Meteoroloji ve Klimatoloji 2009 Final Soruları

Yorumlar

Transkript

Meteoroloji ve Klimatoloji 2009 Final Soruları
Ormantik.com’dan alınmıştır.
Meteoroloji ve Klimatoloji 2009 Final Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Basınç merkezleri arasındaki farka ne denir?
a) Sıcaklık gradyanı
b) Basınç gradyanı
c) Basınç eğ
imi
d) Baro metrik eğim
e) B ve D
Kara meşeli – tropikal – sıcak hava kütlesi hangi sembolle ifade edilir?
a) mPk
b) mTk
c) cTm
d) cT
e) cTk
Salı günü saat 07 de 4mm, 12 de 2mm, 14 de 2mm, 17 de 0mm, 21 de 1mm, 24 de 3mm; Çarşamba günü 07 de 4mm, 10 da 0mm ve 14
de de 11mm düştüğ
üne göre Salı günü kaç mm yağ
ışdüşmüş
tür?
​
a) 5.8 0​
C
​
b) 6 0​
C
c) 7
d) 6.5
e) 3.6
Deniz meltemleri ne zaman oluş
ur ve hangi yöne eser?
a) Gündüz – Karaya
b) Gündüz – Denize
c) Öğlen – Denize
d) Gece – Karaya
e) Gece – Denize
Aşağıdakilerden hangisi normal basınç değerini ifade eder?
a) 1013.3 mb
2​
b) 1 cm​
tabanlı 760 mm boyunda cıva basıncı
c) A ve B
d) 900 gr cıva
e) Hepsi
Aktinograf ve Radiograf hangi meteorolojik elemanın ölçülmesinde kullanılır?
a) Nem
b) Güneşradyasyonu
c) Bulutluluk
d) Yağ
ışve sıcaklılık
e) Sıcaklık
Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık ölçmede kullanılır?
a) Termometre
b) Termograf
c) Termohigrograf
d) Higrograf
e) A, B ve C
Anemometre hangi meteorolojik elemanın ölçülmesinde kullanılır?
a) Nem
b) Basınç
c) Rüzgar hızı
d) Rüzgar yönü
e) Rüzgar frekansı
Ormantik.com’dan alınmıştır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Cephe hattı yer değ
iştirmeyen cephelere ne ad verilir?
a) Sıcak cephe
b) Soğ
uk cephe
c) Polar cephe
d) Oklüzyon cephesi
e) Stasyoner cephe
Yurdumuzda kuzey batıdan esen yerel rüzgarlara ne ad verilir?
a) Poyraz
b) Karayel
c) Keş
iş
leme
d) Lodos
e) Kıble
Aşağıdaki bulut tiplerinin hangisi asıl yağ
mur bulutlarıdır?
a) Altostratuslar
b) Sirostratuslar
c) Nimbostratuslar
d) Sirüsler
e) Sirokümülüsler
Yükseltisi 1000m ve yıllık yağış
ı 800mm olan bir yere yakın olan benzer ekolojik koşullara sahip yükseltisi 6000m olan bir yerin yıllık
ortalama yağ
ış
ı ne kadardır?
a) 2780
b) 3500
c) 2550
d) 1800
e) Hiçbiri
Aşağıdaki terimlerden hangisi yağışın aylara ve mevsimlere göre dağılışını göstermektedir?
a) Yağ
ışetkenliğ
i
b) Yağ
ışrejimi
c) Vejetasyon dönemi
d) Zamansal değişim
e) Hepsi
​
​
​
​
0​
0​
​
​
Sıcaklık pazartesi günü saat 7 de 6 0​
C, 12 de 9 0​
C, 14 de 12 0​
C, 17 de 8 0​
C, 21 de 5​
C, 24 de 3​
C ; Salı günü 07 de 1 0​
C , 10 da 5 0​
C ve 14 de
0​
de 11​
C ise pazartesi günü için ortalama sıcaklık nedir?
​
a) 5.8 0​
C
0​
b) 6 ​
C
​
c) 7 0​
C
​
d) 6.5 0​
C
e) Hiçbirisi
Aşağıdakilerden hangisi kırsal alanlarına göre kentsel alanlarda daha azdır?
a) Sıcaklık
b) Kirleticiler
c) Yağ
ış
d) Bağ
ıl nem
e) Bulutluluk
Topografik yapının uygunluğundan dolayı erimeyen karların oluşturduğu daimi kar sınırına ne ad verilir?
a) Klimatik
b) Topografik sınırı
c) Geografik
d) A ve B
e) Alpin sınırı
Atmometre aşağ
ıdaki meteorolojik elemanlardan hangisini ölçmektedir?
a) Buharlaşma
b) Nem
c) Rüzgar
d) Sıcaklık
e) Güneşlenme süresi
Ormantik.com’dan alınmıştır.
