Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
T,C.
FIRAT UNiVERSiTESi HASTANESi
DONER SERMAYE iSLETME BiRiMi
ELAZIG
TEKLiF iSTEME FORIVIU
20112015
'.23435 : 1516200
lstem No
Talep Eden Blrim
:
BILGI I$LEI\4 KOOROINAToRLUdI.J
Frrat unlversitesi Hastan6sl ihtiyacl malzeme/hlzmet satn alnacaklr. Fiyat teklif a9airda belirtilen tarih
Satn alma Blrimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rlca 6derim.
ve saatle 0dner Sermaye
1- Marzeme/hizmet
tesliminin ka9 gilnde yaprlacaornn belirtilmesi zorunludur. Belirtrlmemesr durumunda sipariS tarihinden itibaren
ign futura tutannrn (KDv harlg)
teslam siiresi 10 gun olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gon
0,001 (Bindebin) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkLrk uzerinden kesilecektir.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gUn olmalr ve ilriln ma*as', boinilecek ve teklif fyatlan KDV harig verileceklir. Belirtilmemesi
durumunda KDV dahil kabul edileceklir. Ayflca idarenrn ongdrdng0 $artlar drtrnda, firma taratrndan ddeme gunil vb. lalepleri
lek,ifleinde beliGelerdahi, dikkat€ alrnmayacaktrr.
3- I\,!a teslimi haslane ambanna v€ya idarenin gdsiereceoi yere teslim ediecektir. Teslimal yerine kadar tiim gide er satrcrya
aittir
4- Trbbrmalzeme haricindeki 0rilnl6rde TSE markasr aranan malzemelerTsE belgeliolacaknr.
5- Teklif mektubunda sjlinti ve kazrnt yaprlmayacaktrr. Son leklif verme lanh ve
saatinden sonra gelen teklifler
olup, ancak dare ger€k gordirgu lakdtrde bu sdreyr uzatabilir.
dede
endirilmeyecek
-Firma
atacailannr sadece banka ve ftnans kurumlanna harcima yelkilisinin (Baiheximlik Makamr) izni ile devir ve temlik
G
yapabrlir (3 Sahtslarve frmalara lemlik izni verilmemektedir.)Temlik t nc€siuygunluk yazrsralnacaklrr.
7- TrOOr matzeme, ilac ve kil alrmlaftnda Saghk Bakannornrn TITUSB kayrdr gereken orLnlerin kayrllr olmasr halinde alm
yaprtacaktr LjrUnun imalatfl veya thalalgrsr olmadrEr durumlarda ilgili salrcrnrn bayi oldrrguna dair TITUBB key( vo bildinmi
aranac€ktrr. Teklif meKubunda UBA kodu ve ayflca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu gereken Urunlerin kodunun
b€tiditmemesi ile KrK kaydr olmayan frmalann teklifi degerlendirmeye alnmayacaknr. Sosyal Guvenlik Kurumu negalil lisl€sinde
bulunsn tbbi malzemeler alnmayac€k, alrnsa dahi negetif listeden Qrkmadrkgs fatura bedeli ddenmeyecektir. KIK kaydrnrn
yapttmsmast ve kaydrn grincetlenmemesi malzeme a|ndrklan sonra malzemenin negatif lisleye dugmesi gibi malzeme kaynatl!
i(uruma ail sGK kesinti tutarlafl ve kurum zararlannrn tamamr ilgili firma tatafrndan karsrlanac€klrr.
8- SaO[k Uygulama TeblioindB yer alan lrbbi malzemeler i9in SUT kodu, Tebliode yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirlilec€ktir.
iG Frrma Eralrndan sipan! 6dil6n mal2emenin teslim edilmemesi durumunda idare larafrndan kanun geredi ilgih mercilere
bldrnm yaprlarak, finna idarenrn belirleyecegi sure icensinde doorudan temin alrmlaflna igtirak edemeyecektir.
11. Toknik 9a.tnamede demlrbarclhaz/malzeme ahmrna ait garanti 6ngdriilm6i durumunda tealimatta banka
temlnet mehubu verilecek yada nakit 0zcrinden %3 (Fatura bedeli 0z6rlnden KOV Ha.lq) teminat koslntlsl
yaprlacaKrr.
12- Spans sonrasr teslimi yaprlan mal/hizmel almlaflnrn odemeye esas evraklannrn tanzimine mijteakip Sayman|k tay(lanna
larihten itibaren 60 . gund6 ddenecekth. Satrnalma biriminin siparisine mutakip teslimat yaprlacaklrt.
