24215809-902- 493 10/03/2016 Konu : Sınav İlanı

Transkript

24215809-902- 493 10/03/2016 Konu : Sınav İlanı
T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 24215809-902- 493
Konu : Sınav İlanı
10/03/2016
VEKİL İMAM-HATİP ALIMI SINAV DUYURUSU
İlimizde bulunan aşağıda belirtilen camilerdeki imam-hatip kadrolarına 2014 yılı KPSS (DHBT) puan
sırası esas alınarak her bir kadro için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar İl Müftülüğü Sınav
Kurulunca yapılacak sözlü sınavına çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 86. Maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
11’inci maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve MüezzinKayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 11-(1)
maddesi uyarınca vekil imam-hatip alınacaktır.
İLÇE ADI
MUCUR
S.NO. UNVANI
1
İ.H.
(Vekil)
HİZMET
KADRO
CAMİNİN
SINIFI
DERECESİ GRUBU
D.H.S.
1
C
KADRONUN
BULUNDUĞU YER
Hicret Camii
A- ARANAN ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel
için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3- En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,
4- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.
5- Diyanet İşleri Başkanlığının 03/11/2014 tarihli ve 94013213-903-6066 sayılı yazısı gereğince, Lisans
mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim
mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
6- Halen vekil imam-hatip veya vekil müezzin-kayyım olarak görev yapıyor olmamak.
B- BAŞVURU İŞLEMLERİ:
1- Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar istenen belgelerle birlikte iş talep formu doldurmak ve müracaat esnasında
hangi kadro için sınava girmek istediğini (her aday sadece 1 kadro için başvuru yapabilir.) dilekçesinde
belirtmek suretiyle 10/03/2016 – 24/03/2016 tarihleri arasında Kırşehir İl Müftülüğüne şahsen müracaat
edeceklerdir.
2- Bu duyuruda belirtilen şartları taşımayan veya posta, faks ve elektronik ortam yoluyla yapılan müracaatlar ile
24/03/2016 tarihinde saat: 17.00’den sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
C- SINAV İŞLEMLERİ:
1- Yarışma sınavı 25/03/2016 Cuma günü saat: 09.00’da Kırşehir İl Müftülüğünde yapılacaktır.
2- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kadro
sayısından fazla olması halinde KPSS (DHBT) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen
kadro sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır.
3- Vekil imam-hatip kadrolarına müracaat eden adaylar arasından KPSS (DHBT) puanı en yüksek olandan
başlamak üzere her bir kadro için üç (3) aday sözlü sınavına çağrılacak, sözlü sınavına çağrılacakların bilgileri
24/03/2016 Perşembe günü saat: 17.05’de www.kirsehirmuf.gov.tr adresinde ilan edilecek ve adaylara ayrıca
sözlü sınavına giriş için tebligat yapılmayacaktır.
4- Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile T.C. Kimlik Nolu kimlik belgelerinden birini (Nüfus
cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaktır. Sözlü sınavına çağırılan adaylar için sınava giriş
belgesi tanzim edilecektir.
5- Yarışma sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
6- Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
7- Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.
1/2
D- ATANMA İŞLEMLERİ:
1- İl Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak
ve söz konusu münhal kadroya en yüksek puan alandan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısınca atama
yapılacaktır.
2- Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS katıldığı
öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3- 657 DMK’nın 62 ve 63. maddeleri gereğince ataması yapılanların, atama emirlerinin kendilerine tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.
E- ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER :
1234-
İş Talep Formu (İl Müftülüğünden temin edilecektir.)
KPSS’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi.
2014 KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi.
Adayın sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü
bulunmadığına dair yazılı beyanı. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir.
F– DİĞER HUSUSLAR :
1- Sınav öncesi-sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi; yerleştirmeleri yapılsa dahi
görevleriyle ilişikleri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir.
2- Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve
atamalar için müktesep teşkil etmez.)
3- Sınav sonuçları www.kirsehirmuf.gov.tr adresinde ilan edileceğinden, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacak, web sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır.
4- Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.
5- Duyuruda bulunmayan hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili Yönetmelik hükümleri
uygulanacaktır.
G– SINAV KONULARI :
Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
Dini Bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
Hitabet, (10 puan)
İlanen duyurulur.
İlk Müracaat Tarihi
Son Müracaat Tarihi
Sınav Tarihi
Sınav Yeri ve Saati
:
:
:
:
10/03/2016
24/03/2016
25/03/2016
Kırşehir Müftülüğü – 09.00
(İMZA)
Mehmet ŞAHİN
İl Müftüsü
…../03/2016
…../03/2016
…../03/2016
…../03/2016
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Personel Kısım Şefi
Per.İd.ve Ml.İşl.Şb.Md.
İl Müftü Yardımcısı
: Z.TAŞDEMİR
: D.BAHAT
: B.ŞAHİN
: Ş.KARACA
2/2

Benzer belgeler

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı ile sınav uygulama duyurusu 04/01/2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazan...

Detaylı

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Görev Yapılacak Yer: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/ ANKARA Atama Yapılacak Kadronun Unvanı ve Sayısı: Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı kadrosunda, a...

Detaylı

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 3- Vekil imam-hatip kadrolarına müracaat eden adaylar arasından KPSS (DHBT) puanı en yüksek olandan başlamak üzere her bir kadro için üç (3) aday sözlü sınavına çağrılacak, sözlü sınavına çağrılaca...

Detaylı