NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Yorumlar

Transkript

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
A.Amaçlar
Nişantaşı Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, medya ve sinema sektörlerinin farklı alanlarına
yönelik olarak gerekli donanıma sahip profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz,
mezununlarımızın iletişim alanında kuramsal alt yapıya sahip olmasına ve uygulama alanlarında yeteneklerini
ve yaratıcılığını geliştirmesine yönelik olarak eğitim vermektedir. Bölümümüz uygulamalı ve kuramsal eğitimin
yanı sıra, iletişim alanının multidisipliner yapısını göz önünde bulundurarak sosyal bilimlerin farklı
disiplerindenki derslerden beslenerek mezunlarımızın mesleki ve kültürel alt yapısını da güçlendirmeyi
amaçlamaktadır.
B.Hedefler
Radyo, televizyon ve sinema sektölerinde ihtiyaç duyulan mesleki etik kodlara sahip, gerekli kuramsal bilgiye
sahip ve bu sektörlerdeki farklı iş kolları için gerekli temel teknik bilgiye sahip yartıcı, eleştirel ve sorgulayıcı
düşünme yeteneği geliştirmiş ve sinema ve televizyonda görsel algılama ve görsel tasarım yeteneği gelişmiş
meslek profesyonelleri yetiştirmeyi,
Sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına uyum sağlyabilecek ve hızla değişen iletişim teknolojilerinin temel
prensiplerini bilerek ilerideki gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek alt yapıyı kurmaya yönelik eğitim vermeyi,
Kitle iletişiminin toplumda üstlendiği rolün bilincinde ve toplumsal fayda esasını kariyeri boyunca ilke edinen
bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
C. Program Öğrenme Çıktıları
1.
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2.
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
3.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
4.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların kuramsal ve analitik
temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
5.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6.
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7.
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
8.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel süreçlerin toplumsal,
sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda bilgi sahibidir.
9.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini
etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahiptir.
10. Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
11. Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini, uyarlamalarını kuramlarını ve
eleştirisini bilir, analitik düşünme ve eleştirel bakış açısı kazanır.
12. Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
13. Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye sahiptir.
14. Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini öğrenerek radyo, televizyon ve
sinemadaki içerik üretim aşamalarına hakimdir.
15. Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel ilkelerini ve estetiğini
uygulayabilir.
16. Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı, belgesel film yapmayı
bilir.
17. Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur yazarıdır.
D. Eğitim Öğretim Metotları
Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem
yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi
becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.
Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.
Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:
Metot
Başlıca öğrenme faaliyetleri
Kullanılan Araçlar
Ders
Dinleme ve anlamlandırma
Standart derslik teknolojileri, çoklu
ortam
araçları,
projektör,
bilgisayar, tepegöz
Tartışmalı Ders
Standart derslik teknolojileri, çoklu
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları
ortam
araçları,
projektör,
işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
bilgisayar, tepegöz
1
2
3
4
Özel
Destek
Yapısal Örnekler
/
Önceden planlanmış özel beceriler
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler
Standart derslik teknolojileri, özel
donanım
5
Problem Çözme
Önceden planlanmış özel beceriler
6
Vaka Çalışması
Önceden planlanmış özel beceriler
Beyin Fırtınası
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Standart derslik teknolojileri, çoklu
işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım ortam
araçları,
projektör,
çalışması
bilgisayar, tepegöz
7
8
Küçük
Tartışması
Standart derslik teknolojileri, çoklu
Grup Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları
ortam
araçları,
projektör,
işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
bilgisayar, tepegöz
9
10
Gösterim
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Gözleme imkan verecek gerçek ya
işleme
da sanal ortam
Benzetim
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Gözleme imkan verecek gerçek ya
işleme, Bilişim becerileri
da sanal ortam
Seminer
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, Standart derslik teknolojileri, çoklu
okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, ortam
araçları,
projektör,
yönetsel beceriler
bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Grup Çalışması
İnternet veri tabanları, kütüphane
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma,
veri tabanları, e-posta, çevrimiçi
okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru
sohbet,
geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması
Web tabanlı tartışma forumları
11
12
/
13 Saha
Çalışması
14
15
16
Arazi Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam
boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler
Laboratuar
Gözlem/durumları işleme,
beceriler, takım çalışması
Bilişim,
yönetsel
Ödev
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, İnternet veri tabanları, kütüphane
okuma, Bilişim
veri tabanları, e-posta
Sözlü
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları
işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Özel donanım
17 İnceleme / Anket
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
Çalışması
Panel
Standart derslik teknolojileri, çoklu
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları
ortam
araçları,
projektör,
işleme
bilgisayar, tepegöz, özel donanım
Konuk Konuşmacı
Standart derslik teknolojileri, çoklu
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları ortam
araçları,
projektör,
bilgisayar,
tepegöz,
işleme
özel donanım
18
19
20
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme,
Öğrenci Topluluğu
soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma –
Faaliyetleri
/
yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel
Projeleri
beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler
E. Alınacak Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Radyo Televizyon ve Sinema bilimi alanında 240 AKTS’lik birinci aşama derece
sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm
İşletmeciliği bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
F. Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM
tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer
programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem
başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak
değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları
kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.
G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş
Mezunlarımız
radyo,
televizyon
ve
sinema
sektörlerinde
çalışma
imkanı
bulmaktadır.
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Turizm İşletmeciliği bilimi alanında veya bu alandan öğrenci
kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
H. Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın
tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her
yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem
sonu sınavları vardır.
Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi ve bu çalışmasına yönelik sözlü
tez sunumu yapması da (7. Veya 8. Yarıyılda) istenmektedir.
J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı
bölümündeki
K. Ders Planı – Radyo Televizyon Ve Sinema Bölümü
BİRİNCİ YIL
GÜZ YARIYILI (1.YARIYIL)
KODU
LTRD101
LATA101
LYDL101
LSEG101
LRTS101
LRTS103
LRTS105
LRTS107
DERS ADI
Türk Dili I
Atatürk İlk. İnk. Tarihi I
İngilizce I
Araştırma Yöntemleri
İletişim Bilimlerine Giriş
Sinema Tarihi I
Sinemaya Giriş
Hukuka Giriş
TOPLAM
BİRİNCİ YIL
BAHAR YARIYILI (2.YARIYIL)
KODU
DERS ADI
LTRD102
Türk Dili II
LATA102
Atatürk İlk. İnk. Tarihi II
LYDL102
İngilizce II
LSEG106
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
LRTS104
Sinema Tarihi II
LRTS102
Medya Tarihi
LRTS106
Metin Yazarlığı
LRTS108
Hikaye Anlatımı
LRTS110
Kentsel Farkındalık
TOPLAM
TEORİK
UYGULAMA
KREDİ
AKTS
2
2
3
2
3
3
2
3
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3
5
5
5
5
20
1
21
30
TEORİK
2
2
3
2
3
3
2
2
2
UYGULAMA
0
0
0
1
0
0
1
0
0
KREDİ
2
2
3
3
3
3
3
2
2
AKTS
2
2
3
3
5
4
5
4
2
21
2
23
30
İKİNCİ YIL
GÜZ YARIYILI (3.YARIYIL)
KODU
DERS ADI
LRTS201
Sanat, Kültür, Toplum
LRTS203
Temel Fotoğrafçılık
LRTS205
Senaryo Yazımı I
LRTS207
Radyo ve Televizyon Program Yapımcılığı I
LRTS209
Görüntü ve Aydınlatma Teknikleri
LYDL201
İngilizce III
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
***
Seçmeli Ders Havuzu (İki ders seçilecektir)
LRTS211 Belgesel Sinema
LRTS213 Kitle İletişim Kuramları
LRTS215 Genel Psikoloji
LRTS217 Genel Sanat Tarihi
LRTS219 Siyasi Düşünceler Tarihi
LSEG201 Küreselleşme ve 21. Yüzyıl
TOPLAM
İKİNCİ YIL
BAHAR YARIYILI (4.YARIYIL)
KODU
DERS ADI
LRTS202
Radyo ve Televizyon Haberciliği
LRTS204
Senaryo Yazımı II
LRTS206
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı II
LRTS208
Dijital Kurgu
LYDL202
İngilizce IV
Seçmeli Ders I
Seçmeli Ders II
***
Seçmeli Ders Havuzu (İki ders seçilecektir)
LRTS210 Televizyon ve Sinemada Ses
LRTS212 İletişim Etiği
LRTS214 21. Yüzyılda Yeni Medya Düzeni
LRTS216 Medya Analizi
LRTS218 Yeni Medya Kuramları
LRTS222 Dijital Kültür
TEORİK
2
2
2
1
1
3
UYGULAMA
0
1
2
2
3
0
KREDİ
2
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
1
0
0
0
0
1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
22
30
2
1
2
3
UYGULAMA
1
2
2
1
0
KREDİ
3
3
2
3
3
AKTS
4
6
4
4
3
2
3
3
2
3
2
1
0
0
1
0
1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
TEORİK
2
AKTS
3
4
4
4
4
3
ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ YARIYILI (5.Yarıyıl)
KODU
DERS ADI
Sinemada Üslup ve Anlatım
LRTS301
LRTS303
Kısa Film Yapımı
LRTS305
Televizyonda Türler
Seçmeli Ders I*
Seçmeli Ders II*
Seçmeli Ders III*
***
Seçmeli Ders Havuzu (Üç ders seçilecektir)
LRTS307
Radyo Programcılığı
LRTS309
Sinemada Türler
LRTS311
İleri Kurgu Teknikleri
LRTS313
Sosyal Medya
LRTS315
Sinema ve Siyaset
LRTS317
Yeni Medya Sosyolojisi
LRTS319
Kültürlerarası İletişim
LRTS321
İletişim Hukuku
LRTS323
Grafik Animasyon I
LYDL303
Almanca I
LYDL305
İspanyolca I
LYDL307
Rusça I
LYDL301A
İngilizce V
TOPLAM
ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR YARIYILI (6.Yarıyıl)
KODU
DERS ADI
LRTS302
Sinema Kuramları Belgesel Film Yapımı
LRTS304
Belgesel Film YapımıBelgesel Film Yapımı
LRTS306
Televizyon Stüdyosu Uygulamaları
Seçmeli Ders I*
Seçmeli Ders II*
Seçmeli Ders III*
***
Seçmeli Ders Havuzu (Üç ders seçilecektir)
LRTS30
Radyo ve Televizyon Sunuculuğu
8 LRTS31
Sanat Yönetimi
0 LRTS31
Türk Sinema Tarihi
2 LRTS31
İleri Fotoğrafçılık
4 LRTS31
Film Müziği
6 LRTS31
Grafik Animasyon II
8 LRTS32
Dijital İçerik Üretimi / Yönetimi
0 LRTS32
Multimedya Uygulamaları
2 LSEG30
İşaret Dili
4 LSEG30
Girişimcilik
2ALYDL30
İngilizce VI
2 LYDL30
Almanca II
4 LYDL30
İspanyolca II
6 LYDL30
Rusça II
8
TEORİK
3
1
3
2
2
2
UYGULAMA
0
4
0
1
1
1
KREDİ
3
3
3
3
3
3
AKTS
6
7
5
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
18
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
30
TEORİK
2
1
1
2
2
2
UYGULAMA
0
6
4
1
1
1
KREDİ
2
4
3
3
3
3
AKTS
5
7
6
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TOPLAM
18
30
DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ YARIYILI (7.Yarıyıl)
KODU
DERS ADI
LRTS401
Uygulama Projesi
LRTS403
Televizyon ve Sinamada Seyirci
Seçmeli Ders I*
Seçmeli Ders II*
Seçmeli Ders III*
Seçmeli Ders IV*
Seçmeli Ders Havuzu (Dört ders seçilecektir)
LRTS405
LRTS407
LRTS409
LRTS411
LRTS413
LRTS415
LRTS417
LRTS419
LRTS421
LYDL403
LYDL405
LYDL407
LYDL401A
TOPLAM
UYGULAMA
6
0
1
1
1
1
KREDİ
7
2
3
3
3
3
AKTS
10
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
21
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
30
TEORİK
4
0
0
UYGULAMA
6
4
0
KREDİ
7
2
3
AKTS
10
16
20
3
0
3
3
0
3
4
4
10
12
30
***
Türk Modernleşmesi ve Sinema
Yaratıcı Yapımcılık
Oyuncu Yönetimi
Film Analizi
Dijital Efekt Uygulamaları
Sinema İçin Ses Tasarımı
Bilimkurgu ve Korku Sineması
Görsel Kültür
Medya Ekonomisi ve Yönetimi
Almanca III
İspanyolca III
Rusça III
İngilizce VII
TOPLAM
DÖRDÜNCÜ YIL
İKİNCİ YARIYIL
KODU
DERS ADI
LRTS402
Bitirme Projesi
LRTS404
İş Başında Mesleki Uygulamalar
Seçmeli Ders I*
***
Seçmeli Ders Havuzu (Bir ders seçilecektir)
LSEG402
Ekolojik Sürdürülebilirlik
LSEG404
TEORİK
4
2
2
2
2
2
Gelecek için Sürdürülebilirlik
10
L.GENEL TOPLAMLAR
GENEL TOPLAMLAR
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ
TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ
16 AKTS
TOPLAM AKTS KREDİSİ
240 AKTS
M. AÇIKLAMALAR (ÖRNEKTİR)
**
: Seçilen ilgili seçmeli dersi (Yabancı Dil) dersini alan öğrenci ilerleyen yarıyıllarda aynı yabancı dil dersinin
devamı niteliğindeki dersi seçecektir. (Örnek; Rusça I seçmeli dersini alan öğrenci, ilerleyen yarıyıllarda dersin
devamı niteliğindeki Rusça II ve Rusça III derslerini alacaktır. Ayrıca ilgili dersler ön koşullu ders sınıfında olup,
üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna
bağlıdır.
**
: Mesleki İngilizce ve Almanca dersleri ön koşullu ders sınıfında olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak
alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır.
**
: Ara Staj 60 iş günü olup, her hafta 6 iş gününe eşittir. İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciler 60 iş günü ara
staj yapmak zorundadır. Gerçekleştirilen ara stajlar 5. Yarıyıl içerisinde “Ara Staj Değerlendirme” dersi
kapsamında Turizm İşletmeciliği yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek
transkripte işlenecektir. Ara Staj koşulları için; (bknz: Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi)
**: Mesleki Uygulamalar dersi 8. Yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrencilerin alabileceği ve Nişantaşı
Üniversitesi Akademik Takvimine göre ilgili yarıyılın ilk ders günü başlamak kaydıyla, 14 haftalık bir süreyi
kapsamaktadır. Her hafta 6 iş gününe eşittir. İşbaşı eğitimi niteliğinde gerçekleştirilecek olan Mesleki
Uygulamalar dersi Turizm İşletmeciliği yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek
transkripte işlenecektir. Mesleki Uygulamalar dersine ilişkin daha detaylı bilgi için; (bknz: Turizm İşletmeciliği
Bölümü Staj Yönergesi)
**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri)
Ders
Türk Dili I
Kod
LTRD101
Course
Turkish Language I
Code
LTRD101
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 2
Uygulama: 0
İçerik
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
Dersin amacı ve işleyişi, Dil nedir? Dilin insan hayatındaki yeri
Dilin özellikleri ve dilin yapısını kavrama, Sözlü anlatım çalışmaları, Noktalama işaretleri
3.Hafta
Dil birlikleri, Türkçenin yeri; lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar, Dil-düşünce ilişkisini
kavrama
Belli başlı Türkçe eserlerin değerlendirilmesi, Yazım kuralları
Örneklerle ses bilgisi, Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları
Türkçede sözcük yapısının incelenmesi, Yazı için ön hazırlıklar, Dilekçe, tutanak, form
yazımı
Sözcük çeşitleri. Yapısı bakımından sözcükler, Sözcük geliştirip değiştirme, Türetme
yolları
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
Ara Sınav
Söz öbekleri, Klasik kurmaca türler, Ödev, Proje hazırlama
Paragraf ve metin çeşitleri
Türkçede cümle yapısı ve cümle türleri, Bilimsel yazı teknikleri, Yazmada plan nasıl
yapılır?
Cümle üstü dil yapıları, Yazılı anlatımın önemi
Semantik bilgisi, İşlevsel Türler: Deneme - Fıkra-Gazete Köşe yazısı-Söyleşi, Paragraf
yazımı; paragraf türleri ve özellikleri
Söz sanatları ve Türkçenin söz varlığı, Atasözleri ve Deyimlerin önemi, Anlatım
Bozuklukları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
DERS AKIŞI
Hafta
Konular
1
Dersin amacı ve işleyişi, Dil nedir? Dilin insan hayatındaki yeri
2
Dilin özellikleri ve dilin yapısını kavrama, Sözlü anlatım çalışmaları, Noktalama
işaretleri
Dil birlikleri, Türkçenin yeri; lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar, Dil-düşünce
ilişkisini kavrama
3
4
Belli başlı Türkçe eserlerin değerlendirilmesi, Yazım kuralları
5
Örneklerle ses bilgisi, Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları
6
Türkçede sözcük yapısının incelenmesi, Yazı için ön hazırlıklar, Dilekçe,
tutanak, form yazımı
Sözcük çeşitleri. Yapısı bakımından sözcükler, Sözcük geliştirip
değiştirme, Türetme yolları
7
8
Ara Sınav
9
Söz öbekleri, Klasik kurmaca türler, Ödev, Proje hazırlama
10
Paragraf ve metin çeşitleri
11
Türkçede cümle yapısı ve cümle türleri, Bilimsel yazı teknikleri, Yazmada plan
nasıl yapılır?
12
Cümle üstü dil yapıları, Yazılı anlatımın önemi
13
Semantik bilgisi, İşlevsel Türler: Deneme - Fıkra-Gazete Köşe yazısı-Söyleşi,
Paragraf yazımı; paragraf türleri ve özellikleri
Söz sanatları ve Türkçenin söz varlığı, Atasözleri ve Deyimlerin önemi, Anlatım
Bozuklukları
14
Ön Hazırlık
DERS KATEGORİSİ
Temel Mesleki Dersler
Türk Dili I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I
Kod
LATA101
Course
Ataturk’s Principles and History of The
Turkish Revolutions I
Code
LATA101
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 2
İçerik
Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
Atatürk ilkeleri ve Türk inkılabı ile ilgili kaynakları tanımış olmak.
Osmanlıdaki yenilik hareketleri kavramış olmak.
Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini bilir.
4.Hafta
Türkiye Cumhuriyeti´nin devlet yapısını iyi bir şekilde tanımış olur.
5.Hafta
Atatürk ilkelerinin tarihi gelişimini bilir.
6.Hafta
Atatürk’ün cumhuriyet ve barış kavramlarını bilir.
7.Hafta
Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Cumhuriyetin değerini ve önemini kavrar.
