüðünden
emin olunuz. Aksi halde makine
gezinebilir.
^ 2 Somunlarý cihazla birlikte verilen
anahtarla saat yönünde gevþetiniz.
2 Somunu 1 ayakla birlikte dýþarý
döndürünüz.
65
Kurulma ve Baðlantý
Tezgah Altýna Montaj
Lütfen þunlara dikkat ediniz:
Tezgah altý* ve ara parçalarýn*
montajý mutlaka yetkili servisler
tarafýndan yapýlmalýdýr.
– Tezgah altýna yapýlan montajda bir
saç plaka* gereklidir. Bu saç plaka*
cihazýn kapaðý yerine geçecektir.
Elektrikle ilgili güvenliðin
saðlanabilmesi için saç plaka
mutlaka monte edilmelidir.
– 900/910 mm yüksekliðindeki mutfak
tezgahýnda ölçüleri dengelemek için
bir ayar çerçevesi* kullanmak
gerekir.
– Su giriþi ve çýkýþý ve elektrik baðlantýsý
cihazýn yakýnýnda ve ulaþýlmasý kolay
bir yerde olmalýdýr.
Tezgah altý için gerekli parçalar
verilirken bir montaj talimatý da teslim
edilmektedir.
Yýkama-Kurutma-Sütunu
Otomatik çamaþýr yýkama makinesi bir
Miele kurutma makinesi ile birlikte
üstüste konularak bir sütun yapýlabilir.
Bunun için bir ara çýta* (WTV)
gereklidir.
* Ýþareti ile belirtilen parçalar Miele
yetkili servislerinden alýnabilir.
66
a Duvara olan emniyet mesafesi:
en az 2 cm
b Yükseklik:
Tezgahlý ara çýta: yaklaþýk 169 cm
Tezgahsýz ara çýta: yaklaþýk 170 cm
Kurulma ve Baðlantý
Miele Su Koruma Sistemi
2) Elektronik Kart ve Sac Gövde
Miele su koruma sistemi sayesinde
çamaþýr yýkama makinesinden sýzan
sularýn yol açabileceði zararlarý
önlemek amacýyla çok kapsamlý bir
koruma saðlanmýþtýr.
– Taban Sacý
Koruma sistemi üç ana parçadan
oluþmaktadýr:
1) Su giriþ hortumu
2) Elektronik beyin ve sac gövde
3) Su boþaltma hortumu
1) Su Giriþ Hortumu
– Ýkinci Elektrikli Emniyet Vanasý
Bu vana otomatik bir musluk vazifesi
görmektedir ve giriþ hortumunun
kutusunun içine yerleþtirilmiþtir.
– Emniyet Vanasýnýn Korunmasý
Vananýn basýnca dayanýklýlýðý 7.000
ile 10.000 kPa arasýndadýr.
– Giriþ Hortumunun Koruyucu Kýlýfý
Yýkama kurutma makinesinden sýzan
sular makinenin taban sacýnda
toplanýr. Bir þamandýra þalteri su giriþ
vanasýný kapatýr. Suyun giriþi bu
þekilde önlenmiþ olur; kazanda
bulunan su ise dýþarý pompalanýr.
– Su Taþmasýný Önleme
Bununla yýkama kurutma makinesine
kontrolsüz bir þekilde akan sudan
kaynaklanabilecek taþmalar
önlenecektir. Su belirli bir seviyeye
geldiðinde, kazan pompasý çalýþacak
ve su kontrollü olarak dýþarý
pompalanacaktýr.
3) Su Boþaltma Hortumu
Su boþaltma hortumu bir
havalandýrma sistemi ile koruma
altýna alýnmýþtýr. Böylece yýkama
kurutma makinesinin boþ yere hava
çekmesi önlenmiþtir.
Su giriþ hortumunu bir "kýlýf gibi"
saran koruyucu hortum makaronu su
giriþ hortumundan sýzabilecek suyu
makinenin taban sacýna yönlendirir.
