Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Ders Notları

Transkript

Bilgisayarlı Muhasebe Dersi Ders Notları
T.C.
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BĠLGĠSAYARLI
MUHASEBE
1
DERS NOTU
Yard. Doç. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU
KASIM 2011
1
BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE
ĠÇĠNDEKĠLER
1. LUCA BĠLANÇO MODÜLÜ
1.1.
1.2
1.3.
2.ETA MUHASEBE MODÜLÜ
2.1.ġĠRKET AÇMA
2.2.ġĠRKET KAPAMA
1.1. MUHASEBE FĠġLERĠ
1.2. KISA YOLLAR
1.3. TUġ KULLANIM TABLOSU
1.4. ġĠRKET BĠLGĠLERĠ
1.5. DEFAULT ġĠRKET
1.6. ġĠRKET LĠSTESĠ
1.7. YENĠ YILA DEVĠR
1.8. MONOGRAFĠ
1.9. SERVĠS
1.9.1. Dosya ĠĢlemleri
1.9.2. Parametreler
1.9.3. Saha Boyları
1.9.4. KDV Oranları
1.9.5. FiĢ Otomatik Açıklamaları
1.10.
RAPORLAR
1.12.1. Aylık Mizan
1.12.2. Bilanço
1.12.3. Gelir Tablosu
1.12.4. Mali Analizler
2. BORDRO
2.1. PERSONEL SĠCĠL KARTI
2.2. PUANTAJ ĠġLEMLERĠ
2.3. SERVĠS
2.3.1. Sabit Tanımlar
2.3.1.1. Vergiler
2.3.1.2. Ücretler
2.3.1.3. Bordro Parametreleri
2.3.1.4. ĠĢyeri Parametreleri
2
2.3.1.5. Aylık Devir ĠĢlemleri
2.3.1.6. Dosya Bakımı
2.4. RAPORLAR
3. ĠġLETME DEFTERĠ
3.1. SERVĠS
3.1.1. Sabit Tanımlar
3.1.1.1. Özel Tanımlar
3.1.1.2. Ortak Tanımlar
3.1.2. Dosya Bakımı
3.1.3. Yeni Yıl AçılıĢı
3.2. GENEL TANIMLAR
3.2.1. ĠĢlem Kodları
3.2.2. Dönem Sonu Envanteri
3.2.3. DemirbaĢ Tablosu
3.3. HAREKETLER
3.3.1. Yeni Hareket
3.3.2. Eski Hareket
3.3.3. Hareket FiĢi
3.4. RAPORLAR
3.4.1. ĠĢletme Defteri
3.4.1.1. Defter Dökümü
3.4.1.2. Defter Özeti
3.4.1.3. ĠĢletme Analizi
3.4.2. KDV Raporları
3.4.2.1. KDV Ġcmali
3.4.2.2. KDV Beyannamesi
3.4.3. Mali Analizler
3.4.3.1. ĠĢlem Kodları Analizi
3.4.3.2. Gider Gelir Analizi
3.4.3.3. Defter Ġcmali
3.4.4. Envanter ve DemirbaĢlar
3.4.4.1. Dönem Sonu Envanteri
3.4.4.2. DemirbaĢ Tablosu
4. STOK/CARĠ/FATURA
4.1.ENTEGRASYON TABLOSU
4.2.TANIMLAMALAR
4.2.1.Stok Kartı ĠĢlemleri
4.2.1.1.Yeni Kart
4.2.1.2.Eski Kart
4.2.2.Cari Kartı ĠĢlemleri
4.2.2.1.Yeni Kart
4.2.2.2.Eski Kart
3
4.2.3.Fatura
4.2.3.1.Yeni Fatura
4.2.3.2.Eski Fatura
4.3.HAREKETLER
4.3.1.Stok Hareketleri
4.3.1.1.Yeni Kayıt
4.3.1.2.Eski Kayıt
4.3.1.3.Hareket FiĢi
4.3.1.4.Hareket Listesi
4.3.2.Cari Hareketleri
4.3.2.1.Yeni Kayıt
4.3.2.2.Eski Kayıt
4.3.2.3.Hareket FiĢi
4.3.2.4.Hareket Listesi
4.3.2.5.Tahsilat
4.4.RAPORLAR
4.4.1.Stok Raporları
4.4.1.1.Stok Listeleri
Mal Listesi
Fiyat Listesi
Fiyat DeğiĢikliği Listesi
4.4.1.2.Envanter
Bakiye Listesi
Fiziki Envanter
Mali Envanter
Stok Değerleme Raporu
4.4.1.3.Hareket Raporları
Genel Hareket Raporu
Yıllık Rapor
Ekstre
Stok Dönme Raporu
4.4.1.4.Kâr-Zarar Analizi
Genel Kâr-Zarar Analizi
Yıllık Kâr-Zarar Analizi
Maliyet Raporu
4.4.2.Cari Raporlar
4.4.2.1.Hesap Listeleri
Kod/Unvan Listesi
Hesap Listesi
4.4.2.2.B/A Raporları
Bakiye Listesi
4
Vade Farkı Listesi
Tahsilat Listesi
Risk Analizi
Ödeme YaĢlandırma Raporları
4.4.2.3.Hareket Raporları
4.4.2.3.1.Genel Raporlar
Dönem Hareket Raporu
Yıllık Rapor
Ġki Tarih Arası Rapor
4.4.2.3.2.Finans Analizi
4.4.2.3.3.Ekstre
4.4.2.3.4.Stoklu Ekstre
4.4.2.3.5.Ciro Listesi
4.4.2.4.YazıĢmalar
4.5.SERVĠS
5. ÇEK/SENET
5.1. ÇEK /SENET KARTI
5.1.1. MüĢteri Çek Kartı
5.1.2. Firma Çek Kartı
5.2. ÇEK/SENET HAREKETĠ
5.2.1. MüĢteri Çek Hareketi
5.2.1.1. MüĢteri Çek GiriĢi
5.2.1.2. MüĢteri Çek ÇıkıĢı
5.2.1.3. Diğer ĠĢlemler
5.2.2. Firma Çek Hareketi
5.2.2.1. Firma Çek çıkıĢı
5.2.3. Firma Senet Hareketi
5
BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE
LUCA BĠLANÇO MODÜLÜ
1.1 LUCA KULLANIMI ĠÇĠN BAġLANGIÇTA YAPMAMIZ
GEREKEN ĠġLEMLER
PROGRAMA GĠRELĠM
a.explorer
b.www.luca.com.tr enter
c.luca üye giriĢini tıklayınız
d.bilgileri giriniz ( Üye numarası: 164 38 16 dır. Kullanıcı adını ve
parolayı yazınız.)
e.giriĢ
1.2 FĠRMA TANIMLAYALIM
a.yönetici menüsünden, müĢteri iĢlemleri , müĢteri giriĢi
b.bilgileri giriniz ( Kısa ad: sadece adınızı, uzun ad: Adınızı ve soy
adınızı, TC kimlik nonuz, hukuki statünüz:, Bağkur numaranız,
Ticaret Odası , vergi sicil no, vergi dairesi adı, kuruluĢ tarihi,
faaliyet kodu, mesleki teĢekkül no, yazınız. ( Vergi dairesi adı va
faaliyet kodunu yandaki düğmeye basarak bulunuz)
c.kaydet
1.3 DÖNEM TANIMLAYALIM
a.dönem
b.tamam
c.yeni
d.bilgileri giriniz ( Otomatik yazılmıĢların dıĢında, 1. sınıf
olduğunu iĢaretleyiniz, ekranın altındaki beyan Ģekline kurumlar ya
da Ģahıs firması ise Gelir yazınız.) serbest meslek bilgileri ne brüt
aylık ücret olarak 250 TL. yazınız.
e.kaydet
1.4 LUCADA KULLANICI TANIMIN ĠġLEMLERĠNĠ
YAPALIM
6
a.yönetici kullanıcı iĢlemleri-kullanıcı giriĢi
b.bilgileri giriniz ( Kullanıcı adı yazınız, tür ve durum otomatik
yazılı olarak önünüze gelecektir, paroĢayı yazınız, parolayı tekrar
yazınız. Daha sonraki oturumunuzda bu parola değiĢtirilecektir,
güvenlik açısından)
c.tamam
d.yetki tablosu
e.Ģirket Ģirketi seçiniz
f.kullanıcı adını seçiniz
g.yetki getir
h.seçenekleri tıklayınız (Sadece „Hepsi‟ni iĢaretleyiniz)
ı.güncelleme
1.5 OLUġTURDUĞUMUZ FĠRMAYA GĠRELĠM (Yalnızca
yöneticiler girebilir)
a.müĢteri kutusundan firmayı seçiniz
b.dönem kutusundan dönemi
c.tamam
1.6 HESAP PLANI PENCERESĠNDE ALT HESAP AÇALIM
a.muhasebe hesap planı iĢlemleri-hesap planı listesi
b.hesap kodu 153.18 ( Ekranın sol aĢağısında Hesap koduna
153.18, Hesap adına %18 KDV LĠ MAL ALIġ yazınız, , sağ alt
köĢedeki Kaydet‟e basınız. Sağ üst köĢede I DÖNEN
VARLIKLAR yazıp yazmadığını kontrol ediniz. )
c.hesap adı 18 KDVLĠ MAL ALIġ
d.kaydet
1.7 ġĠRKETLER ARASI HESAP PLANI AKTARIMINI
YAPALIM
a.muhasebe Hesap Planı ĠĢlemleri-ġirketlerarası Hesap Planı
Aktarma
b.bilgileri tıklayarak seçiniz
c.kaydet
1.8 NORMAL FĠġ GĠRĠġ YÖNTEMĠYLE ALIġ FATURASINI
GĠRELĠM
a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi ( Tarih, mahsup, açıklamaya
MAL ALIġI, giriĢ ekranında „Mal AlıĢ Ekranı‟ yazmalıdır.
b.bilgileri giriniz ( Ekranın sol altına 153.18, sağına evrak no, evrak
tarihi, faturanın alındaığı iĢletme adı, borçlu tarafa tutar yazılıp, en
sağdaki + iĢaretine basarak ikinci satırın açılmasını sağlayınız. ,
ikinci satıra 191.18 , evrak bilgileri, tarih , fatura bilgisi, borçlu
tutar, satır sonundaki artıya basınız, alacaklı tarafa 100.01 (Daha
önce tanımlanmıĢ olması gerekiyor) yazınız.
7
SORU: Mahsup fiĢi yazarken yukarıdaki satırı aĢağıya aktarmak
için hangi tuĢa basılır?
SORU: Mahsup fiĢinin borçlu ile alacaklı tarafını eĢitlemek için ne
yapılır?
c.kaydet
d.bilgileri giriniz
e.kaydet
1.9 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠYLE ALIġ FATURASINI
GĠRELĠM
a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi
b.bilgileri giriniz ( FiĢ tarihi, fiĢ tipi : mahsup, Açıklama MAL
ALIġ, GiriĢ Ekranı: Toplu Kayıt Ekranı yazılır. )
c.kaydet
d. Ekranın ortsındaki kutuda Fatura Türünü „AlıĢ‟ olarak seçiniz.
e.tamam
f.bilgileri giriniz ( Ekranın en alt satırına: KDV oranı, satıcı hesap
kodu ( 320.01 in daha önce tanımlanmıĢ olması gerekiyor) fatura
no, fatura tarihi, açıklama, kdv dahil tutar, , 153.18 hesap kodu, ,
KDV siz tutar, 191.18 hesap kodu, KDV tutarı yazılır.
g.kaydet
1.10 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠYLE SATIġ
FATURASINI GĠRELĠM
a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri-FiĢ GiriĢi
b.bilgileri giriniz ( FiĢ ekle‟ye: tarih, mahsup, MAL SATIġ, Toplu
Kayıt Ekranı yazılır)
c.kaydet
d.Fatura Türünü SatıĢ olarak belirleyiniz.
e.tamam
f.bilgileri giriniz ( Ekranın altındaki ilk satıra 100.01 (Daha önce
tanımlanmıĢ olması gerekiyor), MERKEZ KASA, Evrak no, evrak
tarihi ,açıklama, KDV dahil borçlu tutar, ikinci satıra 391.18,
yukarı satırdaki bilgilerin aynısı, üçüncü satıra 600.01 (daha önce
tanımlanmıĢ olmalı) ve üst satırdaki diğer bilgileri yazınız.
g.kaydet
1.11 TOPLU FĠġ GĠRĠġĠ YÖNTEMĠ ĠLE GĠDER FATURASI
GĠRELĠM
a) Muhasebe, FiĢ ĠĢlemleri, FiĢ GiriĢi
8
b) Bilgileri Girelim : FiĢ Ekle: Tarih, Mahsup, GĠDERLER, Toplu
Kayıt Ekranı yazınız.
c) Kaydet.
Yandaki pencereden fatura türünü ALIġ olarak seçiniz, Tamam‟a
tıkladıktan sonra ekranın en alt satırına: Borçlu tarafa 191.01 (Daha
önce tanımlanmıĢ olacak) evrak no, evrak tarihi, açıklama, KDV
tutari, + iĢareti, ikinci satıra 770.01 (önceden tanımlayınız),
yukarıdaki fatura bilgileri, + iĢareti, üçüncü satıra alacaklı taraf
olarak ilgili bilgiler girilir ve Kaydet‟e basılır.
1.11 HIZLI FĠġ GĠRĠġ YÖNTEMĠ: HIZLI FĠġ GĠRĠġĠ ĠÇĠN
SĠHĠRBAZ HAZIRLAYALIM MAL ALIġ SĠHĠRBAZI
OLUġTURALIM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-hızlı fiĢ tanımı
b.örnek hızlı fiĢ ekle
c.adı mal alıĢ
d.ekle
e.mal alıĢ çift tıklayarak
f.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı TOPLAM, ĠĢlem Tipi Girilen
Değer, Hesap Kodu 100.01, Alacaklı taraf, yazınız. ( Bu bilgiler
aynı zamanda GENEL TOPLAM bilgileridir)
g.ekle
h.yeni
ı.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı Matrah, iĢlem tipi Formül,
Formül : TOPLAM/1.18, Hesap kodu 153.18, Borç, yazınız.
(Matrah bilgileri girilmiĢ oldu)
i.ekle
j.yeni
k.bilgileri seçerek giriniz ( Veri Adı KDV, ĠĢlem Tipi Formül,
Formül: TOPLAM-MATRAH (arada boĢluk olmamasına dikkat
ediniz), Hesap Kodu 191.18, ,Borç yazınız.
l.ekle ( Ekranın en altında TOPLAM, MATRAH, KDV kodları va
borç/alacak olarak görülecektir. )
1.12 OLUġTURDUMUZ MAL ALIġ SĠHĠRBAZI ĠLE MAL
ALIġ FATURASINI GĠRELĠM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-fiĢ giriĢi
b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE, FiĢ tarihi, FiĢ Tipi : Mahsup,
Açıklama: MAL ALIġ, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ek.
c.kaydet
9
d.hızlı fiĢ
e.bilgileri seçerek tıklayınız : Adı: MAL ALIġ, Evrak tarihi, No: ,
Açıklama: … Ticaret, Ġkinci sayırdaki TOPLAM‟ ın sağına „A‟
harfi ve KDV dahil tutar yazılır.
f.fiĢe aktar
g.kapat
h.fiĢi kasaya kapat Kapat (Ekranın sağ tarafında)
ı.kaydet
1.13 MAL SATIġ SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-hızlı fiĢ tanımı
b.adı MAL SATIġ
c.ekle (ye bastıktan sonra önünüze daha önceden yazılmıĢ baĢlıklar
bulacaksınız.)
d.MAL SATIġ çift tıklayınız,
e.bilgileri seçerek giriniz : Üç aĢamada tanımlayalım. Önce borçlu
taraf ve genel toplamı tnımlayalım: Veri Adı : TOPLAM, ĠĢlem
Tipi : Girilen Değer, , Hesap Kodu : 100.01 (Daha önce
tanımlanmıĢ olmalı, kontrol ediniz), En sağa „Borç‟ yazılır. Ġkinci
aĢamada: KDV matrahı tanımlanacaktır, Ģöyle ki, Veri Adı:
MATRAH, ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: TOPLAM/1.18 (arada harf
boĢluğu olmamasına dikkat ediniz), Hesap Kodu: 600.18, ,Alacak
yazılır. Üçüncü aĢmada ise, KDV tanımlaması ile ilgilidir: Veri
Adı: KDV, ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: TOPLAM-MATRAH
(Arada boĢluk olmamasına ve büyük harf olmasına dikkat ediniz)
Bu tanımlamalardan sonra sayfanın altında: üç satır halinde
TOPLAM; MATRAH; KDV ile ilgili kodlar, borç/Alacak ve iĢlem
tipleri tablo halinde görülecektir.
f.ekle
g.yeni
h.bilgileri tıklayarak seçiniz
ı.ekle
i.yeni
j.bilgileri seçerek giriniz
k.ekle
1.13 OLUġTURDUĞUMUZ MAL SATIġ SĠHĠRBAZI ĠLE
MAL SATIġ FATURASINI GĠRELĠM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-fiĢ giriĢi
b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE, Tarih ,FiĢ tipi Mahsup, Açıklama:
MAL SATIġ, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı, yazılır.
c.kaydet
d.hızlı fiĢ
10
e.bilgileri tıklayarak seçiniz : Adı: MAL SATIġ, Evrak Tarihi
Fatura No. Açıklama yazılır, AĢağıda Veri Adı TOPLAM, „B‟,
KDV dahil tutar yazılır, sağ üstteki x ya basılır.
f.fiĢe aktar
g.kapat Ekranın sağ taraında FiĢi Kasaya Kapat‟ta „Kapat‟
düğmesine basılır. H) Kaydet.
