Kilis Postası 6. Sayı

Transkript

Kilis Postası 6. Sayı
Kilis Ates Hattnda
Suriyeli Göçmenler ne kadar
kalr? Geri dönecekler mi yoksa dönmeyecekler mi?
Mülteci kampnda kimler vardr ve kimler gelecektir?
PROF. DR. HAYDAR BA’IN
KALEMNDEN
MAM HÜSEYN
lim, kir ve gönül adam Prof.Dr. Haydar Ba’tan mam Hüseyin eserini sizlerle paylayoruz. • SAYFA 18’DE
BOMBALAR BAIMIZDA MI UÇUACAK!
EDTÖRDEN
Kilis’e mülteci çadrlar kurmann sonucunda
Kilis’e terörün bulamas da söz konusu
olabilecektir. Kilis’in, Arz Mev’ud topraklar
içerisinde gösterildii de unutulmamaldr.
• Sayfa 12-13-14’TE
Cumhuriyet Meydan’ndan
Killi Toprak Çkt
Kilis’te Cumhuriyet Meydan’ndaki kaz çalmalarnda meydana çkan
küçük çaptaki kil katman
ilgi çekerken, baz vatandalar bu topra toplayarak evlerine
götürüyorlar.
Basna da yansd ekilde Amerikan istihbaratnn bu insanlarla
ilikisi hangi boyuttadr?
Suriye ve Türkiye arasnda geliecek hadiselerde, mülteci kampna
hangi misyon yüklenmitir?
• SAYFA 3’TE
Uur KEPEKÇ
Görememek bela olarak
yetmez mi?
• Sayfa 2’de
Selim BAYTÜRKMEN
Bei bir yerde
Kilis’te Sebze
ve Meyve Fiyatlar
EL YAKIYOR
• Sayfa 20’de
Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇ
Yakn Hedef: Mezhep
Çatmas
• Sayfa 13’te
Nejat TAKIN
Eer biraz dikkatli
olmasaydm
• Sayfa 4’te
• SAYFA 5’TE
Türkiye’nin
D Politikasnn
Suriye Penceresinden
Deerlendirmesi
• SAYFA 15’TE
Tarihi Kilis
Fotoraflar
Hiç biryerde bulamayacanz Kilisli Fotorafç Mehmet
Kepekçi’ye ait çok özel Kilis
Fotoraar. • SAYFA 7’DE
Kilis’te sebze ve meyve yatlarndaki anormal yükseli sürerken,
Kilisli vatandalar çar-pazardan
al - verie para yetitiremiyorlar.
• SAYFA 5’TE
Alaaddin ÖZKAR
Kendim ettim kendim
buldum
• Sayfa 9’da
Yusuf YAKUT
Zeytinyanda
Verim Dütü
srail komu mu olacak?
• Sayfa 8’de
Dr. Ali Bestami KEPEKÇ
Cecropia Güvesi
Kilis Belediyespor’un
• Sayfa 23’te
iLK YARI PERFORMANSI
Av.Mehmet Galip AKDA
Bu sap, bu saman!
• Sayfa 10’da
Dr. KEPEKÇ ile
SORU CEVAP
EKONOM TURU
• SAYFA 21’DE
Kilis’te zeytin hasadnda son günlere
yaklalrken, zeytin üreticisi bu yl verimin düük olduundan dert yanyor.
• SAYFA 3’TE
Mustafa ÇOBANOLU
Kilis’te hava kirlilii
• Sayfa 7’de
KLS POSTASI
OCAK - MART 2012
GÜNCEL
önemli bir yer tutmaktayd. Bizlere
srarla Muhterem Haydar Hocamz
anlamamz, tanmamz, onu örnek
almamz iaret ederdi. Aklmdan hiç
çkmayan ve gün geçtikçe daha iyi
anlamaya baladm Haydar HocaGörememek bela olarak
mz hakkndaki bir tespitini sizlerle
yetmez mi?
paylamak isterim.
Rahmetli Celal Hocamz derdi ki;
“Bakn evlatlar, Haydar Hocamzn
[email protected]
kymetini iyi bilin, baz tespit ve görülerini anlamakta belki u an için
nsanlarn kir ve gönül dünyalarnn ekillen- zorluk çekersiniz ama zaman geçince Onun ne
mesinde, istikametlerinin belirlenmesinde; baz demek istediini daha iyi anlarsnz. Onun en
olaylarn, baz bilgilerin, baz kiilerin önemli rol- önemli özellii, öngörü sahibi olmas ve kavramleri vardr.
larn içini doldurma özelliidir. Yllardr kavramlaBenim de hayat çizgilerimin olumasnda, isti- rn içini boalttlar, kavramlara baka baka makametimin belirlenmesinde çok önemli bir yere nalar yüklediler, dolaysyla bir kavram kargaas
sahip olan çan bilgesi Prof. Dr. Haydar Ba’tr. olutu. te oluan bu kavram kargaasn Hay25–30 sene önce Onu tanmakla hayat çizgilerim dar Hocamz çözecek, kavramlarn içini gerçek
yerli yerine oturmaya balad. Kendilerini tanma- manalaryla dolduracaktr.”
ya baladm ilk günlerde rahmetli Celal Msr Evet, gerçekten ben Onu tandm andan itibahocamzn ikazlar da irat ve hidayetimizde çok ren Onu anlamakta zorlandm anlar olmutur.
Uur KEPEKÇ
www.kilispostasi.com
Bu düünceye sahip insanlarn da olduuna ahit
oldum, bugün olduu gibi…
Ama günler geçtikçe gerçekten de Onun öngörü
sahibi olduunu, olaylarn boyutlarn önceden
doru tespit ettiini, kavramlara yükledii manalarn gerçek manalar olduklarn görüyoruz. Bunu
sadece ben demiyorum. Bakn etrafnza; samimiyet fukaras olmayan, art niyet beslemeyen,
herkes bu tespitimize katlacaktr.
Yeni Mesaj gazetemizin deerli yazarlarndan
Sabahattin Önkibar aabeyimiz de 5 Ocak tarihli
makalesinde “Öngörü ampiyonu Prof. Dr. Haydar Ba” balkl makalesinde Onun en önemli
özelliini, öngörü sahibi olduunu örnekleriyle
yazm, sa olsun…
Deerli dostlar, deerli okurlar, bir insan hakknda öngörü ampiyonu ifadesi kullanlyor. O kii,
dünya insannn ziri karanlkta yolunu bulmaya
çalt bir anda, milletinin önünü aydnlatmaya
çalyor, geleceinde onu bekleyen tehlikelerden haber vererek ayktrmaya çalyor ve hala
bu millet Onu görmezlikten geliyorsa; neyi bekliyoruz? Görememek bize bela olarak yetmez mi?
Yamuru bekliyoruz ki
temizlenelim!
Kilis’in kimi sebeplerden dolay yaz-k tozlu bir
ehir olduunu hepimiz yaayarak görüyor, istemeyerek de olsa itirazsz kabul ediyoruz.
Toz duman bir ehirde yaamak zor elbette. Ama daha da zor
olan bu duruma kaytsz kalndna ahit olmaktr. K mevsiminde Kilis’te uzun süre yamur yamaynca vatandalar
genelde u cümleyi kurarlar: “Bir yamur yasa da etraf temizlense.” Sizce de garip deil mi bir ehrin temizlenmesi için
yamurun beklenmesi.
Herkesin malumu olduu üzere yakn zamanda Cumhuriyet
Meydan’nda çok katl otopark inaat balad. naatta çalan
kamyonlar dur durak bilmeden enkaz tayorlar. Normal olarak
kullandklar güzergah ve çevresi çamur ve tozla kapland. Öylesine youn bir toz ki birkaç gün yerinden kalkmayan araçlarn
üstü silme tozla kapland. Yoldan geçen araçlar bu toz ve çamuru etrafa daha da yaydlar. naatn tozsuz dumansz olmas
beklenmez ancak, baz zamanlara tozla kaplanan yollarn temizlenmesi beklenebilir.
kinci bir örnek de doalgaz çalmalar
esnasnda kazlan yollardan bazlarnn
basit bir ekilde onarlmasdr. Bu tür arzalarn basit yollarla giderilmesi mümkün
iken, olduu gibi braklmas ehri daha
yaanmaz hale getirmektedir. Vatandalarn seslerini duyurmakta zorlandn ve
de bazen hiçbir eyin deimeyecein-
den emin olduklar için sessiz kaldklarn
ifade etmek isterim.
Kilis’in temiz ve düzenli bir ehir olabilmesi için biz vatandalarn üzerine ne kadar
büyük bir vazife düüyorsa, ayn zamanda yetkili kiilerin de soruna eilmeleri
gerektii unutulmamaldr.
Vali’den Depremzedelere Ziyaret
Türkiye’nin Beyaz Ekran
Vali Yusuf Odaba, Van’da meydana
gelen deprem nedeniyle Kilis’e gelen
ve Öretmenevinde misar edilen
depremzede vatandalar ziyaret etti.
Vali Odaba depremzede vatandalarla
yapt konumasnda, “Hepinizin acsn
yüreimde hissediyor ve paylayorum. Sabrl ve sakin olmamz lazm. Bu Allah’tan
gelen bir afettir. Her eyde bir hayr vardr,
bu deprem olayn da hayra yormamz lazm. Bir ayetimizde de buyrulduu üzere
‘Olur ki siz bir eyden holanmazsnz,
hâlbuki hakknzda o bir hayrdr. Ve olur ki
bir eyi seversiniz, hâlbuki hakknzda o bir
erdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.’ Onun için
her eyin Allah’tan geldiine inanp sabretmek lazm. Devletimizin kaps sizlere her
zaman açktr.” dedi.
KLS POSTASI
GÜNCEL
www.kilispostasi.com
OCAK - MART 2012
Zeytinyanda
Bombalar
Bamzda m Uçuacak..!
Editörden
[email protected]
Suriye komumuz.
Suriye ile akrabalk ilikilerimiz var.
Suriye ile tarihi balarmz var.
Suriyeli din kardeimiz. Ayn kbleye yöneliyoruz.
Suriye ile son yllarda artan ticari ilikilerimiz var. Üstelik
ehrimizdeki birçok hemerimiz bu ticaret sayesinde evine ekmek götürebilir hale geldi.
imdi ise bu kadar ortak paydamz olan bir milletle kar
karya getiriliyoruz. Sözde hedef ‘Suriye yönetimi’ deniyor. Asl olan ise, hedefte halk var. Irak’ta böyle oldu,
Afganistan da böyle oldu, Msr’da, Tunus’ta, Libya da
böyle oldu. Hedef milletin elinden topraklarn almak, zenginliklerinin üzerine çöreklenmek. Amerika Irak’ta komumuz oldu, imdi de Suriye’de komumuz olmak istiyor.
Adm adm etrafmz çevriliyor. srail basnnda Suriye’ye
güya “insani yardm koridoru” açlaca haberi yer ald.
Bir baka ifade ile “tampon bölge” oluturulmasnn kararn verildii yer ald. Haberlerde, “koridor”un Türkiye’den
açlaca ifade ediliyor. Bir baka ifade ile batl Hristiyan
ülkeler ve Türkiye, ülkemiz snrnda bir tampon bölge
oluturulacan karara balamlar. Bu tampon bölge
neresi olacak ve fonksiyonu ne olacak? Gaziantep hava
limannn geniletilme çalmalarn hatrlayn. Irak savanda Gaziantep hava limannn hava ulamna kapatldn hatrlayn. Amerika’nn Irak sava döneminde,
Amerikan askerlerinin bölgede kamp kurduklarn hatrlayn. Gaziantep hava limanndan (Kilis) Öncüpnar snr
kapsna kadar otoban seviyesinde asfalt yollarn yapldn hatrlayn. imdi de Suriyeli muhalierin Hatay’daki
kamplar Kilis’e tanacak. Hükümetin açklad (ald
karar demiyorum) karar bu. Yani tampon bölge Kilis’e
kuruluyor. Ayn haberde, Suriye muhalefetinin tampon
bölgede yerleip Esad yönetimine kar silahl mücadele yürütecei ifadesinin olduunu da belirtelim. Düünün
bakalm olacaklar. Bombalar evimizin üstünden mi geçecek, yoksa bamza m düecek… Bu kadar zulüm,
insan haklar denerek yaplmyor mu? Peki, hiç mi bizim
insani haklarmz yok. O halde haydi Kilisliler demokratik haklarmz kullanalm. Parti, cemaat, kadn erkek hiç
ama hiçbir farklla taklmadan Ankara’ya sesimizi duyuralm. Bölgemize düecek ate topunun önüne geçelim.
Saatin on ikiye be kaldn unutmadan.
12562 Vertical (Dikey) 25000 FEC : 5/6
www.tv34.com.tr
Verim Dütü
Kilis’te zeytin hasadnda son günlere yaklalrken, zeytin üreticisi bu
yl verimin düük olduundan dert yanyor.
Souk k aylarnda günlerce zeytin aaçlarn hasad eden üreticiler, aaçlardan
alnan verimin dütüünü ifade ediyorlar.
Kilis’te yerli zeytin aaçlarndan genelde
3’te 1 orannda verim alnrken bu yl baz
bölgelerde verimin 4’te 1’e kadar geriledii
gözleniyor. Mevsim yamurlarnn, toprak
kalitesinin zeytinde verimi etkilediini ifade
eden zeytin üreticileri, Kilis’te bu yl zeytin
aaçlarndan beklediklerinden daha az bir
verim aldklarn belirtiyorlar.
Verimdeki düüe örnek olarak 3500 kilogram zeytinden 750 ile 850 kilogram
arasnda zeytinya elde üreticiler bu-
lunurken, mevkisi ve topra iyi olan
baz zeytinliklerden bu yl 3’te 1 verim
alnd da görülüyor. Verim düüklüü
haricinde yatlarn da istenilen seviyede
olmadndan dert yanan Kilisli zeytinya
üreticileri, geçtiimiz yln yatlarna ürünlerini satmak durumunda kaldklarn belirtiyorlar. Bu durumun Kilisli zeytinya
üreticilerini zora sokaca beklenirken,
zeytinya yatlar 4,8 TL ile 5 TL (kilogram
yat) deiiklik gösteriyor. Baz zeytinya
alclarnn, üreticilere kilogram bana 5,5
TL’ye kadar yat verdikleri de gelen bilgiler
arasnda yer alyor
Kilis’te M. Akif Ersoy Paneli
Düzenlendi
Gazi Hüseyin Klba’n “Mehmet Akif’in
Günümüz Gençliine Bak” ve Prof.
Dr. Ali Akpnar’n “Mehmet Akif’in
Kur’an Tasavvuru” konulu konumalarn sunduu panele, Vali Yusuf Odaba, daire amir ve müdürleri, vatanda
ve örenciler katld.
l Milli Eitim Müdürlüü tarafndan düzenlenen panelin açlnda
bir konuma yapan Vali Odaba,
bu yln Mehmet Akif Ersoy yl
olduunu belirterek, günümüz
gençliinin airlerimizin eserlerine
sahip çkmas gerektiine deindi.
KLS POSTASI
GÜNCEL
OCAK - MART 2012
www.kilispostasi.com
0342 218 10 01
0530 218 10 01
www.dogaldeva.com
Karagöz Caddesi Turistik Çar
Kat:2 No: 218 GAZANTEP
Nejat TAKIN
Eer biraz dikkatli olmasaydm…
[email protected]
Gündüz saat onalt sralar, evimizin
kapsnn zili çalnyor; hanm ve ben
birlikte kapya kouyoruz. Kapnn
önünde otuz otuz be yalarnda bir
delikanl var. Elinde bir le ve bize
doru bir adm atarak:
-Nejat beyle mi, görüüyorum, diyor…
Evet, diyorum ve adm bildiine göre
onu dinlemeye balyorum.
Bu, lede diyor; köy yumurtas ile
tereya var. “Elinde ki leyi hanma
doru uzatyor” ve hanm leyi açmaya yeltendiinde aman, diyor, derhal
erimesin buzdolabna koyunuz, diyerek ilave ediyor. Eliyle u kar komunuzun üst katta oturan bey bunlar
köyümüzden sipari etti, bende aldm
geldim ve size teslim etmemi söyledi.
Üst katta ki komum aylardr yoktu,
olmad gibide kendisiyle hiç bir konumuluum ve tanklm yoktu,
buna ramen ola bilir, düüncesiyle
kapy kapatp genci yolcu etmeye
hazrlanrken; genç adam, bir dakika
Nejat bey amca, dedi.
