Teknik Tanıtım Rehberi İşletme Talimatları

Yorumlar

Transkript

Teknik Tanıtım Rehberi İşletme Talimatları
Teknik Tanýtým Rehberi
Ýþletme Talimatlarý
Hava Isýtma Cihazý
AIRTRONIC D 2 S
Eberspächer
J. Eberspächer
GmbH & Co.
Eberspächerstr. 24
D - 73730 Esslingen
Telefon (zentral)
(0711) 939 - 00
Telefax
(0711) 939 - 0500
www.eberspaecher.com
Druck Nr. 25 2181 90 96 03
Ausgabe 05. 2001
MB - Teile Nr. A 375 584 02 81
MB - Bestell Nr. 6462 2226 17
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany
© J. Eberspächer
Fihrist
Sayfa
Resmî Talimatlar ........................................................ 3
Güvenlik Uyarýlarý / Acil Durdurma Devresi ................ 4
Saat Anahtarýnýn Kullanýmý ........................................ 5 - 7
Fonksiyonlarýn Tanýtýmý ............................................. 8
Arýza Halinde Tavsiyeler ............................................ 9
Teknik Veriler ............................................................. 10
2
Yasal Talimatlar
Motorlu Taþýtlar Federal Dairesi tarafýndan hava ýsýtma
cihazýna Trafik Tescil Yönetmeliði’ne (StVZO) tâbi motorlu
taþýtlara monte edilmek üzere „Genel Model Ruhsatý“ (ABG)
verilmiþ olup, resmî kontrol markasý ýsýtma cihazýnýn model
etiketinde kayýtlýdýr.
• Ýlk çalýþma yýlý model etiketinin üzerine kalýcý þekilde
kaydedilmelidir. Bu amaçla model etiketinin ilgili yerine yýl
gösterir 3 sayý basýlmýþtýr. Geçersiz olan yýl sayýlarý
çýkarýlarak kalan tek sayýyla geçerli yýl belirlenmelidir.
• Hava ýsýtma cihazlarýnýn ýsý deðiþtiricisi ilk çalýþtýrmadan
on yýl sonra üretici veya yetkili tamirhanelerinden biri
tarafýndan orijinal yedek parça kullanýlarak
deðiþtirilmelidir.
Bu durumda ýsýtma cihazýna ýsý deðiþtiricisinin satýþ
tarihini ve “Orijinal Yedek Parça” ibaresini taþýyan etiket
yapýþtýrýlmalýdýr.
Bunlarýn yerine getirilmesinden cihazý kullanan kiþi
sorumludur.
Trafik Tescil Yönetmeliði’nin geçerlilik alanýnda baðlayýcý
olan yasal talimatlara özel hükümler uygulanmayan
ülkelerde de uyulmasý tavsiye olunur.
• Isýtma cihazýnýn teslimat kapsamýna dahil olan „Yakýt
almadan önce ýsýtma cihazýný kapatýn“ uyarý etiketi
taþýtta uygun bir yere (tank kapaðý yakýnlarýna)
yapýþtýrýlmalýdýr.
• Yakýt alýrken ýsýtma cihazýnýn kapalý olmasý gerekir.
• Isýtma cihazýnýn örnek olarak aþaðýda belirtilen kapalý
mekânlarda çalýþtýrýlmasý yasaktýr:
- Garaj
- Yeraltý otopark
- Otopark
3
Güvenlik Uyarýlarý
• Isýtma cihazýnýn yanabilir buhar veya tozlarýn oluþabildiði
ortamlarda ve yakýnlarýnda iþletilmesi yasaktýr, örneðin:
- Yakýt depolarý
- Kömür depolarý
- Odun depolarý
- Tahýl depolarý vb.
• Montaj veya onarým çalýþmalarýnda ancak orijinal
aksesuar ve orijinal yedek parçalar kullanýlmalýdýr.
• Yetkili olmayan üçüncü kiþiler tarafýndan ve/veya orijinal
olmayan yedek parçalarla yapýlan onarým çalýþmalarý
tehlikeli ve yasak olduklarý gibi, ýsýtma cihazý genel model
ruhsatýnýn (ABG) ve dolayýsýyla motorlu taþýtlarda
muhtemelen genel iþletme ruhsatýnýn (ABE) sona
ermesine yol açabilirler.
