Untitled - Türkiye Belediyeler Birliği

Transkript

Untitled - Türkiye Belediyeler Birliği
MEZARLIK MEVZUATI
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
MEZARLIK
MEVZUATI
Av. M. Lamih ÇELİK
Ankara - 2010
1
MEZARLIK MEVZUATI
ISBN:978-975-6311-18-9
Baskı:
Pozitif Matbacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti
Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı12. Sok. No:16/10
Yenimahalle 06370 Ankara
Tel:0312 397 00 31 │ Faks:0312 397 86 12
[email protected]
2
MEZARLIK MEVZUATI
İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm
Mezarlık Yer Seçiminde Uyulması Gereken Hususlar ................................ 9
Mezarlıkların Mülkiyeti...................................................................................................... 14
Mezarlıkların Bakım ve Onarımı................................................................................. 17
Cenazelerin Nakli ................................................................................................................... 20
1-Yurt İçinde Cenazelerin Nakli ................................................................................. 20
A-İl Sınırları İçinde Nakil ................................................................................................. 20
B-İl Dışına Nakil .................................................................................................................... 21
2-Yurtdışına Cenazelerin Nakli ................................................................................... 22
Tren İle Nakli Yapılacak İse ........................................................................................... 24
Otomobil İle Nakli Yapılacak İse ............................................................................... 24
Uçak İle Nakli Yapılacak İse ......................................................................................... 24
Deniz Yolu İle Nakli Yapılacak İse ........................................................................... 25
3-Yurtdışından Ülkemize Cenazelerin Getirilmesi ....................................... 27
4-Ülke Dışına Nakledilecek Cenazelerin Tabutlanması ........................... 27
5-Ölü Küllerinin Nakli......................................................................................................... 29
a-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşına Ait Olan Ölü Küllerinin Ülkemize Nakli: ....................................................................................................................................... 29
b-Nakli Yapılacak Ölü Külleri Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmayan Bir Kişiye Ait İse; ........................................................................................................ 29
Mevzuatımızda Ölülerin Yakılması .......................................................................... 30
Köy Mezarlığı ......................................................................................................................... 36
Cenaze işlemleri ...................................................................................................................... 46
İkinci Bölüm
Mezarlıklarla İlgili Mevzuat ......................................................................................... 51
Kanunlar
3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
..................... 53
...................................................... 54
3
MEZARLIK MEVZUATI
5393 Sayılı Belediye Kanunu ....................................................................................... 55
442 Sayılı Köy Kanunu ..................................................................................................... 56
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ............................................................. 57
2524 Sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun ............... 58
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu .................................................................................... 60
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ................................................................ 61
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ................................................................. 62
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ....... 64
Yönetmelikler
4948 Sayılı Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ...... 65
Devlet Mezarlığı Tesisi Yönetimi Bakım ve Onarımı Yönetmeliği . 66
Belediye Yönetmelikleri ....................................................................................................... 67
Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği ....................................... 67
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği .............................................. 70
Türk Bayrağı Tüzüğü............................................................................................................ 73
Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik ................................................................................................................... 75
Uluslararası Antlaşmalar
Ölülerin Nakline Dair Beynelmilel İtilafname (Cenaze Nakline Mahsus Uluslar Arası Antlaşmanın Onaylanması Hakkındaki 3584 Sayılı
Kanunun Eki) .........................................................................................................................98
Cenazelerin Nakli Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar ..102
Genelgeler
Adalet Bakanlığının 23/11/2006 tarih ve 136 nolu Otopsi İşlemlerinin Yerine Getirilmesi konulu genelgesi ............................................................107
Sağlık Bakanlığı’nın Ölü Defin Ruhsatları konulu 2000/41 sayılı genelgesi ......................................................................................................................................................... 115
4
MEZARLIK MEVZUATI
Sağlık Bakanlığı’nın Mezarlıklar ve Ölü Defni konulu 2000/42 sayılı
genelgesi ....................................................................................................................................121
Sağlık Bakanlığı’nın
Ölülerin Nakli konulu 2000/43 sayılı
genelgesi ....................................................................................................................................133
İçişleri Bakanlığı’nın Cenaze Nakil Araçları konulu genelgesi .......138
5
MEZARLIK MEVZUATI
ÖNSÖZ
Melek kızım Melike’ye…
“Doğ ki ölesin;
Ve öl ki bir daha ölmemek üzere doğasın.”
Necip Fazıl
Adamın biri oğluna:
-Evladım,öldüğüm zaman senden tek bir isteğim var.O da ayağımdan birine eski bir çorap giydirmeyi ihmal etme diye vasiyet etti.
Zaman geldi her faninin akıbeti gibi ecel onu da alıp götürdü.
Adamı teneşir tahtasına yatırdılar,imam efendi yıkamak üzere başına
geçip,vazifesini yapmaya başladığı zaman,ölenin oğlu babasının vasiyetini yerine getirmek için ayağına eski bir çorap giydirmeye çalışır.
Bunu gören imam efendi bunun mümkün olmadığını söyleyerek karşı çıkar.Tartışma devam ederken içeri bir adam girip ölenin oğluna
babasının bıraktığı mektubu verir.Oğul ,babasının bıraktığı mektubu
yüksek sesle okumaya başlar:
-Oğlum görüyorsun ya sana dünya kadar mal,mülk,servet bıraktığım halde bana bir çorabı bile çok görüyorlar.Elbette bir gün sen de
benim gibi ölüp gideceksin.
Akılını başına topla.Sana da birkaç metre kefenden başka bir şey
vermeyecekler.Sana bıraktığım malı ve ömrünü iyi yolda harca.Sarf
edeceğin yerleri güzel seç. Çünkü senin de amel sandığı olan kabire
götüreceğin iyilikten ve hayırdan başka bir şey değildir.
“Mezar taşlarında ölenin baba adı yazar oysaki ölene telkin verilirken anne adıyla seslenilir.Sözle söyleneni yazıya dökmek kimsenin
aklına gelmemiş olacak ki benim rahmetli kızımın mezar taşına anne
adını da yazdırmam tartışma konusu olmuş ve beni bu konuda araştırma yapmaya sevk etmiştir.”
Hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olan ölüm olayında belediyenin
görevleri bulunmakta ancak ne yazık ki Mezarlık mevzuatı alanında
yazılmış eser yok denecek azdır.Bu boşluğu doldurmak amacıyla hazırlamış olduğum eserin ilgililere faydalı olması dileğiyle…
Av.M.Lamih ÇELİK
6
MEZARLIK MEVZUATI
BİRİNCİ BÖLÜM
7
MEZARLIK MEVZUATI
8
MEZARLIK MEVZUATI
MEZARLIK YER SEÇİMİNDE UYULMASI
GEREKEN HUSUSLAR
Sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti ve ölümden
define kadar bütün iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemek amacı
ile hazırlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin
İşlemleri Hakkında Yönetmelik 19 Ocak 2010 tarihli ve 27467 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlandı.(kısaca Mezarlık Yönetmeliği )
Mezarlıklar, ölülerin1 gömülmesine2 terk ve tahsis edilen
yerlerdendir.3 Mezarlıkların temel işlevi,ölü bedenlerin kamu sağlığını
tehlikeye atmadan toprağa dönüşümün sağlandığı alanların olmasıdır.
Ayrıca,geride kalanlar için ziyaret,hatırlama ve sembol alanlarıdır.4
1
m.4/ç) Cenaze (Ölü): Tıbben beyin ve kalp ölümü gerçekleşen kişiyi,ifade eder.
m.4/ e) Defin: Cenazelerin şartlarına uygun olarak gömülmesini,ifade eder.
“Bir veliye sormuşlar seni nereye gömelim o da –Nereye isterseniz oraya gömün…Çünkü
Ahiret her yerden aynı uzaklıktadır.demiş”
3
6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik (RG: 15 Temmuz 2004 - Sayı: 25523) İngilizce’ deki mezarlık/cemetrey sözcüğü
eski Yunancadaki “koimetirion”dan gelir; bunun sözlük anlamı ise “yatakhane” demektir.
Lamartin şöyle dermiş:” Vatan ecdadın küllerinden yapılmış topraktır.”
4
Aysel Uslu,”Çevreye dost mezarlık(ekolojik mezarlık)planlama yaklaşımları ve dünya
kentlerinden örnekler)Uluslar arası ileri teknolojiler sempozyumu(IATS’09),13-15 Mayıs
2009,Karabük,Türkiye (Ekolojik mezarlık,ölü bedenlerin doğaya dönüşümü en kısa zamanda sağlayacak ve kirletici unsurları içermeyecek gömü yöntemleri ve mezarlık planlama
anlayışını ifade etmektedir.Ekolojik mezarlıklarda ölüler tabut ile gömülecekse;çözünebilir
malzemeden bambu,mukavva tabut kullanılmakta veya tabutsuz olarak doğrudan toprağa
gömü yapılmaktadır.)
2
9
MEZARLIK MEVZUATI
Mezarlık olarak seçilen alanın su kaynaklarına5, yerleşim yerine ve
insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hakim rüzgarın
yönü (yerleşim sahalarına doğru olmamalı), bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz
önüne alınır.(m.6/1)
Mezarlık yerinin seçimi yapılırken alanın,hakim rüzgarların ve
akarsuların yerleşim yerinden gittiği yönde ve ulaşım yolları ile münasebeti kolay olan yerlerde olması zorunludur.
Çukur veya bataklıklara ve su birikintilerinin olduğu yerlere mezarlık yapılmaz. Bu hususta hafif meyilli düzlükler tercih edilir. Çünkü
eğim derecesinin kuvvetli olması halinde erozyon başta olmak üzere
ulaşım ve çeşitli eklentilerin yapılmasında zorluklar ortaya çıkar.
Toprağın jeolojik vasıfları, gömülecek cesetlerin ayrışmasına müsait, su ve havanın geçmesine izin verecek şekilde küçük taneli olmalıdır. Çok gevşek zeminli araziler,kayalık ve çok sert zeminli araziler uygun değildir. Bu maksatla kumlu, az miktarda kireçle karışık
topraklar uygundur.(m.5)Benzer şekilde toprak zeminler. kum,çakıl
karışımı olan alüvyon zeminler mezarlık için uygundur. Eğer toprakta yeterli nem ve havalandırma yoksa organik yapının parçalanması
gecikir.Eğer koşullar elverişli ise 3 yıl içerisinde tüm organik yapı
eriyerek geriye sadece iskelet kalır.Bu tip mezarlık alanlarında 5 yıl
sonra ikinci gömme yapılabilir.6Ancak bu özelliğe sahip olmayan topraklarda süreç çok uzayabilir hatta kurutucu etki yapan topraklarda
mumyalaşma söz konusu olur. Toprağın cesedi ayrıştırma süresi 5 yıldan az olmamak üzere mezarlık yeri seçimi komisyonunca belirlenir.
Genel bir ilke olarak eğimi % 15’in üzerinde olan alanlar mezarlık
yeri olarak seçilmemelidir. Kuzeye bakan alanlarda cesedin çürümesi
daha geç olacağından güneye bakan alanlar seçilmelidir.
5
m..7/a) Mezarlıklar, insanların içme ve kullanma suyunun temini amacıyla yapılmış kuyu,
göl, gölet, baraj gibi su kaynaklarından arazinin meyil durumu, mezarlığın kapasitesi ve
toprağın yapısına göre, killi topraklarda en az 150 metre, kumlu topraklarda ise en az 250
metre mesafede kurulabilir. İçme ve kullanma suyu temin edilen havzaların 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında mezarlık yapılamaz.
6
İkinci defin önceki ölünün kemikleri dikkatlice bir kenara toplandıktan sonra yapılmalıdır.
10
MEZARLIK MEVZUATI
Mezarlık yerinin büyüklüğü yönetmelikte belirtilen formüle göre
mezarlık yeri seçimi komisyonunca belirlenir.
Mezarlık alanının büyüklüğü şu formüle göre hesaplanır;
MADDE 11 – (1) Mezarlık olarak belirlenecek alanın asgari genişliği; “Mezarlık alanı = (o beldenin senelik en az ölüm miktarı x
toprağın cesetleri tam olarak ayrıştırma müddeti (yıl) x 3.50 m²) +
yollar için ayrılan alan + aile mezarlıkları için ayrılan alan + mezarlık içinde yapılacak tesisler için ayrılan alan” hesaplamasıyla bulunur.
Toprağın cesedi ayrıştırma süresi mezarlık yeri seçimi komisyonunca
belirlenir.
Mezarlık alanı belirlenirken nüfus artışı dikkate alınarak 30-40
yıllık projeksiyonların belirlenerek mezarlıkların büyüklüğü tespit
edilmelidir.7
Bir mezarın ebatları ise;
MADDE 14 –
a) Bir mezarın uzunluğunun 2 metre, eninin 80 santimetre, derinliğinin en az 1.5 metre olması,
b) Hazır beton mezarların cenaze defninden sonra koku çıkışını önlemek için üzerleri en az 60 santimetre toprakla örtülebilecek şekilde
inşa edilmesi,8
c) İki mezarın yan yana aralığı, baş ve ayak taraflarından birbirine
mesafesi, küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere 50 santimetre
olması,
d) Yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus mezarların aynı ada
içerisinde 1 metre uzunluğunda, 50 santimetre eninde ve en az 1.5
metre derinliğinde olması gerekir.
7
Cemali Sarı&İlksen KOÇAK-“Antalya kent planında mezarlıkların yeri ve unsurları”
“Definde bulanan kişilerin kabir üzerine üç avuç toprak atarak birincisinde “sizi topraktan yarattık” ikincisinde “sizi tekrar toprağa iade edeceğiz” üçüncüsünde “sizi bir kez daha
topraktan çıkaracağız “ demeleri müstehaptır. Kabrin topraktan iki karış yükseltilip, deve
hörgücü yapılması gibi yapılması menduptur .Kabrin üzerine su dökülebilir.”( Cenaze hizmetleri Rehberi/Diyanet başkanlığı yayınları/cep kitapları 76 s.52)
8
11
MEZARLIK MEVZUATI
Mezarlıkların iç planı
MADDE 12 – (1) Mezarlıklar için yapılacak plan aşağıdaki hususları
kapsar:
a) Mezarlığın büyüklüğüne göre, kapıdan itibaren geniş bir yol bulunur.
b) Kapıdan itibaren mezarlık duvarının iç tarafını dolaşacak bir yol
bırakılır.
c) Mezarlık, lüzumu kadar yol ve küçük yollarla muntazam adalara
ayrılır.
d) Uygun yerlerde, lüzumu kadar genişlikte, bir veya müteaddit
meydanlar açılır.
e) Mezarlıklarda kar ve yağmur sularının birikmesini engelleyecek
suyolları yapılır. Bu sular varsa umumi kanallara, yoksa üstü kapalı
derin bir çukura akıtılır.
f) Özel görevli istihdam edilen mezarlıklarda, görevlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun bir bina yapılır.
h)Cenaze namazı kılınabilecek uygun bir yer ve musalla taşı bulunur.
g)Mezarlar, mezarlıklardaki adacıklar içinde ve muntazam hatlar
üzerinde sıralanır ve mezarlara birbirini takip eden bir sıra numarası
verilir.
h)Mezarlık içerisinde açılacak en geniş yol cenaze araba ve kamyonlarının serbestçe girip manevra yapmasına müsait olacak genişlikte yapılır.
ı) Mezarlığı şehre bağlayan yol daima iyi bir halde muhafaza edilecektir.
j) Mezarlık dahilinde en geniş yolun ve ikinci derecede yolların iki
tarafı ağaçlandırılır.
Yeni bir mezarlık kurmak için belediye il de ise valiliği ilçede ise
kaymakamlığa müracaat etmesi gerekir.(m.6/2)
Köyde bir mezarlık yapmak için il merkezindeki köyler valiliğe, ilçeye
bağlı köyler ise bağlı oldukları kaymakamlığa müracaat ederler.(m.6/2)
12
MEZARLIK MEVZUATI
Müracaat üzerine kurulacak komisyon ilde ilgili vali yardımcısının
başkanlığında il sağlık müdürlüğü, il çevre ve orman müdürlüğü, il
müftülüğü, il bayındırlık ve iskân müdürlüğü, il kadastro müdürlüğü,
il tarım müdürlüğü ve mezarlık talebinde bulunan belediye tüzel kişiliği veya köy tüzel kişiliği temsilcisinin katılımıyla oluşturulur.(m.6/3)
İlçede ise mezarlık yeri seçimi komisyonu; kaymakamın başkanlığında; sağlık grup başkanlığı, ilçe tarım müdürlüğü, ilçe müftülüğü,
ilçe kadastro müdürlüğü temsilcileri ile il çevre ve orman müdürlüğünce görevlendirilecek personel ve mezarlık talebinde bulunan belediye
veya köy tüzel kişiliği temsilcisinin katılımıyla oluşturulur. (m.6/4)
Mezarlık olarak seçilecek alanın özelliklerine göre mülki amirce
uygun görülecek diğer kurum temsilcileri veya teknik elemanlar da
mezarlık yer seçimi komisyonuna dahil edilebilir. Komisyon, ihtiyaç
duyarsa diğer kurumlardan da ek bilgi ve belge isteyebilir.
Oluşturulan Mezarlık yeri seçimi komisyonu raporunu il veya ilçe
umumi hıfzıssıhha kurullarına sunar.(m.6/6) Komisyon raporunda bir
mezar yerine mükerrer defnin ne kadar zaman sonra yapılabileceğini
mezarlık yerinin tespiti esnasında 5 seneden az olmamak üzere belirlenir.(m.39/4)Umumi hıfzıssıhha kurulu, komisyonun raporuna göre
teklif edilen alanın mezarlık yeri olarak kullanımının uygun olup olmadığına karar verir.
Karar verilirken seçilen alanın su kaynaklarına9, yerleşim yerine ve
insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hakim rüzgarın
yönü (yerleşim sahalarına doğru olmamalı), bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz
önüne alınır.(m.6/1)
Umumi hıfzıssıhha kurulunun teklif edilen alanın mezarlık yeri olarak kullanımının uygun olduğuna dair görüşü verilmesi halinde bele9
m..7/a) Mezarlıklar, insanların içme ve kullanma suyunun temini amacıyla yapılmış kuyu,
göl, gölet, baraj gibi su kaynaklarından arazinin meyil durumu, mezarlığın kapasitesi ve
toprağın yapısına göre, killi topraklarda en az 150 metre, kumlu topraklarda ise en az 250
metre mesafede kurulabilir. İçme ve kullanma suyu temin edilen havzaların 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında mezarlık yapılamaz.
13
MEZARLIK MEVZUATI
diye tapu tescilini mezarlık alanı olarak yaptıktan sonra alanı mezarlık
olarak kullanabilecektir.10 Eğer Umumi hıfzıssıhha kurulu uygun değildir sonucuna varırsa belediye o alanı mezarlık olarak kullanamaz.
Mezarlık yeri seçimi komisyonu raporunda ve Umumi hıfzıssıhha kurulu kararında yer alan mesafe şartları belediye tarafından imar plan
notlarına işlenir. Muhtarlıklarca da karar defterlerinde kayıt altına alınır .(m.6/6) Uygun görüş verilerek mezarlık yeri olarak seçilen alanlar, tapu tescili yapılmadan mezarlık olarak kullanılmaz.
MEZARLIKLARIN MÜLKİYETİ
Mezarlıklar, ölülerin gömülmesine terk ve tahsis edilen yerlerden
olduğundan mezarlıklar kamu malı sayılırlar. Kamu malları başlığını
taşıyan 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/A maddesinde mezarlıkları hizmet malları arasında saydıktan sonra, ilgisi yönünden il,
belediye, köy ve mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit
olunacağı vurgulanmıştır.11 Yani Belediye, Köy veya Yerel İdare Birlikleri Tüzel Kişiliğine ait metruk veya faal mezarlıklar dışında özel
mezarlıklara yer verilmemiştir.12 Daha açık bir ifade ile, yasalarımıza
10
Tapu kaydı ve tescili olmayan mezarlıklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tapu kaydı ve tescili olmayan mezarlıkların kesin sınırları tespit edilir, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ilgili belediye veya köy
ihtiyar heyeti tarafından tescile esas olacak haritaları yapılır veya yaptırılır, bu haritaların
teknik kontrolü ve tescili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tescil mevzuatı çerçevesinde yapılır.
11
2644 sayılı Tapu Kanunu
MADDE 24 - Köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait umumi mezarlıklar köyün manevi şahsiyeti namına tescil olunur.
12
“İran’da Zerdüştilerde, hiç kimsenin özel mezar yeri yoktur.Mezarlar sırayla kazılır
ve cemaatten kim önce ölürse o gömülür.Mezarlıkta her ölen için bir ağaç dikilir.Mezarlığa gidilirken mutlaka çiçek ve yiyecek götürülür.”Solmaz,Y.Sami,Ateşe Tapmayanlar
“Zerdüştiler”,İstanbul 2004 Elma yayınları s.143
“İnsan başlangıçların başında belirlenmiş bir kader çevriminde yürür.”demektedir semavi
dinler…”Her şey bir hayal,her şey bir akış ve sonsuza değin bir dönüşümdür,samsara tekerleğinde biçimden biçime geçiştir,taki “Mutlak’ın kendisi oluncaya kadar” diye feryat eder
Vedalar…“Buda haklı:”Varolmak için yok olmak gerekir,parça bütüne kavuşmalı ki hasret
dinsin.”(Cemil Meriç)Tıpkı Mevlana’nın bizlere anlatmaya çalıştığı gibi;
“Mineral olarak öldüm ve bir bitki oldum
Bitki olarak öldüm ve hayvanlığa yükseldim,
14
MEZARLIK MEVZUATI
göre bir şahsın, derneğin veya Camiinin mezarlığı olamaz. 13 Nitekim
yeni yönetmeliğe göre de; Umumî mezarlıkların mülkiyeti belediye
bulunan yerlerde belediyelere, köylerde ise köy tüzel kişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yolu ile
iktisap edilemez.(m.8/1)
Benzer bir düzenleme 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanununun 1.maddesinde yer almakta olup buna göre; umumi
mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere aittir.
Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yolu ile iktisap edilemez. Ancak 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/A. maddesi gereğince, metruk mezarlıkların zilyetlikle kazanılmasını önlemeye
yönelik yasalarımızda hüküm bulunmadığından metruk mezarlıklar
zilyetlikle kazanılabilir. 14
Mezarlıklar ve şehitlikler imar mevzuatı ile veya başka herhangi
bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi
sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz.(m.8/2)Ayrıca Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklar
da mezarlık dışında başka hiç bir amaç için kullanılamaz. Buna göre
kullanılmakta olan mezarlıkların imar uygulaması sonucu “arsa” vasfıyla tescil edilmeleri mümkün değildir.
İmar planları yapılırken mezarlıkların bütünlüğünü bozmayacak
şekilde imar yollarının mezarlık alanları dışından geçecek şekilde
planlaması yapılmalıdır. Eğer yol mezarlık alanı içinden geçecek ise
İçişleri Bakanlığından izin alınması gerekir.15(m.8/2)
Hayvan olarak öldüm ve insan oldum,
Artık ölüp de yok olmaktan neden korkayım?
Bir kez de insan olarak öleyim de
Melekler alemine geçip yükseleyim.(M.Lamih Çelik,”Sidarta”,Seyir Dergisi Güz 2001 s.3132)
13
Yargıtay 8. HD 12.5.1994 T. E. 1993/4823 K. 1994/6756- 16. HD T. 18/04/2002 E. 2002
/ 003097 K. 2002 / 3274
14
Yargıtay 16. HD 22.5.2003 T. E. 2003/4971 K. 2003/4740
15
19.12.2000 gün ve 583368 sayılı İçişleri bakanlığı genelgesi
15
MEZARLIK MEVZUATI
5393 sayılı Belediye Kanunun 79.maddesinde” Diğer kanunlarla
getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar…….belediyenin
tasarrufundadır.” denilmektedir.
Mezarlık yönetmeliğine göre artık mezarlıkların tapu kaydı ve
tescilinin yapılması gerekmektedir. Uygun görüş verilerek mezarlık yeri olarak seçilen alanlar, tapu tescili yapılmadan mezarlık olarak
kullanılmaz.(m.6/6)
Yönetmelikte”GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tapu kaydı ve tescili olmayan mezarlıkların kesin sınırları tespit edilir, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ilgili belediye veya köy ihtiyar
heyeti tarafından tescile esas olacak haritaları yapılır veya yaptırılır,
bu haritaların teknik kontrolü ve tescili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tescil mevzuatı çerçevesinde yapılır.” düzenlemesi yer
almaktadır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 14.maddesinin (e) fıkrasına göre
“kiraya verilmemek şartıyla” Mezarlıklar Arazi Vergisi’nden daimi
olarak muaftır. 16
Belediye tarafından mezar sahiplerine; bedel karşılığı alınan mezarların kullanım hakkının satın alan kişiye ait olduğunu, kullanım
tahsisini varislerine devredilebileceğini ve bu mezar yerine yapılacak
mükerrer defnin ancak varislerinin uygun göreceği kişilere ait olabileceğini belirtir, Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’teki belge verilir.
Mezar sahipleri sahip oldukları arazi sınırları haricinde merdiven, basamak veya bunlara benzer şeyler yapamazlar.(m.8/3)
16
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 26.04.2006-2428 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.18.01/61.35.16.4008 sayılı mukteza 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin
(e) fıkrasında ki, mezarlıkların Arazi Vergisinden daimi olarak muaf tutulacakları hükmü
ise belediyenin kontrol ve denetiminde olan ve mezarlık olarak kullanılan arsa ve arazileri
kapsamaktadır.
Bu itibarla, Emlak Vergisi mükellefiniz ………. adına kayıtlı ……… İlçesi, .. pafta, ..
parsel sayılı gayrimenkulün imar planında fiili mezarlık alanında kalması nedeniyle 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi hükmü gereğince kısıtlı Emlak (Arsa)
Vergisinin (verginin 1/10’unun tahsil edilmesi, 9/10’unun tecil edilmesi) uygulanması gerekmekte olup mükellefin Emlak Vergisi Kanununun 14/e maddesi uyarınca daimi muafiyet
uygulanmasına ilişkin talebinin kabulüne imkan bulunmamaktadır.
16
MEZARLIK MEVZUATI
MEZARLIKLARIN BAKIM VE ONARIMI
Mezarlıkların İdare ve nezaret görevi, içerisinde bulunduğu kamu
kuruluşuna aittir. 17 Nitekim yönetmelikte, Mezarlık alanlarının, tesis
edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde muhafazası, etrafının hayvanların girmesine mani olacak şekilde uygun
duvarla ve çitle çevrilmesi, duvarların bakımlı halde bulundurulması,
güneşin girmesine ve hava cereyanına mani olmayacak tarzda ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım ve
temizliğinin yapılması büyükşehirlerde ,büyükşehir belediyelerince,
diğer yerlerde belediyeler ve köy muhtarlıklarınca sağlanır. İhtiyaca
göre birden fazla mezarlık tesis edilebilir. Birbirine sınır olan köyler için ortak bir mezarlık yapılabilir. Düzenlemesine yer verilmiştir.
(m.9) Ancak “Bir vakıf kurularak bazı mezarlıkların bakım ve onarım
işleri bu vakıf aracılığıyla yapılabilir. Vakfın amaç ve bir kısım faaliyet alanının Belediye’ye kanunla verilmiş görevi kapsamında oluşunun, Belediyenin görev ve yetkisine müdahale ve yasaya aykırılık
teşkil ettiği söylenemez. (Yargıtay 18. HD 17.3.2003T. E. 2003/11882
K. 2003/1873)”
Belediyelerin mezarlık hizmetinin yalnız Müslüman olan vatandaşlara hasredilmesine imkan yoktur. Belediyeler, Müslüman olmayan
Türk tabiiyetinde bulunan kimseler içinde mezarlık mahallesi tesis ve
bunu idame ile mükelleftirler. 18(Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel
Kurulu 16.11.1968 T. E. 1968/6 K. 1968/14)” Nitekim yeni yönetmelikte; Talep edilmesi durumunda mezarlığın uygun bir yerinde diğer
din mensupları için, mezar adası tahsis edilebilir, denilerek bu konuya
açıklık getirilmiştir.(m.8/4)19
17
Yargıtay 8. HD 30.9.1991 T. E. 1991/13606 K. 1991/13019
“Lozan Barış Antlaşmasının 42. maddenin üçüncü fıkrasında; “Türk Hükümeti, söz konusu azınlıklara ait kiliselere, havralara, mezarlıklara ve öteki din kurumlarına tam bir
koruma sağlamayı yükümlenir. “denilmektedir. (Anayasa Mahkemesi 27.12.2002 T. E.
2002/146 K. 2002/201- RG: 11 Aralık 2003 - 25313)”
19
“Bir Müslüman ile evli olan Hıristiyan veya Yahudi kadının vasiyeti varsa vasiyetine göre
yoksa kadının ailesinin kararı ile hangi mezarlığa defnedileceği belirlenmelidir.”(Cenaze
hizmetleri Rehberi/Diyanet başkanlığı yayınları/cep kitapları 76 s.40)
18
17
MEZARLIK MEVZUATI
Belediye tarafından mezar sahiplerine; bedel karşılığı alınan mezarların kullanım hakkının satın alan kişiye ait olduğunu, kullanım
tahsisini varislerine devredilebileceğini ve bu mezar yerine yapılacak
mükerrer defnin ancak varislerinin uygun göreceği kişilere ait olabileceğini belirtir, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’teki belge verilir. Mezar sahipleri sahip oldukları arazi sınırları haricinde merdiven,
basamak veya bunlara benzer şeyler yapamazlar.(m.8/3)
Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez
ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir
şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz.(m.8/2) Ayrıca Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklar
da mezarlık dışında başka hiç bir amaç için kullanılamaz.Buna göre
kullanılmakta olan mezarlıkların imar uygulaması sonucu “arsa” vasfıyla tescil edilmeleri mümkün değildir.
İmar planları yapılırken mezarlıkların bütünlüğünü bozmayacak
şekilde imar yollarının mezarlık alanları dışından geçecek şekilde
planlaması yapılmalıdır. Eğer yol mezarlık alanı içinden geçecek ise
İçişleri Bakanlığından izin alınması gerekir.20(m.8/2)
1593Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 220.maddesine göre;”Defin
kayıt defteri tutması” gerekmektedir. Yönetmelik ekinde bir örneği
verilen Mezarlık defterinde; gömülen cenazelerin; adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, ölüm tarihi,
adresi, ölüm sebebi, cenaze gömme izin belgesi numarası ve hangi
numaralı mezara gömüldüklerini gösterir, bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan Ek-5’deki mezarlık defteri tutulacaktır.(m.15) Belediye sınırları
içinde birden fazla mezarlık varsa tümü hakkında kayıt tutulacaktır.
(5216 sayılı yasa gereğince defin kayıtlarını Büyükşehir belediye başkanlıkları tutacaklardır.)
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 211.Maddesine
göre;”Belediyece tesbit olunan umumi mezarlıktan başka yerlere ölü
20
19.12.2000 gün ve 583368 sayılı İçişleri bakanlığı genelgesi
18
MEZARLIK MEVZUATI
gömülmesi yasaktır. (m.39)21 Ancak, Bakanlar Kuruluna bir kişinin
belediyelerce tesis olunan mezarlıklar dışındaki yerlere gömülmesine izin verme konusunda yetki verilmiş ancak bu yetkinin kullanılışı
“fevkalade hal” in mevcudiyeti ve “sıhhi mahzur bulunmaması” gibi
iki koşulun birlikte varolmasına bağlı tutulmuştur.Bakanlar Kurulu
kararının iptalini ancak kişisel-meşru-güncel bir menfaati olan kişi
dava edebilir.
Mezarlık yönetmeliğine göre;“Mezarlıklara sabahleyin saat sekizden akşam gün batıncaya kadar ölü gömülebilir.22 (m.39) Bu saatler
dışında, zorunlu sebepler haricinde cenaze gömülemez. Zorunlu sebebin tayini belediye başkanı veya köy muhtarına aittir.
Adli tıptan ve diğer resmi dairelerden gelen kimliği belirsiz cenazeler dahil olmak üzere yetkili ve görevli makamlardan gömme
izin belgesi alınmayan cenazeler mezarlığa kabul ve defin edilemez.
(m.39/5-1593 sayılı yasa 215.md) “215 inci maddede zikredilen defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden mezar bekçileri veya ölü sahipleri Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezalandırılır.”
