des, ismini, Daimler`in orta¤› Emil Jellinek`in k›z› Mercedes`ten ald

Yorumlar

Transkript

des, ismini, Daimler`in orta¤› Emil Jellinek`in k›z› Mercedes`ten ald
MARKA
des, ismini, Daimler'in orta¤› Emil Jellinek'in k›z›
Mercedes'ten ald›.
Marka, Carl Benz’in Patent-Motorwagen’i ve Gottlieb Daimler’in motorlu faytonlar›n› piyasaya ç›kartt›¤› 1886 y›l›ndan beri, 80 binin üzerinde patentli
uygulamas› ile teknolojik liderlikteki iddias›n› sürdürmeyi baflard›. Ve nihayet 1926 y›l›nda Karl
Benz'in flirketi Benz & Cie. ile Gottlieb Daimler'in
flirketi Daimler Motoren Gesellschaft'in birleflmesi
sonucu bugünkü Mercedes- Benz markas› ortaya
ç›kt›.
*
DAIMLER MOTORKUTSCHE 1886
Daimler’in önderli¤indeki Motorkutsche, iki atl›k araç iken 1886 y›l›nda bir otomobile dönüfltürüldü. Araçtaki flaft ç›kar›ld› ve
onun yerine ikinci s›rada oturan kiflilerin ayak alanlar›n›n oldu¤u yere 1 Bhp’lik yanmal› motor yerlefltirildi.Teknik konulardaki
ilerlemeler bununla s›n›rl› kalmad›. Karbüratör flamand›ras› ile havan›n ve belli bir miktar yak›t›n devaml› ayn› oranlarda kar›flmas› ve arka koltuktaki motorun, çok levhal› bir plaka yard›m› ile uygun ve sabit bir ›s›da tutulmas› sa¤land›. ‹lgi çeken
bir di¤er fley, diflli bir kadranla hareket ettirilmesi sa¤lanan döner aks direksiyonuydu. Araç, beygirsiz dört kifli ile birlikte 20
km / saat h›za ulaflabiliyordu ve iki vitesli bir araca dönüfltürülmesi sistemdeki en önemli ad›mlardan bir tanesi oldu.
Motorkutsche, ilk yol tecrübesini 1887 y›l›nda yapt›. ‹nsanlar, bu iflte fleytan›n parma¤›n› arad›!
Bu arada küçük bir dipnot: Karl Benz’in otomobil
dünyas›nda 盤›r açan ad›mlar› atan isim olmas› bir
yana, “benzin” terimini mucidin ad›nda aramak,
yanl›fl. Benzin, ad›n›, Benzen yap›m›nda kullan›lan
benzoin reçinesinin ihraç edildi¤i Afrika Liman› Bizerte’den al›yor.
Her baflar› hikâyesinde oldu¤u gibi, bu hikâyede
de sempatik anekdotlar mevcut. Benz’in çal›flkan
ve enerjik efli Bertha, bu icad›n çarp›c› bir sunumla
kamuoyuna tan›t›lmas› gerekti¤ine karar vererek
direksiyona geçiyor. Böylece 1886 y›l›n›n A¤ustos
ay›nda direksiyonun arkas›ndaki kad›n olarak tarihe geçen Bertha Benz, yolculu¤a sakin bafllam›fl
olsa da bir yokufl ç›kmas› gerekti¤inde bir buçuk
beygirlik araç ile yokuflu t›rmanmakta zorlan›yor.
Benz çiftinin o¤ullar›ndan Richard direksiyona geçerek, di¤er o¤lan Eugen de arac› iterek biraz daha yol almay› baflarm›fl olsalar da bu sürüflün sonunda hem arac›n ahflap fren bloklar›n›n zorland›¤›
hem de tahrik kay›fl›n›n zorlanmaya dayanamayarak koptu¤u görülüyor. Ancak aile, bulabildi¤i ilk
ayakkab› tamircisine kay›fl› yapt›r›yor ve araç tekrar
harekete geçiyor! Bertha’n›n araca olan katk›lar›
bununla s›n›rl› de¤il; yak›t hatt›nda bir t›kanma oldu¤unda Bertha’n›n flapka i¤nesi t›kanmay› açmada yard›mc› oluyor, y›pranm›fl ateflleme kablosunu
ise jartiyeri ile izole ediyor.
Bu deneme sürüflünü uzun menzilin baflar›l› oldu¤u fleklinde yorumlayan Karl Benz, 1888 y›l›n›n Eylül ay›nda Münih Motor ve Makine Fuar›’nda arabas›n›, flaflk›n bir toplulu¤a sunma flans›na erifliyor.
S
69