Használati útmutató 2 Manual de utilizare 18 Kullanma KŐlavuzu 34

Transkript

Használati útmutató 2 Manual de utilizare 18 Kullanma KŐlavuzu 34
www.preciz.hu
HU
RO
TR
Használati útmutató
Manual de utilizare
Kullanma KÕlavuzu
SütĘ
Cuptor
FÕrÕn
=2%;$
2
18
34
www.preciz.hu
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az elsĘ használat elĘtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Órafunkciók _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tartozékok használata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
További funkciók _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
6
7
8
Hasznos javaslatok és tanácsok _ _ _ _ _ 8
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
MĦszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _ 17
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat elĘtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A
nem megfelelĘ üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelĘsséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhetĘ helyen az útmutatót.
Gyermekek és fogyatékkal élĘ személyek
biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós
rokkantság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességĦ, illetve megfelelĘ tapasztalatok és ismeretek
híján lévĘ személy használja, beleértve a
gyermekeket is. Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért felelĘs személynek kell Ęket felügyelnie, illetve a készülék használatára vonatkozóan
útmutatást kell biztosítani számukra.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a
készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektĘl.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat
tartsa távol a készüléktĘl mĦködés közben,
és mĦködés után, lehĦléskor. A készülék
elérhetĘ részei forróak.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a
készülék, akkor célszerĦ azt bekapcsolni.
Üzembe helyezés
Vigyázat A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
2
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintĘ a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyĦt.
• Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva.
• Tartsa meg a minimális távolságot a többi
készüléktĘl és egységtĘl.
• A készüléket biztonságos szerkezetek alá
és mellé helyezze.
• A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat TĦz- és áramütésveszély.
• Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelĘnek kell elvégeznie.
• A készüléket kötelezĘ földelni.
• EllenĘrizze, hogy az adattáblán szereplĘ
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelĘhöz.
• Mindig megfelelĘen felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
• Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati káwww.zanussi.com
www.preciz.hu
•
•
•
•
•
•
•
bel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelĘhöz.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne
érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhetĘ legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése
laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót
hozzá.
A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelĘ szigetelĘberendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédĘ megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védĘrelét.
Az elektromos készüléket egy szigetelĘberendezéssel kell ellátni, amely lehetĘvé teszi, hogy minden ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelĘberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezĘtávolsággal kell rendelkeznie.
Használat
Vigyázat Sérülés-, égés-, áramütés- és
robbanásveszély.
• A készüléket háztartási környezetben
használja.
• Ne változtassa meg a készülék mĦszaki
jellemzĘit.
• EllenĘrizze, hogy a készülék szellĘzĘnyílásai nincsenek-e lezárva.
• MĦködés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.
• Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
www.zanussi.com
• A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévĘ fĦtĘelemeket. Amikor a sütĘbĘl
kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyĦt.
• KörültekintĘen járjon el, ha mĦködés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegĘ
távozhat a készülékbĘl.
• Ne mĦködtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.
• MĦködés közben mindig tartsa csukva a
készülék ajtaját.
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az
alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegĘelegyet hozhatnak létre.
• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng
ne legyen a készülék közelében, amikor
kinyitja az ajtót.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
Vigyázat A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• A zománc elszínezĘdésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében:
– Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat
közvetlenül a készülék sütĘterének aljára.
– Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütĘterének aljára.
– Ne engedjen vizet a forró készülékbe.
– A fĘzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
– A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el.
• A zománc elszínezĘdése nincs hatással a
készülék teljesítményére. Ez a garanciajog
szempontjából nem számít hibának.
• A nagy nedvességtartalmú sütemények
esetében mély tepsit használjon a sütés3
www.preciz.hu
hez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés, tĦz vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás elĘtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból.
• EllenĘrizze, hogy lehĦlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák eltörnek.
• A sütĘajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.
• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a
készülékrĘl. Az ajtó nehéz!
• Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felületének rongálódását.
• A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet
okozhat.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.
• Amennyiben tĦzhelytisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán
feltüntetett biztonsági utasításokat.
• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha
van) semmilyen mosószerrel.
BelsĘ világítás
• Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú,
amely kizárólag háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására ne
használja.
Vigyázat Vigyázat! Áramütés-veszély.
• A lámpa cseréje elĘtt húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból.
• Kizárólag az eredetivel megegyezĘ mĦszaki jellemzĘkkel rendelkezĘ lámpát használjon.
Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok
készülékben rekedését.
Termékleírás
1
2
3
4
2 Bekapcsolás-visszajelzĘ
3 Elektronikus programválasztó gomb
5
4 HĘmérséklet-szabályozó gomb
5 HĘmérséklet-visszajelzĘ
6
5
7
4
12
3
8
2
1
9
6 Grill
7 SütĘlámpa
8 Ventilátor
9 Víztisztítás tartálya
10 Polctartó, eltávolítható
11 Adattábla
11
10
12 Polcszintek
1 SütĘfunkciók szabályozógombja
4
www.zanussi.com
www.preciz.hu
SütĘ tartozékai
• Huzalpolc
FĘzĘedényekhez, tortaformákhoz, sütĘedényekhez.
• NagyméretĦ alumínium tepsi
Tortákhoz és süteményekhez.
• Teleszkópos sütĘsín
Polc vagy tepsi tehetĘ rá.
Az elsĘ használat elĘtt
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” címĦ szakaszt.
Kezdeti tisztítás
• Vegyen ki minden tartozékot és kivehetĘ
polcvezetĘ sínt (ha van).
• Az elsĘ használat elĘtt tisztítsa meg a készüléket.
Fontos Olvassa el az „Ápolás és tisztítás”
címĦ fejezetet.
Az óra beállítása
A sütĘ mĦködtetése elĘtt be kell állítania
az órát.
Amikor a készüléket az elektromos hálózatra
csatlakoztatja, illetve áramszünetet követĘen
az Óra funkció szimbóluma villogni kezd.
A + vagy - gombot nyomja meg a pontos idĘ
beállítására.
Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás
megszĦnik, a kijelzĘ pedig a beállított idĘt
mutatja.
Az idĘ módosításához nyomja le többgombot, amíg az Óra funkció
ször a
visszajelzĘje villogni nem kezd. Tilos az IdĘtartam
vagy Befejezés
funkciót ugyanarra az idĘre beállítani.
ElĘmelegítés
Üres készülékkel végezzen elĘmelegítést,
hogy kiégesse a visszamaradt zsírt.
1. Állítsa be a
funkciót és a maximális
hĘmérsékletet.
2. Hagyja 45 percig mĦködni a készüléket.
3. Állítsa be a
funkciót és a maximális
hĘmérsékletet.
4. Hagyja 15 percig mĦködni a készüléket.
A szokottnál forróbbak lehetnek a tartozékok.
Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez
normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelĘ
légáramlásról.
Napi használat
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” címĦ szakaszt.
A készülék be- és kikapcsolása
1. A sütĘfunkciók gombját forgassa el a kívánt sütĘfunkció kiválasztásához.
MĦködés közben a bekapcsolás-visszajelzĘ világít.
www.zanussi.com
2. Forgassa a hĘmérséklet-szabályozó
gombot a kívánt hĘmérséklet kiválasztásához.
Amíg a készülék hĘmérséklete emelkedik, a hĘmérséklet-visszajelzĘ világít.
3. A készülék kikapcsolásához forgassa kikapcsolt állásba a sütĘfunkciók gombját
és a hĘmérséklet-szabályzót.
5
www.preciz.hu
SütĘfunkciók
SütĘfunkció
Alkalmazás
Kikapcsolt állás
A készülék kikapcsolt állapotban van.
Világítás
A sütĘlámpa bekapcsolása sütĘfunkció használata nélkül.
FelsĘ/alsó sütés /
Víztisztítás
Egyetlen sütĘszinten történĘ sütéshez. EgyidejĦleg mĦködik a felsĘ és
az alsó fĦtĘelem.
A Víztisztításról további tájékoztatásért olvassa el az „Ápolás és tisztítás” címĦ fejezetet.
Légkeveréses sütés
Többféle étel egyszerre való sütése azonos hĘmérsékleten, egynél
több tálcán anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát.
Grillezés
A polc közepén elhelyezett kis mennyiségĦ, lapos étel grillezéséhez.
Pirítós készítéséhez.
Órafunkciók
Elektronikus programkapcsoló
1
2
1
1 Funkciók visszajelzĘi
2 IdĘkijelzĘ
3 + gomb
4 Kiválasztó gomb
5 - gomb
5
4
Óra funkció
Óra
Percszámláló
6
3
Alkalmazás
A pontos idĘ beállításához, módosításához vagy ellenĘrzéséhez.
Visszaszámlálási idĘ beállítása. Ez a funkció nincs hatással a sütĘ mĦködésére.
IdĘtartam
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig mĦködjön a készülék.
Befejezés
Segítségével beállítható, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.
www.zanussi.com
www.preciz.hu
EgyidejĦleg használhatja az IdĘtartam
és a Befejezés
funkciót annak beállítására, hogy mikor kapcsoljon be- és ki a
készülék. ElĘször állítsa be az IdĘtartamot
, majd a Befejezést
.
Az óra funkciók beállítása
1. Az idĘtartam
és a Befejezés
funkciókhoz állítson be egy sütĘfunkciót és
egy hĘmérsékletet. Ez nem szükséges a
funkcióhoz.
Percszámláló
2. Nyomja meg többször a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt óra funkció visszajelzĘje villogni nem kezd.
3. A szükséges óra funkció idejének beállításához nyomja meg a + vagy - gombot.
Ekkor a kijelzĘn megjelenik a beállítani
kívánt óra funkció visszajelzĘje. Ha a beállított idĘ letelik, a visszajelzĘ villogni
kezd, és két percig hangjelzés hallható.
Az IdĘtartam
és a Befejezés
funkciók használatakor a sütĘ automatikusan
kikapcsol.
4. A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg
egy gombot.
5. Forgassa kikapcsolt állásba a sütĘfunkciók vezérlĘgombját és a hĘmérséklet-szabályzót.
Az órafunkciók törlése
1. Annyiszor nyomja meg a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt funkció visszajelzĘje
villogni nem kezd.
2. Tartsa nyomva a - gombot.
Az óra funkció kijelzése néhány másodperc múlva eltĦnik.
Tartozékok használata
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” címĦ szakaszt.
Teleszkópos sütĘsín
°C
°C
Fontos KésĘbbi használatra Ęrizze meg a
teleszkópos sütĘsínek szerelési útmutatóját.
A teleszkópos sütĘsínek segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a
polcokat.
1 Húzza ki a jobb
és a bal oldali teleszkópos sütĘsíneket.
2 Helyezze a huzalpolcot a teleszkópos sütĘsínekre,
majd óvatosan tolja
be a sütĘ belsejébe.
MielĘtt becsukná a sütĘajtót, ellenĘrizze,
hogy a teleszkópos sütĘsíneket ütközésig a
helyükre tolta-e.
Figyelem A teleszkópos sütĘsíneket
tilos mosogatógépben tisztítani! A
teleszkópos sütĘsíneket tilos kenni (zsírozni)!
www.zanussi.com
7
www.preciz.hu
További funkciók
HĦtĘventilátor
Amikor a készülék üzemel, a hĦtĘventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a
készüléket, a hĦtĘventilátor továbbra is mĦködik, amíg a készülék le nem hĦl.
melegedést okozhat. Ennek megakadályozása céljából a sütĘ biztonsági hĘkapcsolóval
rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütĘ a hĘmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
Biztonsági felszerelés
A készülék nem megfelelĘ használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes túl-
Hasznos javaslatok és tanácsok
• A sütĘben öt polcszint található. A polcszintek számozása a sütĘ aljától felfelé történik.
• A sütĘ egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegĘt, és a gĘzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített
ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak
lesznek. Minimálisra csökkenti a sütési idĘt
és az energiafogyasztást.
• A nedvesség lecsapódhat a készüléken
vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktĘl,
amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése elĘtt 10 percig
üzemeltesse a készüléket.
• Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütĘtér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával.
Ez hatással lehet a sütés eredményére, és
károsíthatja a sütĘ zománcozását.
• Ha egyszerre két tepsit használ, legyen
egy üres szint közöttük.
Húsok és halak sütése
• Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon
zsírfogó tálcát, hogy megóvja a sütĘt a
zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek.
• Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés elĘtt, hogy a szaftja ne folyjon ki.
• Hússütés közben a túlzott füstképzĘdés
megelĘzése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcába. A füstkondenzáció
megelĘzése érdekében mindig pótolja az
elpárolgott vizet.
Sütési idĘtartamok
A sütés idĘtartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétĘl függ.
Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hĘmérséklet-beállítás, sütési idĘ stb.) fĘzĘedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket.
Sütemények sütése
• Ne nyissa ki addig a sütĘ ajtaját, amíg a
sütési idĘ 3/4-e el nem telt.
