) i$iKr.iGi ol-MAsr HALiNDE $iRKETIMIZ

Transkript

) i$iKr.iGi ol-MAsr HALiNDE $iRKETIMIZ
Kat Millkivelli
MiJSTERi ADINA CIKARILACAK TAPU ICIN ISTENEN
EVRAKLAR LiSTESi
SIRA
s
ISTE NEN BELGELER
N.O
ASLI.
VEKALETNAMT':
I)IJZENI,EME]
$EKLINDE
(Ektc iirncEi bulunan iq bu vek
ekalctnamc T.C kimlik nosu yazrh olan kimlikle
N0IERDEN
diizenlenecektir.)
)
l
4
MI]:i ILRI ADINA ('IKARILACAAK IAPTJ SENLDiNI] YAPI$TIRII,MAK UZERE
I ADET (SON ALTI AYDA Cf,XKiLMis oLACAKT vl slKAl lK t{ } l( )cRAIr
siTL MUDURLiJCiI BORqSUZT ,t.lK BDLGESi.(Giincel olacaktrr.)
Mtr$TERi ADrNA TATTAKKUK Iit)|]c[K OLAN I IARC'l-ARrN Ol)IiNMESI
H{rC miktarlan 8.000 TL ii zcrinde ise a;agrdaki KIPTA$ hesaplarrna
ystlrllacaktlr.
(;aranti Bankasr Bayrairpala $ube
besi (IBAN: rR66 0006 2000 1400 000(1 2980 | 3)
Vakrlbank Valide Sultan $ubcsi
llalk Bankasl Maslak Subesi
5
DASK
(IBAN:TR92 0001 5001 5800 721t7 9226 63)
(lllAN|TR0T 0001 2009 7610o010 2602 lD
ZORI.JNI,IJ DEPREM SI coti
lA Pol.l( li stJR|TI
isiM YADA soYA.DI
DEc i$iKr.iGi ol-MAsr HALiNDE $iRKETIMIZ
KAYII'I-ARINI)A ISIM TASH iH i$LEMi YAP .ACAKTIR. Bu i$lem igin
6
'1
!'iDansman Miidiirliigiinc Miiracaa 1 lldilecektir.(lstencn llclgclcr)
- Mahkeme kararl
- Niifus Miid ii rliifiii n d en ahnaca k vukuath niifus kayrt iirneEi ash (son rltr ayhk)
-KRED| BORCTJ Bi |Mi$ iSE iLC II,I I]ANKASINDAN BORCSTJZI-TJK
lltrl-CESININ ASt-l
-t)ltvAM EDI-]N KI ,t)it.ER i('i N iI-CiLi BANKADAN IPOTI.]K
BI]I-GELERININ AI,INMASI
NoT:l) Ilarg ntiktarlan $irketirniz
l'apu ve Ruhsat $cfli!indcn 6grcnilebilir.
'lapu
yrl 30 KASIM tarihine kadar alrnmaktadrr.
vc
Ilarglafl
her
2)
Flvraklarr
3) Bu larihten sonra dcvam cdcn yrhn harglarr iizerinden harqlar tahsil edilmck
surclille if lemlere dcvarn edileceklir.
iRTiBAt iCiN l EI-EFoNt.AI MIZ
I
(0212) 414 98 98
DAI Ii1.1r9824.9825. 9934,q93 5,9936,9937,9918, 9939, 99'10, 9941 .9942
FAKS : (0212) 416 45 tt2
MAil- : tapukiptas(.ikiplas.com.tr
iMAR vE KIiNTSEL DONUijijM MtiDtJRLtJCil 'IAPU vE RUllsA.t lil'l'Lie i
DUZENLE'IiE VEKALETNAME ORNEG|
(BORCU B|TEN UYELER iqiN)
VEKiLLER:
suheyta GERig 6zAwM T.c. 375289339s4
T.C. 28265367942
Aykut GENQ
T.C.32146810038
Emine GULER
Mahmur GUMR0K9U T.c. 52294662556
T.G.45994638198
Enes ONAL
(M nferiden yetkili olmak iizere)
(Kadir krzr 1985 Niksar dooumlu)
(Kurtbey oolu 1989 Bafra dooumlu)
(Muzaffer kzr 1992 $ark6y dolumlu)
(Hasan O!lu 1984 Yomra dodumlu)
(Ahmet oglu 1990 Kadrkaty dogumlu)
lstanbul ili ve mulhakatr hudutlarr dahilinde diledigi yer ve ydrelerden, diledioi bedel ve
diledioi gartlarla, diledioi kimselerden, gergek veya tiizel kigilerden, bilumum gayri
menkulleri satrs bedellerini pegin odemek suretiyle sattn almaya, yine diledioi gayri
menkullerden hisse daire kat irtifaklr veya mulkiyetli bilumum bagrmslz boltlmler dahi
herhangi bir gekilde borglandrrma yapmakstztn sattn almaya, bedellerini 6demeye,
mahalli tapu sicil mUdUrlUOU nezdinde veya memuru huzurunda adlma verilecek kat'i
ferag takrirlerini dinleyip kabul etmeye, imzaya, sattn alma yoluyla iktisap edecegim gayri
menkullerin veya gayri menkul hisselerinin vergilerini ve harglartnl ddemeye maliye,
vergi dairesi, emlak vergi dairesi, defterdarhk, belediyeler sair bilumum resmi dairelerde
beni ilzam ve temsile, namrma dilekge, beyanname emlak vergi beyannamesi sair her
turlu evrak ve lahiyalan tanzim ve imzaya, fazla yatlrllan veya