(1593 sayılı yasa 299.md)
Gömme izin belgesi verilmesini,Ölüm resmî sağlık kurumlarında
gerçekleşmiş ise sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür
veya baştabibi tarafından tasdik edilir.
Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, tabibin verdiği
gömme izin belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa sağlık ocağı
hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur.
Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, yoksa sağlık ocağı hekimi tarafından, bunların bulunmaması
halinde gömme izin belgesi görevlisi tarafından verilir. Gömme izin
21
Aksi halde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 196.maddesine göre suç oluşur ve ceza verilir.
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Madde 29 - maddesine göre;
Cenaze ve tekfin işlerinde , 30.maddesine göre ise Mezarlıklarda,grev ve lokavt yapılamaz.
22
19
MEZARLIK MEVZUATI
belgesi görevlisi bulunmayan yerlerde ise bu belge jandarma karakol
komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir.(m.16)
CENAZELERİN NAKLİ
1-Yurt içinde cenazelerin nakli
a-İl sınırları içinde nakil
Cenazelerin belediye sınırları içinde nakli için gerekli cenaze nakil
aracı, tabut ve benzeri donanımın temini belediyelerin görevidir. Belediyeler, bu görevlerini kendileri veya izin verecekleri özel şirketler
vasıtasıyla yerine getirirler.(m.29-m.31)Belediye sınırları içerisindeki
cenaze nakli, belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.(m.31/1)
İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi23 nin 18.maddesine göre;
Ambulans ile cenaze nakli yapılmaz, ancak ambulansta ölüm olayı
gerçekleştiğinde, trafik kazası, olağan dışı durum ve afetlerde, olay
veya kaza mahallinden ölü veya ölülerin hastane veya ilgili morga
nakilleri, adli mercilerin de onayı alındıktan sonra yapılabilir.Bunda
amaç olay yerindeki cenazenin bir an önce ilgili kuruma nakledilmesi
ve toplumsal duyarlılığın yerine getirilmesidir. 112 ambulansları, bunun dışında hastaneden eve , hastaneler arasında ve şehirlerarasın da
cenaze nakil aracı gibi kullanılamaz
Belediye sınırları içindeki mezarlıklardan başka bir mezarlığa nakil
amacıyla cenaze çıkarılabilmesi için, belediye tabibinin, bulunmaması
halinde hükümet tabibinin uygun görüşü alındıktan sonra belediyeden
izin alınması gereklidir.(m.41/1)1593 sayılı yasanın 301.maddesine
göre(Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.64) Müsaadesiz olarak bir şehir
ve kasabadan diğerine ölü nakledenlere Kabahatler Kanunu’nun 32
nci maddesine göre belediye encümeni tarafından 143 TL para cezası
verilir.
23
20
Tarihi:24.01.2005 Sayısı:872
MEZARLIK MEVZUATI
Köy mezarlıklarından başka bir mezarlığa nakil amacıyla cenaze
çıkarılabilmesi için ise, mülki idare amirince görevlendirilecek sağlık
görevlisinin uygun görüşü alındıktan sonra muhtarlıkça izin verilmesi
gereklidir.(41/2) Bir köyden başka bir yerleşim yerine cenaze nakli
için kullanılacak araç köyün bağlı bulunduğu mülki amirlikçe tedarik
edilir.(m.29/2)
Adli otopsi amacıyla yetkili makamlarca cenazenin mezardan çıkarılması halinde belediyeye veya köy muhtarlığına bilgi verilir.
(m.42)24
Kolera, veba, çiçek veya lekeli humma hastalıklarından ölmüş
olanların bir sene geçmedikçe mezardan çıkarılarak başka bir mahalle
nakilleri yasaktır.(m.41/3)
Baraj göl alanı içinde kalacak mezarlıklar mezar sahiplerinin talepleri halinde ilgili idare tarafından, yeni ihdas edilecek bir mezarlık alanına veya uygun bir mezarlığa nakledilir. Mezarlığın su altında
kalacağı belirlenmiş muhtemel tarihten bir sene öncesi itibariyle bu
mezarlığa yeni cenaze defni yapılamaz. Eğer yapılmışsa bu cenazeler
mülki idare amirince görevlendirilecek sağlık görevlisinin uygun görüşü alındıktan sonra ilgili idare tarafından nakledilir.(m.41/4)
b-İl dışına nakil
İl dışına nakledilecek cenazeler için, belediye sağlık işleri birimlerinden ya da köy muhtarından cenazelerin fenni usullere uygun olarak
tabutlandığı bilgisini de içeren, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK3’teki cenaze yol izin belgesi alınır. (m.32-m.34)
Başka yerleşim yerine cenaze nakledecek araçlar, soğutma tertibatı
ile donatılmış olmalıdır. Ancak, soğutma tertibatı bulunan özel tabut
bulunması halinde veya cenazenin bozulma ihtimali bulunmayan kısa
24
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
MADDE 227 - Cesetlerin tamamiyle tahallül ve tefessühünden evvel mezarlar açılarak ölülerin çıkarılması için behemehal mahallî beledyesinin müsaadesi alınmak lâzımdır. Bu hususta sıhhat memurlarının mütalaası alınmalıdır. Adli otopsiler bu hükümden müstesnadır.
Yalnız mahallî belediyesine keyfiyet bildirilir.
21
MEZARLIK MEVZUATI
mesafeli nakillerde araçta soğutma tertibatı bulunması mecburi değildir.(m.30/1)Bir defada birden fazla cenaze nakli yapılabilir.(m.30/2)
Bulunduğu yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine nakledilecek cenazelerin; yolda cenazeyi sarsmayacak, koku ve sıvı akıntısına
izin vermeyecek şekilde iç yalıtımı yapılmış nakil tabutu ile taşınması
gereklidir. Nakle izin verecek görevlilerce, bu tarzda tabutlanmayan
cenazelerin başka yerleşim yerine nakline izin verilmez.(m.27)25
Fakir cenazelerin şehir dışı nakilleri, mahallî imkânlar ölçüsünde
mülki amirce sağlanır.(m.33)Fakir veya kimsesiz cenazeler; belediyece veya köy muhtarlıklarınca herhangi bir ücret alınmadan kaldırılır,
yıkattırılır, kefenlenir ve gömülür.(m.25)
Bulaşıcı veya salgın bir hastalıktan öldüğünden şüphelenilen cenazelerden tabip tarafından gerekli görülmesi durumunda örnek alınabilir, bu cenazelere otopsi yapılabilir.(m.40)Kolera, veba, çiçek, şarbon,
cüzam (ve lekeli humma) ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin,
vefatlarının üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi
veya yurtdışındaki başka bir beldeye nakli yasaktır. (m.36-m.41)”26
2-Yurtdışına cenazelerin nakli
Yurtdışına (Deniz, hava ve demiryollarıyla) gönderilecek cenazelerin nakli, belediye sağlık işleri birimlerince cenaze yol izin belgesi
düzenlendikten ve ilgili sağlık biriminden cenaze geçiş izin belgesi
alındıktan sonra; naklin yapılacağı yerdeki Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğünün sağlık işleri görevlilerine, belgeler teslim edilerek gerçekleştirilir. (m.34/1)
25
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
MADDE 230 - Bir şehir ve kasabadan diğerine nakledilecek ölülerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince tertip edilerek belediyelere tebliğ olunacak talimatnamede mündemiç
fenni usuller dahilinde tabutlanması lâzımdır. Bu tarzda tabutlanmayan ölülerin nakline
mümanaat edilir.
26
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
MADDE 229 - (Değişik: 4255 - 15.6.1942) Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzam ve ruam
hastalıklarından vefat edenlerin nakli memnu olduğu gibi kolera, veba, çiçek veya lekeli
humma hastalıklarından vefat etmiş olanların bir sene geçmedikçe mezardan çıkarılarak
başka bir mahalle nakilleri de memnudur.
22
MEZARLIK MEVZUATI
Gönderilen ülke ile anlaşmamız var ise; her cenaze ve cenaze parçası için ölümün vuku bulduğu yerin yetkili makamından, cenazeler
için geçiş izin belgesi alınacaktır. Bu belgeyle birlikte cenaze naklinin
tıbbi ve kanuni açıdan hiçbir sakınca doğurmadığını ve usulüne uygun
olarak tabutlandığını gösterir resmî bir belge düzenlenir.(m.35/1)
Gidilecek ülke ve transit ülkelerin anlaşmalı ülkelerden olması halinde, cenazelerin nakli konusunda mevcut ya da akdedilecek uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin gerektirdiği belgeler dışında cenazeler
için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’deki geçiş izin belgesinden
başka bir belge talep edilmez.(m.35/3)
Cenaze anlaşmalı ülkeler dışında bir ülkeye götürülecekse cenaze
yakınları tarafından o ülkenin cenaze nakli için istediği belgeler ve
cenaze yol izin belgesi alındıktan sonra nakil işlemi yapılır.(m.35/2)
Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzam (ve lekeli humma) ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin, vefatlarının üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye
nakli yasaktır. (m.36-m.41)”27
Ölülerin Nakline Dair Beynelmilel itilafname (Cenaze Nakline
Mahsus uluslar arası antlaşmanın onaylanması Hakkındaki 3584
sayılı Kanunun Eki) göre;
Her hangi vasıta ile ve herhangi şartlar altında olursa olsun, nakledilecek her ölü için mahsus bir ruhsatname ( ölü geçirme tezkeresi
) lazım olacaktır. Ruhsatname bu anlaşmaya ilişik numuneye mümkün olduğu kadar uygun ve her halde ölünün adı,soyadı ve yaşı ile
beraber ölümün vuku bulduğu yeri, tarihini ve sebebini belirten bilgiler bulunacaktır. Ölü geçirme ruhsatnamesi vefat vuku bulan yerin
veyahut,mezardan bakaya nakli halinde,defin yapılan mevkiin yetkili
makamı tarafından verilecektir.
27
Ölülerin Nakline Dair Beynelmilel itilafname (Cenaze Nakline Mahsus uluslar arası
antlaşmanın onaylanması Hakkındaki 3584 sayılı Kanunun Eki)
Madde 4- Antlaşmanın taraflarının her birinin toprakları arsında veba yahut kolera yahut
çiçek veya lekeli humma hastalıklarından ölmüş kimselerin cenazelerinin nakline ölümden
ancak en az bir sene sonra izin verilecektir.
23
MEZARLIK MEVZUATI
Ruhsatnamelerin, verildikleri memleket lisanından başka bir de
uluslar arası ilişkilerde en çok kullanılan lisanlardan biri ile de yazılması tavsiye olunur.(m.1)
Tren ile nakli yapılacak ise(m.5)
a) Cenaze kapalı bir vagonda naklolunacaktır.Bununla beraber cenaze kapalı bir cenaze arabası içinde teslim edilmiş olduğu ve o
cenaze arabası içinde bırakıldığı takdirde nakil için açık bir vagon
kullanılabilir.
b) Cenaze gideceği yere vardığı vakit ne kadar müddet içinde kaldırılması lazım olduğunu tayin etmek her memleketin kendisine aittir.
Cenazeyi gönderen kimse cenazenin bu süre içinde bilfiil kaldırılacağını kanaat verecek tarzda tespit edebildiği takdirde cenazenin
yanında adam gitmesine lüzum olmayacaktır.
c) Cenazenin yanında ancak çelenk buket gibi şeyler nakledilebilir.
d) Cenaze seri bir seyirle ve mümkün olduğu kadar aktarmasız olarak gönderilir.
Otomobil ile nakli yapılacak ise(m.6)
a) Cenaze ya tercihan özel bir cenaze otomobilinde yahut alelade
kapalı bir otomobilde nakledilir.
b) Cenazenin yanında ancak çelenk buket gibi şeyler nakledilebilir.
Uçak ile nakli yapılacak ise(m.7)
a) Cenaze ya yalnız ve mahsus bu iş için kullanılan bir uçakta yahut alelade bir uçağın özel ve yalnız bu işe hasredilmiş olan bir
kompartımanında nakledilir.
b) Cenaze ile birlikte aynı uçakta yahut aynı kompartımanında ancak çelenk ve buket gibi şeyler nakledilebilir.
24
MEZARLIK MEVZUATI
Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği28 nin
19.maddesine göre;
Başka ülkelerden uçak ile getirilen cenazelerin bulaşıcı hastalıklar
yönünden bir sakınca bulunmadığını belirten, Sağlık Denetleme Merkezleri Tabipleri tarafından, Gömülmek Üzere Yurda Girecek Cenazeler için İzin Belgesi düzenlenir. Cenazelerin naklinde, Cenazelerin
Nakli Antlaşması hükümleri uygulanır.
Deniz yolu ile nakli yapılacak ise(m.8)
a) Madeni tabut üzerine geçirilmiş olan tahta dahi hiç sallanmayacak bir surette tahtadan adi bir sandığın içerisine konulacaktır.
b) Mezkur sandık gıda veya istihlak maddeleri ile her türlü temasa
meydan ve yolcularla mürettebat için hiçbir sıkıntı vermeyecek surette bir yere konulacaktır.
17 Nisan 1975 tarihli ve 1887 sayılı kanunla onaylanması uygun
bulunan Cenazelerin Nakli Anlaşması29na 3.maddesine göre;
- Nakledilen her cenazenin beraberinde, hareket ülkesi yetkili makamları tarafından düzenlenmiş özel bir belge (cenaze geçiş izni) bulunmalıdır.
-Geçiş izni, en aşağı bu Anlaşmaya ekli modelde yer alan bilgileri
ihtiva etmeli ve düzenlendiği ülkenin resmî dili ya da resmî dillerinden
biri ile Avrupa Konseyi resmî dillerinden birinde yazılmış olmalıdır.
Ayrıca gidilecek ülke ve transit ülkeleri, cenazelerin nakli konusunda mevcut ya da aktedilecek uluslararası sözleşme ve anlaşmaların
gerektirdiği belgeler dışında “geçiş izni’’nden başka bir belge talep
etmeyeceklerdir. (m.4)
28
29
Resmi Gazete:17.2.2008 Sayı: 26790
Resmi Gazete : 6 Ağustos 1975 Sayı: 15318
25
MEZARLIK MEVZUATI
EK -
CENAZELER İÇİN GEÇİŞ İZNİ
Bu Geçiş izni, Cenazelerin Nakil Anlaşması ve özellikle anılan Anlaşmanın 3. ve 5. maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.
Bu belge ile ....’nin naaşının nakline izin verilmiştir.
Ölünün adı ve soyadı: .................................................................
Ölüm tarihi ve yeri: ....................................................................
Ölüm sebebi: ...............................................................................
Yaşı: ............................................................................................
Doğum tarihi ve yeri:..................................................................
Naaş ....ile (nakil aracı)..... den (hareket mahalli)...... yoluyla (takip
edilecek yol).....’a (varış mahalli) nakledilecektir.
Bu cenazenin nakli hususunda gerekli izin verilmiş olduğundan, cenazenin geçeceği ülkelerin ilgili makamlarının geçişe müsaade etmeleri
rica olunur.
......
(Yer)
(Tarih)
Yetkili makamın
imza ve mühürü
1. Anlaşmanın 3. ve 5. maddeleri, Geçiş İzni’nin arka sahifesinde
yer almalıdır.
2. Ölüm sebebi Fransızca veya İngilizce olarak yazılmalı ya da
hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin Dünya Sağlık Teşkilâtı sayı kodu ile belirtilmelidir.
3. Meslekî gizlilik nedeniyle ölüm sebebi açıklanmamış ise, ölüm
sebebini belirten bir ilmühaber mühürlü bir zarf içinde nakledilen cenazenin beraberinde bulunmalı ve “gidecek ülke” yetkili
makamına sunulmalıdır. Mühürlü zarf, Geçiş İzni’ne eklenmelidir.
26
MEZARLIK MEVZUATI
Geçiş İzni’nde, ölümün tabiî sebeplerden ve bulaşıcı olmayan bir
hastalıktan ileri geldiği kaydedilmeli, aksi varitse ölüm nedeni belirtilmelidir.
3-Yurtdışından ülkemize cenazelerin getirilmesi
Getirilen ülke ile anlaşmamız var ise;
her cenaze ve cenaze parçası için ölümün vuku bulduğu yerin yetkili makamından, cenazeler için geçiş izin belgesi alınacaktır. Bu belgeyle birlikte cenaze naklinin tıbbi ve kanuni açıdan hiçbir sakınca
doğurmadığını ve usulüne uygun olarak tabutlandığını gösterir resmî
bir belge düzenlenir.(m.35/1)
Yabancı ülkelerden getirilen cenazelerin nakline müsaade edildiğini ve naklinde sağlık yönünden sakınca bulunmadığını gösteren cenazenin geleceği yerin yetkili makamından verilmiş cenaze nakil belgesi
ibraz edilmesi zorunludur. Cenaze nakil belgesinde cenazenin kimlik
numarasının, ad ve soyadının, baba adının, ölümün vuku bulduğu yerin, tarihin, ölüm sebebinin, nakline izin verildiğinin, naklinin sağlık
sakıncası doğurmayacağı hususunun ve ilgili diğer hususların açıklıkla kaydedilmesi zorunludur. (m.37)
4-Ülke dışına nakledilecek cenazelerin tabutlanması
Ülke dışına nakledilecek cenazelerin tabutları, sızdırmaz özelliğe
sahip olur ve bunların tabanına sıvı emici madde konulur. Bu tabutların en az 20 mm. kalınlığında tahtadan yapılma bir dış tabut ve kurşundan veya kendiliğinden tahrip kabiliyeti olan sıvı sızdırmayan başka bir maddeden yapılma bir iç tabuttan müteşekkil olması gerekir.
(m.28/1)
İç tabut, lehimleme veya benzeri usullerle sızdırmazlığı sağlanarak
dış tabutun içine konulur. İki tabutun sallanmayacak surette birbirine
irtibatlandırılması sağlanmalıdır. Dış tabutun tahtaların birleştikleri
yerlerin su sızdırmayacak surette olması ve tabutun kapanmasının birbirlerinden en çok 20 cm. mesafeli vidalarla temin edilmesi gerekir.
Dış tabutun etrafı madenden çember sarılmak suretiyle kuvvetlendirilir. (m.28/2)
27
MEZARLIK MEVZUATI
3584 Sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye
İltihakımız Hakkında Kanun30un eki olan Ölülerin Nakline Dair
Beynelmilel itilafnamenin 3.maddesine göre ise;
Ölü madenden bir tabut içine konulacak,tabutun alt kısmı takriben
5 santimetre kalınlığında (yer kömürü, testere talaşı, mangal kömürü tozu, gibi)mayi çekici bir madde ile örtülmüş,buna antiseptik bir
madde ilave edilmiş olacaktır. Ölüm bulaşıcı bir hastalıktan ileri olduğu takdirde,cenazenin kendisi de antiseptik bir mahlule batırılmış
bir kefene sarılmış bulunacaktır.Bundan sonra madeni tabut,içinden
hiçbir şey sızmayacak surette kapanacak (lehimlenecek) ve tahtadan
bir tabut,içerisine konulacaktır.İki tabut,içindeki hiç sallanmayacak
surette, birbirine intibak edeceklerdir.Tahta tabutun kalınlığı en az 3
santimetre olacak,tahtaların birleştikleri yerler su sızdırmayacak surette olacak ve tabutun kapanması birbirlerinden en çok 20 santimetre
mesafeli burgularla temin edilecektir.Tahta tabut madenden çemberle
tahkim edilecektir.
Ayrıca cenazenin antlaşmaya uygun olarak tabuta konulmuş olduğunu belirteni resmi evrak verilecektir.(m.2)
17 Nisan 1975 tarihli ve 1887 sayılı kanunla onaylanması uygun
bulunan Cenazelerin Nakli Anlaşması31nın 6.maddesine göre;
- Tabut sızdırmaz olmalı ve içinde emici bir madde bulunmalıdır.
“Hareket ülkesi” nin yetkili makamlarınca gerekli görüldüğü takdirde, iç ve dış basıncı dengeleyecek bir temizleyici cihazla teçhiz
edilmelidir.
- Tabut, en aşağı 20 mm. kalınlığında tahtadan yapılma bir dış tabut
ve dikkatle lehimlenmiş kurşundan ya da kendiliğinden tahrip olan
bir başka maddeden yapılma bir iç tabuttan müteşekkil bulunmalı
- Veya en aşağı 30 mm. kalınlığında tahtadan yapılıp içi kurşunla ya
da kendiliğinden tahrip olan bir başka madde ile kaplanmalıdır.
- Ölüm sebebi bulaşıcı bir hastalık ise, naaş antiseptik bir mahlülle
yıkanmış bir kefene sarılacaktır.
30
31
Resmi Gazete: 7 Şubat 1939 – Sayı:4126
Resmi Gazete : 6 Ağustos 1975 Sayı: 15318
28
MEZARLIK MEVZUATI
- Nakil hava yolu ile yapılacak ise, tabut bir temizleyici cihazla teçhiz edilmeli ve buna imkân bulunamazsa, “hareket ülkesi” yetkili
makamınca yeterli görülen direnç garantisi verilmelidir.
5-Ölü küllerinin nakli
Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri
Hakkında Yönetmeliğinin 32 2.maddesinde;ölü küllerinin nakli ve muhafazası ile ilgili usul ve esasları düzenlediği belirtilmiştir.
a-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait olan ölü küllerinin ülkemize nakli:
Başka bir ülkede vefat eden vatandaşımıza ait küllerin ülkemize
getirilebilmesi için cenaze sahibi tarafından belirlenen laboratuvarda,
beyan edilen külün insan cesedinin yakılmasıyla ortaya çıkan kül olduğuyla ilgili kapsamlı analizleri yaptırılır.Daha sonra eğer başkaca
bir engel yoksa cenaze külü uygun bir mezarlıkta özel kapların içinde
muhafaza edilir.
b-Nakli yapılacak ölü külleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmayan bir kişiye ait ise;
Birinci derecede33 yakını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
şartıyla külleri ülkemize getirilebilir. Yönetmelikte sadece birinci derece yakını yani çocukları Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olanların
külleri ülkemize getirilebilir. Yönetmelikte eş sayılmadığından ve
birinci derece kapsamında girmediğinden ölenin eşi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa bile eğer Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan çocukları yoksa eşinin küllerini ülkemize getirilemez.(m.38)
3584 Sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun34un eki olan Ölülerin Nakline Dair Beynel32
Resmi Gazete: 19 Ocak 2010 Sayı: 27467
Türk Medeni Kanunu
MADDE 495.- Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.
Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi
altsoyları alır.
34
Resmi Gazete: 7 Şubat 1939 – Sayı:4126
33
29
MEZARLIK MEVZUATI
milel itilafnamenin 11.maddesinde “Bu antlaşma ölü küllerinin nakline tatbik edilmez.” Hükmü yer almaktadır.
Cenazelerin Nakli Anlaşması35 17 Nisan 1975 tarihli ve 1887
sayılı kanunla onaylanması uygun bulunmuştur. Bu anlaşmanın
1.maddesinin 3.fıkrasında” Bu Anlaşma, yakılan naaşların küllerinin
nakline uygulanmaz. “ hükmü yer almaktadır.
MEVZUATIMIZDA ÖLÜLERİN YAKILMASI
” …beni yaktırırsın,
odanda ocağın
üstüne korsun
içinde bir kavanozun.(...)
Fedakârlığımı anlıyorsun :
vazgeçtim toprak olmaktan,
vazgeçtim çiçek olmaktan
senin yanında kalabilmek için.
Ve toz oluyorum
yaşıyorum yanında senin… “
Nazım Hikmet
Mezarlıklar, ölülerin gömülmesine terk ve tahsis edilen
yerlerdendir.36Mezarlıkların temel işlevi,ölü bedenlerin kamu sağlığını tehlikeye atmadan toprağa dönüşümün sağlandığı alanların olmasıdır.Ayrıca,geride kalanlar için ziyaret, hatırlama ve sembol alanlarıdır.
Ekolojik mezarlık,ölü bedenlerin doğaya dönüşümü en kısa zamanda sağlayacak ve kirletici unsurları içermeyecek gömü yöntemleri ve
mezarlık planlama anlayışını ifade etmektedir.Ekolojik mezarlıklarda
ölüler tabut ile gömülecekse;çözünebilir malzemeden bambu,mukavva
tabut kullanılmakta veya tabutsuz olarak doğrudan toprağa gömü ya35
Resmi Gazete : 6 Ağustos 1975 Sayı: 15318
6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik (RG: 15 Temmuz 2004 - Sayı: 25523) İngilizce’deki mezarlık/cemetrey sözcüğü
eski Yunanca’daki “koimetirion”dan gelir;bunun sözlük anlamı ise “yatakhane” demektir.
36
30
MEZARLIK MEVZUATI
pılmaktadır. Ekolojik mezarlık anlayışında yakma yöntemin çevreye
karşı kirletici unsurlar içerdiği ve yakma işlemi için kullanılan enerji
ile atmosfere kirletici verildiği savunulmaktadır.” 37
İnsanlar tarih boyunca ölen yakınlarını ya gömerek ya da yakarak
defnetmişlerdir. Medeniyetin beşiği olan Anadolu’da Hitit medeniyetinde hiyeroglif metinlerinde ölülerin nasıl yakıldığı ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.İlyada Destanı’nda Hektor’un yakılması için kadınların şehre dokuz gün odun taşıdığı anlatılmaktadır.
Mevzuatımızda ölülerin yakılmasıyla ilgili yer alan düzenlemeleri
ele alacağız;
A- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu38(UHK)
Ölülerin yakılması için fırınlar yaptırmak isteyen belediyeler Sağlık
Bakanlığı’na müracaat ederek hazırlattırdıkları projeleri tasdik ettirip
izin aldıktan sonra tesisata başlayabilirler. (UHK m.224) Düzenlemesine rağmen bu güne kadar Sağlık Bakanlığına izin için başvuran
belediye olmamıştır.
Bir cesedi ölü yakma fırınlarında yaktırmak için aşağıda yazılı belgelerin bulunması gerekir. (UHK m.225)
1. Ölünün hastalığı esnasında tedavisiyle meşgul olmadığı bilinen resmî bir doktor tarafından verilmiş olup vefatın herhangi
bir olağandışı bir sebepten meydana gelmediğini bildiren bir
rapor ve defin ruhsatiyesi.
2. Cesedinin yakılmasını arzu ettiğini beyan eden ve ölenin hayatta iken yazdığı vesika veya bu hususta sözlü olarak arzusunu duyanlardan üç kişinin şehadetleri ve tasdikleri.
Burada Türk Medeni Kanununda vasiyetname ile ilgili düzenlenmelere bakalım;
37
Aysel Uslu,”Çevreye dost mezarlık(ekolojik mezarlık)planlama yaklaşımları ve dünya
kentlerinden örnekler)Uluslar arası ileri teknolojiler sempozyumu(IATS’09),13-15 Mayıs
2009,Karabük,Türkiye
38
Resmi Gazete : 6 Mayıs 1930 - Sayı: 1489
31
MEZARLIK MEVZUATI
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun39 502. maddesine göre; Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Dolaysıyla 15 yaşını doldurmamış kişilerin yakılmaya yönelik talepleri dikkate alınmayacaktır. Kişi vasiyetnamesini
kendi el yazısıyla veya resmi şekilde yapabileceği gibi sözlü olarak da
yapabilir.(m.531) Resmi vasiyetname, sulh hâkimi veya noter yahut
kanunla yetkili kılınmış kişi tarafından iki tanık huzurunda düzenlenir.
(m.532) kişi kendi el yazısıyla vasiyetnamesini düzenleyerek bu kişilere saklanmak üzere teslim edebilir.(m.538) El yazısının ölen kişiye
ait olması, düzenlendiği tarihi(gün/ay/yıl) ve imzasını taşıması şarttır.
Kişi ancak yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş
gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname
yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.Bu zorunlu şartlar
kalktıktan sonra 1 ay içinde yazılı vasiyetname yapılmadığı takdirde
sözlü vasiyetname hükümsüz olur.(m.541) Ölen kişi yakılmak istediğini üç kişiye söylemesi gerekir.Medeni kanunda kişi sayısı iki iken
1593 sayı kanunda sayı üç olarak belirlenmiştir.Bu nedenle iki kişiye
yapılan vasiyet Medeni kanun açısından geçerli bir vasiyet olsa bile
vasiyetinde cesedinin yakılması talep etmiş ise bunun geçerli olabilmesi için 1593 sayılı yasanın 225 maddesine göre tanık sayısının üç
olması zorunludur. Bu üç kişi, yakılma yönündeki beyanı, yer, yıl,
ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalarlar. Yazılan
belgeyi birlikte vakit geçirmeksizin bir Sulh veya Asliye mahkemesine verirler ve miras bırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini,
onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını
hakime beyan ederler.(m.540)
Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en
yetkili yöneticisi hakim yerine geçer. (m.540)
39
Resmi Gazete : 8 Aralık 2001 Sayı: 24607
32
MEZARLIK MEVZUATI
3- Ölen kişinin ölümünün herhangi bir cinayet sonucu olmadığına
dair hiç bir şüphe mevcut olmadığını bildiren ve mahallî polis idaresi tarafından verilen belge
Bütün bu belgeler,yakılmadan 24 saat önce belediyeye ibraz olunarak vefat defterine kayıt yapıldıktan sonra yakılma izni verilir. Defnedilen ölülerin defninden sonra yakılmak için mezardan çıkarılmalarına müsaade edilmez.
Yakma sonucu cesetten kalan kısımlar özel bir kapların içinde mezarlıklarda bunun için hazırlanmış özel bir odada muhafaza edilir.
(UHK m.226)
B- Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik 40
Yönetmeliğin 2.maddesinde;ölü küllerinin nakli ve muhafazası ile
ilgili usul ve esasları düzenlediği belirtilmiştir.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait olan ölü küllerinin ülkemize nakli:
Başka bir ülkede vefat eden vatandaşımıza ait küllerin ülkemize
getirilebilmesi için cenaze sahibi tarafından belirlenen laboratuvarda,
beyan edilen külün insan cesedinin yakılmasıyla ortaya çıkan kül olduğuyla ilgili kapsamlı analizleri yaptırılır.Daha sonra eğer başkaca
bir engel yoksa cenaze külü uygun bir mezarlıkta özel kapların içinde
muhafaza edilir.
2-Nakli yapılacak ölü külleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişiye ait ise;
Birinci derecede41 yakını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
şartıyla külleri ülkemize getirilebilir. Yönetmelikte sadece birinci de40
Resmi Gazete: 19 Ocak 2010 Sayı: 27467
Türk Medeni Kanunu
MADDE 495.- Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur.
Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi
altsoyları alır.
41
33
MEZARLIK MEVZUATI
rece yakını yani çocukları Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olanların
külleri ülkemize getirilebilir. Yönetmelikte eş sayılmadığından ve birinci derece kapsamında girmediğinden ölenin eşi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa bile eğer Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan çocukları yoksa eşinin küllerini ülkemize getirilemez.(m.38)
C- 3584 Sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun42
Madde 1 – 10 Şubat 1937 tarihinde Berlin’de tanzim edilip Türkiye Cumhuriyeti ve alakalı diğer Hükümetler murahhasları tarafından
imza edilmiş olan ölülerin nakli hakkındaki beynelmilel itilafname
kabul ve tasdik edilmiştir.
Ölülerin Nakline Dair Beynelmilel itilafnamenin 11.maddesinde
“Bu antlaşma ölü küllerinin nakline tatbik edilmez.” Hükmü yer almaktadır.
D-Cenazelerin Nakli Anlaşması43
Bu anlaşma 17 Nisan 1975 tarihli ve 1887 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunmuştur.
Bu anlaşmanın 1.maddesinin 3.fıkrasında” Bu Anlaşma, yakılan
naaşların küllerinin nakline uygulanmaz. “ hükmü yer almaktadır.
E- 4458 sayılı Gümrük Kanunu44
Kanunun 167/11-b maddesine göre” Tabutlar, cenaze kül kapları
….” Gümrük vergisinden muaftır.
F-Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
Yönetmeliği45
MADDE 45 - Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri, (cenazenin başka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenir.
42
43
44
45
Resmi Gazete: 7 Şubat 1939 – Sayı:4126
Resmi Gazete : 6 Ağustos 1975 Sayı: 15318
Resmi Gazete: 4 Kasım 1999 - Sayı: 23866
Resmi Gazete: 11 Ağustos 1973 - Sayı: 14622
34
MEZARLIK MEVZUATI
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan veya yetiştirilmek,
eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak tedavi görmek üzere yurt dışına
gönderilmiş olan Devlet memurlarından ölenlerle, sürekli görevle yurt
dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve
çocuklarının ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderler kurumlarınca ödenir.
