Cenaze Fonu

Transkript

Cenaze Fonu
Yukar›daki “Dernek
Üyeli¤i/Yard›mlaflma
ve Dayan›flma
fiartnamesi”ni
dikkatlice okuduktan
sonra Müracaat
Formu’nu eksiksiz
doldurup imzalay›n›z.
Form eksiksiz
doldurulur
90 gün bekleme süresi,
flartl› ba¤›fl›n ilgili hesaba
resmi olarak girdi¤i tarihten
itibaren bafllar.
18-30 yafl aras› 0,- Euro
31-50 yafl aras› 60,- Euro
51-60 yafl aras› 75,- Euro
61-65 yafl aras› 150,- Euro
66-70 yafl aras› 300,- Euro
71 yafl ve üzeri 500,- Euro
Müracaat Formu’nun
alt›ndaki ödeme makbuzu
ile bir defaya mahsus olarak
flartl› ba¤›fl› bankan›zdan
havale ediniz.
Bankadan havale
yap›l›r
Adresimiz:
DITIB Zentrum für soziale Unterstützung e.V.
Subbelratherstr. 17 · 50823 Köln
3. Alman Vatandafll›¤›na geçen ya da çifte
vatandafllar: Ausweis’›n fotokopisi.
2. Müracaat eden Türk vatandafl› ise:
Pasaportunun Almanya oturum sayfas› ile
en son sayfas›n›n fotokopisi.
(Aufenthaltstitel ile Nüfus Cüzdan Örne¤i olan
sayfalar)
1. Müracaat Formu’nun asl› (Müracaat Formu’nun
ikinci nüshas›, sar› sayfa sizde kalacakt›r.)
Zarf›n içinde gönderilecek evraklar:
Gerekli evraklar zarfa konarak
adresimize postalan›r
��
00.00.0000
Muster Muster
00000
Muster
:
CENAZE NAKL
YARDIMLA MA
FONU
Y›ll›k aidat›, Cenaze Fonu’na
verece¤iniz hesaptan çekme
yetkisiyle, ya da adresinize y›lda
bir postalanacak olan ödeme
makbuzuyla ödemeniz
gerekmektedir.
Müracaat Formu’nun derne¤e
ulaflt›¤› tarihten itibaren en geç
90 gün içerisinde adresinize,
üyelik baflvurunuz ile ilgili bilgi
ve Üyelik Kart›n›z gelir.
90 gün içerisinde Üyelik Kart›n›z
adresinize gelir
:
Do¤um Yeri
:
Do¤um Tarihi :
Üye No
Ad› Soyad›
DITIB - Zentrum f r Soziale Unterst tzung e.V.
D T B Sosyal Dayan ma Merkezi
Adres de¤iflikli¤i, medeni hal (evlenme / boflanma), yeni do¤an çocuklar, banka bilgileri (y›ll›k aidatlar› hesaptan çekme yetkisi), yeni üye kart› istemi ve her türlü
de¤ifliklikleri TELEFONLA DE⁄‹L!, MEKTUPLA (DITIB-Zentrum for soziale Unterstützung e.V., Subbelratherstr. 17, 50823 Köln), FAKSLA (0221-869 97 91)
ya da E-MAIL ([email protected]) ile merkezimize bildiriniz!
Cenaze Nakli
Yard›mlaflma Fonu
Müracaat Formu’nu,
flehrinizdeki en yak›n
D‹T‹B Camii’nden
ücretsiz alabilirsiniz.
D‹T‹B camilerinden
form al›n›r
��
NASIL ÜYE OLUNUR?
NASIL ÜYE OLUNUR ?
CENAZE NAKİL VE DEFİN FİRMASI
Tecrübeli görevlileri ve tam donanımlı cenaze arabaları ile Almanya‘nın
her bölgesinde 24 Saat hizmet vermektedir.
Subbelrather Str. 17, 50823 Köln
Tel: 0221.99 22 26 22
Faks: 0221- 99 22 26 39
E-Mail: [email protected]
www.zsu-gmbh.de
Çocuk Kitapları|Hediyelik Eşyalar |Dini Kitaplar |Seccadeler
Güncel Kitaplar |Hac Malzemeleri|Romanlar|Hac Elbiseleri
Almanca Kitaplar|Ezan Saatleri
KÖLN MERKEZ
Subbelrather Str. 17,
50823 Köln
Tel: 0221.99 22 26 14
Faks: 0221- 99 22 26 19
E-Mail: [email protected] · www.zsu-gmbh.de
ACIL TELEFON
Köln
0176 / 199 222 11
Nürnberg
0176 / 199 222 01
Münih
0176 / 199 222 02
Berlin
0176 / 199 222 07
Stuttgart
0176 / 199 222 18
Frankfurt
0176 / 199 222 13
Diğer Bölgeler 0176 / 199 222 22
KÖLN MERKEZ, DİTİB
Subbelrather Str 17, 50823 KÖLN, Tel: 0221-99 22 26 22
BERLİN, DİTİB ŞEHİTLİK
Columbiadamm 128, 10965 BERLİN, Tel: 030-69 50 77 18
FRANKFURT - DİTİB MERKEZ CAMİİ
Münchener Str. 21, 60329 FRANKFURT a. Main
Tel: 069-24 24 87 08
MÜNİH - DİTİB MERKEZ CAMİİ
Schanzenbach Str. 1, 81371 MÜNİH - Merkez Camii
Tel:
NÜRNBERG - DİTİB MERKEZ CAMİİ
Kurfürsten Str. 16, 90459 NÜRNBERG
Tel: 0911-41 84 860
STUTTGART - DİTİB MERKEZ CAMİİ
Mauser Str. 19/21 70469 STUTTGART Tel: 0711-85 69 955
SOSYAL DAYANIŞMA
MERKEZİ
DİTİB