Tészta- és hússütési táblázat
SÜTEMÉNYEK
8
www.zanussi.com
www.preciz.hu
FelsĘ/alsó sütés
Légkeveréses
sütés
Sütési idĘ
[perc]
Megjegyzések
160
45 - 60
TortasütĘ formában
3
160
20 - 30
TortasütĘ formában
1
160
70 - 80
26 cm-es sütĘformában a
huzalpolcon
170
2 (bal
és jobb)
160
80 - 100
Két darab 20 cm-es sütĘformában a huzalpolcon1)
3
175
2
150
60 - 80
Tepsiben
Gyümölcstorta
2
170
2 (bal
és jobb)
165
30 - 40
26 cm-es tortasütĘ formában
Piskótatészta
2
170
2
160
50 - 60
26 cm-es tortasütĘ formában
Karácsonyi torta/
gyümölcstorta
gazdagon
2
170
2
150
90 - 120
20 cm-es tortasütĘ formában1)
Szilvatorta
1
175
2
160
50 - 60
KenyérsütĘ formában1)
Aprósütemény –
egy szinten
3
170
3
140 150
20 - 30
Tepsiben
Aprósütemény –
két szinten
-
-
2 és 4
140 150
25 - 35
Tepsiben
Keksz / omlós
tészták – egy
szinten
3
140
3
140 150
30 - 35
Tepsiben
Keksz / omlós
tészták – két
szinten
-
-
2 és 4
140 150
35 - 40
Tepsiben
Habcsók
3
120
3
120
80 - 100
Tepsiben
Molnárka
3
190
3
180
15 - 20
Tepsiben1)
KépviselĘfánk
3
190
3
170
25 - 35
Tepsiben
Tortalapok
2
180
2
170
45 - 70
20 cm-es tortasütĘ formában
Gyümölcstorta
gazdagon
1
160
2
150
110 - 120
24 cm-es tortasütĘ formában
Lekváros piskóta
1
170
1 (bal
és jobb)
160
50 - 60
20 cm-es tortasütĘ formában1)
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Habos sütemények
2
170
3
Linzertészta
2
170
Kefires sajttorta
1
170
Almatorta (almás pite)
2
Rétes
1) Melegítse elĘ a sütĘt 10 percig.
KENYÉR ÉS PIZZA
www.zanussi.com
9
www.preciz.hu
FelsĘ/alsó sütés
ÉTEL TÍPUSA
Légkeveréses
sütés
Sütési idĘ
[perc]
Megjegyzések
190
60 - 70
1 - 2 darab, 500 g/db1)
1
180
30 - 45
KenyérsütĘ formában
1
230 250
10 - 20
Tepsiben vagy mély hússütĘ
tepsiben1)
3
190
10 - 20
Tepsiben1)
Sütési idĘ
[perc]
Megjegyzések
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Fehér kenyér
1
190
1
Rozskenyér
1
190
Pizza
1
230 250
Pogácsák
3
200
1) Melegítse elĘ a sütĘt 10 percig.
TÉSZTAFÉLÉK
FelsĘ/alsó sütés
ÉTEL TÍPUSA
Légkeveréses
sütés
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Vajastészta-kosárka
2
200
2
180
40 - 50
Formában
Zöldséges pite
2
200
2
175
45 - 60
Formában
Quiche
1
180
1
180
50 - 60
Formában1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Formában1)
Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Formában1)
Sütési idĘ
[perc]
Megjegyzések
1) Melegítse elĘ a sütĘt 10 percig.
HÚS
FelsĘ/alsó sütés
ÉTEL TÍPUSA
Légkeveréses
sütés
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Marhahús
2
200
2
190
50 - 70
Huzalpolcon
Sertés
2
180
2
180
90 - 120
Huzalpolcon
Borjú
2
190
2
175
90 - 120
Huzalpolcon
Angol marhasült
véresen
2
210
2
200
50 - 60
Huzalpolcon
Angol marhasült
közepesen átsütve
2
210
2
200
60 - 70
Huzalpolcon
10
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Légkeveréses
sütés
FelsĘ/alsó sütés
Sütési idĘ
[perc]
Megjegyzések
200
70 - 75
Huzalpolcon
2
170
120 - 150
BĘrös
2
160
100 - 120
Két darab
190
2
175
110 - 130
Comb
220
2
200
70 - 85
egészben
2
180
2
160
210 - 240
egészben
2
175
2
220
120 - 150
egészben
Liba
2
175
1
160
150 - 200
egészben
Házinyúl
2
190
2
175
60 - 80
feldarabolva
Vadnyúl
2
190
2
175
150 - 200
feldarabolva
Fácán
2
190
2
175
90 - 120
egészben
Sütési idĘ
[perc]
Megjegyzések
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Angol marhasült
jól átsütve
2
210
2
Sertéslapocka
2
180
Sertéscsülök
2
180
Bárány
2
Csirke
2
Pulyka
Kacsa
HAL
Légkeveréses
sütés
FelsĘ/alsó sütés
ÉTEL TÍPUSA
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
Pisztráng/tengeri
keszeg
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 hal
Tonhal/lazac
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 filé
Grillezés
Melegítse elĘ az üres sütĘt 10 percig a
sütés elĘtt.
Mennyiség
ÉTEL TÍPUSA
Grillezés
Sütési idĘ [perc]
Darab
[g]
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
ElsĘ oldal
Második oldal
Filészeletek
4
800
4
maximális
12-15
12-14
Bifsztek
4
600
4
maximális
10-12
6-8
Kolbászok
8
-
4
maximális
12-15
10-12
Sertésborda
4
600
4
maximális
12-16
12-14
Csirke (félbe vágva)
2
1000
4
maximális
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
maximális
10-15
10-12
www.zanussi.com
11
www.preciz.hu
Mennyiség
ÉTEL TÍPUSA
Grillezés
Sütési idĘ [perc]
Darab
[g]
Polcmagasság
HĘmérs.
[°C]
ElsĘ oldal
Második oldal
Csirkemell
4
400
4
maximális
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maximális
20-30
-
Halfilé
4
400
4
maximális
12-14
10-12
Melegszendvics
4-6
-
4
maximális
5-7
-
Pirítós
4-6
-
4
maximális
2-4
2-3
Tudnivaló az akril-amidokról
Fontos A legújabb tudományos kutatások
szerint az ételek pirításakor (különösen a
magas keményítĘtartalmú élelmiszerek
esetén) keletkezĘ akril-amidok
veszélyeztethetik az egészséget. Ezért azt
javasoljuk, hogy alacsony hĘmérsékleten
fĘzze az ételt, és csupán csekély mértékben
pirítsa meg.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” címĦ szakaszt.
• A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
• A fém felületek megtisztítását végezze a
szokásos tisztítószerrel.
• Minden használat után alaposan tisztítsa
meg a sütĘ belsejét. Ily módon könnyen el
tudja távolítani a szennyezĘdéseket, és
azok késĘbb nem égnek rá a felületre.
• A makacs szennyezĘdéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütĘtisztító szerrel
tisztítsa meg.
• Minden használat után tisztítsa és szárítsa
meg a sütĘ tartozékait. Meleg vízzel és
tisztítószerrel megnedvesített puha kendĘt
használjon.
• Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles szélĦ tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkreteheti a teflon bevonatot!
Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú vagy súroló hatású szereket, mivel azok
károsíthatják a sütĘ felületét. A sütĘ kezelĘpaneljét ugyanilyen elĘvigyázatosan tisztítsa
meg.
Az ajtótömítések megtisztítása
• Rendszeresen ellenĘrizze az ajtótömítés
állapotát. Az ajtótömítés a sütĘtér kereténél
található. Ne használja a készüléket, ha az
ajtótömítés sérült. Forduljon márkaszervizhez.
• Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd
a tisztításról szóló általános részben.
Polctartók
A polctartók kiszerelhetĘek az oldalfalak tisztításához.
Rozsdamentes acél vagy alumínium
készülékek:
A sütĘajtó tisztításához csak nedves szivacsot használjon. Puha ronggyal törölje szárazra.
12
www.zanussi.com
www.preciz.hu
• Vegye ki a biztosítót a biztosítódobozból,
vagy kapcsolja ki a megszakítót.
A polctartók eltávolítása
2
1
1 Húzza el a polctartó elejét az oldalfaltól.
2 Húzza el a polctartó hátulját az oldalfaltól, majd vegye
ki.
A polctartók behelyezése
A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
A polctartók kerekített végeinek a sütĘ
eleje felé kell mutatniuk.
Víztisztítás
A Víztisztítás program gĘz segítségével könnyíti meg a zsír- és ételmaradékok eltávolítását a sütĘbĘl.
1. Öntsön 300 ml vizet a Víztisztítás tartályába, mely a sütĘ alján található.
2. Állítsa be a sütĘfunkciót
.
3. Állítsa be a hĘmérsékletet 90 °C-ra.
4. Hagyja 30 percig mĦködni a készüléket.
5. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehĦlni.
6. Amikor a készülék lehĦlt, tisztítsa meg a
sütĘ belsĘ felületeit egy ruhával.
Vigyázat A készülék megérintése elĘtt
gyĘzĘdjön meg róla, hogy lehĦlt-e.
Égésveszély!
Tegyen egy textíliát a sütĘ aljára, és ezzel védje a sütĘlámpát és az üvegbúrát.
A zsírmaradék beégésének elkerülésére mindig kendĘvel fogja meg a halogénizzót.
1. Az üvegbúra eltávolításához fordítsa azt
az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki a sütĘ izzóját egy megfelelĘ,
300 °C-ig hĘálló sütĘizzóra.
Használjon az eredetivel megegyezĘ típusú sütĘlámpa izzót.
4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
A sütĘajtó tisztítása
A sütĘajtóban két üveglap található. A sütĘ
ajtaja és belsĘ üveglapja a tisztításhoz kivehetĘek.
A sütĘ ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja
kiszerelni a belsĘ üveglapot, hogy a sütĘ
ajtaja nincs leszerelve.
1 Nyissa ki teljesen 2 Emelje meg és
az ajtót, és fogja
fordítsa el a két zsameg az ajtó két zsa- néron lévĘ kart.
nérját.
SütĘlámpa
Vigyázat Legyen óvatos, amikor a
sütĘlámpát cseréli. Áramütés veszélye
áll fenn.
A sütĘlámpa cseréje elĘtt:
• Kapcsolja ki a sütĘt.
www.zanussi.com
13
www.preciz.hu
Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üveglapot.
A sütĘajtó és az üveglap visszaszerelése
3 Csukja be a sü4 Helyezze az ajtót
tĘajtót az elsĘ nyitási egy puha ruhára,
pozícióig (félig). Ez- stabil felületre.
után húzza elĘre és
emelje ki az ajtót a
helyérĘl.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapot és a sütĘajtót a helyére. Ismételje meg
fordított sorrendben a fenti lépéseket.
Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó belseje felé kell néznie. GyĘzĘdjön meg arról,
hogy behelyezés után az üveglap kerete a
filmnyomott részeken nem érdes felületĦ-e,
amikor hozzáér.
Ügyeljen arra, hogy a belsĘ üveglapot megfelelĘen helyezze be a helyére. Lásd az ábrát.
90°
6 A két rögzítĘt for5 Oldja ki a reteszelĘrendszert a bel- gassa el 90°-kal,
sĘ üveglap kiszere- majd húzza ki azokat a helyükrĘl.
léséhez.
1
2
7 Óvatosan emelje
fel (1. lépés), és távolítsa el (2. lépés)
az üveglapot.
Mit tegyek, ha...
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” címĦ szakaszt.
14
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütĘ nem melegszik fel.
A készülék ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a készüléket.
A sütĘ nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütĘ nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges beállításokat.
EllenĘrizze, hogy elvégezte-e a
szükséges beállításokat.
A sütĘ nem melegszik fel.
A biztosítékdobozban kioldott a
biztosíték.
EllenĘrizze a biztosítékot. Ha a
biztosító többször is kiold, forduljon szakképzett villanyszerelĘhöz.
Nem mĦködik a sütĘlámpa.
Hibás a sütĘlámpa.
Cserélje ki a sütĘlámpát.
A kijelzĘn a következĘ látható:
12.00
Áramkimaradás volt.
Állítsa be az órát.
GĘz- és páralecsapódás észlelhetĘ az ételen és a sütĘtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a sütĘben.
A sütés befejezése után legfeljebb 15-20 percig hagyhatja bent
az ételt a sütĘben.
Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedĘhöz vagy a
márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges adatok
az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütĘtér elülsĘ keretén található.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
MĦszaki adatok
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Üzembe helyezés
Vigyázat Olvassa el a „Biztonsági
információk” címĦ szakaszt.
www.zanussi.com
15
www.preciz.hu
Beépítés
548
20
558
min. 550
20
600
573
min. 560
589
594
5
A
B
min. 550
20
590
min. 560
Elektromos üzembe helyezés
Vigyázat Az elektromos üzembe
helyezést csak képesített személy
végezheti el.