MADDE 46 - Cenaze giderleri; ölüm olayının meydana geldiği
yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılan giderleri kapsar. (Çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları için herhangi bir ödeme yapılmaz.)
MADDE 47 - Yurt dışında ölenlerden cenazeleri bu Yönetmeliğin
45. maddesinin 2 nci fıkrası gereğince yurda getirilecek olanların cenazelerini yurda getirilmesi için yapılacak zorunlu giderler, ölünün
tahnidi ve yurtta gömüleceği yere kadar normal ve zorunlu nakil giderlerini kapsar.
Bunların ödenebilmesi için bu giderlere ait belgelerin mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliğince onaylanması gerekir.
G-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu46
MADDE 37- (Değişik: 5754 - 17.4.2008 / m.23) İş kazası veya
meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük,
vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en
az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup
da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği
ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından
46
Resmi Gazete: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200
35
MEZARLIK MEVZUATI
ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil
gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde,
Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez. (2010 yılı için cenaze
ödeneği 308 TL dir.)
“Cenaze ödeneğinin ödenmesi için hak sahiplerince bir dilekçe ile
kuruma başvurulmalı ve dilekçeye sigortalının ölüm tarihini belirten
belge(defin ruhsatı,ölüm tutanağı vs.) eklenmelidir.”
6245 sayılı Harcırah Kanunu47
CENAZE NAKİL MASRAFLARI
MADDE 55 - Daimi veya muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlerde bulunanlardan bu yerlerde veya yolda vefat edenlerin cenaze
teçhiz ve tekfin masrafları ile Hükümet tarafından görülecek lüzuma
veya aileleri tarafından vukubulacak talebe istinaden cenazelerinin
Türkiye’de her hangi bir mahalle kadar olan nakil masrafları kurumlarınca ödenir. Yurt içinde daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa izam kılınanlardan yolda veya muvakkat vazife mahallinde vefat
edenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
KÖY MEZARLIĞI
Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri
Hakkında Yönetmeliği esas alınarak köy mezarlıklarıyla ile ilgili yasal düzenlemeleri bir arada ele almak gerekir çünkü köy yönetiminde
bu mevzuatı uygulayacak yeterli kalifiye eleman bulunmamaktadır;
a-Mezarlık yeri seçimi komisyonu
Köyde yeni bir mezarlık yapmak için il merkezindeki köyler valiliğe, ilçeye bağlı köyler ise bağlı oldukları kaymakamlığa müracaat
etmesi gerekir..(m.6/2)
Köy muhtarının yaptığı müracaat üzerine kurulacak komisyon ilde
ilgili vali yardımcısının başkanlığında il sağlık müdürlüğü, il çevre ve
47
36
Resmi Gazete: 18 Şubat 1954 - Sayı: 8637
MEZARLIK MEVZUATI
orman müdürlüğü, il müftülüğü, il bayındırlık ve iskân müdürlüğü, il
kadastro müdürlüğü, il tarım müdürlüğü ve mezarlık talebinde bulunan köy tüzel kişiliği temsilcisinin katılımıyla oluşturulur.(m.6/3)
Yeni bir mezarlık yapmak isteyen Köy, İlçede ise mezarlık yeri seçimi komisyonu; kaymakamın başkanlığında; sağlık grup başkanlığı,
ilçe tarım müdürlüğü, ilçe müftülüğü, ilçe kadastro müdürlüğü temsilcileri ile il çevre ve orman müdürlüğünce görevlendirilecek personel
ve mezarlık talebinde bulunan köy tüzel kişiliği temsilcisinin katılımıyla oluşturulur. (m.6/4)
Oluşturulan Mezarlık yeri seçimi komisyonu raporunu il veya ilçe
umumi hıfzıssıhha kurullarına sunar.(m.6/6) Komisyon raporunda bir
mezar yerine mükerrer defnin ne kadar zaman sonra yapılabileceğini
mezarlık yerinin tespiti esnasında 5 seneden az olmamak üzere belirlenir.(m.39/4)Umumi hıfzıssıhha kurulu, komisyonun raporuna göre
teklif edilen alanın mezarlık yeri olarak kullanımının uygun olup olmadığına karar verir.
Umumi hıfzıssıhha kurulunun teklif edilen alanın mezarlık yeri olarak kullanımının uygun olduğuna dair görüşü verilmesi halinde köy
tüzel kişiliği tapu tescilini mezarlık alanı olarak yaptıktan sonra alanı mezarlık olarak kullanabilecektir. Eğer Umumi hıfzıssıhha kurulu
uygun değildir sonucuna varırsa o alan mezarlık olarak kullanamaz.
Mezarlık yeri seçimi komisyonu raporunda ve Umumi hıfzıssıhha
kurulu kararında yer alan mesafe şartları Muhtarlık tarafından karar
defterlerinde kayıt altına alınır .(m.6/6) Uygun görüş verilerek mezarlık yeri olarak seçilen alanlar, tapu tescili yapılmadan mezarlık olarak
kullanılmaz.
b-Mezarlık alanı tespit edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar
Mezarlıklar, ölülerin gömülmesine terk ve tahsis edilen
yerlerdendir.48 Mezarlıkların temel işlevi,ölü bedenlerin kamu sağlığını
48
İngilizce’deki mezarlık/cemetrey sözcüğü eski Yunanca’daki “koimetirion”dan
gelir;bunun sözlük anlamı ise “yatakhane” demektir.
37
MEZARLIK MEVZUATI
tehlikeye atmadan toprağa dönüşümün sağlandığı alanların olmasıdır.
Ayrıca,geride kalanlar için ziyaret,hatırlama ve sembol alanlarıdır.49
Mezarlık yerinin seçimi yapılırken su kaynaklarına50, yerleşim
yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hakim
rüzgarın yönü (yerleşim sahalarına doğru olmamalı), bölgenin coğrafi,
jeolojik, meteorolojik şartları, arazi ve ulaşım imkanları gibi şartlar
da göz önüne alınır.(m.6/1) Ayrıca hakim rüzgarların ve akarsuların
yerleşim yerinden gittiği yönde ve ulaşım yolları ile münasebeti kolay
olan yerlerde olması zorunludur.
Çukur veya bataklıklara ve su birikintilerinin olduğu yerlere mezarlık yapılmaz. Bu hususta hafif meyilli düzlükler tercih edilir. Çünkü
eğim derecesinin kuvvetli olması halinde erozyon başta olmak üzere
ulaşım ve çeşitli eklentilerin yapılmasında zorluklar ortaya çıkar.
Toprağın jeolojik vasıfları, gömülecek cesetlerin ayrışmasına müsait, su ve havanın geçmesine izin verecek şekilde küçük taneli olmalıdır.Çok gevşek zeminli araziler,kayalık ve çok sert zeminli araziler uygun değildir. Bu maksatla kumlu, az miktarda kireçle karışık
topraklar uygundur.(m.5)Benzer şekilde toprak zeminler.kum,çakıl
karışımı olan alüvyon zeminler mezarlık için uygundur. Eğer toprakta yeterli nem ve havalandırma yoksa organik yapının parçalanması
gecikir.Eğer koşullar elverişli ise 3 yıl içerisinde tüm organik yapı
eriyerek geriye sadece iskelet kalır.Bu tip mezarlık alanlarında 5 yıl
49
Aysel Uslu,”Çevreye dost mezarlık(ekolojik mezarlık)planlama yaklaşımları ve dünya
kentlerinden örnekler)Uluslar arası ileri teknolojiler sempozyumu(IATS’09),13-15 Mayıs
2009,Karabük,Türkiye (Ekolojik mezarlık,ölü bedenlerin doğaya dönüşümü en kısa zamanda sağlayacak ve kirletici unusurları içermeyecek gömü yöntemleri ve mezarlık planlama
anlayışını ifade etmektedir.Ekolojik mezarlıklarda ölüler tabut ile gömülecekse;çözünebilir
malzemeden bambu,mukavva tabut kullanılmakta veya tabutsuz olarak doğrudan toprağa
gömü yapılmaktadır.)
50
m..7/a) Mezarlıklar, insanların içme ve kullanma suyunun temini amacıyla yapılmış
kuyu, göl, gölet, baraj gibi su kaynaklarından arazinin meyil durumu, mezarlığın kapasitesi ve toprağın yapısına göre, killi topraklarda en az 150 metre, kumlu topraklarda
ise en az 250 metre mesafede kurulabilir. İçme ve kullanma suyu temin edilen havzaların
31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında mezarlık yapılamaz.
38
MEZARLIK MEVZUATI
sonra ikinci gömme yapılabilir.51Ancak bu özelliğe sahip olmayan
topraklarda süreç çok uzayabilir hatta kurutucu etki yapan topraklarda
mumyalaşma söz konusu olur. Toprağın cesedi ayrıştırma süresi 5 yıldan az olmamak üzere mezarlık yeri seçimi komisyonunca belirlenir.
Genel bir ilke olarak eğimi % 15’in üzerinde olan alanlar mezarlık
yeri olarak seçilmemelidir.Kuzeye bakan alanlarda cesedin çürümesi
daha geç olacağından güneye bakan alanlar seçilmelidir.
Mezarlık yerinin büyüklüğü yönetmelikte belirtilen formüle göre
mezarlık yeri seçimi komisyonunca belirlenir.
Mezarlık alanının büyüklüğü şu formüle göre hesaplanır;
MADDE 11 – (1) Mezarlık olarak belirlenecek alanın asgari genişliği; “Mezarlık alanı = (o beldenin senelik en az ölüm miktarı x
toprağın cesetleri tam olarak ayrıştırma müddeti (yıl) x 3.50 m²) +
yollar için ayrılan alan + aile mezarlıkları için ayrılan alan + mezarlık içinde yapılacak tesisler için ayrılan alan” hesaplamasıyla bulunur.
Toprağın cesedi ayrıştırma süresi mezarlık yeri seçimi komisyonunca
belirlenir.
Bir ölünün mezarlık alanı dışındaki bir yere gömülmesi halinde
Türk Ceza Kanununun 196.maddesine göre; gömen veya gömdüren
kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
c-Bir mezarın ebatları(m.14);
• Bir mezarın uzunluğunun 2 metre, eninin 80 santimetre, derinliğinin en az 1.5 metre olması,
• Hazır beton mezarların cenaze defninden sonra koku çıkışını
önlemek için üzerleri en az 60 santimetre toprakla örtülebilecek şekilde inşa edilmesi,52
51
İkinci defin önceki ölünün kemikleri dikkatlice bir kenara toplandıktan sonra yapılmalıdır.
52
“Definde bulanan kişilerin kabir üzerine üç avuç toprak atarak birincisinde “sizi topraktan yarattık” ikincisinde “sizi tekrar toprağa iade edeceğiz” üçüncüsünde “sizi bir kez daha
topraktan çıkaracağız “ demeleri müstehaptır.Kabrin topraktan iki karış yükseltilip,deve
hörgücü yapılması gibi yapılması menduptur.Kabrin üzerine su dökülebilir.”( Cenaze
hizmetleri Rehberi/Diyanet başkanlığı yayınları/cep kitapları 76 s.52)
39
MEZARLIK MEVZUATI
•
•
İki mezarın yan yana aralığı, baş ve ayak taraflarından birbirine
mesafesi, küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere 50
santimetre olması,
Yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus mezarların aynı ada
içerisinde 1 metre uzunluğunda, 50 santimetre eninde ve en az
1.5 metre derinliğinde olması gerekir.
d- Mezarlıkların iç düzenlemesi(m.12)
• Mezarlığın etrafı duvarla çevrilir53
• Mezarlığın büyüklüğüne göre, kapıdan itibaren geniş bir yol
bulunur.
• Kapıdan itibaren mezarlık duvarının iç tarafını dolaşacak bir
yol bırakılır.
• Mezarlık, lüzumu kadar yol ve küçük yollarla muntazam adalara ayrılır.
• Mezarlıklarda kar ve yağmur sularının birikmesini engelleyecek suyolları yapılır.
• Cenaze namazı kılınabilecek uygun bir yer ve musalla taşı bulunur.
• Mezarlar, mezarlıklardaki adacıklar içinde ve muntazam hatlar
üzerinde sıralanır ve mezarlara birbirini takip eden bir sıra numarası verilir.
• Mezarlık dahilinde en geniş yolun ve ikinci derecede yolların
iki tarafı ağaçlandırılır.54
53
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun m. 2
Ünlü Fransız yazar ve seyyah Gerard de Nerval, İstanbul mezarlıkları hakkında şunları
söylüyor: “Boğaz’da son derece güzel ve serin bir yerdeyiz. Buranın bir mezarlık olduğunu
söylememe ihtiyaç yok sanırım. İstanbul’un bütün güzel yerleri, gezilecek ve zevk alınacak
sahaları mezarlıklardır. Bakıyorsunuz yüksek ağaçların arasında, şuradan buradan güneş
ışınlarının sızıp renklendirdiği, sıra sıra beyaz hayâletler var. Bunlar bir insan yüksekliğinde,
mermerden yapılmış mezar taşlarıdır. Başları sarıklı, üzerleri yazılı mezar taşlarıdır. Sarığın
biçimi, ölünün hayattayken işgal ettiği mevkii, sosyal seviyesini veya mezarın yapılış tarihini belli ediyor. Kadınların mezarlarında da sütun taşlar var. Fakat bunlarda, baş yerinde gül
veya demet şeklinde bir süs bulunuyor. Kabartma veya oyma şeklinde çiçeklerle süslenmişler.(Osmanlı Mezar Taşlarının Dili-Talha Uğurluel - Sızıntı Dergisi )
54
40
MEZARLIK MEVZUATI
Mezarlık Yönetmeliğinin 7.maddesine göre; Mümkün olan yerlerde
mezarlık içerisine kadar borularla su getirilip çeşme yapılır. Mümkün
olmayan yerlerde mezarlık sınırından en az 250 metre uzakta kuyu
açılarak su getirilir. Hidrolojik ve hidrojeolojik şartların gerektirdiği
hallerde il hıfzıssıhha kurulunun da kararı alınmak suretiyle bu mesafe
100 metreye kadar kısaltılabilir. Mezarlıklar içinde kuyu açılamaz.
e-Mezarlıkların Mülkiyeti
Yasalarımıza göre bir şahsın, derneğin veya Camiinin mezarlığı
olamaz. 55 Nitekim yeni yönetmeliğe göre de; Umumî mezarlıkların
mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde ise köy tüzel kişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı
zilyetliği yolu ile iktisap edilemez.(m.8/1)
Mezarlık yönetmeliğine göre artık mezarlıkların tapu kaydı ve tescilinin yapılması gerekmektedir. Uygun görüş verilerek mezarlık yeri
olarak seçilen alanlar, tapu tescili yapılmadan mezarlık olarak kullanılmaz.(m.6/6)
Yönetmeliğin geçici 1.maddesinde” Tapu kaydı ve tescili olmayan
mezarlıkların kesin sınırları tespit edilir, Yönetmeliğin yayımlandığı
tarihten itibaren 1 yıl içinde köy ihtiyar heyeti tarafından tescile esas
olacak haritaları yapılır veya yaptırılır, bu haritaların teknik kontrolü
ve tescili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tescil mevzuatı çerçevesinde yapılır.”düzenlemesi yer almaktadır.
f-Mezarlıkların Bakım ve Onarımı
Mezarlıkların İdare ve nezaret görevi, içerisinde bulunduğu kamu
kuruluşuna aittir. 56 Nitekim yönetmelikte, Mezarlık alanlarının, tesis
edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde muhafazası, etrafının hayvanların girmesine mani olacak şekilde uygun
duvarla ve çitle çevrilmesi, duvarların bakımlı halde bulundurulması,
güneşin girmesine ve hava cereyanına mani olmayacak tarzda ağaç55
56
Yargıtay 16. HD T. 18/04/2002 E. 2002 / 003097 K. 2002 / 3274
Yargıtay 8. HD 30.9.1991 T. E. 1991/13606 K. 1991/13019
41
MEZARLIK MEVZUATI
landırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım ve
temizliğinin yapılması köy muhtarlıklarınca sağlanır. İhtiyaca göre
birden fazla mezarlık tesis edilebilir. Birbirine sınır olan köyler için
ortak bir mezarlık yapılabilir. Düzenlemesine yer verilmiştir.(m.9)
442 sayılı Köy kanunu57nun köylünün yapması gereken mecburi
işlerini sıralayan 13.maddesinin 16.fıkrası şöyledir ;
•
Köy yollarının ve meydanının etrafına ve köyün içinde ve etrafındaki su kenarlarına ve mezarlıklara ve mezarlık ile köy
arasına ağaç dikmek. (Köylü her sene adam başına en az bir
ağaç dikecek ve bu ağaç tamamen tutup yeşilleninceye kadar
ağaca bakacak ve yeni dikilmişlere hayvanların sürünerek ve
kemirerek zarar vermesinin önünü almak için etrafına çalı çırpı
sarıp muhkemce bağlıyacaktır.)
Köylünün isteğine bağlı işleri sıralayan 14.maddenin 4.fıkrası şöyledir;
•
Köy mezarlığının köyden ve caddeden uzak bir yerde, suların
geldiği tarafta değil, akıp gittiği tarafta olmasına çalışmak ve
etrafını duvarla çevirerek içersine hayvan girmesinin önünü
almak ve mezarlığa gübre süprüntü dökmemek, herkes mezarlarına iyi bakmak;
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanununun
3.maddesine göre ;köy muhtarlıkları, mezarlıkların etrafını duvarla
çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve
onarımı yaparak korumak zorundadırlar.Köy muhtarlıkları bu hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl bütçelerine
koyarlar. Ayrıca İl Özel İdareleri bütçelerine de köy mezarlıklarına
sarfedilmek üzere bu maksatla ödenek konur ve bu hizmetleri muntazam olarak yürütebilmek için yeterli personeli görevlendirirler.köy
bütçelerini tasdike yetkili makamlar gerekli ödeneklerin bu idarelerin
bütçelerine konulup konulmadığını araştırırlar.
57
Resmi gazete: 7 Nisan 1340 - Sayı: 68
42
MEZARLIK MEVZUATI
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu58nun 153.maddesine göre”mezarlara,
mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak
yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren
kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu yerleri
kirletenlere ise üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır.
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 220.maddesine göre;”Defin
kayıt defteri tutması” gerekmektedir. Yönetmelik ekinde bir örneği
verilen Mezarlık defterinde; gömülen cenazelerin; adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, ölüm tarihi,
adresi, ölüm sebebi, cenaze gömme izin belgesi numarası ve hangi
numaralı mezara gömüldüklerini gösterir, bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan Ek-5’deki mezarlık defteri tutulacaktır.(m.15)
Mezarlık yönetmeliğine göre;“Mezarlıklara sabahleyin saat sekizden akşam gün batıncaya kadar ölü gömülebilir. (m.39) Bu saatler dışında, zorunlu sebepler haricinde cenaze gömülemez. Zorunlu sebebin
tayini köy muhtarına aittir.
Adli tıptan ve diğer resmi dairelerden gelen kimliği belirsiz cenazeler dahil olmak üzere yetkili ve görevli makamlardan gömme
izin belgesi alınmayan cenazeler mezarlığa kabul ve defin edilemez.
(m.39/5-1593 sayılı yasa 215.md) “215 inci maddede zikredilen defin
ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden mezar bekçileri veya ölü sahipleri Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre 143 TL para cezası
verilir.” (1593 sayılı yasa 299.md)
Gömme izin belgesi verilmesini,Ölüm resmî sağlık kurumlarında
gerçekleşmiş ise sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür
veya baştabibi tarafından tasdik edilir.
Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, tabibin verdiği
gömme izin belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa sağlık ocağı
hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur.
Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tara58
Resmi gazete : 12 Ekim 2004 - Sayı: 25611
43
MEZARLIK MEVZUATI
fından, yoksa sağlık ocağı hekimi tarafından, bunların bulunmaması
halinde gömme izin belgesi görevlisi tarafından verilir. Gömme izin
belgesi görevlisi bulunmayan yerlerde ise bu belge jandarma karakol
komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir.(m.16)
Köy muhtarı ölüm olayını meydana geldiği tarihten itibaren, on gün
içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.59
g-Cenazelerin Nakli
Köy muhtarlıklarının, cenazelerin yıkanması, kefenlenmesi, tabutlanması ve belirli bir süre muhafazası için nüfus yoğunluğuna göre
gerekli olan adette cenaze hazırlama yerleri yapmaları zorunludur.
(m.13)
Cenaze hazırlama yerleri asgarî aşağıdaki vasıfları taşımak zorundadır:
a) Cenaze yıkama ve hazırlama yerleri tabandan itibaren en az 2
metre yüksekliğe kadar kolay yıkanıp kir barındırmayacak bir maddeyle kaplanır,
b) Yıkama için kullanılacak suyun ısıtılacağı uygun ısıtma tertibatı
bulunur,
c) Cenaze yıkama yerlerinden ortaya çıkacak atık suların sıhhi bir
şekilde kanalizasyon tertibatına veya fosseptik çukuruna atılması
sağlanır.
Mevcut yerler bu şartları taşımıyorsa en geç 2 yıl içinde köy muhtarlığı tarafından uygun hale getirilir.(geçici madde 2)
Köylerde cenaze yıkanması, kefenlenmesi ve tabutlanması için köy
ihtiyar heyetince uygun bir yer tesis edilir. Cenaze köy ihtiyar heyetinin temin edeceği bir gassal tarafından yıkanır, kefenlenir ve tabuta
konulur. (m.26)Kadın cenazeler için görevli kadın gassal yoksa köy
muhtarlığı tarafından kadın gassal temin edilir.
Köy mezarlıklarından başka bir mezarlığa nakil amacıyla cenaze
çıkarılabilmesi için ise, mülki idare amirince görevlendirilecek sağlık
görevlisinin uygun görüşü alındıktan sonra muhtarlıkça izin verilmesi
gereklidir. (m.41/2)
59
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu(RG: 29 Nisan 2006 - Sayı: 26153) 31.madde
44
MEZARLIK MEVZUATI
Bir köyden başka bir yerleşim yerine cenaze nakli için kullanılacak
araç köyün bağlı bulunduğu mülki amirlikçe tedarik edilir.(m.29/2)
Başka yerleşim yerine cenaze nakledecek araçlar, soğutma tertibatı
ile donatılmış olmalıdır. Ancak, soğutma tertibatı bulunan özel tabut
bulunması halinde veya cenazenin bozulma ihtimali bulunmayan kısa
mesafeli nakillerde araçta soğutma tertibatı bulunması mecburi değildir.(m.30/1)Bir defada birden fazla cenaze nakli yapılabilir.(m.30/2)
İl dışına nakledilecek cenazeler için, köy muhtarından cenazelerin
fenni usullere uygun olarak tabutlandığı bilgisini de içeren, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3’teki cenaze yol izin belgesi alınır.
(m.32-m.34)
Bulunduğu yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine nakledilecek cenazelerin; yolda cenazeyi sarsmayacak, koku ve sıvı akıntısına
izin vermeyecek şekilde iç yalıtımı yapılmış nakil tabutu ile taşınması
gereklidir. Nakle izin verecek görevlilerce, bu tarzda tabutlanmayan
cenazelerin başka yerleşim yerine nakline izin verilmez.(m.27)
Fakir cenazelerin şehir dışı nakilleri, mahallî imkânlar ölçüsünde
mülki amirce sağlanır.(m.33)Fakir veya kimsesiz cenazeler;köy muhtarlıklarınca herhangi bir ücret alınmadan kaldırılır, yıkattırılır, kefenlenir ve gömülür.(m.25)
Bulaşıcı veya salgın bir hastalıktan öldüğünden şüphelenilen cenazelerden tabip tarafından gerekli görülmesi durumunda örnek alınabilir, bu cenazelere otopsi yapılabilir.(m.40)Kolera, veba, çiçek, şarbon,
cüzam (ve lekeli humma) ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin,
vefatlarının üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye nakli yasaktır. (m.36-m.41)”
Bu tür bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cesetlerinin yıkanması sırasında
önemli sağlık tehlikeleri bulunmaktadır.Bu cesetlerin %5 asit fenik vb.
çözeltilere batırılmış kefenlere sarılarak gömülmesi gerekmektedir.”60
60
Doç.Dr.Çağatay GÜLER&Zakir ÇOBANOĞLU,Mezarlık tesisi,ölü defin ve nakil
işleri,Çevre sağlığı Temel kaynak dizisi Cilt:20,Ankara1996,Sağlık bakanlığı yayını
45
MEZARLIK MEVZUATI
Adli otopsi amacıyla yetkili makamlarca cenazenin mezardan çıkarılması halinde belediyeye veya köy muhtarlığından çıkarmak için
izin alınmaz sadece bilgi verilir..(m.42)61
CENAZE İŞLEMLERİ
a– Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelmiş ise, Yapılacak İşlemler :
Ölüye ait Nüfus kağıdı aslı, aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile bağlı
bulunulan İlçe Belediye Tabipliğine başvurularak Gömme İzin Kağıdı alınır.
b– Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelmiş ise
Yapılacak İşlemler:
Hastanenin düzenleyeceği Gömme İzin Kağıdı alınır.
c– Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için yapılacak işlemler :
Adli Tıp Kurumunun düzenleyeceği Gömme izin kağıdı alınır.
d–Yurt dışından gelen cenazeler için:
Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu alınır
Normal nedenlerle hastanede meydana gelen ölümlerde yapılacak işlemler
a- Hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin ruhsatlarının müessesenin Müdür ve Baş Tabibi tarafından verilmesi,
usulüne uygun olarak resmi tabipler tarafından tasdik edilmesi yasal zorunluluktur.
b-Resmi Tabipler tarafından tasdik edilmeden, Hastane ve diğer sağlık müesseseleri Müdür ve Baş Tabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafından tasdik edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbir cenazenin defin edilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesi yasa gereğidir.
61
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (RG: 17 Aralık 2004 - Sayı: 25673)MADDE
87.- (4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye
düşürmeyecekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhal bildirilir.
46
MEZARLIK MEVZUATI
c- Yukarıda izah edildiği şekilde, resmi tabipler tarafından verilen
veya tasdik edilen gömme izin kağıdı (defin ruhsatını) alan cenaze
yakını vatandaşlarımız müdürlüğümüze bağlı, kendilerine en yakın
Cenaze İşleri Şefliklerinden birine şahsen müracaat ederler.
Adli Nedenlere Dayalı Ölümlerde İşlemler
Adli bir neden ile ölüm olayı meydana gelmiş ise savcılığın incelemesini müteakip, savcının ve doktorun imzası ve kaşesinin bulunduğu
“Defin Raporu” ile müdürlüğümüze cenaze nakledilir, en yakın cenaze şefliğimizde işlemleri başlatılır.
Adli Tıp Kurumu Morgunda bekletilen cenazeler ise Adli Tıp Kurumunca gönderilen defin ruhsatları ile yukarıda açıklanan şekilde defin edilirler.
47
MEZARLIK MEVZUATI
48
MEZARLIK MEVZUATI
İKİNCİ BÖLÜM
49
MEZARLIK MEVZUATI
50
MEZARLIK MEVZUATI
MEZARLIKLARLA İLGİLİ MEVZUAT
KANUNLAR
3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
442 Sayılı Köy Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2524 Sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortolar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu
YÖNETMELİKLER
4948 Sayılı Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Devlet Mezarlığı Tesisi Yönetimi Bakım ve Onarımı Yönetmeliği
Belediye Yönetmelikleri
Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Türk Bayrağı Tüzüğü
Mezarlık Yerlerinin İnşaası İle Cenaze nakil ve Defin İşlemleri
Hakkında Yönetmelik
51
MEZARLIK MEVZUATI
Uluslararası Antlaşmalar
Ölülerin Nakline Dair Beynelmilel İtilafname (Cenaze Nakline Mahsus Uluslar Arası Antlaşmanın Onaylanması Hakkındaki 3584 Sayılı
Kanunun Eki)
Cenazelerin Nakli Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
Genelgeler
Adalet Bakanlığının 23/11/2006 tarih ve 136 nolu Otopsi İşlemlerinin Yerine Getirilmesi konulu genelgesi
Sağlık Bakanlığı’nın Ölü Defin Ruhsatları konulu 2000/41 sayılı
genelgesi
Sağlık Bakanlığı’nın Mezarlıklar ve Ölü Defni konulu 2000/42 sayılı genelgesi
Sağlık Bakanlığı’nın Ölülerin Nakli konulu 2000/43 sayılı genelgesi
İçişeri Bakanğı’nın Cenaze Nakil Araçları konulu genelgesi
52
MEZARLIK MEVZUATI
Mezarlıkların,kültürel ve manevi değerlerimize uygun,çevre
sağlığına zararsız ve yerleşim alanlarının estetiğini bozmayacak
şekilde kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuş mevzuat:
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun62
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanununun
2.maddesine göre;Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz,
tahrip edilemez ve kirletilemez.63 Aynı yasanın 3.maddesine göre; Belediyeler , mezarlıkların etrafını duvarla çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı yaparak korumak
zorundadırlar.64
62
Resmi Gazete : 13 Haziran 1994 - Sayı: 21959
Aksi halde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 153 .maddesine göre suç oluşur ve ceza
verilir.
64
Ünlü Fransız yazar ve seyyah Gerard de Nerval, İstanbul mezarlıkları hakkında şunları
söylüyor: “Boğaz’da son derece güzel ve serin bir yerdeyiz. Buranın bir mezarlık olduğunu
söylememe ihtiyaç yok sanırım. İstanbul’un bütün güzel yerleri, gezilecek ve zevk alınacak
sahaları mezarlıklardır. Bakıyorsunuz yüksek ağaçların arasında, şuradan buradan güneş
ışınlarının sızıp renklendirdiği, sıra sıra beyaz hayâletler var. Bunlar bir insan yüksekliğinde,
mermerden yapılmış mezar taşlarıdır. Başları sarıklı, üzerleri yazılı mezar taşlarıdır. Sarığın
biçimi, ölünün hayattayken işgal ettiği mevkii, sosyal seviyesini veya mezarın yapılış tarihini belli ediyor. Kadınların mezarlarında da sütun taşlar var. Fakat bunlarda, baş yerinde gül
veya demet şeklinde bir süs bulunuyor. Kabartma veya oyma şeklinde çiçeklerle süslenmişler.(Osmanlı Mezar Taşlarının Dili-Talha Uğurluel - Sızıntı Dergisi )
“İstanbul’daki mezar taşları bir medeniyetin işaret taşlarıdır.Sadece tarihin hafızası değil bir
medeniyetin ruhu saklı o mezar taşlarında.Türk batılılaşmasının mezarlıklarla hesaplaşarak
işe başlaması da çok manidardır bu anlamda.Mezar taşlarına sahip çıkılması bir yana kayıtlarının bile olmaması durumun vahim olduğunu göstermez mi? Mezarlıklara sahip çıkmayı
çevresine yeni duvar örmekle sınırlayan belediye,hükümet,devlet kurumları neden bu taşları
kayıt altına almaz.Bir tarihin hafızası teker teker siliniyor,parçalanıyor,çalınıyor…Bir an
önce her biri sanat eseri olan o güzelim taşlar,hiç olmazsa taş olarak bari kayıtlara geçirilmeli.Dedelerimizle yüzleşmekten korkuyorsak taşlarına bakmaya olsan cesaret edelim.”(Akif
Emre,”Srebrenitsa’dan İstanbul’a Mezar taşları” 10/07/2008 tarihli gazetesi,)
“Mezarlıkları gezen bir garip adam, taşların üzerinde şu yazıları okumuş. “Yirmi sene yaşadı öldü. Diğerinde, on sene yaşadı öldü. Bir başkasında ise, dört sene yaşadı yaşadı öldü.”
Sormuş mezarcıya: “Doğum, ölüm tarihlerinden bu şahısların daha uzun yaşadıkları anlaşılıyor, niçin böyle yazmışlar?” Mezarcı da: “O kişiler ömürleri boyunca toplam o kadar güzel
günler yaşamışlar” cevabını vermiş. O zaman zavallı adam: “Öyle ise benim mezar taşıma
doğdu, öldü” yazsınlar demiş.”( Mezar Taşlarında Huve’l-Baki-Mehmet Zeki Kuşoğluhttp://www.mezartaslari.com)
63
53
MEZARLIK MEVZUATI
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 19.6.2007
tarih ve 730 sayılı İlke Kararına göre“ Geçmişimize ait bir saygı ve
bağlılığın ifadesi olan, kültür ve/veya tabiat varlığı olarak tescilli mezarlıklarımızda65 yer alan ağaçlar ve peyzajla ilgili düzenlemelerin koruma bölge kurulunda değerlendirilmesi gerekmektedir.”66
.1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 212.Maddesine göre de
“Mezarlıkların etrafı behemehal duvarlarla tahdit “edilmesi gerekir.