iglemi
yahrmaya,
sonuglandrrrlamayan vergileri ve harqlart geri almaya gerektiginde yeniden
sulh ve ibraya, ahzu kabza, bu hususlarda beni temsile birlikte veya ayrl ayrl ifayl
vekalete .mezun ve yetkili..olmak Uzere; Siiheyla GERig 6zAwM, Aykut GENg,
Emine GoLER, Mahmut GUMRUKQU ve Enes 6NAL'| miinferiden hareketle vekil ve
nasp tayin eftim."Diye siiziin0 bitirdi.
Not:
1.
igbu vekaletname Herhangi bir noterlikten verilecek ve T.C. kimlik nosu yazlll
kimlik ile diizenlenecektir..
2. Fotoorafsrz vekaletname gegersiz olacakttr..
DIjzENLEM E vExArcrName oRNEGi
(BoRcu DEvAM EDEN Uvelen iqin)
veKiLLen:
SiitreiraGEnig
Aykut
ozlwnz r.c. 37528933954
GENQ
GULER
oNAL
T.C. 28265367942
T.C.32146810038
Emine
Mahm.ut GUMRUK9U T.C. 52294662556
T.c.45994638198
Enes
(Miinferiden yetkili olmak iizere)
(Kadir krzr 1985 Niksar dogumlu]
(Kurtbey ollu 1989 Bafra dooumlu)
(Muzaffer krzr 1992 $arkdy dogumlu)
(Hasan Oolu 1984 Yomra doqumlu)
(Ahmetoglu 1990 Kadrkdy do$umlu)
iSTANBUL ili, ..................... . .. . . .. ilgesi stntrlan dahilinde diledi0i bedel ve gartlarla,
diledigi kimselerden, gergek veya ttlzel kigilerden, bilumum gayri menkulleri ipotekli veya
ipoteksiz olarak satln almaya, Sattn almakla sahibi bulundugum veya bulunacaglm
Lehine kullandrgrm veya
taqrnmazrml
kullanacaOrm kredilerin teminatlarrnr tegkil etmek tizere diledioi derece, bedel ve gartlar ile
ipotek etmeye, ipotek belgelerini almaya, yine diledigi gayri menkullerden hisse daire kat
irtifaklr ve mulkiyetli bilumum bagtmstz bol0mler dahi sattn almaya, bedellerini ddemeye,
mahalli tapu sicil mudurluo0 nezdinde veya memuru huzurunda adlma verilecek kat'i
feraO takrirlerini dinleyip kabul etmeye, imzaya, sattn alma yoluyla iktisap edecegim gayri
menkullerin veya gayri menkul hisselerinin vergilerini ve harqlarlnl ddemeye maliye, vergi
dairesi, emlak vergi dairesi, defterdarhk, belediyeler sair bilumum resmi dairelerde beni
ilzam ve temsile, namrma dilekge, beyanname emlak vergi beyannamesi sair her turlu
evrak ve lahiyalan tanzim ve imzaya, fazla yattrtlan veya iglemi sonuglandlrllamayan vergi
ve harglarl geri almaya gerektiginde yeniden yattrmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza, bu
hususlarda benl temsile birlikte veya ayrt ayrt ifayt vekalete mezun ve yetkili olm.ak uzere;
suheyfa GERig 6zaw pz, Aykut GENg, Emine GULER, Mahmut GUMRUKqU ve
Enes ONAL'| munferiden hareketle vekil ve nasp tayin ettim." diye stiz0nu bitirdi.
NOT:
l.Fotografsrz vekaletname geqersiz saytlacakttr.
2.l9bu vekaletnamede herhangi bir noterlikten verilecek ve T.C.kimlik nosu yazlll
kimlik ile dtizenlenecektir.
3.lloili bankanrn Genel Miidurluk ilnvant noksanstz olarak vazllacak sube adl
avnca belirtilmevecektir.
BANKA UNVANLARI
-Turkiye Garanti Bankasr A.9,
-Denizbank A.$.
-Akbank T.A.$.
-Turkiye Vakrflar Bankasr T.A.O.
-Kuveyt Turk Katrlrm Bankasr A.9
-Turkiye Finans Kalhm Bankasr A.9.
-Turkiye Halk Bankasr A.$.
Kullanrlan kredi yuka.rda yazrl bankalartn haricinde bir bankadan kullantlmtg ise bu
bankanrn tam adr yazrlacaktr.
+j
e
!
d
I
6
:o
e
9
-6
e
I
6 6
G
6 6 6
-6
di
o
q>
rl
,l
(D
E
E E E E E E E E E E E E E E E E E
=
o
6
F
o
-\
E
a:
E:
lD
=
5i
EE'
E
E
5:
c)
d)
(D
o
l
;2
z
o
z
!!
N
v
c
o-
I
E E
=a
E
=
E E 'o '6
'o 'o o
gg
zlu
l|
L!
Att (
aiz
L!
L!
6
/t
/ts
\i
E E
6 6
6a
6 a /-J