Bu durumda þamandýra þalteri
emniyet vanasýný kapatýr. Su giriþinin
devamý önlenir; kazanda bulunan su
dýþarý pompalanýr.
67
Kurulma ve Baðlantý
Su Giriþi
,Emniyet vanasýnda elektrikli
parçalar mevcuttur. Bu nedenle
banyo küveti veya duþ gibi su
sýçratan yerlere monte
edilmemelidir. Bu durumda hortum
uzatmasý olarak çelik örgülü bir
hortum kullanýnýz. Bu parçayý Miele
yetkili servislerinde bulabilirsiniz.
Suyun akýþ basýncý en az 100 kPa olmalý
ve 1.000 kPa yüksek basýncý
aþmamalýdýr. Eðer yüksek basýnç
1.000 kPa ölçüsünden fazla ise, o
zaman tesisata basýnç düþürücü bir
vana takýlmalýdýr.
Sonuçta 3/4" rekorlu bir musluk
gerekmektedir. Bu musluðun olmadýðý
bir durumda çamaþýr yýkama makinesi
ancak yetkili bir tesisatçý tarafýndan su
borusuna doðrudan baðlanabilir.
,Baðlantý yeri her zaman basýnç
altýndadýr. Bu nedenle musluðu
yavaþça açarak baðlantýsýnýn su
sýzdýrýp sýzdýrmadýðýný kontrol ediniz.
Gerekirse contayý ve baðlantýyý
tekrar gözden geçiriniz.
Çamaþýr yýkama makinesi sýcak su
baðlantýsý için uygun deðildir.
Vanayý suya sokmayýnýz!
Bakým
Miele Su Kontrol Sistemini
(Waterproof-System) deðiþtirmek
gerektiðinde makineye gelen cereyaný
kapatýnýz.
Hortumun koruyucu kýlýfý zarar
görmemeli ve bükülmemelidir.
Çamaþýr yýkama makinesi geçerli
DIN-normlarýna uygun olarak üretildiði
için suyun geri tepmesini önleyecek
lastik flanþ takýlmadan da su tesisatýna
baðlanabilir.
Su giriþ vanasýnýn korunmasý
açýsýndan emniyet vanasýndaki
somunun süzgeci yerinden
çýkarýlmamalýdýr.
Aksesuar-Hortum Uzatmasý
Aksesuar olarak 1,5 metre uzunluðunda
çelik kaplama hortumu Miele yetkili
servislerinde bulabilirsiniz.
Bu hortumun basýnca dayanýklýlýðý
14.000 kPa üzerinde olup esnek bir su
uzatma hortumu olarak kullanýlabilir.
68
Kurulma ve Baðlantý
Su Boþaltma
BU durumda þunlara dikkat ediniz:
Kazanýn içindeki kirli su pompa
sayesinde 1 metre yüksekliðe kadar
dýþarý pompalanabilir. Suyun dýþarý
rahat akabilmesi için su boþaltma
hortumu bükülmüþ olmamalýdýr.
Hortumun ucundaki döner dirsek
gerektiðinde yerinden çýkarýlabilir.
Gerekirse su boþaltma hortumu 5
metreye kadar uzatýlabilir. Bu uzatmayý
Miele yetkili servislerden temin
edebilirsiniz.
Su tahliyesi 1 metreden daha yüksek bir
yere (maksimum yükseklik 1,8 metredir)
yapýlacaksa, o zaman makinenin
mevcut su tahliye motoru Miele yetkili
servisinden temin edilen daha güçlü bir
su tahliye pompasý ile deðiþtirilebilir.
Su Boþaltma Olanaklarý:
1. Bir lavaboya veya küvete asýlabilir:
Þunlara dikkat ediniz:
– Hortumun kaymamasý için önlem
alýnýz!
a Adaptör
b Lavabo-Somun
c Hortum kelepçesi
d Hortum ucu
^ Adaptörü a mit der lavabo-somunu
b ile lavabo sifonuna takýnýz.
^ Hortum ucunu d adaptöre a takýnýz.
