Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Müdürlüğü

Transkript

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman
Müdürlüğü
ORMAN Bölge
KANUNUNDA
5728 SAYILI
KANUNLA
Ankara Orman
Bölge
Müdürlüğü
GETĠRĠLEN
Ankara Orman
Bölge Müdürlüğü
DEĞĠġĠKLĠKLER
Ankara ORMAN
Orman
Bölge
Müdürlüğü
SUÇLARI
ve UYGULAMALI
ÇÖZÜMLER
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman 12.05.2011
Bölge Müdürlüğü
Av. AylaBölge
Yurdakul
Ankara Orman
Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
ORMAN SUÇLARI:
Kesme (Orman Kanunu 14/a-b ve 91 nci Maddeleri)

Ġzinsiz Maden Ocağı Açmak (Orman Kanunu 16 ve 92 nci Maddeleri)

ĠĢgal ve Faydalanma (Orman Kanunu 17 ve 93 ncü Maddeleri)

Orman ürünlerini iĢleyecek orman hudutları içinde veya orman hudutlarına 1 km‘ye kadar taĢ, kum
toprak; 4 km‘ye kadar hızar Ģerit kurulması ve kireç, kömür, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi
iĢletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel
Müdürlüğünün iznine bağlı olup, Ġzinsiz her çeĢit fabrika kurulması (Orman Kanunu 14/c-e – 18 ve 94
ncü Maddeleri)

Ormanlardan izinsiz her türlü ürün toplamak (palamut, ıhlamur çiçeği, mazı kozalağı, orman örtüsü,
tıbbi, sınai nebat, orman tohumlarını toplamak; ticari amaç olmaksızın kendi, ihtiyacı için kum, toprak,
çakıl, çıkarmak suçtur. (Orman Kanunu 14/c ve 94/3 Maddeleri)

Ormanlara izinsiz hayvan sokma (otlatma) (Orman Kanunu 19 ve 95 nci Maddeleri)

Devlet Ormanları içinde bulunan yaylak, kıĢlak ve otlaklarla sulama yerlerine hakları olanların
gösterilecek yollardan geçmesi dıĢardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulması ile ilgili planlara
aykırı girmek. (Orman Kanunu 20 - 21 ve 96 ncı Maddeleri)

Damgalanan ağaçları tespit edilen hadden daha yüksekten kesmek ve damga çekiçlerini taklit etmeye
veya kullanmak. (Orman Kanunu 27 ve 97 nci Maddeleri ile TCK 202 NCĠ Maddesi)

Zati ihtiyacı, köy müĢterek ihtiyacını yerinde kullanmamak ve elden çıkarmak. (Orman Kanunu 31 –
32 - 33 ve 98 nci Maddeleri)

Orman Kanunu 37 nci Maddesindeki tedbir ve Ģartlara riayet etmemek. (Her nevi orman ürün ve
artıklarını tayin olunan mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmak üzere kooperatiflere veya iĢyerindekilere
veya civar köylülerce tarife bedeli ödenme Ģartıyla izin verilebilir. Zararlı ağaççıkların ormandan
çıkarılmasına karar verilebilir) Orman ürün ve artıkları için tedbir vs. uymama (Orman Kanunu 37 ve 99
ncu Maddeleri)

Her çeĢit orman emvalini nakliye tezkeresiz, faturasız veya sevk irsaliyesiz, damgaya tabii ise
damgasız nakletmek. (Orman Kanunu 41 – 100/4 ve 108 nci Maddeleri)

Özel Ormanların hudutlarını belirlememek. (Orman Kanunu 50 ve 101 nci Maddeleri)

Özel Ormanlarda yapılması gereken (ormanın geliĢtirilmesi, ağaçlandırılması, hastalıklarla mücadele
gibi yapılması gerekli iĢler) iĢleri yapmamak. (Orman Kanunu 51 ve 102 nci Maddeleri)

Orman ağacı tohumlarının menĢe Ģahadetnamesi verilmiĢ tohumlardan olması Ģarttır. Yurt dıĢına
sevki ile ithali halinde menĢe Ģahadetnameleri ilgili orman idaresince iznini almamak. devlet veya kime ait
olursa olsun, tohumlama alanları ile fideliklerde ve orman yetiĢtirme alanlarında girmek suretiyle veya
hayvan sokulmak suretiyle zarar vermek. (Orman Kanunu 67 ve 103 ncü Maddeleri)

Orman içinde veya yakınında ateĢ ve yangın belirtisini, orman idaresine, en yakın muhtarlığa,
jandarma veya mülki amirlerine derhal haber vermemek. (Orman Kanunu 68 ve 104 ncü Maddeleri) Orman
idaresine ait telefon Ģebekesi, tesisleri ile her türlü aletlerine zarar verenler (Orman Kanunu 104 ncü
Maddesi ve TCK 152 nci Maddesi)

Orman yangınlarını söndürmekle görevli oldukları halde söndürmeye gitmemek veya çalıĢmamak.
(Orman Kanunu 69 ve 105/1 nci Maddeleri)

Orman yangınını söndürmek üzere, 69 nci maddede yazılı kiĢilerin alaka göstermemeleri ve orman
teĢkilatında görevlilerin yardım gönderilmeme suretiyle alaka göstermemeleri suçtur. (Orman Kanunu 105/2
ve TCK 170 nci Maddeleri)

Orman Yangınları için çekilen telgrafı çekmeye ve yerine göndermeye telgraf memurları ve istasyon
memurları görevlidirler. Aykırılık Orman Kanunu 72 ve 73 Maddelerine aykırılık TCK 257 nci Maddesi
cezalandırılır. (Orman Kanunu 106 ncı Maddesi)

Henüz sönmemiĢ tehlikesi devam eden ormana girilmesi mülki amirce men edilebilir iĢleri olanların
iĢleri tatil edilebilir. Ormana men edildiği halde girmek. (Orman Kanunu 74 ve 107 nci Maddeleri)

Kaçak Orman emvali nakletmek, iĢlemek, kullanmak, satmak veya bulundurmak (Orman Kanunu
108 nci Maddesi)

Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar. Orman hudutlarındaki iĢaretleri, levhaları,
orman kadastrosunda sınır noktası gösteren sabit taĢ veya beton kazıkları kaldırmak (Orman Kanunu 109
ncu Maddesi)

Orman idaresince belirlenen konak yerlerinden baĢka yerlerde gecelemek. (Orman Kanunu 76/a ve
110/1 nci Maddeleri)

Ormanlarda belirlenen yer dıĢında ateĢ yakmak, yakılan ateĢi söndürmeden ayrılmak,

Ormanlara sönmemiĢ sigara veya yangına dolaylı yol açabilecek madde atmak,

Ormanlara 4 km. mesafede, 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız
veya benzeri bitki örtüsü yakmak. (Orman Kanunu 76/b-c-d ve 110/2 nci Maddeleri)

Dikkatsizlik ve özen yükümlülüğüne aykırı, kasten, terör amaçlı orman yangını (Orman Kanunu
110/3-4-5-6 ncı Maddeleri)

