403 ÇAPALAMA MAKNASI KULLANIM KILAVUZU

Transkript

403 ÇAPALAMA MAKNASI KULLANIM KILAVUZU
M
AK
403
SE
ÇAPALAMA MAKİNASI
KULLANIM KILAVUZU
ÜRETİCİ FİRMA
İTHALATÇI FİRMA
SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. $.ŞTİ.
ALTAYÇEŞME MAH. YASEMİN SOK.
NO:19 34843 MALTEPE / İSTANBUL
TEL: 0216 459 48 65 PBX
FAX: 0216 4429325
WEB: WWW.SEMAK.COM.TR
BERTOLINI Spa
Strada della Mirandola n°11 42100
Reggio Emilia -Italy
Tel +39 0522/930135 Fax +39 0522/930140
E-mail [email protected]
Web: http://www.bertolini-spa.it
GARANTİ SÜRESİ 24 AY’DIR.
KULLANIM ÖMRÜ YILDIR.
1
İthalatçı SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. $. ŞTİ. yedek parçaların bulunabilirliğini makinenin kullanım süresi olan 5
yıl süresince sağlama garantisi vermiştir.
Cihazın kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi kullanılması ve bakımı gereklidir.
Tamir ya da bakım için yalnızca orijinal yedek parçalarını kullanın.
Tamir ve bakım için SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. $. ŞTİ. ve Yetkili servislerine başvurunuz.
İTHALATÇI FİRMA
:
:
TELEFON
FAX
WEB ADRESİ
E-MAIL ADRESİ
:
:
:
:
SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. $ù. ŞTİ.
ALTAYÇEŞME MAH. YASEMİN SOK. NO: 34843
MALTEPE/İSTANBUL
0216 459 48 65 (7 HAT)
0216 4429325
http://www.semak.com.tr
[email protected]
AK
ÜNVANI
MERKEZ ADRESİ:
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGE NO: 34/2881
M
YETKİLİ SERVİS İST ASYONUNUN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Unvanı
1
SEMAK MAKİNA TİC.VE
SAN. $ Şİ.
Adresi
Yetkilisi
Tel/Fax
ALTAYÇEŞME MAH.
YASEMİN SOK. NO:
34843 MALTEPE/İSTANBUL
SELİM
KELEŞ
0216 4594865
0216 4429325
SE
No
2
İÇ İNDE K İL ER
AK
Gene l Bi lgi ve Kurallar
Uyarı işaretleri ve S embollerin A çıklamaları
Markalama ve Tanı mlama Bi lgileri
Boyut
Hız/D evir
Teknik öze llikler
Tekerleklerin Mon ta jı
Kumanda elemanları
Motorun çalıştırı lması
Vitese Tak ma
PTO
Gidon
Ön aparatların takılması – devreye alınması
Emniyet gereç leri
Yağlama
Şanzıman yağının değiştiri lmesi
Tekerlek hava basınc ı
Kumanda ter tibatının ayarlanması
Aparatların bağlanması
Çapala ma
Çayır biç me barı bağlantı ve uygulaması
Gürültü Düzey i
Ti treşim bi lgileri
Kullanı m koşulları ve li mi tler
Garanti
GİR İŞ
Bu kılavuzda be lir ti len uy arı ve yönergelere uy un. Kılavuzu her zaman makine ile bir likte elinizin altında bulundur un.
Üre tici, ürün ve ilgi li aksam ve parçaları, kullanma kılavuzu ve eklerinde belir ti len bi lgi ve açıklama ları değiştirme
hakkına sahiptir. Ku llan ma kılavuzunun kopy alanması ve çoğaltı lması üre ticinin izni olmadan yasaktır. B u kı la vuzda
belirti len uyarı ve yönergelere uyun. Kılavuzu her zaman makine i le birlikte elinizin a ltında bu lundurun. Makine ile
çalışmay a başla madan önc e nasıl durdurulduğunu ve acil bir durumda ne yapılması gerek tiğini bi ldiğinizden emin olun.
M
GENEL BİLG İ V E K UR ALLAR
Yedek Parça – Sadece orijinal y edek parçaları kullanın. Yedek parç a siparişlerinizi ürünü satın a ldığınız sa tıcı ya da
yetkili servis ler aracılığıy la gerçekleştiriniz.
Motor Bak ımı ve Servis H iz metler i – Makine üzerinde yer alan motorun kullanı m, bakı m, y edek parça ve ser vis
hizmetlerine ilişkin bi lgi ler ekli motor ku llan ma kı la vuzunda belirtilmiştir. Mo tor ile i lgili ser vis hizmetleri için ilgi li
markanın servis biri mlerine başvurunuz.
SE
NOTLAR – Bu kılavuzda SA Ğ ve S OL olarak belir tilen y ön tanı mları çapalama makinasının iler leme yönüne göre
belirti lmiştir. Y önler kullanıcıya göre ve kullanıcının gidonun arkasında, makineyi kullanma pozisyonunda olduğunu var
say ılarak tanımlanmıştır.
