Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (UHMAD)

Yorumlar

Transkript

Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi (UHMAD)
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MUSIC RESEARCHES
Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi
Ocak - Şubat - Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
January - February - March - April 2015 Issue: 03 Volume: 02 Winter Spring
www.uhmadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA PATENT - TRADEMARK)
(2015/04090)
I
UHMAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem
tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” yönünde
rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan “Etik
Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi
ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme
bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her
türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve
manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına
alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir.
2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi
sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine
verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında
www. uhmadergisi.com adresinden edinilebilir.
3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının son
günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir.
Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve
dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz
olarak ulaşmaktadır.
4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004
Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04090) Marka patent ile güvence altına alınmıştır.
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına
eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır.
5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-8223 / Online: 2149-2476
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.
6. Dergimizde apa 5 sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve
diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Tahtacı Alevi
Kültürel Belleğin Aktarımında Müziğin Rolü, UHMAD Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları
Dergisi, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını
takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında
uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin
tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi
bir zorunluluktur.
II
7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki
yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.
8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler
derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır.
9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale
formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.
10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide
yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme
yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk
karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına
göre hareket eder.
III
GENERAL INFORMATION ABOUT ACED JOURNAL
1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in
this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to be published in our
journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and
uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles,
having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in written and
were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are
responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The committes and the authorities in our
journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand.
2. Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians in
journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t given any
information, system process cannot be changed. Necessary information about our journal can
be obtained from the website of the journal www. uhmadergisi.com
3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “April /
August and December” All readers can download the articles from the journal’s web system
and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. Readers can
download all volumes of our journal for free.
4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 Doc.
No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04090). Articles
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding
their articles with quality, trademark, patent and doi information.
5. Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal can
be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-8223 / Online:
2149-2476
6. APA 5 system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or
(Yılmaz et al. 2015:1), in the reference part YILMAZ, M., (2015). The Role Of The Music In
The Transferring Tahtacı / Alevi Cultural Memory, UHMAD International Refereed Journal of
Music Researches, Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our
journal and apply the print format of the published articles in their own papers. It is an obligation
to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full internet link in the
references and below the page by giving numbers.
IV
7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the
journal should be taken into account by all authors.
8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our
journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.
9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to be
in an article format” and these publications are also included.
10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, not
evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s)
conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and
moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line
with the T.R. Law.
V
İÇİNDEKİLER
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MAKALELER
ARAŞTIRMA VE
DERLEME MAKALELER
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA
MÜZİK KAYITLARINDA YÖNTEMLER
KAYGISI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
MÜZİK KAYITLARINDA YÖNTEMLER
(KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
1-11
25-36
Mustafa KABATAŞ
Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU
KÜLTÜREL KİMLİĞİN İNŞASI VE KÜLTÜREL
N.E.Ü. A.K.E.F. G.S.E.B. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D.
ARACILIK ÖZELİNDE HASAN RODOPLU
KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL
ÖRNEK OLAYI
ZEKA DÜZEYLERİNİN BİREYSEL ÇALGI
Behiye YALTIRIK, Bora KUMPASOĞLU
(KLASİK GİTAR) DERSİ BAŞARILARINA ETKİSİ
37-45
12-24
TÜRK HALK MÜZİĞİNDE YENİDEN YARATMA
Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU
SÜRECİNİN AKTÖRLERİ OLARAK KAYNAK
KİŞİLER/MAHALLİ SANATÇILAR: “MİLASLI
NAZMİ YÜKSELEN” ÖRNEĞİ
46-70
F. Reyhan ALTINAY
ÜSLUP VE REPERTUAR DERSİNDEKİ
FRUSTRASYONLARA (ENGELLEMELERE)
YÖNELİK ÖĞRENCİ, EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİ VE
DEĞERLENDİRMELER
71-85
Yıldırım AKTAŞ
MÜZİK OLİGARŞİSİNİN SONU: KÜRESEL SOSYAL
MEDYA PLATFORMLARI VE MÜZİK ENDÜSTRİSİ
Mihalis (Michael) KUYUCU, Murat KORKMAZ
VI
86-104
BAŞ EDİTÖR
Mustafa ÖNER UZUN
TEKNİK EDİTÖR
Burhan MADEN
BAŞ EDİTÖR YARDIMCISI
Dilek GÖKTÜRK CARY
KAPAK TASARIM
Ozan KARABAŞ
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Murat KORKMAZ
DERGİ İLETİŞİMİ VE SEKRETERYASI
Ali Serdar YÜCEL
İLETİŞİM VE MEDYA ALAN EDİTÖRLERİ
Ali Murat KIRIK
Michael KUYUCU
İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ
Gökşen ARAS
TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ
Gülsemin HAZER
BATI MÜZİĞİ ALAN EDİTÖRÜ
Dilek GÖKTÜRK CARY
SAHNE SANATLARI ALAN EDİTÖRÜ
Tuğçe TUNA
TÜRK HALK MÜZİĞİ ALAN EDİTÖRÜ
Mustafa ÖNER UZUN
TÜRK SANAT MÜZİĞİ ALAN EDİTÖRÜ
Hülya UZUN
MÜZİKOLOJİ / MÜZİK TARİHİ
Ganire HÜSEYNOVA
ETNOMÜZİKOLOJİ ALAN EDİTÖRÜ
Hüseyin YALTIRIK
MÜZİK EĞİTİMİ ALAN EDİTÖRÜ
Dilek GÖKTÜRK CARY
HALK BİLİMİ ALAN EDİTÖRÜ
Reyhan ALTINAY
HALK DANSLARI ALAN EDİTÖRÜ
Kürşad GÜLBEYAZ
TEORİ VE KOMPOZİSYON ALAN EDİTÖRÜ
Nuriye Esra KINIKLI
MÜZİK PSİKOMETRİ ALAN EDİTÖRÜ
Ozan Evrim TUNCA
YAYIN KURULU
Mustafa USLU
Dilek GÖKTÜRK CARY
Murat KORKMAZ
Gökşen ARAS
Gülsemin HAZER
Kürşad GÜLBEYAZ
Tuğçe TUNA
Mustafa ÖNER UZUN
Ali Serdar YÜCEL
Gülten HERGÜNER
Çetin YAMAN
Yavuz TAŞKIRAN
Hülya UZUN
Ganire HÜSEYNOVA
Hüseyin YALTIRIK
Nuriye Esra KINIKLI
Ozan Evrim TUNCA
Reyhan ALTINAY
YÖNETİM KURULU
Murat KORKMAZ
Mustafa USLU
Dilek GÖKTÜRK CARY
Mustafa ÖNER UZUN
Fatma TEZEL ŞAHİN
Adalet KANDIR
Gökşen ARAS
Gülsemin HAZER
Çetin YAMAN
Gülten HERGÜNER
Hülya UZUN
Michael KUYUCU
Mustafa TALAS
Nurhayat ÇELEBİ
Kürşad GÜLBEYAZ
Ali Serdar YÜCEL
Ali Murat KIRIK
Bülent KILIÇ
Emine DEMİRAY
Arzu ÖZYÜREK
Av. Onur BAYKAN
Av. Bülent YILMAZ
VII
YAYIN KABUL ETTİĞİMİZ ALAN VE DİSİPLİNLER
• Bando Şefliği
• Müzikoloji
• Batı Müziği
• Oda Müziği
• Diğer Müzik Alanları
• Opera
• Etnomüzikoloji ve Ses Eğitimi
• Sahne Sanatları
• Halk Dansları
• Teori ve Kompozisyon
• Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
• Türk Halk Müziği
• Korrepetisyon
• Türk Müziği
• Müzik Eğitimi
• Türk Sanat Müziği
• Müzik Psikometri
• Müzik Tarihi
DISCIPLINES
•
Band Conducting
• Chamber Music
•
Western Music
• Opera
• Other Musical Areas
• Performing Arts
• Ethnomusicology and Voice Training
• Theory and Composition
• Folk Dances
• Turkish Folk Music
• Composition and Conducting
• Turkish Art Music
• Accompaniment
• Music Education
• Music Psychometrics
• Music History
• Musicology
VIII
DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER
IX
DİĞER DERGİLERİMİZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BESLENME ARAŞTIRMALARI
KADIN HASTALIKLARI VE JİNEKOLOJİ
ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ
PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ
İKTİSAT VE EKONOMİ YÖNETİMİ
MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER
SPOR SAĞLIK TIP BİLİMLERİ
EDEBİYAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
HEMŞİRELİK
MİMARLIK VE TASARIM
PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI
EKONOMİ YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMALARI
X
http://www.dbhadergisi.com
http://www.jacsdergisi.com
http://www.otshdergisi.com
http://www.uhpadergisi.com
http://www.hmfdergisi.com
http://www.iibdergisi.com
http://www.uhbabdergisi.com
http://www.sstbdergisi.com
http://www.uhedergisi.com
http://www.aceddergisi.com
http://www.khsdergisi.com
http://www.mtddergisi.com
http://www.uhpdergisi.com
http://www.uheyadergisi.com
Değerli Bilim İnsanları.,
Mustafa ÖNER UZUN
Dergimizin bu sayısında toplam 7 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında yine
birbirinden değerli farklı konularda ve disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. Her sayımızda
olduğu gibi yine bu sayımızda da alanında uzman değerli hakemlerimiz sayının hazırlanmasına katkı sağlamış
ve emek sarf etmiştir. Kendilerine bu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca dergimizin uluslararası
alanda ve akademik çevrede tanınması konusunda çalışmalar yapan tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca
teşekkür ederim. Değerli yazar(lar) bu sayımız itibariyle geçmişten gelen tüm sayılardaki makaleler ile bu
sayıdan itibaren yayınlanacak tüm makalelere artık DOI vermeye başlamış bulunmaktayız. Tüm yazarlarımızın
geçmiş sayılarda yayınlanmış olan makalelerine yönelik DOI numaralarını derginin web sayfasından ilgili
makalenin özetinin yayınlandığı sayfaya girerek özetlerin altında bulunan DOI numaralarını kullanmaları
yeterli olacaktır. Bir sonraki sayımız Mayıs – Haziran - Temmuz ve Ağustos aylarını içine alacak şekilde
sistemdeki yerini alacaktır. Tüm okurlarımıza yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına
hayırlı uğurlu olmasını temenni eder saygılarımı sunarım.
(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste¬mine
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan
ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim
kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu
konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).
Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü¬kümlülükleri kabul etmez.
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
XI
Distinguished Scientists.,
We have published 7 articles in this volume of our journal. This issue is composed of scholarly articles
prepared in different fields and disciplines. As in every volume, our specialist referees worked hard and contributed to the preparation of this volume. I extend my thanks to them for their contribution. I also thank the
whole team who conduct studies for international and academic recognition of the journal. Dear author(s),
we have started to give DOI numbers to all articles both the ones previously published and those that will be
published as of this volume. All authors can learn the DOI numbers of their previously published articles from
the web page where the relevant article’s abstract is published, DOI number is just below the abstract. Our
next volume that includes the months of May-June- July- August will be uploaded to the system. I hope this
new volume will yield fruitful results for all our readers, authors and scientists in the boards of our journal.
(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter
the data of necessary ethical board report while uploading their publication to the editorship and journal
system. Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not
undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s)
is/are obliged to give this information to journal in written. Allliability in this issue belongs to author(s)).
As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which
contribute to literature are accepted and published in ourjournal. Apart from this, the papers with political,
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of
a possible negative situation, author(s) is/ are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t
accept any responsibility regarding the second, third and other person¬s and institutions under any condition.
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
XII
ACED
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGISI
DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)(1)
A STUDY of SPEAKING ANXIETY LEVEL of PROSPECTIVE
MUSIC TACHERS (KONYA SAMPLE)
Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konya / Türkiye
Abstract: The purpose of this study is to determine the
level of music teacher candidates speaking anxiety and
determine the the relationship between gender, class
and age with speech anxiety levels. In the research,
“ Speaking Anxiety Scale For Prospective Teachers”,
which had been developed as a data collection tool
Sevim in 2012, has been used. The sample group of
the research is composed of 104 students of the Department of Music Education in N.E.U. A.K.E.F. In
the result of the research, students speaking anxiety,
speaker-oriented speaking anxiety and psychology
of speech level is moderate, environment-oriented
speaking anxiety level is high. Older than 21 years
old and 4th grade students “speaking ancxiety”, “
speaker-oriented speaking anxiety” and “ environmentoriented speaking anxiety” level is lower than 20 years
old and undergraduate 2nd and 3th grade students .
Öz: Araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının
konuşma kaygısı düzeylerini belirlemek ve cinsiyet,
sınıf ve yaş değişkenleri ile konuşma kaygısı düzeyleri
arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak Sevim (2012) tarafından
geçerlik-güvenirlik çalışması yapılarak geliştirilen
“Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
2014-2015 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan
Üniversitesi A.K.E.F. Müzik Eğimi Anabilim Dalı’nda
öğrenimine devam eden 104 müzik öğretmeni adayı
oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda, müzik
öğretmeni adaylarının konuşma kaygısı, konuşmacı
odaklı konuşma kaygısı ve konuşma psikolojisi
düzeylerinin orta derecede, çevre odaklı konuşma
kaygısı düzeylerinin yüksek olduğu, 21 yaş ve üzerindeki öğrencilerin 20 yaş ve altındaki öğrencilere,
Lisans 4 öğrencilerinin diğer sınıf öğrencilerine göre
konuşma kaygısı, konuşmacı odaklı ve çevre odaklı
konuşma kaygısı düzeylerinin daha düşük olduğu,
sonucuna ulaşılmıştır.
Key Words: Music Education, Speaking Anxiety,
Music, Music Teacher
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Konuşma Kaygısı,
Müzik Öğretmenliği
Doi: 10.17370/UHMAD.2015310331
(1) Sorumlu Yazar: Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Konya / Türkiye [email protected] Geliş Tarihi / Received: 09.03.2015 Kabul Tarihi/ Accepted:
10.04.2015 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması /
Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Yok - None Ethics Committee
1
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:14
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
GİRİŞ
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
Öğretmenlerin
sınıf ortamında
öğrencileriyle
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
öğretme-öğrenme sürecini yürütebilmek için en
İNCELENMESİ
Dil, bir toplumda insanların birbirlerini anlaması,
sık kullandıkları
iletişim kanalı konuşmadır. Sınıf
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
kendileri anlatmaları bakımından en önemli un-
ortamında doğru ve etkili konuşmanın tüm gereklerini yerine getirebilen öğretmen dersin verimli
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
çeşitli beceri alanları yer almaktadır. Dinleme, geçmesi için önemli bir yükümlülüğü de yerine
okuma, konuşma,
yazma
ve dilYılları
bilgisi
dilin beceri
Özet
: 2012-2014
arasındaki
TUİK verilerigetirmiş
kullanılarakolur.
hazırlanan
bu çalışma,
sanayi
Çünkü
öğrenci
merkezli bir eğitim
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
alanlarıdır. Günlük
hayatta ve resmi iş hayatında
benimsenmekle
birlikte
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakanlayışı
hazırlanan
çalışmada ANOVA
modeli sınıfta rehberliği
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
testleri uygulanaraksağlayan
araştırma daha
hale getirilmiştir.
en çok kullandığımız
dil becerisi
ise konuşmadır
kişikapsamlı
öğretmendir.
Öğretmenin Türkçeyi
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
güzel vegöre
doğru
konuşması,
dersin
(Yaman ve Sofu,yönünde
2013: 42).
İnsanı
diğer
hareket
edilmiş
olup,canlılardan
yapılan istatistik bulgulara
de sonuca
gidilmiştir.
Elde daha iyi anlaşıledilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
ayıran temel özelliklerden
biri de dili kullanarak masının yanı sıra öğrencilerin konuşmalarındaki
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden
yükseldikçe,etkili
fiyatlarda
meydanadüzeltilmesinde
gelmektedir.
hataların
en etkili yollardan biriiletişim kurma becerisidir.
Bu becerinin
birda azalma
Kelimeler : Elektrik,
Doğalgaz,
Tüketim,dir.
Sanayi,
Konut,öğretmenler,
Anova, TUİK, Fiyat
Çünkü
öğrencileri için bir çok
şekilde kullanıpAnahtar
kullanılmaması,
insanın
başarılı
olmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Özellikle konuda olduğu gibi konuşma becerisinde de en
etkili AND
modellerden
(Katrancı,2014: 176).
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY
NATURAL biridir
GAS PRICES
mesleği gereği konuşma
becerisini
sık kullanan
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
surdur. Bir düşünme ve iletişim aracı olan dilin
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
bireyler için bu durum daha fazla önem kazanÜniversite yıllarında öğretmen adaylarının komaktadır. Bu mesleklerden
biri de öğretmenliktir. nuşma becerisinde yetkin hâle gelmeleri sağlanAbstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
consumption of
electricity
and natural
in industry
and houses
is statistically
malı;
konuşma
becerisinde
öz yeterlik algıları
Öğretmenin hemthe
mesleğinde
başarılı
olması
hemgas used
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
for model
analysis. olabilmesi
Moreover, tests
of hypothesis
were applied
the research was
yükseltilmeli
veandkendilerine
bu beceride güven
de öğrencilerinetechniques
iyi bir rol
için
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
dili doğru ve güzel bir şekilde konuşması oldukça duymaları sağlanmalıdır (Katrancı ve Melanlıoğlu,
önemlidir (Katrancı, 2014: 175). Etkili ve güzel 2013: 654).
konuşmanın gerçekleşmesi, bunun bir alışkanlığa
Literatür taraması sonucunda ülkemizde eğitim
alanında “konuşma kaygısı” konusuna ilişkin
çalışmalara ulaşılmıştır. (Arslan (2012) Üniversite
Öğrencilerinin “Topluluk Karşısında Konuşma”
İle İlgili Çeşitli Görüşleri, Sevim (2012) “ Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı
Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”,
Yaman ve Sofu (2013)” Öğretmen Adaylarına
Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Katrancı ve Melanlıoğlu (2013) “Öğretmen
Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği:
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Katrancı (2014)
dönüşebilmesi, örgün eğitim kurumlarında verilen
eğitimin niteliği ve bu eğitimi veren öğretmenlerin
konuşma becerisindeki yeterliliği ile yakından
ilişkilidir (Katrancı ve Melanlıoğlu, 2013: 653).
Konuşma becerisi, öğretmenlerin sahip olması
gereken önemli bir beceridir. Bu bağlamda öğretmenlerin konuşmaya yönelik olarak kendilerine
olan güvenleri ve kendilerini yeterli hissetmeleri,
öğretme-öğrenme sürecinin hedefine ulaşması bakımından oldukça önemlidir (Katrancı, 2014: 178)
2
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of
Researches
on
Management
International
Refereed Journal
Journal
of Journal
Researches
on Economy
Economy
Management
International
Refereed
of Music
Researches
Ekim
// Kasım
// Aralık
2014
Sayı:
02
01
Kış
Ekim
Kasım
Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
Cilt:
01 Sonbahar
Sonbahar
Kış
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
October
December
2014
Issue:
Volume:
01
Winter
October // November
November- //March
December
2014
Issue: 02
0203
Volume:
01 Autumn
Autumn
Winter
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
Winter
Spring
ID:13
K:02
ID:13
K:02
ID:14
K:29
(Ekonomi)
&
(Economy)
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ
VE
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE
“ Öğretmen Adaylarının
Becerisine
arasındaki
fark bağımsız
örneklemlerde t-testi
SANAYİ Konuşma
VE KONUTLAR
KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
Yönelik Öz Yeterlik Algıları”, Kinay ve Özkan
ile sınanmış ve elde edilen değerlerden yola
İNCELENMESİ
İNCELENMESİ
(2014) “Öğretmen Adayları İçin Konuşma
Kayçıkılarak gruplar arasında anlamlı bir farklılığın
Murat
Murat KORKMAZ,
KORKMAZ, Hakan
Hakan AÇIKGÖZ
AÇIKGÖZ
gısı Ölçeği (ÖAKKÖ) Geliştirilmesi:
Geçerlik
olduğu
anlaşılmıştır. Bu değerler ise ölçeğin
Güven
Grup
A.Ş.
Finans
Yönetmeni
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
ve Güvenirlik Çalışması”, Katrancı
ve Kuşdemir
aynı zamanda iç tutarlık yönünden de güvenilir
1
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
(2015) “ Öğremen Adaylarının Konuşma Kayolduğunu ifade eder. Ölçekten alınabilecek en
Özet
arasındaki
TUİK
kullanılarak
hazırlanan
gılarının İncelenmesi:
SözlüYılları
Anlatım
Dersine
puan
100 bu
ençalışma,
düşüksanayi
puan ise 20’dir. ÖlÖzet :: 2012-2014
2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK verileri
verileriyüksek
kullanılarak
hazırlanan
bu
çalışma,
sanayi
ve
ve konutlarda
konutlarda kullanılan
kullanılan doğalgaz
doğalgaz ile
ile elektrik
elektrik tüketiminin
tüketiminin istatistiksel
istatistiksel olarak
olarak analiz
analiz edilmesi
edilmesi
çekten alınan
puanlar ile konuşma
kaygı düzeyi
Yönelik Bir Uygulama”,
şeklindedir.
şeklindedir. Farklı
Farklı analiz
analiz teknikleri
teknikleri kullanılarak
kullanılarak hazırlanan
hazırlanan çalışmada
çalışmada ANOVA
ANOVA modeli
modeli
uygulanmıştır.
araştırma
getirilmiştir.
terskapsamlı
orantıhale
vardır.
Puanlar yükseldikçe
uygulanmıştır. Ayrıca
Ayrıca hipotez
hipotez testleri
testleri uygulanarak
uygulanarakarasında
araştırma daha
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
Sanayi
ve
tüketim
aralıklarına
göre
Müzik öğretmeni,
müzik
eğitimi
süreSanayiörgün
ve konutlarda
konutlarda
tüketim
aralıklarına
göre elektrik
elektrik ve
ve doğalgaz
doğalgaz fiyatlarının
fiyatlarının tespit
tespit edilmesi
edilmesi
konuşma
kaygı
düzeyi
düşmektedir.
Elde edilen
yönünde hareket
olup,
istatistik
hareket edilmiş
edilmiş
olup, yapılan
yapılan
istatistik bulgulara
bulgulara göre
göre de
de sonuca
sonuca gidilmiştir.
gidilmiştir. Elde
Elde
cinin temel bir yönünde
öğesibulgular
olarak,
öğrencide,
müzik
edilen
sonucunda;
sanayi
sektörü
için
tüketim
aralığı
arttıkça,
elektrik
ve
doğalgaz
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı arttıkça,
ve doğalgaz
değerlerden
yolaelektrik
çıkılarak
geliştirilen ölçeğin,
fiyatlarının
genel
düşüş
eğitiminin hedefleri
doğrultusunda
dav- sonucuna
fiyatlarının
genel seviyesinde
seviyesindebelirli
düşüş gözlendiği
gözlendiği
sonucuna varılmaktadır.
varılmaktadır. Sonuç
Sonuç olarak
olarak tüketim
tüketim
aralığı
azalma
meydanaadaylarının
gelmektedir. konuşma kaygılarını güvenle
öğretmen
aralığı Kw
Kw cinsinden
cinsinden yükseldikçe,
yükseldikçe, fiyatlarda
fiyatlarda da
ranış değişiklikleri
oluşturmakla
görevlidir
veda azalma meydana gelmektedir.
Anahtar
Sanayi,
TUİK,
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Kelimeler :: Elektrik,
Elektrik, Doğalgaz,
Doğalgaz, Tüketim,
Tüketim,ölçebileceği
Sanayi, Konut,
Konut, Anova,
Anova,
TUİK, Fiyat
Fiyat
bu görevinin üstesinden
gelebilmesi
için belli
VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
niteliklere sahip olmak zorundadır (Uçan, 1997:
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF
ELECTRICITY
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY
AND NATURAL
NATURAL GAS
GAS PRICES
PRICES
177). Bu niteliklerden
birisi de
hiç
kuşkusuz
kiRANGES IN AND
ACCORDING TO
TO CONSUMPTION
CONSUMPTION RANGES
TERMS OF
OF INDUSTRY
INDUSTRY AND
AND
ACCORDING
IN
TERMS
Verilerin
analizinde
yüzde,
frekans, aritmetik
HOUSES
HOUSES
konuşma becerisidir.
ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi,
Abstract:
In
this
study
prepared
by
using
data
of
TSI
belonging
to
of
Abstract: In this study
prepared byamacı,
using data oftek
TSI yönlü
belonging
to the
the years
years
of 2012-2014,
2012-2014,
Bu açıklamalar doğrultusunda
çalışmanın
varyans
analizi
kullanılmıştır. Varyans
the consumption
consumption of
of electricity
electricity and
and natural
natural gas
gas used
used in
in industry
industry and
and houses
houses is
is statistically
statistically
the
analyzed.
ANOVA
model
to
prepared
with
of
müzik öğretmeni
adaylarının
kaygısı
analizi
sonucunda
farklılığın çıktığı
analyzed.
ANOVA konuşma
model was
was applied
applied
to the
the study
study
prepared
with the
the use
useanlamlı
of different
different
techniques
techniques for
for analysis.
analysis. Moreover,
Moreover, tests
tests of
of hypothesis
hypothesis were
were applied
applied and
and the
the research
research was
was
made
comprehensive.
The
was
electricity
and
gas
düzeylerini belirlemek
cinsiyet, sınıf
ve yaş
durumlarda
gruplar
arasında
made more
moreve
comprehensive.