Durdum, 67.500 Tl. Bu getirdiklerimin
parasn da sizden almam söylediler;
deyince birden ayl verdim ve kendime geldim. Fileyi adamn eline tututurdum, yürü git iine, dedim. Dolandrcln yeni bir modas balamt.
Adam leyi kapt gibi hzl admlarla
koar adm ilerlerken, bende kendi
kendime düündüm. Adm nereden
biliyordu. Evet, bu konu çok önemliydi. O noktay çözdüm, çünkü kapnn
üstünde iri harerle adm ve soyadm
yazlyd. Kapy çalarken, iin birinci bölümü bitmiti. kincisi de, bitiik
komumun perdeleri çekik, kaplar
kapal belki de bana gelmezden evvel, onun ziline basm ve onun evde
olmadn örenince kurduu senaryoyu uygulamaya balamt.
te bunlar yazyorum ki, sevgili okuyucularm sizlerde bu konuda çok
uyank olunuz. Çünkü her gün bir
yemi dolandrclk yazlyor ve ortaya çkyor ve siz aldanmamak için
kendinizi ne kadar zorlasanz da yine
sizi buluyorlar. Benim anlamadm
neden ben, oluyorum, bu ilerde aa yukar bir yl geçmiyor ki, bama
böylesi bir devlet kuu konmasn.
Ama bütün bunlar beni bir tecrübeye
yönlendiriyor ve bende sizlere; AMAN
DKKAT; diyorum.
Zira etrafta ba bo ve isiz dolaan o kadar çok insanlar var ki,ite
o insanlar bu tür senaryolar yazarak
karnza çkyor ve sizi hedef tahtas
olarak kullanyor. Ne var ki, bu defa
tecrübeler konutu ve olay ucuz atlattk. Aman çok dikkatli olunuz, kap ve
bacalarnzdan dost görüntüsü içinde
szmak isteyenlere frsat vermeyiniz.
Bu leli delikanlmm lesinde ki malzemeyi hala merak ediyorum. Acaba
ne vard, içinde derken, ta ve toprak olmasn- diye düündüm. Çünkü
bir anda açmamz önlemi ve hemen buzdolabna kaldrmamz salk
vermitir. Fileyi alp koar admlarla
uzaklarken hala sesi kulaklarnda
çnlyor. AMCA PARANI YEDK M;
SANK…
Param tecrübelerime tosladn
için, yeme frsat bulamadn. Çünkü
emekli bir vatandan yüzde iki zamla
geçinmeye çalt bu ortamda sen
onun kapsna dikilir ve bir haftalk geçim parasn almaya kalkarsan, ite
böyle hezimete urarsn. Âmâ ne var
ki, bu konuda bandan hayli olaylar
geçmi bir emekliye rastladn için,
bu sefer tökezledin. Kim bilir benden
ayrldktan sonra hangi kapy çaldn
ve hangi mazlumun cann yaktn,
onu da düünmüyor deilim. Polise
haber vermek için telefona sarldm
ise de, adam çoktan menzilini am
ve koarak uzaklamt! Ama yine
de içimden bir ses; bunlara a ve i
imkân salam olsak acaba yine
böyle uygunsuz ilere yönelirler miydi, diye gelmeye balad…
KLS POSTASI
GÜNCEL
www.kilispostasi.com
Kilis’te Sebze ve Meyve Fiyatlar
El Yakyor
Kilis’te sebze ve meyve yatlarndaki anormal yükseli
sürerken, Kilisli vatandalar
çar-pazardan al-verie
para yetitiremiyorlar.
S
ebze ve meyve çeitlerinin
tamamnda meydana gelen
yat yükselii nedeniyle zor günler yaayan vatandalar, alveri için pazara çkmaya korktuklarn ifade ederken, yatlarn
çok yüksek olmasndan dolay
dert yanyorlar. Bir pazar torbasn doldurmak için astronomik
rakamlar ödemek zorunda kalan
vatandalar, eski günleri mumla
aradklarn ifade ediyorlar.
Taze soan 4 TL, sarmsak 5
TL, karnabahar 2,5 TL, Aye Kadn Fasulye 4,5 TL, elma 2,25
TL, Kilis havucu 1.5-2 TL, K
Kaba 2-2,5 TL, Marul 1,5 TL,
Turp 1-1,25, Salatalk 3,5-4 TL,
Kestane 7-8 TL, gibi yatlara satlan bu gibi sebze ve meyveler
vatandan mutfak masraarn
arttrrken, yatlarn nereye kadar yükselecei de merak konusu oluyor.
Kocahamam’n
Bacas Tütüyor
Yaplan restorasyon çalmalar
sonrasnda faaliyete geçen Tarihi Koca Hamam’nn bacas tütmeye devam ederken, souk k
mevsiminde Kilisli vatandalarn
hamama olan ilgilerinin artt
gözleniyor.
imdi Künefe’nin
TAM ZAMANI
Kilis’te souk
k aylarnda
bolca tüketilen künefe,
Kilisli vatandalarn en çok
yemeyi tercih ettii tatllar arasnda ilk srada yer alyor.
OCAK - MART 2012
Cumhuriyet Meydan’ndan
Killi Toprak Çkt
Kilis’te
Cumhuriyet
Meydan’ndaki
kaz
çalmalarnda meydana çkan küçük
çaptaki kil katman
ilgi çekerken, baz vatandalar bu topra
toplayarak
evlerine
götürüyorlar.
Çok katl otopark inaat için
kazlan alanda yerin yarm metre altnda meydana çkan 4–5
metre uzunluundaki killi toprak
katmannn, salkl olduu gerekçesiyle vatandalar tarafndan topland göze çarpyor.
Çok faydal olduu bilinen bu
topra toplayan vatandalar,
kili yknmak için kullanacaklarn ifade ederek, eskiden Kilis’te
hamamlarn önünde kil satldn hatrlatyorlar. Eskiden hamile kadnlara dahi yedirildii
bilinen ve kolayca dalp eriyen
bu killi topran genellikle banyo
da ampuan ve sabun yerine
geçtii de belirtiliyor.
Kilis’te Aaçlandrma Çalmalar Balatld
S
ouk k akamlarnda tatlclarda
scak scak servis edilen peynirli künefe, Kilislilerin hem damak tadna
hem de göz zevkine hitap ediyor. Malzeme
kalitesinin ön plana çkt künefe yapmnda, usta ellerin mahareti de künefeye ayr
bir tad katan etkenler arasnda yer alyor.
Konu ile ilgili bilgisine bavurduumuz
Mehmet usta, iyerinde hem çi kadayf
yaparken ayn zamanda çeit çeit künefeler de hazrlyor. K aylarnda künefeye
olan ilginin arttn ifade eden Mehmet
Usta, peynirli künefenin Kilisli vatandalar
tarafndan bolca tüketildiini belirtiyor.
Kilis’te Peynirli Künefenin kilosu 12 TL’den,
fstkl künefenin kilosu ise 18 TL’den sata
sunuluyor. Ayn zamanda evlerinde kendi
elleri ile künefe yapmak isteyen vatandalar için çi künefe de 3 TL’den satlyor.
Protokol Muhtarlarn
Sorunlarn Dinledi
Öretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantya Vali Yusuf Odaba, Kilis Belediye Bakan M. Abdi Bulut, Garnizon ve l
Jandarma Komutan Jandarma Albay Murat
Çolak, l Emniyet Müdürü Mehmet Akpnar, l
Özel dare Genel Sekreteri Mehmet Ali Erylmaz, daire amir ve müdürleri ile merkeze bal
köy ve mahalle muhtarlar katld.
Kilis Orman letme Müdürlüü tarafndan yaplan 2011 Yl Rehabilitasyon Projesi Aaçlandrma
çalmalar Merkez Acar
Danda balatld.
Balatlan aaçlandrma çalmalar projesine Vali Yusuf Odaba, Defterdar Bayram Yldz, l
Özel dare Genel Sekreteri M.Ali
Erylmaz, Orman letme Müdürü Köksal Kaya, l Genel Meclis
Bakan Metin Karaku, daire
amirleri ve vatandalar katld.
Orman letme Müdürü Köksal
Kaya proje ile ilgili yapt konumasnda “2011 yl rehabilitasyon
programnda olan Acar Da’nda
369 hektarlk olan sahada Kilis’te
ilk defa ekskavatörle çalma yapld. Ekskavatörle açlan çukurlara 30 bin adet tüplü fstkçam dan ile 2500 adet servi dikiminin
büyük bir bölümü yapld. Ayrca
ekskavatörle toprak ilemesi ya-
plamayan kayalk ve sarp yerlere ise 30 bin adet badem ekimi ve
3 bin adet akasya dikimi yaplarak toplamda 65 bin 500 adet dan
ekim ve dikimi gerçekletirilecektir.
Acar, Topda ve civar köylere i
imkân salanm olup, bunun yan
sra köylülerimiz arcla tevik
edilerek ekolojik denge korunup
sosyal ormanclk yerine getirilmi
olacaktr” dedi. Proje çalmalar
srasnda aaç dikimi yapan Vali
Odaba, her vatanda en az bir
dan dikmeye davet ettiini
belirterek “Doadaki canllarn
ve insanlarn daha salkl bir
ortamda yaayabilmeleri, hava
kirliliinin önüne geçilmesi, tabii
afetlerin ve erezyonun önlenmesi ile salkl bir doal dengenin
olumas için aaçlandrmaya
gerçek anlamda ihtiyaç duyulmaktadr. Aaçlandrma çalmalarmz daha geni alanlara
yaylarak sürecektir” dedi.
KLS POSTASI
GÜNCEL
OCAK - MART 2012
www.kilispostasi.com
VEFAT
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kilis’in düman igalinden
kurtuluunun 90. yl dönümü
stanbul’da cokuyla kutland. Kilis Kültür ve Dayanma
Dernei tarafndan organize
edilen gecede, Kilisliler türkülerle ve halk oyunlaryla
elendi.
Kaymakam Uçar, Havuzlu Bahçe
3’üncü Hudut Bölüünü Ziyaret Etti
Yürüttükleri görevlerinde ilçede emniyeti, asayii, kamu düzenini salamak ve korumak adna verdikleri
mücadele ile halkn huzur ve refah
içinde yaamalar için gece gündüz
demeden çalp, vatandalarn can
ve mal güvenlii’ni tehdit eden tüm
durumlarda göstermi olduklar özverili çalmalardan ötürü tüm Bölük
personeline teekkür eden Kaymakam Uçar, Elbeyli Kaymakaml
olarak ihtiyaç duyulan her konuda
askerlere destek olmaya hazr olduunu söyledi.
Elbeyli Kaymakam Meral Uçar, Havuzlu Bahçe 3’üncü
Hudut Bölük Komutanl’n ziyaret etti. Ziyarette komutan
ve askerlerle sohbet eden Kaymakam Uçar, snr güvenliinin önemine de deinerek, snr karakollarnda görev
yapan askerlerin kutsal ve zor bir görev yürüttüklerini ifade
ederek, tüm askerlere hayrl tezkereler diledi.
KASIM
HACI ABDURRAHMAN SAMANCI,
ZEYNEP ÇAKMAK, HOSTES AL
MAMOLU, EMEL ALICIOLU,
MELAHAT OYLUMLU, MAKBULE
KURTARAN, MAHMUT SEVNÇ,
AHMET
BERKSOY,
REMZYE
KENTMEN, FGEN ÖZCAN, DURAN
KAYA, ENEL BABEKLEYEN, SMAL YILMAZ, MEHMET SAMANCI,
AYYÜ TANGÜÇ, AO DEVE, MAN
MUSTAFA, MÜZEYYEN HALFA,
NAZLI CAN, HIDIR KILIÇ, HAYRETTN CAN, DURMU KARLI, TAHRE
YANLI, HALME GÜNAY, HASAN
ARSLAN, ÖMER MÜLHM, AHMET
ÖZGÜR, HATCE SEVM ARSLAN,
HALL POLAT, ERF AVCI, MEHMET KIRIK.
Gazeteci Nuri Günal
Vefat Etti
Kilis'in ilk gazetecilerinden birisi olan Nuri Günal, 96 yandayken Hatay’n Dörtyol ilçesinde hayatn kaybetti.
Kilis'te, uzun süre gazetecilik mesleini yaptktan sonra
emekli olan Nuri Günal,
Hatay'n Dörtyol ilçesinde yayordu. Geçirdii
bir rahatszlk sonucu
hayata gözlerini yuman
gazeteci Nuri Günal'n cenazesi,
klnan cenaze namaznn ardndan Dörtyol'da topraa verildi.
1954
ylnda
Genç
Kilis
Gazetesi'ni kuran Nuri Günal,
daha sonra 1961 ylnda Kent
Gazetesi'ni çkard. Kilis'te, gazetecilik adna devrim denecek
birçok baarya imza adan Nuri
Günal'n ölümü Kilis'te üzüntü ile
karland. Nuri Günal'n cenazesine Kilis'ten, çok sayda seveni ve yakn Dörtyol'a gitti. Kilis
Postas olarak merhuma Yüce
Allah’tan rahmet, kederli ailesine
ve yaknlarna basal dileriz.
ARALIK
FTNAT BÜYÜKÇAM, KEMAL KARABEKROLU, ZENEP KARAKU,
BERBER MAMO KILIÇOLU, FATMA DALI, AYYÜ SARIYILDIRIM,
HALL DEMR, MEHMET DEMR,
HAMDE BOYBEY, ZEYNEP ÇELEB, HANNAN TUFAN, UUR ABDÜSSELAMOLU, NURYE ÖZUCU, SABR VURAL, HACI MUSTAFA
CANBALOLU, HACI NAZMYE
BAYSAL, SEZGN KOKTAY, CLAL
GEÇÖL, ÜKRYE KÖSEOLU,
HSAN ERNMEZ, FATMA ASLAN,
NEVZAT CAN, BAHATTN DEMRBA, ÜKRYE GÜNDODU, BURHAN KURT, YAAR DEVECOLU,
MEHMET ACEMOULLARI, MEHMET ÖZTÜRK, MEHMET KIZAR,
HALL KARA, ALAADDN ÖZOUZ,
FLZ CULHA, GÜLSÜM GECEUYUMAZ, RET KOLTUKOLU,
AHMET CAN, MEHMET KIRDAR,
AHMET MÜLTEC, FEVZYE YGÜN, BAHATTN ÇELK, HAMD
ORAK, AHMET ORHAN ÖZOUL,
HATCE YGÜN, FATMA ÇELK,
ÖMER FARUK SARICA, HALL KARAPINAR, TAHR KEKEKOLU,
ZEKERYA ÖLMEZ, CUMA NAL,
MUSTAFA GÜMÜALAN, CEMAL
DEMR, HACI HANF YILDIRIM,
MUZAFFER EYGÜN,
Kilis Kültür ve Dayanma Dernei
Dr. Kepekçi’yi ziyaret etti.
Kilis Kültür ve Dayanma Dernei Bakan Nahsen Tuna, gazetemizin köe yazarlarndan Op.Dr.
Ahmet Hamdi Kepekçi’yi makamnda ziyaret etti.
Ziyarete katlanlar arasnda, Acun
Ilca’nn sunduu “Yetenek sizsiniz Türkiye” yarmasnda sahne
alan genç Rapçi Vedat Kazaz ve
aabeyi Ahmet Kazaz’ da vard.
Dr. Kepekçi Vedat Kazaz’n baarlarnn devamn dileyerek ziyaretleri için teekürlerini iletti.
EKM
NAHSAN NARN, KÖKER MEHMET HALMOLU, AYYÜ YILDIZ,
ÜKRÜ ERBA, AL KAFTANCI,
REAT ZEYTNOLU, BRAHM
HALL KAYA, MEHMET HANF KILINÇ, ZEKYE TOHUMCU, KADER
KURUNOLU, DURMU KARLI,
EMNE DEMRTÜRK, DURDU KARAKU, MEHMET EREN, MEHMET
NUR KARATA, EVKET UYUCU,
EHNAZ KARABUL, HALL YALÇIN, AL NHAT GÜLDALI, FDAN
KIRANLIOLU, AYYÜ YILDIZ.
