şırnak üniversitesi mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü

Yorumlar

Transkript

şırnak üniversitesi mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ (2010/2011)
1.Yıl Güz Dönemi Dersleri
0301101 MATEMATİK I
Kredi: 4 (0-4) 4
0301101 Matematik 1
(ECTS: 5)
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Yıl/Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Fonksiyonların Limitleri, Diferansiyel Hesap, Süreklilik, Türev ve Fonksiyonların, Türevleri, Grafik
çizimleri, Türevin Mühendislikte Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Fonksiyonların integralleri.
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Bu dersin amacı matematiksel düşünme yeteneğini kazandırmaktır. Matematik analizin bazı temel
kavramları verilir.
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
0301102 Fizik I
Türkçe
0301102 FİZİK I
(ECTS: 5)
Kredi: 4 (0-4) 4
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Yıl/Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Vektörler, denge, moment, doğrusal hareket, Newton’un ikinci kanunu, Çekim kuvvetleri, iş güç-enerji
ve korunumu, Düzlemsel hareket, İmpuls ve momentum dairesel hareket, Esneklik
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Fizik dersleri; inşaat mühendisliği öğrencilerine diğer mühendislik derslerinde ihtiyaç duyacakları
araçların öğretildiği bir ders olmanın yanısıra, mühendislik problemlerine sistematik ve analitik bir
şekilde yaklaşma yeteneğinin verildiği bir derstir. Derste Öğrenciler temel fizik kavram ve kanunlarını
öğrenmektedirler.
DersKitabı/Diğer Materyal
Rıchards, Sears, Wehr, Zemansky, Çevirenler: Domaniç, F., Tacer, L., Murat, Y., “Modern Üniversite
Fiziği” (1989)
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
0301103 Kimya I
Yıl/Yarıyıl
Dersin Cinsi
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Türkçe
0301103 KİMYA I
(ECTS: 4)
Kredi: 3 (0-3) 3
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Zorunlu
Atom kuramının temelleri, kimya yasaları, stokiyometri, maddenin gaz, sıvı ve katı halleri,
çözeltiler, kimyasal termodinamik, kimyasal denge, kimyasal kinetik, atomların elektronlu yapısı,
kimyasal bağ, oksidasyon, redüksiyon reaksiyonları, elektrokimya, metalik olmayan elementler,
asitler ve bazlar, metaller, kompleks bileşikler, organik bileşikler.
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Öğrencilerin kimya bilimi ile tanışması, kalitenin sürekliliği ve başarılı işlemlerin sağlanabilmesi
için öğrenciler temel kimya bilgileri ile donatılmasıdır.
DersKitabı/Diğer Materyal
*Sarıkaya, Y., Temel Üniversite Kimyası,
*Palme Yayınevi. Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffy Herring, Genel Kimya
*Charles E. Mortimer, Genel Kimya
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
Türkçe
0301104 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ
0301104 Muhendislik Çizimi
Kredi: 4 (0-4) 4
Yıl/Yarıyıl
Dersin Cinsi
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
(ECTS: 5)
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Zorunlu
Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması. Norm yazı ve rakam uygulamaları. Çizgi çeşitlerinin tanıtılması.
Geometrik şekiller. Nokta virgül doğru düzlem ve cisim izdüşümleri. Görünüş ve kesit görünüşler.
Ölçek ve ölçülendirme. Perspektif. Açınımlar.
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Öğrencilere teknik resmin inşaat mühendisliğindeki yerini ve önemini kavrama, bir yapının gerekli olan
üç görünüşünü çizebilme, perspektif görünüşünü elde edebilme, kesitini alabilme ve ölçülendirme
yapabilme yeteneğini kazandırmaktır.
DersKitabı/Diğer Materyal
Teknik Resim Cilt 1-2, TÜRKDEMİR, K., (2004), Uygulama Kitabı, Denizli,
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
0301105 İnşaat Mühendisliğine Giriş
Yıl/Yarıyıl
Dersin Cinsi
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Dersin amacı ve hedefi
Türkçe
0301105 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Kredi: 2 (0-2) 2
(ECTS: 2)
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Zorunlu
Mühendislik tarihi. İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin tanıtılması. İnşaat
Mühendisliğinin dünü, bugünü, yarını. Ülkemiz İnşaat sektöründe yaşanan teorik problemler ve çözüm
teknikleri. İnşaat Mühendisliği Bölümü çalışma alanları ve inşaat malzemelerinin tanıtımı, bina
inşaatlarına giriş, beton teknolojisinde gelişmeler, karayolu ve demiryolu ulaşımına giriş, hidrolik ve su
yapılarına giriş, liman ve hava meydanları hakkında ön bilgiler.