The purpose
purpose
was to
to determine
determine
electricity
and natural
natural
gas prices
pricesfarkın kaynağını
değişkenleri ile konuşma kaygısı düzeyleri arabelirlemek için Tukey testi kullanılmıştır. T testi
sındaki ilişkileri ortaya koymaktır.
ve varyans analizi için dağılımın normal olup
olmadığına bakılmış, dağılımın normal olduğu
VERİ TOPLAMA ARACI
durumlarda t testi ve varyans analizi yapılmış,
Araştırmada müzik öğretmen adayı öğrencilerinin
normal olmadığı durumlarda varyans analizi
konuşma kaygısı düzeylerini belirlemek için veri
yerine Kruskal Wallis H, bağımsız gruplar t testi
aracı olarak Sevim (2012) tarafından geçerlik-güyerine de Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
venirlik çalışması yapılarak geliştirilen “Öğretmen
BULGULAR VE YORUMLAR
Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçeğin KMO katsayısı .92 ve
Bu bölümde müzik öğretmeni adaylarının koBarlett testi değeri 2376.48’dir. Faktör analizi
nuşma kaygısı düzeylerinin cinsiyet, sınıf, yaş
sonuçlarına göre ölçek üç faktörde toplanmıştır.
ve bireysel çalgı değişkenlerine göre farklılık
Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .91’dir. %27 alt
gösterip göstermediğini gösteren bulgulara yer
ve %27 üst grupların madde puan ortalamaları
verilmiştir.
3
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:14
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VE KONUTLAR
AÇISINDAN
TÜKETİM
ARALIKLARINA GÖRE
Tablo 1. Kişisel
Bilgiler
(Değişkenler)
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
F
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Kadın
Cinsiyet
Toplam
Sınıf
Yaş
48
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Erkek
46,2
56
53,8
104
100
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
1.arasındaki
Sınıf TUİK verileri kullanılarak
21 hazırlanan bu çalışma, sanayi
20,2
Özet : 2012-2014 Yılları
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
2. Sınıf
31
29,8
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez
testleri uygulanarak araştırma25
daha kapsamlı hale getirilmiştir.
3. Sınıf
24,0
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
4. olup,
Sınıfyapılan istatistik bulgulara 27
26,0
yönünde hareket edilmiş
göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Toplam
104
100
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden20
yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma meydana
Yaş ve Altı
50 gelmektedir.
48,1
Anahtar Kelimeler
Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut,
21: Elektrik,
Yaş ve Üzeri
54 Anova, TUİK, Fiyat
Toplam
51,9
104
ECONOMETRIC ANALYSIS
Keman OF ELECTRICITY AND
24 NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Flüt
18
Bireysel
%
23,1
17,3
Viyolonsel
10
9,6
Bağlama
13
12,5
Ud
14
13,5
Kanun
6
5,8
Şan
3
2,9
104
100
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity
and houses is statistically7,7
Viyolaand natural gas used in industry
8
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Gitar
Moreover, tests of hypothesis were
Çalgı
8 applied and the research was7,7
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Toplam
Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan
müzik öğretmeni adaylarının % 46.2’si kadın
(n:48), %53.8’i erkektir. Adayların %20.2’si
birinci sınıf (n:21), %29.8’i ikinci sınıf (n:31),
%24’ü üçüncü sınıf (n:25) ve %26’sı dördüncü
sınıf (n: 27) öğrencisidir. Adayların %48.1’i 20
yaş ve altına iken (n:50), %51.9’u 21 Yaş ve
üzerindedir (n:54). Adayların %23.1’inin birey-
sel çalgısı keman (n:24), %17.3’ünün bireysel
çalgısı flüt (n:18), %9.6’sının bireysel çalgısı
viyolonsel (n: 10), %7.7’sinin bireysel çalgısı
viyola (n:8), %7.7’sinin bireysel çalgısı gitar (n:
8), %12.5’inin bireysel çalgısı bağlama (n: 13),
%13.5’inin bireysel çalgısı ud (n:14), %5.8’inin
bireysel çalgısı kanun (n:6) ve % 2.9’unun bireysel
çalgısı şandır (n: 3).
4
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of
Researches
on
Management
International
Refereed Journal
Journal
of Journal
Researches
on Economy
Economy
Management
International
Refereed
of Music
Researches
Ekim
// Kasım
// Aralık
2014
Sayı:
02
01
Kış
Ekim
Kasım
Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
Cilt:
01 Sonbahar
Sonbahar
Kış
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
October
December
2014
Issue:
Volume:
01
Winter
October // November
November- //March
December
2014
Issue: 02
0203
Volume:
01 Autumn
Autumn
Winter
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
Winter
Spring
ID:13
K:02
ID:13
K:02
ID:14
K:29
(Ekonomi)
&
(Economy)
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ
VE
AÇISINDAN
TÜKETİM
GÖRE
Tablo 2. Cinsiyet,
Yaş, Sınıf
ve Bireysel
Çalgı Değişkenlerine
Göre Öğrencilerin
Konuşma
SANAYİ
VE KONUTLAR
KONUTLAR
AÇISINDAN
TÜKETİM ARALIKLARINA
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
ELEKTİRİK
VE DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN Analizi Sonuçları
Kaygısı Düzeylerine
İlişkin Bağımsız
Gruplar
t testi ile
Tek Yönlü Varyans
İNCELENMESİ
İNCELENMESİ
Murat
KORKMAZ,
Murat
KORKMAZ, Hakan
Hakan AÇIKGÖZ
AÇIKGÖZ
n
Ort.
Genel Konuşma
Kaygısı Düzeyi Puan
Ortalaması
ss
Güven
Güven Grup
Grup A.Ş.
A.Ş. Finans
Finans Yönetmeni
Yönetmeni
1
1Kilis
104
67.77
6.84
Kilis 77 Aralık
Aralık Üniversitesi,
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Elektrik-Enerji Bölümü
Bölümü
Levene
Özet
arasındaki
hazırlanan
bu
sanayi
Değişkenler
n Yılları
ss verileri
f
p
t
df
Özet :: 2012-2014
2012-2014
Yılları Ort
arasındaki TUİK
TUİK
verileri kullanılarak
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
çalışma,
sanayi
Cinsiyet
Yaş
Ü
54
70.44
7.21
n
Ort
ss
21
64.04
5.62
Anahtar
Anahtar Kelimeler
Kelimeler :: Elektrik,
Elektrik, Doğalgaz,
Doğalgaz, Tüketim,
Tüketim, Sanayi,
Sanayi, Konut,
Konut, Anova,
Anova, TUİK,
TUİK, Fiyat
Fiyat
Değişkenler
Lisans 1
Sınıf
df
f
p
ECONOMETRIC
ECONOMETRIC ANALYSIS
ANALYSIS OF
OF ELECTRICITY
ELECTRICITY AND
AND NATURAL
NATURAL GAS
GAS PRICES
PRICES
ACCORDING
TO CONSUMPTION
LisansACCORDING
2
31 TO
65.00
5.33RANGES
CONSUMPTION
RANGES IN
IN TERMS
TERMS OF
OF INDUSTRY
INDUSTRY AND
AND
HOUSES
15.75
0.00
HOUSES 3
Lisans 3
25
67.72
5.28
Abstract:
Abstract:
In this
this
study prepared
prepared
by using
using
data of
of TSI
TSI belonging
belonging to
to the
the years
years of
of 2012-2014,
2012-2014,
Lisans
4 In
27 study
73.92 by
6.58data
the consumption
consumption of
the
of electricity
electricity and
and natural
natural gas
gas used
used in
in industry
industry and
and houses
houses is
is statistically
statistically
analyzed.
was
analyzed. ANOVA
ANOVA
model
was applied
applied
to the
the study
study prepared
prepared with
with the
the use
use of
of different
different
Keman
24 model
66.58
5.42to
techniques
techniques for
for analysis.
analysis. Moreover,
Moreover, tests
tests of
of hypothesis
hypothesis were
were applied
applied and
and the
the research
research was
was
made more
more comprehensive.
comprehensive.
The purpose
purpose
was to
made
The
was
to determine
determine electricity
electricity and
and natural
natural gas
gas prices
prices
Flüt
18
67.66
7.29
Bireysel
Çalgı
p
ve
ve konutlarda
konutlarda kullanılan
kullanılan doğalgaz
doğalgaz ile
ile elektrik
elektrik tüketiminin
tüketiminin istatistiksel
istatistiksel olarak
olarak analiz
analiz edilmesi
edilmesi
Erkek
48 analiz
67.29
6.48
şeklindedir.
teknikleri
şeklindedir. Farklı
Farklı analiz
teknikleri kullanılarak
kullanılarak hazırlanan
hazırlanan çalışmada
çalışmada ANOVA
ANOVA modeli
modeli
0.74
0.39
-66
102
uygulanmıştır.
Ayrıca
testleri uygulanarak araştırma
uygulanmıştır.56
Ayrıca hipotez
hipotez
araştırma daha
daha kapsamlı
kapsamlı hale
hale getirilmiştir.
getirilmiştir.
Kadın
68.19testleri uygulanarak
7.18
Sanayi ve
ve konutlarda
konutlarda tüketim
tüketim aralıklarına
aralıklarına göre
göre elektrik
elektrik ve
Sanayi
ve doğalgaz
doğalgaz fiyatlarının
fiyatlarının tespit
tespit edilmesi
edilmesi
yönünde
20 Yaş
ve hareket
yönünde
hareket edilmiş
edilmiş olup,
olup, yapılan
yapılan istatistik
istatistik bulgulara
bulgulara göre
göre de
de sonuca
sonuca gidilmiştir.
gidilmiştir. Elde
Elde
50
64.90 sektörü
5.10 tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
edilen
edilen
bulgular sonucunda;
sonucunda; sanayi
sanayi sektörü için
için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
A bulgular
fiyatlarının
olarak
5.45 varılmaktadır.
0.02 Sonuç
-4.54
95.60
fiyatlarının genel
genel seviyesinde
seviyesinde düşüş
düşüş gözlendiği
gözlendiği sonucuna
sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak tüketim
tüketim
aralığı
21 Yaş
veKw
aralığı
Kw cinsinden
cinsinden yükseldikçe,
yükseldikçe, fiyatlarda
fiyatlarda da
da azalma
azalma meydana
meydana gelmektedir.
gelmektedir.
Viyolonsel
10
66.40
5.46
Viyola
8
70.50
8.75
Gitar
8
72.62
5.80
Bağlama
13
65.15
4.64
Ud
14
68.85
9.08
Kanun
6
70.00
8.22
Şan
3
64.33
6.02
8
Tablo 2 incelendiğinde veri toplama aracından
öğrencilerin aldığı genel puan ortalaması 67.77’dir.
Bu değer öğrencilerin konuşma kaygısı düzeylerinin orta derece olduğunu göstermektedir.
1.28
0.26
0.50
0.00
Tukey
1-4
2-4
3-4
_
Öğrencilerin konuşma kaygı düzeyleri arasında
yaş (p=.00) ve sınıf (P=.00) değişkenlerine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu, 21
yaş ve üzerindeki öğrencilerin (ort=70.44) 20 yaş
ve altındaki öğrencilere (ort=64.90) ve Lisans 4
5
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:14
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
KONUTLAR
ARALIKLARINA
öğrencilerinin (ort=SANAYİ
73.92) VE
Lisans
1 (ort=AÇISINDAN
64.04), TÜKETİM
(p=.50) ve
bireysel çalgıGÖRE
(p=.26) değişkenine göre
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Lisans 2 (ort= 65.00), ve Lisans 3 (ort= 67.72)
öğrencilerin konuşma kaygısı düzeyleri arasında
İNCELENMESİ
öğrencilerine göre konuşma kaygısı
düzeyleriistatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
nin daha düşük olduğu görülmektedir.
Cinsiyet
görülmektedir.
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
7 Aralık Üniversitesi,
Elektrik-Enerji Bölümü
Tablo 3. Cinsiyet, Yaş, SınıfKilis
ve Bireysel
Çalgı Değişkenlerine
Göre Konuşmacı Odaklı Konuşma Kaygısı Düzeyine İlişkin Bağımsız Gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
Testi Sonuçları
ve konutlarda kullanılan Kruskal
doğalgaz ileWallis
elektrik tüketiminin
istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotezntestleri uygulanarak araştırmaOrt.
daha kapsamlı hale getirilmiştir. ss
Konuşmacı Odaklı
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Konuşma Kaygısı
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Düzeyi Puan
104
32.27
4.85
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Ortalaması
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Levene
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana
gelmektedir.
Değişkenler
ss Sanayi,f Konut, Anova,
p TUİK, Fiyat
t
Anahtar Kelimeler n
: Elektrik, Ort
Doğalgaz, Tüketim,
Cinsiyet
df
p
102
0.67
20ACCORDING
Yaş ve
TO
RANGES
IN TERMS OF INDUSTRY AND
50 CONSUMPTION
35.74
3.93
A
HOUSES
2.89
0.09
-3.25
102
21 Yaş ve
54
38.70
5.20
Abstract:
Ü In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
0.00
Erkek
48
37.06
4.87
Kadın
56
37.46
4.86
0.08
0.77
-0.41
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Yaş
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
Değişkenler
Ort
df
analyzed. ANOVA nmodel was
applied to ss
the study prepared
withf the use ofp different
techniques
for
analysis.
Moreover,
tests
of
hypothesis
were
applied
and the research was
Lisans 1
21
35.14
3.73
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Sınıf
Lisans 2
31
36.38
4.46
Lisans 3
25
36.36
4.68
Lisans 4
27
40.81
4.56
n
Sıra
Ort.
Keman
24
51.44
Flüt
18
54.42
Viyolonsel
10
42.45
Viyola
8
65.75
Gitar
8
62.81
Bağlama
13
42.42
Ud
14
53.68
Kanun
6
56.33
Şan
3
50.67
Değişkenler
Bireysel
Çalgı
6
3
8.21
0.00
Tukey
1-4
2-4
3-4
df
χ2
p
8
5.29
0.72
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of
Researches
on
Management
International
Refereed Journal
Journal
of Journal
Researches
on Economy
Economy
Management
International
Refereed
of Music
Researches
Ekim
// Kasım
// Aralık
2014
Sayı:
02
01
Kış
Ekim
Kasım
Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
Cilt:
01 Sonbahar
Sonbahar
Kış
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
October
December
2014
Issue:
Volume:
01
Winter
October // November
November- //March
December
2014
Issue: 02
0203
Volume:
01 Autumn
Autumn
Winter
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
Winter
Spring
ID:13
K:02
ID:13
K:02
ID:14
K:29
(Ekonomi)
&
(Economy)
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ
VE
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
lerin (ort=38.70)
20 yaşGÖRE
ve altındaki öğrencilere
Tablo 3 incelendiğinde
öğrencilerin
konuşmaSANAYİ
VE KONUTLAR
KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
cı odaklı konuşma kaygısı puan ortalamaları
(ort=35.74) ve Lisans 4 öğrencilerinin (ort= 40.81)
İNCELENMESİ
İNCELENMESİ
32.27’dir. Bu değer öğrencilerin Murat
konuşmacı Hakan
Lisans 1 (ort= 35.14), Lisans 2 (ort= 36.38), ve
Murat KORKMAZ,
KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
AÇIKGÖZ
odaklı konuşma kaygısı düzeylerininGüven
orta derece
Lisans
3 (ort= 36.36) öğrencilerine göre konuşma
Grup
A.Ş.
Finans
Yönetmeni
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
olduğunu göstermektedir.
kaygısı düzeylerinin daha düşük olduğu görülmek1
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
tedir. Cinsiyet (p=.67) ve bireysel çalgı (p=.72)
Öğrencilerin konuşmacı odaklı konuşma kaygı
Özet
verileri
kullanılarak
bu
göre öğrencilerin
konuşmacı odaklı
Özet :: 2012-2014
2012-2014 Yılları
Yılları arasındaki
arasındaki TUİK
verilerideğişkenine
kullanılarak hazırlanan
hazırlanan
bu çalışma,
çalışma, sanayi
sanayi
düzeyleri arasında
yaş
(p=.00)
ve
sınıfileTUİK
(.00)
ve
elektrik
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
ve konutlarda
konutlarda kullanılan
kullanılan doğalgaz
doğalgaz ile
elektrik tüketiminin
tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
konuşma kaygısı
düzeylerimodeli
arasında istatistiksel
şeklindedir.
Farklı
teknikleri
kullanılarak
şeklindedir.
Farklı analiz
analiz
teknikleri
kullanılarak hazırlanan
hazırlanan çalışmada
çalışmada ANOVA
ANOVA modeli
değişkenlerine göre
istatistiksel
olarak
anlamlı
uygulanmıştır.
araştırma
daha
hale
bir farkın
olmadığı görülmektedir.
uygulanmıştır. Ayrıca
Ayrıca hipotez
hipotez testleri
testleri uygulanarak
uygulanarakolarak
araştırmaanlamlı
daha kapsamlı
kapsamlı
hale getirilmiştir.
getirilmiştir.
Sanayi
konutlarda
tüketim
göre
bir farkın olduğu,
21 ve
yaş
ve üzerindeki
öğrenciSanayi
ve
konutlarda
tüketim aralıklarına
aralıklarına
göre elektrik
elektrik ve
ve doğalgaz
doğalgaz fiyatlarının
fiyatlarının tespit
tespit edilmesi
edilmesi
yönünde
yönünde hareket
hareket edilmiş
edilmiş olup,
olup, yapılan
yapılan istatistik
istatistik bulgulara
bulgulara göre
göre de
de sonuca
sonuca gidilmiştir.
gidilmiştir. Elde
Elde
edilen
bulgular
sonucunda;
sanayi
sektörü
için
tüketim
aralığı
arttıkça,
elektrik
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve
ve doğalgaz
doğalgaz
fiyatlarının
fiyatlarının genel
genel seviyesinde
seviyesinde düşüş
düşüş gözlendiği
gözlendiği sonucuna
sonucuna varılmaktadır.
varılmaktadır. Sonuç
Sonuç olarak
olarak tüketim
tüketim
aralığı
aralığı Kw
Kw cinsinden
cinsinden yükseldikçe,
yükseldikçe, fiyatlarda
fiyatlarda da
da azalma
azalma meydana
meydana gelmektedir.
gelmektedir.
Anahtar
Anahtar Kelimeler
Kelimeler :: Elektrik,
Elektrik, Doğalgaz,
Doğalgaz, Tüketim,
Tüketim, Sanayi,
Sanayi, Konut,
Konut, Anova,
Anova, TUİK,
TUİK, Fiyat
Fiyat
ECONOMETRIC
ECONOMETRIC ANALYSIS
ANALYSIS OF
OF ELECTRICITY
ELECTRICITY AND
AND NATURAL
NATURAL GAS
GAS PRICES
PRICES
ACCORDING TO
TO CONSUMPTION
ACCORDING
CONSUMPTION RANGES
RANGES IN
IN TERMS
TERMS OF
OF INDUSTRY
INDUSTRY AND
AND
HOUSES
HOUSES
Abstract:
Abstract: In
In this
this study
study prepared
prepared by
by using
using data
data of
of TSI
TSI belonging
belonging to
to the
the years
years of
of 2012-2014,
2012-2014,
the consumption
consumption of
the
of electricity
electricity and
and natural
natural gas
gas used
used in
in industry
industry and
and houses
houses is
is statistically
statistically
analyzed.
analyzed. ANOVA
ANOVA model
model was
was applied
applied to
to the
the study
study prepared
prepared with
with the
the use
use of
of different
different
techniques
techniques for
for analysis.
analysis. Moreover,
Moreover, tests
tests of
of hypothesis
hypothesis were
were applied
applied and
and the
the research
research was
was
made more
more comprehensive.
comprehensive. The
The purpose
purpose was
was to
made
to determine
determine electricity
electricity and
and natural
natural gas
gas prices
prices
7
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:14
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
TÜKETİM ARALIKLARINA
GÖREOdaklı Konuşma
Tablo 4. Cinsiyet,SANAYİ
Yaş, Sınıf
ve Bireysel
Çalgı Değişkenlerine
Göre Çevre
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Kaygısı Düzeyine İlişkin Bağımsız Gruplar
t testi ile Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Çevre Odaklı
Konuşma Kaygısı
Düzeyi Puan
Ortalaması
n
Ort.
ss
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
19.82Bölümü
Kilis 104
7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
3.19
Levene
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan
doğalgaz
Değişkenler
n
Ort ile elektrik
ss tüketiminin
f istatistiksel
p olarak analiz
t edilmesi
df
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Erkek
19.81testleri uygulanarak
3.17
uygulanmıştır. 48
Ayrıca hipotez
araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Cinsiyet
0.01
0.91
102
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının-0.04
tespit edilmesi
Kadın
56 edilmiş19.83
yönünde hareket
olup, yapılan3.24
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilenvebulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
20 Yaş
50 seviyesinde
18.62
2.62 sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
fiyatlarının genel
düşüş gözlendiği
A
aralığı
Kw
cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda
da azalma
meydana gelmektedir.
Yaş
2.51
0.11
-3.96
102
p
0.96
0.00
21 Yaş ve
Anahtar Kelimeler
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
54 : Elektrik,
20.94Doğalgaz,
3.29
Ü
Değişkenler
n
Ort
ss
df
f
p
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
LisansACCORDING
1
21 TO CONSUMPTION
18.95
2.37RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Sınıf
Lisans 2
31
18.00
2.86
3
10.80
0.00
Lisans
3 In this
25 study prepared
20.48 by using
2.67data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Abstract:
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
Tukey
1-4
2-3
2-4
Lisans
4 ANOVA
27 model
22.00
3.18
analyzed.
was applied
to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
Keman
24
19.04
3.22
made more comprehensive.
The purpose
was to determine electricity and natural gas prices
Bireysel
Çalgı
Flüt
18
19.38
3.32
Viyolonsel
10
19.90
3.14
Viyola
8
20.75
2.43
Gitar
8
22.12
1.55
Bağlama
13
18.61
2.90
Ud
14
21.28
3.17
Kanun
6
20.66
3.55
Şan
3
16.66
4.04
8
Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin çevre odaklı
konuşma kaygısı puan ortalamaları 19.82’dir. Bu
değer öğrencilerin konuşmacı odaklı konuşma
kaygısı düzeylerinin yüksek derecede olduğunu
göstermektedir.
1.98
0.05
_
Öğrencilerin çevre odaklı konuşma kaygı düzeyleri arasında yaş (p=.00) ve sınıf (.00) değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir
farkın olduğu, 21 yaş ve üzerindeki öğrencilerin
(ort=20.94) 20 yaş ve altındaki öğrencilere (ort=
8
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of
Researches
on
Management
International
Refereed Journal
Journal
of Journal
Researches
on Economy
Economy
Management
International
Refereed
of Music
Researches
Ekim
// Kasım
// Aralık
2014
Sayı:
02
01
Kış
Ekim
Kasım
Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
Cilt:
01 Sonbahar
Sonbahar
Kış
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
October
December
2014
Issue:
Volume:
01
Winter
October // November
November- //March
December
2014
Issue: 02
0203
Volume:
01 Autumn
Autumn
Winter
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
Winter
Spring
ID:13
K:02
ID:13
K:02
ID:14
K:29
(Ekonomi)
&
(Economy)
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
VE
ARALIKLARINA
18.62) ve Lisans 4SANAYİ
öğrencilerinin
(ort=AÇISINDAN
22.00) TÜKETİM
görülmektedir.
CinsiyetGÖRE
(p=.96) ve bireysel çalgı
SANAYİ
VE KONUTLAR
KONUTLAR
AÇISINDAN
TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
Lisans 1 (ort= 18.95) ve Lisans 2 (ort= 18.00),
(p=.05) değişkenine göre öğrencilerin çevre odaklı
İNCELENMESİ
İNCELENMESİ
Lisans 3 öğrencilerinin (ort= 20.48)
de Lisans Hakan
konuşma kaygısı düzeyleri arasında istatistiksel
Murat
Murat KORKMAZ,
KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
AÇIKGÖZ
2 öğrencilerine (ort= 18.00) göre çevre
odaklı
olarak
anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir.
Güven
Grup
A.Ş.
Finans
Yönetmeni
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
konuşma kaygısı düzeylerinin daha
düşük olduğu
1
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Tablo 5. Cinsiyet, Yaş, Bireysel Çalgı ve Sınıf Değişkenlerine Göre Konuşma Psikolojisi
Özet
Özet :: 2012-2014
2012-2014 Yılları
Yılları arasındaki
arasındaki TUİK
TUİK verileri
verileri kullanılarak
kullanılarak hazırlanan
hazırlanan bu
bu çalışma,
çalışma, sanayi
sanayi
Düzeyine İlişkin
Mann
Whitney
U,ileKruskal
Wallis
ve One
Way
Anova
Testi Sonuçları
ve
elektrik
ve konutlarda
konutlarda kullanılan
kullanılan doğalgaz
doğalgaz ile
elektrik tüketiminin
tüketiminin istatistiksel
istatistiksel olarak
olarak analiz
analiz edilmesi
edilmesi
şeklindedir.
şeklindedir. Farklı
Farklı analiz
analiz teknikleri
teknikleri kullanılarak
kullanılarak hazırlanan
hazırlanan çalışmada
çalışmada ANOVA
ANOVA modeli
modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
Konuşma Psikolojisi
n testleri uygulanarak araştırma
Ort.