• Taþýtta bulunan sprey kutularý ve gaz kartuþlarý ýsýtýlmýþ
hava akýmýna maruz býrakýlmamalýdýr.
• Acil durumlar hariç olmak üzere ýsýtma cihazýnýn nihaî
çalýþmasý örn. batarya ayýrma þalterine basýlarak erken
kesilmemelidir.
Acil Durdurma Devresi
Ýþletme esnasýnda acil durum nedeniyle cihazýn
durdurulmasý gerektiðinde aþaðýda belirtildiði þekilde
hareket edilmelidir:
• Kumanda elemaný ile ýsýtma cihazýný kapatýn
veya
• Sigortayý çýkarýn
veya
• Batarya ayýrma þalterine basýn
veya
• Isýtma cihazýnýn batarya baðlantýsýný kesin
• Aþaðýda belirtilen çalýþmalar yasaktýr:
- Isýtma sistemini etkileyen yapý parçalarýnda deðiþiklikler.
- Eberspächer firmasýnýn onayýný taþýmayan yabancý
parçalarýn kullanýmý.
- Montaj veya iþletme esnasýnda montaj ve iþletme
talimatlarýnda yer alan yasal direktifler, güvenlik ve/veya
fonksiyonu etkileyen yönergelerden farklý uygulamalar.
Bu durum özellikle elektrik kablolarý (baðlantý þemasý),
yakýt besleme sistemi, yanma havasý ve egzos gazý
borularý için geçerlidir.
4
Saat anahtarýnýn kullanýmý (bkz. sayfa 5 - 7)
Hava ýsýtma cihazý saat anahtarý
Lütfen dikkat !
• Elektrik baðlantýsý yapýldýktan sonra göstergede tüm
sembol ve rakamlar yanýp sönerek belirir.
Isýtma cihazý, ancak saat anahtarý komple ayarlandýðýnda
çalýþtýrýlabilir.
• Gerilim dalgalanmalarý saat anahtarý tarafýndan
düzenlenir.
• Gerilim uzun süre kaybolduðunda tüm sinyaller
göstergede yanýp sönerek belirir.
Bu durumda yeniden komple ayar gerekir.
햲
햳
햴
햵
햶
햷
햸
햹
햺
햻
Saat göstergesi
Ön seçim
Hemen ýsýt
Geri alým
Ýleri alým
Hafýza göstergesi
Haftanýn günü veya ön seçim günü
Aktüel saat veya ön seçim saati
Ýþletme göstergesi
Sýcaklýk ayar þalteri (ayar alaný +10 °C ile +30 °C arasý)
5
• Kontaðýn açýk olduðu hallerde saat ve haftanýn günü
sürekli gösterilir.
• Kontak kapatýldýðýnda gösterge 15 saniye sonra söner.
• Çalýþan ýsýtma cihazýnda bir arýza meydana geldiðinde M
çalýþma göstergesi yanýp sönmeye baþlar ve arýzanýn
kodu gösterilir (atölyeye baþvurun).
• Tehlikeli madde taþýyan tankerlerde ýsýtma iþleminin saat
anahtarýyla ön seçimi mümkün deðildir.
Saat ve gün ayarý
Gösterge yanýp sönene kadar a tuþuna basýn,
e veya f tuþuyla saati ayarlayýn.
Gösterge yanýp sönmediði zaman ayar kaydedilmiþtir.
Akabinde gün göstergesi yanýp söner.
e veya f tuþuyla aktüel günü ayarlayýn.
Gösterge yanýp sönmediði zaman ayar kaydedilmiþtir.
Lütfen dikkat !
Sadece saat ayarlanacaksa, ayar gerçekleþtikten sonra 2 sefer a
tuþuna basarak gün göstergesinin yanýp sönmesi ve dolayýsýyla
ayarý atlanabilir.