A gyártó semmilyen felelĘsséget nem
nem vállal, ha a „Biztonsági információk”
c. fejezetben található óvintézkedéseket nem
tartja be.
Ez a készülék dugasz és csatlakozókábel
nélkül kerül szállításra.
Kábel
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez
használható vezetéktípusok: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszetét az
összteljesítmény (lásd az adattáblán) és az
alábbi táblázat alapján állapíthatja meg:
16
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Összteljesítmény
Vezeték keresztmetszet
maximum 1380 W
3 x 0,75 mm²
maximum 2300 W
3 x 1 mm²
maximum 3680 W
3 x 1,5 mm²
A középsĘ (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék és
barna vezeték).
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhetĘ háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelĘ begyĦjtĘ helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésérĘl, segít megelĘzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezĘtlen
következményeket, amelyeket ellenkezĘ
esetben a termék nem megfelelĘ
hulladékkezelése okozhatna. Ha
www.zanussi.com
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végzĘ szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A mĦanyag alkatrészeket
olyan nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE,
PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív
hulladékgyĦjtĘ telepeken.
17
www.preciz.hu
Cuprins
InformaĠii privind siguranĠa _ _ _ _ _ _ _ _
Descrierea produsului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Înainte de prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FuncĠiile ceasului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea accesoriilor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FuncĠii suplimentare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
20
21
21
22
23
24
Sfaturi utile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Îngrijirea úi curăĠarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ce trebuie făcut dacă... _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date tehnice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protejarea mediului înconjurător _ _ _ _ _
24
28
30
31
31
33
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
InformaĠii privind siguranĠa
Înainte de instalarea úi de utilizarea aparatului, citiĠi cu atenĠie instrucĠiunile furnizate.
Producătorul nu este responsabil dacă instalarea úi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri úi daune. PăstraĠi întotdeauna instrucĠiunile împreună cu aparatul pentru referinĠă ulterioară.
SiguranĠa copiilor úi a persoanelor
vulnerabile
Avertizare Risc de sufocare, de rănire
sau de provocare a unei incapacităĠi
funcĠionale permanente.
• Nu permiteĠi utilizarea aparatului de către
copii úi persoane cu capacităĠi fizice, senzoriale úi mentale reduse, sau lipsite de experienĠă úi cunoútinĠe. Aceste persoane
trebuie să fie supravegheate sau instruite
în legătură cu folosirea aparatului de către
o persoană răspunzătoare pentru siguranĠa
lor.
• Nu lăsaĠi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaĠi la îndemâna copiilor ambalajul
produsului.
• Nu lăsaĠi copiii úi animalele să se apropie
de aparat atunci când acesta este în funcĠiune sau când se răceúte. Componentele
accesibile sunt fierbinĠi.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranĠă pentru copii, vă recomandăm să-l activaĠi.
Instalarea
Avertizare Doar o persoană calificată va
instala acest aparat.
18
• ÎndepărtaĠi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaĠi
sau utilizaĠi.
• RespectaĠi instrucĠiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
• ProcedaĠi cu atenĠie sporită atunci când
mutaĠi aparatul deoarece acesta este greu.
PurtaĠi întotdeauna mănuúi de protecĠie.
• Nu trageĠi aparatul de mâner.
• RespectaĠi distanĠele minime faĠă de alte
aparate úi corpuri de mobilier.
• VerificaĠi dacă aparatul este instalat având
în jurul său structuri de siguranĠă.
• Laturile aparatului trebuie să rămână în
apropierea altor aparate sau unităĠi cu
aceeaúi înălĠime.
Conexiunea la reĠeaua electrică
Avertizare Risc de incendiu úi de
electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie realizate
de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• VerificaĠi dacă informaĠiile de natură electrică, specificate pe plăcuĠa cu datele tehnice, corespund sursei de tensiune. Dacă nu,
contactaĠi un electrician.
• FolosiĠi întotdeauna o priză cu protecĠie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiĠi adaptoare cu căi multiple úi cabluri prelungitoare.
• ProcedaĠi cu atenĠie pentru a nu deteriora
útecherul úi cablul de alimentare electrică.
www.zanussi.com
www.preciz.hu
•
•
•
•
•
•
•
ContactaĠi centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
Nu lăsaĠi cablurile de alimentare electrică
să intre în contact cu uúa aparatului, în
special atunci când uúa este fierbinte.
ProtecĠia la electrocutare a pieselor aflate
sub tensiune úi izolate trebuie fixată astfel
încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
IntroduceĠi útecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare. AsiguraĠi-vă că priza poate fi accesată după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaĠi la ea útecherul.
Nu trageĠi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. TrageĠi întotdeauna de útecher.
FolosiĠi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecĠia liniei, siguranĠe fuzibile (siguranĠele cu úurub trebuie scoase din suport), mecanisme de decuplare pentru scurgeri de curent úi contactoare.
InstalaĠia electrică trebuie să fie prevăzută
cu un dispozitiv de izolare, care vă permite
să deconectaĠi aparatul de la reĠea la toĠi
polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puĠin 3
mm.
Utilizarea
Avertizare Risc de rănire, arsuri sau de
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
UtilizaĠi acest aparat într-un mediu casnic.
Nu modificaĠi specificaĠiile acestui aparat.
Nu blocaĠi fantele de ventilaĠie.
Nu lăsaĠi aparatul nesupravegheat în timpul funcĠionării.
• DezactivaĠi aparatul după fiecare întrebuinĠare.
• Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcĠionării. Nu atingeĠi elementele de
încălzire care sunt în aparat. FolosiĠi întotdeauna mănuúi de protecĠie pentru a scoawww.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
te sau a pune în interior accesorii sau vase.
ProcedaĠi cu atenĠie la deschiderea uúii
aparatului atunci când aparatul este în
funcĠiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.
Nu acĠionaĠi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
Nu aplicaĠi presiune asupra uúii deschise.
Nu utilizaĠi aparatul ca suprafaĠă de lucru
sau ca loc de depozitare.
ğineĠi întotdeauna închisă uúa aparatului
atunci când acesta este în funcĠiune.
DeschideĠi uúa aparatului cu atenĠie. Utilizarea unor ingrediente cu conĠinut de alcool poate determina prezenĠa aburilor de
alcool în aer.
Nu lăsaĠi scânteile sau flăcările deschise
să intre în contact cu aparatul atunci când
deschideĠi uúa.
Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
Avertizare Pericol de deteriorare a
aparatului.
• Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
– Nu puneĠi vase sau alte obiecte în aparat
direct pe baza acestuia.
– Nu puneĠi folie din aluminiu direct pe baza aparatului.
– nu puneĠi apă direct în aparatul fierbinte.
– nu ĠineĠi vase umede úi alimente în interiorul aparatului după încheierea gătirii.
– procedaĠi cu atenĠie la demontarea sau
instalarea accesoriilor.
• Decolorarea emailului nu are niciun efect
asupra funcĠionării aparatului. Nu este un
defect în ceea ce priveúte garanĠia legală.
• FolosiĠi o cratiĠă adâncă pentru prăjiturile
siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care
pot fi permanente.
19
www.preciz.hu
Îngrijirea úi curăĠarea
Avertizare Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a aparatului.
• Înainte de a curăĠa aparatul, deconectaĠi-l
úi scoateĠi útecherul din priză.
• VerificaĠi dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor vitrate.
• ÎnlocuiĠi imediat panourile vitrate ale uúii
dacă acestea sunt deteriorate. ContactaĠi
Centrul de Service.
• AtenĠie când scoateĠi uúa aparatului.
Aceasta este grea!
• CurăĠaĠi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaĠă.
• Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariĠia unui incendiu.
• CurăĠaĠi aparatul cu o lavetă moale umedă.
UtilizaĠi numai detergenĠi neutri. Nu folosiĠi
produse abrazive, bureĠi abrazivi, solvenĠi
sau obiecte metalice.
• Dacă folosiĠi un spray pentru cuptor, respectaĠi instrucĠiunile de siguranĠă de pe
ambalaj.
• Nu curăĠaĠi emailul catalitic (dacă este cazul) cu nici un tip de detergent.
Bec interior
• Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat pentru acest aparat este destinat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizaĠi
în alte scopuri.
Avertizare Risc de electrocutare.
• DeconectaĠi aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul.
• FolosiĠi doar becuri cu aceleaúi specificaĠii.
Aruncarea la gunoi
Avertizare Risc de rănire sau de
sufocare.
• DeconectaĠi aparatul de la sursa de alimentare.
• TăiaĠi cablul electric úi îndepărtaĠi-l.
• ScoateĠi dispozitivul de blocare a uúii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.
Descrierea produsului
1
2
3
4
5 Indicatorul de temperatură
6 Grătar
5
7 Bec cuptor
8 Ventilator
6
5
7
4
12
3
8
2
1
9
11
10
1 Buton pentru funcĠiile cuptorului
2 Indicator alimentare electrică
3 Programator electronic
4 Buton pentru temperatură
20
9 Recipient pentru curăĠarea Aqua
10 Suportul pentru raft, detaúabil
11 PlăcuĠă date tehnice
12 PoziĠii rafturi
Accesoriile cuptorului
• Grătar
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
• Tavă de coacere mare aluminizată
Pentru prăjituri úi fursecuri.
• Ghidajele telescopice
Pentru a pune rafturi sau tăvi pe acestea.
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Înainte de prima utilizare
Avertizare ConsultaĠi capitolul
"InformaĠii privind siguranĠa".
CurăĠarea iniĠială
• ScoateĠi toate accesoriile úi suporturile rafturilor detaúabile (dacă este cazul).
• CurăĠaĠi aparatul înainte de prima utilizare.
Important ConsultaĠi capitolul "Îngrijirea úi
curăĠarea".
Reglarea orei
Trebuie să setaĠi ora înainte de a pune
în funcĠiune cuptorul.
Când conectaĠi aparatul la sursa de electricitate sau după o pană de curent, indicatorul
pentru Timp se aprinde intermitent.
Pentru a seta ora corectă apăsaĠi butoanele +
sau -.
După aproximativ cinci secunde, indicatorul
pentru timp încetează aprinderea intermitentă, iar afiúajul indică ora setată.
Pentru modificarea orei apăsaĠi în mod
până când indicatorul pentru
repetat
Timp se aprinde intermitent. FuncĠia Durată
sau Sfârúit
trebuie setate simultan.
Preîncălzirea
PreîncălziĠi aparatul gol pentru a arde grăsimile rămase.
1. SetaĠi funcĠia
úi temperatura maximă.
2. LăsaĠi aparatul să funcĠioneze timp de 45
minute.
3. SetaĠi funcĠia
úi temperatura maximă.
4. LăsaĠi aparatul să funcĠioneze timp de 15
minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinĠi decât de
obicei. Aparatul poate emite un miros úi fum.
Acest lucru este normal. AsiguraĠi-vă că
încăperea este aerisită suficient.
Utilizarea zilnică
Avertizare ConsultaĠi capitolul
"InformaĠii privind siguranĠa".
Activarea úi dezactivarea aparatului
1. Pentru a selecta o funcĠie rotiĠi butonul
corespunzător.
Indicatorul de alimentare se aprinde
atunci când aparatul funcĠionează.
2. Pentru a selecta o temperatură rotiĠi butonul corespunzător.
Când temperatura aparatului creúte, se
aprinde indicatorul de temperatură.
3. Pentru a dezactiva aparatul, rotiĠi butonul
pentru funcĠiile cuptorului úi butonul pentru temperatură în poziĠia Oprit.
FuncĠii cuptor
FuncĠia cuptorului
PoziĠia Oprit
www.zanussi.com
AplicaĠie
Aparatul este oprit.
21
www.preciz.hu
FuncĠia cuptorului
AplicaĠie
Lumină
Pentru a activa becul cuptorului fără nici o funcĠie de gătit.
Gătire convenĠională (încălzire de
sus + jos) / CurăĠare Aqua
Pentru a coace úi a prăji pe un singur nivel al cuptorului. Elementele de
încălzire aflate sus úi jos funcĠionează în acelaúi timp.
Pentru mai multe informaĠii despre CurăĠarea Aqua, consultaĠi capitolul
"Îngrijirea úi curăĠarea".
Gătire cu aer cald
Pentru a frige sau coace alimente cu aceeaúi temperatură de gătire, pe
mai mult de un raft, fără transfer de aromă.
Prepararea la
grătar
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantităĠi mici în mijlocul
raftului. Pentru a face pâine prăjită.
FuncĠiile ceasului
Programator electronic
1
2
1
1 Indicatoarele funcĠiei
2 Indicator timp
3 Buton +
4 Buton selectare
5 Buton -
5
4
3
FuncĠiile ceasului
Timpul
Ceas avertizor
AplicaĠie
Pentru a seta, modifica sau verifica timpul.
