tc gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavı

Transkript

tc gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavı
T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7. dereceli onbeş (15)
adet müfettiş yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, geçerli puan
türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan Ankara’da yapılacak olan giriş sınavı ile (yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı) Müfettiş Yardımcısı
alınacaktır.
Sıra Bölüm
Kadro Yabancı Dil
Puan Türü KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan
No
Adedi
Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Çağrılacak
Aday Sayısı
1
Hukuk 4
İngilizce/Fransızca/Almanca KPSS-P/3 70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 80 Aday
2
Veteriner 2
İngilizce/Fransızca/Almanca KPSS-P/3 70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 40 Aday
3
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 2
İngilizce/Fransızca/Almanca KPSS-P/3
70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 40 Aday
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
4
İktisat
1
İngilizce/Fransızca/Almanca KPSS-P/3 70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday
5
İşletme
1
İngilizce/Fransızca/Almanca KPSS-P/3 70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday
6
Maliye
1
İngilizce/Fransızca/Almanca KPSS-P/3 70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday
7
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
1
İngilizce/Fransızca/Almanca KPSS-P/3 70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday
8
Endüstri Mühendisliği
1
İngilizce/Fransızca/Almanca KPSS-P/3 70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday
9
Bilgisayar Mühendisliği
1
İngilizce/Fransızca/Almanca KPSS-P/3 70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday
10 Kimya Mühendisliği
1
İngilizce/Fransızca/Almanca KPSS-P/3 70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday
I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları,
b) 01 Ocak 2013 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları, (01 Ocak 1978 ve daha sonra doğanlar), 5525 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında
lisans öğrenimlerini 02.08.2013 tarihinden önce bitirenlerin durumları ayrıca değerlendirilecektir.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk Fakültelerinden, Veteriner Fakültelerinden, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin; Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye bölümlerinden, Mühendislik Fakültelerinin; Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmaları,
ç) Başvuruda bulunacak adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği
devam eden 2013 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS 2012 Lisans sınavlarından birine katılmış ve bu sınavlarda KPSS-P/3 puan türünden en az 70 taban puan
almış olmaları,
d) Başvuru tarihi itibariyle istenilen yabancı dile (İngilizce/Fransızca/Almanca) ilişkin olarak son iki yıl içinde yapılan;
İngilizce için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 75 veya Test of English as a Foreign
Language Internet-Based Testing’den (TOEFL-IBT) en az 90 veya Paper Based TOEFL’dan (PBT) en az 574-576 veya Computer Based TOEFL’dan (CBT) en az 231-232
veya International English Language Testing System’den (IELTS) en az 6,5 almış olmaları veya KPSS 2012 Lisans Sınavında Yabancı Dil testinde en az 45 soruya doğru
cevap vermiş olmaları;
Fransızca için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 75 veya Diploma d’Etudes en Langue
Française’den (DELF) en az B2 almış olmaları veya KPSS 2012 Lisans Sınavında Yabancı Dil testinde en az 45 soruya doğru cevap vermiş olmaları;
Almanca için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 75 veya Start Deutsch 1, Start
Deutsch 2, Zertifikat Deutsch (ZD), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Goethe Zertifikat, Deutsches Sprachdiplom (DSD Stufe ll), TELC Deutsch GmbH, Zentrale
Mittelstufenprüfung (PWD), Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD), Deutsches Sprachprüfung für den Hochschulzugang, Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF),
Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) sınavlarının herhangi birinden en az B2 düzeyinde puan
almış olmaları veya KPSS 2012 Lisans Sınavında Yabancı Dil testinde en az 45 soruya doğru cevap vermiş olmaları;
e) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları,
f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları,
Şartlarını taşımaları gerekmektedir.
II- SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ:
Yazılı sınav test usulüyle yapılır. Yazılı sınav soruları, Alan Bilgisi (Fakültelerde okutulan derslerden) ve Yabancı Dil konularında düzenlenir. Adaylara sorulacak
sorularda, Alan Bilgisi 0,90, Yabancı Dil 0,10 ağırlıklı olacaktır. Yazılı sınav 21.11.2013 Perşembe günü Ankara’da saat 10.00’da yapılacaktır. Sınava girmeye hak