^ Hortum kelepçesini bir tornavida ile
c doðrudan lavabo-somununun
arkasýna vidalayýnýz.
– Eðer su bir lavaboya aktarýlacaksa,
suyun buradan hýzla akýp gitmesi
gerekir. Aksi halde su taþar veya kirli
suyun bir kýsmý makine tarafýndan
geri çekilir.
2. Lastik manþonlu plastik bir gider
borusuna verilebilir (sifon olmasý
mutlaka gerekli deðildir).
3. Yerdeki su giderine verilebilir.
4. Plastik nipel ile lavaboya baðlanabilir.
69
Kurulma ve Baðlantý
Elektrik Baðlantýsý
Otomatik çamaþýr yýkama makinesi
~230 V 50 Hz alternatif akýma
baðlanacak þekilde alternatif akým
kablosu ve topraklý fiþ ile donatýlmýþtýr.
Çamaþýr makinesinin elektrik
baðlantýsýný kesebilmek için toprak hatlý
prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasý
lazýmdýr.
Baðlantý sadece normlara uygun bir
elektrik tesisatýna yapýlabilir.
Çamaþýr makinesi asla bir uzatma
kablosuna veya çoklu prize
baðlanmamalýdýr. Aþýrý ýsýnma nedeniyle
yangýn çýkabilir.
Gerekli güvenliðin saðlanmasý için
çamaþýr makinesinin giriþine 30 mA'lýk
sigortalý F1-Koruma þalteri takýlmasý
tavsiye edilir.
Elektrik deðerleri ve sigorta ile ilgili
bilgiyi tip etiketinde bulacaksýnýz. Bu
bilgileri evinizin elektrik þebekesinin
verileri ile karþýlaþtýrýnýz.
70
Teknik Veriler
Yükseklik
850 mm
Geniþlik
595 mm
Derinlik
615 mm
Kapak açýkken derinlik
993 mm
Tezgah altý için yükseklik
820 mm
Tezgah altý için geniþlik
600 mm
Tezgah altý için derinlik
600 mm
Aðýrlýk
98 kg
Kapasite
8 kg Kuru çamaþýr
Baðlantý akýmý
Tip etiketine bakýnýz
Baðlantý deðeri
Tip etiketine bakýnýz
Sigorta
Tip etiketine bakýnýz
Tüketim Verileri
Tüketim Verileri böl.bak.
Min. Su akýþ basýncý
100 kPa (1 bar)
Maks. Su akýþ basýncý
1.000 kPa (10 bar)
Su giriþ hortumu uzunluðu
1,60 m
Su çýkýþ hortumu uzunluðu
1,50 m
Baðlantý kablosu uzunluðu
1,60 m
Maks. Su boþaltma yükskeliði
1,00 m
Maks. Su boþaltma yüksekliði
5,00 m
LED Diyodlarý
1. Sýnýf
Verilen test iþaretleri
Tip etiketine bakýnýz
Kapalý durumda güç alýmý
0,10 W
Kapalý olmayan durumda güç alýmý
2,50 W
71
Tüketim Verileri
Çamaþýr
Miktarý
Tüketim Verileri
Enerji
Su
kWh
Lt.
Süre
Kalan
Nem
%
90°C
8,0 kg
2,30
64
2 sa. 29 dak.
50%
60°C
8,0 kg
1,52
55
1 sa. 59 dak.
50%
60°C
4,0 kg
1,15
47
1 sa. 59 dak.
50%
r*
8,0 kg
0,94
55
2 sa. 59 dak.
44%
r*
4,0 kg
0,94
47
2 sa. 59 dak.
44%
40°C
8,0 kg
0,96
72
2 sa. 29 dak.
44%
40°C
4,0 kg
0,83
47
2 sa. 29 dak.
44%
s
8,0 kg
0,80
55
2 sa. 59 dak.
44%
s*
4,0 kg
0,66
47
2 sa. 59 dak.
44%
Bakýmý kolay çam.