KLS POSTASI
KLS AKTÜEL
www.kilispostasi.com
Mustafa Çobanolu
Kilis’te Hava Kirlilii
[email protected]
Dünya nüfusunun hzla artmasna
paralel olarak, artan enerji kullanm,
endüstrinin geliimi ve ehirlemeyle ortaya çkan hava kirlilii insan
sal ve dier canllar üzerinde
olumsuz etkiler yaratmaktadr.
Bugünlerde Kilis’te, her geçen gün
artan çevre sorunlarnn banda
gelen hava kirlilii, gelecein Kilis’ini
ciddi bir ekilde tehdit etmekte ve
Kilisli hemerilerimizi hava kirlilii
tehlikeleriyle kar karya brak-
maktadr. Hava kirlenmesi bilimsel
olarak, insan ve dier canllara zarar
verecek miktar ve süredeki kirleticilerin, atmosfere karmas olarak tanmlanmaktadr. nsan faktöründen
kaynaklanan hava kirliliinin nedenlerine ise ksaca bir bakalm:
nsan tarafndan oluturulan kaynaklardan oluan kirlilik, bulunan
bölgenin endüstriyel geliimi, nüfusu, ehirleme durumu gibi faktörlere bal olarak deiim gösterir.
OCAK - MART 2012
Ulam, Kat yaktlar, elektrik santralleri, endüstri, snma için kullanlan yaktlar ve endüstriyel ilemler
olarak da hava kirliliinin nedenlerini
sralayabiliriz.
imdi yukarda saydm bu maddelere baktmz zaman Kilis’teki
hava kirliinin tek bir nedenden kaynaklandn söyleyebiliriz.
KATI YAKITLAR
Son birkaç aydr Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde çalmalarma devam etmekteyim. Sanayi kaynakl
hava kirliliini göremiyoruz. Organize sanayiden Kilis ehir merkezine
baktmzda ehrin üzerinde bir sis
tabakas var hava kirliliinden kaynaklanan. Evet, Kilis’te ciddi boyutlara varan hava kirlilii görülmektedir.
Bunun en büyük nedeni ise evlerde
kullanlan kalitesiz kömürlerdir. Peki
diyecekiniz ki halkmz bu kirliliin
önüne geçmek için snmasn m?
Tabii ki snmak herkesin hakk…
Kilis’te kömür alm satm iiyle uraan birkaç kiiyle yaptm görümede, Kilis’e kalitesiz kömür
gelmediini
srarla
söylüyorlar.
Geriye bir seçenek kalyor. Sosyal
Yardmlama Vakf tarafndan dar
gelirli vatandalara datlan kömür.
Evet, gerçektende bu kömürlerin sk
kullanld kenar semtlerde gezdiiniz zaman hava kirliliinin boyutunu
görürsünüz. Devlet eliyle datld
için gerekli kontrollerde yaplamyor
ve halkmza kalitesiz kömürler datlarak hava kirliliine davetiye çkartlyor.
Kilis Valisi Yusuf Odaba’n talimatyla bu kalitesiz kömürleri toplatlaca yönünde duyumlar aldk. Umarz sayn valimiz bu konunun üzerine
gider ve Kilis’imiz, anne karnndaki
çocuklar dahi etkileyen hava kirlilii
tehlikesinden biran önce kurtulur.
50 yl akn süre Abdioyma Mahallemizin muhtarln yapm Bekçiba Kepekçi Ahmet’in olu, Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Kepekçi gençlik yllarnda Kilis ehri ile ilgili elde ettii tüm görsel bilgiyi arivinde tutan bir Kilis sevdals. Fotorafçmz 1920'li yllardan bu yana Kilis görüntülerini içeren koleksiyonunu yaknda Felhan Yaynevi tarafndan baslacak olan "Kilis Tarihi Fotoraar" eseri ile ölümsüzletirecek. Bu koleksiyondan birkaç eski Kilis fotorafn bu
saymzda sizlerle paylayoruz. Sayn Kepekçi’ye koleksiyonunu bizlere sunduu için Kilis Postas Ailesi olarak tüm Kilisliler adna teekkür ediyoruz.
Kilis Cumhuriyet Caddesi Kad Camii Önü - Nisan 1966
Kilis Mevlevihanesi 1964
Mehmet Kepekçi Koleksiyonu
Mehmet Kepekçi Koleksiyonu
Kilis Cumhuriyet Meydan - Atatürk Heykeli Açl Töreni - 28 Ekim 1964
Kilis Kurtulu (Kadn) Park ve Eski PTT Binas - 1964
Mehmet Kepekçi Koleksiyonu
Mehmet Kepekçi Koleksiyonu
KLS POSTASI
YAAM
OCAK - MART 2012
Yusuf YAKUT
srail komu mu olacak?
[email protected]
Yeni yla girdiimiz u günlerde yaananlara baklrsa, gerek siyasi ve
gerek ekonomi olarak geçtiimiz
seneyi arar olacaz. En uzun snr
komumuz Suriye ile yeni sorunlar
olacann sinyalleri geliyor.
“Öncü pnar snr kaps“ yanndaki on be yl önce “hac konaklama
yeri” olarak tespit edilen 315 hektarlk alanda hzl bir ekilde, geçici
yerleim yerleri hazrlanyor. Adnn
açklanmasn istemeyen bir yetkili
“burada iki senaryo konuuluyor…
1. Senaryo: Hatay da ki Suriyeli göçmenler buraya tanacak, gerekçesi
Hatay da fuhu patlamas olmu!
2:Suriye’den yeni bir on bin kiilik
göç ettirilerek! Buraya yerletirilip
tampon bölge oluturulacak, Dünya
kamuoyuna Esat zulmünden kaçan
Sünnilere yardm(!) ediliyor gösterilecek .” Bize göre ikinci senaryo uygulanacaa benziyor, zira Hatay’n
karsnda kalan Suriyeliler alevi,
Kilis’in karsndakiler ise Sünni,
Hatay da ki Alevileri yanlarna alamayanlar Kilislileri maa yapmak
düüncesindedirler.
Kilisli uyank olduunu bir kez daha
gösterip bu oyuna alet olmayacaktr.
Ekonomisinin büyük bir bölümünü
snr ticaretine yani, Suriye ye endeksleyen ehrimiz insanlarn daha
da zor günler bekliyor. ABD Projesi
olan BOP Büyük Ortadou Projesi
www.kilispostasi.com
Sünni-Alevi çatmasn devreye koyarak hedene ulamaya çalyor.
Esat’ yok etme plan klf deitirip
yeni planlar yaplyor.
Peki, Esat’n gitmesi kimin iine yarayacaktr? Elbette en çok sraillin
iine yarayacaktr, ondandr ki yeni
senaryolar hazrlanp güranlarn
eline veriyorlar. Araplarn en demokratik ülkesi Suriye’dir. Gözlemci
olarak gelenler, ya kraln ya da emirlerin temsilcileridir, bunlar Esat’a
demokrasi dersi verecekler! Buna
ancak gülünür. Irak ta bize komu
olan ABD, Esat’ saf d edip Suriye de bize srail i komu yapmaa
çalyor. Bunu yaparken de cübbeli,
sarkl, hacl, hocal insanlar kullanyor. Dört koldan saldrya geçen
srtlan sürüsü, her türlü oyuna sarlyorlar. Vatandan ödedii elektrik
paralaryla ayakta kalmaya çalan
TRT 1 de, bir programdaki Prof. “iileri cehenneme, Yahudi ve Hristiyanlar da cennete” koyma yetkisini
buluyor kendinde. Baka bir narl
Prof. Atatürkçü olmay hakaret sayyor kendine…
Ekranlarn “maallahç-inaallahç
“baka bir diyalogcusu da, süslü
boyal kzlar karsna alp, “evet
hocam, maallah- iyaallah” deyip
balarn emme basma tulumba
vazifesi yapan akirtleriyle “ya u
masum! Yahudileri Almanlar mahvettiler, yazk deimli adamlara neyse…” deyip devam ediyor.
Ülkemiz bu kadar iddetli, dini ve
milli duygularmza yaplan saldrlar, tarihinde rastlamamtr. Önceki
taarruzlar haçllar tarafndan olmutur, imdikiler ise haçlyla beraber
bizden görünenleri de yanlarna alm geliyorlar…
Prof. Dr. Haydar Ba Bey, on be yl
önce “dini ve milli bütünlüümüze
yönelik tehditler” isimli hem kitab ve
hem de iki gün süren sempozyumun
yllar sonra bugün nasl da hakl olduunu ortaya koymutur.
Lider o ki yllar sonras tehlikeleri
görüp, onun çk yollarn halkna
anlatandr. Görene göz, görmeyene
ne diyelim, Allah vatanmz, milletimizi ve bizleri deccal tnesinden
korusun.
Vali’den Depremzedelere Ziyaret
Vali Yusuf Odaba, Van’da
meydana gelen deprem
nedeniyle Kilis’e gelen ve
Öretmenevinde misar
edilen depremzede vatandalar ziyaret etti.
Vali Yusuf Odaba depremzede vatandalarla tek tek
ilgilenerek sorunlarn dinledi ve her türlü sorunlarnn giderileceini belirtti.
Vali Odaba depremzede
vatandalarla yapt konumasnda, “Hepinizin acsn
yüreimde hissediyor ve pay-
Yaz leri Müdürü
Abdülkadir Uur Kepekçi
0532 413 30 76
Kilis Temsilcisi
Selim BAYTÜRKMEN
0535 774 22 02
dare Yeri: Güven Mah. nönü Cad. 46/D
Güngören - STANBUL Tel: 0212 504 41 41
Bask: GÖKSU OFSET - Adres: Davutpaa
Cad. Eminta Kazm Dinçol San. Sitesi No: 81 /
27 - 35 - 34020 Topkap - STANBUL
Tel.: 0212 613 56 32 | 0535 429 78 40
abone olun
“gazeteniz kapnza gelsin”
0212 504 41 41
Yaynlarmzn tüm haklar KLS POSTASI’na aittir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Yazlarn
sorumluluu yazarlarna, ilanlarn sorumluluu ilan sahiplerine aittir. Gazetemiz il temsilcileri fahri olarak
görev yapmaktadr. Yaynlanan köe yazs ve haberin tüm haklar Felhan Yaynclk Reklamclk ve
Datm’a aittir. Kaynak gösterilerek kullanlabilir.
[email protected]
Kilis’in tannm i adamlarndan
Eran Otellerinin Sahibi ve Kilis Yardmlama Dernei Genel
Bakan Yardmcs. A. Mennan
Eranl, ölümün 2. yldönümünde Kilis Yardmlama Dernei
Genel Merkezinde anld.
layorum. Sabrl ve sakin
olmamz lazm. Bu Allah’tan
gelen bir afettir. Her eyde bir
hayr vardr, bu deprem olayn da hayra yormamz lazm.
Bir ayetimizde de buyrulduu
üzere ‘Olur ki siz bir eyden
holanmazsnz, hâlbuki hakknzda o bir hayrdr.” dedi.
FELHAN YAYINCILIK REKLAMCILIK ve DAITIM
3 AYLIK YEREL GAZETE
mtiyaz Sahibi ve Sorumlu
Yaz ileri Müdürü
Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi
0532 558 93 69
Kilisli adam Mennan Eranl
Ölümünün 2. ylnda anld.
| www.kilispostasi.com
REKLAMLARINIZ iÇiN
BiZi ARAYIN: 0532 558 93 69
Anma töreninde bir konuma yapan Kilis
Yardmlama Dernei Genel Bakan M.
Yahya Efe özetle unlar söyledi:
Anma töreninde bir konuma yapan Kilis Yardmlama Dernei Genel Bakan
M. Yahya Efe özetle unlar söyledi;
"Derneimizin
kurucularndan
Genel Bakan Yardmcmz A. Mennan
Eranl'y aramzdan ayran ölüm, tarih
sayfalarna ikinci yln da ekledi. Eranl, bizim gözümüzde medeni insann bir
simgesi idi. Yaratltan nazik, saygl,
samimi, insancl, her zaman saduyulu
ve iyi niyetli bir insan idi. Gençliinden
beklide çocukluundan beri olgun, olgunluun amaz kstas ile belirli; alçak
gönüllü, gösteriten holanmaz, sessiz
ancak coku dolu idi…
Kelimenin tam anlamyla dürüst, pazarlksz, ödün vermeyen, ba dik, kendisiyle tutarl, ölçülü, üstün ve hzl bir
zekâs vard. Çünkü o hayat üniversite-
sini bitirmiti. Çok sayda hizmet ödülü
alm bir vergi rekortmeni idi. akay çok
severdi. sterdi ki çevresi de, kendisi gibi
herkesle aklasn, bark, ahenk dolu,
sevgi dolu hogörü içinde olsun…
te rahmetli Mennan Eranl yürei
sevgi dolu yardmsever güzel bir insand. Her yl onun deerli katklaryla, Kilis
Yardmlama Dernei olarak, yüzlerce
yoksul aileye yardm yapma olanan
bulmutuk. Her fani gibi o da, deerli
evlatlar yetitirerek bu dünyadan göç
etti. Sa olsunlar evlatlar; Mehmet, Abdullah ve Aye’de derneimize yardmlarn esirgemiyorlar. Allah hayrlarn
kabul etsin.
Ölümünün ikinci ylnda, manevi huzurunda sayg ile eiliyorum. Mek
n Cennet olsun." dedi
KLS POSTASI
LÇELER
www.kilispostasi.com
Alaaddin Özkar
Kendim ettim kendim buldum!
[email protected]
Dünya corafyasna baktmzda
nerede kan zulüm gözya varsa o
ülkenin bir slam ülkesi olduunu görürsünüz zenginlerin fakirleri sömürdüü kapitalist sistemin ias etmesi
ile ülke kaynaklar bitiren emperyalist batl ülkeler gözlerini Müslüman
devletlere çevirdiler. Haçllarn üçü
bei le kargalar gibi çullandlar
Müslüman ülkelerine dün rakta afganistanda bugün cezayirde msrda
tunusta libyada öldürülen tecavüz
edilen mal yamalan hep Müslüman
Din kardelerimiz birbirine krdrlyor
ülkeler içerden kartrlyor televizyonda haberleri izliyorum Suriye de
Cuma namazndan sonra yaplan
gösterilerde 20 si güvenlik kuvvetlerinden olmak üzere 40 kiinin öldügünü olaylarn artarak devam ettigini
anlatlyor. göstericiler bu kadar güvenlik mensubunu öldürecek silah
nerden buluyor yunanistandada aylardr gösteriler oluyor vahi kapitalsizimin kskacndaki halk demokratik
hakkn aryor fakat ne hikmetse kimsenin burnu dahi kanamyor. Fakat
i Müslüman ülkesine geldii zaman
herkesin eli silahl kimisi devletini
ykmaya çalyor kimimside devletini korumaya batnn yerli taeronlarnn arkasna düen halk ise ileride
balarna geleceklerden habersiz
Bugün kendisine akan ülke zenginliinin yarn küresel güçlerin ve onun
bir avuç yerli taeronlarn olacan
bilmiyor. Oysa dün diktatör diye öldürdükleri kadda ktidar ele geçirdii 1969 ylnda ilk i olarak Libya
petrollerini yamalayan ABD ve ngiliz petrol irketlerini ülkeden uzaklatrmt. Petrol ve dogalgaz gelirlerini
devletletirdikten sonra bakn ülke
kaynaklarn nasl halkn hizmetine
sunmutu
*Libya’da evlerde kullanlan elektrik
bedava.
*Su ve doalgaz zorunlu ihtiyaç kapsamnda olduu için bedava.
*Libya’da eitim ve salk hizmetleri
bedava.
*Libya devleti, tüm hastalara ilac
hiçbir ücret talep etmeden veriyor.
*Benzinin litresi 20 Kuru, oysa
Türkiye’de 4,5 TL.
*Libya ulusal bankalar faiz almyor.
*Libya vatandalar hiçbir ekilde
Elbeyli’de Spor Yapalm Projesi
Açl Töreni Yapld
MKB Çok Programl Lise bahçesinde yaplan spor malzemesi datm törenine, Kaymakam
Meral Uçar, Özel dare Müdürü Muharrem Ceritliolu, Tarm
ve Hayvanclk Müdürü Ahmet
Saim Epik ile öretmenler ve
örenciler katld.
Proje kapsamnda, Elbeyli lçesinde bulunan çocuklarn ve gençlerin alacaklar spor eitimi ve yaplacak turnuva vastasyla sportif
faaliyetlere aktif katlmn tevik
etmek,çocuklarn ve gençlerin spor
faaliyetlerine aktif katlm için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini
çocuklarn ve gençlerin çeitli spor
dallarnda yetimelerine katk salamak yer alyor.
