taslak program

Yorumlar

Transkript

taslak program
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Katkısı Ġle;
AÖS 2
ASTRONOMĠ ÖĞRETMEN SEMĠNERLERĠ –II
“TASLAK PROGRAM”
07-08 ġubat 2014
Portobello Hotel
ANTALYA
Ana çerçevesi aĢağıdaki gibi olan Program üzerinde hala bazı değiĢiklikler yapılması
muhtemeldir.
07 ġubat 2014, Cuma
Portobello Hotel ….. Salonu
(Otele YerleĢme)
07:00
09:00
09:30
09:30
10:00
Kayıt, TanıĢma.. (
AçılıĢ konuĢmaları :
Yrd.Doç.Dr. Memduh Sami TANER (Düzenleme kurulu adına )
Davetlere icap eden Dekan, Yönetici ve/veya BaĢkan’ın konuĢmaları
Davetiyeler hazırlanmaktadır..
10:00
10:30
Çay - Kahve arası
TanıĢma - sohbet
AÖS-2 SEMĠNERLER-I. OTURUM
Oturum Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr. Memduh Sami TANER
10:30
10:50
Fen Eğitimi ve Astronomi ĠliĢkisi
Prof.Dr. Zeki ASLAN
10:50
11:20
GüneĢ ve Gezegenler Sistemi
Prof.Dr. Ethem DERMAN
11:20
Gökyüzündeki Hareketler
Prof.Dr.Zeynel TUNCA
12:20
12:20
13:30
Öğle Yemeği
AÖS SEMĠNERLER-II. OTURUM
Oturum Yöneticisi : Prof. Dr. Dursun KOÇER
13:30
14:15
Yıldızların Yapıları, Genel Özellikleri I
Prof. Dr. Zeynel TUNCA
14:15
15:00
Yıldızların Yapıları, Genel Özellikleri II
Prof. Dr. Zeynel TUNCA
15:00
Yıldızların Evrimi ve Evrenin Yapısı
15:40
Prof.Dr. Zeki ASLAN
15:40
Çay - Kahve Arası
Eğitim Materyali Ġnceleme (Dünya-GüneĢ-Gökküresi)
Poster Ġncelemesi
AÖS SEMĠNERLER-III. OTURUM
Oturum Yöneticisi : Prof. Dr. Zeki ASLAN
16:00
16:15
16:45
Ġlköğretimde Astronomi Eğitimini Nasıl Yapıyorum ?
Mert KOÇER
Liselerde Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinin Uygulama Teknikleri
Tahsin DEMĠRCĠLER
16:45
18:15
Gözlem aletleri - Teleskoplar - Gözlem Teknikleri
Ayna yapımı vb Sohbet - SöyleĢi - Uygulama
Yaz Üçgeni + Uğur ĠKĠZLER
18:15
18:30
SERBEST ZAMAN
FOTOĞRAF ÇEKĠMLERĠ
16:00
16:15
Yönetici : Prof.Dr.Ethem DERMAN
18:30
19:30
UZAKTAKĠ DOSTLAR
Tele-konferans ile Seminer ve SöyleĢi
Dr. Umut YILDIZ(Amerika BD) :
Selçuk TOPAL (Ġngiltere) : Galaksiler ve Galaksilerdeki Yıldız OluĢum Bölgeleri
19:30
20:30
AkĢam yemeği
Hava koĢulları uygun olursa 7 ve 8 ġubat gecesi 20:30 sonrasında Otel bahçesinde teleskoplar ile
uygulamalı eğitim ve gözlem yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgi için toplantı web sayfasını ziyaret ediniz. www.astronomiogretmenleri.com
http://astronomiogretmenleri.com/goster.php?konu=34
08 ġubat 2014, Cumartesi
Portobello Hotel ……. Salonu
Cumartesi gecesi ayrılacaklar için not : Odaların en geç saat 11:00’e dek
boĢaltılarak valizlerin resepsiyon deposuna konulması gerekmektedir.
AÖS SEMĠNERLERĠ -IV. OTURUM
Oturum Yöneticisi : Prof. Dr. Zeynel TUNCA
09:00
09:20
TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi (Öğretmenlere Yönelik Hizmetler/Ġmkanlar)
Prof.Dr. Halil KIRBIYIK
09:20
10:00
10:00
10:30
10:30
10:50
Ġnternet ve Astronomi
Prof.Dr. Ethem DERMAN
IĢık Kirliliği
Prof.Dr.Zeki ASLAN
Çay-Kahve Arası
AÖS SEMĠNERLERĠ - V. OTURUM
Oturum YöneticisiYrd.Doç.Dr. Memduh Sami TANER
10:50
11:10
11:10
11:30
11:30
11: 50
11:50
12:30
12:30
13:30
Gezi Gözlem Tekniği ile Astronomi Eğitimi: Örnek ÇalıĢma
Öğretmen : Yaz Üçgeni
Astronomi Eğitiminde Yıllık Plan ve Taslak Müfredat Örneği
Öğretmen : Yaz Üçgeni
Astronomi Etkinlikleri ve Projeli ÇalıĢma Örneği
Öğretmen : Yaz Üçgeni ve NeĢever GÜR
Uygulamalar (Projelerden seçilen deney vb )
Öğle yemeği
AÖS-2 SEMĠNERLERĠ - VI. OTURUM
Oturum Yöneticisi: Prof.Dr. Ethem DERMAN
13:30
14:00
14:00
14:40
14:40
15:00
Ötegezegenler ve Dünya DıĢı YaĢam AraĢtırmaları
Ümit Fuat ÖZYAR
Gökyüzü Fotoğrafçılığı ve Görüntülerle : EVRENĠMĠZ
Uğur ĠKĠZLER
Katılımcı öğretmenler için
SERBEST KÜRSÜ
Okullarda Astronomi Dersleri daha iyi nasıl verilebilir?
15:00
15:20
Çay-Kahve Arası
AÖS-2 SEMĠNERLERĠ - VI. OTURUM
Oturum Yöneticisi: Prof.Dr. Dursun KOÇER
15:20
…..
AÖS TOPLANTILARININ FİNAL DEĞERLENDİRMESİ
“YUVARLAK MASA TOPLANTISI”
GENEL TARTIŞMA :
BİLİM EĞİTİMİ AÇISINDAN İLK, ORTA ve LİSE EĞİTİMDE
ASTRONOMİ EĞİTİMİ
(SORUNLAR- ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)
Sorular ve Sorunlar-Değerlendirmeler-Öneriler
Akademisyen, Uzman, Öğretmen ve tüm katılımcıların katkı yapması beklenen bu
oturumda katılımcı öğretmenlerin seminerlere yönelik içerik ve okullardaki
durum hakkında tespitleri, önerileri, eleĢtiri ve beklentileri paylaĢılacaktır.
Katılımcılara AÖS ile benzer türden seminer ve toplantıların tekrarlanması
konusunda fikirleri sorulacak ve anket yapılacaktır.
Toplantıda tutanak tutulacaktır
AÖS FİNALİ FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ
17:00
Toplantının sona ermesi .
Sertifikaların verilmesi.
Kapanış konuşmaları
Veda…

Benzer belgeler

Program

Program Ümit Fuat ÖZYAR Gökyüzü Fotoğrafçılığı ve Görüntülerle : EVRENİMİZ Uğur ĠKĠZLER Katılımcı öğretmenler için SERBEST KÜRSÜ Okullarda Astronomi Dersleri daha iyi nasıl verilebilir?

Detaylı