alrndrgr
Son T“
‖
mTaHhaSaalゝ
f
PROF D
KOM
1‐ %tS
ユも‐
DIRIM
MALZEMttHlzMET LISTESi
Acrklama Miktafl Blriml Birim Fiyat
Srra N M6lzeme Kodu
MElzem6 Cinsi
T
HP SER′ ER SERVIS VE
90902199
EKIPiЛ ANLARININ
10
KDVoranry,
AOET
BAKlM VE
ONARIMI
NOT:TEKNIK sARTNAME EKTEDIR
Adro3: F ttt On■ersilesi Hastanes DO■ eiSemayel,eme Mlolllo0
Tel:
0424 233 35 55
Fax: 04242339040
HAZAR V D 3860437404
EPOSTA dsemevesatinalma01ratedu
Say,1
FIRAT UNIVERSITESI HASTANESI
HP BLADE SERヤ 電R,DEPOLAMA vc EICPMANLARIiciN BAKIⅣ ISOzLEsMESi
TEKNIK sARTNAMESI
I
SOz konusu baklm s021C,mCsi Ocr,cvcsindc Tablo l dc vcrilcn urtullcd kapsayacttlr
2
SOz konustl Hizllct, cktc scri nl marasl vc■
lcn donanlm urunlcrini vc m dahili
bile,enlei(Omcgin,Jctdircct kaltla11,bcllck vc CD― ROM'lar)vc ayrica asll unlle
billdc satul ahnan mousc,klavyc,ycrle,tillllc istasyonu vc hanci molutor gibi urun
akscsuariannl kapsalna1ldlr
3 Bazl sun1lcu ve depolana unnlcri,cPU'lar,disklcr vc digcr oncmli dahili vc harici
bilc,cnlcr, dcslek buna uygun Olarak yapllandlrlldlysa vc sozlc,medekl ekipl■
an
lstcdndc(cこ Cr varSa)blllunuyoJarsa,メ nC hittct kapsanmlda dmaLdlr
4 3rctimi durdurulan bilc,cnlcrdc,gullcclleme yoluna gidilmcsi gerckcbin:tlrctici ycni
bilc,en Oncn lck uzcrc MO,tcriylc birlikte,all,acaktlr
5 Bir rafa kululu sunucu vc dcpOlalna Sstcmlcrindc,hizmct ayni rafa kuruLlly tum
Orctlci onayll raFsc9cnCklCini dc kapsalnalldlr
6 BIadeSystcm kasalarl i,in deStCk hizmctlcri patch pancncnnl,urctici dcstckli Ealcmct
ara baglannlannl,g09 kaynaklan vc gu9 da巴 ltlllll dttn gu9 kasaarlnl kapsalllalldlr
7 BIadcSystcm,ascsi uzcindc bulunan働 n flberlcr,flbcr portlan kapsalnalldlr
8 Hiznlct dcstcζ Ыry11 724 4 saatc mudahmctaahhud● 01mald[
9 Destck hizlnetru do色 口
,dan uretici f1111la VC■ 11lclidir
10 Dcstek surcsinde donanlmsal dcEi,ikliklcrdc urullun yctili ki,ilerce degi,tiHlmemesi
durmunda olu,abilccck dunlmlarda hizlncti vcrcn fl“
1la sortlmludur
ll Urulllcrc anza durumunda kunlnlulnda onayl ahnarak ycl■ ldc mudallalc yapllmandlr
Yennde mlldahale durluntlnda cksl曖 Ocrct talcp cdilmemclidir
12ヤ 疇 teH,bClirtilen urun dcstck tclcFon numarattndan hizmct lalcbllldc bulundukt範
sonra, urctici dOnanlm problcmi」
belirlcmck vc problcmi uzaktall gidcl川
lCle
VC
9021nCk i91n hizmct kllHanlm gun vc saaucrl iceHsindc M● ,tcri ilC biniktc 9■ 1,lr
urctici, ycruldc vcrilcn dcstcktcn oncc, hizlnct kapsallmdaki donallminlza crl,mek
i゛ n
elektrOnik uzaktaln dcstck ar"larl kullanabH■
(mthttm olan l_mlardal vCya
problemi uzaktan,Ozmck arllaclyla olasl balka yOntcmlcrdcn faydalanabilir
13 LTrcicl taratllldan ― ktan 9ozulmed mun■ un 01mayan tcbdk &旺 mm
problcmlcnndc, tlrcicinin yctklli bir tcmsilcisi nmct kapsallmdaki donanlm
tulllcrlnl,all,lr dunlnna gctircbilmck alllaclyla ycrindc tcknik destck sattlanlalld:r
Urctici yazlcJar,bilgisり arlar,ProLiant sunllcular,Intc10Pcnlu n① ve Xeon① i,lcmci
回,anl sunllcular vc ag ve dcpolama urunlcrindc,bu unlnlcrl onarlnak ycine
dCLi゛ inncr karar vcrcbilir
14ウ rcdd hm.ct kapsallundaki donamm thlnun■
9J,abilir dunlda tuunanlz● in
。lkan ve OneHlcn muhcndislik
gcrckli dcstckli ycdck par9a ve malzemclcn,ycni
i,い lnndci● in。 lanlar
dahn,tcmin ctmclidlr
1 5 tlrctici yctklli temsilcisi M● ,tcdnin sahip olduこ
u unnlcnn bulullduttu ycrC gcldkcn
sonra, kendi tercihine bagll olarak, ii lnler gallglr duruma gelene kadar veya maku