Proje Hede olarak Basketbol ,Voleybol ve Masatenisi spor dallarnda 30 kz 30 erkek örenciye Spor
eitimi vermek yer alrken, Spor
Eitimine katlan Örencilere 60
Eofman, 60 Spor Ayakkab, 60
Forma takm, 20 Basketbol topu,
Güvenli Yarnlar için
Polis ve Gençler Elele
Elbeyli Emniyet Amirlii’nin koordinatörlüünü yapt
”GÜVENL YARINLAR ÇN POLS VE GENÇLER ELELE”
projesinin ilk adm teakwando kursu ile atld.
Elbeyli lköretim Okulu spor
salonundaki teakwando Kursu açl törenine Kaymakam Meral UÇAR, lçe Emniyet Amiri Cuma TORAMAN,
lçe Milli Eitim Müdürü ah
Mehmet ÜNVANLI, lçe Halk
Eitim Merkezi Müdürü Orhan ÇAKMAK ve genç kursiyerler katld.
20 Voleybol topu, 300.Adet Masa
tenisi topu , 2 Adet masatenisi masas, 20 Adet tenis raketi, Voleybol
lesi ve basketbol lesi spor malzemeleri temin edildii belirtildi.
Kaymakam Meral Uçar, projenin
hazrlanmasnda Proje Koordinatörü Muharrem Ceritliolu’na ve proje ekibine teekkürlerini bildirdi.
OCAK - MART 2012
vergi ödemiyor.
* Libya dünyada borcu olmayan aksine alaca olan nadir ülkelerden biri.
* Libya’da arabalar fabrika çk yatna satlyor, nakliye bedellerini ise
devlet karlyor.
* Yurtdnda burslu okuyan örencilere Libya devleti iadesiz olarak aylk
4200 TL burs veriyor.
* Libya’da tüm üniversite mezunlar bir i bulana kadar maaa
balanyor.
* Libya’da evlenmek isteyen tüm çiftlere devlet 150 metrekarelik daire
veriyor.
* Libya’da istisnasz olarak her aile
aylk 750 Türk Liras yardm alyor.
* Petrol gelirlerinin yüzde 90’ Libya
halkna gidiyor.”
imdi ne olacak libyada yönetimi
ele geçiren ulusal güçbirligi petrolün
yüzde 35 ini Franszlara verdi bile
geri kalanlar ABD ngiltere ve dierlerine gidecek Libyallar kendim ettim
kendim buldum diyecek artk ama i
iten geçmi olacak
KLS POSTASI
SALIK
OCAK - MART 2012
www.kilispostasi.com
Bitkisel Destek Ürünleri Sektöründe Türkiye’nin önde gelen ismi
KBARLI’DAN KAMUOYUNA ÖNEML DUYURU:
K
ibarl Panax bata olmak üzere
datmn yaptmz bitkisel
destek ürünlerimizin tamam,
ilgili bakanlklardan onlarca onay ve
ruhsat almtr.
Bugüne kadar yüzbinlerce vatandamz, kullandklar ‘Kibarl Panax’
ve dier bitkisel destek ürünlerimizden büyük fayda gördüklerini ifade
etmektedirler. Bu fayda sebebiyledir
ki, maeri vicdanda bütün bitkisel ürünlerimizin, insanmz için faydal bitkisel
destek ürünü olduu kanaat ve karar
olumutur. Kibarl Doal Salk Ürünleri, Türkiye’de bitkisel destek alannda adeta bir çr açmtr.
Yüce Milletimiz ve insanlk, Kibarl
Panax ve dier bitkisel ürünlerinden gördüü faydaya ahittir.
Bu büyük oluu ve bitkisel çr hazmedemeyenler, önce çok sayda taklit
ve sahte Panax’lar üreterek bata ‘Kibarl Panax’ olmak ve bize ait bitkisel
ürünlerin önünü kesmeye çalmlardr. ‘Kibarl Doal Salk Ürünleri’
olarak, bu taklit ve sahte ürünlerin hukuken takipçisi olduk. Mahkeme kararyla binlerce sahte ve taklit ürünü piyasadan toplatmay baardk.
Sahte ve taklit ürünlerle Kibarl’nn
önünü kesemeyenler, Clavis markal
ürünlerimizin tamam Salk Bakanl
karar ile toplatlyormu algsn toplumda oluturmaya çalmaktadrlar.
Salk Bakanlnn Kibarl Panax ve
Clavis ürünlerinin salk açsndan
tehlike oluturduu gerekçesi ile ald bir toplatma karar yoktur. Salk Bakanl tarafndan verilen karar,
Kibarl ürünlerinin satnn durdurulmas deil, reklamlarda endikasyon
belirtilerek sat yaplmasnn engellenmesidir. Söz konusu reklam tarznn da Kibarl’ya ait olmad herkes
tarafndan bilinmektedir. ‘Kibarl Doal
Salk Ürünleri’ olarak, bu söz konusu reklam tarznn da takipçisi olduk
ve bütün mecralardan bu reklamlar kaldrttk. Yani, özü itibariyle karar;
sahte ve endikasyon içeren ürünlerin
toplatlmas iken, yorum hatas yaplarak, Clavis markal ürünler toplatlyor
eklinde servis yaplm ve kamuoyu
yanl bilgilendirilmitir.
Kibarl Panax ve Clavis markasyla
halka sunduumuz ürünler, mevzuata uygun olarak üretilen bakanlk
onayl, ruhsatl gda takviyeleridir,
baka bir deyile bitkisel destek ürünüdür. Bu ürünlerin, belirli hastalk-
Mehmet Galip Akda
Bu Sap, Bu Saman!
[email protected]
“Sapla saman birbirine karm”
atasözü nasl da u yaadmz, izlediimiz olaylar izahta tam da karln buluyor.
Dost kim düman kim? Birlemi
Milletler mi, Suriye mi? Belli deil.
Hangisi Doru, hangisi yanl?
ABD’nin söyledikleri mi , TV Kanallarndan duyduklarmz m? Bilemiyoruz.
Kim güvenilir, kim hain? Hilary Clinton m, Bear Esad m Ahmet Davutolu mu ? Onu anlayabilmek zaten
imkânsz.
Kim gerçeklerin peinde, kim yalanlarn? Türkiye’deki taklitçi Medya m
El-cezire mi? Bilene ak olsun.
Hangisi emin belde, güvenilir
mekân? Beyaz Saray m , amdaki
Emeviye Camisi mi?
unu net olarak söyleyebilirim ki
ülkemizde ve ülke corafyamz et-
rafnda cereyan eden vakalar pek
hayra alamet deiller.
2004 ylnda Fas’ta ABD Dileri
Bakan Colin Powel Bakanlnda
düzenlenen Ortadou Ülkeleri D
leri Bakanlar toplants aslnda u
anda Arap Bahar diye adlandrlan
gelimelerin çok önceden habercisi idi. Sam Amca, pahal ve ar
derecede insan mahviyetine sebep
olan dardan müdahale anlayn
terk ediyor. Onun yerine satn alnan
taeronlar vastas ile az maliyetli
ve kendini perde arkasna gizlemi
bir ekilde ülkelerin kendi içlerinden
olaylar tetikliyor.
1970’li yllarda Asala terör örgütü
diplomatlarmz hedef alan terör eylemleri gerçekletirmiti.
ABD Afganistan, Pakistan corafyasna yerlemesine sebep olarak Suudi Arabistan ve Güney Afrika’daki
lar tedavi ediyor iddiasyla tantm
yaplamaz. Baz yazl ve görsel
yayn organlarnda bu iddialarla tantm yapan, ürünlerimizin sahtesini
halkmza satmaya çalan sahteci ve taklitçilerle mücadele etmek,
endikasyon bildiren, sahte ve taklit
ürünlerin toplanmas için Salk Bakanl ile ibirlii içinde olacamz
Salk Bakanlna bildirdik. Bu durumu, kamuoyu ile de paylayoruz.
Sonuç olarak, endikasyon bildirilmeden ‘Kibarl Clavis’ markal orjinal ürünlerimizin sat tamamen
serbesttir. Biz, yasalara uygun üretim
ve sat yapmaktayz.
Kibarl Doal Salk Ürünleri olarak,
bata ‘Kibarl Panax’ olmak üzere
tüm ürünlerimiz ilgili bakanlklardan onlarca onay ve ruhsat bulunan, faydas, güvenirlilii ve içeriindeki maddeleri tescilli olan bu
ürünlerimizi deerli halkmza ve insanla sunmaya devam edeceiz.
Bizim ürünlerimize teveccüh gösteren
yüzbinlerce insanmza ve ürünlerimizi
yasal mevzuat çerçevesinde müterilerimize ulatran yetkili bayilerimize
teekkürlerimizi arz ederiz. Kamuoyuna saygyla duyururuz.
Büyükelçiliklerine yaplan saldrlar
göstermiti. Geçmite yaplan Askeri harekâtlarn, yaplan igaller hep
Büyükelçiliklere veya konsolosluklara yaplan saldrlarn arkasndan
tertip edilmitir. Oyunun eklinde
bir deiiklik yoktur. Ürdün , Fas ,
Cezayir , Libya ve Arap Baharnn
(Bilinen Adyla) gerçeklemesi umut
edilen yerler Peygamber Efendimiz
(SAV)’in ahir zamanda gerçekleeceini haber verdii tnelerin yaand veya yaanaca corafyalardr.
En çok da Milli Görü ekolü müntesiplerinin bildii ve azlarna sakz
olan yatmalar kalkmalar Siyonizm
kartl ve ABD dümanl olan (?)
bu terminoloji yerini çoktan yeil terminolojiye brakm durumda. Gelsin yeil kâtlar gerisi Kasmpaa…
imdi bu kesimin hal ve hareketleri
ile varolu kirlerini etmesi baka bir
ahir zaman tnesi olsa gerek.
Genel deerlendirmeden sonra gelelim Suriye’deki Türk Büyükelçiliklerine ve konsolosluklarna yaplan
saldrlarn anlam ve hedene:
1- Suriye’deki Türk Büyükelçiliklerine ve konsolosluklarna yaplan saldrlar kim gerçekletirmi olabilir?
Suriye Rejim Yanllar m, Muhalier
mi, Soros Dolarlar ile nanse edilen
Piyasada
PANAX
ad
altnda satlan
Klavis Panax
ile ilgimiz yoktur. Bu ürün
kesinlikle MUSTAFA ERASLAN
'a ait deildir. Panax kullanan
müterilerimizi arayp; "sizi özel
kampanya 2 kutu panax 89 tl
veya indirimli ürün" gibi gerçek
d söylemler ile ürün satmaya
çalan bu rmalarla hukuki sürecimiz balamtr. Lütfen salnz için Mustafa ERASLAN
'a ait ürünleri tercih edin. kamu
oyuna sayg ile duyurulur.
ORJNAL PANAX
ve dier Dr. Mustafa Eraslan
ürünlerini güvenle satn alabileceiniz baz web adresleri
www.istedim.com
www.felhansifa.com
www.dogaldeva.com
www.kibarlibitkiselurunler.com
www.doktorunuzburada.com
çapulcular m?
2- Suriye’nin yalnzlatrlmas ve
Askeri Müdahale konusunda son
aamaya gelinmitir. Aksi halde bar ve demokrasi Irak’a geldii gibi
Suriye ve ran’a geldikten sonra
Türkiye’ye de mi gelecektir?
3- Suriye’deki Türk Büyükelçiliine
ve konsolosluklarna yaplan saldrlarn Bear Esad yanllar m yoksa
Rejim Muhalieri tarafndan gerçekletirildii konusunda T.C.Dileri
Bakanl’nn ald Resmi bir istihbarat bilgisi var mdr?
4- Suriye’deki Türk Büyükelçiliine
ve konsolosluklarna yaplan saldrlarn devlet düzeyinde cevab Suriyeli Muhalieri Hemen toplantya
çararak Resmi temsilcilik açabilecekleri konusunda T.C.Dileri
Kanal ile izin verileceini ifa etmek
midir?
5- T.C. Dileri Bakan ile Suriyeli
muhalier ile yaplan toplant niçin
gizli yaplmtr?
6- Yöneticilerimiz söz de Arap baharn yaayan ülkelerin yöneticilerinin
bana gelen felaketlerin eninde sonunda kendi balarna gelmesinden
korktuklar için mi bu ABD’den daha
fazla bar ve demokrasi havarisi
kesilmektedirler?
imdi söyleyin bakalm hangisi sap
hangisi saman?
KLS POSTASI
www.kilispostasi.com
SALIK
OCAK - MART 2012
l Salk Müdürlüü’nde
Görev Teslimi
Kilis’te 6 yldr l Salk Müdürlüü
görevini yürüten Dr. Turgay Happani, yerine atanan Uzm. Dr. Yemliha
Aksoy’a görevini devretti.
Geçtiimiz günlerde Kilis l Salk Müdürlüü görevinden Çorum l Salk Müdürlüü görevine atanan
Dr. Turgay Happani, Gaziantep l Salk Müdürü
Uzm. Dr. Yemliha Aksoy’a makamn devretti. Kilis
Postas olarak her iki müdürümüze imdiden sonraki
görevlerinde baarlar dileriz.
Ailenizin
Televizyonu
Turksat 3A Frekans=12729
Sembol=30000 FEC=5/6 Polarizasyon=Yatay (H)
D-SMART 143. Kanal’da
Digiturk 67. Kanal’da
ve Tivibu’da
www.meltemtv.com.tr
KLS POSTASI
DI POLTKA
OCAK - MART 2012
10 bin kiilik bir konteyner kent kuruluyor
Kilis’e ve buraya 8 ile 10 bin kadar
Suriyeli göçmen Hatay’da mevcut
yerlerinden ar k artlar
bahane gösterilerek
Kilis’e tanacaklar.
Mülteci Kamplarnn Sosyopolitik
Mülteci Kamplarnn
Etkisi
Sosyopolitik Etkisi
G
elelim bu mülteci kampnn
Kilis’e tanacak olmas konusuna! Mevcut bir kamp
varken, onca zahmete girilip, ciddi bir paraya mal olacak yeni bir
mülteci kampnn Kilis’e kurulacak
olmas herkesin cevabn merak
ettii sorular arasnda bulunuyor.
Türkiye’ye ne sebeple geldikleri
henüz tam netlemeyen bu Suriyeli mültecilerin beklentileri nelerdir?
Geridönecekler
Dönecekler
mi dönmeGeri
mi yoksa
yecekler
Yoksa mi?
Dönmeyecekler mi?
Bilindii üzere mülteci kamplar bulunduklar ehir ve ülkelere ciddi bir
yük ve sorumluluk yükler. Tatil köyü
rahatlnda olmayan bu tür kamplarn insani yardm örgütlerinin temsilcileri, insan haklar savunucular
tarafndan sklkla ziyaret edildii
ve ertesinde yeni taleplerin ortaya
çkt herkesin bilgisi dahilindedir.
Bata salk olmak üzere, barnma
ve dier insani ihtiyaçlarn karlanmas noktasnda ciddi sorumluluk ve
basklarn Kilis’in üzerinde dolaacak
olmas, ehre art bir yük getirecektir.
Dahas mültecilerin Hatay’da bugüne
kadar mevcut duruma art olarak çeitli istek ve taleplerde bulunduklar
da söylentiler arasnda yer alyor.
Suriyeli
Göçmenler
Ne Kadar KaSuriyeli
Göçmenler
lr?
Ne Kadar Kalr?
Bu mültecilerin zaman içerisinde
Türkiye’den snma ve vatandalk talep etmeyeceklerini kimse garanti edemez. 70 bin nüfusa sahip
Kilis’in sosyal ve kültürel kimyasnn imdilik 10 bin olan bu Suriyeli
mülteci nüfusu ile ne gibi bir deiim ve bozulmaya urayabilecei
ihtimali, Kilislilerin düünmesi gereken önemli bir olgudur. Bu kampa
www.kilispostasi.com
H
Hatay’n
göçmenler konusunda eski
b
bir dosyas bulunuyor. O da Kenan
E
Evren döneminde 40 bin Afgan mülte
tecinin Antakya’ya yerletirildii ve
o
onlara arazi ve ev verildii biliniyor.