1+1 Kısaltması, 1 İleri 1 Geri vites li çapa makinası modelini tanı mlar.
2+2 Kısaltması, 2 İleri 2 Geri vites li çapa makinası modelini tanı mlar.
UYAR I ve SE MBOLLER
“DİKKAT” – E mniyet ve uy arı
işaretlerindeki tehlikelere dikkat edin.
“DİKKAT” – Hareketli bıçaklar ve döner
parç alara karşı dikkat. E l ve ayaklarınızı uzak
tutunuz.
Kullanım yönergelerine uy un.
“DİKKAT” – Yangın Tehlikesi
“DİKKAT” – Yüksek ısı içerir.
Yanma Tehlikesi
Gaz (Hız) Kolu
“DİKKAT” – Çocukları makineden uzak
tutun.
Debriy aj maneti
Hareket Yönü
3
EMN İYET B İLG İLER İ
Bu kılavuzda be lir ti len uy arı ve yönergelere uy un. Kılavuzu her zaman makine ile bir likte elinizin altında bulundur un.
Makine i le çalışmay a başla madan önce nasıl durdurulduğunu ve acil bir durumda ne y apılması gerek tiğini bildiğini zden
emin olun.
Daha önce benzeri bir makinayı kullanma mış o lan acemi ve çalışma ehliy eti olmay an kişiler tarafından kullanı lması
yasaktır.
Kullanıcı ç alışma alanında çoc uk, hayvan y a da ilgisiz kişilerden y eterince uzakta olduğundan emin olmalıdır. K ullanıc ı
3. şahıslara ilişkin ortaya ç ıkabilecek direkt ya da dolay lı tü m zarar ve hasarlardan tama men sorumludur.
Dikkatli olun. Makine çalışır haldeyken elleriniz, ayaklarınız y a da giysilerinizin bıç ak grubu gibi hareketli elemanlar
tarafından kapılması konusunda y üksek düzey de risk vardır.
Çapala ma makinesini sadece gidonlu haldeyken ve nor mal çalışma pozisyonunda kullanın.
Ori jinal ve kusursuz bıç ak ve aksesuarlar kullanın. Bu hem kullanıcı güvenliği, hem de makinenin uzun ömürlü
kullanı mı ve verimli liği için büyük önem taşır.
AK
Makineyi kesinlikle kapalı alan larda çalıştır mayın. Makinenin motoru hayati teh like y aratabi lecek nite likte egzoz gazı
üretir.
Benzin deposunu motor çalışır haldey ken doldur mayın. Benzini solumayın. Bu işlem iç in uzun bir huni kullanmanız
önerilir. Aksi halde yakıtın motorun ilgisiz kısımlarına ve motor b loğuna sıçraması söz konusu olabilir.
Motorun egzozu ve egzoz ci varı 80 C º ve üzeri sıc aklıklara kadar çıkabilir. Motor ve makinanın sıcak yüzeyleriyle
te mastan kaçının. DİKK AT: Yangın Teh likesi
Vücudunuza y apışan sıkı kıy afetleri tercih edin. Dökümlü, makinenin çalışması esnasında teh like teşki l edebi lecek
nite likteki aksesuar ları kullanmaktan kaçının.
Tüm bağlantı elamanlarını kon trol edin ve sıkıca takılı o lduğundan e min o lun.
Çapalanac ak alanı taş, kablo, cam, büy ük ot ve çalı lar ve y abancı maddelerden temizleyin.
M
Makine üzerinde bu lunması gereken emniy et ve güvenlik gereç leri o lmadan makiney i çalıştırmayın.
Çalış ma esnasında makine y a da bıçakları herhangi bir yabancı cisme çarpar y a da sıra dışı bir ses ortaya çıkarsa
makineyi stop edin ve herhangi bir hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin.
Çapa makinesinin geri hareketi esnasında yere düşmemeye büyük özen gösterin. Dengenizi kaybederseniz elciği
bırakın ve motorun stop etmesini sağlayın. Birçok modelde standart olarak bulunan otoma tik motor s top sistemi
say esinde benzeri istenmeyen kazalara karşın emniyet sağ lanmıştır. Bu bakı mdan, makinenizde bulunan ani motor
durdurma mekanizmasını hiç bir şekilde devre dışı bırak mayınız.
SE
Makinenin çalışma hızı çapalama yaptığı ortamın arazi yapısına ve çapalama şartlarına bağlı o larak ayarlanmalıdı r.
Sadece gün ışığında ve yeterli ışık altında çalışın.
Makineyi asla çalışır halde iken yalnız bırakmayın.
Dik eğimdeki arazilerde y a da arazi yapısı makine üzerindeki
hâkimiyetinizi aza ltarak tehlike arz edebi lecek durumlarda çapalama
yapmayın.