Yok
Bu dersin amacı öğrencilere inşaat mühendisliği ve inşaat yapıları hakkında genel bilgileri vermektir.
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
0301106 Türk Dili I
Yıl/Yarıyıl
Dersin Cinsi
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Dersin amacı ve hedefi
Türkçe
Kredi: 2 (0-2) 0
0301106 TÜRK DİLİ I
(ECTS: 0)
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Zorunlu
Dil Nedir? Dil ve Kültür; Dil- Kültür Münasebeti ve Dilin Millet Hayatındaki Yeri; Dilin Canlılığı; Yer
Yüzündeki Diller; Diller Nasıl Doğmuş Olabilir?; Yapıları Bakımından Diller; Kökenleri Bakımından
Diller; Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilini Tarihi Gelişimi; Dönemleri ve Eserleri;
Varsayılan Dönemler; Ana Altay Dil Birliği; Ön Türkçe; İzlenilen Dönemler; İlk Türkçe; Eski Türkçe;
Orta Türkçe; Yeni Türkçe; Çağdaş Türkçe; Türk Diline Giren Yabancı Sözleri Özleştirme Çabalarımız
ve Dil Devrimimiz; Türklerin Kullandıkları Alfabeler ve Türk Alfabesi.
Yok
Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilini yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince
kavratabilmek; dil- düşünce bağıntısı açısından, yazılı ve sözlü ifadesi olarak, Türkçeyi doğru
kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve
ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
Türkçe
0301107 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I
0301107 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Kredi:2 (0-2) 0
(ECTS: 0)
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Yıl/Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri, Osmanlı
Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’da
Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi, Birinci T.B.M.M.’nin açılması, 1920-1922 Arası Askeri ve Siyasal
Gelişmeler, Devrimler ve Karşı Tepkiler, Anayasal Sistemin Kurulması, Türk Devriminin Temel
Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları, Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan
Yenilikler, Atatürk İlkeleri ve bu İlkelerin Genel Nitelikleri, İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün
Değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Yok
Öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini
oluşturan Atatürk İlkeleri'ni benimsetmek; Atatürk'ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı
kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması
hususundaki çabalarını anlatmaktır.
Dersin amacı ve hedefi
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
0301108 İngilizce I
Yıl/Yarıyıl
Dersin Cinsi
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Dersin amacı ve hedefi
DersKitabı/Diğer Materyal
Türkçe
0301108 İNGİLİZCE I
(ECTS: 2)
Kredi: 2 (0-2) 2
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Zorunlu
Geniş Zaman, Şimdiki Zaman, Geçmiş Zaman, Kipler, Edatlar, Eylemsiler, Gelecek Zaman, Diyaloglar,
Role- Play, Çeviri, Metin okuma
Yok
Dersin amacı İngilizce bilgisi olmayan öğrencilere, başlangıç düzeyinden olmak suretiyle, İngilizce
dilini günlük ve iş yaşamlarında kullanabilecekleri bir düzeye eriştirmek; öğrencinin sesletim, dilbilgisi
ve sözcük dağarcığı ile ilgili bilgilerini arttırmak.
Briggs, Sondra J., Grammar Strategies and Practice
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
Türkçe
0301109 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I
0301109 Temel Bilgi Teknolojileri I
Kredi: 3 (0-3) 3
Yıl/Yarıyıl
Dersin Cinsi
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
(ECTS: 2)
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Zorunlu
Bilgisayar nedir? Kişisel Bilgisayarlar (PC), Bilgisayar yazılım ve donanımına giriş, Bilgisayar ve
sağlığımız, işletim sistemleri, Klavye kullanımı, Kelime işlemci (Microsoft Word), Microsoft Word
uygulamaları, Microsoft Excel, Microsoft Excel uygulamaları, Microsoft Powerpoint, Microsoft
Powerpoint Uygulamaları
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Bu dersin ana amacı, öğrencilerin bilgi çağını şekillendiren bilgisayar teknolojilerini anlamasını
sağlamaktır.
