ısorıa kelebek vana tip kitapçığı

Transkript

ısorıa kelebek vana tip kitapçığı
URSAN POMPA LTD. STI.
ISORIA 10
Merkezi diskli kelebek vanalar
Özel AMRING kauçuk sitli
DN 50-200
Maks. gövde dayan›m bas›nc› 16 bar
DN 250-500
Maks. gövde dayan›m bas›nc› 10 bar
Dizayn EN593 ve ISO 10631’e göre
Uygulama alanlar›
Flanfl Ba¤lant›lar›
Kimya endüstrisi, fleker endüstrisi, evaporatörler, endüstride
yüksek s›cakl›k prosesleri, ›s›tma-havaland›rma su uygulamalar›,
hava, agresif ve korozif olmayan ak›flkan uygulamalar›.
Delikler afla¤›daki tüm ba¤lant› standartlar›na uyacak flekilde
dizayn edilmifltir.
• PN10, PN16 EN 1092
• ANSI B16-1 Class 125 ve B16-5 Class 150
• AWWA C 207 Class B, D ve E
‹flletme bilgileri
• S›cakl›k
: -10 oC’den +130 oC’ye kadar (su için)
• Maks. çal›flma bas›nc› : DN50-DN200 : 16 bar
: DN250-DN500: 10 bar
Dizayn
•
•
•
•
•
Semi-Lug Tip (Wafer Tip)
EN 593 ve ISO 10631’e uygun dizayn
Flanfllar aras› boyutlar ISO 5752 seri 20’ye göre
Montaj plakas› ISO 5211 standartlar›nda
S›zd›rmazl›k EN 12266-1/s›zd›rma seviyesi A
ve ISO 5208 kategori A standartlar›ndad›r.
• Körleme vanas› olarak hat sonunda kullan›labilir.
Malzeme
•
•
•
•
Gövde
Disk
Mil
AMRING sit
: Sfero döküm JS 1030
: Sfero döküm JS 1030/ P. Çelik 1.4408
: %13 Kromlu P. Çelik
: EPDM –XV yüksek s›cakl›klara
dayan›kl› özel AMRI üretimi sit.
• Kol
: 10 pozisyonda kilitlenebilir bas aç
dizayn kol (DN50-DN250) aras›
• Diflli kutulu volan : AMRI üretimi MR serisi kolay aç›l›r
volan + diflli kutusu
Boya
ISORIA vana gövdesi 80um poliüretan, RAL 5002 mavi renginde
boya ile kaplanm›flt›r.
Sfero döküm diskler ise 80um epoxy boya ile kaplanm›flt›r.
Aktüatör & Aksesuarlar
•
•
•
•
•
Pnömatik aktüatörler
Elektrik aktüatörler
Hidrolik aktüatörler
Limit switch AMTROBOX
Pozisyoner AMTRONIC/SMARTRONIC
Tüm taleplerinizde / siparifllerinizde lütfen
afla¤›daki detaylar› veriniz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vana tipi
Çal›flma bas›nc›
Çal›flma s›cakl›¤›
Ak›flkan h›z›
Ak›flkan analizi
Pnömatik aktüatör için hava bas›nc›
Aksesuar talepleriniz
ISORIA 10
Ana özellikleri
Montaj plakas› ISO
5211 standard›nda
Özel formülasyonlu AMRING sit ,
disk ile mükemmel uyumlu çal›fl›r
ve mil bölgesindeki ekstra kauçuk
mil boyunca mükemmel
s›zd›rmazl›¤› garanti eder. Flanfllar
aras› contaya ihtiyaç yoktur.
Yivli mil/disk ba¤lant›s›
Pim veya vida yok, dolay›s›yla
elektrolitik korozyon riski yok
Küresel ifllenmifl disk
Sfero döküm disk mükemmel
s›zd›rmazl›k sa¤lar
S›zd›rmazl›k Konsepti
• Flanfllarda: sitin yanaklar›n›n
vana gövdesi ile boru flanfl›
aras›nda s›k›flt›r›lmas› sayesinde
2
ISORIA 10
Boyutlar
h3
h4
h1
e1
h2
e2
l1
DN
Flanfllar
aras›
INCH mesafe
NPS
l1
DN50-150
Semi-Lup Tip Montaj plakas›
Gövde-Tip2 ISO 5211’e göre
h1
h2
Düz mil ucu
DN200-250
Kare mil ucu
n°
h4
s
øz
h3
Disk aral›¤›
h3
X
Y
e1
e2
50
2
43
109
55
F05
10
11
14
24
188
170
33
4
65
21/2
46
136
67
F05
10
11
14
24
194
170
55
11
80
3
46
142
73
F05
10
11
14
24
235
170
71
17
100
4
52
163
93
F05
10
14
18
24
249
305
90
23
125
5
56
176
105
F05
10
14
18
30
266
305
119
35
150
6
56
194
120
F07
12
14
18
30
322
305
144
46