Yangın teh likesine karşın;
Benzin deposunu aşırı doldurmayın,
Benzin deposu dolu iken ayar ya da bakım amac ıy la makiney i yana
yatırmayın,
Silindir kafası ve egzoz gibi sıcak kısımları ç alı çırpıdan temizleyin.
MARK AL A MA ve TAN IMLAMA B İLG İLER İ
Makinenin seri numarası şanzı manın ön kısmında konumlandırılmıştır. Ay nı etike tte “CE ” işareti de bulunur. Makiney i
teslim aldığınızda üzerinde CE etiketinin bulunup bu lunmadığını kon trol edin.
ÖNEMLİ! – Servise başvurduğunuzda, herhangi bir yedek parç a ya da aksesuar talebinizde konu o lan makinenin s eri
numarasını mutlaka bildiriniz.
4
GENEL BOYUTL AR
Aşağıda makinenin çapa makinası ve çay ır biç me uygulamaları duru munda oluşan dış boyutları belir ti lmiş tir. Bazı
boy utlar makinenin vi tes durumuna göre değişkenlik gösterebi lir.
HIZ / DEV İR
Motor 3600 dev/dak. şartlarında çalışırken makinenin hızı vites durumuna ve tekerlek ölçüsüne göre değişir.
Aşağıda makinenin ilerleme hızları gösterilmiştir.
Makine Tipi
Tekerlek Ölçüsü
1. Vites - İleri
2. Vites - İleri
1. Vites - Geri
2. Vites – Geri
3.50 – 6”
1,11
-
2,8
-
1+1
4.00 – 8”
1,18
-
3
-
1+1
6 – 6” Bahçe Traktörü
1,18
-
3
-
2+2
4.00 – 8”
1,18
3,18
1,10
2,95
2+2
6 – 6” Bahçe Traktörü
1,18
3,18
1,10
3,14
2+2
16 / 6.50 – 8”
M
1,11
SE
BOYUTLAR
AK
1+1
5
2,97
1,03
2,76
TEKNİK ÖZELLİKLER
Çapa makinası Tipi
1 + 1 (401 – 140)
2 + 2 (403 – 140SD)
X
Çapalama Vitesi
1 ileri – 1 Geri
2 ileri – 2 Geri
Çayır Biçme Vitesi
1 ileri – 1 Geri
2 ileri – 2 Geri
Benzinli Motor
Dizel Motor
İpli Çalıştırma
Ani motor durdurma
Kuru disk tipi balata
Ayarlanabilir Gidon
180º Döndürülebilir
6 düşey pozisyon – 3 yatay pozisyon
50 cm = 74 kg
60 cm = 77 kg
70 kg
72 kg
Sabit diskli tekerlekler
Metal Tekerlekler
CS24 Motor ve 90 cm’lik Çapa ile Ağırlığı
=
AK
CS24 Motor ve Çayır Biçme Barı ve Bağlantısı ile Ağırlığı
X=
MEVCUT / MÜMKÜN
TEKERLEKLERİN MONTAJI
MEVCUT DEĞİL / MÜMKÜN DEĞİL
Makineyi kolisinden çıkarttıktan sonra, aks milindeki kamanın jant
üzerindeki kama kanalına tam ve düzgünce oturduğundan emin olacak
şekilde jantlı tekerlekleri takınız. Jant üzerindeki ok işaretinin motorun
bulunduğu tarafı işaret ediyor olması gerekmektedir.
KUMANDA ELEMANLARI (ŞEKİL PA – 9B)
M
1. Motor durdurma kolu
2. Debriyaj kontrol kolu
3. Gidon düşey kilitleme kolu
4. Gidon taşıyıcı profili yatay kilitleme kolu
5. İleri – geri hareket vites Kolu
6. Gaz kumanda kolu
7. PTO kumanda Kolu
8. Vites kumanda kolu (2+2 Tip’te mevcuttur)
SE
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI (Şekil 9C)
Motoru çalıştırmadan önce motorun kullanma kılavuzunu okuyun ve tam
olarak anladığınızdan emin olun.
UYARILAR
Aşağıda listelenen motor elemanları kontrol edin:
— Motor yağının seviyesi
— Motorun hava filtresindeki yağ seviyesi
Çapa makinasının vites kolunun ve PTO kolunun boş pozisyonda bulunduğundan emin
olun. Ani motor durdurma kolunu (1) ve debriyaj kolunu (2) C kancasını kullanarak
kilitleyin. Bu, makinenin motorun çalıştırılması anında istem dışı hareketini önleyecektir.
VİTESE TAKMA
1+1
1+1 tipi ç apa makinası 2 hızlı vi tes y apısındadır ve 5 no’lu kol aracılığıyla
vites ayarlanır (Şeki l 10a– 13A).
— Gidon çapalama pozisyonunda iken (etiketteki beyaz işaretler) hareke t
y önü 5 no’lu kol arac ılığıyla seç ilir.