DersKitabı/Diğer Materyal
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Doç.Dr Ö.Faruk BAY, Y.Doç.Dr.O.Ayhan ERDEM, Hüseyin
DEMİREL, Bünyamin CİYLAN, Bilgehan ERKAL, 2002, ANKARA. Excel 2003 Bible, John
Walkenbach, September 19, 2003.
Öğretme Şekli
Ders verme
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Dersin Değerlendirilmesi
Eğitim Dili
Türkçe
1.Yıl Güz Dönemi Seçmeli Dersler
0301110- MÜHENDİSLİK İNGİLİZCESİNE GİRİŞ 1
0301110- Mühendislik İngilizcesine Giriş 1
Kredi: 3 (3-0) 3
(ECTS: 4)
Yıl/Yarıyıl
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Zamirler / to be fiili / a-an tanımlayıcıları / tekiller-çoğullar (this*these- that*those- some*any- a*an) /
yer edatları / özne- nesne- kişi zamirleri / aitlikler / geniş zaman / sıklık zarfları / zaman edatları (at-inon) / sorular / düzenli çoğullar / şimdiki zaman / sayılabilen ve sayılamayan isimler (how much- how
many- a few- a little- some-any / yer edatları (was- were) / geçmiş zaman / a-an-the / sıfatlar- zarflar /
hareket edatları / karşılaştırmalar (quite-very-too) / gelecek zaman (be going to- will- it*there will be)
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Yok
Öğrencilerin yabancı dilde okuma, anlama ve yazma kabiliyetlerinin seçme parçalar yardımıyla
geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, seçilen okuma parçalarının İngilizce telaffuza uygun bir şekilde
okunması, kelime ve dilbilgisi yapılarının detaylı olarak incelenmesi, karşılıklı soru-cevaplarla
öğrencilerin parçaların ana fikir ve yardımcı fikirlerini belirleyerek anlaması ve ifade etmesinin
sağlanması.
Dersin amacı ve hedefi
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
İngilizce
0301112 Mühendislikte Hesap Metodları I
0301212 MÜHENDİSLİKTE HESAP METODLARI I
Kredi: 3 (0-3) 3
(ECTS: 4)
Yıl/Yarıyıl
1.Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Dersin İçeriği
İnşaat Mühendisliğinin başlangıcı ve anabilim dallarıın doğuşu. İnşaat mühendisliğinde önemli
olan yapılar. Mühendislikte temel olan basit problemler ve kabuller. Mühendislikte dış yükler ve
dış yüklerin kaynağı, tipi ve yapılara etkisi nasıl olur? Bunun hesabı. Mühendislikte değişik
mesnet tipleri ve mesnet reaksiyonları. Mühendislikte taşıyıcı elemanlar. Taşıyıcı elemanlarda
basit hesap metodları. İzostatik yapı sistemleri.
Önşart/Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve Öğretimine yeni başlamış öğrencilere inşaat mühendisliğinin
temel kanunlarını ve basit bir takım hesap metodlarını öğretmektir.
DersKitabı/Diğer Materyal
Mekanik, Yapı Malzemesi, Yapı Statiği, Zemin mekaniği, Betonarme, Ahşap ve Çelik İnşaat ile
ilgili değişik yazarların hazırladığı kaynak eserler.
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yazılı ara sınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60 %)
Eğitim Dili
Türkçe
0301111- Ulaştırmaya Giriş 1
0301111 ULAŞTIRMAYA GİRİŞ I
(ECTS: 4)
Kredi: 3 (0-3) 3
Yıl/Yarıyıl
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Dersin amacı ve hedefi
Ulastırma Mühendisligi ile ilgili temel bilgiler; Ulastırma modları, otoyollar, demiryolları, Türk
Ulastırma sisteminin yapısı, trafik mühendisligi ile ilgili bazı temel bilgiler; Yolların yatay güzergahı,
sıfır hattı kavramı, durus ve geçis görüs mesafeleri; Yatay kurba elemanları, yatay kurbaların
yerlestirilmesi; Dever uygulamaları; Geçis kurbaları, bilesik kurbalar, ters kurbalar, yatay kurbalarda
görüs mesafesi; Yolların düsey güzergahı, düsey kurba elemanları; En kesitler, alan hesaplamarı, hacim
hesaplamaları; Trafik akım degiskenleri, tanımlamalar, degiskenler, degiskenlerin ölçümlenmesi; Akım
- hız yogunluk iliskileri; Lineer ve nonlineer trafik modelleri; Kavsaklar; Sinyalizasyon. çizimlerinin
hazırlanması.