10.Hafta
Devletine ve milletine sahip çıkacak milli iradeye sahip olur.
11.Hafta
Cumhuriyete ve laikliğe karşı oluşacak iç ve dış tehditlere karşısında uyanık olur.
12.Hafta
Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir bilgi
birikimine sahip olur.
13.Hafta
TBMM açılma sürecini bilir.
14.Hafta
Milli mücadele zorluklarını kavrar.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Atatürk İlk. İnk. Tarihi I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
İNGİLİZCE I
Kod
LYDL101
Course
English I
Code
LYDL101
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 3
Uygulama: 0
4
İçerik
İngilizce için temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu
anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Present Forms of Be
2.Hafta
QuestionsNegativesandShortAnswers of BE, Possessives
3.Hafta
Present Simple Time
4.Hafta
Present Simple QuestionsNegativesandShortAnswers
5.Hafta
There is, Thereare
6.Hafta
Prepositions
7.Hafta
Modal 1
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Modals 2
10.Hafta
Past Simple
11.Hafta
Past Simple Negatives
12.Hafta
CountableandUncountableNouns
13.Hafta
ComparativeandSuperlativeAdjectives
14.Hafta
AdjectivesandAdverbs
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İngilizce I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
X
2
3
4
5
5
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Kod
Course
Research Methods
Code
Krediler
Teori: 2
İçerik
Bilimsel bir araştırmanın yürütülmesi esnasında izlenmesi gereken temel yol ve
yöntemler.
İngilizce İçerik
Uygulama: 0
Kredi: 2
LSEG101
AKTS: 3
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş: Bilim Felsefesi Nedir?, Bilgi ve Bilimsel Bilgi
2.Hafta
Araştırma Problem/ Problemlerinin Belirlenmesi
3.Hafta
Eleştirel Kaynak Taraması
4.Hafta
Araştırma Soru ve Hipotezlerinin Oluşturulması
5.Hafta
Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi
6.Hafta
Araştırma Evreni ve Örnekleme
7.Hafta
Araştırma İçin İkincil Verilerin Derlenmesi
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Anketler
10.Hafta
Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Gözlem ve Mülakat
11.Hafta
Araştırmalarda Ölçüm ve Ölçekler
12.Hafta
Temel Veri Analiz Yöntemleri
13.Hafta
Raporlama: Araştırma Raporunun İçeriği
14.Hafta
Raporlama: Araştırma Raporunun Şekli Şartları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Araştırma Yöntemleri-Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
3
4
5
2
3
4
5
X
X
X
X
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Sinema Tarihi I
Kod
LRTS101
Course
Film History I
Code
LRTS101
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 5
İçerik
Bu ders sinemanın öncüllerinden başlayarak 1945’e kadar dünya sinema tarihinin izini
sürer. Ders boyunca bir yandan ilgili dönem sinemasını daha iyi kavramamızı sağlayacak
filmler izlenirken bir yandan da sinema hem bir sanat, hem bir endüstri ve hem de
politik bir enstrüman olarak dönemin sosyal ve kültürel koşulları içerisinde ele
alınacaktır. Ders bir teknoloji olarak sinemanın ve sinema seyircilerinin ortaya çıkışı ile
başlayacak. Ardından sinemanın bir hikaye anlatma sanatına dönüşümü ve
Hollywood’un doğuşu incelenecektir. I. Dünya Savaşı sonrası hem Avrupa (Almanya,
Fransa, Sovyetler Birliği) hem de Amerika Birleşik Devletleri sinemalarına yakından
bakılacak, bu sinemalar II. Dünya Savaşı öncesi atmosferle birlikte anlaşılmaya
çalışılacaktır. Savaş yıllarında hem Nazi Almanya’sında, hem işgal altındaki Fransa’da
ortaya çıkan farklı sinemasal çalışmalar ele alınıp, yine bu dönemdeki belgesel
örnekleriyle dönem son bulacaktır
İngilizce İçerik
Uygulama: 0
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Oryantasyon
2.Hafta
Giriş: Dersin Amacı ve Planı (Sinema tarihi bize ne katabilir? Sinema tarihçileri ne yapar,
nasıl çalışırlar?)
3.Hafta
Sinemanın İcadı ve İlk Yılları, 1880ler-1905
(Sinemanın Önkoşulları ve Öncülleri-İcadın Uluslararası Seyri, Edison, LumiereKardeşler,
Georges Melies)
4.Hafta
Geçiş Sineması - Hollywood’un Yükselişi /Film: Bir Ulusun Doğuşu (1915), D.W. Griffith
5.Hafta
Hollywood’un Yükselişi – Sessiz Komedi (Hollywood Stüdyo Sistemi, Sinemanın Dünya
Çapında Yayılması, I. Dünya Savaşı ve Avrupa’da Kriz) /Film: TheVagabond (1916), C.
Chaplin – SherlockJr. (1924) BusterKeaton
6.Hafta
1920’ler Alman Sineması: Alman Ekspresyonist Sineması /Film: Doktor Caligari’nin
Muayenehanesi (1920), Robert Wiene
7.Hafta
1920’ler Sovyet Sineması / Film: Potemkin Zırhlısı (1925), SergeiEinstain -Film Kameralı
Adam (1929), DzigaVertov
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
1920’ler Fransız Sineması -Gerçekçiliğe Başkaldırı: Fransız Empresyonizmi, Sürrealizm ve
Dada / Film: BalletMechanique (1924) – Un ChienAndalou (1929) – Entr’acte (1924)
10.Hafta
Sinemaya Sesin Gelişi -Uluslararası Film Piyasasına Etkileri /Film: TheJazzSinger (Al
Jolson)
11.Hafta
30’lar Avrupasında Sinema /Film: Oyunun Kuralı (1939), Jean Renoir
12.Hafta
Propaganda Filmleri - Nazi Sineması /Film: Azmin Zaferi (1934), LeniRiefenstahl
13.Hafta
Etnofrafik ve Belgesel Sinema / Nanook of the North (1922), Robert Flaherty
14.Hafta
Sinema Tarihine Genel
(MichelHazanavicius)
Bakış,
Ders
Değerlendirmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
/Film:
The
Artist
Sinema Tarihi I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilişkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ders
İletişim Bilimlerine Giriş
Kod
Course
Introduction to Communication Sciences
Code
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
Uygulama: 0
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LRTS101
AKTS: 5
İçerik
Bu derste iletişimin ve iletişim kavramlarının tanımı; iletişimin türleri; iletişimin işlevleri;
iletişim modelleri; özellikle bugün kitle iletişiminin ve bireyler arası iletişiminin neden
önemli olduğunu anlatmak amaçlanmaktadır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
İletişimin tanımı, iletişim olgusunun temel kavramları ve iletişim öğeleri
2.Hafta
İletinin kodlanması, iletişimde etkinlik sorunu
3.Hafta
İletişim türleri: sözlü ve sözlü olmayan iletişim, yazılı iletişim, kişilerarası iletişim,
örgütsel iletişim, kültürlerarası iletişim, uzaktan iletişim ve diğer iletişim türleri; iletişim
türleri piramidi
4.Hafta
İletişimin bağlamına göre türleri
5.Hafta
İletişimin işlevleri ve özellikleri
6.Hafta
İletişim modelleri
7.Hafta
İletişim araçları ve haber ajansları
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
10.Hafta
Kitlesel iletişimin kültürel, politik, ekonomik işlevleri
Internet ve interaktif kitlesel iletişim, internet teknolojileri
11.Hafta
Türkiye’de iletişim
12.Hafta
İletişim sosyolojisine genel bir bakış
13.Hafta
İletişim araştırmaları
14.Hafta
Etik kavramı, medyamız ve etik
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
X
5
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik
üretebilecekbeceriyesahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Sinemaya Giriş
Kod
LRTS105
Course
Introduction to Cinema
Code
LRTS105
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 5
İçerik
Bu derste sinemanın temel ilkelerini, kavramlarını, özelliklerini, diğer kitle iletişim
araçlarından farklılıklarını, sinema sanatının birey ve toplum için işlevlerini ve önemini
anlamak ve günümüzün sinemasını yorumlayabilmek amaçlanmaktadır.
İngilizce İçerik
Uygulama: 0
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Sinema kavramı ve tanımı
2.Hafta
Sinematografi, İlk yıllarında sinemaya karşı farklı tutumlar
3.Hafta
Filmsel gerçeklik;Fillmsel evren, filmsel mekan, filmsel zaman
4.Hafta
Mizansen kavramı, mizansen yaratma, film çekimi
5.Hafta
Çekim ölçekleri, film çerçevesi, kamera açıları; Çevrinme hareketleri
6.Hafta
Kurgudan doğan hareket, Kurgu tanımı ve evrimi
7.Hafta
Kurgu çeşitleri
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Sinemada ses, Filmsel sesin temelleri ve işlevleri
10.Hafta
Sinema film türleri
11.Hafta
Sinema film türleri
12.Hafta
Stil ve yönetmen
13.Hafta
Film eleştirisi
14.Hafta
Genel değerlendirme
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Sinemaya Giriş - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
X
3
4
3
4
5
X
X
5
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Hukuka Giriş
Kod
Course
Introduction to Law
Code
Krediler
Teori: 3
İçerik
Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem
güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları
kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan
sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak
amacı taşımaktadır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Uygulama: 0
Kredi: 3
LRTS107
AKTS: 5
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları
arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları
2.Hafta
Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri
3.Hafta
Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri
4.Hafta
Başlıca hukuk sistemleri
5.Hafta
Hukukun temel kollara ayırımı
6.Hafta
Özel hukuk bilgisi (I)
7.Hafta
Özel hukuk Bilgisi (II)
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Kamu hukuku bilgisi
10.Hafta
Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı
11.Hafta
Hukukun çeşitli açılardan uygulanması
12.Hafta
Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet
13.Hafta
Hukuksal işlem ve eylemler
14.Hafta
Hukukta sorumluluk
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Hukuka Giriş-Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
3
4
2
3
4
X
X
X
X
X
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
TÜRK DİLİ II
Kod
LTRD102
Course
Turkish Language II
Code
LTRD102
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 2
İçerik
Bu dersin amacı, öğrencilerin sözlü ve yazılı Türkçe’yi doğru, dilbilgisi kurallarına uygun
ve etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olmaktır.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Yapısına göre cümleler
2.Hafta
Resmi yazışmalar, resmi yazışma kuralları, özel yazışmalar. Bunlar üzerinde somut
örneklere dayanan uygulamalar, Türk yazar ve şairleri ile ilgili bilgilendirici sunum
3.Hafta
Yazılı anlatım türleri (makale, köşe yazısı, deneme, eleştiri, inceleme)
4.Hafta
Anı, biyografi, otobiyografi, günlük vb.
5.Hafta
Öykü, roman, tiyatro, senaryo..vb.
6.Hafta
Destan, efsane ve şiir türleri
7.Hafta
Dinleme sanatı, güzel konuşma, heyecan kontrolü
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Etkili sunum teknikleri, öğrenci sunumları, ses, diyalog, diksiyon
10.Hafta
Sözlü anlatım çeşitleri, hazırlıklı konuşmalar (panel, forum, sempozyum…vb.)
11.Hafta
Mülakat, öğrenci sunumlarından örnekler, öğrenci projelerinin somutlaştırılması
12.Hafta
Kısaltmalar, yazım kuralları, noktalama işaretleri
13.Hafta
Atasözleri ve deyimler
14.Hafta
Anlatım bozuklukları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Türk Dili II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
3
4
9
10
11
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
13
14
15
16
17
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
Ders
ATATÜRK İLK. İNKILAP TARIHI II
Kod
LATA102
Course
Ataturk’s Principles and History of The
Turkish Revolutions II
Code
LATA102
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 2
İçerik
Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılâplar
2.Hafta
İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler,
Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi Partiler
3.Hafta
Hukuk
İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar
4.Hafta
Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı
Kanunun Kabulü)
5.Hafta
Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler
6.Hafta
AtaTürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış,
(Lozan Barışından Sonra 1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları)
7.Hafta
1932-1939 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikasındaki Gelişmeler.
(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi,
Sadabat Paktı, Hatay Sorunu)
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış
Politikası ve Demokrasiye Geçiş)
10.Hafta
Cumhuriyetçilik
11.Hafta
Milliyetçilik
12.Hafta
Halkçılık
13.Hafta
Devletçilik
14.Hafta
Laiklik
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Atatürk İlk. İnk. Tarihi II- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
3
4
9
10
11
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
12
13
14
15
16
17
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
Ders
İNGİLİZCE II
Kod
LYDL102
Course
English II
Code
LYDL102
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 3
İçerik
İngilizce’deki temel yapılar ve dildeki farklı kullanımlar.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
İngilizce I dersini almış olmak.
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Tenses, Questions
2.Hafta
PresentTenses
3.Hafta
PastTenses
4.Hafta
MuchandMany
5.Hafta
Future Forms
6.Hafta
What… like
7.Hafta
Present Perfect
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Present Perfect
10.Hafta
HaveGotTo
11.Hafta
Present Perfect Continuous
12.Hafta
Present Perfect Continuous
13.Hafta
UsedTo
14.Hafta
General Revision
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İngilizce II- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
4
5
17
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
Ders
BILGI VE İLETIŞIM TEKNOLOJILERI
Kod
LSEG106
Course
Information and Communication
Technologies
Code
LSEG106
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 3
İçerik
Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS
Powerpoint, MS Access kullanımı.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Genel Kavramlar
2.Hafta
İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi
3.Hafta
Bilgi ve İletişim
4.Hafta
Mail, Takvim, Doküman, Günlük
5.Hafta
MS POWERPOINT - Temel Ayarlar, Sunum Oluşturma, Metin, Görüntüler ve Tablo
6.Hafta
MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran Gösterisi Efektleri, Slayt Gösterisi ve
Çıktı Hazırlama
7.Hafta
MS WORD - Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
MS WORD - Biçimlendirme (Metin, Paragraf, Belge)
10.Hafta
MS WORD - Nesneler (Tablo, Resim. Görüntü, Grafik) ve Yazdırma
11.Hafta
MS EXCEL - Giriş, Hücreler ve Çalışma Sayfaları
12.Hafta
MS EXCEL - Biçimlendirme
13.Hafta
MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler
14.Hafta
MS EXCEL - Grafikler, Sayfa Yapısı ve Çıktıların Hazırlanması
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1). Hipermetin Aktarma İletişim Kuralı (http), e-posta gönderme
protokolü (SMTP) kuralları, Haber Grupları / Forumların özel kuralları ve
dosya aktarım iletişim kuralı (FTP) standartlarına uygun olarak İnternet
ortamında iletişim kurabilirler.
2). Özgeçmiş yazım standartlarına uygun olarak İnternet ortamında iş
başvurusu yapabilirler.
3). Veri giriş kuralları, matematiksel yazım kuralları ve grafik özelliklerine
uygun olarak sayısal verileri düzenleyebilirler.
3). Tasarım ilkelerine uygun olarak hazır şablonlar ile tanıtım materyali
hazırlayabilirler.
Öğretim
Yöntemleri
1,4,12,15
Ölçme
Yöntemleri
A
1,2,4,6
A
1,2,4,6,12,15
A
1,2,4,6,12,15
A
Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
Ders
Medya Tarihi
Kod
LRTS102
Course
Media History
Code
LRTS102
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Dünya’da ve Türkiye’de kronolojik olarak yazılı, görsel ve işitsel yayın organlarının
gelişimi ve toplumsal etkilerinin irdelenecektir. Derste matbaanın icadından günümüze
yazılı, görsel işitsel medyanın incelenmesi amaçlanmaktır.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Toplum ve haberleşme
2.Hafta
İlkçağda haberlerin toplanması, ortaçağda ilk basın ürünleri
3.Hafta
Matbaanın icadı ve değişen Avrupa
4.Hafta
Basım sanatının Türkiye’ye girişi, ilk basım hareketleri, Meşrutiyet dönemi basını
5.Hafta
XVIII. yüzyıl ve aydınlanma çağı
6.Hafta
Basının evrimi ve XIX. Yüzyılda basımı geliştiren icatlar
7.Hafta
Radyonun icadı ve Türkiye’de radyoculuğun ilk yılları
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Televizyon ile ilgili çalışmaların başlaması, televizyon yayın standartları ve uydularla
televizyon yayın
10.Hafta
Tarihi gelişim süreci içinde radyo-TV ve siyasal güç ilişkileri ile radyo-TV kurumlarının
biçimleri
11.Hafta
TV kurumlarında yönetim, TRT, özel televizyonlar ve internet
12.Hafta
İnternet ve kitle iletişim araçlarının kültürel işlevleri
13.Hafta
Farklı ülkelerde görsel ve işitsel medyaya uygulanan sansür ve RTÜK
14.Hafta
Türkiye’deki televizyon yayıncılığı hakkında güncel tartışma konuları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Medya Tarihi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Sinema Tarihi II
Kod
LRTS104
Course
Film History II
Code
LRTS104
Krediler
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 5
İçerik
Bu ders öğrencilerin II. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar ortaya çıkan temel sinema
akımları ve bunların temsilcileri olan yönetmenler ve filmlerle tanışmalarını hedefler.
Dersin sonunda öğrencilerin dünya sinemasındaki tarihsel gelişmeleri anaakım ve
bağımsız sinema bağlamlarında çizebilmeleri, ulusal sinema tarihlerinin uluslararası film
üretim, dağıtım ve gösterim trendlerinden nasıl etkilendiklerini gösterebilmeleri, zaman
içinde sinema mecrasının nasıl değiştiğini ve standartlaştığını tarif edebilmeleri ve
sosyo-politik, teknolojik ve endüstriyel koşulların verili bir tarihsellikte sinema estetiğini
nasıl etkilediğine dair bir fikir sahibi olabilmeleri amaçlanmaktadır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş: Dersin Amacı ve Planı
2.Hafta
Savaş Sonrası Avrupa Sineması:İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin Doğuşu / Film: Almanya Sıfır
Yılı
3.Hafta
Yeni Gerçekçilik ve Sonrası / Film: Bisiklet Hırsızları
4.Hafta
Fransız Yeni Dalga Sineması I / Film: Serseri Aşıklar
5.Hafta
Fransız Yeni Dalga Sineması II / Film: 400 Darbe
6.Hafta
Genç Alman Sineması /Film: Yesterday Girl
7.Hafta
Sovyetler Birliği’nde Yeni Sinema /Film: İvan’ın Çocukluğu
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Doğu Avrupa’da Yeni Dalgalar
(Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan) /Film: Daisies
10.Hafta
Japon Yeni Dalgası / Film: NightandFog in Japan
11.Hafta
Brezilya: Sinema Novo
Üçüncü Sinema/ Film: AntoniodasMortes
12.Hafta
Soğuk Savaş Döneminden Günümüze Hollywood / Film: 2001: Bir Uzay Destanı
13.Hafta
Başlangıcından günümüze Sinema Tarihine Genel Bakış / Film: 8 1/2
14.Hafta
Dersin Değerlendirmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Sinema Tarihi II- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Metin Yazarlığı
Kod
LRTS106
Course
Text Authorsihp
Code
LRTS106
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 5
Uygulama: 0
4
İçerik
Bu derste metin yazarlığının tanımı ve metin yazarken uyulması gereken kurallar, dilin
gücü ve önemi, metin yazarlığının başlıca teknikleri, gazete, radyo, televizyon ve
internet ortamında ihtiyaç duyulan metinleri oluşturmada uygulanan teknikler ve
kurallar ele alıncaktır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş Dersi: Dersin amacı ve işlenişi
2.Hafta
İletişim, kitle iletişimi ve yazı
3.Hafta
Yaratıcı yazarlık, yazma eyleminin doğası ve dili
4.Hafta
Yazı dilinde gösterge, imge ve soyutlama
5.Hafta
Medyada metin türleri: haber metinleri (radyo ve televizyon)
6.Hafta
Medyada metin türleri: haber metinleri (gazete ve dergi)
7.Hafta
Medyada metin türleri: televizyon programlar için metinler
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Medyada metin türleri: radyo metinleri
10.Hafta
Medyada metin türleri: reklam metinleri (radyo ve televizyon)
11.Hafta
Medyada metin türleri: özel metinler (röportaj, araştırma vd.)