bir ilerleme sallandrfr sitece, hizmeti yerinden veya uzaktan sunmaya devam eder
16 Hizmct kuHanlm gin ve saatlcri,hizmeun ycrindc veya uzaktan vcrildiこ i Zaman
a■ 1:lni tanlnllaI Bu gun vc saatlCr dl,lnda allnan hizmct talCplc■
hlzlnct kunanlnl gtln vc saatlcrilldcki ilk i,gtln●
,M● ,tcl■ yC
ait
icindc kayda allnlr Bcni urunlcr icin
咎aEldaki hizmct kunanlm gun vc saade面 bulunlnaktadI
a A“ lrllml,9all,ma saatlcn,nollllal i,gttdc‖ : Hizmct,lcSmi tatllcr h航 ,
Pazartcsi vc Cuma gunlcri arasl,yercl saatlC Sabah 8:30 11c ak,am 21130 arasl
vcrilmclidir
b
24x7: Hizlnct,tatil gtlnlcri da lil Pazartcsi'dcn Pazar'a kadar gundc 24 saat
alinabilmclidir
17 4 saattc mudahalc Yctklll bir ulctici tcmsilcヽ 1,MIlte五 nin hizmeti istcdigl saat
sozlc,me kapsall1lndaki hizmct kullanlm gun vc saatlerindcysc,hizmet talcbi kayda
gcotktcn dOrt saat sonra donanlm baklm hzmclne bω lamak i,in MLstci血
bulunduttu yerc varlr
18 Baklm SOzlc,mcsi ― nlcHn mcvcut bakllll sOZIC,mclci sona crdiktcn soШ
a
ba,larnandlr
19 Alulacak baklm sOzlc,nle',sOzlc,mc tarihindcn iibaren l(br)yll。 lacよ ur
20 Alin,cよ bakun s021C,mesi hi ,,cti, sOzlc,mc kapsarnlndakl― ein 18 maddcde
bclirtilcn surcdc ortaya 91kacak hcr turltl baklm, onanm vc mudahalelcrc yonelik
6ncedcn tcsPi cdlcmcycnヽ lcmlCrc Jヽ kin galalld lattudl tlygulalaag kapsalninda
oldugundan hizmct bCdCH sOzlc,mc tarihindc bω langlcinda Odcncccktir
Tablo l:SOzlc,me Kapsalnlnda trunler vc Hizmcdcr
No
Uriin
3
HPZMOD HPIC EnV ronment BL 16 LIC
418241-B23 HP ZMOD HPIC Env ronment BL 16 LIC l
418241‐ B23 HPZMOD HPlC EnV rcnment Bt 16 L C l
4
418241‐ B23 HP ZMOD HPIC Environment BL 16 LIC l
5
50フ 015‐ B21
6
50780‐ B21 HP BL460c G6 E530 6G lP SVrCZj93602SE l
7
50780‐ B21 HP BL460c G6 E530 6G lP SvrCZJ93602SF l
8
50780-B21 HP BL460c G6 E530 66 1P SvrCZj93602SG l
9
50780‐ B21 HP BL460c G6 E530 66 1P SVr CZj93602S1 1
1
2
418241‐ B23
HP BLc7α D lPH 6PS10Fan FIROHS 161C Kt GB89404V90 1
10
50780‐ B21 HP BL460c G6 E530 6G lP SVrCZj93602SK l
11
50780‐ 321 HP BL460c G6 E530 6G lP Svr CZj93602SL l
12
50780‐ 321 HP BL460c G6[530 6G lP Svr CZJ93602SM l
13
50780‐ B21 HP BL460c G6 E530 6G lP SVrCZJ93602SN l
14
58263‐ B21
15
HPZMODICE l SRV ML/DL Bundle l
58263‐ B21HPZMOD CEl‐ SRV ML/DLBund e l
16
584085‐ 421 HP DL580G7 X750 4P 64GB Eu SvrCzJo510207 1
17
18
584085421 HP DL580G7 X750 4P 64GB EU SvrCZj05102D7 1
19
643086B21 HP DL580R07(E7)CrO Server CZ3216[HE9
643086‐ 021 HP DL580R07 F71 CTO Serve「 CZ3216EH12
20
643086B21 HP DL580ROフ {E7)CTO Server CZ3216EHED
sqgoe6-Bx Hp orssoaoT (E7)CTo Server Cz3215EHED
AG638-8HprvrG41z-AF,b'"cE!!Lqyqt9l9:!qE4l!l9y!1
M6+fZ-n fibre Chanel Drive Enclosure 5GA0430M5
gn Hp l,4saZ :oCe 15K rpm 3 5 inch SAS H0D 16
ACSSSB HP
lln
1
A1736A HP MSA2 30GB 15K rpm 3 5inch SAS HDD 16
Al798A HP 23ofc Modular Smart Aray controler 2
eJU98l Hp Z:Of. t*odrlarsmaft
Al8214 HP B.series 8/24c Blade
Al821A HP B-series 8/24c Blade
AIlIIqqEl?
em SAN SWltCh CN802B01C l
m SAN SW tCh CN8934002V l
eJgaar tr p vsnzorz s.s:]! ltlys say lEfE i9!9!c791-1
Enabled SAN Sヽ Vnch cZC048TTNE l
AM867A HP 8/8(8
np s/e (a)-portsEnabled sAN switch czco48TTNN 1
a-rrreozn
Electronic Sw lnformation
HP Recommended Doc UPd Method
HP Recommended 5w uPd Method
HP
software Technical Unlimited
HP
Software UPdates service
License
to
Use & SW lJPdates
NextAva il Tech Resou rce Remote
Standard ResPonse
std Once Hrs Std Once Davs
sw Electronic suPort
sw Technical SuPort
!!9!