Mezarlık Yönetmeliğinin 7.maddesine göre; Mümkün olan yerlerde mezarlık içerisine kadar borularla su getirilip çeşme yapılır. Mümkün olmayan yerlerde mezarlık sınırından en az 250 metre uzakta
kuyu açılarak su getirilir. Hidrolojik ve hidrojeolojik şartların gerektirdiği hallerde il hıfzıssıhha kurulunun da kararı alınmak suretiyle
bu mesafe 100 metreye kadar kısaltılabilir. Mezarlıklar içinde kuyu
açılamaz.2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamına giren mezarlıklarda yukarıdaki fıkraya göre yapılacak uygulamalar için yetkili koruma kurulundan da izin alınması gereklidir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu67
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’inci maddesinin
birinci fıkrasının (s) bendi “ Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.” Görevini Büyükşehir belediyelerine vermiş,ikinci fıkrasının
(e) bendi “ Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek görevini ilçe ve ilk
“Mezar taşları dinî değil, kültürel açıdan bakıldığında, ölümün kıyısına atılmış itilmiş, donmuş, basit yapılar değildir. Her şeyiyle dönemlerini, üretim tüketim kalıplarını, hayata bakışlarını, dinî, meslekî, sosyal aidiyetlerini, meşreplerini, mensubiyetlerini yansıtan belgelerdir.Taşın, taş olmadığı yerlerden biridir mezarlıklar. Taş, bir mezar başında, sanat eseridir,
takvim yaprağıdır, tarih kitabıdır, ölümü anlatan vaizdir, arşiv belgesidir. Ama her durumda
zamanı aşan bir yönü vardır mezar taşının. Mezar taşı, bu özellikleri ile, “ölümü hatırlatan
iyi bir nasihatçi” olmanın ötesinde bir yerde durur. Her mezar, bu toprağa basılmış bir mühür ve tarihe düşülmüş bir not olarak görülmelidir.” (http://kocaelikitabeleri.wordpress.
com/2007/07/24/siir-gibi-bir-mezar-tasi-yazisi/)
65
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6.maddesine göre; Kaya mezarlıkları ve tümülüs (yığma mezar) taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir.
66
Resmi gazete: 11 Temmuz 2007 Sayı: 26579
67
Resmi gazete : 23 Temmuz 2004 - Sayı: 25531
54
MEZARLIK MEVZUATI
kademe belediyelerine vermiştir.Mahalli idareler genel müdürlüğünün 26.01.2005 tarih ve 80202 sayılı görüşünde;”Büyükşehir belediyeleri mezarlıklar tesis edip işletmenin yanı sıra definli ilgili işlemleri
de yapabileceklerdir.İlçe ve ilk kademe belediyeleri ise sadece defin
hizmetlerini yapacaktır.Defin hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda ilçe ve ilk kademe belediyelerinin yetersiz kalması durumunda
Büyükşehir belediye başkanlığından destek istenmesi gerektiği “belirtilmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
05/11/1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararına göre “I.Derece Arkeolojik Sit alanların içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan
umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabilir.”
Mezarlıkların tesisi,korunması ve bakımına ilişkin masrafların Büyükşehir Belediyesinin giderleri arasında olduğu kanunun 24/h maddesinde belirtilmiştir.
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanununun
3.maddesine göre;Belediyeler mezarlık hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl bütçelerine koyarlar.Ayrıca Belediye
bütçelerini tasdike yetkili makamlar gerekli ödeneklerin bu idarelerin
bütçelerine konulup konulmadığını araştırırlar.
5393 sayılı Belediye Kanunu68
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi ile defin ve
mezarlıklar konusunda belediyelere görev verilmiştir.Mezarlıkların
tesisi,korunması ve bakımına ilişkin masrafların Belediyenin giderleri arasında olduğu kanunun 60/g maddesinde belirtilmiştir.3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanununun 3.maddesine
göre;Belediyeler mezarlık hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli
ödeneği her yıl bütçelerine koyarlar.Ayrıca Belediye bütçelerini tasdike yetkili makamlar gerekli ödeneklerin bu idarelerin bütçelerine
konulup konulmadığını araştırırlar.
Belediye Kanunun 79.maddesinde” Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar …….. belediyenin
tasarrufundadır.”denilmektedir.
68
Resmi gazete : 13 Temmuz 2005 - Sayı: 25874
55
MEZARLIK MEVZUATI
5393 sayılı Belediye kanunun 15/son maddesi kapsamında “Hakkında Belediye Encümeni (Meclisi) tarafından verilmiş bir “kamu
hizmetine tahsis kararı” bulunmasa dahi, niteliği gereği kamu hizmetine tahsis edilmiş durumda bulunan Mezarlık olarak kullanılmak
üzere,belediyeye tahsis edilmiş araziler ve Cenaze arabası haciz
edilemez. (12.HD. 30.10.1990 T. 3266/10670 -12.HD. 22.6.2004
T. E.2004/12672 K. 2004/ 16456-12.HD 4.5.1988 T. 8884/598212.HD. 12.3.1987 T. 8080/3481)”
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 14.maddesinin (e) fıkrasına göre
“kiraya verilmemek şartıyla” Mezarlıklar Arazi Vergisi’nden daimi olarak muaftır.
442 sayılı Köy kanunu69
Kanunun köylünün yapması gereken mecburi işlerini sıralayan
13.maddesinin 16.fıkrası şöyledir ;
16 - Köy yollarının ve meydanının etrafına ve köyün içinde ve etrafındaki su kenarlarına ve mezarlıklara ve mezarlık ile köy arasına ağaç
dikmek. (Köylü her sene adam başına en az bir ağaç dikecek ve bu
ağaç tamamen tutup yeşilleninceye kadar ağaca bakacak ve yeni dikilmişlere hayvanların sürünerek ve kemirerek zarar vermesinin önünü
almak için etrafına çalı çırpı sarıp muhkemce bağlıyacaktır.)
Köylünün isteğine bağlı işleri sıralayan 14.maddenin 4.fıkrası şöyledir;
4 - Köy mezarlığının köyden ve caddeden uzak bir yerde, suların
geldiği tarafta değil, akıp gittiği tarafta olmasına çalışmak ve etrafını
duvarla çevirerek içersine hayvan girmesinin önünü almak ve mezarlığa gübre süprüntü dökmemek, herkes mezarlarına iyi bakmak;
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanununun
3.maddesine göre ;köy muhtarlıkları, mezarlıkların etrafını duvarla
çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve
onarımı yaparak korumak zorundadırlar.Köy muhtarlıkları bu hiz69
Resmi gazete: 7 Nisan 1340 - Sayı: 68
56
MEZARLIK MEVZUATI
metleri yerine getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl bütçelerine
koyarlar. Ayrıca İl Özel İdareleri bütçelerine de köy mezarlıklarına
sarfedilmek üzere bu maksatla ödenek konur ve bu hizmetleri muntazam olarak yürütebilmek için yeterli personeli görevlendirirler.köy
bütçelerini tasdike yetkili makamlar gerekli ödeneklerin bu idarelerin
bütçelerine konulup konulmadığını araştırırlar.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu70
MADDE 214 - Fenni şartları ve vasıfları haiz olmayan ve sıhhi
mahzurları görülen mevcut mezarlıklar hali üzerine terk olunarak yeni
mezarlıklar ihdas ve tesis edilir.
MADDE 215 - Bu Kanunun tarifi dahilinde defin ruhsatiyesi alınmadıkça ve ibraz olunmadıkça hiç bir cenazenin defni caiz değildir.
Ruhsatnameler mevtanın hüviyetini, adresini, bilindiği halde vefatın
sebebini muhtevi olacak ve defnine ruhsat verildiği sarahatla kaydedilecektir.
MADDE 299 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.63) 215 inci maddede zikredilen defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden mezar bekçileri veya ölü sahipleri Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesine göre
cezalandırılır.
MADDE 220 - Her belediye …. defin kayıt ve zaptına mahsus bir
defter bulundurulacak ve bu deftere ölenin ismi, adresi, tarihi vefatı,
malum ise ölümüne neden olan hastalık ve defin ruhsatiyesi verenin
ismi kaydedilecektir. Bu bilgiler her ay nihayetinde toplanarak öbür
ayın on beşine kadar en yakın Hükümet tabibi ve sıhhiye müdüriyetine bildirilir ve sıhhat daireleri tarafından da mahallî nüfus idarelerine
ihbar olunur.
MADDE 222 - Her şehir ve kasabada cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa kadar ne suretle nakledilecekleri hakkında mahallî
sıhhiye memurlarının mütalâası alınmak şartıyla belediyelerce bir talimatname çıkarılır. Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde nakline
nezaret ve bu bapta lâzım gelen vasıtaların ihzarına belediyeler mec70
Resmi Gazete : 6 Mayıs 1930 - Sayı: 1489
57
MEZARLIK MEVZUATI
burdurlar. Umumi nakil vesaitinin cenaze nakline veya cenaze nakline
mahsus vasıtaların sair hususlara tahsisi memnudur.
MADDE 300 - 227 nci maddede71 zikredilen istisna haricinde
lâzımgelen müsaadeyi almadan herhangi suretle olursa olsun mezarları açanlar altı aydan bir seneye kadar hapsedilir.
MADDE 301 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.64) Müsaadesiz
olarak bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledenler Kabahatler
Kanunu’nun 32 nci maddesine göre cezalandırılır.
MADDE 224 - Ölülerin yakılması için fenni usulü dairesinde fırınlar yaptırmak isteyen belediyeler evvelemirde bu hususta Sıhhat ve
İçtimai Muavenet vekâletine müracaat ederek hazırlattıkları projeleri
tasdik ettirip müsaade aldıktan sonra tesisata başlayabilirler. ve 225..
Maddesinde cesedin yakılma şartları belirlenmiştir.
2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun72
MADDE 1 - Ankara’da Atatürk’ün aziz nâşının defnedildiği
Anıtkabir’in ve buradaki Atatürk’ün hayat ve hatırası ile ilgili müze,
kütüphane ve diğer tesislerin her türlü hizmetlerinin yürütülmesinden
Genelkurmay Başkanlığı sorumludur.
Bu amaçla kurulan Anıtkabir komutanlığının görevleri
Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin
8.maddesinde sıralanmıştır.Bazıları şöyledir;
b) Anıtkabir’i halkın ziyaretine açık ve hazır bulundurmak, bu
amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak, ziyaret gün ve saatlerini belirlemek,
d) Anıtkabir’in yangına, sabotaj ve hırsızlığa karşı güvenlik ve korunmasını sağlamak,
71
MADDE 227 - Cesetlerin tamamiyle tahallül ve tefessühünden evvel mezarlar açılarak
ölülerin çıkarılması için behemehal mahallî beledyesinin müsaadesi alınmak lâzımdır. Bu
hususta sıhhat memurlarının mutalaası alınmalıdır. Adli otopsiler bu hükümden müstesnadır. Yalnız mahallî belediyesine keyfiyet bildirilir.
72
Resmi Gazete: 15 Eylül 1981 - Sayı: 17459
58
MEZARLIK MEVZUATI
f) Anıtkabir’de düzenlenecek tören işlerini yürütmek,
g) Anıtkabir’de rehberlik hizmetlerini yürütmek, bu amaçla tanıtıcı
kitaplar hazırlamak veya hazırlatmak, gerektiğinde sergiler düzenlemek, Atatürk’ün dünya görüşünü yaymak ve yaşatmak amacıyla
hatıra eşyası hazırlamak veya yaptırmak, halka sunmak,
h) Anıtkabir’de fotoğraf ve film çekme esaslarını saptamak,
Yönetmeliğin çalışma konumuzla ilgili düzenlemeleri şöyledir;
MADDE 35 - Anıtkabir’de, ancak Atatürk’e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir’in manevi varlığına
yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez.
MADDE 36 - Anıtkabir’de İstiklal Marşı dışında marş ve müzik
çalınmaz.
MADDE 49 - Tören ve çelenk koymalarda, fotoğraf çekmek ve
diğer nedenlerle, kabrin üzerine çıkılmasına izin verilmez. Çelenk koyarken ya da özel defter imzalanırken fotoğraf ancak basın için ayrılan
platform üzerinden çekilir.
MADDE 55 - Ziyaretçilerin Anıtkabir ve çevresinde piknik yapmalarına, ateş yakmalarına, yerleri kirletmelerine izin verilmez.
2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun73 1.maddesine
göre;” …… Anıtkabirde Atatürk’ün ve İsmet İnönü’nün kabirleri muhafaza edilir. Anıtkabir alanı içine başkaca hiçbir kimse
defnedilemez.”74 Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yö73
Resmi Gazete : 10 Kasım 1981 - Sayı: 17510
Devlet Mezarlığı Tesisi Yönetimi Bakım ve Onarımı Yönetmeliği
Madde 14- Devlet Mezarlığına;
a. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve
Başbakanlar;”
b. Ulu Önder Atatürk’ün en yakın silâh arkadaşları olan, kahramanlığı tarihe geçmiş, Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren İstiklâl Harbi Komutanları; defnedilirler.
Ancak, (a) ve (b) fıkralarında sayılanlardan Vatana hıyaneti yargı organlarının kararı ile
sabit olanlar hariç tutulur.
“Devlet Mezarlığına defnedilecekler hakkında kendisinin vasiyeti veya ailesinin talebi üzerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayabilir.”
74
59
MEZARLIK MEVZUATI
etmeliğin75 4/b maddesine göre; “Anıtkabir: Atatürk’ün aziz naaşının
defnedildiği anıt mezar, Anıtkabir Müzesi, Anıtkabir Kitaplığı, Alagöz
Müzesi ile bağlı birimleri anlatır.”
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun761.
maddesine göre;”…… Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan
veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu77
Kişinin hatırasına hakaret
MADDE 130 - (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç
kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.
(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset78 veya kemiklerini alan
veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan
kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme
MADDE 153 - (1) İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki
tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara
75
Resmi Gazete : 9 Nisan 1982 - Sayı: 17659
Resmi Gazete : 31 Temmuz 1951 - Sayı: 7872
77
Resmi Gazete : 12 Ekim 2004 - Sayı: 25611
78
“Bu suçun konusunu ölünün ceset ve kemikleri oluşturmaktadır. Ceset,ölmüş kişinin
bedeni,naşıdır.Ölü doğan veya doğduktan sonra ölen insan vücudu cesettir.Ancak henüz
insan şeklini almamış foetus (düşük)ceset sayılmaz.İnsan küllerinin ve mumyaların ceset
sayılıp sayılmayacağı ise tartışmalıdır.Ancak insan küllerinin ve mumyaların ceset sayılması
gerektiği görüşü ağır basmaktadır.Bir kişinin hakkı olmadığı halde cesedi veya ölünün kemiklerini zilyetliği altına lamsıyla suç tamamlanır.Ceset başkasına ait bir mal olmadığından
hırsızlık suçu oluşmaz. Cesedi parçalama,cesedin altın dişlerini sökme,cesedin üzerindeki
kefeni yırtma,cesede tükürme,cesetle cinsel ilişkide bulunma fiillerini işleyen kişi 130.maddenin 2.fıkrası uyarınca cezalandırılmalıdır.” (Ahmet Caner YENİDÜNYA&Mehmet Emin
ALŞAHİN,”Bireyin Şerefine Karşı Suçlar”TBB Dergisi,S.2007/68 s.43-93)
76
60
MEZARLIK MEVZUATI
yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren kişi, bir yıldan dört
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla işlenmesi halinde, verilecek
ceza üçte biri oranında artırılır.
Usulsüz ölü gömülmesi
MADDE 196 - (1)Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu79
Ölünün kimliğini belirleme ve adli muayene
MADDE 86.- (1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden önce ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek belirlenir ve elde edilmiş bir şüpheli
veya sanık varsa, teşhis edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir.
(2) Ölünün adli muayenesinde tıbbi belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm
nedenini belirlemek için tüm bulgular saptanır.
(3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim
görevlendirilerek yapılır.
Otopsi
MADDE 87.- (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri
adli tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil
tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk
bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir.
79
Resmi Gazete: 17 Aralık 2004 - Sayı: 25673
61
MEZARLIK MEVZUATI
(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş,
göğüs ve karnın açılmasını gerektirir.
(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan
tabibe, otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir.
(4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından
verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhal
bildirilir.
(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken, cesedin
görüntüleri kayda alınır.
Yeni doğanın cesedinin adli muayenesi veya otopsi
MADDE 88.- (1) Yeni doğanın cesedi üzerinde adli muayene veya
otopside, doğum sırasında veya doğumdan sonra yaşam bulgularının
varlığı ve olağan süresinde doğup doğmadığ ı ve biyolojik olarak yaşamını rahim dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı
veya yaşama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır.
Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem
MADDE 89.- (1) Zehirlenme şüphesi olan hallerde organlardan
parça alınırken, görünen şekli ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde
veya başka yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, görevlendirilen uzman tarafından incelenerek tahlil edilir.
(2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin
katılmasıyla veya onun yönetiminde yapılmasına karar verebilir.
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu80
Ölüm ve Gaiplik Bildirim süresi ve yükümlü olanlar
80
Resim Gazete : 29 Nisan 2006 - Sayı: 26153
62
MEZARLIK MEVZUATI
MADDE 31- (1) Ölüm olayını;
a) Şehir ve kasabalarda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar,
b) Köylerde, varsa resmi tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları,
c) Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri,
ç) Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta
komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve askerlik şubeleri,
d) Doğal afetlerde mülki idare amirlerince görevlendirilecek memurlar,
e) Adli olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları,
olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dış temsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihten itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe ya da nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.
(3) Yurt içinde meydana gelen ölümlerde, ölüm nerede meydana
gelmişse o yerin nüfus müdürlüğüne, ölüm yerinin tespit edilememesi
halinde ceset nerede bulunmuşsa o yerin, ölüm bir taşıt içinde olmuşsa
bu taşıttan çıkarıldığı yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir.
Mezarlık yönetmeliğine göre Ölüm Olaylarının Bildirilmesi
Ölüm olaylarının nüfus müdürlüğüne bildirilmesi
MADDE 22 – (1) Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten
itibaren 10 gün içinde gömme izin belgesini düzenleyenler tarafından
nüfus müdürlüğüne bildirilir.
Yabancı uyrukluların ölümü
MADDE 23 – (1) Ülkemizde turistik veya ticari amaçla ya da yerleşik olarak bulunan yabancı uyruklu kişilerin ölümlerinin aynı usullerle bildirilmesi zorunludur.
63
MEZARLIK MEVZUATI
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği81
MADDE 45 - Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri, (cenazenin başka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenir.
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan veya yetiştirilmek,
eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak tedavi görmek üzere yurt dışına
gönderilmiş olan Devlet memurlarından ölenlerle, sürekli görevle yurt
dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve
çocuklarının ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderler kurumlarınca ödenir.
MADDE 46 - Cenaze giderleri; ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılan giderleri kapsar. (Çelenk,
törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları için herhangi bir
ödeme yapılmaz.)
MADDE 47 - Yurt dışında ölenlerden cenazeleri bu Yönetmeliğin
45. maddesinin 2 nci fıkrası gereğince yurda getirilecek olanların cenazelerini yurda getirilmesi için yapılacak zorunlu giderler, ölünün
tahnidi ve yurtta gömüleceği yere kadar normal ve zorunlu nakil giderlerini kapsar.
Bunların ödenebilmesi için bu giderlere ait belgelerin mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliğince onaylanması gerekir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu82
MADDE 37- (Değişik: 5754 - 17.4.2008 / m.23) İş kazası veya
meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük,
vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en
az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup
da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği
81
82
Resmi Gazete: 11 Ağustos 1973 - Sayı: 14622
Resmi Gazete: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200
64
MEZARLIK MEVZUATI
ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından
ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil
gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde,
Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez.
YÖNETMELİKLER
4948 Sayılı Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet
Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanunun Uygulanmasına
Dair Yönetmelik83
Madde 1- Bu Yönetmelik; Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet
Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanları ile Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmen ve
eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın mezarları ve eklerinin her türlü etüd,
proje ve kontrollük işleri dahil olmak üzere yapımı, bakımı, onarımı,
korunması, yönetimi ve bu yerler için kamulaştırma yapılması ile ilgili
hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 7- İl özel idaresi veya belediyenin görevleri şunlardır:
a) Mezarı, mezarda medfun Devlet büyüğünün hatırasına layık olabilecek şekilde korumak, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak, güzelleştirmek, geliştirmek ve tamamlamak,
b) Mezarı halkın ziyaretine açık ve hazır bulundurmak,
c) Mezar alanında bulunan taşınır ve taşınmaz malları korumak,
sayım ve kontrolünü yapmak veya yaptırmak,
d) Mezarın yangına, sabotaj ve hırsızlığa karşı güvenlik ve korunmasını sağlamak,
83
Resmi Gazete : 2 Eylül 2004 - Sayı: 25571
65
MEZARLIK MEVZUATI
e) Mezarı korumak, bakım ve onarımını yaptırmak, güzelleştirmek,
geliştirmek ve tamamlamak amacıyla kendi mevzuatı çerçevesinde
bağış ve yardım kabul etmek,
f) Bu Yönetmelikte yazılı görev ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi
için İçişleri Bakanlığı bütçesine konulan ve ilgili il özel idaresine veya
belediyeye aktarılan ödeneği amacına uygun olarak harcamak.
Sorumluluk
Madde 13- Bu Yönetmelik kapsamına giren mezar ve eklerinin,
bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri işlerin yürütülmesinden,
mezarın bulunduğu yer il özel idaresi ya da belediyesi sorumludur.
Devlet Mezarlığı Tesisi Yönetimi Bakım ve Onarımı
Yönetmeliği84
Bu yönetmelik,2549 Sayılı Kanun uyarınca tesis olunan Devlet
Mezarlığının birimlerini, görevli personel ile Devlet Mezarlığına gömülecek ve nakledilecekleri kapsar.
Yönetmeliğe göre ;Devlet Mezarlığı: 2549 Sayılı Kanunda belirtilenler için Atatürk Orman Çiftliği içinde Bakanlar Kurulunca yeri ve
büyüklüğü tesbit edilen ve Millî Savunma Bakanlığı’nca hazine adına
tescil ettirilen yerdir. (m.3/a)
Devlet Mezarlığına defnedilecekler ise, Cumhurbaşkanları,
TBMM Başkanları ve Başbakanlar ile İstiklâl Harbi Komutanları
(Kahramanları)’dır.”(m.3/b)
Mezarların üzerine büst, resim, çiçek ve çelenk haricinde herhangi
bir şey konulamaz ve asılamaz.(m.8/c)
Devlet Mezarlığına ancak saygı için çelenk konulabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçla tören ve gösteri düzenlenemez, çelenk konulamaz. İstiklâl Marşı dışında marş ve müzik çalınamaz. Çelenk koyma ve tören düzenlenmesi Garnizon Komutanlığının iznine bağlıdır.
(….)Mesai saatleri dışında çelenk konulmaz, tören yapılmaz.(m.8/d)
84
Resmi Gazete : 20.05.1982 –Sayı: 17699
66
MEZARLIK MEVZUATI
Devlet Mezarlığına defnedileceklerin kayıtlarını muntazam bir şekilde tutmak üzere bir Sicil Defteri tutulur. Varsa defin ruhsatında kayıtlı bilgiler bu deftere mezar, ada ve parsel numaraları da gösterilmek
suretiyle kaydedilir.(m.9/c)
Belediye Yönetmelikleri;
Yeni yönetmeliğe göre;Belediyeler tarafından, cenazelerin bekleme, yıkama ve kefenleme yerinin ihtiva edecekleri dezenfeksiyon
tertipleri, memur ve müstahdemlere ait yerlerle cenazelerin hazırlama
yerlerine ve mezarlıklara nasıl nakledileceği hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 22 nci maddesine göre bir yönetmelik hazırlanır.
(m.12/k)
Yönetmelik hazırlanırken esas yönetmeliğe aykırı hükümler konulmamalı ve esas yönetmelikte yer alan hükümlere aynen yer verilerek
mükerrer düzenlemeye yol açılmamalı düzenlenmeyen ve kapalı konulara açıklık getirilmeye çalışılmalıdır.Yasaklanan eylemler için yönetmelikte bir para cezası öngörülmediğinden ilgililer hakkında Kabahatler kanununun 32. maddesine göre para cezası verileceği hususuna
yer verilebilir. Hazırlanan yönetmelik belediye meclisi onayına sunularak kabul edilen yönetmelik yerel gazetede ilan edilmelidir.
Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği85
Morg İhtisas Dairesi
Madde 10 - Morg ihtisas dairesinde adli tıp uzmanı bir daire
başkanı, yıllık her 300 otopsi için en az bir adli tıp uzmanı, her 700
otopsi için en az bir patoloji uzmanı ile yeterli sayıda otopsi teknisyeni ve yardımcı personel ile diğer şubeler için gerekli uzmanlar ve
teknik personel bulunur. Morg ihtisas dairesi aşağıdaki şubelerden
oluşur:
a) Otopsi şubesi,
b) Histopatolojik tetkik şubesi,
85
Resmi Gazete : 31/07/2004 - 25539
(27.06.2009 Tarih ve 27271 Sayılı Resmi Gazete İle Değişik)
67
MEZARLIK MEVZUATI
c) Kitlesel ölümlerde olay yeri incelemesi ve kimliklendirme şubesi,
d) Kemik ve diş inceleme şubesi,
e) Lâboratuvarlar şubesi. (Adli entomoloji, postmortem mikrobiyoloji, postmortem acil toksikoloji ve yangın lâboratuvarından oluşur)
Her şubede uzman bir şube müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.
Morg ihtisas dairesinin görevleri ve çalışma usulleri şunlardır:
a) Cesetler ve kısımları üzerinde otopsi ve bilimsel inceleme yaparak ölüm sebeplerini tespit etmekle beraber ölüm olayı ile ilgili canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde de incelemeler yapar,
cesetlerden ve canlılardan alınmış organ ve doku parçalarının histopatolojik incelemesi ile makroskopik, mikroskopik, postmortem toksikolojik, antropolojik ve odontolojik incelemelerde bulunur.
b) Otopsiler, daire başkanı veya onun görevlendireceği bir uzman
nezaretinde, asistanlar ve teknik elemanlarla müştereken, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki hükümlere uygun olarak ve cesedin
morga gelmesinden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde yapılıp,
raporu diğer ilgili ihtisas dairelerindeki işlem ve gerekli tüm incelemeler, istenilen belgeler tamamlandıktan sonra on beş gün içinde rapor tanzim edilerek mahalline gönderilmek üzere Adli Tıp Kurumunun ilgili birimine teslim edilir.
c) Otopsinin sonuçlanması veya hüviyetin tespitinden sonra morg
ihtisas dairesiyle ilgisi kalmayan ceset veya beraberindeki materyal,
tahkikatı idare eden hakim veya Cumhuriyet savcısı veya hüviyet
tespiti için gönderilen makam tarafından gömülmesinde sakınca olmadığını bildiren yazılı belge üzerine ailesine veya yakınlarına veya
kimsesiz ise onbeş gün içinde belediyeye teslim edilir. Morg İhtisas
Dairesi, kimlik belirlenmesi için gerekli görülen örnekleri alır ve beş
yıl süreyle saklar. Morg ihtisas dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg ihtisas dairesi ile
ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu
kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları adli tahkikatla ilgisi
kalmamış olması ve aksine vasiyeti bulunmaması şartıyla, en az altı
ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak
68
MEZARLIK MEVZUATI
üzere yüksek öğretim kurumlarına verilebilir. Ceset üzerinde tekrar
bir inceleme yapılması ihtimali düşünülerek cesedin gömüldüğü yer
veya mezara, morg defterindeki numarayı taşıyan bir işaretin konulacağı, cesedi alanlar tarafından yazılı olarak taahhüt edilir ve cesedi
teslim alanların da adresleri ile imzaları alınır. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde organ ya da organ parçaları adli mercilerden gerekli
izinler alındıktan sonra, Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu ve Adli Tıp Kurumu Etik Kurulunun da onayı ile
transplantasyon için alınabilir.
d) Otopsi yapılmak veya hüviyet tespit edilmek üzere ilgili makamlarca, morg ihtisas dairesine gönderilen cesetlerin soyularak gönderilmesi gerekmektedir. Çıplak olarak gelen cesedin kimliği belli ise
etiket takılıp tutanakla teslim alınır ve buzdolabına konulur.
e) Morg ihtisas dairesinde incelenen materyalin, alınan örnekler
dışında tekrar incelenmesi isteği düşünülerek, raporlarının mahalline
gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kafatası ve iskelet
kemikleri usulüne göre ambalajlanarak iade edilir. Cesetlere ait aksam
ve materyal ise bir ay sonra ve en geç altıncı ayın bitiminde mahalli Cumhuriyet savcılığının izni ile ve morg ihtisas dairesi başkanının
tezkeresi üzerine belediye mezarlıklar müdürlüğünden yer talep edilerek mezarlığa Kurumca gömdürülür.
f) Morg ihtisas dairesinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde gönderilen cesetleri ve bunlarla ilgili evrakı teslim almak üzere bir görevli bulundurulur.
g) Morg ihtisas dairesine otopsi yapılmak üzere gönderilen cesetler
ancak ilgili makamın yazılı emriyle ve ilk muayenesi yapılmış olmak
kaydıyla kabul edilir. Acele hallerde ve ilk muayenesi o an için mümkün olmayan cesetler morga geçici olarak kabul edilir. Geçici olarak
kabul edilen cesetlerin ilgili makamın yazılı emri ve ilk muayene raporu olmadıkça üzerlerinde herhangi bir işlem yapılmaz. Bu işlemin
gecikmesi hallerinde durum mahalli Cumhuriyet savcılığına morg ihtisas dairesi başkanınca yazıyla bildirilir.
69
MEZARLIK MEVZUATI
h) Morg ihtisas dairesinin adli patoloji şubesindeki lâboratuvarlarda
yapılan patolojik incelemelere ait doku parçaları en az bir yıl, bloklar
ve preparatlar ise en az beş yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda imha
edilmesi gereken blok ve preparatlar tıbbi atık gibi işlem görür.
ı) Morg ihtisas dairesinde tanzim edilen raporlar ile otopsilere ait
görsel materyalin birer örneği şubede saklanır.
i) İlgili Cumhuriyet savcılığının talebi üzerine il içi ve dışında, tekil
veya kitlesel ölümlerde olay yeri incelemesi, cesetlerin kimliklendirme ve otopsilerini yapmak üzere bir adli tıp uzmanı sorumluluğunda
yeteri kadar adli tıp uzmanı, adli odontolog, adli entomolog, adli toksikolog ve adli biyologtan oluşan en az bir ekip hazır bulundurulur.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği86
N - ÖlümVukuunda Yapılacak İşler
MADDE 81 - Servislerde ağırlaşan hastalar görevliler tarafından
servis tabibine; çalışma saatleri dışında ise nöbetçi tabibine haber verilir. Agoniye girenler diğer hastalardan ayrılırlar. Bu gibi hastaların
yakınları baştabip veya nöbetçi tabib tarafından en seri vasıta ile haberdar edilir.
Kimsesi bulunmayanların son istekleri mümkünse bir tutanakla tesbit edilir ve yapılması mümkün görülen dini ödevler, tecrit odasında
ve servisin sessizliğini bozmamak şartiyle yaptırılır.
MADDE 82 - Ölüm vukuunda servis veya nöbetçi tabibi ölüm sebebini ve zamanını tesbitle tabelasına kayıt eder ve altını imzalar.
Ölüm tesbitinden sonra servis tabibi veya nöbetçi tabib ve kurumda
görevli iki kişi huzurunda ölünün yanında bulunan kişisel eşyası ve
parası tesbit ve müfredatıyla tebalasına kayıt olunarak usulüne göre
muhafaza edilir. Ölünün, tabelasındaki kimliği aynen delikli bir kartona yazılarak sağ ayağının başparmağına bağlanır ve cenaze gasılhaneye nakledilerek, özel defterine kaydı yapılır.
