Pazar Baflar›lar Tarihçe Ürün

Yorumlar

Transkript

Pazar Baflar›lar Tarihçe Ürün
Pazar
Türkiye’de GSM pazar› 1994 y›l›nda olufltu.
Turkcell ve Telsim flirketlerinin piyasaya
girmesiyle ilk cep telefonu konuflmalar› bafllad›.
‹lk iki y›l›n sonunda GSM abone say›s› 500 bin
düzeyindeydi, 1990’lar›n sonuna do¤ru pazarda
patlama yafland›. 2000’li y›llar›n bafl›nda
10 milyon abonesi olan pazara önce Aycell,
ard›ndan da Türk-‹talyan ortakl›¤›yla Aria girdi.
Daha sonra bu iki flirket Avea ad› alt›nda birleflerek
sektörün ikinci büyük flirketi konumuna yükseldi.
Pazardaki büyüme konuflma sürelerine de
yans›y›nca 2003’te ortalama ayl›k telefon
konuflma süresi 48 dakikadan 60 dakikaya ç›kt›.
Mobil iletiflimin yayg›nlaflmas›yla h›z kazanan
GSM sektörü, 2004’te 6 milyon yeni abone
kazand›. 2005’in ilk çeyre¤indeki rakamlara göre,
Türkiye’de GSM abone say›s› 35 milyona yaklaflt›.
Bugün Türkiye nüfusunun %50’si mobil
hizmetlerden yararlan›yor. Bu oran, 2004’e
girerken %38’di. Birinci y›l›nda pazar pay›n›
%11’den %17 düzeyine ç›karan Avea’n›n orta
vadedeki hedefi, %30-35 oran›n› yakalamak.
GSM sektörünün 2005-2007 y›llar› aras›nda
y›lda ortalama %7 oran›nda büyümesi bekleniyor.
2005 y›l sonu hedefiyse, 35 milyonun üzerinde
aboneye ulaflmak. Sektörde beklenen bir baflka
geliflmeyse faturas›z hatlarla ilgili. Rakamlar,
flu anda pazar›n %75’ini faturas›z hatlar›n
oluflturdu¤unu ortaya koyuyor. Önümüzdeki
dönemde gelecek yeni abonelerde faturas›z
hatlar›n pay›n›n %95’e ç›kaca¤› tahmin ediliyor.
Baflar›lar
Türkiye’de gerçekleflen en önemli flirket
birleflmesi sonucu ortaya ç›kan Avea Türkiye’nin
en büyük sermayeli flirketi unvan›n› tafl›yor.
19 fiubat 2004’te gerçekleflen Türk Telekom,
Telecom Italia ve ‹fl Bankas›’n›n birlikteli¤i ayn›
zamanda uluslararas› bir evlilik. 23 Haziran
2004’te flirket Avea ad›yla operasyonlar›na
devam etmeye bafllad›.
Avea, kuruldu¤u ilk günden itibaren GSM
sektörünün devrim yaratan flirketi olarak tan›nd›
ve GSM sektörüne gerçek rekabeti getirdi.
Sektöre girmesiyle birlikte oluflan pozitif rekabet
koflullar›, hizmet kalitesinin artmas›n› ve
tüketicinin son derece avantajl› koflullarda bu
hizmetlerden yararlanmas›n› sa¤lad›. Avea
markas›yla sektörde yükselen standartlar ve
beklentilerle birlikte, GSM sektörünün görünümü
ve dengeleri tamamen de¤iflti.
Avea, yeni flirket sunumundan hemen sonra,
mobil iletiflimin yayg›nlaflmas›n› amaçlayan cazip
tarifeleriyle ifle koyuldu. Birbirini izleyen yeni
kampanyalar ile piyasaya çekici ürünler sunmaya
bafllad›. Bunu, dünyadaki yeni teknolojileri
eflzamanl› olarak Türk halk›n›n hizmetine sunmas›
izledi ve böylece rakipleri aras›ndan s›yr›ld›.
Daha önce hiç sunulmam›fl hizmetleri Türkiye’ye
getiren Avea, sadece teknolojisiyle de¤il,
uygulad›¤› tarifelerle de yenilikçi yaklafl›m›n›
gözler önüne serdi ve GSM sektöründe öncü
rol üstlenmeyi baflard›. Bunda, “fiimdi konuflma
zaman›” ve “‹letiflimi lüks olmaktan ç›karaca¤›z”
yaklafl›m›n›n etkisi büyüktü.
Türkiye’de ilk defa bir GSM operatörü,
tüm tarife yap›s›nda sabit hatlar›, yani ev ve
ifl telefonlar›n› flebeke içi olarak de¤erlendirerek