Yok
Öğrencilerin ulaştırma yapıları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
Türkçe
0301113- ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA GİRİŞ
0301113- Alternatif Enerji Kaynaklarına Giriş
Kredi: 3 (0-3)3
Yıl/Yarıyıl
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Dersin amacı ve hedefi
(ECTS: 4)
Bu ders;
1. Güneş enerjisi sistemleri
2. Isı pompaları
3. Diğer enerji kaynakları
Konularını içermektedir.
Yok
Bu ders ile öğrencilere alternatif enerji kaynaklarının çeşitleri ve kullanım alanları, çalışma prensipleri
konularının yeterliliği kazandırılacaktır.
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Dersin Değerlendirilmesi
Eğitim Dili
Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; gösteri, anlatım,
tartışma, beyin fırtınası, uygulama, problem çözme, proje
hazırlama, grup çalışması, simülasyon, vb.
Gerçek yaşantı ortamlarında gezi, gözlem, görüşme, araştırma, inceleme, vb.
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Türkçe
0301114- TEMEL GENETİĞE GİRİŞ
0301114- Temel Genetiğe Giriş
Kredi: 3 (0-3) 3
(ECTS: 4)
Yıl/Yarıyıl
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Dersin amacı ve hedefi
Genetik tanımlar, hücre ve yapısı, mitoz ve mayoz bölünme, Mendel genetiği, Epistatik etkileşimler,
DNA ve kromozom mutasyonları, stoplazmik kalıtım, kantitatif genetik, bağlantı ve rekombinasyon,
populasyon genetiği ve bakteriyel genetik.
Yok
Amaç: Genetik dersi öğrencilere; genetiğin temel prensiplerini ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini
öğretmeyi, fenotip, genotip ve çevre arasındaki ilişkiyi, genetik çeşitlilik kavramını, çeşitliliğin nasıl
meydana geldiğini ve kullanımını bilmeyi ve ileride alacakları diğer derslere hazır hale getirmeyi
hedeflemektedir.
Hedef:Temel
genetik
tanımları
Mendel
genetiğinin
temellerini
ve
istisnai
Populasyon ve kantitatif genetiğinin temel ilkelerini öğretmek
durumlarını
öğretmek
öğretmek
Ders Kitabı: Genetik. 2008. Ahmet Yıldırım, Yaşar Karadağ, Nejdet Kandemir, Mehmet Ali Sakin.
Nobel Yayınları.
DersKitabı/Diğer Materyal
Diğer Materyal: Genetik (Bitki Genetiği ve Islahı). 2007. Hasan Baydar. SDÜ Ziraat Fakültesi Yayın
No:23. Introduction to Genetic Analysis 9th Ed. 2008. Anthony JF Griffiths. WH Freeman Co. New
York.
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
Türkçe
0301115 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPILARI
0301115 İnşaat Mühendisliği Yapıları
Yıl/Yarıyıl
Kredi: 3 (0-3) 3
1. Yıl/ 1. Yarıyıl
(ECTS: 4)
Dersin Cinsi
Seçmeli
Dersin İçeriği
Bütün alt, üst, uzay ve su yapıları Mühendislik yapıları, şehirleşmedeki altyapılar, baraj, köprü,
karayolu,
Önşart / Önerilen
Dersin amacı ve hedefi
DersKitabı/Diğer Materyal
tünel,
demiryolu,
liman
yapıları.
Yok
Dersin amacı öğrencilere tüm mühendislik yapıları elemanlarının tanıtımı ve tasarımı.