18) Herhangi bir aydaki yağ
ışve bir önceki aydaki depo edilen su miktarı düzeltilmişPotansiyel Evapotranspirasyonu karşılaş
ması durumunda
gerçek evapotranspirasyon neye eş
ittir?
a) Yağ
ış+ Depo
b) Su fazlasına
c) Depodaki suya
d) DüzeltilmişPE ye
e) Yağ
ış+ Buharlaş
ma
19) Bir bölgedeki toprakta yeterli su varsa ve havada sıcak ise; gerçek (GE) ve potansiyel evapotranspirasyon (PE) arasındaki ilişki bakımından
aşağıdakilerden hangisi doğ
rudur?
a) GE < PE
b) Bilinmez
c) GE = PE
d) PE < GE
e) Koşula göre değiş
ir
20) Günümüzde atmosferdeki ortalama CO​
konsantrasyonu ne kadardır?
2​
a) 250 ppm
b) 275 ppm
c) 350 ppm
d) 330 ppm
e) 300 ppm
21) Ödevinizde düzeltilmemişPE’leri hesaplamak için aş
ağ
ıdaki verilerden hangisini kullandınız?
a) Aylık sıcaklık
b) Yıllık sıcaklık
c) Yıllık sıcaklık indisi
d) Aylık yağış
e) A ve C
22) Yağışmiktarını ifade etmek için aş
ağ
ıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?
a) Mm
b) Kg saat
2
c) Kg/m​
d) A ve C
e) Mm/saat
23) Meteorolojik gözlemler saat kaçta yapılmaktadır?
a) 14, 07, 21
b) 07, 14, 21
c) 7, 14, 21, 04
d) 14, 21, 04
e) Hiçbiri
24) Aşağıdaki faktörlerden hangisi iklimlerin oluş
umunda etkili değ
ildir?
a) Enlem derecesi
b) Vejetasyon
c) Yükselti
d) Topoğ
rafik yapı
e) Su kütlelerine olan yakınlık
25) Yakıt nem çubukları hangi ağacın diri odunundan yapılır?
a) Karaçam
b) Panderosa çamı
c) Sarıçam
d) Fıstık çamı
e) Sahil çam
26) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki makro iklim türlerinden değildir?
a) Step iklimi
b) Karadeniz iklimi
c) Akdeniz iklimi
d) Marmara iklimi
Ormantik.com’dan alınmıştır.
e) Doğu Anadolu iklimi
27) Kurak bir bölgede yıllık yağış1050 mm, su fazlası 214,1 mm, su açığı 348.5 mm ve PE si 797.8 mm ise ilgili indis neye eş
ittir?
a) 0,62
b) 13
c) 7,5
d) 26,8
e) 43,6
28) Nemli bir bölgede yıllık yağış1050 mm, su fazlası 214,1 mm, su açığı 348.5 mm ve PE si 797.8 mm ise ilgili indis neye eşittir?
a) 0,62
b) 13
c) 7,5
d) 26,8
e) 43,6
29) Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarındandır?
a) H​
2O
​
b) CH​
3
c) CO​
2
d) N​
O
2​
e) He (okunmuyordu emin değ
ilim)
2​
3​
2​
30) Ağız alanı 200 cm​
olan bir yağ
ışölçerde 60 cm​
yağ
ışbiriktiğine göre o gün m​
ye kaç kg yağ
ışdüşmüş
tür?
a) 3 kg
b) 3,3 kg
c) 0,3 kg
d) 1 kg
e) Hesaplanamaz
31) Bir yerin yıllık yağışmiktarı 1050 mm su fazlası 214,1 mm, su açığ
ı 348.5 mm ve PE si 797.8 mm ise yağışetkenliği indisi nedir?
a) 26,8
b) 13
c) 43
d) 0,62
e) 7,5
32) Aşağıdakilerden hangisi yağış
ın dağ
ılışı üzerinde etkili değ
ildir?
a) Yükselti
b) Bakı
c) Arazinin ş
ekli
d) Vejetasyon tipi
e) Denizden uzaklık
33) Yıllık PE aşağıdakilerden hangisine eş
ittir?
a) Yıllık gerçek evapotranspirasyona
b) Yıllık gerçek evapotranspirasyona + yıllık su açığı
c) Yıllık gerçek evapotranspirasyona + yıllık su fazlası
d) Yıllık depo değ
işimi + yıllık su fazlası
e) Yıllık yüzeysel akış+ Yıllık gerçek evapotranspirasyona
34) Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığ
ın yatay doğrultuda değ
işimini gösteren haritadır?
a) İ
zobar
b) İ
zohips
c) Termik anomali
d) İ
zoterm
e) Hiçbiri
35) Katıların doğrudan gaz haline geçmesine ne denir?
a) Erime
b) Donma
c) Yoğunlaş
ma
d) Süblimleş
me
e) Buharaş
ma
Ormantik.com’dan alınmıştır.