Sahipli araziden her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları orman idaresine haber vermek ve bir
tutanakla tevsik edilmek suretiyle karĢılanabilir. bu yerlerden sahiplerinin pazar satıĢları için yapacakları her
türlü kesimler, keĢif damga ve nakliye iĢlemlerine tabidir. Aykırılık suçtur. (Orman Kanunu 116ncı
Maddesi)
6831 Sayılı Orman Kanunu, 2004 yılında değiĢtirilen Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri
Kanunu değiĢikliğine ve ihtiyaçlara uyum sağlamak üzere 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı yasa ile 70
nci maddeden baĢlamak üzere önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır.
Orman suçlarına iliĢkin tutanaklar ile ekleri, suçun iĢlenmesinin hemen akabinde toplanan delilleri
içermesi bakımından kapsam itibariyle çoğu zaman davanın sonuçlanması aĢamasına oldukça fazla etkilidir.
Bu nedenle suç tutanağında suçun vasfına, suçun iĢleniĢ Ģekline ve özellikleri ile suçun konusuna iliĢkin
bilgileri ihtiva etmelidir.
Tutanak mümziileri Orman Muhafaza Memurları, zabıtlarda, suça ne Ģekilde ulaĢıldığı, ne gibi
delillerin elde edildiği, suç yeri, iĢleme zamanı, elde edilen suç aleti ile birlikte emvalin ne ile kesildiği vb.
yeterli açıklamalarda bulunmalı, çekilen fotoğraflarla da desteklenmelidir.
6831 Sayılı Kanunun 83/2 nci maddesi uyarınca orman davaları ACELE MEVADDAN olup, adli
tatilde de görülebilen davalardandır. Ġlk baĢta toplanmayan deliller ve bunların toplanmasının beklenmesi,
geç yapılan keĢif vs. nedenlerle, acele iĢlerden olma özelliği kaybolmaktadır.
Orman Yasasının 4 sayılı; Kanuna aykırılık oluĢturan fiillerin takibi baĢlıklı kısmında:
79.maddeden baĢlamak üzere 90 nci maddesine kadar, suçun tespiti- tutanak düzenlenmesi- arama-el
koyma ve müsadereye iliĢkin hususlar düzenlenmiĢtir.
6831 SAYILI YASA
Madde 84- (değiĢik 23.01.2008- 5728/195 md.) Orman Kanununa aykırılık oluĢturan fiillerden dolayı el
konulan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza
edilmek üzere orman depolarına, orman deposu yoksa ve fiilin iĢlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer
belediyesine, köy hudutları içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar
heyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim
edilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak
olanlarla muhafazası zor ve masraflı bulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları hükümlerine uygun olarak orman iĢletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satıĢ
komisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır.
Nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satıĢ bedelinin tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabına
irat kaydedilir.
84 ncü madde bu kanuna aykırı olarak elde edilen suç aletleri ve vasıtası Belediye veya köy yetkililerine
geçici olarak teslim edilebilir. El koyma kararı ile alınan emvaller, mahsuller ve suç aletleri orman deposuna
nakil edilmelidir.
Elde edilen emval, canlı hayvan, çürüyecek ve muhafazası zor ise, soruĢturma aĢamasında Cumhuriyet
BaĢsavcılığından, KovuĢturma aĢamasında ise Mahkeme Hakiminden satılmak ve parası emanete konulmak
üzere Orman Kanunu 84 ve CMK.nın 132 ncu maddesi gereğince elden çıkarılır.
CMK 132 ncu maddesine göre çürüme ihtimali olan orman emvallerini, hüküm kesinleĢmeden de elden
çıkarabileceğiz. Henüz dava açılmamıĢsa evrak soruĢturma safhasındadır ve bu aĢamada C.Savcısı, dava
açılmıĢsa kovuĢturma safhasında olup bu evrede Hakim tarafından elden çıkarma kararı verilebilecektir.
Orman emvalin ġüpheli tarafından sahibi olduğu iddia ediliyorsa, Hakim veya Cumhuriyet Savcısı sahibini
dinleyerek elden çıkarma kararı verir ve karar kendilerine tebliğ olunur.
Orman Kanunu 84/son maddesi uyarınca satıĢ bedelinin tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabına irad
kaydedilir denmektedir.
CMK 132/6 ncı maddesine göre ―el konulan eĢya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiç
değerinin derhal ödenmesi karĢılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu,
ödenen rayiç değer oluĢturur.‖ Denmektedir.
Suç nakil vasıtası bir eĢekse, hayvanın bakımı gözetimi meĢakkatli olacaktır. El konma kararı ile birlikte
eĢeğin rayiç değerini komisyon oluĢturarak hemen tespit etmemiz gerekmektedir. Hakim veya Cumhuriyet
Savcısı rayiç değerin Ġdaremize ödenmesi koĢulu ile ilgilisine teslimini istememiz uygundur.
ÇÜRÜYÜP-BOZULMAYA BAġLAMIġ
ODUNLARIN SATIġI TALEBĠ VE
ÖRNEK MAHKEME KARARI:
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Beypazarı Orman ĠĢletme Müdürlüğü
SAYI: B.18.1.OGM.1.04.02.HM/
KONU: Çürüyen emvale satıĢ izni hk.
04.02.2011
SULH CEZA HAKĠMLĠĞĠNE
BEYPAZARI
Orman kanununa muhalefet suçundan yargılaması …… tarihine bırakılan Sanık …… hakkındaki
Hakimliğinizin 2011/1 esas sayılı dosyasında yediemine teslim edilen emvaller 09.06.2004 tarihinden beri
açıkta UruĢ deposunda beklemektedir.
Mahkemenizce suç tutanağına konu emvaller üzerinde keĢif yapılmıĢ ve Orman BilirkiĢisince
20.09.2006 tarihinde rapor düzenlenmiĢtir. Odunların ormandan kaçak temin edildiği açıkça anlaĢılmaktadır.
Yediemine teslim edilen ve ekte bir fotokopisi sunulan yediemin senedindeki Toplam: 81 adet
(5988 m3) çam sanayi odun ve çam maden direklerden oluĢan Orman emvallerinin, çürüyüp bozulmaya
baĢlamıĢ ve üzerinde mantarlar oluĢmaktadır. Değerlerini yitiren emvallerin Orman Kanununun 84. ve
CMK.nun 132. madde hükümlerine uygun olarak Orman ĠĢletme Müdürlüğümüzce satıĢı ile parasının
emanete konulmak üzere izin verilmesine karar verilmesini arz ederim.
ĠĢletme Müdür Yardımcısı
EK: 1 adet Yediemin teslim tutanağı fotokopisi.
2 sayfa bilirkiĢi rapor sureti.
T.C.
BEYPAZARI
SULH CEZA MAHKEMESĠ
Dosya No: 2011/1 esas
ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ‘NE
BEYPAZARI
Kaçak Orman emvali nakletme, biçme, iĢleme, kabul etme, kullanma, satma, satın alma veya
bulundurma suçundan sanık hakkında Mahkememizde yapılan açık duruĢmasında verilen ara kararı
gereğince,
―Orman Kanununa aykırılık oluĢturan fiillerden dolayı el konulan ağaç, tomruk, kereste, yakacak
ve sair mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, orman
deposu yoksa ve fiilin iĢlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları içinde ise köy
muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi
mukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda orman
depolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflı
bulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132/1.,2. fıkralarına uygun olarak orman iĢletme müdürlüklerinin
müsadereli mallar satıĢ komisyonlarınca, mahallinde veya Pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal
satılır.‖ denildiğinden;
MüĢteki vekilinin talebi doğrultusunda suça konu emval üzerinde keĢfin yapıldığı bilirkiĢinin
raporunu ibraz ettiği ve belirtilen emvallerin çürüyüp bozulmaya baĢladığı bu nedenle satıĢına izin verilmesi
talep edilmiĢ olmakla 6831 S.Y. nın 84. ve CMK.nun 132.md.gereğince Orman ĠĢletme Müdürlüğünün
talebinin kabulü ile suça konu ve müzekkeremiz ekinde gönderilen suç tutanağında belirtilen ve yedieminde
bulunan emvallerin; tüm dosya kapsamına ve 6831 S.Y.nın 84. ve CMK.nun 132md. gereğince SATIġINA
ĠZĠN VERĠLMESĠNE,
ĠĢ bu hususta düzenlenecek satıĢ iĢlem dosyasının (SatıĢı yapıldıktan sonra makbuzun vs. hüküm
kurulurken iĢlem yapılacağından dolayı) onaylı ve okunaklı bir suretinin Mahkememize gönderilmesi rica
olunur. 07.02.2011
Hakim 38702 imza
Ek: Suç tutanağı, yediemin senedi, iddianame
6831 SAYILI YASA CEZA HÜKÜMLERĠ:
1- KESME (O.K.14/A-B. ve 91.md.)
― Madde 91 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/198 md.)
14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç kesenler, kökünden sökenler
veya hayatiyetini sona erdirecek Ģekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üç
aydan beĢ yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak suçun konusunun
münhasıran yakacak nitelikte emval veren ağaç olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.
Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır.
Fidan ekim sahasını bozan kiĢi bir yıldan beĢ yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Birinci fıkradaki ağaç kesme ve sökme fiillerinin iĢlenmesinde motorlu araç ve gereçler kullanılması halinde
verilecek ceza bir kat artırılır. Ancak, fidanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
DeğiĢiklik(14.04.2011 T.ve 27905 s.resmi g. 6217 S.Yasa.md.11)
14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri
iĢleyenlere 250 Türk Lirasından Ġkibin Türk Lirasına kadar Ġdari para cezası verilir. Bu fiillerin, 3 üncü
madde gereğince orman rejimi altına alınan yerlerde veya 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler gereğince
muhafaza ormanı veya milli park olarak ayrılmıĢ ormanlarda iĢlenmesi halinde verilecek idari para cezası
beĢyüz Türk Lirasından az olamaz. Bu fiilin konusunu oluĢturan veya iĢlenmesi suretiyle elde edilen
eĢyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilir.
(ESKĠ YASA 91/5.md.si : 14 cü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri
iĢleyenler, üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. )
Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise iki
seneye kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veya
fidan dikmek suretiyle yetiĢtirilecek ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir.
( Madde 14 – Devlet ormanlarında:
A) YetiĢmiĢ veya yetiĢtirilmiĢ fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaĢ ağaçları
boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra
hartama çıkarmak;
B) Dikili yaĢ veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk
veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek,
kömür yapmak;
………. Yasaktır.)
91/1.MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Bu fıkrada 14. maddenin (A) ve (B) bentlerinde yasak edilen fiillerden yapacak-yakacak her türlü
orman emvalini DĠKĠLĠDEN KESENLER; emvalin çokluğuna ve azlığına bakılmaksızın üç aydan beĢ yıla
kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır denilmektedir.
Fidan dahil ağaçlardan Dikiliden kesilme eylemi, kökünden sökülme, boğma Ģeklinde olabileceği
gibi, Yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak eylemleri ağacın hayatiyetini kaybetmesine sebebiyet
verdiğinden temel ceza bu madde ile tayin edilecektir.
Ancak kanun fidan dıĢında ağaç kesiminde, ağaçların yaĢ veya kuru olmasında bir ayırım
yapmamıĢtır.
Ağaç, tabii olarak en az 8 m. boy yapabilen kökü gövdesi, tepesi olan odunsu bitkilerdir. Bu tanım
içerisinde, odunsu bitkinin yaĢı ve çapına bir önem verilmemiĢtir. Ağacın kesildiği andaki kendi
özelliklerinin, örneğin yaĢadığı ortam itibariyle hiçbir zaman 8 metreye ulaĢamayacak olmasının bir önemi
yoktur. Tanım, genel bir tanımdır. O bitki türünün normal ortamlar içerisinde belirtilen boya ulaĢabilecek
cinsten olması ağaç sayılması için yeterlidir.
Eylemin bu fıkra kapsamında ağaç kesimi tarifinde kalabilmesi için kuru ağacın dibinden kesilmesi,
yaĢ ağacın hayatiyetini, yaĢama gücünü kaybettirecek ölçüde bulunması gereklidir. YaĢ ağacın gövdesi
kesilmemekle birlikte dalları kesilmiĢse, bu kesim nedeniyle ağacın yaĢama gücünü kaybetmesi halinde bu
madde kapsamında değerlendirilir.
Ġbreli tür ağaçlar, dallarının bir bölümünün yada tepesinin kesilmesiyle genellikle hayatiyetini
kaybettikleri halde, yapraklı tür ağaçlar bütün dalları, hatta tepeleri de kesilse hayatiyetlerini
kaybetmeyebilirler.
Yapraklılarda ağacın dipten kesilmesi ile de hayatiyetini kaybetmeyip tekrar sürebilir. Ancak,
bir
kökten, müstakilen yetiĢmiĢ gövdenin baz alınması gerekir. Gövde kesilmiĢse dikiliden kesme eylemi de
gerçekleĢmiĢ olacaktır.
Ağacın yapacak vasıflı olması tabirinden, yakma dıĢında, iĢlenerek baĢka amaçlarda kullanılabilmesi
özelliğinde bulunması anlaĢılmalıdır. Tomruk, maden direk, sanayi ordunu, tel direk, kâğıtlık odun, lif
yonga odunu, sırık çubuk yapacak vasıflı emvaldir. Yapacak emvalin oduna doğranması eylemin niteliğini
değiĢtirmez. Odunların parçalanmasından önceki vasıfları tespit ettirilmelidir.
Uygulamada sırık tabiri karıĢıklıklara yol açmaktadır. Sırık ince, düz ve uzun ağaç cinsinden bitkilere
verilen isimdir. Bunlar düz ve uzun olduklarından yapacak vasıflıdırlar. Sırıklar genellikle tek kökten
yetiĢme müstakil ağaç niteliğinde olurlarsa da, bazı ağaç türlerinde yetiĢme ortamlarına göre sürgünlerden
de oluĢabilirler. Cezalandırmaya gidebilmek için bu hususunda tereddüte yer bırakmayacak Ģekilde
açıklanması gerekir.
Sürgünler ağaç sayılmazlar. Ancak bunlar sonradan geliĢtikleri zaman ağaç sayılırlar. Diğer sürgünler
kesilerek tek bir sürgün bırakılmıĢsa, bu sürgün baĢka sürgünler olmadığı için geliĢip ağaç vasfına
kavuĢacaktır. Bu husus suç tutanağına geçilmelidir.
Yapraklı ağaçlar sürgün verebilmektedirler. Sürgünler ağaç sayılmadıkları için , kesilme eylemi için
91/1.madde hükümleri uygulanmaz, ancak dal budama ile ilgili 91/5. madde hükümleri tatbik olunmalıdır.
Ġbreli ağaçlar sürgün vermeyeceği için kök mü sürgün mü olduğunun araĢtırılmasına gerek yoktur.
Kuru fidanların kesimi eylemi, fidanlar hayatiyetlerini önceden kaybettiklerinden dolayı 91/5. madde
kapsamında kalır. 14. maddede kuru ve yaĢ ağaçların kesimi yasaklandığı halde, fidan kesiminde böyle bir
ayrıma gidilmemesi, bizi bu sonuca götürmektedir.
Ağaç kesme suçlarında ağacın kesim tarihi tam olarak tespit edilmeli, özellikle para cezası tayininde bu
tarih nazara alınmaktadır.
Ağacın kesilmesinden sonra taĢınması yada bir yerde kullanılması eylemleri, Ağaç kesme suçu dıĢında
baĢka bir suç oluĢturmazlar.
Aynı anda birden fazla ağaç kesimi tek bir suç oluĢturur. Ancak her bir kesme eyleminden sonra dava
açılmıĢsa, sonraki kesmeler için tek bir suç oluĢturmaz.
Dikiliden yaĢ-kuru fark etmeksizin ağaç kesilmesi halinde, O.K. 113. ve 114. maddeleri uyarınca
tazminat raporu düzenlenir.
Suç tutanağı düzenlenirken emvalin dikiliden- yapacak veya yakacak ayrımı ile ne kadar adet, ne
miktar olarak kesildiğini suç tutanağına yazmamız gerekmektedir. Çünkü Kanun,
Hakime,
cezalandırılmanın en az ve en fazla haddini göstermekte, kesilen ağacın çokluğu cezanın takdirinde
değerlendirilmesine etkilidir.
1. fıkranın son cümlesinde, ġüpheli sadece yakacak emval kesti ise cezasının yarı oranda ineceği
hükmü getirilmiĢtir. Ġdare olarak suç tutanaklarına kesilen ağacın yaĢ mı-kuru mu, dikili mi hangi vasıflarda
ve ne kadar olduğu mutlaka yazılmalıdır.
91/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
DeğiĢtirilen yasa maddesinde fidanın tarifi yapılmamıĢ, ancak eski yasa maddesinde
Fidan: 8 cm. den daha az orta kuturlu ağaç ve ağaççıkların fidelik, çırpılık, çubukluk saflarındaki hali olarak
belirtilmiĢtir.
Fidanın kesildiğinin kabulü için dibinden kesilmesi, ya da hayatiyetini kaybedecek Ģekilde dal veya
tepelerin kesilmesi gereklidir. Dikili iken kesilen KURUMUġ FĠDANLARIN, kesilmesi halinde bu madde
hükmü uygulanmaz. Çünkü ilerde geliĢip ağaç halini hiçbir zaman alamayacaklarından, 91/5. maddedeki
eylemi oluĢturur.
91/2. fıkrada, ağaçların fidan halindeyken kesilmesi halinde 1.fıkraya göre verilecek cezaların 1.kat
arttırılacağı hükmü getirilmiĢtir. Fidan kesimi halinde 6831 S.Y.nın 112. maddesi uyarınca tazminat
hesaplaması yapılır.
91/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Fidan ekim sahasını bozanlar için 1 ile 5 yıla kadar hapis Cezası getirilmiĢtir.
Üzerinde fidan bulunan ekim sahalarını bozmak olarak anlaĢılması gerekir. Tohum ekilen yerlerin
bozulmasını maddede belirtilen eylem olarak anlamamak gerekir.
Fidanlık sahasında, fidanların hayatiyetlerine son verecek Ģekilde hayvan otlatılmasında, Ģayet
hayvan güden bu iĢlemin oluĢmasına bilerek ve isteyerek sebep vermiĢse, eylemi 6831 sayılı kanunun 91/3.
maddesi kapsamında değerlendirilmelidir. Örnek verirsek: Suç tutanağında, Hayvan güdenin hayvanların
baĢında bulunup, hayvanların fidan yediğini kendisinin de gördüğünü; fidanların görülebilecek büyüklükte
oldukları da tutanağa geçirmelidir.
Fidanlık sahadan ot biçimi esnasında fidanların kesilmesi de aynı Ģekilde değerlendirilir.
Fidan ekim sahası bozulması eyleminde bu kanun 112. madde uyarınca Ġdarece, tazminat hesaplanır.
91/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
91/4.fıkrasında ise dikiliden emval KESME VE SÖKME eyleminde motorlu testerenin kullanımında
ise ceza 1 KAT arttırılıyor. Ancak fidanın motorlu testere ile kesilmesinde bu ceza artırımı
uygulanmıyacaktır. Suç tutanağına emvalin balta-motorlu testere vs. ne ile kesildiğinin yazılması
gerekmektedir.
91/5. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
DĠKĠLĠDEN AĞAÇ KESĠLMESĠ DIġINDAKĠ EYLEMLER NEDENĠYLE (O.K.nun 14 maddesi
A ve B bentleriyle yasak edilen kısaca; 91/1,2,3 maddesindeki belirtilen eylemler dıĢındaki eylemler)
Devlet ormanlarından Ġzinsiz orman emvali elde edenler için ceza miktarı değiĢtirilmiĢ. 14 Nisan
2011 tarihinde yürürlüğe giren yasa gereğince; 250,00.-TL sından 2.000,00.-TL sına kadar idari para cezası
tedbiri getirilmiĢtir. Bu suçun Orman rejimi altına alınan yerler ile muhafaza veya milli park olarak ayrılmıĢ
ormanlardan iĢlenmesi halinde verilecek Ġdari para cezası 500,00.-TL sından az olamaz. Kaçak orman
emvalinin de Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine karar verilecektir. Bu cezaları vermeye Ġlgili ĠĢletme ġefi
yetkilidir.
(Bu fıkra kapsamına giren suçlara örnek verecek olursak: Dal budama, düĢük ve devrikten emval
toplama, dikili kuru fidan kesmek, ticari amacı olmaksızın kendi ihtiyacı için izinsiz emval getirmek suçları
sayılabilir.)
Sanık, yatık, ağaç niteliği kaybolmuĢ kırık, devrik yada baĢkalarınca kesilmiĢ bulunan emval
üzerinde hiçbir iĢlemde bulunmadan, nakil halinde ormandan emvali çıkarmadan yakalanırsa eylem tam
teĢebbüs, henüz yükleme tamamlanmadan yakalanmıĢsa eksik teĢebbüs aĢamasında kalmıĢtır. Emval
üzerinde kesme, yontma, kömür yapma gibi Ģekil değiĢikliğine sebep olacak Ģekilde bir iĢlemde bulunursa
91/5. maddesine uyan suç tamamlanmıĢ olur.
BaĢkaları tarafından elde edilen emvali, kendisi için olmayıp, baĢkası yararına taĢıyan sanıkların
eylemleri bu kanunun 108/1. maddesine tekabül eder.
Uygulamada suça konu yaĢ ve çok sayıda emvalin baĢkaları tarafından kesilmiĢ olduğunu iddia
edildiği hallere sıkça rastlanmaktadır. Emvalin dikiliden kesim tarihi, emvalin yakalanma tarihi ile aynı ise,
bu miktarda emvalin aynı gün baĢkaları tarafından kesilerek orman içine bırakılmasının mümkün olup
olmayacağının, ağaççıkların kesildiği yerin konumu gibi diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi ve suç
tutanağına geçmesi gerekmektedir. Aynı kökten ―ocak‖ tabir edilen Ģekilde birden fazla olarak yetiĢen ağaç
türünden bitkilerin kesilmesi de sürgün kesimi ile aynı hükümlere tabidir. 91/5. madde uyarınca
cezalandırılmayı gerektirir.
BaĢkası tarafından kesildiği halde, hakkında zabıt tutulmuĢ Sanık tarafından kesilmiĢ halinden daha
küçük parçalara ayrılmak suretiyle Orman Ġdaresinin zarara uğramasına yol açılmıĢsa bu kanunun
112.maddesi uyarınca tazminat hesap edilir. Bulunduğu halde elde edilen ve yediemine teslim edilen emval
için Sanık aleyhine tazminat talep olunamaz.
Önceki kanun fıkrasında 91/5.maddesindeki eylemlere, 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli
para cezası verilmektedir. Faile yalnızca, hapis ve para cezasının aĢağı sınırı uygulanarak soruĢturma
giderleri ile birlikte Cumhuriyet BaĢsavcılığınca tebliğinden itibaren 10 gün içinde ilgili mercie ödenmesi
halinde faile hakkında dava açılmamaktaydı.
Bu eylem, 14 Nisandaki kanun değiĢikliğinden sonra Ġdari Para cezasına dönüĢtü.
91/6. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Bu fıkra özel orman sahiplerinin, sahibi bulundukları özel ormanlarda 14. maddenin (A) ve (B)
bentlerine aykırılık teĢkil eden eylemlerinin cezalandırılacağını belirtmektedir. 14 maddenin A ve B
bentlerindeki eylemler 91/1., 5.maddelerinde belirtilen suçları oluĢturan eylemlerdir. Haklarında verilecek
temel cezanın 2 seneye kadar hapis ve Adli para cezası olduğu görülmektedir.
Ancak, kendi sahipli ormanında 14.maddenin (A) ve (B) maddelerine muhalif hareket edenlerin,
bu ormanları kendi arazi üzerine tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiĢtirmiĢ olmaları halinde,
91/6. maddenin ilk cümlesindeki yaptırıma tabi değillerdir.
ÖRNEK OLAY:
KESME SUÇU VE YAPILACAKLAR
OLAY 1- Orman Muhafaza memurlarınca kontrol-koruma amaçlı arazi gezilirken, bir Ģahsın
Evinin önünde açıkta, 5 kental çam ağacına ait kuru yakacak takoz halinde ağaçlar
bulunmuĢtur. Bu yer Ģehirden çok uzakta bir köy, Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamamıĢsa, kaçak
odunların kaybolma ihtimali bulunmaktadır.
Yapılacaklar:
Öncelikle, odunların bulunduğu yerin ev sahibi aranacak ve olayla ilgili suç tutanağı
düzenlenecek. Odunların yediemine tesliminden önce, el koyma tutanağının da yapılması gerekmektedir.
Orman Kanunun 79. maddesine göre el koyma CMK.daki hükümlere göre el konulur. CMK.ya
göre: ―Hakim kararına göre veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısına, Cumhuriyet
Savcısına ulaĢılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, el koyma iĢlemini
gerçekleĢtirebilir‖ denilmektedir.
Orman Kanunun 79.maddesi devamında da Cumhuriyet Savcısına ULAġILAMAYAN HALLERDE EL
KOYMA Orman ĠĢletme ġEFĠNĠN YAZILI EMRĠ ĠLE YAPILIR denildiğinden, Suç tutanağı düzenlenen
yer Ģehirden oldukça uzak olduğundan, Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamamıĢ ve ĠĢletme ġefliğimizce el
koyma tutanağı yapılmalıdır.
Örnek: ĠġLETME ġEFĠNCE
VERĠLEN EL KOYMA TUTANAĞI
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliği
SAYI: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/
KARAR NO: 2011/
25.04.2011
EL KOYMA KARAR TUTANAĞI
………….. tarihinde ĠĢletme ġefliğimiz Orman Muhafaza memurlarınca hakkında, Orman Kanununa
Muhalefet suçundan suç tutanağı düzenlenen, Beypazarı Ġlçesi ……… köyünden … oğlu … doğumlu …..
nın evi önünde bulunan, ormandan kaçak temin edilen 5 kental kuru yakacak çam takoz odunlara;
Suç tutanağı düzenlenen yer ile Ģehrin uzaklığı, havanın kararmaya baĢlaması nedeniyle
C.Savcısına ulaĢılamadığından,
5 Kental kuru yakacak çam takoz odunlarına, CMK.nun 127/1. ve O.K.nun 79. maddeleri uyarınca
EL KOYMA KARARI verilmiĢtir.
Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi
imza
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü
SAYI: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/
KONU: El koyma kararına onay verilmesi hk.
25.04.2011
CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI‘NA
BEYPAZARI
Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğince verilen ………. tarih ve ……. Sayılı el koyma kararı ve suç
tutanağı sureti yazımız ekinde sunulmuĢtur.
El koyma kararına CMK.nun 127/3. maddesi uyarınca Beypazarı Sulh Ceza Mahkemesinden
onay alınması ve ĠĢletme Müdürlüğümüze gönderilmesine müsaadelerinizi arz ederim.
ĠĢletme Müdür Yardımcısı
Ek: 1 El Koyma Kararı
1 suç tutanağı sureti.
ÖNEMLĠ NOT:
--CMK.nun 127/3. maddesine göre, ĠĢletme ġefince verilen el koyma iĢlemi 24 SAAT ĠÇĠNDE
görevli Hakimin onayına sunulur.
Hâkim kararını 48 saat içinde açıklar. 48 saat içinde onay vermezse el koyma iĢlemi kendiliğinden
ortadan kalkar.
Suç tutanağı ve el koyma kararı da onandıktan sonra, olay yerine ait basit kroki yapılıp suç
tutanağına eklenecek. Dikiliden kesilmiĢse yeri Orman Kadastro haritasında gösterilip tutanağa eklenecek,
tazminat raporu yapılmıĢsa o yıla ait 112, 113, 114 tazminat cetveli, Ģüphelinin nüfus kaydı ve olay yeri
fotoğrafı da çekilerek evrak tamamlandıktan sonra dava açılmak üzere Ġlgili C.BaĢsavcılığına gönderilir.
ÖRNEK OLAY: ARAMA KARARI ĠSTEMLĠ KESME SUÇU VE YAPILACAKLAR
OLAY 2- ĠĢletme santraline gelen Telefon ihbarı ile, bir Ģahsın dikiliden kaçak ve yaĢ meĢe,
karaçam ağaçlarını kesip, Geceleyin evinin alt katındaki samanlığına taĢımakta olduğu ihbarı verildi.
YAPILACAKLAR: 1- Telefon santral görevlisi, ihbarcının kimliğini ve adres bilgilerini sormalıdır.
Kimliğine dair bilgi vermek istemediğinde; Ġhbar ettiği olayla ilgili Ģüpheli veya Ģüphelilerin açık kimlik ve
adreslerini sormalıdır. Kimlik bilgilerini alırken harf harf tekrarlattırarak doğru yazmalıdır. Dikiliden kesilen
ağaçların nerden-ne zaman-ne ile kesildiğini-evine hangi araçla getirdiği sorularak açıklığa kavuĢturmalıdır.
TELEFON ĠHBAR TUTANAĞIDIR
05.04.2011 tarihinde saat: 20.00 sıralarında, ĠĢletme Müdürlüğümüz Santraline, kimliğini
açıklamayan bir Ģahıs;
Beypazarı Ġlçesi …….. Nahiyesinden/ Köyünden ve aynı yer ……… Mah. No:…..de oturan ……….‘ün
evine, ………………………. mevkiindeki ormandan meĢe-karaçam ağaçlarını kaçak keserek, ……….
Plakalı traktör ile getirip, Ģu an evinin alt katındaki Samanlığına taĢıdığı, ihbar ve Ģikayet edilmiĢtir.
ĠĢ bu tutanak tarafımdan tanzimle imza altına alındı. 05.04.2011 saat:20.00