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez
daha kapsamlı hale
hale getirilmiştir.
getirilmiştir.ss
Sanayi ve
ve konutlarda
konutlarda tüketim
tüketim aralıklarına
Sanayi
aralıklarına göre
göre elektrik
elektrik ve
ve doğalgaz
doğalgaz fiyatlarının
fiyatlarının tespit
tespit edilmesi
edilmesi
Düzeyi Puan
yönünde
hareket
edilmiş
olup,
yapılan
istatistik
bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
Elde
104
10.67
1.66
yönünde
hareket
edilmiş
olup,
yapılan
istatistik
bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
Elde
Ortalaması
edilen
bulgular
sonucunda;
sanayi
sektörü
için
tüketim
aralığı
arttıkça,
elektrik
ve
doğalgaz
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının
düşüş
sonucuna
varılmaktadır.
Değişkenler
n
Sıragözlendiği
Ort
Sıra Top
USonuç
fiyatlarının genel
genel seviyesinde
seviyesinde
düşüş
gözlendiği
sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç olarak
olarak tüketim
tüketim p
aralığı
aralığı Kw
Kw cinsinden
cinsinden yükseldikçe,
yükseldikçe, fiyatlarda
fiyatlarda da
da azalma
azalma meydana
meydana gelmektedir.
gelmektedir.
Cinsiyet
Yaş
Erkek
48
48.46
2326.00
Kadın
56
55.96
3134.00
Anahtar
Anova,
Anahtar Kelimeler
Kelimeler :: Elektrik,
Elektrik, Doğalgaz,
Doğalgaz, Tüketim,
Tüketim, Sanayi,
Sanayi, Konut,
Konut,1150.00
Anova, TUİK,
TUİK, Fiyat
Fiyat
0.19
20 Yaş ve
50ANALYSIS
49.89ELECTRICITY
2494.50
ECONOMETRIC
A.
ECONOMETRIC
ANALYSIS OF
OF ELECTRICITY AND
AND NATURAL
NATURAL GAS
GAS PRICES
PRICES
ACCORDING
OF
ACCORDING TO
TO CONSUMPTION
CONSUMPTION RANGES
RANGES IN
IN TERMS
TERMS1219.500
OF INDUSTRY
INDUSTRY AND
AND 0.38
HOUSES
21 Yaş ve
HOUSES
54
54.92
2965.50
Ü.
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Abstract: In this study
prepared by using data of TSI
to the years of 2012-2014,
Değişkenler
ssinbelonging
f
the consumption of nelectricity andort
natural gas used
industry anddfhouses is statistically
Sınıf
p
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed.
model
to
prepared with
analyzed.1 ANOVA
ANOVA21
model was
was applied
applied
to the
the study
study
with the
the use
use of
of different
different
Lisans
9.95 of
1.16 prepared
techniques
techniques for
for analysis.
analysis. Moreover,
Moreover, tests
tests of hypothesis
hypothesis were
were applied
applied and
and the
the research
research was
was
made
comprehensive. The
purpose
electricity and natural gas prices
made more
more
The 10.61
purpose was
was to
to determine
determine
Lisans
2 comprehensive.
31
1.81 electricity and natural gas prices
3
2.151
0.09
Lisans 3
25
10.88
1.30
Lisans 4
27
11.11
1.96
n
Sıra Ort
df
χ2
p
Keman
24
44.75
Flüt
18
48.22
Viyolonsel
10
52.65
Viyola
8
61.38
Gitar
8
76.88
8
15.34
0.05
Bağlama
13
40.62
Ud
14
66.46
Kanun
6
57.67
Şan
3
27.00
Değişkenler
9
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:14
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE isimli çalışmasında,
Tablo 5 incelendiğinde
öğrencilerin
konuşma
Çeçen Üniversitesi
Örneği)”
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
psikolojisi alt boyutundan aldıkları puan ortaladinleyicilerin ve öğretmenlerin alaycı davranışlaİNCELENMESİ
maları 10.67’dir. Bu değer öğrencilerin
konuşma
rı, bilgi ve özgüven eksikliği, yanlış veya eksik
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
bilgi verme korkusu, utangaç mizaç, topluluk
psikolojisi düzeylerinin orta derecedeGüven
olduğunu
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
karşısında konuşmaya alışkın olmama, Türkçeye
göstermektedir. Öğrencilerin konuşma
psikolojisi
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
hâkim olmama, kendini doğru ifade edememe
alt boyutuna yönelik konuşma kaygısı düzeyleri
: 2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK verilerive
kullanılarak
hazırlananendişesi
bu çalışma,
sanayi
anlaşılmama
gibi
sebeplerle üniverarasında cinsiyetÖzet
(p=.19),
yaş (p=.38),
sınıf (p=.09)
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
ve bireysel çalgı
(p=.05)Farklı
değişkenlerine
öğrencilerinin
çoğunun
topluluk karşısında
şeklindedir.
analiz teknikleri göre
kullanılaraksite
hazırlanan
çalışmada ANOVA
modeli
uygulanmıştır.
hipotez testleri
uygulanarakkonuşmayı
araştırma daha gerektiren
kapsamlı hale etkinliklerde
getirilmiştir.
istatistiksel olarak
anlamlıAyrıca
bir farkın
olmadığı
görev almak
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
görülmektedir. yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
istemediği
ulaşmıştır.
göre sonucuna
de sonuca gidilmiştir.
Elde Çevik (2011) “
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı
arttıkça,
elektrik
ve
doğalgaz
Müzik Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri”
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
SONUÇ VE TARTIŞMA
isimli
çalışmasında
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir. öğrencilerin iletişim beceri
Araştırmada, müzik
öğretmeni
adaylarının
konuşma
orta
derecededir.
Anahtar
Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim,düzeyleri
Sanayi, Konut,
Anova,
TUİK, Fiyat Çalışmanın sonucu
ile paralellik gösteren bu bulguya dayanarak
kaygısı, konuşmacı odaklı konuşma kaygısı ve
müzik öğretmeni adaylarının konuşma kaygısı
konuşma psikolojisi
düzeylerinin orta derecede,
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING
TO CONSUMPTION
TERMSbecerileri
OF INDUSTRY
AND
ve IN
iletişim
düzeylerinin
orta düzeyde
çevre odaklı konuşma
kaygısı düzeylerinin
yüksekRANGES
HOUSES
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Oysaki ileride birer
olduğu, 21 yaş ve üzerindeki öğrencilerin 20 yaş
Abstract:
In
this
study
prepared
by
using
data
of
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,
müzik
öğretmeni
olacak
adayların, öğrenciler
ve altındaki öğrencilere, Lisans 4 öğrencilerinin
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA
model was applied
to the study
prepared
with the use bulunmaları,
of different
ile iyi
bir iletişimde
öğrencileri
diğer sınıf öğrencilerine
göre konuşma
kaygısı
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
anlayabilmeleri
venatural
anlattıkları
düzeylerinin dahamade
düşük
konuşmacı
odaklı
moreolduğu,
comprehensive.
The purpose
was to determine
electricity and
gas priceskonuların iyi bir
şekilde karşı tarafa iletilebilmesi için konuşma
ve çevre odaklı konuşma kaygısı alt boyutları göz
kaygısı düzeylerinin düşük, iletişim becerilerinin
önünde bulundurulduğunda 21 yaş ve üzerindeise yüksek olması gerekmektedir.
ki öğrencilerin 20 yaş ve altındaki öğrencilere,
Lisans 4 öğrencilerinin diğer sınıf öğrencilerine
KAYNAKÇA
göre konuşma kaygısı düzeylerinin daha düşük
ARSLAN, A., (2012). Üniversite Öğrencilerinin
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
“Topluluk Karşısında Konuşma” İle İlgili
Katrancı (2014) “Öğretmen Adaylarının Konuşma
Çeşitli Görüşleri ( Ağrı İbrahim Çeçen
Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algıları” isimli
Üniversitesi Örneği). Turkish Studies, 7
çalışmasında, öğretmen adaylarının topluluk önünde
(3), 221-231
konuşma alt boyutundaki öz yeterlik algılarının
ÇEVİK, D., (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının
orta düzeyde olduğunu belirtmiştir. Arslan (2012)
İletişim Becerileri. Gazi Eğitim Fakültesi
“ Üniversite Öğrencilerinin “Topluluk Karşısında
Dergisi, 31(1), 1-13
Konuşma” İle İlgili Çeşitli Görüşleri ( Ağrı İbrahim
10
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of
Researches
on
Management
International
Refereed Journal
Journal
of Journal
Researches
on Economy
Economy
Management
International
Refereed
of Music
Researches
Ekim
// Kasım
// Aralık
2014
Sayı:
02
01
Kış
Ekim
Kasım
Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
Cilt:
01 Sonbahar
Sonbahar
Kış
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
October
December
2014
Issue:
Volume:
01
Winter
October // November
November- //March
December
2014
Issue: 02
0203
Volume:
01 Autumn
Autumn
Winter
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
Winter
Spring
ID:13
K:02
ID:13
K:02
ID:14
K:29
(Ekonomi)
&
(Economy)
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ
GÖRE
KATRANCI, M., ve MELANLIOĞLU,
D.,AÇISINDAN
(2013). TÜKETİM
KİNAY,ARALIKLARINA
İ., ve ÖZKAN,
E., (2014). Öğretmen
SANAYİ VE
VE KONUTLAR
KONUTLAR
AÇISINDAN
TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma
İNCELENMESİ Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği
İNCELENMESİ
Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik veMurat
Güvenirlik Hakan AÇIKGÖZ
(ÖAKKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve GüMurat KORKMAZ,
KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Çalışması. International Journal
of Social
venirlik Çalışması. Turkish Studies, 9 (5),
Güven
Güven Grup
Grup A.Ş.
A.Ş. Finans
Finans Yönetmeni
Yönetmeni
Science 6 (6), 651-665 11Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
1747-1760
Bölümü
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
KATRANCI, M., (2014). Öğretmen Adaylarının
SEVİM, O., (2012). Öğretmen Adaylarına Yönelik
Özet
Özet :: 2012-2014
2012-2014 Yılları
Yılları arasındaki
arasındaki TUİK
TUİK verileri
verileri kullanılarak
kullanılarak hazırlanan
hazırlanan bu
bu çalışma,
çalışma, sanayi
sanayi
Konuşma Becerisine
Yönelikdoğalgaz
Öz Yeterlik
Konuşma
Kaygısı
Ölçeği:
Bir Geçerlik ve
ve
ile
ve konutlarda
konutlarda kullanılan
kullanılan doğalgaz
ile elektrik
elektrik tüketiminin
tüketiminin istatistiksel
istatistiksel olarak
olarak analiz
analiz edilmesi
edilmesi
şeklindedir.
Farklı
analiz
teknikleri
kullanılarak
hazırlanan
çalışmada
ANOVA
modeli
şeklindedir.
Farklı analiz
teknikleri
kullanılarak hazırlanan
çalışmada
ANOVA International
modeli
Algıları. Bartın
Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi
Güvenirlik
Çalışması.
Periodical
uygulanmıştır.
uygulanmıştır. Ayrıca
Ayrıca hipotez
hipotez testleri
testleri uygulanarak
uygulanarak araştırma
araştırma daha
daha kapsamlı
kapsamlı hale
hale getirilmiştir.
getirilmiştir.
Dergisi, 3(2),
174-195
Sanayi
ve
doğalgaz
tespit
Thefiyatlarının
Languages,
Literature and History
Sanayi
ve konutlarda
konutlarda tüketim
tüketim aralıklarına
aralıklarına göre
göre elektrik
elektrik ve
veFor
doğalgaz
fiyatlarının
tespit edilmesi
edilmesi
yönünde
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
Elde
yönünde hareket
hareket edilmiş
edilmiş olup,
olup, yapılan
yapılan istatistik
istatistik bulgulara
bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
Elde927-937
of
Turkish
orelektrik
Turkic.
7:2,
edilen
bulgular
sonucunda;
sanayi
sektörü
için
tüketim
aralığı
arttıkça,
ve
doğalgaz
edilen
sonucunda; sanayi
sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
KATRANCI, M.,
vebulgular
KUŞDEMİR,
Y., (2015).
fiyatlarının
fiyatlarının genel
genel seviyesinde
seviyesinde düşüş
düşüş gözlendiği
gözlendiği sonucuna
sonucuna varılmaktadır.
varılmaktadır. Sonuç
Sonuç olarak
olarak tüketim
tüketim
Öğremen Adaylarının
Konuşma
Kaygılarının
UÇAN,
A.,gelmektedir.
(1997). Müzik Eğitimi Temel Kavaralığı
yükseldikçe,
fiyatlarda
meydana
aralığı Kw
Kw cinsinden
cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda da
da azalma
azalma
meydana
gelmektedir.
İncelenmesi:Anahtar
SözlüKelimeler
Anlatım:: Elektrik,
DersineDoğalgaz,
Yönelik
ramlar-İlkeler-Yaklaşımlar.
Ankara: Müzik
Tüketim,
Anahtar Kelimeler
Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi,
Sanayi, Konut,
Konut, Anova,
Anova, TUİK,
TUİK, Fiyat
Fiyat
Bir Uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya GöAnsiklopedisi Yayınları
kalp Eğitim Fakültesi
Dergisi, 24, 415-445
ECONOMETRIC
AND
GAS
ECONOMETRIC ANALYSIS
ANALYSIS OF
OF ELECTRICITY
ELECTRICITY
AND NATURAL
NATURAL
GAS PRICES
PRICES
YAMAN,
H.,
ve
SOFU,
M., (2013). Öğretmen
ACCORDING TO
TO CONSUMPTION
CONSUMPTION RANGES
RANGES IN
IN TERMS
TERMS OF
OF INDUSTRY
INDUSTRY AND
AND
ACCORDING
HOUSES
Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeğinin
HOUSES
Geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar
Abstract:
Abstract: In
In this
this study
study prepared
prepared by
by using
using data
data of
of TSI
TSI belonging
belonging to
to the
the years
years of
of 2012-2014,
2012-2014,
the
industry
houses
is
17:3,
41-
50
the consumption
consumption of
of electricity
electricity and
and natural
natural gas
gas used
used in
inDergisi,
industry and
and
houses
is statistically
statistically
analyzed.
analyzed. ANOVA
ANOVA model
model was
was applied
applied
techniques
techniques for
for analysis.
analysis. Moreover,
Moreover, tests
tests
made more
more comprehensive.
comprehensive. The
made
The purpose
purpose
to
to the
the study
study prepared
prepared with
with the
the use
use of
of different
different
of
of hypothesis
hypothesis were
were applied
applied and
and the
the research
research was
was
was to
was
to determine
determine electricity
electricity and
and natural
natural gas
gas prices
prices
11
ACED
N.E.Ü. A.K.E.F. G.S.E.B. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR
ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN BİREYSEL
ÇALGI (KLASİK GİTAR) DERSİ BAŞARILARINA ETKİSİ(1)
RELATIONS BETWEEN LEVELS OF N.E.U. A.K.E.F. DEPARTMENT
OF MUSIC EDUCATION STUDENS EMOTIONAL INTELLIGENCE
WITH INDIVIDUAL INSTRUMENTS (CLASSICAL GUITAR) COURSE
ACHIEVEMENT
Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konya / Türkiye
Öz: Çalışmanın amacı, bireysel çalgısı klasik gitar olan öğrencilerin,
duygusal zeka düzeyleri ile bireysel çalgı (klasik gitar) dersindeki
başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam
eden N.E.Ü. A.K.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Eğitimi A.B.Dalı’nda, bireysel çalgısı klasik gitar olan 21 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Schutte,
Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim tarafından
geliştirilen ve Austin, Saklofske, Huang ve McKenney tarafından 41
madde olarak yeniden düzenlenen Türkçeye uyarlanması Tatar, Tok
ve Saltukoğlu tarafından yapılan “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri
ile bireysel çalgı dersi başarı puanları karşılaştırılmış, elde edilen
bulgular tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Çalışmanın
sonucunda, cinsiyet ve sınıf değişkenleri ile “Duygusal Zeka” ve
alt boyutları olan “İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi” , “Duyguların Değerlendirilmesi” ve “Duyguların Kullanımı” düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı, “Duygusal
Zeka” ve alt boyutları olan “İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi”, “Duyguların Değerlendirilmesi” ve “Duyguların Kullanımı”
düzeylerinin “yüksek” olduğu, “Duygusal Zeka”, “İyimserlik/
Ruh Halinin Düzenlenmesi” ve “Duyguların Değerlendirilmesi”
alt boyutları düzeylerinin yükseldikçe bireysel çalgı (klasik gitar)
başarı puanlarının yükseldiği ve “Duyguların Kullanımı” düzeyleri
ile bireysel çalgı (klasik gitar) başarı puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract: The aim of the study is to invastigate the relationship
between emotional intelligence levels and achievements of classical
guitar studendts in classical guitar lesson. The sample group of
the research comprises of 21 classical guitar students of the Department of Music Education in N.E.U. A.K.E.F. In the research,
“Schutee Emotional Intelligence Scale”, of which developoed by
Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden and Dornheim,
as revised 41 -item by Austin, Saklofske, Huang and McKenney,
Turkish adaptation and validity and reliability studies were conducted by Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011), has been used. In the
research, students’ emotional intelligence levels were compared
with individual instrument course scores and the findings were
interpreted presented in tables. In the result of this study, there is
no statistically significant difference between students emotional
Intelligence and sub-dimensions with gender and class variables.
Students emotional intelligence and sub-dimensions levels are high.
Another result obtained in this study, students classical guitar scores
are rising when the students “Emotional Intelligence,” “Optimism
/ Mental Editing Carpet” and “Evaluation of Emotions” level rises
and there is no statistically significant difference between students
“Use of Emotions” levels between with classical guitar score.
Key Words: Classical Guitar, Emotional Intelligence, Individual
Instrument
Anahtar Kelimeler: Klasik Gitar, Duygusal Zeka, Bireysel Çalgı
Doi: 10.17370/UHMAD.2015310333
(1) Sorumlu Yazar: Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Konya / Türkiye [email protected] Geliş Tarihi / Received: 17.03.2015 Kabul Tarihi/ Accepted:
10.04.2015 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması /
Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Yok - None Ethics Committee
12
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:16
K:29
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
GİRİŞ
stratejik ARALIKLARINA
ve teknik atılımlar
yapabilme, yaratıcılık,
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM
GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
yenilikçilik, belirsizlik ve karmaşa ile başa çıkma
İNCELENMESİ
“Duygusal Zeka” adlı kitabın-
Goleman (1996)
kapasitesi…” gibi duygusal zeka becerilerine de
KORKMAZ,
da iki tür zihnimiz olduğundan sözMurat
etmiştir.
Bu Hakan AÇIKGÖZ
sahip olmak gerekmektedir (Bircan ve Bacanlı,
Güven
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
zihinlerden biri akılcı zihin, ikincisi ise
duygusal
2005: 63).Bölümü
7 Aralık
Üniversitesi,
zihindir. Birbirinden tamamen1Kilis
farklı
bu iki
kav- Elektrik-Enerji
rama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için Duygusal zekası gelişmiş bir kişi “bir şeyi yapabilme
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
etkileşim halindedirler.
Akılcı
zihin,
çoğunlukla
ve konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin
istatistiksel olarakve
analiz
inancı geliştirebilir
aynıedilmesi
zamanda duygularını
şeklindedir.
Farklı
analiz
teknikleri
kullanılarak
hazırlanan
çalışmada
ANOVA
modeli
farkında olduğumuz bir kavrama tarzıdır; bilinyetisini
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakkontrol
araştırma etme
daha kapsamlı
halekullanarak
getirilmiştir. kaygıyı, endişe
cimize daha yakındır,
yanı
Sanayi ve düşüncelidir.
konutlarda tüketimBunun
aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
gibi olumsuz
en Elde
aza indirgeyip yükyönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de duygularını
sonuca gidilmiştir.
sıra fevri ve güçlü,
bazen
de
mantıksız
olan
bir
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı arttıkça,
elektrik ve
doğalgaz
sek kalitede
bir yaşam
sürdürebilir
( Dutoğlu ve
genel seviyesinde
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
kavrama sistemifiyatlarının
daha vardır
ki bu dadüşüş
duygusal
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
Tuncel,
2008:
15). Duygusal zekanın öğrenilmiş
zihindir (Tuğrul, 1999: 12).
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,alışkanlıklar
Sanayi, Konut, temeline
Anova, TUİK,
Fiyat
dayandığı
görüsü, uzmanları,
Duygular her insanda vardır. Duygusal zeka; bu alandaki kapasitenin geliştirilmesinde eğitimin
kendimizin ve başkalarının
duygularını
rolüneAND
ve NATURAL
önemine GAS
yöneltmiştir.
Eğitimin işlevi;
ECONOMETRIC
ANALYSIS tanıma
OF ELECTRICITY
PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
ve değerlendirmenin yanı sıra duygulara ilişkin
bireyin kendine özgü zeka profilini, toplum
HOUSES
bilgileri ve duyguların enerjisini günlük yaşamımı- içinde gelişmesini sağlayacak görev ve alanlarda
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
za ve işimize etkin
bir biçimde yansıtarak onlara ustalaşmak
the consumption of electricity and natural gas used
in industry için
and houses
is statisticallyyardim etmektir.
kullanmasına
analyzed.
ANOVA
model
was
applied
to
the
study
prepared
with
the
use
of different
uygun tepkiler vermemizi
sağlar. Buna göre; eğer
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
werepek
applied
the research was
Günlük
çokand
performansta
farklı zeka alanları
comprehensive.
The purpose
was to determine electricity and natural gas prices
birey iş, eğitimmade
ya more
da özel
yaşamında
istediği
uyum içinde çalışır, birbirini etkiler. Bu nedenle
sonuçlara ulaşmak için duygularını istediği yönde
eğitimde zekanın belli bir yönünü değil, farklı
akıllıca kullanabiliyor ve istediği sonuçları elde
alanlarını birlikte geliştirmek amaçlanmalıdır
edebiliyorsa “duygusal zeki” olarak nitelenebilir
(Yeşilyaprak, 2001: 142).
(Yeşilyaprak, 2001: 140).
Öğretmenler, derslerini planlarken duygusal zeka
Yaşadığımız yüzyılda, bilim, teknoloji, ekonomi
gibi alanlarındaki hızlı gelişme ve değişmelerin
günlük yaşama yansımaları, bir yandan sosyal
yaşamı ve iş yaşamını kolaylaştırırken, diğer
yandan bireyleri bir çok sorunla karşı karşıya
getirmektedir. Modern çağın stresiyle baş edebilmek, başarılı ve mutlu olabilmek için, bilişsel
zeka (IQ)’nun yanı sıra, “kendini tanıma, karar
verebilme, iyi iletişim kurabilme, sorun çözebilme,
kapsamına giren öz bilinç, duyguları yönetme,
motivasyon, empati ve sosyal ilişkileri geliştirme
açısından neler yapabileceğini, duygusal zekayı
öğretime nasıl katabileceğini düşünmeli, bu konuda kendine sorular yöneltmelidir. Gerekirse
meslektaşlarından, okul rehberlik uzmanından
hatta öğrencilerinden fikir almalı, inceleme ve
araştırmalar yapmalıdır (Yeşilyaprak, 2001: 145).
13
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:16
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA GÖRE
Bireylerin hayatla SANAYİ
etkileşimlerini
yönlendiren
olarak kazanılmasından
oluşan uzun bir eğitim
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
bir faktör olarak duygusal zekâ, tıpkı zekâ İNCELENMESİ
gibi
sürecidir (Çoban, 2011: 116).
ölçmesi ve değerlendirmesi gereken
birKORKMAZ,
değiş- Hakan AÇIKGÖZ
Murat
Uzun süre sadece özel dersler şeklinde devam eden
kendir. Yapılacak duygusal zekâ ölçümlerinden
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
gitar eğitimi daha sonra yavaş yavaş okullara da
1
elde edilecek bulgular bireylerin
mü- Elektrik-Enerji Bölümü
Kilis 7hayatla
Aralık Üniversitesi,
girmeye başlamış, önce konservatuarlarda, daha
cadelelerinden onları daha donanımlı kılmaya
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verilerisonra
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma, sanayi
da eğitim
fakültelerinin
müzik eğitimi böyönelik eğitim çalışmalarında
bir rehber olacaktır
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
gitar dersleri
başlanmıştır.
şeklindedir.
hazırlanan çalışmada
ANOVAverilmeye
modeli
(Mumcuoğlu, 2002:
9). Farklı analiz teknikleri kullanılaraklümlerinde
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Müzik eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Literatürde, duygusal
zeka
ve
eğitim
konusunda
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de
sonuca gidilmiştir.
EldeErol Küyel taraklasik gitar
eğitimine
ilk olarak
edilendışında
bulgular sonucunda;
aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
yurt içinde ve yurt
yapılmış sanayi
olan sektörü
çeşitliiçin tüketim
fındanvarılmaktadır.