12.Hafta
Yazı egzersizleri ve değerlendirilmesi
13.Hafta
Sosyal medya ve internet
14.Hafta
Kurmaca metinler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Metin Yazarlığı- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
3
4
5
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Hikaye Anlatımı
Kod
LRTS108
Course
Stroytelling
Code
LRTS108
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 4
İçerik
Tüm sanatsal mecraların kendi özgü hikaye anlatım tekniği vardır. Bu derste sinema,
televizyon ve dijital medyada anlatı yapı ve modellerinin birbirinden nasıl farklı şekilde
işlediği ortaya konulacaktır. Hem anaakım ve geleneksel hikaye anlatım yöntemleri
üzerinde durulacak hem de bunlara meydan okuyan yaklaşımlara göz atılacaktır.
İngilizce İçerik
Uygulama: 0
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş: Dersin Amacı ve Planı
2.Hafta
Anlatı Sanatına Giriş / Mildred Pierce (Curtiz, 1945)
3.Hafta
Sinemada Hikaye Anlatımı / Mildred Pierce part 1 (Haynes, 2011)
4.Hafta
Anlatının Kavranışı ve İdraki / Mildred Pierce part 2 (Haynes, 2011)
TheSixth Sense (Shyamalan, 1999)
5.Hafta
Karakter / AnnieHall (Allen, 1977)
6.Hafta
Anlatının Zamanı / ThePrestige (Nolan, 2006)
7.Hafta
Anlatıda Odaklanma ve Bakış Açısı / Barton Fink (Coen&Coen, 1991)
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Yazar ve Metnin Ötesi / Adaptation (Jonze, 2002)
10.Hafta
Klasik ve “Sanat” Sineması Anlatımları / La Jetee (Marker, 1962), 12 Monkeys (Gilliam,
1995)
11.Hafta
Televizyon ve Dizilerde Anlatım / Lost, “Walkabout” (2004)
12.Hafta
Bilgisayar Oyunlarında Anlatım / ScottPilgrim vs. the World (Wright, 2010)
13.Hafta
Medyalararası Hikaye Anlatımı
14.Hafta
Dersin Genel Değerledirmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Hikaye Anlatımı - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
3
2
3
4
5
X
X
X
5
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Kentsel Farkındalık
Kod
LRTS110
Course
Urban Awareness
Code
LRTS110
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 2
İçerik
İçinde yaşadığımız şehrin tarihi ve sanatsal mekanları incelenecek ve atölye ziyaretleri
yapılacaktır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Uygulama: 0
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Merak nedir?
2.Hafta
Karaköy gezisi
3.Hafta
Eleştirel Düşünce
4.Hafta
Perşembe pazarı gezisi
5.Hafta
Sultanahmet gezisi
6.Hafta
Tünel gezisi
7.Hafta
Pera gezisi
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Tünel Gezisi
10.Hafta
Kent ve yaşam
11.Hafta
Salt gezisi
12.Hafta
Mısır çarşısı ve yakın çevresi gezisi
13.Hafta
Bir tasarımcının atölyesine gezi
14.Hafta
Dersin değerlendirmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Kentsel Farkındalık- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
3
4
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
9
10
11
12
13
14
15
16
17
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Sanat, Kültür, Toplum
Kod
LRTS201
Course
Art, Culture, Society
Code
LRTS201
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 2
İçerik
Bu derste sanat ve toplum ilişkisi, sanatın sosyal işlevi ve sosyolojik perspektif, estetik ve
ideoloji ilişkisi, sosyal içerikleri bağlamında görsel sanatlar, teknolojinin sanata etkisi,
modern çağda sanatın sosyal yönü konuları ele alıncatır.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Sosyal bir süreç olarak sanat, sanat-toplum ilişkisi
2.Hafta
Sanat yapıtının kökeni üzerine teoriler.
3.Hafta
Sanatın sosyal fonksiyonları
4.Hafta
Farklı zamanlara ait toplumların yaklaşımlarının karşılaştırılması
5.Hafta
Sanatın sosyolojik perspektifi, sanat ve kültürün sosyolojik kavramları
6.Hafta
Sosyal içerikleri bağlamında mimari tasarımlar ve stiller
7.Hafta
Estetik, siyaset ve ideoloji.
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Görsel sanatların temel ilkeleri
10.Hafta
Görsel sanatların tarih boyunca toplumla ilişkisi.
11.Hafta
Fonetik sanatların toplumsal dönüşümdeki rolü
12.Hafta
Güzel sanatlar-popüler sanatlar ayrımı üzerine tartışma.
13.Hafta
Teknoloji ve sanat.
14.Hafta
Kültürel meta olarak sanat
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Sanat Kültür Toplum- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
3
4
9
10
11
12
13
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
15
16
17
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
Ders
Temel Fotoğrafçılık
Kod
LRTS203
Course
Basic Photography
Code
LRTS203
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 4
İçerik
Ders kapsamında fotoğraf üzerinde düşünce ve tartışmalar, teknik fotoğraf bilgileri,
basın fotoğrafçılarının kullandığı malzemeler, fotoğraf seçimi ve kadrajlama konuları ele
alınacaktır. Fotografik düşünme yeteğinin gelişimi amaçlanmaktadır
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Makinaların sınıflanması
2.Hafta
Optik ve Refleks Bakaçlar
3.Hafta
Analog ve dijital makinalar
4.Hafta
Enstantane
5.Hafta
Diyafram
6.Hafta
Alan Dernliği
7.Hafta
Objektifler
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Analog ve dijital objektif farkları
10.Hafta
Filmlerin hızı
11.Hafta
Dijital algılayıcılar
12.Hafta
Dijital ve analog çarpan farkları
13.Hafta
Işık ölçerler
14.Hafta
Filtreler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Temel Fotoğrafçılık- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Senaryo Yazımı I
Kod
LRTS205
Course
Scriptwriting I
Code
LRTS205
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Sinema anlatısında senaryonun yeri, önemi , senaryo yazımı yöntemleri, öyküleme, ve
kompozisyon teknikleri, gerilim ve çatışma teknikleri, senaryonun oluşum süreci.
Senaryonun dışsal (biçimsel) yapısı.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Geleneksel anlatı, çağdaş anlatı, sinema anlatısında senaryonun yeri ve önemi
2.Hafta
İdea, Tema, konu, öykü akışı. Öykü tasarımı, öykü tasarımının ilkeleri.
3.Hafta
Sinemanın diğer sanat dalları ile olan ilişkisi, Uyarlama yönetmeleri.
4.Hafta
Özgün öykü, öyküleme, öykü anlatımı, öykü türleri, Olay Öyküsü, Durum Öyküsü, Kesit
öyküsü
5.Hafta
Öykülemede Olay örgüsünü geliştiren öğeler. Gerilim , kuşku, merak ve çatışma.
6.Hafta
Öykülemedeki bölümler. Sergileme sahneleri, gelişme, yükselme, doruk , çözülme ve
final.
7.Hafta
Öykü öğelerinin düzenlenmesi. Zaman, mekan ve karakter ilişkileri.
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Öyküde bakış açısı. Ana kişinin bakış açısı, üçüncü kişinin bakış açısı. Epik ve dramatik
anlatımlar.
10.Hafta
Karakter ve tip. Tip ve türleri. Evrensel tipler, Toplumsal tipler, Tinsel tipler, hayal ürünü
tipler, tarihsel tipler, dondurulmuş tipler.
11.Hafta
Karakter ve işlevi. Ana karakter , yan karakter. Senaryoda karakterin işlenme
yöntemleri. Seçme, Eleme, Karmaşıklık,Yalınlık.
12.Hafta
Senaryoda devinim. Dış devinimler, iç devinimler. Olay devinimi, karakter devinimi,
kamera devinimi, oyuncu devinimi, zaman devinimi, nesne devinimi.
13.Hafta
Senaryoda zaman kullanımı. Şimdiki zamanın sürekliliği, geçmişe uzun dönüşler,
flashbackler, geçmiş zamanın sürekliliği, gelecek zamanın sürekliliği,
14.Hafta
Senaryoda mekan kullanımı ve vurgulamaları. Gerçek mekan , mekanın sürekliliği.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Senaryo Yazımı I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Radyo ve Televizyon Program Yapımcılığı I
Kod
LRTS207
Course
Radio and Television Broadcasting I
Code
LRTS207
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 4
Uygulama: 2
4
İçerik
Bu derste radyo ve televizyon için program üretiminin ve kitleyi nasıl etkileyeceği,
program fikrinin gelişimi, hedef kitlenin belirlenmesi, program türünün kararlaştırılması,
biçimsel özelliklerin yerleştirilmesi, metnin yazılması, teknik gereksinimlerin belirlenip
kullanılması, programda bulunması gereken unsurlar ele alınacaktır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Radyo ve Televizyonla iletişim sürecinde yapım-yaratım kavramının yeri
2.Hafta
Televizyonun işlevleri, bu işlevleri yerine getirmesi için gerekli alt yapılar
3.Hafta
Kamu, özel ve tematik kanalların kuruluş amaçları ve yapım üzerindeki etkileri
4.Hafta
Yapımcı kavramı, yapımcının nitelikleri ve özellikleri.
5.Hafta
Yapım öncesi aşamalar, yapımcının görevleri, yapım ekibinde olması gereken görevliler
ve görevleri
6.Hafta
Rekabetçi ortamda program üretmenin özellikleri
7.Hafta
Programların iletildiği kitlenin analizi (hedef kitle-potansiyel kitle-izler kitle), izlenme
oranları ve geri besleme yöntemleri
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Bilişsel-duygusal programlar hangi program türleri ile ifade edilir.
10.Hafta
Radyo kanallarında yayınlanan bilişsel ve duygusal türler
11.Hafta
Televizyon kanallarında yayınlanan programların bilişsel ve duygusal nitelikli olmaları
üzerine tartışma ve inceleme....
12.Hafta
Program türleri, türleri belirleyici unsurlar, türlerin alt başlıkları ve hedef kitle olgusu.
13.Hafta
Program türlerinin açılması, haber program, tartışma programı, sohbet programı
14.Hafta
Program türlerine devam, müzik, drama ve çocuk programlarının özellikleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Radyo ve Televizyon Yapımcılığı I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Görüntü ve Aydınlatma Teknikleri
Kod
LRTS209
Course
Image and Lihgting Techniques
Code
LRTS209
Krediler
Teori: 1
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu derste radyo ve televizyon için program üretiminin ve kitleyi nasıl etkileyeceği,
program fikrinin gelişimi, hedef kitlenin belirlenmesi, program türünün kararlaştırılması,
biçimsel özelliklerin yerleştirilmesi, metnin yazılması, teknik gereksinimlerin belirlenip
kullanılması, programda bulunması gereken unsurlar ele alınacaktır.
Uygulama: 3
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Stüdyo ve ekipmanların tanıtımı ve kullanımları ile ilgili talimatlar
2.Hafta
Çerçeveleme ve ölçekler
3.Hafta
Tripod kullanımı ve kamera hareketleri. Video kameralarda objektif kullanımı, özellikleri
ve ayarları.
4.Hafta
Video kamera çeşitleri ve çalışma prensipleri
5.Hafta
Video kameraların menü ayarları
6.Hafta
Video kameralarda netleme, alan derinliği ve seçici netlik. Focus peaking, oto focus ve
netlik halkası
7.Hafta
Video kameralarda diyafram ve enstantanenin işlevi ve arasındaki bağlantı.
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Beyaz ayarının yapılması. Işık ve filtre kullanımı ile beyaz ayarı arasındaki ilişki.
10.Hafta
Mikrofonlar ve ses kayıt prensipleri. Telsiz mikrofonların kullanımı ve ayarları. Ses
mikserinin özellikleri.
11.Hafta
Işık çeşitleri, elemanları ve kullanımı
12.Hafta
Resim masasının özellikleri, ayarları ve kullanımı. Çok kameralı çekimlerde düzenleme.
13.Hafta
Uygulama: çok kameralı program çekimi
14.Hafta
Uygulama: çekilen programın kurgulanması ve değerlendirilmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Görüntü ve Aydınlatma Teknikleri - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
3
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
4
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
X
5
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
X
8
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
X
9
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
X
10
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
X
11
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
12
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
13
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
X
14
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
X
15
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
X
16
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
X
17
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
Ders
İngilizce III
X
X
X
X
X
X
Kod
X
LYDL201
Course
English III
Krediler
Teori: 3
İçerik
İngilizce’deki temel yapılar ve dildeki farklı kullanımlar.
Uygulama: 0
Code
LYDL201
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili metinleri okumak, “Arayarak okuma” ve
“Ayrıntılı Okuma” gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerdeki bilmedikleri
kelimelerin anlamlarını tahmin etme, genel konuyu anlama, detay bilgileri metin
içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirecektir. Bu ders kelime
dağarcıklarını geliştirmelerine ve YDL 286 dersinde yapacakları ileri düzey mesleki
çevirilerdeki karmaşık dil bilgisi yapılarını kolaylıkla çözümlemelerine ve sunum
yapabilmelerine zemin hazırlayacaktır.
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “arayarak okuma” tekniği çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “arayarak okuma” tekniği çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “ayrıntılı okuma” tekniği çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “ayrıntılı okuma” tekniği çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime tahmin etme” tekniği çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime tahmin etme” tekniği çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
Ara Sınav
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İngilizce III- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
3
4
5
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Belgesel Sinema
Kod
LRTS211
Course
Documentary Cinema
Code
LRTS211
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Uygulama:
İçerik
Ders kapsamında belgesel sinemanın ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, teknolojik,
toplumsal, siyasal gelişmelere bağlı olarak geçirdiği evreler, belgesel sinema hareketleri
ele alınacaktır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş dersi: Dersin işlenişi ve amacı- Belgesel sinemanın önemi
2.Hafta
İlk belgesel sinema çalışmaları, belgesel ve kurmaca sinema arasındaki fark
3.Hafta
Robert Flaherty ve belgesel sinemanın ilk örnekleri
4.Hafta
İngiliz Belge Film Okulu ve John Grierson
5.Hafta
DzigaVertov ve KinoGlas-Kino Pravda
6.Hafta
Türk sinemasında Belgesel anlayışı-Fuat Uzkınay, Ayastefanos ve Kurtuluş Savaşı
7.Hafta
Jean Rouch ve Etnografik belgesel anlayışı
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Belgesel ve Propaganda-LenieRiefenstahl
10.Hafta
Joris Ivens ve belgesel anlayışı
11.Hafta
Süha Arın ve Belgesel sinema çalışmaları
12.Hafta
TRT ve Belgesel sinema yönetmenleri
13.Hafta
Çağdaş yönetmenler ve günümüz belgesel sineması
14.Hafta
Sinema ve Televizyon belgeselciliği arasındaki farklar
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Belgesel Sinema- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
3
4
5
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik
üretebilecekbeceriyesahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Genel Psikoloji
Kod
LRTS215
Course
General Psychology
Code
LRTS215
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Psikoloji biliminin ve alt dallarının tanıtılması, psikolojinin bilim olarak gelişimi ve
psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemleri konularında öğrencilere genel çerçeve
çizilir; daha sonra psikolojinin çeşitli özel alanlarında temel kavramlara, kuramsal ve
yöntemsel bilgilere yer verilir.
İngilizce İçerik
Uygulama:
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Psikoloji bilimin ilgi alanları, amaçları ve araştırma yöntemleri
2.Hafta
Araştırmalarda cinsiyet, ırk ve kültür etkenleri, psikolojide etik
3.Hafta
Psikolojinin bir bilim alanı olarak gelişmesi
4.Hafta
Nöronlar, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi
5.Hafta
İç salgı sistemi ve davranış genetiği
6.Hafta
Duyusal süreçlerin doğası, görme ve işitme duyuları ve diğer duyular
7.Hafta
Duyusal süreçlerin doğası, görme ve işitme duyuları ve diğer duyular
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Bilinçte doğal değişmeler (düş kurma ve fantezi, uyu ve rüya) ve yapay değişmeler
(meditasyon ve hipnoz)
10.Hafta
Bilinçte ilaçla ortaya çıkan değişmeler
stimulanlarhalüsinojenler ve mariyuana)
11.Hafta
Klasik ve edimsel koşullanma ve ikisinin karşılaştırılması
12.Hafta
Bilişsel öğrenme, gözleyerek öğrenme, hayvanlarda bilişsel öğrenme
13.Hafta
Görsel ve işitsel bilgilerin belleğe kaydedilmesi nasıl gerçekleşiyor? Kısa ve uzun süreli
bellekler (KSB ve USB) nedir? Bu belleklerde kodlama, depolama ve geri getirme nasıl
gerçekleşir? Otobiyografik bellek nedir?
14.Hafta
Bellekte özel konular: Flaş anılar ve belleğimizi geliştirme yolları, Belleğin biyolojik
kökenleri
(madde
kullanımı,
depresanlar
ve
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Genel Psikoloji - Program Öğrenme Çıktıları
Değerlendirme
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
2
X
X
3
4
5
5
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Genel Sanat Tarihi
Kod
LRTS217
Course
General Art History
Code
LRTS217
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Sanatın ve sanat tarihi ilgili temel kavramlar ile sanatın ortaya çıkışından Mezopotamya
Uygarlığına kadar uzanan süreçte resim, heykel ve mimarlık örneklerinin üslup, form ve
estetik özellikleri kronolojik sırayla görseller eşliğinde ele alınır.
