Epoxy CR 100

Transkript

Epoxy CR 100
Sayfa 1/2
Teknik Bilgi Sayfas›
Ürün No 6171
Epoxy CR 100
(Viscacid CB farblos)
Yüksek oranda kimyasallara dayan›kl›,
fleffaf epoksi reçine
Kullanım Alanları
Kimyasallara dayan›kl›l›k istenen
kaplamalarda kullan›lan fleffaf epoksi
reçinedir.
Kullanım alanları örnekleri:
• G›da endüstrisi
• Kimya endüstrisi
• Tar›msal alanlar
Ürün Özellikleri
fieffaf, çift bileflenli, bisfenol A esasl›
epoksi reçinedir:
•
•
•
•
‹yi difüzyon özelli¤ine sahiptir
Yumuflat›c› madde içermez
Mekanik yüklere dayan›kl›d›r
Kimyasallara dayan›kl›d›r
Alt Zemin
Alt zemin tafl›y›c›, formsal olarak sabit,
s›k›, kopmufl parçalardan ar›nm›fl, tozlar,
ya¤lar, benzin, yap›flt›r›c›lar ve baflka
ay›r›c› maddelerden ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r.
Alt zeminin üst yüzey tutuculu¤u ortalama 1,5 N/mm2, bas›nç dayan›m› ise
minimum 25 N/mm2’yi karfl›lamal›d›r. Alt
zemin afla¤›da belirtilen nem de¤erlerine
ulaflm›fl olmal›d›r:
•
•
•
•
Beton maksimum % 4 MÇimentolu flap maksimum % 4 MAnhidrit flap maksimum % 0,3 MMagnesit flap maksimum % 2-4 M-
Anhidrit ve magnesit flaplarda yap›
malzemelerinin nemlenme bask›s› veya
zeminden gelen bask›n›n yok edilmesi
gerekir.
Alt Zemin Hazırlığı
Alt zemin uygun önlemlerle örne¤in
tafllama makinalar›yla veya elmas uçlu
makinalarla elden geçirilmelidir. Kopmalar
ve hatal› yerler Remmers PCC sistemi
veya Remmers Epoksi Tamir harçlar›yla
doldurulmal›d›r.
Ürünün Teknik Verileri
Yo¤unluk (25ºC):
Vizkozite (25ºC):
Bileşen A
1,07 gr/cm3
900 mPas
Bas›nç Dayan›m›:
Bükülme Dayan›m›:
1:10 Harç*
52 N/mm2
47 N/mm2
Bileşen B
0,97 gr/cm3
400 mPas
Karışım
1,08 gr/cm3
800 mPas
* Epoksi reçine harç kuvarz kum ile oluflturulmufltur.
Çalışma sıcaklığı
Malzeme, ortam s›cakl›¤› ve alt zemin
Sertlefltirici bileflen (B bileflen) ana
s›ccakl›¤› minimum 8 ºC maksimum
malzemeye (A bileflen) tamamen kat›l›r, 30 ºC olmal›d›r. Ba¤›l nem % 80’i
iyice kar›flt›r›l›r. Bir baflka kovaya aktar›l›r aflmamal›d›r. Alt zemin s›cakl›¤› minimum
ve tekrardan güzelce kar›flt›r›l›r. Dolgulu 3 ºC ortam s›cakl›¤›ndan fazla olmal›d›r.
sistemlerde epoksi reçine kar›fl›m› kullan›ma ba¤l› miktarlarda dolgu malzemesi Kuruma süresi
20 ºC ve % 60 ba¤›l nemde: 1 gün sonra
ile yavafl hareketlerle kar›flt›r›l›r, iyice
yedirilir, yüzeye dökülür ve uygun aletlerle üzerinde yürünebilir, 3 gün sonra mekanik
yükleme yap›labilir, tamamen sertleflmesi
da¤›t›l›r.
ise 7 gün sonra gerçekleflir. Düflük
s›cakl›klarda süreler uzar.
Karışım Oranı
Malzemenin Hazırlanması
65:35 a¤›rl›kça.
Çalışılabilirlik Süresi
20 ºC ve % 60 ba¤›l nemde yaklafl›k
25 dakikad›r. Yüksek s›cakl›klar kürlenme
süresini k›salt›r, düflük s›cakl›klar ise uzat›r.
Çalışma Önerileri
Uygulama aletleri
Kullan›ma ba¤l› olarak lastik mala, diflli
mala, tarakl› mala, epoksi rulo veya
paslanmaz mala
Bekleme süreleri
Çal›flma aralar›ndaki bekleme süresi
20 ºC’de minimum 12 saat ve maksimum
2 gündür. 48 saatin üzerindeki bekleme
sürelerinde üst yüzey mutlaka kuvarz
kumu ile kaplanmal›d›r. Verilmifl olan aralar
yüksek s›cakl›klarda azal›r, düflük
s›cakl›klarda artar.
Sertleflme ifllemi s›ras›nda (yaklafl›k
20 ºC’de 24 saat) uygulanm›fl olan
malzemeyi nemden koruyunuz, aksi
takdirde üst yüzey bozulmalar› ve
yap›flmada problemler oluflmaktad›r.