Gün ayarý deðiþtirildikten sonra a tuþuna basýlarak gün
göstergesinin yanýp sönmesi kýsaltýlabilir.
Isýtma cihazýnýn kapatýlmasý
c tuþuna basýn. M çalýþma göstergesi söner.
Soðutma amacýyla nihaî çalýþma otomatik olarak gerçekleþir.
Kontak „KAPALI“ iken ýsýtma cihazýnýn çalýþtýrýlmasý
c tuþuna basýn.
Gösterge: çalýþma göstergesi M ve ýsýtma süresi.
Isýtma süresi fabrika çýkýþý 120 dakikaya ayarlanmýþ olup, bir
defeya mahsus veya kalýcý olarak deðiþtirilebilir.
Kontak „AÇIK“ iken ýsýtma cihazýnýn çalýþtýrýlmasý
(Kontak kilidindeki anahtar 2, 3 veya 4 pozisyonunda)
c tuþuna basýn.
Gösterge: Saat, haftanýn günü ve çalýþma göstergesi M.
Kontak açýk olduðu sürece kalorifer çalýþýr.
Kontak kapatýldýðýnda geriye kalan 15 dakikalýk ýsýtma süresi f
tuþuna basýlarak maksimal 120 dakikaya kadar uzatýlabilir veya e
tuþuna basýlarak minimum 1 dakikaya kadar kýsaltýlabilir.
Isýtma cihazý çalýþýrken ýsýtma süresinin bir defaya mahsus
deðiþtirilmesi
Isýtma süresinin kýsaltýlmasý (minimum 1 dakikaya kadar) için:
e tuþuna basýn
Isýtma süresinin uzatýlmasý (maksimum 120 dakikaya kadar) için:
f tuþuna basýn
Isýtma cihazýnýn kapatýlmasý
c tuþuna basýn.
Çalýþma göstergesi M söner.
Soðutma amacýyla nihaî çalýþma otomatik olarak gerçekleþir.
Isýtma cihazý çalýþmazken ýsýtma süresinin kalýcý olarak
deðiþtirilmesi
Gösterge görülene ve yanýp sönene kadar e tuþuna basýn ve
basýlý tutun (yakl. 3 saniye), daha sonra e veya f tuþuyla ýsýtma
süresini ayarlayýn.
Gösterge söndüðünde yeni ýsýtma süresi kaydedilmiþtir.
6
Isýtma baþlangýç saatinin ön seçimi
3 ayrý baþlangýç saati kaydedilebilir.
Baþlangýç saatlerinden birinin ön seçimi gelecek 24 saat içerisinde
veya en fazla 7 gün sonra baþlamak üzere yapýlabilir.
Isýtma baþlangýç saatinin ön seçimi - gelecek 24 saat dýþýnda
ve maksimal 7 güne kadar
Ýstenilen hafiza yeri 1, 2 veya 3 ve ön seçim saati yanýp sönerek
gösterilene kadar P tuþuna basýn.
Yakl. 5 saniye sonra yanýp sönmeye baþlayan ön seçim günü e
veya f tuþuyla ayarlanabilir.
Göstergede tekrar aktüel saat görüldüðünde ön seçim saati ve ön
seçim günü kaydedilmiþ ve aktive edilmiþtir.
Aktüel saatin haricinde bellek yeri numarasý ve yanýp sönen ýsýtma
sembolü de göstergede görülür.
Ön seçim saatinin ayarý
1, 2 veya 3 olmak üzere istenilen kayýt numarasý görünene kadar
P tuþuna basýn - hiçbir kayýt numarasýnýn görülmemesi nötr
konum anlamýna gelir.
e veya f tuþuna kýsaca basýp býrakarak ön seçim süresinin
yanýp sönerek gösterilmesini saðladýktan sonra e veya f tuþuyla
ön seçim saatini ayarlayýn.
Ayar, ancak ön seçim saati yanýp sönerek gösterildiði sürece
yapýlabilir.
Lütfen dikkat !
Sadece bir ön seçim saati aktive edilebilir.
Aktive edilmiþ kontrol
Ön seçim saati ve ön seçim günü P tuþuna bir sefer basarak
5 saniye boyunca çaðrýlabilir.