Pentru a seta timpul de numărătoare inversă. Această funcĠie nu are nici o influenĠă asupra funcĠionării cuptorului.
Durata
Pentru a seta cât timp trebuie să funcĠioneze aparatul.
Sfârúit
Pentru a seta ora când aparatul trebuie dezactivat.
PuteĠi folosi simultan Durată
úi Sfârúit
pentru a seta timpul când aparatul
trebuie activat úi, după aceea, dezactivat. SetaĠi mai întâi Durată
, apoi Sfârúit
.
22
Setarea funcĠiilor ceasului
1. Pentru Durată
úi Sfârúit
, setaĠi o
funcĠie úi temperatura. Acest lucru nu este necesar pentru Ceasul avertizor
.
www.zanussi.com
www.preciz.hu
2. ApăsaĠi repetat butonul Selectare până
când indicatorul funcĠiei corespunzătoare
a ceasului se aprinde intermitent.
torul funcĠiei se aprinde intermitent úi este emis un semnal sonor timp de două
minute.
În cazul funcĠiilor Durată
úi Sfârúit
, aparatul este dezactivat automat.
4. Pentru a opri semnalul, apăsaĠi un buton.
5. RotiĠi butonul pentru funcĠiile cuptorului úi
butonul pentru temperatură în poziĠia
oprit.
3. ApăsaĠi + sau - pentru a seta timpul pentru funcĠia necesară a ceasului.
Afiúajul prezintă indicatorul pentru funcĠia
ceasului pe care aĠi setat-o. După încheierea perioadei de timp setate, indica-
Anularea funcĠiilor ceasului
1. ApăsaĠi repetat butonul Selectare până
când indicatorul corespunzător funcĠiei
dorite se aprinde intermitent.
2. ğineĠi apăsat butonul -.
După câteva secunde simbolul funcĠiei
ceasului dispare.
Utilizarea accesoriilor
Înainte de a închide uúa cuptorului, verificaĠi
dacă aĠi împins ghidajele telescopice complet
în aparat.
Avertizare ConsultaĠi capitolul
"InformaĠii privind siguranĠa".
Ghidajele telescopice
Important PăstraĠi instrucĠiunile de instalare
de la ghidajele telescopice pentru utilizarea
lor ulterioară.
AtenĠie Nu curăĠaĠi ghidajele telescopice
în maúina de spălat vase. Nu lubrifiaĠi
ghidajele telescopice.
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteĠi monta sau scoate rafturile cu uúurinĠă.
°C
°C
2 PuneĠi grătarul pe
1 TrageĠi complet
în afară ghidajele te- ghidajele telescopilescopice din stânga ce, apoi împingeĠi-l
cu atenĠie în interioúi dreapta.
rul aparatului.
www.zanussi.com
23
www.preciz.hu
FuncĠii suplimentare
Suflantă cu aer rece
Când aparatul funcĠionează, suflanta cu aer
rece porneúte automat pentru a menĠine reci
suprafeĠele aparatului. Dacă opriĠi aparatul,
suflanta cu aer rece continuă să funcĠioneze
până când temperatura din aparat scade úi
aparatul se răceúte.
praîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni
acest lucru, cuptorul are un termostat de siguranĠă care întrerupe alimentarea cu curent.
În momentul în care temperatura scade, cuptorul se activează din nou în mod automat.
Termostatul de siguranĠă
FuncĠionarea incorectă a aparatului sau componentele defecte pot să cauzeze su-
Sfaturi utile
• Aparatul are cinci niveluri pentru rafturi.
NumăraĠi nivelurile rafturilor din partea de
jos a podelei aparatului.
• Aparatul are un sistem special care produce o circulaĠie naturală a aerului úi o reciclare constantă a aburului. Cu acest sistem
puteĠi găti într-un mediu cu aburi úi puteĠi
păstra preparatele moi în interior úi crocante la exterior. Reduce la minimum durata
de gătire úi consumul de energie.
• Umezeala poate produce condens în aparat sau pe panourile de sticlă ale uúii. Acest
lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se
îndepărteze întotdeauna de aparat atunci
când deschide uúa aparatului pe durata
gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsaĠi
aparatul să funcĠioneze timp de 10 minute
înainte de gătire.
• CurăĠaĠi umezeala rămasă după fiecare utilizare a aparatului.
• Nu puneĠi obiecte direct pe podeaua aparatului úi nu puneĠi folie din aluminiu pe componente atunci când gătiĠi. În caz contrar
este posibilă modificarea rezultatelor obĠinute úi se poate cauza deteriorarea stratului de email.
• Dacă utilizaĠi două tăvi de coacere în acelaúi timp, lăsaĠi un nivel liber între ele.
Gătirea cărnii úi a peútelui
• UtilizaĠi o tavă de scurgere pentru alimentele foarte grase pentru a evita petele pe
cuptor care pot fi permanente.
• LăsaĠi carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se
prelingă afară.
• Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, se recomandă adăugarea de puĠină apă în tava de
scurgere. Pentru a preveni condensarea
fumului, adăugaĠi apă de fiecare dată după
ce se evaporă.
Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de alimente,
de consistenĠa úi volumul lor.
La început, monitorizaĠi performanĠa când
gătiĠi. GăsiĠi cele mai bune setări (setarea
căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele,
reĠetele úi cantităĠile dvs. când utilizaĠi acest
aparat.
Coacerea prăjiturilor
• Nu deschideĠi uúa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
24
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Tabele pentru coacere úi frigere
PRĂJITURI
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenĠională (încălzire
de sus + jos)
Gătire cu aer
cald
Durate de
gătire
[min]
ObservaĠii
Nivel
raft
Temp
[°C]
Nivel
raft
Temp
[°C]
ReĠete cu compoziĠie bătută cu
telul
2
170
3
160
45 - 60
Într-o formă pentru prăjituri
Aluat fraged
2
170
3
160
20 - 30
Într-o formă pentru prăjituri
Prăjitură cu
brânză úi lapte
bătut
1
170
1
160
70 - 80
Într-o formă pentru prăjituri
de 26 cm pe un grătar
Prăjitură cu mere (plăcintă cu
mere)
2
170
2 (stânga úi
dreapta)
160
80 - 100
În două forme pentru prăjituri de 20 cm pe un grătar1)
ùtrudel
3
175
2
150
60 - 80
Într-o tavă de coacere
Tartă cu gem
2
170
2 (stânga úi
dreapta)
165
30 - 40
Într-o formă pentru prăjituri
de 26 cm
Pandiúpan
2
170
2
160
50 - 60
Într-o formă pentru prăjituri
de 26 cm
Tort de crăciun/
tort bogat în
fructe
2
170
2
150
90 - 120
Într-o formă pentru prăjituri
de 20 cm1)
Prăjitură cu prune
1
175
2
160
50 - 60
Într-o tavă de pâine1)
Prăjituri mici - pe
un nivel
3
170
3
140 150
20 - 30
Într-o tavă de coacere
Prăjituri mici - pe
două niveluri
-
-
2 úi 4
140 150
25 - 35
Într-o tavă de coacere
BiscuiĠi / patiserie - pe un nivel
3
140
3
140 150
30 - 35
Într-o tavă de coacere
BiscuiĠi / patiserie - pe două niveluri
-
-
2 úi 4
140 150
35 - 40
Într-o tavă de coacere
Bezele
3
120
3
120
80 - 100
Într-o tavă de coacere
Chifle dulci
3
190
3
180
15 - 20
Într-o tavă de coacere1)
Eclere
3
190
3
170
25 - 35
Într-o tavă de coacere
Tarte
2
180
2
170
45 - 70
Într-o formă pentru prăjituri
de 20 cm
www.zanussi.com
25
www.preciz.hu
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenĠională (încălzire
de sus + jos)
Gătire cu aer
cald
Durate de
gătire
[min]
ObservaĠii
Nivel
raft
Temp
[°C]
Nivel
raft
Temp
[°C]
Tort cu multe
fructe
1
160
2
150
110 - 120
Într-o formă pentru prăjituri
de 24 cm
Sandviú Victoria
1
170
1 (stânga úi
dreapta)
160
50 - 60
Într-o formă pentru prăjituri
de 20 cm1)
1) PreîncălziĠi cuptorul timp de 10 minute.
PÂINE ùI PIZZA
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenĠională (încălzire
de sus + jos)
Gătire cu aer
cald
Durate de
gătire
[min]
ObservaĠii
Nivel
raft
Temp
[°C]
Nivel
raft
Temp
[°C]
Pâine albă
1
190
1
190
60 - 70
1 - 2 bucăĠi, 500 g per bucată1)
Pâine de secară
1
190
1
180
30 - 45
Într-o tavă de pâine
Pizza
1
230 250
1
230 250
10 - 20
Într-o tavă de coacere sau
tavă pentru friptură1)
Pateuri
3
200
3
190
10 - 20
Într-o tavă de coacere1)
Durate de
gătire
[min]
ObservaĠii
1) PreîncălziĠi timp de 10 minute.
TARTE
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenĠională (încălzire
de sus + jos)
Gătire cu aer
cald
Nivel
raft
Temp
[°C]
Nivel
raft
Temp
[°C]
Tarte cu paste
2
200
2
180
40 - 50
Într-o formă
Tarte cu legume
2
200
2
175
45 - 60
Într-o formă
Tartă cu slănină
úi omletă
1
180
1
180
50 - 60
Într-o formă1)
Lasagne
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Într-o formă1)
Paste Cannelloni
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Într-o formă1)
1) PreîncălziĠi timp de 10 minute.
CARNE
26
www.zanussi.com
www.preciz.hu
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenĠională (încălzire de
sus + jos)
Gătire cu aer
cald
Durate de
gătire
[min]
ObservaĠii
Nivel
raft
Temp
[°C]
Nivel
raft
Temp
[°C]
Vită
2
200
2
190
50 - 70
Pe un grătar
Porc
2
180
2
180
90 - 120
Pe un grătar
ViĠel
2
190
2
175
90 - 120
Pe un grătar
Friptură de vită
englezească, în
sânge
2
210
2
200
50 - 60
Pe un grătar
Friptură de vită
englezească,
gătită mediu
2
210
2
200
60 - 70
Pe un grătar
Friptură de vită
englezească, bine făcută
2
210
2
200
70 - 75
Pe un grătar
Ceafă de porc
2
180
2
170
120 - 150
Cu úorici
Picior de porc
2
180
2
160
100 - 120
Două bucăĠi
Miel
2
190
2
175
110 - 130
Pulpă
Pui
2
220
2
200
70 - 85
Întreg
Curcan
2
180
2
160
210 - 240
Întreg
RaĠă
2
175
2
220
120 - 150
Întreagă
Gâscă
2
175
1
160
150 - 200
Întreagă
Iepure
2
190
2
175
60 - 80
BucăĠi
Iepure de câmp
2
190
2
175
150 - 200
BucăĠi
Fazan
2
190
2
175
90 - 120
Întreg
Durate de
gătire
[min]
ObservaĠii
PEùTE
TIP DE MÂNCARE
Gătire convenĠională (încălzire
de sus + jos)
Gătire cu aer
cald
Nivel
raft
Temp
[°C]
Nivel
raft
Temp
[°C]
Păstrăv/Doradă
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 peúti
Ton/Somon
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileuri
Prepararea la grătar
PreîncălziĠi cuptorul timp de 10 minute,
înainte de gătire.
www.zanussi.com
27
www.preciz.hu
Cantitate
TIP DE MÂNCARE
Prepararea la grătar
Durate de gătire [min]
BucăĠi
[g]
Nivel raft
Temp [°C]
Pe o parte
Pe cealaltă
parte
File bucăĠi
4
800
4
max.
12-15
12-14
Friptură de vită
4
600
4
max.
10-12
6-8
CârnaĠi
8
-
4
max.
12-15
10-12
Cotlet de porc
4
600
4
max.
12-16
12-14
Pui (tăiat în două)
2
1000
4
max.
30-35
25-30
Kebab
4
-
4
max.
10-15
10-12
Piept de pui
4
400
4
max.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
max.
20-30
-
File de peúte
4
400
4
max.
12-14
10-12
Pâine prăjită cu garnitură
4-6
-
4
max.
5-7
-
Pâine prăjită
4-6
-
4
max.
2-4
2-3
InformaĠii despre acrilamide
Important Conform celor mai noi informaĠii
útiinĠifice, dacă vă gătiĠi mâncarea cu crustă
arsă (mai ales cea care conĠine amidon),
acrilamidele pot fi un factor de risc al
sănătăĠii. De aceea, vă recomandăm să gătiĠi
la cele mai mici temperaturi úi să nu vă
rumeniĠi prea mult mâncarea.
Îngrijirea úi curăĠarea
Avertizare ConsultaĠi capitolul
"InformaĠii privind siguranĠa".
• CurăĠaĠi partea din faĠă a cuptorului cu o
cârpă moale, apă caldă úi agent de curăĠare.