Kullanım Alanları Örnekleri
Astarlama:
Reçine kar›fl›m› yüzey doyana kadar
uygulan›r. Uygun aletlerle örne¤in lastik
mala ile da¤›t›l›r ve yüzeydeki gözenekler
doldurulur. En sonunda da epoksi rulo
ile yüzey elden geçirilir.
Tüketim miktar› alt zemine ve kullan›ma
ba¤l› olarak yaklafl›k 0,30-0,50 kg/m2‘dir.
Tesviye tabakası / Çatlak tamiri:
1:1 oran›nda dolgu ile kar›flt›r›lan malzeme
yüzeye bir paslanmaz çelik mala ile veya
astarlama malas› ile da¤›t›l›r ve kirpi rulo
ile üzerinden geçilir.
6171-Epoxy CR 100-2011-08-19
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de
Sayfa 2/2
Her bir mm tabaka kal›nl›¤› bafl›na
tüketim: yaklafl›k 0,85 kg/m2 epoksi reçine
ve 0,85kg/m2 Selectmix 05.
Sıyırma katı / Kumlama tabakası:
1:1,5 oran›nda dolgulu malzeme yüzeye
verilir ve diflli mala veya diflli lastik mala
ile yüzeye da¤›t›l›r ve kirpi rulo ile
üzerinden geçilir.
Her bir mm tabaka kal›nl›¤› bafl›na 1,5
mm tabaka kal›nl›¤› için tüketim: yaklafl›k
1,0 kg/m2 epoksi reçine ve
1,50 kg/m2 Selectmix SBL
Aletler, Temizlik
Paslanmaz çelik mala, diflli mala, lastik
mala, epoksi rulo, kirpi rulo, kar›flt›rma
aletleri.
Kirlenen yerleri hemen malzeme henüz
tazeyken V101 ile temizleyiniz.
Uyarılar
Tüm testler sonucunda belirlenmifl
de¤erler laboratuvar ortam›nda
ölçülmüfltür.
fiantiye çal›flmalar› s›ras›nda baz› de¤erler,
teknik aç›klamalar sayfas›nda belirtilen
dolgu miktarlar› ve tüketimler de¤ifliklik
gösterebilir.
Baz› mekanik yüklemelerde izler oluflabilir.
Metal veya polyamid tekerlekler için
uygun de¤ildir.
Mineral esasl› zeminlerin farkl› emiciliklerinden dolay› emprenyelenmifl yüzeyler
benekli etki verebilir.
Genelde epoksi reçineler UV ›fl›nlar›
alt›nda ve hava flartlar›nda renklerini
koruyamayabilirler.
Ambalaj, Tüketim, Depolama
Ambalaj:
2,5 kg, 10 kg ve 25 kg’l›k teneke kutu.
Tüketim:
Kullan›ma ba¤l› olarak, 0,3-0,85 kg/m2’dir.
Depolama:
Kapal›, orijinal ambalaj›nda, kar›flt›r›lmam›fl
olarak, so¤uk ancak dondan uzak
ortamda minimum 9 ay.
‹flbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan
uygulama ve en son teknolojik geliflmelere dayanarak
hazırlanmıfltır.
Ürünümüzün do¤ru olarak uygulanması sorumlulu¤u
kullanıcıya aittir. Her durumda genel satıfl flartlarımız geçerlidir.
Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını
geçersiz kılar.
Remmers Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: +90 216 394 43 04 Fax +90 216 394 44 43
www.remmers.com.tr
6171-Epoxy CR 100-2011-08-19
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de

Benzer belgeler

Epoxy Quick 100

Epoxy Quick 100 giren özel bir malzeme oldu¤undan dolay› çal›flma süresi oldukça k›sad›r.

Detaylı

Epoxy UV 100 teknik bilgi

Epoxy UV 100 teknik bilgi Çalışma sıcaklığı Malzeme, havalandırma, zemin sıcaklığı minimum +10ºC, maksimum 25ºC’dir. Nispi nem %80’i geçmemelidir. Alt zemin sıcaklığı en az ortam sıcaklığından 3ºC daha fazla olmalıdır. Kuru...

Detaylı

boden 3spaltig

boden 3spaltig EPOXY BS 2000 / 3000

Detaylı

PCC-Mörtel N 0/2-0/4

PCC-Mörtel N 0/2-0/4 uçları, mala, dişli mala, keskiler, rendeler. Aletler harç henüz taze iken suyla temizlenir. Ambalaj, Tüketim, Depolama Ambalaj: 25kg’lık kağıt torba Tüketim: Her 1mm tabaka kalınlığı için yak. 2,0...

Detaylı