İngilizce İçerik
Uygulama: 0
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Bir dönem boyunca ele alınacak konular dile getirilir ve dersle ilgili temel yayınlar
belirtilir.
Sanat, Sanat Tarihi, sanatçı gibi bazı temel kavramlar tartışılır. Sanatın dalları açıklanır.
Sanat tarihinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi üzerinde durulur.
Sanatın ortaya çıkışına dair çeşitli teoriler açıklanır. Sanat tarihi biliminin tarihçesi
özetlenir.
Paleolitik çağ sanatı incelenir. Bu döneme ait mağara resimlerinin stilistik özellikleri
üzerinde durulur
Dünyanın çeşitli bölgelerindeki neolitik çağ sanat eserleri ele alınır ve üslup özellikleri
tartışılır
Kalkolitik çağ ve Tunç çağına ait çeşitli sanat eserleri tanıtılır
Asur ticaret Kolonileri çağında Anadolu şehirlerinin mimarisi üzerinde durulur ve bunun
yanı sıra heykel, çanak çömlek eserler tanıtılır
ARA SINAV
Hititlerin tarihi kısaca özetlenir ve Hitit Sanatı heykel ve mimari örnekleriyle görseller
eşliğinde tanıtılır
Geç Hitit ve Urartu sanatına ait mimari, heykel ve küçük el sanatlarına dair eserler
görseller eşliğinde anlatılır
Frigler ve Lidyalılara ait sanat eserlerindeki temel özellikler üzerinde durulur ve bu
dönemlere ait mimari heykel ve el sanatları örnekleri incelenir.
Önasya Uygarlıkları hakkında genel bilgileri aktarılır ve Mezopotamya sanatına giriş
yapılır.
Mezopotamya heykel sanatı karakteristik eserleriyle tanıtılır ve genel özellikleri aktarılır.
Mezopotamya resim sanatının özellikleri örneklerle açıklanır
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Genel Sanat Tarihi- Program Öğrenme Çıktıları
Değerlendirme
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
3
4
5
2
3
4
X
X
X
X
X
5
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Siyasi Düşünceler Tarihi
Kod
Course
History of Political Thought
Code
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
İçerik
Eski Yunan´dan Başlayarak Orta Çağ ve Toplumsal Sözleşme Düşünürleri Bağlamında
Devlet, İktidar, İnsan Doğası, Adalet, Eşitlik ve Özgürlük Konuları; Fransız Devrimi,
Devrime Yönelik Tepkiler, Ütopik Sosyalizm ve Marksizm, Anarşizm, AnarkoSendikalizm, Faşizm ve Nasyonel-Sosyalizm, Sosyal Devlet
Uygulama:
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
LRTS219
AKTS: 4
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Derse Giriş: Dersin Konusu, amacı ve planı
2.Hafta
İlkçağda Siyasal Düşünce I (Sofistler ve Sokrates)
3.Hafta
İlkçağda Siyasal Düşünce II (Platon ve Aristoteles)
4.Hafta
Ortaçağda Siyasal Düşünce (Aquinalı Thomas ve İbn-i Haldun)
5.Hafta
Modern Çağda Siyasal Düşünce I (Machiavelli, Morus, Bodin ve Bossuet)
6.Hafta
Modern Çağda Siyasal Düşünce II (Locke, Montesquieu, Rousseau ve Sieyes)
7.Hafta
Yakınçağda Siyasal Düşünce I (Fransız Devrimine Tepkiler)
8.Hafta
Yakınçağda Siyasal Düşünce II (Liberalizm ve Demokrasi)
9.Hafta
Ara sınav
10.Hafta
Yakınçağda Siyasal Düşünce III (Sosyalizm: Marksizm Öncesi ve Sonrası)
11.Hafta
Yakınçağda Siyasal Düşünce IV (Anarşizm ve İhtilalci Sendikalizm)
12.Hafta
Yakınçağda Siyasal Düşünce V (Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm)
13.Hafta
Sosyal Devlet
14.Hafta
Liberalizm Yeniden: Rawls, Hayek ve Nozick
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Siyasal Düşünceler Tarihi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
3
4
9
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
10
11
12
13
14
15
16
17
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
Ders
Küreselleşme ve 21. Yüzyıl
Course
X
X
X
X
X
X
X
X
Kod
LSEG201
Globolization and 21 Century
st
Code
LSEG201
Krediler
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Küreselleşme sürecini siyasal, ekonomik, kültürel ve yönetsel boyutlarıyla anlayıp kamu
yönetimi üzerindeki etkilerini incelemektir.
Küreselleşmenin tanımlanması, küreselleşme kuramları, küreselleşme ve ulus devlet,
kamu politikası transferi, ülkeler arası benzeşme, Avrupalılaşma, avrupa idari alanı,
desantralizasyon, küresel yönetişim, iyi yönetişim ve yoksulluk.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Değerlendirme ve
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Puanlama
Eğitim Öğretim
1, 2, 4, 6, 12, 15
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
Küreselleşmenin tanımlanması
Ekonomik, siyasal, kültürel ve yönetsel yönleriyle küreselleşme
Küreselleşme modelleri ve kuramları
Modernite, kapitalizm ve ulus-devlet
Postmodernite, neoliberalizm ve bilgi toplumu
Küreselleşme ve ulus devletin değişimi
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Kültürlerarası Yönetim
Ara Sınav
Kamu politikası transferi
Benzeşme kavramı ve ülkelerin yönetim yapılarının benzeşmesi
Bölgeselleşme, Avrupalılaşma, Avrupa İdari Alanı ve bölgesel devletler
Desantralizasyon
Küresel yönetişim, iyi yönetişim ve yoksulluk
Küreselleşmeye yönellik eleştiriler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Küreselleşme ve 21. Yüzyıl - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
yazarıdır
Ders
Radyo ve Televizyon Haberciliği
Kod
LRTS202
Course
Radio and Television Journalism
Code
LRTS202
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Ders kapmsamında radyo ve televizyon için haber üretim süreçleri, haber üretim
teknikleri, gazetecilik ve habercilik kavramlarının ve toplumsal etkileşimde haberin
işlevleri ele alınacaktır..
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Haber nedir? Haberci kimdir?
2.Hafta
Haberin tarihsel gelişimi(ilkçağ?da haberleşme, ortaçağ?da haberleşme, yeni çağda
habercilik, yakın çağda habercilik)
3.Hafta
Kitle iletişim araçlarının özelliklerinin haber ve habercilik anlayışları üstüne etkileri
4.Hafta
Televizyon haberi kuramları
5.Hafta
Televizyon haberinin özellikleri (haber- doğru, haber- gerçek ilişkisi)
6.Hafta
Haber değeri ve yeni haber değeri kriterleri
7.Hafta
Televizyon haberciliğinde haber söyleminin oluşturulması
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Televizyonda haberin üretim sürecinde söylem üretimi
10.Hafta
Televizyonda haber sunum sürecinde söylemin oluşturulması
11.Hafta
Haber sunum sürecinde görevli kişiler ve spiker
12.Hafta
Televizyon haberciliğinde anlatı formunun oluşturulması: televizyonda zaman
sınırlaması, görsel estetik, eğlencenin önceliği, ekonomik kaygılar.
13.Hafta
Televizyon haber türleri ve türlerin özellikleri
14.Hafta
Televizyon haber metinleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Radyo ve Televizyon Haberciliği- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Senaryo Yazımı II
Kod
LRTS204
Course
Scriptwriting II
Code
LRTS204
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 6
İçerik
Bu derste dramatik bir kısa film senaryosunun tüm aşamalarını proje dosyası olarak
hazırlanıp uygulanmasıyla senaryo yazım tekniklerinin ilerletilmesi sağlanacaktır.
Uygulama: 2
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Dramatik bir öyküleme yazımının temel öğeleri ve yazım aşamaları. Öykü seçimi
2.Hafta
Film Fikri ve Sinopsislerin tartışılması
3.Hafta
Film Fikri ve Sinopsislerin tartışılması
4.Hafta
Öykü kişileri Analizi, Kişi-Mekan Dökümleri ve Öykü/Öykülemelerin tartışılması
5.Hafta
Öykü kişileri Analizi, Kişi-Mekan Dökümleri ve Öykü/Öykülemelerin tartışılması
6.Hafta
Sinematoğrafik Sahne Sıralaması temel öğeleri
7.Hafta
Sinematoğrafik Sahne Sıralaması
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Sahne Sıralı Tretmanların sunumları
10.Hafta
Sahne Sıralı Tretmanların sunumları (Gelecek hafta getirilecek aşama için açıklama)
11.Hafta
Senaryo sahne yazımlarının sunumu
12.Hafta
Senaryo sahne yazımlarının sunumu
13.Hafta
Proje/Senaryo Sunum Dosyası için son revizyonlar
14.Hafta
Proje Dosyası Sunumları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Senaryo Yazımı II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Radyo Televizyon Program Yapımcılığı II
Kod
LRTS206
Course
Radio Television Brodcasting II
Code
LRTS206
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 4
İçerik
Ders kapsamında radyo ve televizyon için program üretimi ve hedef kitlenin etkileme
yolları ele alınacaktır.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Belgesel ve haber belgesel kavramları
2.Hafta
Tematik kanalların özellikleri ve türlerin temalara uyarlanması
3.Hafta
İzleyici beklentileri, radyo ve televizyon kanallarında yayınlanan programların hedef ve
izler kitle analizi
4.Hafta
Yapım aşamasında yapılması gerekenler
5.Hafta
Program türlerine göre yapım unsurları
6.Hafta
Yönetmenin ve teknik ekibin görevleri
7.Hafta
Yapımda bulunması gereken ögeler ile hedef izleyiciye ulaşma yöntemleri
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Program yapısının oluşturulması, program açılışları, gövde ve kapanış biçimleri. Program
metni yazım biçimleri ve metin yazım kuralları
10.Hafta
Farklı türlere uygun program metinlerinin ortak özellikleri
11.Hafta
Radyo program metinlerinde bulunması gerekenler ve program süresi ile metin uyumu,
örnekler ve uygulama
12.Hafta
Televizyon program metinlerinde bulunması gerekenler
13.Hafta
Televizyon dramalarının olay örgüsü yapılanması ve yapım unsurları
14.Hafta
Yapım sonrası aşamalar , görüntü grameri ve tepki ölçümleri.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Radyo ve Televizyon Program Yapımcılığı II- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
2
X
X
3
4
5
5
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Dijital Kurgu
Kod
LRTS209
Course
Digital Editing
Code
LRTS209
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu derste dijital kurgu teknikleri, görüntü ve seslerin sıkıştırılması, veri iletimi, veri
paketlemesi, dijital görüntü ve ses sıkıştırma formatları, farklı programlar arasındaki
teknikler, dijital kurgu programlarından örnekler, efektlerin ve geçişlerin seçilmesi,
çeşitleri ve çalışma mantığı derste anlatılır.
İngilizce İçerik
Uygulama: 1
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Yazılımın kurulumu, ara yüzün hazırlanması, kaydedilmesi ve yapılması gereken genel
ayarlarının detaylı anlatımı. Video formatları ve bunların kullanım şartları, yeni proje
açma ve ayarları.
2.Hafta
Video kanalların ve ses kanallarının önceliklerine göre kullanımı, video kliplerin timeline
üzerine alınması.
3.Hafta
Geçiş efektlerinin seçilmesi, çeşitleri, çalışma mantığı. Kanallar arası mix (bindirme)
yöntemleri
4.Hafta
Layout (F7) kullanımı, ebatlandırma, kırpma ve hareket verme aracı, şeffaflaştırma.
Video hızlandırma ve yavaşlatma, ileri geri sardırma teknikleri.
5.Hafta
Video efekt filtrelerinin kullanımı I
6.Hafta
Video efekt filtrelerinin kullanımı II
7.Hafta
Mask filtresi kullanarak film parçalarını belirli bir formda keserek başka film parçalarını
üzerine bindirme t
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Keyers menüsü, blendmode, croma ve lumakeyers kullanımları
10.Hafta
Ses kanallarının kullanımı, ses bindirme tekniği.
11.Hafta
Harici mikrofonla ses kaydı. Uzun film parçalarını izlerken üzerine senkronize ses alma
yöntemi. Müziğin ritmini işaretleme ve ritme göre film parçalarını sıralama. Ses filtreleri
ile düzenleme
12.Hafta
Title (yazı) hazırlama programı kullanımı, hareketli yazılar ve timeline'a uygulanması
13.Hafta
Bitmiş kurgunun farklı formatlardaki çıktısının alınması, DVD ye kaydetme ve menü
oluşturma
14.Hafta
Capture yapma ve birden çok kamera ile kurgu yapabilme
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Dijital Kurgu - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
3
4
5
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ders
İngilizce IV
X
X
X
X
X
Kod
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LYDL202
Course
English IV
Krediler
Teori: 3
İçerik
Öğrenilmiş olan temel zamanları tekrar ederek pekiştirmek, orta düzeyde bir makaleyi
okuyup anlayabilmek, Temel Dil bilgisi kurallarının tamamına vakıf olmak, belirli
konularda ‘’Giriş-Gelişme-sonuç’’ biçiminde kurallara uygun kompozisyon yazmak
İngilizce İçerik
Uygulama: 0
Code
LYDL202
Kredi: 3
AKTS: 4
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Present Perfect Tense kalıpları
Perfect Tense ile di’li geçmiş zamanın kıyaslanması
Olasılık cümleleri, kalıpları
Öğrenilen Tenslerin karışık olarak pekiştirilmesi, zaman belirteçlerinin çalışılması
Etken ve edilgen cümle kalıpları
Etken ve edilgen cümle kalıpları
Present Perfect ve Past Simple Tenslerinin kıyaslaması
Ara Sınav
Have been ve Have gone arasındaki fark, for ve since kullanımı
Zorunluluk veren ifadeler, kipler
Relative Clauses… bağlaç kelimler ile ilgili çalışmalar, hikaye yazmada kullanılan kalıplar
Öğrenilen zamanların pekiştirme çalışmaları
Hikaye tamamlama çalışmaları, karşılaştırma kompozisyonları
Konu tekrarı. Öğrenilen zamanların tümünün karışık alıştırmalar ile pekişmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İngilizce IV- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
X
X
3
4
9
2
X
X
X
X
3
4
5
10
11
12
13
14
15
16
17
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Televizyon ve Sinemada Ses
Kod
LRTS210
Course
Sound in Television and Cinema
Code
LRTS210
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu derste sesin görüntü ile ilşkisi, görüntünün algılanmasının ses tarafından, sesin
algılanmasının da görüntü tarafından etkilendiği ortaya konarak ses tasarım çalışmaları
yapılacaktır.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Ses Fizigi / Temel Ses bilgisi / Terminoloji
2.Hafta
Ses-Görüntü ilişkisi
3.Hafta
Tv ve sinemada ses
4.Hafta
Film müziği analizi
5.Hafta
İnsan sesi kullanımı
6.Hafta
Dijital, Analog ses
7.Hafta
Ses Üretim Teknikleri
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Ses üretim yöntemleri - bilgisayar ortaminda ses üretme yöntemleri
10.Hafta
Ses Kurgusu 1
11.Hafta
Ses Kurgusu 2
12.Hafta
Ses Kurgusu 3
13.Hafta
Prodüksiyon sonrası ses ve görüntü düzenlemesi
14.Hafta
Prodüksiyon sonrası ses ve görüntü düzenlemesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Televizyon ve Sinemada Ses- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
3
4
9
10
11
12
13
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
15
16
17
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
Ders
İletişim Etiği
Kod
LRTS212
Course
Communication Ethics
Code
LRTS212
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu derste etik kavramı tarihsel, kuramsal ve kurumsal çerçeveleri ile ele alınarak, yeni
iletişim teknolojilerinin gelişimiyle değişen dinamiklerle ilişkili olarakmedyadaki etik
sorunlar ve onları tetikleyen yapılar üzerine tartışmalar yürütülecektir.
Uygulama:
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Konular
2.Hafta
Giriş dersi: etik kavramına ilişkin genel tartışma
3.Hafta
Etik, ahlak ve deontoloji kavramları
4.Hafta
Etik üzerine yaklaşımlar: Erdem etiği ve ahlaki etik
5.Hafta
Etik üzerine kuramsal yaklaşımlar: Fayda etiği ve söylem etiği
6.Hafta
Medyada etik kodların tarihsel boyutları
7.Hafta
Medyada etik kodların işleyişi
8.Hafta
Medyanın ekonomi politiğinin etik kodlara etkileri : Mülkiyet yapısı
9.Hafta
Ara Sınav
10.Hafta
Medyanın ekonomi politiğinin etik kodlara etkileri : Denetim mekanizmaları
11.Hafta
Medyada etik sorunlar: Kişilik hakları ve özel yaşamı ihlali
12.Hafta
Medyada etik sorunlar: Haber kaynağıyla ilişki
13.Hafta
Medyada etik sorunlar: Siyasi manipülasyon / Savaş, kriz ve seçim dönemleri
14.Hafta
Medyada etik sorunlar: Nefret söylemi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İletişim Etiği- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
21. Yüzyılda Yeni Medya Düzeni
Course
New Media Systems in the 21
Century
Krediler
Teori: 3
İçerik
Ders, 21. Yüzyıl boyunca medyaya yön veren endüstrileri, ekonomileri ve teknolojileri
incelemeyi hedefler, ayrıca tüm bunların 20. Yüzyıldan nasıl farklılılaştığı da ele alınır.
İngilizce İçerik
The course covers the dynamics, economics, and technologies that are reshaping the
media industries worldwide during the 21st Century. Students will examine how these
differ from those of 20th Century media and how to adapt to these changing times.
Ön Koşul
YOK
st
Uygulama: 0
Kod
LRTS214
Code
LRTS214
Kredi: 3
AKTS: 4
Ölçme
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Değerlendirme ve
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Puanlama
Eğitim Öğretim
1, 2, 4, 6, 12, 15
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Küresel medya şirketleri
Yeni medyanın ekonomi politik yapısı
Yeni medya sahipliği I
Yeni medya sahipliği II
Yeni medya politikaları
Yeni medya ve yasal düzenlemeler
İnternetin dağıtık yapısı
Arasınav
Türkiye’de yeni medya endüstrisi
Türkiye’de yeni medya politikaları
Türkiye’de yeni medyadaki yasal düzenlemeler
Türkiye’de geleneksel medyanın yeni medyaya geçişi
Geleceğe dair bazı yeni medya tartışmaları
Geleceğe dair bazı yeni medya tartışmaları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
21. Yüzyılda Yeni Medya Düzeni - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
3
4
5
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Medya Analizi
Kod
LRTS214
Course
Media Anlaysis
Code
LRTS214
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu dersin amacı medya metinlerini okuma ve analiz etme becerilerini kazandırmaktır.