1973–1974
öğretim
yılında “Okul Çalgı
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
Sonuç
olarak tüketim
araştırmalar bulunmaktadır
(Atay,yükseldikçe,
2002; Boyatzis,
aralığı Kw cinsinden
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Kümeleri Dersi” adı altında Gazi Eğitim EnstiStubbs ve Taylor,
2002;
Zee, Thijs
veDoğalgaz,
Schakel,
Anahtar
Kelimeler
: Elektrik,
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
tüsünde başlanmıştır. Bunu, bireysel çalgı dersi
2002; Barchard, 2003; Petrides, Fredericson ve
olarak 1977–1978 öğretim yılında “Mimar Sinan
Furnham, 2004; Parker,
Summerfeldt,
Hogan
ve
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY
AND NATURAL GAS PRICES
Üniversitesi
Devlet Konservatuarı”, 1983 yılında
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Majeski, 2004; Freshwater
ve Stickley, 2004;
HOUSES
“Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Dutoğlu ve Tuncel, 2008; Öztürk ve Deniz,
Eğitimi
1985 yılında “Gazi
In this study prepared by using data ofMüzik
TSI belonging
to the Bölümü”,
years of 2012-2014,
2008; Kabakçı Abstract:
ve consumption
Korkut,
2008;
Karahan
ve gas used
the
of
electricity
and natural
in industry and houses is statistically
Eğitim
analyzed. ANOVA model was applied to the Üniversitesi
study prepared Gazi
with the
use ofFakültesi
different Müzik Eğitimi
Yalçın, 2009; Otacıoğlu,
2009; Babaoğlan, 2010;
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
Bölümü”,
1986andyılında
“İstanbul
Üniversitesi
moreKarabulutlu,
comprehensive. The
purposeve
was to determine
electricity
natural gas
prices
İkiz ve Görmez,made
2010;
Yılmaz
Devlet Konservatuarı ve Hacettepe Üniversitesi
Yurttaş, 2011; Önen, 2012; Sevindik, Uncu ve
Devlet Konservatuarı” (yarı zamanlı) izlemiştir.
Dağ, 2012). Çalışmalardan çıkarılan ortak sonuç,
Daha sonraki yıllarda eğitim fakültelerinin bazı
duygusal zekanın başarıya olumlu yönde katkısı
müzik eğitimi bölümlerinde de klasik gitar dersi
olduğu yönündedir.
okutulmaya başlanmıştır (Tarman, 1996: 4).
Müzik öğretmeni, örgün müzik eğitimi sürecinin
Araştırmada, bireysel çalgısı klasik gitar olan
temel bir öğesi olarak, öğrencide, müzik eğitiöğrencilerin, duygusal zeka düzeyleri ile bireysel
minin hedefleri doğrultusunda belirli davranış
çalgı (klasik gitar) dersindeki başarıları arasındaki
değişiklikleri oluşturmakla görevlidir ve bu göreilişki incelenmiştir. Bu doğrultuda şu sorulara
vinin üstesinden gelebilmesi için belli niteliklere
cevaplar aranmıştır:
sahip olmak zorundadır (Uçan, 1997: 177). Bu
niteliklerden birisi de çalgı çalabilme becerileridir. Çalgı eğitimi, bir çalgıyı çalma becerisini
gösterebilmek için birtakım becerilerin sistematik
Bireysel çalgısı klasik gitar olan öğrencilerin;
1. Duygusal zeka düzeyleri nedir?
14
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:16
K:29
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
A.K.E.F.ARALIKLARINA
Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Müzik
2. Cinsiyet ve sınıfSANAYİ
değişkenleri
ile “Duygusal
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
Eğitimi A.B.Dalı’nda, bireysel çalgısı klasik gitar
Zeka” ve alt boyutları olan “İyimserlik/Ruh Halinin
İNCELENMESİ
olan 21 öğrenci oluşturmaktadır.
Düzenlenmesi” , “Duyguların Değerlendirilmesi”
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
ve “Duyguların Kullanımı” düzeyleri arasında
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
VERİ
TOPLAMA ARACI
istatistiksel olarak anlamlı bir 1fark var mıdır?
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve
3. Duygusal zeka düzeyleri ile bireysel çalgı (klasik
(1998) tarafından
geliştirilen ve Austin,
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileriDornheim
kullanılarak hazırlanan
bu çalışma, sanayi
gitar) dersi başarı
puanları arasında istatistiksel
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
Saklofske, Huang ve McKenney (2004) tarafından
şeklindedir.
Farklı
analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
olarak anlamlı bir
fark var
mıdır?
madde
düzenlenen Schutte
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak41
araştırma
daha olarak
kapsamlı yeniden
hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Duygusal Zeka Ölçeğinin Turkce’ye uyarlanması
4. Bireysel çalgıyönünde
(klasikhareket
gitar)edilmiş
başarı
puanları ile
olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
bulgular
sonucunda; sanayi
elektrik ve tarafından
doğalgaz
Tatar,aralığı
Tokarttıkça,
ve Saltukoğlu
2011 yılında
“İyimserlik/Ruhedilen
Halinin
Düzenlenmesi”
altsektörü
boyutiçin tüketim
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
yapılmıştır.
Ölçek, 41 maddelik formda “İyimdüzeyleri arasında
istatistiksel
anlamlı
birda azalma
aralığı
Kw cinsindenolarak
yükseldikçe,
fiyatlarda
meydana gelmektedir.
Halinin Düzenlenmesi”, “Duyguların
fark var mıdır? Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,serlik/Ruh
Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Kullanımı” ve “Duyguların Değerlendirilmesi”
5. Bireysel çalgı (klasik gitar) başarı puanları
olarak üç faktörlü bir yapı ile tanımlanmıştır. Bu
ANALYSIS
ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
İle “Duyguların ECONOMETRIC
Değerlendirilmesi”
alt OF
boyut
üç IN
faktörün
katsayıları
sırasıyla 75, 39
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
TERMS iç
OFtutarlık
INDUSTRY
AND
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
HOUSES
ve 76 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bütünü için
fark var mıdır?
ikiofyarım
test güvenirlikleri,
Abstract: In this study prepared by using data ofCronbach-Alpha
TSI belonging to the years
2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
birinci
ve ikinci
için
sırasıyla. 69 ve 71
6. Bireysel çalgı
(klasik
gitar)model
başarı
analyzed.
ANOVA
was puanları
applied to the study
prepared
with theyarı
use of
different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
olarak elde edilmiştir. Aynı şekilde “Duyguların
İle “Duygularınmade
Kullanımı”
alt boyut düzeyleri
more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Kullanımı” faktörünün birinci ve ikinci yarı için
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var
Cronbach-Alpha iç tutarlık katsayıları. 15 ve 17
mıdır?
“Duyguların Değerlendirilmesi” faktörünün birinci
YÖNTEM
ve ikinci yarı için Cronbach- Alpha iç tutarlık
katsayıları 66 ve 54 olarak bulunmuştur. Ölçek
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Müzik
“Beşli Likert Tipi” bir ölçektir. Olumlu ifadeli
eğitimi anabilim dalı klasik gitar öğrencilerinin
maddeler “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneğinden
duygusal zeka düzeyleri ile cinsiyet, sınıf ve
başlayarak 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde puanlanırken,
yaş değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
olumsuz ifadeli maddeler ters yönde işleyecek
amaçlandığından araştırmada ilişkisel tarama
şekilde 1, 2, 3, 4, 5 olarak puanlanmıştır. Ölçeğin
modeli kullanılmıştır.
tamamından en az 41 en fazla 205, “İyimserlik/
ÇALIŞMA GRUBU
Ruh Halinin Düzenlenmesi” alt boyutundan en
az 21 en fazla 105, “Duyguların DeğerlendiAraştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim
rilmesi alt boyutundan en az 13 en fazla 65 ve
öğretim yılında öğrenimlerine devam eden N.E.Ü.
15
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:16
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
KONUTLAR AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE
“Duyguların Kullanımı”
altVEboyutundan
en az 7 TÜKETİM
durumlarda
t testi ve varyans
analizi yapılmış,
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
normal olmadığı durumlarda varyans analizi
en fazla 35 puan alınmaktadır.
İNCELENMESİ
yerine
Kruskal Wallis H, bağımsız gruplar t testi
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
yerine
de Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
1
Verilerin analizinde yüzde, frekans,
aritmetik
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
BULGULAR ve YORUM
ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi
Özet : 2012-2014
Yılları arasındaki TUİK
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
sanayiklasik gitar olan
bölümde
bireysel
çalgısı
ve tek yönlü varyans
analizi kullanılmıştır.
Var-verileriBu
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
öğretmeni
adaylarının
yans analizi sonucunda
farklılığın
çıktığı
şeklindedir.anlamlı
Farklı analiz
teknikleri
kullanılarakmüzik
hazırlanan
çalışmada ANOVA
modeli duygusal zeka
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez kaynağını
testleri uygulanarakdüzeyleri
araştırma daha
hale çalgı
getirilmiştir.
durumlarda gruplar
arasında
farkın
ilekapsamlı
bireysel
(klasik gitar) başarı
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
belirlemek için Tukey
T testi
puanlarıgöre
arasındaki
ilişkiyi Elde
gösteren bulgulara
yönünde testi
hareketkullanılmıştır.
edilmiş olup, yapılan
istatistik bulgulara
de sonuca gidilmiştir.
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
ve varyans analizi
için dağılımın normal olup
yer verilmiştir.
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw
cinsinden yükseldikçe,
olmadığına bakılmış,
dağılımın
normal fiyatlarda
olduğu da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Tablo 1. Kişisel Bilgilere Ait Yüzde ve Frekans Tablosu (Değişkenler)
Cinsiyet
F
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL
GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Kadın
4
HOUSES
Erkek
17
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Toplamof electricity and natural gas used in industry21and houses is statistically
the consumption
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
1. Sınıf tests of hypothesis were applied
5 and the research was
techniques for analysis. Moreover,
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Sınıf
19
81
100
23.8
2. Sınıf
5
23.8
3. Sınıf
4
19
4. Sınıf
7
33.3
21
100
DD
2
9,5
DC
2
9,5
CC
4
19,0
CB
2
9,5
BB
3
14,3
BA
2
9,5
AA
6
28,6
21
100
Toplam
Klasik Gitar Dersi
Başarı Puanı
%
Toplam
16
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:16
K:29
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 1 incelendiğinde
araştırmaya
katılan öğrencigörülmektedir.
Öğrencilerin
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE %9.5’inin klasik
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
gitar dersi başarı notu “DD”, %9.5’inin “DC”,
lerin %19’unun kadın, %81’inin erkek, %23.8’inin
İNCELENMESİ
%19’unun “CC”, %9.5’inin “CB”, %14.3’ünün
1. sınıf, %23.8’inin 2. sınıf, %19’unun 3. sınıf
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
ve %33.3 ünün de 4. sınıf öğrencileri olduğu
“BB”, %9.5’inin “BA” ve %28.6’sının “AA” dır.
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis
7 Aralık Üniversitesi,
Elektrik-Enerji
Bölümü
Tablo 2. Duygusal Zeka ve Alt
Boyutlarına
İlişkin
Ortalama
ve Standart Sapma Sonuçları
n
ort
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan
bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Duygusal Zeka Düzeyi
21
143.85
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
İyimserlik/Ruhuygulanmıştır.
Halinin Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
74.33
Sanayi ve konutlarda tüketim 21
aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının tespit edilmesi
Düzenlenmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Duyguların
45.52 Sonuç olarak tüketim
fiyatlarının genel seviyesinde 21
düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır.
Değerlendirilmesi
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Duyguların Kullanımı
21
ss
15.24
8.38
6.57
24.00
2.16
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Tablo 2 incelendiğinde klasik gitar öğrencilerinin
Kullanımı” alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları
OF ELECTRICITY
ANDbulunmuştur.
NATURAL GAS Elde
PRICES
“Duygusal Zeka”ECONOMETRIC
düzeyi puan ANALYSIS
ortalamalarının
“24.00”
edilen verilere göre
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
“143.85” olduğu görülmektedir. Öğrencilerin
öğrencilerin “Duygusal Zeka”, “İyimserlik/Ruh
HOUSES
“İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi” alt
Halinin Düzenlenmesi”, “Duyguların DeğerlendiAbstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
boyutuna ilişkin
puan ortalamaları
rilmesi”
ve “Duyguların
Kullanımı” düzeylerinin
the consumption
of electricity “74.33”,
and natural gas used
in industry
and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
“Duyguların Değerlendirilmesi”
alt boyutuna
“yüksek” olduğu söylenebilir.
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made
more
comprehensive.
The
purpose
was
to
determine
electricity and natural gas prices
ilişkin puan ortalamaları “45.52” ve “Duyguların
Tablo 3. Klasik Gitar Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerine Göre “Duygusal
Zeka” Düzeylerine İlişkin Mann Whitney U testi ile Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Değişkenler
Cinsiyet
n
Sıra ort.
Sıra top.
Erkek
17
11.47
195.00
Kız
4
9.00
36.00
n
Ort.
ss
Lisans 1
5
141.00
17.56
Lisans 2
5
149.00
15.16
Lisans 3
4
144.00
12.03
Lisans 4
7
142.00
17.60
Değişkenler
Sınıf
17
u
p
26.00
.47
df
f
p
Tukey
3
.252
.85
_
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:16
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
GÖRE anlamlı bir farkın
Tablo 3 incelendiğinde,
öğrencilerin
cinsiyet
ve TÜKETİM
arasındaARALIKLARINA
istatistiksel olarak
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
olmadığı görülmektedir.
sınıf değişkenlerine göre duygusal zeka düzeyleri
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Tablo 4. Klasik Gitar Öğrencilerinin Bireysel Çalgı (Klasik Gitar) Başarı Puanları İle DuyGrup A.Ş. Finans Yönetmeni
gusal Zeka Düzeylerine Güven
İlişkin
Tek Yönlü Varyans Analizi Testi Sonuçları
1
Değişkenler
n
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Ort
ss
df
f
p
Tukey
Özet
DD : 2012-2014
2 Yılları arasındaki
125.00 TUİK verileri
1.41 kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir.
Farklı
teknikleri kullanılarak
DC
2 analiz 124.50
.70 hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
CC ve konutlarda
4 tüketim130.25
6.55
Sanayi
aralıklarına göre
elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
CB
2
144.00
4.24
6
31.052
.00
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının
genel3seviyesinde
düşüş gözlendiği
sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
BB
144.00
1.00
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Başarı
Puanları
BA
2
159.00
2.82
AA
6
160.50
5.75
1-4,5,6,7
2-4,5,6,7
3-5,6,7
4-7
5-7
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC
ANALYSIS
ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES
Tablo 4 incelendiğinde
klasik gitar
dersiOFnotu
istatistiksel
olarak anlamlı
bir fark vardır. Tablo
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
DD ve DC olan öğrenciler ile CB, BB, BA ve
4’e göre öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri
HOUSES
yükseldikçe klasik gitar dersindeki başarı notları
AA olan, CC olan öğrenciler ile BB, BA ve AA
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
da yükselmektedir.
olan, CB ve BBtheolan
öğrenciler
ile de and
AAnatural
olan gas used
consumption
of electricity
in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
öğrencilerin duygusal
zeka düzeyleri arasında
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Tablo 5. Klasik Gitar Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerine Göre “İyimserlik/
Ruh Halinin Düzenlenmesi” Alt Boyutu Düzeylerine İlişkin Bağımsız Gruplar t testi ile Tek
Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Levene
Değişkenler
Cinsiyet
n
Ort
ss
Erkek
17
75.23
9.07
Kadın
4
70.00
2.08
n
Ort
ss
Lisans 1
5
76.40
2.40
Lisans 2
5
76.60
2.60
Lisans 3
4
73.00
1.50
Lisans 4
7
72.00
2.11
Değişkenler
Sınıf
18
f
p
t
df
p
9.56
.00
1.94
18.91
.06
df
f
p
Tukey
3
.39
.75
_
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:16
K:29
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
lenmesi ARALIKLARINA
alt boyutu düzeyleri
Tablo 5’e göre, öğrencilerin
cinsiyet ve
sınıf TÜKETİM
SANAYİ VE KONUTLAR
AÇISINDAN
GÖRE arasında istatistiksel
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
değişkenlerine göre iyimserlik/ruh halinin düzenolarak anlamlı bir fark yoktur.
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ,
Hakan
AÇIKGÖZ
Tablo 6. Klasik Gitar Öğrencilerinin
Bireysel
Çalgı
(Klasik Gitar) Başarı Puanları İle
Güven GrupAlt
A.Ş.Boyutu
Finans Yönetmeni
“İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi”
Düzeylerine İlişkin Tek Yönlü Varyans
1
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi,
Analizi
TestiElektrik-Enerji
Sonuçları Bölümü
Değişkenler
Ort TUİK verileri
ss kullanılarak
df hazırlanan
f bu çalışma,
p sanayi
Özet : 2012-2014nYılları arasındaki
Tukey
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
DD
2
65.50
.70
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca
testleri uygulanarak
DC
2 hipotez 64.50
.70 araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
CC hareket 4edilmiş olup,67.50
2.64bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
yönünde
yapılan istatistik
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
CB
2
72.50
3.53
6
18.72
.00
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı
fiyatlarda da
azalma meydana gelmektedir.
BB Kw cinsinden
3 yükseldikçe,
72.33
1.15
Başarı
Puanları
1-7,8
2-7,8
3-7,8
4-8
Anahtar
Doğalgaz, Tüketim,
BA Kelimeler
2 : Elektrik,82.50
3.53 Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
AA
6
84.00
5-8
4.60
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING
CONSUMPTION
IN TERMS
OF INDUSTRY
AND Tablo 6’ya göre
olarak
anlamlı
bir fark vardır.
Tablo 6 incelendiğinde
klasikTOgitar
dersi notuRANGES
HOUSES
DD, DC ve CC olan öğrenciler ile BA ve AA
öğrencilerin “İyimserli/Ruh Halinin DüzenlenIn this study ile
prepared
by using
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,
alt boyutu
düzeyleri
yükseldikçe klasik
olan, CB ve BBAbstract:
olan öğrenciler
de AA
olandata ofmesi”
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA
model was
applied to the study
with başarı
the use notları
of different
öğrencilerin “İyimserli/Ruh
Halinin
Düzenlengitar prepared
dersindeki
da yükselmektedir.
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
mesi” alt boyutumade
düzeyleri
arasında The
istatistiksel
more comprehensive.
purpose was to determine electricity and natural gas prices
Tablo 7. Klasik Gitar Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerine Göre “Duyguların
Değerlendirilmesi” Alt Boyutu Düzeylerine İlişkin Bağımsız Gruplar t testi ile Tek Yönlü
Varyans Analizi Sonuçları
Levene
Değişkenler
Cinsiyet
n
Ort
ss
Erkek
17
45.47
7.19
Kadın
4
45.75
3.50
n
Ort
ss
Lisans 1
5
41.60
6.10
Lisans 2
5
47.60
6.10
Lisans 3
4
47.50
5.50
Lisans 4
7
45.70
7.76
Değişkenler
Sınıf
19
f
p
t
df
p
3.07
.09
-.07
19
.94
df
f
p
Tukey
3
.86
.86
_
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:16
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖREarasında istatistiksel
Tablo 7 incelendiğinde,
öğrencilerin
cinsiyet
ve TÜKETİM
rilmesi alt
boyutu düzeyleri
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
sınıf değişkenlerine göre duyguların değerlendiolarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir.
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Tablo 8. Klasik Gitar Öğrencilerinin Bireysel Çalgı (Klasik Gitar) Başarı Puanları İle “DuyGüven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
guların Değerlendirilmesi” Alt Boyutu
Düzeylerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Testi
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Sonuçları
Özet : 2012-2014nYılları arasındaki
Değişkenler
Ort TUİK verileri
ss kullanılarak
df hazırlananfbu çalışma,psanayi
Tukey
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
DD
2 analiz teknikleri
37.50 kullanılarak
.70hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
şeklindedir.
Farklı
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
DC ve konutlarda
2 tüketim aralıklarına
38.50 göre elektrik
2.12 ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Sanayi
yönünde
yapılan istatistik
bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
CC hareket 4edilmiş olup,39.75
4.34
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının
genel 2
seviyesinde düşüş
varılmaktadır.
Sonuç olarak .00
tüketim
CB
47.00gözlendiği sonucuna
.00
6
5.86
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Başarı
Puanları
BB
3
47.66
2.08
BA
2
51.00
4.24
AA
6
51.00
4.60
1-7
2-7
3-7
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Tablo 8 incelendiğinde klasik gitar dersi notu DD,
fark vardır. Tablo 8’e göre öğrencilerin
HOUSES
“Duyguların Değerlendirilmesi” alt boyutu düzeyleri
DC ve CC olan öğrenciler AA olan öğrencilerin
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
yükseldikçe
klasik
gitar
dersindeki başarı notları
“Duyguların Değerlendirilmesi”
alt boyutu
dü- gas used
the consumption of electricity
and natural
in industry and
houses
is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
zeyleri arasındatechniques
istatistiksel
olarak anlamlı bir
da yükselmektedir.
for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Tablo 9. Klasik Gitar Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerine Göre “Duyguların
Kullanımı” Alt Boyutu Düzeylerine İlişkin Bağımsız Gruplar t testi ile Tek Yönlü Varyans
Analizi Sonuçları
Levene
Değişkenler
Cinsiyet
n
Ort
ss
Erkek
17
24.23
2.22
Kadın
4
23.00
1.82
n
Ort
ss
Lisans 1
5
23.00
1.58
Lisans 2
5
24.80
1.78
Lisans 3
4
23.75
2.75
Lisans 4
7
24.28
2.56
Değişkenler
Sınıf
20
f
p
t
df
p
1.182
.67
1.02
19
.31
df
f
p
Tukey
3
.60
.62
_
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:16
K:29
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Tablo 9 incelendiğinde,
öğrencilerin
cinsiyet
ve TÜKETİM
alt boyutu
düzeyleri arasında
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE istatistiksel olarak
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
sınıf değişkenlerine göre duyguların kullanımı
anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir.
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ,
Hakan
AÇIKGÖZ
Tablo 10. Klasik Gitar Öğrencilerinin
Bireysel
Çalgı
(Klasik Gitar) Başarı Puanları İle
Güven
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
“Duyguların Kullanımı” Alt Boyutu
Düzeylerine
İlişkin
Tek Yönlü Varyans Analizi Testi So1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
Elektrik-Enerji Bölümü
nuçları
Değişkenler
n Yılları arasındaki
Ort
ss
df hazırlanan
f bu çalışma,
p sanayi
Özet : 2012-2014
TUİK verileri
kullanılarak
Başarı
Notları
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
DD
2
22.00
1.41
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. 2
Ayrıca hipotez
testleri uygulanarak
DC
21.50
.70 araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
CC
4 edilmiş olup,
23.00
1.82bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
yönünde hareket
yapılan istatistik
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
CB
2
24.50
.70
6
1.96
.13
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden
yükseldikçe,
azalma meydana gelmektedir.
BB
3
24.00fiyatlarda da
2.64
Tukey
-
Anahtar Kelimeler
Doğalgaz, Tüketim,
BA
2 : Elektrik,
25.50
2.12 Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
AA
6
25.50
1.97
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING
TO CONSUMPTION
IN TERMSZeka”,
OF INDUSTRY
AND
Tablo 10 incelendiğinde,
öğrencilerin
klasik gi-RANGES
“Duygusal
“İyimserlik/Ruh
Halinin DüHOUSES
tar ders notları ile “Duyguların Kullanımı” alt
zenlenmesi” ve “Duyguların Değerlendirilmesi”
Abstract:
In this
study prepared
by using data ofalt
TSIboyutları
belonging to düzeylerinin
the years of 2012-2014,
yükseldikçe bireysel
boyutu düzeyleri
arasında
istatistiksel
olarak
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed.
ANOVA
model was applied to the study
the başarı
use of puanlarının
different
çalgıprepared
(klasikwith
gitar)
yükseldiği,
anlamlı bir farkın
olmadığı
görülmektedir.
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
SONUÇ ve TARTIŞMA
“Duyguların Kullanımı” düzeyleri ile bireysel
çalgı (klasik gitar) başarı puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada, bireysel çalgısı klasik gitar olan
öğrencilerin;
Cinsiyet ve sınıf değişkenleri ile “Duygusal Zeka”
ve alt boyutları olan “İyimserlik/Ruh Halinin
Düzenlenmesi” , “Duyguların Değerlendirilmesi”
ve “Duyguların Kullanımı” düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı,
Bu sonuçlara göre öğrencilerin duygusal zeka
düzeylerinin bireysel çalgı (klasik gitar) başarılarını etkilediği görülmektedir.
Dutoğlu ve Tuncel (2008) “Aday Öğretmenlerin
Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Duygusal Zeka
Düzeyleri Arasındaki İlişki” isimli çalışmalarında,
aday öğretmenlerin duygusal zeka düzeylerinin
yüksek olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Avşar ve
Kaşıkçı ( 2010), hemşirelik yüksekokulu öğrencileri
“Duygusal Zeka” ve alt boyutları olan “İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi”, “Duyguların
Değerlendirilmesi” ve “Duyguların Kullanımı”
düzeylerinin “yüksek” olduğu,
21
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:16
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VE
ARALIKLARINA
GÖRE
üzerinde gerçekleştirdikleri
birKONUTLAR
çalışmada,AÇISINDAN
duygu- TÜKETİM
test sonuçlarına
göre, istatistiksel
açıdan anlamlı
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
sal zeka boyutlarında ikinci sınıf ortalamalarının
farklılıklar olduğu ortaya çıkmış, duygusal zekanın
İNCELENMESİ
diğer sınıflardan daha düşük olduğu,
en yüksek
öğrencilerin
Murat
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ akademik ve çalgı başarı düzeylerine
ortalamaların dördüncü sınıfta olduğu
sonucuna
etkiYönetmeni
ettiği görülmüştür.