1.14 GĠDER SĠHĠRBAZI OLUġTURALIM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-hızlı fiĢ tanımı
b.adı GĠDER
c.ekle
d. GĠDER çift tıklayarak
e.bilgileri seçerek giriniz : Veri AdI : KIRTASĠYE, ĠĢlem Tipi:
Girilen Değer, Hesap Kodu: 100.01 (Daha önce tanımlanmıĢ
olmalı), en sağa „Alacak‟ yazılır.
f.ekle
g.yeni
h.bilgileri tıklayarak seçiniz: ( Tanımlamada Ġkinci aĢama) Veri
Adı: KIRTASĠYEMATRAH (Büyük harf ve bitiĢik olmasına
dikkat ediniz), ĠĢlem Tipi: Formül, Formül :KIRTASĠYE/1.18
(Büyük harf ve bitiĢik olmasına dikkat ediniz), Hesap Kodu: 770.01
(Daha önce tanımlanmıĢ olmalı), en sağa da „Borç‟ yazılır.
Böylece ikinci aĢamada matrah bilgileri tanımlanmıĢ olur.
ı.ekle
i.yeni
j.bilgileri seçerek giriniz Tanımlamada üçüncü aĢama KDV
aĢamasıdır. Veri Adı: KIRTASĠYEKDV (Büyük harf ve bitiĢik
olmalı), ĠĢlem Tipi: Formül, Formül: KIRTASĠYEKIRTASĠYEMATRAH (Büyük harf olmalı ve arada boĢluk
olmamalı) ,Hesap Kodu: 191.01 , „Borç‟ yazılır.
k.ekle (Sayfanın en altında, KIRTASĠE, KIRTASĠYEMATRAH,
KIRTASĠYEKDV tablo halinde, az evvel yaptığımız tanımlamalar
tablo olarak görülür.
1.15 OLUġTURDUĞUMUZ GĠDER SĠHĠRBAZI ĠLE GĠDER
FATURASINI GĠRELĠM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-fiĢ giriĢi
b.bilgileri giriniz : FiĢ Tarihi, , FiĢ tipi: Mahsup, Açıklama:
GĠDERLER, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ekranı yazılır.
c.kaydet
d.hızlı fiĢ
11
e.bilgileri tıklayarak seçiniz : (Adı : GĠDERLER, Evrak tarih,
numara, açıklama (…. LTD. ), Veri Adı: KIRTASĠYE, Alacaklı
taraf, onun sağına da KDV dahil tutar. , sağ üstte x iĢaretine basılır.
f.fiĢe aktar
g.kapat
h.FiĢi Kasaya Kapat Kapat : Ekranın sağ tarafında FiĢi Kasaya
Kapat baĢlığının sağıdaki „Kapat‟ a basınız.
ı.kaydet
1.15 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN LĠSTESĠNĠ
(DÖKÜMÜNÜ) ALALIM
a.muhasebe Rapor-Genel Raporlar-Detay FiĢ Listesi
b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç ve bitiĢ faiĢ tarihlerini yazınız.
c.rapor
1.16 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN MĠZANINI ALALIM
a.muhasebe Rapor-Genel Raporlar-Mizan
b.bilgileri giriniz: BaĢlangıç ve bitiĢ fiĢ tarihlerini yazınız.
Raporlanacak fiĢ türlerini iĢaretleyiniz.
c.rapor
1.17 OLUġTURDUĞUMUZ FĠġLERĠN KDV
BEYANNAMESĠNĠ HAZIRLAYALIM
a.muhasebe Beyannameler-KDV
b.bilgileri giriniz
c.sistemden al
d.rapor
1.18 DEMĠRBAġ ALIġ FATURASINI GĠRELĠM
a.muhasebe Sabit Kıymet ĠĢlemleri Sabit Kıymet GiriĢi
b.bilgileri giriniz : GENEL BĠLGĠLER: Kod 255.01, Açıklama:
Yazar Kasa,, sağ taraftaki Ad: Yazar Kasa, Sol aĢağıda:
MALĠYET BĠLGĠLERĠ: AlıĢ Tarihi, Alınan iĢletme mufhasebe
cari kod 320.02 , Fatura no, vergi dairesi, , KDV tutarı, KDV kod
191.01, To0plam KDV dahil tutar, ve Aktife giriĢ değeriyazılır.
Ekranın alt kısmında AMORTĠSMAN ĠġLEMLERĠ baĢlığı
altında: Yöntem normal ya da hızlandırılmıĢ, Binek otolarda kıst,
Oran (Ekonomik ömür 5 yıl ise % 20 , BitiĢ tarihi 31.12.20..,,
Amortisman yöntemi aylık, Alt satıra Dönem/Cari amortisman:
257.01, Gider ,Hesap Kodu: 770.03 veya 7B uygulanıyorsa 796.01
yazılır.
c.kaydet
12
1.19 DEMĠRBAġ ALIġ FATURASININ YEVMĠYE KAYDINI
GÖRÜNTÜLEYELĠM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-fiĢ listesi
b.bilgileri giriniz: Ġlk fiĢ tarihi ve son fiĢ tarihi ni yazınız. FiĢ
durumu : Aktif.
c.listele
d.girdiğimiz fiĢ çift tıklayınız
1.20 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM
1.20.1 KDV MAHSUBU HAZIRLAYALIM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-fiĢ giriĢi
b.bilgileri giriniz: FĠġ EKLE, FiĢ Tarihi, FiĢ tipi Mahsup,
Açıklama. 12. AY KDV MAHSUBU, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt
Ekr.,
c.kaydet
d.hızlı fiĢ
e.adı KDV MAHSUBU
f.bilgileri giriniz : Adı: KDV MAHSUBU, Evrak tarihi,No,
Açıklama: 12 AY KDV MAHSUP, Ekranın aĢağısında
DEVREDEN KDV 190.01 BORÇLU, ÖDENECEK KDV Alacaklı
yazılır. Sağ üstte x iĢaretine basmayı unutmayınız. Ekranın altında
191.18 alacaklı, 391.18 borçlu, 190.01 borçlu ya da 360.01 alacaklı
görülecektir. Böylece 191 ve 391 kodlu hesaplar kapatılmıĢ
olacaktır.
g.fiĢe aktar
h.kapat
ı.kaydet
1.21 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN
MALĠYET YANSITMA TANIMLARINI YAPALIM
a.muhasebe yansıtma iĢlemleri-maliyet hesap tanımları
b.bilgileri giriniz Ekranın üst kısmında Maliyet Yöntemi baĢlığının
altında 7 A seçeneğini bulup Üretim, ya da pazarlama ya da
yönetim vb. baĢlıklarından birini seçiniz. Maliyet BaĢlangıça alt
alta 710.01, 720.01, 730.01 kodlarını yazınız, Maliyet BitiĢe hiçbir
Ģey yazmayınız, Yansıtmaya alt alta 711.01, 721.01, 731.01 , Gelir
(Tablosu) baĢlığının altına 620.01, 620.02, 620.03 , sağdaki Fark‟a
712.01, 722.01, 732.01 yazınız. Burada sadece maliyetle ,lg,l,
tanımlamalar yapılmıĢtır. Sizler 750, 760,770,780 ile ilgili
tanımlamaları yapınız.
13
c.kaydet
1.22 DÖNEM SONU (KAPANIġ) ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN SONUÇ
YANSITMA TANIMLARINI YAPALIM
a.muhasebe yansıtma iĢlemleri-sonuç hesap tanımları
b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç Hesaplar bağlığı altına 600.01,
601.01, 602.01, 610.01, 611.01, …. 621.01..,630.01.. Altıyüzlü
tüm hesaplara alt hesap numarası vererek tanımlayınız.BitiĢ Hesap
baĢlığı altına herhangi bir tanımlama yapmayınız. Dönem karı veya
zararı baĢlığı altına ise sol sütuna yazdıklarının karĢılığı olarak
690.01 yazınız. Önemli: 600 lü hesapların tamamına alt hesap no
vermek zorunludur.
c.kaydet
1.23 SATILAN MALIN MALĠYETĠ FĠġĠNĠ KAYDEDELĠM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-fiĢ giriĢi
b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE: FiĢ Tarihi: 31.12.20.., FiĢ Tipi:
Mahsup, Açıklama: YANSITMA(SATILAN MAL MALĠYETĠ),
GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt Ek.,
c.kaydet
d.yevmiye kaydını yapınız ( 621.01 borçlu, 153.18 alacaklı
olacaktır. 153.18 in kalan tutarını aktarmak için, Ekranın sağındaki
FiĢi Kapat‟tan Hesap bakiyesi aylık kapata basınız.
e.kaydet
1.24 7 / A Ya da 7/B MUHASEBE SEÇENEĞĠNDE
GĠDERLERĠ YANSITMA HESABINA AKTARALIM
a.muhasebe yansıtma iĢlemleri-maliyet hesap fiĢi giriĢi
b.bilgileri giriniz : YANSITMA FĠġ GĠRĠġĠ baĢlığının altında sol
baĢta Maliyet Yöntemi‟nin hemen sağında 7/ B Pazarlama
Yönetim ya da 7/ A Pazarlama Yönetim Giderleri satırını buraya
seçiniz.
c.bakiye güncelle
d.fiĢ oluĢtur ( sayfanın altında Yansıtma ĠĢlemleri baĢlığı altında
saol baĢta Maliyet BaĢlangıç altında alt alta 7.. „lü kodlar, Yansıtma
baĢlığının altında 7..‟lü yansıtma hesap kodları alt alta, Gelir
(Teblosu) baĢlığı altında ise az evvel yazdığımız 7.. lü hesapların
gelir tablosundaki iz düĢümleri olan 630.01, 631.10,632.01 kodları
görülecektir.
Bu yansıtma iĢlemlerini yapabilmemiz için daha önce 760,77,780,..
kodlu hesapların boçlu taraflarında tutar olmalıdır..
14
1.25 GELĠR VE MALĠYETLERĠ SONUÇ HESABINA
AKTARALIM
a.muhasebe yansıtma iĢlemleri-sonuç hesap tanımları
b.bilgileri giriniz : BaĢlangıç hesap baĢlığı altında alt alta 600.18,
621.01, 632.01, 691.01, 692.01 in yazılmıĢ olması gerekmektedĢr.
Yine Dönem Karı veya Zararı baĢlığı altında da 690.01 in yazılmıĢ
olması gerekmektedir.
c.kaydet
d.yansıtma fiĢ giriĢi
e.bilgileri giriniz (Sonuç Hesapları FiĢ giriĢi sayfasında FiĢ
OluĢtur‟a basınız. Sonuçta sayfanın altında 6.. lı hesapların
kapatılması için tutarların yazılı olduğu görülecektir.
f.bakiye güncelle
g.fiĢ oluĢtur
1.26 DÖNEM KÂRINI ĠLGĠLĠ HESABA AKTARALIM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-fiĢ giriĢi
b.bilgileri giriniz : FĠġ EKLE: FiĢ Tarihi 31.12.20.. , FiĢ Tipi
Mahsup, Açıklama: YANSITMA, GiriĢ Ekranı: Normal Kayıt
Ekranı yazılır.
c.kaydet
d.bilgileri giriniz : 692.01 borçlu, 590.01 alacaklı olduğü
görülecektir. Ekranın sağında Hesap Bakiyesi Genel i kapata
basılır, Böylece mizan kalanı aktarılmıĢ olur.
e.kaydet
1.27 GELĠR TABLOSUNU HAZIRLAYALIM
a.muhasebe fiĢ iĢlemleri-fiĢ listesi
b.bilgileri giriniz : Ġlk ve son tarihi yazmayı unutmayınız.
c.listele
d.yansıtma fiĢi : Üzerini çift tıklayınız.
e.fiĢ durumu kutusunu pasif yapınız
f.kaydet
1.28 GELĠR TABLOSUNU ALALIM
a.muhasebe mali tablolar-gelir tablosu –gelir tablosu iĢlemleri
b.bilgileri tıklayarak giriniz : Ġlk ve son tarihi girmeyi
unutmayınız, Önceki dönemi görtere hayır, ÇalıĢmayan hesapları
göstere hayır iĢaretleyiniz.
c.rapor
15
1.29 KESĠN MĠZANI ALALIM
a.muhasebe raporlar-genel raporlar-mizan
b.bilgileri tıklayarak giriniz . Ġlk ve son tarihi giriniz, daha önceden
iĢaretlenmiĢ kısımları değiĢtirmeyiniz.
c.rapor
d.aç
1.30 BĠLANÇOYU HAZIRLAYALIM
a.muhasebe FiĢ ĠĢlemleri- FiĢ Listesi
b.bilgileri tıklayarak giriniz: Ġlk ve son tarihi yazınız, FiĢ
durumunu aktif‟e çeviriniz.
c.listele
d.yansıtma fiĢi
e.fiĢ durumu aktif
f.kaydet
1.31 BĠLANÇOYU ALALIM
a. muhasebe mali tablolar-bilanço-bilanço iĢlemleri
b.bilgileri tıklayarak giriniz: FiĢlerden‟e tıklayınız, ilk ve son tarihi
yazınız,rapor türünü belirleyiniz, ÇalıĢmayan hesaplara hayır
deyiniz. , önceki döneme „göster‟ iĢaretleyiniz.
c.rapor
1.32 KAPANIġ FĠġĠNĠ OLUġTURALIM
a.muhasebe FiĢ iĢlemleri FiĢ giriĢi
b.bilgileri giriniz: FĠġ EKLE: tarih 31.12.20.., FiĢ Tipi : KapanıĢ,
Açıklama: KAPANIġ FĠġĠ OLUġTURMA ve Normal Kayıt ekranı
yazınız. FĠġ DETAYI‟ndan fiĢ tarihini 31.12.20.. yazınız, , ,
KapanıĢ FiĢi‟ni tıklayınız. Açıklamaya: KAPANIġĠ FĠġĠ
OLUġTURMA yazınız. FiĢ durumu: Aktif olsun. Bilanço
kalemlerinin kalan vermemek üzere ters tarafta yazıldığı
görülecektir.