Bu süre geçtikten sonra ön seçim saati söner veya kontak „AÇIK“
ise aktüel saat tekrar gösterilir.
Nötr konum - Hiçbir hafiza aktif deðil
Hiçbir hafiza yer numarasý gösterilmeyene kadar P tuþuna basýn.
Isýtma baþlangýç saatinin ayarý - gelecek 24 saat içerisinde
Ýstenilen hafiza yeri 1, 2 veya 3 ve ön seçim saati yanýp sönerek
gösterilene kadar P tuþuna basýn.
Gösterge yanýp sönmediði zaman ön seçim saati aktive edilmiþtir ýsýtma cihazý gelecek 24 saat içerisinde gösterilen ön seçim
saatinde çalýþýr.
Lütfen dikkat !
Sadece bir ön seçim saati aktive edilebilir.
7
Fonksiyonlarýn Tanýtýmý
Start iþlemi
Cihaz çalýþtýrýldýktan sonra saat anahtarýnda M sembolü belirir,
ayný zamanda yanma havasý faný çalýþmaya baþlar.
Su ýsýtma cihazýnda su pompasý çalýþmaya baþlar.
Isýtma bujisi çalýþtýrýlýr.
Ön ýsýtma süresi sona erdiðinde yakýt pompasý belirli dozajda
yakýtý sevk etmeye baþlar.
Yanma hücresinde yanma havasý ve yakýt ile oluþan ateþlenebilir
karýþým ýsýtma bujisi tarafýndan ateþlenir.
Alev tespiti ve yanma iþleminin stabilizasyonundan sonra ýsýtma
bujisi kapatýlýr.
Isýtma cihazý, iþletme sýcaklýðýna çabuk ulaþmak için „POWER“
ayar kademesinde çalýþmaya baþlar.
Isýtma cihazýnýn kapatýlmasý
Cihaz kapatýldýðýnda yakýt sevki ve taþýtýn kendi ýsýtýcý faný
kapatýlýr, saat anahtarýndaki M sembolü kapanýr.
Akabinde son çalýþma gerçekleþir, yanma faný ve 180 saniye
çalýþtýktan sonra otomatik olarak kapanýr.
TRS 003 uyarýnca tehlikeli maddeleri taþýmakta kullanýlan
taþýtlarda san çalýþma süresi 40 saniyeye sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Güvenlik Tesisatlarý
Alev, alev sensörü tarafýndan; azami ýsý ise aþýrý ýsýnma sensörü
tarafýndan denetlenir.
Isýtma cihazý yakýt sevki baþladýktan sonra 90 saniye içerisinde
ateþlemezse, start iþlemi tekrarlanýr.
Isýtma cihazý 90 saniye içerisinde yine ateþlemezse cihaz arýza
nedeniyle kapatýlýr.
Çalýþma esnasýnda alev kendiliðinden sönerse yeni bir start
gerçekleþtirilir.
Isýtma cihazý yakýt sevki baþladýktan 90 saniye sonra ateþlemez
veya ateþleyip 15 dakika içerisinde tekrar sönerse, cihaz arýza
nedeniyle kapatýlýr.
Isýtma süreci
Ýstenilen ýsý daðýlmasýna göre farklý çalýþma süreçleri ayarlanabilir.
Isýtma cihazýnýn kontrol cihazý „BÜYÜK - ORTA - KÜÇÜK KAPALI“ iþletme kademelerinde ayarý üstlenir (su ýsýtma cihazýnda
„orta“ iþletme kademesi yoktur).
Sinyal verici, ýsýtma cihazýna entegre edilmiþ ýsý sensörüdür.
Kapatmak ve tekrar açmak suretiyle arýza nedeniyle kapatma
fonksiyonu devredýþý býrakýlabilir. Gerekirse arýzanýn bir JE veya
MB atölyesinde giderilmesini saðlayýn.
8
Arýza Halinde Tavsiyeler
Arýza halinde FDS sisteminin (kombi cihazý) göstergesinde bir
hata kodu görülür. Bu durumda lütfen taþýt üreticisinin iþletme
talimatlarýna uyun.