Göztergebilimsel analiz, içerik analizi ve söylem analizi gibi farklı analiz yöntem ve
teknikleri örnekler üzerinden incelenir.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
The course aims to introduce the skills of analysing and readingmedia texts. It also aims to
introduce key concepts and debates in contemporary theories ofinterpretation and
representation as well as develop students’ awareness towards therelationship between
politics, economy, ideology, and public opinion.
YOK
Ölçme
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Değerlendirme ve
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Puanlama
Eğitim Öğretim
1, 2, 4, 6, 12, 15
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Medyada analiz yöntemlerine genel bakış
Göstergebilimsel analiz
Göstergebilimsel reklam analizi
Göstergebilimsel film analizi
Teknik açıdan film analizi
Film analizinde farklı yaklaşımlar
İçerik çözümleme
Gazete haberleri analizi
Görsel medyada içerik çözümleme uygulaması
Söylem analizi
Geleneksel medyada söylem analizi
Yeni medyada söylem analizi
Dinleyici/İzleyici araştırmaları
Dinleyici/İzleyici araştırmaları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Medya Analizi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
3
4
9
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
10
11
12
13
14
15
16
17
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Yeni Medya Kuramları
Kod
LRTS218
Course
New Media Theories
Code
LRTS218
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 5
İçerik
Bu dersin amacı dijital medya çalışmalarındaki kuram ve uygulamaları incelemektir.
Siber kültürden, dijital oyunlara ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına değin dijital
medya ortamlarındaki son dönem çalışmaları analiz ederek egemen yaklaşımlara hakim
olmaktır.
İngilizce İçerik
The course provides an introduction to the growing field of digital media studies, with a
triple focus on theory, interpretation, and practice. The students will engage with the
central critical conversations and debates in the digital humanities to examine a wide
variety of new media objects and texts ranging from cyberpunk and hypertext fiction to
contemporary video-games and augmented reality
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Eğitim Öğretim
Metotları
1, 2, 4, 6, 12, 15
Uygulama: 0
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Yeni medya kuram ve uygulamalarına genel bakış
2.Hafta
Yeni medya endüstrisi
3.Hafta
Yeni medyanın ekonomi politik yapısı
4.Hafta
Yeni teknolojiler ve gözetim-robotların gözü
5.Hafta
Yeni medya çalışmalarında araştırma yöntem ve teknikleri
6.Hafta
Büyük veri : Veri analizi ve veri madenciliği
7.Hafta
Sosyal ağlarda veri seti oluşturma (NODEXL)
8.Hafta
Sosyal ağlarda veri analizi (GEPHİ)
9.Hafta
Dijital oyun kültürü
10.Hafta
Yeni medya çalışmalarında etnografik yaklaşımlar
11.Hafta
Yeni medya ve siyasal iletişim
12.Hafta
Transmedya hikaye anlatımı
13.Hafta
Transmedya hikaye anlatımı örnekleri
14.Hafta
Transmedya hikaye anlatımı uygulamaları
Yeni Medya Kuramları- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
3
4
9
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
10
11
12
13
14
15
16
17
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Dijital Kültür
Kod
LRTS222
Course
Digital Culture
Code
LRTS222
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu derste, teknoloji ve kültürünün etkileşimi, dijital kültür ve onun füturistik vizyonla
yeni elektronik biçimleri, yeni medyanın kültürün ve toplumun ve gerçekliğin
dönüşümünde taşıdığı roller ele alınacaktır.
İngilizce İçerik
This course aims to examine the emerging institutional landscape of digital culture as it
intersects with national histories, new global markets, and ideologies of race, class and
gender.
Ön Koşul
YOK
Uygulama: 1
Ölçme
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Değerlendirme ve
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Puanlama
Eğitim Öğretim
1, 2, 4, 6, 12, 15
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
Teknoloji toplum ve kültür ilişkisi
Sanal zeka ve bilgisayar konusunda tanımlar ve düşünmeler
Internet: Tanım, gelişme ve özellikleri
Modernizm eleştirileri ve küreselleşme tartışmaları
Endüstri sonrası toplum
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Bilgi toplumu
Ağ toplumunda kimlik ve online kimlikler
Ara Sınav
Sanal gruplar ve altkültürler
Online siyaset
Online toplumsal haraketler ve kültürel direniş
Online ortamlarda entellektüel mülkiyet, mahremiyet ve özgürlük
Simulakra, simulasyon ve sanal gerçeklik
Siberpunk ve hacker kültürü
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Dijital Kültür- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
yazarıdır
Ders
Kısa Film Yapımı
Kod
LRTS303
Course
Short Film Production
Code
LRTS303
Krediler
Teori: 1
Kredi: 3
AKTS: 7
İçerik
Bu derste kısa film kavramı, türleri, yapım aşamaları ve çekim teknikleri, Kısa film
yapımcıları için temel prensipleri ele alınacaktır.
Uygulama: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Kısa Film nedir? Türleri ve örnekler
2.Hafta
Kısa film yapımcıları için temel prensipler
3.Hafta
Konu ve üslup: Storyboard, sinopsis, çekim senaryosu, çekim senaryosunu
fotoğraflama,film yapım teknikleri
4.Hafta
Pan, tilt, dolly, takip kamerası, mekaniğe dayalı teknikler
5.Hafta
Çerçeveleme türleri- Kompozisyon teknikleri, kamera yüksekliği
6.Hafta
Dramatik açı, aşırı dramatik açı, kuş bakışı-Aks çizgisi, eğik açı, aşırı yakın plan, plan
sekans
7.Hafta
Derinlemesine kompozisyon, Düzlemsel kompozisyon-Algıyı yönlendirme, üçlü ve dörtlü
kompozisyon
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Dâhili çerçeve, katmanlar,Vinç teknikleri
10.Hafta
Bakış açısı teknikleri
11.Hafta
Öznel kamera
12.Hafta
Kısa film üzerinden kurgunun kısaca anlatımı
13.Hafta
Uygulamalı Öğrenci Filmlerinin Gösterimi
14.Hafta
Uygulamalı Öğrenci Filmlerinin Gösterimi
Kısa Film Yapımı - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Sinemada Uslüp ve Anlatım
Kod
LRTS301
Course
Style and Narration in Cinema
Code
LRTS301
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 6
İçerik
Ders kapsamında tarihsel olarak sinemada biçem ve anlatımın gelişimi ve sinemanın
biçemsel öğeleri ele alınacaktır.
Uygulama:
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Konular
2.Hafta
Derse Giriş ve Tanışma.
3.Hafta
Üslup Kavramına İlişkin Tanımlar. Sinemada Üslup. Sessiz Dönemdeki Tek Tip Anlatım.
4.Hafta
Yeni Eleştiri Dönemi, Modernizm ve Avant-Garde Yıllar, Son Araştırmalar.
5.Hafta
Sinemanın Biçemsel Öğeleri: Anlatı Yapısı (Geleneksel Anlatı).
6.Hafta
Sinemanın Biçemsel Öğeleri: Anlatı Yapısı (Çağdaş ve Postmodern Anlatı).
7.Hafta
Sinemanın Biçemsel Öğeleri: Sinematografi (Çekim Ölçekleri ve Açıları)
8.Hafta
Sinemanın Biçemsel Öğeleri: Sinematografi (Kamera Hareketleri).
9.Hafta
Ara Sınav
10.Hafta
Sinemanın Biçemsel Öğeleri: Mizansen (Çerçeveleme)
11.Hafta
Sinemanın Biçemsel Öğeleri: Mizansen (Aydınlatma, Dekor+Kostüm ve Makyaj).
12.Hafta
Sinemanın Biçemsel Öğeleri: Kurgu
13.Hafta
Sinemanın Biçemsel Öğeleri: Ses
14.Hafta
Film Biçemini Analiz Etmek: Örnek Bir Filmin Biçemsel Analizi
Sinemada Üslup ve Anlatım - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Televizyonda Türler
Kod
Course
Television Genres
Code
Krediler
Teori: 3
İçerik
Ders kapsamında TV program türlerinin genel kategorileri, kurmaca ve kurmacaolmayan ayrımı, TV program türlerini biçimleyen politik, ekonomik, sosyal etkenler,
türlerin kültürel ve sosyal etkileri,, televizyonda format, televizyonun endüstri olarak
Uygulama:
Kredi: 3
LRTS305
AKTS: 5
özellikleri ele alınacaktır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş Dersi: Derisin işlenişi ve amacı hakkında bilgi aktarımı- Neden televizyon izliyoruz
tartışması
2.Hafta
Televizyon türlerinin oluşumu ve popüler kültür
3.Hafta
Program türünün belirlenmesi, Televizyon türlerinde genel kategoriler
4.Hafta
Televizyon Haberleri: Haber ve haber değeri
5.Hafta
Haber programı tipleri ve gündem yaratma
6.Hafta
Televizyon ve gerçeklik-Televizyon Belgeselleri, belgesel dramalar, haber belgeselleri
7.Hafta
Televizyon dramaları,geleneksel dramatik yapı
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Televizyon dizileri ve serialler
10.Hafta
Durum komedileri(Sit-com)
11.Hafta
Soap Operalar
12.Hafta
Yarışma programları
13.Hafta
Televizyon türlerinin ekonomi politiği
14.Hafta
Televizyon türleri ve tüketim
Televizyonda Türler- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
3
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
4
5
X
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Radyo Programcılığı
Kod
LRTS307
Course
Radio Programming
Code
LRTS307
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Radyo programlarının yapım aşamaları, canlı radyo yayınının nitelikleri ve yayın
yönetimi. Radyo yayın sistemleri, ses tekniği, stüdyolar ve cihazların çalışma prensipleri.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Radyo program türleri
2.Hafta
Rsdyo program metninin özellikleri
3.Hafta
Radyo program yapımında müzik ve işlevi
4.Hafta
Stüdyo tipleri ve özellikleri
5.Hafta
Akustik ve Stüdyo Akustiği
6.Hafta
Mikrofon tipleri , Mikrofonların prensip şemaları ve çalışma prensipleri
7.Hafta
Stüdyoda bulunan mikrofon ve cihazların irtibatlandırılmasında kullanılan kabloların ve
konnektörlerin özellikleri.
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Stüdyo Bilgisi
10.Hafta
Stüdyo Bilgisi
11.Hafta
Stüdyo Bilgisi
12.Hafta
Stüdyo Bilgisi
13.Hafta
Stüdyo Bilgisi
14.Hafta
Stüdyo Bilgisi
Radyo Yayıncılığı - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
3
4
9
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
11
12
13
14
15
16
17
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Sinemada Türler
Kod
LRTS309
Course
Film Genres
Code
LRTS309
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Sinemanın gelişmesiyle ortaya çıkan ve popüler kültürün bir yansıması olan tür olgusu
ve türler ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. incelendiği ve örneklerinin sunulduğu bir
derstir. Tür olgusunun dönemlere, toplumsal ve siyasal gelişmelere göre geçirdiği
değişim ve dönüşümler ele alınacaktır.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş Dersi: Dersin amacı ve işleniş biçimi - Belgesel sinemanın öneminin anlatılması
2.Hafta
Tür olgusunun tanımlanması ve sinemada türlerin oluşumu
3.Hafta
Korku sineması
4.Hafta
Western
5.Hafta
Müzikal filmler ve Broadway ilişkisi
6.Hafta
Bilimkurgu Sineması
7.Hafta
Film Noir
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Animasyon ve Anime film türü
10.Hafta
Savaş Filmleri
11.Hafta
Belgesel ve Propaganda filmleri
12.Hafta
Türkiye'de sinema türleri
13.Hafta
Türk korku sineması ve ayırıcı özellikleri
14.Hafta
Çağdaş yönetmenler ve günümüz belgesel sineması
Sinemada Türler- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
3
4
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
16
17
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
Ders
İleri Kurgu Teknikleri
Kod
LRTS311
Course
Advanced Editing Techniques
Code
LRTS311
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Kurgu programlarında kısmen yapılabilen ya da hiç yapılamayan uygulamalar için After
Effects gibi kompositing programları kullanılmaktadır. Bu derste bir film kurgucusunun
ihtiyacı olan After Effects uygulamaları üzerinde yoğunlaşılacaktır. Yazı animasyonu, kj
hazırlama, chroma key ve masklama gibi uygulamalar videonun her alanı ile uğraşan
kurgucuların dijital çağda bilmesi gerekmektedir.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
After effects ara yüzü
2.Hafta
Transform özelliklerinin anime edilmesi: anchor point, position, scale, rotation ve
opacity.
3.Hafta
Keyleme ve ivmeli hareketler
4.Hafta
Sık kullanilan hazır efektleri anime etmek. Yeni plugin yükleme ve kullanma
5.Hafta
Kj hazırlamak ve kurguya yerleştirmek
6.Hafta
Hazır yazı animasyonlarını kullanma ve değiştirme
7.Hafta
Hazır templateler üzerinde çalışmak
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Effect ve transform özelliklerini senkronize etmek
10.Hafta
Masklama ve mask'ı anime etme uygulamaları
11.Hafta
Green box ve chroma key uygulamaları
12.Hafta
Null object ve expression kullanma
13.Hafta
Yazı animasyonunda mask path ve expression'ı müzik ile senkronize kullanma
14.Hafta
Çok layerlı projede 3d kamera hareketleri
İleri Kurgu Teknikleri - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
X
3
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
5
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
X
8
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
X
9
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
10
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
11
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
12
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
X
13
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
X
14
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
X
X
X
X
X
X
X
X
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
15
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
X
16
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
X
17
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
Ders
Sosyal Medya
Kod
LRTS313
Course
Social Media
Code
LRTS313
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Ders kapsamında sosyal medyanın tanımı, geleneksel medyadan farkı ve Web 2.0
teknolojisinin yarattığı değişim, sosyal medyanın iş dünyası, siyaset, eğitim, gündelik
hayatın farklı alanlarına etkisi irdelenecektir.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş Dersi:Sosyal medyanın ne olduğu ve neden kullandığımız konusunda tartışma
2.Hafta
Sosyal medyanın tanımı, geleneksel medyadan farkları
3.Hafta
Pazarlama aracı olarak sosyal medya
4.Hafta
Sosyal medyada kimlik ve özel hayat
5.Hafta
Sosyal medya, aile, gençlik ve eğitim
6.Hafta
Alternatif medya
7.Hafta
Sosyal medyanın sanat yapımına etkisi
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya
10.Hafta
Sosyal medya ve yurttaş gazeteciliği
11.Hafta
Sosyal medyada sanal cemaatler
12.Hafta
Toplumsal hareketler ve sosyal medya
13.Hafta
Dijital bölünme
14.Hafta
Sosyal medya, ifade özgürlüğü, sansür
Sosyal Medya- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Sinema ve Siyaset
Kod
LRTS315
Course
Film and Politics
Code
LRTS315
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
Uygulama: 1
İçerik
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş: Dersin amacı ve temel tartışmaları
2.Hafta
Sinema ve propaganda I
Potemkin Zırhlısı (SergeiEisenstain)
3.Hafta
Sinema ve propaganda II
İradenin Zaferi (LeniReifenstail)
4.Hafta
Depresyon, İdealizm ve Çatışma: 1930 ve 1940’ların filmleri
Mr. Smith Goes to Washington (1939)
5.Hafta
Sinema ve Popüler Kültürde Kadın Temsili
Çifte Tazminat
6.Hafta
Soğuk Savaş ve Sinema
Dr. Strangelove (Kubric, 1964)
7.Hafta
Ara Sınav
8.Hafta
Siyaset, terörizm ve etik
Yüryüzünün Lanetlileri, Franz Fanon
The Battle of Algiers (GilloPontecorvo, 1966)
9.Hafta
Z (CostaGavras, 1969)
10.Hafta
II. Dünya Savaşı’ndan Vietnam’a Hollywood ve Savaş
ApocalypseNow (Martin Scorsese, 1979)
11.Hafta
Modern Sinemada Irkçılık Meseleleri
Do the Right Thing (1989)
12.Hafta
Politik Belgesel
Bowling forColumbine (2002)
13.Hafta
Türk Sinemasında Sinema ve Politika tartışmaları
Yol (Yılmaz Güney)
14.Hafta
Dersin ve dönemin genel değerlendirmesi
Sinema ve Siyaset- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
Ders
Yeni Medya Sosyolojisi
Kod
LRTS317
Course
Sociology of New Media
Code
LRTS317
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 6
İçerik
Bu dersin amacı, geleneksel ve yeni medyanın birey, toplum, ve kültür üzerindeki
etkisini, iletişim bilimlerine ve sosyolojiye özgü kavramlarla ve eleştirel yaklaşımlarla
ortaya koymak, tartışmak ve analiz etmektir.
İngilizce İçerik
The course aims to organize frameworks for thinking through and asking questions
about the experiences and developments on identity, community, civic engagement
&democracy, privacy, representation and social movements in the age of digital media.
Ön Koşul
YOK
Uygulama: 0
Ölçme
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Değerlendirme ve
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Puanlama
Eğitim Öğretim
1, 2, 4, 6, 12, 15
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Yeni medya sosyolojisinin çalışma alanları
Geleneksel ve yeni medya sahipliği
Yeni medya sahipliğinin eleştirel değerlendirmesi
Yeni medya ve demokrasi ilişkisi
E-devlet ve uygulamaları
Yeni medya ortamları ve yeni toplumsal hareketler
Yeni medya ortamlarında kimlik temsilleri
Arasınav
Gözetim kültürünün yaygınlaşmasında yeni medyanın rolü
Yeni medya ortamlarında teşhircilik ve mahremiyet sorunu
Yeni medya okuryazarlığı
Nefret söylemi
Nefret söyleminin yaygınlaşmasında yeni medyanın rolü
Toplumsal değişimde yeni medyanın rolü
Yeni Medya Sosyolojisi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
3
4
5
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Kültürlerarası İletişim
Kod
LRTS317
Course
Intercultural Communication
Code
LRTS317
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu dersin amacı kültür, kültür evrenselleri, kültürlerarası iletişim kuramları, iletişim
sürecine kültürün etkisi, iletişim yeterliliği konularını eleştirel bir perspektiften
değerlendirmektir.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
This course focuses on the importance of culture in our everyday lives, and the ways in
which culture interrelates with and effects communication processes. We live in an era
of rapid globalization in which being able to communicate across cultures is imperative
to our ability to function in a diverse workplace, city, and world.This course will cover all
those issues.
YOK
Ölçme
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Değerlendirme ve
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Puanlama
Eğitim Öğretim
1, 2, , 4, 6, 12, 15
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Giriş
Kültür kavramının çeşitli tanımlarının aktarılması
Kültürün sınıflandırılması
Kültürlerarası iletişimin tanımı ve kültürlerarası iletişimde yer alan temel kavramların
irdelenmesi
Kültürel alanda gerçekleştirilen eleştirel çalışmaların incelenmesi
Kültür ve iletişim arasındaki bağıntının kültürlerarası iletişim kapsamında ele alınması
Kültürlerarası iletişim yetilerinin geliştirilebilmesiyle ilgili gerekli temel ilkelerin ele
alınması.