c.kaydet
d.kaydet
1.32 AÇILIġ FĠġĠNĠ OLUġTURALIM
a.yönetici -Diğer iĢlemler- Dönem Aktar
b.açılıĢ fiĢine
c.aktar
ĠġLETME
DEFTERĠ
16
1.33 MÜġTERĠ (FĠRMA) TANIMLAMASI YAPALIM
a.yönetici müĢteri iĢlemleri müĢteri giriĢi
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.34 DÖNEM EKLEYELĠM
a.dönem
b.tamam
c.yeni
d.bilgileri giriniz
e.kaydet
1.35 ORTAKLARA AĠT BĠLGĠLERĠ GĠRELĠM
a.ortaklar
b.yeni
c.bilgileri giriniz
d.kaydet
1.36 ADRES BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM
a.adres
b.bilgilere giriniz
c.kaydet
1.37 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM
a.iletiĢim
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.38 MAL/HĠZMET (MAL ALIġ) KARTINI OLUġTURALIM
a.iĢletme defteri mal hizmet iĢlemleri-mal hizmet kartı giriĢi
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.39 MAL/HĠZMET (MAL SATIġ) KARTINI
OLUġTURALIM
a.iĢletme defteri -mal ve hizmet iĢlemleri- mal ve hizmet kartı giriĢi
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.40 MAL ALIġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM
a.iĢletme defteri-gider iĢlemleri-gider giriĢi
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.41 MAL SATĠġ FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM
a.iĢletme defteri-gelir iĢlemleri-gelir giriĢi
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
17
1.42 GĠDER ġABLONUNU OLUġTURALIM
a.iĢletme defteri-gelir gider iĢlemleri-gelir gider Ģablon
b.ekle
c.bilgileri giriniz
d.kaydet
1.43 GELĠR ġABLONUNU OLUġTURALIM
a.iĢletme defteri-gelir gider iĢlemleri-gelir gider Ģablon
b.ekle
c.bilgileri giriniz
d.kaydet
1.44 HAZIRLADIĞIMIZ ġABLONLA MAL ALIġ
FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM
a.iĢletme defteri-gelir gider iĢlemleri-gelir gider giriĢi
b.hızlı fiĢ
c.bilgileri giriniz-kayıtlı kartlar-kutusunda gider komutunu seçiniz
d.aktar
e.kaydet
1.45 HAZIRLADIĞIMIZ ġABLONLA MAL SATIġ
FATURASININ GĠRĠġĠNĠ YAPALIM
a.iĢletme defteri-gelir gider iĢlemleri-gelir gider giriĢi
b.hızlı fiĢ
c.bilgileri giriniz-kayıtlı kartlar –gelir
d.aktar
e.kaydet
1.46 KAYDETTĠĞĠMĠZ MAL SATIġ FATURALARIN
DÖKÜMÜNÜ ALALIM
a.iĢletme defteri-raporlar-genel raporlar-fiĢ dökümü
b.bilgileri giriniz
c.rapor
1.47 ĠġLETME DEFTERĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM
a.iĢletme defteri-raporlar-genel raporlar-iĢletme defteri dökümü
b.bilgileri giriniz
c.rapor
1.48 CARĠ KART TANIMLARI SATICI TANIMINI
YAPALIM
a.iĢletme defteri-cari iĢlemleri-cari giriĢi
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.49 ALICI TANIMINI YAPALIM
a.iĢletme defteri-cari iĢlemleri-cari iĢlemleri
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
18
1.50 SABĠT KIYMET ALIġ FATURASININ KAYDINI
YAPALIM
a.iĢletme defteri-sabit kıymet iĢlemleri-sabit kıymet giriĢi
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.51 ÖNCEDEN KAYDETTĠĞĠMĠZ SABĠT KIYMET
LĠSTESĠNĠN DÖKÜMÜNÜ ALALIM
a.iĢletme defteri-raporlar-sabit kıymet raporları-sabit kıymet listesi
b.rapor
1.52 DEMĠRBAġ AMORTĠSMAN HESAPLAMASINI
YAPALIM
a.iĢletme defteri-sabit kıymet iĢlemleri-amortisman hesaplama
b.bilgileri tıklayarak seçiniz
c.listele
d.seç-sabit kıymetleri seçiniz
e.hesapla
f.fiĢi kaydet
1.53 AMORTĠSMAN LĠSTESĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM
a.iĢletme defteri-raporlar-sabit kıymet raporları-amortisman listesi
b.bilgileri tıklayarak seçiniz
c.rapor
1.54 ĠġLETME DEFTERĠ HESAP ÖZETĠNĠ ALALIM
a.iĢletme defteri-iĢletme defteri hesabı özeti-hesap özeti
b.bilgileri tıklayarak seçiniz
c.sistemden al
d.kaydet
e.rapor
f.bilgileri giriniz
g.rapor al
1.55 KDV BEYANNAMESĠNĠ ALALIM
a.iĢletme defteri-beyannameler-kdv
b.tıklayarak seçiniz
c.sistemden al
d.rapor
e.aç
1.56 MUHTASAR BEYANNAMEYĠ ALALIM
a.iĢletme defteri-beyannameler-muhtasar-muhtasar kartı giriĢi
b.tıklayarak seçiniz
c.sistemden al
d.kaydet
e.kart listesine
f.bilgileri giriniz
19
g.stopaj oranlarını getir düğmesine tıklayınız
h.fiĢi kes
ı.bilgileri giriniz
i.seçileni getir
j.rapor
k.EXCEL rapor
l.rapor al
1.57 GEÇĠCĠ VERGĠ BEYANNAMESĠNĠ ALALIM
a.iĢletme defteri-beyannameler-geçici vergi
b.tıklayarak seçiniz
c.fatura bilgileri
d.tıklayarak seçiniz
e.fatura bilgilerini kaydet
f.sistemden al
g.rapor
1.58 GEÇĠCĠ VERGĠ ĠÇĠN XML PAKET OLUġTURALIM
a.iĢletme defteri-beyannameler-geçici vergi
b.tıklayarak seçiniz
c.fatura bilgilerini
d.tıklayarak seçiniz
e.fatura bilgilerini kaydet
f.sistemden al
g.rapor
h.XML paket
ı.C:/GGV
i.paket oluĢtur
1.59 ĠġYERĠ KARTI OLUġTURALIM
a.personel-iĢyeri iĢlemleri-iĢyeri kartı giriĢi
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.60 Ġġ YERĠ ADRES BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM
a.adres
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.61 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM
a.iletiĢim
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.62 PERSONEL ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM
a.personel-personel iĢlemleri-personel kartı giriĢi
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
20
1.63 PERSONEL KARTI NÜFUS BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM
a.nüfus
b.giriniz
c.kaydet
1.64 PERSONELĠN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU
KĠġĠLERĠN BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM
a.yakınları
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.65 PERSONELĠN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠNĠ GĠRELĠM
a.iletiĢim
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.66 PERSONELĠN SOSYAL GÜVENLĠK BĠLGĠLERĠNĠ
GĠRELĠM
a.sosyal güv.
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.67 PERSONEL ĠÇĠN BANKA ġUBE TANIMINI YAPALIM
a.personel-banka iĢlemleri-banka Ģube tanımlama
b.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.68 PERSONEL ĠÇĠN BANKA ÖDEME ĠġLEMLERĠNĠ
YAPALIM
a.personel-banka iĢlemleri-banka ödemelerib.bilgileri giriniz
c.kaydet
1.69PERSONELĠN KAZANÇ/KESĠNTĠ ĠġLEMLERĠNĠ
YAPALIM
a.personel-kazanç/kesinti iĢlemleri-ek kazançlar
b.giriniz
c.kaydet
1.70 PERSONELĠN BRDRO ĠġLEMLERĠNĠ YAPALIM
a.personel-bordro iĢlemleri
b.aya çift tıklayarak
c.personel seç-kutulara tıklayarak
d.bordroları hesapla
e.bordro hesapla
1.71 PERSONELĠN BORDRO DÖKÜMÜNÜ YAPALIM
a.personel-raporlar-genel raporlar-bordro dökümü
b.bilgileri tıklayarak seçiniz
21
c.rapor
d.aç
1.72 ÜCRET HESAP PUSULASI DÖKÜMÜNÜ ALALIM
a.personel-raporlar-genel raporlar-ücret hesap pusulası dökümü
b.bilgileri tıklayarak seçiniz
c.rapor
c.aç
1.73 AYLIK HĠZMET BELGESĠ DÖKÜMÜNÜ ALALIM
a.personel-raporlar genel raporlar-aylık prim ve hizmet belgesi
b.bilgileri tıklayarak seçiniz
c.rapor
d.aç
1.74 ASGARĠ GEÇĠM ĠNDĠRĠMĠ BORDROSUNUN
DÖKÜMÜNÜ ALALIM
a.personel-raporlar-genel raporlar-vergi indirimine ait bordro
b.bilgileri tıklayarak seçiniz
c.raporlar
d.aç
1.75 AYLIK ĠġGÜCÜ ÇĠZELGESĠNĠ ALALIM
a.personel-raporlar-iĢ kur raporları- aylık iĢgücü çizelgesi
b.bilgileri tıklayarak seçiniz
c.rapor
d.aç
1.76 ĠġÇĠ GĠRĠġ BĠLDĠRĠM LĠSTESĠNĠ ALALIM
a.personel Rapor –Bölge çalıĢma raporları –iĢçi bildirim listesi
b.bilgileri tıklayarak seçiniz
c.rapor
d.aç
1.77 ĠġÇĠ ÇIKIġ BĠLDĠRĠM LĠSTESĠNĠ ALALIM
a.personel raporlar-bölge çalıĢma raporları-iĢçi çıkıĢ bildirim listesi
b.bilgileri tıklayarak giriniz
c.rapor
d.aç
1.78 VĠZĠTE KAĞIDINI ALALIM
a.personel personel-iĢlemleri-personel listesi
b.seç
c.ilgili ayı tıklayarak seçiniz
d.vizite kağıdı
e.aç
22
1.79 ĠġKUR ĠġTEN AYRILMA FORMUNU (ĠAB) ALALIM
a.personel personel iĢlemleri-personel listesi
b.seç
c.ilgili aya tıklayarak seçiniz
d.iĢkur iĢten ayrılma formu
e.aç
1.80 ĠHBAR TAZMĠNATI BORDROSUNU ALALIM
a.personel personel iĢlemleri-personel listesi
b.seç
c.ilgili aya tıklayarak seçiniz,
d.ihbar tazminatı
e.aç
1.81 ÇIKIġ ĠBRANAMESĠNĠ ALALIM
a.personel personel iĢlemleri-personel listesi
b.seç
c.ilgili ayı tıklayarak seçiniz
d.özlük kısmında çıkıĢ ibranamesi
2. ETA BĠLANÇO MODÜLÜ
2.1.MUHASEBE
ETA Programı ġirket Açma ġirket Ġptal ĠĢlemleri
2..1. ġĠRKET AÇMA
ANA MENÜ
F2 ġĠRKET
SEÇĠMĠ
F3 ġĠRKET DEVĠR
ĠġLENLEĠRĠ
23
F4 DOS
ĠġLEMLERĠ
ġĠRKET KISA ĠSMĠ
: En fazla 15 karakterden oluĢan, Ģirketi tanıtıcı kısa bir
isim olmalıdır. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir isim verilebilir.
ġĠRKET UZUN ĠSMĠ: Burada Ģirket adı tam olarak verilebilir. Yalnız buradaki Ģirket
ismi de 60 karakteri geçemez. Birinci satırın yetmediği durumlarda, Ģirket adına ikinci
satırdan devam edilebilir.
ġĠRKET ADRESĠ
: Bu bölüme Ģirketin bulunduğu yerin adresi verilir.
Diğer bölümlere (dosyaların bulunduğu disk bölümü ve setup tanımlarının bulunduğu
disk bölümü ) herhangi bir Ģey yazılmaz. Burası bizim girdiğimiz bilgiler ıĢığında program
tarafından doldurulacaktır.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak Ģirket bilgileri girildikten sonra, F2 ġĠRKET KAYDI
tuĢuna basılır. KarĢımıza ekranın alt kısmında;
EKRANDAKĠ BĠLGĠYĠ KAYIT EDĠYORUM EMĠN MĠSĠNĠZ?
EVET
HAYIR
Mesajı gelecektir. Girilen bilgiler doğru ise ıĢıklandırılmıĢ imleç ok tuĢu ile EVET in üzerine
getirilerek ENTER tuĢuna basılır. KarĢımıza ETA nın program modülleri gelecektir.
Kullanacağımız module EVET anlamında E harfi girilir, diğerleri ise HAYIR anlamında H
olarak kalır.
Bu ekranda, kullanılacak modüller E ile iĢaretlendikten sonra, F2 ġĠRKET AÇMA
ĠġLEMĠNE DEVAM tuĢuna basarız. Ekrana gelen Ģu mesajda:
BU ġĠRKETTE YUKARIDA BELĠRTĠLEN DOSYALAR AÇILACAKTIR. EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR.
seçilen modüller doğru ise, ıĢıklandırılmıĢ imleci ok tuĢu ile EVET‟in üzerine getirerek
ENTER tuĢuna basarız. (Eğer bilgisayara yüklenmemiĢ bir modülü E ile iĢaretlemiĢsek bu
modül doğal olarak çalıĢtırılamayacaktır.) KarĢımıza gelen;
ÇALIġMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZ ĠLK YIL: 1997 (YYYY)
24
mesajına, sadece çalıĢacağımız yılı girerek (ÖRNEK: 1997, 1998, ... gibi) ENTER tuĢuna
basarız. KarĢımıza gelen Ģu mesaja;
SĠSTEMDE 1997 YILI ĠLE ÇALIġMAYA BAġLAYACAĞINIZDAN EMĠN MĠSĠNĠZ ? EVET HAYIR
yıl bilgisi doğru ise EVET onayı veriniz. Son olarak karĢımıza gelen Ģu mesaja:
YENĠ DOSYA AÇMA ĠġLEMĠ SONUNDA TEKDÜZEN HESAP PLANININ KENDĠLĠĞĠNDEN AÇILMASINI ĠSTER
MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR
EVET onayı verirsek, tek düzen hesap planındaki bütün hesaplar program tarafından otomatik
olarak açılacaktır. HAYIR seçeneğini onaylarsak, MUHASEBE modülündeki F2 HESAP
PLANI bölümünden, F2 YENĠ HESAP‟ı seçerek kendi kullanacağımız hesapları tek tek
açarız. Bu konu ileride ayrıntılı olarak iĢlenecektir. ġirket açma iĢlemi sona ermiĢtir.
Shift+F10 toĢlarına basarak tekrar ANAMENÜ‟ye döneriz. AçmıĢ olduğumuz Ģirketi,
çalıĢmak amacıla seçerek (Anamenü‟de F2 ġĠRKET SEÇĠMĠ‟nden) MUHASEBE
MODÜLÜ‟ne girebiliriz.
Eğer kod bilimiyorsa, F6 ġĠRKET LĠSTESĠ tuĢuna basılır. Gelen ekranda kapatılacak
Ģirket seçilir.
Bu menüde F3 ġĠRKET ĠPTALĠ tuĢuna basıldıktan sonra aĢağıdaki mesaj gelir.
BU ġĠRKETĠ KAPATMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZDEN EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR
EVET onayı verildikten sonra Ģu mesaj gelecektir;
ġĠRKETE AĠT TÜM BĠLGĠLER SĠLĠNECEKTĠR, EMĠN MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR
Bu mesajda EVET onayı verildikten sonra, aĢağıdaki mesaja Hayır onayı verirsek
Ģirketi kapatmıĢ oluruz.
ġĠRKET SĠLME ĠġLEMĠ BELĠRTĠLEN ġĠRKETĠ TAMAMEN YOK EDER SĠLĠNEN BĠLGĠLERE TEKRAR ULAġMAK
HĠÇBĠR ġEKĠLDE MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. SĠLME ĠġLEMĠNĠ KESMEK ĠSTER MĠSĠNĠZ? EVET HAYIR
ġirket kapama riskli bir iĢtir. ġu unutulmamalıdır ki bir Ģirket kapatıldığında Ģirkete ait
bilgilerin tamamı kaybedilecektir. Bu nedenle Ģirket kapatırken dikkatli olmak gerekir.
ġirket açma iĢlemi tamamlandıktan sonra;
a) Servisten dosya açma iĢlemi uygulanır.
(F5) Servis
(F3) Dosya ĠĢlemleri
(F4) Yeni Dosya Açma-Kapama
(F2) Yeni Dosya Açma
(F3) Yeni FiĢ Dosyası
Ġlk ve son aylar yazılarak (F2 )Kayıttan devam edilir. Ekrana gelen sorulara Aralık
ayına kadar evet basılarak Aralık bitimine gelinir. Kaydın tamamlanması için * basılır ve
kayıt tamamlanır.
25
b) Mahsup fiĢi eğer ekrana sığmıyorsa, yine servisten saha boylarına gelinir ve
mahsup fiĢi ebatlarında değiĢiklik yapılır.
(F5) Servis
(F4) Sabit Tanımlar
(F3)Saha Boyları (Hesap kodu 16 karakter olarak değiĢtirilebilir.)
c) Üçüncü aĢama olarak servisten parametrelere gelinir, gerekli incelemeler ve
düzeltmeler yapılır.
(F5) Servis
(F4) Sabit Tanımlar
(F2) Parametreler
1.6. F4 ġirket Bilgileri
ġirket bilgileri incelendiğinde ya da Ģirkete ait bilgilerde yapılacak değiĢiklilerde
kullanılır. Genellikle, Ģirkette kullanılan program modüllerinde yapılacak değiĢiklikler için
kullanılır. Bu bölümde Ģirkete yeni bir program modülü eklenebilir.
Bunun için ANAMENÜ‟de F3 ġĠRKET /DEVĠR ĠġLEMLERĠ tuĢuna daha sonra F2
ġĠRKET ĠġLEMLERĠ tuĢuna ve F4 ġĠRKET BĠLGĠLERĠ tuĢuna basılır. ġirket kodu vererek
ulaĢtığımız ekranda Ģirket bilgileri iki sayfa halinde (yani iki ekran halinde) gelecektir.
Sayfalar arası geçiĢ yapabilmek için Pg Up ve Pg Dn tuĢları kullanılır.
1.7.F5 Default ġirket
Üzerinde çok fazla çalıĢılan Ģirket, bu bölümde tanıtılırsa, ETAMENÜ programı her
çalıĢtırılıĢında, otomatik olarak tanıtılan Ģirketle çalıĢmaya hazır bekleyecektir. Yani Ģirket
seçme iĢlemi otomatik olarak yapılacaktır.
Bunun için ANAMENÜ‟de,F3 ġĠRKET/DEVĠR ĠġLEMLERĠ tuĢuna daha sonra F2
ġĠRKET ĠġLEMLERĠ tuĢuna ve F5 DEFAULT ġĠRKET tuĢuna basılır. Gelen ekransa ilgili
yere, DEFAULT olacak Ģirket kodu yazılarak ENTER tuĢuna basılır.
1.8.F6 ġirket Listesi
ANAMENÜ‟de, F3 ġĠRKET / DEVĠR ĠġLEMLERĠ tuĢuna daha sonra F2 ġĠRKET
ĠġLEMLERĠ tuĢuna ve F6 ġĠRKET LĠSTESĠ tuĢuna basılır. Daha önce tanımlanmıĢ Ģirket
listesi kullanıcının ihtiyacına göre kısa veya ayrıntılı olara F2LĠSTE tuĢu ile ekrana F4
YAZDIRMA tuĢu ile yazıcıya aktarılabilir.
1.9.F3 Yeni Yıla Devir ĠĢlemleri
Bu bölümde çalıĢılan tüm modüllerin Ģirket olarak yıllık devir iĢlemleri yapılır.