— Gidon ön aparatlar bağlı pozisyonda iken (etiketteki siyah işaretler)
hareket yönü 5 no’lu kol aracılığıyla seçilir.
6
2+2
2+2 tipi çapa makinası 4 hız lı vites yapısındadır ve vi tes 5 ve 8 no’lu
kollar arac ılığıyla ayarlanır (Şekil 10b– 14A ).
— Gidon ç apala ma pozisyonunda iken (etiketteki bey az işaretler) hareke t
yönü 5 no’lu kol arac ılığıy la seçilir. 1. ve 2. vites konumu ise 8 no’lu kol
ile be lir lenir.
— Gidon ön apara tlar bağlı pozisyonda iken (e tike tteki siyah işaretler)
hareket yönü 5 no’lu kol arac ılığıyla seçilir. 1. ve 2. vi tes konumu ise 8
no’lu kol ile be lirlenir.
Tüm mode ller, PTO de vrede iken, çapa makinasının kaza ile geri vi tese
takı lmasını ön leyen bir emniyet gereci ile donanımlandırılmıştır. Benzer şekilde tersi duru m içinde de emniyet gerec i
devredir.
ÖNEMLİ U YAR I
AK
DİK K AT:
Makina ve kumanda elemanlarında gereksiz hasara y ol aç mamak için PTO kolunun boş pozisyonda olduğun dan –
PTO’nun devrede olmadığından – emin olunuz.
Makinada vites değiştirirken ya da yön değiş tirirken kesin likle
debr iyajın ku llanılmas ı gereklidir. Bu işlemlerden önce motoru
rölanti devr ine düşürü n ve debr iyaja ko lu aracılığıy la şanz ıman a
güç ak tar ımını ortadan kald ır ın. Makinenin yükten düşmesini
sağladıktan sonra vitesi zor lamadan değ iştirin ve sonras ınd a
debr iyajı bırakarak motorun gücünün şanzımana a ktarılmas ına izin
ver in. V itesin kavradığından emin olduktan sonra motorun çalışma
devr ini arttırarak yükleyin.
PTO
M
Debriyaj kullanılmadan ve motor rölanti devrine düşürülmeden vites ve
hareket yönü değiştirilmesi durumunda makinede ani olarak ya da bilirli
bir sürede meydana gelen hasarlar garanti kapsamında değerlendirilmez.
Bu arızalar özellikle deneyimsiz kullanıcılarda en sık rastlanan kullanım
hatası olup, makinenin ömrüne ciddi zarar verir.
SE
Tüm modellerde vitesten bağımsız çalışan bir PTO bulunur. PTO çıkışı DIN 15x12
standart frezeli olup hem 1+1 hem de 2+2 modelinde 1004 dev/dak. çalışma hızında
saat yönünde dönmektedir.
GİDON
Gidon, (şekil 12) 3 No’lu kol aracılığıyla yukarı-aşağı 6 farklı pozisyonda ayarlanabilir. Benzer şekilde, (Şekil 12) 4 no’lu kol ile 3’ü
çapalama pozisyonunda iken, 3’ü de çayır biçme pozisyonu için 180º döndürülmüş haldeyken gidon toplam 6 pozisyonda yatay
pozisyonda (sağa – sola) ayarlanabilir.
ÖN APARATLAR İLE KULLANIM İÇİN GİDONUN DÖNDÜRÜLMESİ
Çayır biçme barı ve bağlantısı gibi ön aparat bağlantılarında gidonun 180º
döndürülmesi gereklidir.
Gidonu döndürmek için aşağıdaki yönergeyi eksiksiz uygulayın:
Model 1+1
(Şekil 13A)
1. 5 No’lu kolu ileri ya da geri vites pozisyonuna getirin.
2. Kolu 10 no’lu kol yatağından çıkarın.
3. 4 No’lu topuzu yukarı doğru çekin. Profilin en sonunda yer alan etikette gösterildiği yöne doğru döndürün. (saat dönüş yönü tersi )
4. 5 No’lu kolu döndürün ve 10 no’lu kol yatağına oturtun.
Model 2 + 2
(Şekil 14A)
1. 5 No’lu kolu ileri ya da geri vites pozisyonuna getirin.
2. 8 No’lu vites kolunu 1. ya da 2. vites konumuna getirin.
3. 5 No’lu kolu ve 8 No’lu kolu 10 No’lu kol yatağından çıkarın.
3. 4 No’lu topuzu yukarı doğru çekin. Profilin en sonunda yer alan etikette gösterildiği yöne doğru döndürün. (saat dönüş yönü tersi )
4. 5 ve 8 No’lu kolları döndürün ve 10 No’lu kol yatağına oturtun.
Gidonu tekrar eski pozisyonuna getirmek için (çapalama pozisyonu), aynı işlemi tersi istikamette tekrar edin.
