TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul şcolar 2011

Transkript

TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul şcolar 2011
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
TEST DE EVALUARE INIłIALĂ
Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Limba şi literatura turcă maternă
Clasa a XII-a
Numele şi prenumele elevului:
Data susŃinerii testului:
MODEL
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.
PARTEA I
50 de puncte
KÖKTÜRK (GÖKTÜRK) YAZITLARI (Kül Tigin Abidesi- Doğu Yüzü)
Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kılınmış, insanoğlunun
üzerine ecdadım Bumin Kağan, Đstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini töresini
tutuvermiş, düzenleyivermiş.
Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi
kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan ormanına kadar, batıda
Demir Kapı'ya kadar kondurmuş. Đkisi arasında pek teşkilatsız Köktürk öylece oturuyormuş. Bilgili
kağan imiş, cesur kağan imiş.
Buyruku yine bilgili imiş tabii, cesur imiş tabii. Beyleri de milleti de doğru imiş. Onun için ili
öylece tutmuş tabii, ili tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi öylece vefat etmiş. Yasçı ve ağlayıcı olarak
önde gün doğusundan Bökiş Çöllü halk, Çin, Tibet, Avar, Büyük Roma, Kırgız, Üç Kurıkan, Otuz
Tatar, Kıtay, Tatabı... Bunca millet gelip ağlamış, yas tutmuş. O kadar ünlü kağan imiş.
Ondan sonra küçük kardeş kağan olmuş, oğulları kağan olmuş. Ondan sonra kardeşi,
ağabeyi gibi yaratılmadığından; oğul, babası gibi yaratılmadığından bilgisiz kağan olmuşlar, kötü
kağan olmuşlar. Buyrukları da bilgisiz ve kötü imiş.
Muharrem Ergin
A
1. ‘Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta’ kim kılınmış?
a) Insanoğlu
b) Bumın Kagan
(4 puan)
2. ‘ Ilini’ kelimesine uygun eşanlamlısını yazınızç
a) vatan
b) diyar
c) kıta
(4 puan)
3. Bumin ve Đstemi Kağanlar kağan olunca ilk olarak ne yapmışlar? (4 puan)
Test de evaluare iniŃială – Disciplina Limba şi literatura turcă maternă
Clasa a XII-a
Pagina 1 din 2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
4. “Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş.” sözünden ne anlıyorsunuz? (4 puan)
5. Bumin ve Đstemi Kağanların kişisel özellikleri nelermiş? (4 puan)
6. Đstemi Kağan öldüğünde birçok toplumdan yasçı ve ağlayıcıların gelmesinin sebebi nedir?
(4 puan)
7. Parçaya kimlere “kötü kağan” deniyor. (6 puan)
8. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz. (5 puan)
Dört taraf hep düşman imiş.
9. Aşağıdaki cümlenın yapısı bakımından (basit-birleşik-bağlı cümle) inceleyiniz. (5 puan)
Bunca millet gelip ağlamış, yas tutmuş.
B
10. Son paragraftan neler anlıyorsunuz? (5 puan)
11. ‘Mavi gök’ neyi semboliye eder? (5 puan)
PARTEA a II-a
12. Yazıtların önemini ve değerini anlatan 10 sıralık bir kompozisyon yazınız.
13. Deliller getirerek tarihin öneminden bahsediniz.
14. Tarih üzerine kendi fikrinizi belirtiniz.
Test de evaluare iniŃială – Disciplina Limba şi literatura turcă maternă
Clasa a XII-a
Pagina 2 din 2
40 de puncte

Benzer belgeler