Her türlü uçak seferleriyle hizmetinizdeyiz
Subbelrather Str. 17, 50823 Köln
Tel: 0221.99 22 26 11 -12
Faks: 0221- 99 22 26 39
E-Mail: [email protected]
www.zsu-gmbh.de
Onlineshop:www.zsu-gmbh.de
DİTİB KİTABEVİ
Başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere,
diğer yayın evlerine ait Türkçe ve Almanca Kitapları toptan ve
perakende olarak DİTİB-ZSU GmbH dan temin edebilirsiniz.
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
Onlineshop:www.zsu-gmbh.de
YÜZLERCE KİTAP, HEDİYELİK
EŞYA ve CD ÇEŞİTLERİMİZDEN
SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.
Onlineshop:www.zsu-gmbh.de
KERMES İÇİN KİTAP
VE KÜTÜPHANE
ARABAMIZI İSTEYEBİLİRSİNİZ.
DİTİB - Sosyal Dayanışma Merkezi
Tel: 0221- 86 99 70
Faks: 0221- 86 99 784
[email protected]
www.cenazefonu.de
DİTİB Cenaze Fonu niçin kuruldu?
DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Cenaze Fonu; Almanya’da yaşayan
Türk vatandaşları ve Türk kökenli Alman vatandaşı müslümanların
gecinden olmasını temenni etmekle birlikte, kendilerinin veya hizmetlerden yararlanma hakkı olan aile fertlerinin vefatı halinde onların
acılarını paylaşmak, cenazelerini vefat mahallinden alıp, İslami usül
ve kaidelere göre techiz ve tekfinine yardımcı olmak, gerekli resmi
işlemleri hallettikten sonra Almanya veya Türkiye’deki arzu edilen
defin yerine kadar naklini sağlamak, imkanlar dahilinde bununla
ilgili masrafların karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.
Kimler Üye Olabilir?
DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği Cenaze Fonu’na, Almanya’da
daimi ikametgahı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye
Cumhuriyeti kökenli Alman vatandaşları üye olabilirler. Turist ve ilticacı
statüsünde olanlar üye olamazlar.
Üyelik Ne Zaman Başlar?
DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Cenaze Fonu hizmetlerinden yararlanma
hakkı, üyelik şartlarının eksiksiz yerine getirilmesinden ve yapılması
gereken şartlı bağışın DİTİB’in 121 121 800 numaralı Commerzbank hesabına girdiği tarihten itibaren 90 günlük bekleme süresi dolunca başlar.
Üyelik Kartı
Müracaat formunun Köln´deki Dernek merkezine ulaştığı tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde üyelikleri kabul edilenlere bir üyelik kartı
gönderilir.(Eşlere ve çocuklara ayrıca bir üye kartı gönderilmez.)
Hizmetlerden Yararlanacak Aile Fertleri
Hizmetlerden, üyenin kendisinden başka Almanya’da ikamet eden resmi
nikahlı eşi ve 18 yaşından küçük bekâr çocukları yararlanır.
Vefat Halinde Üyenin Yapacağı İşler
Vefat halinde, cenaze ile ilgili tüm iş ve işlemler sadece Derneğin görevlendireceği cenaze firması tarafından yapılır. Vefat halinde cenazenin aile
fertleri veya bir yakını tarafından, önce 0221 869 97 97 no’lu telefondan
Dernek ile irtibat kurulması ve resmi işlemler için aşağıdaki belgelerin
hazırlanarak, görevlendirilen cenaze firması temsilcisine teslim edilmesi
gerekir.
a)
b)
c)
d)
Vefat edenin pasaportu,
Vefat edenin nüfus-hüviyet cüzdanı,
Vefat eden evli ise, uluslararası evlenme cüzdanı, evlilik cüzdanı
uluslararası değil ise, Almanca tercümesi,
Vefat evde vuku buldu ise nöbetçi doktora haber verilip ölüm raporunun alınması.
Vefat Halinde Derneğin Yapacağı İş ve İşlemler
Hizmetlerden yararlanma hakkına sahip bir vefatın bildirilmesi halinde
Dernek, cenazenin iş ve işlemlerinin yapılması için bir cenaze nakil
firması görevlendirir. Görevlendirilen firma yetkilisi tarafından cenazenin
yakınları ile irtibat kurularak;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Alman ve Türk makamları nezdindeki işler süratle tamamlanır.