ANAMENÜ’de, F3 ġĠRKET/DEVĠR ĠġLEMLERĠ, daha sonra F3 YENĠ YILA DEVĠR
ĠġLEMLERĠ serçildiğinde karĢımıza gelen ekranda gerekli yere devir yapılacak Ģirket
kodu girilir ya da F6 ġĠRKET LĠSTESĠ tuĢundan seçilir. Ekrana devir yapılacak Ģirket
26
bilgileri gelir. F2 DEVĠR ĠġLEMĠ tuĢuna basılır, gelen mesajlara uygun onaylar
verdikten sonra devir iĢlemi tamamlanır.
1.1. F2 ġĠRKET AÇMA
(ANAMENÜ‟den F3, sonraki menüden F2, sonraki menüden tekrar F2 seçilerek
ġĠRKET AÇMA‟ ya ulaĢılır.)
Bir Ģirkette ilk kez çalıĢılacaksa, yapacağımız ilk iĢ Ģirket açmak olmalıdır. ġirket
açmak için ANAMENÜ de iken, F3 ġĠRKET/DEVĠR iĢlemleri tuĢuna basılır. KarĢımıza
gelen alt menüde Ģu seçenekler bulunur.
F1 YARDIM
F2 ġĠRKET ĠġLEMLERĠ
F3 YENĠ YILA DEVĠR ĠġLEMLERĠ
Burada F2 ġĠRKET ĠġLEMLERĠ tuĢuna basarız. Ekrana tekrar bir alt menü gelir. Bu
menüde karĢımıza;
F1 YARDIM
F2 ġĠRKET AÇMA
F3 ġĠRKET KAPAMA
F4 ġĠRKET BĠLGĠLERĠ
F5 DEFAULT ġĠRKET
F6 ġĠRKET LĠSTESĠ
seçenekleri gelir. Burada F2 ġĠRKET AÇMA tuĢuna basarız. ġirket bilgilerini
gireceğimiz Ģu ekran gelir;
ġĠRKET KODU
: Okul numarası girilir. Ayrıca arada boĢluk yada özel
karekterler (*,&,%,?,...) kullanılmamalıdır. (Örnek:UMUT LTD. gibi Ģirket kodu vermek
yanlıĢtır.) Bu kod gerek Ģirket bilgileri gerekse muhasebe kayıtları gibi diğer bilgilerin
kaydedildiği dizinde adı olacaktır. Bu dizin program tarafından kendiliğinden oluĢturulacaktır.
1.2 ġirket Kapama
F3 ġirket kapamaya gel,Ģirket kodunu gir F6 iĢlemler listesinde bulunup ENTER
yapılıp F3 Ģirket iptalinden sonra sorulan kısa sorulara evet uzun sorulara hayır denir. Kontrol
için F6 dan iĢletme listelerinden Ģirketin kapanıp kapanmadığına bakılır.
SCROLL LOCK tuĢuna basınca hesap makinesi sağda solda oynayabilir.
F5 default Ģirket (bilgisayarı ilk açtığımızda) hangi Ģirketin çıkmasını istiyorsak o
çıkar.
F10 tuĢu ile programı kapatabiliyoruz.
2.HAFTA
27
1.3. Hesap Planı
Hesap planı, Ģirket açılıĢında ilgili tuĢlara basılarak yüklenmektedir. Hesap planı
kodlamasını incelediğimizde üçlü kodlamanın Resmi Gazetede yayınlanan hesap planı
olduğunu görüyoruz. Bu üçlü koda ilave olarak ikinci ve üçüncü alt hesap numaralarını
istediğimiz gibi verebiliriz. Örneğin; 100 01 Merkez Kasa, 100 02 ġube Kasa vb. gibi.
Alt hesap no verme iĢlemini, F2 yeni hesaptan girerek, hesap kodu ve hesap ismi
yazıp, F2‟den kaydedebiliriz. Yada herhangi bir mahsup fiĢi kaydı aĢamasında, ıĢıklı imleç
hesap kodu sütununa getirilerek de, (önümüze çıkacak pencerelere tanımlamalar yapılarak)
kayıt iĢlemi gerçekleĢtirilebilir.
Daha önce tanımlanmıĢ herhangi bir hesabı iptal etmek için, hesap planına girerek F3
Eski hesaba gelinir ve hesabın kodu yazılır. F3 ile hesap iptal edilir. Ġptal edilmeden önce F8
detay listesinden bakılarak daha önce hiçbir tutarın yazılıp yazılmadığı kontrol edilir. Hesabı
silebilmemiz için daha önce hiçbir rakamın girilmemiĢ olması gereklidir.
1.4. Muhasebe FiĢleri
ÖNEMLĠ BĠLGĠ
*Tahsil FiĢinde, sadece alacaklı taraf yazılır. Borçlu taraftaki „kasa‟ yı bilgisayar
otomatik olarak yazacaktır.
*Tediye FiĢinde, sadece borçlu taraf kaydedilir. Alacaklı olan „kasa‟ yı bilgisayar
otomatik yazacaktır.
*Mahsup FiĢinde, borçlu ve alacaklı taraf ayrı ayrı yazılır.
Kasa ile ilgili kayıtlarda, 100 Kasa hesabı borçlu ise F3 Tahsil FiĢinden kayıt yapılır.
FiĢin tarihi, kasa açıklaması, alacaklı hesapların hesap kodları, açıklama ve tutarları yazılarak
F2 Kayıt ile kayıt edilip fiĢten çıkılır.
100 Kasa hesabı alacaklı ise F4 Tediye FiĢinden kayıt yapılır. FiĢin tarihi, kasa
açıklaması, borçlu hesapların hesap kodları, açıklama ve tutarları yazılarak F2 Kayıt ile kayıt
edilip fiĢten çıkılır.
Kasa ile ilgisi olmayan kayıtlarda F2 Mahsup FiĢinden kayıtlar yapılır.
Herhangi bir fiĢ kaydedildiğin de (F2), ekranın sağ üst köĢesinde “Yeni FiĢ” yerine
“Eski FiĢ” yazılacaktır. Ayrıca referans numarası O “sıfır” yerine sıra numarası verilmiĢ
olarak görülecektir.
FiĢ tarihi verilirken bir takım pratikler de bulunmaktadır. ġöyle ki, 03/10/2003 yazmak
için yalnızca 3 10 yazmanız veya sadece 3 yazmanız yeterlidir. Kalan kısmı program kendisi
tamamlayacaktır.
FiĢ no ve yevmiye nosu Servis, Dosya ĠĢlemleri, FiĢ Madde Numaralandırma (F4), den
girilerek verilebilir.
28
Daha önce yazılmıĢ mahsup fiĢi ( veya tahsil, tediye) kopyalanmak suretiyle yeniden
yazılabilir ( FiĢ cambazı konusu ileride iĢlenecek) Deneyelim: Yeni fiĢe giriniz. F7 fiĢ
listesinden geçen ay yazılmıĢ olan kira gideri fiĢini bulunuz. Tarih düzeltmesinden ve diğer
rötuĢlardan sonra F2 den kaydediniz.)
Not: Hesap makinesindeki tutarı silmek için A harfine basabilirsiniz.
1.5. Kısayollar
* tuĢu ile açıklama ve tutar sütunlarında bir üst satırı kopyalama yapılır.
Mahsup FiĢinde Borç Alacak sütunlarını eĢitlemek için *K yazılarak ENTER tuĢuna
basılır.
Yeni alt hesap açmak için muhasebe fiĢinde Hesap Kodu sütunundayken yeni hesap
ismi yazılıp ENTER‟a basılır. KarĢımıza çıkan pencereye hesap ismi yazıldıktan sonra F2
Kayıt tuĢu ile yeni hesap kayıt edilir. F6 Hesap Listesinden açılan hesap kontrol edilir.
Hesabın ismini değiĢtirmek için F2 Hesap Planından F3 Eski Hesaba girilir. F6 Hesap
Listesinden değiĢtirilecek olan hesap bulunularak yeni hesap ismi yazılıp F2 Kayıt ile
kaydedilir.
F1 Yardım tuĢu ile program hakkında bilgiler alınır.
YARDIM
Ana menüde Ģirket açıldıktan sonra
(henüz Ģirketimize giriĢ yapmadan)
Shif + F1
Ctrl + F1
Alt + F1‟leri inceleyiniz.
F9 tuĢuna basılarak F2 Saat, F3Takvim/Ajanda, F9 Hesap Makinesi gibi menülere
giriĢ yapılır.
F3Takvim/Ajanda menüsünden doğum gününüzün hangi güne geldiğini bulabilmek
için aĢağıdaki tuĢları kullanarak tarih bulunur.
Ctrl+üst ok
Ctrl+alt ok
Ctrl+sol ok
Ctrl+sağ ok
Bir önceki yıl
Bir sonraki yıl
Bir önceki ay
Bir sonraki ay
Hesap makinesini ekran üzerinde oynatarak istediğiniz yere getirmek için Scroll Lock
tuĢuna basılır. Hesap makinesi, ok tuĢları kullanılarak istenilen yönde yeri değiĢtirilir.
3.HAFTA
1.5.
TuĢ Kullanım Tablosu
29
Sağ Ok
Sol Ok
Üst Ok
Alt Ok
Home
End
PgUp
PgDn
Insert
Delete
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
Ctrl+Sağ Ok
Ctrl+Sol Ok
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+K
Ctrl+Q
Ctrl+1
Tab
Ctrl+D
Ctrl+Y
Ctrl+Z
Ctrl+F
*
Alt+Y
Alt+Z
Alt+V
Alt+W
Alt+X
Alt+U
Alt+1
ESC
F1
Alt+F1
Shift+F1
*F2
*Shift+F2
*Ctrl+F2
Alt+F2
F3
Alt+F3
F4
Shift+F4
Alt+F4
F5
Bir hane sağa
Bir hane sola
Bir satır yukarı
Bir satır aĢağı
Ekranın sol üst köĢesi
Ekranın sağ alt köĢesi
Bir üst sayfa
Bir alt sayfa
Araya karakter moduna giriĢ / çıkıĢ
Silme
Bir önceki kart
Bir sonraki fiĢ
Sağdaki saha
Soldaki saha
Birden fazla sayfalı ekranlarda ekranın sol üst köĢesi
Birden fazla sayfalı ekranlarda ekranın sağ alt köĢesi
Kod geniĢliğini değiĢtirme
Listeleme parametreleri
Araya satır girme
Araya satır girme (Ctrl+1 ile aynı)
Üzerinde bulunan satırı silme
Satır baĢı
Satır sonu
Büyük / Küçük ekranlar arası geçiĢ
Bir üstteki sahaya kopyalama . Mahsup fiĢinde tarih‟e * iĢareti
konulup, enter‟ e basıldığında bugünkü tarih yazılır.
Kelime baĢı
Kelime Sonu
Saha baĢı
Saha sonu
Bulunduğunuz alanı siler.
Bulunduğun yerden sonuna kadar silme
Hesap makinesinden rakam transferi
Yapılan son iĢlemi iptal eder
Yardım
Eğitim konuları bilgisi
GeniĢletilmiĢ yardım
Kayıt
Kayıt ve yeni kayda geçiĢ
Kayıtta üç alternatif var.
Kayıt ve bir sonraki kayda geçiĢ
Kayıt ve bir önceki kayda geçiĢ
Ġptal / saha boyları, iptal iĢlemini yaparken birinci soruya “Evet” ikinci
soruya “Hayır” denilir.
Diğer iĢlemler menüsü
Yazıcı çıkıĢı
GeniĢletici yazıcı çıkıĢı
Yardımcı tuĢlar
Eski kayıt arama / hareketler / pozisyonlar / EXCEL
30
F6
Shift+F6
F7
Shift+F7
Ctrl+F7
F8
Shift+F8
Alt+F8
F9
Alt+F9
Shift+F9
F10
Ctrl+F10
Shift+F10
Alt+F10
F11/F12
*ALT+2
*ALT+3
*ALT+4
Kart listesi
Hareket kontrol ekranı
Kayıt / hareket listesi
Büyük görüntüyü ekrana getirme (GRAFĠK GÖRÜNTÜ)
Son kaydedilen stok / cari kart bilgisi
Detay bilgi / parametreler
GeniĢletilmiĢ detay bilgi
Daha önceden tanımlanmıĢ bir makronun kullanımı
Yardımcı iĢlemler
Makro tanımlama iĢlemlerine baĢlama / iĢlemi bitirme
En son seçilen yardımcı iĢleme doğrudan giriĢ
Programdan çıkıĢ
Hızlı ulaĢım menüsü
Ana menüye dönüĢ
Özel menüler.
Kopyala, yapıĢtır. (Ctrl+N‟in fonksiyonunu görür.)
FiĢte otomatik açıklamada yararlanılır. Servisten, sabit tanımlardan
girilerek F6‟ya basılır. Tanımlama yapılarak F2‟den kaydedilir.
“Total Bayii, Ülker Bayii…” gibi ĠĢletmelerde yazım kolaylığı sağlar.
Sadece Muhasebe FiĢinde Geçerli TuĢlar
Ctrl+R
Ctrl+N
Ctrl+K
Ctrl+ L
Ctrl+U
Ctrl+T
Ctrl+V
Ctrl+X
*K
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
F5
*B
Satır taĢıma
Satır kopyalama
Kdv hesaplama (KDV hariç) : Servisten KDV oranları yazılır.Sonra
yeni mahsup fiĢi girilir. 600… 10 000 000 yazılır. (2. satırda) 391 01
HES. KDV kodlanarak, 10 000 000 altına gelinir. 10 000 000 olduğu 1.
satıra ıĢıklı imleç getirilir, Ctrl+K‟ya basılır, “…Esc‟ye Basın ” uyarısı
gelir. Esc‟ye basılır. Daha sonra” …KDV‟nin Yazılacağı Satırı
ĠĢaretleyin” uyarısı gelir. Bu mesajdan sonra imleç, KDV‟nin
yazılacağı ikinci satıra getirilir ve tekrar Ctrl+K tuĢuna basılır, KDV
oranının yazılı olduğu küçük pencere açılır.IĢıklı imleç KDV oranının
üstüne getirilir ve enter tuĢuna basılır.
Kdv hesaplama (KDV dahil) Yukarıda Ctrl+K da anlatılanların aynısı
burada da geçerlidir.
Hesapları birleĢtirme
Toplam hesaplama
Hesapları sıralama
Yukarıdaki iĢlemleri kesme
FiĢ kapama. Mahsup fiĢinin borçlu ve alacaklı tarafı eĢitlenir.
Bir önceki fiĢ
Bir sonraki fiĢ
Üzerinde bulunan hesabın muavin defteri
Bakiye aktarımı
Fatura / FiĢ / Toplu GiriĢ Ekranlarında Geçerli TuĢlar
Ctrl+F7
Ctrl+F5
FiĢ Ģablonlarının çağrılması
Gider gelir yerlerinin seçimi
31
Ctrl+F6
Ctrl+F8
Shift+F7
F9
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F9
F10
Ekstra açıklama giriĢi seçimi
Ortalama vade hesabı
Cambaz tanımlarının çağrılması
Bu tuĢa basıldığında, YARDIMCI ĠġLEMLER menüsü ekrana
gelecektir. Bu menude Ģu seçenekler bulunmaktadır,
Takvim “Doğum gününüzü bulunuz.”
Saat
Not sahifesi. Yazı, dilekçe vb. yazılar yazmak amacıyla kullanılır.
Makro tanımları
Özel menü tanımları
Kur tablosu
Hesap makinesı. Hesap makinesindeki tutarı silmek için “A” hafine ya
da “C” harfine basılır.
sisteme çıkıĢ
Yukarıdaki menüde herhangi bir seçeneği kullanabilmek için, ya ıĢıklandırılmıĢ imleç
istenilen seçeneğe götürülerek ENTER tuĢuna basılır. Ya da sol tarafında görülen fonksiyon
tuĢlarına (F1,F2,F3...) basılır.
Alt+F10
: Özel menü tanımında yapılan menüye ulaĢılır.
Esc(ape)
: Bu tuĢa basarak sürekli olarak bir önce menüye
dönülür. Ayrıca yardımcı iĢlemlerden çıkmak için de bu tuĢu kullanabiliriz.
Alt+1
: Hesap makinasında yapmıĢ olduğumuz bir iĢlemin sonucunu,
bu iki tuĢa basarak istediğimiz bölüme aktarabiliriz.
Alt+X
:Sadece bulunduğumuz alanı siler.
Bunlar programın diğer bölümlerinde de kullanabileceğimiz genel amaçlı tuĢlardır.
AKTARMALAR
a) ALT+1
b) * K
c) *
d) *B
Hesap makinesine rakam aktarmaya yarar.
Borç/Alacak eĢitlemek için yararlanılır.
Yukarıdaki yazı veya rakamı alt satıra aktarmada yararlanılır.
Mizanda görülen hesap bakiyesini, mahsuba aktarmaya yarar.
1.10 MONOGRAFĠ
A iĢletmesi 01/01/200x tarihli bilançosu aĢağıdaki gibidir.