S
Suriye’deki olaylar yeni yeni olum
maya balarken on binlerce insann
m
mülteci kampna hücum etmesi aklla
larda elbette soru iaretleri brakyor.
yerleecek olan mültecilerden bazlarnn T.C. vatanda olmak arzusu ile uzun süre mülteci kampnda
kalmay göze alabilecekleri de konunun uzmanlar tarafndan açk bir
ekilde ifade ediliyor. 10 bin kiilik
mülteci nüfusuna sadece ekonomik
getirisi için müsaade etmek veya
kabullenmek çok saf bir yaklam
olacaktr. Suriye ile snr ticareti
konusunda ciddi zararlara urayan
Kilis’in, bu tür ksr ve genele yaylmayacak olan bir ekonomik girdi ile
mutlu olmas elbette beklenmez. Bir
snr kenti olan ve snr kenti olmann nimetlerinden bu zamana kadar
yeterli fayday göremeyen Kilis’in bu
tür avuntularla vakit kaybetmesi beklenemez. Kilis esnaf bu iten fayda
görür zihniyeti ise toptan bir yanl
anlaytr. Yani mültecilerin çeitli ihtiyaçlar Kilis esnaf tarafndan ortaklaa m karlanacak? lerin bu ekilde
yürümediini görmemiz için bamza
gelmesi gerekmiyor sanrm. Çeitli
azlarn ifade ettii üzere esnafn ve
halkn fayda görecei kadar kymet
arz eden bir mülteci kampn Hatay
ve çevre illerimiz neden istemediler?
Kilis
Suriye’yi
Kaybetmek stemiKilis
Suriye’yi
yor
Kaybetmek stemiyor
Kilis’te halk arasnda yaygn düünce
mülteci kampnn Kilis’e kurulmamas noktasnda birleirken, vatandalar Hatay’daki mevcut kampn niçin
Kilis’e tandn da tartma konusu
yapyorlar. Suriye ve bata Halep ile
ciddi insani ve ticari ilikilere sahip Kilis ve Kilisliler, bir mülteci kampnn bu
durumu zedeleyeceine kesin gözü
ile bakyorlar. Akrabalk düzeyinde
derin ilikileri olan Kilisliler ise Suriye
ile iplerin koparlmasna iin bandan
bu yana iyi bakmazken, akrabalarnn
bulunduu bir ülke ile düman olunmasna pek raz deiller.
Sonuç olarak Kilis’te bir mülteci kampnn varlndan çok, Kilisliler kendilerine ve ehirlerine has problem ve
skntlarn çözüm bulmasn bekliyorlar. Kilis’in çözüm bekleyen sorunlarna yenilerini katmak, ehrin ekonomik, sosyal ve kültürel geliimine
darbe vuracaktr.
Selim Baytürkmen
(Kilis Postas Aratrma Grubu)
KLS POSTASI
DI POLTKA
www.kilispostasi.com
OCAK - MART 2012
Suriye Türkiye icin girdap olabilir
S
uriye’nin Arap Birlii üyelii
askya alnd halde, Arap
Birlii’nin gözlemcilerini ülkeye kabul etmitir. Bu Esad yönetiminin kendine güvendiinin ve bar yanls olduunun göstergesidir.
Türkiye, u andaki icraatlar ile hilafet zamanndaki gibi Arap - slam
corafyasna ba olacann planlarn yapsa da, bölge insannn deien yaps bunu engellemektedir.
Arap - slam dünyas, gelinen noktada da kendi adamn kabul etmemektedir. Bölgedeki slam itikad
üzerinde de ciddi tahribatlar yaplmtr. Bu toplumun Türkiye’yi ba
kabul etmesine imkan yoktur.
Rusya’dan sonra Irak da yapt
açklama ile Suriye’nin yannda
yer aldn gösterdi. Irak’n Bear
Esad’n yannda yer almasnn tek
sebebi de Türkiye’nin önünü tkamak içindir.
Prof.Dr. Haydar BA
Yeni Osmanlclk ad altnda slam
dünyasnda ba olmaya soyunmak
niyetinde olanlar bir rüya peinde
olmasnlar! Bugün dünya kendi ç-
Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi
Yakn Hedef: Mezhep Çatmas
[email protected]
Uzun süre yanda medya tarafndan
alim bir zat olarak kamuoyuna lanse
edildi. Boyal basn yaynn bu haline
pek de alkn deildik. Sürekli bekledik, altndan bir çapanolu çkacak
diye. Çok gecikmedi. Doum gerçekleti sözde din adna ama özde din
ile ilgisi olmayan açklamalar zuhur
etmeye balad.
“Suriye’deki zulme kar, Suriye askeri ile savamak caizdir, ran Suriye’nin
yannda yer alrsa o da bu kapsamdadr. Zaten iiler tarih boyunca hep
Ehl-i Sünnet ile savat. Zaten onlarn
kblesi Kerbela’dr” eklinde safsatalar ortada dolamaya balad. Bu görü kamuoyu ile paylalr oldu.
Beklenen etki ortaya çkmam olacak
ki, yeni bir çk daha yapld. Bu defa
son dönem her frsatta öne çkartlan bir akademisyenin açklamasyla
kamuoyu dalgalanmaya balad. Din
adamnn yapt konuma daha çok
d politikay dizayn etmeye dönük idi.
Ancak bu defa iç politikay da etkileyecek açklamalarn geldiini görüyoruz. ifadeleri hep birlikte okuyalm. “
imdi bir insann ii olmas Hristiyan
olmasndan kötü, çünkü Hristiyan nihayetinde ehli kitaptr; üç dinden bir
tanesindendir. Allah onu selamete de
erdirebilir, belki cennete de koyabilir.
ii ise sapknlk var orada dini bozmaya çalmak var”
Herkesin bildii gibi Ayet-i Kerimede Hristiyanlar hakknda, sa Allah’n
olu dedikleri için kar olduklarn, Allah üç ilahtan biridir dediklerini ve kâr
olduklarn; Yahudiler hakknda ise
Üzeyr Allah’n olu dedikleri için kar
olduklar buyrulmaktadr. Bu anlamda
pek çok ayeti kerime de vardr. Necran
Hristiyanlar ile ilgili hadisi erifte u
üç eyden dolay Hristiyanlarn kar
olduklar ifade edilmektedir. 1-Allah’n
çocuu var sözü, 2-Domuz eti yemeleri, 3-Haça tapmalar. Peki, imdiki
Hristiyanlar da bunlar yapmyor mu?
el cevap: evet aynen yapyorlar. Asrlardan beri bilinen budur. Ancak son
dönemde Kuran- Kerime, hadisi eriere ramen dinimiz slam’a kar
açktan bir taarruz vardr.
Devletimizin bekasna, milletimizin
birliine ve varlna kar atlan bu
bombalar iyi tanmak gerekir. Her
karlarn ve kendi insann kabul
eder bir noktaya geldi. Böyle bir
dünyada kendi insannn ihtiyaçlarna cevap veremeyenlerin hali, “himmete muhtaç olann himmet etmesi
gibi bir ey” olabilir.
Suriye, olduu gibi kabul edilmeli, Esad ile beraber iyi geçinip dost
ve kardelik yolu ile geçmite olduu gibi gönüllerini kazanp, bir ve
beraber olmaldr. Bilhassa Bear
Esad’n ilk gününden bu ana kadar
Türkiye ile bir hesaplamaya girdiini hiç kimse iddia edemez.
Reva mdr ki, geldii günden bu tarafa bizimle kardeçe geçinenlerin
bize kar duyduu yaknlklar terk
edip, Haçl Batnn emir ve talimatlar ile Suriye ile ilikilerimizi onlarn
istedii istikamette sürdürelim.
Kaynaklarn bitiren Batnn artk gözü slam dünyasndadr.Bu
kaynaklar Suriye’dedir, ran’dadr,
Türkiye’dedir, topyekun slam dünyasndadr. Bugün Suriye’nin hallini
düünenler, yarn sray Türkiye’ye
getireceklerdir. Irak igalinden son-
bir sözün içerdii mesaj ve varlmak
istenen yol haritasnn iyi bilinmesi
gerekir. Bu bölücü açklamalara cevap saadetinde güya ia adna konuan önder kabul edilen zevatn
durduk yere “Ortadou’da yaanan
gelimeler hakknda “batllar bu gelimelerin adn Arap Bahar koydu.
Biz ise buna ‘slami uyan’ demek
zorundayz” demesi çok manidardr.
slam ülkeleri paramparça oluyor. Halkn birlii bozuluyor, kaynaklar batl
devletlerin eline geçiyor, Amerikan
bayraklar etrafta arz- endam ediyor,
balarnda bombalar uçuuyor, adam
kalkyor “bu slami uyantr” diyor.
Yaplanlar slam’n içinde gösterenler
de bilerek yada bilmeyerek ayn projenin piyonudur. Her üç açklama da
birbirinin mütemmimidir. Her birisi bir
baka toplum kesimine yönelik olsa
da hedef ayndr. yi polis – kötü polis
oyununu bilirsiniz. Birisi kötü yüzüyle
konuurken, dieri dost yüzüyle size
yaklar. Aslnda karnzdaki tek kiiden ibarettir.
Osmanl hinterlandnda batllar tarafndan uzun zamandan beri bir igal
projesi devam etmektedir. Batl kavram dönemine göre deiiklik gösterse de bu ngiltere’dir, Fransa’dr,
Amerika’dr. Bu projenin ad dönemine
göre Haçl seferidir, ark Projesidir,
Büyük Ortadou Projesidir. Gayeleri,
Anadolu topraklarndan, Avrupa topraklarndan Müslüman Türkü söküp
atmaktr. Proje açk Müslümanla baa
çkamayan emperyalist güçler, bizzat
slam dini ile uramaktadr. Radikal
ra baa geçen kukla yönetimlerin
ABD yanls olduu bilinmektedir.
Irak’n, Suriye yannda tavr almas, zengin petrol kaynaklarna sahip
olan corafyay Türkiye’ye brakmak istemeyen ABD’nin tavrdr aslnda. Demek ki, ABD Irak vastas
ile hem kaynaklara ulaacak, hem
de Ortadou’da ba olmak isteyen
Türkiye’ye ba kaldracaktr.
ABD’nin iki numaral adam Biden,
Türkiye - ran ilikileri konusunda
da talimat verdi: “Türkiye sadece
Suriye ye deil, ran’a kar da tavr
almaldr.”
ABD’nin maksad, topyekun slam
dünyas ile Türkiye yi kar karya
getirmek, bu bölgede ayakta kalabilmesini zor duruma sokabilmektir.
Malumdur ki, ABD’nin BOP projesinde 22. kurban Türkiye’dir. Ve
Türkiye’nin eliyle yapt bu çalmalar buna da hazrlktr.
Akln yolu birdir. Bize düen vazife bu corafya da Müslüman millet
ve devletlerle bir ve beraber olarak
kardeçe geçinmektir.
slam ile Müslümanlar ekillendirmee çalan bat, Ilml slam projesi ile
de slam’ tahrip etmee çalmaktadr.
mann art Lailahe illallah Muhammed Resullullah’tr. Allah’n birliine
ve Hz. Muhammed’in Allah’n Resulu
olduuna iman edeceksiniz. Bu iman
Kuran’n emrettii tarzda olacak peygamberimizin yaad tarzda olacak.
Temel itikad kural bu. Sen kalkacaksn Allah ve peygamberimize iman
eden, hem de Ayet-i Kerimenin emri
gerei Ehl-i Beyt’e bal olan ia’y
Hristiyan’la mukayese edeceksin.
Hem de daha kötü diyeceksin. Bunun
yenilir yutulur hiçbir taraf yoktur.
Proje açk ve nettir.
Prof. Dr. Haydar Ba Bey, 1990 l yllardan beri dini bütünlüümüzün, milli
bütünlüümüzün teminat olduunu
defaten ifade etmektedir. Geçtiimiz
yln sonlarnda, yine Prof.Dr.Haydar
Ba bey tarafndan öncülük yaplarak tertiplenen Uluslararas Ehl-i Beyt
sempozyumu tarihi bir dönemeç olmutur. Ehl-i Beytin kim olduunu bu
anlamda Sünni – ii, Alevi, Caferiliin
ne olduunu kamuoyu da örenmi
oldu. Sempozyumun zamanlamas
konusunda Sayn Hocamz sempozyumun bir an önce tertiplenmesini
istediler. unu ifade ediyorlard “Korkarm ki, slam aleminde Sünni – ii
çatmasn atelemek istiyorlar. Bunun önüne geçmeliyiz” diyorlard.
Bütün bu gelimeler nda ülkemizde ve bölgemizde yaanan hadiselerin varlk – yokluk mücadelesi olduu
çok net görülmelidir.
KLS POSTASI
OCAK - MART 2012
DI POLTKA
www.kilispostasi.com
TÜRKiYE’NiN
DI POLiTiKASINA
SURiYE PENCERESiNDEN
DEERLENDiRiLMESi
Bölgemizdeki
gelimeleri
deerlendirmek
için
Bölgemizdeki gelimeleri deeryapmamz
telendirmek için gereken
yapmamz gereken temel
tespitlervardr.
vardr. Kilis
mel
tespitler
Postas Aratrma Grubu
Türkiye’nin D Politikasn
masaya yatrd.
1
2
3
Emperyalist batya ait olan
ark projesi ile Müslüman
Türkün Anadolu ve Avrupa
topraklarndan sökülüp atlmas hedeenmektedir.
Büyük Ortadou Projesi
kapsamnda
Amerika’nn
igal planlar uygulamaya
balanmtr.
Dünyadaki siyasi gelimelerin arkasndaki dini olgular
da ihmal etmemek gerekir.
Bölgemizde yaanan okyanus ötesinden planlanan ve
bütün bölgemizi atee veren bu çapta bir saldrnn
da arkasnda dini gerekçeler vardr.
Hatrlanaca üzere, ABD Bakan Bush tarafndan on yl
önce 2001 de kiz Kule saldrs
sonras yeni bir Haçl Seferi
balatlmt. Evangelist’ler
tarafndan Armageddon’a
(kyamet savana) hazrlk
yaplmaktadr.
Evangelistler’e göre, kyamet koullarndan birisi, Mescid-i Aksa’nn
yerine Süleyman
Tapna’nn inas ve srail’in
vaat
edilmi
topraklara
kavumasdr. Bu süreç
Bush döneminde aktif olarak
balatlmtr. Obama’nn baa
gelmesi de bir tesadüf deildir.
Obama’nn Afrika kökenli ve
dede tarafnn Müslüman olmas
ve isminin Hüseyin olmas, kendisinin Hristiyan olmas bu ve
bunun gibi sfatlarn hiçbirisi tesadüf deildir. Obama’nn baa
gelmesi yeni dönemde slam
ülkeleri üzerinde Amerikan derin
devletinin hesaplar olduunun
da en büyük iaretiydi. Burada
dikkat çekmek istediimiz udur.
Her ülke ve inanç mensubu ait
olduu yere göre plan ve icraat
ortaya koyacaktr. Ac olan udur
ki, bölgemizde ki bu igal sürecinde Türkler, tarihinde ilk defa
igalcinin yannda yer alm,
Her ülke ve inanç mensubu ait olduu yere
ait plan ve icraat ortaya koyacaktr. Ac olan
udur ki, bölgemizde
ki bu igal sürecinde
Türkler tarihinde ilk
defa igalcinin yannda yer alm haçlnn
safnda Müslüman’a
namlu dorultulmutur.
Haçlnn safnda Müslüman’a
namlu dorultmutur.
4. slam ülkeleri içerisinde baa
oynayan Türkiye ve ran’n kar
karya getirilmesi hedeenmektedir. Her iki ülke de ayet milli
duru sergilerlerse Amerika’nn
hedeerine kar bir engel tekil
edecektir. Emperyalist güçlere
göre, bu iki güç birbirini pasize
etmelidir.
5. ii - Sünni çatmasnn bütün slam
corafyasna yaylmas istenmektedir. Son günlerde bölgemiz üzerinde oynanan oyun ii Sünni kamplamas üzerine bina
edilmektedir. Arap bahar süreci
de bu zemin üzerine kaydrlmaktadr.
6. Suriye’deki hadiseler balar
balamaz mülteciler Hatay’a
akn ediyor. Bazlar geri dönüyor. Kalan say 8 bin civarnda.
Bu insanlar imdi Kilis ilimize
getirilmek isteniyor. Kilis terörün
zemin bulamad bir snr ilimiz.
Sünni bir nüfusa sahip ve devletine bal bir halk kesimi yayor.