Ara Sınav
Küreselleşme kavramının ve bu kavarama ilişkin farklı görüşlerin incelenmesi
Küreleşme kavramının kültürlerarası iletişim konusu çerçevesinde değerlendirilmesi ve
irdelenmesi
Kültürlerarası iletişimde; kültürel simgelerin, dilsel göstergelerin, inanışlar ve söylensel
göstergelerin, gelenekler ve törensel göstergelerin, kahramanların, değerler ve yaşam
biçimi göstergelerinin farklı kültürler içerisindeki yerinin değerlendirilmesi
“Öteki” kavramının kültürlerarası iletişimdeki yerinin belirlenmesi
Farklı ülkelerin kültürel değerlerinin irdelenerek öğrenciler tarafından sunumlarının
yapılması
Sunumların değerlendirilmesi
Kültürlerarası İletişim - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
X
3
4
5
3
4
5
X
X
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik
üretebilecekbeceriyesahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
İletişim Hukuku
Kod
LRTS321
Course
Media Law
Code
LRTS321
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
İletişim hukuku dersi kapsamında öğrencilerin düşünce ve ifade özgürlüğü, basın
özgürlüğü gibi olgular ile basın, radyo-televizyon, sinema ve internete ilişkin temel yasal
düzenlemeleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
İngilizce İçerik
The purpose of this course is to introduce the major legal and ethical and policy issues
related to the mass media. The course covers primary documents and cases and
methods of analysis.
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Eğitim Öğretim
Metotları
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
1, 2, 3, 7
Uygulama: 0
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Hukuk ve Devletin tanımı, genel bilgiler, temel hak ve özgürlüklerin genel rejimi
Kitle iletişim araçlarında düşünceyi açıklama özgürlüğünün düzenlenmesi, Anayasal ve
yasal hükümler
Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün genel rejimi, bu özgürlüklerin sınırlanması
ve sınırlama sınırları
Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüklerinin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde
düzenlenmesi, Anayasal hükümlerle karşılaştırma, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin
İçtihatlarının Değerlendirilmesi
Kitle haberleşmesine ilişkin genel bilgiler
İletişim ve kitle iletişim kurumlarının yönetsel, hukuksal yapısı
Türkiye'de haberleşme özgürlüğünün düzenlenmesi
Ara Sınav
Basın rejimi
Dönemsel yayınlara ilişkin hükümler
Basında sorumluluk rejimi
Radyo-Televizyon rejimi
Sinema-Video rejimi
İnternet rejimi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İletişim Hukuku - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
3
4
9
10
11
12
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
14
15
16
17
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik
üretebilecekbeceriyesahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
Ders
Grafik Animasyon I
X
X
X
X
Kod
X
LRTS323
Course
Graphic Animation I
Krediler
Teori: 2
İçerik
Üç boyutlu, hareketli ve interaktif tasarımlar için kullanılan bir bilgisayar programı
kullanmak.
Uygulama: 1
Code
LRTS323
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
Animasyonun tanımı ve kullanım alanları
Animasyon programının yüklenmesi ve tanıtımı
Programda 3 boyutlu navigasyon ve programın kullanıcı arayüzey
Obje modifikasyon araçları ve farklı koordine sistemleri ve proje içinde uygulaması
Değerlendirilen proje
Üç boyutlu sahnelerin tasarımı ve proje içinde uygulaması
Doku, aydınlatma ve çevre tasarımı ve proje içinde uygulaması
Ara Sınav
Objelerin animasyonu ve proje içinde uygulaması
Objelerenin hareketli deformasyonu ve proje içinde uygulaması
Export, Render ve Kayıt ayarları ve proje içinde uygulaması
Oyun tasarımında interaktif animasyon ve proje içinde uygulaması
13.Hafta
14.Hafta
Oyun tasarımında Python yazılımı
Animasyonun tanımı ve kullanım alanları
Grafik Animasyon I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ders
Almanca I
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
Kod
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LYDL303
Course
German I
Krediler
Teori: 3
İçerik
Almanca yayın yapan kitle iletişim araçlarındaki programları-basılı yayınları takip
edebilir. Dilbilgisi kurallarına uygun Almanca dilinde cümleler kurarak metin yazabilir,
diyalog kurabilir.
Uygulama: 0
Code
LYDL303
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Almanca okunuş bilgileri
Alman alfabesi, yazım kuralları0
Basit cümle kalıpları
Renkler-Sayılar-Selamlaşmalar-Vücut Organları
WAS ile yapılan sorular
WER ile yapılan cümleler
İsimler, isimlerin çoğulları
WIE ile yapılan sorular
Fiil çekimleri
Olumsuz cümleler (Nicht ve Kein/Keine)
Olumlu cevaplar (Ja)
Olumsuz cevaplar (Nein)
İsmin halleri
Genel tekrar ve değerlendirme
Almanca I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
X
3
4
2
3
X
X
4
5
5
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ders
İspanyolca I
Kod
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LYDL305
Course
Spanish I
Krediler
Teori: 3
İçerik
İspanyolca alfabesi, İspanyolca günlük konuşma kalıpları, geniş zaman ve şimdiki zaman
fiil çekimleri..
Uygulama: 0
Code
LYDL305
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
iÖn Koşul
YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu bölüme ilgili
derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu olarak
İngilizce 1 dersinden başarılı olmak”
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
İspanyol alfabesi ve telaffuz özellikleri
İspanyolca ’da vurgu
İspanyolca söz dizimi
İspanyolca tanım edatları
Özne olan şahıs zamirleri, çoğul ekleri, olumsuz cümleler
İspanyolca fiiller ve kurallı fiil çekimi
İspanyolca SER ve ESTAR (olmak) yardımcı fiilleri
Ara Sınav
İspanyolca SER ve ESTAR (olmak) yardımcı fiilleri
İspanyolca sıfatlar
Geniş zamanda kurallı fiil çekimleri
Geniş zamanda kuralsız fiiller
Tümleç olan şahıs zamirleri, saat, sayılar, dönüşlü fiiller
Genel tekrar ve değerlendirme
İspanyolca I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
X
X
3
4
9
10
11
2
3
X
X
X
X
X
X
4
5
12
13
14
15
16
17
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
Ders
Rusça I
X
X
X
X
X
X
Kod
LYDL307
Course
Russian I
Krediler
Teori: 3
İçerik
Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz –
derinlemesine çalışılacaktır. A1 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.
Uygulama: 0
Code
LYDL307
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
Rus Kiril alfabesi
Tanışma, tanıştırma, yakın çevredeki eşyaların isimleri
Tanışma, tanıştırma, yakın çevredeki eşyaların isimleri
Yazma, okuma ve telaffuz çalışmaları
İsim cümleleri (bu nedir? Ben …ım vs.)
İsim cümleleri (bu nedir? Ben …ım vs.)
Rusçada cinsiyet (isimlerde)
Ara Sınav
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Rusçada cinsiyet (sıfatlarda)
Rusçada çokluk ve çoklukta cinsiyet
Ben, sen, o ve benim, senin, onun kavramları ve bunların çoklukları
Fiil çekimi- Şimdiki zaman
Fiil çekimi- Şimdiki zaman
Fiil çekimi- Şimdiki zaman
Rusça I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
İngilizce V
Ders
LYDL301A
Kod
Course
English V
Krediler
Teori: 3
İçerik
Öğrenciler, ders içeriğinin yoğun bir parçası olan dilbilgisi bölümü ile ileriki yıllarda
girebilecekleri ulusal ve uluslararası dil sınavlarında başarı gösterebilecek, ders içeriğinin
diğer bir önemli parçası olan konuşma becerisi ile kendilerini yabancı bir dilde rahatlıkla
ifade edebilme yetisini kazanabilecek ve sergilemiş oldukları proje ile bir topluluğa
yabancı bir dilde nasıl hitap edileceğini öğrenmiş olacaktırlar.
Uygulama: 0
Code
LYDL301A
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu bölüme ilgili
derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu olarak
İngilizce 1 dersinden başarılı olmak”
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Dersin tanımının yapılması, formal ve informal Đngilizce kuralları
Negative and Question Forms
Reported Speech
Relative, participle and other clauses
Conjunctions and Linking Expressions
Exercises
Freud ve Lacan hakkında makale okuma ve tartışma
Ara Sınav
Verilen hikâye üzerine sunumlar
Word combinations Makale okuma ve sunumlar
Word Formation and words often confused
Makale okuma ve sunumlar
Makale okuma ve sunumlar
Dönem değerlendirmesi / dersin bitişi
İngilizce V- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
X
2
3
4
5
5
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Sinema Kuramları
Kod
LRTS302
Course
Film Theory
Code
LRTS302
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 4
İçerik
Bu derste, sinemayı, başlangıcından bu yana yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen başlıca
kuramlar ve kuramcılar ele alınacaktır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Uygulama:
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Bilimsel anlamda kuramın tanımı
2.Hafta
Sinema kuramların ortaya çıkışı
3.Hafta
Biçimci kuram
4.Hafta
RudolfArnheim, Hugo Münsterberg ve BélaBalázsKuleshov,
5.Hafta
LevKuleshov, VsevolodPudovkin ve SergeiEisenstein
6.Hafta
Potemkin Zırhlısı filminin izlenmesi
7.Hafta
Gerçekçi kuram
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
SiegfriedKracauer
10.Hafta
AndreBazin
11.Hafta
“Yurttaş Kane” filminin izlenmesi
12.Hafta
Yapısalcı yaklaşım ve Gösterge bilimsel Sinema Kuramı
13.Hafta
ChristianMetz ve Umberto Eco
14.Hafta
Psikanaliz ve sinema
Sinema Kuramları - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
X
3
4
4
5
X
X
X
X
X
X
9
10
11
12
13
14
15
16
17
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Belgesel Film Yapımı
Kod
LRTS304
Course
Documentary Film Production
Code
LRTS304
Krediler
Teori: 1
Kredi: 4
AKTS: 7
İçerik
Ders kapsamında, film çekiminin prodüksiyon ve çekim koşulları göz önüne alınarak
belgesel kısa film projeleri üretilmekte, kağıt üzerinde yeterince olgunlaştırılan projeler
yeterli sayıda öğrenciden oluşturulan ekipler tarafından film haline dönüştürülmektedir
Uygulama: 6
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Belgesel sinemanın yapısı
2.Hafta
Projelendirme kuralları
3.Hafta
Örnekler üzerinde çalışma
4.Hafta
Projelerin seçimi
5.Hafta
Çekim ekiplerinin oluşturulması
6.Hafta
Senaryoların geliştirilmesi
7.Hafta
Senaryoların geliştirilmesi
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Prodüksiyon sorunlarının çözümü
10.Hafta
Film çekimleri
11.Hafta
Film çekimleri
12.Hafta
Çekilen filmlerin kurgulanması
13.Hafta
Revizyon
14.Hafta
Revizyon
Belgesel Film Yapımı- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
3
4
9
10
11
12
13
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
15
16
17
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
Ders
Televizyon Stüdyosu Uygulamaları
Kod
LRTS306
Course
Television Studio Practices
Code
LRTS306
Krediler
Teori: 1
Kredi: 3
AKTS:
İçerik
Bu derste televizyon stüdyo uygulamalarının temel prensiplerinin gösterilecektir.
Kamera, ses ve ışık departmanlarının işleyişi uygulamalı olarak öğretilecektir. Ders
sonunda öğrenci stüdyoda kamera, ses ve ışıkla ilgili cihazların çalışma prensibini
öğrenecek ve bunları kullanabilir duruma gelecektir.
Uygulama: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Stüdyonun temel bölümleri ve ekipmanları
2.Hafta
Televizyon ve sinemanın yapısal farklılıkları
3.Hafta
Kamera çeşitleri ve teknikleri
4.Hafta
Çekim ölçekleri ve kompozisyon kuralları
5.Hafta
Temel ışık aygıtları ve işleme prensipleri
6.Hafta
Stüdyoda ses alımı ve dağıtımı
7.Hafta
Kamera
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Kamera
10.Hafta
Işık
11.Hafta
Işık
12.Hafta
Ses
13.Hafta
Ses
14.Hafta
Ses
Televizyon Stüdyosu Uygulamaları - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
Ders
Radyo ve Televizyon Sunuculuğu
Kod
LRTS308
Course
Radio and Television Presenter Training
Code
LRTS308
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS:
İçerik
Bu derste Türkçeyi doğru kullanma, diksiyon, vurgu, tonlama ve ses üretimi; program
metni okuma; haber okuma; röportaj teknikleri; yorum; vücut dilini kullanama konuları
ele alınacaktır.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Diksiyon dersinin içeriği ve önemi hakkında bilgi verilmesi
2.Hafta
Dilin tanımı, Diksiyonun tanımı, Diksiyonun amacı
3.Hafta
Konuşma Kuralları, İyi Konuşmanının Özellikleri, Başarılı Konuşma Yöntemleri
4.Hafta
İstanbul Türkçesi'ne Giriş, 'e' Harfi Çalışması, Dilde Yabancılaşma
5.Hafta
İyi Sesin Özellikleri, Ses Geliştirme Yöntemleri
6.Hafta
Sesleri Doğru Çıkarma Çalışmaları, Tekerlemeler
7.Hafta
Diksiyon
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Vurgu Nedir? Çeşitleri, Örnekler
10.Hafta
Metin Değerlendirme
11.Hafta
Spiker Nedir? Sunucu Nedir
12.Hafta
Şiir Çalışması (Ses Ayarları)
13.Hafta
Haber Nasıl Okunur?
14.Hafta
Radyoda Haber, TV'de Haber
Radyo ve Televizyon Sunuculuğu- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Sanat Yönetimi
Kod
LRTS310
Course
Art Management
Code
LRTS310
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS:
Uygulama: 1
4
İçerik
Bu derste kültür politikaları tarihi, kültür endüstrisinin temel dinamikleri, popüler kültür,
sponsorluk olguları sanat kurumlarının çalışma yapısı, sanat çalışmalarının yönetim
boyutu, sanat yönetimi alanıyla ilgili temel sorunları
anlayacaklar ve sanat
kurumlarındaki yönetim ve organizasyon farklılıkları ele alınacaktır. ile kültür
endüstrisinde sanatçı, patron, devlet, izleyici ilişkisinin tarihi aktarılır; bu alanlardaki
gelişmelere ortam hazırlayan toplumsal ve ekonomik arkaplan irdelenir. UNESCO ve AB
kültür normları üzerinde durularak kültürün demokratikleşmesi, kültürel demokrasi vb.
kavramlar işlenir. Farklı ülkelerdeki kültür yönetimi modelleri tartışılır
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Kültür, sanat, yönetim, kültür endüstrisi kavramları
2.Hafta
Yönetim ve organizasyonla ilgili temel kavramlar
3.Hafta
Sanat yönetimi organizasyonları
4.Hafta
Sanat yönetiminin tarihsel gelişimi
5.Hafta
Sanat yönetiminin kurumlara göre farklılıkları
6.Hafta
Sanat kurumlarındaki uygulamalar
7.Hafta
Kuramsal açıdan sanat yönetimi
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Kültür Endüstrisi
10.Hafta
Sanatın pazarlanması
11.Hafta
Sanat yönetimini etkileyen kurum içi ve dışı faktörler
12.Hafta
Kamu kaynaklarından yararlanma ve devlet müdahalesi
Sanat Yönetimi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
3
X
4
5
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Türk Sinema Tarihi
Kod
LRTS312
Course
Turkish Film History
Code
LRTS312
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu derste Türk Sinemasının ortaya çıkışından itibaren tarihsel gelişimi, türk
sinemasındaki dönemler, bu dönemlerin sinematografik yaklaşımlarını belirleyen
toplumsal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve siyasi dinamikler ele alınacaktır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Uygulama: 1
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş dersi: Dersin amacı ve işlenişi- Ulusal Sinema sorunsalı
2.Hafta
İlk sinema çalışmaları, Ordu ve sinema ilişkileri, Fuat Uzkınay, Sigmund Weinberg ve
diğer sinema çabaları
3.Hafta
Tiyatrocular Dönemi ve Muhsin Ertuğrul, Nazım Hikmet
4.Hafta
Geçiş Dönemi
5.Hafta
Sinemacılar Dönemi: Genel bir değerlendirme
6.Hafta
Lütfi Ö. Akad ve sineması
7.Hafta
Metin Erksan ve sineması
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Atıf Yılmaz ve sineması
10.Hafta
Memduh Ün ve sineması
11.Hafta
Halit Refiğ ve sineması
12.Hafta
Yılmaz Güney ve sineması
13.Hafta
Osman Seden ve sineması
14.Hafta
Çağdaş yönetmenler ve günümüz Türk sineması
Türk Sinema Tarihi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
3
4
2
3
4
5
X
X
X
X
X
9
10
11
12
13
14
15
16
17
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
İleri Fotoğrafçılık
Kod
LRTS314
Course
Advanced Photography
Code
LRTS314
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS:
İçerik
Bu derste, sayısal görüntüleme teknikleri, görüntünün ve ışığın sayısal ortama
yansımaları bilgisayar ortamında görüntü işleme yöntemlerini, çekim öncesi ile görüntü
işleme arasındaki ilişki, çağdaş dijital sanat uygulamaları ele alınacaktır.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Sayısal Görüntü
2.Hafta
Sayısal Fotoğraf
3.Hafta
Sayısal Fotoğraf Makineleri Ve Çalışma Prensipleri 1
4.Hafta
Sayısal Fotoğraf Makineleri Ve Çalışma Prensipleri 2
5.Hafta
Yardımcı Ekipmanlar (Pozometre, Filtreler, Yapay Işık Kaynakları)
6.Hafta
Fotoğrafta Estetik Yaklaşımlar
7.Hafta
Kompozisyon
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Sayısal Fotoğrafta Teknikler
10.Hafta
Bridge
11.Hafta
Photoshop
12.Hafta
CameraRaw
13.Hafta
PhotoshopLightroom
14.Hafta
Dijital Fotoğrafçılıkta Baskı
İleri Fotoğrafçılık- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
3
4
9
10
11
12
13
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
15
16
17
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
Ders
Film Müziği
Kod
LRTS316
Course
Film Music
Code
LRTS316
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS:
İçerik
Bu derste, müziğin sinemada etkisi, film türlerine göre müzik çeşitleri; izleyicide bıraktığı
etki, dramatik, romantik, komedi, korku, belgesel, bilim kurgu filmleri müzikleri, film
müziğinin işlevselliği konuları ele alınacaktır.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Dersin amacı: Film müzikleri hakkında genel tartışma
2.Hafta
Sessiz sinema dönemi
3.Hafta
Sesli sinemaya geçiş
4.Hafta
Sinema diline sesin ve müziğin etkileri
5.Hafta
Müziğin senaryoda kullanımı
6.Hafta
Ses efektleri
7.Hafta
Türlerin gelişiminde müziğin kullanımı
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Türlere göre müzik kullanımı
10.Hafta
Türlere göre film müzikleri incelemesi: Dramatik, romantik, komedi
11.Hafta
Türlere göre film müzikleri incelemesi: Bilimkurgu ve Western
12.Hafta
Türlere göre film müzikleri incelemesi: Belgesel
13.Hafta
Türlere göre film müzikleri incelemesi: Animasyon
14.Hafta
Türlere göre film müzikleri incelemesi: Müzikaller
Film Müziği- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Grafik Animasyon II
Ders
LRTS318
Kod
Course
Graphic Animation II
Krediler
Teori: 2
İçerik
Üç boyutlu, hareketli ve interaktif tasarımlar için kullanılan bir bilgisayar programı
kullanmak.