100 KASA
01 TL Kasa
2.000
5.000
320 SATICILAR
01 Satıcı K
1.000
02 € Kasa
3.000
02 Satıcı L
3.000
101 ALINAN ÇEKLER
01 Alıcı A'nın çek'i
2.500
02 Alıcı B 'nin çeki
3.500
6.000
102 BANKALAR
01 A Bankası
2.000
02 B Bankası
4.000
321 BORÇ SENETLERİ
01 Satıcı K
02 Satıcı L
6.000
500 SERMAYE
01 Ortak M
02 Ortak N
32
4.000
6.000
2.000
4.000
50.000
30.000
20.000
120 ALICILAR
01 Müşteri A'dan alacak
02 Müşteri B'den alacak
8.000
3.500
4.500
121 ALACAK SENETLERİ
9.000
01 Cüzdandaki Senetler
01 001 Müşteri A'dan sen.al.
4.000
01 002 Müşteri B'den sen.al.
5.000
153 TİCARİ MALLAR
001 X malı
002 Y malı
255 DEMİRBAŞLAR
01 Bilgisayar
10.000
4.000
6.000
20.000
20.000
(-)257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
01 Demirbaşlar amort.
4.000
4.000
AKTİF TOPLAMI
60.000 PASİF TOPLAMI
60.000
Ocak Ayında Yapılan İşlemler
1- Alıcı A'dan 02/01/200x tarihinde 857 no'lu tahsilat
Makbuzu ile 2.500 TL.lık belgesiz alacağının bir
kısmını tahsil edilmiştir.
2- Satıcı K'dan 03/01/200x tarihinde 3256 no'lu fatura ile
5.000 TL+%18 KDV ile X malı satın alınmıştır. Karşılığında
Alıcı A'ya ait 4.000 TL değerindeki senet ciro edilmiştir.
Kalanı nakit ödemiştir.
3- Y malı 04/01/200x tarihinde 1001 no'lu fatura ile alıcı
B'ye 4.000 TL.+%18 KDV ile yarısı peşin geri kalanı senetli
olarak satılmıştır. Malın maliyeti 3.000 TL'dir.
4- Satıcı L'ye 06/01/200x tarihinde B bankası çeki
Düzenlenmiş ve aynı gün bankadan ödenerek
senetsiz borç kapatılmıştır.
5-Satıcı K'ya 07/01/200x tarihinde 122 no'lu fatura ile
6- 08/01/200x tarihinde 1003 no'lu fatura ile
(demirbaş)
Bilgisayar 20 000 TL’ye %18 KDV
hariç peşin satılmıştır.
7- Alıcı B 10/01/200x tarihinde 526 no'lu fatura
ile
Y malını iade etmiştir. 1.200 TL+%18 KDV
tutarı cari
hesaptan düşülmüştür. Malın maliyeti 1.000
TL'dir.
8- Satıcı K'dan 15/01/200x tarihinde X malı
3.000 TL+
%18 KDV ile alınmıştır. Karşılığında 50 €
karşılığı
Ödeme yapılmıştır. Geri kalanı için hiçbir belge
verilmedi.( 1 € 60 tl)
9- Satıcı M'den 20/01/200x tarihinde Y malı
yarısı peşin
yarısı için senet verilerek 6.000 TL+%18 KDV
ile 092009 no lu fatura ile
alınmıştır.
X malı 500 TL.+%18 KDV ile iade edilmiştir. Malın tutarı
cari hesaptan düşülmüştür.
* AçılıĢ bilançosunu, açılıĢ fiĢine giriniz.
* Yevmiye kayıtlarını yapınız. Açıklamalar yazmayı unutmayınız.
* Gelir ve Gider hesaplarını 690‟a devrediniz.
* Kesin mizanı gösteriniz. Mizan eĢit değilse nedenini araĢtırınız.
* Servisten yevmiye madde numaraları veriniz.
33
1.11
SERVĠS
1.11.1 PARAMETRELER (F5,F4,F2)
Bu bölümde programın çalıĢması ile ilgili düzenlemeleri içeren parametreler yer alır.
Önemli parametreler aĢağıdadır:
Hesap Dönemi BaĢlangıcı (AA/YYYY):
Bu kısma çalıĢılacak yılın dönem baĢlangıcı ay ve yıl olarak kayıt edilir.
Dengesiz FiĢ Kaydı:
Mahsup fiĢlerinde borç ve alacak tarafların eĢit olması zorunlu olduğundan
E harfi iĢaretlenir.
ÇalıĢılan Ay Kontrolü:
ÇalıĢılan aydan farklı aylardan birine fiĢ kaydetmek gerekebilir. Bu nedenle H
harfi iĢaretlenir.
Kayıt Öncesi Sıralama:
FiĢ kaydı esnasında hesap planındaki kodlama sırasını küçükten büyüğe doğru
izlemesi için E harfi yazılır.
Kasa Ters Bakiye Kontrolü:
Olmayan paranın kasadan ödenmesi mümkün değildir. Bu nedenle E harfine
basılır.
1.11.3. SAHA BOYLARI (F5,F4,F3)
Muhasebe fiĢlerinde kullanılan ebatların ayarlanmasında yararlanılır. H harfi
basılı olanlar fiĢte görülmeyecektir.
1.11.4. KDV ORANLARI (F5,F4,F4)
Muhasebe fiĢlerinde otomatik KDV hesaplanması aĢamasında bu kısma KDV
oranlarının yazılmıĢ olması gerekir. (Ctrl+K, Ctrl+L)
AĢağıdaki gibi yazınız;
KDV Oranları
18,00
8,00
Kodlama
391 01
391 02
34
Açıklama
% 18
% 8
1,00
391 03
% 1
NOT: Ayrıca hesap planına girerek yeni hesapların 391 01, 391 02, 391 03‟ün
tanımlaması yapılır.
1.11.5. FĠġ OTOMATĠK AÇIKLAMALARI
Basit usul çalıĢan iĢletmelerde alım-satım faturalarında en çok çalıĢan satıcımüĢteri isimleri Alt+2, Alt+3,... tanımlandığı takdirde, muhasebe fiĢlerinde açıklama kısımları
otomatik yazılır.
1.11.1. DOSYA ĠġLEMLERĠ
Dosya Açma Kapama (F5,F3,F4)
Yeni dosya açmak için ilk aya 01/200.. yazılır, son aya 12/200.. yazılır, F2‟ den devam
edilir. Küçük pencerede fiĢ dosyası açma iĢlemi için Evet‟ e gelinir. (Daha önce yazıldığı
varsayılan) Mizan değerleri silineceği uyarısından sonra Evet‟ e gelinir, sürekli Evet‟ e
basılarak Aralık ayına gelinir.(Ya da klavyede E harfine basılır.) Aralık ayının bitiminde
yanıp sönen * iĢareti gelecektir. Klavyenin sağ tarafındaki *‟ a basılır.
Yeni Hesap Planı (F5,F3,F4,F2,F2)
ġirket açılıĢında hesap planı yüklendiğinden burada herhangi bir iĢlem
yapılmayacaktır.
Eski FiĢ Dosyası Silme/Kapama (F5,F3,F4,F3)
Bu bölümde, iĢi tamamen biten eski fiĢ dosyaları silinir. Silinecek ay/yıl
AA/YYYY olarak girilir ve F2‟ den Evetlere devam edilir.
FiĢ Madde Numaralama (F5,F3,F2,F4)
Dosyalarda kayıtlı fiĢlerin/yevmiye maddelerinin 1‟ den baĢlayarak
numaralama iĢlemi yapılır. 1. değer 01/01/200.. yazılır, son değer 31/12/200.. yazılır ve F2‟
den devam edilir.
Hesap Nakli (F5,F3,F2,F5)
Hesap planında daha önce girilmiĢ hesaplardan biri değiĢtirilmek istendiği
takdirde bu kısımdan yararlanılır. Söz geliĢi 7/B seçeneğinden yararlanan bir iĢletme 7/A
seçeneğine geçtiği takdirde, tarih aralığından sonra eski ve yeni hesabı yazarak F2‟ den hesap
nakline devam eder, Evet‟ ten sonra, * iĢaretine basılır.
1.12. RAPORLAR
1.12.1.Aylık Mizan:
Hesap koduna 1.değere ilk hesap olan 100, 2.değere son hesap olan 799 yazılır.
35
Hesap Seviyesi: 1.değer 5, 2.değer 1, 2 ya da 3 yazılabilir. 1 yazıldığı takdirde
birinci kırılım yeni üçlü hesap kodlu hesaplar listelenebilecektir. 2 yazıldığı takdirde ikincil
alt hesapları da içeren mizan listelenebilecektir.
Bakiyesiz hesaplara H dendiğinde, sadece kalan veren hesaplar
listelenebilecektir. Mizanın eĢit olmaması durumunda alt hesap tanımlanmıĢ hesaplarla ilgili
problem olabilir.
1.12.2. Bilanço
Paragraflar, Bilanço, Gelir Tablosu (F4) den tekrar F2‟ye basılır. Yine F2‟ye
basılarak Bilanço dökümüne ulaĢılır. Bakiyesiz hesaplara H(ayır) denir. F2‟den listelenir.
Önceki dönemlere ait değerlerin açılıĢ fiĢinden alınması için, açılan penceredeki soruya, E
(vet) denir. Her iki yönlü aktif ve pasif tablo halinde önünüze gelecektir. Aktif ve pasif yan
yana olacaktır. Eğer aktifle pasifin alt alta olması isteniyorsa F7‟ye basılarak tablo dizayn
dosyasından .dfb‟ den önceki A harfi olan alternatiflerden biri seçilerek enter tuĢuna basılır.
Bu kez bilanço A4 kağıdına dökülmek üzere alt alta yer alır.
1.12.3. Gelir Tablosu
Gelir tablosu dökümünden girilir. Bakiyesiz hesaplara H(ayır) denir. F2‟den
listelenir. Gelir tablosunun listelenmesi için 6…‟lı hesapların kalan vermesi gerekir. Bunun
için 690‟a devir yevmiyeleri iptal edilir. 600,610,621,632… gibi hesapların kalan vermesi
temin edilir ve bundan sonra listelenir.
1.12.4 Mali Analizler
2.BORDRO
Önce, ġirket/Devir iĢlemlerinden, tüm Ģirketlere ait iĢlemlere giriniz. Bordro
parametrelerini yazınız. Ġnternetten asgari ücret, ssk tabanı, ssk tavanı, kıdem tazminatı üst
limitini belirleyiniz. Ayrıca Gelir Vergisi dilimleri ve oranlarını tanımlayınız.
Bordroda 2 nolu hata oluĢtuysa , servisten dosya bakımına girip, * a basınız. Hata
böylece giderilmiĢ olur.
2.1. PERSONEL SĠCĠL KARTI (F2)
Personel sicil kartını tanımlamadan önce, servisten dosya bakımına girip * a
basınız.
Yeni karttan girilerek sicil 01, isim-soyada personel yazılarak F2‟ den
kaydedilir. Tekrar yeni karta girilerek 01 01 yazılır. Ġsim soyisim ve diğer bilgiler kaydedilir.
36
Ücret tutarı kaydedilirken brüt tutar ile net tutardan sadece birine kayıt düĢülür. Pgdn tuĢuna
basılarak diğer bilgiler kaydedilir.
2.2.PUANTAJ ĠġLEMLERĠ (F3)
F2 puantaj kartından girilir, F6 kart listesinden iĢçinin enter‟ lanır. Normal çalıĢma (26
gün) ve hafta tatili (4 gün) yazılır. SSK Gün‟e 30 gün (26+4) yazılır, F2‟ den kaydedilir.
2.3.SERVĠS (F5)
2.3.1.Sabit Tanımlar (F5,F4)
2.3.1.1. Vergiler (F5,F4,F2)
Muhtelif Parametreler (F2) :
Bu bölümde, aylık bildirge yüzdeleri, damga vergisi oranı, bir ayda 30 gün,
günde 7,5 saat yapıldığı, çocuk parası vb. bilgiler yer alır.
Vergi Ġade Parametreleri (F3):
Vergi iade tutarı, özel gider indirim oranı, özel gider indirimi, damga vergisi,
yemek fiĢi muafiyeti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ödemeleri bu bölümde yer alır.
Gelir Vergisi Dilimleri :
Yıl (200...) ve döneme hiçbir Ģey yazılmaz, kümülatif vergi matrahına sol tuĢa
0 (sıfır), sağ tarafa 6.000 yazılır, yüzde kısmına 15.00 yazılır. Ġkinci satıra, sol tarafa 6.000
sağ tarafa 12.000 yazılır. Yüzde kısmına 20.00 yazılır, F2 tuĢuna basılır, iki kez ENTER
tuĢuna bastıktan sonra, kaydedilir.
2.3.1.2. Ücretler (F5, F4, F3)
Mesai Zam Oranları (F2)
Katsayılar : Normal çalıĢma, hafta sonu, izinler ve diğer çalıĢmalarda katsayı
1.00 dır. Genel tatil, hafta tatili mesai ve fazla mesai de katsayı 1.50‟dir. Resmi tatil ve dini
bayram mesailerinde katsayı 2.00‟dır.
SSK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisinde E (vet)‟e basılır. Tasarruf Fonu için
H(ayır)‟a basılır.
2.3.1.3. Bordro Parametreleri (F5,F4,F5)
Ġcmal Parametreleri
37
Tasarruf fonu ile ilgili tüm parametrelere H(ayır) tarifine basılır.Sendikalı
iĢyerlerinde Gelir Vergisi H(ayır), diğerlerine E(vet) yazılır.
SSK Vergi Yüzdeleri
Sigorta türlerinin yüzdeleri SSK‟dan alınan bilgiye göre doldurulur. ĠĢsizlik
primi iĢçi payı 2.00, iĢveren payı 3.00 olarak kaydedilir. Sakatlık indirimleri ve SSK taban,
tabanı ve asgari ücret 16 yaĢından büyükler ve küçükler için ayrı ayrı yazılır.
2.3.1.4. ĠĢyeri Parametreleri (F5,F4,F5)
Genel Parametreler
ĠĢverenin unvanı, adresi, vergi, SSK, banka bilgilerinin yazıldığı kısımdır.
Page Down tuĢuna basılarak diğer bilgilerin yazımına devam edilir.
2.3.1.5. Aylık Devir ĠĢlemleri (f5, F2, F2)
Ekranda yeni ayı giriniz kısmına, çalıĢılacak bir sonraki ay otomatik yazılır.
ENTER‟a basarak devam edilir. Yedekleme uyarısından sonra EVET ‟e basılır. Puantaj
bilgilerinin silinmesini isteyenler HAYIR da kalarak ENTER „a basar. ENTER dan sonra
yedekleme yapmak isteyenler EVET ‟e basabilir. En son, devir iĢlemi için EVET ‟e basılır.
2.3.1.6. Dosya Bakımı
Yeni dosya açmak için F4 „e basılır. EVET „lerden sonra * „a basılır.
2.4. RAPORLAR(F4)
Servis tanımlamaları, personel kartı ve puantaj yapımından sonra F4 „e
basılarak, bordro raporları, SSK raporları, diğer raporlar ile özel tanımlı raporlara ulaĢılır
Bordro Raporları (F4,F2) : Ġcmal raporlarına girilerek, ilk ve son iĢçinin sicil
no‟ ları yazılarak, brüt kazançtan, net kazanca kadar tüm kesintiler listelenir. F4 „e basılarak
printer „den dökülebilir. ĠĢ mevzuatına göre bu kesintileri içeren iĢaret pusulası F3 „e
basılarak, printerde basılabilir.
SSK Raporları (F4, F3) : Aylık bildirge (F2), 4 aylık bordro (F3), tüm iĢçilerin
isimlerini ve sigorta bildirgelerini belirten aylık döküm (F4), emekliler için düzenlenecek
Sosyal Güvenlik Destekleme Bildirgesi (F5), iĢçi giriĢleri ve çıkıĢları ile ilgili belgeler (F6) bu
bölümle bulunmaktadır.
Bordro raporlarına girildiğinde bazen kesintiler ( vergi kesintisi, ssk kesintisi
vb.) (0) olabiliyor. Bunun nedenleri: Puantaj kartına tanımlama yapılmamıĢ olabilir, personel
sicil kartı tanımlanmamıĢ olabilir, personel sicil kartındaki bilgiler noksan olabilir, vergi
oranları tanımlanmamıĢ olabilir.
3. ĠġLETME DEFTERĠ
3.1. Servis (F5)
38
3.1.1. Sabit Tanımlar (F5, F4)
ġifre değiĢikliği, ortak tanımlar ve özel tanımların bulunduğu kısımdır.
3.1.1.1. Özel Tanımlar
Parametreler (F2)
ĠĢletme defterinin noter onayı,hesap dönemi baĢlangıcı, devreden KDV ve diğer
parametreler bu kısımdadır.
Saha Boyutları (F3)
Saha adlarının ekranda/ iĢletme defterinde kaplayacağı alan sınırlarının
belirlendiği kısımdır.
Gelir/ Gider Türleri (F4)
ĠĢletme defterinin gider sayfası ve gelir sayfasındaki sütunların içeriklerinin
belirtildiği kısımdır.