7
AK
M
SE
EMN İYET GEREÇ LER İ
Çapa makinası aşağıda
donanımlandırılmıştır.
lis te lenen
birkaç
emniyet
gereciyle
1) An i motor durdur ma (MOTOSTOP)
Ani motor durdurma ko lunun (1) ç alış ma pozisy onu şekil 15A’da
gösteri lmiş tir.
Herhangi bir sebeple kullanıcının elleri gidondan ayrılırsa, ani motor
durdurma kolu oto matik olarak Şekil 15B’de görüleceği pozisyona
döner ve mo torun dur masını sağ lar.
2) Debriya j Kan cası
Şekil 15C’de C işaretçisi ile gösteri len debriyaj kanc ası devrede iken
kültivatörün şanzıman kıs mına güç aktarımı olmaz. Debriyaj kolu,
güc ü üreten motor i le külti va törün güç aktarımını y aparken redükte
eden şanzıman kısmı arasında kuru tip diskli balatanın kumandasını
sağlar. Kol, Şekil 15C’deki konumunda iken motor i le şanzı man
arasında güç ile ti mi olmaz. C ile gösteri len debriyaj kancası, debriyaj
kolunun bu pozisy onda sabit kalmasını ve güç aktarımının or tadan kalkmasını sağlamak tadır.
8
3) PT O En gelleme Donanımı
Bu önemli donanı m, çapa takı lı haldeyken P TO’nun ve geri vites diş lisinin istenmeyen şeki lde devreye girmesini önler.
Bu nedenle çapalama esnasında geri vi tese takı lması istendiğinde önc elikle P TO’nun devre dışı bırakılması ( boşa
alın ması) gerek lidir. Engelle me donanı mı, şanzımanın i leri ya da geri vitese geçirilmesi i le otoma tik olarak devreye
girer ve vi tes boşa alındığında kendiliğinden devreden çıkar.
ÖNEMLİ
Makina ve kumanda elemanlarında gereksiz hasarına yol aç mamak için, ç apa makinasını vi tese takmadan önce PTO
kolunun boş pozisyonda olduğundan – P TO’nun devrede olmadığından – emin olunuz.
YAĞL AMA
YAĞ TİPİ
Motor: Motor kullanma kılavuzuna başvurun.
Şanzıman: Güvenilir bir üreticinin 10 – 40 dişli yağını kullanın.
Gres: Bıçaklar, bağlantı elemanları v.b. sürtünmeye maruz kalan hareketli
elemanlarda çok amaçlı gres kullanın.
AK
1) MOTOR (ŞEKİL 16A – Poz. 1)
Her gün: Motor karterindeki yağ seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa her gün
ekleyin.
Yağ Değişimi: Motor üreticisinin kullanma kılavuzunda önerdiği sıklıkta ve
yönergeler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.
2) ŞANZIMAN (ŞEKİL 16A – Poz. 2)
Yağ kapasitesi 1,7 kg
Her 20 saatte: Yağ seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa yağ ekleyin.
Her 500 saatte: Yağı değiştirin.
3) PTO (ŞEKİL 16A – Poz. 3)
Çayır biçme aparatı ya da çapa gibi ekleri takmadan önce çok amaçlı gres
ile tamamen doldurun.
M
4) ÇAPA GRUBU D İŞLİ KUTUSU (ŞEKİL 16A – Poz. 4)
Yağ kapasitesi: 0,3 kg
Her 20 saatte: Yağ seviyesini bıçak dişli kutusu üstündeki kapağı açarak
yağ seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa yağ ekleyin.
Her 500 saatte: Yağı değiştirin.
SE
ŞANZIMAN YAĞ DEĞİŞİMİ
Şanzımanın yağı sıcakken değiştirilmelidir. Bunu gerçekleştirmek için Şekil
17A’da A ile gösterilen yağ boşaltma tapası ve B ile gösterilen yağ
çubuğunu çıkarın. Yağ boşaltma işlemiş başladığında biraz bekleyin ve
gerekirse şanzımanı aşağı-yukarı hareket ettirerek tüm yağın boşaldığından
emin olun. Şanzımanın yağı tamamen boşaldıktan sonra A tapasını yerine
takın ve sıkın. B deliğinden 1,7 kg yeni yağı şanzımanın içine boşaltın. B
çubuğu ile yağ seviyesini ölçün. Bu işlem esnasında şanzımanın düz
konumda olduğundan emin olun.
TEKERLEK BASINCI
Belirli kullanım aralıklarıyla tekerleklerin basıncının 1 – 1,2 Bar (kg/cm)
aralığında olduğundan emin olunuz. Değilse şişiriniz.
KUMANDALAR IN TERTİBATININ AYARI
DEBRİYAJ
Debriyaj konunun strokunu (hareket mesafesi) düzenli olarak kontrol edin.
Strok boyu yaklaşık olarak 6 mm olmalıdır.
Ayarı değiştirmek için Şekil 18A’da A ile gösterilen somunu gevşetin.
B ile gösterilen ayar civatası aracılığıyla kol strokunu yaklaşık 5 mm olacak şekilde ayarlayın.