Güven Grup A.Ş. Finans
1
ulaşmışlardır. Parker, Summerfeldt,
Hogan
ve Elektrik-Enerji Bölümü
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi,
Duygusal zekanın gelişimi ile öğretmen adaylarının
Majeski (2004) çalışmalarında duygusal zeka
mesleki
yaşamlarında
başarılı olabilmeleri
Özet :öğrencilerin
2012-2014 Yılları
arasındaki TUİK
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma, sanayi
düzeyi düşük olan
duygusal
zekaverileriileride
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
için sorgulayabilme, düşünme, eleştiri yapabilme
düzeyi yüksek olan
öğrencilere
göreteknikleri
akademik
şeklindedir.
Farklı analiz
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakvb.
araştırma
kapsamlı hale
getirilmiştir.
gibi daha
yetenekleri
artırılabilir.
başarı düzeylerinin
de düşük olduğu sonucuna
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde(2003),
hareket zeka
edilmişdüzeyi
olup, yapılan
bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
varmışlardır. Bachard
(IQ) istatistik
ile
Eğitim
programlarında
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı
arttıkça, elektrikduygusal
ve doğalgazzeka becerilerinin
duygusal zeka düzeyinin
başarıdaki
fiyatlarının(EQ)
genel akademik
seviyesinde düşüş
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
geliştirilebilmesine yönelik zorunlu veya seçmeli
aralığı Kw cinsindenduygusal
yükseldikçe,zekanın
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
etkileri konulu çalışmasında,
dersler konulması, müzik öğretmeni adaylarının
Anahtar
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
zeka düzeyine göre
dahaKelimeler
etkili olmadığı
sonucuna
duygusal zeka düzeylerinin geliştirilmesi yönünde
varmıştır. Otacıoğlu (2009) çalışmasında, sınıf
fayda sağlayacaktır.
değişkeni ile “Çalgı
Başarı” puanlarının
ECONOMETRIC
ANALYSIS istatisOF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
tiksel açıdan .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık
KAYNAKÇA
HOUSES
gösterdiği belirlenirken (4.sınıf öğrencilerinin,
Abstract: In this study prepared by using data ofATAY,
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,
K., (2002).
Okul
Müdürlerinin Duygusal
3.sınıf öğrencilerine
kıyaslaof bu
konuda
daha gas used
the consumption
electricity
and natural
in industry and houses is statistically
ANOVA model
was applied
preparedDüzeyleri
with the useile
of Çatışmaları
different
Çözümleyeterli olduklarıanalyzed.
anlaşılmıştır),
duygusal
zekato the study Zeka
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
meelectricity
Stratejileri
Arasındaki
made more
comprehensive.
The purpose
was to determine
and natural
gas pricesİlişki. Kuram ve
ve akademik başarı
puanları
arasında
anlamlı
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31: 344-355
bir farklılık bulunamamış, sınıf değişkeninin,
bu iki boyutta farklılık yaratmadığı yorumu
AVŞAR, G., ve KAŞIKÇI, M., (2010). Hemşiyapılmıştır. Araştırmada ki cinsiyet değişkenine
relik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal
göre “duygusal zeka, akademik ve çalgı başarı”
Zeka Düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık
puanları için yapılan test sonuçlarına göre, kız ve
Bilimleri Dergisi. 13 (1): 1-6
erkek öğrencilerin çalgılarındaki başarı düzeyleri
birbirinden farklılaşmazken, duygusal zeka ve
BABAOĞLAN, E., (2010). Okul Yöneticilerinde
akademik başarı puanları için .05 düzeyinde
Duygusal Zeka, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim
anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiş, kız
Fakültesi Dergisi, 11(1): 119-136
öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla duygusal
BARCHARD, A., (2003). Does Emotional Intelzeka düzeyi açısından daha yeterli ve akadeligence Assist in the Prediction of Academic
mik olarak daha başarılı oldukları anlaşılmıştır.
Success ? Educational And Psychological
Araştırmada “Duygusal zeka-akademik başarı”,
“Duygusal zeka-çalgı başarı” puanları için yapılan
Measurement, 63(5): 840-858
22
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:16
K:29
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
BİRCAN, S., ve BACANLI,
F.,KONUTLAR
(2005). Ergenlerin
Göre
İncelenmesi.
Eğitim ve Bilim, 33
SANAYİ VE
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
(148): 77-86
Duygusal Zekalarının Çatışma Eğilimlerine
İNCELENMESİ
ve Suç Davranışlarına Etkisi. M.Ü. Atatürk
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
KARABULUTLU,
E.Y., YILMAZ, S.Y., ve
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
YURTTAŞ, A., (2011). Öğrencilerin Duygusal
22: 61-82
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
Zeka Düzeyleri
ile Problem Çözme BeceriBOYATZIS, E., STUBBS, C., & TAYLOR, N.,
leri Arasındaki İlişki. Psikiyatri Hemşireliği
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
(2002). Learning
Cognitive and Emotional
Dergisi, 2(2): 75-79
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Farklı analiz
teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Intelligenceşeklindedir.
Competencies
Through
GraduY., vehale
diğ.,
(2009). Bir Duygusal
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakKAHAHAN,
araştırma daha kapsamlı
getirilmiştir.
ate Management
Learning
and
Sanayi veEducation.
konutlarda tüketim
aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Zeka Becerileri Geliştirme Programının
hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Education, yönünde
1(2): 150-162
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim Üniversite
aralığı arttıkça,Öğrencilerinin
elektrik ve doğalgazDuygusal Zekafiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
ÇABAN, S., (2011).
Öğretmeni
Adaylarının
ları Üzerindeki
aralığıMüzik
Kw cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma meydana
gelmektedir. Etkisi. Eurasian Journal of
Bireysel Çalgı
Eğitimi
Dersi
Dönem
sonu
Educational
208
Anahtar
Kelimeler
: Elektrik,
Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi,
Konut, Anova,Research,
TUİK, Fiyat 36: 193-
Sınavları İle İlgili Düşünceleri ( Marmara
MUMCUOĞLU, Ö., (2002). Bar-On Duygusal
Üniversitesi Örneği), Buca Eğitim Fakültesi
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITYZeka
AND NATURAL
GAS PRICES
Testi (Bar-On
Emotional Quotient
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Dergisi, 31: 115-127
HOUSES
Iventory- Bar-
On EQ-i)’nin Türkçe
DUTOĞLU, G., ve TUNCEL, M., (2008). Aday
Dilsel Eşdeğerlik, Güvenirlik ve Geçerlik
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Yayınlanmamış
Öğretmenlerin
Eleştirel Düşünme
the consumption
of electricityEğilimleri
and natural gas used inÇalışması,
industry and houses
is statistically Yüksek Lisans
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
İle Duygusal
ZekaforDüzeyleri
Arasındaki
Marmara
Üniversitesi
techniques
analysis. Moreover,
tests of hypothesis Tezi,
were applied
and the
research was Eğitim Bilimleri
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
İlişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim
Enstitüsü, İstanbul
Fakültesi Dergisi, 8 (1): 11-32
OTACIOĞLU, S., (2009). Müzik Öğretmeni
FRESHWATER, D., & STICKLEY, T., (2004).
Adaylarının Duygusal Zeka İle Akademik
ve ÇAlgı Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki.
The Heart of The Art: Emotional İntelligence
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
in Nurse Education. Nursing Inquiry, 11(2):
19 (1): 85-96
91-98
ÖNEN, A. S., (2012). Öğretmen Adaylarının
Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zeka Düzeylerinin Stresle Başa Çıkmalarına Etkileri.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 42: 310-320
İKİZ, F.E., ve GÖRMEZ, S. K., (2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Duygusal
Zekâ ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi.
İlköğretim Online, 9 (3): 1216-1225
KABAKÇI, Ö. F., ve KORKUT, F., (2008). 6‐8.
Sınıftaki Öğrencilerin Sosyal‐Duygusal
Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenlere
ÖZTÜRK, A., ve DENİZ, M. E., (2008). Okul
Öncesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ
23
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:16
(Ekonomi)
& K:29
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
GÖRE Gözden Geçirilmiş
Yetenekleri Doyumları
ve Tükenmişlik
TATAR,ARALIKLARINA
A. ve Diğ., (2011).
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından
İNCELENMESİ Schutte Duygusal Zeka Ölçeğinin Türkçeye
incelenmesi. İlköğretim Online, 7(3):
Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin
Murat578-599
KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
İncelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni,
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
PARKER, D.A., SUMMERFELDT, J.,
HOGAN,
1
21(4): Bölümü
325-338
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
J. & MAJESKI, A., (2004).
Emotional
Intelligence and Academic Success: ExaTUĞRUL, C., (1999). Duygusal Zeka. Klinik
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
konutlarda kullanılan
ile elektrik tüketiminin
istatistiksel 1:
olarak
analiz edilmesi
mining TheveTransition
From doğalgaz
High School
Psikiyatri,
12-20
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
to University.
Personality and Individual
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakUÇAN,
araştırma A.,
daha(1997).
kapsamlıMüzik
hale getirilmiştir.
Eğitimi Temel Kavramve konutlarda
Differences,Sanayi
36(1):
163- tüketim
172 aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
lar-İlkeler-Yaklaşımlar.
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de sonuca gidilmiştir.Müzik
Elde Ansiklopedisi
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
PETRIDES, K.fiyatlarının
V., FREDERICSON,
N., &
Yayınları: Ankara
genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı
cinsindenThe
yükseldikçe,
FURNHAM,
A.,Kw
(2004).
Role offiyatlarda
Trait da azalma meydana gelmektedir.
YEŞİLYAPRAK, B., (2001). Duygusal Zeka
Kelimeler
Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Emotional Anahtar
İntelligence
in: Elektrik,
Academic
Perve Eğitim Açısından Doğruları. Kuram ve
formance and Deviant Behavior at School.
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25: 140-
Personality and
Individual
Differences,
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
RANGES IN146
TERMS OF INDUSTRY AND
36(2): 277-293ACCORDING TO CONSUMPTIONHOUSES
ZEE, K. V., THIJS, M., & SCHAKEL, L.,
SEVİNDİK, F.,Abstract:
UNCU,
F., ve DAĞ, D. G.,
In this study prepared by using data of TSI belonging
the years
of 2012-2014,of Emotional In(2002). toThe
Relationship
the consumption
of electricity
and natural gas used in industry and houses is statistically
(2012). Sağlık
Yüksekokulu
Öğrencilerinin
analyzed. ANOVA model was applied to the study telligence
prepared withWith
the use
of differentIntelligence And
Academic
techniques
for analysis.
Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
Duygusal Zeka
Düzeylerinin
Bazı
Değişkenler
made more comprehensive. The purpose was to determine
and Eurpean
natural gas Journal
prices of Personality,
Theelectricity
Big Five.
Açısından İncelenmesi. Fırat Üniversitesi
16(2): 103-125
Sağlık Bilimler Tıp Dergisi, 26(1): 21-26
TARMAN, S., (1996). Bekir Küçükay’ın Başlangıç Metodunun Hedef, Hedef Davranış ve
İçerik Yönünden İncelenmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü: Ankara
24
ACED
MÜZİK KAYITLARINDA YÖNTEMLER(1)
REGISTRATION METHODS IN MUSIC RECORDING
Mustafa KABATAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Müzik Bilimleri A.B.D. Sivas / Türkiye
Öz: Günümüzde müzik kayıtları ve müzik teknolojisi
gerek müzik sektöründe gerekse müzik eğitimde en
sosyal müzik alanlarından birisidir. Sosyal bilim ilişkisi
nedeniyle doğrudan müzik teknolojisi kapsamına giren
çalışma alanlarından biri profesyonel müzik kayıtlarıdır.
Profesyonel müzik kayıtlarında kullanılan teknikler,
donanımlar, kaliteyi yükseltmek amacıyla getirilen
yaklaşımlar dışında, en önemli aşamalardan biriside
kayıtta uygulanacak yöntemler ve bu yöntemlerin
sınıflandırılmasıdır. Sınıflandırma ürünün kalitesini
arttırmada en önemli aşamadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, profesyonel müzik kayıtlarında kayıt
yöntemlerinin nasıl olması gerekliliği hakkında bir
bakış açısı ortaya koymaktır. Profesyonel ses kayıt
tarihçesini araştırarak yola koyulmak, daha önce
yapılan çalışmaların benzer ve ayrışan yönleri ortaya
koyarak bir bakış açısı geliştirmek. Teknik detaydan
çok müzisyen davranışlarını ön planda tutan, müzisyenin stüdyo ve sahne tavrına göre geliştirilen yeni
yaklaşım araştırılmıştır.
Abstract: Today, music recordings and music technology should both music education in the music
industry is one of the most social music. One of
the strut to the areas covered by the scope of direct
music technology because of the relationship of
social science are the professional music recordings.
The techniques used in professional music recording
equipment, except Developed approaches to improve
quality, to be applied in one of the most important
steps in recording methods and the classification of
these methods. Improve the quality of the product
classification is the most important stage. Thus, the
aim of the present study is to demonstrate an insight
on how to be the necessity of professional music recording in the recording method. Set out to investigate
the history of professional audio recording, similar to
that of earlier studies and develop a perspective by
revealing aspects of the decomposition. Holds a very
prominent musicians behavior from technical details,
the new approach Developed by the studio and stage
musician attitude was investigated.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Teknolojisi, Müzik
Kayıtları, Profesyonel Kayıt
Key Words: Music, Music Technology, Music Recording, Professional Record
Doi: 10.17370/UHMAD.2015310330
(1) Sorumlu Yazar: Mustafa KABATAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi Müzik Bilimleri A.D. Sivas / Türkiye mustafa-
[email protected] Geliş Tarihi / Received: 22.03.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 09.04.2015 Makalenin Türü:
Type of article (Araştırma / Research ) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu
Yok - None Ethics Committee
25
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:17
(Ekonomi)
& K:03
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
1. GİRİŞ
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
nolojisine
kendine özgüGÖRE
mükemmel
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
alanı getirmiştir.
İNCELENMESİ
bir çalışma
Günümüzde müzik kayıtları ve müzik teknolojisi
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
gerek müzik sektöründe gerekse müzik eğitimde Ses kayıt eyleminin gerçekleşmesi için madde
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
en sosyal müzik alanlarından birisidir. Sosyal bilim titreşiminin iletilerek saklanabileceği ortama
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
ilişkisi nedeniyle doğrudan müzik teknolojisi kap- ihtiyaç duyulur. Bunun için başlangıçta mekanik
imkânlardan yararlanılsa da sonraları sürekli olarak
samına giren çalıma
biri
profesyonel
Özet :alanlarından
2012-2014 Yılları
arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve Profesyonel
konutlarda kullanılan
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin
olarak
analiz edilmesi Çünkü elektrik,
elektrikistatistiksel
imkânlar
kullanılmıştır.
müzik kayıtlarıdır.
müzik
kayıtlarında
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
iletildiği
hava
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
testleri
uygulanaraktitreşimin
araştırma daha
kapsamlı
hale ortamına
getirilmiştir.mikro düzeylerde
kullanılan teknikler,
donanımlar,
kaliteyi
yükseltSanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
hareket gösteren elektronlara sahiptir ve
mek amacıyla geliştirilen
yaklaşımlar
dışında,
en benzer
yönünde hareket
edilmiş olup,
yapılan istatistik
bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen biriside
bulgular sonucunda;
sanayi sektörü için tüketim
aralığı arttıkça,
elektrikelektriği
ve doğalgazkayıt için ihtiyaç
bu elektron
hareketi,
önemli aşamalardan
kayıtta uygulanacak
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
duyulan
iletici
ve saklayıcı ortam haline getirir.
yöntemler ve buaralığı
yöntemlerin
Kw cinsinden sınıflandırılmasıyükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
Böylece
havadaki
madde
titreşimi elektrik ortadır. Sınıflandırma
ürünün
kalitesini
Anahtar
Kelimeler
: Elektrik,arttırmada
Doğalgaz, Tüketim,
Sanayi, Konut,
Anova, TUİK,
Fiyat
en önemli aşamadır. Dolayısıyla bu çalışmanın mına taşınarak günümüze kadar uzanan değişik
amacı, profesyonel müzik kayıtlarında kayıt tekniklere ve elektronik imkânlara yol açar.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
yöntemlerinin nasılACCORDING
olması gerekliliği
hakkında
HOUSES
Ses kayıt olanakları mekanik imkânlarla bir taraftan
bir bakış açısı ortaya koymaktır. Profesyonel ses tarih içinde toplumla etkileşimini sürdürürken,
In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
kayıt tarihçesiniAbstract:
araştırarak
koyulmak,
daha gas used
the
consumptionyola
of electricity
and natural
in industry
houses is statistically
diğer
taraftanandelektriğin
keşfi ve değişen yaşam
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
önce yapılan çalışmaların
benzer ve ayrışan yönleri koşullarıyla
birlikte
kapitalist
ideolojinin sosyal
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were applied
and the
research was
made
more
comprehensive.
The purpose
was to determine electricity and natural gas prices
ortaya koyarak bir bakış açısı
geliştirmek.
Teknik
yaşamın hemen her alanına yansıttığı teknoloji,
detaydan çok müzisyen davranışlarını ön planda kayıt olanaklarının daha da artmasını sağlar. Her
tutan, müzisyenin stüdyo ve sahne tavrına göre ne kadar kayıt olanakları müzik teknolojisinin
geliştirilen yeni yaklaşım araştırılmıştır.
gelişimine birinci derecede yön verse de müzik
teknolojisi kapsamına giren hemen hemen tüm
uygulamaların kayıt kavramının olgunlaştığı 20.yy.
ortalarına kadar hep çalgı üzerine odaklandığını
görürüz.
Ses, madde titreşiminin iletici bir ortamda boylamasına ve küresel hareketinden oluşan bir
eylemdir. Bu hareket kaynakla başlar, algılayıcıyla tamamlanır. Algılama gerçek zamanlıdır.
Kaynaktan yayılan titreşim, hava iletici ortamı
kullanarak algılayıcı tarafından doğrudan alınır.
Bu durum yani ses kaynağı tarafından üretilen
titreşimleri saklama ve farklı zamanlarda tekrar
tekrar kullanma amacıyla yapılan tüm çalışmalar
“ses kayıt” kavramını beraberinde de müzik tek-
Müzik kayıtlarının, müzik teknolojisi kapsamında
insan yaşamındaki ihtiyaçtan kaynaklanan nedenlerden dolayı mı yoksa sosyal yaşamın eğlence
kültürüne yansıtılmaya çalışılan bağımsız bir
ideolojinin eseri olarak mı gelişerek bugünlere
ulaştığı halen bir tartışma konusu. Ancak gelişi26
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:17
K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
mikroişlemcileri
oluşturur.
İşletim sistemiyle çamindeki tarihsel sürece
bakıldığında,
endüstriyel
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
olarak ilk ticari kayıt örneklerinin sinema sektölışan bilgisayarlar üretilmeye başlanır ve günlük
İNCELENMESİ
rüyle tümleşik olarak oluşturulduğunu görüyoruz.
kullanıma yönelik olarak evlere kadar girerler.
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Fonografı bulan ve geliştiren Edison ile hareketli
Müzik endüstrisi ve toplumsal süreç genelinden
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
resmin (movie picture) mucidi
sayılan ingiliz
baktığımızda da değişimin hızı teknolojidekine
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
fotografçı Eadweard Muybridge’nin ortaklık
çok benzer. Bu değişimi Dr. Serhat Durmaz şu
girişimi ve bu girişimin
EdisonYılları
tarafından
şiddetle
özetler:bu“Müzikli
eğlence yerlerinin
Özet : 2012-2014
arasındaki
TUİK verileriörneklerle
kullanılarak hazırlanan
çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
reddedilerek önceleri kinetoskop, sonraları hem
sayılarındaki tırmanışı, elektrikli müzik aletleri
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
fonograf hem kinetoskop
Edison’un
sinema
uygulanmıştır. ile
Ayrıca
hipotez testleri
uygulanaraküretimi,
araştırma daha
kapsamlı
hale getirilmiştir.
elektrik
gitar
piyasasında patlayan saSanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
sektörüne girmesi,
sinema müzik ilişkisi içinde
tışlar, sahnelerde
gitarlar,
gece-gündüz
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de sonucakırılan
gidilmiştir.
Elde
bulgular sonucunda;
sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
ilk ticari müzikedilen
kayıtlarının
sinema sanayi
sektöründe
süren dev organizasyonlu açık hava konserleri,
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
yoğunlaşmasınıaralığı
sağlar
(Işıkhan,
2008: 324).
Kw cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma
meydana
New
Yorkgelmektedir.
yapımcılarının kulüp-kulüp dolaşıp
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,adeta
Sanayi,yetenek
Konut, Anova,
TUİK,
Fiyat
avına
çıkmaları,
yazılan şarkılar
Sinemadan bağımsız
gelişen profesyonel amaçlı
ve ağıtlar, 20 yıl içinde sadece %30 artan dünya
ilk müzik kayıtlarına, çoğunlukla uluslararası
nüfusuna
karşın yalnızca
Avrupa’da tam üç katı
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES
sanat müziğine ait
klasik dönem
yaratılarının
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
artış gösteren albüm satışları, kayıt stüdyosu
HOUSES
kayıt altına alınma çabalarında rastlıyoruz. Örnesayılarındaki inanılmaz artışlar, fan kulüpler vs.”
ğin, 1889 yılında Hans von Bulow’un yönettiği
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
(Durmaz, 2003: 149).
Metropolitan Operası’nda
seslendirilen
the consumption
of electricity Haydn’ın
and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
102 sayılı si bemol
senfonisi
Wagner’in
techniques
for analysis.ve
Moreover,
tests of hypothesis
were yılların
applied andkayıt
the research
was
1950’li
yöntemlerini,
yukarıda
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
“Nürnbergli Usta Çalgıcılar” açımlğı her biri tek
belirtilen değişimle birlikte eğlence kültürünün
olmak üzere dört fonograf kullanılarak sayısı belli
vazgeçilmez parçası haline gelen radyo ve Teficord,
olmayan silindirlere kaydedilmiş; daha sonraları
Magnetefon veya 40 cm’lik plakların kullanıltek fonograflı kayıtlardan vazgeçilerek bir tür
dığı müzik kayıtlarında çok daha şekillendiğini
çoğaltma (duplication) diyebileceğimiz aynı anda
görmekteyiz. Mikrofonların gelişimiyle birlikte
birden fazla fonograf kayıtları yaygınlaşmıştır.
giderek daha disiplinli bir zemine doğru kayan
(Ünlü, 2004: 34).
müzik kaydı, özellikle radyo stüdyolarında kullanılan donanım ve tekniklerle kendi standardını
20.yy. ikinci yarısından sonra teknoloji küresel
yaratacak bir sürece doğru ilerler. İtici bir güç
boyutta o kadar hızlı gelişir ki, yeni bir buluşun
olarak Nazi Almanya’sının gizli-saklı ürettiği
eskisini bir-iki yıl içinde unutturduğu muazzam bir
magnetofon kayıtları, savaş sonrası Amerikan
süreç başlar. Örneğin o zamana kadar kullanılan
RCA (Radio Corporation of Amerika) tarafından
vakum tüpler yerini transistorlara bırakır. Çok değil
geliştirilen ve zamanla RCA Victor adıyla tüm
on beş yıl içinde yüzlerce-binlerce-milyonlarca
transistor bir araya gelerek adeta bir koloni gibi
dünyada radyo stüdyoları için kullanılan diğer
27
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:17
(Ekonomi)
& K:03
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
tüm kayıtlar, önceleriSANAYİ
plakların
sonraları manyetik
kendineARALIKLARINA
özgü bir alanaGÖRE
sahip olan bu yapı, asELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
bantların kayıt endüstrisinde yaygınlaşmasını
lında bir zincire benzetilebilir. Kaydedilecek ses,
İNCELENMESİ
sağlar Böylece kayıt yöntemleri de Murat
yavaşKORKMAZ,
yavaş Hakan
havaAÇIKGÖZ
ortamından elektrik ortama taşınmakta ve
kendi sistemini oluşturacak biçimde
genişler
kaynaktan
Güven
Grup A.Ş. Finans
Yönetmenibaşlayarak algılayıcıya kadar uzanan
1
(Durmaz, 2011: 443).
bir zincir kurulmaktadır.
Zincirin halkalarını, sesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
hava ortamından elektrik ortama almayı, işlemeyi
1980’li yılların başlarında Compact Disc (CD)’
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verilerive
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,donanımlar
sanayi
kaydetmeyi
sağlayan
oluşturur.
ve konutlardamüzik
kullanılan
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
lerin devreye girmesiyle
kayıt
sektörüne
bir donanım,
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakHer
hazırlanan
çalışmada bağlantıları
ANOVA modelive kendine özgü
sıçrayan sayısaluygulanmıştır.
sesin (digital
audio),
ilerleyen
Ayrıca hipotez testleri uygulanarakbağımsız
araştırma daha
kapsamlı hale
getirilmiştir. zincirin belli
kullanım
detaylarıyla
ve konutlarda
aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yıllarda sırasıylaSanayi
önceleri
DATtüketim
(Digital
Audio
noktalarında
girer. Elde
Böylece, başı sonu
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de devreye
sonuca gidilmiştir.
Tape) ile manyetik
bant
üzerine;
sonraları
tama-için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
edilen
bulgular
sonucunda;
sanayi sektörü
belli olan ve donanımlardan oluşan bir yapı
fiyatlarının
genel seviyesinde
düşüşDVD,
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
men kendine özgü
teknolojiyi
kullanarak
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
ortaya
çıkar.