Prof. Dr.Fikret Keskinel, Önemli Mühendislik Yapıları, Birsen yayınevi
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
havalimanı,
Türkçe
1.Yıl Bahar Dönemi Dersleri
0301201 Matematik II
Kredi: 4 (0-4) 4
0301201 MATEMATİK II
(ECTS: 5)
Yıl/Yarıyıl
1.Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Dersin İçeriği
Belirli integrallerin uygulama alanları; alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları, polar
koordinatlar, vektörler, matrisler (tarifleri, tipleri, toplama ve çarpma işlemleri), doğrusal
denklem sistemleri ve çözümleri, uzaysal doğru ve düzlemler, koordinat eksenlerinin
transformasyonu, çok katlı integraller ve kullanım alanları.
Önşart/Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Bu dersin amacı matematiksel düşünme yeteneğini kazandırmaktır. Mühendisliğin alt yapısını
hazırlamak için gerekli olan temel matematik bilgileri, integral teorisi ve uygulamaları ile verilir.
DersKitabı/Diğer Materyal
Calculus ve Analitik Geometri, Cilt 1 ve 2. Türkçesi: Beno Kuryel ve Firuz Balkan. Literatür
Yayıncılık San. Tic. Ltd. İti, 2003.
Sherman K. Barcellos, A., Edwards-Penny Matematik Analiz ve Analitik Geometri II Palme
Yayıncılık
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yazılı ara sınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60 %)
Eğitim Dili
Türkçe
0301202 FİZİK II
0301202 Fizik II
Kredi: 4 (0-4) 4
(ECTS: 5)
Yıl/Yarıyıl
1.Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Dersin İçeriği
Coulomb yasası ve elektrik alan. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Sığa. Elektrik enerjisi ve
yalıtkanların özellikleri. Akım ve direnç. DA devrelerinde enerji ve akım. Manyetik alan.
Manyetik alan kaynakları. Faraday yasası. İndükleme. Elektromanyetik salınımlar . Maxwell
denklemleri ve elektromanyetik dalgalar.
Önşart/Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya
sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için
beraber kullanabilme becerisi kazanabilmek.
DersKitabı/Diğer Materyal
Halliday, D. & Resnick, R. (2002). Çeviri Editörü: Yalçın, C. Fiziğin Temelleri. Ankara:
Arkadaş Yayınevi.
Serway, R.A. (1990). Çeviri Editörü: Çolakoğlu, K. Fen ve Mühendislik için Fizik.
Ankara: Palme Yayıncılık.
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yazılı ara sınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60 %)
Eğitim Dili
Türkçe
0301203 KİMYA II
0301203 Kimya II
Yıl/Yarıyıl
Dersin Cinsi
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Kredi: 3(0-3) 3
(ECTS: 4)
1. Yıl/ 2. Yarıyıl
Zorunlu
Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle
İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomların
Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları.
Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar.
Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Öğrenciler temel kimya bilimini anladıktan sonra kimyanın ileri düzey konuları hakkında bilgi
sahibi olmaları için açılmıştır.
DersKitabı/Diğer Materyal
*Sarıkaya, Y., Temel Üniversite Kimyası, Palme Yayınevi. Ralph H. Petrucci, William S. Harwood,
F. Geoffy Herring, Genel Kimya
*Charles E. Mortimer, Genel Kimya
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
Türkçe
0301204 STATİK
0301204 Statik
Kredi: 4 (0-4) 4
(ECTS: 5)
Yıl/Yarıyıl
1.Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Dersin İçeriği
Kuvvet, uzay, cisim, kütle kavramları, Birimler, statiğin ilkeleri, vektörler ve vektör cebiri.
Kuvvetlerin bileşenlerine ayırmak. Bir noktada kesişen kuvvetlerin dengesi. Moment
kavramı ve moment hesabı. Ağırlık merkezi ve ağırlık merkezi problemleri. Düzlemde rijit
cisimlerin dengesi. Uzayda rijit cisimlerin dengesi. Kabloların özel taşıyıcı durumu.
Sürtünme olayının incelenmesi. Virtüel iş metodunun statiğe uygulanması
Önşart/Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
İnşat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine fiziksel olaylara mühendis gözüyle bakışını
sağlıyabilmek. İnşaat mühendisliği açısından önemli problemlerin hesap metodlarını
vermek.
DersKitabı/Diğer Materyal
Statik, Teknik Mekanik Statik, Mühendisler için Statik adları ile yerli ve yabancı değişik
yazarların hazırladığı kaynak eserler.