86
Resmi Gazete: 13 Ocak 1983 - Sayı: 17927
70
MEZARLIK MEVZUATI
MADDE 83 - Ölenlere ait gömme izni, servis tabibinin veya nöbetçi tabibin raporuna dayanarak kurumun Baştabibi tarafından verilir ve usulü dairesinde resmi tabibler tarafından onaylanır. Ancak adli
vak’alarda savcılıkla ilgili işlem tamamlandıktan sonra defin muamelesi yapılır.
Cenaze kimsesizse; kurum idaresi defin ruhsatı ile birlikte belediyeye yahut yetkililere gerekli müracaatı yaparak gömme işlemlerini
tamamlatır ve bunların belediye tarafından defni sağlanır. Bu cenazelerin gerektiğinde kefenlerini kurum verir. Belediyenin ilgili resmi yazısı ile varsa mezarlığın adı, ada, parsel numarası ölü kaydına mahsus
deftere yazılır. (Ek 54 Form 113)
Ölenlerin; adı, soyadı, doğduğu yeri ve kuruma girerken tesbit edilen adresi, ölüm nedeniyele birlikte on gün içinde hastanın bulunduğu
yerin nüfus dairesine yazılı olarak bildirilir. Kurumdaki ölü veya canlı
doğumlar da bir ay içinde o yerin nüfus dairesine bildirilir.
Ölüm anında sahibi yanında olmayan cenazelerin sahiplerinin gelmesi için uygun bir süre beklenir. Ancek sahiplerine duyurulmak kaydıyle bu süre hiç bir şekilde bir haftayı geçemez.
MADDE 84 - Ölenin ailesi, yakınları cenazelerini almak isterlerse
kendilerine imza karşılığı teslim edilir. Ancak cenazeyi gömecekleri
yer ölümün vuku bilduğu belediye sınırları dışında ise,nakli için gerekli işlem yapılarak, alınan belgenin kurum idaresine ibrazı mecburidir.
Medeni Kanun hükümlerine göre kişilik kazanmamış ölü doğan
çocuklar düşük mahsulleri ve ampute edilmiş organlar adli sakınca
bulunmadığı ve aileleri tarafından plasentalar ise tıbbi maksatlarla
kullanılmak üzere ilgililerce alınmadıkları takdirde gömülür veya tesisatı olan kurumlarda fenni şekilde yok edilir. Bu takdirde olay bir
tutanakla saptanır.
Tıbbi ve hukuki sakınca bulunduğu hallerde cenaze, sahiplerine
verilmez. Gerekenler kurum tarafından yapılır ve cenaze sahiplerine
bilgi verilir.
71
MEZARLIK MEVZUATI
Polikliniklerde veya kurum dışında ölenler, baştabibin muvafakatı
ile kurum morguna kabul edilebilirler.
MADDE 85 - Ölen hastaların elbise ve eşyaları ile mücevher ve paraları, o yerdeki yetkili mahkemeye teslim edilir. Mahkemeye teslim
edilen emanet eşyanın, muhallefat defterindeki kayıtlarının emanet
defterindeki kayıtlara uyması ve emanet defterindeki sıra numarasının
da muhallefat defterine aynen yazılması gereklidir.
O - Adli İhbar İşlemleri ve Otopsi
MADDE 86 - (Değişik: 2005/8720 - 1.4.2005 / m.22) Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi edilen vakalarda, bir suçun işlendiğine dair bir belirti ile karşılaşılması halinde Türk Ceza Kanunu’nun
ilgili maddesi gereği gecikmeksizin Cumhuriyet savcılığına veya adli
kolluğa haber verilmesi zorunludur. Ayrıca, yaralı ve cesetten çıkartılan delil niteliğini haiz eşyanın adli makamlara aynen ve gecikmeksizin teslimi gerekir.
MADDE 87 - Yataklı kurumlarında ölenlere, tıbbi lüzum görüldüğü
takdirde, sahibinin izni alınmak şartıyla otopsi yapılır. Umumi Hifzıssıhha Kanunu’na göre “Sari ve salgın hastalıktan vefat eylediği zan ve
şüphe edilen eşhas üzerinde, ilgili tabib tarafından lüzum gösterildiği
takdirde veya adli makamların yazılı veya sözlü istekleri üzerine Ceza
Mahkemeleri Usulu Kanunu’nun 79. maddesindeki esasslar çerçevesinde sahibinin rızası alınmadan otopsi yapılır.
P - İmam ve Gassalın Görevleri
MADDE 162 - İmam ve gassal, gömme izni belgesi ile gasilhaneye
gelen her cenazenin geldiği servis ve konulan teşhisi, başka yerden
gelmişse nereden geldiğini, gasilhaneye geliş-gidiş gün ve saatini,
hastanece defnedilmişse hangi mezarlığa ve hangi numaralı mezara
gömüldüğünü,cenaze sahiplerine verilmişse kime teslim edildiğini,
adli ve resmi makamlarla ilişkisi varsa kimin emri ile kime teslim edildiğini okunaklı ve düzenli bir şekilde bir deftere kaydetmekle yükümlüdür. Her ölünün sağ ayağının başparmağına bağlanmış olan künye
kartonunun muhafazasından imam ve gassal sorumludur.
72
MEZARLIK MEVZUATI
Bu işlemlerden sonra imam ve gassal erkek cenazeleri yıkar, teçhiz,
tekfin eder, gerekli dini ödevleri yapar ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu
hükümlerine göre mezarlığa gömülmelerini sağlar. Kurumda kadın
gassal yoksa kadın ölülerin gasil, teçhiz ve tekfinleri hastanece temin
edilecek bir kadın gassala yaptırılır.
İmam ve gassal Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 57 nci maddesinde
sayılan hastalıklardan ölenlerin cesetlerini antiseptik eriyiklere batırılmış çarşafa sardırıp, gasilhaneye naklini sağlar. Gasilhanede üzerine
sabunlu kaynar su dökülerek ve kefeni antiseptik bir eriyikle ıslatarak
tabuta koydurur. Kuduz, kolera, çiçek, şarbon ve vebadan ölenlerin
üzerine bir kat toprak bir kat kireç koymak ve üstünü de toprakla örtmek suretiyle gömdürür.
İmam ve gassal, bazı zorunluluklar nedeniyle hastanelere getirilen
cenazeleri, ölüm raporları bulunmak şartıyla ve baştabibin müsaadesiyle gasilhaneye alır, yıkanma, teçhiz ve tekfin işlemlerini yapar.
Bunlar için ayrı bir defter tutar ve gerekli bilgileri kaydeder. Bu cenazelerin gömülmesinden de sorumludur. Ancak,cenaze masrafları sahipleri tarafından karşılanır.
İmam ve gassal hastanede ağırlaşan hastalarla, sahiplerince kaldırılacak cenazelerin dini ödevlerini de yerine getirmek zorundadır.
İmam ve gassal gasilhanenin temizliğini yaptırmak ve cenazenin
kokuşmamasını sağlamakla yükümlüdür.
Boş zamanlarda görevleriyle ilgili olmak koşuluyla hasta kabul, arşiv veya posta işlerinde görevlendirilir.
TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ87
Bayrak Töreni ve Bayrağın Katlanması
Madde 22- A)……..
B) Tabutlara eni 200 cm olan Bayrak örtülür. Tabutlara örtülen
Bayrak, önce yıldızın tam üst kısmından, boydan eni yönünde arkaya doğru katlanır. Sonra yıldızın alt değme noktasından, eni yönünde
87
Resmi gazete: 17 Mart 1985 - Sayı: 18697
73
MEZARLIK MEVZUATI
yine boydan arkaya doğru katlanır. Arta kalan fazlalık yine arka kısma doğru katlanır. Yıldızın uçkur kısmına yakın noktasından arkaya
doğru katlanır. Yıldızın diğer değme noktasından arkaya doğru iki kez
katlanarak yıldızın en üstte kalması sağlanır. Tabutlara örtülen Bayrağın katlanma şekli Ek-6 da gösterilmiştir.
Şehit tabutuna örtülen Bayrak katlanmasından sonra şehit ailesine
verilir.
Bayrağın Yarıya Çekilmesi
MADDE 24 - Bayrak, 10 Kasımda Türkiye’de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve millî binalarında yarıya
çekilir.
Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Başbakanlıkça tesbit ve ilân edilir.
Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.
Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Bayrak hiç bir
zaman, Anıtkabirdeki Bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.
74
MEZARLIK MEVZUATI
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE
CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı sıhhi açıdan mezarlık yer
seçimi kriterlerinin tespiti ve ölümden define kadar bütün iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi
kriterlerinin tespiti, mezarlık ile mezarların tesis ve inşası, gömme izin
belgesi verilmesi, cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi, tabutlanması, nakli, defni ve icabı halinde mezarlıktan tekrar çıkartılması ile
sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacağı, ölü küllerinin nakli ve muhafazası ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 211 ilâ 234 üncü maddeleri, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 22/2/2005 tarihli ve
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/7/2004
tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 9/6/1994 tarihli
ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun, 26/1/1939
tarihli ve 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun, 17/4/1975 tarihli ve 1887 sayılı
Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve 4/7/1931 tarihli ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnameye
dayanılarak hazırlanmıştır.
75
MEZARLIK MEVZUATI
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Anlaşmalı ülkeler: 10/2/1937 tarihli Cenaze Nakline Mahsus
Beynelmilel İtilafname veya 26/10/1973 tarihli Cenazelerin Nakli
Anlaşmasına taraf olan ülkeleri,
b) Belediye: Büyükşehir, büyükşehir ilçe ve diğer belediyeleri,
c) Bulaşıcı hastalık: Etkenin bulaşma yoluna göre gerekli koruyucu
önlemler alınmadığı takdirde kişiye bulaşabilen, mikroorganizmaların
ve/veya ürünlerinin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını,
ç) Cenaze (Ölü): Tıbben beyin ve kalp ölümü gerçekleşen kişiyi,
d) Cenazeler için geçiş izin belgesi: Cenazelerin yurt dışı nakillerinde hareket edilen ülke yetkili makamları tarafından düzenlenmiş,
ölünün kimlik bilgileri, ölüm tarihi ve yeri, ölüm sebebi, nakil aracı,
hareket ülkesi, yol güzergahı ve gidilecek ülke bilgilerinin yer aldığı,
çok kullanılan bir yabancı dilde de yazılmış, Sağlık Bakanlığı Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teşkilatı, il sağlık müdürlükleri
veya sağlık grup başkanlıklarınca doldurulan, bu Yönetmeliğin ekinde
yer alan Ek-1’deki belgeyi,
e) Defin: Cenazelerin şartlarına uygun olarak gömülmesini,
f) Gassal: Cenazeyi yıkamakla görevli kişiyi,
g) Gömme izin belgesi: Tabip veya gömme izin belgesi görevlisi
tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu
gösterir, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’deki belgeyi,
ğ) Gömme izin belgesi görevlisi: Gömme izin belgesi vermeye
yetkili tabip bulunmaması halinde bahse konu belgeyi düzenlemekle
yetkilendirilmiş görevliyi,
h) Hükümet tabibi: Aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum
sağlığı hekimini, aile hekimini diğer illerde sağlık ocağı hekimini,
ı) Kefenleme: Cenazelerin şartlarına uygun olarak kefenlenmesini,
i) Nakil tabutu: Başka bir yerleşim yerine cenaze nakillerinde cenazenin dış ortamla irtibatını keserek mayi ve koku çıkışını önleyen,
uygun muhafaza malzemesi kullanılmış tabutu,
76
MEZARLIK MEVZUATI
j) Yol izin belgesi: Bulunduğu mahal dışına nakledilecek cenazeler için tabip veya gömme izin belgesi görevlisi veya ilgili belediyenin görevlisi tarafından verilecek ve belediyece veya köy muhtarınca
onaylanacak, tabutun sızdırmazlığının sağlandığını da gösterir Ek3’deki belgeyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mezarlık Yeri Seçimi ve Komisyonu
Mezarlık yerinin seçimi
MADDE 5 – (1) Mezarlık olarak seçilecek alanın, hakim rüzgarların ve akarsuların yerleşim yerinden gittiği yönde ve ulaşım yolları
ile münasebeti kolay olan yerlerde olması zorunludur. Çukur veya bataklıklara ve su birikintilerinin olduğu yerlere mezarlık yapılmaz. Bu
hususta hafif meyilli düzlükler tercih edilir.
(2) Toprağın jeolojik vasıfları, gömülecek cesetlerin ayrışmasına
müsait, su ve havanın geçmesine izin verecek şekilde küçük taneli
olmalıdır. Bu maksatla kumlu, az miktarda kireçle karışık topraklar
uygundur.
Mezarlık yeri seçimi komisyonu
MADDE 6 – (1) Yeni kurulacak mezarlık alanlarının mezarlık olarak kullanımının uygun olup olmadığına, su kaynaklarına, yerleşim
yerine ve insanların iskanına mahsus meskenlere mesafesine, hakim
rüzgarın yönü, bölgenin coğrafi, jeolojik, meteorolojik şartları, arazi
ve ulaşım imkanları gibi şartlar da göz önüne alınarak mezarlık yeri
seçimi komisyonunun hazırlayacağı rapora göre il veya ilçe umumi
hıfzıssıhha kurullarınca karar verilir.
(2) Mezarlık yeri seçimi için, il merkezindeki belediye ve köyler
valiliğe, ilçeye bağlı belediye ve köyler ise bağlı oldukları kaymakamlığa müracaat ederler.
(3) İlde oluşturulacak komisyon; ilgili vali yardımcısının başkanlığında il sağlık müdürlüğü, il çevre ve orman müdürlüğü, il müftülüğü,
il bayındırlık ve iskân müdürlüğü, il kadastro müdürlüğü, il tarım mü77
MEZARLIK MEVZUATI
dürlüğü ve mezarlık talebinde bulunan belediye veya köy tüzel kişiliği
temsilcisinin katılımıyla oluşturulur.
(4) İlçede oluşturulacak komisyon; kaymakamın başkanlığında;
sağlık grup başkanlığı, ilçe tarım müdürlüğü, ilçe müftülüğü, ilçe kadastro müdürlüğü temsilcileri ile il çevre ve orman müdürlüğünce görevlendirilecek personel ve mezarlık talebinde bulunan belediye veya
köy tüzel kişiliği temsilcisinin katılımıyla oluşturulur.
(5) Mezarlık olarak seçilecek alanın özelliklerine göre mülki amirce uygun görülecek diğer kurum temsilcileri veya teknik elemanlar da
mezarlık yer seçimi komisyonuna dahil edilebilir. Komisyon, ihtiyaç
duyarsa diğer kurumlardan da ek bilgi ve belge isteyebilir.
(6) Komisyon, yer tetkikini gerçekleştirdikten sonra raporunu hazırlayarak il veya ilçe umumi hıfzıssıhha kuruluna sunar. Umumi hıfzıssıhha kurulu, komisyonun raporuna göre teklif edilen alanın mezarlık yeri olarak kullanımının uygun olup olmadığına karar verir. Uygun
görüş verilirse rapordaki mesafeler ile diğer konular belediyece imar
plan notlarına işlenir. Muhtarlıklarca da karar defterlerinde kayıt altına alınır. Uygun görüş verilerek mezarlık yeri olarak seçilen alanlar,
tapu tescili yapılmadan mezarlık olarak kullanılmaz.
Mezarlıkların su kaynaklarına mesafesi
MADDE 7 – (1) Mezarlıkların su kaynaklarına mesafesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Mezarlıklar, insanların içme ve kullanma suyunun temini amacıyla yapılmış kuyu, göl, gölet, baraj gibi su kaynaklarından arazinin
meyil durumu, mezarlığın kapasitesi ve toprağın yapısına göre, killi
topraklarda en az 150 metre, kumlu topraklarda ise en az 250 metre
mesafede kurulabilir. İçme ve kullanma suyu temin edilen havzaların
31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin
17 ve 18 inci maddelerinde belirtilen mutlak ve kısa mesafeli koruma
alanlarında mezarlık yapılamaz.
b) Mezarlıklar içinde kullanılacak içme ve kullanma suları mezarlık
sınırından en az 250 metre mesafeden borularla getirilir. Hidrojeolojik ve hidrolojik şartların gerektirdiği hallerde il veya ilçe hıfzıssıhha
78
MEZARLIK MEVZUATI
kurulunun da uygun görüşü alınmak suretiyle bu mesafe 100 metreye
kadar kısaltılabilir. Daha yakın mesafedeki sulardan içme ve kullanma
suyu olarak faydalanılamaz. Mezarlıklar içinde içme-kullanma suyu
temini amacıyla kuyu açılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mezarlıkların ve Mezarların Mülkiyeti, Tesisi ve İnşası
Mezarlıkların mülkiyeti
MADDE 8 – (1) Umumî mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan
yerlerde belediyelere, köylerde ise köy tüzel kişiliklerine aittir. Bu
yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yolu ile iktisap
edilemez.
(2) Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi
bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi
sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır. Mezarlık
vasfı taşımayan mevcut mezarlıklar da mezarlık dışında başka hiç bir
amaç için kullanılamaz.
(3) Belediye tarafından mezar sahiplerine; bedel karşılığı alınan
mezarların kullanım hakkının satın alan kişiye ait olduğunu, kullanım
tahsisini varislerine devredilebileceğini ve bu mezar yerine yapılacak
mükerrer defnin ancak varislerinin uygun göreceği kişilere ait olabileceğini belirtir, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’teki belge verilir. Mezar sahipleri sahip oldukları arazi sınırları haricinde merdiven,
basamak veya bunlara benzer şeyler yapamazlar.
(4) Talep edilmesi durumunda mezarlığın uygun bir yerinde diğer
din mensupları için, mezar adası tahsis edilebilir.
79
MEZARLIK MEVZUATI
Mezarlık alanları tesis etmek
MADDE 9 – (1) Mezarlık alanlarının, tesis edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde muhafazası, etrafının hayvanların girmesine mani olacak şekilde uygun duvarla ve çitle çevrilmesi,
duvarların bakımlı halde bulundurulması, güneşin girmesine ve hava
cereyanına mani olmayacak tarzda ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım ve temizliğinin yapılması büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerince, diğer yerlerde belediyeler
ve köy muhtarlıklarınca sağlanır. İhtiyaca göre birden fazla mezarlık
tesis edilebilir. Birbirine sınır olan köyler için ortak bir mezarlık yapılabilir.
Mezarlık vasfı taşımayan mezarlıklar
MADDE 10 – (1) Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklarda
gerekli düzenlemeler yapılarak cenaze defnine devam edilir.
(2) Gerekli düzenlemelerle mezarlık vasfı kazandırılamayacaksa, il
veya ilçe umumî hıfzıssıhha kurulunun kararıyla yeni cenaze defnine
izin verilmez. Bu mezarlıkların bakım ve onarımı bağlı bulunduğu belediye veya köy ihtiyar heyeti tarafından yapılmaya devam edilir. Bu
alanlar mezarlık dışında başka hiç bir amaç için kullanılmaz.
Mezarlıkların genişliği
MADDE 11 – (1) Mezarlık olarak belirlenecek alanın asgari genişliği; “Mezarlık alanı = (o beldenin senelik en az ölüm miktarı x
toprağın cesetleri tam olarak ayrıştırma müddeti (yıl) x 3.50 m²) +
yollar için ayrılan alan + aile mezarlıkları için ayrılan alan + mezarlık içinde yapılacak tesisler için ayrılan alan” hesaplamasıyla bulunur.
Toprağın cesedi ayrıştırma süresi mezarlık yeri seçimi komisyonunca
belirlenir.
Mezarlıkların iç planı
MADDE 12 – (1) Mezarlıklar için yapılacak plan aşağıdaki hususları
kapsar:
80
MEZARLIK MEVZUATI
a) Mezarlığın büyüklüğüne göre, kapıdan itibaren geniş bir yol bulunur.
b) Kapıdan itibaren mezarlık duvarının iç tarafını dolaşacak bir yol
bırakılır.
c) Mezarlık, lüzumu kadar yol ve küçük yollarla muntazam adalara
ayrılır.
d) Uygun yerlerde, lüzumu kadar genişlikte, bir veya müteaddit
meydanlar açılır.
e) Mezarlıklarda kar ve yağmur sularının birikmesini engelleyecek
suyolları yapılır. Bu sular varsa umumi kanallara, yoksa üstü kapalı
derin bir çukura akıtılır.
f) Özel görevli istihdam edilen mezarlıklarda, görevlilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun bir bina yapılır.
h) Cenaze namazı kılınabilecek uygun bir yer ve musalla taşı bulunur.
g) Mezarlar, mezarlıklardaki adacıklar içinde ve muntazam hatlar
üzerinde sıralanır ve mezarlara birbirini takip eden bir sıra numarası
verilir.
h) Mezarlık içerisinde açılacak en geniş yol cenaze araba ve kamyonlarının serbestçe girip manevra yapmasına müsait olacak genişlikte yapılır.
ı) Mezarlığı şehre bağlayan yol daima iyi bir halde muhafaza edilecektir.
j) Mezarlık dahilinde en geniş yolun ve ikinci derecede yolların iki
tarafı ağaçlandırılır.
k) Belediyeler tarafından, cenazelerin bekleme, yıkama ve kefenleme yerinin ihtiva edecekleri dezenfeksiyon tertipleri, memur ve müstahdemlere ait yerlerle cenazelerin hazırlama yerlerine ve mezarlıklara nasıl nakledileceği hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 22 nci
maddesine göre bir yönetmelik hazırlanır.
81
MEZARLIK MEVZUATI
Cenaze yıkama, kefenleme ve tabutlama yerleri
MADDE 13 – (1) Belediyeler ve köy muhtarlıklarının, cenazelerin
yıkanması, kefenlenmesi, tabutlanması ve belirli bir süre muhafazası için nüfus yoğunluğuna göre gerekli olan adette cenaze hazırlama
yerleri yapmaları veya cenaze hazırlama aracı hazırlamaları zorunludur.
(2) Cenaze hazırlama yerleri asgarî aşağıdaki vasıfları taşımak zorundadır:
a) Cenaze yıkama ve hazırlama yerleri tabandan itibaren en az 2
metre yüksekliğe kadar kolay yıkanıp kir barındırmayacak bir maddeyle kaplanır,
b) Yıkama için kullanılacak suyun ısıtılacağı uygun ısıtma tertibatı
bulunur,
c) Cenaze yıkama yerlerinden ortaya çıkacak atık suların sıhhi bir
şekilde kanalizasyon tertibatına veya fosseptik çukuruna atılması sağlanır.
(3) Cenaze hazırlama araçları asgarî aşağıdaki vasıfları taşımak zorundadır:
a) Araçların içi kolay temizlenebilir bir madde ile kaplanır,
b) Yıkama için kullanılacak yeterli miktarda suyun konulabileceği
su deposu bulunur,
c) Yıkama için kullanılacak suyun ısıtılacağı uygun ısıtma tertibatı
bulunur,
d) Yıkamayla oluşacak suyun araç içinde toplanarak uygun şekilde
bertarafını sağlayacak atık su deposu bulunur,
e) Defne hazır cenazenin beklemesi gerektiği durumlarda bozulmaması için soğutma tertibatı bulunur.
(4) Belediyeler ve köyler ile camiler, külliyeler ve diğer yapıların
bünyesindeki cenaze hazırlama yerlerinin birinci fıkraya uygunluğu
ile sağlık sakıncaları bulunup bulunmadığının tetkiki, sağlık sakıncaları görülenlerin ilgililerince ıslahının sağlanması ve ıslah edileme82
MEZARLIK MEVZUATI
yenlerin kullanılmasının önlenmesi belediyeler ve köy ihtiyar heyetlerince temin edilir.
Mezarların ebatları
MADDE 14 – (1) Mezarların büyüklüğü 1/7/1931 tarihli ve 11410
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnameye uygun olarak yapılır.
(2) Mezarların ebatları ile ilgili olarak
a) Bir mezarın uzunluğunun 2 metre, eninin 80 santimetre, derinliğinin en az 1.5 metre olması,
b) Hazır beton mezarların cenaze defninden sonra koku çıkışını önlemek için üzerleri en az 60 santimetre toprakla örtülebilecek şekilde
inşa edilmesi,
c) İki mezarın yan yana aralığı, baş ve ayak taraflarından birbirine
mesafesi, küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere 50 santimetre
olması,
d) Yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus mezarların aynı ada
içerisinde 1 metre uzunluğunda, 50 santimetre eninde ve en az 1.5
metre derinliğinde olması gerekir.
Mezarlık defteri
MADDE 15 – (1) Her mezarlıkta oraya gömülen cenazelerin; adı
soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi,
ölüm tarihi, adresi, ölüm sebebi, cenaze gömme izin belgesi numarası
ve hangi numaralı mezara gömüldüklerini gösterir, bu Yönetmeliğin
ekinde yer alan Ek-5’deki mezarlık defteri tutulacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gömme İzin Belgesi Görevlileri ve Gömme İzin Belgesi
Düzenlenmesi
Gömme izin belgesi verilmesi
MADDE 16 – (1) Ölüm resmî sağlık kurumlarında gerçekleşmiş
veya cenaze resmî sağlık kurumuna getirilmiş ise, gömme izin belgesi
83
MEZARLIK MEVZUATI
sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.
(2) Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep
olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği gömme izin belgesi
varsa bu belge belediye tabibi, yoksa aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi veya aile hekimi, diğer illerde sağlık ocağı
hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur.
(3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda
gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi veya aile hekimi, diğer illerde
sağlık ocağı hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde gömme
izin belgesi görevlisi tarafından verilir. Gömme izin belgesi görevlisi
bulunmayan yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya
köy muhtarları tarafından verilir.
Gömme izin belgesi görevlilerinin tespiti ve ilanı
MADDE 17 – (1) Belediye tabibi veya hükümet tabibi bulunmayan
yerlerde mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından o mahalde
görev yapan sağlık personeli, yoksa diğer kamu görevlileri, yoksa jandarma karakol komutanları veya köy muhtarlarına eğitim verilir. Eğitim sonrası başarılı olup görevlendirilecek kişilere bu Yönetmeliğin
ekinde yer alan Ek-6’daki Gömme İzni Düzenleme Belgesi verilir. Bu
görevlilerin tespiti en büyük mülkî amir tarafından her yıl yeniden
yapılır.
(2) Gömme izin belgesi görevlilerinin ad ve soyadları, unvanları,
meslekleri, görev yerleri ile iletişim bilgileri ile herhangi bir sebeple
ölüm anında yerleşim yerinde bulunmamaları halinde yerlerine bakmakla kimin görevli olacağı, tablo halinde il sağlık müdürlüğü ve ilçe
sağlık grup başkanlıklarında muhafaza edilir, köy muhtarlığı, nüfus
müdürlüğü, ilgili jandarma karakol komutanlığına bildirilir, değişiklikler tabloya işlenir. Belde ve köylerde ikamet edenlere ve üçüncü
şahıslara; belediyeler ve köy muhtarlıklarınca herhangi bir aksaklık
olmayacak şekilde ilan edilip duyurulur.
84
MEZARLIK MEVZUATI
Gömme izin belgesi görevlilerinin eğitimi
MADDE 18 – (1) Gömme izin belgesi görevlilerinin eğitimi, Sağlık
Bakanlığınca belirlenecek müfredat çerçevesinde mülki amirlikçe yerine getirilir.
Gömme izin belgesi görevlilerinin görevlerinin sona ermesi
MADDE 19 – (1) Gömme izin belgesi görevlisinin görev yaptığı
yerde belediye tabibi veya sağlık ocağı tabibinin göreve başlaması durumunda, gömme izin belgesi görevlisinin görevi kendiliğinden sona
erer.
Gömme izin belgesi görevlilerinin görevlerinden ayrılmaları
MADDE 20 – (1) Gömme izin belgesi görevlilerinin görevlerinden
ayrılmaları durumunda yeni görevliler zaman geçirilmeksizin belirlenir. Görevinden ayrılanlarca ölü muayenesi yapılamaz ve gömme izin
belgesi verilemez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ölüm Olaylarının Bildirilmesi
Şüpheli ölümler
MADDE 21 – (1) Ölüyü muayene edenler veya gömme izin belgesi vermeye yetkili olanlar vefat sebebinin doğal olmayan yollardan
olduğuna dair şüphe veya kanaat taşıdıkları takdirde adli makamları,
bulaşıcı hastalıktan olduğuna dair şüphe taşıdıklarında ise, cenazenin
bulunduğu mahaldeki sağlık ocağı veya toplum sağlığı merkezini haberdar etmeden gömme izin belgesi veremezler. Tabip olmayan yerlerde bulaşıcı hastalık şüphesiyle vefat edenler için, gömme izin belgesi görevlilerince, haberdar edilen sağlık biriminin talimatlarına göre
ölü muayenesi yapılır, gömme izin belgesi verilir ve defnin talimatlara
uygun olarak yerine getirilmesi sağlanır.
85
MEZARLIK MEVZUATI
Ölüm olaylarının nüfus müdürlüğüne bildirilmesi
MADDE 22 – (1) Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten
itibaren 10 gün içinde gömme izin belgesini düzenleyenler tarafından
nüfus müdürlüğüne bildirilir.
Yabancı uyrukluların ölümü
MADDE 23 – (1) Ülkemizde turistik veya ticari amaçla ya da yerleşik olarak bulunan yabancı uyruklu kişilerin ölümlerinin aynı usullerle bildirilmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Cenazelerin Yıkanması, Kefenlenmesi, Tabutlanması
Cenazelerin yıkanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar
MADDE 24 – (1) Cenazelerin yıkanması esnasında,
a) Eldiven ve önlük giyilir,
b) Ölünün kan ve kanla kirlenmiş vücut sıvılarına, ağız, göz ve bütünlüğü bozulmuş derisine temastan kaçınılır,
c) Solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan ölenlerin yıkanması sırasında koruyucu maske takılır,
ç) Bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenler için gömme izin belgesi veren
hekimin veya gömme izin belgesi görevlisinin bildirim yaptığı sağlık
kuruluşunun talimatlarına göre ek önlemler alınır,
d) Gereken önlemler alınmasına rağmen gözle görülebilir şekilde
ceset kaynaklı kan veya vücut sıvısıyla kirlenmiş cenaze yıkama yeri,
tabut ve cenaze nakil aracı % 10’luk çamaşır suyu çözeltisiyle yıkanır
veya bu mümkün olmadığı takdirde silinir.
Fakir ve kimsesizlerin cenaze işlemleri
MADDE 25 – (1) Fakir veya kimsesiz cenazeler; belediyece veya
köy muhtarlıklarınca herhangi bir ücret alınmadan kaldırılır, yıkattırılır, kefenlenir ve gömülür.
86
MEZARLIK MEVZUATI
Cenazelerin yıkanması
MADDE 26 – (1) Ölüm resmi hastanede gerçekleşmiş ise, gömme izin belgesi alındıktan sonra cenaze, yakınlarının talebi halinde
hastanenin görevli gassalları veya hastanece dışarıdan temin edilecek
gassallar tarafından hastanenin gasilhanesinde yıkanır, kefenlenir ve
tabutlanır.
(2) Ölüm hastane dışında gerçekleşmiş ise cenaze yakınlarının talebi halinde, cenaze nakil aracı ile belediyenin gasilhanesine getirilerek
görevli gassallar tarafından yıkanır, kefenlenir, tabutlanır.
(3) Köylerde cenaze yıkanması, kefenlenmesi ve tabutlanması için
köy ihtiyar heyetince uygun bir yer tesis edilir. Cenaze köy ihtiyar
heyetinin temin edeceği bir gassal tarafından yıkanır, kefenlenir ve
tabuta konulur.
(4) Kadın cenazeler için görevli kadın gassal yoksa belediye veya
köy muhtarlığı tarafından kadın gassal temin edilir.
Mahal dışına nakledilecek cenazelerin tabutlanması
MADDE 27 – (1) Bulunduğu yerleşim yerinden başka bir yerleşim
yerine nakledilecek cenazelerin; yolda cenazeyi sarsmayacak, koku
ve sıvı akıntısına izin vermeyecek şekilde iç yalıtımı yapılmış nakil
tabutu ile taşınması gereklidir. Nakle izin verecek görevlilerce, bu
tarzda tabutlanmayan cenazelerin başka yerleşim yerine nakline izin
verilmez.
Ülke dışına nakledilecek cenazelerin tabutlanması
MADDE 28 – (1) Ülke dışına nakledilecek cenazelerin tabutları,
sızdırmaz özelliğe sahip olur ve bunların tabanına sıvı emici madde
konulur. Bu tabutların en az 20 mm. kalınlığında tahtadan yapılma bir
dış tabut ve kurşundan veya kendiliğinden tahrip kabiliyeti olan sıvı
sızdırmayan başka bir maddeden yapılma bir iç tabuttan müteşekkil
olması gerekir.