İşte bu yapı, müzik teknolojisinde
Blue-Ray gibi ortamlara kaydolmasıyla, dijital
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,“ses
Sanayi,
Konut,
Anova,(audio
TUİK, Fiyat
kayıt
zinciri
recording chain)” olarak
teknolojinin kayıt endüstrisine hâkim olduğunu
adlandırılır (Işıkhan, 2008: 296).
görürüz. Üstelik bu teknolojinin kaydedilen ses
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
üzerinde geçmişte
hiç olmadığı
kadar işlemRANGES
SesINkayıt
süreci,
ses kaynağıyla
başlayıp algıACCORDING
TO CONSUMPTION
TERMS
OF INDUSTRY
AND
HOUSES
yapabilme olanağı sağlaması, bir taraftan kayıt
layıcıya kadar uzanan ve hemen her noktada
kendine özgü donanım ve bağlantıları tarafından
olanaklarını olumlu
yönde etkilerken diğer taraftan
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the
consumption
of
electricity
and
natural
gas
used
in industry and
statistically
desteklenen
birhouses
akış isolarak
da görmek mümyöntemler üzerinde daha karmaşık bir düzenin
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques
for analysis.2011:
Moreover,
tests of hypothesis
the ve
research
was
kün. were
Bu applied
akışınand
başı
sonundaki
kaynak ve
başlangıcını oluşturur
(Durmaz,
447).
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
algılayıcıyı bir kenara bırakırsak, arada kalan
Salt eğlence amacıyla başlayan ancak sonraları
ve elektronların hareketleriyle oluşan elektrik
ilerleyen teknolojiyle birlikte bir tür ihtiyaç haortamı akışın temel dinamiğini oluşturur. Bu
line gelen müzik kayıtları ve buna bağlı gelişen
ortamda mikrofondan bağlayan ve hoparlöre
yöntemler, içeriğindeki donanımsal ve ayrıntılı
kadar uzanan donanımlar bulunur. Ancak her ne
teknik alt yapısıyla giderek daha çok karmaşık
kadar kısaca akış ya da sistematik bir yapı olarak
hale geldiğinden, özellikle profesyonel müzik
özetlense de ses kayıt süreci, yukarıda aktarılan
kayıtları üreticisi ve kullanıcısına sistematik bir
tarihsel süreçte de görüleceği gibi kendine özgü
yapıyla sunulmayı zorunlu hale getirir.
karmaşık bir düzene sahiptir. Bugün için yapıKayıt yöntemlerini sınıflandırmadan önce, sınıflan her kayıt uygulamasında bu karmaşa, ancak
landırmayı daha sağlıklı bir zeminde oluşturmak
belli bir süre aşımından sonra kendiliğinden bir
düzene oturur. Özellikle ticari amaçla yapılan
adına kayıt sistemi için kurulan teknolojik yapıyı
ses kayıtları düşünüldüğünde, müşteri-stüdyo
incelemek gerekir. Başı sonu belli olan ve içerdiği
ilişkisinde sadece kayıt süreci oluşturulması için
donanım ve teknikleriyle müzik teknolojisinde
28
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:17
K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
harcanacak zamanın
oldukça
önemli bir AÇISINDAN
iş gücü TÜKETİM
kanal kaydedilmesini
gösterir. Real-Time’da
SANAYİ
VE KONUTLAR
ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
kaybına yol açacağı açıktır. Üstelik bu süreçte
tek bir çalgı da olabilir birden fazla da. Önemli
İNCELENMESİ
yaşanacak maddi kayıpları da göz ardı etmemek
olan, kaydın bir defada çalınıp bitirilmesidir
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
(Huber&Runstein, 2005: 14).
gerekir. Effective Stüdyoları’nın tanıtımı amacıyla
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
yapılan bir röportajda yapımcı1 Tufan Dağtekin,
Bir diğer farklı
çalışma Bruce ve Jenny Bartlett’e
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
piyasadaki birçok stüdyoda henüz yerleşmemiş
aittir. Bartlett&Bartlett’e göre kayıt süreci, üç
kayıt zinciri bilincinin
müşteri-stüdyo
ilişkisinde
Özet : 2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
başlık altında toplanabilir: Live Stereo (canlı
ve konutlarda kullanılan
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
nasıl sorunlar çıkabileceğini
şöyle
aktarıyor:
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakstereo),
hazırlananlive
çalışmada
mixedANOVA
(canlımodeli
miks) ve multitrack
“Demo kayıtlarıuygulanmıştır.
için gelen
gruplara
biz, aynı
Ayrıca
hipotez testleri
uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
(Bartlett&Bartlett,
1997:
7). Live mixed, bir ya
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz fiyatlarının
tespit edilmesi
anda ve canlı müzik
imkânı sağlıyoruz3. Yani
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
Elde anda ama kayıt
da birden fazla çalgının aynı
edilensahnedeymiş
bulgular sonucunda;
sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
gelen gruplar tıpkı
gibisanayi
çalıyorlar.
cihazında
farklı Sonuç
kanallara
kaydedilmefiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
olarak doğrudan
tüketim
Ancak kayıtları aralığı
çok kanallı
yapıyoruz.
Özellikle
Kw cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
sidir. Kaydı yapılacak çalgılar aynı anda çalarlar
stüdyo tecrübesi
olmayan
amatör
gruplar
için
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ama her biri ses masası kullanılarak kaydedilir.
bunun çok faydası oluyor. Tek kayıt stüdyosu
Her çalgı masada karıştırılır ve sonuçta hedef
olan ve doğrudan kayıt yapılan stüdyolarda üçECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES
donanıma
kayıt yapılır.
Live stereo’ da ise ses
dört saatte ancak bir
parça kaydedilirken,
biz buRANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
ACCORDING
TO CONSUMPTION
masası kullanılmaz. Bunun yerine doğrudan
HOUSES
yolla bir parçayı belki de yarım saatte kaydetmiş
bir ya da iki mikrofon çalgılara yerleştirilir ve
oluyoruz” (Sarıoğlu,
2008:
Abstract:
In this43).
study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
sinyal,
doğrudan
mikrofon
çıkışından alınarak
the consumption of electricity and natural gas used
in industry
and houses
is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
kayıtwere
cihazına
ise tıpkı
2. Daha Önce techniques
YapılanforÇalışmalar:
analysis. Moreover, tests of hypothesis
applied yönlendirilir.
and the research Multitrack
was
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and
natural
gas
prices
Huber& Runstein’da olduğu gibidir: Çalgı ya
Ses kayıt sürecinin kuramsal zemine oturtulması
da çalgıların aynı anda ya da çoğunlukla farklı
için yapılan çalışmalar az sayıdadır ve bunlar da
zamanlarda birden fazla kanala kaydını belirtir.
günümüzde henüz net bir sonuç ortaya koymaz.
Bartlett&Bartlett çalışmasında live mixed ve
Örneğin, aşağıda gösterilen Huber &Runstein’a ait
live stereo yaklaşımları dikkat çeker. Örneğin
ses kayıt aşama anlatımı, multitrack (çok kanallı)
bir senfoni orkestrası kaydında her bir çalgı ses
ve real-time (aynı anda, anlık, gerçek zamanlı)
olmak üzere ikiye ayrılır (Huber&Runstein,
masası kullanılarak kaydolabildiği gibi topluca
2005: 14). Multitrack, çalgı ya da çalgıların aynı
tüm çalgılar için bir ya da iki mikrofonla da
doğrudan kayıt yapılabilir. Tarihsel süreç de göz
anda ya da çoğunlukla farklı zamanlarda birden
önüne alındığında, böyle orkestralar için yapılan
fazla kanala kaydını belirtir. Huber &Runstein’a
radyo kayıtlarında çoğunlukla live stereo kayıtlagöre her bir kanalı bir çalgı olarak düşünürsek,
rının uygulandığını görmekteyiz. Bu durumun en
çalgıların hepsi yan yana geldiğinde çok kanallı
bir kayıt oluşur. Real-Time ise çalgı sayısını
önemli sebebi, kaydı yapılacak etkinliğin yayın
değil, çalınan yaratının bir defada birden fazla
amaçlı olması nedeniyle, kayıt detayından çok
29
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:17
(Ekonomi)
& K:03
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
maşık birARALIKLARINA
hal alır. İçerikGÖRE
her ne kadar teknolojinin
zaten dinler kitleyeSANAYİ
olan seslendirimi
içermesi.
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
getirdiği disiplinle çok açıkmış gibi görünse de,
Dolayısıyla, radyo dinleyicisi ile hemen-hemen
İNCELENMESİ
aynı amaçla toplanan orkestra dinleyicisi,
live Hakan
açığa
çıkan sonuç bunun tam tersini gösterir.
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
stereo’nun kendine özgü kayıt sürecinde
değişşimdiye
kadar yapılan çalışmalar göstermiştir
Güven Grup
A.Ş. Finans
Yönetmeni
ki, konunun
uzmanları kendi tecrübelerini ve
meyen bir algısal yönlendirme1Kilis
oluşturur.
7 Aralık Stereo
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
bakış açılarını ortaya koymuşlar, ancak aynı
ile kastedilen aslında kayıt süreci için olmazsa
Özet
:
2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK
verileri
kullanılarak
hazırlanan bu çalışma,
sanayi farklı ve hatta
amacı
hedeflemelerine
rağmen
olmazı değil; aksine, yalnızca boyutsal lığı ifade
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
eder. 20.yy. ortalarından
itibaren
zamançalışmada
aykırı denilebilecek
şeklindedir. Farklı
analizstandart
teknikleri hale
kullanılarakkimi
hazırlanan
ANOVA modeli sonuçlar ortaya
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez testleri
araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
gelen ve günümüzde
boyutsal
algılamaya
enuygulanarak
yaçıkarmışlardır.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
kın ve oldukça ucuz
sayılabilecek
teknolojiye
yönünde
hareket edilmişbir
olup,
yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Kayıtaralığı
sürecini
kurama,
çabalarında ortaya
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
arttıkça,
elektrikaktarma
ve doğalgaz
sahip olan stereofiyatlarının
tekniğinin
çok yaygın olması,
genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak
tüketim
çıkan soruna yönelik bir diğer sebepse, konuya
Kw cinsinden yükseldikçe,
fiyatlarda
Bartlett&Bartlettaralığı
çalışmasında
da bu türden
bir da azalma meydana gelmektedir.
her zaman teknik açıdan bakılmış olmasıdır. İlk
Anahtarile
Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
kayıt sürecinin stereo
nitelendirildiğini
göstebakışta bu durum olağanmış gibi görünüyor. Ancak
rir. Ancak stereo ifadesi, günümüz olanaklarıyla
konunun kapsadığı disiplinin müzik teknolojisi
surround olarak da
yapılabilir, aksine
geçmişte
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
olması,
müziği
tarafa bırakıp
salt teknolojinin
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS
OF bir
INDUSTRY
AND
örneklerine sıkça rastlanan
mono da. Bunun bir
HOUSES
üzerine gitmeyi sağlıklı bir yol olarak göstermez.
önemi yoktur. Önemli olan, canlı olarak kaydeZincirin kendisi doğrudan teknolojik bir zemine
Abstract:
In this mikrofon
study prepared
by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
dilecek etkinliğin,
kurulacak
düzeneği
the consumption of electricity and natural gas used
in industryrağmen
and houses
is statistically
oturmasına
hizmet
ettiği alanın daha çok
ANOVA model
was appliedbu
to the study prepared with the use of different
ve bağlantılarıylaanalyzed.
kaydedilmesidir.
Dolayısıyla
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
applied aslında
and the research
was ağırlık verilerek
müzikwere
olması,
müziğe
made more
comprehensive. The faklı
purposebir
was to determine electricity and natural gas prices
durum, donanımları
ve bağlantılarıyla
çalışmaların tekrar ele alınması gerektiğini ortaya
ses kayıt zinciri ortaya çıkarır (Huber&Runstein,
koyuyor.
2005: 14).
Huber&Runstein’a göre real time’ın karşıtı olarak
3. Yeni Bir Yaklaşım:
düşünülen ve kendi deyişiyle yalnızca stüdyoyu
Kuramsal anlamda düşündüğümüzde belli bir
kapsayan multitrack, uygulamada real-time kadar
sistematik yansıtmaya çalışan çalışmalar kendi
yerine oturan bir terim değildir. Çünkü bir müiçinde bir sistematik oluştursa da, çalışmaların
zisyenin stüdyo tavrının tam karşılığı multitrack
birbirlerine göre oldukça farklı sonuçlar ortaya
değil, overdubbing’dir. Overdubbing, bir müzik
çıkardığını görmek mümkün. Bu durumun en
için herhangi bir çalgının ya da aynı müzik için
ilk sebebi olarak, tarihsel serüveni nedeniyle
birden çok çalgının farklı zamanlarda üst üste
ses kaydının içinde bulunduğu karmaşık düzen
çalındığını ifade eder. Multitrack ile olan farkı,
gösterilebilir. Uygulama aşamasında tecrübeli
açıklamada kullanılan “üst üste” ifadesinden
uzmanlar için sorun olmayan süreç, özellikle
kaynaklanır. Multitrack, çalgıların nasıl bir zamanöğreti amacıyla kurama taşınma noktasında karlamayla kaydolduğunu değil, ne şekilde ve nasıl
30
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:17
K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
duğu buARALIKLARINA
yol haritasınınGÖRE
ardından kayıt sürecinin
bir ortama veya hedefe
kaydolduşunu
SANAYİ
VE KONUTLARgösterir.
AÇISINDAN TÜKETİM
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
kuramdaki adımı sonlanarak uygulamaya geçilir.
Dolayısıyla, Huber&Runstein’ın aslında süreci
İNCELENMESİ
oluşturmada kastettiği şeyin multitrack değil,
Murat KORKMAZ, Hakan
4.1.AÇIKGÖZ
Real-Time Stereo
overdubbing olması gerekir. Üstelik ovedubbing’in
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Sahne veya stüdyoda bulunan herhangi bir çalgı,
multitrack’den ayrı tutulması ve1 zincirin farklı bir
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
bir orkestra (senfoni, pop, rock...) ya da buna
türü olarak kullanılmasının Önen’in çalışmasında
tüm
kaynakların
doğrudan
da vurgulandığıÖzet
daha
önce belirtilmişti.
BirTUİK
mü-verileribenzer
: 2012-2014
Yılları arasındaki
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,mikrofonla
sanayi
ve
konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile
elektrik
tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
zisyenin stüdyo ortamında izleyeceği tavırdan
track’e yönlendirilmesiyle oluşan ve kayıt enşeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
yola çıkıldığındauygulanmıştır.
Huber&Runstein
çalışmasında
çok yaygın
olarak kullanılan bir
Ayrıca hipotez
testleri uygulanarakdüstrisinde
araştırma daha kapsamlı
hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yanlış olan multitrack
yerine tavrın ve tekniğin
yöntemdir. Kullanımındaki yaygınlığı nispeten
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen
bulgular sonucunda;
sanayi stüdyo
sektörü için tüketim
arttıkça, elektrik
doğalgaz
diğeraralığı
yöntemlere
görevesayıca
daha az donanım
tam karşılığı olan
overdubbing
getirilirse,
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
içermesine
ve belki de bu nedenle maliyetinin
grubuna giren zincir
ve ‘real-time’
aralığı‘overdubbing’
Kw cinsinden yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma
meydana gelmektedir.
daha ucuz olmasına bağlanabilir. Kaynak ya da
olmak üzere ikiye
ayrılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
kaynaklardan alınan sesler yalnızca mikrofon
4. Kayıt Yöntemleri
aracılığıyla, gerektiğinde pre-amplificatör ya
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Profesyonel ses kayıtlarında
kaynak
algılayıcıRANGES
da IN
sinyal
işlemci
kullanılarak
ACCORDING TO
CONSUMPTION
TERMS
OF INDUSTRY
AND ama çoğunlukla
HOUSES
arasında meydana gelen elektronsal ortam hadoğrudan kayıt cihazına yönlendirilir. Bu yöntem
reketinin kayıt veya
doğrudan
dinleme
koro,
senfoni
orkestrası, jazz-band,
Abstract:
In this study
preparedendeksli
by using data ofçoğunlukla
TSI belonging to
the years
of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
sistematik kurulumudur.
Kayıt sürecinde
oluştuhalk prepared
müziği with
gibi the
real-time
yapılan unplug perforanalyzed. ANOVA
model was applied
to the study
use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
rulan donanım, bağlantı
ve sinyal akışı, uygulama
manslarda kullanıldığı gibi rock band, new age
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
biçimine göre şekillenen kuramsal bir çerçeve
gibi performanslar için seslendirme sisteminin
oluşturur ve daha sonrasındaki uygulamalar bu
geneline uygulanan mikrofonlamayla da olabilir.
çerçevede gelişir. Örneğin, bir uygulama biçimi
Bu yöntemde kullanılacak mikrofon sayısı, isteolarak herhangi bir stüdyoya gelen müşteri ya da
nen boyutsallıkla değişkenlik gösterir. Örneğin
bir sahne organizatörünün önceden belirlenmiş
mono bir kayıtta 1 mikrofon, stereo bir kayıtta
kayıt istekleri, uygulamayı yapacak tonmaysterde
1 stereo veya 2 mono mikrofon veya surround
önce kuramsal olarak bir kayıt süreci çerçevesi
kayıtta 1 surround mikrofon seti kullanılabilir.
çizdirir. Bu çerçeveyle birlikte kullanılacak doAncak kullanımındaki yaygınlığı nedeniyle bu
nanım ve bağlantılarının yanı sıra aynı zamanda
yöntemdeki boyutsallık stereo ile nitelenir. Burada
çalışma takvimi, görev dağılımı ve maddi konular
önemli olan mikrofon sayısı ve boyutsallık değil,
da şekillenir.İşte bu noktada ses kayıt sürecinin
mikrofonla real-time alınan seslerin doğrudan
doğru tespit edilmesi, daha önce belirtildiği gibi
kayıt cihazına yönlendirilmesidir.
hedefe giden yolda daha sağlıklı bir haritanın
oluşmasını sağlayacaktır. Tonmaysterin oluştur31
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:17
(Ekonomi)
& K:03
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
Yöntemin en büyükSANAYİ
avantajı,
daha önce belirtilya da kaynak
grubunaGÖRE
ayrı-ayrı yerleştirilen ve
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
ses masasına yönlendirilen mikrofonlardır. Bu
diği gibi donanım sayısı nedeniyle nispeten ucuz
İNCELENMESİ
maliyetli ve zaman açısından hızlıMurat
olmasıdır.
yöntemle
aynı zamanda, ‘line’ çıkışlı ses kayKORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
Örneğin açık ya da kapalı mekân seslendirmelerin
nakları
da ses masasına yapısı gereği doğrudan
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
1
yayın amaçlı Radyo-TV kayıtlarında
bu Elektrik-Enerji
yönlendirilebilir.
Kilis 7genellikle
Aralık Üniversitesi,
Bölümü
yöntem kullanılır. Bununla birlikte, araştırmaya
Yönteme adını veren mixing terimi, her kaynağa
Özet : 2012-2014
Yılları arasındaki
dayalı alan çalışmaları
ya da belgesel
amaçlıTUİK
dışıverileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak analiz
edilmesi
ayrı-ayrı
yerleştirilen
mikrofonlama
nedeniyle
mekân çekimleri
gibi özellikli
ses kayıtlarında
şeklindedir.
Farklı analiz
teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
birden fazla sayıda olan ses kaynaklarının kauygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
testleristüduygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
da sıkça kullanılır.
Diğer taraftan
yöntemin
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz fiyatlarının
tespitKarıştırma
edilmesi
rıştırılmasını
ifade eder.
mixer’da ya
yodaki uygulamaları
çok
grupolup,
performans
yönündedaha
hareket
edilmiş
yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
da müzik
teknolojisindeki
adıyla ses masasında
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı arttıkça,
elektrik ve doğalgaz
kayıtlarına yöneliktir.
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak
tüketim
yapılır. Böylece tüm kaynaklar boyutsal isteğe
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Yöntemin en büyük dezavantajı ise, kayıttaki
göre mono, stereo veya surround gibi seçeneklerle
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
kaliteyi beceri ya da teknik detaydan çok çevre
indirgenerek veya hiç indirgenmeden doğrudan
kayıt cihazına yönlendirilir. Bu nedenle kayıt
şartlarının ya da akustik ortamın belirlemesidir.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
cihazı,
indirgemenin
boyutsal
Özellikle sahne uygulamalarında
sahne hemRANGES
ACCORDING TOhem
CONSUMPTION
IN TERMS
OF INDUSTRY
AND olması durumunda
HOUSES
track olabildiği gibi daha sonraki olası diğer bazı
de çevreye (seyirci vb.) yönelik tek bir mikrofonişlemler (sonradan yapılacak mix işlemi) nedelama olacağından
çevre şartlarının da kayıt için
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the
consumption
of
electricity
and
natural
gas
used
in industry
and houses
is statisticallyBu durum, kayıt
niyle
multitrack
de seçilebilir.
uygun olması gerekir. Aksi durumda aşırı çevre
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Moreover, ya
testsda
of hypothesis
were applied and
the researchdağıtım
was
uygulamasının
piyasadaki
seçeneğiyle
gürültüsü ya da techniques
istenilenforsesanalysis.
Ses Kaynağı
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
doğru orantılıdır.
Kaynakları Mikrofon Kayıt Cihazı Mono Stereo
Surround Track kaynağını duyamamak hatta
Sahnedeki mixing kayıt tercihi stüdyoda daha nettir.
mikrofon yerleşimi için uygun olmayan mekân
Stüdyonun doğası gereği mixing yönteme daha
gibi nedenlerle profesyonel bir kayıttan veya
çok olanak sağlaması, bu yöntemin stüdyolarda
abartı da olsa herhangi bir ‘kayıttan’ bahsetmek
sahnedekine oranla daha rahat kullanılmasını
mümkün olmaz.
sağlar. Ancak diğer taraftan ses kayıt sürecinin
4.2.Real Time Mixing
real-time sınıfına giren bu yöntem, profesyonel
stüdyolarda sayıca daha az tercih edilir.
Sahne veya stüdyoda bulunan herhangi bir çalgı, bir orkestra (sinfoni, pop, rock...) veya buna
Yöntemin en büyük avantajı, yakın mikrofonlama
benzer tüm kaynakların mikrofon sonrası ses
(close miking) nedeniyle ilk yöntemdeki mekâna
masasında birleştirilerek track veya multitrack’e
bağlı endişelerin nispeten en aza indirgenmiş
olmasıdır. Kaydedilecek sinyalin doğrudan ses
yönlendirilmesiyle oluşan kayıt yöntemidir. Bu
kaynağına yönelik olması ve bu kaynağın kendine
yöntemin temel belirleyicisi, her ses kaynağına
32
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:17
K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
özgü mikrofonuyla ses
masasına
taşınması, AÇISINDAN
çevresel TÜKETİM
mikrofonla
aynı sayıda
kayıt cihazında kanal
SANAYİ
VE KONUTLAR
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
eşlenir. Davul vb. gibi birden fazla ses kaynağı
nedenlerin veya akustik ortamın olası problemİNCELENMESİ
olabilen çalgılarda kullanılan bu özel durum dılerini en aza Line Ses Kaynağı ya da Kaynakları
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
şında kullanılan mikrofon sayısı genellikle tektir.
Mikrofonlar Kayıt Cihazı Track Multitrack Ses
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Yöntemin belirleyici unsuru, tek bir çalgının tek
Masası indirger. Bir diğer önemli
avantaj ise, ses
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
kaynaklarının adeta sahneden çıkarılıp masada
bir mikrofonla multitrack kayıtçıya kaydedilmesi,
tekrar birleştirilmesidir.
Böylece
müzisyenin
oluşturan
çalgıların
Özet : 2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK verilerimüziği
kullanılarak
hazırlanandiğer
bu çalışma,
sanayi da sırası geldikve
konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile
elektrik
tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
çalım tarzına bağlı kalmaksızın ses masasında
çe yine aynı mikrofonla multitrack’de bir başka
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
yeniden bir seviye
(level), denge
(balance)
aktarılmasıdır.
Bu durum, üst üste
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
testleri veya
uygulanarakkanala
araştırmasırayla
daha kapsamlı
hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
ton (equalizing)yönünde
ayarlaması
yapılabilir.
yapılan bir kayıta benzediğinden yöntemin adına
hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı arttıkça,
elektrik
ve doğalgaz
‘overdubbing’
adı
verilir.
Yöntemin dezavantajı
mixing düşüş
aşamasınfiyatlarınınolarak
genel seviyesinde
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
daki anlık değişimleri
gösterebiliriz. Başka bir
Overdubbing kayıt yöntemi tek bir referans stüdKelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ifadeyle zorluk,Anahtar
mixing
aşamasının real-time
yo mikrofonu içerdiğinden kayıt mekânının bir
etkileşimindedir. Özellikle kaydın track hedefstüdyo olması şarttır. Özellikle çok sayıda çalgıyı
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICESfrekans yanıtsaması
lenmesi durumunda
daha sonra
herhangi
bir
kapsayacak
olması nedeniyle
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
işlem olanağı hemen-hemen hiç olmadığından,
(frequence responce) geniş olan tek bir referans
HOUSES
ses masasındaki müdahalelerin özenle yapılması
mikrofonun varlığı, bu yöntemi kullanmak için
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
stüdyo
gibi and
özelhouses
ses iskayıt
mekânlarını zorunlu
gerekir. Dolayısıyla
real-timeofmixing
stereo
yön- gas used
the consumption
electricity
and natural
in industry
statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
hale getirir.
temi, bir öncekitechniques
real-timeforstereo
yöntemine
göre
analysis.