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yazılı ara sınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60 %)
Eğitim Dili
Türkçe
0301205 İNŞAAT JEOLOJİSİ I
0301205 İnşaat Jeolojisi I
Kredi: 3 (0-3)
(ECTS: 4)
Yıl/Yarıyıl
1.Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Dersin İçeriği
Mühendislik jeolojisi ve inşaat mühendisliği; Yerkabuğunu oluşturan maddelerin fiziksel
özellikleri; Külteleri oluşturan başlıca mineraller, Kültelerin sınıflandırılması; Magmatik
külteler, Tortul külteler, Metamorfik külteler; Kültelerin yapıları; Yeryüzünün jeolojik
değişimi; Erozyon. Yeryüzündeki tektonik olaylar; Depremler; Jeolojik haritalar ve kesitler.
Önşart/Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Jeoloji Biliminin genel tanıtılması, magma volkanizma ve metamorfizma kavramlarının
verilmesi, kayaç çeşitleri ve oluşumlarının kavranması, tektonik yapıların genel tanıtılması
ve plaka tektoniği ilkelerinin kavranması ve basit topoğrafik ve jeolojik haritaların
tanıtılması, bunların basit enine kesitlerini alma tekniğinin öğretilmesi.
DersKitabı/Diğer Materyal
*Ketin, İ., Genel Jeoloji Cilt I ve II, İTÜ., 22, 1988.
*Genç, S., Mineraller kayaçlar jeolojik yapılar ve saha jeolojisi, KTÜ, 1992
*Karaman, E., Kibici, Y., Temel Jeoloji Prensipleri, Devran matbaa, 1999
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yazılı ara sınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60 %)
Eğitim Dili
Türkçe
0301206 TÜRK DİLİ II
0301206 Türk Dili II
Kredi: 2 (0-2) 0
(ECTS: 0)
Yıl/Yarıyıl
1.Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Dersin İçeriği
Komposizyon Bilgileri, Kompozisyon Sanatı, Kompozisyonun Hayatımızdaki Yeri, Yazılı
Komposizyon, Yazılı Kompozisyonda Plan, Sözlü Kompozisyon, Konuşma Çeşitleri,
Anlatım Çeşitleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Edebiyat Türleri, Biyografi, Deneme,
Fıkra, Gezi Yazısı, Anı, Makale, Mektup, Hikaye, Roman, Tiyatro, Bilimsel Araştırma
Yöntemleri, Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar, Önsöz Yazma,
Dipnot Verme, Bibliyografya Düzenleme, İndeks, Kısaltmalardan Faydalanma,
Kütüphanelerden Faydalanma Metodları, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri, Anlatım
Bozuklukları, Türkçenin Söyleyiş Özellikleri
Önşart/Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yazılı ara sınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60 %)
Eğitim Dili
Türkçe
0301207 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II
0301207 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kredi:2 (0-2)0
(ECTS: 0)
Yıl/Yarıyıl
1.Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Dersin İçeriği
Atatürkçülüğün başlıca ilkelerinin anlatımı, Kurtuluş Savaşı, T.B.M.M’nin kurulması,
Türkiye Cumhuriyetinin Kurulması ve bugüne kadarki Gelişiminin Özetlenmesi
Önşart/Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi'nin amacı; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi
koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri'ni
benimsetmek; Atatürk'ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve
önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması
hususundaki çabalarını anlatmaktır.
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yazılı ara sınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60 %)
Eğitim Dili
Türkçe
0301208 İNGİLİZCE II
0301208 İngilizce II
Kredi: 2 (0-2) 2
(ECTS: 2)
Yıl/Yarıyıl
1.Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Dersin İçeriği
Past Ability with could, Positive sentences, negative senences, and questions with could, The
Future with be going to, Positive sentences, negative sentences and questions with be going
to, Gerunds and infinitives, The Future with will, Positive sentences, negative sentences and
questions with will Time expressions: …. later, tomorrow, After, before, when, Obligation
with have to, has to, had to, Object pronouns, The Past Progressive Tense, Positive
sentences, negative sentences, and questions with the Past Progressive, Clauses with when/
while, Nonspecific amounts, Sequence of adjectives, Comparative and Superlative,
Conditional Clauses: Type 1, Possesive Pronouns, Adverbs of Manner, Reflexive Pronouns.