Santral memuru
2-Yapılan ihbar tutanakla tespit edildikten sonra, Ġlgili Orman ĠĢletme ġefliğinin defterine kayıt verilerek,
Arama izni almak üzere mesai saatleri içerisinde Ġlgili Mahkemeden arama ve el koyma kararı istenmelidir.
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Beypazarı Orman ĠĢletme Müdürlüğü
SAYI: B.18.1.OGM.1.04.02.HM/
KONU: Arama ve el koyma kararı verilmesi hk.
05.04.2011
CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI‘NA
BEYPAZARI
05.04.2011
günü
ĠĢletme
Müdürlüğümüz
santraline,
Beypazarı
Ġlçesi
……….Nahiyesinden/Köyünden ve aynı yer …….. Mah. No:…de oturan …………‘ün evine, mevkideki
ormanlardan meĢe-karaçam ağaçlarını kaçak kesip, …… plakalı traktör ile getirdiği ve evinin alt katındaki
Samanlığına taĢıdığı, ihbar ve Ģikayet edilmiĢtir.
Telefon arama tutanağı yazımız ekinde sunulmuĢ olup, Beypazarı-…….. Nahiyesinden/
Köyünden ……..‘ün evinin alt katındaki samanlığında, ……… plakalı traktörde, kaçak orman emvali olup
olmadığın tespiti ve el konulması için,
………….‘ün Beypazarı –……….Nahiyesi/Köyü …………. Mahallesindeki evi, samanlığı ve
müĢtemilatı ile ….. plakalı traktöründe, geceleyin bir defaya mahsusu olmak üzere CMK. 119 ve 6831
S.Y.nın 5728 sayılı yasa ile değiĢik 88.maddesi uyarınca ARAMA KARARI ve,
Arama sonucu suça konu emvalin elde edilmesi halinde CMK. 127 ve O.K. 79. maddesi uyarınca
EL KOYMAYA da karar verilmesi için, Beypazarı Sulh ceza Mahkemesinden karar alınmasını arz ederim.
ĠĢletme Müdür Yardımcısı
Ek: 1 ad. telefon ihbar tutanağı
3- Geceleyin ve acele hallerde yapılacak arama izni ve el koyma izni C.Savcısından istenmektedir.
C.savcısına geceleyin arama talebi iletilerek Sözlü Arama Ġzni alınmaktadır. CMK. nun da C.Savcısının
sözlü arama izin verme yetkisi bulunmaktadır.
4- Gerekli arama izni alındıktan sonra, Ev sahibi evde bulunuyorsa, ona ihbar ve Ģikayet anlatılarak
C.Savcısından arama izni alındığı ve arama yapmak üzere eve giriĢ izini alınmalıdır. Evde ev sahibinin
bulunması halinde birlikte , C.Savcısınca arama izni verilen yerler samanlık- araç- vs. aranır. Arama
tutanağa bağlanırken, C.Savcısı veya Mahkemeden arama ve el koyma izni alınmıĢsa …. Tarihli arama ve el
koyma kararı ile arandığı belirtilmelidir. Ele ne geçirilmiĢse, emvalin cins ve özellikleri ile aranan yerin
neresinde bulunduğu da belirtilerek, birlikte tutanağa yazılır. Arama sonucunda maddi bir zarar meydana
gelip gelmediği, yazılarak Tutanak arama iĢlemine katılmıĢ olanlar ve hazır bulunanlarca imzalanır. kaçak
orman emvali bulunduğundan tutulan arama tutanağı ile birlikte tutularak altı Orman Muhafaza memurları,
Ev sahibi tarafından imzalanır.
5- Arama TUTANAĞI (ev sahibi varsa)
ARAMA TUTANAĞI
05.04.2011 tarihinde saat:21.00 sıralarında, Beypazarı C.BaĢsavcılığınca verilen aynı tarihli Arama
ve el koyma izni kararı gereğince Beypazarı Ġlçesi …….. Bucağı/Köyü …………….. Mah. No:….te
bulunan ……………‘nin evine gelindi.
Evin önünde 06 ABC 00 plakalı kırmızı renkli…. marka traktörün ve römorkunda da meĢe ağacına
ait yapraklı dalların olduğu görüldü.
Ev sahibi ve Ģüpheli …… Oğlu ….. doğumlu Beypazarı- Bucağı/Köyü nüfusuna kayıtlı …..
……….‘e, aramanın konusu ve C.BaĢsavcılığınca verilen arama izni dahilinde ev, traktör ve müĢtemilatının
aranacağı anlatıldı. Aramaya geçildi;
Traktör üzerinde 20 kental yapraklı yeni kesilmiĢ yaĢ meĢe dallarının olduğu ve karaçam ağacı kabuk
kırıntıları görüldü.
Evin alt katında bulunan samanlığın kuzeye bakan köĢe kısmında, motorlu testere ile kesilmiĢ,
takozlanmıĢ 3 ster kadar yaĢ meĢe ağaçları ve 4 adet 20 cm. orta kutrunda 4 m. boylarında kabukları
soyulmuĢ kuru karaçam sanayi tomrukları görüldü. Ev sahibi …………‘den, bu emvalleri nasıl ve nerden,
ne Ģekilde temin ettiği soruldu: ― Gördüğünüz tomrukları dikili kuru ağaçlardan motorlu testere ile kestim.
Evimin tamirinde kullanacaktım. MeĢe ağaçlarını da yapraklarını hayvanlarıma yedirmek için, odununu da
yakmak için, …………… Mevkiinden ormandan kestim ve 06 ABC 00 plakalı traktörüme yükledim ve
evime getirdim.‖ dedi. ‖Getirdiğim ağaçları ormandan izinsiz getirdim. Kendi ihtiyacım için kullanacaktım.‖
dedi. Kaçak getirilen ağaçların yeri ve traktör üzerindeki yeri fotoğraflandı.
Arama, ev sahibine hiçbir hasar verilmeden aynı gün sona erdi.
ġüpheli ………….e aramada herhangi bir zararının bulunup bulunmadığı soruldu.‖olmadığını‖
söyledi. Kaçak orman emvallerine el koyma kararı gereği el konularak, ĠĢletme deposuna nakledildi.
ĠĢ bu arama tutanağı tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek, ev sahibi ve aramada hazır
bulunanlarca imzalandı.
Orman Muh. Me.
Ġmza
Orman Muh.Me
imza
ġüpheli- Ev sahibi
imza
Köy muhtarı veya aza
imza
6- Suç tutanağı düzenlenecek. Odunların ele geçirildiği samanlıktaki yerin, traktörün yerinin krokisi
düzenlenmesi ve fotoğraflanmalıdır.
Ağaçların kesildiği yerde orman kadastro çalıĢması yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢse, bu haritadaki yeri
gösterilip iĢaretlenmelidir. Orman kadastro çalıĢması yapılmamıĢ ise, Orman Amenajman haritası ve Gizli
memleket haritasında yeri gösterilip iĢaretlenmelidir. Suç tutanağına eklenmelidir.
SUÇ TUTANAĞI:
Suç Tutanağının Doldurulması ile ilgili Açıklamalar:
ġüpheli veya Ģüphelilerin Kimlik ve adresleri: Nüfus kaydına göre T.C. Noları ile birlikte yazılır.
Nüfus cüzdan fotokopisi alınarak doldurulur. Bulunmazsa köy muhtar ve azalarından alınacak bilgiler
doğrultusunda doldurulacaktır.
Suçun türü bölümü: iĢlenen suç ne ise( kesme, nakil, bulundurma, açma ve otlatma vb. ) O
yazılacaktır.
Mülki hudut bakımından suçun iĢlendiği yer bölümü; suçun iĢlendiği yerin Mülki olarak hangi
yerleĢim biriminde kaldığı yazılacaktır.(Köyü-belde-mahalle –Ģehir )
Bölme no bölümü; Suçun iĢlendiği yer meĢcere haritasında hangi bölme no içerisinde kalıyorsa, O bölme no
adı yazılacak, varsa ormanın mahalli adı ilave edilecektir.
Mevkii bölümü;Suçun iĢlendiği yerin mevkii adı yazılacaktır.
Alan bölümü; Tahrip edilen alan, miktarı (kesme-açma-yerleĢme ve otlatma suçlarında m2 veya
dekar olarak yazılacaktır.)
Niteliği Bölümü: Koru, baltalık, koruya tahvil, muhafaza ormanı, gibi ormanın teknik olarak tanımı
yazılacaktır. Ayrıca milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, ağaçlandırma sahası, mesire yeri vb.
özelliği varsa ilave edilecektir.
El konulan suç aletlerinin cinsi bölümü; el konulan suç aletinin cinsi yazılacaktır. (Balta-motorlu
testere-tahra vb.)
El konulan suç aletlerinin adedi Bölümü: El konulan suç aletlerinin adedi yazılacaktır.
El konulan suç aletlerinin özellikleri Bölümü: El konulan suç aletinin özellikleri(eski-yeni-kullanılır
durumda olup olmadığı yazılacaktır.)
El konulan nakil vasıtalarının cinsi bölümü: El konulan canlı veya cansız, nakıl vasıtalar
cinsi.(Kamyon-taksi-kamyonet-merkep-at- katır vb.) yazılacaktır.
El konulan nakil vasıtalarının Plaka,adedi ve modeli bölümü: Nakil vasıtası plakası, adedi ve modeli
yazılır.
El konulan vasıtaların özellikleri bölümü: El konulan nakil vasıtalarının özellikleri, canlı-eski-yenitekerleği iyi-kullanılır durumda olup olmadığı gibi özellikleri yazılacaktır.
Suç konusu emvalin Kesim tarihi Bölümü; Suç konusu emvalin kesildiği tarih yazılacaktır.
Suç konusu emvalin cins ve tür bölümü; Ağaç, tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kağıtlık
odun, yakacak odun, odun kömürü, vb. usülsüz olarak temin edilen her türlü orman emvalinin özelliklerini
belirtir cins ve nev‘i yazılacaktır.
Suç konusu emvalin orta kuturu bölümü: Orta kutur cm. olarak yazılacaktır.
Suç konusu emvalin boyu bölümü: suç konusu emvalin boyu metre (m.) olarak yazılacaktır.
Suç konusu emvalin geniĢliği bölümü: Suç konusu emvalin geniĢliği cm. olarak yazılacaktır.
Suç konusu emvalin Kalınlığı bölümü: Emvalin kalınlığı cm. olarak yazılacaktır.
Suç konusu emvalin adedi bölümü: Emvallerin adetleri yazılacak.
Suç konusu emvalin ölçü toplamı bölümü: Emvallerin ölçü toplamı m, Dm3 , ster veya Kental
olarak yazılacak.
Metin kısmına örnek olarak:
SUÇ TUTANAĞI:
ġüpheli ve tanıkların ifadeleri, olayın oluĢ Ģekli, deliller ve kanaat:
―Yukarıda, kimliği yazılı Ģüphelinin ormandan kaçak emval kesip getirdiği ihbar edilerek
Beypazarı C.BaĢsavcılığınca, 05.04.2011 tarihli arama ve koyma izni kararı gereğince samanlığında
yapılan aramasında yukarıda yazılı kaçak emvallere el konulmuĢtur.Arama tutanağında da açıklandığı gibi,
yukarıdaki adresinde bulunan Evinin önünde 06 ABC 00 plakalı kırmızı renkli…. marka traktörün ve
römorkun üzerinde 20 kental yapraklı yeni kesilmiĢ yaĢ meĢe dallarının olduğu ve karaçam ağacı kabuk
kırıntıları görüldü.
Evin alt katında bulunan samanlığın kuzeye bakan köĢe kısmında, motorlu testere ile kesilmiĢ,
takozlanmıĢ 3 ster kadar yaĢ meĢe ağaçları ve 4 adet 20 cm. orta kutrunda 4 m. boylarında kabukları
soyulmuĢ kuru karaçam sanayi tomrukları görüldü. Ev sahibi …………‘den, bu emvalleri nasıl ve nerden,
ne Ģekilde temin ettiği soruldu: ― Gördüğünüz tomrukları dikili kuru ağaçlardan motorlu testere ile kestim.
Evimin tamirinde kullanacaktım. MeĢe ağaçlarını da yapraklarını hayvanlarıma yedirmek için, odununu da
yakmak için, …………… mevkiindeki ormandan kestim ve 06 ABC 00 plakalı traktörüme yükledim ve
evime getirdim‖. Dedi. ‖Getirdiğim ağaçları ormandan izinsiz getirdim. Kendi ihtiyacım için
kullanacaktım.‖ Dedi. Kaçak getirilen ağaçların yeri ve traktör üzerindeki, …. Nolu bölmeden kesildiği
yerler fotoğraflandı.
Kaçak emvallerin getirildiği ….nolu bölmede yaptığımız inceleme de, Ģüpheli tarafından
kesilerek köklerinden ayrılmıĢ, gövdelerinin bir kısmı orada olan 10 adet ağaç henüz(yeni)
kesilmiĢti. Gövde ve dip kütüklerinden suları ve reçineleri akıyordu. Kesilen ağaçlarla samanlıkta
bulunan ağaçlar birbirlerine kuturları ve k esim tarih itibariyle de uyum sağlamaktaydı. "
ġüpheli hakkında kanuni iĢlem yapılmak üzere iĢ bu suç tutanağı tarafımızdan suç mahallinde
düzenlendi…/../….
Orman Muh.me.
Orman Muh. Me.
Ġmza
ġüpheli
imza
Tanık
“Önemli Not: Kesilen ağaçların da Ģüpheli tarafından kesildiği iddiasının güçlendirilmesi için,
delil ve emareler tutanakta açıkça gösterilmeli, memurlarımız mahkemeye çağrıldığında da aynı
Ģeyleri tekrar etmelidirler.”
DĠKĠLĠDEN KESĠLEN AĞAÇLARDA 113.MD.UYARINCA TAZMĠNAT HESABI ÖRNEĞĠ:
CĠNSĠ
Çam Mad.Dr.
(Uzun Boy)
Ġbreli Yak.Od
/ DĠP KÜTÜK / ORTA KUTUR /
26cm
13cm
1.30 KUTRU /
ADET /
21cm
1
DĠKĠLĠ HACMĠ
0.195 M3
0.15 kental
6831 S.Y.113.Tazminatı: ÇAM.Maden Dr. Uzun B: 0.195 m3x135,00YTL/m3 = 26,32YTL
113 Tazminatı Yakacak odun
: 0.15 kental x 14,00 YTL = 2,10 YTL
Ģeklinde hesaplama yapılmalıdır.
Dikiliden kesilen ağaç yakacak vasıfta ise baltalık veya ağaçtan dal kesilmiĢse ölçü kental olarak
yapılıp, suç tutanağına öyle yazılacaktır.
Suç tutanaklarına, ağacın kütük çapı ve 130 cm deki göğüs çapı hiçbir Ģekilde
yazılmayacaktır.Suç tutanaklarında bunların yazılacağı yer yoktur.Orta çapı yazılacaktır.
ORTA ÇAPIN BULUNMASI
Orta çap
=Kütük çapı (d 0 ) x 0.5
Orta çap
=130 cm deki dikili göğüs çapı (d 1.30 ) /1.6
130 cm deki dikili göğüs çapı
=Orta çap x 1.6
130 cm deki dikili göğüs çapı
=Kütük çapı x 0.8
Kütük çapı
=Orta çap (d ½) x 2
e)-Kesilen ağaçlarda vasıf:
6831 sayılı Orman Kanunumuza göre kerestelik vasıfta ağaçların dikiliden kesiminde, kesilen ağacın son
durumu ne olursa olsun orta kutur üzerinden Kabuklu Gövde Hacmi(KGH) metreküp olarak hacimlendirme
yapılmalıdır.
Yapacak emval üretilebilecek ağaç kesilip yakacağa doğranmıĢsa suç yine ağaç kesmektir.Burada yapılacak
ölçü kental değil orta çap üzerinden (Kabuklu Gövde Hacmi) metreküp olarak hacimlendirme yapılmalıdır.
f)-Dal kesme :
Dal kesme neticesi ağaç hayatiyetini kaybetmiĢse suç dikiliden ağaç kesme olacağından hacimlendirme orta
çap üzerinden (K.G.H.) yapılacaktır.Ağaç hayatiyetini kaybetmemiĢ ise sadece dal kesme suçu vardır ve ölçü
kental olarak yapılmalıdır.
g)-Fidan kesilmesi sökülmesi:
112/B bendinde geçen fidan, kanunun uygulanmasında, ağaçlandırma sahalarına dikilen veya ormanlarda tabii
surette yetiĢen, ağaç veya ağaççıkların, fidelik(gençlik, kültür) çırpılık, çubukluk safhalarındaki halidir.
Ağaçlar bu hayat devresinde, ortalama olarak çapça 8 cm. ye boyca 8 metreye kadar büyürler. Fidanlıklarda
fidanların azami boyu 1 metre ve dip kuturları 1-2 cm.dir. YaĢ, türe göre 1-2 yıl arasında değiĢir.
8 cm.nin altı, küçük ağaçların sökülmesi, kesilmesi halinde bunlar için suç tutanağı fidan olarak tanzim
edilecektir. 6831 Sayılı Kanunun 112/B maddesi uyarınca tazminat bir misli fazla olarak hesaplanacaktır.
h)-Kök kesme (sökme) :
Ölçüm hesapları kentale göre yapılacaktır.Kökler boylu ve kerestelik durumda iseler ölçüm orta kutur ve
metreküp esasına göre olacaktır.
DĠKĠLĠDEN KESĠLEN AĞAÇLARDA 114.MD.UYARINCA TAZMĠNAT HESABI ÖRNEĞĠ:
Bir ağacın zeminde kapladığı alanın 1,30 kutrunun 16 katı olduğu kuralından hareketle;
130 kutur: 21 cm. = 0,21 m. x 16 = 3,36 m ÇAP
3,36 m. çapx ½ =1,68 m. Yarı Çapı
SUÇA KONU AĞACIN ALANI: 1,68m x 1,68 mx 3,14= 8,86 m2 Ağacın Kapladığı alan büyüklüğü
1) AĞAÇLANDIRMA GĠDERĠ: 8,86 M2 x 400,500 TL = 3,55.-TL (1 ağaç için ağaçlandırma gideri)
2) ġüphelice o civardan kesilen 3 adet ağaççık içinAğaçlandırma gideri : 3x400,500.-TL = 4,00.-TL
3000 adet /HA
TOPLAM AĞAÇLANDIRMA GĠDERĠ: 1+2= 3,55+4,00= 7,55.-TL
ÖRNEK OLAY 3-: BAġKASININ KESTĠĞĠ EMVALĠ BULUNDURANLARLA KENDĠSĠ YAKMAK
ÜZERE GETĠRENLERLE ĠLGĠLĠ 91/5. MADDESĠNE GÖRE ĠDARĠ YAPTIRIM KARARI Örneği VE
YAPILACAKLAR
ġüpheli hakkında suç tutanağı düzenlendikten sonra, ĠĢletme Ģefince her yıl için Ġdari Yaptırım Karar
tutanaklarının takıldığı ve her karar için bir sayı ilerleyen dosya tutulur.
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman iĢletme ġefliği
Sayı: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/
Ġdari Yaptırım Karar No: 2011/
14.05.2011
ĠDARĠ YAPTIRIM KARARI
Kabahati ĠĢleyen
Adı Soyadı
: Mehmet Bal -(T.C.No: …..) ….Açık kimliği ve adresi yazılacak.
Kabahatin ĠĢlendiği
Tarih ve Yer
: 12.05.2011- Beypazarı- ……. köyü
Ġdari Yaptırım nedeni
Kabahat Konusu
: 6831 S.Y.nın 91/5. maddesine aykırılık.(Dikili kurudan fidan kesmek ve
baĢkası tarafından kesilen orman emvalini izinsiz getirmek)
OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar):
Olay tarihinde Mehmet Bal‘ın Beypazarı ……… köyündeki …… mevkiindeki Orman
Kadastrosunca da kesinleĢmiĢ Devlet ormanından amenajman haritasının …….nolu bölmesinden
baĢkalarınca bırakılan tomruk haldeki 3 kental karaçam yakacak odununu , yanında getirdiği balta ile ufak
parçalara ayırdığı ve dikili kurudan da 1 adet fidanı balta ile kestiği ve evinde yakmak üzere, kahverengi
renkli 7 yaĢındaki eĢeğine yükleyerek getirirken yolda görevlilerce yakalanmıĢ ve 12.05.2011 tarih ve …..
sayılı suç tutanağı düzenlenmiĢtir.
Kabahatli Mehmet Xyz de ifadesinde olayın bu Ģekilde olduğunu, ilk kez ormandan izinsiz emval
getirdiğini beyan etmiĢtir. Tutanak Ģüpeli Mehmet Xyz tarafından da imzalanmıĢtır. Orman Ġdaresinden
izinsiz ağaç getirdiğini ancak izinsiz ağaç getirmeyeceğini beyan etmekle,
Kabahatlinin yukarıda belirtilen kabahati iĢlediği, suç tutanağı, orman kadastro haritası ve ele
geçirilen balta, nakil ettiği kahverengi renkli eĢek ve kendi beyanı ile anlaĢılmıĢtır.
6831 sayılı yasanın 91/5. maddesinde ĠĢletme ġefliğimize 250,00.-TL den 2.000,00.-TL ye kadar
Ġdari para cezasına hükmedilme olanağı verilmiĢ; ancak ġüphelinin ilk kez ormandan izinsiz emval getirme
suçunu iĢlediği ve bir daha da iĢlemeyeceği hususundaki samimi beyanları ile piĢmanlığı anlaĢılmakla,
aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararı vermek tarafımızca uygun görülmüĢtür.
KARAR
:
1- Yukarıda açık kimliği yazılı olan Kabahatli Mehmet Xyz‘nin, 6831 S.Y.nın 91/5. maddesi
uyarınca, hakkında 250,00.-TL Ġdari Para Cezası yaptırımının uygulanmasına;
2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadan
önce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (62,50.-TL nin)
indirilmesi ile sonra kalan 187,50.-TL nin BEYPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE,
3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük sürenin
geçmesinden sonra), 250,00.-TL olarak, Beypazarı Mal Müdürlüğünüze ödemeniz,
4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;
ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemek
koĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,
kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletme
Müdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir)
5- Kabahatin ĠĢlenmesinde kullanılan 1 adet normal EL BALTASININ, 7 yaĢındaki Kahverengi
renkli EġEĞĠN ve 3 kental karaçam yakacak ODUNLARININ, Kabahatler K.nun 18. maddesi gereğince
MÜLKĠYETLERĠNĠN KAMUYA GEÇĠRĠLMESĠNE;
6- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde BEYPAZARI SULH CEZA
MAHKEMESĠNE itiraz hakkının bulunduğuna,
7- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesi
gerektiğini,
8- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın
kesinleĢmesine,
9- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde Beypazarı Vergi
Dairesi Müdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarınca
hakkınızda, takibata geçileceğini,
Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 16., 17.,18.,22., ve 25. maddeleri gereğince karar
verilmiĢtir. 14.05.2011
Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi
Ġmza
ĠZĠNSĠZ MADEN OCAĞI AÇMAK ( O.K.16 ve 92.md.)
YENĠ YASA
Madde 92 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/199 md.)
Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izin almadan ormanlardan açılan maden ocakları idarece kapatılır.
Çıkarılan madenler ve her türlü tesisler ile alet, edevat ve nakil vasıtalarına elkonulur. Elkonulan mallar,
Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edilir.
Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara veya iĢletenlere, 91 inci madde
hükümleri saklı kalmak üzere iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası verilir.
Kanun hükümlerine göre verilen ruhsat veya izin belgesindeki sürenin dolmasına rağmen maden ocağı
iĢletmeye devam edenler ya da izin verilen alandaki sınırı aĢanlar, 91 inci madde hükümleri saklı kalmak
üzere, bu Kanunun 93 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.
BaĢkaca zarar husule gelmiĢ ise bu zarar ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde dava
açmak suretiyle tazmin ettirilir. Ġzin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece kendilerine veya temsilcilerine
tebliğ edilecek tedbirlere riayet etmezler ise beĢbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para
cezası verilir. Ayrıca, bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar iĢletilmekten men edilir.
(Madde 16 – (Değişik birinci fıkra: 26/5/2004-5177/34 md.) Devlet ormanları hudutları içerisinde maden aranması ve
işletilmesi, Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen şartlara uyularak, ruhsat grubu gözetilmeksizin yapılır. Orman
hudutları içinde alınan muvafakat süresi, temdit dahil işletme ruhsat süresi sonuna kadar devam eder. Ayrıca madencilik
faaliyetleri için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve alt yapı tesislerine fon bedelleri hariç olmak üzere orman mevzuatı
hükümlerine göre bedeli alınarak izin verilir.
Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla, ruhsatname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan evvel çalışma sahalarını
orman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve
yapmaya mecburdurlar.
(Ek fıkra: 26/5/2004-5177/34 md.) Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerin
hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre ve Orman
Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel
hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.)
92/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Bu maddede Ormanlarda,
16.maddesi uyarınca izin alınmadan açılan maden ocaklarının
kapatılacağı, çıkartılan madenler ile tesislerin, maden ocağı açımında kullanılan aletler, makineler ve maden
taĢınmasında kullanılan nakil vasıtalarına da el konulup müsadere edileceği belirtilmiĢtir.
El koyma 5271 sayılı CMK.nun 127. maddesi uyarınca Hakim Kararı üzerine alınmalıdır. Çünkü
CMK. 128. maddesi ― ….. TaĢınmazlara, Kara , deniz veya ulaĢım araçlarına…. (9) bu madde hükümlerine
göre el koymaya ancak hakim karar verebilir.‖ Demektedir.
Benim düĢünceme göre, Mahkemeden el koyma talep edilirken, Maden ve tesislerin kapatma
suretiyle, alet ve edevatında Ġdaremize Yediemine teslimi suretiyle gerçekleĢtirilmesi talep edilmelidir.
Nakil vasıtalarına Hakim kararıyla el konulmaktadır. Mahkemece, CMK. 128/4. maddesi
elkoymanın, ―aracın kayıtlı bulunduğu sicile Ģerh verilmek suretiyle gerçekleĢeceğini‖ hüküm altına
almıĢtır.
Ġzin alınmadan açılan maden ocağı ile ilgili olarak suç tutanağı düzenlendikten sonra, tesis, nakil
vasıtası, alet ve edevata el konulma ilgili Hakimlikten talep olunacak ve düzenlenen evrak; Müsadere
konusunun düzenlendiği Türk Ceza Kanununun 54. maddesi ve O.K.92. maddesi hükümlerine göre
müsaderesine karar verilmesi talep edilmek üzere C.BaĢsavcılığına gönderilecektir. Müsadere kararı
verebilmek için tesisler ile alet edevat ve nakil vasıtalarının suçta kullanılmaları gerekir.
92/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Ġzinsiz Maden ocağı açanlara veya iĢletenlere 2 yıldan 7 yıla kadar Hapis ve 20.000 güne kadar
Adli para cezası verilir.
Kanun metninde 91. madde hükümleri saklı kalmak üzere denilmekle; Ġzinsiz maden ocağı açma
eylemi Devlet Ormanında gerçekleĢtirilebileceğinden aynı zamanda Dikiliden Ağaç kesilmiĢse, bu suç ayrı
bir olarak değerlendirilecek, fail hakkındaki tutanakta dikiliden kesilen ağaçlarda göstermek suretiyle
tazminat da talep olunacaktır.
92/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Bu yasanın 16. maddesine göre verilecek izinlerde, iki aĢamalı gerçekleĢmektedir. Ġlk olarak izin
alacaklar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, mermer, taĢ vs. maden çıkarılacak yerde belli süreye
kadar, Ön Ġzin alması gerekmektedir. Belli bir tarihe kadar alınan ruhsattan sonra, Orman Genel
Müdürlüğünden ―Madencilikle ilgili faaliyetler yönetmeliği‖ gereği tesis ve yol izni alınması gerekmektedir.
Kanunda ruhsat ifadesinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen ruhsat süresinin sonunu;
izin belgesindeki süreden de; Orman Genel Müdürlüğünce ruhsat süresi sonuna kadar verilen belli bedel
karĢılığı verilen izin olurunun geçerli olacağı süre anlaĢılır.
Sürelerden herhangi birinin bitmiĢ olmasına rağmen Maden ocağını iĢletmeye devam edenler yada
izin verilen alandaki sınırı aĢarak ormanlık alanda faaliyet gösterenlerin de tek bir eylemle değil diğer
eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılırlar. Maden ocağı sahasını aĢarak ormanda açma yapılmıĢsa 93.
maddesi uyarınca, dikiliden ağaç kesilmiĢse 91. madde uyarınca da cezalandırılmak üzere haklarında suç
tutanağı düzenlenecektir.
Ġdarenin, eylemin Dikiliden ağaç kesilmesi gerçekleĢmesinde 113., 114. maddeleri uyarınca,
Orman örtüsü oluĢtuktan sonra, üzerinde kesilmiĢ ağaç yoksa yapılan ilk AÇMA eyleminde 114.
maddesine göre, tazminat raporu düzenlenecektir.
Eylem, arazi üzerinde orman örtüsü yoksa ve iĢgal ve yerleĢme olarak gerçekleĢmiĢse herhangi bir
tazminat talep edilmeyecektir.
Açma eyleminde açılan alan miktarı ölçülecek, orman tahdit haritasında gösterilecektir. Kesilen
ağaç varsa ölçülendirilerek suç tutanağına yazılacak, orman tahdit haritasında kesilen yerleri gösterilecektir.
Orman kadastrosu geçmeyen bir yerdeki açma suçu amenajman haritası ile gizli memleket haritasında yeri
iĢaretlenecek ve suç tutanağına eklenerek C.BaĢsavcılığına gönderilecektir.
92/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Ġdarenin, 16.maddeye aykırı eylemler nedeniyle tazminat, gerçek zarar ve ağaçlandırma gideri gibi
baĢkaca zararlar husule geldi ise ilgili Hukuk Mahkemesinde dava açmak suretiyle tazmini istenecek.
Maden ocağı açanların, maden ocağının iĢletilmesi ile ilgili idarece gösterilen kendilerine tebliğ
edilen tedbirlere riayet etmeyenlere de 5000.-TL sından 100.000.-TL ye kadar ĠġLETME ġEFĠNCE idari
para cezası verilecek.
O.K.nun 111/a. Maddesi ile ― Bu kanunda mercii belirtilmemiĢ Ġdari yaptırım kararları, Orman
ĠĢletme ġefleri tarafından Verilir.‖ Hükmü bulunmaktadır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 16. maddede
Ġdari yaptırım kararlarının 1) Ġdari Para Cezası ve 2) Ġdari Tedbirlerden ibaret olduğunu söyler. Ġdari
Tedbirler de Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi ve kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir.
Ġdari Para cezaların verilmesi, tahsili ve itirazı ile ilgili hususlar, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda
düzenlenmiĢtir. Kabahatler Kanunun 17/7. maddesine göre ― Kanunda belirtilen idari para cezası miktarları
her yıl yayımlanan YENĠDEN DEĞERLEME ORANINA göre artırılarak uygulanmaktadır. ‖