40°C
3,5 kg
0,50
50
1 sa. 41 dak.
30%
Sentetik
30°C
2,0 kg
0,38
69
56 dak.
–
Yünlü /
30°C
2,0 kg
0,23
39
39 dak.
–
Hijyen
60°C
7,0 kg
1,70
80
2 sa. 40 dak.
–
Ekspres 20
40°C
3,5 kg
0,32
30
20 dak.
–
1,0 kg
0,20
16 dak.
–
Otomatik +
40°C
5,0 kg
0,52
62
1 sa. 27 dak.
–
Gömlekler
60°C
2,0 kg
0,95
59
1 sa. 11 dak.
–
Jeans/Kot
40°C
3,0 kg
0,50
52
58 dak.
–
Koyu renk çamaþýr
40°C
3,0 kg
0,58
55
1 ea. 15 dak.
–
2,0 kg
0,23
–
16 dak.
–
Spor giysiler
40°C
3,0 kg
0,50
40
1 sa. 07 dak.
–
Spor ayakkabýlar
30°C
1,5 kg
0,35
35
57 sa.
–
Outdoor
40°C
2,5 kg
0,45
55
1 sa. 02 dak.
–
Emprenyeleme
40°C
2,5 kg
0,35
12
39 dak.
–
Tüylü oyuncaklar
30°C
1,0 kg
0,25
45
52 dak.
–
Yeni çamaþýrlar
30°C
3,0 kg
0,25
42
1 sa. 00 dak.
–
Ýpekli /
30°C
1,0 kg
0,25
39
36 dak.
–
Yastýklar
60°C
1,0 kg
0,90
44
1 sa 17 dak.
–
Tül perdeler
40°C
2,0 kg
0,45
38
52 dak.
–
Makine temizleme
75°C
0 kg
0,80
42
43 dak.
–
Pamuklu
Havalandýrma
Buharlý Finish
72
Tüketim Verileri
Kýyaslamalý testler için bilgiler:
* Test programý 60456 sayýlý ve enerji etiketlemesine uygun 1061/2010 yasasýna
uygun yapýlmaktadýr.
Tüketim verileri suyun basýncý, suyun sertlik derecesi, giren suyun ýsýsý, oda
sýcaklýðý, çamaþýrýn cinsi, çamaþýrýn miktarý, voltaj oynamalarý ve seçilmiþ olan
ilave fonksiyonlara baðlý olarak verilmiþ olan deðerlerden sapmalar gösterebilir.
73
Ayarlar Menüsü
Lisan !
Otomatik çamaþýr makinenizin
elektroniðini ayarlar sayesinde
deðiþen ihtiyaçlara uyumlu hale
getirebilirsiniz.
Ayarlarý her zaman deðiþtirebilirsiniz.
Ayarlar Menüsünün Açýlýþý
^ Çamaþýr makinesini açýnýz.
^ Program düðmesini Diðer
Programlar/Ayarlar 4 pozisyonuna
çevirdiðinizde ekranda þunlar
görülür:
Koyu renk çamaþýr
;
,
^ Ýþaretlenen Ayarlar ! satýrýný OK tuþu
ile onaylayýnýz.
Ayarlarýn Deðiþtirilmesi
^ Satýrýn kaydýrýlmasý için X veya Y
tuþlarýna istediðiniz ayar
iþaretleninceye kadar basýnýz ve
bunu yazýyý istediðiniz ayar gelinceye
kadar OK tuþu ile seçiniz.
Ayarlar Menüsünden Çýkýþ
^ geri # pozisyonunu seçiniz veya
yakl. 15 saniye bekleyiniz, sonra
ekran otomatik olarak program seçimi
sayfasýna döner.
74
Lisan alt menüsü ile gösterilen lisaný
deðiþtirebilirsiniz.
Anlamadýðýnýz bir lisan görüldüðünde
Lisan kelimesinin yanýndaki bayrak
sembolü sizin için yol gösterici
olacaktýr.
