Dökümanı indirmek için tıklayın.

Yorumlar

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
T.C.
FIRAT UNIVERSITESI HASTANESI
DoNER SERMAYE IQLETME BlRiMl
ELAZIG
TEKLIF ISTEME FORMU
30062016
lstem No
Talep Eden
Blrim
:28555:16/3444
:
Goz HASTALIKLARI KLlNlGl
Frrat Unlversltesl Hastanesl ihtiyacr malzeme/hizmet satn alrnacaktrr. Fiyat
tekllf
agagda belidilen tarih
va aaatte Doner Sermaye Satn alma Blrlmlno blzzat, faks veya posta lle tesllmlnl rica edorim.
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag gUnde yaprlacagrnrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren
teslim soresi '10 gon olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gon igin fiatura tutannrn (KDV hariq)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk 0zednden kesilecektir.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gon olmah ve iirtin markasr, belirlilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir. Belittilmemesi
durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayflca idarenin 0ng0rdu00 gartar drgrnda, lirma tarafrndan odeme 90n0 vb. talepleri
teklillerinde belirtseler dahi, dikkate ahnmayac€ktrr.
3- Mal teslimi hastane ambaflna veya idarenin gOstereceEi yere teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tom giderler satrcrya
aittir.
+ Trbbi malzeme haricindeki 0runlerde TsE markasr aranan malzemeler TsE belgeli olacaktrr.
5- Teklif meKubunda silinti ve
kazrntr yaprlmayacaktrr. Son
teklif verme tarih ve saalinden sonra gelen teklifler
degerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gdrdug0 takdirde bu sureyi uzatabilir.
+ Firma alacailannr sadeco banka ve finans kurumlanna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamt) izni ile devir v€ temlik
yapabilir. (3.Sahtslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik dnc€si uygunluk yaz tslahnacaKrr.
7- Trboi matzeme, ilaq ve kit allmlaflnda Saglk Bakanlonrn TITUBB kayrdr gerek€n Urunlerin kayttlt olmast halinde altm
yaptlac€kttr. Urun0n imalatgr veya ithalatgrsr olmadrgr durumlarda ilgili sahcrnrn bayi olduouna dair TITUBB keytt ve bildirimi
irinacaktrr. Teklif meKubuida Ugg kodu ve ayrrca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. I,JBB kodu ve SUT kodu gereken Urtinlerin
kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalann teklifi delerlendirmeye ahnmayacakttr. Sosyal Guvenlik Kurumu negatif
listesinde bulunan trbbi malzemdler alnmayacak, alrnsa dahi negatif listeden gkmadrkqa fatura bedeli odenmeyeceKir. KIK
kaydtntn yaptlmamasr ve kaydrn goncellenmemesi malzemo a[ndrktan sonra malzemenin negatif listeye dulmesi gibi malzeme
kalnakh iuruma ait SGK kesinti tu-trrlan ve kurum zararlannrn tamamr ilgiliirma taraftndan karitlanacaKtr.
8-'Sagtrk Uygulama Tebliginde yer alan tbbi malzemeler ign SLII kodu, Tebligde yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtilecektir.
laraftndan kanun .geregi ilgili mercilete
bildirim yaptlarak, firma idar;nin belirleyecegi saire igerisinde doorudan temin almlanna igtirak edemeyecektir.
it- fe(nif gartnamede demtrbagiclhai./maE;mo alrmrna_ait garanti .6ng0rulmrsl .q!.rynunga tesllmatta banka
teminat melitubu verllecek yadi nakit ozednden %3 (Faturi bedell 0zerlnden KDV Harlg) temlnat keslntlsl
ィ
r:需 ξ
Lnmtt teslltt pphnmahレ ma allm ttmn Odemり
α」
ahndiol ta"hteniubaren 2fa
o esas ev“ kar mn hnzlm ne m10a‖ p Saymattk kaり tar na
"de odenecektir Satlnalma bi"minin sipa百
,ine mltakip teslimat yap‖ acaktir
lLI
Son Teslim Tarih a saat:
l3.o+ .201L
MALZEMEIH:ZMET L:STESi
Srra N iralzeme Kodu
1
1500303田
99352
ilalzame Cinsl
Ac:k:ama
Miktar: B:‖ mi Bidm Fiyati
KDV oran:%
KORNEA SAKLAMA
20,O AD日
SOLOSY9NU(20 vL)
_
NOT: TEKNIK sARTNAME EKTEDIR
Ad"6:
Tel:
F[rat univers‖ esi HastanosI D● ner Sennayo loleme MOdod∞ o HAZAR V D :3860437404
0424 233 35 55
Fax: 04242339040
EPOSTA:dsemavesatinalmaQniat edu tr
Sayh
1
KORNEA SAKLAMA SOLOSYONU sARTNAMESi
l-
23
4 5
6
Korneal graftleri en az 14 glin siireyle muhafaza edebilmelidir.
Bu siire boyunca graftin kontamine olmasrnl engelleyebilecek diizeyde
antibiyotik igermelidir.
Gerekli tampon sistemlerle pH saklama siiresi boyunca sabit tutabilmelidir.
Saklama esnestnda endotel hiicreleri korunmah ve DNA sentezi bagta olmak
iizere metabolik ektiviteleri minumumda tutabilmelidir.
Hiicrelerin hayatiyetinin devamr igin gerekli temel besinleri igermelidir.
Son kullanme tarihi teslim tarihinden itibaren enaz2 ( iki ) yrl olmahdrr'
cp!Y;{-

Benzer belgeler

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Teklif opsiyonu en az 20 gon olmal ve 0rtin markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Aynca idarenin 0ng0rd0g0 gartia...

Detaylı

18‐_OЧ ´20:均

18‐_OЧ ´20:均 tarihinden itibaren teslim suresi lOgUn olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gun igin fatura tutanntn (KDV harig) O,OOI (Bindebiri) orantnda gecikme cezasr hesaplanara...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 6- Firma alacaklaflnr sadece banka ve finans kurumlaflna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik yapabilir. (3.$ahrslar ve lirmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik o...

Detaylı

吟 亀

吟 亀 5- Teklif mektubunda silinti vs kaztntt yaptlmayaca6tr. Son teklif rtelme tarih \,6 seatlnden sonra gelen tekliller degedendirilmeyecek olup, ancak idars gerek gordug0 takdirde bu soreyi uzatabilir...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 7. Trbbr melzeme, il69 ve kit ahmlannda S€glrk Bakanl'on'n TITUAB kayrdr gerek€n lJrlnledn kayrtr olmasr halinde alrm yepttacaktll. titunon melatcr veya dhalatgrsr ohador durumlarda ilgili sallcnrn...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Tekiif opsiyonu an az 20 gon olmalt ve iirUn markasl, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul Cdilec€ktir. Ayflca idarsnin 6ngOrd0gu gart...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. teminat melitubu verllecek yadi nakit ozednden %3 (Faturi bedell 0zerlnden KDV Harlg) temlnat keslntlsl

Detaylı