Benzer belgeler

2015 TURKAN, POTASMAG, BAKIR

2015 TURKAN, POTASMAG, BAKIR 古retici Kod No(Code Nulnber):TR‐ OT‐ 006‐ 1‐ 3414Ю 4-001 S021C,mC No(Contract NuFnber):SZ‐ 341404001 Denetim Tarihi(InSpcction Date):26062014

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. yapabilir. (3.Sahtslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik dnc€si uygunluk yaz tslahnacaKrr. 7- Trboi matzeme, ilaq ve kit allmlaflnda Saglk Bakanlonrn TITUBB kayrdr gerek€n Urunlerin ...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. S. Teklif mektubunda silinti ve kazrnl yaprlmayac€klrr. Son teklif veme tarih ve saatinden sonra gelen tekiifler deoeriendirilmeyec€k olup, ancak idare g6rek gordllgo lEkdkde bu s0reyi uzatebilir.

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2, Teklit opsiyonu en az 20 gijn olmalr ve Jriln markasr. be rrlilecek ye leklf fiyallan KOV harig veflleceklir Eelirllmemesl durumunda KDV dahil kabul edileceklir. Ayfica idarenin ongordijqu taril...

Detaylı

Sony VAIO® Tap 11 model: SVT11218STB teknosa fiyati: 2999 TL

Sony VAIO® Tap 11 model: SVT11218STB teknosa fiyati: 2999 TL WWAN ModUlti HvwwciME906E (LTE, HSPA+, UMTS, EDGE/GPRS) WWANfodinne/Yuklemehizlan

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2_ Tekhf opsiyonu en az 20 gun olmalr ve Urun markasr beli(ilecek ve teklif tiyatta Kov hariQ veritecektr. Belrr memesi j-",lqul, edilecektir Ayflca darenin onsorduoii $ar{ar dr$rrdi rirma rarafrnd...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. aranac€ktrr Tellaf mektubunda UAB kodu ve ayncs llrmanrn KiK d6 kaydr olac.Kll UBB kodu gereken orunhin koduoun belinihemeg rle KIK kaydr olmayen firmalann teklif degedendnmgye 6hnmayacattrr. Sosya...

Detaylı