Ayarlanan lisanýn yanýnda bir onay
iþareti L gösterilir.
Güncel saat
Diðer programlar
Ayarlar !
Ekranda çeþitli lisanlar görülür.
Güncel saat ya 24-saat ritmi ya da
12-saat ritmi ile gösterilir. Bunun
seçimini kendiniz yapabilirsiniz. Ayrýca
güncel saat ayarlanabilir.
Zaman formatý
^ X veya Y tuþlarý ile istediðiniz zaman
formatýný seçiniz ve bunu OK tuþu ile
onaylayýnýz.
Güncel saat ayarý
^ Saat Ayarý alt menüsünü seçiniz ve X
veya Y tuþlarý ile ayarlayýnýz ve saat
ayarýný OK tuþu ile onaylayýnýz.
Ayarlar Menüsü
Hassas Yýkama
Hassas yýkama programýnda kazan
hareketi azaltýlýr. Böylece az kirli
çamaþýrlar daha hassas bir þekilde
yýkanýr.
Hassas yýkama iþlemi
Kaynatýlacak-/Renkli Çamaþýr ve Bakýmý
Kolay Çamaþýr programlarý için
kullanýlabilir.
Kazan suyunu soðutma
Ana yýkamanýn sonunda kazan
suyunu soðutmak için kazana ilave su
alýnýr.
Yýkama suyu ýsýsý olarak 95°C ve 75°C
seçildiðinde kazan suyu soðutulur.
Aþaðýda belirtilen þartlarda kazan suyu
soðutulmalýdýr:
Hassas yýkama ayarý cihaz fabrikadan
teslim edilirken kapalýdýr.
– su boþaltma hortumu lavaboya veya
gidere veriliyorsa, haþlanmalarý
önlemek için.
Ayarlanan seçenek yanýnda bir onay
iþareti L ile gösterilir.
– Su tahliye borularý DIN 186
normlarýna uygun deðilse.
Pamuklu ek ön yýka. süresi
Cihazýn fabrika tesliminde kazan
suyunu soðutma fonksiyonu kapalýdýr.
Pamuklu programýnýn ön yýkamasý 6,
9 veya 12 dakika uzatýlabilir.
Ayarlanan seçenek yanýnda bir onay
iþareti ile L gösterilir.
Ön yýkama süresi fabrika tesliminde 25
dakika olarak belirlenmiþtir.
Ön yýkamanýn temel süresini 25
dakikadan daha fazla uzatabilirsiniz.
Ayarlanan seçenek yanýnda bir onay
iþareti L ile gösterilir.
75
Ayarlar Menüsü
Pin kodu
Onay için ekranda þu gösterilir:
Pin-Kod ile makinenizin yabancýlar
tarafýndan kullanýlmasýný engellemiþ
olursunuz.
Pin-kodu devreye alýndýðýnda cihaz
açýldýktan sonra makinenin
çalýþtýrýlabilmesi için sizden pin-kodunu
girmeniz istenecektir.
Pin-Kodunun Devreye Alýnmasý
Pin kodu
devreye alýn
geri #
0
Pin kodu devrede
Cihaz kapandýktan sonra makine ancak
kod girilerek kullanýlabilir.
Makinenin Pin-Kodu ile Kullanýlmasý
Bulaþýk makinesi açýldýktan sonra
sizden pin kodunu girmeniz
istenecektir.
^ Yukarýda yazýldýðý gibi pin kodunu
giriniz ve bunu onaylayýnýz.
^ OK tuþuna basýnýz.
Otomatik çamaþýr makinesi kullaným için
serbest býrakýlýr.
Þimdi sizden pin-kodunu girmeniz
istenecektir. Kod numarasý 125 olup
deðiþtirilemez.
Pin-Kodunun Devreden Çýkarýlmasý
Kod giriniz
Pin kodu
0 0 0
^ Y veya X tuþu ile ilk rakamý giriniz ve
bunu OK tuþu ile onaylayýnýz. Bundan
sonra ikinci rakamý girebilirsiniz.