Isýtma cihazý ateþlemiyor, ýsýtma cihazý otomatik olarak
kapanýyor
• Yakýt eksik - yakýt doldurun, yakýt borularý dolana kadar ýsýtma
cihazýný birkaç kez çalýþtýrýn.
Önemli açýklama: Yakýt haznesinde yakýt miktarý belirli bir
seviyenin altýna düþtüðünde ýsýtma cihazý kendiliðinden kapanýr
(yakýt deposundaki yakýt emme borusu depo tabanýna kadar
ulaþmamaktadýr).
Isýtma cihazýnýn motoru çalýþmýyor
• Batarya voltajý düþük - kontrol cihazýna entegreli düþük voltaj
koruma devresi, batarya voltajý yakl. 20 Volt’a ulaþtýðýnda ýsýtma
cihazýný kapatýr.
•
Yakýt borusu veya yakýt pompasýnýn filtresi týkalý.
•
Yakýt tertibatý sýzdýrma yapýyor veya yakýt tertibatýnda hava var.
•
Deponun havalandýrma ve hava boþaltma düzenekleri týkalý.
Hava ýsýtma cihazýnýn aþýrý ýsýnmasý
• Hava kanallarý týkalý.
Aþýrý ýsýnmaya neden olan durum ortadan kaldýrýldýktan sonra
ýsýtma cihazý kapatýlmak ve açýlmak suretiyle yeniden
çalýþtýrýlabilir.
•
Yakýt kýþ aylarýnda iþletmeye uygun deðil - bu durumda taþýt
üreticisinin iþletme talimatlarýna uyun.
•
Merkezî elektrik sisteminin sigortalarý bozuk - bu durumda taþýt
üreticisinin iþletme talimatlarýna uyun.
•
Batarya voltajý düþük - kontrol cihazýna entegreli düþük voltaj
koruma devresi, batarya voltajý yakl. 20 Volt’a ulaþtýðýnda ýsýtma
cihazýný kapatýr.
•
Merkezî elektrik sisteminin sigortalarý bozuk - bu durumda taþýt
üreticisinin iþletme talimatlarýna uyun.
Isýtma cihazý kapatmak ve yeniden açmak suretiyle
çalýþtýrýlamazsa arýzanýn bir JE veya MB tamirhanesinde
giderilmesini saðlayýn.
9
Teknik veriler
AIRTRONIC
Isýtma þekli
Hava
Ayar
Power / Büyük / Orta / Küçük / Kapali
Isý akýþý
2200 / 1800 / 1200 / 850 Watt
Nominal gerilim
Gerilim taban limiti
Gerilim tavan limiti
24 Volt
yakl. 21 Volt
yakl. 32 Volt
Yakýt
Dizel yakýt
Yakýt tüketimi
saatte 0,28 / 0,23 / 0,15 / 0,10 l/h
Elektriksel enerji sarfiyatý
Start esnasýnda (yakl. 60 saniye)
Ýþletme esnasýnda
< 100 Watt
34 / 23 / 12 / 8 Watt
Müsaade edilen iþletme basýncý
Isýtma þekli yayýlýmý - Isýtma cihazý
-------
Isýtma vasýtasý yayýlýmý - Su pompasý
yaklasik 0.1 bar
----
Parazit giderme derecesi
(ilâveten parazit giderici mümkündür)
UKW için 3 / KW için 4 / MW, LW için 5
Aðýrlýðý
yakl. 2,7 kg
Resmî kontrol markasý
S
318
10
11

Benzer belgeler

Kullanım ve Bakım Kılavuzu Air Top 2000 S Genel Bilgiler Bakım ve

Kullanım ve Bakım Kılavuzu Air Top 2000 S Genel Bilgiler Bakım ve Isýtma cihazýnýn kapatýlmasý Cihaz kapatýldýðýnda yakýt sevki ve taþýtýn kendi ýsýtýcý faný kapatýlýr, saat anahtarýndaki M sembolü kapanýr. Akabinde son çalýþma gerçekleþir, yanma faný ve 180 sani...

Detaylı