ĠĢyeri Bilgileri (F5)
Sicil no, adresi, telefonu, nüfus bilgileri, faaliyet türü, mesleki teĢekkül ile
ilgili bilgilerin olduğu kısımdır.
Vergiler (F6)
Yürürlükteki gelir vergisi oranlarının bulunduğu kısımdır.
3.1.1.2. Ortak Tanımlar (F5,F4,F3)
Ortak parametreler, yazıcı tanımları ve renk tanımlarının bulunduğu kısımdır.
Ortak Parametreler: Parada kuruĢ, Türkçe klavye, beep, küçük harf, parada
boĢluk, rapor tarihi ve path tanımlarının bulunduğu kısımdır.
3.2.1. Dosya Bakımı ( F5, F3)
Kayıt Düzeltme (F2)
Yapılan kayıtlardan sonra, tutar değiĢtirmek için bu kısımdan yararlanılır.
Yeni Dosya (F4)
ÇalıĢılacak yıl yazılarak, Evet‟ e gelinir ENTER‟ lanır. Ġkinci Evet‟ ten sonra
tekrar Evet‟ e gelinir. Eklenecek bilgiler için Evet‟ e basılır. En son * iĢaretine basılır.
39
Hareket Notları (F5)
ĠĢletme defteri Printer‟ dan döküleceği zaman, bu kısma baĢlangıç ve bitiĢ sıra
no‟ ları 1‟den baĢlayarak yazılır.
3.1.3. Yeni yıl açılıĢı (F5,F5)
Yılda bir kez yapılır.
3.1.4. Genel Tanımlar (F2)
ĠĢlem kodları, dönem sonu stok listesi ve maddi duran varlık listelerinin
bulunduğu kısımdır.
3.2.1. ĠĢlem Kodları (F2,F2)
Yeni iĢlem kodu tanımlaması, eski iĢlem kodu ve iĢlem kod listesinin
bulunduğu kısımdır.
Yeni ĠĢlem Kodu (F2,F2,F2)
AlıĢ satıĢ ve giderlerle ilgili iĢlemlerin yapılabilmesi için, alıĢ, satıĢ ve gider türleri
ayrı ayrı kodlanır.
Kod ve kodun açılımı yazıldıktan sonra, KDV oranı yazılır, KDV dahil yahut
hariç olduğunu belirtmek için E/H yazılır. ĠĢletme defterinin sol sayfası “Gider sayfası”, sağ
sayfası ise “Gelir sayfası”‟dır. Gider sayfasında, alımlar 2 sütuna E, giderler 1 sütuna E ile
iĢaretlenir. SatıĢlar “gelir”in 2.sütununa, diğer hasılat “Gelir”in 1.sütununa kaydedilir.
(ÖNEMLĠ: Serviste sabit tanımlarda gelir-gider türleri sayfasını inceleyiniz. ) Dönem baĢı
mal alıĢ koduna, dönem sonu mal satıĢ koduna, ilgili satıra yazılır.
Örnek : TGA : Temel Gıda AlıĢları, KDV oranı % 8.
TGS : Temel Gıda SatıĢları, KDV oranı % 8.
MGA: Muhtelif Gıda AlıĢları , KDV oranı % 18.
MGS: Muhtelif Gıda SatıĢları, KDV oranı % 18.
GG : Genel Giderler , KDV oranı % 18.
Eski ĠĢlem Kodu (F2,F2,F3)
Eski iĢlem koduna girmek için F6 iĢlem kod listesine basılır ve
enter‟lanır.Herhangi bir değiĢiklik yapılmak istendiğinde bu kısımda kayıt yapılır. F8‟e
basılarak, yıl baĢından bu yana biriken rakamlar detaylı bir Ģekilde tablolanır.
ĠĢlem Kod Listesi (F2,F2,F4)
3.2.2. Dönem Sonu Envanteri (F2,F3)
31/12/200.. tarihinde elde bulunan mallar bu kısma yazılır.
40
3.2.3. DemirbaĢ Tablosu (F2,F4)
Elde bulunan maddi duran varlıklar bu kısma yazılır. Program amortismanı
kendisi hesaplayarak hesap özetine aktarır.
3.3. HAREKETLER
3.3.1. Yeni Hareket (F3,F2)
Belge kaydıyla ilgili tüm bilgilerin yazıldığı kısımdır.Sıra numarasını
bilgisayar otomatik verir. ĠĢlem kodu hatırlanmadığı zaman F6 ĠĢlem kodları listesinden
bulunabilir. ĠĢlem, mal alımı ya da gider ile ilgili olduğunda iĢlem cinsi GI (iĢletme defterinin
gider sayfası); satıĢ yahut diğer gelirler ile ilgili ise GE (iĢletme defterinin gelir sayfası)
olacaktır. Alımlar 2.sütuna, giderler 1.sütuna yazılır. Bilgisayar KDV‟ yi kendisi ayırarak
yazacaktır. Yazım sırasında F7 Hareket listesi ve F8 Detay bilgiden yararlanılabilir.
3.3.2.Eski Hareket (F3,F3)
Daha önce kaydedilmiĢ bilgilere bu kısımdan ulaĢılabilir.
3.3.3.Hareket FiĢi (F3,F4)
Yeni FiĢ (F3,F4,F2)
Alım ya da giderlerle ilgili fiĢ gider fiĢi, satıĢ ya da hasılat ile ilgili fiĢ ise gelir
fiĢidir.
Gider fiĢine basıldığında, çıkan sayfanın devamına ulaĢmak için üç kez enter‟e
basılır. Gerekli bilgiler bu kısma yazılır.
Eski FiĢ (F3,F4,F3)
F3‟ e basıldığında fiĢ arama kıstasları çıkacaktır. FiĢ ile ilgili bilgiler
biliniyorsa, F7 fiĢ listesine basılır, fiĢ cinsi ve tarih yazılarak eski fiĢe ulaĢılır.
MONOGRAFĠ
ĠĢletme Defteri
ĠĢlem Kodu
1.11.200. AlıĢ = A malı 10 adet, birim fiyat 1.000+18 KDV, ABC ltd. alınan,
AA
3.11.200. AlıĢ = B malı 20 adet birim fiyat 1.500+18 KDV, ABD AĢ. Alınan
BA
5.11.200. AlıĢ = A malı 15 adet, birim fiyat 1.200+18 KDV, ABC ltd. Al.
AA
7.11.200. AlıĢ = B malı 12 adet, birim fiyat 1.600+18 KDV, ABD AĢ. Al.
BA
9.11.200. Gider= Kırtasiye gideri 3.000+KDV, BD kırtasiye. Al.
GG
12.11.200. AlıĢ = C malı, 4 adet, birim fiyat 2 000 tl. +% 8 KDV., BDE den Al.
CA
…………………………………………………………..
2.11.200. SatıĢ = A malı, 5 adet, birim fiyat 1.250+ % 18 KDV, Alıcı A‟ ya satıĢ.
4.11.200. SatıĢ = B malı, 6 adet, birim fiyat 1.750+ % 18 KDV, Alıcı B‟ye s.
6.11.200. SatıĢ = A malı 12 adet birim fiyat 1.500+ % 18 KDV, Alıcı C‟ye
41
AS
BS
AS
8.11.200. SatıĢ = B malı 20 adet birim fiyat 2.000+ % 18 KDV, Alıcı D‟ ye
9.11.200. SatıĢ= A malı 3 adet, birim fiyat 1 400 + % 18 KDV, Alıcı A ya
10.11.200. SatıĢ= B malı, 4 adet, birim fiyat 1 800 + % 18 KDV, Alıcı D „ ye
12.11.200. SatıĢ = C malı, 4 adet, birim fiyat 2 300 + % 8 KDV, Alıcı E „ ye
BS
AS
BS
CS
Yukarıdaki bilgilere göre, „yeni hareket‟e girerek her bir alım ve satımı ayrı ayrı
kaydediniz. Daha sonra bu bilgileri silerek, beĢer günlük olarak „hareket fiĢi‟nden
kaydediniz. Yani ilk fiĢin tarihi 5 Kasım iken ( 1 Kasım ile 5 Kasım arası iĢlemler bu fiĢe
yazılacak) , ikinci fiĢin tarihi 10 Kasım olacaktır.
ĠSTENENLER :
* ĠĢlem kodlarını tanımlayınız.
(D.BaĢı A malı 2 adetX1.000TL)
* D.Sonu mal mevcudunu belirleyiniz(ĠĢlem kodlarından D.Sonu kayıt ediniz.)
(FĠFO ‟ya göre)
* ĠĢletme defteri fiĢlere kaydediniz.
* Hesap özetini çıkarınız.
3.4.RAPORLAR
3.4.1. ĠĢletme Defteri (F4,F2)
3.4.1.1. Defter Dökümü (F4,F2,F2)
Daha önce yazılmıĢ bilgilerin listelenmesi ya da kanuni defterlere dökülme
iĢlemi bu kısımdan sağlanır. Listelenecek bilgilerin ilk ve son tarihleri, gider-gelir sıra no‟ları,
baĢlangıç sayfası ve döküm Ģekli (GI ve GE) yazılarak F2‟den listelenir. Listelenen bilgiler
ekrana sığmadığından sağ ok ve sol ok tuĢlarına basılır. Saha boylarında değiĢiklik yapılmak
istendiğinde F3‟den girilerek, gerekli değiĢiklikler yapılır. ĠĢletme defteri dökülmeden önce,
bilgilerin kaç sayfa yer kapladığı F5‟ e basılarak öğrenilebilir.
3.4.1.2. Defter Özeti (F4,F2,F3)
ĠĢletme defteri hesap özetine bu kısımdan ulaĢılır. Ġlk ve son tarihe tarih yazılır.
Dönem baĢı ve dönem sonu mal mevcudu iĢlem kodlarından yazılmadıysa bu kısımda
yazılarak listelenebilir ya da kağıda dökülebilir.
3.4.1.3. ĠĢletme Analizi (F4,F2,F4)
Yıllık verginin hesaplanması ve diğer iĢlemler bu kısımda yapılır.
3.4.2. KDV Raporları (F4,F3)
3.4.2.1. KDV Ġcmali (F4,F3,F2)
42
Ġlk ve son iĢlem kodu, istenen KDV bilgilerinin ilgili tarihi yazılarak listelenir
ya da kağıda dökülür. KDV ile ilgili tüm bilgiler bu sayfada yer alır. Sağ ok ve sol ok
tuĢlarına basılarak sayfanın tamamı ekranda görülebilir.
3.4.2.2. KDV Beyannamesi
KDV beyannamesini kağıda dökmek isteyenler bu kısımdan yararlanabilir. Bu
kısımdaki KDV bilgileri otomatik olarak yazılmıĢ bulunmaktadır.
3.4.3. Mali Analizler (F4,F4)
3.4.3.1. ĠĢlem Kodları Analizi (F4,F4,F2)
ĠĢlem kodlarını analiz etmek için 1.değere ilk tarih (ay ve yıl olarak) ve iĢlem
kodları listesinde ilk sırada yer alan iĢlem kodu yazılır. 2.değere ise son tarih(ay ve yıl olarak)
yazılıp, iĢlem kodları listesindeki son iĢlem kodu girilir. F2‟ye basılarak, iĢlem kodları
tutarları aylar itibariyle listelenir.
3.4.3.2. Gider Gelir Analizi (F4,F4,F3)
Ġlk ve son tarihler yazılır. E(vet) ve H(ayır)‟lar incelenerek F2‟ye basılır.
Miktar ve TL cinsinden, her bir sütun tutarları listelenir. Kağıda dökülmesi istendiği takdirde
F4 tuĢuna basılır.
3.4.3.3. Defter Ġcmali (F4,F4,F4)
Kar analizi ve envanter analizinin yapıldığı bölümdür.
3.4.4. Dönem Sonu Envanteri ve DemirbaĢlar Tablosu (F4,F5)
3.4.4.1. D.Sonu Envanteri (F4,F5,F2)
ĠĢlem kodları yazılarak F2‟ye basılır. Daha önce Genel Tanımlarda yazılmıĢ
olan stoklarla ilgili bilgiler bu kısımda listelenip, yazdırılabilir.
3.4.4.2. DemirbaĢ Tablosu (F4,F5,F3)
Listeleme aralıkları yazılarak, daha önce Genel Tanımlarda yazılmıĢ bilgilere
göre listelenir ya da F4‟ e basılarak yazdırılabilir.
CARĠ STOK – FATURA MODÜLLERĠ
43
4. STOK-CARĠ-FATURA
4.1.ENTEGRASYON TABLOSU
F3 ġirket devir iĢlemlerinden, Entegrasyon Tablosu (F5)‟na ulaĢılır. Enter‟e
basılarak F2 Genel Ġrtibatlar‟ a ulaĢılır. Entegre muhasebe hesap kodları aĢağıdaki gibidir:
AlıĢ Faturasında Ambalaj, Nakliye 153 kodlanır, KDV 191 kayıt edilir. SatıĢ
Faturasında 600 kodlanır, KDV 391 olarak yazılır. Pgdn‟a basılarak alıĢ iade ve satıĢ iade
ulaĢılarak, kodlanır.
Tekrar Pgdn tuĢuna basılır:Stok entegrasyonu ve Cari entegrasyonuna”M” harfi
yazılır. Kebir kodlarına 600, 153, 120, 320‟lerden biri yazılır.
Tekrar Pgdn tuĢuna basılarak, tek düzen hesap planı kodları yazılmaya devam
eder. Senetlere 121, 321 kodları, çeklere 101 kodları, masraflara 770, gelirlere 679 yazılır.
Ekranın sağ tarafındaki detaylara E(vet) yazılır.
Tekrar Pgdn tuĢuna basılır. KDV oranları (8.00,18.00,vb...) ile KDV hesabına
(191 01, 191 02, 391 01,391 02.. gibi) kodlar yazılır. En son F2‟den kayıt edilir.
Entegrasyon tablosuna kısa yoldan ulaĢmak için Ctrl+F10 tuĢuna basılır.
Menu‟ ya ulaĢılarak Enter‟lanır. Alt ok tuĢuna basılarak entegrasyon tablosu bulunur.
Genel Ġrtibatlardan sonra, F3 Bankalar, F2 Banka Cari/Tahsil senetleri
kodlarına girilir. Banka kodu ( Örnek: Ak), Banka Adı ( Akbank), ġube ( Düzce), Hesap No
(002009021), Borç Çekleri Hes. No. ( 321 E /vet/), Cari Hesap Muh.P. ( 102 01 E/vet/),
Tahsil senet muh. P. ( 121 Detay E/vet), tanımlanır.
4.2.STOK,CARĠ, FATURA TANIMLAMALAR
4.2.1. Stok Kartı ĠĢlemleri (F2)
4.2.1.1. Yeni Kart (F2,F2)
Stok kodu 001, 002,.... yazıldıktan sonra, stok cinsi A malı, B malı,..., bisküvi,
Ģeker vb. yazılır. Adet, kg., m. gibi birim yazılır. Ayrıca varsa koli, ton, balya gibi ikinci birim
de kaydedilir. Fiyat kısmında alıĢ fiyatı FĠYAT1‟ e, toptan satıĢ fiyatı FĠYAT2‟ ye, perakende
satıĢ fiyatı FĠYAT3‟ e kaydedilir.
Pgdn tuĢuna basılarak ikinci sayfaya ulaĢılır. Burada alıĢların muhasebe kodu 153 001,
153 002,..., satıĢlar ise 600 001, 600 002,..., satıĢ iade 610 001, 610 002,....,yurtdıĢı satıĢlar
601 001, 601 002,..., yazılır. Ekranın sağ tarafında KDV oranı ve iskonto oranı yazılır. Kritik
stok miktarı, optimal stok miktarı adet, kg...cinsinden rakamla yazılır. F2‟den kaydedilir.
4.2.1.2. Eski Kart(F2,F3)
44
F3‟ten girilerek stok kodu, stok cinsi belirtilerek F5‟ ten bulunur. Stok kod ve
cinsi hatırlanmadığı durumlarda F6 Kart Listesine basılarak ‟ lanır, ıĢıklı kısım ilgili stokun
üstüne getirilerek ‟ lanır.
Stok kartının alt kısmında stok hareketleri sonucu dönem baĢı alıĢ ve satıĢlar
adet ve TL cinsinden toplam olarak görülebilecektir. F5 hareket listesine basılarak istenen
tarihten bugüne kadar giriĢ çıkıĢlar miktar ve tutar olarak listelenebilir.
4.2.2. Cari Kartı ĠĢlemleri (F2)
4.2.2.1. Yeni Kart (F2,F2)
Cari karta 1001, 1002,1003,... yada 3001, 3002, 3003 gibi no‟lar verilebilir.
Alıcılarla ilgili cari kartların baĢına (120‟ nin ilk rakamından esinlenerek) 1, satıcılarla ilgili
cari kartların baĢına (320‟ nin 3‟ünden esinlenerek) 3 rakamı yazılır. Alıcı ya da satıcının
unvan, yetkili adı, iĢ adresi, telefon no‟su, vergi dairesinin adı, vergi sicil no‟su kaydedilir.