(2) İç tabut, lehimleme veya benzeri usullerle sızdırmazlığı sağlanarak dış tabutun içine konulur. İki tabutun sallanmayacak surette
birbirine irtibatlandırılması sağlanmalıdır. Dış tabutun tahtaların bir87
MEZARLIK MEVZUATI
leştikleri yerlerin su sızdırmayacak surette olması ve tabutun kapanmasının birbirlerinden en çok 20 cm. mesafeli vidalarla temin edilmesi gerekir. Dış tabutun etrafı madenden çember sarılmak suretiyle
kuvvetlendirilir.
MADDE 29 - (1) Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde belediye sınırları içinde nakline nezaret ve bu hususta gerekli cenaze nakil
aracı, tabut ve benzeri donanımın temini belediyelerin görevidir. Belediyeler, bu görevlerini kendileri veya izin verecekleri özel şirketler
vasıtasıyla yerine getirirler. Genel araçların cenaze nakli veya cenaze
nakline mahsus araçların diğer amaçlarla kullanılması yasaktır.
(2) Bir köyden başka bir yerleşim yerine cenaze nakli için kullanılacak araç köyün bağlı bulunduğu mülki amirlikçe tedarik edilir.
Cenaze nakil araçlarının taşıması gereken şartlar
MADDE 30 - (1) Başka yerleşim yerine cenaze nakledecek araçlar, soğutma tertibatı ile donatılmış olmalıdır. Ancak, soğutma tertibatı bulunan özel tabut bulunması halinde veya cenazenin bozulma
ihtimali bulunmayan kısa mesafeli nakillerde araçta soğutma tertibatı
bulunması mecburi değildir.
(2) Cenaze nakil araçlarında uygun tertibat sağlanarak birden fazla
cenaze nakli yapılabilir.
Cenazenin bulunduğu mahal içinde nakli
MADDE 31 - (1) Belediye sınırları içerisindeki cenaze nakli, belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.
Cenazenin başka bir yerleşim yerine nakli
MADDE 32 - (1) İl dışına nakledilecek cenazeler için, belediye
sağlık işleri birimlerinden ya da köy muhtarından cenazelerin fenni
usullere uygun olarak tabutlandığı bilgisini de içeren, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3’teki cenaze yol izin belgesi alınır.
Fakir cenazelerin nakli
MADDE 33 - (1) Fakir cenazelerin şehir dışı nakilleri, mahallî
imkânlar ölçüsünde mülki amirce sağlanır.
88
MEZARLIK MEVZUATI
Cenazelerin yurtdışına nakli
MADDE 34 - (1) Deniz, hava ve demiryollarıyla yurtdışına yapılacak cenaze nakillerinde, belediye sağlık işleri birimlerince cenaze yol
izin belgesi düzenlendikten ve ilgili sağlık biriminden cenaze geçiş
izin belgesi alındıktan sonra; naklin yapılacağı yerdeki Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün sağlık işleri görevlilerine, belgeler
teslim edilerek nakil gerçekleştirilir.
Anlaşmalı ülkelere cenaze nakli
MADDE 35 - (1) Anlaşmalı ülkelerden ülkemize gelecek veya ülkemizden anlaşmalı ülkelere nakledilecek her cenaze ve cenaze parçası için ölümün vuku bulduğu yerin yetkili makamından, cenazeler
için geçiş izin belgesi alınacaktır. Bu belgeyle birlikte cenaze naklinin
tıbbi ve kanuni açıdan hiçbir sakınca doğurmadığını ve usulüne uygun
olarak tabutlandığını gösterir resmî bir belge düzenlenir.
(2) Cenaze anlaşmalı ülkeler dışında bir ülkeye götürülecekse cenaze yakınları tarafından o ülkenin cenaze nakli için istediği belgeler ve
cenaze yol izin belgesi alındıktan sonra nakil işlemi yapılır.
(3) Gidilecek ülke ve transit ülkelerin anlaşmalı ülkelerden olması
halinde, cenazelerin nakli konusunda mevcut ya da akdedilecek uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin gerektirdiği belgeler dışında cenazeler için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’deki geçiş izin belgesinden başka bir belge talep edilmez.
(4) Bu madde ölü küllerinin nakline uygulanmaz.
Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin nakli
MADDE 36 - (1) Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzam ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin, vefatlarının üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye
nakli yasaktır.
Yurtdışından gelen cenazeler
MADDE 37 - (1) Yabancı ülkelerden getirilen cenazelerin nakline
müsaade edildiğini ve naklinde sağlık yönünden sakınca bulunmadığı89
MEZARLIK MEVZUATI
nı gösteren cenazenin geleceği yerin yetkili makamından verilmiş cenaze nakil belgesi ibraz edilmesi zorunludur. Cenaze nakil belgesinde
cenazenin kimlik numarasının, ad ve soyadının, baba adının, ölümün
vuku bulduğu yerin, tarihin, ölüm sebebinin, nakline izin verildiğinin,
naklinin sağlık sakıncası doğurmayacağı hususunun ve ilgili diğer hususların açıklıkla kaydedilmesi zorunludur.
Ölü küllerinin nakli
MADDE 38 - (1) Kendisi veya birinci derecede yakını Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların küllerinin ülkemize nakli yasaktır. Vatandaşlarımızın ölü küllerinin ülkemize naklinin istenildiği
durumlarda; nükleer, biyolojik veya bunlar gibi bir tehlike arzetmeyip
sadece ölü külü olduğunun tespitinin yapılması amacıyla, öncelikle
akredite bir laboratuvarda, beyan edilen külün insan cesedinin yakılmasıyla ortaya çıkan kül olduğuyla ilgili kapsamlı analizleri cenaze
sahibi tarafından yaptırılır. Daha sonra eğer başkaca bir engel yoksa
cenaze külü uygun bir mezarlıkta muhafaza edilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Cenazenin Defni
Cenazenin defni
MADDE 39 – (1) Mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere cenaze defni, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 211 inci
maddesinde belirtilen istisna haricinde yasaktır. Gömme izin belgesi
alınmadıkça hiçbir cenaze gömülemez.
(2) Mezarlıklara, sabah saat sekizden akşam gün batıncaya kadar
cenaze gömülebilir. Bu saatler dışında, zorunlu sebepler haricinde cenaze gömülemez. Zorunlu sebebin tayini belediye başkanı veya köy
muhtarına aittir.
(3) Adli tıptan ve diğer resmi dairelerden gelen kimliği belirsiz cenazeler dahil olmak üzere yetkili ve görevli makamlardan gömme izin
belgesi alınmayan cenazeler mezarlığa kabul ve defin edilemez.
(4) Bir mezar yerine mükerrer defnin ne kadar zaman sonra yapılabileceği, mezarlık yer seçimi komisyonu tarafından, toprağın cenaze90
MEZARLIK MEVZUATI
yi tam olarak tahrip edebilme kabiliyetine bakılarak mezarlık yerinin
tespiti esnasında 5 seneden az olmamak üzere belirlenir.
Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin defni
MADDE 40 – (1) Bulaşıcı veya salgın bir hastalıktan öldüğünden
şüphelenilen cenazelerden tabip tarafından gerekli görülmesi durumunda örnek alınabilir, bu cenazelere otopsi yapılabilir.
(2) Bulaşıcı ve salgın hastalığın mevcut olduğu veya tehdit ettiği
mahallerde, İl Sağlık Müdürlüğünce bütün cenazelerin gömülmeden
önce bir tabip tarafından muayenesi zorunlu tutulabilir.
(3) Özel tedbirlere tabi olarak defni gereken cenazeler ilgili memurların gözetimi altında tabutlanıp defnolunur.
Mezardan çıkarılarak başka bir yere cenaze nakli
MADDE 41 – (1) Belediye sınırları içindeki mezarlıklardan başka
bir mezarlığa nakil amacıyla cenaze çıkarılabilmesi için, belediye tabibinin, bulunmaması halinde hükümet tabibinin uygun görüşü alındıktan sonra belediyeden izin alınması gereklidir.
(2) Köy mezarlıklarından başka bir mezarlığa nakil amacıyla cenaze çıkarılabilmesi için ise, mülki idare amirince görevlendirilecek
sağlık görevlisinin uygun görüşü alındıktan sonra muhtarlıkça izin
verilmesi gereklidir.
(3) Kolera, veba, çiçek veya lekeli humma hastalıklarından ölmüş
olanların bir sene geçmedikçe mezardan çıkarılarak başka bir mahalle
nakilleri yasaktır.
(4) Baraj göl alanı içinde kalacak mezarlıklar mezar sahiplerinin
talepleri halinde ilgili idare tarafından, yeni ihdas edilecek bir mezarlık alanına veya uygun bir mezarlığa nakledilir. Mezarlığın su altında
kalacağı belirlenmiş muhtemel tarihten bir sene öncesi itibariyle bu
mezarlığa yeni cenaze defni yapılamaz. Eğer yapılmışsa bu cenazeler
mülki idare amirince görevlendirilecek sağlık görevlisinin uygun görüşü alındıktan sonra ilgili idare tarafından nakledilir.
91
MEZARLIK MEVZUATI
Adli otopsi amacıyla cenazenin mezardan çıkarılması
MADDE 42 – (1) Adli otopsi amacıyla yetkili makamlarca cenazenin mezardan çıkarılması halinde belediyeye veya köy muhtarlığına
bilgi verilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler
MADDE 43 – (1) 3/12/1930 tarihli Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir
Yere Nakline Dair Talimatname ile 12/3/1942 gün ve 5055 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Nizamnamesinin 8 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Mucibince Hazırlanan Talimatname yürürlükten kaldırılmıştır.
Tapu kaydı ve tescili olmayan mezarlıklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tapu kaydı ve tescili olmayan mezarlıkların kesin sınırları tespit edilir, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten
itibaren 1 yıl içinde ilgili belediye veya köy ihtiyar heyeti tarafından
tescile esas olacak haritaları yapılır veya yaptırılır, bu haritaların teknik kontrolü ve tescili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tescil
mevzuatı çerçevesinde yapılır.
Gerekli şartları taşımayan cenaze yıkama yerleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Mevcut mezarlıklarda bulunan ve gerekli şartları taşımayan cenaze yıkama yerleri belediye veya köy muhtarlığı tarafından 2 yıl içinde uygun hale getirilir.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve
Sağlık Bakanı birlikte yürütür.
92
MEZARLIK MEVZUATI
EK-1
CENAZELER İÇİN GEÇİŞ İZNİ BELGESİ
Bu geçiş izin, Cenazelerin Nakil Anlaşması ve özellikle anılan
anlaşmanın 3. ve 5. maddeleri uyarınca düzenlenmiştir. Bu belge ile
.....’nın cenazesinin nakline izin verilmiştir.
Cenazenin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Nosu:..........................
Cenazenin Adı ve Soyadı:...........................................................
Ölüm Tarihi ve Yeri: ...................................................................
Ölüm Sebebi: ..............................................................................
Yaşı: ............................................................................................
Doğum Tarihi ve Yeri: ................................................................
Cenaze ...... ile (nakil
aracı).......... (hareket
mahalli) den ............ yoluyla (takip edilecek yol) ....... (varış mahalli) nakledilecektir.
Bu cenazenin nakli hususunda gerekli izin verilmiş olduğundan cenazenin geçeceği ülkelerin ilgili makamlarının geçişe müsaade etmeleri rica olunur.
…/…/…
Yetkili Makam
İmza Mühürü
93
MEZARLIK MEVZUATI
EK-3
YOL İZNİ BELGESİ
Cenazenin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Nosu:..........................
Cenazenin Adı ve Soyadı:...................................................
Ölüm Tarihi ve yeri:............................................................
Ölüm Sebebi: ......................................................................
Yaşı: ....................................................................................
Doğum Tarihi ve Yeri: ........................................................
Cenazenin Nakledileceği Yer:.............................................
Belgenin Düzenlenme Tarihi: .............................................
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı şahsın cenazesi uygun şekildetabutlanıp mühürlenmiştir. Bu belge ile cenazesinin nakline izin verilmiştir.
Bu Yol İzni Belgesi,Mezarlık Yerlerinin İnşası İle, Cenaze Nakil ve
Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
Yetkili Makam
İmza Mühür
94
MEZARLIK MEVZUATI
EK-4
T.C.
.......... VALİLİĞİ
................Belediyesi/Muhtarlığı
MEZAR YERİ KULLANIM TAHSİS BELGESİ
Bu belge, mükerrer definlerde kullanılmak üzere düzenlenmiştir.
Belge No: .....................................................................................
Adı ve Soyadı: ..............................................................................
T.C. Kimlik No: ............................................................................
Doğum Tarihi: ...............................................................................
Mezar Yeri Ada No: ......................................................................
Mezar Yeri Parsel No: ...................................................................
Belgeyi düzenleyen Belediye/Muhtarlık: .....................................
Mezarlık Adı: ................................................................................
Belgenin Düzenlenme Tarihi: .......................................................
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı şahıs bedelini ödeyerek ... numaralı
mezar yerinin kullanım tahsis hakkını almıştır.
Yetkili Makamın
İmza Mühür
95
MEZARLIK MEVZUATI
EK–5
MEZARLIK DEFTERİ
Cenazenin T.C.Kimlik No’su:......................................................
Cenazenin Adı ve Soyadı:............................................................
Cenazenin Doğum Tarihi: ............................................................
Cenazenin Baba Adı: ...................................................................
Cenazenin Ölüm Tarihi: ...............................................................
Cenazenin Gömüldüğü Gün: .......................................................
Cenazenin Ölüm Sebebi: .............................................................
Gömme İzin Belgesi Numarası: ..................................................
Mezarlık Ada Numarası: ..............................................................
Mezarlık Parsel Numarası: ..........................................................
Mezarlığa Defin Tarihi:................................................................
96
MEZARLIK MEVZUATI
EK – 6
T.C.
...VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖMME İZİN BELGESİ DÜZENLEME BELGESİ
Belge No: Tarih:..../..../20...
TC Kimlik No’su: ....................................................................
Adı ve Soyadı: .........................................................................
Doğum Tarihi ve Yeri: .............................................................
Unvanı: ....................................................................................
Yukarıda kimliği yazılı ................... Mezarlık Yerlerinin İnşası İle,
Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik’in 17. maddesi kapsamında .../.../... - .../.../... Tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından düzenlenen Gömme İzin Belgesi Görevlisi eğitimini başarı
ile tamamlayarak Gömme İzin Belgesi Görevlisi olmaya hak kazanmıştır.
Vali a.
97
MEZARLIK MEVZUATI
ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
Ölülerin Nakline Dair Beynelmilel itilafname (Cenaze
Nakline Mahsus uluslar arası antlaşmanın onaylanması
Hakkındaki 3584 sayılı Kanunun Eki)
Sözleşmeye taraf olan ülkelerden her hangi birinin toprağında
ölmüş kimselerin cenazelerinin kendi topraklarına sokulmasını veya
transit suret,ile geçirilmesini aşağıda yazılı şartlara riayet edilmek suretiyle kabul etmeyi taahhüt ederler:
A-Genel Hükümler
Madde 1- Her hangi vasıta ile ve herhangi şartlar altında olursa
olsun, nakledilecek her ölü için mahsus bir ruhsatname ( ölü geçirme
tezkeresi ) lazım olacaktır. Ruhsatname bu anlaşmaya ilişik numuneye
mümkün olduğu kadar uygun ve her halde ölünün adı,soyadı ve yaşı
ile beraber ölümün vuku bulduğu yeri, tarihini ve sebebini belirten bilgiler bulunacaktır. Ölü geçirme ruhsatnamesi vefat vuku bulan yerin
veyahut,mezardan bakaya nakli halinde,defin yapılan mevkiin yetkili
makamı tarafından verilecektir.
Ruhsatnamelerin, verildikleri memleket lisanından başka bir de
uluslar arası ilişkilerde en çok kullanılan lisanlardan biri ile de yazılması tavsiye olunur.
Madde 2- Bundan önceki maddede gösterilen müruriyeden(ruhsattan)
başka evrak bulun bulunması mecburi tutulmayacaktır. Bu müruriyenin mes’ul makam tarafından ancak şu evrakın ibrazından sonra verilmesi lazımdır:
1-Ölü ilmühaberinin tasdikli bir sureti;
2-Cenazenin nakli hıfzıssıhha ve tıbbi,kanuni bakımlardan hiçbir
itiraza mahal vermediğini ve cenazenin işbu antlaşmanın hükümlerine
uygun olarak tabuta konulmuş olduğunu temin eden resmi şahadetnameler.
Madde 3- Ölü madenden bir tabut içine konulacak,tabutun alt kısmı
takriben 5 santimetre kalınlığında (yer kömürü, testere talaşı, mangal
98
MEZARLIK MEVZUATI
kömürü tozu, gibi)mayi çekici bir madde ile örtülmüş,buna antiseptik
bir madde ilave edilmiş olacaktır. Ölüm bulaşıcı bir hastalıktan ileri
olduğu takdirde,cenazenin kendisi de antiseptik bir mahlule batırılmış
bir kefene sarılmış bulunacaktır.Bundan sonra madeni tabut,içinden
hiçbir şey sızmayacak surette kapanacak (lehimlenecek) ve tahtadan
bir tabut,içerisine konulacaktır.İki tabut,içindeki hiç sallanmayacak
surette, birbirine intibak edeceklerdir.Tahta tabutun kalınlığı en az
3 santimetre olacak,tahtaların birleştikleri yerler su sızdırmayacak
surette olacak ve tabutun kapanması birbirlerinden en çok 20 santimetre mesafeli burgularla temin edilecektir.Tahta tabut madenden
çemberle tahkim edilecektir.
Madde 4- Antlaşmanın taraflarının her birinin toprakları arsında
veba yahut kolera yahut çiçek veya lekeli humma hastalıklarından ölmüş kimselerin cenazelerinin nakline ölümden ancak en az bir sene
sonra izin verilecektir.
B-Özel Hükümler
Madde 5- Trenle nakil için yukarıda birinciden dördüncüye kadar
maddelerde gösterilen genel hükümlerden yazılan kurallar uygulanır;
a) Cenaze kapalı bir vagonda naklolunacaktır.Bununla beraber cenaze kapalı bir cenaze arabası içinde teslim edilmiş olduğu ve o
cenaze arabası içinde bırakıldığı takdirde nakil için açık bir vagon
kullanılabilir.
b) Cenaze gideceği yere vardığı vakit ne kadar müddet içinde kaldırılması lazım olduğunu tayin etmek her memleketin kendisine
aittir.Cenazeyi gönderen kimse cenazenin bu süre içinde bilfiil
kaldırılacağını kanaat verecek tarzda tespit edebildiği takdirde cenazenin yanında adam gitmesine lüzum olmayacaktır.
c) Cenazenin yanında ancak çelenk buket gibi şeyler nakledilebilir.
d) Cenaze seri bir seyirle ve mümkün olduğu kadar aktarmasız olarak gönderilir.
99
MEZARLIK MEVZUATI
Madde 6- Otomobil ile nakil için birinciden dördüncüye kadar
maddelerde gösterilen genel hükümlerden başka aşağıda yazılı kurallar uygulanır:
A) Cenaze ya tercihan özel bir cenaze otomobilinde yahut alelade
kapalı bir otomobilde nakledilir.
B) Cenazenin yanında ancak çelenk buket gibi şeyler nakledilebilir.
Madde 7- Hava yolu ile nakil için birinciden dördüncüye kadar
maddelerde gösterilen genel hükümlerden başka aşağıda yazılı kurallar uygulanır:
c) Cenaze ya yalnız ve mahsus bu iş için kullanılan bir uçakta yahut
alelade bir uçağın özel ve yalnız bu işe hasredilmiş olan bir kompartımanında nakledilir.
d) Cenaze ile birlikte aynı uçakta yahut aynı kompartımanında ancak
çelenk ve buket gibi şeyler nakledilebilir.
Madde 8 - Deniz yolu ile nakil için birinciden dördüncüye kadar
maddelerde gösterilen genel hükümlerden başka aşağıda yazılı kurallar uygulanır:
a) 3.madde hükümlerine göre madeni tabut üzerine geçirilmiş olan
tahta dahi hiç sallanmayacak bir surette tahtadan adi bir sandığın
içerisine konulacaktır.
b) Mezkur sandık gıda veya istihlak maddeleri ile her türlü temasa
meydan ve yolcularla mürettebat için hiçbir sıkıntı vermeyecek
surette bir yere konulacaktır.
Madde 9 - Ölüm gemi içinde vuku bulduğu takdirde cenaze bundan evvelki sekizinci maddede gösterilen şartlar altında muhafaza
edilebilir. 2. madde gereğince lazım olan evrak ve şahadetnameler
vapurun bayrağını taşıdığı devletin kanunlarına göre tanzim edilecek
ve nakil cenaze vapura yükletilmiş gibi yapılacaktır. Ölüm cenazenin
defnedileceği limana geminin varmasından 48 saatten daha az bir süre
içinde olmuş ise yukarıdaki 8.maddenin b işaretli fıkrasında gösterilen hükümlerin tamamı ile tabiî ki için icap eden malzeme de gemide
mevcut değilse ceset antiseptik bir mahlule batırılmış bir kefene sarılarak tahtadan sağlam bir tabut içerisine konulabilir.Bu tabut en az (3)
100
MEZARLIK MEVZUATI
santimetre kalınlığında tahtalardan bunların birleştikleri yerler hiçbir
şey sızmayacak surette yapılır ve bulgularla kapatılır.Tahta tabutun alt
kısmı önceden takriben beş santimetre kalınlığında ( yer kömürü testere talaşı mangal kömürü tozu gibi ) su çekici madde ile örtülür ve bu
maddeye antiseptik bir madde ilave olunur tahta hiç sallanmayacak bir
surette tekrar tahtadan bir sandık içerisine konulur.Bununla beraber
Ölüm 4. maddede gösterilen hastalılardan birinden ileri gelmiş ise bu
fıkranın hükümleri tatbik edilmez.
Bu madde seyahat süresi 24 saati geçmeyen vapurlara tatbik olunmaz.Bu vapurlarda bir ölüm vaki olursa cenazenin bırakılacağı limana
gelince onu yerel yetkili makama teslim ederler.
C-Son Hükümler
Madde 10 – Bu antlaşmanın gerek genel gerek özel hükümleri antlaşmayı imzalayan ülkelerin birinden gelecek cenazelerin kabulü için
rüsum tarifeleri müstesna olarak konulabilecek şartların azam derecesini gösterir.Bu ülkeler gerek iki taraflı antlaşma gerek müşterek bir
anlaşma neticesi olarak alınan kararların tatbiki suret,ile daha büyük
kolaylıklar göstermekte serbesttirler. Bu antlaşma hudut mıntıkalarının sınırları dahilinde nakledilecek cenazelere tatbik edilmez.
Madde 11 – Bu antlaşma cenazelerin hemen ölümünden veya mezardan çıkarıldıktan sonraki uluslararası nakillerinde tatbik edilir.Antlaşmanın hükümleri her memlekette toprağa gömmek ve topraktan çıkarmak hususunda geçerli olan kaideler hiçbir suretle halel getirmez.
Bu antlaşma ölü küllerinin nakline tatbik edilmez.
101
MEZARLIK MEVZUATI
Cenazelerin Nakli Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Kanun
Resmi Gazete Tarihi: 6 Ağustos 1975
Resmi Gazete Sayısı: 15318
17 Nisan 1975 tarihli ve1887 sayılı kanunla onaylanması uygun
bulunan ilişik “Cenazelerin Nakli Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/5/1975 tarihli ve ASGM(ASKD)-702.478/543
sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244sayılı kanunun 3 ve 5
inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 3/6/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Cenazelerin Nakli Anlaşması
Bu Anlaşmayı imzalayan Avrupa Konseyi’ne üye Devletler,
Uluslararası cenaze nakline ilişkin formalitelerin basitleştirilmesi
gerektiğini düşünerek,
Özellikle tabutun sızdırmaz olması hususunda gerekli tedbirler alındığı takdirde, ölüme bulaşıcı bir hastalık sebep olsa dahi cenaze naklinin sağlık açısından bir tehlike yaratmadığını gözönünde tutarak,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Madde 1 - 1. Sözleşen Taraflar, kendi aralarındaki ilişkilerde bu
Anlaşma hükümlerini uygulayacaklardır.
2. Bu Anlaşmada kullanılan “cenazelerin nakli” terimi, ölülerin
“hareket ülkesi”nden “gidilecek ülke”ye naklini ifade eder. “Hareket
ülkesi”, nakil işleminin başladığı, “gidilecek ülke” cenazenin nakilden
sonra gömüleceği veya yakılacağı yerdir.
3. Bu Anlaşma, yakılan naaşların küllerinin nakline uygulanmaz.
Madde 2 - 1. Bu Anlaşma hükümleri, cenazelerin Sözleşen Tarafların ülkelerinden sevkedilmeleri, transit geçişleri veya bu ülkelere kabul olunmaları hususlarında öngörülebilecek azamî şartları kapsar:
2. Sözleşen Taraflar, özel durumlarda ve bilhassa sınır bölgelerindeki
nakiller konusunda gerek ikili anlaşmalar, gerek uyuşma yoluyla varılacak kararlarla daha geniş kolaylıklar tanımak hususunda serbesttirler.
102
MEZARLIK MEVZUATI
Bu anlaşma ve kararların belirli hallere uygulanabilmeleri için ilgili
bütün Devletlerin rızalarının alınması zorunludur.
Madde 3 - 1. Nakledilen her cenazenin beraberinde, hareket ülkesi
yetkili makamları tarafından düzenlenmiş özel bir belge (cenaze geçiş
izni) bulunmalıdır.
2. Geçiş izni, en aşağı bu Anlaşmaya ekli modelde yer alan bilgileri
ihtiva etmeli ve düzenlendiği ülkenin resmî dili ya da resmî dillerinden
biri ile Avrupa Konseyi resmî dillerinden birinde yazılmış olmalıdır.
Madde 4 - Gidilecek ülke ve transit ülkeleri, cenazelerin nakli konusunda mevcut ya da aktedilecek uluslararası sözleşme ve anlaşmaların gerektirdiği belgeler dışında “geçiş izni’’nden başka bir belge
talep etmeyeceklerdir.
Madde 5 - “Geçiş izni”, bu Anlaşmanın 8. maddesinde belirtilen
yetkili makam “tarafından,
a) Cenazelerin nakli ile gerektiğinde defin ve mezardan çıkarma
hakkında “hareket ülkesi”nde yürürlükte bulunan bütün tıbbî, sıhhî,
idarî ve hukukî formalitelerin yerine getirildiği.
b) Naaşın, bu Anlaşmanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen evsafı
haiz bir tabuta konulduğu,
c) Tabutun sadece geçiş izninde adı kayıtlı kişinin naaşı ve naaşla
birlikte gömülecek ya da yakılacak kişisel nesneleri ihtiva ettiği,
saptandıktan sonra düzenlenir.
Madde 6 - 1. Tabut sızdırmaz olmalı ve içinde emici bir madde bulunmalıdır. “Hareket ülkesi” nin yetkili makamlarınca gerekli görüldüğü takdirde, iç ve dış basıncı dengeleyecek bir temizleyici cihazla
teçhiz edilmelidir.
i) Tabut, en aşağı 20 mm. kalınlığında tahtadan yapılma bir dış tabut ve dikkatle lehimlenmiş kurşundan ya da kendiliğinden tahrip olan
bir başka maddeden yapılma bir iç tabuttan müteşekkil bulunmalı
ii) Veya en aşağı 30 mm. kalınlığında tahtadan yapılıp içi kurşunla
ya da kendiliğinden tahrip olan bir başka madde ile kaplanmalıdır.
2. Ölüm sebebi bulaşıcı bir hastalık ise, naaş antiseptik bir mahlülle
yıkanmış bir kefene sarılacaktır.
103
MEZARLIK MEVZUATI
3. Nakil hava yolu ile yapılacak ise, bu maddenin 1. ve 2. paragrafları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tabut bir temizleyici cihazla
teçhiz edilmeli ve buna imkân bulunamazsa, “hareket ülkesi” yetkili
makamınca yeterli görülen direnç garantisi verilmelidir.
Madde 7 - Tabut normal yük alarak nakledildiği takdirde, tabut olduğu belli olmayacak şekilde ambalajlanmalı ve dikkatle taşınması
gerekliği belirtilmelidir.
Madde 8 - Sözleşen Taraflardan herbiri, 3. maddenin 1. paragraflarında değinilen yetkili makamı, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine
bildirecektir.
Madde 9 - Bir nakliyat, cenazelerin nakli konusundaki 10 Şubat
1973 tarihli Berlin Düzenlenmesi’ne taraf olan bir üçüncü Devleti ilgilendiriyorsa, bu Anlaşmaya taraf olan Devletler, Anlaşmaya taraf olan
diğer Devletlerden yükümlülüklerini Berlin Düzenlemesi’ne göre yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almalarını talep edebilirler.
104
MEZARLIK MEVZUATI
EK CENAZELER İÇİN GEÇİŞ İZNİ
Bu Geçiş izni, Cenazelerin Nakil Anlaşması ve özellikle anılan Anlaşmanın 3. ve 5. maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.
Bu belge ile ....’nin naaşının nakline izin verilmiştir.
Ölünün adı ve soyadı: ....................................................
Ölüm tarihi ve yeri:........................................................
Ölüm sebebi: ..................................................................
Yaşı: ...............................................................................
Doğum tarihi ve yeri: .....................................................
Naaş ...... ile (nakil aracı)..... den (hareket mahalli)......... yoluyla
(takip edilecek yol)........’a (varış mahalli) nakledilecektir.
Bu cenazenin nakli hususunda gerekli izin verilmiş olduğundan,
cenazenin geçeceği ülkelerin ilgili makamlarının geçişe müsaade etmeleri rica olunur.
(Yer)
(Tarih)
Yetkili makamın
imza ve mühürü
105
MEZARLIK MEVZUATI
1) Anlaşmanın 3. ve 5. maddeleri, Geçiş İzni’nin arka sahifesinde
yer almalıdır.
2) Ölüm sebebi Fransızca veya İngilizce olarak yazılmalı ya da
hastalıkların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin Dünya Sağlık
Teşkilâtı sayı kodu ile belirtilmelidir.
3) Meslekî gizlilik nedeniyle ölüm sebebi açıklanmamış ise, ölüm
sebebini belirten bir ilmühaber mühürlü bir zarf içinde nakledilen cenazenin beraberinde bulunmalı ve “gidecek ülke” yetkili makamına
sunulmalıdır. Mühürlü zarf, Geçiş İzni’ne eklenmelidir.
Geçiş İzni’nde, ölümün tabiî sebeplerden ve bulaşıcı olmayan bir
hastalıktan ileri geldiği kaydedilmeli, aksi varitse ölüm nedeni belirtilmelidir.
106
MEZARLIK MEVZUATI
GENELGELER
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.05-010.06.02-47 23/11/2006
Konu: Otopsi işlemlerinin yerine getirilmesi
Genelge No:136
Soruşturmanın vazgeçilmez delillerinden biri olan otopside en
önemli husus; bulguların saptanması suretiyle tutulacak kayıtların,
yürütülen soruşturmanın aydınlatılmasında olumlu sonuçlar verecek
şekilde eksiksiz olmasının sağlanmasıdır. Öte yandan, ceset üzerinde
maddî olarak ancak bir defa sağlıklı otopsi yapılabileceği, bu suretle
en küçük bir dikkatsizlik ya da kayıtsızlığın bulguların cesetle birlikte mezara gömülmesi sonucunu doğuracağı tartışma götürmeyen bir
gerçektir. Dolayısıyla, bir lezyonun nasıl, ne şekilde veya ne sebeple
ortaya çıktığının tespiti; olayın kaynağının ve meydana geliş tarzının
doğru olarak anlaşılmasını sağlarken, bu aşamada yapılacak en ufak
bir hata olayın yanlış değerlendirilmesine sebebiyet vererek soruşturmanın sıhhatine gölge düşürecektir.