Kilis’e mülteci çadrlar kurmann
sonucunda Kilis’e terörün bulamas da söz konusu olabilecektir. Kilis’in, Arz Mev’ud topraklar
içerisinde gösterildii de unutulmamaldr.
Mülteci kampnda kimler vardr
KLS POSTASI
www.kilispostasi.com
ve kimler gelecektir?
Basna da yansd ekilde Amerikan istihbaratnn bu insanlarla ilikisi hangi boyuttadr?
Suriye ve Türkiye arasnda geliecek hadiselerde, mülteci kampna
hangi misyon yüklenmitir?
Bu sorulara verilebilecek hiçbir cevap milli menfaatlerimizle örtümemektedir. Kampn Kilis’e getirilmesi
konusunda ifade edilen kamptaki
mültecilerin Sünni olmasdr. Hatayllarn çounlukla Alevi olmalarndan
dolay birçok masrafa katlanlarak
halk Sünni olan ve Halep’e kadar
Türkmenlerin youn olarak yaadklar bölgeye komu olan Kilis operasyon bölgesi olarak seçilmitir.
AKP’li vekillere ve hükümetin sesine
kulak verdiimizde duyduumuz ifade “mültecilerin gelmesiyle esnafn
i hacminin artacadr”. Bu yalana
kargalar bile güler. Bir kere, Suriye
ile girdiimiz bu süreçte tek tara
ambargo konarak ticari menfaatlerimiz elimizin tersiyle itilmitir. Söz
konusu olan bu ticaret hacmi 5 milyar dolardr. kincisi, binlerce Kilisli
snr ticareti ile Suriye ile yaptklar
karlkl ticaret ile geçimini temin etmektedir. Uzun yllardan beri Kilis’te
dönen ekonomik çark, Suriye ile
olan ticaret ve turistik gidi gelilerle
dönmektedir. Üçüncüsü, mülteci ce-
DI POLTKA
binde para olan
insan
deildir.
Mültecilere yaplacak yardm
malzemeleri ise
sradan esnaftan
alnacak deildir.
Bugüne kadar
yardm maksatl malzemelerin
nasl temin edildii, kimlerden
alnd tecrübe
ile sabittir.
Bölge halkyla
resmi yetkililerin
yapt toplantda “ne yapalm
bakanlar kurulunun karar, bu
bize bunu uygulamak
düer””
savunmalar yetersizdir. Demokrasilerde esas olan halkn istekleridir.
Hükümetler halkn istekleri ve devletin menfaatleri dorultusunda i
yaparlar. Bu uygulanan d politik
yaklam, ne devlet ne de milletimizin menfaatinedir.
Hükümet bölgemizi ilgilendiren politikalarnda tutarsz davranmaktadr.
Nitekim sayn babakan Erdoan
Libya konusunda “NATO’nun Libya
da ne ii var” demi aradan bir hafta
geçmeden yüz seksen derece çark
ederek ABD menfaatlerinin yönlendirdii NATO operasyonunda Libya’y
igal sürecine bizzat katkda bulunmutu. Ayn ekilde 2010 ylnda ki
Suriye ile yaknlama süreci 2011 in
sonlarnda birden bire kopma noktasna gelmitir. Ya yaknlama bir yanltma politikasyd ya da uzaklama
bir talimat neticesinde gerçeklemiti.
Eer sorun Bear Esat’n uygulad
politikadan kaynaklanyorsa, bu poli-
OCAK - MART 2012
tika yeni deildir öteden beri devam
edegelen bir politikadr. Üstelik Bear
Esad, baba Esat’tan sonra Suriye de
halk adna hak ve özgürlükleri adm
adm gerçekletiren bir lider olarak kabul edilmektedir.Bütün bu yaananlar,
kötü sonun balangcdr. Henüz i iten geçmi deildir; girilen bu yanl
kulvardan biran önce dönülmelidir.
Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi
Kilis Postas Aratrma Grubu
KLS POSTASI
OCAK - MART 2012
SLAM
www.kilispostasi.com
Peygamber Efendimiz
Kimleri Lanetlemeye
Davet Etmiti?
esulüllah, Necran hristiyanlarn
slam'a davet etmiti. Onlar, büyük
âlimlerinden 70 kiiyi beraberindekilerle birlikte Medine'ye gönderdiler. Kale 300 kiiyi buluyordu.
Resulüllah ile birkaç ilmî münazara yaptlar.
Ve ciddi ekilde yenilgiye uradlar. Çünkü
Peygamber'in delilleri, hristiyanlarn elinde bulunan kitaplardand.
R
Bu ayetin nâzil olduu gün
mübahele günüdür. Ve o gün
Zilhicce'nin 24'ü veya 25'idir.
Hz. Peygamber, Allah'n bu açk
emri üzerine onlara mübahele
(karlkl beddua) teklinde bulundu. Hristiyanlar da kabul etti.
Ve bu iin yarna braklmasna
karar verildi.
O kitaplarda son peygamberin zuhuru ve nianeleri ile ilgili Hz. sa'nn sözleri mevcuttu.
Ertesi gün hristiyanlarn tamam
Medine'nin çknda Hz. Peygamberi bekliyorlard. Resulüllah'n
onlar yldrmak için çok büyük ve
kalabalk bir toplulukla geleceini
düünüyorlard. Medine kalesinin
kaps açld. Resulüllah sanda
bir genç, solunda hicapl bir kadn, ön tarafnda ise iki çocuk olduu halde geldi ve
hristiyanlarn karsndaki bir aacn altna oturdu.
Ancak makam ve mevki sevgisi Hristiyan
âlimlerin teslim olmasna engel oluyordu. Bunun
üzerine mübahele ayeti nazil oldu:
Mübahele Ayeti
“Artk sana gelen bunca limden sonra, onun hakknda
Hristiyanlarn en bilgini olan piskopos, mütercimlere bu gelenlerin kim olduunu sordu. "O
genç, O'nun damad ve amcasnn olu Ali b. Ebi
Tâlib'dir. O kadn, kz Fâtmâ'dr. Çocuklar ise
torunlar ve kznn evlatlar olan Hasan ve
Hüseyin'dir" dediler.
seninle çekiip-tartmalara
Bunun üzerine hristiyan piskopos öyle dedi:
giriirlerse de ki: Gelin,
"Bakn Muhammed en yaknlarn ve
en çok sevdiklerini mübaheleye getirip onlar belaya maruz brakt. Eer
tereddüdü olsayd, onlar getirmez,
mübaheleden vazgeçerdi. Onunla
mübahele yapmamz kesinlikle doru deildir. Eer Rum Kayseri'nden
korkma saydm O'na iman ederdim.
O'nun isteklerini kabullenerek ehrimize dönelim."
oullarmz ve oullarnz,
kadnlarmz ve kadnlarnz, kendimizi ve kendinizi
çaralm; sonra karlkl lanetleelim de Allah’n lanetini
yalanclarn üzerine klalm.”
(Al-i mran-61)
Hz. Peygamber'e mübahele yapmak istemediklerini, anlamak istediklerini söylediler. Hz. Peygamber de kabul etti. Bar antla mas Hz. Ali'nin
eliyle yazld.798
Burada Hz. Ali'nin Resulüllah'n yanndaki
mevkiini ve derecesini görmekteyiz.
798 mam Fahr-i Razi, Tefsir-i Kebir; mam Ebu
shak Sale, Kefu'l-Beyan; Celaluddin
Suyûti, Ed-Durrü'l-Mensur; Kad Beyzavi,
Envaru'l-Tenzir; Carullah Zemaheri, Keaf;
Müslim b. Haccac, Sahih; El-Vasti, Menakb;
Ebu Nuaym sfehari, Hilyetü'l-Evliya; Maliki,
El-Fusul'ul-Mühimme; Himvini, Feraid; Harezmi,
Menakb; Süleyman Belhi, Yenabiü'l-Mevedde;
Cevzi, Tezkire; Muhammed b. Yusuf Genci,
Kifayet-ut-Talib'de bu olay ayrntl olarak zikretmektedir.
Kaynak eser: mam Ali / Prof. Dr. Haydar Ba
KLS POSTASI
SLAM
OCAK - MART 2012
www.kilispostasi.com
Prof. Dr. Haydar BA’n kaleminden
IMAM HUSEYIN
Okuduunuz eserde göreceksiniz ki, Hz. Hüseyin
mam'dr ve bu yüzden kyam etmitir. Böyle bir önsöz yazmamzn sebebi, mamet'in naspedildiini ve
asl sahibini anlayarak kyamn mânâsn daha kolay
anlamanzdr. | Prof. Dr. Haydar BA
Mualla b. Huneys öyle rivayet etmitir:
üçüncü mührü açt ve orada öyle yazl olduunu gördü:
Dedim ki: "Sana kurban olaym! O sen misin?"
Ebu Abdullah (a.s.)'a, 'Allah size emaneti ehline vermenizi emreder' (Nisa, 58) ayetini sordum.
Dedi ki: "Gidip benim aleyhime rivayette bulunmandan endie ediyorum, ey Muaz!"
Buyurdu ki: Allah önceki mam'a, yannda bulunan her eyi kendisinden sonraki mam'a vermesini emretmitir." (Usul-ü
Ka, c. 1, s. 479).
Dedim ki: "Atalarndan sonra sana bu yüce
makam baheden Allah'tan, senin soyundan
birini de sen ölmeden önce bu makama layk
görmesini diliyorum."
Ehl-i Beyt mamlarnn ifadeleri ile, Hz.
Peygamber'den itibaren kimlerin halife olaca bir dier mam'a braklan vasiyette belli
edilmitir. Bu vasiyet bir mam'n dierine yazd bir kat deil, Hz. Cebrail tarafndan Hz.
Peygamber'e indirilmi bir belgedir.
Buyurdu ki: "Allah bunu yapt, ey Muaz!"
Dedim ki: "Sana kurban olaym, kimdir o?"
Buyurdu ki: "u uyuyandr!" Eliyle orada uyuyan Musa b. Cafer (a.s.)' iaret etti." (Kuleynî,
Usul-ü Ka, c. 1, s. 492)
Muhammed b. Kesir, Ebu Abdullah'tan (Cafer
Sâdk) öyle rivayet etmitir:
Vasiyet Muhammed (s.a.v.)'e gökten yazl
olarak inmitir. Vasiyetin dnda hiçbir yaz
gökten Muhammed (s.a.v.)'e mühürlü olarak
inmemitir.
Cebrail dedi ki: "Ey Muhammed (s.a.v.)! Bu
Senin Ehl-i Beyt'in yannda bulunup ümmetine yönelik olan vasiyetindir."
Resulüllah (s.a.v.), "Hangi Ehl-i Beyt'im ey
Cebrail?" dedi.
Dedi ki: "Allah'n seçtii zat, Ali (a.s.) ve
onun soyu. Bunlar peygamberlik ilmini
Senden miras alrlar. Tpk brahim'in bu
ilmi miras brakmas gibi. Peygamberlik
ilminin miras Ali (a.s.)'n ve onun sulbünden gelen Senin zürriyetine aittir.
Resul-i Ekrem kendinden sonra kimlerin
mam olacan bizzat açklamtr:
"Sava, öldür! Sen de öldürüleceksin! Bir
topluluu da kendinle beraber ehadete
ulamak için götür.
Onlar için seninle beraber olmalarndan
baka ehit düme imkan yoktur."
Hüseyin (a.s.) orada yazl olanlar uygulad. Kendisi ehadete ulamadan vasiyeti Ali
b. Hüseyin (a.s.)'a verdi. Ali b. Hüseyin (a.s.)
dördüncü mührü açt ve orada öyle yazl
olduunu gördü: "Sus ve gizlenen ilmi aça
vurmadan ban e!" O da vefat edecei zaman vasiyeti Muhammed b. Ali (a.s.)'a verdi.
Muhammed b. Ali (a.s.) vasiyeti açnca orada
unlarn yazl olduunu gördü:
Vasiyetin üzerinde mühürler vard. Ali (a.s.)
ilk mührü kaldrd ve içinde yazl bulunan
vasiyetler dorultusunda amel etti.
"Allah-u Tcala'nn Kitab'n tefsir et! Babann
hareket metodunu tasdik et! (Onun gibi sus)
ve maml oluna miras brak. Ümmeti güzel eit. Allah Azze ve Celle'nin hakkn
ayakta tut. Korkuda da. güvende de hakk
söyle. Allah'tan baka kimseden korkma!"
Sonra Hasan (a.s.) ikinci mührü açt ve orada
yazl bulunanlar do-rultusunda amel etti.
Hasan (a.s.) vefat edince, Hüseyin (a.s.)
Burada yazl vasiyetlere göre hareket etti.
Sonra vasiyeti kendisinden sonra gelen
mam'a verdi."
Sehl b. Sa'd el-Ensarî öyle rivayet eder:
Resulüllah (s.a.v.)'in kz Fatma (a.s.)'a
mamlarla ilgili bir soru sordum.
Dedi ki: "Resulüllah (s.a.v.) Ali (a.s.)'a öyle
derdi:
"Ey Ali! Sen Benden sonra mam ve halifesin. Sen mü'minlere kendilerinden daha
evlâ ve önceliklisin. (Onlarn üzerinde tasarruf ve yetki sahibisin).
Sen öldüün zaman olun Hasan,
mü'minlere kendilerinden daha evlâ ve öncelikli olur.
Hasan ölünce, olun Hüseyin mü'minlere
kendilerinden daha evlâ ve öncelikli olur.
Hüseyin vefat edince, olu Ali b. Hüseyin
mü'minlere kendilerinden daha evlâ ve öncelikli olur.
Ali vefat edince, olu Muhammed
mü'minlere kendilerinden daha evlâ ve ön-
KLS POSTASI
www.kilispostasi.com
ETM
vasiyet ettiini mi sanyorsunuz? Hayr!
Vallahi, bilakis bu, Allah'tan Peygamberine (s.a.v.) verilen bir ahiddir. Ehl-i Beyt'ten
emaneti alan kii. kendisinden sonrakine
aktarmtr, derken emir gelip sahibini bulmutur." (a.g.e.)
Bilindii gibi, Hz. Peygamber (s.a.v.'in rhletinin hemen ardndan Hz. Ali (a.s.) O'nun henüz
den ilemleri ile ilgilenirken. Sakife gölgeliinde yaplan toplantda mamet seçimi ekil
deitirmiti. Ebubekir'in halife seçimi ümmetin icmas ile yapld söylenmi ve ona biat
alnmtr.
celikli olur. Muhammed ölünce, olu Cafer
mü'minlere kendilerinden daha evlâ ve öncelikli olur.
Cafer vefat edince, olu Musa mü'minlere
kendilerinden daha evlâ ve öncelikli olur.
Musa vefat edince, olu Ali mü'minlere
kendilerinden daha evla ve öncelikli olur.
Ali vefat edince, Muhammed mü'minlere
kendilerinden daha evlâ ve öncelikli olur.
Muhammed vefat edince, olu Ali
mü'minlere kendilerinden daha evlâ ve öncelikli olur.
Ali vefat edince, olu Hasan mü'minlere
kendilerinden daha evlâ ve öncelikli olur.
Hasan ölünce, Kaim Mehdi mü'minlere
kendilerinden daha evlâ ve öncelikli olur.
Allah onun eli ile yeryüzünün doularn ve
batlarn fetheder.
Onlar, Hakkn mamlar ve doruluun dilleridir. Onlara yardm eden yardm görür,
onlar terk eden terk edilir." (Kifayetu'l-Eser,
s. 193-200).
mamlk makam Allah'n verdii bir vazifedir.
Bu konuda mamlardan nakledilen hadisler
vardr:
Ebu Bâsir öyle aktard:
Ebu Abdullah'n (Cafer Sâdk) yanndaydm.
nsanlar vasilerden söz etmeye baladlar.
Ben de smail'in adn andm.
Bana dedi ki: "Hayr! Allah'a yemin ederim
ki. ey Muhammed! Bir sonraki mam' belirlemek bizim elimizde deildir. O yetki tamamen Allah'a aittir. Bu yetkiyi her mam
için ayr ayr indirir." (Kuleyni, L'sul-üKa.c.
l,s. 479-480).
Amr b. E'as öyle rivayet etmitir:
Ebu Abdullah'n öyle dediini duydum: "Siz
bizden birinin maml diledii kimseye
Ancak Sakife'deki toplantya ne Hz. Ali
(a.s.), ne Hz. Abbas. ne Hz. Fatma ve ne de
Hâimoullar katlm ve oy kullanmt. Dolaysyla ortada icma yoktur.