Bu nedenle, 2011 yılında 92/4. maddesindeki 5000.-TL rakamı 6163,00.-TL, 100.000.-TL rakamı
ise 123.277.-TL olmuĢtur. Ġlgili ĠĢletme ġefince Ġdari Yaptırım Kararı ile Ġdari para cezasına ve kanun
hükmü gereğince bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ―ocaklar iĢletilmekten men kararı‖ verecektir.
Karar ilgiliye tebliğ edilecek, tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenen para cezalarından
Kabahatler Kanunun 17/6. maddesine göre ¾ ü tahsil edilir.
KiĢinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde; Ġdari yaptırım kararının tebliğinden
itibaren ödeme süresi olan 1 ay içerisinde 1. taksit peĢin olmak üzere, diğerleri 1 yıl içerisinde 3 taksit
halinde 17/3. maddesine göre ödenebilir.
Orman Kanunu uyarınca verilen Ġdari para cezaları, Kabahatler Kanununun 17/3. maddesi gereği
Genel Bütçeye gelir kaydedilmektedir. Ġlçemizdeki uygulamada: Ġndirimli peĢin ödeme ve 1 yıl içerisinde 1
i peĢin 3 taksit ödemelerde, Ġdari yaptırım kararı veren yerdeki Mal Müdürlüğüne; 1 aylık ödeme süresi
geçtikten sonraki ödenecek idari para cezaları aynı yerdeki Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılmaktadır.
Ġdari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğinden itibaren 1 aylık ödeme süresi geçtikten sonra, ilgili
yerdeki Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Ġdari yaptırım tutanağı tahsil edilmek üzere gönderilmesi
gerekmektedir.
Uygulanacak Ġdari Para Cezası Yaptırım Tutanağı:
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Beypazarı Orman ĠĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliği
ĠDARĠ YAPTIRIM KARARI
Sayı
: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/
Karar No: 2011/
Ġdari yaptırım.
Kabahati ĠĢleyen
Adı Soyadı
10.05.2011
: …… A.ġ. Çankaya Sok. Ankara
Kabahatin ĠĢlendiği
Tarih ve Yer
: 01.04.2011- Beypazarı- ………. köyü
Ġdari Yaptırım nedeni
Kabahat Konusu
: 6831 S.Y.nın 92/4. maddesine aykırılık.(Orman Ġdaresince, ormana zarar
gelebilecek hallerde belirtilen tedbirlere riayet etmemek.)
Ġdarece alınması istenen TEDBĠRĠN
Tebliğ tarihi ve sayısı
: Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğinin …/…/…. Tarih ve ….. sayılı yazısı
olup 07.04.2011 tarihinde ġirket temsilcisi ………….tebliğ edilmiĢtir.
OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar):
Olay tarihinde ……….. A.ġ.ne maden ocağı izni verilen Beypazarı Sekli köyü köyündeki ……
mevkiindeki Orman Kadastrosunca da kesinleĢmiĢ Devlet ormanında heyelan tehlikesi bulunan yola istinat
duvarı yapılması bildirimli ve yol üstündeki 50-80 kadar dikili ağacın yıkılması ve yoldan geçenlere zarar
gelme ihtimali bulunduğu halde gerekli önlemi, yukarıda belirtilen yazımıza rağmen almamıĢlardır.
Ekte belirtilen tutanakla yol kenarındaki ağaçların 24 tanesinin devrildiği ve yolu da kapattığı 01.04.2011
tarihli tutanakla anlaĢılmaktadır. Ayrıca zarar gören ağaçlar nedeniyle………………..TL zararımız oluĢmuĢ
ve Tazminat raporu yapılmıĢtır.
Kabahatli tarafından yapılan tebligata rağmen hiçbir önlem alınmamıĢtır ve yol düzeltilmemiĢtir.
ġüphelinin yukarıda belirtilen kabahati iĢlediği, Olay Tutanağı, tebliğ yazıları Maden ocağı izini belgeleri
ve tazminat raporu ile anlaĢılmıĢtır.
6831 sayılı yasanın 92/4. maddesinde ĠĢletme ġefliğimize 2011 yılı için, 6.163,00.-TL den 123.277,00.-TL
ye kadar Ġdari para cezası ve Tedbirlere riayet edilene kadar Ocak ĠĢletilmesinden Men Cezası ve oluĢan
zararın tahsilinin talep edilebileceği belirtilmektedir.
Kabahatlinin, tebliğ edilen tedbirlere riayet etmeme eyleminin ilk kez gerçekleĢtiği kayıtlarımızın
incelemesinden anlaĢılmakla, aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararı vermek tarafımızca uygun
görülmüĢtür.
KARAR
:
1- Yukarıda yazılı Kabahatlinin, 6831 S.Y.nın 92/4. maddesi uyarınca, hakkında 6.163,00.-TL Ġdari
Para Cezası yaptırımının uygulanmasına;
2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadan
önce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (1.540,75.-TL nin)
indirilmesi ile sonra kalan 4.622,25.-TL nin BEYPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE,
3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük sürenin
geçmesinden sonra), 6.163,00.-TL olarak, Beypazarı Mal Müdürlüğünüze ödemeniz,
4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1 yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;
ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemek
koĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,
kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletme
Müdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir)
5- Kabahatlinin, Kabahatin ĠĢlenmesi nedeniyle halen Ġdaremizce belirtilen tedbirlere riayet
edilmediği ve halen bu durumun da devam ettiği nedeni ile, tedbirlere uyuluncaya kadar OCAK
ĠġLETĠLMEDEN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- 6831 S.Y.nın 113., 114. maddeleri uyarınca hesap edilen ………. Tarihli tazminat raporu ile
hesaplanan ……….TL tazminatın rızaen ödenmemesi halinde, tahsili için ilgili Hukuk Mahkemesinde
Kabahatli hakkında alacak davası açılmasına,
7- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde BEYPAZARI SULH CEZA
MAHKEMESĠNE itiraz hakkının bulunduğuna,
8- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesi
gerektiğini,
9- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın
kesinleĢmesine,
10- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde Beypazarı
Vergi Dairesi Müdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarınca
hakkınızda, takibata geçileceğini,
Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 16., 17., 18., 22., ve 25. maddeleri gereğince karar
verilmiĢtir. 10.05.2011
Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi
Ġmza
3- ĠġGAL ve FAYDALANMA (O.K. 17. ve 93.md.)
YENĠ YASA
Madde 93 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/200 md.)
Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri iĢleyenler veya izne bağlı iĢleri izinsiz yapanlar, 91 inci
madde hükümleri saklı kalmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
ĠĢgal ve faydalanma suçunun yeniden tarla açmak suretiyle veya yanmıĢ orman sahalarında ya da
kesinleĢmiĢ orman kadastrosu sınırları içerisinde iĢlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.
Bu maddede tanımlanan suçların konusunu oluĢturan, iĢlenmesinde kullanılan ve iĢlenmesiyle elde edilen
eĢya veya mahsul Türk Ceza Kanununun müsadereye iliĢkin hükümlerine göre müsadere edilir. Müsadere
olunan mahsuller satılarak bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Müsadere olunan tesisler ise
Orman Genel Müdürlüğünce aynen muhafaza edilebileceği gibi ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya
diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar infaz
olunur. Ġdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir.
17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dıĢı kullananlar ve amaç dıĢı kullanılmasına izin verenler
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
DeğiĢiklik geçici 3.madde eklendi : (31.03.2011tarih ve 6217S.Y. –geçici 3. madde)
GEÇĠCĠ MADDE 3- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 31.08.1956 tarihli ve 6831 Sayılı Orman
Kanununun 93 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre müsadere olunan tesisler 29/06/1956 tarihli ve 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında fabrika veya ticarethane ise ve Cumhuriyet baĢsavcılığı tarafından
kovuĢturmaya yer olmadığına dair karar yada yargılama sonucunda mahkeme tarafından beraat kararı
verilmiĢ ise müsadere olunan bu tesisler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Orman
Genel Müdürlüğünce 29 yıllığına kiraya da verilebilir.
(Madde 17 – Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve
tesisler müstesna olmak üzere; her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması,
işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.
Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi şekilde
olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler,
şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulur. (Mülga son iki cümle:
17/6/2004-5192/1 md.) (Ek cümle: 17/6/2004-5192/1 md.) Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel
Müdürlüğünce değerlendirilir.
(Değişik fıkra: 22/5/1987 - 3373/7 md.; İptal: Ana. Mah.nin 17/12/2002 tarihli ve E.:2000/75, K.:2002/200 sayılı Kararı ile;
Yeniden düzenleme: 17/6/2004-5192/1 md.) Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık
bertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her
türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve
tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel
alınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sona
ermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman Genel
Müdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaç
ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden
belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır. Verilen
izinler amaç dışında kullanılamaz.
(Ek fıkra: 23/9/1983 - 2896/10 md.; İptal: Ana. Mah.nin 17/12/2002 tarihli ve E.:2000/75, K.:2002/200 sayılı Kararı ile; Yeniden
düzenleme: 17/6/2004-5192/1 md.) Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait
ormanlarda veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde de Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde
kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.)
Orman Kadastro Sınırı: Her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespiti, orman kadastro
komisyonlarınca yapılır. Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan ve ilan edilerek kesinleşen sınırlara denir.
93/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
93/1 md.ne göre, 17. maddede yasak edilen fiilleri iĢleyenlerin ve izne bağlı iĢleri izinsiz yapanların
cezalandırılacağı belirtilmiĢtir. Bu fiilleri;
Orman içerisine her çeĢit bina, ağıl ve hayvanların barınmalarına mahsus yerler yapılması, önceden
yapılanların kullanılması,
Evvelce açılmıĢ olan yerlerin ekilip, iĢlenmesi,
Orman içine yerleĢilmesi,
Orman boĢluğunun sürülüp ekilmesi,
Orman içine yol yapılması, suyolu yapılması,
Ġzne bağlı iĢlerin izinsiz yapılması,
Ormanlık alana devamlılık arz eder Ģekilde toprak, atık ve benzerlerin atılması,
Orman arazisinin etrafının çit, duvar benzerleri ile çevrilmesi gibi belirtilebilir.
Ormana bina yapmak için, bina yapılan yer dıĢında, baĢka bir yerden kaçak olarak ağaç kesilmiĢse, bu eylem
ayrı bir suç teĢkil eder. Ağaç kesildiği için 113. ve 114. maddeleri uyarınca tazminat hesaplanması gerekir.
17. maddedeki eylem, Orman içine ―yerleĢme‖ de temel atma ile birlikte gerçekleĢmek- tedir. Sanık
hakkında Ġddianame ile Mahkemede dava açılmadan önce inĢaat tamamlandı ise hukuki kesinti
oluĢmamıĢtır. Fail hakkında teĢebbüs hükümleri değil tamamlanmıĢ suça göre ceza tayin edilir.
Temel atma ile fail hakkında iddianame ile kamu davası açılmıĢ, daha sonra da temel halindeki inĢaat
tamamlanmıĢsa, Fail hakkında yeniden suç tutanağı düzenlenmesi ve suçun tamamlanmıĢ durumuna göre
cezalandırılması gerekmektedir.
Ormanın iĢgali devamlılık arzeden, temadi eden suçlardan olduğundan, eylem iddianame tanzim edilip,
hukuki kesinti oluĢturulmadıkça TEKTĠR ve Tek bir CEZAYI gerektirir. SUÇ TARĠHĠ ZABIT TANZĠM
TARĠHĠDĠR.
ĠĢgal eylemi, toprağın üretim gücünden yararlanmak amacı taĢımaksızın, bir kısım orman örtüsünün
kaldırılması suretiyle meydana getirilmiĢse, bu durumda tahribata uğrayan yer için bu kanunun, 114.
maddesine göre AĞAÇLANDIRMA gideri hesaplanıp talep edilmelidir. Ancak iĢgal edilen yerde hiçbir
orman diri örtüsü tahribatı yapılmamıĢsa bu halde ağaçlandırma giderine hükmedilmez.
Ormanlık alana bina, ağıl veya benzer yapılar yapılması dıĢında diğer Ģekillerde oluĢturulan iĢgal
eylemlerinde, örneğin yol yapılmasında teĢebbüs hükümleri uygulama alanı bulmaz. Yapılması düĢünülen
yolun çok az miktarı yapılmıĢ olsa da suç tamamlanmıĢtır.
93/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
93/2.md. ne muhalefet edenlere, yani ĠĢgal ve faydalanma suçunun yeniden tarla açmak suretiyle veya
yanmıĢ orman sahalarına ya da kesinleĢmiĢ orman kadastrosu sınırları içerisinde iĢlenmesi halinde verilecek
ceza bir kat arttırılır.
YENĠDEN TARLA AÇMAK DEMEK, Toprağın üretim gücünden yararlanmak amacıyla ORMANIN DĠRĠ
ÖRTÜSÜNÜN YOK EDĠLMESĠDĠR. Ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler yanında, sağladığı nem sebebiyle
ağaççıkların sahaya yerleĢmesini sağlayan, orman refakat florası olarak adlandırılan eğrelti otları, canlı
çalılar, çayırlarda diri örtü olarak kabul edilmekte çünkü bunlar, orman tohumlarının korunmasını ve
geliĢmesini sağlamaktadırlar.
Bir yerde orman tahdidi yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢse, bu hususun herkes tarafından bilinmesi gerektiği kabul
edilmektedir. ġahıslar adına tapulu bir arazinin orman tahditi sınırları içerisine alınması ve tahdidin
kesinleĢmesi ile tapu kaydı hukuki geçerliliğini yitirir. Bu yerlerde yapılan iĢgal ve açma eylemleri
cezalandırmayı gerektirir.
93/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Devlet Ormanında yapılan iĢgal, faydalanma ve açma suçlarına konu elde edilen eĢyaya, mahsul ( arpa-ekinmeyve ağaç ürünleri gibi), bina ve ağıl (tesis) gibi yerlerin müsaderesi; Türk Ceza Kanunu 54.madde
hükümlerine göre müsadere edilecektir.
Bir olayla örnek verelim;
ġüpheli tarafından ilk defa ormanlık alanın sürülerek buğday ekilmesi halinde Açma suçu oluĢur. Açılan
alanda dikili ağaç kesilmemiĢse sadece toprağın diri örtüsü sürülmek suretiyle bozulmuĢsa bu yasanın 114.
maddesi uyarınca Ağaçlandırma gideri tanzim edilecek. Buğdaylar için CMK. 127.maddesi uyarınca
Mahkemeden el koyma kararı istenmesi gerekir. Ancak Elkonulan eĢya buğday MAHSULÜ olup, ZARARA
UĞRAMASI MÜMKÜN olduğundan (çünkü henüz büyümemiĢtir) CMK. 132/5. maddesi uyarınca bakım
ve gözetimi ile ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhal iade edilmek koĢuluyla Yediemin olarak
önceden olduğu gibi köy muhtarı veya azalarına teslim edilmek üzere talepte bulunulmalıdır. O.K.nun 84.
maddesi Orman kanununa aykırılık oluĢturan fiillerden dolayı el konulan sair mahsulleri köy muhtarına,
yokluğunda vekillerine, onunda yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde
teslim olunur. Hükmünü taĢımaktadır.
Buğdayın hasat zamanı geldiğinde de, Ġlgili Mahkemeden; O.K.nun 84. maddesinin 3.cümlesine göre
Çürüyecek ve bozulacak olması nedeniyle CMK.nun 132/1-2. maddesi gereği hasat edip , 84. madde
uyarınca satıĢına ve satıĢ masraflarının düĢüldükten sonra geri kalan paranın emanet hesabına alınması
yönünde karar istenmelidir.
CMK.nun 132/6. maddesi ―El konulan eĢya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiç
değerinin derhal ödenmesi karĢılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu,
ödenen rayiç değer oluĢturur.‖ Demektedir.
Buğdayın yediemine teslimi ve hasadı yapılarak satıĢı uzun iĢlem olduğundan, ĠĢgal suçuna konu buğdayın
suç tutanağı düzenlenmesinden sonra, oluĢturulacak komisyonlarımızca rayiç değerinin tespit ettirilmesi ve
buğdayı eken Ģahsa rayiç değerini; ĠĢletmenin emanet hesaba yatırtılması istenilmeli ve C.Savcılığından
132/6. madde uyarınca, bu konuda talepte bulunulmalıdır. Mahkeme aĢamasında da, rayiç değerin
müsaderesine karar verilmesi istenmelidir. Müsadere kararı ilgili mahkemece TCK. 54 ve devam eden
maddeleri gereği karar verilir.
Ormanlık alan üzerine yapılan ve Müsaderesine karar verilen bina, vs. çeĢitli tesislerin Orman Genel
Müdürlüğünce, aynen muhafaza edilebileceği gibi, ihtiyaç görüldüğünde ormancılık ve diğer kamu
hizmetlerinde de kullanılabilir‖ ifadesi getirilmiĢtir. Orman Genel Müdürlüğünün aynen muhafaza veya
ormancılık, diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir emri yoksa ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle
karar infaz olunur.
93/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Müsadere kararı verilen Devlet Ormanlarında bulunan bina vs. Tesislerin Orman Genel Müdürlüğünce,
uygun gördüğü Ģekilden baĢka Ģekilde KULLANANLAR ve amaç dıĢı kullanılmasına izin veren
ĠLGĠLĠLER 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
Müsadere kararı bulunan yapılarla ilgili amaç dıĢı kullanılma halinde; yasanın bu maddesi ihlal
edilmektedir.
ORMAN ÜRÜNLERĠNĠ ĠġLEYECEK ORMAN HUDUTLARI
ĠÇĠNDE veya ORMAN
HUDUTLARINA 1 KM. ye KADAR TAġ-KUM VE TOPRAK; 4 KM.ye KADAR Hızar-ġerit
Kurulması, ve kireç , kömür, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi iĢletilmesinde AĞAÇ kullanılan
ocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı
olup, ĠZĠNSĠZ HER ÇEġĠT FABRĠKA KURULMASI SUÇTUR (O.K.18., 14/ C-E ve 94.md)
YENĠ YASA
Madde 94 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/201 md.)
Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve Ģeritlerle, kireç,
terebentin, katran, sakız, 92 nci madde kapsamı dıĢında kalan taĢ, kömür, toprak ve buna benzer ocaklar ile
balık üretim tesislerini orman sınırları içinde izinsiz kuranlar, 91 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere
altı aydan iki yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bunların
iĢletilmesi men edilerek tesislerin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsaderesine hükmolunur.
Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiili orman sınırları dıĢında iĢleyenlere
bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir ve bunların iĢletilmesi yasaklanır.
Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (C) ve (E) bentlerinde yazılı fiilleri iĢleyenlere yüz Türk Lirası idarî para
cezası verilir.
( Madde 18 – (Degişik : 23/9/1983 - 2896/11 md.)
Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; Devlet ormanları hudutları
içinde veya bu orman sınırlarına BİR KİLOMETREYE kadar olan yerlerde taş, kum ve toprak, DÖRT KİLOMETREYE kadar
olan yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç, kömur, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılan
ocakların açılması ve balık
üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ruhsatname alınması
ve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır.
Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj havzalarında birinci
fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.)
(Madde 14 – Devlet ormanlarında:
……..
C) (Değişik : 3/11/1988 - 3493/1 md) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai
nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;
E) (Ek : 3/11/1988 - 3493/1 md) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak;
Yasaktır.)
94/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
18. madde ile yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve Ģeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92.
madde kapsamı dıĢında kalan taĢ, kömür, toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerini orman
içinde ĠZĠNSĠZ kuranlar,91. madde hükümleri saklı kalmak üzere 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve beĢ bin güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
ĠĢletmeden men edilme hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm, Mahkemece tesisin müsaderesine karar
verilinceye, kadar ĠĢletme ġefince 5326 Sayılı Yasanın 16/2.madde kapsamında verilen yetki gereği;
alınacak bir tedbirdir. ĠĢletme ġefliğince verilen Ġdari Yaptırım Kararılarına dair bir dosyanın da olması
gerekmekte, Ġdari yaptırım kararı ile ĠĢletmeden Men cezası verecektir. Verilen karara sulh Ceza
Mahkemesinde 15 günlük itiraz süresi olup, aynı zaman süresi sonunda da kesinleĢecektir. Ve uygulanmak
üzere ocak mühürlenmek suretiyle kapanmalıdır.
Bu maddede 91.madde hükümleri saklı kalmak üzere denilmekle, eğer Ģüpheli taĢ, kömür, toprak ve
buna benzer ocak açarken balık üretim tesisi kurarken dikiliden emval kesmiĢ ise ayrıca bu suçtan da
cezalandırılacağını ifade etmektedir. Suç tutanağında bu hususta dikkatli olunacaktır.
94/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Bu kanunun 18. maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiili, ORMAN SINIRLARI DIġINDA
iĢleyenlere, ORMAN ĠġLETME ġEFĠ TARAFINDAN 1232.-TL dan 12.327.-TL sına kadar idari para
cezası verilir ve bunların iĢletilmesi yasaklanır.
Suç tutanağı düzenlenerek ve fiilin iĢlendiği yer orman tahdit haritasında, orman sınırlaması
yapılmamıĢsa amenajman- gizli memleket haritasında yerin gösterilmesi de gerekmektedir.
94/2.maddesinde, değiĢen oranlarda ĠĢletme ġefine idari para cezası ve iĢletmeden yasaklama cezası
verilmesine dair hüküm getirilmiĢtir. Bu cezalar Ġdari para cezası olduğu için alt ve üst sınırı belirleme
yetkisi ĠĢletme ġefine aittir.
5- ORMANDAN ĠZĠNSĠZ HER TÜRLÜ ÜRÜN TOPLAMAK- KENDĠ ĠHTĠYACI ĠÇĠN
KUM-TOPRAK-ÇAKIL ÇIKARMAK SUÇTUR
94/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
14.maddenin C bendine göre, Devlet ormanlarından Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeĢit orman örtüsü,
mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek; E bendine göre, Ticaret
amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak; Yasaktır.
Yukarıdaki fiillerin iĢlenmesi halinde ĠġLETME ġEFĠNCE bu kanunun 111/a. Maddesi gereğince,
122,00.-Türk lirası Ġdari Para Cezası verilmesi gerekmektedir.
ORMANLARA ĠZĠNSĠZ HAYVAN SOKMA (OTLATMA) (O.K.19.ve 95. md.)
YENĠ YASA
Madde 95 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/202 md.)
Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hayvan sokanlarla, ormana baĢı
boĢ hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçi için altı Türk Lirası, büyükbaĢ hayvanların beheri için üç
Türk Lirası, küçükbaĢ hayvanların beheri için bir Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu suretle verilecek idarî para cezası yirmi Türk Lirasından az olamaz.
Ormanlara izinsiz hayvan sokma fiilini, fiilin iĢlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu köyde
oturanlar dıĢındakilerin iĢlemesi hâlinde, yukarıdaki cezalar iki kat artırılır.
YanmıĢ orman sahaları ile alelumum gençleĢtirme sahalarına, gençleĢtirmeye tefriki tarihinden
itibaren onbeĢ sene içinde hayvan sokulması veya baĢıboĢ bırakılmak yüzünden girmesi hâlinde yukarıda
yazılı cezalar iki kat tatbik olunur.
Madde 19 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/12 md.)
Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasaktır. (Değişik ikinci cümle: 13/2/2011-6111/182 md.)
Ancak, kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlarında; orman
idaresince tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde hayvan otlatılmasına izin verilebilir.
Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların ve hayvan türlerinin belirlenmesi ile otlatma zamanı
ve süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiç bir surette
hayvan otlatılamaz.
95/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Bu kanunun 19. maddesine aykırı olarak ormanlarda hayvan otlatılması yasaktır.Ormanlarda Kıl
keçisi-BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ hayvanların Ġzinsiz otlatılması, suçunu iĢleyenlere 95/1. maddede öngörülen
ve otlatılan havyan adedince idari para cezası verilmelidir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17/7. maddesine
göre 95. ve 97. maddedeki cezalar NĠSPĠ PARA CEZASI olduğundan, Yeniden Değerleme Oranına göre
her yıl artırılamazlar. Kanunda yazıldığı miktarı ile idari para cezası verilecektir.
Ġdari Para cezalarının artırımında, Yeniden Değerleme oranlarının uygulanacağı yönündeki 6831
Sayılı yasanın EK-7.maddesi, 5728 S.Kanunun ―u‖ maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmıĢtır. 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu 17/7. maddesine göre 95. ve 97. maddedeki cezalar NĠSPĠ PARA CEZASI olduğundan,
YENĠDEN DEĞERLEME ORANI UYGULANARAK ARTIRILAMAZLAR. Kanunda yazıldığı miktarı ile
idari para cezası verilecektir.
95/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Otlatma suçu nedeniyle verilecek ceza da, hayvan sayısı az olsa bile en az verilecek idari para cezası
20.-TL sı olmalıdır.
95/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Bu fıkrada, suçu iĢleyenlerde özellik aranmaktadır. Suçun iĢlendiği ORMAN ĠÇĠ KÖYÜ
NÜFUSUNDA KAYITLI DEĞĠLSE VE O KÖYDE DE OTURMUYORSA yukarıda belirtilen para
cezaları 2 kat arttırılacaktır.(1+2=3 yani otlatılan hayvan kıl keçisi ise 6+12 TL=18.-TL idari para cezası
verilecek) . En az verilecek para cezası 60,00.-TL dır.
95/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
95/4.madde de ise, YanmıĢ orman sahaları ile alelumum gençleĢtirme sahalarına, gençleĢtirmeye
tefriki tarihinden itibaren on beĢ sene içinde hayvan sokulması veya baĢıboĢ bırakılmak yüzünden girmesi
hâlinde yukarıda yazılı cezalar iki kat tatbik olunur. (1+1=2 )
Bu maddede ormanlık sahanın YanmıĢ orman sahası mı, gençleĢtirme sahası mı olduğu
önemlidir.
OTLATMA- Örnek Ġdari Yaptırım Kararı
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Güdül Orman iĢletme ġefliği
ĠDARĠ YAPTIRIM KARARI