Strok ayarı yapıldıktan sonra A somununu sıkın.
ÖNEML İ
Çapa makinası kullanımında debriyaj diskindeki ilk ve sonraki kullanımlarda meydana gelen aşınmalar ve dişli grubunda az da olsa
bir takım boşlukların oluşmasından dolayı ayarlar kontrol edilmeli ve yapılmalıdır. Makineni kullanımında bir takım değişikliklerin
PTO KUMANDA KOLU
Periyodik olarak PTO kumanda kolu (Şekil 18A – Poz. 7) strokununun yaklaşık olarak 6 mm olduğunu kontrol edin. Ayarı değiştirmek
için Şekil 18A ‘da D ile gösterilen somunu gevşetin ve C ile işaret edilen ayar civatasını sıkın ya da gevşeterek strokun 6 mm’ye
gelmesini sağlayın. Ayar gerçekleştiğinde D somununu yeniden sıkarak sabitleyin.
9
APARTALARIN BAĞLANMASI
Çapa makinası, ek aparatların kolay ve zahmetsizce bağlanmasına olanak tanıyan bir hızlı bağlantı donanımı (QUICKFIT) ile
ekipmanlandırılmıştır. Herhangi bir aparatı takmadan önce PTO kumanda kolunun boş pozisyonda olduğundan emin olun. Herhangi
bir aparatı takmadan ya da çıkartmadan önce Şekil 19A’da göreceğiniz gibi, bağlantı flanşı üstünde sabitleme piminin topuzunu
yukarı istikamette çekmeniz ve saat istikametinin tersi yönde 90º döndürmeniz gerekmektedir. Aparatın şaftının içinde bulunduğu
flanşını, kültivatör bağlantı flanşına oturttuktan sonra, şaftların ilgili kaplinle bağlandığından emin olun. Bağlantı bölgesini bolca çok
amaçlı gres ile yağlayın. Aparatın yerine oturduğundan emin olduğunuzda sabitleme pimi topuzunu ters istikamette çevirin ve pimin
bağlanan aparatın ilgili deliğine oturduğundan emin olun.
ÇAPA GRUBU
Teknik Özellikleri
Çapa Bıçaklarının Hızı: 310 dev/dak (Motor 3600 dev/dak’da çalıştığında)
Çapalama Genişliği: 50 – 40 cm ve 60 – 65 cm
Bıçak Sayısı: 16
Çapalama derinliğinin ayarlanması
BAKIM
M
AK
Çapalama derinliğini ayarlamak için, Şekil 20a’da 2 ile işaret edilen civatanın yerini değiştirerek 3 ile gösterilen derinlik çubuğunun
boyunu belirleyin. Sert toprakta ve kuru zeminlerde çalışırken, makinenin öne doğru seğrilmemesi için derinlik çubuğunun son
deliğinden sabitleyerek boyunu kısaltın. (Sert topraklarda çapalama derinliğini kademeli olarak arttırın)
SE
Tüm bakım işlemleri makine ve tüm ilgili eleman ve aparatları tamamen durmuş haldeyken ve motor, çapa makinasının
şanzımanından sökülmüş haldeyken gerçekleştirilir.
Çapa makinasını her kullanımınızdan sonra aşağıdakileri sırası ile kontrol edin.
1. Şanzıman, motor ve bağlı bulunan aparatın bağlantı civatalarının durumu. Gevşek ve hasarlı bağlantı olup olmadığını kontrol edin
ve gerekiyorsa sorunu giderin.
2. Bıçaklarda, eğilme – yamulma v.b. herhangi bir deformasyon olup olmadığı kontrol edilmeli, var ise nedeni araştırılarak problem
ortadan kaldırılmalıdır. Gövde ve bağlantı elemanlarında kalıcı bir hasar söz konusu ise, gerekli elemanların değiştirme yoluyla
sorunu giderilmelidir.
3. Bıçak somun ve civatalarının yeterince sıkı olduğundan emin olun.
4. Şanzıman, bağlantı elemanları ve motorun yağ seviyeleri kontrol edilmeli ve gerekli eklemeler yapılmalıdır.
! ÖNEMLİ UYARI! BIÇAK DEĞİŞTİRME İŞLEMİNDE, YENİ BAĞLANAN BIÇ AKLAR IN DOĞRU KONUMD A VE YÖNDE
BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.
10
ÇAYIR BİÇME UYGULAMAS I
Çayır biçme barı ve bağlantısının çapa makinasına bağlanması
Çayır biçme barı ve bağlantısından oluşan çayır biçme aparat seti çapa makinasına hızlı bağlantı donanımı (QUICKFIT) aracılığıyla
bağlanır.
Kesme boyunun ayarlanması
Kötü bir zeminde çalışıyorken, çayır biçme barının yükseklik ayarının yapılması kaçınılmazdır.
Bu aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
-
Şekil 21A’da 1 no ile işaret edilen somunu gevşetin.