Uygulama: 1
Code
LRTS318
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Su ve kumaş gibi dokular tasarlamak ve proje içinde uygulaması
Yumşak objeler tasarlamak ve proje içinde uygulaması
Ateş ve duman gibi dinamik dokular tasarlamak ve proje içinde uygulaması
Yıkım tasarlamak ve proje içinde uygulaması
Değerlendirilen proje
Çamaşır ve kumaş simule etmek ve proje içinde uygulaması
Saç dokusu tasarlamak ve saç dokusunun farklı kullanımları ve proje içinde uygulaması
Ara Sınav
Süt ve sıvı gıdalar tasarlamak ve proje içinde uygulaması
Değerlendirilen proje
Ağaç ve bitkinin hareketli simülasyonu ve proje içinde uygulaması
Oyun tasarımında simülasyon hızı ve proje içinde uygulaması
Oyun tasarımında eklemler ve proje içinde uygulaması
Animasyon topluluğun özel projeler ve ihtiyaçlar için değerlendirilmesi
Grafik AnimasyonII- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
3
4
5
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Dijital İçerik Üretimi / Yönetimi
Kod
LRTS 322
Course
Digital Content Development /
Management
Code
LRTS322
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 6
İçerik
Bu derste yeni medyanın tüketici davranışlarını, satın alma ve ürün/hizmet kullanım
biçimlerini nasıl değiştirdiği, bütünleşik pazarlama iletişiminin dönüşümü, dijital
pazarlama, e-ticaret, sosyal medya iletişimi ele alınacaktır.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
This course covers the fundamental skills in digital text and image creation and
management procedures and techniques and how to revise, optimize, and export
graphics for video, print, and web publishing.
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Değerlendirme ve
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Puanlama
Eğitim Öğretim
1, 2, 4, 6, 12, 15
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Dijital medyada içerik üretimine genel bakış
Dijital medyada farklı içerik üretim türleri ve stratejileri
Dijital medya ve kullanıcı türevli içerik üretimi
Farklı sosyal medya ortamları için içerik üretimi I
Farklı sosyal medya ortamları için içerik üretimi II
Bütünleşik pazarlama iletişimi ve yeni medya 1
Bütünleşik pazarlama iletişimi ve yeni medya 2
Ara sınav
Yeni medyada marka yönetimi stratejileri 1
Yeni medyada marka yönetimi stratejileri 2
Online ve offline pazarlamanın farkları
Tüketici davranışlarının değişimi
Online pazar araştırması
E-ticaret
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Dijital İçerik Üretimi / Yönetimi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
3
4
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Multimedya Uygulamaları
Kod
LRTS322
Course
Multimedia Practices
Code
LRTS322
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni araçlar ve ortamlar tanıtılır ve
öğrenciler kendilerine uygun olan zeminde rahatlıkla çalışabilecek yeterliliğe ulaştırılır.
Genel olarak yeni sistemler ve donanımlar tanıtılır ve kendi becerileri,amaçları ve
bakışları doğrultusunda seçim yapabilmelerini sağlamak üzere yönlendirilir.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Örnek çalışmalar incelenir ve tartışılır.
2.Hafta
Projeler ve ilgili donanım belirlenir.(2 ayrı konu seçilecek ve çalışılacak)
3.Hafta
Projeler ve ilgili donanım belirlenir
4.Hafta
Çalışılacak konularla ilgili eskiz ve metin dosyası hazırlanır.
5.Hafta
Dosyalar ve yapılan hazırlıklar değerlendirilir.
6.Hafta
Proje Çalışması
7.Hafta
Proje Çalışması
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Proje Çalışması
10.Hafta
Projelerin değerlendirilmesi
11.Hafta
Proje Çalışması
12.Hafta
Proje Çalışması
13.Hafta
Proje Çalışması
14.Hafta
Projelerin değerlendirmesi
Multimedya Uygulamaları- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
X
X
3
4
9
10
11
12
13
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
15
16
17
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
İşaret Dili
Kod
Course
Sign Language
Code
LSEG304
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam
içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.
Ders
Uygulama: 0
LSEG304
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Türk İşaret Dili nedir?Türk işaret dilinin genel özellikleri nelerdir?Türk İşaret dili Alfabesi
Aile ve çevresi,Vücudumuz,Sağlık
Fiiller,Sıfatlar
Zıt Anlamlı Kelimeler,Sayılar-Matemetik İşaretleri ve Ölçüleri
Duygular, Zaman ve Dilimleri
Taşıtlar ve Trafik, Renkler
Okul ve Eğitim,Isıtma Araçları ve Yakacaklar
Giyecek ve Takılar, Yiyecek ve İçecekler
Ara Sınav
Ev ve Ev Eşyaları, Meslekler, Müzik ve Müzik Aletleri
El Takımları ve Makineler,Bitkiler ve Hayvanlar
Spor ve Spor Kulüpleri, Yönler. Hava ve Coğrafi terimler
İsimler, Deyimler
Türkiyenin İlleri ve Ülkeler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İşaret Dili - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ders
Course
Girişimcilik
Entrepreneurship
Kod
Code
2
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LSEG302A
LSEG302A
5
Krediler
Teori: 2
Uygulama: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Girişimcilik teorisi ve küçük ve orta boy iletmelere yönelik iletme fonksiyonlarının
değerlendirilmesini içermektedir. Temel konular, girişimcilik süreci, gişimci özellikleri,
fırsatların belirlenme süreci ve iletme modelinden oluşturmaktadır.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Giriş
Girişimcilik Kavrami, Önemi ve Sınıflandırılması Giriimcilik Araştırmalarındaki Sorunlar
Girişimcilik Süreci ve Çevre ile Etkileim
Birey Olarak Giriimci ve Özellikleri
İletişim Kurma Süreci Mevcut Bir iletmeyi Satın Alma Franchising
Fırsatların Algılanması
İletme Modeli İletme Kavramı İletme Modelinin Ekonomik Yapısı
İletme Planı, Pazarlama Planı Girişimciler ve Kuruculuk
Girişimci Yatırım Modeli
Girişimci Pazarlama Yenilik, Teknoloji ve Giriimcilik
Kaynak Temelli Bakış Açısı ve Giriimcilik
Kurumsal Giriimci
Örnek Olay İncelemeleri
Örnek Olay İncelemeleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Girişimcilik- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
X
3
4
2
X
X
3
4
5
5
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ders
İngilizce VI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kod
Course
English VI
Krediler
Teori: 3
İçerik
Bu ders sunum becerisi ve çeviri ağırlıklıdır.
Uygulama: 0
LYDL302
Code
LYDL302
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Ara Sınav
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İngilizce VI- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
X
X
3
4
9
10
11
2
X
X
X
X
X
X
3
4
5
12
13
14
15
16
17
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
Ders
Almanca II
X
X
X
X
X
X
Kod
LYDL304
Course
German II
Krediler
Teori: 2
İçerik
Bağlaçlar, zamanlar, pasif cümleler ve zamanlardaki kullanışı, relatif cümle kurma ve
reletif zamirler.
Uygulama: 0
Code
LYDL304
Kredi: 2
AKTS: 2
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
Bağlaçlar.
Bağlaçlar.
Bağlaçlar.
Zamanlar
Zamanlar
Zamanlar
Zamanlar
Ara Sınav
Pasif cümleleri kurup farklı zamanlara çevirebilir.
Pasif cümleleri kurup farklı zamanlara çevirebilir.
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Pasif cümleleri kurup farklı zamanlara çevirebilir.
Relatif cümleler
Relatif cümleler
Relatif cümleler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Almanca II- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
İspanyolca II
Ders
Course
Spanish II
Krediler
Teori: 3
LYDL306
Kod
Uygulama: 0
Code
LYDL306
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
İngilizce İçerik
İspanyolca şimdiki zaman çekimleri, düzensiz çoğullar, İspanyolca yakın geçmiş zaman.
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
İspanyolcaya Giriş I dersinin genel tekrarı
Vermek, Gitmek, Sahip olmak ve getirmek fiilleri
Şimdiki zamanda kural dışı fiiller
Kuraldışı çoğullar, belirli tanım edatlarının kullanımı
Kıyaslama, çift varlıklarda çoğulluk
Kısaltılan sıfatlar, küçültme ekleri
Yakın geçmiş zaman
Ara Sınav
İspanyolca SER ve ESTAR (olmak) yardımcı fiilleri
Yakın geçmiş zaman
Mastar tümleçli fiiller
LO zamiri, DE ile yapılan kıyaslama
Yer bildiren zarflar, Üstünlük derecesi
Genel tekrar ve değerlendirme
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İspanyolca II- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
X
3
2
X
3
4
5
5
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ders
Rusça II
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kod
LYDL308
Course
Russian II
Krediler
Teori: 3
İçerik
Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz –
derinlemesine çalışılacaktır. A2 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.
Uygulama: 0
Code
LYDL308
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Fiillerin genel özellikleri Şimdiki zaman.
2.Hafta
Geçmiş ve gelecek zamanın kullanılması. Diyalog kurma.
3.Hafta
Tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller.
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
Hareket fiillerinin öğretilmesi
Hareket fiillerinin öğretilmesi
İsmin halleri. İsmin -de hali ve alıştırmalar. Metin okuma. Okunan metin hakkında
diyalog kurulması.
7.Hafta
Edatlarda -de hali Karşılıklı konuyla ilgili diyalog ve metin okunması. Okunan metin
hakkında diyalog kurulması.
8.Hafta
9.Hafta
Ara Sınav
İsmin -i hali
10.Hafta
İsmin -i hali ile ilgili alıştırmalar diyalog ve metin okunması. Okunan metin hakkında
diyalog kurulması.
11.Hafta
İsmin -e hali
12.Hafta
İsmin -e hali ile ilgili alıştırmalar diyalog ve metin okunması. Okunan metin hakkında
diyalog kurulması.
13.Hafta
İsmin -ile hali
14.Hafta
İsmin hallerine genel bakış
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Rusça II- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
X
3
4
2
3
X
X
X
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Uygulama Projesi
Kod
LRTS401
Course
Aplication Project
Code
LRTS401
Krediler
Teori: 4
Kredi: 7
AKTS: 10
İçerik
Bu derste öğrenciler bireysel projeler yaratacaklardır. Projenin her aşamasına destek
olacak danışman hocalar ile her hafta buluşarak projelerini planlayacak ve projeleri biri
final olmak üzere toplam dört jüride değerlendirecektir.
Uygulama: 6
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Projenin amacı, doğru konuyu seçmenin önemi
2.Hafta
Konular ve iş planı organizasyonu
3.Hafta
Proje önerisi taslağı
4.Hafta
Araştırma
5.Hafta
Araştırma
6.Hafta
Konu ve kaynakların danışılması
7.Hafta
Sunuma hazırlık
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Jüri raporuna göre konunun revizyonu
10.Hafta
Kaynaklar ve planlamayla ilgili çalışma
11.Hafta
Araştırma
12.Hafta
İlerlenen tüm aşamaların gözden geçirilmesi
13.Hafta
İşin son halinin düzenlenmesiyle ilgili danışma ve geribildirim
14.Hafta
İşin son halinin düzenlenişi
Uygulama Projesi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
X
X
3
4
9
10
11
X
X
X
X
X
X
12
13
14
15
16
17
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
Ders
Televizyon ve Sinemada Seyirci
Kod
LRTS413
Course
Audience İn TV and Cinema
Code
LRTS413
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 4
İçerik
Ders iletişim çalışmalarının başından itibaren televizyon ve sinemada seyirciyi
tanımlayarak, seyircinin rolünü ve konumunu belirler ve seyirci odaklı çalışmaları ele
alır.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
İzleyicinin tarihsel arkaplanı
2.Hafta
İzleyici modelleri: pasif ve aktif izleyici
3.Hafta
İzleyici üzerine dizayn edilen ana kuramlar: ekimleme (yetiştirme) kuramı
4.Hafta
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı
5.Hafta
İzleyici ve televizyon
6.Hafta
Kodlama-kodaçımlama
7.Hafta
İzleyici araştırmalarında toplumsal sınıflar ve televizyonun anlamı
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Araştırma yöntemleri ;görüşme teknikleri, derinlemesine görüşme
10.Hafta
Odak grup görüşme, etnografik yöntemler
11.Hafta
Geleceğin izleyicisi, internet, interaktif, uluslararası
12.Hafta
Medya okuryazarlığı ve izleyici
13.Hafta
İzleyici araştırmalarından örnekler ve tartışma
14.Hafta
İzleyici araştırmalarından örnekler ve tartışma
Televizyon ve Sinemada Seyirci - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
Ders
Türk Modenleşmesi ve Sinema
Kod
LRTS405
Course
Turkish Modernization and Cinema
Code
LRTS405
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Ders kapsamında Türk modernleşmesinin farklı yönleri ve farklı modernlikler,
modernizmler ve modernleşme biçimleri ele alınacaktır. Türkiye’ye sinemanın
gelişinden, Yeşilçam sinemasına, 80’li yıllardan günümüz Türk sineması örneklerine
filmlerde modernleşmenin izdüşümlerinden, sinema, yıldızlar ve Hollywoodla ilgili
gazete ve dergilerdeki tartışmalardaki modernleşme ile ilgili boyutlara kadar geniş bir
çerçevede sinema ve modernleşme ilişkisi incelenecektir.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Dersin tanıtımı
2.Hafta
Edebiyat klasiklerinde modernlik Goethe – Faust; Baudelaire-Paris Sıkıntısı; Dostoyevski
-Yeraltından Notlar; Puşkin-YevgeniOnegin; Ahmet Hamdi Tanpınar-Huzur.
3.Hafta
Edebiyat klasiklerinde modernlik Goethe – Faust; Baudelaire-Paris Sıkıntısı; Dostoyevski
-Yeraltından Notlar; Puşkin-YevgeniOnegin; Ahmet Hamdi Tanpınar-Huzur.
4.Hafta
Aydınlanma Düşüncesi
5.Hafta
Modernlik, modernleşme ve modernite kavramları. Modernliğin paradoksları
6.Hafta
Modernite ve popüler kültür
7.Hafta
Modernite ve toplumsal cinsiyet
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Türkiye’de modernleşme
10.Hafta
Türkiye’de modernleşme
11.Hafta
Türkiye’de Gündelik Yaşam ve Popüler Kültür (1980’ler ve 1990’lar)
12.Hafta
Türkiye’de Gündelik Yaşam ve Popüler Kültür (1980’ler ve 1990’lar)
13.Hafta
Türk Modernleşmesinin Görsel Anlatısı (Sinema-televizyon)
14.Hafta
Türk Modernleşmesinin Görsel Anlatısı (Sinema-televizyon)
Türk Modernleşmesi ve Sinema- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Yaratıcı Yapımcılık
Kod
LRTS407
Course
Creative Production
Code
LRTS407
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu ders kasamında yapımcılık ögelerini ve yapım süreci yönetimi ele alıncaktır.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Dersin tanımı
2.Hafta
Yapımcılık nedir?, Farklı yapımcılık çeşitleri yapımcıların görevleri ve tanımları,
prodüksiyonda görev alan herkesin ismi ve görevleri, sette görev paylaşımları ve
kurallar.
3.Hafta
Yapımcının genel sorumlulukları. Optioning – yazardan senaryo haklarının alınması,
yazarla-yönetmenle çalışma, senaryo geliştirme süreci
4.Hafta
Ön prodüksiyon: Yapımcı’nın görevleri, yönetmen’in sorumlulukları ve yapımcıyla bu
sorumluluklar çerçevesinde ilişkisi
5.Hafta
Ön prodüksiyon: Yapımcı ön prodüksiyon aşamasındaki görevleri
6.Hafta
Bütçe yapmak, bütçe oluşturmak bir filmin bütçesinde etkili faktörler
7.Hafta
Bütçenin bulunma yöntemleri .
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Projeyi geliştirmek üzere ilişkiye geçilecek kişiler, kurumlar. Proje ekibi dışındakilerle
projenin yürütülmesi için kurulacak ilişkilerin yönetimi
10.Hafta
Film yapım sürecinde yapımcının , yapımcı olmak sette durmak mıdır? Verimli yapımcı
nasıl olur?
11.Hafta
Yönetmen-yapımcı ilişkisi
12.Hafta
Yapım Sonrası
13.Hafta
Dağıtım Festivallere başvuru, filmin gösterilmesi
14.Hafta
Genel tartışma
Yaratıcı Yapımcılık - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Oyuncu Yönetimi
Kod
LRTS409
Course
Directing Actors
Code
LRTS409
Krediler
Teori: 2
Uygulama: 1
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Ders kapsamında film yönetiminde oyuncu yönetiminin misyon ve sorunları ve
uygulamalarla temel oyuncu yönetim tekniklerini işlenecektir.
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Sinema oyuncusu ile tiyatro oyuncu arasındaki temel farklar.Abartı-küçük oyun
kontrolu.Oyuncunun film içindeki yeri ve önemi
2.Hafta
Filmde oyuncu hareketi ve mekan iç,indekivektörel duruşlar
3.Hafta
Bir Karakter yaratmak ve oyuncunun bu karatere ait hareketlrini uygulamalı öğrenmek
4.Hafta
Sinema oyuncusunun hareket sınırlarını uygulamalı öğretmek.Kamera oyuncu ilişkileri
5.Hafta
Yürümek,oturmak,kalkmak,duruş sürelerini mizansene yerleştirme uygulamaları
6.Hafta
Aksesuar kullanımı ve hareketin sınırlar
7.Hafta
Harekete duygu yükleme uygulamaları.Anlam yaratma
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Oyuncu hareketlerini parçalama ve kurgulama uygulamaları.
10.Hafta
Mimik,jest nedir Bu olguların kamera ile ilişkileri
11.Hafta
Duyguları oyuncu dan talep etme uygulamalrı.