büyük bir yenilik yapt›. Böylece tüketici için
“cep telefonu sadece cep telefonlar›n› aramak
içindir” k›s›tlamas›n› ortadan kald›rd›.
Bütün dünyada devrim niteli¤inde ürün olarak
kabul edilen BlackBerry, ilk defa Avea taraf›ndan
Türk tüketicisine sunuldu. BasKonufl ve Ringa gibi
dünyadaki en yeni teknolojileri Türk pazar›na
ilk kez Avea sundu.
Avea, tüketicisiyle sa¤lam ve yak›n iliflkiler
kurmay› amaçl›yor; Türkiye’nin dört büyük tak›m›
Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve
Befliktafl’›n ayn› anda sponsoru olarak sektöründe
bir ilke imza att›.
Türkiye’nin en büyük sermayeli flirketi olmas›n›n
20
SUPERBRANDS
sorumlulu¤unu tafl›yan Avea, sanata deste¤ini ise
‹stanbul Modern Sanat Müzesi’nin kurucu orta¤›
olarak gösterdi.
Dünya Gazetesi’nin, 2005’te Sektörlerinde
Y›l›n Baflar›l› fiirketleri araflt›rmas›nda birinci olan
Avea, 2004’te biliflim sektöründe Y›l›n En Baflar›l›
Markas› seçildi.
Tarihçe
TT&T‹M ‹letiflim Hizmetleri A.fi., Türk
Telekom’un GSM Operatörü Aycell’in, %51
‹fl Bankas› Grubu ve %49 T‹M ortakl›¤› ile
kurulmufl olan ‹fl-T‹M ile birleflmesi sonucu,
Türkiye’nin en büyük sermayeli flirketi olarak
19 fiubat 2004 tarihinde kuruldu.
TT&T‹M’de, Türk Telekom ve T‹M’in %40’ar,
‹fl Bankas› Grubu’nun ise %20 pay› var.
Birleflmeden sonra Aria ve Aycell markalar›n›n
TT&T‹M çat›s› alt›nda devam etti¤i k›sa bir süreç
yafland›. 23 Haziran 2004’te iki markay› temsilen
Avea markas› piyasaya sunuldu. 15 Ekim 2004’te
TT-T‹M ‹letiflim Hizmetleri A.fi. ticari unvan›
Avea ‹letiflim Hizmetleri A.fi. olarak de¤iflti.
Aycell’in gerçeklefltirdi¤i h›zl› altyap› geliflimi ve
abone say›s› art›fl›yla Aria’n›n ortaya koydu¤u
yarat›c›l›k ve markalaflma baflar›s›, Avea’n›n hem
en genç, hem de en deneyimli marka olarak
konumlanmas›n› sa¤lad›.
Avea, bugün 1.200’ün üzerinde çal›flan›,
5 milyonu aflk›n abonesi ve %17’lik pazar pay›yla
sektörün en güçlü flirketlerinden biri konumunda.
350’si Avea’ya özel olmak üzere, 15 bin alt bayisi
ve 105 sat›fl noktas› ile ayn› zamanda genifl bir
bayi ve sat›fl teflkilat›na da sahip.
Ürün
Son dönemde GSM sektöründeki rekabet,
yeni müflteri edinme ve daha fazla konuflturma
stratejisi üzerinde devam ediyor. Bu kapsamda
flirketler, özellikle çarp›c› ürünler gelifltirme
konusunda adeta birbirleriyle yar›fl içinde.
Avea’n›n stratejisinin temelini, “mevcut ve
potansiyel müflterilerinin ihtiyaçlar›na gerçek
çözümler ve yeni seçenekler sunarak farkl› hedef
kitlelere hitap etmek” oluflturuyor.
Fatural› abonelere yönelik olarak kurum ve
aile bireylerine uygun tarifeler sunan Avea,
Dört Köfle, Tek Fiyat, Evlerefienlik gibi tarifelerle
aile içi iletiflimi kolaylaflt›rmay›, güçlü kurumsal
hizmetlerle de kurumsal müflterilerin
memnuniyetini amaçl›yor. Avea’n›n ürün
gelifltirme ve sunmadaki bir baflka farkl›l›¤›,
faturas›z hatlara yönelik faaliyetleri; faturas›z hat
kullan›c›lar›na kontör hediyelerinin yan› s›ra,
bütçe yönetimi konusunda hassas olan tüm
müflterilerine alternatif çözümler üretiyor.
Avea’n›n bu stratejisini en iyi AranKazan,
KazanKazand›r ve MobilAvantaj çözümleri ifade