Önşart/Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Bu dersin amacı, öğrencilere kelime ve gramer bilgisi ile başlangıç seviyesinde İngilizce
öğretmektir.
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yazılı ara sınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60 %)
Eğitim Dili
Türkçe
0301209 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II
0301209 Temel Bilgi Teknolojileri II
Kredi: 2 (0-2) 2
(ECTS: 2)
Yıl/Yarıyıl
1.Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Zorunlu
Dersin İçeriği
MATLAB programlama dilinin tanıtımı, Dosya işlemleri, Trigonometrik ve Compleks
sayılar, Vector ve matris gösterimi, Mathematiksel fonksiyonlar, Mantiksal fonksiyonlar,
Liner olmiyan denklem çözümleri, Liner denklem sistemlerinin çözümleri, Sayisal
optimizasyon, Eğri uydurma, interpolasyon ve extrapolasyon, Sayisal integrasyon ve türev,
Differansiyel denklemlerin çözümü
Önşart/Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Bu derste MATLAB programlama dilinin temel kavramları verilmekte ve öğrencinin hem
programlama mantığını anlaması hem de Windows ortamında programlama yapması
sağlanmaktadır.
DersKitabı/Diğer Materyal
MATLAB simulink ve mühendislik Uygulamaları by Prof Dr Ugur ARİFOĞLU,alfa,2005.
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yazılı ara sınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60 %)
Eğitim Dili
Türkçe
1.Yıl Bahar Dönemi Seçmeli Dersler
0301210- MÜHENDİSLİK İNGİLİZCESİNE GİRİŞ II
0301210- Mühendislik İngilizcesine Giriş II
Kredi: 3 (0-3) 3
(ECTS: 3)
Yıl/Yarıyıl
1. Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Dersin İçeriği
Geçmiş / geniş / şimdiki zaman / Ever*never- just*yet*already- for*since / sıklık zarfları / geçmişte
süreklilik / gelecek zaman / when-if şart cümleleri tip 0 / zaman kelimeleri / alışkanlıklar-yapabilirlik
(used to- so- neither-nor) / zorunluluk
Önşart / Önerilen
Dersin amacı ve hedefi
Yok
İnşaat mühendisliğinin çalışma alanlarına ait mühendislik terimlerinin ve ifade yöntemlerinin öğrencimühendis diyalogları yardımıyla ve bu diyaloglarda geçen terimlerin detaylı incelenmeleri ve cümlede
kullanımları yoluyla çalışılması, doğru telaffuzlarının öğretilmesi
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
İngilizce
0301211 ULAŞTIRMAYA GİRİŞ II
0301211- Ulaştırmaya Giriş II
Kredi: 3 (0-3) 3
(ECTS: 3)
Yıl/Yarıyıl
1. Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Giris; Ham maddeler ve ilgili tanımlamalar; Bitüm, bitümlü malzemeler, asfalt, asfalt
çimentosu, sıvı asfaltlar, katran, agregalar, esnek kaplamalarla ilgili tanımlamalar; Asfaltların
tarihçesi, kaynakları, yapısı, kimyası ve kompozisyonu, uygulanan test metodları; Asfaltın
fiziksel özellikleri ve reolojisi; Sıvı asfaltlar ve özellikleri; Asfalt ve sıvı asfaltlara uygulanan
deneyler, yol katranları; Agrega tipleri, fiziksel özellikler ve ilgili testler; Agrega
karısımları,agrega kombinasyonları ve karısım metodları; Asfalt-agrega karısımları, karısım
özellikleri; Miks dizayn (asfalt betonu) metodları; Asfalt betonunun davranısı; Sathi
kaplamalar, diger karısımlar ve rijitlik hesaplamaları
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
Türkçe
0301212 MÜHENDİSLİKTE HESAP METODLARI II
0301212 Mühendislikte Hesap Metodları II
Kredi: 3 (0-3) 3
(ECTS: 3)
Yıl/Yarıyıl
1.Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Dersin İçeriği
İzostatik yapı sistemlerinin kesit tesirlerini hesaplama metodları. Hiperstatik yapı sistemleri ve
hesap metodları. Mühendislikte üç boyutlu taşıyıcı sistemler ve hesap metodları. Çubuk şeklinde
kabul edilen taşıyıcı sistemlerde uç kuvvetleri ile uç deplasmanları arasındaki bağıntılar. Birim
kuvvet ve birim deplesman matrisleri. Uç kuvvet ve uç deplasman bağıntıları.