Bu doğrultuda; olay yerine geç intikal edilmesi nedeniyle cesedin
uzun süre bekletilmesi, ölümlü trafik kazalarında karayolunun uzun
süre trafiğe kapanmasına sebebiyet verilmesi, klâsik ve sistematik
otopsi yapılmadan ölü muayenesi ile yetinilmesi, otopsinin yapıldığı
yer, tarih, otopsiye başlama ve bitirilme saatlerinin kaydedilmemesi,
bulguların ayrıntılı bir şekilde yazılmaması, cesedin fotoğraflarının
çekilmemesi ya da fotoğrafların negatiflerinin muhafaza edilmemesi,
elbiselerin incelenmemesi veya usulüne uygun bir şekilde muhafaza
altına alınmaması, ölü sertliği ve ölü morluğunun derecesi ile cesedin
ısısının tespit edilmemesi, vücuttaki tüm yara ve berelerin seyri, şekli,
107
MEZARLIK MEVZUATI
yönü, rengi ve anatomik yapılarının belirlenmemesi, mermi yapılarının tanımı ile silâh kalıntılarının analizlerinin yapılmaması ve bunların
saklanmaması, silâh yaralarının giriş ve çıkış deliklerinin belirtilmemesi, cesette bulunan mermilerin çıkarılmaması veya muhafaza altına alınmaması, yapılan tüm işlemlerin sırasıyla belgelendirilmemesi,
deri, dişler, baş, yüz, gözler, burun ve kulaklar, boyun, kol ve bacaklar
ile genital organların ayrıntılı bir şekilde muayene edilmemesi, kan
örneklerinin alınmaması, baş, göğüs ve karnın usulünce açılmaması,
tüm organların sistematik bir şekilde incelenmemesi, gerekli analizlerin yapılmaması, ölüm zamanı ve ölüm sebebinin saptanmaması ile
ası ve boğulmalarda baş ve boyun bölgelerinin usulüne göre incelenmemesi gibi sebeplerin varlığı hâlinde sağlıklı sonuçlara ulaşılamayacaktır.
Bilindiği üzere; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;
“Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene” kenar başlıklı 86’ncı
maddesinde;
“(1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden önce ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek belirlenir ve elde edilmiş bir şüpheli veya sanık varsa,
teşhis edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir.
(2) Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm
nedenini belirlemek için tüm bulgular saptanır.
(3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim
görevlendirilerek yapılır.”
“Otopsi” kenar başlıklı 87’nci maddesinde;
“(1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri
pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil tarafından
getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi
raporunda açıkça belirtilir.
108
MEZARLIK MEVZUATI
(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş,
göğüs ve karnın açılmasını gerektirir.
(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan
tabibe, otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir.
(4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından
verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl
bildirilir.
(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken, cesedin
görüntüleri kayda alınır.”
“Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi” kenar başlıklı
88’inci maddesinde;
“(1) Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî muayene veya otopside,
doğum sırasında veya doğumdan sonra yaşam bulgularının varlığı
ve olağan süresinde doğup doğmadığı ve biyolojik olarak yaşamını
rahim dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya
yaşama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır.”
“Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem” kenar başlıklı
89’uncu maddesinde;
“(1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken,
görünen şekli ile organın tahribatı tanımlanır. Ölüde veya başka yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, görevlendirilen uzman tarafından
incelenerek tahlil edilir.
(2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin
katılmasıyla veya onun yönetiminde yapılmasına karar verebilir.”
Ayrıca; 31/07/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin;
109
MEZARLIK MEVZUATI
18’inci maddesinin (c) bendinde; “Adlî tıp şube müdürlüklerinin
bulundukları görev bölgeleri sınırları içinde otopsisi gereken cesetlerin ölü muayeneleri adlî tıp uzmanınca yapıldıktan sonra, otopsileri
o mahalde Adlî Tıp Kurumu veya grup başkanlığındaki morg ihtisas
dairelerinde yapılır. Morg ihtisas dairesi bulunmayan yerlerde mevcut
resmî sağlık kurumlarının olanaklarından yararlanılır.”
Hükümleri yer almaktadır.
Öte yandan; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ülkemiz aleyhine
açılan bir çok dava sonucunda verilen kararlarda otopsilerde yapılan
eksiklikler vurgulanarak;
10 Nisan 2001 tarihli Tanlı/Türkiye kararında; “Mahkeme, Mahmut Tanlı’nın ölümünün arkasındaki gerçeklerin belirlenmesinde
otopsi araştırmasının son derece önemli olduğunu gözlemlemektedir.
Bu araştırmanın savcı tarafından başlatılmış olsa da bir çok önemli
konuda yetersiz olduğu görülmektedir. Özellikle organlar yerinden çıkartılmamış ve ağırlıkları ölçülmemiş; kalp inceden inceye tetkik edilmemiş; elektrik şoku ya da diğer işkence ve kötü muamele şekillerinin
varlığını tespit etmek üzere histopatolojik örnekler alınmamış; toksik
madde analizleri yapılmamış; fotoğraf çekilmemiş ve tıkanıklığa neden
olan kan pıhtısı bulgusu yeterince tasvir ve analiz edilmemiştir…”
19 Şubat 1998 tarihli Kaya/Türkiye kararında; “Otopsi raporu sadece kurşun yaralarının biçimini, ciddiyetini ve konumlarını içermekteydi. Mahkeme, Komisyon’un, raporun bazı önemli konularda, özellikle de kurşun sayısı ve kurşunun atıldığı yaklaşık mesafenin ölçülmesi konularında son derece eksik kaldığına ilişkin görüşünü paylaşmaktadır. Yapılan otopsinin baştan savma niteliği ve raporda belirtilen
bulgular, hukuka uygun öldürme konusunda kesin olarak emin olmayı
gerektirecek bir incelemenin ve hatta sadece asgarî bir incelemenin
bile yapılmış olduğu sonucuna varılmasını mümkün kılmamaktadır,
geride yanıtlanması gereken birçok kritik soru kalmaktadır.
Mahkeme, olay yerinde yapılan ölüm sonrası ve adlî tıp araştırmasının terörist şiddete açık bir yerde olduğunu dolayısıyla standart
uygulamanın gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını teslim etmektedir. Bunu Dr. D. da raporunda belirtmiştir… Bu nedenle, doktorun
110
MEZARLIK MEVZUATI
ve Cumhuriyet savcısı’nın cesedi, vücut, giysiler ve kurşun yaraları
üzerinde araştırma yapılmak üzere daha güvenli bir yere götürmek
konusunda herhangi bir talepte bulunmamış olmaları şaşırtıcıdır.”
8 Temmuz 1999 tarihli Tanrıkulu/Türkiye kararında; “Olay yerinde polis tarafından bulunan deforme olmuş mermi dışında, Dr.
Tanrıkulu’nun vücuduna isabet eden diğer on bir merminin bulunmasına dair girişimde bulunulduğu hakkında kayıt yoktur.”
20 Mayıs 1999 tarihli Oğur/Türkiye kararında; “Mahkeme,…Cumhuriyet savcısının, olay yerini incelerken, sadece maktulün cesedi ile
ilgili bulguları not almak, olay yerini incelemek suretiyle krokisini
çizmek, olayları yeniden canlandırmak ve her biri maktulün iş arkadaşı olan üç gece bekçisini sorgulamakla sınırlı kaldığını gözlemlemiştir…
Savcı, raporunda, silâh yarasının ölümün kesin nedeni olduğu ve
bulgulardan hiçbirinin başka bir sebebe işaret etmemesinden dolayı
otopsi yapılmasına gerek olmadığını özellikle belirtmiştir…Burada
belirtilmelidir ki, bu tür bir olayda şayet bir otopsi yapılmış olsaydı,
ateş eden kişinin yaklaşık olarak bulunduğu yer ve vurulma anında
aralarındaki mesafe gibi değerli bilgiler sağlanabilecekti.
Aynı rapor sadece sekiz boş kovan, av tüfekleri ve bir miktar barut
bulunduğunu belirtmekle beraber, bu delillerden hiçbiri ayrıntılı bir
incelemeye tâbi tutulmamıştır. Raporda, boş kovanlarla ilgili olarak,
kovanların iki-üç günlük oldukları, barutla ilgili olarak ise yeni olup
olmadığını anlamanın imkânsız olduğundan başka bir ayrıntıya değinilmemiştir… Yine burada da uygun bir incelemenin yapılmış olması
özellikle de balistik bir inceleme, bunların tam olarak ne zaman kullanıldıklarını ortaya çıkarabilirdi.”
Şeklinde ifadelere yer verildiği görülmektedir.
Bu itibarla;
1- Ölünün adlî muayenesi ve otopsi işlemlerinin mevzuatın öngördüğü şekilde yerine getirilmesi, öncelikle olay yerinin muhafaza altına aldırılması ile olay yerine en kısa zamanda intikal edilip delillerin
kaybolmasının önlenmesi, adlî kolluk görevlilerinin, ölü muayenesi
111
MEZARLIK MEVZUATI
ve otopsi için nöbetçi Cumhuriyet savcısını bulamaması gibi yakınmalarına meydan verilmemesi,
2- Olay yerinin, çevresinin, çevreye dağılmış delillerin ve adlî muayenesine başlamadan önce cesedin; pozisyonu değiştirilmeden ve
herhangi bir işlem yapılmaksızın çeşitli yönlerden değişik görüntülerinin aldırılması, görgü tanıklarının bulunması durumunda ifadelerine
vakit geçirilmeksizin başvurulması, cesedin yanındaki ilâç, içecek ve
yiyecek türü maddelerin de muhafaza altına alınarak veya el konularak incelenebilmesine imkân sağlanması, olay yerindeki tüm delillerin
eksiksiz toplanması,
3- Otopsisi gereken cesetlerin; ölü muayenelerinin, adlî tıp uzmanı
veya görevlendirilen hekim tarafından yapılarak, gerekli olan fotoğrafların çektirilmesi ve engelleyici sebepler bulunmadığı sürece ölünün kimliğinin de tespit edilmesinden sonra biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen
iki hekim ya da zorunluluk bulunduğunda raporda açıkça belirtilerek
bir hekim marifetiyle otopsisi yapılmak üzere;
a) Adlî tıp şube müdürlüklerinin bulunduğu yerlerde; o mahaldeki
Adlî Tıp Kurumu veya grup başkanlığındaki morg ihtisas dairesine,
morg ihtisas dairesi bulunmaması hâlinde ise imkânlarından yararlanılmak üzere o yerdeki resmî sağlık kurumlarına kaldırılması,
b) Adlî tıp şube müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise; mevcut
resmî sağlık kurumlarına, olayın niteliğinin zorunlu kıldığı hâllerde
ise en yakın Adlî Tıp Kurumu grup başkanlığı ya da şube müdürlüğüne veya adlî tıp anabilim dalı ve uzmanına sahip üniversite hastanelerine kaldırılması,
4- Müdafi ya da vekil tarafından getirilmesi hâlinde gelen hekimin
de otopside hazır bulundurulması,
5- Otopsinin yapıldığı yer, tarih, başlama ve bitirilme saatlerinin rapora kaydedilmesi, otopsiye katılan adlî tıp uzmanı ya da diğer hekimlerin isim ve sıfatlarının belirtilmesi, fotoğraf çekimine başlamadan
önce fotoğrafları çekecek kişinin hüviyetinin otopsi tutanağına geçirilmesi, otopsi bulgularının ayrıntılı bir şekilde belgelendirilmesi,
112
MEZARLIK MEVZUATI
6- Ceset üzerinde varsa darp, cebir, mücadele, boğuşma, yara, mermi, barut izlerinin ve cesetten çıkarılan mermilerin, elbiselerin ve kişisel eşyaların, olayı aydınlatabilecek delil niteliğinde olabilecek her şeyin, muayene sırasında otopsiyi yapan hekimin istediği yerlerin, tüm
iz ve delilleri belirtecek şekilde, muhtelif açılardan en az iki renkli
fotoğrafının çektirilmesi, ayrıca bu usule uygun olarak fotoğraf çekildiğinin otopsi tutanağına ayrıntılı bir şekilde yazılması, çekilen fotoğrafların negatiflerinin, varsa görüntü kayıtlarının dosyada muhafaza
altına alınması ve bunların üzerine soruşturma numarasının, ölünün ad
ve soyadının yazılması, negatiflerin Cumhuriyet başsavcılığı tarafından tabettirilmesi ve fotoğrafların arkasına soruşturma numarasının,
ölünün ad ve soyadının ve çekim tarihinin yazılmasından sonra ilgili
Cumhuriyet savcısı tarafından tasdik edilmesi,
7- Gerektiğinde cesedin röntgen grafilerinin çekilmesi, elbiselerinin incelenmesi, ölü sertliği ve morluğunun derecesi ile cesedin ısısının kaydedilmesi,
8- Fotoğraf çekilmesi veya görüntü alınması sırasında dijital cihazlarla çekim yapıldığı takdirde; negatifleri üzerinde düzeltmeler yapılamayacak makinelerin kullanılması,
9- Vücuttaki tüm yara ve berelerin, seyri, şekli, yönü, rengi, anatomik yapılarının belirlenmesi, mermi yaralarının tanımının yapılması, silâh kalıntısı var ise analiz için saklanması, silâh yaralarının giriş
ve çıkış deliklerinin belirtilmesi, cesetteki tüm mermilerin tespiti ile
vücuttan çıkarılarak muhafaza edilmesi, deri, dişler, baş, yüz, gözler,
burun ve kulaklar, boyun, kol ve bacaklar ile genital organların ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi, gerektiğinde kan örneklerinin alınması,
10- Baş, göğüs ve karnın usulünce açılarak, tüm organların sistematik bir şekilde incelenmesi, özellikle elle, iple boğulmalarda veya
asılarda boyun cildi ve boyun iç organları (gırtlak kıkırdakları, hiyoid
kemiği) incelenerek, bütün iç organlar ile kemiklerdeki travmatik ve
hastalıkla ilgili değişikliklerin kayıt edilerek açıklanması, iç organların dış yüzeylerindeki veya gerektiğinde organın içerisindeki travma113
MEZARLIK MEVZUATI
ya bağlı lezyonların fotoğraflanması, ölüm sebebini, ölüm mekanizmasını ve ölüm şeklini gösteren bütün aşamaların belirtilerek otopsi
raporuna kayıt edilmesi, analiz için gerekli olan örneklerin alınması,
11- Ölüm zamanı ve sebebinin belirlenmesi, yargılamada delil teşkil edebilecek tüm bulguların tespit edilerek incelenmesi gerekli olanların incelemeyi yapacak olan makamlara gönderilmesi, muhafaza
altına alınanların ve incelemeden dönenlerin (ceset parçaları hariç)
özenle saklanması, saklanması gerekmeyen suç eşyası ve deliller hakkında ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya Suç Eşyası Yönetmeliği
dikkate alınarak gereğinin yapılması,
12- Feth-i kabir işlemlerinde de yukarıda sayılan hususlara riayet
edilmesi,
13- Ölünün adlî muayenesi, otopsi ve feth-i kabir işlemleri ile biyolojik, kimyasal ve uyuşturucu maddelere dair incelemelerin nerelerde
yapılacağını gösterir listelerle ilgili olarak Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının yazıları, yayınları ve resmî web sayfasının özenle takip edilerek
belirtilen hususların yerine getirilmesi,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.
Cemil ÇİÇEK
Bakan
114
MEZARLIK MEVZUATI
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYI: B100TSH0100005/5852 ANKARA
KONU: Ölü Defin Ruhsatları 01.05.2000
Genelge No:2000/41
Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve
çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun, “Mezarlıklar, Ölülerin Defni, Mezardan Çıkarılması ve Nakli” başlıklı onuncu babı,
“Mezarlıklar ve Ölülerin Defni” başlıklı birinci fasıl, 215, 216, 217, 218,
219, 220 ve 221inci maddelerinde,
Bu Kanunun tarifi dahilinde defin ruhsatiyesi alınmadıkça ve ibraz
olunmadıkça hiçbir cenazenin defnedilemeyeceği, ruhsatnamenin
ölünün hüviyetini, adresini, bilindiği halde ölüm sebebini içereceği ve
defnine ruhsat verildiğinin açıklıkla kaydedileceği ,
Belediye tabipleri olan yerlerde, defin ruhsatiyelerinin bu tabipler
tarafından, bulunmadığı takdirde hükümet tabipleri tarafından ölünün
muayenesinden sonra verileceği, ölümüne sebep olan hastalık esnasında
tedavi eden tabibin verdiği ruhsatnamenin resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartıyla muteber olduğu,
Hükümet veya belediye tabiplerinin ölüm sebeplerini belirlemeye
esas olmak üzere tedavi eden tabibin raporunu talep edebilecekleri, tedavi eden tabiplerin talep vukuunda bu raporu vermeye mecbur oldukları,
Bütün hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin ruhsatiyelerinin o müessesenin müdür ve baştabibi tarafından verileceği
ve usulü dairesinde resmi tabipler tarafından tasdik edileceği, kendine ait ezel mezarlığı olan müesseselerdeki ölülerin ismi ve hüviyetinin ölüm sebebiyle birlikte yirmi dört saat zarfında belediye dairesine
bildirileceği,
115
MEZARLIK MEVZUATI
Tabip bulunmayan yerlerde ölülerin muayenelerinin veya bu iş için
yetiştirilmiş veya görevlendirilmiş memurlar tarafından icra edileceği
ve ruhsatnamelerinin verileceği, bunların bulunmadığı yerlerde defin
ruhsatiyesinin ya jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları
tarafından verileceği, her şehir kasaba veya köyde ölü muayenesi yapacak ve defin ruhsatını verecek olanların en büyük mülkiye memuru
tarafından tayin ve ilan olunacağı,
Her belediye ve belediye olmayan yerlerde defin ruhsatı verenler
nezdinde ölümlerin kayıt ve zaptına mahsus bir defter bulundurulacağı
ve bu deftere ölünün ismi, adresi, ölüm tarihi, belli ise ölümü netice
veren hastalık ve defin ruhsatiyesi verenin isminin kaydedileceği, bu
bilgilerin her ay sonunda toplanarak öbür ayın on beşine kadar en
yakın hükümet tabibi ve sağlık müdürlüğüne bildirileceği ve sağlık
daireleri tarafından da mahalli nüfus idarelerine haber verileceği,
Ölü muayene edenler veya defin ruhsatnamesi verenlerin ölüm sebebinin kazaen veya bulaşıcı bir hastalık neticesi olduğuna dair şüphe
veya kanaat hasıl ettikleri takdirde ilgili makamı haberdar etmeden
defin ruhsatiyesi veremeyecekleri, tabip olmayan yerlerde bulaşıcı
hastalık şüphesi ile ölenler için defin ruhsatiyesi verilip hadiseden hemen sonrasında ilgili makama bilgi verileceği,
70 ve 71inci maddelerde ise, bulaşıcı ve salgın bir hastalıktan
öldüğü zan ve şüphe edilen kişiler üzerinde, ilgili tabip tarafından lüzum gösterildiği takdirde, otopsi yapılabileceği,
Bulaşıcı ve salgın hastalığın mevcut olduğu veya tehdit eylediği
mahallerde Bakanlığımızca bütün cenazelerin defninden evvel bir
tabip tarafından muayenesi mecburiyetinin ilan edilebileceği,
299uncu maddede, 215inci maddede belirtilen defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden mezar bekçileri ve ölü sahipleri,
282nci maddede, bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket
edenler veya zorunluluklara uymayanlar,
Ek Madde 2’de, bu Kanunun 69uncu maddesi gereğince alınmış
olan tedbirlerden çevre sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde
uygulanacak cezalar,
116
MEZARLIK MEVZUATI
Ek Madde 1’de, bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkında
303üncü maddede yazılı kimseler tarafından düzenlenen tutanakların
aksi sabit oluncaya kadar muteber oldukları,
Ek Madde 3’de, bu Kanun kapsamına giren ve genel sağlığa
ilişkin davalara, mahkemelerce, Meşdud Suçların Muhakeme Usulü
Kanununun 1inci maddesindeki yer ve 4üncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılacağı ve
hükümler kesinleştikten sonra bunların birer örneğinin Cumhuriyet
Savcılıklarınca doğrudan doğruya Bakanlığımıza gönderileceğine
ilişkin hükümler verilmiştir.
09.08..1931 tarih ve 1868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnamenin 29uncu maddesinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınmış memurlar
tarafından verilmiş gömme ruhsatiyesi alınmadıkça, mezarlığa ölü kabul edilemeyeceği ve gömülemeyeceği belirtilmiştir.
Belediye tabiplerinin ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarına
ilişkin görevleri “Vilayet Sıhhat Müdür ve Hükümet Tabipleri ile
Belediye Sağlık İşleri Müdür ve Belediye Tabiplerine Ait Vazife
Talimatnamesi”nde belirtilmiştir.
“Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin
Yürütülmesi Hakkında Yönerge”de, belediye hekimi bulunmayan yerlerde ölülerin görülüp muayene edilerek gömme izin belgesi verilmesi sağlık ocaklarının görevleri arasında sayılmıştır.
Fert, toplum ve çevre sağlığının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde;
Defin ruhsatiyesi alınmadıkça ve ibraz edilmedikçe, hiçbir cenazenin defnedilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesinin,
Defin ruhsatnamelerinde, ölünün adı, soyadı, yaşı, hüviyeti, adresi,
ölümün vuku bulduğu yer, ölüm tarihi, ölüm sebebi, defnine ruhsat
verildiğinin açıklıkla kaydedilmesinin,
Belediye tabibi ve sağlık ocağı tabibi bulunmayan beldeler ve köylerde hangi görevlilerce ölülerin muayenesinin yapılacağı ve defin
117
MEZARLIK MEVZUATI
ruhsatı verileceğinin Valiliğinizce belirlenmesinin, ölü muayenesi
yapacak ve defin ruhsatı verecek olanların ilanının, belirleme ve ilan
işleminin her yıl yenilenmesinin,
Belediye tabipleri olan yerlerde belediye tabiplerince, belediye tabiplerinin bulunmadığı yerlerde sağlık ocağı tabiplerince, belediye tabibi
ve sağlık ocağı tabibi bulunmayan beldelerde ve köylerde Valiliğinizce
belirlenmiş ve ilan olunmuş görevlilerce, ölülerin muayenesi sonrası
defin ruhsatları verilmesinin,
Hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin
ruhsatlarının o müessesenin müdür ve baştabibi tarafından verilmesinin, usulüne uygun olarak resmi tabipler tarafından tasdik edilmesinin,
Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği
ruhsatnamenin resmi tabipler tarafından tasdik edilmesinin,
Resmi tabipler tarafından tasdik edilmeden hastane ve diğer sağlık
müesseseleri müdür ve baştabibince, ölümüne sebep olan hastalık
esnasında tedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafından tasdik
edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbir cenazenin defnedilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesinin,
Ölülerin muayenesinde ölüm nedeni hakkında yeterli verilerin elde
edilmesi ve ölüm nedeninin belirlenmesinin, gerektiğinde kişiyi tedavi eden tabibin raporunun talep edilmesi, tedavi eden tabiplerin talep
vukuunda bu raporları vermelerinin,
Ölülerin muayenesinde, çalışanların sağlığı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasının,
Kendine ait özel mezarlığı olan sağlık müesseselerindeki ölülerin
ismi ve hüviyetinin yirmi dört saat içinde belediyenin ilgili dairesine
bildirilmesinin,
Her belediyede, belediyesi olmayan yerlerde defin ruhsatını
verenler yanında ölümlerin kaydı ve zaptına mahsus bir defter
bulundurulmasının, bu defterlerde ölünün adı, soyadı, yaşı, hüviyeti, adresi, ölümün vuku bulduğu yer, ölüm tarihi, ölüm sebebi,
118
MEZARLIK MEVZUATI
belli ise ölümü netice veren hastalık ve defin ruhsatını verenin adı
soyadı, ünvanı ve mesleğinin açıklıkla kaydedilmesinin, bu bilgilerin
her ay sonunda toplanarak öbür ayın on beşine kadar en yakın İlçe
Sağlık Grup Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesinin, İlçe
Sağlık Grup Başkanlıkları ve İl Sağlık Müdürlüğünce mahalli nüfus
idarelerine gerekli bilgilerin rutin olarak verilmesinin,
Defin ruhsatı vereceklerin, Valiliğinizce ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerekli eğitimlere rutin ve periyodik olarak tabi tutulmasının,
Ölüm istatistiklerinde gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi, aksamalara sebebiyet verilmemesinin, temini;
Konuya ilişkin Valiliğinizce sürekli ve periyodik kontrol ve denetimlerin yapılması;
Kontrol ve denetim sonuçlarına göre,
Ölülerin muayenesi, defin ruhsatlarının verilmesi, definleri ve nakillerine dair yasaklara aykırı hareket edenler, zorunluluklara ve alınmış
olan tedbirlere uymayanlar,
Defin ruhsatiyesi olmadan veya resmi tabibin tasdiki gereken ruhsatlarda bu tasdik olmadan cenaze defnedenler,
Ölü muayenesi ve defin ruhsatı verilmesi, defin ruhsatlarında ve
defterlerde gereken bilgilerin açıklıkla kaydedilmesi, ilgili bilgilerin
İlçe Sağlık Grup Başkanlıklarına ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi, gerekli bilgilerin mahalli nüfus idarelerine rutin olarak verilmesinde, ölüm istatistiklerinde, gerekli özen ve hassasiyeti göstermeyen,
görevini ihmal eden, aksatan ve yapmayan görevliler,
Belediyenin ilgili dairesine gerekli bildirimleri yapmayan, kendine
ait özel mezarlığı olan sağlık müesseseleri,
Ölülerin muayenesinde çalışanların sağlığı ile ilgili gerekli tedbirleri almayanlar, hakkında, Valiliğinizce ilgili mevzuat doğrultusunda
gerekli her türlü işlemin yapılması;
Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesine ilişkin, fert,
toplum ve çevre sağlığı açısından Valiliğinizce gerekli her türlü ted119
MEZARLIK MEVZUATI
birin alınması ve aldırılması, hususlarında bilgilerinizi ve gereğini,
genelgemiz hükümlerinin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, İl
ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri, İliniz Kamuoyu, ilgili birimler
ve diğer ilgililere duyurulmasını arz ve rica ederim.
Doç.Dr. Osman DURMUŞ
(İMZA)
120
MEZARLIK MEVZUATI
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYI: B100TSH0100005-5853 ANKARA
KONU: Mezarlıklar ve Ölü Defni 01.05.2000
Genelge No:2000/42
Mezarlıklar, ölülerin nakli ve defni, fert, toplum ve çevre sağlığının
korunması ve geliştirilmesi açısından önem arzetmektedir.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun “Sıhhi Teşkilat” başlıklı
birinci babının, “Vilayet Hususi İdareleri ve Belediyeler” başlıklı
dördüncü faslı 20nci maddesinde, mezarlıklar kurulması ve ölü defni ve nakli işleri, belediyelerin ifasıyla yükümlü oldukları görevler
arasında sayılmıştır.
“ Mezarlıklar, Ölülerin Defni, Mezardan Çıkarılması ve Nakli “
başlıklı onuncu babının, “ Mezarlıklar ve Ölülerin Defni “ başlıklı birinci faslın 211, 212, 213, 214, 215,222 ve 223üncü maddelerinde,
Mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere ölü defninin yasak
olduğu,
Olağanüstü hallerde ve sağlık sakıncası mevcut olmadığı takdirde
Bakanlar Kurulu kararı ile belirli ve bilinen mezarlıklar dışında ölü
defnine müsaade edileceği,
Her şehir ve kasaba belediyesinin şehir ve kasabanın haricinde ve
meskenlerden yeterli miktar uzakta olmak üzere şehir ve kasabanın
nüfusuna ve yıllık genel ölümler oranına göre gerekli bir veya birden
fazla mezarlık yeri kurmaya zorunlu olduğu,
Mezarlık olarak seçilecek yerlerin toprağı, özellikleri ve
civarındaki meskenler veya su kaynakları için bir sağlık sakıncası
bulunup bulunmadığı ve alanın yeterliliğinin sıhhiye memurlarınca
belirleneceği,
121
MEZARLIK MEVZUATI
Bu mezarlıkların düzenlenmesi ve iyi bir halde muhafazasının mahalli belediyelerine ait olduğu,
Mezarlıkların etrafının duvarlarla sınırlanacağı,
Köyler için kurulacak mezarlık yerlerinin bu köylerin bağlı olduğu
ilçe kaymakamlıklarınca ilçe sağlık grup başkanlarının mütalaası
alınarak belirleneceği,
Birden fazla sayıda ve birbirine komşu köyler için bir mezarlık yerinin kurulabileceği,
Köy mezarlıklarının iyi halde muhafazalarının ihtiyar heyetlerine
ait olduğu,
Fenni şartları ve özellikleri haiz olmayan ve sağlık sakıncaları görülen mevcut mezarlıkların hali üzerine terk olunarak yeni mezarlıklar
kurulacağı,
Defin ruhsatiyesi alınmadıkça ve ibraz olunmadıkça hiçbir ölünün
defninin yapılamayacağı,
Ruhsatnamelerin ölünün hüviyetini, adresini, bilindiği halde
ölümün sebebini içereceği, defnine ruhsat verildiğinin açıklıkla
kaydedileceği,
Her şehir ve kasabada cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa
kadar ne suretle nakledilecekleri hakkında mahalli sıhhiye memurlarının
mütalaası alınmak şartıyla belediyelerce bir talimatname çıkarılacağı,
Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde nakline nezaret ve bu konuda gerekli araçların hazırlanmasına belediyelerin mecbur oldukları,
Genel nakil araçlarının cenaze nakline veya cenaze nakline mahsus
araçların diğer hususlara tahsisinin yasak olduğu,
Mezarlıklarda her mezara bir ölü defin olunacağı ve mezarlıkların
kurulu olduğu arazinin yapısına göre belirlenecek zaman geçmeden
aynı mahalde ikinci bir ölünün defnine ruhsat verilmeyeceği, bu müddetin beş seneden aşağı olmayacağı,
Mezarlıkların genişliği müsait olan mahallerde uygun bir mahal
ayrılarak isteyenlere aile mezarlığı olarak satılabileceği,
122
MEZARLIK MEVZUATI
82nci maddesinde, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birinden ölüp
özel tedbirlere tabi olarak defni gereken cenazelerin ilgili memurların
nezareti altında tabutlanıp defnolunacakları,
282nci maddesinde, bu kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket
edenler veya zorunluluklara uymayanlar,
299uncu maddesinde, 215inci maddede zikredilen defin ruhsatiyesi
olmadan cenaze defneden mezar bekçileri veya ölü sahipleri,
300üncü maddesinde ise, 227inci maddede zikredilen istisna dışında
gerekli müsaadeyi almadan herhangi suretle olursa olsun mezarları
açanlar hakkında uygulanacak cezalar,
Ek Madde 1’de, bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkında
303üncü maddede yazılı kimseler tarafından düzenlenen tutanakların
aksi sabit oluncaya kadar muteber oldukları,
Ek Madde 2’de, bu Kanunun 69uncu maddesi gereğince alınmış
olan tedbirlerden çevre sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde
uygulanacak cezalar,
Ek Madde 3’de ise, bu Kanun kapsamına giren ve genel sağlığa
ilişkin davalara, mahkemelerce, Meşhud Suçların Muhakeme Usulü
Kanununun 1inci maddesindeki yer ve 4üncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılacağı ve
hükümler kesinleştikten sonra bunların birer suretinin Cumhuriyet
Savcılıklarınca doğrudan doğruya Bakanlığımıza gönderileceğine
ilişkin hükümler yer almıştır.
1580 sayılı Belediye Kanununun ikinci faslının, “Belediyelerin
vazifeleri “ başlıklı 15inci maddesinde, belediyelerce gösterilen
mezarlıklardan başka yerlere ölü gömdürmemek, ücretli ücretsiz olan
cenazeleri fenni şartlar dairesinde teçhiz, kefenlemek ve nakletmek,
gömmek ve belediye mezarlıkları ve fenni cenaze yıkama yerleri tesis ve idare etmek; belediyelerin kanunlar ve tüzüklerle belirlenmiş
hukuku, buna karşılık beldenin ve belde halkının sağlık, selamet ve
refahını temin, intizamını bozulmadan korumak maksadıyla yapacağı
görevler arasında belirtilmiştir.
123
MEZARLIK MEVZUATI
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunda mülkiyet, korunma, inşa, bakım ve onarım ile ilgili hükümler yer almakta
olup, mezarlıkların satılamayacağı, zaman aşımı zilyedliği yolu ile
iktisap edilemeyeceği, mezarlıkların imar mevzuatı ile veya herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan
gibi sahalar olarak ayrılamayacağı ve asli gayesi dışında hiçbir amaç
için kullanılamayacağı, yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri
Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümlerinin bu hükmün
dışında olduğu,
Belediyeler ile köy muhtarlıklarının mezarlıkların etrafını duvarla
çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve
onarım yapmak zorunda oldukları, bu hizmetleri yerine getirebilmek
için gerekli ödeneğin bütçelerine konulacağı, ayrıca il özel idareleri
bütçelerine köy mezarlıklarına sarf edilmek üzere ödenek konacağı
ve bu hizmetleri muntazam olarak yürütebilmek için yeterli personel
görevlendirileceği belirtilmektedir.