200
8
60
222
150
F07
12
19
25
35
355
530
196
69
250
10
68
255
194
F10
15
19
25
35
382
530
249
92
300
12
78
282
226
F12
18
22
28
40
297
111
350
14
78
335
269
F12
23
25
45
326
127
400
16
102
380
298
F14
23
36
55
370
140
450
18
114
410
329
F14
23
36
55
422
160
500
20
127
440
359
F14
27
36
55
470
178
MR diflli kutusu-Volan
DN
Maksimum
A
B
C
D
øE
h2 A¤›rl›k
INCH ak›fl h›z› m/s Aktüatör (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
40
11/2
256
50
2
261
65
21/2
287
80
3
293
MR 25
62
184
66
64
225
100
4
125
5
150
6
345
200
8
373
250
10
406
300
12
350
14
400
16
450
18
500
20
314
7
328
3.0
MR 50
74
184
77
76
225
MR 100
86
233
88
88
350
445
498
10
617
2.5
647
15
677
3
ISORIA 10
www.artventuredesign.com
Semi-Lug –Tip2 montaj› için detaylar
d1
d1
d1
Yukar›daki resimler temsili olup herhangi bir çap için özel bir resim de¤ildir. Delik say›s› ile ilgili bilgiler için afla¤›daki tabloya bak›n›z.
L
L1
f
e
A : Minimum civata uzunlu¤u
X : Maksimum difl aç›lm›fl
uzunluk >A-e
B : Difl aç›lm›fl uzunluk
e : Flanfl kal›nl›¤›
:Min. Saplama uzunlu¤u
:Flanfllar aras› mesafe
:Flanfl kal›nl›¤› (müflteri seçimi)
øM
:Somun kal›nl›¤›+saplama ç›k›nt›s›
DN INCH d1
40
l1
e
EN 1092 PN 10
EN 1092 PN 16
ASME B16-5cl 150
JIS B2238-B2239 10K
A¤›rl›k
Saplama* Civata
Saplama* Civata
Saplama* Civata
Saplama* Civata
(kg)
øM f Adet X Adet** øM f Adet X Adet** INCH f Adet X Adet** øM
f Adet X Adet**
108 33 M16 20
4
M16 20
4
1/2”
17
4
M16
20
4
1.1
2 118 43 M16 20
4
M16 20
4
5/8”
20
4
M16
20
4
1.3
65 21/2 132 46 M16 20
4
M16 20
4
5/8”
20
4
M16
20
4
1.9
50
11/2
X
80
3 138 46 M16 20
8
M16 20
8
5/8”
20
4
M16
20
8
2.5
100
4 150 52 M16 20
8
M16 20
8
5/8”
20
8
M16
20
8
3.9
125
5 234 56 M16 20
8
M16 20
8
3/4”
24
8
M20
24
8
4.7
150
6 260 56 M20 24
8
M20 24
8
3/4”
24
8
M20
24
8
6.9
200
8 322 60 M20 24
8
M20 24
12
3/4”
24
8
M20
24
12
10.5
250
10 394 68 M20 24
12
M24 29
12
7/8”
29
12
M22
26
12
16.4
300
12 462 78 M20 24
12
M24 29
12
7/8”
29
12
M22
26
16
350
14 538 78 M20 24
10 20
6
M24 29
10 24
6
1”
32
6 27
6
M22
26
10 22
6
60
400
16 604 102 M24 29
10 24
6
M27 32
10 27
6
1”
32
10 27
6
M24
29
10 24
6
80
450
18 656 114 M24 29
14 24
6
M27 32
14 27
6
1”1/8
35
10 30
6
M24
29
12 24
6
110
500
20 716 127 M24 29
12 24
8
M30 35
12 30
8
1”1/8
35
12 30
8
M24
29
12 24
8
145
* Somun adedi = Saplama adedix2
** Her yüz için civata adedi
KSB Pompa Armatür San. ve Tic. A.fi.
Ursan Pompa Armatür ve Endüstriyel Ürünler San. Tic. Ltd. Sti.
M a h a t m a G a n d h i C a d d e s i N o : 5 4 0 6 7 0 0 G a z i o s m a n p a fl a / ANKARA
Tel: (0312) Güzeller
437 11 75 (4
hat) Bagdat
• Faks: (0312)
37 • E-mail:[email protected]
Mah.
Cad.437
No:65601/A
41400 Gebze / KOCAELI
Tel: Merkezi
(0.262)B642
641 84
15 Okmeydan›
- 641 82 60
Fax: (0.262) 642 39 79
Perpa Ticaret
Blok 05
Kat 60
4-5 -No:103
80270
/ ‹STANBUL
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Tel: (0212) 221 58 38 pbx • Faks: (0212) 222 09 94 • E-mail: [email protected] • www.ksb.com.tr
www.ursanpompa.com
30
Teknik bilgilerde haber vermeksizin de¤ifliklik yapma hakk›m›z sakl›d›r.
L
L1
e
f
e
8444-1/2-82 05/05
f
A
B

Benzer belgeler