• UtilizaĠi un agent de curăĠare obiúnuit pentru a curăĠa suprafeĠele metalice.
• CurăĠaĠi interiorul cuptorului după fiecare
utilizare. Astfel, puteĠi îndepărta murdăria
mai uúor úi aceasta nu se mai arde.
• CurăĠaĠi murdăria rezistentă cu produs special de curăĠat cuptorul.
• CurăĠaĠi toate accesoriile cuptorului după
fiecare utilizare úi uscaĠi-le. FolosiĠi o lavetă
moale cu apă caldă úi un agent de curăĠare.
• Dacă aveĠi accesorii anti-aderente, nu le
curăĠaĠi utilizând agenĠi agresivi, obiecte cu
margini ascuĠite sau în maúina de spălat
vase. Stratul anti-aderent poate fi distrus.
28
Pentru modelele din inox sau aluminiu:
CurăĠaĠi uúa cuptorului numai cu un burete
ud. UscaĠi-o cu o lavetă moale.
A nu se folosi bureĠi din sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece acestea pot deteriora suprafaĠa cuptorului. CurăĠaĠi panoul de
comandă al cuptorului cu aceeaúi precauĠie.
CurăĠarea garniturii uúii
• VerificaĠi la intervale regulate garnitura uúii.
Garnitura uúii se află în jurul cadrului cavităĠii cuptorului. Nu utilizaĠi aparatul dacă
garnitura uúii este deteriorată. ContactaĠi
Centrul de Service.
• Pentru a curăĠa garnitura uúii consultaĠi informaĠiile generale despre curăĠenie.
Suporturile raftului
Pentru a curăĠa pereĠii laterali puteĠi scoate
suportul rafturilor.
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Scoaterea suporturilor pentru rafturi
2
1
1 TrageĠi partea din 2 TrageĠi partea din
spate a suportului
faĠă a suportului
pentru raft pentru a
grătarelor afară din
o îndepărta de pereperetele lateral.
tele lateral úi scoateĠi-o în afară.
Instalarea suporturilor pentru rafturi
InstalaĠi suporturile pentru rafturi în ordine inversă.
Capetele rotunde ale suporturilor pentru
rafturi trebuie îndreptate spre înainte.
CurăĠare cu apă
Procedura de curăĠare Aqua utilizează aburul
pentru a îndepărta resturile de grăsimi úi de
mâncare din cuptor.
1. PuneĠi 300 ml de apă în recipientul pentru
curăĠare Aqua din partea de jos a cuptorului.
2. SetaĠi funcĠia cuptorului
.
3. SetaĠi temperatura la 90 °C.
4. LăsaĠi aparatul să funcĠioneze timp de 30
de minute.
5. DezactivaĠi aparatul úi lăsaĠi-l să se
răcească.
6. Când aparatul este rece, curăĠaĠi suprafeĠele interne ale cuptorului cu o lavetă.
Avertizare VerificaĠi dacă aparatul este
rece înainte de a-l atinge. Pericol de
arsuri.
Înainte de a schimba becul cuptorului:
• DezactivaĠi cuptorul.
• DecuplaĠi siguranĠele din tablou sau dezactivaĠi întrerupătorul.
PuneĠi o cârpă pe fundul cuptorului pentru a preveni deteriorarea becului cuptorului úi a capacului de sticlă.
Întotdeauna ĠineĠi becul halogen cu ajutorul
unei cârpe pentru a preveni arderea reziduurilor de grăsime pe bec.
1. RotiĠi capacul de sticlă la stânga úi scoateĠi-l.
2. CurăĠaĠi capacul de sticlă.
3. ÎnlocuiĠi becul cuptorului cu altul corespunzător, rezistent la o temperatură de
300 °C.
UtilizaĠi acelaúi tip de bec de cuptor.
4. InstalaĠi capacul de sticlă.
CurăĠarea uúii cuptorului
Uúa cuptorului este prevăzută cu două panouri de sticlă. PuteĠi să scoateĠi uúa cuptorului úi panoul intern de sticlă pentru a le
curăĠa.
Uúa cuptorului se poate închide dacă încercaĠi să scoateĠi panoul intern de sticlă
înainte de a scoate uúa cuptorului.
1 DeschideĠi complet uúa úi apucaĠi
de cele două balamale ale uúii.
2 RidicaĠi úi rotiĠi
pârghiile de pe cele
două balamale.
Bec cuptor
Avertizare AveĠi grijă când schimbaĠi
becul cuptorului. Există pericol de
electrocutare.
www.zanussi.com
29
www.preciz.hu
CurăĠaĠi panoul de sticlă cu apă caldă úi
săpun. UscaĠi cu grijă panoul de sticlă.
Instalarea uúii cuptorului úi a panoului de
sticlă
3 ÎnchideĠi uúa cup- 4 PuneĠi uúa pe o
torului până la prima lavetă moale, pe o
poziĠie de deschide- suprafaĠă stabilă.
re (jumătate). Apoi
trageĠi spre înainte úi
scoateĠi uúa din locaú.
După terminarea procedurii de curăĠare, remontaĠi panoul de sticlă úi uúa cuptorului. FaceĠi paúii de mai sus în ordine inversă.
Zona serigrafiată trebuie îndreptată cu faĠa
spre partea interioară a uúii. După instalare,
asiguraĠi-vă că suprafaĠa cadrului panoului de
sticlă din zonele serigrafiate nu prezintă asperităĠi la atingere.
AsiguraĠi-vă că aĠi montat panoul intern de
sticlă în poziĠia corectă. ConsultaĠi imaginea.
90°
5 Pentru a scoate
panoul intern de
sticlă eliberaĠi sistemul de blocare.
1
6 RotiĠi cele două
dispozitive de fixare
la 90° úi scoateĠi-le
din locaúurile lor.
2
7 RidicaĠi cu atenĠie
panoul de sticlă (pasul 1) úi scoateĠi-l
(pasul 2).
Ce trebuie făcut dacă...
Avertizare ConsultaĠi capitolul
"InformaĠii privind siguranĠa".
30
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Problemă
Cauză posibilă
SoluĠie
Cuptorul nu se încălzeúte.
Aparatul este oprit.
ActivaĠi aparatul.
Cuptorul nu se încălzeúte.
Ceasul nu este setat.
SetaĠi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeúte.
Nu au fost efectuate setările necesare.
VerificaĠi dacă setările sunt corecte.
Cuptorul nu se încălzeúte.
SiguranĠa din tabloul de siguranĠe este decuplată.
VerificaĠi siguranĠa. Dacă siguranĠa se declanúează de mai
multe ori, contactaĠi un electrician calificat.
Becul cuptorului nu funcĠionează.
Becul cuptorului este defect.
ÎnlocuiĠi becul cuptorului.
Afiúajul indică 12.00.
Alimentarea a fost întreruptă.
SetaĠi ceasul.
Aburul úi condensul se aúează
pe alimente úi în interiorul cuptorului.
AĠi lăsat vasul cu mâncare prea
mult timp în cuptor.
Nu lăsaĠi vasele cu mâncare în
cuptor mai mult de 15-20 minute
după terminarea gătitului.
Dacă nu puteĠi găsi singur o soluĠie la problemă, contactaĠi dealerul sau centrul de service.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuĠa cu date tehnice. Aceasta
este amplasată pe cadrul frontal din interiorul
cuptorului.
Vă recomandăm să notaĠi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Numărul produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
Date tehnice
Tensiune
230 V
FrecvenĠă
50 Hz
Instalarea
Avertizare ConsultaĠi capitolul
"InformaĠii privind siguranĠa".
www.zanussi.com
31
www.preciz.hu
Încorporarea
548
20
558
min. 550
20
600
573
min. 560
589
594
5
A
B
min. 550
20
590
min. 560
Conectarea la alimentarea electrică
Avertizare Conectarea electrică trebuie
efectuată numai de către o persoană
calificată.
Producătorul nu este responsabil dacă
nu respectaĠi măsurile de siguranĠă descrise în capitolul „InformaĠii privind siguranĠa”.
Acest aparat este livrat cu fiúă úi cablu de conectare electrică.
Cablu
Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare
sau înlocuire: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BBF.
Pentru secĠiunea cablului consultaĠi puterea
totală consumată (de pe plăcuĠa cu date tehnice) úi tabelul:
32
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Putere totală absorbită
SecĠiunea cablului
maxim 1380 W
3 x 0,75 mm²
maxim 2300 W
3 x 1 mm²
maxim 3680 W
3 x 1,5 mm²
Cablul de masă (cablul verde/galben) trebuie
să fie cu 2 cm mai lung decât cele de fază úi
de nul (cablurile albastru úi maro).
Protejarea mediului înconjurător
Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice úi
electronice. Asigurându-vă că aĠi eliminat în
mod corect produsul, ajutaĠi la evitarea
potenĠialelor consecinĠe negative pentru
mediul înconjurător úi pentru sănătatea
persoanelor, consecinĠe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
www.zanussi.com
produs. Pentru mai multe informaĠii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaĠi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deúeurilor sau magazinul de la
care l-aĠi achiziĠionat.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice
úi reciclabile. Componentele din plastic sunt
marcate cu abrevieri internaĠionale precum
PE, PS, etc. AruncaĠi ambalajele în containerele corespunzătoare din locurile amenajate
special pentru colectarea deúeurilor.
33
www.preciz.hu
øçindekiler
Güvenlik bilgileri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ürün tanÕmÕ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ølk KullanÕmdan Önce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Günlük kullanÕm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Saat fonksiyonlarÕ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
AksesuarlarÕn kullanÕlmasÕ _ _ _ _ _ _ _ _
Ek fonksiyonlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
36
37
37
38
39
40
YararlÕ ipuçlarÕ ve bilgiler _ _ _ _ _ _ _ _ _
BakÕm ve temizlik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Servisi aramadan önce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teknik veriler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montaj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Çevreyle ilgili bilgiler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
40
44
46
46
47
48
Önceden haber verilmeksizin de÷iúiklik yapma hakkÕ saklÕdÕr.
Güvenlik bilgileri
CihazÕn montajÕndan ve kullanÕmÕndan önce,
verilen talimatlarÕ dikkatlice okuyun. Üretici,
yanlÕú bir montajÕn ve kullanÕmÕn hasara neden olmasÕ durumunda sorumluluk kabul etmez. Kullanma kÕlavuzunu ileride kullanÕm
için daima cihazÕn yakÕnÕnda bulundurun.
ÇocuklarÕn ve tehlikeye açÕk kiúilerin
güvenli÷i
UyarÕ Bo÷ulma, yaralanma ya da kalÕcÕ
sakatlÕk riski vardÕr.
• Çocuklar dahil olmak üzere, fiziksel ve
mental kapasiteleri düúük veya cihazÕn kullanÕmÕna yönelik deneyimi ve bilgisi olmayan kiúilerin cihazÕ kullanmalarÕna izin vermeyin. Bu kiúiler cihazÕ, güvenliklerinden
sorumlu olan bir kiúinin denetimi altÕnda veya cihazÕn kullanÕmÕ hakkÕnda bu kiúi tarafÕndan bilgilendirilmek kaydÕyla kullanabilir.
• Bu cihaz, çocuklarÕn oynayabilece÷i bir
oyuncak de÷ildir.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun.
• Cihaz çalÕúÕrken veya so÷uma aúamasÕndayken çocuklarÕ ve evcil hayvanlarÕ cihazdan uzak tutun. Eriúilebilir parçalar sÕcaktÕr.
• Cihazda çocuk güvenli÷i aygÕtÕ varsa bu
aygÕtÕ etkinleútirmenizi tavsiye ederiz.
Montaj
UyarÕ CihazÕn montajÕ sadece kalifiye bir
kiúi tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr.
• Tüm ambalajlarÕ çÕkarÕn.
34
• HasarlÕ bir cihazÕ monte etmeyin ya da kullanmayÕn.
• Cihazla birlikte verilen montaj talimatÕna
uyun.
• A÷Õr oldu÷undan, cihazÕ taúÕrken daima dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri
kullanÕn.
• CihazÕ kulpundan çekmeyin.
• Di÷er cihazlar ve üniteler arasÕnda olmasÕ
gereken minimum mesafeyi koruyun.
• CihazÕn güvenli yapÕlarÕn altÕna ve yanÕna
kurulmasÕnÕ sa÷layÕn.
• CihazÕn her iki yanÕ aynÕ boydaki dü÷er cihaz ve ünitelerle yan yana olmalÕdÕr.
Elektrik ba÷lantÕsÕ
UyarÕ YangÕn ve elektrik çarpmasÕ riski
vardÕr.
• Tüm elektrik ba÷lantÕlarÕ kalifiye bir elektrikçi tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr.
• Cihaz topraklanmalÕdÕr.
• Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin elektrik
beslemesine uygun oldu÷undan emin olun.
Aksi durumda, bir elektrikçiyi arayÕn.
