GEBZE BELEDİYESİ CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI

Transkript

GEBZE BELEDİYESİ CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI
GEBZE BELEDİYESİ
CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı cenazenin ölümünden defnine kadar bütün iş ve işlemlerin
usullerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi,nakli, defni ve icabı halinde mezarlıktan
tekrar çıkartılması ile sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacağı, ilgili
usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
222 maddesine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen,
KBB :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Belediye :Gebze Belediyesi
Cenaze (Ölü): Tıbben beyin ve kalp ölümü gerçekleşen kişiyi,
Defin: Cenazelerin şartlarına uygun olarak gömülmesini,
Gassal: Cenazeyi yıkamakla görevli kişiyi,
Kefenleme: Cenazelerin şartlarına uygun olarak kefenlenmesini,
Gömme izin belgesi: Tabip veya gömme izin belgesi görevlisi tarafından verilen, cenazenin
defninin yapılmasının veya başka bir mahalle naklinin uygun olduğunu gösterir belge,
h) Bulaşıcı hastalık: Etkenin bulaşma yoluna göre gerekli koruyucu önlemler alınmadığı
takdirde kişiye bulaşabilen, mikroorganizmaların ve/veya ürünlerinin neden olduğu
enfeksiyon hastalıklarını,
Cenazenin morga nakili işlemi ,yıkanması, kefenlenmesi ve toprağa defni
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
MADDE 5- Mezarlıklar müdürlüğüne ölenin yakınlarının müracaat ettiğinde öncelikle defin
ruhsatı(gömme izin belgesi) alınıp alınmadığı sorulur.
Gömme İzin Belgesi Verilmesi
(1) Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmi sağlık kurumuna getirilmiş
ise, gömme izin belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi
tarafından tasdik edilir.
(2) Ölüm özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi
eden tabibin verdiği gömme izin belgesi varsa belediye tabibi, yoksa aile hekimliğinin
uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi, aile hekimi diğer illerde sağlık ocağı hekimi
tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur.
(3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin
bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde aile
hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi, aile hekimi diğer illerde sağlık ocağı
hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde gömme izin belgesi görevlisi tarafından
verilir. Gömme izin belgesi görevlisi bulunmayan yerlerde ise jandarma karakol komutanları
veya köy muhtarları tarafından verilir.
-1-
MADDE 6– Defin kağıdı olan cenazeler yakınlarının mezarlıklar müdürlük görevlilerine gerekli
bilgiyi verdikten sonra evlerinden veya hastanelerden özel donanımlı cenaze arcıyla alınarak
cenazenin bozulmaması için soğutma tertibatı bulunan belediye morguna kaldırılarak defin işlemleri
için gerekli işlemlere başlanır.
MADDE 7– Cenazelerin yıkanması esnasında gassallar tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar
a) Cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda cenaze hangi vakitte kaldırılmak isteniyorsa
görevlilerce istenilen vakitten en az iki saat öncesinden cenaze defne hazır hale getirmek
için gerekli işlemler (yıkama ,kefenleme,tabuta koyma) başlatılır
b) Yıkama esnasında eldiven ve önlük giyilir,
b) Ölünün kan ve kanla kirlenmiş vücut sıvılarına, ağız, göz ve bütünlüğü bozulmuş derisine
temastan kaçınılır,
c) Solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan ölenlerin yıkanması sırasında koruyucu maske takılır,
ç) Bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenler için gömme izin belgesi veren hekimin veya gömme izin
belgesi görevlisinin bildirim yaptığı sağlık kuruluşunun talimatlarına göre ek önlemler alınır,
d) Gereken önlemler alınmasına rağmen gözle görülebilir şekilde ceset kaynaklı kan veya vücut
sıvısıyla kirlenmiş cenaze yıkama yeri, tabut ve cenaze nakil aracı % 10’luk çamaşır suyu çözeltisiyle
yıkanır veya bu mümkün olmadığı takdirde silinir.
MADDE 8 – Cenazenin ,Yıkanması, Kefenlenmesinin bitiminden sonraki işlemler
a) Görevlilerce cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda cenaze namazından önce istenilen
mahalde mezar kazım işlemi yerine getirilir.
b) Defne hazırlanan cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda helallik için evine götürülüp cenaze
imamı eşliğinde helallık alınır.
