ilan istanbul ili küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı destek

Transkript

ilan istanbul ili küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı destek
İLAN
İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATILIK ANALOG HURDA TELSİZ CİHAZI
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Cinsi
İcom (IC-F25) Analog telsiz
İcom (IC-F61) Analog telsiz
İcom (IC-F210) Analog
telsiz
İcom (IC-F4102) Analog
telsiz
Kyodo (KG-102) Analog
Telsiz
Motorola (P-145) Analog
Telsiz
Motorola (CM-140) Analog
Telsiz
Motorola (CP-040) Analog
Telsiz
Fiili
Durumu
Hurda
Hurda
Hurda
Hurda
Hurda
Hurda
Hurda
Hurda
Miktarı
Birimi
136
89
Adet
Adet
Adet
17
5
1
10
1
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Toplam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tutar (TL)
Geçici
Teminat
Tutarı(TL)
Şartname
Bedeli (TL)
152,32
50,00
152,32
50,00
2.312,00
2.225,00
272,00
96,65
6,00
143,30
12,33
10,00
5.077,28
Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü demirbaş kayıtlarından hurda işlemi düzenlenerek
çıkartılan ve yukarıda nitelikleri ve tahmini bedeli yazılı olan “Analog Hurda Telsiz Cihazları” 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Mad. uyarınca “Açık Teklif Usülü” ile 26.05.2016 tarihinde saat
10:00’ da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salomunda, Halkalı Merkez Mh. Turgut
Özal Blv. No:10 K:1 Küçükçekmece/İST. Adresinde satışı yapılacaktır.
Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde İstekli ihale bedelini yasal
orandaki KDV’si, binde 5,69 karar pulu bedeli, binde 9,48 damga vergisi ile birlikte peşin olarak
Belediye veznelerine ve ya Halkbank Sefaköy Şubesi TR650001200979400007000016 IBAN no’lu
hesaba yatıracak olup, taşınır malları ise bedelin yatırıldığı tarihten itibaren 20 (yirmi) takvim günü
içinde bulunduğu yerden almalıdır. Satışı yapılacak cihazların nakliye işlemleri işi alan istekliye aittir.
İdare bu süre içerisinde malların teslimine ait işlemleri tamamlayarak şartnamede belirtilen süre
içinde teslim etmekle yükümlüdür.
Şartame satış bedeli 50,00-TL (ElliTürkLirası) olup, Halkalı Merkez Mh. Turgut Özal Blv. No:10 K:2
Küçükçekmece-İST. Adresinde yerleşik bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Destek
Hizmetleri Müd. Ücret mukabilinde temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca;
www.kucukcekmece.bel.tr web adresinden ve Belediyemiz ilan panosunda ücretsiz olarak
görülebilir.
Satışı yapılacak “Analog Hurda Telsiz Cihazları” Belediye Başkanlığı Halkalı Merkez Mh. Turgut Özal
Blv. No:10 K:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Küçükçekmece/İST.’ de görülebilir.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, Gerçek kişiler; tastikli (T.C. kimlik numarasını içeren) nüfus hüviyet
sureti ve aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini, Tüzel lişiler, idare
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt
belgesi ile tüzel kişi adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili
olduğu belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyarnamesi, Belediye borç ilişiği kesme yazısı,
geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunun bulunduğu dosyalarını, en geç 25.05.2016
tarihi saat 17:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
İhaleye katılacaklar geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Destek Hizmetleri
Müdürlüğünden alacakları yazı ie birlikte bedelini Belediyemiz yatırarak makbuzlarını temin
edebilirler. Geçici teminat bedeline ilişkin banka teminat mektubu,geçici teminat mektubunun şekli ve
içeriğinin 2886 sayılı yasanın 27. Mad. bu kanun uyarınca yayinlanmış Devlet İhale Genelgelerinde
belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, iş’in özelliği belirtilecek Banka teyir yazısı
ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekmektedir.
İhaleye katılıp daha sonra ihalenin feshine sebep olan iştirakçilerin, geçici teminat bedelleri irat
kaydedilecektir.
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

Benzer belgeler