Hilafet meselesi ile ilgili olarak mam Gazali
unlar söylemitir: "... fakat (hilafet hususunda) delil bütün açkl ile ortaya çkt
ve konu aydnland. Cumhur (Müslümanlarn tamamna yakn çounluu) Gadr-i
Hum hutbesindeki hadisin metninde seksiz üphesiz tam icma ve ittifak ettiler.
Orada Resulüllah (s.a.v.) öyle buyurdu:
"Ben kimin idarecisi ve velisi isem, Ali de
onun idarecisi ve velisidir." (Resulüllah
(s.a.v.) hutbesini bitirir bitirmez) Ömer derhal,
"Yaa yaa, bravo sana ey Hasann babas!
Sen artk bizim velimiz, kadn erkek bütün
mti'minlerin velisi oldun" diyerek kutlad.
üphesiz bu, emre teslimiyet, tayin edilene
kar rza beyan ve açk hükümdür. Fakat
daha sonralar makam ihtiras yüzünden hevâ
ve heves galip geldi. Riyaset koltuuna sarlmak ar bast. Samimiyetleri yok oldu. Arzularna boyun eerek güç bayraklarn havaya
kaldrp dalgalandrdlar. Hayal dünyalar ve
ülkeleri fethetme ihtiraslarna karp bouldular. Neslerinin hevâ kâseleri onlar demleyip balarn döndürdü. Böylece kendisinden
sonra vekil brakan Resulüllah (s.a.v.)'den yüz
çevirdiler. O'na srtlarn döndüler. (Kur'an'n
ahkâmn) az bir pahaya sattlar. Allah'a kar
iledikleri bu i, ne kötü bir itir.
Bu sebeptendir ki, nitekim Resulüllah (s.a.v.)
vefatndan önce ölüm döeinde iken;
"Bana kalem kat getirin size baz eyler
not ettireyim, yapmanz gerekenleri hatrlatacak ekilde kaydettireyim" diye seslenirken, Ömer, "üphesiz bu Zât hezeyana
kaplmtr" demiti.
Dolaysyla icmaya ve icma ile sabit naslara aykr olarak teviller üretmek bâtldr.
(Ebubekir'in hilafeti bu sebeple geçerli deildir) Eer onun hilafetini kurtarmak için "icma
hâsl olmutu" derseniz, üphesiz bu da doru deildir. Çünkü Ebubekir'in hilafetinde icma
yoktur. Nasl olsun ki? Hz. Abbas ve evlatlar, Hz. Ali (a.s.), zevcesi Fatma ve evlatlarnn
OCAK - MART 2012
hiç birisi biat halkasnda bulunmadlar. Dahas,
Sakife'de bulunanlarn bile bir çou muhalefet
ederek oradan ayrldlar." (mam Gazali, Srru'l
Alemeyn ve Kef-i Ma Fi'd-Dareyn, s. 16-18).
Resulüllah (s.a.v.), hayatta iken defalarca
yerine vasisi olarak Hz. Ali (a.s.)' braktn
söylemesine ramen, bu hadisler yeni halifenin tespitinde dikkate alnmamtr.
Zeyd b. Sâbit'ten:
Resulüllah (s.a.v.) buyurdu ki: "Hiç üphesiz
Ben sizin aranzda iki halife brakyorum.
Allah'n Kitab'n ve Ali b. Ebi Tâlib'i, O sizin için Allah'n Kitab'ndan daha önemlidir. Zira, Allah'n Kitab'nda olanlar da size
açklayacak olan odur." (sbatü'l-Hüdat, c.
2, s. 242)
"Resulüllah (s.a.v.) öyle buyurdu: "Hiç üphesiz Benim kardeim, vezirim ve ehlim
arasndaki halifem ve kendimden sonraya
braktklarmn en iyisi, Ali b. Ebi Tâlib'dir.
O, borcumu edâ edecek ve vaadlerimi yerine getirecektir." (El-Emali, eyh Müd, s.
61).
îmam Cafer-i Sâdk babalan kanalyla Hz.
Emirü'l-Mü'minin Ali (a.s.)'dan nakletmitir:
Resulüllah (s.a.v.) öyle buyurdu: "Ya Ali!
Sen Benim kardeimsin, vârisim ve vasimsin. Seni seven Beni sevendir. Sana
düman olan Bana dümandr. Ya Ali! Ben
ve sen bu ümmetin iki babalaryz. Senin
evlatla-rndan dünyada efendiler, ahirette padiahlar olacaktr. Kim bizi tanrsa,
Allah' (c.c) tanmtr. Kim bizi inkar ederse, hiç üphesiz Allah' (c.c.) inkar etmitir." (hkakü'l Hak, c. 4, s. 227).
"Topluca Allah'n ipine smsk yapn"
(Âl-i Imran, 103).
mam Rza. babalan kanalyla mam Ali
(a.s.)'dan öyle nakletmektedir:
"Resulüllah (sav) buyurdu ki: “Kurtulu gemisine binmek, salam tutacaa sarlmak
ve Allah'n muhkem ipine yapmak isteyen
Ali'yi sevsin vc onun evlatlarndan olan hidayetçileri izlesin." (evahis'üt-Tcnzil, c. l,s.
168/177).
Görülmektedir ki, mamet makam Cenab-
Hak tarafndan naspedilen ve çalmakla da
elde edilmesine imkan olmayan bir rütbedir.
Kitabmzn bana böyle bir önsöz yazmamz
da, mam Hüseyin'in kyamn izah edemeyenlere kar, mam Hüseyin'in kyam yapmasnn bir zorunluluk olduunu ifade etmek
içindir.
Bu duygularla sizleri, îmam Hüseyin Efendimizin muhteem dünyasyla ba baa brakyor, efaatlerine nail olmamz bütün kalbimle
diliyorum...
Prof. Dr. Haydar Ba Trabzon/2010
(mam Hüseyin Kitab Önsözü)
KLS POSTASI
EKONOM
OCAK - MART 2012
Ürküten Rakamlar
Türk halk grtlana kadar borca batt. Geçen yl Eylül aynda
halkn bankalara borcu 475 milyar TL iken, bu yln Eylül aynda bu rakam 661 milyar TL’ye
ulat. Takipteki yani hacze
konu olan kredilerin miktar da
376 milyon TL’yi at.
A
vrupa Birlii (AB) ülkelerinde
devlet de, halk da borç içinde
yüzüyor. AB üyesi 27 ülkenin
kamu borcu 8 trilyon Euro’yu am
durumda. AB halknn borcu ise 15
trilyon Euro! Avrupa’da durum bu
iken, Türkiye’de çok farkl bir tablo
bulunmuyor. Türk halknn bankalara
borcu her geçen gün katlanarak artyor. Avrupa’nn yaad borç krizine
benzer bir durumla Türkiye karlatnda bankalarn sapr sapr dökülmesi olaand deil.
Borç yiidin kamçs!
Türkiye’de Eylül 2010’da bankalarn
tüketicilere ve irketlere kullandrd
toplam kredi miktar 475 milyar TL
idi. 2011 Eylül sonuna gelindiinde
bu rakam 661 milyar TL’ye trmand.
12 ayda bankalar piyasaya net 186
milyar TL para aktt. Merkez Bankas verilerine göre, Türkiye yüzde 39
kredi büyümesi ile dünyada birinci,
Brezilya yüzde 23 ile ikinci. Çin yüzde 16 ile üçüncü. En fazla kredi talebi iletmelerden geldi. irketlerin
Eylül 2010 ile Eylül 2011 arasnda
kulland kredi 51 milyar TL artarak
118 milyar TL’den 169 milyar TL’ye
yükseldi. Art oran ise yüzde 43.
Tüketici kredileri ise yüzde 40 artarak 163 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici kredisi bal altnda deerlendirebileceimiz kredi kartlar borcu
ise yüzde 28 artla 43 milyar TL’den
Selim BAYTÜRKMEN
Bei Bir Yerde
[email protected]
Türkiye’nin büyük bir çounluu
ekonomik zorluklarla mücadele edip,
komik olarak nitelendirilen yüzde buçuklu maa zamlarn konua dursun
bu ülkenin zenginlikleri konusunda
deliller çuvala smayacak kadar büyük yer kaplyor.
Maden Tetkik ve Arama Müdürlüü
(MTA) tarafndan yaplan bilimsel
bir aratrmada Türkiye’de 6 bin 500
tonluk bir altn potansiyeline sahip
olduu ortaya çkt. Bu 6 bin 500
tonluk altn rezervi ile Türkiye Güney
Afrika’dan sonra dünya sralamasnda 2. sraya oturuyor. Bu çalma
Türkiye’nin 580 noktasnda gerçekletirildi. lk yaplan sondaj çal-
malarnda ise 8 madenden 7’sinin
ekonomik açdan iletebilecei belirtiliyor.
u an dünyada 43 bin ton altn rezervi bulunuyor. Bilindii üzere bunun 20 bin tonuna sahip olan Güney
Afrika birinci, 6 bin 500 tonuna sahip
olan Türkiye ikinci ve 4 bin 500 tonluk kapasite ile Amerika 3. srada yer
alyor. Veriler arasnda bu altn rezervinin para olarak karlnn 200
milyar dolar, ülkemize salayaca
ek katma deerinin ise 1 trilyon dolara kadar çkabilecei tahmin ediliyor.
Türkiye’nin jeotermal, fosil yaktlar
ve radyoaktif maddeler açsndan
da zenginliini gösterir aratrmalar
www.kilispostasi.com
Kayna belirsiz parayla
cari açn bir ksmn
karladk
Merkez Bankas’nn açklad ödemeler dengesi verilerine
göre, 12 milyar 913 milyon
dolarlk kayna belirsiz para
girii yaand
55 milyar TL’ye ulat. Toplamda 163
milyar TL’ye ulaan tüketici kredileri
içinde ise konut kredileri yüzde 36
artla 53 milyar TL’den 72 milyar
TL’ye ulat.
Takipteki krediler korkutuyor
Öte yandan, bankalarn tüketicilere
kullandrd kredi miktar artarken,
takipteki kredi bakiyesi de 376 milyon TL ile 2009 yl Temmuz ayndan
bu yana haftalk olarak en yüksek
seviyesine çkt. Yeni Mesaj’n adliye
kaynaklarndan edindii bilgiye göre,
adliyelerin en youn çalan bölümleri icra daireleri oluturuyor. cra
dairelerinde her gün binlerce ilem
yaplyor.
mevcuttur. 2009 yl itibariyle yaplan
aratrmalar neticesinde Türkiye’de
9 bin ton uranyum rezervi bulunduu
tespit edilmitir.
Türkiye’nin zengin yer alt ve yer üstü
kaynaklar bulunmasna ramen,
bunlarn gerektii ölçüde ekonomiye yanstlamad açk bir gerçektir.
Oysa Türkiye, bu tür zenginlikleri ileyebilecek potansiyel i gücüne fazlasyla sahip bir ülkedir.
Aslnda önemli olan bu tür zenginlikleri ilemek ve ortaya çkarmaktan
ziyade, halkn geneline yayabileceiniz adaletli bir paylam ortaya koyabilmenizdir. Adn u an hatrlayamadm bir Güney Amerika ülkesinde
çöplerden geçimini salayan bir kii
aynen unlar söylüyor: “Benim ülkem doalgaz zengini, ama ben çal
çrp yakarak snmaya çalyorum.
Çünkü doalgazmz Amerikan irketleri tarafndan iletiliyor.”
Böyle bir zenginliin hiç kimseye
fayda getirmeyeceinin örnekleri
çoaltmak elbette mümkün, asl korkumuz o dur ki, biz de ülke olarak
gelecekte ayn kaderle kar karya
kalmayalm!
Merkez Bankas ödemeler
dengesi verilerine göre Kasm aynda kayna belirsiz
684 milyon dolar giri yapt.
Bu girile birlikte yln 11 aynda Türkiye’ye giri yapan kayna belirsiz para tutar geçen
yln ayn dönemine göre yüzde 220 orannda, 8 milyar 876
milyon dolar tutarnda artla
4 milyar 37 milyon dolardan
12 milyar 913 milyon dolar
düzeyine yükseldi.
12.9 milyar dolarlk gizemli
para girii, yln 11 aynda verilen 70.2 milyar dolar düzeyindeki cari ilemler açnn
nansmannda önemli kalemlerden birini oluturdu.
Net hata noksan kaleminde
2011 yl Ocak aynda 1 milyar 565 milyon dolar, ubat
aynda 951 milyon dolar, Mart
aynda 869 milyon dolar giri
yaanrken, Nisan aynda 328
milyon dolarlk çk olmutu.
2011 Mays aynda net hata
noksan kaleminde giri yapan
kayna belirsiz para 4 milyar
32 milyon dolara ulamt.
Mays ayndaki net hata noksan kaleminde yaanan bu
giri, imdiye kadar bir ayda
olumu en büyük net hata
noksan girii olarak dikkat
çekmiti. Haziran aynda 1
milyar 904 milyon dolar düzeyinde giri gerçeklemiti.
Temmuz aynda gizemli para
girii Haziran’a göre bir miktar gerilese de, 1 milyar 605
milyon dolarla dikkat çekici
bir seviyede gerçeklemiti. Austos aynda net hata
noksan kaleminde yer alan
467 milyon dolarlk kayna
belirsiz para çk yapmt.
Eylül aynda net hata noksan
kaleminde giri yapan kayna belirsiz para tutar 1 milyar
141 milyon dolar, Ekim aynda 957 milyon dolar tutarnda
gerçeklemiti.
KLS POSTASI
RÖPORTAJ
www.kilispostasi.com
Op.Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi ile
SORU CEVAP
Ekonomi Turu
D
eiik siyasi görülere sahip
katlmclarnda bulunduu bir
ortamda Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi ile ekonomi konusunda sohbet
etme frsat yakaladk. Dünyada yaanan ekonomik darboaz, insanlarn
huzursuzluu, savalar, istismarlar,
devletlerin içinde bulunduu skntlar
dünyay iyiden iyiye yaanabilir olmaktan çkartt. Sosyalizm insanlarn
sorunlarn çözememi ve devre d
kalmt. Dünya genelinde kapitalizm
uygulanmaktadr. Kapitalizmin çarklar arasnda ezilen insanlk her geçen
gün daha fazla gözya ve kan kaybediyor. Ülkemiz de ayn skntnn içerisindedir. Globalleme adna bütün
koruma duvarlar ve reeksleri alnan
devletler, küresel sömürgecilerin elinde inim inim inliyorlar.
Bir de ülkemize bakalm. Miras yediler gibi milli servetler, kamuya ait
iktisadi teekküller satlm ve savrulmu durumda. Stratejik diyebileceimiz telekomünikasyon, madenler,
ilaç sektörü, özel hastaneler süratle
yabanclarn eline geçmi, eitim bata olmak üzere srada dier kurumlar
var. Sohbet bu noktaya geldiinde dier katlmclar hemen soru sormaya
baladlar.
Soru: Ekonomi kötüye gidiyor diyorsunuz, fakat basn yayn organlar hiç de öyle demiyor?
Cevap: Ülkemizde makro planda da
mikro planda da bir kötüye gidi var.
Makro olarak yllk cari açk 80 milyar dolara kadar yükselmi durumda. Devletin cari aç var da kiilerin
hiç mi borcu yok? Elbette var. Mikro
planda ise son yllarda artan kredi
kart borçlar en önemli ekonomik
göstergelerden bir tanesidir. Milleti
oyalamak adna yanda medyada
çkan “u kadar büyüdük, bu kadar
büyüdük” ifadelerine aldanmamak
gerekir.
Son 10 yla baktmzda göreceksiniz her geçen sene devlet
baznda cari açk yükselmi, kii
plannda ise kredi kart borçlar alm ban gitmi durumdadr.
Esas olan rakamlar bunlardr. Global
sömürücüler avlarn ellerinden kaçrmamak için gereken tedbirleri de
almlar. Kendi adlarna i takipçilii
yapacak basn yayn, sivil toplum örgütlerini de a gibi örmüler. Bu da
yetmemi bürokraside, siyasette kendi
temsilcilerini de i bana getirmiler.
Soru: Bu millet bu kadar maduriyetine ramen nasl oldu da oyunu
yine AKP’ye verdi?