MADDE 9 – Cenazenin defni
a) Gömme izin belgesi alınmadıkça hiçbir cenaze gömülemez.
b) Mezarlıklara, sabah saat sekizden akşam gün batıncaya kadar cenaze gömülebilir. Bu
saatler dışında, zorunlu sebepler haricinde cenaze gömülemez. Zorunlu sebebin tayini
belediye başkanlaına aittir.
c) Cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda istenilen camide namazı kılınır ve defin için
hazırlanan mezarlığa götürülüp imam eşliğinde defin işlemi tamamlanır
d) Bir mezar yerine en az 5 yıl sonra mükerrer defin yapılabilinir.
e) Adli tıptan ve diğer resmi dairelerden gelen kimliği belirsiz cenazeler dahil olmak üzere
yetkili ve görevli makamlardan gömme izin belgesi alınmayan cenazeler mezarlığa defin
edilemez.
f) Sahipsiz cenazeler savcılığın yazılı talimatı olmadan defnedilemez.
g) Adli vakalarda Savcılık talımatıyla otopsiye giden cenazeler,otopsiden sonra yetkili
makamlarca verilen ölüm raporu alındıktan sonra defnedilir.
h) Yabancı uyruklu cenazeler söz konusu ülkenin konsolosluğu ve ya temsilciliği ile irtibat
kurularak gerekli işlemler yapılır
MADDE 10 – Fakir veya kimsesiz cenazeler; belediyece herhangi bir ücret alınmadan kaldırılır,
yıkattırılır, kefenlenir ve gömülür.
-2-
Cenazelerin Nakli
Cenaze nakil araçlarının temini
MADDE 11 –
a) Defin ve nakil için uygunluk belgesi olmayan cenazeler için nakil işlemleri yapılmaz.
b)) Belediye sınırları içerisindeki cenaze nakli, belediye tarafından yapılır veya yaptırılır.
c) Cenazeler yakınlarının isteği olması halinde belediye encümeninin belirledği tarife çerçevesinde
belediye sınırları dışına cenaze nakli için tahsis edilen özel donanımlı araçlarla belediye
imkanları doğrultusunda nakiller yapılır veya yaptırılır.Toplu nakil sağlanması için KBB ve
çevre Belediyelerle irtibat kurulur.İrtibat neticesinde cenaze nakline imkan bulunmassa
Belediye kendi imkanlarıyla Belediye sınırları dışına cenaze naklini sağlar.
d) Cenazenin bozulma ihtimali bulunmayan durumda soğutma tertibatsız araçlarla nakil
yapılabilinir.
e) Belediye sınırları dışına cenaze nakil saatlerini belediye sınırları içindeki cenaze hizmetlerini
aksatmayacak şekilde belediye görevlilerince belirlenir.İl/ilçe dişı caneze nakillerinde toplu
nakil sağlanması için KBB ve çevre Belediyelerle irtibata geçilerek cenaze nakli sağlanır.
KBB ve çevre Belediyelerle irtibat kurulur.İrtibat neticesinde cenaze nakline imkan
bulunmassa Belediye kendi imkanlarıyla Belediye sınırları dışına cenaze naklini sağlar.Uygun
tertibatı olan Cenaze nakil araçlarında birden fazla cenaze nakli yapılır.
f) Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzam ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin, vefatlarının
üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye
nakli yapılamaz
g) Belediye sınırları içinde defnedilmiş kişinin herhangi bir sebeple (mahkeme kararı,sehven
başkasının aile yerine defnedilme,kazı ve yol çalışması,cenaze yakınlarının talebi v.b) başka
bir mezara veya mezarlığa nakil amacıyla cenaze çıkarılabilmesi için, belediye tabibinin
uygun görüşü alındıktan sonra nakli yapılabilir.
h)Kolera, veba, çiçek veya lekeli humma hastalıklarından vefat edenlerin bir sene geçmeden
mezardan çıkarılarak başka bir mahalle nakilleri yapılamaz
i) Yetkili makamlar karar vermesi halinde Adli otopsi amacıyla cenazenin mezardan çıkarılabilir.
-3-
Diğer Hususlar
Mezar inşa ebatları
MADDE 12- Cenaze Yıkama ve defin hizmeti ihtiyaç duyuldukça 365 gün, hafta tatili,genel tatil ,resmi ve
dini bayram tatilleri dahil 7 gün 24 saat aksatılmadan devam ettirilir.
MADDE 13-Mezar yeri yapım ruhsatı alınmadan mezar inşasına izin verilmez.
a)Büyük mezarlık ebadları azami;
a1) Bir kişilik :1,25 x 2,20 = 2,75 m2
a2) İki kişilik :2,75 x 2,20 = 6,05 m2
a3) Üç kişilik :4,25 x 2,20 = 9,35 m2
a2) Dört kişilik :5,75 x 2,20 = 12,65 m2
b)Cocuk ve bebek mezar ebadı azami : 0,50 x 1= 0,50 m2
c)Mezar inşasının topraktan yüksekliği azami 60 cm olacaktır.Arazinin eyim durumuna göre
bir tarafı azami 60 cm olacak şekilde yükselti verilebilir.
MADDE 14 –5 yıl geçtiği halde herhangi bir sebeple çevrilmiş ama alınmamış mezar yerleri için
Belediye en son belirlediği tarifeye göre diğer şahıslara satış yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 15 –Boş veya dolu mezar yeri kullanım belgesi alınmış ancak herhangi bir sebeble defin