ediyor. Gençlere yönelik ürünler aras›nda,
bütçelerini sarsmayacak Okidoki, MobilÖ¤renci
gibi hizmetleri bulunuyor. Böylece farkl› hatlar›
kullanan gençleri tek çat› alt›na toplad›¤› gibi,
markayla ayr›lmaz güçlü ba¤lar kurmalar›na da
yard›mc› oluyor.
Avea, kurum çal›flanlar›na yönelik uygulad›¤›
özel paketlerde standart çözümlerin yan› s›ra,
kurum ya da flirkete özel tarifeler de oluflturuyor.
Kamu kurumu çal›flanlar›na yönelik Personell
tarifesiyle Türkiye’nin en büyük kamu kurulufllar›n›n
çal›flanlar›na hizmet veriyor. Avea, gelifltirdi¤i
kurumsal ürünler aras›nda yer alan MobilTakip,
TekNumara, ‹flAyr›ÖzelAyr›, UzaktanYönlendir,
Konferans gibi hizmetlerle öne ç›k›yor.
Avea, üstün GPRS altyap›s›yla kurumsal
müflterilerinin hayatlar›n› kolaylaflt›ran BlackBerry
servisini Türkiye’ye ilk kez sunan operatör.
Avea’n›n pazara sundu¤u ilklerden bir di¤eri
Ringa servisi,
abonelerine standart
çalma sesi yerine
favori flark›lar›n› ya da
çok çeflitli ses
efektlerini dinleme
keyfini sunuyor.
Tek numaradan
her türlü bilgiye
ulafl›labilen, Türkiye’de
yine bir ilk olan
‹nfoMobil servisi,
sürekli güncellenen
zengin içeri¤iyle
birçok bilgiyi tek
numaradan ö¤renmeyi
sa¤l›yor.
En Son
Geliflmeler
Aria, Aycell ve sonra
birleflme ile gelen
yeni marka Avea,
23 Haziran 2004’te
yeni ismini ald›ktan
sonra, bir y›l içinde
marka bilinirli¤ini
%100’e ç›karmay›
baflard›. Avea, yeni
dönemdeki hedefini
“Türkiye’nin alternatif
GSM operatörü
olarak müflterileri ile
yak›n bir duygusal ba¤
kurma” olarak
belirledi. Avea, bu
kapsamda 2005 y›l›n›n
ilk yar›s›nda dünyaca
ünlü pop star› Tarkan
ile büyük bir anlaflma
imzalad›. Tarkan,
benzersiz müzi¤ini ve
aflk flark›lar›n› art›k öncelikli olarak Avea
müflterileriyle paylafl›yor.
Avea, Aflk, Tarkan ve Müzik üçlüsü arac›l›¤›yla
hem tüketicilerine farkl› duygular yaflat›yor,
hem de kullan›c›lar›yla aras›ndaki duygusal ba¤›
güçlendiriyor. Avea bu yaklafl›m›n› “Aflk›n oldu¤u
her yerde iletiflimin olmas› gerekti¤ine
inand›¤›m›z için iletiflimin anahtar› olan müzi¤e
yat›r›m yap›yoruz” diye aç›kl›yor.
Avea’n›n Tarkanl› imaj kampanyas›, iki y›la
yay›lacak genifl kapsaml› bir stratejiden olufluyor.
Kapsaml› iletiflim plan› içinde; yo¤un bir reklam
kampanyas›, Avea bayilerinde albüm
promosyonu, PR aktiviteleri, al›flverifl
merkezleri ve üniversite aktiviteleri,
promosyon malzemeleri ve
Tarkan’›n Türkiye çap›nda hayranlar›
ile buluflaca¤› konserler yer al›yor.
‹letiflim kampanyas›n›n yan› s›ra,
günümüzde GSM sektöründe çok
önemli bir yer tutan ve Avea’n›n
birçok ilki gerçeklefltirdi¤i Katma
De¤erli Servisleri, Tarkan’la daha da
renkleniyor.
Ringa, logo, melodi, resimli
mesajlar, InfoMobil, AveaMüzik,
MobilVizyon, MMS gibi servisler
sayesinde Tarkan, Avea
kullan›c›lar›yla bulufluyor.
Avea, multimedya ve veri iletiflim
servisleriyle de abonelerine
dünyadaki en son teknolojileri
sunmaya devam ediyor. Yaz›l› ve
sesli mesajlara, ses ve resim gibi
efektler de ekleyebilen AveaMMS+
ile cep telefonundan yüksek
h›zda veri al›flverifli yap›lmas› ve
e-maillerin okunmas›n› sa¤layan
Avea GPRS servisi ile de aboneler
günlük yaflam›n h›z›n› yakal›yor.