^ Üç rakamý da yazýncaya kadar bu
iþlemi tekrarlayýnýz ve son rakamý OK
tuþu ile onaylayýnýz.
76
Ayný pin-kodunun devreye alýnmasý gibi
iþlem yapýlýr.
Ayarlar Menüsü
Isý Birimi
Isý derece birimlerinin °C/Celsius veya
°F/Fahrenheit olarak gösterilmesine siz
karar verebilirsiniz.
Onay Sesi
Bir tuþa basýldýðýnda akustik bir ses
duyulur.
Ayarlanan ýsý derecesi yanýnda bir onay
iþareti L ile gösterilir.
Akustik onay makinenin fabrika
çýkýþýnda kapalýdýr.
Sinyal Sesi
Ayarlanan seçenek yanýnda bir onay
iþareti L gösterilir.
Sinyal sesi devreye alýndýðýnda
program sonunda veya durulama
sonunda uyarýcý bir sinyal sesi
duyulur.
Parlaklýk
Display parlaklýðý için on farklý
kademe seçeneði mevcuttur.
Sesli sinyal için iki ses ayarýndan birini
seçebilirsiniz:
Fabrika çýkýþýnda makine 5ci kademeye
ayarlanmýþtýr.
kapalý
Parlaklýk çeþitli kademelerden birinin
seçilmesi ile hemen ayarlanýr.
(fabrika ayarý)
Sesli ainyal kapalýdýr.
normal
Program sonunda ve durulama
sonunda sesli sinyal normal ses
gücünde duyulur.
sesli
Kontrast
Display kontrastý için 10 farklý
seçenek mevcuttur.
Makine fabrikadan çýkarken 5ci kademe
ayarlanmýþtýr.
Kontrast çeþitli kademelerden birinin
seçilmesi ile derhal ayarlanýr.
sesli
Program sonunda ve durulama
sonunda sesli sinyal yüksek ses
gücünde duyulur.
Ayarlanan ses gücü yanýnda bir onay
iþareti L ile gösterilir.
77
Ayarlar Menüsü
Standby Ekraný
Enerjiden tasarruf amacýyla ekran
kararýr ve Start/Stop tuþunun kontrol
ýþýðý yavaþça yanýp söner.
Ekran genelde þu durumlarda kararýr:
– cihaz açýldýktan sonra 10 dakika
içinde bir program seçimi
yapýlmazsa.
– program bittikten 10 dakika sonra.
Bir tuþa basýldýðýnda ekran tekrar açýlýr.
Ayrýca ekranýn program akýþý sýrasýnda
karanlýk veya aydýnlýk olmasýný
yapacaðýnýz seçimle siz
belirleyebilirsiniz.
açýk
Standby fonksiyonu açýktýr. Program
baþladýktan 10 dakika sonra ekran
kararýr.
Bu programda yok
(fabrika ayarý)
Standby fonksiyonu kapalýdýr. Ekran
program akýþý sýrasýnda aydýnlýk kalýr.
Hafýza
Bir programa bir ekstra seçildiðinde
veya önerilen ýsý derecesi veya sýkma
devir sayýsý deðiþtirildiðinde, çamaþýr
makinesi bu ayarlarý program
baþlarken hafýzaya kaydeder.
Yýkama programý yeniden seçildiðinde
hafýzaya alýnan bu deðerler ekranda
gösterilir.
Makine fabrikadan teslim edilirken
hafýza fonksiyonu kapalýdýr.
Kýrýþmayý Önleme
Kýrýþmayý önleme fonksiyonu
sayesinde program sonunda
meydana gelebilecek kýrýþmalar en
aza indirilir.
Program bittikten sonra kazan 30
dakika daha dönmeye devam eder.
Çamaþýr makinesinin kapaðý her an
açýlabilir.
açýk
(fabrika ayarý)
Kýrýþmayý önleme fonksiyonu açýktýr.
kapalý
Kýrýþmayý önleme fonksiyonu kapalýdýr.
