vücut bulmufl hali

Transkript

vücut bulmufl hali
OTOMOB‹L
S
60
K O E NI G S E G G T R E V ‹ TA :
Ifl›k h›z›n›n
vücut bulmufl hali
Yaln›za üç adet üretilen, dünyan›n en h›zl›, en pahal› ve
›fl›lt›l› otomobiline yak›ndan bakmak ister misiniz?
YAZI YAPRAM RÜYA BULUT
Bir otomobil düflünün; 1018 beygir gücünde
olsun ve tüm dünyada yaln›zca üç adet
üretilsin. Üretildi¤i dönemin en pahal› otomobili olarak ilan edilsin ve üreticisinin tek
amac› ‘en ilginç modeli’ yaratmak olsun.
1994 y›l›nda hayat bulan ‹sveç menfleli
Koenigsegg markas›n›n Trevita modeli tam
da bu amaca hizmet ediyor. ‘En ilginç
model’ olma özelli¤iniyse tamamen
karoserinin üzerindeki ilginç renkten al›yor.
‘Üç beyaz’ manas›na gelen Trevita’n›n bu
ismi almas›n›n sebebi, uzaktan bak›ld›¤›nda
sedefli gümüfl gibi görünen fakat yak›ndan
bak›ld›¤›nda binlerce elmas›n parlamas›n›
ça¤r›flt›ran karbon fiber karoseri.
Karoserdeki özel teknik sayesinde milyonlarca ›fl›k titreflimi yayan araç, ilham›n› elmas-
tan al›yor.
Trevita asl›nda Koenigsegg’in daha önce
tan›tt›¤› CCXR modelinden farks›z. 1018 HP
güç üreten araçta 4.7 lt’lik V8 motora yer
verilmifl. ‹ki kiflilik olarak tasarlanan
Trevita’dan dünyada yaln›zca üç adet
bulunuyor. Bilindi¤i kadar›yla da bu üç araban›n biri ünlü Amrikan talkshowcu Jay
Leno'ya, di¤eri Güney Afrikal› bir milyonere,
sonuncusuysa kimli¤i bilinmeyen bir kifliye
ait.
Dünyan›n en h›zl›, en pahal› ve ›fl›lt›l› otomobili Koenigsegg Trevita 388 km/s’lik h›z›yla
Ferrari Enzo (355 km/s), Porsche Carrera
GT (334 km/s), McLaren-Mercedes SLR
(334 km/s) ve Lamborghini Murcielago (330
km/s) gibi araçlar› geride b›rakt›.
S
61