Şekil 21A’da 2 no ile işaret edilen destek sacını kesme yüksekliğine uygun şekilde istediğiniz konuma getirin.
Somunu yeniden sıkarak destek sacının istenilen pozisyonda sabitlenmesini sağlayın.
Aynı ayarı diğer destek sacı için de uygulayın.
Bıçak tutucusunun ayarlanması
Şekil 21A’da 5 no ile işaret edilen sabitleme civataları gevşetin.
Şekil 21A’da 4 no ile işaret edilen civataları döndürün.
Şekil 21A’da 5 no ile işaret edilen sabitleme civatalarını yeniden sıkın.
ÖNEML İ NOT
AK
-
Bıçak ve bıçak tutucusunun arasında oluşan sürtünmenin en az düzeyde olması sağlanacak şekilde ayar yapılmalıdır.
Aksi halde tutucu ve bıçaklarda kısa sürede aşınma ve kırılmalar meydana gelecektir.
Önemle bilinmelidir ki, çayır biçme barı ve bağlantısı, bıçak grubu gibi ek aparatlar 1 kez dahi kullanıldıklarında garanti kapsamında
değerlendirilmez. Eklerin montajı ve doğru bağlantısı tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, hatalı bağlantılardan kaynaklanan
ve çapa makinasının şanzımanına, hızlı bağlantı donanımına ya da bağlı bulunan motora sirayet eden hasar ve arızalar da garanti
dışında değerlendirilir.
Çayır biçme bıçaklarının değiştirilmesi
Şekil 21A’da 5 no ile işaret edilen sabitleme civataları gevşetin.
Şekil 21A’da 6 no ile işaret edilen bıçak grubunu çıkarın.
Yerine yeni bıçak grubunu takın.
Aynı işlemi tersine takip edin.
M
-
BAR VE BAĞLANT ININ BAK IMI
SE
Her çayır biçme işlemi sonunda Şekil 21A’da 7 ve 8 işaretleri ile gösterilen deliklerden çok amaçlı gres takviyesinde bulunun. Çayır
biçme bıçaklar, tutucu ve bağlantının mili ve tüm hareketli elemanların sürekli olarak çok amaçlı gres ile yağlı halde çalışması
gereklidir.
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ
MOTOKÜLTİVATÖR TİPİ
1+1
2+2
MOTOK ÜLTİVA TÖR TİPİ
77,7 Db (A)
80,8 Db (A)
83 Db (A)
84,9 Db (A)
1+1
2+2
MOTOR TİPİ
HONDA GX160 / TECUMSEH
INTERMOTOR LGA 225
ANMA DEVRİ
3050 dev/dak.
ÇAYIR BİÇME UYGL.
HIZLAR - İLERLE ME
MOTOKÜLTİVATÖR TİPİ
MOTOK ÜLTİVA TÖR
4,5 m/sn
4,5 m/s
ÇAYIR BİÇME UYGL.
13,4 m/sn
13,4 m/sn
11
GARANTİ
Makineye ilişkin olası problem ve arızalarda sadece yetkili servislere başvurunuz. Yetkisiz servislerce makinada yapılacak bakım ve
onarımlar garanti dâhilinde değerlendirilmeyeceği gibi, makinenin geçerli garantisinin son bulmasına da neden olur. Lütfen biliniz ki,
yetkili servisler makine ile ilgili doğru tamir hizmetini gerçekleştirmek için gerekli olan takımlar, yedek parçalar, teknik yönerge ve
dokümanlara sahiptir. Bu nedenle, makine ile ilgili her konuda ürünü satın aldığınız yetkili satıcınıza danışın.
Bu kılavuzda basım hataları ya da üretimdeki bir takım değişikliklerden kaynaklanan hata ve farklılıklar olabilir. Bu nedenle, bu
kılavuzu birkaç kez okuduğunuz halde hala kafanızda kullanım ve bakım konularında bir takım eksikler var ise lütfen çevrenizde çapa
makinası kullanımı konusunda yeterince deneyimli kişilere ve servis yetkililerine danışınız.
Ürün, malzeme ve imalat hatalarına karşın parça değişikliği konusunda ürünü satın alma tarihinizden itibaren 2 yıl süre ile garanti
kapsamındadır. Garanti dâhilinde ya da haricindeki arızalardan doğan işçilik ve nakliye masrafları ürün sahibinin sorumluluğundadır.
Ürüne ilişkin garantiden parça talepleri her zaman ürünü satın aldığınız yetkili satıcı ve servis birimine, ürünün faturası ile birlikte
yöneliniz. Ticari malzemeler ve özellikle motorlar göz önünde bulundurulduğunda, ilgili ürünlerin üreticilerinin yönergeleri geçerlidir.
Bu bakımdan, makine ile birlikte ya da üzerinde sağlanan motor v.b. ürünlere ilişkin parça ve servis talepleri için ilgili ürünün
bölgenizdeki servis birimleri ile iletişime geçiniz.