H›zl› veri aktar›m› ve mobil
cihazlarla internete daha h›zl› eriflim
sa¤layan EDGE (Enhanced Datarate
for GSM Evolution) teknolojisiyle
ilgili alt yap› çal›flmalar› en k›sa
zamanda tamamlanarak Avea
kullan›c›lar›n›n hizmetine sunulacak.
Promosyon
Avea ürün gelifltirme ve sunma
stratejisini genifl kapsaml›
araflt›rmalara dayand›r›yor. Bu
kapsamda büyük çapl› tüketici
araflt›rmalar›ndan ç›kan sonuçlar
analiz ediliyor ve tüketici gruplar›n›n tercihlerine
göre paketler oluflturuluyor. Hizmet flekli, tarife
yap›s› ve ücretlendirme politikas› da bu sonuçlara
göre yap›land›r›l›yor.
Böylece tüketiciler, Avea ile birbirinden cazip
tarifelerden kendilerine en uygun olan› seçme
flans›na sahip oluyor. Fatural› ve faturas›z hatlar
ile kurumsal aboneler için say›s›z alternatifler
üreten Avea, yarat›c› yaklafl›m› sayesinde hem
mevcut kullan›c›lar›n› memnun ediyor, hem de
potansiyel kullan›c›lar›n dikkatini çekmeyi
baflar›yor. DörtKöfle, Evlerefienlik, TekFiyat,
Hediyeli 55, Elele, PasoTarife, OkiDoki, Saat
Saat, MobilAvantaj, MobilÖ¤renci gibi fatural› ve
faturas›z tarifelerle Türkiye’de ilk kez uygulanan
servisleri kullan›c›lar›n›n hizmetine sunan Avea,
GSM sektörünün genç ve dinamik temsilcisi
olarak misyonunu sürdürüyor.
Marka De¤erleri
Avea, kendisini müflteri taraf›ndan yönetilen
bir flirket olarak de¤erlendiriyor. Bu kapsamda
“önce müflteri” anlay›fl›yla hizmet veren Avea’da,
bütün strateji ve uygulamalar, müflterilerinin
beklenti ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda oluflturuluyor.
“Müflteri odakl›l›k” Avea’n›n en önemli marka
de¤erlerinden biri olarak öne ç›k›yor.
Pazara ad›m att›¤› günden beri sektördeki
bütün teknolojik geliflmelerin öncüsü olan Avea,
tüketicilerin ve sektörün alternatif GSM operatörü
olarak öne ç›kmay› hedefliyor. Bu kapsamda,
farkl› grup ve müflteri kitlesinin ihtiyaç ve istekleri
do¤rultusunda en yenilikçi ve yarat›c› seçenekleri
sunmay› temel amac› olarak görüyor.
Avea, kendi de¤erlerini flu yaklafl›mlarla ortaya
koyuyor: Avea, Türkiye’nin tüm renklerini ve
insanlar›n› kucaklayan, kültürümüzün çeflitlili¤ini
harmanlayan “birlefltirici ve bütünlefltirici“
bir duruflu temsil ediyor. Bu kapsamda, aileden
kurumlara, Türk halk›n›n iletiflim özgürlü¤ünü
sa¤lamay› amaçl›yor, yenilikleriyle ortak özellikleri
olan büyük gruplar› biraraya getiriyor.
www.avea.com.tr
BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?
Avea
Avea ismi, Aria’n›n A’s› ve Aycell’in A’s›n›n
birleflmesinden olufluyor. Birleflmenin sinerjisi
marka isminde bu flekilde kendini gösteriyor.
Avea’n›n en ilgi çeken ve Türkiye’de ilk olarak
sunulan teknolojik yeniliklerinden Ringa’ya, lanse
edildi¤i ilk gün, 24 saat içinde 15 binden fazla
abone baflvurdu.
Avea’n›n sunumundan 8 ay sonra yap›lan
tüketici araflt›rmas›nda marka bilinirli¤inin
%100’e ulaflt›¤› saptand›.
SUPERBRANDS
21

Benzer belgeler

Avea - Superbrands

Avea - Superbrands Avea, kurulduğu ilk günden itibaren GSM sektörünün devrim yaratan şirketi olarak tanındı ve GSM sektörüne gerçek rekabeti getirdi. Sektöre girmesiyle birlikte oluşan pozitif rekabet koşulları, hizm...

Detaylı