Cevap: Seçimlerde AKP’nin slogan
neydi: “stikrar Sürsün” Neyin istikraryd bu? Milletin yarsnn bankalara kredi borcu var. Bir taraftan insanmz bankalarn kucana atlm
durumda. Dier taraftan “iyi düün!
bana oy vermezden döviz yatlar
artar iah olmazsn” mesaj verildi.
Döviz kurlar dardan alnan yüksek
faizli borç kredileriyle sabit tutulurken;
devletin borcu artt da artt. Hükümetin uygulad ‘Düük kur - yüksek faiz
politikas’ sadece ve sadece yabanclarn iine yarad. Sanki bu devletin sahibi bu millet deil. Millet de
bu bilinçten uzaklatrlarak kendi
borçlar ile bouma noktasna getirildi. te bütün yanllarna ramen
borçlu olan kesimin kahir ekseriyeti
oyunu sözde istikrar için AKP lehine
kulland.
Soru: stikrar devam etsin derken
verilmek istenen mesaj ne idi?
Cevap: Ülkemizde 2000 ylnda
merhum Ecevit döneminde yaanan
ekonomik kriz önemli mesajlar içermektedir. O senesi cari ilemler aç
giderek büyümü ve yl sonunda 9.8
milyar dolara çkarak o güne kadar
görülmemi tarihi bir rekor krmt.
Yabanc bankalar vadesi gelmemi
kredilerini geri çekmeye balaynca gecelik faizler yukar trmanm
ve tarihe “Kara Çaramba” olarak
geçen 22 Kasm 2000’de ekonomik kriz patlamt. Burada söz
konusu olan topu topu 3.5 milyar
dolarlk net sermaye çk
sonucu döviz yatlar ve faizler trmana
geçmiti. Bugün gelinen nokta çok daha
vahimdir. Düünebiliyor musunuz bugün
yabanclar yine paralarn çekmee kalkarlarsa, seyreyleyin siz
gümbürtüyü.
‘Borç
alan buyruk alr’ misali bir
taraftan devletin borçlar artarken,
dier taraftan gelen buyruklar arlaarak devam etmektedir.
Hükümet bu mesaj halka çok net veriyor. Diyor ki ‘istikrar devam etsin’.
Yani, ‘ey halkm eer bize borç veren
batllarn dediklerini yapmazsak nice
kara çarambalar yaarz’ demek is-
tiyor. Hükümet bir çözüm üretemiyor,
meclis içi muhalefet de bir çözüm
öneremiyor.
Soru: Mevcut kapitalist anlaylarla,
IMF ve Dünya Bankas marifetiyle
bu sorunlar çözülmez diyorsunuz,
çözüm olarak ne öneriyorsunuz?
Cevap: Bir kere sistemlerin ne olduunu iyi anlamamz gerekir. Sosyalizmde insanlar bir avuç devlet yetkilisi için
çalr. Bu politbürodur. Kadn, erkek;
genç, yal hiç kimsenin özel mülkiyet
hakk yoktur. Kapitalizmde insanlar
bir avuç küresel sermaye sahibi için
çalrlar. Her iki sistemde de millet
deiik kademelerde köle snfndadr. nsanlar daha iyi sömürmek için,
ölmeyecek kadar güç sahibi olmasna müsaade edilir. Kendi ülkelerinde
uygulama böyle olduu gibi dier ülkelerde de emek ve üretimi sömürmeleri ayn yolla devreye konur. Bütün
bu sorunlarn çözümü vardr; o da
Prof. Dr. Haydar Ba beye ait olan
Milli Ekonomi Modelidir. Dier ekonomi sistemlerinde millet devlet (politbüro) için ve bir avuç sermaye sahibi
için çalrken; Milli Ekonomi Modelinde, devlet millet
için çalr. MEM in
dier sistemlerden
fark, en bata ekonomi tariyle balar. Dier sistemler
“kaynaklar snrl ihtiyaçlar snrsz” der.
Bu tarif kavgalarn,
savalarn, cinayetlerin
ksacas bütün kötülüklerin badr.
MEM ise söze “kaynaklar snrsz
ihtiyaçlar snrl” diye balar. Bir
günde ne kadar yemek yiyebilirsiniz,
ne kadar su içebilirsiniz, kaç takm elbise giyebilirsiniz. htiyaçlar hep snrldr. Gelelim kaynaklarn snrsz oluuna. Örnek olarak enerji konusunu
ele alalm. Önceden enerji kayna
olarak organik yapdaki petrol ve
kömür kabul edilirdi. imdi güne,
rüzgâr, dalga, nükleer ve daha niceleri sayabiliriz. Artk geri dönüebilir dediimiz enerji kaynaklar söz
konusudur. Görüldüü gibi kaynaklar
snrszdr. nsanda snrsz olan ihtiyaçlar deil ihtirastr. Bunun çözümü
de sosyal politikalarla mümkündür.
Hem unu kabul etmek gerekir ki ekonomi ilmi demek, sadece rakamlarla
ifade edilen bir hesap ilmi deildir.
Ekonomi bizzat hayatn kendisidir,
ayn zamanda sosyal bir brantr
ekonomi. Ekonomi de ahlak vardr,
gelenekler vardr, din vardr, yöresel alkanlklar vardr. Ksacas dini
dinimizden, gelenei geleneimizden
olmayan devletlere ait olan kapitalizmle, milletimizin ekonomisi idare edilemez, edilememitir de. Kapitalizmi ilk
ortaya koyanlarn papaz olduunu
ifade edersek sanrm konu daha iyi
anlalacaktr. Zaten kapitalizmin
ruhu Protestan ahlakndan baka
da bir ey deildir. Sen kalkacak-
OCAK - MART 2012
sn Müslüman bir toplulua Protestan ahlaktan kaynaklanan ekonomi
sistemini dikte edeceksin. Bu tutmaz, tutmamtr da. Ayn zamanda
tahrif edilmi Hristiyanla ait olan bir
mezhep ne kadar insanlarn derdine
derman olabilir ki, nitekim artk yolun
sonu görülmütür. ABD’de ekonomik
kriz vardr, Avrupa’da ekonomik kriz
vardr, Ortadou’da, Uzakdou’da velhasl dünyann her yannda kriz vardr.
slam’ ve insan çok iyi iyi bilen bir
ahsiyet olan Prof. Dr. Haydar Ba
hocann kendi hayatm yazdm dedii MEM uygulanabilir tek ekonomi sistemidir.
Soru: Peki yabanclar paralarn ülkemizden çekecek olurlarsa krizin
önüne nasl geçilecek?
Cevap: Para politikas hakknda da
bilgi vermemiz gerekir. Baknz öncelikle para bamszlk demektir. Paranz bamsz ise siz bamsz olursunuz aynen bir ülkenin bayrann
bamszlk sembolü olduu gibidir
parann bamszl. Hiçbir ülkede
olmayan bir uygulama var bizim ülkemizde. Dolar geliyor, avro geliyor rahatlkla yerli piyasalara giriyor ve alm
– satm yapabiliyor. Bir çanta yabanc
parayla gelen alc ister gayrimenkul
alr isterse bir sanayi tesisini. Hatta
bu uygulama yabanc sermaye girii
ad altnda tevik bile edilmektedir. Peki, bir düünelim bu gelen
yabanc paralarn bir karl
var m diye. El cevap hayr yok.
Amerika’nn, Avrupa’nn en büyük
ihraç mal paras olmu durumdadr. Adam kâda basyor mührünü,
para diye bize hem de faizli borç
olarak veriyor. Sen de kalkyorsun,
ne kadar borç aldysan buna orantl
Türk paras bastrp piyasalarna sürüyorsun. Bizim halimiz neye benziyor
biliyor musunuz, ülkemizin etraf surlarla çevrilmi, bizler hepimiz esiriz.
Çalp çabalayp yabancnn kâdn
para haline getiriyoruz. Bu bize reva
mdr Allah akna. Hiçbir dünya devleti yabancnn parasn bu kadar
basit ekilde ülkesine sokmaz. te
bu esaretin modern eklidir. Bundan kurtulmamz için kendi paramz kendi emek ve üretimimiz karlnda piyasaya sürmemiz gerekir.
Bu da ancak Milli Ekonomi Modelinde mümkündür. GSMH’nin belli bir
yüzdesi olarak baslan para, emek ve
üretimin karl olarak baslan para,
sosyal devlet politikalarna uygun olarak piyasalara sürülür böylece hem
piyasada çark dönmeye balar, hem
tüketim hem üretim artar, buna paralel istihdam da artar. Neticede toplum
dengeye kavuur. Bugün dünyann
arad da budur.
Kilis Postas olarak Op. Dr. Ahmet Hamdi
Kepekçi’ye röportaj deerindeki bu güzel sohbet
için teekkür ederiz. Röportajda bahsi geçen Milli
Ekonomi Modeli” ve “Sosyal Devlet Milli Devlet”
kitaplarn www.istedim.com adresinden inceleyebilir ve temin edebilirsiniz.
KLS POSTASI
ETM
OCAK - MART 2012
www.kilispostasi.com
Senin de Bir Aacn Olsun
Kilis 7 Aralk Üniversitesi Muallim Rfat Eitim Fakültesi
öretim üyeleri ve örencileri tarafndan “Senin de Bir
Aacn Olsun” etkinlii yapld.
Kilis 7 Aralk Üniversitesi
Örencilerinden Yardm Ziyareti
Kilis 7 Aralk Üniversitesi, Eksi 7
Okul Öncesi Örenci Topluluu köy
ana snarna yardm götürdü.
Topluluk yardm ziyareti öncesinde ana snflar ile irtibata geçerek ne gibi ihtiyaçlarnn
olduunu belirledi. Bu dorultuda o snarn
ihtiyaçlarn gidermeye çalt. Düzenlenen
bu ziyaret örencilere köy ana snarn gözlemleme imkan salad.
Eksi 7 Okul Öncesi örenci Topluluu ziyaretin ardndan elverisiz eitim ortamlarn
gözlemlediklerini, bu dorultuda imkanlarnn
elverdii ölçüde o snara yardm edeceklerini, kendi imkanlarn aan durumlar için ise
gerekli kurum ve vakarn destek olmalarn
istediklerini belirttiler.
Sertikalarn
Rektör Güvenç’ten
Aldlar
Kilis 7 Aralk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi’nde gerçekletirilen “SO
9001:2008 Ba Denetçi Eitimi”ni baaryla
tamamlayan katlmclara sertikalar verildi.
Üniversiteden akademisyenler,
idari birim yöneticileri ile Kilis’teki
kamu kurumlarnda çalanlarn
katld sertika töreni, üniversite merkez yerlekesinde Kilis
Evi’nde gerçekletirildi. Törende katlmclara sertikalar Kilis
7 Aralk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. smail Güvenç tarafndan verildi.
Yrd.Doç. Dr. Zeynel Abidin YILMAZ’ n koordinatörlüünde, Günümüz
Dünya Sorunlar dersi
kapsamnda gerçekletirilen etkinlie, Kilis 7
Aralk Üniversitesi Rektör Yardmcs Prof. Dr.
Osman Türer, Eitim
Fakültesi öretim üyeleri ve örencileri katld.
Merkez Kampüs alannda gerçekletirilen
etkinlikte 92 adet çam
dan dikimi yapld.
KLS POSTASI
SPOR
OCAK - MART 2012
Kilis Belediyespor’un
ilk yar performans:
www.kilispostasi.com
Dr. Ali Bestami
Kepekçi
Cecropia Güvesi
[email protected]
Biliyorsunuz, yazlarmzda hep bir olay anlatp, kssadan hisse çkarmaya çalyoruz. Bugün sizlere “Hyalophora cecropia” olarak bilinen Cecropia güvesinden bahsedeceim. Cecropia, Kuzey Amerikia’da yaygn olarak görülür. 152 mm’lik
kanat geniliine sahip güve Saturniidae (imparator güvesi)
familyasnn üyelerindendir.
Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4. grupta ilimizi temsil eden
Kilis Belediyespor’un baz talihsiz maçlar haricinde baarl bir performans ortaya koyup, ilk yary toplad 14
puanla 4. srada tamamlad görülüyor.
O
ynad ilk 6 maçta malubiyet
yüzü görmeyen Kilis Belediyespor, ilk yenilgisini 27 Kasm 2011 tarihinde deplasmanda 44 Malatyaspor
karsnda 3-1’lik skorla ald. 5 beraberlik, 3 galibiyet ve 2 yenilgi ile Kilis
Belediyespor ilk yary tamamlad
te Kilis Belediyespor’un ilk yarda oynad
maçlar ve sonuçlar:
Elbistan Belediyespor
Kilis Belediyespor
Kadirlispor
Kilis Belediyespor
.Urfa l Özel dare
Kilis Belediyespor
44 Malatyaspor
Kilis Belediyespor
Adyaman Belediyespor
Kilis Belediyespor
1-1
6-1
0-0
1-0
0-0
2-2
3-1
1-1
0-2
2-3
Kilis Belediyespor
Orduzuspor
Kilis Belediyespor
ehit Kamil Belediyespor
Kilis Belediyespor
K.Mara Belediyespor
Kilis Belediyespor
Malatyaspor
Kilis Belediyespor
Siverek Belediyespor
Allah (c.c.)’nun takdiri, Cecropia güveleri sadece geceleri uçar ve böylece birçok
dümandan doal olarak
kurtulmu olurlar. Bu güve
türünün diileri oval ekle
sahip olan kozalarn erelti
otlarnn gövdesine depolar. Besin ihtiyaçlarn ise hu ve ku
kiraz aaçlarndan temin ederler. Cecropialar’n tek savunma
yöntemi gece avlanmalar deildir. Son derece ilginç bir savunma yöntemleri daha vardr. Güvenin tüylü duyargalarna
herhangi bir sebeple k vurduunda böcek kendini yere atar
ve olduu yerde saklanarak dümanndan gizlenir. Bir çocuk
cecropia denilen bu güvenin kozalarn toplam. Bahar gelince, güvelerin kozalardan nasl çktklarn hayretle ve ilgi ile
seyretmeye balam. Fakat güvelerin kozadan çkarken çok
zorlanmalar, sarf ettikleri gayret, çrpnma çok dikkatini çekmi. Güvelerin kozay delmek için ortaya koyduklar mücadele
karsnda içinde acma hissi gelimi. Bunu fark eden babas
bir gün, çocuun yannda bu böceklerin bir tanesinin kozadan
çkmasn güçletiren ipei makasla kesmi. Fakat sonuç ac
olmu; çok geçmeden böcek ölmü.
Cecropia güveleri kozalarndan çkmak için ortaya koyduklar mücadele ve gayretle adeta zorlu tabiat koullarna hazrlanmaktadrlar. Tabii ki; gayret ortaya koymadan kozasndan
dar çkan güve, hayatta kalabilmesi için gerekli olgunlua
henüz ulaamamtr. Bu çrpnlar sayesinde ileride kendisi
için çok gerekli olan kaslar güçlenmektedir. Ayrca bu böcek
kozasndan dar çkarken sarf ettii gayret neticesinde, vücudundaki zehri dar vermektedir. O zehir sayesinde ipei
eritir, çkacak bir delik oluturur. Eer o zehir dar verilemezse böcek ölür.
Evet, güve deyip geçtiimiz bir böcein hayat hikâyesi ne kadar ibretlerle dolu deil mi? Bir gayret ortaya konulmadan ulalan sonuçlar çou zaman biz insanlar mutlu etmez. Daha
da önemlisi; insanlar da, daha güçlü, daha dayankl ve daha
iradeli olmak ve böylece istediklerini yapabilmek için önlerine
çkan zorluklarla mücadele ederek olgunlar, geliir ve güçlenirler. Eer insanlar, arzularna kolayca ularlarsa karakterleri
zayar, mutlu olmazlar.
Hayatn sürekli tek düze, istediimiz gibi gitmesi beklenemez.
Hayatmzn her aamasnda birçok sknt çekebiliriz. Hepimiz
böyle anlarda büyük bir gayretle tüm zorluklara kar mücadele etmemiz gerekir. Her zorlukla karlamamz bizlere biraz
daha tecrübe kazandrr. Zorluklar karsnda sabretmesini
bilmeliyiz. Unutmamalyz ki; “her zorluun sonunda doan
bir k vardr.”
“Çünkü gerçekten güçlükle beraber kolaylk vardr.” (nirah Suresi - 5. Ayet )

Benzer belgeler