Sayı
: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/
Karar No: 2011/
Ġdari yaptırım.
30.04.2011
Kabahati ĠĢleyen
T.C.No ve Adı Soyadı : …… …. ……….
Kabahatin ĠĢlendiği
Tarih ve Yer
: 20.04.2011- …… köyü ….. mevkii – Güdül
Ġdari Yaptırım nedeni
Kabahat Konusu
: 6831 S.Y.nın 95/3. maddesine aykırılık.( Ġzinsiz hayvan otlatmak)
OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar):
Yukarıda açık kimliği yazılı Kabahatli……….nin 20.04.2011 tarihinde Devlet Ormanı Güdül Serisi
………….. mevkiinde Orman Kadastrosu kesinleĢmiĢ …… nolu orman bölmesinde sara sahibi olduğu
koyunlarını, Orman Kanununa aykırı Ģekilde, izinsiz otlatırken yakalanmıĢ ve hakkında …./…/… tarih ….
Sayılı suç tutanağı düzenlenmiĢtir.
Kabahatli ……. nin …… orman içi köyü nüfusunda kayıtlı olmayıp orman içi köyünde de
oturmadığı ekli nüfus kaydı ile de anlaĢılmaktadır.
Kabahatli alınan beyanında, koyunlarını otlatacak baĢka saha olmadığını ve bu nedenle Ġdareden
herhangi bir izin almaksızın burada otlattığını kabul etmektedir. Otlatılan Koyunların 170 adet olduğu tespit
edilmiĢtir.
Kabahatlinin eyleminin 6831 Sayılı yasanın 95/3. maddesine aykırılık oluĢturan eylemi nedeniyle,
aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararı vermek tarafımızca uygun görülmüĢtür.
KARAR
:
1- Yukarıda yazılı Kabahatlinin, 6831 S.Y.nın 95/3. maddesi uyarınca, hakkında 510,00.-TL Ġdari
Para Cezası yaptırımının uygulanmasına;
2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadan
önce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (1.540,75.-TL nin)
indirilmesi ile sonra kalan 382,50.-TL nin GÜDÜL MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE,
3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük sürenin
geçmesinden sonra), 510,00.-TL olarak, Güdül Mal Müdürlüğüne ödemeniz,
4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1 yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;
ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemek
koĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,
kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletme
Müdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir)
5- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde GÜDÜL SULH CEZA MAHKEMESĠNE
itiraz hakkının bulunduğuna,
6- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Güdül Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesi
gerektiğini,
7- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın
kesinleĢmesine,
8- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde Güdül Mal
Müdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarınca hakkınızda,
takibata geçileceğini,
Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 16., 17.,18.,22., ve 25. maddeleri gereğince karar
verilmiĢtir. 30.04.2011
Güdül Orman ĠĢletme ġefi
Ġmza
Devlet Ormanları Ġçinde bulunan Yaylak, kıĢlak ve otlaklarla Sulama yerlerine hakları olanların
gösterilecek yollardan geçmesi ile , DIġARIDAN toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulması ile
ilgili planlara aykırı GĠRMEK. (O.K. 20.-21. ve 96.md.)
YENĠ YASA
Madde 96 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/203 md.)
Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenlere yüz yirmi Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
(Madde 20 – Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklarla sulama yerlerinde hakları
olanlardan buralara hayvanlariyle yahut hayvansız olarak girip çıkmak istiyenler; bu yerlere orman
idaresinin göstereceği yollardan geçmeye ve ormanlara zarar vermemeye matuf tedbirlere riayete
mecburdurlar.
Madde 21 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/13 md.)
Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup
otlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır.
Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme müdürlüklerince tasdik olunur.)
Orman içinde yaylak, kıĢlak ve otlaklarla, sulama yerlerinde hakları olanların orman içine ne Ģekilde
girecekleri idarece belirlenmiĢse, bu yollar haricinde geçilmeyerek ormana zarar verilmiĢse, Ceza
OTLATMA dan değil bu kanunun 96. maddesinden düzenlenecek. Tek bir ceza verilecek o da 2011 yılı için
146,00.-TL dir.
Ġdarece hazırlanan TOPLU OTLATMA PLANLARI na aykırı Ģekilde hayvan sokulup otlatılması otlatma
suçuna değil, yasanın bu maddesine aykırılık teĢkil eder.
Damgalanan AĞAÇLARI tespit edilen HADDEN DAHA YÜKSEKTEN KESMEK ve DAMGA
ÇEKĠÇLERĠNĠ TAKLĠT ETMEYE VEYA KULLANMAK. (O.K.27. ve 97.maddesi ve TCK.202.md.)
YENĠ YASA
Madde 97 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/204 md.)
Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince tespit edilen Ģekilde dip kütükte
bırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenlere kesilen her ağaç için altmıĢ
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu Kanunun 27 nci maddesinde yazılı damga çekiçlerini taklit edenler veya taklit fiiline iĢtirak etmeksizin
kullananlar Türk Ceza Kanununun 202 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılırlar.
(Madde 27 – (Değişik birinci fıkra : 23/9/1983 - 2896/17 md.) Devlet ormanlarından kesilecek veya
herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin
kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin kesim, imal, toplama, koruma ve
satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve
esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur.
(Değişik ikinci fıkra: 5/11/2003-4999/8 md.)
Damga çekiçleri dört çeşit olup şekilleri, bu Kanuna bağlı levhada tespit edilmiştir. Bu
çekiçlerin yetkililerden başkası tarafından kullanılması yasaktır.
(Değişik üçüncü fıkra: 5/11/2003-4999/8 md.)Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre damgaya tâbi iken damgasız, nakliye
tezkeresine tâbi iken nakliye tezkeresiz, faturaya tâbi iken faturasız veya sevk irsaliyesiz olan orman emvali kaçak sayılır. Fatura veya sevk
irsaliyesinin nakliye tezkeresi yerine geçerli sayılabilmesi için dayandığı nakliye tezkeresinin asgari olarak cilt, sayfa ve tarih bilgilerini
taşıması gerekir.)
OK 97.md. ile belirtilen hadden daha yükte kesenlere, HER BĠR AĞAÇ için 60.-TL ĠĢletme ġefince
idari para cezası verilecektir. Bu ceza da Kabahatler kanunu 17/7. maddesi kapsamında kadar NĠSBĠ PARA
CEZASIDIR. Kanunda gösterildiği gibi her bir ağaç için 60,00.-TL idari para cezası verilecek, Yeniden
değerleme oranına göre her yıl artırılamayacak.
97/2.fıkrasına göre de damga çekici taklit eden ve taklit etmeksizin kullananlara TCK.nun
202.maddesi uyarınca Mühürde sahtecilik suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar ceza verilmesi öngörülmektedir.
Zati Ġhtiyacı, köy müĢterek ĠHTĠYACINI
ÇIKARMAK.(O.K.31.,32.,33. ve 98.md.)
YERĠNDE
KULLANMAMAK
ve
ELDEN
YENĠ YASA
Madde 98 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/205 md.)
31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre, köylülere zati ihtiyaçları ile köy müĢterek
ihtiyaçları için verilen yapacak orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun elden
çıkaranlar, bunları veriliĢ gayesine uygun kullanmayanlar, yirmi günden az olmamak üzere adlî para
cezasıyla cezalandırılır.
Zati ihtiyaç emvali amacına uygun olarak kullanmayıp da, satanlara veya bağıĢlayanlar veya idareden izin
almadan baĢka yerle nakledenlerin cezalandırılacakları hükme bağlanmıĢtır.
Suçun oluĢması için, vatandaĢlara verilen zati ve müĢterek emvalin, bu iĢte kullanılmayarak,
BaĢkasına satılması,
Hibe edilmesi
Orman idaresinden izin almadan imal maksadıyla baĢka yere nakledilmesi, biçimindeki eylemlerin
gerçekleĢmiĢ olması gerekir. Böylece kanun koyucu ekonomik bakımından zayıf durumda bulunan orman
içi köylülerini koruma amacı güderek köylünün elinden malını alanları cezalandırmak amacını gütmüĢtür.
Adli para cezası öngörülmüĢ.C.Savcılığınca verilebilecek bir ceza. Önceki kanuna göre cezalar azaltılmıĢtır.
O.K. 37.maddesindeki tedbir ve Ģartlara riayet etmemek.( Her nevi orman ürün ve artıklarını tayin
olunan mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmak üzere kooperatiflere veya iĢyerindekilere veya
civar köylülerce tarife bedeli ödenme Ģartıyla izin verilebilir. Zararlı ağaççıkların ormandan
çıkarılmasına karar verilebilir…) ORMAN ÜRÜN ve ARTIKLARI ĠÇĠN TEDBĠR VS.UYMAMA
(O.K.37. ve 99.md)
YENĠ YASA
Madde 99 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/206 md.)
37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve Ģartlara riayet etmeyenlere ikiyüz Türk Lirası
idarî para cezası verilir.
(Madde 37 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/25 md.)
Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim programına
alınmış orman ürünlerinin dışındaki her nevi orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve süreler
içinde toplayıp çıkarmaları için, öncelik sırasına göre 40 ıncı maddede belirlenen orman köylerini
kalkındırma kooperatiflerine veya işyerindeki veya civarındaki köylülere ilanen duyurulmak suretiyle ve
tarife bedelini ödemeleri şartıyla izin verilir.
Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya iş güçlerinin yeterli
bulunmamasının tespit ve tevsiki halinde, bu ürün ve artıkların diğer isteklilerce toplanıp çıkarılmasına aynı
şartlarla izin verilebilir veya orman idaresince istihsal olunup satılabilir.
Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaççıklar ve kökler ile diğer orman
zararlılarının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak
ormandan çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden
para alınmaz.)
ORMAN ÜRÜNLERĠNE VERĠLECEK TAġIMA BELGELERĠNE AĠT YÖNETMELĠK
Toplanması Ġzne Bağlı Odun DıĢı Ürünler
Madde 33 — Odun dışı ürünlerin toplanması aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Toplanması 6831 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile orman idaresinin iznine tabi tutulan odun dışı ürünlerin ormandan
çıkarılması ve taşınması nakliye tezkeresi alınmasına bağlıdır.
b) Odun dışı ürünlerin şekil değişikliğinden sonra elde edilen ürünlere ayrıca nakliye tezkeresi düzenlenmez. Ancak, odun dışı
ürünler ve bunların şekil değişikliğinden elde edilen mamullerinin yurt içi taşımaları ile depo, fabrika ve imalathanelerde
yapılacak sondaj kontrollerde mal sahipleri ilk düzenlenen nakliye tezkerelerini ibraz etmek zorundadırlar.
c) Sahipli arazilerden elde edilen odun dışı ürünler muhtarlıktan alınacak belge ile taşınabilir.
Bu maddede 37. maddede belirtilen yıllık üretim programına alınmıĢ yapacak nitelikli emval ile
yakacak odun, reçine, sağla yağı, çıra ve ĢimĢir gibi ürünler dıĢında kalan her nevi orman ürün ve artıklarını
tarife bedelini ödemeleri Ģartıyla belirtilen mıntıka ve süreler içerisinde ormandan toplayıp çıkarmalarına
izin verilenlerle, ormana zararlı bitkilerle, kökleri verilecek izin üzerine bedelsiz olarak ormandan
çıkaracakların, belirtilip, gösterilecek tedbir ve Ģartlara riayet etmemeleri halinde cezalandırılacakları
belirtilmiĢtir. O.K.nun 99.maddesinde ĠĢletme ġefliğince verilecek temel ceza belirlenmiĢtir her yıl yeniden
değerleme oranında arttırıldığı için 2011 yılı için 245,00.-TL ye çıkarılmıĢtır.
HER ÇEġĠT ORMAN EMVALĠNĠ NAKLĠYE TEZKERESĠZ,FATURASIZ VEYA
SEVK ĠRSALĠYESĠZ , DAMGAYA TABĠ ĠSE DAMGASIZ NAKLETMEK. (O.K. 41.
100/4. ve 108.md.)
YENĠ YASA
Madde 100 – (DeğiĢik : 23/9/1983 - 2896/45 md.)
(DeğiĢik birinci fıkra:5/11/2003-4999/12 md.)
41 inci maddeye aykırı olarak her çeĢit orman emvalini nakliye tezkeresiz, faturasız veya sevk irsaliyesiz,
damgaya tâbi olanları damgasız olarak nakledenler 108 inci madde gereğince cezalandırılır.
Nakliye tezkeresini değiĢtirmeksizin ağaç,odun,kömür ve diğer orman mahsullerini taĢıyanların
malları, kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen Ģekilde alıkonulur. Kaçak
olmadığı ve nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal taĢıyana teslim edilerek
nakliyesi verilir.
Malların kaçak olduğu anlaĢılırsa 108 inci madde hükmü tatbik olunur.
(DeğiĢik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/207 md.) Nakliye tezkeresini değiĢtirmeden nakliyat
yapanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman
emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenlere beĢyüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
(Madde 41 –(Değişik birinci fıkra: 5/11/2003-4999/9 md.) Herhangi bir suretle satışı yapılmış orman
emvali, bedeli ödenmeden veya karşılığı banka teminat mektubu veya Devlet tahvili temin edilmeden,
damgaya tâbi olanlar damgalanmadan ve gayri mamûl orman emvali nakliye tezkeresi alınmadan, yarı
mamûl ve mamûl orman emvali fatura veya sevk irsaliyesi olmaksızın nakledilemez. Bunlar için
düzenlenecek belgelerde emvalin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, miktarı, bedeli, hareket tarihi ve saati ile
mesafe dikkate alınarak tanınan geçerlilik süresi gösterilir.
Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği yere ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre müddetli
olarak verilir.
Malın ilk götürüldüğü yerlerden başka yerlere taşınmasında, taşıyanın eski nakliyeyi mal mevcuduna
göre yeniletmesi lazımdır.
(Değişik dördüncü fıkra: 5/11/2003-4999/9 md.) Orman emvali; adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı,
bedeli, hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibarıyla ibraz olunan nakliye tezkeresi, fatura veya sevk
irsaliyesine uyduğu ve damgaya tâbi olanlar damgalı bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen yüzde on
ve veznen yüzde onbeşine kadar çıkacak fazlalık için, nakliye tezkeresi, fatura veya sevk irsaliyesinde yazılı
satış bedeli üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde on fazlası alınarak serbest bırakılır.
Yukarıdaki hadleri aşan miktar, bütün fazlalığa şamil olmak üzere kaçak sayılarak idarece müsadere
olunur.)
ORMAN ÜRÜNLERĠNE VERĠLECEK TAġIMA BELGELERĠNE AĠT YÖNETMELĠK
Tezkere DeğiĢtirilmesi ve DeğiĢtirilmeden TaĢıma
Madde 25 — DeğiĢikliğe tabi tutulmayan gayri mamul ürünlerin; nakliye tezkeresinde yazılı ilk götürüldüğü yerden baĢka yere
taĢınmasında taĢıyıcının eski nakliye tezkeresini ürün mevcuduna göre yeniletmesi ve bu maksatla elindeki nakliye tezkeresine
müsteniden yeni nakliye tezkeresi alması mecburidir.
Tezkeresini değiĢtirmeksizin orman ürünü taĢıyanların ürünleri kaçak olup olmadığını incelemek üzere alıkonulur. Kaçak
olmadığı ve tezkeresinin değiĢtirilmediği anlaĢılırsa alıkonulan ürünler sahibine teslim edilerek götürülmek istenilen yer için yeni
nakliye tezkeresi verilir. Kaçak olduğu anlaĢılan ürünler hakkında 6831 sayılı Kanunun 91 nci maddesi hükmüne göre iĢlem
yapılır. Tezkeresi değiĢtirilmeden taĢıma yapılan ürünlerden dolayı 6831 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin son fıkrası hükmü
gereğince failleri hakkında takibata giriĢilir.
Aynı TaĢıma Belgeleri ile Birden Fazla TaĢıma
Madde 26 — Aynı nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesi ile birden fazla taĢındığı anlaĢılan ürünler zapt olunur. Bu ürünlerin
failleri hakkında gerekli kovuĢturma yapılır.
Nakliye Tezkeresinin veya Sevk Ġrsaliyesinin Zayi Olduğu Ġddiası
Madde 27 — Bir yerden baĢka bir yere taĢınan ürünlere ait nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyesinin zayi olduğu iddia olunursa
iddianın doğruluğu tahakkuk edinceye kadar bu ürünler bulunduğu yerde alıkonulur.
Tahkikat sonunda bunların taĢınması için ürünün çıktığı yerden usulüne göre nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesinin verildiği
ibraz edilirse sahibine iade edilir. Aksi halde zapt olunarak failleri hakkında duruma göre 6831 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi
veya genel hükümler uygulanır.
Orman Ürünlerinin Denetimi
Madde 28 — 6831 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince orman memurları; orman ürünlerini iĢleyenleri, taĢıyanları,
bulunduranları, kullananları, satanları ve satın alanları denetler ve bu denetimlerde orman emvalinin; sevk irsaliyesine müstenit
olan nakliye tezkerelerindeki ebat, cins ve miktarlarına uygunluğunu, satın alanların ve satanların, bulunduranların ve
kullananların yasal yollardan temin edip etmediklerini kontrol ederler ve 6831 sayılı Kanuna aykırı eylem yapıldığı tespit
edildiğinde gerekli yasal iĢlemi yaparlar.
100/1. fıkrada emval kaçak, yani ormandan kanuni yollarla temin edildiği belirlenemeyen orman malıdır.
Emvalin kaçak olmadığı, menĢeinin belirli olduğu, kanuni yollarla elde edildiği tespit edilirse, bunların nakilleri
108/1. madde kapsamında değerlendirilmez. MenĢei belirli emvalin nakliyesiz olarak nakledilmesi 100/4. madde
kapsamında kalır.
100/4.madde 1.CÜMLESĠ gereği NAKLĠYE TEZKERESĠNĠ DEĞĠġTĠRMEDEN nakliyat yapanlara 1.232.TL idari para cezası verilir. Örneğin 37. madde uyarınca orman ürün ve artıklarının toplanması için izin verilen ve
bedel karĢılığı civar köylülere satılan odunların; nakliyelerinin kesildiği köyden baĢka bir yere nakliye tezkeresi
olmaksızın götürülmesi halinde BUMADDE UYARINCA 2011 yılı için 1232,00.-TL idari para cezası
uygulanmalıdır.
Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini, damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine
götürenlere 616.-TL idari para cezası verilir. ĠĢletme ġefince verilecek idari para cezalarındandır.
ÖZEL ORMANLARIN HUDUTLARINI BELĠRLEMEMEK.(O.K. 50. ve 101.md.)
YENĠ YASA
Madde 101 – (DeğiĢik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/208 md.) Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden
itibaren iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı iĢaretlerle ormanların hudutlarını belli etmeyen hususi orman
sahiplerine beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/208 md.) Orman sahipleri bu cezanın kesinleĢmesinden sonra bir yıl
içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise bunlara onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Son hükmün infazından itibaren 1 yıl içinde tahdit muamelesi yine yapılmadığı takdirde masrafı
bilahare orman sahibinden alınmak üzere bu muamele orman, idaresi tarafından yapılabilir.
(Madde 50 – Hususi orman sahipleri, bu kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre tayin olunan orman
hudutlarına Ziraat Vekaletince tesbit edilecek işaretleri koymaya mecburdurlar.)
Özel Orman sahipleri orman hudutlarını yazılı tebligatın yapılmasından sonra 2 yıl içerisinde
HUDUTLARINI belli etmek zorundadırlar. Hudut sınırlandırılması yapılmazsa ĠĢletme ġefince 6163,00.-TL
idari para cezası verilir. Bu cezanın ilgili tebliğ edilerek kesinleĢmesinden itibaren 1 yıl içinde tekrar
hudutlarını belli etmezlerse, bu seferde 10.000,00.-TL idari para cezası verilir.
3üncü yıl sonunda, para cezaları verildiği halde sınırlandırma yapılmazsa, Orman Ġdaresi masrafları
özel orman sahiplerinden alınmak üzere kendisi sınırlama yapabilir.
ÖZEL ORMANLARDA YAPILMASI GEREKEN (Ormanın geliĢtirilmesi, ağaçlandırılması,
Hastalıklarla mücadele gibi yapılması gerekli iĢler) ĠġLERĠ YAPMAMAK. (O.K.51.ve 102.md)
YENĠ YASA
Madde 102 – (DeğiĢik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/209 md.) 51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve
tasdik olunan orman amenajman planlarında ormanın imarı, geliĢtirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık
ve haĢerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen iĢleri plan dairesinde ve verilen müddet
içinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan orman sahiplerine beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(Madde 51 – Hususi ormanlar, sahipleri tarafından yaptırılıp orman idaresince tasdik olunacak harita ve
amenajman planlarına göre işletilir ve idare olunur. Bu plana riayeti orman idaresi kontrol eder. Tayin
olunacak müddet içinde bu planları yaptırıp tasdik ettirmeyenlerin harita ve amenajman planları orman
idaresince yapılır ve masrafı iki yılda ve dört müsavi taksitte kendilerinden alınır.)
Özel orman sahiplerinin, 51.madde gereğince ormanlarına yaptırılacak harita ve amenajman
planlarına göre iĢletmemesi, haĢere ve böceklerle mücadele gibi iĢleri planda gösterildiği gibi yapmama,
halinde ĠĢletme ġefince kendisine 2011 yılındaki suçlar için, 6.163,00.-TL idari para cezası verileceği
konusunda yaptırımı içermektedir.
ORMAN AĞACI TOHUMLARININ MENġE ġAHADATNAMESĠ VERĠLMĠġ
TOHUMLARDAN OLMASI ġARTTIR. Yurt dıĢına sevki ile ithali halinde menĢe
Ģahadetnameleri için Ġlgili Orman Ġdaresince izinini almamak.
DEVLET VEYA KĠME AĠT OLURSA OLSUN, TOHUMLAMA ALANLARI ĠLE FĠDELĠKLERDE
ve ORMAN YETĠġTĠRME ALANLARINDA Girmek suretiyle veya HAYVAN SOKULMAK
SURETĠYLE ZARAR VERMEK. (O.K. 67. ve 103.md.)
YENĠ YASA
Madde 103 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/210 md.)
67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Devlet
veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiĢtirme veya orman boĢluğu ile göçük, devrik ve heyelan
gibi hâllerle meydana gelen açıklıkları doldurmak veya satıĢ maksadıyla iĢlenen sahalarda geçici olmak
kaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir Ģekilde veya hayvan sokulması veya girmesi
suretiyle orman yetiĢtirme alanlarında zarara sebebiyet verenlere üçbin, diğer alanlarda zarara sebebiyet
verenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(Madde 67 – Devlete ait fidanlıklarla diğer fidanlıklarda kullanılacak veya orman yetiştirmek maksadıyla
ekilecek orman ağacı tohumlarının, orman idaresinin kontrolü altında toplanmış, muayene edilmiş ve menşe
şahadetnamesi (Sertifika) verilmiş tohumlardan olması şarttır.
Orman fidanlıklarından yurt dışına sevk edilecek fidanlarla, orman ağacı tohumlarına orman
idaresince bir menşe şahadetnamesi (Sertifika) verilir. Yabancı memleketlerden ithal edilecek orman ağacı
fidanları ile tohumlarının cins, nevi ve sair hususlarını belirten menşe şahadetnameleri (Sertifika) alakalı
orman idaresince incelendikten sonra giriş izni verilir.
Orman fidanlığı kuracak hususi müteşebbislere Orman Umum Müdürlüğünce parasız tohum
verilebilir)
103/1. cümle ; 67.madde hükümlerine aykırı hareket edenlere 2011 yılı için 1.232,00.-TL idari para cezası
iĢletme ġefince verilir.
103/2. cümle; Orman BoĢluklarını, göçük,devrik ve heyelan gibi hallerle oluĢan açıklıkları doldurmak
yasaktır.satıĢ maksadıyla iĢlenen sahalara, tohumlama alanları ile fideliklere herhangi bir Ģekilde hayvan
sokulması yasaktır. Aykırı fiiller hakkında ĠĢletme Ģefince 3.697,00.-TL idari para cezası verilir.
103/3.cümle; Diğer alanlarda zarara sebebiyet verenlere 1.232,00.-TL para cezası verilir.
ORMAN ĠÇĠNDE VEYA YAKININDA ATEġ VE YANGIN BELĠRTĠSĠNĠ, ORMAN
ĠDARESĠNE-EN YAKIN MUHTARLIĞA-JANDARMA DAĠRELERĠNE VEYA
MÜLKĠ AMĠRLERĠNE DERHAL HABER VERMEMEK. (O.K.68. ve 104.md.)
ORMAN ĠDARESĠNE AĠT TELEFON ġEBESĠ-TESĠSLERĠ ĠLE HER TÜRLÜ ALETLERĠNE
ZARAR VERENLER (O.K.104.md.ve TCK. 152.md.)
YENĠ YASA
Madde 104 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/211 md.)
68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Orman idaresine ait telefon Ģebekesi ve tesislerine her türlü alet ve malzemesine zarar verenler Türk Ceza Kanununun
152 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince cezalandırılırlar.
Bu suç Mayıs ayı baĢından Kasım ayı sonuna kadar devam eden yangın mevsiminde iĢlenirse ceza iki katına çıkarılır.
(Madde 68 – Ormanların içinde veya yakınında ateş ve yangın belirtisi görenler bunu derhal orman
idaresine veya en yakın muhtarlığa, jandarma dairelerine veya mülkiye amirlerine haber vermeye
mecburdurlar.
Yangın ihbarında Devlete ait her türlü askeri ve mülki haberleşme vasıtalarından derhal ve parasız
olarak faydalanılır.
PTT merkezleriyle, demiryolları istasyonlarından çekilen yangın ihbarına ait telgraflarla yangının
seyrini bildiren ve yangın hakkındaki yardım taleplerini ve söndürülmesine ait direktifleri ihtiva eden
telgraflardan ve aynı hususlara taalluk eden telefon muhaberatından ücret alınmaz.
Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağlamak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule ve
kulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşkilatının kuruluş merkezleri arasında orman idaresince gerektiği
yerlerde telefon devreleri ve İcra Vekilleri Heyeti kararıyla ruhsat almak suretiyle telsiz alıcı ve verici
istasyonları tesis olunur.
Telefon devreleri PTT İdaresi santrallerine ve PTT İdaresinin santrali olmayan yerlerde jandarma
santrallerine bağlanabilir.
PTT santrallerine bağlı olanlar hariç olmak üzere hususi telefon hatları için hiçbir ücret, resim,
vergi ve ruhsat parası verilmez.)
104.md. si , Orman içindeki yangını görüp haber vermeyenler 6 aya kadar hapis cezası ile
cezalandırılıyor.
Orman idaresi telefon Ģebekesi ve tesislerine zarar verenlerin TCK 152.md. uyarınca kamu malına
zarar vermek suçundan cezalandırılacaklarını belirtiyor.
Eski kanunda yangın mevsimi kabul edilen Haziran ayı baĢı ve ekim ayı sonu değiĢtirilmiĢ, Mayıs
baĢı Kasım ayı sonuna kadar yangın mevsimi kabul edilmiĢtir.