Pgdn tuĢuna basılarak ev adresi, posta kodu, telefon no‟su, iskonto oranı, gün
itibariyle muafiyeti, kredi limiti ve risk limiti tutar olarak yazılır. Alıcıya ait cari kartına
müĢteri muhasebe kodu ( 120 1001, 120 1002,... gibi) yazılır. Satıcıya ait cari kartına ise satıcı
muhasebe kodu (320 3001, 320 3002,...gibi) yazılır ve F2‟den kaydedilir.
4.2.2.2. Eski Kart (F2,F3)
Hesap kodu ve unvan yazılarak F5‟den aranabilir ya da cari kartla ilgili bilgiler
hatırlanmıyorsa F6‟ ya basılıp ‟lanarak kart listesine ulaĢılır, ıĢıklı kısım ilgili kartın üzerine
getirilerek ‟ lanır.
4.2.3. Fatura
4.2.3.1. Yeni Fatura (F2,F2)
‟lanarak AlıĢ Faturası, AlıĢ Ġade Faturası, SatıĢ Faturası...lardan birine girilir.
Cari hesap kodu: F6 kart listesinden basılıp ‟lanarak ilgili isim bulunur, ‟lanır.
Fatura no, tarih, KDV dahil (H/E), özel kod (istenirse), KDV oranı yazılır. IĢıklı kısım ekranın
sol alt kısmındaki stok kodu kısmına getirilir. Tekrar F6 kart listesine basılarak ıĢıklı kısım
ilgili mala getirilir ve „lanır. Tekrar faturaya dönülür. Mal ile ilgili ön bilgilerin faturaya
aktarıldığı görülecektir. IĢıklı kısım, miktara yazılır, daha sonra fiyata gelinir. F8‟ e basılarak
Alıma/Satıma esas alınacak tutarlar görülür ve ESC‟ ye basılarak geri gelinir. Fiyat kısmına
*1, *2, *3 basılarak birim fiyatın aktarılması ve toplam alınması sağlanır. F2‟ den kaydedilir.
Fatura kaydı aĢamasında birtakım problemler çıkabilir. Bu problemleri
gidermek için, entegrasyon iĢlemleri yeniden gözden geçilir. Stok kartı tanımlamalarında hata
45
yapılmıĢ olabilir, cari kartı tanımlamaları yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Kayıt
iĢlemlerinin muhasebeye aktarılıp aktarılmadığını gözden geçirmek için muhasebe modülüne
girilerek eski fiĢten inceleme yapılabilir.
Fatura iĢlemleri cari hesap yerine peĢin olacaksa, fatura yazımında kapalı
fatura kısmına E(vet) yazılır.
Faturanın alt kısmında ilgili maldan kaç adet kaldığı “bakiye” yazısının sağında
görülebilir.
Henüz cari hesap açılmadan fatura modülüne girilmiĢse, alıĢ/satıĢ faturasından
da cari hesap açma olanağı vardır.
4.2.3.2. Eski Fatura (F2,F3)
‟ dan sonra, fatura bilgileri hakkımda bilinenler varsa yazılır ve F5‟den aranır.
Eski fatura hakkında ön bilgi yoksa F7‟ ye basılarak fatura cinsi S(atıĢ) ya da A(lıĢ) yazılıp
‟lanır. Tarih girilerek ‟ lanır. Faturalar listesi ekranda görülür. IĢıklı kısım aranan fatura
üzerine getirilerek ‟ lanır.
Daha önce ĠĢletme Defteri alımsatım örneklerini bu kez Fatura
modülünde kaydediniz.
PROBLEM 1:
1. ĠĢletme 01../..20.. tarihinde 50 KG. Fındık aldı Birim Fiyatı
5 15 TL Satıcı B‟den
2. ĠĢletme.03./..20.. tarihinde 20 KG. Ceviz aldı Birim Fiyatı 1. 00 TL Satıcı C‟den
3. ĠĢletme.04./..20.. tarihinde 30 KG. Çekirdek aldı Birim Fiyatı 0.80 TL Satıcı D‟den
4. ĠĢletme 10../..20.. tarihinde 80 KG. KuĢ üzümü aldı Birim Fiyatı 0.40 TL Satıcı E‟den
5. ĠĢletme, 12.12.20 tarihinde 15 kg. fındık aldı. Birim fiyat 5.20 tl.den. Satıcı L.den.
6. ĠĢletme, 13.12.200. tar, 15 kg. ceviz aldı, Birim fiyat 1.05 tl.den., Satıcı C‟ den,
PROBLEM 2:
1.ĠĢletme 2./12.20.. tarihi 40 KG Fındık sattı. Birim Fiyatı 5.60 TL+ %1 KDV Alıcı F‟ye
2.ĠĢletme 4/12.20.. tarihi 10 KG Ceviz sattı. Birim Fiyatı 1. 10 TL+ %1 KDVAlıcı G‟ye
3.ĠĢletme 5/12.20.. tarihi 30 KG Çekirdek sattı.Birim Fiyatı 1 .00 TL+%1 KDVAlıcı H‟ye
46
4.ĠĢletme.11/12.20. tarihi 40 KG KuĢ üzümü sattı. Birim Fiyatı 0.50 TL+%1 KDVAlıcı K‟ye
5. ĠĢletme, 15.12.200. tarihinde, 20 kg. fındık sattı. Birim fiyat 5.50 tl.. +%1 KDV, M.ye.
6. ĠĢletme 16.12.200. tar, 20 kg. ceviz sattı, birim fiyatı 1.25 ytl + % 1 KDV, Alıcı G‟ye.
7. ĠĢletme16.12.200. tar, 25 kg kuĢ üzümü sattı, birim fiyatı 0.60 YTL,+%1 KDV, Alıcı G‟ye.
ĠSTENENLER:
1-Stok kartlarını tanımlayınız.
2-Cari kartları tanımlayınız.
3-Muhasebe modüllerine aktarıldı mı?
4-Kayıttan sonra cari-stok kartlarını inceleyiniz.
Not: Muhasebe modülüne aktarmadıysa, entegrasyonda hata yapılmıĢ olabilir, cari kart
tanımlamalarında hata yapılmıĢ olabilir, stok kartı tanımlamalarında hata yapılmıĢ olabilir. Ya
da muhasebe modülünde hesap kodu tanımlanmamıĢ olabilir. Ġlgili yerlerde düzeltmeler
yapıldıktan sonra tekrar eski faturaya girilip, yeniden kaydetmek gerekmektedir.
4.3.HAREKETLER
ĠĢlem
1. Mal alıĢları/Ġade
2. Mal satıĢları/Ġade
3. Alacak Tahsilatı
4. Borç Ödemeleri
5. Dekont ĠĢlemleri
Yararlanılacak
Modül
Fatura
Fatura
Cari
Cari
Cari
ĠĢlem
Cinsi
N(akit)
N(akit)
D(iğer)
4.3.1. STOK KAREKETLERĠ (F3)
4.3.1.1. Yeni Kayıt (F3,F2)
Yeni kayıt için açılan sayfanın üst kısmındaki stok kodu ve cinsine gerekli
bilgiler yazılır. F6 kart listesinden daha önce tanımlanmıĢ olan ilgili stok kartına ıĢıklı kısım
getirilerek ‟ lanır. Satıcı/MüĢteri kodu açıklama, belge no miktar ve fiyatlar yazılır ve
F2‟den kaydedilir.
Bu kısımdaki bilgilerin alıĢ ya da satıĢ faturasından yazılması daha doğru olur.
4.3.1.2. Eski Kayıt (F3,F3)
Daha önce kaydedilmiĢ eski bilgilere ulaĢmak için, eğer ön bilgi varsa, ilgili
bilgiler yazılarak F5‟den aranır. Ön bilgi yoksa F7‟ den basılır, kart kodu ve ilk tarih yazılarak
eski kayıtlar listelenir.,
4.3.1.3. Hareket FiĢi (F3,F4)
FiĢ usûlü birden çok bölge topluca buradan kaydedilebilir.
4.3.1.4. Hareket Listesi (F3,F5)
47
Daha önce kaydedilmiĢ hareketler, tarih ve stok kodu belirtilerek F2‟den listelenir.
Listede, tarih, stok cinsi, giren adet/kg/...olan adet, fiyat ve tutar yer alır.
4.3.2. CARĠ HAREKETLERĠ (F3)
4.3.2.1. Yeni Kayıt (F3,F2)
F2‟den girilerek hesap kodu, unvan yazılır.(F6 kart listesinden yararlanılabilir.)
ĠĢlem cinsi= F(atura), N(akit), S(enet), Ç(ek), D(iğer) den biri yazılır.
Açıklama ve fatura numarasından sonra, cari tutar (120...320...) yevmiyede alacaklı
taraftaysa burada da alacaklı yazılır, cari tutar yevmiyede borçlu ise bu kısımda da
borçlu yazılır.
4.3.2.2. Eski Kayıt (F3,F3)
Daha önce kaydedilmiĢ olan cari bilgilerine buradan ulaĢılır. Cari
hareketle ilgili bilgeler kısıtlı ise, F7 hareket listesinden kart kodu ve tarih yazılarak
listeye ulaĢılır.
4.3.2.3. Hareket FiĢi (F3,F4)
ÇeĢitli hareketleri topluca yazmak isteyenler bu kısımdan yararlanabilir.
4.3.2.4. Hareket Listesi (F3,F5)
Cari hareket listelerine tarih ve hesap kodu aralıkları girilerek ulaĢılabilir.
Borç çekleri listelerine tarih ve hesap kodu aralıkları yazılarak ulaĢılabilir.
Borç senetleri listelerine tarih ve hesap kodu aralıkları yazılarak ulaĢılabilir.
4.3.2.5. Tahsilat (F3,F6)
Çek, senet tahsilat iĢlemleri bu kısımdan yapılabilir.
4.4.RAPORLAR
4.4.1. Stok Raporları (F4)
4.4.1.1. Stok Listeleri (F4,F2)
Mal Listesi (F4,F2,F2)
Stok kodu ve stok cinsinin birinci ve ikinci değerleri yazılarak F2 ye basılır.
Stoklar özel kodlarla izlenmiĢ ise özel kodlarda yazılır, listelenir.
Fiyat Listesi (F4,F2,F3)
48
Stok kodu ve stok cinslerinin 1. ve 2. değerleri yazılır.(1. ve 2. değer arasında
kalan malların listeleneceğini unutmayınız.) Stokta olamayan malların da listelenmesi
istendiği takdirde, ekranın sağ altındaki “Bakiyesiz M(al)” a “E(vet)” harfi yazılır. Stokların
alfabetik L(iste) lenmesi istendiği takdirde “E(vet)” e basılır ve F2„den listelenir. Listede
Fiyat 1, Fiyat 2, Fiyat 3, Fiyat 4, Fiyat 5 (sağ ok tuĢuna basarak) görülebilir.
Fiyat DeğiĢikliği Listesi (F4,F2,F4)
Bu bölümde fiyatı değiĢen ve fiyatı değiĢmeyen mallar ayrı ayrı listelenebilir.
Stok kodu ve cinsi ile ilgili 1. ve 2. değerler ile ilk-son tarih yazılır F2‟den listelenir.
4.4.1.2. Envanter (F4,F3)
Bakiye Listesi (F4,F3,F2)
Stok kodu ve cinsinin listeleme aralıkları belirtilir.
Ekranın altındaki E(vet), H(ayır) alternatifleri de göz önünde tutularak, F2 „den
listelenir. Elde kalan stoklar adet/m/... cinsinden görülecektir. F4‟e basılarak kağıda
dökülebilir.
Fiziki Envanter (F4,F3,F3)
Listeleme aralıkları ile ekranın alt kısmındaki E(vet), H(ayır) alternatifleri
F2‟den listelenir. Mevcut bakiyeler adet/ m/... olarak tabloda görülür. F4‟e basılarak kağıda
dökülebilir.
Mali Envanter (F4,F3,F4)
Yukarıdaki gibi, yine stok kod ve cinsleri aralıkları yazılır. Fifo ( First in first
out), Lifo ( Last in first out), ortalama maliyet ve ağırlıklı ortalama maliyetten ikisine E(vet)
yazılarak listelenir. Stoklar adet/metre/kg... ve Lifo, Fifo„ya göre fiyatlandırılarak genel
toplamları da içerecek Ģekilde listelenir.
Stok Değerleme Raporu (F4,F3,F5)
Stok kodu ve cinsinin 1. ve 2. değerleri yazılır. Bu değerler arasında kalan
stoklar, birim fiyat ve toplamaları listelenir. Stok kodu ve cinsini belirlemek için F6 kart
listesinden yararlanılabilir. Ekranın alt kısmındaki kaynak fiyat, stok kartı tanımlamasında
yazılan Fiyat 1, Fiyat 2... olacaktır.
4.4.1.3. Hareket Raporları (F4,F4)
Genel hareket Raporu (F4,F4,F2)
Tarih, stok kodu ve cinsinin ilk ve son değerleri belirtilir ve F2 den listelenir.
Geçen yıldan devreden miktar, giren miktar, çıkan miktar ve kalan miktar liste halinde
görülür.
49
Yıllık Rapor (F4,F4,F3)
Yukarıda genel hareket raporunun yıllık olarak listelenmesi ile ilgilidir. Elde
olmayan mal satıldıysa, bakiye (-) eksi olacaktır.
Ekstre (F4,F4,F4)
Tarih, stok kodu ve cinsinin ilk ve son değerleri yazılır. Ekranın altındaki
E(vet) ve H(ayır) larda göz önünde tutularak F2 den listelenir.Giren miktar ile çıkan miktar
ayrı ayrı sütunlar da görülür. Sağ ok tuĢuna basılarak fiyat ve bakiye tutarları ekranda ayrı
ayrı yazılır.
Stok Dönme Raporu (F4,F4,F5)
Finansman dersinizdeki “Stok devir hızı” bu kısımda incelenebilir.
4.4.1.4. Kâr Zarar Analizi (F4,F5)
Genel Kâr Zarar Analizi (F4,F5,F2)
Genel muhasebe 2 (Dönem Sonu Muhasebe ) dersinde gördüğümüz stok
değerleme yöntemleri olan FĠFO, LĠFO ve ORTALAMA MALĠYETE göre her bir malın
satılan malın maliyeti ve kârı bu kısımda incelenebilir. Ekranın alt kısmında ki envantere
F(ifo), L(ifo) ve O(rtalama) dan biri yazılır. F2‟den listelenir yada F4‟den yazdırılır.
Yıllık Kâr Zarar Analizi (F4,F5,F3)
Yukarıdaki iki tarih arası genel kâr anlizi yerine yıllık bazda kâr zarar
analizi bu kısımda yapılabilir. ( F(ifo),O(rtalama),L(ifo) harflerinden birini yazmayı
unutmayınız.)
Maliyet Raporu (F4,F5,F4)
1. ve 2.değerleri yazdıktan sonra ekranın altındaki fiyat alternatifine ,stok kartı
tanımlamasında yazılan Fiyat 1, Fiyat 2...esas alınır.F2‟ye basılarak ,toplam maliyet ve birim
maliyet TL olarak listelenir.
4.4.2. Cari Raporlar (F4)
4.4.2.1. Hesap Listeleri (F4,F2)
Kod /Unvan Listesi (F4,F2,F2)
Alıcı ve satıcıların kod, isim, özel kodları ile listelenmesi yada
yazılması ile ilgilidir.
Hesap Listesi (F4,F2,F3)
50
Cari hesaplardan borç kalanı veren, alacak kalanı veren ve bakiye
vermeyenlerinin listelendiği kısımdır. Cari hesaba esas kod, yetkili isim, unvan, adres, telefon
ve posta kodu bu kısımda listelenir.
4.4.2.2. B/A RAPORLARI (F4,F3)
Bakiye Listesi (F4,F3)
Hesap kod ve ünvanı, özel kod, vade‟ler 1. ve 2.. değer olarak yazılır. Ekranın
alt kısmındaki E(vet) ve H(ayır) „lar (borçlu hesaplar, alacaklı hesaplar, bakiyesiz
hesaplar,liste Ģekli, alfabetik liste vb.) belirtilerek F2‟den listelenir. Cari hesapta borç kalanı
veren ve alacak kalanı veren isimler iki ayrı sütun olarak listelenir veya F4‟den yazdırılır.
Vade Farkı Listeleri (F4,F3,F3)
Gününde tahsil edilemeyen yada ödenemeyen tutarlarla ilgili vade farkı
tutarlarının hesaplanıp belirlendiği kısımdır.
tuĢlarına basabilirsiniz.
Vade farkı (F4,F3,F3,F2) ,EĢlemeli vade farkı (F4,F3,F3,F3), adet hesaplaması
(F4,F3,F3,F4) ve ortalama vade hesabı, (F4,F3,F3,F5) bu kısımda hesaplanıp izlenebilir.
Tahsilat Listesi (F4,F3,F4)
Henüz kapanmamıĢ borç ve alacak tutarları bu kısımda , her bir cari hesap
sahibi i.in ayrı ayrı izlenir.
Risk Analizi (F4,F3,F5)
Her bir cari hesap sahibi için borç ve alacak bakiyelerinin listelendiği, ayrıca
kredi limitleri ve toplam risklerinin listelendiği kısımdır.