AK
Çayır biçme barı ve bağlantısı, bıçaklar ve bağlantı elemanları gibi tüm çapalama grubu elemanları v.b. ek ve apartlar garanti
kapsamında değerlendirilmez. Bu eklerin hatalı, yanlış amaçlarla ve/veya bakımsız şekilde kullanımından oluşan arıza ve hasarlar
tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, şanzıman, motor ya da ilgili bağlantı flanşlarında oluşan hasarlar da garanti kapsamı
dışındadır. Orijinal olmayan aparat ve aksamların kullanımı durumunda garanti devre dışı kalır.
MAKİNEYİ KULLA NMADA N ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNU TAM OLARAK VE DİKKATLE OKUYUN VE
ANLADIĞINIZDAN EMİN OLUN. A NLAMADIĞINIZ YA DA BİLGİ EKSİKLİĞİ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜZ BİRŞEYLER
VAR İSE ÜRÜNÜ ÇALIŞ TIRMAYA BAŞLA MADAN ÖNCE SATIN ALDIĞINIZ YETKİLİ SATIŞ NOKTASINA YA DA EN
YAKIN SERVİSLERE DANIŞIN.
BU TARZ BİR MAKİNE İLE İLK KEZ ÇALIŞACAKSANIZ, LÜTFEN BELİRLİ BİR DENEYİM KA ZANA NA KADAR DENEYİMLİ
BİRİLERİNDE N YARDIM ALINIZ. MAKİNA VE AKSAMLARI OLASI BİR YANLIŞ K ULLANIM D URUMUNDA ÖLÜMCÜL KAZALARA
NEDE N OLABİLİR. BU VE BE NZERİ KAZALA R TAMAME N KULLANICININ S ORUMLULUĞUNDADIR.
ÖNEML İ NOT
M
Üretici her zaman ürünlerin tasarım ve kalite olarak daha ileriye taşımak amacındadır.
Bu nedenle, her ne kadar bu kılavuz basıldığı tarih itibariyle makinenin en güncel yapısına uygun olarak geliştirildiyse de, bu kılavuz
ve makinanız arasında bir takım farklılıklar olabilir.
SE
Bu sebepten ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna mahal vermemek için, herhangi bir uygulama ya da özellik konusunda
oluşabilecek soru işaretleriyle ilgili olarak ürünü satın aldığınız yetkili satıcıya başvurun.
12
GENEL GARANTİ ŞARTLARI
ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden
birinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi durumlarında, tüketici
malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel
iadesi veya ayıp oranında bedel
indirimini talep edebilir.
6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
7- Garanti Belgesi ile ilgili olarak
çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü'ne başvurabilir.
AK
uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü
tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş
günü içinde giderilmemesi halinde,
imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer
özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır.
4- Malın garanti süresi içerisinde gerek
malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
tamiri yapılacaktır.
5- Tüketicinin onarım hakkını
kullanmasına rağmen malın;
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten
itibaren, belirlenen garanti süresi
içerisinde, en az dört defa veya
imalatçı-üretici veya ithalatçı
tarafından belirlenen garanti
süresi içerisinde altı defa
arızalanmasının yanı sıra, bu
maldan yararlanamamayı sürekli
kılması,
• Tamiri için gereken azami sürenin
aşılması,
• Firmanın servis istasyonunun
mevcut olmaması halinde sırasıyla
satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği,
SE
M
GARANTİ:
Ürünümüz, yüksek kalitede
malzemelerden imal edilmekte ve test
edilmektedir. Gerekli son muayenesi
yapılır ve sevke hazır edilir. Mevzuatın
öngördüğü garanti hükümlerine tabidir.
GENEL GARANTİ ŞARTLARI:
1- Garanti süresi satın alma tarihinden
itibaren 24 Ay’dır. Profesyonel
kullanımlar için 1 yıldır, yıl sonunda
yetkili servisimizde bedelli genel bakım
yapılmasıyla ikinci 1 yıl için daha
uzatılır. Malın kullanım ömrü, satın
alma tarihinden itibaren 5 Yıl’dır
2- Malın bütün parçaları dahil olmak
üzere tamamı firmamızın garanti
kapsamındadır.
3- Malın garanti süresi içerisinde
arızalanması durumunda, tamirde
geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü
geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın
servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda
malın satıcısı, bayii, acentesi,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısıüreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Tüketicinin arıza
bildirimini; telefon, faks, e-posta,
iadeli taahhütlü mektup, veya benzeri
bir yolla yapması mümkündür. Ancak,

Benzer belgeler

kullanma kılavuzu 222

kullanma kılavuzu 222 Bu kılavuzda be lir ti len uy arı ve yönergelere uy un. Kılavuzu her zaman makine ile bir likte elinizin altında bulundur un. Üre tici, ürün ve ilgi li aksam ve parçaları, kullanma kılavuzu ve ekle...

Detaylı