kazanan adayların isimleri ve yazılı sınava girecekleri yer Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir.
Sözlü Sınav 2-3-4 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara’da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacaktır.
III- SINAV BAŞVURUSU :
Başvurular, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
Başvurular 21.10.2013 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 04.11.2013 Pazartesi günü mesai bitimi 18.00’de sona erecektir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda;
eksik belge veya postada gecikme olması halinde ilgililer sınava giriş hakkını kaybedeceklerdir.
VI-BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi
b) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti
c) 2013 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik veya KPSS 2012 Lisans Sınavı sonuç belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti
ç) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti
d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf
e) Sınav kılavuzunda yayımlanan imzalı başvuru formu
f) Özgeçmiş (Sınav kılavuzunda belirtilen şekilde düzenlenmiş)
V-YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ :
Başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen KPSS/P-3 türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak atama yapılacak bölümlere ait boş kadro sayısının 20
katı olan; 80 Hukuk Fakültesi Mezunu, 40 Veteriner Fakültesi Mezunu, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin; 40 Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu, 20 İktisat Bölümü Mezunu, 20 İşletme Bölümü Mezunu, 20 Maliye Bölümü
Mezunu, Mühendislik Fakültelerinin; 20 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mezunu, 20 Endüstri Mühendisliği Mezunu, 20 Bilgisayar Mühendisliği Mezunu, 20 Kimya
Mühendisliği Mezunu yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı
da sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri 11.11.2013 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan
adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz
sayılacaktır.
VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ :
Yazılı sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak, yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Başarılı olanlar 25.11.2013 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecektir. Başarılı
olan adaylar 2-3-4 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara’da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme
yüz (100) puan üzerinden yapılacak yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.
VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA :
Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar için gerek sözlü sınav notu, gerekse yazılı sınavdan aldıkları puanların ortalamasından oluşan giriş sınavı puanına göre, her
meslek grubu kendi içerisinde ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanlar için nihai bir sıralama yapılır ve bu liste Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi
internet sayfasında ilan edilir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak
kabul edilir. Adayların giriş sınav puanının eşitliği halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan, sözlü sınav puanları da eşitse, yabancı dil puanı yüksek olan aday başarı
sıralamasında öncelik kazanır.
Kazanan adaylardan Bakanlık resmi internet sayfasında sonuçların ilanında belirtilen sürede atanmaya esas evraklarla birlikte başvuruda bulunmayanların veya
memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek adaylar başarı sırasına göre atanır.
Giriş sınavını kazanan ve atamaya hak kazanan asıl adayların, atanabilmek için, sağlam ve yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim şartlarında yolculuk
etmeye dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu aslı, Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi aslı ve askerlik
görevini yaptığını, muaf veya tecilli durumunu gösterir belgenin aslı veya noterlikçe onaylı suretini de belge olarak vermeleri gerekmektedir.
Not: Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayımlanan ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Bakanlık
İl Müdürlüklerinden alınabilecek sınav kılavuzunda açıklanmıştır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 56774)

Benzer belgeler

Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları Aday Meslek Memurluğu Sınavı

Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları Aday Meslek Memurluğu Sınavı Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar için gerek sözlü sınav notu, gerekse yazılı sınavdan aldıkları puanların ortalamasından oluşan giriş sınavı puanına göre, her meslek grubu kendi içerisinde ay...

Detaylı

24215809-902- 493 10/03/2016 Konu : Sınav İlanı

24215809-902- 493 10/03/2016 Konu : Sınav İlanı olan adaylar 2-3-4 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara’da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılaca...

Detaylı