• Her zaman do÷ru monte edilmiú, darbelere
dayanÕklÕ bir priz kullanÕn.
• Priz ço÷altÕcÕlarÕ ve uzatma kablolarÕ kullanmayÕn.
• Elektrik fiúine ve kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. HasarlÕ bir kabloyu
de÷iútirmek için yetkili servise ya da bir
elektrikçiye baúvurun.
www.zanussi.com
www.preciz.hu
• Özellikle kapak sÕcak oldu÷unda, elektrik
kablolarÕnÕn cihazÕn kapa÷Õna temas etmesini engelleyin.
• AkÕm taúÕyan ve izole edilmiú parçalarÕn
úok korumasÕ araç kullanÕlmaksÕzÕn çÕkarÕlamayacak úekilde takÕlmalÕdÕr.
• Fiúi prize sadece montaj tamamlandÕktan
sonra takÕn. Montajdan sonra elektrik fiúine
eriúilebildi÷inden emin olun.
• Priz gevúemiúse fiú takmayÕn.
• CihazÕn fiúini prizden çÕkarmak için elektrik
kablosunu çekmeyiniz. Her zaman fiúten
tutarak çekin.
• Sadece do÷ru yalÕtÕm malzemelerini kullanÕn: hat koruyucu devre kesiciler, sigortalar
(yuvasÕndan çÕkarÕlan vidalÕ tip sigortalar),
toprak kaça÷Õ kesicileri ve kontaktörler.
• Elektrik tesisatÕ cihazÕn ana úebeke ba÷lantÕsÕnÕ tüm kutuplardan kesebilmenize olanak sa÷layan bir yalÕtÕm malzemesine sahip olmalÕdÕr. YalÕtÕm malzemesinin kontak
açÕklÕ÷ÕnÕn geniúli÷i en az 3 mm olmalÕdÕr.
KullanÕm
UyarÕ Yaralanma, yanÕk ya da elektrik
çarpmasÕ veya patlama riski vardÕr.
• Bu cihazÕ ev ortamÕnda kullanÕn.
• Bu cihazÕn teknik özelliklerini de÷iútirmeyin.
• HavalandÕrma boúluklarÕnÕn kapalÕ olmadÕ÷Õndan emin olun.
• Cihaz çalÕúÕr durumdayken denetimsiz bÕrakmayÕn.
• Her kullanÕmdan sonra cihazÕ kapatÕn.
• ÇalÕúÕr konumdayken cihazÕn içi sÕcak hale
gelir. CihazÕn ÕsÕtÕcÕ elemanlarÕna dokunmayÕn. Cihazdan aksesuar veya fÕrÕn kabÕ
alÕr ya da koyarken her zaman fÕrÕn eldiveni
kullanÕn.
• ÇalÕúÕr konumdayken cihaz kapa÷ÕnÕ dikkatli úekilde açÕn. SÕcak hava çÕkabilir.
• CihazÕ Õslak eller ile ya da su ile temas halindeyken kullanmayÕn.
• AçÕk kapa÷a baskÕ uygulamayÕn.
• CihazÕ bir çalÕúma tezgahÕ veya bir eúya
koyma masasÕ gibi kullanmayÕn.
www.zanussi.com
• Cihaz çalÕúÕrken cihaz kapa÷ÕnÕ her zaman
kapalÕ tutun.
• Cihaz kapa÷ÕnÕ dikkatlice açÕn. Alkollü malzemeler kullanÕlmasÕ, alkol ve havanÕn karÕúmasÕna neden olabilir.
• Kapa÷Õ açarken cihaza kÕvÕlcÕm veya çÕplak
alev temas etmemesine dikkat edin.
• CihazÕn içine, üzerine veya yakÕnÕna yanÕcÕ
ürünler ya da yanÕcÕ ürünlerle ÕslanmÕú eúyalar koymayÕn.
UyarÕ CihazÕn zarar görme riski vardÕr.
• Emaye kÕsmÕn hasar görmesini veya renginin solmasÕnÕ önlemek için:
– FÕrÕn kabÕ veya di÷er cisimleri do÷rudan
cihazÕn alt kÕsmÕna koymayÕn.
– Alüminyum folyoyu do÷rudan cihazÕn alt
kÕsmÕna koymayÕn.
– sÕcak cihaza do÷rudan su koymayÕn.
– yemek piúirmeyi bitirdikten sonra Õslak tabak ve yiyecekleri cihaza koymayÕn.
– aksesuarlarÕ çÕkarÕrken ve koyarken dikkatli olun.
• Emaye kÕsmÕn renginin solmasÕ cihazÕn
performansÕnÕ etkilemez. Garanti úartlarÕ
uyarÕnca bu bir kusur de÷ildir.
• Yaú pasta için piúirme kabÕ kullanÕn. Meyve
sularÕ kalÕcÕ paslanmalara neden olabilir.
BakÕm ve Temizlik
UyarÕ Yaralanma, yangÕn veya cihazÕn
zarar görme riski söz konusudur.
• BakÕm iúleminden önce, cihazÕ devre dÕúÕ
bÕrakÕn ve elektrik fiúini prizden çekin.
• CihazÕn so÷uk oldu÷undan emin olun. Cam
panellerin kÕrÕlma riski vardÕr.
• Hasar gördüklerinde kapÕ cam panellerini
hemen de÷iútirin. Yetkili servisi arayÕn.
• Kapa÷Õ cihazdan çÕkarÕrken dikkatli olun.
Kapak a÷ÕrdÕr!
• Yüzey malzemesinin bozulmasÕnÕ önlemek
için cihazÕ düzenli olarak temizleyin.
• Cihazda ya÷ veya yiyecek bÕrakÕlmasÕ yangÕna neden olabilir.
• CihazÕ yumuúak nemli bir bezle temizleyin.
Sadece nötr deterjanlar kullanÕn. AúÕndÕrÕcÕ
35
www.preciz.hu
ürünleri, aúÕndÕrÕcÕ temizleme bezlerini, çözücüleri veya metal cisimleri kullanmayÕn.
• FÕrÕn spreyi kullanÕyorsanÕz ambalajdaki
güvenlik talimatlarÕna uyun.
• Katalitik emayeyi (mümkünse) deterjanla
temizlemeyin.
FÕrÕn içi aydÕnlatma
• Bu cihaz için kullanÕlan halojen lamba veya
fÕrÕn içi aydÕnlatma lambasÕ türü, sadece ev
cihazlarÕ içindir. Evin aydÕnlatÕlmasÕ için kullanmayÕn.
UyarÕ Elektrik çarpmasÕ riski.
• LambayÕ de÷iútirmeden önce cihaz fiúini
prizden çekin.
• Sadece aynÕ özelliklerdeki lambalarÕ kullanÕn.
Elden çÕkarma
UyarÕ Yaralanma ya da bo÷ulma riski.
• CihazÕn fiúini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atÕn.
• ÇocuklarÕn ve hayvanlarÕn cihazda kapalÕ
kalmasÕnÕ önlemek için kapÕ kilit dilini çÕkarÕn.
Üretici / øhracatçÕ :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
KullanÕm Ömrü Bilgisi :
KullanÕm ömrü küçük ev aletlerinde 7 yÕl,
di÷er beyaz eúya ürünlerinde ise 10 yÕldÕr.
KullanÕm ömrü, üretici ve/veya ithalatçÕ
firmanÕn cihazÕnÕzla ilgili yedek parça temini
ve bakÕm süresini ifade eder.
Ürün tanÕmÕ
1
2
3
4
6 Izgara
7 FÕrÕn aydÕnlatmasÕ
5
8 Fan
9 Suyla temizleme haznesi
6
5
4
12
3
7
10 Klipsli raf deste÷i, çÕkarÕlabilir
11 Bilgi etiketi
8
12 Raf konumlarÕ
2
1
9
11
10
1 FÕrÕn fonksiyon dü÷mesi
2 Güç göstergesi
3 Elektronik programlayÕcÕ
4 SÕcaklÕk dü÷mesi
FÕrÕn aksesuarÕ
• Tel raf
Piúirme kaplarÕ, kek kalÕplarÕ, kÕzartmalar
için.
• Alüminyum kaplama geniú piúirme tepsisi
Kekler ve bisküviler için.
• Teleskobik raylar
Üzerine raflar veya tepsiler yerleútirmek
içindir.
5 SÕcaklÕk göstergesi
36
www.zanussi.com
www.preciz.hu
ølk KullanÕmdan Önce
UyarÕ "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakÕn.
ølk temizlik
• Bütün aksesuar ve klipsli raf desteklerini çÕkarÕn (varsa).
• CihazÕ ilk kullanÕm öncesinde temizleyin.
Önemli "BakÕm ve Temizlik" bölümüne bakÕn.
ZamanÕ ayarlama
FÕrÕnÕ çalÕútÕrmadan önce saati ayarlamanÕz gerekir.
CihazÕ elektrik úebekesine ba÷ladÕ÷ÕnÕzda veya bir elektrik kesintisi sonrasÕnda Zaman
fonksiyonu yanÕp söner.
Do÷ru saati ayarlamak için + ya da - tuúuna
basÕn.
YaklaúÕk beú saniye sonra yanÕp sönme iúlemi durur ve gösterge ekranÕnda ayarladÕ÷ÕnÕz
saat gösterilir.
Saati de÷iútirmek için
tuúuna Zaman
fonksiyonu göstergesi yanÕp sönene kave Bitiú
dar tekrar tekrar basÕn. Süre
fonksiyonunu aynÕ anda ayarlamamalÕsÕnÕz.
Ön ÕsÕtma
Kalan ya÷ kalÕntÕlarÕnÕn yanmasÕ için boú cihazÕ önceden ÕsÕtÕn.
1.
fonksiyonunu ve maksimum sÕcaklÕ÷Õ
ayarlayÕn.
2. CihazÕ 45 dakika çalÕútÕrÕn.
3.
fonksiyonunu ve maksimum sÕcaklÕ÷Õ
ayarlayÕn.
4. CihazÕ 15 dakika çalÕútÕrÕn.
Aksesuarlar normalden daha fazla ÕsÕnabilir.
Cihazdan koku ve duman yayÕlabilir. Bu normal bir durumdur. Hava akÕúÕnÕn yeterli oldu÷undan emin olun.
Günlük kullanÕm
UyarÕ "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakÕn.
CihazÕn etkinleútirilmesi ve devre dÕúÕ
bÕrakÕlmasÕ
1. FÕrÕn fonksiyonlarÕ kontrol dü÷mesini bir
fÕrÕn fonksiyonuna çevirin.
Cihaz çalÕúÕrken güç göstergesi yanar.
2. SÕcaklÕk kontrol dü÷mesini bir sÕcaklÕ÷a
ayarlayÕn.
CihazÕn içindeki sÕcaklÕk artarken sÕcaklÕk
göstergesi yanar.
3. CihazÕ devre dÕúÕ bÕrakmak için fÕrÕn fonksiyon dü÷mesi ile sÕcaklÕk kontrol dü÷mesini KapalÕ konuma getirin.
FÕrÕn fonksiyonlarÕ
FÕrÕn fonksiyonu
KapalÕ konumu
www.zanussi.com
Uygulama
Cihaz kapalÕdÕr.
37
www.preciz.hu
FÕrÕn fonksiyonu
Uygulama
Lamba
FÕrÕn lambasÕnÕ bir piúirme fonksiyonunu kullanmadan etkinleútirmek
içindir.
Üst + Alt IsÕtma /
Suyla Temizleme
Tek bir fÕrÕn rafÕnda piúirme ve kÕzartma yapmak içindir. Üst ve alt ÕsÕtÕcÕ
elemanlarÕ aynÕ anda çalÕúÕr.
Suyla Temizleme hakkÕnda daha fazla bilgi için "BakÕm ve temizlik" bölümüne bakÕn.
FanlÕ Piúirme
AynÕ piúirme sÕcaklÕ÷Õ gerektiren yemekleri birden fazla rafÕ kullanarak
ve aromalarÕ karÕúmadan kÕzartma veya kÕzartma ve piúirme yapmak
içindir.
Izgara
Az miktardaki yassÕ yiyecekleri rafÕn ortasÕnda Õzgara yapmak içindir.
KÕzartma yapmak içindir.
Saat fonksiyonlarÕ
Elektronik programlayÕcÕ
1
2
1
1 Fonksiyon göstergeleri
2 Zaman ekranÕ
3 + tuúu
4 Seçme tuúu
5 - tuúu
5
4
3
Saat fonksiyonu
Zaman
Mekanik Zaman AyarÕ
KullanÕldÕ÷Õ iúlemler
Günün saatini ayarlamak, de÷iútirmek veya kontrol etmek içindir.
Geri sayÕm süresi ayarlamak içindir. Bu fonksiyonun fÕrÕnÕn çalÕúmasÕ
üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Süre
CihazÕn ne kadar çalÕúaca÷ÕnÕ ayarlamak içindir.