Orman idaresine ait telefon Ģebekesi, tesisleri ile her türlü aletine zarar verenler bu eylemi yangın
mevsiminde iĢlerlerse cezaları iki katına çıkarılacaktır.
ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRMEKLE GÖREVLĠ OLDUKLARI HALDE SÖNDÜRMEYE
GĠTMEMEK VEYA ÇALIġMAMAK. (O.K.69. ve 105/1.md.)
ORMAN YANGININI SÖNDÜRMEK ÜZERE, 69. maddede yazılı kiĢiler ve Orman TeĢkilatında
görevlilerin YARDIM GÖNDERMEMEK VE ALAKA GÖSTERMEMEK (O.K. 105/2. ve TCK.
170.md.)
YENĠ YASA
Madde 105 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/212 md.)
69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve orman
teĢkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî mutat vasıtalarla ilan edilmesine
rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalıĢmayanlar ve verilen iĢi
yapmayanlar hakkında, mahallin en büyük mülkî amiri tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası
uygulanır.
Bu maddede yazılı memurlarla orman teĢkilatında vazifeli olanlardan yangın yerine yardım
göndermeyenlerle alaka göstermeyenler, Türk Ceza Kanununun 170 inci maddesinde tanımlanan suçu
ihmali davranıĢla iĢlemiĢ olmak dolayısıyla cezalandırılır.
(Madde 69 – Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını
doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberinde mevcut balta, kürek, kazma, testere gibi yangın söndürmeye
yarayacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar.
Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye kâfi gelmezse daha ilerdeki köy ve kasaba halkından
mükellef olanlar da yangın yerine gönderilirler. Aynı şekilde, vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köy
muhtarları ve civardaki asker ve jandarma birlik kumandanları bölgedeki orman başmüdürü ve onun lüzum
göstereceği orman memurları yangın mahalline yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeye mecburdurlar.
Yangın söndürülmesinde çalışanların bu yüzden hasara uğrayan zati eşya ve teçhizatını Devlet
ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda alakalıları tazmine mecburdurlar.
Bu maddenin tatbikatı hakkında Milli Müdafaa, Dâhiliye ve Ziraat Vekâletlerince bu kanunun neşri
tarihinden itibaren üç ay zarfında bir talimatname hazırlanır.)
MADDE ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA:
105.md. 69. maddesinde sayılan mükelleflerin yangın söndürmeye gitmemesi halinde ilgililer
hakkında kiĢi hakkında 2011 yılı rakamları ile 245,00.-TL idari para cezası Ġlgili ĠĢletme ġefi tarafından
verilecek ve Mülki amirce Ġdari para cezasının verilmesinin UYGUN görüldüğü onaylanmak suretiyle evrak
tamamlanması gerekmektedir.
Örnek idari yaptırım kararı:
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Beypazarı Orman ĠĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliği
Sayı: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/
Ġdari Yaptırım Karar No: 2011/
11.05.2011
ĠDARĠ YAPTIRIM KARARI
Kabahati ĠĢleyen
Adı Soyadı
: ……………-(T.C.No: …..) ….Açık kimliği ve adresi yazılacak.
Kabahatin ĠĢlendiği
Tarih ve Yer
: 20.04.2011- Beypazarı- …………. köyü
Ġdari Yaptırım nedeni
Kabahat Konusu
: 6831 S.Y.nın 105. maddesine aykırılık.(Orman yangınını söndürmemek)
OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar):
Olay tarihinde Kabahatli ………..‘ın Beypazarı ……. köyü …… mevkiindeki Devlet ormanı, orman
amenajman haritasının …….nolu bölmesinde, 20.04.2011 tarihinde saat:14.00 sıralarında orman yangını
çıkmıĢ. Çıkan orman yangınının söndürülmesi için Beypazarı ……. köyünde 18 yaĢını bitirip 50 yaĢını
doldurmayan erkek Ģahısların mükellef oldukları ve alet-edevatları ile yangını söndürmeye gelmeleri köy
muhtarlığınca ilan edilmiĢtir.
Orman K.nun 69. maddesi ―Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaĢını bitirip
50 yaĢını doldurmamıĢ bütün erkek nüfusu beraberinde mevcut balta, kürek, kazma, testere gibi yangın
söndürmeye yarayacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar.‖
Demektedir.
Civar köylü olan Kabahatli …………… ilan edilmiĢ olmasına rağmen, köy kahvesinde oturmaya
devam ederek, katılamayacağını da beyan ettiği, yangına gitmeye bedeni bir mazereti olmaksızın
katılmadığı , yaĢının 24 olduğu, yasada belirtilen yangın söndürme mükellefi olduğu,…………. Tarihli
tutanakla dinlenen tanık ……ve …… nın beyanlarından anlaĢılmıĢtır.
Kabahatlinin yukarıda belirtilen kabahati iĢlediği, tutanak kapsamı, orman kadastro haritası ve kendi
beyanı ile anlaĢılmıĢtır.
6831 sayılı yasanın 105/1. maddesinde bu eylemlerin Mahallin en büyük Mülki Amirince, 245,00.TL , Ġdari para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmektedir. Bu nedenlerle, Kabahatli hakkında aĢağıda
belirtildiği gibi idari yaptırım kararı verilmiĢtir.
KARAR
:
1- Yukarıda açık kimliği yazılı olan Kabahatli ……………………..‘ın, 6831 S.Y.nın 69. ve 105/1.
maddesi uyarınca, hakkında 245,00.-TL Ġdari Para Cezası yaptırımının uygulanmasına;
2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadan
önce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (61,25.-TL nin)
indirilmesi ile sonra kalan 183,75.-TL nin BEYPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE,
3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük sürenin
geçmesinden sonra), 250,00.-TL olarak, Beypazarı Mal Müdürlüğünüze ödemeniz,
4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;
ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemek
koĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,
kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletme
Müdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir)
5- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde BEYPAZARI SULH CEZA
MAHKEMESĠNE itiraz hakkının bulunduğuna,
6- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesi
gerektiğini,
7- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın
kesinleĢmesine,
9- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde Beypazarı Vergi
Dairesi Müdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarınca
hakkınızda, takibata geçileceğini,
Ġtirazı kabil olmak üzere, 6831 S.Y. 69.,105/1. ve Kabahatler Kanunu 16., 17.,18.,22., ve 25.
maddeleri gereğince karar verilmiĢtir. 11.05.2011
Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi
Ġmza
UYGUNDUR
. …/…./….
BEYPAZARI KAYMAKAMI
Ġmza
ORMAN YANGINLARI ĠÇĠN ÇEKĠLEN TELGRAFI ÇEKMEYE VE YERĠNE GÖNDERMEYE
TELGRAF MEMURLARI VE ĠSTASYON MEMURLARI GÖREVLĠDĠRLER. AYKIRILIK O.K.
72, ve 73. maddelerine aykırılık TCK.257.md.cezalandırılır. (O.K. 106 md.)
YENĠ YASA
Madde 106 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/213 md.)
Bu Kanunun 72 ve 73 üncü maddelerine muhalif hareket eden veya ettirenler Türk Ceza Kanununun 257 nci
maddesinin ikinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar.
(Madde 72 – Orman yangınları için çekilen bilumum telgrafları telgrafhane ve demiryolu istasyon
memurları derhal çekmeye ve telgrafı alan memurlar da bunu hemen mahalline göndermeye mecburdurlar.
Madde 73 – Mahalli Hükümetin veya orman memurlarının sevk kâğıdı üzerine istasyon memurları
yangını söndürmek üzere gidecek olanları asker tarifesiyle ve mahsubu bilahare yapılmak üzere yangına
civar olan mahalde indirmek şartıyla yolcu veya marşandiz katarıyla ve mümkün olan yerlerde hususi
katarla götürüp getirmeye mecburdurlar.)
106.md. ile 72 ve 73 maddelere aykırılık suçunu iĢleyenlere TCK.nun
257.md.uyarınca ―görevi
kötüye kullanma‖ suçundan ceza verileceğini açıklamaktadır.
HENÜZ SÖNMEMĠġ YANGIN TEHLĠKESĠ DEVAM EDEN ORMANA GĠRĠLMESĠ MÜLKĠ
AMĠRCE MEN EDĠLEBĠLĠR ĠġLERĠ OLANLARIN ĠġLERĠ TATĠL EDĠLEBĠLĠR. ORMANA
MEN EDĠLDĠĞĠ HALDE GĠRMEK. (O.K. 74.,107.md.)
YENĠ YASA
Madde 107 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/214 md.)
74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere mahallin en büyük mülkî amiri tarafından
Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre idarî para cezası verilir.
(Madde 74 – Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri,
kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş
olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü
işlerin tatilini emredebilirler.)
107.madde ile kuraklık veya yangın olup henüz söndürülmüĢ, yangın tehlikesinin geçmemiĢ olduğu
ve benzeri fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü
iĢlerin ertelenmesine; Mahallin en büyük mülki amirleri karar verilebilir. Ġdari para cezasının
KABAHATLER YASANININ 32.maddesinde gösterilen meblağ olduğu açıklanmaktadır. 74.maddeye
aykırılık suçlarında, verilecek 2011 yılı için Ġdari para cezası miktarı 122,00.-TL dır. ĠĢletme Ģefince
düzenlenecek Ġdari Yaptırım Karar tutanağı, Ġlçe Kaymakamınca onaya sunulmak suretiyle , Yukarıda 105.
madde ile ilgili verilen örnekteki, iĢlemin gerçekleĢtirilebilir olduğu düĢüncesindeyim.
KAÇAK ORMAN EMVALĠ NAKLETMEK, ĠġLEMEK, KULLANMAK, SATMAK VEYA
BULUNDURMAK. (O.K. 108.md..)
YENĠ YASA
Madde 108 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/215 md.)
Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taĢındığını veya toplandığını bildiği
halde; taĢıyanlar, biçenler, iĢleyenler, kabul edenler, kullananlar, satanlar, satın alanlar veya bulunduranlar
bir seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkrada yazılı fiillerin, ticarethane sahibi olsun olmasın, her türlü orman ürünü ticareti ile
uğraĢanlarla, kar maksadıyla aldıkları orman mallarını iĢleyerek her ne Ģekilde olursa olsun alet ve eĢya
haline dönüĢtürdükten sonra satanlar tarafından iĢlenmesi halinde, bir seneden yedi seneye kadar hapis ve
beĢbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Suçun konusunu oluĢturan orman ürünlerinin değerinin azlığı göz önünde bulundurularak verilecek cezalar
yarısına kadar indirilebilir.
Bu Kanunda yazılı suça konu olan her türlü orman emvali, nakil vasıtaları ve suç aletleri Türk Ceza Kanunu
hükümlerine göre müsadere edilir.
108/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Birinci fıkrada: orman mallarının bu kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini veya taĢındığını veya
toplandığını bildiği halde;
o TaĢıyanlar
o Biçenler
o ĠĢleyenler
o -Kabul edenler
o Kullananlar
o Satanlar
o Satın alanlar ve
o Bulunduranların
Bir seneye kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacakları belirtilmiĢtir.
Belirtilen suçun oluĢması için öncelikle emvalin kaçak olması, yani haĢep madde(orman ürünü
ticareti ) ile uğraĢanlar dıĢında sanık tarafından bizzat edinildiği belirlenmeksizin ormandan elde edilmiĢ
olması ya da orman emvali cinsinden emvalin ne suretle elde edildiğinin belirlenememiĢ olması gerekir.
Emvalin usulüne uygun olarak elde edildiğini belirleyen bir belge bulunamamaktaysa, menĢei
belirlenemiyorsa, emval kaçak sayılmalıdır. Üzerinde damga bulunması gereken damgasız yapacak nitelikli
emval de kaçak sayılmalıdır. Maddede belirtilen eylemleri ifa edenler, bu eylemlerden önce kaçak emvalin
menĢeini araĢtırmamıĢlarsa, emvalin kaçak olduğunu bildikleri kabul edilmelidir.
Uygulamada kaçak emvalin, kaçak olmadığını ispatı için baĢka emvale iliĢkin tezkere ve faturalar
sunulduğuna rastlanmaktadır. Bu durumlarda yakalanan emval ile sunulan belgede belirtilen emvalin
uygunluğunun ilgili, suç tutanağında da değerlendirilmesi davanın kazanılması için daha uygun olacaktır.
Dava aĢamasında da, Orman bilirkiĢisinden; emvalin cins, hacim veya ağırlık, kesim tarihi, kesim
aracı, boyları, dip ve orta kuturları, ticari iĢletmeden elde edildiği yani fatura ile alındığı iddia ediliyorsa,
ticari iĢletmelerin defter kayıtlarına girdi ve çıktılarına, faturalarına uygunluğu, nakil aracın hareket
istikameti gibi yönlerden değerlendirmeler yapılmalıdır.
Nakliye tezkereli emval içine ormandan sanık tarafından bizzat edinildiği anlaĢılamayıp kaçak olarak
temin edildiği anlaĢılan emval karıĢtırılmıĢsa, kaçak emvalin miktarına bakılmaksızın 108/1. maddeye uyan
suç oluĢur. 41/4. maddede belirtilen ve kaçak sayılmayan nakliye tezkeresinde yazılı miktardan hacmen %
10, veznen % 15 olan fazlalık, orman depolarında yüklenen emvali ile menĢei kaçak olmayan emvali
kapsamaktadır.
Emvali ormandan kendisi için temin edip, sonradan yukarıda belirtilen eylemleri yerine getirenlerin
eylemleri 91. madde kapsamında değerlendirilmelidir.
BaĢkasına ait emvalin emek karĢılığında biçilmesi de 108/1. maddede belirtilen suçu oluĢturur.
Biçme, emvalin mamul hale getirilmeksizin sadece makinelerde kereste haline getirilmesidir.
Emvalin iĢlenmesi, emvalin aletlerle kürek yada balta sapı, parke yada parke taslağı, kapı, pencere,
kaĢık, arı kovanı, süs eĢyası gibi alet ve araçlara dönüĢtürülerek mamul hale getirilmesidir.
108/1. madde tatbikinde emval müsadere edilmemiĢse, yada emval üzerinde değer düĢürücü bir
iĢlemde bulunulmuĢsa, 112.madde uyarınca tazminata hükmedilir. Emval müsadere edilmiĢse ve üzerinde
değer düĢürücü iĢlemde bulunulmamıĢsa, kabul de bulunulmadıkça tazminat talep edilemez.
108/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Ġkinci fıkrada, birinci fıkrada yazılı fiillerin ticarethane sahibi olsun olmasın,
Her türlü orman ürünü ticareti ile uğraĢanlarla,
Kar maksadıyla aldıkları orman mallarını iĢleyerek her ne Ģekilde olursa olsun alet ve edevat haline
dönüĢtürdükten sonra satanlar tarafından iĢlenmesi halinde belirtilen cezalarla cezalandırılacakları
belirtilmiĢtir.
Fıkrada belirtildiği üzere, konu suçun iĢlenebilmesi için ticarethane sahibi olunmasına gerek yoktur. Temin
edilen kaçak emvalin, elle iĢlenerek satılmak üzere mamul haline getirilmesi hali de bu fıkraya uyan suçu
oluĢturur.
108/2.fıkrası ile , 1.maddede sayılan fiillerin orman ürünleri ticareti ile uğraĢanların yapması halinde
cezalarında 1 seneden yedi seneye kadar hapis ve beĢbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacakları
yaptırımı getirilmiĢtir.
108/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
108/3.maddesinde, suça konu orman ürünlerin değerinin azlığı göz önünde bulundurularak cezaları
yarı oranında indirilebiliyor. Bu kanuna aykırı olarak elde edilen emval değerinin azlığı Ġndirim nedeni
olarak karĢımıza çıkıyor.
Maddede belirtilen değer, emvalin 112., 113. maddeler uyarınca tespit edilecek değeri olmayıp, suç
tarihindeki piyasa değeridir. Bu değer uzman bilirkiĢilerce tespit edilebilir.
108/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
108/son maddesindeki, değiĢiklikle Önceki yasada orman kanununa aykırı olarak elde edilen
emvaller ile suçta kullanılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin Müsaderesi bu kanuna göre değil TCK.nun
54.maddesi uyarınca karar verileceğini belirtiyor.
AĞAÇLARDA BULUNAN RESMĠ DAMGA VE NUMARALARI BOZANLAR. ORMAN
HUDUTLARINDAKĠ ĠġARETLERĠ, LEVHALARI, ORMAN KADASTROSUNDA SINIR
NOKTASI GÖSTEREN SABĠT TAġ VEYA BETON KAZIK-LARI KALDIRMAK. (O.K.109.md)
YENĠ YASA
Madde 109 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/216 md.)
Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki taksimata mahsus iĢaretleri
ve levhaları ve orman kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taĢ veya beton kazıkları, ormanlardaki
otlak, yaylak ve kıĢlakların sınır iĢaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz hâle getirenler, yerlerini
değiĢtirenler, fiilleri suç oluĢturmadığı takdirde, beĢyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idarî
para cezası ile cezalandırılır.
Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki taksimata mahsus
iĢaretleri ve levhaları ve orman kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taĢ veya beton kazıkları, sınır
iĢaretlerini kıranlar kaldıranlar belirsiz hale getirenler bu eylemlerini baĢka bir suç iĢlemek için
yapmamıĢlarsa, 2011 yılı için 616,00.- TL den 4.930,00.- TL ye kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
ĠĢletme ġefi idari para cezasını vermeye yetkilidir.
ORMAN ĠDARESĠNCE BELĠRLENEN KONAK YERLERĠNDEN BAġKA YERLERDE
GECELEMEK. (O.K. 76/a ve 110/1.md.)
ORMANLARDA BELĠRLENEN YER DIġINDA ATEġ YAKMAK ,YAKILAN ATEġĠ
SÖNDÜRMEDEN AYRILMAK,
ORMANLARA SÖNMEMĠġ SĠGARA veya YANGINA DOLAYLI YOLAÇABĠLECEK MADDE
ATMAK,
ORMANLARA 4 KM. MESAFADE VEYA BU KANUNUN 31. veya 32. maddeleri kapsamına giren
köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak. (OK.76/b-c-d. Ve 110/2.md.)
DĠKKATSĠZLĠK VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI; KASTEN ; TERÖR AMAÇLI
ORMAN YANGINI. ( O.K. 110/3-4-5-6.md.)
YENĠ YASA
Madde 110 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/217 md.)
76 ncı maddenin (a) bendinde belirtilen fiili iĢleyenlere elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
76 ncı maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri iĢleyenler hakkında bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur.
Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler iki yıldan yedi yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak failin yangının söndürülmesine ve etkilerinin azaltılmasına
yönelik çabaları veya meydana gelen zararın azlığı göz önünde bulundurularak, verilecek ceza yarısına
kadar indirilir. Zararın belirlenmesinde yangın sonucu tamamen yanan ağaç ve ağaççıkların değeri, kısmen
yanan ağaç ve ağaççıkların değerinde meydana gelen azalma, alt tabaka orman örtüsünün yanması nedeniyle
oluĢan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması nedeniyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır.
Kasten orman yakan kiĢi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır.
Devletin güvenliğine karĢı suç iĢlemek amacıyla kurulmuĢ bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet
ormanlarını yakan kiĢi müebbet hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Bu maddede yazılı suçların iĢlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi halinde, ayrıca
bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur.
(Madde 76 – (Değişik : 4/7/1995 - 4114/1 md.)
a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek,
b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin
verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek,
c) Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde
atmak,
d) Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına
giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak,
Yasaktır.)
110/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Bu fıkrada, 76/a maddesine aykırı Ģekilde Devlet Ormanlarında, orman idaresince belirlenen konak
yerlerinden baĢka yerlerde geceleyenlere, Ġlgili ĠĢletme ġefince 2011 yılı için 61,00.-TL idari para cezası
verilecek.
110/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
76. maddenin b,c ve d bendinde fiilleri iĢleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası
verilir denilmektedir. Bunlar 1- Ormanlarda izin verilen ocak yeri olarak belirlenen yerler dıĢında ateĢ
yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateĢi söndürmeden o yeri terk etmek, 2- Ormanlara sönmemiĢ
sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak. 3- Ormanlara 4 km. mesafede veya bu
kanunun 31., ve 32.maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak
eylemleridir. 83.maddeye göre bu davalara bakmakla görevli mahkemeler Sulh Ceza Mahkemeleridir.
110/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
110/3. fıkrasında dikkatsizlik ve tedbirsizlikle orman yangınına neden olanlara verilen hapis cezası 2
yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir deniliyor. Fakat failin yangın söndürmedeki davranıĢları(yangının
sönmesi için gereken çabayı gerek beden ve gerekse yardım çağırarak bildirmesi gibi), zararın azlığı göz
önünde bulundurularak ceza indirilir denilmektedir. Mahkemece yapılacak keĢifte zararın belirlenmesinin de
talep edilmesi gerekmektedir.
ZARARIN BELĠRLENMESĠ kanun tarafından açıkça tarif edilmiĢtir. Zararın belirlenmesinde
tamamen yanan ağaç ve ağaççıkların değeri, kısmen yanan ağaç ve ağaççıkların değerinde meydana gelen
azalma, alt tabaka orman örtüsünün yanması ile oluĢan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması
nedeniyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır.
Bu maddedeki ÖNEMLĠ değiĢiklik, Ġdaremize yeni bir tazminat belirleme usulü getirmektedir. Bu da
VERĠM KAYBI. Bundan böyle yangın suçlarında ĠĢletme ġefi tazminat raporu düzenlerken kanuna göre
tesbit edeceği VERĠM KAYBINI da eklemek durumundadır.
Mahkemece yapılacak keĢifte bilirkiĢiden verim kaybının hesaplanması da talep olunmalıdır.
O.K. 83. maddesi gereğince bu davalar görülmek üzere C.BaĢsavcılığı tarafından Asliye ceza
Mahkemelerine açılır.
110/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Ormanı Kasten yakan kiĢi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası
ile cezalandırılır. 83. maddeye göre bu davalar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür.
110/5. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Orman yakma fiili Devlet Güvenliği aleyhine ve örgüt faaliyeti olarak yapılmıĢsa yakan kiĢi müebbet
hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu davalar 83. maddeye göre CMK. 250.
madde uyarınca Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birçok ili kapsayacak Ģekilde kurulan
AĞIR CEZA MERKEZLERĠNDE yargılanacakları hükmü bulunmaktadır.
110/6. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
Yangın sonucu ÖLÜM ve YARALANMA meydana gelmiĢse fail bu eylemi nedeniyle de Fail ayrıca
cezalandırılmaktadır. Yani fail hem yangın suçundan, hem de adam öldürme veya yaralama suçundan
yargılanacaktır.
YENĠ YASA
Madde 111/a – (Ek : 3/11/1988 - 3493/15 md.; DeğiĢik : 23/1/2008-5728/218 md.)
Bu Kanunda mercii belirtilmemiĢ idarî yaptırım kararları, orman iĢletme Ģefleri tarafından verilir.
O.K.nun 111/a.maddesi ―Merci belirtilmeyen idari yaptırım kararları, Orman ġefleri tarafından
verilir hükmünü getirmiĢtir.
ĠĢletme Ģefince verilecek idari para cezalarına itiraz merci, süreler ve ödeme yeri konusunda
Kabahatler Kanununa göre bakarak, iĢlem yapılacağını anlamaktayız. Çünkü karĢılığında idari yaptırım
uygulanmasının öngörüldüğü haksızlıklar hakkında, KABAHATLER KANUNU 3.maddesi gereği, diğer
kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, bu kanunun uygulanmaktadır.
Kabahatler Kanunun 25.maddesinden baĢlayarak takip eden maddelerinde Ġdari yaptırım kararının
hangi konuları içereceği, kararların tebliği, karara karĢı baĢvuru yolu, baĢvurunun incelenmesi
anlatılmaktadır.
Kısaca bu kanuna bakacak olursak, Ġdari Yaptırım kararına iliĢkin tutanakta;
- Hakkında idari yaptırım kararı verilen kiĢinin kimlik ve adresi,
- Ġdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,
- Bu fiilin iĢlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
- Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, açık bir Ģekilde yazılı, Tutanakta,
ayrıca kabahati oluĢturan fiil, iĢlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır.
Kararların tebliği, tebligat kanunu hükümlerine göre ilgili kiĢiye tebliğ olunur. Tebligat metninde bu
karara karĢı baĢvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir Ģekilde belirtilir.
Ġdari Yaptırım kararı ilgilinin huzurunda verilmiĢse tutanakta bu husus açıkça belirtilerek,
baĢvurabileceği kanun yolu, süresi mercii açıkça kendisine de söylenerek tutanakta belirtilmelidir.
Tüzel kiĢi hakkında verilmiĢse ilgili tüzel kiĢiye ancak tebligat yapılabilir.
Ġdari Para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin idari yaptırım kararına karĢı kararın
tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, Sulh Ceza Mahkemesine baĢvurulabilir. Bu
süre içinde baĢvurunun yapılmamıĢ olması halinde idari yaptırım kararı kesinleĢir.
Tebliğinden itibaren 15 günlük BaĢvuru Süresi içerisinde ödenen para cezalarından Kabahatler
Kanunun 17/3. maddesine göre ¾ ü tahsil edilir.
KiĢinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde; Kararın tebliğinden itibaren 1 aylık süre
içinde: 1.taksit peĢin diğerleri 3 taksit olmak üzere 1 yıl içerisinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin
zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.
Kabahatler K.17/3. md.
Ġdaremizce ödenmesi gereken para cezaları genel bütçeye kaydedilmesi gereken idari para
cezalarından bulunmaktadır. Kabahatler Kanunun 17/4.maddesi gereğince, kararın tebliğinden itibaren
1aylık sürede; ödenmeyen idari para cezaları 6183 Sayılı yasaya göre tahsil edilmek üzere Beypazarı Vergi
Dairesi Müdürlüğüne gönderilecektir.
YENĠ YASA
Madde 112 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/219 md.)
Bu Kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dıĢındaki fiillerin iĢlenmesi nedeniyle meydana gelen zarar
için ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde gerçek zarar üzerinden tazminat talebinde
bulunulabilir.
Gerçek zarar;
a. Bu Kanuna aykırılık oluĢturan fiilin konusu orman emvali ağaçtan elde edilmiĢ ise; fiilin iĢlendiği
yere en yakın orman idaresi satıĢ yerinde söz konusu orman emvalinin bir evvelki yıla ait bilanço
döneminde yapılan açık artırmalı satıĢlarda, aynı cins ve türdeki emval için beliren satıĢlar
ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapılmıĢ kesim, taĢıma ve istif giderlerinin
çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden hesap edilir.
b. Fiilin konusu fidan ise; fiilin iĢlendiği yıl, aynı fidanların her birisinin dikimi ve arazi hazırlanması
için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla kadar kesilen fidanlar için yapılmıĢ bakım giderleri
toplamı bir misli fazlasıyla tazmin ettirilir.
c. Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman emvalinin gerçek
zarar birim fiyatı ise (A) bendi hükmüne kıyasen hesaplanır.
Orman iĢletme müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere, bu
madde hükümlerine göre ormanlardan elde edilebilecek her türlü emval için tazminata esas olacak birim
değerlerini, her yılın ikinci ayının yirminci gününe kadar bir cetvel hâlinde tespit ve tanzim edip bağlı
bulunduğu orman bölge baĢmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçelerde
belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal birer nüshalarını mıntıkasındaki hukuk mahkemelerine ve bu
davaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının son günü
akĢamına kadar geçerli sayılır. Tazminatın hesaplanmasında bu cetveller dikkate alınır.
OK. 112.md. ne göre GERÇEK ZARAR Dikiliden ağaç kesilmesi dıĢındaki fiillerin iĢlenmesi
nedeniyle meydana gelen zarardır.
Örneğin baĢkası tarafından kesilerek evinin çatısında kaçak orman emvali kullanan Ģahsın suçu sarftır. Bu
suçu sebebiyle yapılacak tazminat hesabı bu yasanın 112.maddesine göre yapılacaktır.
Eski yasada suç tutanağı ile birlikte, davanın görülmekte olduğu Sulh Ceza Mahkemesinden bu zararımızın
Ģüpheli tarafından tazminini talep edebiliyorduk. Alacağımızın miktarına göre ilgili hukuk mahkemesinden
dava açarak talep edebileceğiz. Mahkemeden Sanığın cezalandırılması ile birlikte talep edilemeyecektir.
YENĠ YASA
Madde 113 – (DeğiĢik : 23/9/1983 - 2896/55 md.)
Bu Kanunla yasaklanan fiilin dikiliden ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere edilmiĢ olsa
dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahalli rayice göre hesaplanır.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/220 md.) Mahallî rayiç; bu Kanuna aykırılık oluĢturan fiilin iĢlendiği
yere en yakın orman satıĢ istif yerinde, söz konusu orman mahsulü emvalin bir evvelki yıla ait bilanço
döneminde yapılan açık artırmalı satıĢlarda aynı cins ve türdeki emval için beliren satıĢlar ortalamasıdır.
112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de geçerlidir.
OK.nun 113.md.si ise mahalli rayiç kavramını açıklamıĢ.
YENĠ YASA
Madde 114 – (DeğiĢik : 23/9/1986 - 2896/56 md.)
Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için, bu Kanunda yazılı
tazminattan baĢka ayrıca, ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahalli birim saha ağaçlandırma gideri
esas tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolunur.
112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de aynen uygulanır.
(Ek fıkra: 23/1/2008-5728/221 md.) Bu Kanunun 112 ve 113 üncü maddeleri ile bu madde hükümleri
uyarınca açılacak tazminata ve ağaçlandırma giderine iliĢkin davalar hukuk mahkemesinde görülür. Bu
davalarda orman idaresi harçtan muaftır.
OK.nun 112, 113 ve 114.md.uyarınca Hukuk Mahkemesine açtığımız dava ile talep edeceğimiz
tazminat ve ağaçlandırma giderinin HARÇTAN MUAF OLDUĞU konusunda ek hüküm getirilmiĢtir.
SAHĠPLĠ ARAZĠDEN HER TÜRLÜ YAPACAK VE YAKACAK ĠHTĠYAÇLARI Orman Ġdaresine
Haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle KarĢılanabilir. BU YERLERDEN
SAHĠPLERĠNĠN PAZAR SATIġLARI ĠÇĠN YAPACAKLARI HER TÜRLÜ KESĠMLER, KEġĠF
DAMGA VE NAKLĠYE ĠġLEMLERĠNE TABĠDĠR. Aykırılık suçtur. (O.K. 116.md.)
YENĠ YASA
Madde 116 – (DeğiĢik : 23/9/1986 - 2896/58 md.)
Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaçcıklardan, sahipleri aĢağıda
yazılı Ģekillerde faydalanırlar:
A) (DeğiĢik birinci fıkra: 5/11/2003-4999/13 md.)(Ç) ve (E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendindeki Ģehir
mezarlıklarından, (H) bendindeki her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden (…) (2) fıstık çamlıkları ve
palamut meĢelikleri hariç), sahipleri her türlü zâti ihtiyaçları ve pazar satıĢları için hiçbir kayıt ve Ģarta tâbi olmadan
kesim ve taĢıma yapabilir. (1)
(Ek : 22/5/1987 - 3373/15 md.) Kesilen ağaçların Devlet Ormanlarında bulunan ağaç nevilerinden olması halinde
bu ağaçlar için bir tutanak düzenlenir, ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.
–––––––––––––––––––
(1) (A) bendinin birinci paragrafı değiştirildiği halde, 5/11/2003 tarihli ve 4999 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki ―(A)
bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir― hükmüne istinaden ―Değişik birinci fıkra― ibaresi kullanılmıştır.
(2) Bu arada yer alan ―... kızılağaçlıklar ile aĢılı kestanelikler, ...‖ sözcükleri, An.Mah.nin 17/3/2004 tarihli ve E.:2003/100,
K.:2004/33 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden madde metninden çıkarılmıĢtır.
B) (DeğiĢik : 22/5/1987 - 3373/15 md.) (F) ve (G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köy
hudutları içerisindeki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları, palamut meĢeliklerinden sahiplerinin her türlü yapacak ve
yakacak ihtiyaçları mahalli orman idaresine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle karĢılanabilir. Bu durumda
damga ve nakliye tezkeresi aranmaz. Bu yerlerden sahiplerinin pazar satıĢları için yapacakları her türlü kesimler, keĢif, damga ve
nakliye iĢlemlerine tabidir. Orman idaresinin yapacağı masraflar arazi sahiplerinden peĢin olarak tahsil edilir.
(Ek fıkra:5/11/2003-4999/13 md.; Ġptal: Ana.Mah.nin 17/3/2004 tarihli ve E.:2003/100, K.:2004/33 sayılı Kararı ile.)
(DeğiĢik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/222 md.) Bu hükme aykırı hareket edenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
Sahipli araziden her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları Orman Ġdaresine Haber vermek ve bir
tutanakla tevsik edilmek suretiyle karĢılanabilir. Bu yerlerden sahiplerinin Pazar satıĢları için
yapacakları her türlü kesimler, keĢif damga ve nakliye iĢlemlerine tabidir. Aksi halde ilgili iĢletme
Ģefince 2011 yılı için 122,00.-TL idari para cezası verilir.
ÖRNEK OLAY: Tapulu araziden izinsiz meĢe ağacı kesen ev sahibi ve çalıĢtırdığı iĢçisi için iki ayrı idari
yaptırım kararı verilir. (bu olayla ilgili verilen Ġdari yaptırım kararına itiraz edilmiĢ mahkemece de
onaylanmasına karar verilmiĢtir.)
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Güdül Orman iĢletme ġefliği
ĠDARĠ YAPTIRIM KARARI
Sayı
: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/
Ġdari Yaptırım Karar No: 2011/ ……
BEYPAZARI
14.05.2011
Kabahati ĠĢleyenler
Adı Soyadı
: 1- G….. ………(T.C.No: …..) ….Açık kimliği ve adresi yazılacak.
2- ġ……..……..(T.C.No: …) ……açık kimliği
Kabahatin ĠĢlendiği
Tarih ve Yer
: 12.09.2007- AyaĢ- Hacımemi mah.
Ġdari Yaptırım nedeni
Kabahat Konusu
: 6831 S.Y.nın 116/B. maddesine aykırılık.(Tapulu yerden izinsiz orman emvali
kesmek ve kestirmek)
OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar):
Olay tarihinde AyaĢ Ġlçesi Hacımemi mah. Karadere mevkiindre, bahçe komĢusu T….. K…….. ile
sınırlarındaki, 11 adet meĢe ağacının , arazi sahibi Y… eĢi G….. .. nin söylemesi ile çalıĢtırdığı iĢçisi ġ…….
‗e Orman idaresinden izin almaksızın kestirdiği, AyaĢ C.BaĢsavcılığının ………….. tarih ve
2010/……soruĢturma sayılı evrakının görevsizlik kararı vererek gereği yapılmak üzere ĠĢletme
Müdürlüğümüze göndermiĢtir.
Kabahatli G……‘nin tapulu yerden, ĠĢletme Müdürlüğümüzden izin almaksızın meĢe ağaçlarını
ġ……… T…………‘a kesmesini söyleyerek onun da kestiği,
G………nin eyleminin Kabahatler Kanununun 14. maddesi delaletiyle 6831 S.Y.nın 116/B.
Maddesine aykırılık teĢkil ettiği,
ġ………..‘in ise eyleminin 6831 S.Y.nın 116/B.maddesine aykırı olduğu, ve eylemlerinin 100,00.TL idari para cezası yaptırımını öngördüğü, anlaĢılmakla, aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararı
vermek tarafımızca uygun görülmüĢtür.
KARAR
:
A-1- Yukarıda açık kimliği yazılı olan Kabahatlilerden G……..….‘ın, Kabahatler Kanunu 14.
maddesi ve 6831 S.Y.nın 116/B maddesi uyarınca, hakkında 100,00.-TL Ġdari Para Cezası yaptırımının
uygulanmasına;
A- 2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadan
önce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (25,00.-TL nin)
indirilmesi ile sonra kalan 75,00.-TL nin AYAġ MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE,
A-3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük
sürenin geçmesinden sonra), 100,00.-TL olarak, AYAġ Mal Müdürlüğüne ödemeniz,
A- 4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;
ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemek
koĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,
kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletme
Müdürlüğümüze verilip , idaremizce taksitlendirme yapılabilir)
B-1- Yukarıda açık kimliği yazılı olan Kabahatli‘lerden ġ………….‘ın, 6831 S.Y.nın 116/B maddesi
uyarınca, hakkında 100,00.-TL Ġdari Para Cezası yaptırımının uygulanmasına;
B-2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadan
önce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (25,00.-TL nin)
indirilmesi ile sonra kalan 75,00.-TL nin AYAġ MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE,
B-3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük
sürenin geçmesinden sonra), 100,00.-TL olarak, AYAġ Mal Müdürlüğüne ödemeniz,
B-4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;
ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemek
koĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,
kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletme
Müdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir)
5- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde AYAġ SULH CEZA MAHKEMESĠNE itiraz
hakkının bulunduğuna,
6- Ġtirazda bulunulduğunda ise, GÜDÜL Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesi
gerektiğini,
7- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın
kesinleĢmesine,
8- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde AYAġ Mal
Müdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarınca hakkınızda,
takibata geçileceğini,
Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 14.,16., 17.,18.,22., ve 25. maddeleri gereğince karar
verilmiĢtir. 14.05.2011
Güdül Orman ĠĢletme ġefi
Ġmza
Önemli not/ idarı para cezaları 1 aylık ödeme süresinde ödenmezse ve itiraz edilmeyerek kesinleĢirse evrak
tahsil için 6183 sayılı AATUH Kanun gereği ilgili Vergi dairesine evraklar tahsil edilmek üzere gönderilir.
Ġtiraz edilip de mahkemece itirazı kabul edilmeyenlerin idari para cezası da kesinleĢtikten sonra ilgili Vergi
dairesine evraklar tahsil edilmek üzere gönderilir.
ORMAN SUÇLARINDA ARAMA YAPMA YETKĠSĠ
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU, ORMAN KANUNU VE ADLĠ ARAMA ÖNLEME
YÖNETMELĠĞĠ
KAPSAMINDA ARAMA VE EL KOYMA
Adli aramanın amacı:
Ceza muhakemesinin; Amacına ulaĢması maksadı ile saklanan sanığın ve delillerin elde edilmesi
için, bir kimsenin meskeninde, etrafı çevrili sair mahallerinde, üzerinde ve eĢyasında yapılan araĢtırma
iĢlemine ―adli arama‖ denilir. Arama bir koruma tedbiri olduğundan genel önĢartlar ve bu arada gecikmede
tehlike Ģartı muhakkak aranacaktır. Adli aramanın amacı, ya bir Ģüphelinin yakalanmasıdır veya Ģüphe
sebeplerini ele geçirmek ve ileride delil olmaları için, bunlara el koymaktır.
Arama iĢlemi, saklı olan delil olabilecek belirli bir eĢyanın, veya bir suç iĢlediğinden Ģüphelenilen
kiĢinin ―plânlı‖ bir Ģekilde aranmasıdır. Yukarıda gördüğümüz gibi, bir tehlikenin önlemesi için de arama
yapılabilir.
Ceza muhakemesinde belirtilen adlî arama, saklanan sanığın veya elde edilememiĢ olan delilin veya
müsadere edilecek bir eĢyanın ele geçirilmesi için, bir kimsenin konutunda, üzerinde veya eĢyasında yapılan
araĢtırma olduğundan, amacı, Ģüphe altında bulunan kimsenin yakalanması, müsadereye tâbi eĢyanın veya
delillerin ortaya çıkarılmasıdır.
TANIMLAR:
CMK.nun 2. maddesinde ve Adli Arama Önleme Yönetmeliğinde, kanunun yönetmeliklerin değiĢik
yerlerinde sürekli olarak kullanılan terimlerden ne anlaĢılması gerektiğini baĢtan belirlemek amacıyla
tanımlara yer verilmiĢtir.
ġÜPHELĠ: soruĢturma evresinde , suç Ģüphesi altında bulunan kiĢiyi,
SANIK: KovuĢturmanin baĢlamasından itibaren hükmün kesinleĢmesine kadar, suç Ģüphesi altında bulunan
kiĢiyi,
SORUġTURMA: Kanuna göre yetkili mercilerce suç Ģüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne
kadar geçen evreyi,
KOVUġTURMA: Ġddianamenin kabulüyle baĢlayıp, hükmün kesinleĢmesine kadar geçen evreyi anlatır.
ĠFADE ALMA: ġüphelinin Kolluk görevlileri veya C.Savcısı tarafından soruĢturma konusu suçla ilgili
olarak dinlenilmesini,
SORGU : ġüpheli veya Sanığın, hakim veya Mahkeme tarafından soruĢturma veya koğuĢturma konusu
suçla ilgili olarak dinlenmesini ifade eder.
BĠLGĠ ĠSTEME: CMK. 332.md. (1-)„ suçların soruĢturma ve kovuĢturması sırasında C.Savcısı, Hakim veya
Mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere 10 gün içinde cevap verilmesi zorunludur. Eğer bu süre
içinde istenilen bilgilerin verilmesi imkansız ise sebebi de engeç hangi tarihte cevap verilebileceği aynı
sürede bildirilir.―
(2) Bilgi istenilen yazıda yukarıda fıkra hükmü ile,buna aykırı hareket etmenin TCK.nun 257.
maddesine aykırılık oluĢturabileceği yazılır. Bu durumda haklarında, kamu davasının açılması, izin veya
karar alınmasına bağlı bulunan kiĢiler hakkında, yasama dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, doğrudan
soruĢturma yapılır. „ demektedir.
TCK.nun 257. maddesi görevi kötüye kullanmak suçunu içermektedir.
ARAÇ:
Her
türlü
nakil
vasıta
ve
taĢıtlarını,
CUMHURĠYET
SAVCISI:
Yetkili
Cumhuriyet
savcısını,
El koyma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi
olduğu için, bir eĢya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması iĢlemini,
Gece vakti: GüneĢin batmasından bir saat sonra baĢlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden
süreyi,
Gecikmesinde
sakınca
bulunan
hâl:
Adlî aramalar bakımından; derhâl iĢlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin
kaybolması veya Ģüphelinin kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi ihtimalinin ortaya çıkması ve
gerektiğinde
hâkimden
karar
almak
için
vakit
bulunmaması
hâlini,
Hâkim:
Yetkili
sulh
ceza
hâkimini
veya
hâkimi,
Kolluk:
Jandarma,
polis,
sahil
güvenlik
ve
gümrük
muhafaza
görevlilerini,
6831 S.Y:77 md.: Orman memurlarının silah taĢıma ve kullanma hak ve selahiyetleri baĢlıklı kısmında ;
orman memurlarının, bu kanunda tanımlanan suçların iĢlenmesinin önlenmesi veya iĢlenen suçlarla ilgili
olarak baĢlatılan soruĢturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi sıfatını taĢırlar. Demekle, Orman
Muhafaza memurlarının da orman suçları ile ilgili baĢlatılan soruĢturmalarda KOLLUK sıfatını taĢıdıklarını
açıklamaktadır.
Kolluk âmiri: Konuyla ilgili yetkili ve görevli olan kolluk biriminin âmirini,
Orman Kanunu 88.maddesine göre de yetkili birim amiri ĠĢletme ġefleridir.
Koruma altına alma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi ya da delil olabilecek veya müsadereye tâbi olan
yahut güvenliğin sağlanması amacıyla, eĢyayı zilyedinin kendiliğinden vermesini veya el konulana kadar
geçici olarak alıkoymayı,
Mülkî âmir: Ġllerde vali veya bu konuda yetkilendirdiği yardımcısını, ilçelerde kaymakamı,
Suçüstü:
a. ĠĢlenmekte olan suçu,
b. Henüz iĢlenmiĢ olan fiil ile fiilin iĢlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya
baĢkaları tarafından takip edilerek yakalanan kiĢinin iĢlediği suçu,
c. Fiilin pek az önce iĢlendiğini gösteren eĢya veya delille yakalanan kimsenin iĢlediği suçu, ifade eder.
MAKUL ġÜPHE
Makul Ģüphe, hayatın akıĢına göre somut olaylar karĢısında genellikle duyulan Ģüphedir. Makul Ģüphe,
aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kiĢinin veya onunla birlikte olanların davranıĢ tutum ve biçimleri,
kolluk memurunun taĢındığından Ģüphe ettiği eĢyanın niteliği gibi sebepler göz önünde tutularak belirlenir.
Makul Ģüphede, ihbar veya Ģikâyeti destekleyen emarelerin var olması gerekir.
Belirtilen konularda Ģüphenin somut olgulara dayanması Ģarttır. Arama sonunda belirli bir Ģeyin
bulunacağını veya belirli bir kiĢinin yakalanacağını öngörmeyi gerektiren somut olgular mevcut
bulunmalıdır.
Aramanın
zamanı
Adli arama yönetmeliği: Madde 31 - Arama, kararda veya yazılı emirde belirtilen süre içerisinde yapılır.
Her arama kararı, aksine bir hüküm içermiyorsa sadece bir kez arama yapma yetkisi verir. Aramanın
amacını tehlikeye sokan acil bir durum yoksa, adlî arama gündüz yapılır. Konutta, iĢyerinde veya diğer
kapalı yerlerde adlî arama gece yapılamaz. Ayrıca bu yerlerde kolluk âmirinin yazılı emriyle de arama
yapılamaz.
Ancak;
a. Suçüstü hâlinde,
b. Gecikmesinde sakınca bulunan hâlde,
c. Firar eden kiĢi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması hâlinde,
d. Geceleyin herkesin girip çıkabileceği 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 7 nci
maddesinde sayılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, gece adlî arama yapılabilir.
………………….. denmektedir.
Açıklamalar:1- Önleme aramaları, denetimler ve kontroller her zaman yapılabilir.
Adli Arama ve önleme yönetmeliğinde Denetimlerin ve kontrollerin her zaman yapılabileceği
belirtilmektedir. Orman Muhafaza memurları da, Orman Ürünlerine Verilecek TaĢıma Belgelerine ait
Yönetmelik 28. maddesine göre yapılacak denetimlerini, normal hayat Ģartlarına göre her zaman Ġzin
alınmadan yapabilirler.
Orman Ürünlerine Verilecek TaĢıma Belgelerine Ait Yönetmelik
Orman Ürünlerinin Denetimi
Madde 28—6831 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince orman memurları; orman ürünlerini iĢleyenleri,
taĢıyanları, bulunduranları, kullananları, satanları ve satın alanları denetler ve bu denetimlerde orman
emvalinin; sevk irsaliyesine müstenit olan nakliye tezkerelerindeki ebat, cins ve miktarlarına uygunluğunu,
satın alanların ve satanların, bulunduranların ve kullananların yasal yollardan temin edip etmediklerini
kontrol ederler ve 6831 sayılı Kanuna aykırı eylem yapıldığı tespit edildiğinde gerekli yasal iĢlemi yaparlar.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "ġüpheli ve sanıkla ilgili arama" baĢlıklı 116. maddesinde;
ġüpheli veya Sanıkla Ġlgili Arama:
CMK. MADDE 116. - (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul Ģüphe
varsa; Ģüphelinin veya sanığın üstü, eĢyası, konutu, iĢyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.
1- Kanunumuz arama için bazı Ģartlar kabul etmiĢtir. Arama yapılabilmesi için, aranılan kiĢi veya eĢyanın
orada olduğunu gösteren basit fakat ―makul‖ bir Ģüphe bulunması gerekir (CMK 116).
Kolluğun sahip olduğu devlet gücünün hukuka aykırı bir Ģekilde kullanılmasını önlemek için, delil elde
etmenin sınırları yasada gösterilmektedir. Özgürlüğün delil elde etmek üzere herhangi bir Ģekilde
kısıtlanması Anayasaya aykırıdır. Böyle elde edilen delil ―hukuka aykırı delil‖ dir, hüküm verilirken
kullanılması tartıĢmalı hale gelir.
Diğer kiĢilerle ilgili arama
CMK. MADDE 117- (1) ġüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi
amacıyla, diğer bir kiĢinin de üstü, eĢyası, konutu, iĢyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.
(2) Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kiĢinin veya suçun delillerinin belirtilen yerlerde
bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağlayan olayların varlığına bağlıdır.
(3) Bu sınırlama, Ģüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile, izlendiği sırada girdiği yerler hakkında
geçerli değildir.
Gece yapılacak arama
CMK- MADDE 118. - (1) Konutta, iĢyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.
(2) Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmıĢ veya gözaltına alınmıĢ olup da firar
eden kiĢi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, birinci fıkra
hükmü uygulanmaz.
GECE VAKTĠ: T.C.K.nun 6. md. ve Adli Arama yönetmeliğinin 4.maddesinde GüneĢin batmasından 1
SAAT SONRA, Günesin doğmasından 1 SAAT ÖNCESĠ ne kadar devam eden zamanı anlatır.
Arama kararı
CMK- MADDE 119. - (1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet
savcısının yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler.
(2) Arama karar veya emrinde;
a) Aramanın nedenini oluĢturan fiil,
b) Aranılacak kiĢi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eĢya,
c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi,
Açıkça gösterilir.
(3) Arama tutanağına iĢlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. Arama sonucunda bazı eĢyaya elkoyma söz
konusu olduğunda 127 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iĢyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer
ihtiyar heyetinden veya komĢulardan iki kiĢi bulundurulur.
(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, hâkim veya Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla askerî
makamlar tarafından yerine getirilir.
……
Orman Kanunu
III. Orman memurlarının silah taşıma ve kullanma hak ve salahiyetleri:
Madde 77 – (Değişik: 23/1/2008-5728/191 md.)
Orman memurları, bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgili
olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi sıfatını taşırlar.
Orman teşkilatında her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlardan, Çevre ve Orman
Bakanlığınca ve Orman Genel Müdürlüğünce lüzum görülecek olanlar, Bakanlar Kurulunca seçilecek
silahla teçhiz olunurlar.
Bu silahlar memurlara orman idaresince demirbaş olarak verilir. Ayrıca, kolluk görevi yapan orman
memurları idarece verilecek özel kıyafetle donatılır.
Devlet ormanlarından gayrı ormanlarda çalışan orman bekçilerine de umumi hükümler dairesinde
silah taşıma izni verilebilir.
Madde 78 – 77 nci madde mucibince silah taşımaya salahiyetli olanlar vaziflerini ifa sırasında
aşağıda yazılı hallerde silahlarını kullanabilirler:
A) (Değişik: 23/1/2008-5728/192 md.) Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakkın kullanılması, meşru
savunma veya zorunluluk hallerinde;
B) Tecavüz veya taarruza yarıyan alet ve silahları taşıyanlala alet veya silahların derhal teslimi
emredildiği halde bu emre riayet edilmiyerek fiilen tecavüz ve taarruzda bulunulması ve bu tecavüz ve
taarruzun da başka şekilde def'ine imkan olmaması;
C) (B) bendi gereğince teslim edilen alet ve silahları veya elkonan müsadereye tabi nakil vasıtaları
ile orman emvalini veya memurun silahını almak veya orman bölge ve muhafaza binalarına zorla girmek
maksadiyle vakı tecavüz ve taarruzun başka şekilde def'ine imkan bulunamaması.
IV. Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin takibi: (1)
Madde 79 – (Değişik: 23/1/2008-5728/193 md.)
Orman memurları, bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillere ilişkin delilleri bir tutanakla tespit eder. Bu
Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen orman malları ile bu Kanunda yer alan
suçların işlenmesinde kullanılan nakil vasıtası ve sair eşyaya Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre
elkonulur. Ancak, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde elkoyma, orman işletme şefinin yazılı emri
ile yapılır. Ayrıca, orman muhafaza memurları Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre şüphelileri
yakalama yetkisine sahiptir.
Sahipleri tarafından tohum ve fidandan yetiştirilen hususi ormanlarda da bu madde hükümleri
uygulanır.
Talep vukuunda polis, jandarma, köy muhtar ve bekçileri orman memurlarına yardıma
mecburdurlar.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 81 – Orman içinde veya civarında bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi kendi köy
hudutları içinde bulunan Devlet ormanlarının muhafazasında orman teşkilatı ile iş birliği yapmakla
vazifelidir.
Bu maksatla suçların takibi faslında yazılı salahiyetleri, orman teşkilatı mensupları ile birlikte veya
Ziraat Vekaletince belirtilecek esaslar dahilinde ayrı olarak kullanırlar.
Madde 82 – Orman memurları, bu kanun hükümlerine muhalif hareket edenlerin hüviyetlerini,
ikametgahlarını ve suçlarının mahiyetini tesbit ile kendileri, suçlu ve varsa hazır bulunanlardan en az iki
kimseye imzalattıracakları bir zabıt tanzim ederler.
Hüviyeti tesbit edilemiyen suçlular vakit geçirilmeksizin hüviyeti tesbit edilebilecek en yakın köyün
muhtar veya ihtiyar heyetine ve bunlarla da tesbiti mümkün olmazsa en yakın zabıta merkezine götürülürler.
Memurlar, vakit geçirmeksizin bu zabıtları bağlı bulundukları amirlerine gönderirler. Amirlerce
tetkik edilerek en kısa bir zamanda mahalli cumhuriyet müddeiumumiliğine verilir.
Bu zabıtlar, hilafı ispat olununcaya kadar muteberdir.
–––––––––––––