12.Hafta
efektif duyguları gösterme ve talep etme uygulamaları
13.Hafta
Tüm uygulamaların derlenmesi
14.Hafta
Yönetmen ve oyuncunun senaryo okuma ve yorumlaması
Oyuncu Yönetimi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
2
3
X
X
4
5
5
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Film Analizi
Kod
LRTS411
Course
Film Analysis
Code
LRTS411
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu derste film çözümlemesi kavramı ve film çözümleme teknikleri öğrenciye
benimsetilir. Farklı yöntemler yoluyla filmlerin eleştirel çözümlemeleri yapılır
İngilizce İçerik
Uygulama: 1
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Dersin amacı kapsamı yöntemi ve temel kaynakçalar hakkında genel açıklamalar
2.Hafta
Film çözümlemesi kavramı ve çözümleme teknikleri
3.Hafta
Göstergebilim çözümlemeleri
4.Hafta
Dizimsel çözümleme ve dizimsel çözümlemeye örnek
5.Hafta
Dizisel çözümleme: sinemada temsil üzerinden dizisel bir çözümleme örneği
6.Hafta
Metinlerarasılık ve ruhsal çözümleme
7.Hafta
Gösterge çözümlemeleri
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Eleştirel çözümleme yaklaşımları
10.Hafta
İdeolojik çözümleme
11.Hafta
Sosyolojik çözümleme
12.Hafta
Feminist çözümleme
13.Hafta
Dersin temel kavramları üzerinden genel bir özet
14.Hafta
Öğrenci ödev ve sunumları
Film Analizi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
3
4
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Dijital Efekt Uygulamaları
Kod
LRTS413
Course
Digital Effects Practices
Code
LRTS413
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Bu derste dijital effekt uygulamaları, iş akışları,mattepaiting, glassshot, imax teknolojisi,
3D compositing uygulamaları ele alınacaktır.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
Görsel Efekt dünyasına genel bakış, İllüzyon sanatı, Lens Kültürüne giriş
MattePainting, “GlassShot” tekniği, IMAX teknolojisi üzerine tartışma
3.Hafta
Greenscreen, Resolution, Color Space ve Formatlar
4.Hafta
Compositing hiyerarşisi, Görsel Efekt iş akışında görev dağılımları.
5.Hafta
Keying&Rotoscopy
6.Hafta
Miniatures vs. 3D
7.Hafta
Tracking, Matchmoving, Set ortamında tracking yapmaya uygun footage alınmasında
dikkat edilmesi gerekenler
8.Hafta
Ara sınav
9.Hafta
Music Video, Ses & Müzik & Görüntü ikişkisi
10.Hafta
3D Compositing 1: Sanal Kamera hareketleri, Işık
11.Hafta
3D Compositing 2: Işık ParticleSystems
12.Hafta
Timelapselandscape videolarında, FakeTiltShift kullanımı, Macro/TiltShift ilişkisi
13.Hafta
3D Compositing 3: ParticleSystems
14.Hafta
3D Compositing 4: ParticleSystems
Dijital Effekt Uygulamaları - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
X
3
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
5
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
X
8
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
X
9
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
2
3
4
5
X
X
X
X
X
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
10
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
11
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
12
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
X
13
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
X
14
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
X
15
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
X
16
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
X
17
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
Ders
Sinema İçin Ses Tasarımı
X
X
Kod
X
LRTS415
Course
Sound Design for Film
Krediler
Teori: 2
İçerik
Bu dersin amacı Görsel İletişim Tasarım öğrencilerineYeni Medya ve Çoklu Medya'da
kullanılan ses tasarımı tekniklerini öğretmektir. Bu ders, dijital işitsel medyada ses
tasarımı, kayıt, miksleme, manipüle etme, prodüksiyon ve düzenleme tekniklerini
geliştirir.
Uygulama: 1
Code
LRTS415
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Ses Teorisi, Sesin Estetiği
Dijital Ses ve Örneklemenin Temelleri
Ses Düzenleme ve Çoklu Ses Mikslemeye Giriş
Ses Düzenleme ve Çoklu Ses Miksleme
Ses Efektleri
MIDI’yi Anlamak ve MIDI Enstrumanlarının Çalımı
Ses Sentezleme: Frekans Modülasyonu, Eklemeli/Eksiltici Sentezleme
Mikrofon ve Kayıt Teknikleri
Hareketli İmajlar için Ses: Film’de Ses Analizi
Hareketli İmajlar için Ses: Film’de Ses Tasarımının Analizi
Görsel Medya için Ses Tasarımı
Görsel Medya için Ses Düzenleme ve Çoklu Ses Miksleme
Görsel Medya için Ses Düzenleme ve Çoklu Ses Miksleme
Dönem Değerlendirmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Sinema İçin Ses Tasarımı - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
X
3
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
X
4
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
5
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
X
8
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
X
9
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
10
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
11
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
X
12
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
X
13
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
X
14
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
X
15
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
X
16
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
X
17
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
Ders
Bilimkurgu ve Korku Sineması
Kod
LRTS417
Course
Science Fiction and Horror Cinema
Code
LRTS417
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Ders kapsamında bilimkurgu ve korku sinemasına ait görsel anlatı türleri örnek yapıtlar
ele alınacaktır.
Uygulama: 1
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Bilimkurgu Sineması
2.Hafta
Korku Sineması
3.Hafta
Gerilim, Polisiye Sözlü anlatım
4.Hafta
Korku Sözlü anlatım
5.Hafta
Fantastik, Bilim Kurgu
6.Hafta
Film Çözümleme
7.Hafta
Film Çözümleme
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Film Çözümleme
10.Hafta
Film Çözümleme
11.Hafta
Anlatılara Farklı Yaklaşımlar
12.Hafta
Anlatılara Farklı Yaklaşımlar
13.Hafta
Anlatılara Farklı Yaklaşımlar
14.Hafta
Anlatılara Farklı Yaklaşımlar
Bilimkurgu ve Korku Sineması- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
3
4
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
16
17
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
Ders
Görsel Kültür
X
X
X
LRTS419
Kod
Course
Visual Culture
Krediler
Teori: 3
İçerik
Globalleşme, postmodernizm, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin inşası, nesneleştirme ve
seri tüketim/ üretim, etnik ve milli kimlik imajlarının üretimi ve alımlaması konuları ele
alınacaktır.
Uygulama: 0
Code
LRTS419
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Giriş
Görsel Kültür nedir? Görsel Yöntembilim
Gösterge nedir? Görsel Yöntembilim
Görsel Yöntembilim
Toplumsal Cinsiyeti Görselleştirmek: Kadınlık ve Erkeklik Kurgulamaları
Toplumsal Cinsiyeti Görselleştirmek: Kadınlık ve Erkeklik Kurgulamaları
Postmodernizm: Pastiş ve Parodi
Ara Sınav
Ödev : Makale konusu belirleme
Görselin Gücü: Panoptikon
Markalaşmak
Moda
Kimlik
Ödev : Makale teslimi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Görsel Kültür - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Medya Ekonomisi ve Yönetimi
Kod
LRTS421
Course
Media Economics and Management
Code
LRTS421
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Uygulama: 0
4
İçerik
Öğrenciler, iletişimin bir ekonomik atmosferde yaşadığını ve ekonomik dünya görüşünün
belirlediği koşullarda bir toplumda yaşadığını kavrar. İletişim bir üst yapı kuruluşudur ve
bunu belirleyen alt yapının incelenmesi bu dersin amacıdır.
İngilizce İçerik
The students comprehend that communications exist in an economic atmosphere and in
a society where the conditions are set by the economic philosophy.Communications is a
superstructural organization and the objective of this course is to analyse the
substructure defining it.
YOK
Ön Koşul
Ölçme
Değerlendirme Ve
Puanlama
Yıl İçinin Ortalamaya Katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Eğitim Öğretim
Metotları
1,2, 12, 13
Yıl İçi Notu %100: (1 Arasınav %100)
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
İletişim ve Ekonomi Politik: Giriş
2.Hafta
Toplumun Sahip Olduğu Ekonomik Atmosferde Yaşayan Medya.
3.Hafta
Ekonomi Politiğin Tarihsel Gelişimi: Platon, Aristo.
4.Hafta
İskolastik Çağ: St Thomas Aquinas
5.Hafta
Aydınlanma Çağı: Rönesans-Reform ve Burjuva Sınıfıyla Şekillenen Yeni Dünya
6.Hafta
Yeni Dünyayı Açıklama Girişimleri: W. Petty, D. Hume.
7.Hafta
Değişen Toplumun, Değişen Egemenleri: Toprak Aristokrasisi ve Sermayedarlar.
8.Hafta
9.Hafta
Zenginlikte, Bölüşümde Uçurumlar Ve İlk Eleştriler: (St. Simon, S. Sismondi, C. Prodhon, L.
Blanch)
Ara Sınav
10.Hafta
İkinci Bir Dünya Teklifi: Sosyalizm.
11.Hafta
Bilimsel Sosyalizm ve Karl Marx: Kapitalizmin Analizi ve Eleştirisi
12.Hafta
13.Hafta
Sosyalizmin Bir Uygulaması Olan Komünizmin 1990’ Larda Çöküşü Ve Tek Kutuplu Dünya.
Kapitalist Sistemin Dinamizmi: Çözümler. (Sendikalar, Sosyal Güvenlik V.S)
14.Hafta
Kapitalistik Yeni Yapılanma: Neo-Liberal Politikalar.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Medya Ekonomisi ve Yönetimi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
X
3
4
5
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ders
Almanca III
X
X
X
X
X
Kod
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LYDL403
Course
German III
Krediler
Teori: 3
İçerik
Dersin amacı öğrencilere günlük durumlarla başa çıkmalarını sağlayacak dil becerileri
kazandırmak ve bölümlerinde verimli birer öğrenci olmaları için gereken akademik
bilgiyi sağlamaktır. Bu ders öğrencilere Almanca dilbilgisi yapısını ve kelimelerin temelini
anlamayı sağlayacak yeterliliği verir. Öğrencilerin kişisel olarak ve sosyal çevrede
Almanca dilinin önemini kavramaları beklenir.
Uygulama: 0
Code
LYDL403
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Ara Sınav
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Almanca III- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
X
X
3
4
2
X
X
X
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
Ders
Ispanyolca III
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kod
LYDL405
Course
Spanish III
Krediler
Teori: 3
İçerik
İspanyolca şimdiki zaman çekimleri, düzensiz çoğullar, İspanyolca yakın geçmiş zaman.
Uygulama: 0
Code
LYDL405
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Ara Sınav
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İspanyolca III- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
4
5
15
16
17
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
Ders
Rusça III
X
X
X
Kod
LYDL407
Course
Russian III
Krediler
Teori: 3
İçerik
Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz –
derinlemesine çalışılacaktır. A2 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.
Uygulama: 0
Code
LYDL407
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Dönüşlü zamir СЕБЯ, belirtme zamirleri: САМ, САМЫЙ, ВЕСЬ, ВСЯКИЙ, ЛЮБОЙ,
КАЖДЫЙ
Soru, ilgi, olumsuz ve belgisiz zamirler
Sayılar, sayıların sınıflandırması; asal sayılarla sıfatlar ve isimlerin uyumu
Topluluk sayıları, topluluk sayılarının kullanışı ve çekimi; sıra sayıları, sıra sayılarının
kullanışı ve çekimi; kesirler
Fiilin türleri incelenmesi
Mastar şeklinde fiil türlerinin kullanımı: I.grup fiilin kökü -a/ -я
Mastar şeklinde fiil türlerinin kullanımı: II.grup fiilin son ekleri -ова/ -ева; III. grup fiilin
kökü -е ;IV.grup fiilin kökü- ну-;V.grup fiilin kökü -и
Emir kipi, emir kipinin yapılışı ve kullanılışı
Şart kipi, şart kipinin yapılışı ve kullanılışı
Geçişli ve geçişsiz fiiller
Dönüşlü -СЯ ekiyle fiiller
Şahıssız cümlelerde fiil
Genel tekrar
Dönüşlü zamir СЕБЯ, belirtme zamirleri: САМ, САМЫЙ, ВЕСЬ, ВСЯКИЙ, ЛЮБОЙ,
КАЖДЫЙ
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Rusça III- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
4
5
İngilizce VII
Ders
LYDL401A
Kod
Course
English VII
Krediler
Teori: 3
İçerik
Bu ders sunum becerisi ve çeviri ağırlıklıdır.
Uygulama: 0
Code
LYDL401A
Kredi: 3
AKTS: 4
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Ara Sınav
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İngilizce VII- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
X
3
2
X
3
4
5
5
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
X
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ders
Bitirme Projesi
Kod
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LRTS402
Course
Final Project
Krediler
Teori: 4
İçerik
Bu derste öğrenciler bireysel projeler yaratacaklardır. Projenin her aşamasına destek
olacak danışman hocalar ile her hafta buluşarak projelerini planlayacak ve projeleri biri
final olmak üzere toplam dört jüride değerlendirecektir
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Uygulama: 6
Code
LRTS402
Kredi: 7
AKTS: 10
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Projenin amacı, doğru konuyu seçmenin önemi
Konular ve iş planı organizasyonu
Proje önerisi taslağı
Araştırma
Araştırma
Konu ve kaynakların danışılması
Sunuma hazılık
Ara sınav
Jüri raporuna göre konunun revizyonu
Kaynaklar ve planlamayla ilgili çalışma
Araştırma
İlerlenen tüm aşamaalrın gözden geçirilmesi
İşin son halinin düzenlenmesiyle ilgili danışma ve geribildirim
İşin son halinin düzenlenişi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Bitirme Projesi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
X
X
3
4
9
10
X
X
X
X
X
11
12
13
14
15
16
17
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
Ders
İş Başında Mesleki Uygulamalar
Kod
X
X
X
X
X
X
X
LRTS404
Course
Internship
Krediler
Teori: 0
İçerik
Bu derste öğrenciler meslek hayatlarına ik adımı atarak sektörü ve meslek alanlarını
uygulmalı olarak tanıyacaklar.
Uygulama: 4
Code
LRTS404
Kredi: 2
AKTS: 16
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
İşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi
İşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi
Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/ İstenirse diğer bir
departmana geçiş yapmak
Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/ İstenirse diğer bir
departmana geçiş yapmak
Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/İstenirse diğer bir
departmana geçiş yapmak
İlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek
İlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek
İlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek
İşbaşı eğitimi raporununun yazılması ve dosyanın tamamlanması
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İş Başında Mesleki Uygulamalar - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
2
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecek beceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Ekolojik Sürdürülebilirlik
Kod
LSEG402
Course
Ecological Sustainabilty
Code
LSEG402
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
İçerik
Ekoloji hakkında genel bilgiler verilerek ekolojiye ilişkin farklı konular teker teker ele
alınacaktır.
Uygulama: 0
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
Ekolojinin konusu ve kapsamı. Kent-Doğa ikilemi. Kentsel Ekoloji kavramına genel giriş.
Ekosistemin genel özellikleri.
Tarım toplumunun doğa ile ilişkisi. Geleneksel yerleşmelerin özellikleri.
Doğaya modernist bakış açısı. Ekonomik kalkınma çerçevesinde kent olgusu. Sanayi
toplumunun doğa ile ilişkisi.
5.Hafta
Kentsel-endüstriyel ekosistem olarak kentin özellikleri. Kent adası kavramı ve özellikleri.
Küresel ısınma ve kentsel ısı adası.
Kent ve biyoçeşitlilik. Kentsel flora ve fauna. Kent içi açık yeşil alanlar. Doğa koruma
alanları.
Kentlerin doğaya etkisi. Ekolojik sorunların ortaya çıkışı. Sürdürülebilirlik kavramı.
Ara Sınav
Kentsel ekoloji ile ilgili önemli kavramlar: Ekolojik ağ .Yeşil koridor
Kentsel ekoloji ile ilgili önemli kavramlar: Ekolojik ayakizi.Akıllı büyüme.
Şehir planlama uygulamalarının doğaya etkisi. Planlama mevzuatı ve literatüründe doğa
koruma.
Ekolojik dengenin korunmasını hedefleyen şehir planlama süreci. Temel prensipler ve
uygulama araçları. Başarılı ekolojik kent örneklerinin sunulması.
artışma: Kentsel Ekolojinin doğa korumada yeterliliği. Şehir planlama ve doğa ilişkisi:
sorunlar ve çözümler.
Dönemin genel değerlendirmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Ekolojik Sürdürülebilirlik- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
7
8
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ders
Gelecek için Sürdürülebilirlik
Kod
Course
Sustainability for Future
Code
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
Uygulama: 0
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LSEG404
AKTS: 4
4
5
Enerji hakkında genel bilgiler verilerek enerji sistemlerinin farklı konuları teker teker ele
alınacaktır.
İçerik
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50 Finalin Ortalamaya Katkısı: %50
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Giriş, Genel Bilgiler
Enerji Kavramı ve Enerji Kaynakları
Sürdürülebilir enerji Kavramı ve Kaynakları
Enerji Politikaları, Güvenliği
Enerjinin Ekonomik Sektörel Özellikleri
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği
Ara Sınav
Güneş Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
Hidroelektrik Enerji
Jeotermal Enerji
Biokütle Enerjisi
Deniz Kaynaklı Yenilenebilir Enerji
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Gelecek İçin Sürdürülebilirlik- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
2
1
Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.
X
2
X
5
Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması
gerektiğini bilir.
Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında
yeterli bilgiye sahiptir.
Dünyayı ve toplumu anlamaya yönelik sosyal bilimlerin ve güzel sanatların
kuramsal ve analitik temel kavramlarına ve yöntemlerine aşinadır.
İletişim alanındaki kuramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.
6
Yayın sistemleri, yayın politikaları hakkında bilgi sahibidir.
X
3
4
X
X
X
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
İletişim bilimlerinin diğer bilimlerle ilşkisi konusunda bilgi sahibidir.
Dünya ve Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişim tarihi ve tarihsel
süreçlerin toplumsal, sanatsal, ekonomik ve politik etkileşimi konusunda
bilgi sahibidir.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve
bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
sahiptir.
Fotoğrafçılıkla ilgili kavramsal bilgi ve uygulama yeteneğine sahiptir.
Genelde sinema özelde Türk sinema tarihini, kavramlarını, türlerini,
uyarlamalarını kuramlarını ve eleştirisini bilir, analitik düşünme ve
eleştirel bakış açısı kazanır.
Kurgu tekniklerini bilir ve uygular.
Yeni medya ve konvansiyonel medya için içerik üretebilecekbeceriye
sahiptir
Senaryo, kamera, ışık, ses, kurgu ve post-prodüksiyon tekniklerini
öğrenerek radyo, televizyon ve sinemadaki içerik üretim aşamalarına
hakimdir
Sinema ve televizyonda görsel tasarım yaparak görüntünün temel
ilkelerini ve estetiğini uygulayabilir
Film yönetmenliğini, canlandırma filmini, reklam filmini, kısa film yapmayı,
belgesel film yapmayı bilir.
Her tür televizyon metninin söylemini çözümleyebilir. İyi bir medya okur
yazarıdır
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benzer belgeler