Bitiú
CihazÕn ne zaman durmasÕ gerekti÷ini ayarlamak içindir.
CihazÕn kapanÕp açÕlmasÕ gereken duve Bitiú
fonksiyonrumlarda, Süre
larÕnÕ aynÕ anda kullanabilirsiniz. Önce Süre
38
fonksiyonunu
ayarlayÕn.
, sonra Bitiú fonksiyonunu
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Saat fonksiyonlarÕnÕn ayarlanmasÕ
1. Süre
ve Bitiú
için bir fÕrÕn fonksiyonu ve sÕcaklÕ÷Õ ayarlayÕn. Bu Mekanik Zaman AyarÕ
için gerekli de÷ildir.
2. Gerekli saat fonksiyonuna ait gösterge
yanÕp sönene kadar Seçim tuúuna tekrar
tekrar basÕn.
Gösterge ekranÕ ayarladÕ÷ÕnÕz saat fonksiyonunu gösterir. Ayarlanan zaman sona
erdi÷inde, gösterge ekranÕ yanÕp söner
ve iki dakika boyunca sesli bir uyarÕ duyulur.
Süre
ve Bitiú
fonksiyonlarÕ ile cihaz otomatik olarak devre dÕúÕ bÕrakÕlÕr.
4. Sinyali kapamak için bir dü÷meye basÕn.
5. FÕrÕn fonksiyonlarÕnÕn ve sÕcaklÕk ayarÕnÕn
kontrol dü÷melerini kapalÕ konuma getirin.
3. Gerekli saat fonksiyonunu ayarlamak için
+ veya - tuúuna basÕn.
Saat fonksiyonlarÕnÕn iptal edilmesi
1. Seçim tuúuna gerekli fonksiyon göstergesi yanÕp sönünceye kadar arka arkaya
basÕn.
2. - tuúuna basÕn ve basÕlÕ tutun.
Saat fonksiyonu birkaç saniye sonra devre dÕúÕ kalÕr.
AksesuarlarÕn kullanÕlmasÕ
FÕrÕn kapÕsÕnÕ kapatmadan önce teleskobik
raylarÕ tamamen cihazÕn içine itti÷inizden
emin olun.
UyarÕ "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakÕn.
Teleskobik raylar
Önemli Sonraki kullanÕmlar için teleskobik
raylarÕn montaj talimatlarÕnÕ saklayÕn.
Dikkat Teleskobik raylarÕ bulaúÕk
makinesinde yÕkamayÕn. Teleskobik
raylarÕ ya÷lamayÕn.
Teleskobik raylarÕ kullanarak raflarÕ daha kolay takabilir ve çÕkarabilirsiniz.
°C
1 Sa÷ ve sol teleskobik raylarÕ dÕúarÕ
çekin.
www.zanussi.com
°C
2 Tel rafÕ teleskobik
raylarÕn üzerine koyun ve dikkatlice fÕrÕnÕn içine itin.
39
www.preciz.hu
Ek fonksiyonlar
So÷utma fanÕ
Cihaz çalÕúÕrken, cihaz yüzeyinin so÷uk kalmasÕ için so÷utma fanÕ otomatik olarak çalÕúÕr. CihazÕ kaparsanÕz, cihaz içindeki sÕcaklÕk
so÷uyana kadar so÷utma fanÕ çalÕúmaya devam eder.
aúÕrÕ ÕsÕnmaya yol açabilir. Bunun önüne geçmek için, fÕrÕnda gücü kesen bir güvenlik termostatÕ mevcuttur. SÕcaklÕk düútü÷ü zaman
fÕrÕn otomatik olarak tekrar çalÕúÕr duruma geçer.
Güvenlik termostatÕ
CihazÕn hatalÕ kullanÕmÕ veya kusurlu bileúenlerin kullanÕmÕ ciddi hasara neden olabilecek
YararlÕ ipuçlarÕ ve bilgiler
• Cihazda beú raf seviyesi bulunmaktadÕr.
Raf seviyelerini cihazÕn altÕndan baúlayarak
sayÕn.
• Cihaz, hava sirkülasyonu sa÷layan ve buharÕ sürekli olarak yeniden kullanÕlÕr hale
getiren özel bir sistemle donatÕlmÕútÕr. Bu
sistem, buharlÕ bir ortamda piúirme yapmanÕzÕ ve yiyeceklerin içinin yumuúak ve dÕúÕnÕn gevrek olmasÕnÕ sa÷lar. Piúirme süresini ve enerji tüketimini en aza indirir.
• CihazÕn içinde veya cam kapÕ panellerinde
nemden bu÷ulanma oluúabilir. Bu normal
bir durumdur. Piúirme sÕrasÕnda fÕrÕnÕn kapÕsÕnÕ açarken mutlaka fÕrÕndan uzakta durun. Yo÷unlaúmayÕ azaltmak için, piúirmeye
baúlamadan önce cihazÕ 10 dakika çalÕútÕrÕn.
• Her kullanÕmdan sonra cihazdaki bu÷ulanmayÕ temizleyin.
• Piúirme sÕrasÕnda do÷rudan cihaz zeminine
hiçbir nesne koymayÕn ve bileúenlerin üzerine alüminyum folyo koymayÕn. Aksi takdirde piúirme sonuçlarÕ de÷iúebilir ve emaye
kaplama zarar görebilir.
• AynÕ anda birden fazla tepsi kullanÕyorsanÕz, aralarÕnda bir raf boúluk bÕrakÕn.
Et ve balÕk piúirme
• FÕrÕnda kalÕcÕ lekelerin oluúmasÕnÕ önlemek
için, çok ya÷lÕ yemekler piúirirken bir damlalÕk tepsisi kullanÕn.
• øçindeki suyun sÕzÕp kurumamasÕ için, eti
kesmeden önce 15 dakika bekletin.
• KÕzartma esnasÕnda fÕrÕnÕn içinde aúÕrÕ duman oluúmasÕnÕ önlemek için, damlatma
tepsisine biraz su koyun. Duman birikmesini önlemek için, kuruduktan sonra her seferinde su ekleyin.
Piúirme süreleri
Piúirme süreleri, yiyece÷in türüne, kÕvamÕna
ve hacmine göre de÷iúiklik gösterir.
BaúlangÕçta, piúirme esnasÕndaki performansÕ
gözlemleyin. Cihazda piúirme yaparken kullandÕ÷ÕnÕz kaplara, tariflere ve miktarlara göre
en iyi ayarlarÕ (ÕsÕ ayarÕ, piúirme süresi, vs.)
tespit edin.
Kek piúirme
• FÕrÕn kapÕsÕnÕ, piúirme süresinin 3/4'ü geçmeden açmayÕn.
Piúirme ve kÕzartma tablosu
KEKLER
40
www.zanussi.com
www.preciz.hu
YEMEöøN TÜRÜ
Üst + Alt IsÕtma
FanlÕ piúirme
Piúirme
süresi [dk.]
Notlar
160
45 - 60
Kek kalÕbÕnda
3
160
20 - 30
Kek kalÕbÕnda
170
1
160
70 - 80
Tel raf üzerinde 26 cm'lik bir
kek kalÕbÕnda
2
170
2 (sol
ve sa÷)
160
80 - 100
Tel raf üzerinde 20 cm'lik iki
kek kalÕbÕnda1)
Strudel
3
175
2
150
60 - 80
Kek tepsisinde
Reçelli tart
2
170
2 (sol
ve sa÷)
165
30 - 40
26 cm'lik bir kek kalÕbÕnda
Sünger kek
(Pandispanya)
2
170
2
160
50 - 60
26 cm'lik bir kek kalÕbÕnda
YÕlbaúÕ keki / Bol
meyveli kek
2
170
2
150
90 - 120
20 cm'lik bir kek kalÕbÕnda1)
Erikli kek
1
175
2
160
50 - 60
Bir ekmek kalÕbÕnda 1)
Küçük kekler tek seviye
3
170
3
140 150
20 - 30
Kek tepsisinde
Küçük kekler iki seviye
-
-
2 ve 4
140 150
25 - 35
Kek tepsisinde
Bisküvi / po÷aça
- tek seviye
3
140
3
140 150
30 - 35
Kek tepsisinde
Bisküvi / po÷aça
- iki seviye
-
-
2 ve 4
140 150
35 - 40
Kek tepsisinde
Bezeler
3
120
3
120
80 - 100
Kek tepsisinde
Çörekler
3
190
3
180
15 - 20
Kek tepsisinde1)
Ekler
3
190
3
170
25 - 35
Kek tepsisinde
Kaplama turtalar
2
180
2
170
45 - 70
20 cm'lik bir kek kalÕbÕnda
Bol meyveli kek
1
160
2
150
110 - 120
24 cm'lik bir kek kalÕbÕnda
Victoria sandviç
1
170
1 (sol
ve sa÷)
160
50 - 60
20 cm'lik bir kek kalÕbÕnda1)
Piúirme
süresi [dk.]
Notlar
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
ÇÕrpma usulü tarifler
2
170
3
Kurabiye hamuru
2
170
Ya÷lÕ sütlü cheese cake
1
ElmalÕ kek (ElmalÕ pay)
1) FÕrÕnÕ 10 dakikalÕ÷Õna önceden ÕsÕtÕn.
EKMEK VE PøZZA
YEMEöøN TÜRÜ
Üst + Alt IsÕtma
FanlÕ piúirme
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
1
190
1
190
Beyaz ekmek
www.zanussi.com
60 - 70
Parça baúÕna 500 gr, 1 - 2
parça1)
41
www.preciz.hu
YEMEöøN TÜRÜ
Üst + Alt IsÕtma
FanlÕ piúirme
Piúirme
süresi [dk.]
Notlar
180
30 - 45
Bir ekmek kalÕbÕnda
1
230 250
10 - 20
Piúirme tepsisinde veya derin kÕzartma tavasÕnda1)
3
190
10 - 20
Kek tepsisinde1)
FanlÕ piúirme
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
Çavdar ekme÷i
1
190
1
Pizza
1
230 250
Ya÷lÕ çörekler
3
200
1) Önceden 10 dakika ÕsÕtÕn.
TURTALAR / BÖREKLER
Üst + Alt IsÕtma
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
Piúirme
süresi
[dk.]
Notlar
Börek
2
200
2
180
40 - 50
Bir kalÕpta
Sebzeli tart
2
200
2
175
45 - 60
Bir kalÕpta
Kiú
1
180
1
180
50 - 60
Bir kalÕpta1)
Lazanya
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Bir kalÕpta1)
Cannelloni (içi
malzemeli boru
makarna)
2
180 190
2
180 190
25 - 40
Bir kalÕpta1)
Piúirme
süresi
[dk.]
Notlar
YEMEöøN TÜRÜ
1) Önceden 10 dakika ÕsÕtÕn.
ET
YEMEöøN TÜRÜ
Üst + Alt IsÕtma
FanlÕ piúirme
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
SÕ÷Õr eti
2
200
2
190
50 - 70
Tel raf üzerinde
Keçi Eti
2
180
2
180
90 - 120
Tel raf üzerinde
Dana eti
2
190
2
175
90 - 120
Tel raf üzerinde
Az piúmiú rozbif
2
210
2
200
50 - 60
Tel raf üzerinde
Orta piúmiú rozbif
2
210
2
200
60 - 70
Tel raf üzerinde
øyi piúmiú rozbif
2
210
2
200
70 - 75
Tel raf üzerinde
Keçi omzu
2
180
2
170
120 - 150
Derili
Keçi incik
2
180
2
160
100 - 120
øki parça
Kuzu Eti
2
190
2
175
110 - 130
But
Tavuk
2
220
2
200
70 - 85
Bütün
Hindi
2
180
2
160
210 - 240
Bütün
Ördek
2
175
2
220
120 - 150
Bütün
42
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Üst + Alt IsÕtma
FanlÕ piúirme
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
Piúirme
süresi
[dk.]
Notlar
Kaz
2
175
1
160
150 - 200
Bütün
Tavúan
2
190
2
175
60 - 80
Parçalar halinde
Yaban tavúanÕ
2
190
2
175
150 - 200
Parçalar halinde
Sülün
2
190
2
175
90 - 120
Bütün
Piúirme
süresi [dk.]
Notlar
YEMEöøN TÜRÜ
BALIK
YEMEöøN TÜRÜ
Üst + Alt IsÕtma
FanlÕ piúirme
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
Raf konumu
SÕcaklÕk [°C]
AlabalÕk / Çipura
2
190
2
175
40 - 55
3 - 4 balÕk
Ton balÕ÷Õ / Somon
2
190
2
175
35 - 60
4 - 6 fileto
Izgara
Piúirmeye baúlamadan önce, fÕrÕnÕ 10
dakika boú olarak ÕsÕtÕn.
Miktar
YEMEöøN TÜRÜ
Izgara
Piúirme süresi [dk.]
Adet
[g]
Raf konumu
SÕcaklÕk
[°C]
1. taraf
2. taraf
Bonfile
4
800
4
maks.