yapılmayacak yerler için aynı mezarlıkta veya başka bir mezarlıkta aynı büyüklükte ücretsiz
yer tahsis edilir.Bu durum kayıtlara işlenir.
MADDE 16 –Mezar yeri kullanım belgesi alınmış ve üzerine sehven başka bir cenaze
defnedilmiş yerler için aynı mezarlıkta veya başka bir mezarlıkta aynı büyüklükte ücretsiz yer
tahsis edilir.Bu durum kayıtlara işlenir.
MADDE 17-Talep edilmesi halinde Aile mezar yeri alan vatandaşlara belirlenen yasal ebatlarda
olmak üzere Belediyenin belirlediği tarife üzerinden ücreti peşin tahsil edilerek “MEZAR YERİ
KULLANIM BELGESİ “ verilir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 18-Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edilip ilanından sonra yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 19- Bu yönetmelik hükümlerini Gebze Belediye Başkanı ve yetki verdiği amirler
yürütür.
Adnan KÖŞKER
Belediye Başkanı
Kerim BÜYÜKGÖZ
Kâtip
-4-
Nilay AYRAN
Kâtip
CENAZE NAKİL ARACI KULLANMA TALİMATI
MADDE 1 – Araçların sevk ve idaresi müdürlükçe veya müdürlükçe görevlendirilen personel
marifetiyle yerine getirilir.
MADDE 2 – Her şoför kullandığı aracın bakım ve temizliğinden sorumludur. ( araç temiz alınıp temiz
teslim edilecektir.)
MADDE 3 – Cenaze nakillerinde cenaze aracına 400 km.lik yol tek şoför , 400 km. üzerindeki
mesafeye imkanlar doğrultusunda çift şoför tahsis edilir.
MADDE 4 – Çift şoför tahsis edilen görevlerde 400 km. mesafede en az 30 dakika mola verilir.
MADDE 5 – İl/İlçe dışı cenaze nakil saatlerini belediye sınırları içindeki cenaze hizmetlerini
aksatmayacak şekilde belediye görevlilerince belirlenir.İl/ilçe dışı cenaze nakillerinde toplu nakil
sağlanması için KBB ve çevre Belediyelerle irtibat kurulur.İrtibat neticesinde cenaze nakline imkan
bulunmazsa Belediye kendi imkanlarıyla Belediye sınırları dışına cenaze naklini sağlar.Uygun tertibatı
olan Cenaze nakil araçlarında birden fazla cenaze nakli yapılır.
MADDE 6 – Defin ve nakil için uygunluk belgesi olmayan cenazeler için nakil işlemleri yapılmaz.
MADDE 7 – Gereken önlemler alınmasına rağmen gözle görülebilir şekilde ceset kaynaklı kan veya
vücut sıvısıyla kirlenmiş cenaze yıkama yeri, tabut ve cenaze nakil aracı % 10’luk çamaşır suyu
çözeltisiyle yıkanır veya bu mümkün olmadığı takdirde silinir.
MADDE 8–Fenni Muayene , zorunlu trafik sigortası ve rutin bakımlardan baş şöför sorumludur.
MADDE 9–Muayene ve zorunlu trafik sigortası olmayan araçlarla trafiğe çıkılamaz.Çıkıldığı takdirde
her türlü mali ve cezai sorumluluk şoföre aittir.
MADDE 10–Trafik kurallarına uymamadan doğan maddi ve diğer cezai sorumluluk araç şöförüne
aittir
MADDE 11 – Şehir dışı nakillerde başkanlığın onayı alınmadan araç çıkarılmaz.
MADDE 12 – İl dışı nakillerde cenaze aracı nakledilen yerde cenaze tesliminden sonra beklemez.
MADDE 13 – Cenaze aracı şoförleri telefonlarını müdürlüğe bildirecek ve 24 saat açık tutacaklardır.
MADDE 14 – Cenaze araçları şahsi işlerde kullanılamaz.
MADDE 15-Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edilip ilanından sonra yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu yönetmelik hükümlerini Gebze Belediye Başkanı ve yetki verdiği amirler yürütür.
Adnan KÖŞKER
Belediye Başkanı
Kerim BÜYÜKGÖZ
Kâtip
-1-
Nilay AYRAN
Kâtip

Benzer belgeler

FCF Uyelik Sartnamesi

FCF Uyelik Sartnamesi 7. Hakk’a yürüme halinde FCF’nin vereceği hizmetler : a) Bir hakk’a yürüme kuruma bildirildiği taktirde, kurum cenazenin alınması ve işlemlerin yapılması için anlaşma içinde olduğu cenaze şirketini...

Detaylı

Mezarlıklar Yönetmeliği

Mezarlıklar Yönetmeliği e) Belediye sınırları dışına cenaze nakil saatlerini belediye sınırları içindeki cenaze hizmetlerini aksatmayacak şekilde belediye görevlilerince belirlenir.İl/ilçe dişı caneze nakillerinde toplu n...

Detaylı

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin yürürlüğe konulan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnameye dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen, a) Anlaşmalı ülkeler: 10/2/1937 tarihli Cenaze Nakline Mahsus Beynelmi...

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının Cenaze Merasimleri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının Cenaze Merasimleri cumhurbaşkanlarına yapılacak cenaze merasimlerinin esasları henüz kararlaştırılmamış olduğundan Atatürk’ün cenaze merasimi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Türkiye ...

Detaylı