Benzer belgeler

iSiM YAI)A VhL LLI NAME

iSiM YAI)A VhL LLI NAME irtifakh ve mulkiyetli bilumum bagtmstz b6lumler dahi sattn almaya, bedellerini tidemeye, mahalli tapu sicil mtid0rluou nezdinde veya memuru huzurunda adlma verilecek kat'i ferao takrirlerini dinle...

Detaylı

.lASllill

.lASllill evrak ve lahiyalan tanzim ve imzaya, fazla yatlrtlan veya iglemi sonuglandlrllamayan vergi ve harglafl geri almaya gerektioinde yeniden yatlrmaya, sulh ve ibraya, ahzu kabza' bu hususlarda beni tem...

Detaylı

isiM YADA soy^rr DEe i$iKr.i6i or.MAsr r rAl-iNDD

isiM YADA soy^rr DEe i$iKr.i6i or.MAsr r rAl-iNDD irtifaklr ve mulkiyetli bilumum bagtmstz bol0mler dahi sattn almaya, bedellerini ddemeye, mahalli tapu sicil mudurluo0 nezdinde veya memuru huzurunda adlma verilecek kat'i feraO takrirlerini dinley...

Detaylı

Buraya Tıklayınız.

Buraya Tıklayınız. ipotek etmeye, ipotek belgelerini almaya, yine diledi$i gayri menkullerden hisse daire kat irtifakh ve mulkiyetli bilumum bagrmsrz boliimler dahi satrn almaya, bedellerini cldemeye, mahalli tapu m0...

Detaylı