36) Hava kütleleri arasındaki geçişzonlarına veya sınırlarına yahut temas yüzeylerine ne denir?
a) Hava tipleri
b) Menş
e sahası
c) Hava akımı
d) Cephe
e) Hava kütlesi
37) Birim hacimdeki bir hava kütlesi, herhangi bir anda 2 gr ve doyma noktasında 6 gr neme sahip olduğuna göre bu hava kütlesinin özgül
nemi nedir?
a) %30 b) %25 c) %50 d) %40 e) %73,3
38) Atmosferdeki eloktrasitk yüklenmenin kümüloninibus tipi bulutlar olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hızlı düş
ey hareketler söz konusudur
b) Tamamen su damlacıklarından oluşur
c) Yüksek bulutlardır
d) Su ve buz kristalleri içerir
e) A ve D
39) Aşağıdakilerden hangisi menş
e sahası olamaz?
a) Karalar
b) Denizler
c) Siklon alanları
d) Antisiklon alanları
e) Yüksek basınç alanları
40) Termohigrograf aş
ağıdakilerden hangisinin ölçülmesinde kullanılır?
a) Bulutluluk
b) Sıcaklık ve nem
c) Sıcaklık ve radyasyon
d) Nem
e) Yağ
ışve sıcaklık
41) Thomthwait sisteminde iklimler hangi parametreler arasındaki ilişkiye göre sınıflandırılmaktadır?
a) Yağ
ış– sıcaklık
b) Buharlaşma – yağış
c) Buharlaşma – sıcaklık
d) Yağ
ışrejimi
e) Yağ
ışdoygunluk açığ
ı
42) Bir ayda yağış50 mm, PE 20 mm, su fazlası 30mm ise o ayın nemlilik oranı nedir?
d) 1
b) 1,5
c) 2,5
d)2
e) 0,66
43) Aşağıdakilerden hangisi kırç ve çiğoluş
umunu etkileyen ortak faktör değildir?
a) Yoğunlaş
ma sıcaklğ
ı
b) Yüksek nem
c) Sakin atmosfer
d) Açık gökyüzü
e) Yüksek sıcaklık farklılığ
ı olan mevsimler
44) Vadi meltemleri ne zaman olur ve yönü nasıldır?
a) Gündüz – dağa doğru
b) Gündüz – vadiye doğru
c) Gece – vadiye doğ
ru
d) Gece – dağ
a doğru
e) Hiçbiri
45) Aşağıdaki meteorolojik parametrelerden hangisi plüviyografla
ile ölçülür?
a) Yağ
ış b) Nem c) Radyasyon
d) Basınç e) Sıcaklık
46) Bir yerin hakim rüzgar yönü aş
ağ
ıdaki verilerden hangisi ile belirlenir?
a) Esme sayısı
b) Hızı
c) Esişyönü
d) Rejimi
e) Hepsi
Ormantik.com’dan alınmıştır.
47) Bir yağ
ışın belirli bir zaman aralığ
ında düşen miktarına ne ad verilir?
a) Sürekli yağış
b) Yağ
ışrejimi
c) Yağ
ışetkenliğ
i
d) Ş
iddetli yağış
e) Yağ
ışş
iddeti
48) Bahçeköy’deki yerleş
imden kaynaklanan iklim tipi aş
ağıdakilerden hangisine girer?
a) Lokal klima
b) Bölgesel klima
c) Mikro klima
d) Makro klima
e) Meso klima
49) En fazla sıcaklık terselemesi atmosferin hangi katmanında meydana gelmektedir?
a) İ
yonosfer
b) Traposfer
c) Mezosfer
d) Stratosfer
e) B ve C
50) Bir yerin günlük amplitüd değerinin yüksek olması aş
ağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
a) Denizden uzak olması
b) Denize yakın olması
c) Orman içinde olması
d) Kıyı şeridinde olması
e) Sıcak su akıntısına yakın olması

Benzer belgeler