78
Miele Çamaþýr Bakým Ürünleri
Miele çamaþýrlarýn mükemmel
yýkanmasýný saðlar. Miele otomatik
çamaþýr yýkama makineleri tekstilin
cinsine göre ayarlanan çok sayýda özel
programý kullanýmýnýza sunmaktadýr.
Miele firmasý kendine ait özel çamaþýr
deterjanlarý (CareCollection) ve bakým
ürünlerinin geliþtirilmesi sayesinde
çamaþýr yýkama ve bakýmý için
benzersiz bir sistemi müþterilerine
takdim etmektedir.
Miele CareCollection ve Miele bakým
ürünleri ile ilgili detaylarý aþaðýda
bilgilerinize sunmak istiyoruz.
CareCollection
Miele Özel Çamaþýr Deterjanlarý
"Outdoor"
Miele özel "Outdoor" çamaþýr deterjaný,
sularý üzerinde tutmayan Outdoor
giysilerinizin özenle yýkanmasýný ve
korunmasýný saðlar.
"Spor"
Miele özel "Spor" çamaþýr deterjaný ile
spor giysi ve mikro fazer dokumalar
özellikle korunarak yýkanýr.
Çamaþýrlarýnýz hemen tertemiz olur ve
sevimsiz kokulardan arýnýr.
"Kuþ Tüyü"
Bütün bu ürünleri Miele merkez
servisinde bulabilirsiniz.
Bu özel çamaþýr deterjanýnýn içerdiði
hafif tensid ve doðal yardýmcý maddeler
sayesinde yýkanan kuþ tüyleri yumuþak
kalýr ve doðal bir esneklik kazanýr.
Miele Emprenye Maddesi
Miele emprenye maddesi kumaþýn
yüzeyine yapýþmadan dokumalarýný
kaplar ve su-, rüzgar- ve kir geçirmez
bir duruma getirir. Böylece kumaþýn
hava geçirgenliði ve esnekliði
kaybolmaz.
79
Miele Çamaþýr Bakým Ürünleri
"UltraWhite" Deterjan
"Narin Çamaþýra" Hassas Deterjan
Toz halindeki Miele çamaþýr deterjaný
özellikle beyaz ve açýk renk
çamaþýrlarýn veya çok kirli çamaþýrlarýn
yýkanmasý için uygundur.
Yünlü, ipekli gibi narin giysilerin çok
özenle temizlenmesi ve bakýmý için
Miele "Narin Çamaþýrlar" deterjaný
uygundur. Çok özel formülü sayesinde
20°C gibi düþük derecelerde bile
mükemmel temizlik saðlar ve narin
çamaþýrlarýnýzýn renklerinin korur.
"UltraColor" Renkli Çamaþýr Deterjaný
Miele renkli çamaþýr deterjaný
"UltraColor" özellikle renkli ve siyah
çamaþýrlarýn yýkanmasý için
kullanýlmalýdýr. Özel bileþimi sayesinde
düþük ýsýda bile çamaþýrlardaki lekelerin
çýkarýlmasý ve sevdiðiniz renklerin
solmadan korunmasýna veya renklerinin
bozulmamasýna yardýmcý olur.
80
Yumuþatýcý
Miele yumuþatýcýlar çamaþýrlarýnýzda
özellikle taze ve doðal bir koku býrakýr.
Bu yumuþatýcý kurutma makinesinde
meydana gelen elektrostatik yüklemeyi
önler ve çamaþýrlarýnýza yumuþacýk bir
görünüm verir.
81
82
83
Deðiþiklik haklarý saklýdýr./4312
EEE yönetmeliðine uygundur
M.-Nr. 09 490 470 / 00

Benzer belgeler

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5800

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5800 Miele Su Koruma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Su Giriþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5872

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi W 5872 yerlere kurmayýnýz. Donan hortumlar yýrtýlabilir veya patlayabilir. Ayrýca donma noktasý altýndaki derecelerde cihazýn elektronik kartý bozulabilir.

Detaylı