09.08.1931 tarih ve 1868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp
yürürlüğe giren Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnamede, mezarlıklar
hakkındaki genel hükümler, belediye mezarlıklarının tesis tanzim ve
tezyini, mezarlıkların inzibatı. Mezarlar, mezarların tanzim, teçhiz
ve tezyini, gömme, ziyaret, mezarlık memur ve müstahdemleri “
fasıl başlıkları altında mezarlıklar ve ölü defnine ilişkin hükümler
verilmiştir.
Belediyeye devir olunan mezarlıklar, belediyeye devir olunmayan
fakat murakabesi ve ölü gömülmesi için ruhsat verilmesi, belediyeye
ait olan mezarlıklar,
Mezarlıkların başka maksatlar için ne zamandan itibaren
kullanılabileceğinin sıhhiye memurları tarafından yapılacak incelemeler neticesinde verilecek rapora göre belediyece belirleneceği,
Mezarlıktan bozma arsalar ile arsa satışları,
Belediyece tespit olunan umumi mezarlıktan başka yerlere ölü gömülmesinin yasak olduğu, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 211 ve
218inci maddelerine göre yapılacak işlemlerin bu hükümden müstesna olduğu,
124
MEZARLIK MEVZUATI
Belediyelerin ihtiyaca göre bir veya birden fazla mezarlık tesis
ederek idare edecekleri,
Yeni tesis edilecek mezarlıklar hakkında Bakanlığımız ve İçişleri
Bakanlığı ile müştereken düzenlenecek talimatname ile,
Beldenin nüfusuna ve yıllık genel ölümlere göre tesis edilecek olan
mezarlıkların genişliği, mevkii ve meskenlere mesafesi, toprağının
vasıfları, su kaynaklarına ve mecralarına zararı olup olmadığı;
Bu gün mevcut olup belediyece kullanılmasına geçici olarak
müsaade edilen mezarlıkların fenni ve sağlık şartlarını haiz olup
olmadığı ve tamamen veya kısmen terki veya kullanıma devam edilmesi gerekip gerekmediği,
Cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi ve gömülmesi ve icabı
halinde tekrar mezarlıktan çıkarttırılması esaslarının ne suretle
yapılacağının gösterileceği,
Mezarlıkların etrafının duvarla çevrilmesi ve duvarın
muhafazası,mezarlıkların planı, ağaçlandırılması, mezarlığa su temini, mezarlık içinde kuyu açılamayacağı, mezarlıkların temizliği,
mezarlıklarla ilgili yasaklar, mezarların sınıfları, mezarların yeniden
kullanımı şartları, mezarların özellikleri, mezarlarda mezar sahiplerince yapılacak tesisat ve inşaatlar,
Ölülerin yıkattırılması, kefenlenmesi, mezarlığa kadar nakli ve gömülmesinin belediyeye ait olduğu, bu hususta gerekli tesisatın belediyelerce vücuda getirileceği, mezarlıklara ölülerin gömülme zamanı,
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerince yetkili kılınmış olan memurlar tarafından verilmiş gömme ruhsatiyesi alınmadıkça, mezarlığa
ölü kabul edilemeyeceği ve gömülemeyeceği,
Meçhul ceset aksamının gömülmesi, mezarlık kayıtları, ücretler,
fakirler ile kimsesi olmayan ölülerin belediyece parasız kaldırılıp,
yıkattırılacağı ve gömüleceği, mezarlıkların ziyaret saatleri, mezarlık
idaresinin kadrosunun ihtiyaca göre belediyelerce tanzim olunacağı
ve her memur ve müstahdemin görev ve yetkisinin belediyelerce
bir talimatname ile belirleneceğine dair hükümler nizamnamede yer
almaktadır.
125
MEZARLIK MEVZUATI
12 Mart 1942 tarih ve 5055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp
yürürlüğe giren “ Mezarlıklar Nizamnamesinin 8inci Maddesinin Birinci Fıkrası Mucibince Hazırlanan Talimatname” de, mezarlıkların
yer seçimi esasları, mezarlık sahası hesap esasları. terk olunacak
mezarlıklar, belediyelerin ölülerin yıkanıp kefenlenmesi için cenaze
hazırlama yerleri yapma zorunluluğu ve benzeri hususlara ilişkin
hükümler bulunmaktadır.
Mezarlıkların, şehir ve kasabaların mesken veya diğer maksatlarla
bina yapılan sahaları hudutlarından mezarlık hududuna en aşağı 500
metre mesafede tesis edilecekleri, sağlık veya diğer sebeplerle görülecek lüzum üzerine ve mahalli şartlara göre bu mesafenin daha fazla
uzatılabileceği,
Mezarlık olarak seçilecek sahanın, hakim rüzgarların şehir ve kasabalardan gittiği istikamette çukur veya bataklıklardan, su cereyanları
ve birikintilerden uzaklarda, ulaşım yolları ile münasebeti kolay olan
yerlerden olması gerektiği, bu hususta hafif meyilli arazilerin tercih
edileceği,
Mezarlık sahasının yer altı suyundan mümkün olduğu kadar uzak
olması gerektiği, mezarlık hududundan itibaren 250 metrelik bir mesafe dahilinde kuyu ve kaynak gibi yer altı sularının hiçbir maksatla
kullanılamayacağı,
Toprağın jeolojik özelliklerinin, gömülecek cesetlerin tahribine
müsait jeolojik şartları temin etmek üzere su ve havanın geçmesine
yeterli derecede uygun ve küçük taneli olması gerektiği, bu maksatla
kumlu, az miktarda ve kireçle karışık toprakların uygun olduğu,
Mezarlık sahasının hesap esasları,
Şehir ve kasabalarda halen mevcut olup gerek meskun sahalara
yakınlık ve gerekse toprak ve tesisatındaki yetersizlik bakımından
sağlık sakıncaları görülen mezarlıkların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 214üncü maddesi gereğince terk olunacağı, bu sahaların terk edilmesinden en aşağı 10 sene geçtikten sonra mahalli sıhhat memurlarının
verecekleri rapor üzerine diğer maksatlarla kullanılabileceği,
Her şehir ve kasaba belediyesinin ölülerin yıkanıp kefenlenmesi
için nüfus yoğunluğuna göre gerekli olan adette cenaze hazırlama ye126
MEZARLIK MEVZUATI
rleri yapmaya mecbur oldukları, bu yerlerin her tarafının kargir olarak
yapılacağı, gelen cenazelerin bekleme yeri, yıkama ve kefenleme
yeri ve hazırlanmış cenazelerin bekleme yeri olmak üzere en aşağı üç
kısma ayrılmış olacağı, bu yerlerin iç tesisleri ve içerecekleri dezenfeksiyon tertipleri, memur ve müstahdemlere ait yerlerle cenazelerin hazırlama yerlerine ve mezarlıklara nasıl nakledileceği hakkında
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 222 ve Belediye Kanununun 15inci
maddesinin 5inci fıkrası gereğince mahalli belediyece bir talimatname
hazırlanmış olacağı,
Mezarlıkların diğer tesisatı ve mezar yerleri, yapılması, yol ve
caddelerin tanzimi, ölü gömme ve nakil işleri ve mezarlığın idaresine ait diğer hususların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Mezarlıklar
Nizamnamesindeki hükümlere göre yapılacağına ilişkin hükümler
bulunmaktadır.
Mezarlıklar, ölülerin nakli ve defnine dair şikayet ve yakınmalar
Bakanlığımıza intikal etmektedir.
Fert, toplum ve çevre sağlığının korunması çerçevesinde;
Her şehir ve kasaba belediyesince, şehir ve kasabanın haricinde ve
meskenlerden yeterli miktar uzakta olmak üzere şehir ve kasabanın
nüfusuna, yıllık genel ölümler oranına göre gerekli bir veya birden
fazla mezarlık yeri kurulmasının ve idaresinin,
Mezarlık olarak seçilmiş yerlerin toprağı, özellikleri ve civarındaki
meskenler veya su kaynakları için bir sağlık sakıncası bulunup
bulunmadığı ve alanın yeterliliğinin, bünyesinde sağlık teşkilatı bulunan belediyelerde gerektiğinde İl Sağlık Müdürlüğünün de görüşü
alınarak bu sağlık teşkilatınca, bünyesinde sağlık teşkilatı bulunmayan belediyelerde İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenmesinin,
Köyler için kurulacak mezarlık yerlerinin, bu köylerin bağlı olduğu
ilçe kaymakamlıklarınca, İlçe Sağlık Grup Başkanlığının, merkez
ilçede Valilikçe İl Sağlık Müdürlüğünün mütalaası alınarak belirlenmesinin,
Yeni kurulacak mezarlıkların yerleri ve büyüklüklerinin
“Mezarlıklar Nizamnamesinin 8inci Maddesi Birinci Fıkrası Mucib127
MEZARLIK MEVZUATI
ince Hazırlanan Talimatname “ de belirtilen esaslara uygun olarak tespitinin, bu talimatnamede belirtilen mesafeler dahilinde meskenler ve
insanların ikametine mahsus yerler yapılamayacağı hususunun ilgili
imar planlarında plan hükmü olarak yer almasının,
Mezarlıkların, Mezarlıklar Nizamnamesinin 11inci ve diğer ilgili
maddelerinde belirtilen esaslara, usulüne ve tekniğine uygun olarak
kurulmasının,
Mevcut mezarlıkların mahallinde incelenerek, fenni şartları ve
özellikleri haiz olmayan ve sağlık sakıncaları görülen, gerek meskun
sahalara yakınlık ve gerekse toprak ve tesisatındaki yetersizlik
bakımından sağlık sakıncaları olan mezarlıkların hali üzerine terk olunarak yeni mezarlıklar kurulmasının,
Mezarlıkların idaresinde ve kullanımında; mezarlıklardaki tesisat, mezar yerleri, yapılması, yol ve caddelerin tanzimi, ölü gömme
ve nakil işleri ve mezarlığın idaresine ait diğer hususlarda Umumi
Hıfzıssıhha Kanunun, Mezarlıklar Nizamnamesi ve adı geçen Talimatname ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulmasının,
Mezarlıkların, belediyeler ve köy ihtiyar heyetlerince düzenlenmesinin, iyi bir halde muhafazasının, etrafının usulüne ve
tekniğine uygun duvarlarla sınırlanmasının, duvarların bakımlı halde
bulundurulmasının, güneşin girmesine ve hava cereyanına mani olmayacak tarzda ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesinin, gerekli her
türlü bakım, onarım ve temizliğini yapmalarının,
Belediyelerce, mezarlıklar idaresinde ihtiyaca yetecek ölçüde personel görevlendirilmesinin, görevli her memur ve müstahdemin görev
yetki ve sorumluluklarının bir talimatname ile belirlenmesinin,
Ölülerin yıkattırılması, kefenlenmesi, mezarlığa kadar nakli ve gömülmesi için belediyelerce gerekli tesisatın yapılmasının, araçları ve
tesisatı hazır bulundurmalarının,
Her şehir ve kasaba belediyesince, ölülerin yıkanıp kefenlenmesi
için nüfus yoğunluğuna göre gerekli sayıda, her tarafı kargir, gelen
cenazelerin bekleme yeri, yıkama ve kefenleme yeri, hazırlanmış cena128
MEZARLIK MEVZUATI
zelerin bekleme yeri olmak üzere en az üç kısma ayrılmış, usulüne ve
tekniğine, ilgili mevzuatına uygun olarak cenaze hazırlama yerlerinin
yapılmasının, kullanılmasının, işletiminin ve yönetiminin,
Cenaze hazırlama yerlerinin iç tesisleri ve içerecekleri dezenfeksiyon tertibatı, memur ve müstahdemlere ait yerlerle cenazelerin
hazırlama yerlerine ve mezarlıklara nasıl nakledileceği hakkında
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 222 ve Belediye Kanununun 15inci maddesinin 5inci fıkrası gereğince belediyelerce bir talimatname
hazırlanması ve yayımlanmasının,
Belediyeler ve köyler ile camiler ve külliyeler bünyesindeki mevcut
gasilhanelerin, cenaze hazırlama yerlerinin usulüne ve tekniğine,
ilgili mevzuatına uygun olup olmadığının, sağlık sakıncaları bulunup bulunmadığının tetkikinin, sağlık sakıncaları görülenlerin
kullanılmamasının ve bunların ıslahının,
Belediyelerce cenazelerin kolayca ve usulüne uygun olarak nakline nezaret edilmesinin, nakil için gerekli tüm araçların hazır halde
bulundurulmasının, genel nakil araçları ile cenaze nakli ve cenaze nakline ayrılmış araçların cenaze nakli dışında diğer hususlara ayrılması
ve kullanımının önlenmesinin,
Mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere ölü defninin, kanunda gösterilen istisna halleri dışında, kesinlikle önlenmesinin,
Adli tıptan ve diğer resmi dairelerden gelen hüviyeti meçhul ceset aksamı da dahil, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre
yetkili kılınmış memurlardan defin ruhsatiyesi alınmadıkça ve ibraz
olunmadıkça hiçbir cenazenin defninin yapılmamasının,
Ruhsatnamelerde ölünün hüviyetinin, adresinin, bilindiği halde ölümün sebebinin, defnine ruhsat verildiğinin açıklıkla kaydedilmesinin,
Fakirler ile kimsesi olmayan ölülerin belediyece parasız
kaldırılmasının, yıkattırılmasının ve gömülmesinin,
Mezarlıklarda her mezara bir ölü defin olmasının, mezarlıkların kurulu olduğu arazinin yapısına göre beş seneden aşağı olmamak üzere
belirlenecek zaman geçmeden aynı yerde ikinci bir ölünün defnine
ruhsat verilmemesinin,
129
MEZARLIK MEVZUATI
Mezarlıklara, Mezarlıklar Nizamnamesinde öngörülen saatler
dışında, zorunlu sebepler haricinde ölü gömülmemesinin,
Belediyelerce mezarlıklar hakkında tenbihnamelerin belirlenmesinin ve ilanının,
Mezarlık dahilindeki her türlü inşaatın belediyenin müsaade ve
kontrolü altında yapılmasının, belediyece verilecek müsaade dışındaki
inşaatların men edilmesinin,
Gömüldükten sonra en az üç ay geçmeden sahipli mezarlar üzerine
taştan ve diğerlerinden tezyinat ve tesisat yapılmamasının,
Mezarlığa hangi gün ve saatlerde ziyaretçilerin kabul edileceğinin
mahalli adetlere göre belediyesi tarafından belirlenmesi ve ilan
olunmasının, ayrıca bu ilanın mezarlık kapısı dışına asılmasının,
Korunma. inşa, bakım ve onarım konusunda 3998 sayılı
Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun ilgili hükümlerinin
uygulanmasının,
Cenaze hazırlama yerlerinde, cenazelerin naklinde ve mezarlıklarda
çalışanların sağlığının korunması için gerekli her türlü tedbirin
alınması ve aldırılmasının, temini;
Mezarlıklar, ölülerin nakli ve defnine ilişkin Valiliğinizce sürekli
ve periyodik kontrol ve denetimlerin yapılması ve yaptırılması;
Kontrol ve denetim sonuçlarına göre,
Mezarlıklar, ölülerin nakli ve defnine dair yasaklara aykırı hareket
edenler, zorunluluklara, alınmış olan tedbirlere uymayanlar,
Gerekli yer seçimi esaslarını haiz ve ihtiyacı karşılayacak büyüklük
ve sayıda mezarlık ve cenaze hazırlama yerlerini kurup idare etmeyen,
usulüne ve tekniğine, ilgili mevzuatına uygun olarak kullanmayan,
işletmeyen ve yönetmeyen,
Mezarlıkları düzenlemeyen ve iyi bir halde muhafazasını
sağlamayan, etrafını duvarla sınırlamayan, güneşin girmesine ve hava
cereyanına mani olmayacak tarzda ağaçlandırıp çiçeklendirmeyen,
gerekli her türlü bakım, onarım ve temizliğini yapmayan,
130
MEZARLIK MEVZUATI
Mezarlıkların idaresinde ve kullanımında; mezarlıklardaki tesisat, mezar yerleri, yapılması, yol ve caddelerin tanzimi, ölü gömme
ve nakil işleri ve mezarlığın idaresine ait diğer hususlarda Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu, Mezarlıklar Nizamnamesi, bahsi geçen Talimatname ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymayan belediyeler ve
köy ihtiyar heyetleri,
Mezarlıklar idaresinde ihtiyaca yetecek ölçüde personel görevlendirmeyen, görevli her memur ve müstahdemin görev. yetki ve
sorumluluklarını bir talimatname ile belirlemeyen,
Mezarlıklar hakkında tenbihname belirlemeyen ve ilan etmeyen,
Ölülerin yıkattırılması, kefenlenmesi, mezarlığa kadar nakli ve gömülmesi için gerekli tesisatı yapmayan, araçları, görevlileri ve tesisatı
hazır bulundurmayan,
Cenaze hazırlama yerlerinin iç tesisleri ve içerecekleri dezenfeksiyon tertipleri, memur ve müstahdemlere ait yerlerle cenazelerin
hazırlama yerlerine ve mezarlıklara nasıl nakledileceği hakkında bir
talimatname hazırlamayan belediyeler,
Sağlık sakıncası görülen ve ıslah edilmeyen, belediyeler ve köyler ile camiler ve külliyeler bünyesindeki gasilhaneler ve cenaze
hazırlama yerlerini kullanan ve kullandıranlar,
Cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa kadar ne suretle nakledilecekleri hakkında talimatname çıkarmayan belediyeler,
Genel nakil araçlarını cenaze naklinde kullananlar,
Cenaze nakline mahsus araçları diğer hususlara tahsis edenler ve
kullananlar,
Ruhsatnamelerde ölünün hüviyetini, adresini, bilindiği halde ölümün sebebini, defnine ruhsat verildiğini açıklıkla belirtmeyenler,
Defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden görevliler veya ölü sahipleri,
Mezarlık olarak seçilmiş yerlerden başka yerlere ölü defnedenler,
Fenni şartları ve özellikleri haiz olamayan ve sağlık sakıncaları
görülerek hali üzerine terk olunan mezarlıklara ölü defnedenler,
131
MEZARLIK MEVZUATI
Mezarlıklara, Mezarlıklar Nizamnamesinde öngörülen gömülme
saatleri dışında zorunlu sebepler haricinde ölü gömülmesine izin
verenler ve gömenler,
Arazinin yapısına göre beş seneden aşağı olmamak üzere belirlenecek zaman geçmeden aynı mahalde ikinci bir ölünün defnine ruhsat
verenler ve gömenler,
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 227nci maddesinde belirtilen istisna dışında gerekli müsaadeyi almadan herhangi suretle olursa olsun
mezarları açanlar,
Fakirler ile kimsesi olamayan ölüleri parasız kaldırmayan,
yıkattırmayan ve gömmeyen belediyeler,
Cenaze hazırlama yerlerinde, cenazelerin naklinde ve mezarlıklarda
çalışanların sağlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri almayan
ve aldırmayanlar, hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda Valiliğinizce
gerekli her türlü işlemin uygulanması ve uygulattırılması;
Mezarlıklar, ölülerin nakli ve defninde toplum ve çevre sağlığının
korunması için Valiliğinizce gerekli her türlü tedbirin alınması ve
aldırılması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini, genelgemiz hükümlerinin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, Köy İhtiyar Heyetleri
ile İliniz Kamuoyuna ve ilgili birimlere duyurulmasını arz ve rica ederim.
Doç. Dr. Osman DURMUŞ
(İMZA)
132
MEZARLIK MEVZUATI
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYI: B100TSH0100005/ 5854 ANKARA
KONU: Ölülerin Nakli 01.05.2000
Genelge No:2000/43
Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti,
tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz
etmektedir.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun “Sıhhi Teşkilat”
başlıklı birinci babı, “ Vilayet Hususi İdareleri ve Belediyeler “ başlıklı
dördüncü faslı, 20nci maddede, cenazelerin nakli işleri, belediyelerin
ifasıyla yükümlü oldukları görevler arasında sayılmıştır.
“Mezarlıklar, Ölülerin Defni, Mezardan Çıkarılması ve Nakli “
başlıklı onuncu babı, “ Mezarlıklar ve Ölülerin Defni “ başlıklı birinci
faslı, 222nci maddede, her şehir ve kasabada cenazelerin bulunduğu
mahalden mezarlığa kadar ne suretle nakledilecekleri hakkında mahalli sıhhiye memurlarının mütalaası alınmak şartıyla belediyelerce
bir talimatname çıkarılacağı, cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde
nakline nezaret ve bu konuda gerekli araçların hazırlanmasına belediyelerin mecbur olduğu, genel araçların cenaze nakline veya cenaze
nakline mahsus araçların diğer hususlara tahsisinin yasak olduğu,
“Ölülerin Çıkarılması ve Nakli “ başlıklı ikinci faslı, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, ve 234üncü maddelerde,
Cesetlerin tamamıyla tahallül ve tefessühünden evvel mezarlar
açılarak ölülerin çıkarılması,
Bir ölünün gerek defninden evvel ve gerek defninden sonra bir
kasadan diğerine nakli,
Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzzam, ruam ve tifus hastalıklarından
vefat edenlerin nakli,
133
MEZARLIK MEVZUATI
Bir şehir ve kasabadan diğerine nakledilecek ölülerin
tabutlanması,
Demiryolları, havayolları ve denizyolları ile ölü nakli,
Uzun müddet devam edecek nakiller ve sıcak mevsimlerde ölü nakli,
Yabancı ülkelerden getirilen ölülerin nakli,
282nci maddede, bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket
edenler veya zorunluluklara uymayanlar,
300üncü maddede, 227nci maddede zikredilen istisna dışında gerekli
müsaadeyi almadan herhangi suretle olursa olsun mezarları açanlar,
301inci maddede, müsaadesiz bir şehir ve kasabadan diğerine ölü
nakledenler,
Ek Madde 2’de, bu Kanunun 69uncu maddesi gereğince alınmış
olan tedbirlerden çevre sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde,
uygulanacak cezalar,
Ek Madde 1’de, bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkında
303üncü maddede yazılı kimseler tarafından düzenlenen tutanakların
aksi sabit oluncaya kadar muteber oldukları,
Ek Madde 3’de, bu Kanun kapsamına giren ve genel sağlığa
ilişkin davalara, Mahkemelerce, Meşhud Suçların Muhakeme
Usulü Kanunun 1inci maddesindeki yer ve 4üncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılacağı ve
hükümler kesinleştikten sonra bunların birer suretinin Cumhuriyet
Savcılıklarınca doğrudan doğruya Bakanlığımıza gönderileceğine
ilişkin hükümler yer almaktadır.
1580 sayılı Belediye Kanununun 15inci maddesinde, cenazelerin
nakli, belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır.
3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye
İltihakımız Hakkında Kanun ve 1887 sayılı Cenazelerin Nakli
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda,
ülkeler arasına cenazelerin nakline dair esaslar belirtilmektedir.
09.08.1931 tarih ve 1868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp
yürürlüğe giren Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnamenin 27inci mad134
MEZARLIK MEVZUATI
desinde, ölülerin mezarlığa kadar naklinin belediyeye ait olduğu,
bu hususta gerekli tesisatın belediyelerce vücuda getirileceği
belirtilmiştir.
Ölülerin Bir Yerden Bir Yere Nakline Dair Talimatnamede ölülerin
bir yerden diğer bir yere nakline ilişkin esaslar verilmiştir.
Fert, toplum ve çevre sağlığının korunması çerçevesinde;
Cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa kadar ne suretle nakledilecekleri hakkında ilçe sağlık grup başkanlıkları, merkez ilçede
İl Sağlık Müdürlüğünün mütalaası alınmak şartıyla belediyelerce bir
talimatname yayımlanması ve ilan olunmasının,
Belediyelerin cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde nakline nezaretleri ve bu konuda gerekli tesisat ve araçları hazırlamalarının,
Genel nakil araçları ile cenaze naklinin önlenmesinin,
Cenaze nakline mahsus araçların diğer hususlara tahsis edilmemesinin ve kullanılmamasının,
Gerek belediye sınırları içerisinde, gerekse bir yerden bir yere,
cenaze naklinde kullanılan araçların gerekli asgari teknik ve hijyenik
şartlara sahip olmaları ve bu şartları sağlamalarının,
Cenazelerin naklinde, cesetlerin tamamıyla tahallül ve tefessühünden evvel mezarların açılarak ölülerin çıkarılması, bir ölünün gerek
defninden evvel ve gerek defninden sonra bir şehir, kasaba ve köyden
diğerine nakli, ölünün tabutlanması, deniz yoluyla yapılacak ölü
nakliyatı, yabancı ülkelerden getirilen ölülerin nakline dair gerekli
onay, müsaade, izin, ruhsat ve belgelerin alınmış olmasının
Gerekli onay, müsaade, izin, ruhsat ve belgeler alınmadan ve ibraz
olunmadan cenaze naklinin önlenmesi ve engellenmesinin,
Onay, müsaade, izin, ruhsat ve belgelerde, ölünün hüviyeti, adı,
soyadı, yaşı, ölümün vuku bulduğu yer tarih ve sebebi, nakline onay/
müsaade/izin/ruhsat verildiği, naklinin sağlık sakıncası doğurmayacağı
ve ilgili diğer hususlar açıklıkla kaydedilmesinin,
Mezardan çıkarılarak nakledilmek istenilen ölüler için öncelikle
defin ruhsatiyesi kayıtlarının tetkik edilmesi ve Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 229uncu maddesinin dikkate alınmasının,
135
MEZARLIK MEVZUATI
Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakline Dair Talimatname ile
3584 ve 1887 sayılı Kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun
olarak tabutlanmasının, bu tarzda tabutlanmayan ölülerin naklinin önlenmesi ve engellenmesinin,
Sıcak mevsimlerde ve mevsim ne olursa olsun on iki saatten fazla
devam edecek nakillerde ölülerin tahnit edilmesinin,
Mezarları açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti,
tabutlanması ve naklinde çalışanların sağlığının korunması için gerekli her türlü tedbirin alınması ve aldırılmasının, temini;
Konuya ilişkin Valiliğinizce sürekli ve periyodik kontrol ve denetimlerin yapılması;
Kontrol ve denetim sonuçlarına göre.
Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti,
tabutlanması ve nakli ile ilgili yasaklara aykırı hareket edenler, zorunluluklara, alınmış olan tedbirlere uymayanlar,
Cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa kadar ne suretle nakledilecekleri hakkında bir talimatname hazırlamayan ve ilan etmeyen,
Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde nakline nezaret etmeyen
ve bu konuda gerekli tesisatı ve araçları hazırlamayan belediyeler,
Genel nakil araçları ile cenaze nakledenler,
Cenaze nakline mahsus araçları diğer hususlara tahsis edenler ve
kullananlar,
Gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip olmayan ve bu
şartları sağlamayan cenaze nakil araçları sahipleri,
Adli otopsiler haricinde, gerekli müsaadeyi almadan cesetlerin
tahallül ve tefessühünden evvel mezarları açarak ölüleri çıkaranlar, bu
hususta müsaade verilmeden önce “ sıhhat memurları” nın mütalaasını
almayanlar,
Mezardan çıkarılarak nakledilmek istenen ölüler için öncelikle
defin ruhsatiyesi kayıtlarını tetkik etmeyenler ve Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 229uncu maddesini dikkate almayanlar,
136
MEZARLIK MEVZUATI
Ölü henüz defnedilmemişse defnine ruhsat verildiğini belirten belge olmadan ve ibraz edilmeden bir şehir, kasaba ve köyden diğerine
nakli için belge verenler,
Cenazelerin nakline ilişkin onay, müsaade, izin, ruhsat ve belgelerde, ölünün hüviyeti, adı, soyadı, yaşı, ölümün vuku bulduğu yer,
tarih ve sebebi, nakline onay/ müsaade/ izin/ ruhsat verildiği, naklinin
sakınca doğurmayacağı ve ilgili diğer hususları açıklıkla kaydetmeyenler,
Gerekli belgesi olmadan ve ibraz etmeden, ölü henüz
defnedilmemişse defnine ruhsat verildiğini belirten belge ve diğer
gerekli belgesi olmadan ve ibraz etmeden, bir ölünün gerek defninden
evvel ve gerek defninden sonra bir şehir, kasaba ve köyden diğerine
nakli için belge verenler,
Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakline Dair Talimatname ile
3584 ve 1887 sayılı Kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun
olarak tabutlanmadan,
Sıcak mevsimlerde ve mevsim ne olursa olsun on iki saatten fazla
devam edecek mahallerde tahnit edilmeden ölüleri nakledenler ve nakline izin verenler,
Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti,
tabutlanması ve naklinde çalışanların sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almayan ve aldırmayanlar, hakkında, ilgili mevzuat
doğrultusunda Valiliğinizce gerekli her türlü işlemin uygulanması ve
uygulattırılması;
Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti.
tabutlanması ve naklinde, insan sağlığının korunması için Valiliğinizce
gerekli her türlü tedbirin alınması ve aldırılması; hususlarında bilgilerinizi ve gereğini, genelgemiz hükümlerinin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, Köy İhtiyar Heyetleri ile İliniz Kamuoyuna ve diğer
ilgili birimlere duyurulmasını arz ve rica ederim.
Doç.Dr. Osman DURMUŞ
(İMZA)
137
MEZARLIK MEVZUATI
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı:B.05.0.MAH.0.01.03.00/19899-45848 09/07/2010
Konu:Cenaze Nakil Araçları
…………………………..VALİLİĞİNE
İlgi:Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
31.05.2010 tarih ve 25689 sayılı yazısı
Sağlık Bakanlığının ilgi yazısında özetle;son zamanlarda
cenaze nakillerinin Sağlık Bakanlığı ambulanslarıyla yapılması
gerektiği;yönünde bir algı oluştuğundan bahisle,Ambulanslar ve Acil
Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin (h) bendine göre hiçbir ambulans ve acil sağlık aracıyla cenaze
naklinin yapılamayacağı,yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre
cenaze nakil aracı ve donanımının belediyelerce sağlanması gerektiği
belirtilmektedir.
Bilindiği gibi;5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (s)bendinde “Mezarlık alanlarını tesipit
etmek,mezarlıklar tesis etmek,işletmek ve işlettirmek,defin ile ilgili
hizmetleri yürütmek”;ikinci fıkrasının (e)bendinde “Defin ile ilgili
hizmetleri yürütmek.”;5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde”….defin ve mezarlıklar;…
hizmetlerini yapar veya yaptırır….”19 ocak 2010 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve
Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde “ Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde belediye sınırları içinde nakline
138
MEZARLIK MEVZUATI
nezaret ve bu hususta gerekli cenaze nakil aracı, tabut ve benzeri
donanımın temini belediyelerin görevidir. Belediyeler, bu görevlerini
kendileri veya izin verecekleri özel şirketler vasıtasıyla yerine getirirler. Genel araçların cenaze nakli veya cenaze nakline mahsus araçların
diğer amaçlarla kullanılması yasaktır. Bir köyden başka bir yerleşim
yerine cenaze nakli için kullanılacak araç köyün bağlı bulunduğu
mülki amirlikçe tedarik edilir. “31 inci maddesinde “Belediye
sınırları içerisindeki cenaze nakli, belediye tarafından yapılır veya
yaptırılır.”hükümleri mevcuttur.
Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde,belediye sınırları
içerisinde cenaze nakillerinin belediyeler tarafından yerine getirilmesi
gerekmekte olup,konu hakkında iliniz dahilindeki belediyelere gerekli
duyurunun yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Yavuz Selim KÖŞGER
Bakan a.
Genel Müdür
139

Benzer belgeler

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin + yollar için ayrılan alan + aile mezarlıkları için ayrılan alan + mezarlık içinde yapılacak tesisler için ayrılan alan” hesaplamasıyla bulunur. Toprağın cesedi ayrıştırma süresi mezarlık yeri seçi...

Detaylı

Mezarlıklar Yönetmeliği

Mezarlıklar Yönetmeliği yollar için ayrılan alan + aile mezarlıkları için ayrılan alan + mezarlık içinde yapılacak tesisler için ayrılan alan” hesaplamasıyla bulunur. Toprağın cesedi ayrıştırma süresi mezarlık yeri seçimi...

Detaylı