Önşart/Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve Öğretimine yeni başlamış öğrencilere inşaat mühendisliğinin
temel kanunlarını ve basit bir takım hesap metodlarını öğretmektir.
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir yazılı ara sınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60 %)
Eğitim Dili
Türkçe
0301214- GİRİŞİMCİLİK
0301214- Girişimcilik
Kredi: 3 (0-3) 3
(ECTS: 3)
Yıl/Yarıyıl
1. Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Dersin amacı ve hedefi
Ders Kitabı/Diğer Materyal
Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış
Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve
Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş
Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek
Olay İncelemeleri.
Yok
Amaç : Bu dersin amacı, bir yönetsel sorumluluk alan ve örgüt /organizasyon ile kamuları arasında
karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliği kurmaya yarayan, girişimcikle ile ilgili katılımcıya teorik ve pratik
bilgiler aktarmaktır.
Hedef : Bu dersin hedefi öğrencileri girişim fikri ve girişimcilik ile ilgili teorik konularda bilgilendirmek ve
yardım alabilecekleri kurum ve kuruluşları tanıtarak konuyla ilgili motivasyonlarını artırmaktır.
Ders Kitabı: Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını no: 1567, 2004.
Diğer Materyal: Tamer Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitapevi, 2004
Semra Arıkan, Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, 2002.
R. Hisrich, Michael Peters ve Dean Shepherd, Entrepreneurship, McGraw Hill, Fourth Edition, 2006.
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
Türkçe
0301215 TÜRK ve İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ
0301215 Türk ve İslam Felsefesine Giriş
Kredi: 3 (0-3) 3
(ECTS: 3)
Yıl/Yarıyıl
1. Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Felsefe, İslâm Felsefesi, İslâm Düşüncesi kavramları,İslâm Felsefesinin önemli bir etki kaynağı olarak
Helenistik Dönem felsefesi ve okulları, 7-8. yüzyıllarda yakın doğu, Helenistik kültürden yapılan çeviriler,
Theologia ve Liber de Causis, Kindi ve felsefesi, Farabi, İbn Sina, İhvan-ı Safa, Gazali, İbn Rüşd, İbn
Bacce.
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Yok
Türk ve İslam felsefesininin doğuşu, kaynakları ve ele aldığı temel sorunlar araştırılır. İslam felsefesinde
ortaya çıkan ekoller genel hatlarıyla tanıtılır. İslam felsefesinin kelam ve tasavvuf gibi diğer düşün
sistemlerinden ayrılan özellikleri tanıtılır.
Dersin amacı ve hedefi
Ders Kitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
Türkçe
0301216 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİNE GİRİŞ
0301216-Bilim ve Teknoloji Tarihine Giriş
Kredi: 3 (0-3) 3
(ECTS: 3)
Yıl/Yarıyıl
1. Yıl/ 2. Yarıyıl
Dersin Cinsi
Seçmeli
Bilim ve teknolojinin tanımı, amacı ve ölçümü. Teknolojik gelişmenin safhaları ve yeni teknolojiler.
Bilim ve teknolojik gelişmelerin sağlanma yolları. Bilim ve teknoloji politikalarının temel ekonomik
büyüklükler üzerindeki etkisi. Dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve uygulanan politikalar.
Türkiye’de bilimsel ve teknolojik altyapı ve uygulanan politikalar.
Dersin İçeriği
Önşart / Önerilen
Yok
Dersin amacı ve hedefi
Bilim ve teknolojik gelişmelerin incelenmesi. Bilim ve teknolojinin dünyada ve Türkiyede mevcut
altyapı ve uygulanan politikalarının anlaşılmasının sağlanması.
DersKitabı/Diğer Materyal
Öğretme Şekli
Ders verme
Dersin Değerlendirilmesi
Bir arasınav (% 40); bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (% 60)
Eğitim Dili
Türkçe
Kredi: T(U-HDS)K
KISALTMALAR:
T:
TEORİK
U:
UYGULAMA
HDS :
K:
AKTS :
HAFTALIK DERS SAATİ
KREDİ
AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ

Benzer belgeler