12-15
12-14
Biftek
4
600
4
maks.
10-12
6-8
Sosisler
8
-
4
maks.
12-15
10-12
Pirzola
4
600
4
maks.
12-16
12-14
Tavuk (2 parça halinde)
2
1000
4
maks.
30-35
25-30
Kebaplar
4
-
4
maks.
10-15
10-12
Tavuk gö÷sü
4
400
4
maks.
12-15
12-14
Hamburger
6
600
4
maks.
20-30
-
BalÕk filetolarÕ
4
400
4
maks.
12-14
10-12
Tost sandviçler
4-6
-
4
maks.
5-7
-
KÕzartma
4-6
-
4
maks.
2-4
2-3
Akrilamidler hakkÕnda bilgi
Önemli Bilimsel kaynaklÕ son bilgilere göre,
yiyecek yüzeyinin kÕzartÕlmasÕ halinde
(özellikle niúasta içeren ürünlerde),
www.zanussi.com
akrilamidler sa÷lÕk için tehlike
yaratabilmektedir. Bu nedenle, mümkün olan
en düúük sÕcaklÕklarda piúirmenizi ve
yiyece÷in yüzeyini çok fazla kÕzartmamanÕzÕ
tavsiye ederiz.
43
www.preciz.hu
BakÕm ve temizlik
UyarÕ "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakÕn.
• CihazÕn ön kÕsmÕnÕ yumuúak bir bez ve deterjanlÕ sÕcak su ile temizleyin.
• Metal yüzeyleri temizlemek için her zamanki temizlik maddesini kullanÕn.
• Her kullanÕmdan sonra fÕrÕnÕn içini temizleyin. Bu sayede kirleri daha kolay temizleyebilir ve içeride yanmasÕnÕ önleyebilirsiniz.
• Zorlu kirleri özel fÕrÕn temizleyici ile çÕkarÕn.
• Tüm fÕrÕn aksesuarlarÕnÕ her kullanÕmdan
sonra temizleyin ve kurumalarÕnÕ bekleyin.
IlÕk su, deterjan ve yumuúak bir bez kullanÕn.
• YapÕúmaz aksesuarlarÕnÕz varsa, bunlarÕ
temizlemek için aúÕndÕrÕcÕ temizlik maddeleri, keskin cisimler veya bulaúÕk makinesi
kullanmayÕn. YapÕúmaz kaplamaya zarar
verebilir.
Paslanmaz çelik ve alüminyum cihazlar
FÕrÕn kapÕsÕnÕ sadece Õslak süngerle temizleyin. Yumuúak bir bezle kurulayÕn.
FÕrÕn yüzeyine zarar verebileceklerinden bulaúÕk teli, asit veya aúÕndÕrÕcÕ maddeler kullanmayÕn. FÕrÕnÕn kontrol panelini aynÕ uyarÕlarÕ
dikkate alarak temizleyin.
KapÕ contalarÕnÕn temizlenmesi
• KapÕ contasÕnÕ düzenli olarak kontrol edin.
KapÕ contasÕ, fÕrÕn boúlu÷unun kasasÕ çevresinde bulunur. KapÕ contasÕ hasarlÕysa,
cihazÕ kullanmayÕn. Yetkili servisi arayÕn.
• KapÕ contasÕnÕ temizlemek için temizlik
hakkÕndaki genel bilgilere baúvurun.
Teleskobik ray destekleri
Yan duvarlarÕ temizlemek için teleskobik ray
desteklerini çÕkarabilirsiniz.
Ray desteklerinin çÕkarÕlmasÕ
2
1
1 Ray deste÷inin
ön kÕsmÕnÕ yan duvardan uza÷a çekin.
2 Ray deste÷inin
arka kÕsmÕnÕ yan duvardan uza÷a çekip
çÕkarÕn.
Ray desteklerinin takÕlmasÕ
Ray desteklerini ters sÕrayla takÕn.
Ray desteklerinin yuvarlatÕlmÕú kenarlarÕ
öne do÷ru bakmalÕdÕr.
Suyla temizleme
Suyla temizleme prosedürü kalan ya÷ ve yemek parçalarÕnÕ fÕrÕndan arÕndÕrmak için buhar
kullanÕr.
1. FÕrÕnÕn altÕndaki Suyla temizleme haznesine 300 ml su koyun.
2. FÕrÕn fonksiyonunu ayarlayÕn
.
3.
4.
5.
6.
SÕcaklÕ÷Õ 90°C'ye ayarlayÕn.
CihazÕ 30 dakika çalÕútÕrÕn.
CihazÕ kapayÕn ve so÷umasÕnÕ bekleyin.
Cihaz so÷udu÷unda, fÕrÕnÕn iç kÕsÕmlarÕnÕ
bezle temizleyin.
UyarÕ Dokunmadan önce cihazÕn so÷uk
oldu÷undan emin olun. Yanma riski söz
konusudur.
FÕrÕn aydÕnlatmasÕ
UyarÕ FÕrÕn lambasÕnÕ de÷iútirirken
dikkatli olun. Elektrik çarpmasÕ riski
vardÕr.
FÕrÕn lambasÕnÕ de÷iútirmeden önce:
• FÕrÕnÕ kapayÕn.
44
www.zanussi.com
www.preciz.hu
• Sigorta kutusundaki sigortalarÕ çÕkarÕn veya
devre kesiciyi devre dÕúÕ bÕrakÕn.
FÕrÕn lambasÕnÕn ve cam kapa÷Õn hasar
görmesini önlemek için fÕrÕnÕn altÕna bir
bez serin.
Ya÷ kalÕntÕsÕnÕn lamba üzerinde yanmasÕnÕ
önlemek için halojen lambayÕ daima bir bezle
tutun.
1. Cam kapa÷Õ saat yönünün tersine çevirerek çÕkarÕn.
2. Cam kapa÷Õ temizleyin.
3. FÕrÕn lambasÕ ampulünü uygun 300°C ÕsÕya dayanÕklÕ bir fÕrÕn lambasÕ ampulüyle
de÷iútirin.
AynÕ tip fÕrÕn lambasÕ kullanÕn.
4. Cam kapa÷Õ takÕn.
3 FÕrÕn kapÕsÕnÕ ilk
açÕlma pozisyonuna
getirin (yarÕ yarÕya).
Daha sonra ileri
do÷ru çekip kapÕyÕ
yuvasÕndan çÕkarÕn.
4 KapÕyÕ yumuúak
bir bez üzerinde
sa÷lam bir yüzeye
koyun.
90°
FÕrÕn kapÕsÕnÕn temizlenmesi
FÕrÕn kapÕsÕ iki cam panelden oluúur. Temizlemek için fÕrÕn kapÕsÕnÕ ve iç cam paneli çÕkarabilirsiniz.
FÕrÕn kapÕsÕnÕ sökmeden iç cam panelleri
çÕkarmaya çalÕúÕrsanÕz fÕrÕn kapÕsÕ kapanabilir.
5 Dahili cam paneli
çÕkarmak için kilitleme sistemini açÕn.
1
1 KapÕyÕ tamamen
2 Menteúelerin üsaçÕn ve iki kapÕ men- tündeki kollarÕ kaldÕteúesini tutun.
rÕn ve çevirin.
6 Sabitleyicilerin
ikisini de 90° döndürüp, yuvalarÕndan çÕkarÕn.
2
7 Cam paneli dikkatlice kaldÕrÕp (adÕm
1) yerinden çÕkarÕn
(adÕm 2).
Cam paneli sabunlu suyla temizleyin. Cam
paneli dikkatlice kurutun.
KapÕnÕn ve cam panelin takÕlmasÕ
www.zanussi.com
Temizleme iúlemi bittikten sonra, cam paneli
ve fÕrÕn kapÕsÕnÕ takÕn. YukarÕdaki adÕmlarÕ tersine sÕrayla izleyin.
Ekran baskÕ bölgesi kapÕnÕn iç kÕsmÕna bakmalÕdÕr. MontajÕn ardÕndan ekran baskÕ bölge45
www.preciz.hu
sindeki cam panel çerçevesine ait yüzeyin,
dokundu÷unuzda pürüzsüz oldu÷undan emin
olun.
øç cam paneli yuvasÕna do÷ru úekilde oturttu÷unuzdan emin olun. Resme bakÕn.
Servisi aramadan önce
UyarÕ "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakÕn.
Sorun
Muhtemel neden
Çözüm
FÕrÕn ÕsÕnmÕyor.
Cihaz kapalÕdÕr.
CihazÕ etkinleútirin.
FÕrÕn ÕsÕnmÕyor.
Saat ayarlanmamÕútÕr.
Saati ayarlayÕn.
FÕrÕn ÕsÕnmÕyor.
Gerekli ayarlar yapÕlmamÕútÕr.
AyarlarÕn do÷ru oldu÷undan
emin olun.
FÕrÕn ÕsÕnmÕyor.
Sigorta kutusundaki sigorta atmÕútÕr.
SigortayÕ kontrol edin. SigortanÕn
birkaç defa atmasÕ durumunda,
kalifiye bir elektrikçi ça÷ÕrÕn.
FÕrÕn lambasÕ çalÕúmÕyor.
FÕrÕn lambasÕ arÕzalÕdÕr.
FÕrÕn lambasÕnÕ de÷iútirin.
Göstergede 12.00 görüntüleniyor
Elektrik kesintisi olmuútur.
Saati ayarlayÕn.
Buhar ve bu÷ular, yemeklerin üstünde ve fÕrÕnÕn iç kÕsmÕnda birikiyor.
Yemek fÕrÕnda çok uzun süre bÕrakÕlmÕútÕr.
Piúirme bittikten sonra, yemekleri
fÕrÕnÕn içerisinde 15-20 dakikadan fazla tutmayÕn.
Sorunu gideremedi÷iniz takdirde, satÕcÕnÕza
veya yetkili servise baúvurun.
Servisler için gerekli bilgiler bilgi etiketinde
bulunmaktadÕr. Bilgi etiketi fÕrÕn piúirme bölümünün ön tarafÕndadÕr.
Bu verileri aúa÷Õya yazmanÕzÕ öneriyoruz:
Model (MOD.)
.........................................
Ürün numarasÕ (PNC)
.........................................
Seri numarasÕ (S.N.)
.........................................
Teknik veriler
Gerilim
230 V
Frekans
50 Hz
46
www.zanussi.com
www.preciz.hu
Montaj
UyarÕ "Güvenlik bilgileri" bölümüne
bakÕn.
Ankastre Montaj
548
20
min. 550
20
558
600
min. 560
573
589
594
5
A
B
Elektrik tesisatÕ
min. 550
20
590
min. 560
UyarÕ Elektrik tesisatÕ sadece kalifiye bir
kiúi tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr.
"Güvenlik Bilgileri" bölümünde açÕklanan
güvenlik önlemlerine uymamanÕz halinde
üretici firma sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, bir elektrik fiúi ve elektrik kablosu ile
birlikte teslim edilir.
Kablo
Montaj ve de÷iúime uygun kablo tipleri: H07
RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Kablo bölümü için (bilgi etiketindeki) toplam
güce ve tabloya bakÕn:
Toplam güç
maksimum 1380 W
www.zanussi.com
Kablo bölümü
3 x 0,75 mm²
47
www.preciz.hu
Toplam güç
Kablo bölümü
maksimum 2300 W
3 x 1 mm²
maksimum 3680 W
3 x 1,5 mm²
FÕrÕn kablosu (yeúil/sarÕ kablo) faz kablolarÕndan ve nötr ba÷lantÕ kablolarÕndan (mavi ve
kahverengi kablolar) 2 cm uzun olmalÕdÕr.
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajÕnÕn üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atÕlmayÕp, elektrik ve elektronik cihazlarÕn geri
dönüúüm için verildi÷i özel toplama
noktalarÕndan birine verilmesi gerekti÷ini
belirtir. Bu ürünün do÷ru úekilde imha
edilmesine katkÕda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sa÷lÕ÷ÕnÕ korumuú
olursunuz. YanlÕú úekilde imha ise hem
çevreye hem sa÷lÕ÷a zararlÕdÕr. Bu ürünün
geri dönüúümüne iliúkin daha ayrÕntÕlÕ bilgileri
48
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satÕn almÕú oldu÷unuz bayiden edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeli÷ine Uygundur.
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemesi çevre dostu ve geri
dönüútürülebilir özelliktedir. Plastik parçalar
PE, PS vb. uluslararasÕ kÕsaltmalarla tanÕmlanmÕútÕr. Ambalaj malzemesini yerel atÕk yönetimi tesisinde bu amaç için sunulan konteynerlere atÕn.
www.zanussi.com
www.preciz.hu
www.zanussi.com
49
www.preciz.hu
50
www.zanussi.com
www.preciz.hu
www.zanussi.com
51
www.zanussi.com/shop
397255101-B-212012
www.preciz.hu