Iııı

Transkript

Iııı
]fxs
I
ııı
I l-a
eox-ıER_EN
:
_a31?
Z6_6-!48
g1/87/14
YOX EGT.OGIAI,D.BSX.
.
1/3
18 :03
I
0312 2664148
ı4
ıI
ı
T.C.
KUR
ögctirn
3010617014
Sayı : 75s50l60_30l '07'01/38672
Konu :ikamct iaıi işl emlcri
Üniversitçler
üğü'nün l7.06
Gencl
ilgi: içişıcri Bakanlığ cöç ldarcsi
saylı yazsı'
Örncği ilişik ilgi yazı ekinde Kurulurrnıza
xnn,i";n* 22l maddesi uyarınca üIkomi
iıişı.ın belirlcneır usuller eküı göndcril
ikal eden, 64s8
öffcnim görecck
h e788 I t'785-l0z-02'477
1
lar ve Uluslararası
ö$eırcilerin ikamet iziıüeri
Bilgilcrinizi ve gere$ni atTve rica ederi
İ
c-imzalıdır
Süleyman Nocati AKÇEŞME
Başkan a,
Gcnel Sckretcr
EK: Yaz
Örnegi
Dağıtım:
Bilgi;
Gercği:
İçişleriBakanh
Ünivgrsileler
Vakı f Myo MüdilılükJerine
Üniversiışbf Mah 16o0.cad No:l0 06539
266
Telefon P3l2) 298 78 M t-aks:(0312)
E|ckıronik
rr
h. l'orıttı;'ıgvhiıle,uar(ı)yok'sıv'
AJ\JKARA
]
ır'
l:lıı bcI*c, 8u vcnli rlcktru [ik ilİv?t ilc imaılrnııuşü (
rc* in dcn l
r',o* i.viii ı'', p*,//cbyJ.y 0k'Fov'tr sd
48
u,ıvw,}ıtık,gov.tr
3?&4ll21hc kodu
id
arçsi G encl Mııdiırhığü)
A},riıdli bilgi \:in iıtüat:
TcüideUÇAI'{
Şııtıe Mtitltıü
1IEIL: a3rz 26647-48^
oI/o7/I4 18:43 S.:
YOX EGT.OGIAT.D.BSX"
0312
ll
26641 48
BA!(ANLIĞI
/
Genel Müd
Seyı
Kono
n/ün0l4
:9E8l1785_102_02'4iI7|
:Yabancı ö$eııcilerin
ikaınet izni işlernleri
KURULU
YÜKs
İısı
-
Koruma Kanunu
Yüancılar ve
l a) 04/042013 taIih vc 6458
lı Ba}anlık Genelge$i
lı Bakanlık Genclge$i
b) 10/04lz0l4 taıih ve 2092
c) 301 04f201 4 tarih vc 77 87
6458 sayılı Kanııııun
yapabilecekler amşında
görecek yabanci
I
Bitindiği üzere, Tilrklye'de
77 ııc\ maddesi uyannça fiirkiye
saylmıştır.
Dolayısıyla yaboncı
olduğıınca kolaylaştınlmış usullerle
ikamet
izıi
b{
ve işlemlerinin
Buna göıe;
gelip Türkiye'do bir
Ülkemizc vize ile ya da
ytlksek li
yüksckö@im kıınımunda ön lİsarıs,
iümi (DUS) sevi
(TUS), Diş Hekimliği Uzmarılık
öğenciler, Kanunun 39 unçu
l)
başvıırulan kabul
iken biı
"ösenim meşnıhatlı vize"
2) Tİirkiye'de ikamet izni ile
Iisans. yüksck )isans, doktora, T
Eğitimi (DUs) scviyesinde eğitim
şekilde işlem yapılacaktır3) Uluslararası öğrenci
Pıogramlan kapsamında Yqksek
yabancı öffencilere "ösenim
mtlmkun
hakkı elde
kıınımunda ön lisırıs,
Diş Hekirnliği Uaıarılık
de birinci maddede belirtilen
ve kiiltür
ile AB Estim ve Gençlik
Uzmanlık Eğiıimi
ı
ürıiversitelerce davet edilen
vizğ" koşıl{ı animmadan başwrulan işlemc
Kıırumuna
ı
izni'' rniıracaatlanna oncelik tonınaçak, bu işlemler için
' öğrenoilerin ayrracağı st[eniı gna:n "?, ı ı*.o *r,* " {*"ı. iı Fd',ol T :1T=**],- ^_,
-,_
",
;;, ;;;- y*ıi.*{re,
|orut degişıirme, öğrenimin
5) öğrenciterin kayıt
. çıken kanıtlar (başansıziık, devımsızlık vs') ve ilişik
sttrdünt]cmcyeccği konusunda
'aliliğe derhal bilğ vÖrecelttir.
kesme dwumlannda ilgili üniversitc
eğitim
6) Ütkemizin taıaf olduğu iti ya de çok taraflı aniaşmalaı çerçevesinde
yükünılülüklerinde anlaşma
sigortalannd, ""
amacıyla gelen öğenbilerin
alınacaktır.
a) Vatiliklerde "öğıenci
hükümleri gcçerli olacaktır.
|
"Özel Ögıenci''
kaydıyla "kısa dönem ikamet izni"
ı
]"'rı
gelerek kayıt yapQrarılqra, durumlaruıı belgelemeleri
lzenlenecektir,
I
tt
it
I
Z/3
IREN:
8?__1"
2664748
Bl/87/I4
YOX EGT.OGIAI.D.BSX,
18;03 S.:
t;
0312
/
8) Öğıcııci
ikımct ı?lıi.haoülı
26641 48
kaydını başkı bir
ikamgt İziıtcrini tenilemelcri
bııalolınayacaktır.
9) oınıtıannda azami lcğitim
girme hskkı üşın& öğencilik
ıaİeplci kısa dÖııcm ikımet izİıi
t0) ÖFenimbi
veıiliş anuıcı dışuıda kullanıldığının
amacıyla alındığırun arılaşılmast
edilebllecck, gllrcsi biğnişse
Bilgi vc gercğini arzlrica
olıniayan ve sınavlaıE
ilğiıi dısİak ikgnı€f İzni
i
konugııİıds
iyada
"öğcnci
DAĞITıM
Dışişleri Bakanııs
(Korısoloslü lşIeri Genel
Yurtdışı Tüıtr]gr ve Akıabg ToPl
Ytıkseköğaim Kurulu Başkuılığı
Umıım valİlikler
o Bmnıyet Mttdlırlükleri)
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
t"ioı.', ötsmeİlcriı
izinlcri rasırıdı boşİü
Bşk.
ç*ması, ikamct ızohin
sırf T{kkiye'de kalıbİlınek
i" ıraliliklerce resen ipıal
3t3