İslami usullere göre yıkanıp kefenlenir.
Uluslararası standartlara uygun tabuta konulur.
En kısa sürede uçakla, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elazığ,
Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Malatya, İstanbul, İzmir, Kars,
Kayseri, Konya, Samsun ve Trabzon havalimanlarından defnedileceği
yere en yakın olanına gönderilir.
Havalimanından defin yerine kadar Türkiye Diyanet Vakfı’na ait
cenaze aracı ile nakledilir.
Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden Merkezimize
bildirilen yakın akrabalardan bir refakatçının gidiş-dönüş uçak
bileti Türk Hava Yolları’nın ekonomi sınıfının o günkü tarifesi
üzerinden karşılanır.
Yıllık Aidat ve Ödeme Yükümlülüğü
Üyeler, Derneğin üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmeleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde yıllık aidatlarını ödemekle
yükümlüdürler. Vefat halinde yıllık aidat borcu bulunan üyeler ve aile fertleri hizmetlerden yararlanamazlar.
Cenazelerini Almanya´da Toprağa Vermek Isteyenler
Ne Yapacaktır?
Cenazelerini Almanya´da toprağa vermek isteyenler için de aynı yol takip
edilir. Mezar yeri ücreti ve defin ile ilgili masraflar cenaze sahibi tarafından
ödenir.
Almanya Dışında Vefat Edenlerin Durumu
a) Üyelerin veya hizmetlerden yararlanma hakkına sahip aile fert lerinin Türkiye’de vefat etmeleri durumunda, cenaze sahipleri
cenazelerini kendi imkânları ile defnederler. Bu durumda; vefat
edenin üye numarası, pasaportunun Almanya oturum sayfasının
fotokopisi, ölüm belgesi ( nüfus idaresinden alınan Formül C ) ve
paranın havale edileceği banka bilgilerinin bir dilekçe ile 6 ay içeri sinde Derneğe ulaştırılması halinde, vefat edenin eşine, eşi yoksa
kanuni mirascılarından birisine 500,- Euro yardım yapılır.
b)
Hac ve Umre ziyareti için Suudi Arabistan’a giden üyelerin veya hizmetlerden yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin vefat etmeleri
ve cenazenin orada defni halinde kanuni mirascılarına 500,- Euro
yardım yapılır.
c)
Üyelerin veya hizmetlerden yararlanma hakkına sahip aile fert
lerinin Almanya veya Türkiye dışında vefatı halinde de, a) maddesindeki yol izlenir. Ancak, bu durumda, kanuni mirasçılarına
yaptıkları masraflara karşılık 1500,- Euro yardım yapılır.
Alman Makamlarından Alınacak Yardımlar
Alman kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı
hak sahiplerine ait olup, konu ile ilgili işlemler de kendileri tarafından
yürütülür.
Bilgi Verme Yükümlülüğü
Üye, kendisi ve hizmetlerden yararlanma hakkı olan aile fertlerinin,
medeni halleri, yeni doğan çocukları, adresleri ve banka bilgileri ile
ilgili her türlü değişiklikleri, en geç 15 gün içerisinde Derneğe yazılı olarak
bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, iletişimsizlikten kaynaklanan
aksamalardan doğacak hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Benzer belgeler

köln merkez camıı projesı

köln merkez camıı projesı kullanılamayacak hale gelmişti. Günde ortalama 1000 kişinin ziyaret ettiği Genel Merkez ve Merkez Camii artık yetersiz kalıyordu. Halbuki DİTİB, sadece Köln’deki Müslümanlara yönelik değil, Almanya...

Detaylı

FCF Uyelik Sartnamesi

FCF Uyelik Sartnamesi Cenazelerini Almanya´da Toprağa Vermek Isteyenler Ne Yapacaktır? Cenazelerini Almanya´da toprağa vermek isteyenler için de aynı yol takip edilir. Mezar yeri ücreti ve defin ile ilgili masraflar cen...

Detaylı

VIKZ Cenaze Fonu gGmbH Şartnamesi

VIKZ Cenaze Fonu gGmbH Şartnamesi firması görevlendirir. Görevlendirilen firma yetkilisi tarafından cenazenin yakınları ile irtibat kurularak; a) b) c) d)

Detaylı