(1) Bu madde baĢlığı; 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 193 üncü maddesiyle ―IV. Suçların takibi:‖
iken metne iĢlendiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
Zabıt varakasının hilafına iddia halinde, maznun, mahkemeye bu iddiası hakkında kanaat verecek deliller
gösterir ve mahkeme bu müdafaayı tamike şayan götürse delillerini istima ve tetkik eder. Neticede
maznunun iddiasını haklı gösterecek bazı sebepler karşısında kalırsa ancak o takdirde, zabıt varakasını
imza etmiş olan memurları çağırıp dinledikten ve başka deliller varsa inceledikten sonra hasıl edeceği
kanaate göre davayı intaceder.
Madde 83 – (Değişik birinci fıkra : 23/1/2008-5728/194 md.) Bu Kanunda yazılı orman suçlarına ilişkin
davalardan; 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen suçlara ilişkin davalar asliye ceza
mahkemesinde; dördüncü fıkrasında gösterilen suçlara ilişkin davalar ağır ceza mahkemesinde; beşinci
fıkrasında gösterilen suçlara ilişkin davalar Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca
görevlendirilen ağır ceza mahkemesinde; bu suçlar dışında kalan davalar sulh ceza mahkemesinde görülür.
Orman suçlarına ait davalar mahkemelerce acele mevaddan sayılır.
Madde 84 – (Değişik: 23/1/2008-5728/195 md.)
Orman Kanununa aykırılık oluşturan fiillerden dolayı elkonulan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair
mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, orman deposu
yoksa ve fiilin işlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları içinde ise o köy
muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi
mukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda orman
depolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflı
bulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine uygun
olarak orman işletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satış komisyonlarınca, mahallinde veya pazar
yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır.
Nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satış bedelinin tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabına
irat kaydedilir.
Madde 85 – (DeğiĢik birinci fıkra : 23/1/2008-5728/196 md.) Orman içinde kimin tarafından kesildiği veya
hazırlandığı belli olmayan veya kaçması sebebiyle faili tespit olunamayan orman mahsulleri ve suç aletleri,
orman idaresinin satış usullerine göre satılır ve bedelleri irat kaydolunur.
Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtalarının bulunamıyan sahipleri on beĢ gün müddetle
yapılacak ilanla araĢtırılır. Ġlan sonunda sahibi meydana çıkmıyan vasıtalar hakkında birinci fıkra hükmü
tatbik olunur.
Madde 86 – Ġzin almadığı veya orman içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç kesecek veya
nakledecek vasıtalarla orman içinde görülen veya halinden Ģüphe edilen kimseleri orman dıĢına çıkarmaya
orman memurları salahiyetlidirler.
Madde 87 – Otlatma izni verilmiyen ormanlarda baĢıboĢ görülen hayvanlar en yakın köy
muhtarlarına veya belediyelere makbuz karĢılığı teslim olunur. Hayvan sahibi zuhur edip zabıt varakasını
imza ederse hayvan kendisine verilir.
Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren ilan edilen on beĢ gün içinde sahibi bulunmıyan
hayvanlar idarece usulen satılarak bedeli bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır.
Bankaya veya orman idaresi veznesine yatırıldıktan sonra bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bu
bedel orman idaresince irat kaydolunur.
Hayvan sahipleri bakma masraflarını ödemeye mecburdurlar.
Madde 88 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/197 md.)
Bu Kanunda tanımlanan suçlardan dolayı arama, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, Cumhuriyet savcısına
ulaşılamadığı hâllerde arama, orman şefinin yazılı emri ile yapılır.
Açıklamalar:2Adli Arama ve Önleme Yönetmeliğinin 7.maddeside CMK.nun 119. maddesine uygun olarak düzenlenmiĢ.
Aramanın yapılacağı Ģekil anlatılmaktadır. “Adli aramalarda karar ve emir verme yetkisi hakimindir.
Kolluk , arama kararı alınmasını talep ettiği durumlarda , makul Ģüphe sebeplerini belirten ayrıntılı
ve gerekçeli bir rapor hazırlar ve Cumhuriyet Savcısına baĢvurur.
Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının, Cumhuriyet
Savcısına ulaĢılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emriyle arama yapılabilir.
Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamayan hallerde kolluk amirinin yazılı emriyle gerçekleĢtirilen arama ve
el koyma iĢlemi üzerine ; ilgili kolluk görevlilerince neden Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamadığı ,
Cumhuriyet Savcısının hangi vasıtalarla arandığını belirten ayrıntılı tutanak düzenlenerek ilgili
soruĢturma evrakına eklenir.
Kolluk amirlerince konutta, iĢyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama kararı
verilemez. Sayılan bu yerlerde arama ancak hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde Cumhuriyet Savcısının yazılı emriyle yapılabilir……‖ denilmektedir.
C.Savcısının, kolluk görevlilerine vereceği arama emrini yazılı; ACELE HALLERDE SÖZLÜ olarak
verileceği bildirilmektedir.
Ceza Muhakemeleri Kanununda, Cumhuriyet Savcısının görev ve yetkileri
CMK.161/3.MADDESĠ: “. ……c.Savcısı adli kolluk görevlilerine emirleri yazılı, acele hallerde, sözlü
olarak verir.(ek cümle: 25.05.2005-5353/24.md.) Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir.‖
Anayasanın 20. ve 21. maddesine göre her türlü arama için, usulüne göre verilmiĢ hâkim kararı, yine
anayasada belirtilen sebeplerle bağlı olmak kaydıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili merciin
yazılı emri gerekmektedir. Konut, iĢyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda ise, yetkili merci sadece
Cumhuriyet savcısıdır. Cumhuriyet savcısının yazılı emir vermesinin istisnası ise, aynı Yasanın CMK.nun
161/3 maddesi uyarınca acele hallerde verilecek olan sözlü emir oluĢturmaktadır. Kanun koyucu
tarafından, sözlü emrin en kısa sürede yazılı olarak da bildirilmesi zorunluluğu getirilmekle, bu istisnanın
en kısa süre esas kurala uygun hale getirilmesi istenilmektedir.
Adli Arama yönetmeliğinin 20/son fıkrasına göre, yetkili amirin aramanın yapılması için kolluk
memurlarına vereceği sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu konudaki emirlerin yazılı olarak verilmesi
istenemez denilmektedir.
6831 Sayılı Orman Kanununun ―77.maddesinde Orman Memurları; Bu kanunda tanımlanan suçların
iĢlenmesinin önlenmesi veya iĢlenen suçlarla ilgili olarak baĢlatılan soruĢturmadaki görevleri kapsamında
kolluk görevlisi sıfatını taĢırlar.― hükmünü taĢımaktadır.
Orman memurları, CMK.na göre baĢlatılan soruĢturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlilerinden
olduğunu anlamaktayız. Kanuna aykırı hazırlanmakta olan eylemi men edebilir, iĢlenmiĢ eylem nedeniyle
suç tutanağı düzenlerler.
Yine O.K.nun 78.maddesinde, Orman memurlarının
Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakkın
kullanılması, meĢru savunma veya zorunluluk hallerinde yani kanunun A-B-C Ģıklarındaki hususlarla
karĢılaĢtıklarında silah kullanma yetkisinin olduğunu söylemektedir.
6831 Sayılı Orman Kanununda aramanın düzenlendiği madde 88. maddedir.
O.K.MADDE.88.- Bu kanunda tanımlanan tanımlanan suçlardan dolayı arama, Ceza Muhakemesi Kanunu
hükümlerine göre yapılır. Ancak CMK.nun 119‘uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, Cumhuriyet
Savcısına ulaĢılamadığı hallerde arama, orman Ģefinin yazılı emri ile yapılır. DENMEKTEDĠR.
Kolluk amirinin acele hallerde ―konut dıĢı‖ aramalar için‖, yazılı emir verme yetkisi kabul edildi.
(CMUK.119/1),
Orman suçlarından dolayı aramayı gerektiren hallerde iĢyeri, konut ve kamuya açık olmayan KAPALI
ALANLARDA ancak hakim kararı üzerine arama yapılabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
Cumhuriyet Savcısından yazılı arama talep edilmelidir. ĠĢletme Ģefleri kapalı alanlarda ve geceleyin arama
kararı veremez.
Kural olarak, iĢyeri, konut ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda gece arama yapılamaz. Suçüstü veya
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.savcısının yazılı emri veya hakim Kararı üzerine arama Gece de
yapılabilir.
Arama Yönetmeliği, konut veya eklentisinde hakim kararı almadan ―arama‖ yapılabilen üç hali, Kanunlarına
dayanarak, kolluğa göstermiĢtir: a) Suç üstü halinde konuta girilebilir (PVSK 20) (AramaY 8f); b) Konuttan
imdat çağrısı varsa; c) yakalandıktan sonra kaçan failin girdiği binada hakimden karar almadan arama
yapılabilir (YakalamaY 8d).
Rızaya dayanan arama yapılamaz. Adli Arama ve önleme yönetmeliğinin ―KARAR ALINMADAN
YAPILACAK ARAMA‖ baĢlıklı 8nci Md.sinin (f) fıkrasında da özetle, aramaya muhatap olacak kiĢinin
yapılan iĢleme bir itirazı bulunmayıp rızası varsa, Rıza ve Talep Tutanağı tanzim edilerek kollukça resen
arama yapılabileceği belirtiliyor iken; DanıĢtay 10uncu Dairesinin 13/03/2007 tarihli ve 2005/6392
E.,2007/948 K. sayılı Kararı ile:"...ilgilinin rızası..." ibaresinin iptal edildiği, baĢka bir deyiĢle
kolluğun, arama yapılacak Ģahsın rızası bile olsa, yetkili merciden alınmıĢ bir arama kararı olmadan
artık arama yapamayacağı anlaĢılmaktadır.
Konut, iĢyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda iĢlenen suçların ―olay yeri incelemesi‖ yapılırken, ev
sahibinin rızası ile evde delil araması yapılmasının yolu kapatılmıĢtır. Suç iĢlenip bitmiĢse, özel hayatın
korunması amacı ile, aramadaki genel hükümlerin uygulanması istenmiĢtir (AramaY 9/2).
Adli Arama ve Önleme Yönetmeliğinin 30. maddesinde KONUT, ĠġYERĠ VE EKLENTĠLERĠNDE
ARAMANIN YAPILMA ġEKLĠ hususu düzenlenmiĢtir.
Madde- 30 Kolluk, arama yapılacak kapalı yerlerde ve eklentilerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak
kapıyı çalar.
Hakim kararı veya kanunla yetkili kılınmıĢ merciin yazılı emriyle yapılan aramalarda veya karar
alınmasını gerektirmeyen iĢlemlerde, mümkünse o yere girme izni verme yetkisine sahip kiĢilerle iletiĢim
kurulmasına çalıĢılır, kolaylık gösterilmesi istenir.
AĢağıdaki hallerde iletiĢim kurmadan arama amacıyla kapalı yerlere ve eklentilerine girilir.
Arama yapılacak olan yerin konut veya yerleĢim yeri olarak kullanılmadığının bilinmesi,
Arama esnasında bu yerlerde kimsenin olmadığının anlaĢılması,
Bu yerlerde oturan veya izin vermeye yetkili kiĢinin arama öncesinde bilgilendirilmesinin, delil
karartmasına yol açarak aramanın amacını tehlikeye sokacak veya kolulk memurlarına veya diğer bireyleri
tehlikeye düĢürebilecek olması.
Diğer hallerde, kolluk memurları arama kararını gösterirler.
Gecikmesinde sakınca veya tehlike bulunması halinde, bilgilendirme içeri girildikten sonra da
yapılabilir.
Aramayla görevlendirilenler, aramaya karĢı çıkılması halinde, durumun haklı kıldığı ölçüde güç
kullanarak direnci ortadan kaldırabilirler. Bilgilendirme yapıldıktan sonra, kapı açılmadığı takdirde güç
kullanılacağı ihtar edilir ve buna rağmen kapı açılmazsa zorla eve girilir ve arama gerçekleĢtirilir. Güç,
kademeli bir Ģekilde artarak kullanılabilir. ….― Denilmektedir.
Kapının kilitli olması halinde arama yapacaklar yanlarında bir çilingir getirerek, çilingir marifetiyle
kapıyı kırmadan açtırabilirler.
Aramada hazır bulunabilecekler
CMK. MADDE 120. - (1) Aranacak yerlerin sahibi veya eĢyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir; kendisi
bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta
olan bir kiĢi veya komĢusu hazır bulundurulur.
(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet ve bulunmazsa yerine çağrılacak kiĢiye,
aramaya baĢlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir.
(3) KiĢinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz.
……
Bununla birlikte, Ģeklen hukuka aykırılık yapılıp, herhangi bir hak ihlal edilmemiĢse, elde edilen delil
hukuka aykırı olarak elde edilmiĢ delil sayılmaz.
Aramada kiĢinin avukatının hazır bulunmasına engel olunamaz (CMK 120/3).
Arama, kiĢilerin özel ve aile hayatının gizliliğine ve konut dokunulmazlığına etkisi nedeniyle Anayasa 20
ve 21 maddelerinde, Ġnsan Hakları Avrupa SözleĢmesinde (ĠHAS 8) de özenle ele alınmıĢtır.
Hâkim kararı kaide, yetkili merciin emri istisna olarak kabul edilmiĢtir. Ġstisna için gecikmede sakınca
(doğrucu tehlike) aranmıĢtır. Mevcut kanunlarımızda adli arama kararı ve emri verme yetkisi hakim ile
savcıya verilmiĢtir (CMK 119). Acele haller bakımından da, savcının adli emirlerini icra ettirmekle görevli
olan, ―kolluğuna adli amirlerine‖ bu tür ―arama emri verme yetkisi‖ kanunla Anayasa‘nın hükmü yerine
getirilmiĢtir.
ADLĠ ARAMA TUTANAĞI:
Adli Arama ve Önleme Yönetmeliğinin 11.maddesi arama tutağınıda nelerin olması gerektiğini
anlatmaktadır.
―Madde 11 - Adlî arama iĢlemi bir tutanağa bağlanır.
Tutanakta;
a. Arama kararının tarih ve sayısı, hâkim kararı yoksa verilmiĢ olan yazılı emrin tarih ve sayısı
ile emri veren merci,
b. Aramanın yapıldığı yer, tarih ve saat,
c. Aramanın konusu,
d. Aranan kiĢinin kimlik bilgileri, adını söylemediği takdirde eĢkâl bilgileri,
e. Araçta, konutta, iĢyeri ve eklentilerinde arama yapılmıĢsa, aracın plaka numarası, markası,
konutun, iĢyerinin ve eklentilerinin açık adresi, su üstü aracının aranmasında su üstü aracının
cinsi, ismi, sahibi ve kullananı, deniz aracının aranması hâlinde ise deniz aracının cinsi, ismi,
donatanı, bağlama limanı, tonajı, acentesi, kaptanı ve arama mevkiî,
f. Aramanın sonuçları, el konulan suç eĢyasına iliĢkin belirleyici bilgiler,
g. Aramada yakalanan kiĢiler varsa kimlik bilgileri, kimliği belirlenemiyorsa eĢkâl bilgileri,
h. Arama sonucunda yaralanma veya maddî bir zarar meydana gelip gelmediği,
i. Arama iĢlemini yapanların adı, soyadı, sicili ve unvanı,
hususları yer alır.
Tutanak arama iĢlemine katılmıĢ olanlar ve hazır bulunanlarca imzalanır. Tutanağın bir sureti ilgiliye
verilir.‖
ADLĠ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELĠĞĠ DE DĠKKATE ALINARAK UYULMASI
GEREKEN HUSUSLAR:
-
CMK. 120. maddesine göre aranacak yerin sahibi,
Veya eĢyanın zilliyedi, bulunabilir
Bunlardan ikisi bulunmazsa; Aranacak yerin sahibinin Temsilcisi
Veya ayırt etme gücüne sahip olan hısımlarında biri,
-
Veya kendisiyye oturmakta olan Ģahıslardan biri,
Bunlarda yoksa KOMġUSU hazır bulundurulur.
Veya o mahallin ihtiyar heyetinden en az iki kiĢinin arama tanığı olarak bulundurulmasıgerekir.
Ev sahibi çağırılarak durumunun kendisine anlatılması,
Ev sahibi yoksa eve zorla girelebilir. Ancak durum bir tutanakla tespit edilmesi ve aramanın sonunda
kilit mühürlenerek muhtar veya ihtiyar heyetinden birine teslim edilmesi,
Arama yapıldıktan sonra, kaçak orman emvali bulunmuĢsa nerede, nasıl ve ne miktarda olduğu
tutanağa ayrıntılı olarak yazılacak ve emvallerin bulunduğu yerleri gösterir bir de kroki tutanağa
eklenecektir.
Arama sonunda tanzim edilen tutanağın altı, „Hiçbir hasar yapılmadan, hiçbir eĢyaya zarar
verilmeden ve hiçbireĢya alınmadan aramaya son verildi. ĠĢbu arama tutanağı tarafımızdan imza
altına
alındı― Ģerhi konularak bağlanıp aramaya katılanlarca imzalanacaktır.
Atölye ve iĢyerlerinde yapılan aramalarda, kaçak emval bahçede veya atölyenin içinde bulunabilir.
Bu durum krokide belirtilmesi ve bu emvallerin iĢyeri sahibine ait olduğuna dair kanaatler inandırıcı
biçimde tutanağa dahil edilmelidir.
Arama yapılırken Ģayet karĢı koymalar olursa, bu durum ayrıca ―mukavemet ve karĢı gelme tutanağı
ile tespit edilerek adliyeye gönderilir.
Orman suçlarından mütevellit aramalarda davet edildikleri halde gelmeyen köy muhtarı ile ihtiyar
heyeti üyeleri, hakında ayrı bir tutanak tanzim edilerek doğrudan doğruya C.Savcılıklarına durum
bildirilmelidir.
Arama Sonunda hakkında arama iĢlemi uygulanan kimseye istemi üzerine aĢagıdaki bilgileri içeren bilgiler
verebilir.
Aramanın hangi nedenle yapılmıĢ olduğu,
Kapalı yerleri aranan ġüphelinin soruĢturmaya veya kovuĢturma konusu fiilin niteliği,
Aramada el konulan veya koruma altına alınan eĢyanın listesi
Aramada Ģüpheyi haklı kılan birĢey elde edilmemiĢ ise bunu
Hakkında arama iĢlemi uygulanan kimsenin, el konulan eĢyanın mülkiyetine iliĢkin görüĢ ve iddialarını
içeren belge veya belgeler verilir.
CMK. 141/1-i benhdinde,―hakkında arama kararı ölçüsüz bir Ģekilde gerçekleĢtirilen― ve aynı maddenin j
bendinde, „ eĢyasına veya diğer malvarlığı değerlerine koĢulları oluĢmadığı halde el konulan veya
korunması için gerekli tedbirleri alınmayan yada eĢyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dıĢı kullanılan
veya zamanında geri verilmeyen― kiĢiler içcin maddi ve manevi her türlü zararlarını devlettten
isteyebilecekleri hüküm altına alınmıĢtır. 143.maddede „Devlet ödediği tazminattan dolayı, koruma tedbiri
ile ilgili olarak görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rucü eder.― Hükmünü getirmiĢtir. Bu sebeplerle
arama yaparken ölçülülük esasına dikkat edilmesi gerekir.
Arama sonrasında da adli aramalarda mutlaka bir tutanak düzenlenir Aramanın sonunda hakkında arama
iĢlemi uygulanan kiĢi ―isterse‖ kendisine yapılan aramanın detaylarını gösteren bir belge ile eĢyaya
elkonulmuĢsa bunları gösteren bir liste verilir (CMK 121/1). Aramadan Ģüphe sebebi elde edilmemiĢse bunu
belirten bir belge istek üzerine ilgiliye verilir.
EL KOYMA KARARINI VERME :
ELKOYMA KARARINI VERME YETKĠSĠ
Madde 127 - (1) (DeğiĢik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./16.mad) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde
Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaĢılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma
iĢlemini gerçekleĢtirebilir.
(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma iĢlemine iliĢkin tutanağa geçirilir.
(3) (DeğiĢik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./16.mad) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma iĢlemi, yirmidört saat içinde görevli
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden
kalkar.
(4) Zilyedliğinde bulunan eĢya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar
verilmesini isteyebilir.
(5) Elkoyma iĢlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bildirilir.
(6) Askerî mahâllerde yapılacak elkoyma iĢlemi, ... Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine
getirilir………….
Orman Suçları nedeniyle, suçta kullanılan ve bu kanuna göre müsaderesi gereken baĢkasının
zilliyetliğindeki eĢyaya el koyma hakim kararı ile mümkündür. Gecikmesinde sakınca bulunan haller söz
konusu ise C.Savcaısının yazılı emri ile ulaĢılcmayan hallerde ise ĠĢletme ġefinhin yazılı emri ile el koyma
iĢlemi gerçekleĢtirilir. Bu karar 24 saat içinde görevli hakim onayına sunulacaktır. Hakim onay vermezse el
koyma kendiliğinden kalkar.
ARAÇLARDA
ARAMA:
Araçlarda
arama
ADLĠ ARAMA ÖNLEME YÖNETMELĠĞĠ-―Madde 29 - Araçlarda aramanın gerçekleĢtirileceği yerde,
öncelikle kiĢilerin kaçmasını ve saldırmasını engelleyecek Ģekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
Araç araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eĢyanın ne olduğu veya aramanın yapılmasına temel
teĢkil eden sebepler ilgiliye açıklanır.
Araç araması, kiĢiye en az sıkıntı verici Ģekilde ve makul olan en kısa sürede yapılır.
Araç araması, aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar baĢkalarının
göremeyeceği tarzda yapılır. Detaylı inceleme yapılması gereken hâllerde, baĢka yere götürülerek arama
yapılabilir.
Deniz Ģartları sebebiyle aramanın denizde mümkün olmaması veya deniz aracının ayrıntılı aranmasının
gerektiği hâllerde Ģüpheli deniz aracı en yakın ve uygun limana çekilerek arama limanda yapılabilir.
Araç araması sırasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar, içinde müsadereye tâbi bir eĢya bulunması ihtimali
dıĢında açılmaz; açılsa dahi yazılı bilgiler okunamaz.
Yapılan aramanın neticesinde bir suça iliĢkin iz, eser, emare ve delil elde edilirse, kiĢi yakalanır.
BoĢ araçların aranmasında, arama yapıldığını belirten bir not bırakılır. Bu notta, arama tutanağının bir
kopyasının alınabileceği yer belirtilir.‖
Bu maddede yazılı iĢlemler gece de yapılabilir.
Araç aranmasında da CMK.119.maddesine göre kapalı alan olduğundan, hakim veya C.Savcısından arama
izni alınmalıdır.
ARAÇTA ARAMA VE ELKOYMA KARARI VERĠLMESĠ ÖRNEĞĠ:
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Beypazarı Orman ĠĢletme Müdürlüğü
SAYI : B.18.1.OGM.1.04.02.HM/
KONU : Arama ve el koyma kararı verilmesi hk.
(araçta arama-evde ve müĢtemilatta arama)
../…./2011
CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI‘NA
BEYPAZARI
…………………..ĠĢletme Müdürlüğümüz santraline gelen ve ekli telefon ihbar tutanağında da
belirtildiği gibi, Beypazarı UruĢ yolu Güdül ilçesi yol ayrımından Ġlçe merkezine doğru gelen …………
plakalı ford marka kırmızı renkli brandalı kamyonette kaçak orman emvali taĢıdığı ihbar ve Ģikayet
edilmiĢtir.
……… plakalı kamyonette, kaçak orman emvali olup olmadığın tespiti ve el konulması için,
geceleyin bir defaya mahsusu olmak üzere( gündüz ise gündüzleyin denecek), CMK. 119 ve 6831 S.Y.nın
88.maddesi uyarınca ARAMA KARARI ve,
Arama sonucu suça konu emvalin elde edilmesi halinde CMK. 127 ve O.K. 79. maddesi uyarınca
EL KOYMAYA karar verilmesi için, Beypazarı Sulh ceza Mahkemesinden karar alınmasını arz ederim.
ĠĢletme Müdür Yardımcısı
Ek: Telefon ihbar tutanağı
EVDE VE SAMANLIK – etrafı duvarla çevrili bahçesi-MÜġTEMĠLATTA ARAMA VE ELKOYMA
KARARI VERĠLMESĠ ÖRNEĞĠ: yukardaki baĢlıktan sonra . aĢağıdaki yazılır
…………………..ĠĢletme Müdürlüğümüz santraline gelen ve ekli telefon ihbar tutanağında da
belirtildiği gibi, Beypazarı Ġlçesi …… köyünde oturur …………………..evine, civar ormanlardan kaçak
keserek temin ettiği çam tomruklarını getirdiği ve boĢalttığı ihbar ve Ģikayet edilmiĢtir.
Beypazarı-Köst köyünden ………………‘nın (…. Oğlu … doğumlu biliniyorsa yazılacak) evi, alt
katındaki samanlığı ile müĢtemilatının; kaçak orman emvali olup olmadığın tespiti ve el konulması için,
Geceleyin bir defaya mahsusu olmak üzere CMK. 119 ve 6831 S.Y.nın 88.maddesi uyarınca ……
evi, samanlığı, etrafı çevrili bahçesi ve müĢtemilatında ARAMA KARARI verilmesini,
Arama sonucu suça konu emvalin elde edilmesi halinde CMK. 127 ve O.K. 79. maddesi uyarınca EL
KOYMAYA da karar verilmesi için, Beypazarı Sulh ceza Mahkemesinden karar alınmasını arz ederim.
ĠĢletme Müdür Yardımcısı
Ek: 1 ad.telefon ihbar tutanağı
Arama TUTANAĞI (Ev-Samanlık-ve müĢtemilatı ile Duvarları örülü kapalı olan bahçelerde)
ARAMA TUTANAĞI
05.04.2011 tarihinde saat:21.00 sıralarında, Beypazarı C.BaĢsavcılığınca verilen aynı tarihli Arama
ve el koyma emri gereğince kaçak emval bulunduran ………………………………… nın evine gelindi. (
Mahkemece arama izni verilmiĢse mahkeme tarih ve sayısı bu sütuna yazılır)
Ev sahibi ve Ģüpheli
……..Oğlu ………… doğumlu
Beypazarı-…………köyü nüf.k.lı
……………….‘e, aramanın konusu ve C.BaĢsavcılığınca verilen arama izni dahilinde evi,samanlık,
müĢtemilatın ve bahçesinin aranacağı anlatıldı. Aramaya geçildi.
Evin güney cephesinde bahçesinin köĢesinde üzeri çam ağacı yapraklı dalları ile kapatılmıĢ yeni
kesilmiĢ yaĢ çam maden direkleri ve kuru çam takozlanmıĢ odunlar olduğu görüldü.
Ev- samanlık ve eve bitiĢik koyun ahırında, kaçak orman emvaline dair herhangi ürün
bulunmamıĢtır.
Bahçede görülen maden direklerin motorlu testere ile kesildikleri orta kuturlarının yaklaĢık ……. Cm
olup toplamda 12 adet 4 m. boyunda direkler olduğu , ağaçların yaĢken kesildiği ve halen yaĢ oldukları;
TakozlanmıĢ odunların ise motorlu testere ile kesili kuru çam ağacı olup 1-2 günlük yeni kesim
olduğu kabuklarının dökülmüĢ olduğu kesildiğinde de muhtemelen kuru oldukları tespit edildi.
Ev sahibi ……………………………..‘den, bu emvalleri nasıl ve nerden , ne Ģekilde temin ettiği
soruldu: ― Gördüğünüz takozlanmıĢ odunları kesilmiĢ halde yerde ….. mevkiindeki … nolu bölmeden
buldum. Evde yakacak ihtiyacımda kullanmak için getirdim. YaĢ ağaçları da evimi tamir etmek için
dikiliden aynı bölmeden motorlu testere ile kestim ve getirdim. GörmüĢ olduğunuz ağaçları ormandan
izinsiz getirdim.‖ Dedi. Kaçak getirilen ağaçların yeri ile birlikte krokisi çizilip, fotoğraflandı.
Arama, ev sahibine hiçbir hasar verilmeden aynı gün sona erdi.
ġüpheli ………….'e aramada herhangi bir zararının bulunup bulunmadığı soruldu.‖olmadığını‖
söyledi. Kaçak orman emvallerine el koyma kararı gereği el konularak, ĠĢletme deposuna nakledildi.
ĠĢ bu arama tutanağı tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek, ev sahibi ve aramada hazır
bulunanlarca imzalandı.
Orman Muh. Me.
Ġmza
Orman Muh.Me
imza
ġüpheli- Ev sahibi
imza
Köy muhtarı veya aza
imza
NOT: Ev sahibi evde yoksa
- Aranacak yerin sahibinin Temsilcisi
- Veya ayırt etme gücüne sahip olan hısımlarında biri,
- Veya kendisiyle oturmakta olan Ģahıslardan biri,
- Bunlarda yoksa KOMġUSU hazır bulundurulur.
Not: Araçta yapılacak aramalarda da yukarıdaki benzerinde tutanak tutulur.
Yalnız araç plakası, arama emrini veren makam vs. hususlara dikkat edilir.
Araç aramasında araç sahibi olmasa bile arama yapılır araç sürücüsüne tutanak imzalattırılır.