Ödeme-YaĢlandırma Raporları (F4,F3,F6)
Her bir cari hesap takibi için ödeme günü henüz gelmemiĢ tutarlar 30 günlük,
60 günlük, 90 günlük periyotlardaki cari tutarlar bu kısımda listelenir.
4.4.2.3. HAREKET RAPORLARI (F4,F4)
4.4.2.3.1. Genel Raporlar (F4,F4,F2)
Dönem Hareket Raporu (F4,F4,F2,F2)
Cari hesap kodu, unvan 1. ve 2. değerler yazılır. F2‟ye basılarak listelenir.
Bu kısımda alıcı yada satıcı ile ilgili Borçlu/Alacaklı fatura toplamı, nakit giriĢ
çıkıĢları, senet-çek hareketleri, dekont bilgileri tutar ve sayı olarak listelenebilir.
Yıllık Rapor (F4,F4,F2,F3)
51
Yukarıdaki baĢlık bilgileri yıllık bazda listelenebilir yada kağıda dökülebilir.
Ġki Tarih Arası Rapor (F4,F4,F2,F4)
ĠĢlemler tarihler arasındaki fatura, nakit, senet, çek, dekont TL ve adet bilgileri
için bu kısımdan yararlanılabilir.
4.4.2.3.3. Ekstra (F4,F4,F4)
Her bir cari hesap sahibi için fatura, senet, çek, nakit dekont hareketleri
detaylandırılmıĢ olarak oldukça geniĢ bir Ģekilde bu kısımda yer alır. Bu bilgiler ekrana
sığmadığı için
tuĢlarından yararlanılır.
4.4.2.3..4. Stoklu Ekstre (F4,F4,F5)
Yukarıda ki 4.4.2.3.3. numaralı baĢlıkta ki bilgilere ilave olarak stok kodu ve
stok cinsleri miktar eklenerek bu kısımdan listelene bilir.
4.4.2.3.5. Ciro Listesi (F4,F4,F6)
Mal satıĢ dağılımı veren ciro listesi bu kısımda bulunmaktadır.
4.4.2.4. YazıĢmalar (F4,F5)
Yazıcıdan etiket basımı, kelime iĢlem programı ile etiket basımı ve mutabakat
mektupları basımı bu kısımdan yapılabilir.
5.ÇEK/SENET
Menüden F3 e basarak, üzerinde çalıĢılan Ģirkete ait tanımlara girilir (F5), F2
Entegrasyon tablosundan Enter „layarak Çek/Senet pozisyonları (F4) e ulaĢılır. Sabit
pozisyon (F4) basılır ve pozisyon türleri incelenir:
Portföy: 101 kodlu hesap borçlu veya 121 kodlu hesap borçlu.
Ciro: 101 veya 121 kodlu hesap alacaklı.
Tahsil
P iade . ( Portföye iade )
Ödendi
E Tahsil
M iade ( MüĢteriye iade)
Tanzim
Protesto
5.1.ÇEK SENET KARTI (F2)
5.1.1.MüĢteri Çek Kartı (F2,F2)
Yeni Kart (F2,F2,F2)
52
lanarak yeni karta ulaĢılır. Çek portföy nosunu bilgisayar kendisi verecektir.
Çek verenin kodu, ünvanı F6 cari listesi yardımı ile bulunur. Alınan çek, çeki verenin kendi
çeki olabileceği gibi müĢterinin çeki (cirolu) de olabilir. K yada C harflerinden biri yazılır.
Ġlgili vergi dairesi ve vergi sicil no yazılır. Çekin düzenlendiği gün, tanzim tarihi olarak
yazılır. Çekin ilgili olduğu banka adı, Ģubesi, banka hesap no ve çek no‟su kayıt edilir. Çekin
tahsil edileceği tarih vadesi kısmına yazılır. Çekin tutarı belirtilerek F2‟den kaydedilir.
Eski Kart (F2,F2,F3)
Daha önce tanımlanmıĢ olan kart bu kısımdan bulunarak, inceleme ya da
değiĢiklik yapmak mümkündür.
5.1.2.Firma Çek Kartı (F2,F3)
Yeni Kart, Eski Kart
Kendi iĢletmemize ait çek ile ilgili tanımlamalar yazılır. 5.1.1.‟deki açıklamalar
bu kısım için de geçerlidir.
5.1.3.MüĢteri Senet Kartı (F2,F4)
5.1.4.Firma Senet Kartı (F2,F5)
5.2.ÇEK/SENET HAREKETĠ (F3)
5.2.1.MüĢteri Çek Hareketi (F3,F2)
MüĢteri Çek ĠĢlemleri:
a)
Çek Alımı: Çek Senet Hareketi (F3), müĢteri çek hareketi (F2), müĢteri çek
giriĢi (F2) ve yeni bordro (F2) ye ulaĢılır.
Çeki verenin kodu cari kart listesinden bulunur. Bulunan kod aktarılır. Açıklamaya
„çek tahsilatı‟ yazılır. Pgdn tuĢuna basılarak ikinci sayfaya geçilir. Portföy no yazılmaksızın,
K, tanzim tarihi, banka adı, Ģube, hesap no, çek no, vade, tutar yazılır. Kayıttan (F2) sonra
portföy no, referans noyu kendisi verecektir. Muhasebe modülüne kendiliğinden aktarıp
aktarmadığı kontrol edildiğinde ( 121 B / 120 A) olduğu görülecektir. Ayrıca müĢteri çek
kartı incelendiğinde tüm bilgilerin kendiliğinden yazıldığı görülecektir.
b)
Alınan Çekin Tahsili: MüĢteri çek hareketi (F2), Diğer ĠĢlemler (F4), Yeni
Bordro (F2)den girilir. ĠĢlem koduna ET, açıklamaya “Çek Tahsili” yazılır. Pgdn tuĢu ile
ikinci sayfaya geçilir. F6 çek listesinden ( iki enter den sonra) ilgili çek bulunur ve enter
lenir. F2 den kaydedilir. Muhasebeye aktarmaya Evet, kasa bağlantısına hayır ile kaydedilir.
Muhasebe modülüne girerek kaydın kontrolü ( 100 B, 120 A) yazılır.
c)
Alınan Çekin Ġadesi: MüĢteri Çek Hareketi (F2), Diğer ĠĢlemler (F4), Yeni
Bordro (F2) den girilir. ĠĢlem Koduna PMI ( Portföyden müĢteriye iade) yazılır. Açıklamaya
“çek iade” yazılır. Pgdn tuĢu ile ikinci sayfaya geçilir. , F6 çek listesinden çek bulunur ve
enter lenir. Ve F2 den kaydedilir. Ekrana müĢteri kodunu giriniz penceresi açılır. MüĢteri
kodu yazıldıktan sonra, F2 iĢleme devam edilir, iki defa E iĢlemi yapılır.
53
Örnek problem:
- MüĢteri çek giriĢi yapınız. ( 121 B/120 A)
- Çeki müĢteri çek çıkıĢından ciro ediniz ( 320 B / 121 A)
- Diğer iĢlemlerden KPI kodu ile iĢletmeye iade edilsin ( 121 B/ 320 A)
- Diğer iĢlemlerden karĢılığı olmayan çeki PMI ile alıcıya iade edin (120 B/ 121 A)
5.2.1.1.MüĢteri Çek GiriĢi (F3,F2,F2)
Yeni Bordro (F3,F2,F2,F2)
Çeki verenin kodu F6 Cari Kart Listesinden alıcılarla ilgili kartlar bulunur ve
lanır. Bordro no ve çek giriĢ tarihini program kendisi yazacaktır. Birkaç
dan sonra
önünüze tablo çıkacaktır. Çek listesinden (F6), daha önce kart tanımlaması yapılmıĢ olan çek
bulunarak
lanır ve F2‟den kaydedilir. Bu kayıt iĢlemi yapılırken, muhasebeye aktarıp
aktarmadığı kontrol edilir. Entegrasyon iĢleminde hata varsa ya da cari kart tanımlarında hata
varsa, muhasebeye aktarmayabilir. Bu durumda hatalar düzeltilerek, müĢteri çek giriĢine
tekrar gelinerek F2‟den kayıt yapılır.
Yukarıdaki iĢlemleri cari hareketten iĢlem cinsine (C yazarak) deneyebilirsiniz.
5.2.1.2.MüĢteri Çek ÇıkıĢı (F3,F2,F3)
Yeni Bordro
Cari hesap kodu ve banka yazılır. Bordro no ve tarihi program kendisi otomatik
verecektir. Birkaç ‟dan sonra tablo çıkacaktır. F6 çek listesinden ilgili çek bulunarak buraya
aktarılır ve F2 den kaydedilir.
5.2.1.3.Diğer ĠĢlemler (F3,F2,F4)
5.2.2.Firma Çek Hareketi (F3,F3)
Firma Çek ĠĢlemleri
a) Çek Verilmesi: Çek Senet modülünden giriniz. F3 çek senet hareketinden, Firma çek
hareketi (F3)ni enter leyerek , Firma çek çıkıĢı (F2) den devamla Yeni bordro (F2)ye basılır.
Daha önce tanımlanmıĢ olan satıcı kodunu F6 Cari Kart listesinden bulunur., birkaç
enter den sonra tabloya ulaĢılır. Banka kodu AK ( Daha önce entegrasyonda tanımlanmıĢ
olmalı) banka AKBANK , Ģube DÜZCE, çek no.., vade…, tutar… yazılır.
Muhasebe bağlantısı yapmadığı takdirde, entegrasyon tanımlamalarında yapılmıĢ
hatalar düzeltilir. Söz gelimi banka kodu, cari kodlar 121, 321 muhasebe hesap planında
tanımlanmamıĢ olabilir) Bu tanımlamanın yapılması gerekir. Muhasebeye aktarılıp
aktarılmadığını muhasebe modülüne girerek eski fiĢten listelemek mümkündür. Böylece eski
fiĢte, 320 B / 321 A görülebilecektir.
54
Ayrıca firma çek kartı incelendiğinde, kartın yazıldığı görülecektir. Ayrıca Satıcının
cari kartı da incelenebilir.
b)
Verilen Çekin Ödenmesi: ( Kodu TA)
Firma Çek Hareketi(F3), Diğer ĠĢlemler(F3), Yeni Bordro(F2) den girilir. ĠĢlem Kodu
TA yazılır. F6 çek listesinden ilgili çek bulunur ve enter lenir, ve F2 den kaydedilir. Böylece
çekin bankadan ödeme iĢlemi tamamlanmıĢ olur.
Muhasebe modülünde eski fiĢten girerek ödemenin muhasebeleĢtirildiği ( 321 B/102
A) görülebilir.
c)
Verilen Çekin Firmamıza Ġadesi ( Kodu PI)
Firma Çek Hareketi(F3), Diğer ĠĢlemler(F3) ve Yeni Bordro(F2) den girilir.
Öncelikle,çek senet modülünde Firma Çek çıkıĢı yeni bordrodan yapılır. (Banka kodu,adı,
hes. No, çek no, vade,tutar yazılır. Yukarıdaki sıralamaya göre (F3,F3,F2) iĢlem
yapılır.(kayıt) Kayıttan sonra çek kartında PIADE ( portföye iade) pozisyonu görülür.
5.2.2.1.Firma Çek ÇıkıĢı (F3,F3,F2)
Yeni Bordro (F3,F3,F2,F2)
Saha kodu ve ünvanı yazılır. Bordro no sunu ve çeki düzenleme tarihini
bilgisayar kendisi verecektir. Birkaç
dan sonra tablo önünüze gelecektir. Çek ile ilgili
bilgiler yazılarak F2‟den kaydedilir. Verilen çekin kodu, daha önce entegrasyon iĢlemleri
yapılırken 103 ya da 321 olarak yazılmıĢ olması gerekir.
Problem:
MüĢteri çek alımı: vade 15.1.2006, tutar 1450.- tl., ( 121 B/ 120 A olmalı)
Alınan Çekin Tahsili: Yukarıdaki çeki tahsil ediniz. (ĠĢlem Kodu ET “elden
tahsilin kısaltılmıĢı” yazınız. 100 B/ 121 A olmalı)
Firma çeki verilmesi: vade: 25.1.2006, tutar: 750 tl., (320 B/ 321 A olmalı)
Verilen Çekin ödenmesi: yukarıdaki çeki ödeyiniz. (ĠĢlem Kodu TA “tahsilin
kısaltılmıĢı”, 321 B / 102 A olmalı)
5.2.3. Firma Senet Hareketi (F3,F4)
a) MüĢteri Senet GiriĢi (F3,F4,F2)
Yeni Bordro: Yeni Bordrodan girilerek, Senedi verenin kodu, unvanı,
açıklamaya “senet alımı” yazılır. Birkaç dan sonra, tablo çıkacaktır. Pgdn ye basılarak,
ikinci sayfaya geçilir, senet ile ilgili bilgiler yazılarak F2‟den kaydedilir.
55
Muhasebe modülüne geçilerek, eski fiĢe aktarıp aktarmadığı kontrol edilir.
(121 B/120 A ) olduğu görülür. Daha sonra müĢteri senet kartı(eski kart) girilir. Ekrandan
senedin portföyde olduğu görülür.
Muhasebeye aktarmadıysa ya entegrasyonda problem vardır ya da muhasebe
kodlamasında hata vardır. Gerekli düzeltmelerden sonra, tekrar eski harekete girerek yeniden
kaydedilir..
b) MüĢteri Senet ÇıkıĢı (F3):
Yeni bordrodan girilerek, senedin verileceği satıcının kodu girilir, açıklamaya
“senet çıkıĢı” yazılır. F6 senet listesinden, satıcıya teslim edilecek senet bulunur. Enter
lenerek F2 den kaydedilir.
Muhasebe modülüne geçilerek senet çıkıĢı, mahsup fiĢinde incelenir. (320 B/ 121 A)
c) Firma Senet ÇıkıĢı:
Yeni bordrodan girilir, cari kart listesi (F6) nden satıcı kodu bulunur, açıklama
yazılır, ikinci sayfaya geçilir vade ve tutar yazılır. Portföy no sunu kayıttan sonra kendisi
verir.
Muhasebe modülüne girilerek kontrol yapılır. (320 B/321 A) yazıldığı görülür.
Problem: MüĢteri senet giriĢi: senet tutarı 1750.- YTL., vade 17.2.2006.
alındı.
MüĢteri senet çıkıĢı: yukarıdaki senet, satıcı …‟ya verildi.
Firma Senet ÇıkıĢı: vade: 18.4.2006, tutar 1150 YTL., satıcı …‟ya verildi.
MONOGRAFĠ
1-Muhasebe Modülü
Aktif
AÇILIġ BĠLANÇOSU
01/01/20..
Pasif
100 Kasa
121 Alc.Sen.
253 T.Makina
(-)257 B. Amort.
5 000
4 000
2 000
(1 000)
321 Borç.Sen.
500 Sermaye
570 Geç.Yıl Kar
3 000
5 000
2 000
Aktif Toplam
10 000
Pasif Toplam
10 000
56
Alıcı …‟dan
2- Fatura Modülü
05/12/200x
3- Fatura Modülü
10/12/200x
4- Fatura Modülü
15/12/200x
5- Cari Hareket
: ĠĢletme A malından birim fiyat 500 TL+%18 KDV'den
30adet satıcı C‟den kredili aldı.
:ĠĢletme B malından birim fiyatı 600 TL +%18 KDV ile
40 adet satıcı D‟den kredili aldı.
:ĠĢletme A malından birim fiyatı 700 TL +%18 KDV ile
20 adet alıcı E‟ye sattı.
:ĠĢletme satıcı C‟ye 4 000 TL ödedi.
16/12/200x
6- Cari Hareket
:ĠĢletme alıcı E‟den 4 000 TL tahsil etti.
17/12/200x
7- Fatura Modülü
05/12/200x
8- Cari Hareket
:ĠĢletme B malından birim fiyatı 800 +%18KDV ile 20
adet alıcı F‟ye sattı.
:ĠĢletme F‟den 10 000 tahsil etti.
20/12/200x
9- Fatura Modülü
:ĠĢletme A malından birim fiyatı 600 +%18 KDV ile 10
23/12/200x
adet satıcı C‟den kredili aldı.
:ĠĢletme B malından fiyatı 650 +%18 KDV ile 15 adet
satıcı D‟den kredili aldı.
:ĠĢletme satıcı C‟ye 7 000 TL ödedi.
10- Fatura Modülü
23/12/200x
11- Cari Hareket
26/12/200x
12- Cari Hareket
:ĠĢletme alıcı E‟den 3000 TL tahsil etti.
26/12/200x
13-Çek Senet Modülü :ĠĢletme alıcı E‟den 1 ay sonra tahsil etmek üzere 2 000
TL‟lık çek aldı.
2712/200x
ĠĢletme daha önce Alıcı E‟den almıĢ olduğu çeki, 30/12/200x tarihinde satıcı C‟ ye
teslim etti.
ĠĢletme Satıcı D‟ye Satıcı D‟ye 1720 YTL.lık 2 ay vadeli kendi senedini verdi.
Cari kart, stok kartlarını tanımlayınız.
Stok raporlarını inceleyiniz.
Cari raporlarını inceleyiniz.
Çek senet modülünü inceleyiniz.
KDV ve muhtasar beyannamesi yapınız.
57
58

Benzer belgeler