Moreover, tests
of hypothesis
were applied and the research was
made
more
comprehensive.
The
purpose
was
to
determine
electricity and natural gas prices
yukarıdaki nedenlerden olayı daha karmaşık bir
Overdubbing kayıt yönteminde, kaydedilecek
yapı içerir. Maliyeti de diğer yönteme göre daha
ses kaynağı stüdyo mikrofonunun önüne gerekli
fazladır ancak profesyonel sonuç açısından bu
pozisyon alınarak yerleştirilir ve multitrack kayıt
yöntem, müzik teknolojisinin özellikle sahneye
cihazında bu kaynak için bir kanal ayrılır. Kayıt
yönelik real-time performans uygulamalarında
sonrası diğer ses kaynağı mikrofon önünde ilkinin
daha çok tercih edilir.
yerini alır ve bu kez bu kaynak için multitrack
4.3.Overdubbing:
cihazda farklı bir kanal açılır. Kayıt sırasında ilk
kaynağın tekrar çalımı (playback) olacağından,
Genellikle referans tek bir mikrofonla her bir ses
sonraki kayıtlar süresince önceki tüm kaynaklar
kaynağının farklı zamanlarda ve üst üste mulistenildiğinde duyulacaktır.
titrack kayıt cihazına yönlendirilmesiyle oluşan
kayıt yöntemidir. Bu sırada opsiyonel olmakla
Yöntemin içeriğine bakıldığında, diğer yöntemlere
birlikte çoğunlukla ses masası da kullanılır.
göre daha karmaşık bir yapıya sahip olmasına
Mikrofon sayısının birden fazla olduğu durumda,
rağmen avantajlarının çok olduğunu görmek
33
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:17
(Ekonomi)
& K:03
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
GÖRE
mümkün. Örneğin SANAYİ
overdubbing,
ilk yöntemin
nındaki ARALIKLARINA
sonuçları da karmaşık
düzen ilişkisine
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
çevre ve akustik ortam sorunlarını; ikinci yöntemin
en iyi örneklerden biridir. Tarihsel süreç içinde
İNCELENMESİ
kendine özgü anlık mixing Ses Kaynağı
ya da Hakan
gelişimini
sürdüren ses kayıt teknolojisi giderek
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
Kaynakları Mikrofon Kayıt Cihazı Multitrack
Ses
kendi
endüstrisini yaratmış, uygulamayla şekilGüven Grup
A.Ş. Finans
Yönetmeni
1
Masası (opsiyonel) 1. Kanal (iz)
2 7Kayıt
Geri Elektrik-Enerji
lenen bazı kayıt
Kilis
Aralık 3
Üniversitesi,
Bölümüyöntemleri de bu endüstri içinde
özellikle müşteri-kullanıcı ilişkisini yakından
çalım (playback) problemlerini tamamen ortadan
Özet
:
2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK
verileri
kullanılarak hazırlanan
bu çalışma,
sanayi
etkilemiştir.
Etkileşim
popüler
müzik kültürünün
kaldırır. Ses kaynakları istenildiği zaman istenilve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
giderek
yaygınlaştığı
20.yy.modeli
ikinci yarısı sonrası
diği tekrarla kendine
ait birFarklı
kanala
yerleştirilir
ve
şeklindedir.
analiz
teknikleri kullanılarak
hazırlanan
çalışmada ANOVA
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanaraköyle
araştırma
kapsamlıdoğru
hale getirilmiştir.
birdaha
noktaya
ilerler ki, profesyonel
tekrar çalımı yapılabilir.
Kaynaktan alınan sinyal
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
müzik kayıtlarında
kullanılacak
olabildiğince enyönünde
iyi olana
kadar
işlemden
geçirihareket
edilmiş
olup, yapılan
istatistik bulgulara
göre de sonuca gidilmiştir.
Elde yöntemin doğedilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
rudan ürünü etkilediği bir süreç başlar. Sadece
lebilir ve bu sürefiyatlarının
içinde genel
kayda
bağlanmayabilir.
seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Kw cinsinden
yükseldikçe, fiyatlarda
meydana
gelmektedir.
kayıt
ortamları
örneğinde de görüleceği gibi en
Olası teknik ya aralığı
da müziksel
aksaklıklarda
geri da azalma
Anahtar
Kelimeler : Elektrik,
Tüketim,ilk
Sanayi,
Konut, Anova,
TUİK, Fiyat
dönüş her zaman
mümkündür.
Tüm Doğalgaz,
bunların
fonograf
silindiriyle
başlayan, ancak giderek
dışında belki de en önemli avantajı, kaydedilen
önceleri gramofon veya plak diski sonraları
manyetik
bantlar veGAS
dijital
disklere kadar uzanan
tüm ses kaynaklarının
multitrackANALYSIS
cihazda bağımECONOMETRIC
OF ELECTRICITY
AND NATURAL
PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
profesyonel müzik kayıtları, bir taraftan müzik
sız konumları (iz, kanal) olur ve her bir kaynak,
HOUSES
teknolojisindeki olumlu değişim ve gelişimin,
uzun süreli saklanarak üzerlerinde her zaman için
Abstract:
In
this
study
prepared
by
using
data
of
TSI belonging
to the
years of 2012-2014,
diğer
taraftan
karmaşık
hale gelen yöntemlerin
çeşitli işlemler (processing)
yapılabilir.
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the de
studygöstergesidir.
prepared with the use of different
techniques for analysis.
Moreover,
testsbu
of hypothesis were applied and the research was
Teknik açıdan bakıldığında
diğerlerine
göre
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Profesyonel müzik kayıtları uygulamalarında,
yöntemin dezavantajı yoktur denirse abartı olmaz.
kayıt-yöntem ilişkisinde birebir yaşanan bir sıAncak maddi açıdan bakıldığında yöntemin tek
kıntıdan bahsedilmeyebilir. Alanın profesyonel
dezavantajı, diğer yöntemlere göre daha fazla bir
kullanıcısı veya daha yaygın kullanımıyla bir
maliyet gerektirmesidir. En ilk zorunlu olan bir
ses kayıt stüdyosundan her biri referans değer
tonmayster, müşterisi veya organizatörü tarafından
taşıması gereken donanımlara kadar geniş bir
belirtilen istekleri kayıt uygulamasına başarıyla
yelpazede iyi bir maddi olanak ister.
yansıtabilir. Ancak uygulamada son nokta olarak
görülen bu sonuçlar, ürünü ortaya çıkarıncaya
5. Sonuç:
kadar geçen süre içinde sonucu olumsuz etkileGiderek ilerleyen teknoloji, bir taraftan yansıdığı
yen ve fark edilmeyen diğer bazı uygulamaların
alanı olumlu-olumsuz etkilerken diğer taraftan
hiç olmadığını göstermez.işte bu fark edilmeyen
doğrudan alan üzerinde veya alana ait özellikli
uygulamalardan biri de aslında kaydın daha en
başında seçilen kayıt yöntemidir. Doğru tercih
konularda karmaşık bir düzen yaratır. Müzik
edilen bir kayıt yöntemi, profesyonel müzik kateknolojisinin profesyonel müzik kayıtları ala-
34
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:17
K:03
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
yıtları uygulamalarında
hızlı
sağlıklı AÇISINDAN
ürünler TÜKETİM
bir sistem
kurulumuyla
kayıt cihazına üst üste
SANAYİ
VE ve
KONUTLAR
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
ortaya koyacaktır.
yapılan kayıt yöntemleridir.
İNCELENMESİ
Murat yönelik
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
Ses kayıt sürecinin doğru izlenmesine
KAYNAKÇA
Güven
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
daha önce çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Örneğin
BARTLETT, B., & BARTLETT, J., (1997).
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
bunlardan en çok bilineni Huber&Runstein
ve Elektrik-Enerji Bölümü
Practical Recording Techniques, NewYork:
BartlettBartlett’a ait olanlarıdır. Konuyla ilgili
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak
Focalhazırlanan
Press bu çalışma, sanayi
her iki çalışma başta
olmakkullanılan
üzere bunlar
ve konutlarda
doğalgaz dışında
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
az sayıdaki diğerşeklindedir.
tüm çalışmalar,
ses kayıt süreci
(2003).
“Spektral Audio Bilinci ve
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakDURMAZ,
araştırma daha S.,
kapsamlı
hale getirilmiştir.
Sanayi
ve
konutlarda
tüketim
aralıklarına
göre
elektrik
ve
doğalgaz
fiyatlarının
tespit
edilmesi
için bakış açısını teknik boyutta, müzik teknoloKaset Kültürü”, Popüler
Müzik Araştırmaları
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
jisi uzmanı gözüyle
ele
alır.
Ancak
bu
çalışmada
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim Derneği
aralığı arttıkça,
elektrik ve
doğalgaz
Dergisi”,
(1),
140-157
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
müzik teknolojisinin
varoluş amacı ve kayıt
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
HUBER, D.M., & RUNSTEIN, R., (2005).
yöntemlerinin içerdiği
oluşum göz önüne alınarak
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Modern Recording Techniques, Paperback,
bakış açısı müzisyen tarafına kaydırılmıştır. Bu
1-629
açıdan bakıldığındaysa, sınıflandırmada sahne
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING
TOüzere
CONSUMPTION
IN TERMS C.,
OF INDUSTRY
AND
ve stüdyo uygulamaları
olmak
iki farklıRANGES
IŞIKHAN,
(2008). Modern
Recording TechHOUSES
ana belirleyici ortaya çıkar. Özellikle sahne ve
niques, Sixth Edition, NewYork: Focal Press
Abstract:
In this study
prepared
by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
stüdyo ortamlarının
performans
olarak
müzisyeni
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
SARIOĞLU, C., (2008). Sinemada Ses Teknofarklı tavırlara sürüklemesi,
kayıt
yöntemlerinin
analyzed. ANOVA
model
was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis lojisi
were applied
and theDinleme’
research was
ve ‘Sanal
Bağlamında Türk
sınıflandırılmasında
en önemli
belirleyici
etken
made more
comprehensive.
The purpose
was to determine electricity and natural gas prices
Sinemasında Sinema Müzik İlişkisi, Yeni
olmuştur.
Düşünceler, (3), 321–337
Kayıt sürecinin sahne ve stüdyo uygulamalarına
yönelik kurulmasıyla, müzisyen performansının
anlık değişimleri ön planda tutularak kayıt yöntemlerinde real-time stereo, realtime mixing stereo ve
overdubbing olmak üzere üç farklı sınıflandırma
ortaya çıkar. Her üç sınıfın detayına girildiğinde ise
kullanılan donanım, bağlantı ve sinyal akışının üç
yöntemde de büyük ölçüde farklı olduğu görülür.
Kısaca real-time stereo, mikrofon ile kayıt cihazına
doğrudan; real-time mixing stereo, mikrofon ve
kayıt cihazı arasında mixing amaçlı ses masası
kullanılarak; overdubbing, tüm bunlardan farklı
KOL, G.T., (2006). Effective Stüdyoları, Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Sayı (1), 42-45
ÜNLÜ, C., (2004). Klarinette Boehm Mekanizmasının Bulunuşu ve İşleyiş Biçimi,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü
WILSON, A., (1999). Git Zaman Gel Zaman:
Fonograf-Gromofon-Taş plak, İstanbul: Pan
Yayıncılık
35
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:17
(Ekonomi)
& K:03
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ÖNEN, U., (2007). Recording
and Reproduction:
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Analogue Tape Recording, Audio Engineer’s
İNCELENMESİ
Reference Book, Editor: Michael
Talbot Hakan AÇIKGÖZ
Murat KORKMAZ,
Smith, Second Edition, New York:
Focal
Güven Grup
A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Press. Ses Kayıt ve Müzik
KilisTeknolojileri,
7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
İstanbul: Çitlembik Yayınevi
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
36
ACED
KÜLTÜREL KİMLİĞİN İNŞASI VE KÜLTÜREL ARACILIK ÖZELİNDE
HASAN RODOPLU ÖRNEK OLAYI(1)
CONSTRUCTION OF CULTURAL IDENTITY AND CULTURAL
MEDIATION SPECIAL CASE OF HASAN RODOPLU
Behiye YALTIRIK1, Bora KUMPASOĞLU2
1-2
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İzmir / Türkiye
Öz: Bu çalışma, kültürel kimliklerin oluşumu ve
kültürel kimliklerin anlamlandırılması üzerine, bir
Bulgaristan Türk’ü olan Hasan Rodoplu özelinde ele
alınmıştır. Rodoplu’nun Bulgaristan ve Türkiye’de
yaşadığı sırada müzikal pratiklerinden yola çıkarak,
iki kültür arasında kültürel aracılık rolü üstlenmesi
irdelenmiştir. Rodoplu’nun kültürel aracılık açısından
nasıl bir rol oynadığı ve yaşadığı iki ülke arasında
kültürel kimliğini anlamlandırma şekli incelenmiştir.
Bu kavramlardan yola çıkarak, kültürel kimliklerin
yeniden üretilmesi ve kültürel aracılığın dinamiklerini
anlamak amaçlanmıştır.
Abstract: This study investigates and discuss the
formation of cultural identity and cultural identity of
signification on a Bulgarian Turkish Hasan Rodoplu
in private. While Rodoplu was living in Bulgaria and
in Turkey, to assume the role of cultural intermediary
between two cultures was examined based on their
living musical practice. Through this study it was
examined the way of the sense of cultural identity
between the two countries through he was living in
and how Rodoplu played a role in terms of cultural
mediation. Based on this concept, reproduction of
cultural identity and cultural mediation was undertaken
to understand the dynamics
Anahtar Kelimeler: Kimlik, Kültürel Kimlik, Kültürel Aracılık
Key Words: Identity, Cultural Identity, Cultural
Mediation
Doi: 10.17370/UHMAD.2015310332
(1) Sorumlu Yazar: Behiye YALTIRIK, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İzmir / Türkiye behiye.
[email protected] Geliş Tarihi / Received: 01.03.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 10.04.2015 Makalenin Türü:
Type of article (Araştırma / Research ) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu
Yok - None Ethics Committee
37
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:19
(Ekonomi)
& K:37
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
1.GİRİŞ
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM
GÖRE
anlamakARALIKLARINA
daha doğru olur.
Bu açıdan, kültürleraELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
rasılık kaçınılmazdır ve farklı kültürel gruplara
İNCELENMESİ
İletişim, genel bir tanımlamayla bilgi, düşünce,
ait insanlar
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZarasında kurulan bir ilişkinin varlığını
tutum ve duyguların, bir birey ya da grup tarada gerekli
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmenikılar.
fından diğer birey ya da gruba çeşitli simgeler ve
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
kodlar aracılığı ile aktarılmasıdır. İnsan yaşamı, Bu kültürel etkileşim üzerinde yukarıda bahsediyaşamsal algılarınÖzet
ve :bunları
düzenleyen değerlerin len ilişkileri sağlamak, kültürel aracılığın alanına
2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda
ile elektrik
istatistiksel
olarak analiz etkileşim,
edilmesi
zamanla değişmesi
sonucukullanılan
giderekdoğalgaz
istikrarlı
bir tüketiminin
girmektedir.
Kültürlerarası
iki kültüre ait
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
yapıdan, sınırlı bir
istikrarsızlığa
doğrutestleri
geçmekbilen,
aktarabilen,
bir nevi arada köprü
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
uygulanarakdeğerleri
araştırma daha
kapsamlı
hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
tedir. (Şimşek, 2003: 190). Bu nedenden dolayı görevi gören kişi ya da kurumlarla gerçekleşir.
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgularoluşan
sonucunda;
sanayi sektörü
aralığı arttıkça,
elektrik
doğalgaz sağlayan kişiler
insanlar ve bu bağlamda
toplumlar,
söziçin tüketim
İki kültür
arasında
bu ve
aktarımı
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
konusu durumuaralığı
aşabilmek
içinyükseldikçe,
farklı dilifiyatlarda
konu-da azalma
de kültürel
aracılar olarak tanımlanır.
Kw cinsinden
meydana gelmektedir.
şan, farklı inançlara
sahip,
farklı: Elektrik,
dünyaDoğalgaz,
görüşleri
Anahtar
Kelimeler
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Çalışmanın örnek olayı olan Hasan Rodoplu ise
taşıyan ve hatta farklı ten rengindeki insanlarla
bir Bulgaristan Türk’ü olarak kendi kimliğini
hiçbir ayırım yapmaksızın iletişim kurmak ve
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES çabası üzerinden
tanımlama
ve anlamlandırma
ACCORDING
TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
uzlaşı zemini aramak
zorundadır.
HOUSES
incelenmiştir. Bunun yanı sıra kültürel kimliğin
Bireyler ya da gruplar tarafından diğer bireyler ya yeniden üretilmesi aşamasında Rodoplu, Balkan
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the düşünce,
consumptiontutum
of electricity
and natural gas used
in industry
and houses
is statistically
da gruplara bilgi,
ve duyguların
kültürü
ve Türk
kültürü
arasında aracılık da yapanalyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
simgeler aracılığıyla
aktarılması
bir çeşit
toplumsal
mıştır.were
Dolayısıyla
kültür arasında
gerçekleştechniques
for analysis.
Moreover,
tests of hypothesis
applied and iki
the research
was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
ve kültürlerarası etkileşimdir. Farklı duygu, düşünce, tirdiği bu aracılık rolü, Rodoplu’yu bir kültürel
tutum ve bilgilerin öğrenilmesi söz konusudur. Bu aracı olarak ele almayı gerektirir.
aynı zamanda insanın çok kültürlü toplumsal bir
Çalışmanın ilk bölümünde kültürel kimlik, külvarlık olduğunun da göstergesidir. Bu bağlamda,
türel aracılık ve parametreleri tartışılacak, ikinci
her kültürün temelde çok kültürlü bir yanı vardır.
bölümde ise tartışılan kuramsal çerçeve, Rodoplu
Çünkü kültür, düşünme, hissetme ve davranma
özelinde ele alınacaktır.
biçimlerini içinde barındıran farklı topluluklarla
kurulan bir ilişkiler ağıdır. Bu ilişkilerin ortaya 2.Kültürel Kimlik
koyduğu sonuçlar bir çeşit kültürel etkileşim
Ayhan Erol kültürel kimlik kavramını, “ölçeği
olarak da adlandırılabilir.
ve niteliği ne olursa olsun toplulukları birbirinKültürlerarasılık denilince, bir kültürün diğer bir den ayıran öğelerin bileşimi” olarak ifade eder.
kültürü tamamen yok etmesini ya da bir kültü- (Erol, 2005: 219). Bu noktada ise toplumların,
rün diğer bir kültür içinde yok olmasını değil, ayırt edilme, karşı olma ve kendisi olmalarına
kültürler arasında karşılıklı tanışma ve saygıyı gönderme yapar. Edward C. Stewart, bireylerin
38
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:19
K:37
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
diğer bireylerle olanSANAYİ
etkileşimleri
sonucuAÇISINDAN
nesnel TÜKETİM
sahiptir.ARALIKLARINA
Stuart Hall’a göre
VE KONUTLAR
GÖREkültürel kimlik; payELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
laşılan toplumsal ortak benlik ya da yapay olarak
kültürü öğrendiklerini, kültürün fiziksel ve topİNCELENMESİ
dayatılan “benlikler”; paylaşılan ortak bir tarih
lumsal deneyimlerle birey tarafından seçilerek
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
ve soydur. (Hall 1997: 43).
içselleştirildiğini ifade eder. Dil, gelenek, adet,
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
etnisite, din, bölge ve ırk toplumsal
bağlılıkla
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü ise özellikle 1980’lerden sonra
Ali Cenk Gedik
kültürel kimliğin inşasına katkıda bulunur. (Stepopüler müzik çalışmalarında kültürel kimlik
wart, 2005: 24).Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
kavramının daha öne çıktığını belirterek, Frith,
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
analiz teknikleri
kullanılarakMiddleton
hazırlanan çalışmada
ANOVA modeli
gibi isimlerin
yaklaşımını açıklar.
Kültürel kimliğişeklindedir.
oluşturanFarklı
etkenlere
baktığımızuygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Kültürel
kimlik
bağlamında
önemli olanın belirli
da, tarihsel süreçleri
göz
önünde
bulundurarak,
Sanayi ve
konutlarda
tüketim
aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
bir müzik parçasının ya daElde
icrasının insanları
toplumların özellikle
sosyal yapılarının alt oluedilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
nasıl varılmaktadır.
yansıttığının
değil
tersine hem öznel
fiyatlarının
genel
düşüş gözlendiği
Sonuç
olaraktam
tüketim
şumlarını meydana
getiren
enseviyesinde
temel özellikleri
hiç sonucuna
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
hem de kolektif kimlik anlamında onları nasıl
kuşkusuz yine toplumların kendi geçmiş değerleri
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
inşa ettiğinin anlaşılması gerektiğini savunur.
olduğunu görürüz. Kültür, hem bireysel olarak
Çünkü Frith’e göre müziğin kimlik için bir
hem de toplumsal olarak ilerleyen bir kavramdır.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND
NATURAL
GAS PRICES
anahtar
gibi
görünmesinin
nedeni çok yoğun bir
Bu ilerlemenin ölçütleri
ise kültürel
geçmişinRANGES
ACCORDING
TO CONSUMPTION
IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
biçimde hem benliği hem de ötekileri, kolektif
dinamiklerinden oluşur. Kültürel kimliğin oluşuiçindeki bir öznellik olarak sunabilme yeteneğidir
munda, kültürelAbstract:
geçmişIndethisbelirleyici
rolbyoynar.
study prepared
using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
(Gedik
2007:
the consumption of electricity and natural gas used
in industry
and9).
houses is statistically
analyzed.
ANOVA
model
was
applied
to
the
study
prepared
with
the use of different
Topluluklar, diğer
topluluklarla etkileşime gitechniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
Gedik electricity
yine makalesinde
Frith’in önerisinin
madediğer
more comprehensive.
The purpose
was to determine
and natural gas prices
rer ve kendilerini
topluluklardan
belirli
dayandığı iki öncülü müzikle kimlik arasındaki
noktalarda farklılaştırarak kültürel kimliklerini
ilişkiyi de tarif ederek su şekilde özetler:
oluşturur. Belirli noktalardan kastedilen ise etnik
köken, din, ideolojik görüşler, ya da topluluğun
“Birinci olarak kimlik olmuş bitmiş bir şey değil
yaşamsal farklılık olarak tercih ettiği her etkendir.
bir oluş süreci, sabit değil hareketlidir; ikincisi
Sayılan kavramların herhangi biri kültürel kimliği
müzik deneyimimiz-müzik yapma ve dinlemeoluşturabileceği gibi, birden fazla kavram da bir
en iyi bu kendi içinde sürecin deneyimi olarak
arada olabilir. Toplumların içinde bulunduğu
anlaşılabilir. Müzik, kimlik gibi toplumsal olanı
sosyo – ekonomik durum da, kültürel kimliğin
bireysel olan içinde ve bireysel olanı toplumsal
inşasında rol oynar.
olan içinde tanımlayan hem bir icra hem de bir
öyküdür.” (aktaran Gedik 2007: 9)
Kültürler birbiriyle etkileşim içinde olduğu için,
kültürel kimlikler de bu duruma paralel olarak
zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Kesin ve
katı normlardan oluşmaz. Dinamik bir yapıya
Kültürel kimliklerin oluşması, değişmesi, anlamlanması gibi süreçlerde ise müzik aktif olarak rol
oynar. Bu rol, toplumsal grupların bir değer yargısı
39
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:19
(Ekonomi)
& K:37
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
ARALIKLARINA
GÖRE ya da ilişki kurduğu
dolaylı olarak
temasa geçtiği
ya da kültürel bir norm
üzerinde
birleşerek,AÇISINDAN
bunları TÜKETİM
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
iletişim olgusuna gönderme yapmaktadır. Kültürmüzikal öğelerle yansıtmasıdır. Bu dışavurumla
İNCELENMESİ
lerarası
iletişim olgusunun kavramsallaştırmasını
birlikte topluluk, kültürel kimliğin oluşmasında
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
açıklamak
temel nokta olan, farklı olma durumunu
müGüvenda
Grup
A.Ş. Finans
Yönetmeniamacıyla bu olgunun üç boyutundan
1
söz edilebilir:
İletişime giren tarafların kültürel
ziksel öğelerle birlikte ortaya koyar.
Bu sayede
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
grup üyeliğinin düzeyi, kültürlerarası iletişimin
kültürel kimliklerini deneyimleyerek, hem yaşatır
Özet
:
2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK
verileri
kullanılarak hazırlanan
bu çalışma,
sanayi ve kültürlerarası
gerçekleştiği
toplumsal
bağlam
hem de yeniden anlamlandırırlar. Frith’de müzik
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
yapmanın kültürel
kimlikleri
etme değil
sürecinde
şeklindedir.
Farklı ifade
analiz teknikleri
kullanılarakiletişim
hazırlanan
çalışmadailetilerin
ANOVA iletildiği
modeli kanal şeklinde
uygulanmıştır.savunur.
Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
yaşama biçimi olduğunu
sıralanmaktadır. Kültürel grup üyeliğinin düzeyi,
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
aynı zamanda
kültürgidilmiştir.
kavramının
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de sonuca
Elde da farklı düzeyKültürel kimlikler
aktardığı
gibi,
biriçin tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
edilenErol’un
bulgular sonucunda;
sanayi
sektörü
lerine işaret etmektedir. Bunlar dünya bölgelerinin
fiyatlarının
seviyesinde
düşüş
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
“farklılaşma ve karşı
olmagenel
ve kendisi
olma
arzusu”
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana dünya
gelmektedir.
kültürleri,
alt bölgelerinin kültürleri, ulusal
(Erol 2005: 219) olgusuyla oluşur. Bu çalışmada
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,kültürler,
Sanayi, Konut,
Fiyat
bir Anova,
ulusalTUİK,
kültür
içinde yer alan etnik ve
da, Erol’un kültürel kimlik yaklaşımı ile Frith’in
ırksal grupların kültürleri ile çeşitli sosyolojik alt
müziğin kültürel kimliğin oluşmasında müziğin
grupların NATURAL
kültürleriGAS
olarak
sınıflandırılmaktadır.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
PRICES
işlevsel rolüne yaklaşımı
benimsenmiştir.
YukarıdaRANGES IN AND
ACCORDING
TO CONSUMPTION
TERMS OF INDUSTRY AND
İkinci boyut olan toplumsal bağlam, kültürleHOUSES
bahsedilen Erol’un kültürel kimlik yaklaşımında
rarası iletişimin birbirinden farklılaşan özellikli
karşı olma ve kendisi
olma durumunun gerçekleşAbstract: In this study prepared by using data ofbağlamlarda
TSI belonging to
the years ofanlamına
2012-2014,gelmektedir. Son
olabildiği
the consumption
of electricity
and natural
mesi, Rodoplu özelinde
bir kültürel
aktarımı
da gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the olarak,
study prepared
with kanalı
the use of
differentise kültürlerarası
iletişim
boyutu
techniques for
analysis.
Moreover, tests
beraberinde getirmektedir.
Türkü
derlemeleri,
şarkıof hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and natural kanal
gas prices
iletişimin
gerçekleştiği
üzerinde durmaksözü yazarlığı, iki kültüre ait ortak etkinliklerde
tadır. İletişim kanalları, kültürel aracılar ve bu
sahne alarak, Bulgaristan’da Türk kimliğini ve
aracıların aktarımı gerçekleştirdiği ortam olan
kültürünü aktarma çabası ile Rodoplu, kültürel
kitle iletişim araçları şeklinde sınıflandırılabilaracılık bağlamında da önemli rol oynamaktadır.
mektedir. Bu üç boyut, kültürlerarası iletişimin
Rodoplu’nun kültürel aracılığını incelemeden önce
sonuçlarını ve bütün bir süreci etkilemektedir.
kültürel aracılık kavramını açıklamak gerekir.
(aktaran Bekiroğlu, 2011: 18).
3.Kültürel Aracılık ve Kültürel Aracılığın
Yukarıda ele alınan yaklaşımlar üzerinden kültürel
Parametreleri
aracılığı anlayabilmek mümkündür. Kültürlerarası
iletişim ve aktarımın olduğu zeminler, kültürel
Kültürel iletişimi en genel anlamda iki kültür
aracılığı ve bu aracılığı gerçekleştiren aracı
arasında var olan etkileşim olarak tanımlamak
kavramını beraberinde getirir. Kültürlerarası bu
mümkündür. Kültürlerarası iletişim olgusu ise
etkileşimler kültürel aracılığın çizmiş olduğu
özü itibariyle farklı kültürel artalanlara sahip
çerçevede değerlendirilebilir. Kültürel aracılık,
olan katılımcıların, bir diğeri ile doğrudan veya
40
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:19
K:37
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
hem birbirine yabancı
iki kültür
arasında AÇISINDAN
hem de TÜKETİM
AracılıkARALIKLARINA
kavramı, kültürlerarası
etkileşim süSANAYİ
VE KONUTLAR
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
recinde, iki kültür arasındaki rollerin dengesini
aynı kültürün geçmişi ve bugünü arasında köprü
İNCELENMESİ
tanımlamamıza yardımcı olur. Aracı olan kişi ya da
kurar. Bu nedenle kültürel aracılığı sadece farklı iki
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
nesne, bu kültürler arasında hem iletişimi hem de
kültür arasındaki etkileşim olarak değerlendirmek
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
dengeyi sağlar. Burada sağlanmaya çalışan denge
yanlış olacaktır. Kültürel aracılık
kavramını daha
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
net anlamak için aracılık kavramını açıklamak
olgusunu, Yükselsin’in kaynak dildeki mesajları
gerekir.
en hazırlanan
uygun ve
verecek anlaÖzet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verilerihedefe
kullanılarak
bu doğru
çalışma, şekilde
sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
tımı sağlama yaklaşımından ele almak gerekir.
şeklindedir.
Farklı analiz
teknikleri kullanılarak
hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Yükselsin, “aracılık”
kavramını
üç anlamda
ele
Bu noktada aracı kişinin
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak(Yükselsin
araştırma daha 2012:
kapsamlı436).
hale getirilmiştir.
alır ve kültürel aracılık
yaklaşımlarSanayi veçerçevesinde
konutlarda tüketim
aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
sahip olduğu yeteneklerden ve yeterliliklerden söz
yönünde hareket
edilmiş olup,
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
dan biri ve en uygunu
olan malumat
veyapılan
bilginin
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı
arttıkça,
elektrik ve doğalgaz
etmek
gerekir.
Aktarımda
bulunduğu iki kültürün
dolayıma uğraması
bağlamında
aracılığı
kav- sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
fiyatlarının
genel seviyesinde
düşüş gözlendiği
de sosyo
kültürel çerçevede normlarına hâkim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana–gelmektedir.
ramlaştırır. (Yükselsin,
2012: 435). Çalışmanın
olma yeterliliği, aracının bu alandaki başarısına
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
temel çerçevesini
bu yaklaşımı benimseyerek,
paraleldir.
aracı olan kişinin, hem bir iletişim öznesi hem
ECONOMETRIC
OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES üzerine yayınladığı
de kültürlerarası çerçevede
her ikiANALYSIS
kültür arasında
Yükselsin
Roman müzisyenler
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
bilgi ve deneyim sahibi olma rolü üzerinden Hasan
makalesinde, kültürel aracılığın parametrelerini
HOUSES
aktarma, uzlaştırma, güçlendirme, koruma,
Rodoplu örnek olayı ele alınmıştır.
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
dönüştürme
ve houses
yeniden
üretme yaklaşımları ile
the consumption of electricity and natural gas used
in industry and
is statistically
Yükselsin’in (2011:
221)
belirttiği
gibi,
analyzed.
ANOVA
model
was ‘kültürel
applied to the study prepared with the use of different
açıklar.
2011:
226).
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were(Yükselsin
applied and the
research
was Aktarmayı, bir
aracılık’ (cultural
mediation) sosyal bilimler
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and
natural
gas
prices
kültürün kısmen ya da bütünüyle bir yerden bir
alanında 1980’li yıllarında kullanıma sokulan
yere taşınması, uzlaştırmayı iki farklı kültürün
kavramsal bir anahtardır. Fiske’e (1983) göre
birbirlerine karşı olan hoş görüsünü arttırma
“iletişim kuramları kapsamında anahtar bir yeri
çabası, güçlendirmeyi var olan kültür dizgeleolan aracılık kavramı özetle ‘iki parti/taraf arasında
rinin yeniden yaratılması, korumayı ise kültür
ilişki sağlamak amacıyla araya girme, toplumsal
işaretleyicilerinin muhafaza edilmesi yaklaşımıyla
bilginin ve kültürel değerlerin, kurumsallaşmış
açıklayan Yükselsin, dönüşümü ise bir kültüre ait
bir yoldan ilgilisine ulaşmasına kanallık etme
olgunun başka kültürde yeniden şekillendirilmesi
eylemi’ biçiminde tanımlanır.” (aktaran Yükselsin
olarak ele alır.
2012: 435).
Kültürel aracılığın amaçlarından biri olan “yeniKültürlerarası bir iletişim durumunda aracı, hem
den üretim” kavramı, “kültürün devamlılığının
iki dillilik hem de iki kültürlülük yeteneklerine
yanı sıra dinamiklik ve değişebilirlik özelliğine
sahip olan bir aracının rolüne girer. (aktaran
de vurgu yapar. Çünkü ister koruma, ister döBekiroğlu 2011: 12).
nüştürme, isterse güçlendirme amaçlı olsun her
41
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:19
(Ekonomi)
& K:37
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VE
KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
GÖRE kurdular. Türküleri
kültürel aracılık etkinliği,
öznesi
olan kültürün
ile “Üç ARALIKLARINA
Saz Üç Ses” grubu
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
yeniden ve yeniden üretilmesini gerekli kılar.
derleme, notaya geçirme ve yeniden kaydetme
İNCELENMESİ
Bu bakımdan kültürel aracı, hem kendi
kültü- Hakan
amaçlı
kurulan grup, Sofya Radyosu’nda derlenen
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
rel kimliğini hem de içinde bulunduğu
türküleri
kayıt etti. Bunun yanı sıra Rodoplu’nun
Güvenkültürü
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
sürekli olarak anlamlandırma1Kilis
çabasına
girer. Elektrik-Enerji
taş plaklarıBölümü
basıldı.
7 Aralık Üniversitesi,
Aracı kişinin bu çabaları ışığında, kültürün hem
1970’ten sonra artan baskılar, zorlamalar ve
2012-2014 Yılları
arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
güçlendirilmesi, Özet
hem: aktarılması
hem
de yeniden
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistikseliki
olarak
analizarasında
edilmesi aracı rolünde
Rodoplu’nun
kültür
üretilmesi gerçekleşir.
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
olmasından dolayı gördüğü yaklaşımlar sebebiyle,
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayiyukarıda
ve konutlarda
tüketim aralıklarına
göre elektrik
ve doğalgaz
tespit edilmesiTürkiye’ye göç
Kültürel aracılığın
bahsedilen
yakla1989
yılındafiyatlarının
Bulgaristan’dan
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
şımlardan bir yaedilen
da birden
etmiştir.
ettikten
çeşitli işlerde çalıbulgularfazlasına
sonucunda;sahip
sanayi olması
sektörü için tüketim
aralığıGöç
arttıkça,
elektrik sonra
ve doğalgaz
fiyatlarının
genel
seviyesinde
düşüş
gözlendiği
sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak
tüketim
mümkündür. Bu çalışmanın örnek olayı olan
şan Rodoplu, derleme çalışmalarına Türkiye’ye
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Hasan Rodoplu ise aşağıda daha detaylı incegeldikten sonra da devam etmiştir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
lenecek olup genel anlamda kültürel aracılığın
2014 senesinde, seçim öncesi Bulgaristan Türkaktarma, uzlaştırma ve dönüştürme parametreleri
lerineAND
destek
için Bulgaristan’a
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
NATURAL
GAS PRICES çağrılmıştır. Tüm
bağlamında incelenecektir.
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
şehir ve kasabaları Hak ve Özgürlükler Partisi
HOUSES
4.Hasan Rodoplu Örnek Olayı
milletvekilleri ile dolaşmış, konserler vermiştir.
Abstract: In this study prepared by using data ofOraya
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,
gittiğinde
halkın
sevgi ve özleminin ne
the consumption
electricity
natural gas used in industry and houses is statistically
1948’de Bulgaristan’ın
Kırcaliofiline
bağlıand
Köyyeri
analyzed. ANOVA model was applied to the kadar
study prepared
with
the
use
of
büyük olduğunu different
belirtmiştir. Aynı zatechniques
forkendi
analysis.
Moreover,bitirdi.
tests of hypothesis were applied and the research was
Köyü’nde doğdu.
İlkokulu
köyünde
made more comprehensive. The purpose was to determine
and natural
gas prices
manda electricity
Türkiye’deki
popülerleşen
türküleri de
8. sınıfı merkez köy, komşu köy Havazlı köyünde
Bulgaristan’a gittiğinde çalıp söylemekte, orabitirdi. Liseden Mastallı (Mestanlı) kasabasından
dakilere buradan türkü taşımaktadır. Türkiye’ye
mezun oldu. Lisenin ardından Bulgaristan’ın Vetaşıdığı türküler daha çok TRT İzmir Radyosu
lingrad şehrinde Yüksek Orman Okulu’nu bitirdi.
Sanatçısı ve şefi Nihat Kaya tarafından notalanıp
Mühendis olmak için de Sofya’da bir yıl öğrenim
çeşitli sanatçılar tarafından radyo ve televizyon
gören Rodoplu, 1965’te, Türkçenin henüz yasak
yayınlarında seslendirme şeklinde olmaktadır.
olmadığı dönemde, Halk Gençliği gazetesinde
Türkiye’deki etkinlik ve konserler ise genelde
Sofya Radyosu’nun ilanına başvurur. Küçük
BAL-GÖÇ Derneği (Balkan Göçmenleri Derneği)
yaştan itibaren köylerde, düğün ve derneklerde
çatısı altında gerçekleşmektedir. Bu etkinliklere
müzisyenlik yapan Rodoplu, sınavı kazanarak
yalnızca Balkanlardan göç etmiş Türkler değil
Sofya Radyosu’nun sanatçısı olur. 1969 yılında,
Türkiye’deki yerliler de katılım sağlamaktadır.
Turgut Şinikar şefliğinde, seslerde Hasan RodopBu tür etkinlikler her iki, birbirine yakın kültürün
lu, Cemil Şabanov ve Osman Azizov, sazlarda
toplayıcısı, birleştirme halini almaktadır.
Angel Georgiev Abdullah Aga, Mehmet Bekir
42
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:19
K:37
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ile tüm bağlarının
kesilmeye
Rodoplu’nun belirttiği
üzere
Bulgaristan’da
ilk TÜKETİM
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE çalışıldığını, Türkçe
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
konuşanlara para cezası uygulandığı, isimlerin
önce Romanlara ardından Pomaklar ve sonrasında
İNCELENMESİ
zorla değiştirilmesi gibi yaptırımların uygulanTürklere baskı ve zulüm yapılmıştır. Rodoplu’nun
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
dığını belirtmiştir.
bir gece Bulgaristan lokantasında ekibi ile oturup
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
yemek yediği masada söylediği
sözler üzerine,
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
SONUÇ Bölümü
devlet tarafından Rodoplu suçlu sayılmıştır:
ulus aşırı
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileriKültürel
kullanılarakaracılık,
hazırlananhem
bu çalışma,
sanayihem de bir ulusun
OLDU MU JİVKOV
OLDU MU JİVKOV
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
içindeki farklı kültürel unsurların arasında bir
şeklindedir.
GÖNLÜN OLDU
MU? Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
olarak
incelenebilir.
En genel anlamı ile
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakişlev
araştırma
daha kapsamlı
hale getirilmiştir.
SEN BEYGİRDEN
EŞEK
YAPTIN
Sanayi ve
konutlarda
tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
kültürlerarası iletişimi sağlama amacını taşıyan
SEMER UYDUyönünde
MU?hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı
arttıkça, elektrik
doğalgaz
kültürel
aracılık,
çeşitli veyaklaşımlar
ile uygulanır.
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Bu meydana
iletişimigelmektedir.
sağlamada aracı kişi, bir köprü görevi
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
OLMADI JİVKOV
OLAMAZDI
görür. Hasan Rodoplu, Yükselsin’in ele aldığı külAnahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
TÜRKTEN BULGAR
OLAMAZDI
türel aracılık yaklaşımlarıyla değerlendirildiğinde,
BEŞYÜZ SENE İSTESEYDİK
aracılık bağlamında önemli bir figürdür. Aracılık
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
SİZDEN ESER KALAMAZDI
kavramının
oluşmasında
incelenen yaklaşımlar,
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS OF
INDUSTRY AND
HOUSES
Rodoplu’nun gerçekleştirdiği müzikal edimlerle
Bir diğeri de şöyledir:
Abstract: In this study prepared by using data ofde
TSIparalellik
belonging togöstermektedir.
the years of 2012-2014,
EĞİLMEZ BOYNUMUZ
BOYUNDURUMUthe consumption
of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Rodoplu,
SofyaandRadyosu’nda
ZUN ZERRESİanalyzed.
DEMİRDEN
OLSA
techniques
for analysis.
Moreover, tests of hypothesis
were applied
the research was çalıştığı sürede,
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and
natural
gas prices
Türk radyolarını dinleyerek
hemen her yöreden
BİZ YİNE TÜRK KALACAĞIZ İSMİMİZ
türküleri topladığını ve bunları Sofya Radyosu’nda
ZORLA BULGAR DA KONSA
tekrar düzenleyerek seslendirdiğini söylemiştir.
Rodoplu’nun bu yaklaşımı kültürel aracılığın
DOLDURUN TAŞLA TOPRAKLA, İSTER
aktarma işlevine örnek olmaktadır. Rodoplu’nun
BETON DÖKÜN ÜSTÜMÜZE
kültürel aracılığın aktarım rolünü uyguladığı başİLLE DE SIZAR, YEŞERTİRİZ YERYÜZÜNka alanlar ise bugün hala hem Türkiye’de hem
DE ÇİMENİ
Bulgaristan’da düzenlenen Balkan etkinliklerinde
sahne alarak, iki kültür arasında aracılık rolü
TÜRKLÜĞÜ BATIRAMAZSINIZ, BETONU
oynamasıdır. Bunun yanı sıra her iki ülkede ve
BİLE PATLATIP ÇIKARIZ ÜSTE
her iki kültüre ait yaptığı derleme çalışmaları,
Bulgaristan’da Türk soyadı taşıyan tek insan
kültürel aracılığın aktarım işlevi ile açıklanabilir.
olduğunu belirten Rodoplu, Türk radyolarından
Rodoplu’nun Bulgaristan’da yapılacak seçim
dinleyip derledikleri türkülerin yasaklandığını
öncesi, bir uzlaştırıcı olarak Bulgaristan’a çabelirterek, orada yaşayan Türk halkının, Türkiye
43
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:19
(Ekonomi)
& K:37
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VEuzlaştırma
KONUTLAR yönüne
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
ğırılması, kültürel aracılığın
Katıldığı
etkinliklerde,
Balkan Göçmenleri
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
vurgu yapmaktadır. Rodoplu dolayısıylaİNCELENMESİ
iki
Dayanışma Derneği gibi kültürel aracılığın gerkültür arasında önemli bir aracı figürdür.
Her iki Hakan
çekleştiği
zeminlerde gerçekleştirdiği pratikler
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
de Yönetmeni
Rodoplu’nun kültürel kimliğini yeninden
kültür arasında, müzisyen kimliği ileGüven
bir Grup
köprü
A.Ş. Finans
1
üretme eğiliminde
olduğuna örnektir. Göç ile
görevi görmüş ve iki kültür arasında
aktarımın
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
yanı sıra, bu kültürler içinde uzlaştırmacı rolü
gelmiş Bulgaristan Türklerinin kültürel pratikleri,
Özet
:
2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK
verileri
kullanılaraktarafından
hazırlanan buhem
çalışma,
de üstlenmiştir.
Rodoplu
ikisanayi
kültür arasında aktave konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
hemçalışmada
de bu kültürel
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakrılmış,
hazırlanan
ANOVAkimlik
modeli ve bu kültüre ait
Bulgaristan’da uygulanmıştır.
uygulananAyrıca
yasaklar
nedeniyle
hipotez testleri uygulanarakpratikler,
araştırma daha
kapsamlı
hale getirilmiştir.
gerek
Bulgaristan
gerekse Türkiye’de
Sanayi veyaptığı
konutlarda
tüketim aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Rodoplu’nun derleme
dönemlerde,
şarkı
gerçekleştirilmiş,
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de sonuca dolayısıyla
gidilmiştir. Elde kolektif kimlik
sözlerine yapılanedilen
müdahale,
bulgular Rodoplu’nun
sonucunda; sanayikültürel
sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
yeniden üretilmiştir. Aynı zamanda Rodoplu,
fiyatlarının
genel uygulamasına
seviyesinde düşüş neden
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aracılığın dönüştürme
işlevini
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydanaarasında
gelmektedir.
iki kültür
önemli bir köprüdür. Kültürel
olmuştur. Türkiye’ye ait ya da içinde Türkçe bir yer
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,aracılığın
Sanayi, Konut,
Anova, TUİK,
Fiyat
aktarım,
uzlaştırma,
dönüştürme gibi
ya da kişi adı geçen türküler, Sofya Radyosu’nda
parametrelerini yerine getiren bir aracı rolünü
derleme sırasında değiştirilmiş, Rodoplu’dan
yerine getirmiştir.
ANALYSIS OF ELECTRICITY
NATURAL GAS PRICES
Balkan kültürüneECONOMETRIC
ait
yer ya daTOkişi
isimleri ya-RANGES IN AND
ACCORDING
CONSUMPTION
TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
KAYNAKÇA
zılması istenmiştir. Rodoplu’nun burada görev
almasının nedeni,
her iki kültüre ait pratikleri
Abstract: In this study prepared by using data ofBEKİROĞLU,
TSI belonging to theO.,
years
of 2012-2014,
(2011).
Kültürlerarası İletişim
the
consumption
electricityolmasıdır.
and natural gas used in industry and houses is statistically
iyi bilmesi ve her iki kültüreof hâkim
analyzed. ANOVA model was applied to the study Bağlamında
prepared with the
use
of
different
Türk Basınında Etnik Kimliklefor analysis.
Moreover, testsbu
of hypothesis were applied and the research was
Bunun yanı sıra techniques
Rodoplu’nun
gerçekleştirdiği
made more comprehensive. The purpose was to determine
andErmenilere
natural gas prices
rin electricity
Sunumu:
İlişkin Haberlerin
eylem, kültürler arasında var olan aktarımda bir
Nicel ve Nitel Analizi, Eskişehir Anadolu
dönüşüme de yol açmıştır. Dolayısıyla RodopÜniversitesi, Yayınlanmış Doktora Tezi
lu, her iki kültürün pratiklerini iyi bilmesinden
EROL, A., (2002). Popüler Müziği Anlamak:
dolayı kültürler arasında dönüştürücülük işlevini
Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte
de yerine getirmiştir.
Anlam, İstanbul: Bağlam Yayınları
Kültürel aracılık edimlerinin gerçekleşmesi, aynı
EROL, A., (2005). “Türk Halk Müziği Uyanışı:
zamanda kültürel kimliğin sürekli olarak yeniden
Türkü Bar Örnek Olayı”, İstanbul İTÜ, Müinşası ve anlamlandırılmasını da beraberinde getirir.
zikte Temsil, Müziksel Temsil Kongresinde
Bir kültürel aracı olarak ele alınan Rodoplu için
sunulmuş, yayınlanmamış bildiri
de kültürel aracılık aynı zamanda kendi kültürünü ve bu kültüre ait pratikleri gerçekleştirerek,
EROL, A., (2009). Müzik Üzerine Düşünmek,
kültürel kimliğini anlamlandırma ve yeniden
Bağlam Yayınları, İstanbul
üretme çabasıdır.
44
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:19
K:37
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
GEDİK, A.C., (2007).
Popüler
MüzikteAÇISINDAN
Beğeni TÜKETİM
ŞİMŞEK,
Y., (2003). 21.
Yüzyıl Eğitim ÖrgütleSANAYİ
VE KONUTLAR
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
Farklılıkları: Bir Fmrı Çalışması İzmir, Dorinin Yönetim Anlayışı, Anadolu Üniversitesi
İNCELENMESİ
kuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi
Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 13
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
YÜKSELSİN,
İ.Y., (2011). Kültürel Aracılık,
GEDİK, A.C., (2009). Ey Özgürlük: Türkiye’deki
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi,
Bölümü
Romanlar
ve Müzik: Bir Rumeli Ezgisinin
Politik Müziğin Değişimi 1Üzerine
Bir
Tar- Elektrik-Enerji
Kırkpınar Güreş Havasına Dönüştürülmesi
tışma Çerçevesi, Gelenek Dergisi: Sayı 107
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
Örnek Olayı, II. Uluslararası Hisarlı Ahmet
ve konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
HALL, S., (1997).
“Popüler
Olanın
Yapıbozumu
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan
çalışmada Bildirisi
ANOVA modeli
Sempozyum
Üzerine Notlar”,
Mürekkep
Dergisi,
Sayı
8,
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
YÜKSELSİN, İ.Y., 2012). Kültürel Aracılığın
Forum Ofset,
Ankara
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim Ritüelleri:
aralığı arttıkça,Bergamalı
elektrik ve doğalgaz
Profesyonel Roman
STEWART, C.,fiyatlarının
et al., (2005).
American
genel seviyesinde
düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Müzisyenlerin
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana
gelmektedir.Geçiş Ritüellerindeki Aracılık
Cultural Patterns:
A Cross-Cultural
Rolü, Kütahya, III. Uluslararası Hisarlı Ahmet
Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Perspective,Anahtar
Intercultural
Press, EriSempozyum Bildirisi
şim Tarihi: 20.05.2013. Erişim Adresi:
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
http://books.google.com.tr/books?id
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
=1_IgYUASxJwC&pg=PR3&hl=tr
HOUSES
&source=gbs_selected_pages&cad
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
=3#v=onepage&q&f=false
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
45
ACED
TÜRK HALK MÜZİĞİNDE YENİDEN YARATMA SÜRECİNİN
AKTÖRLERİ OLARAK KAYNAK KİŞİLER/MAHALLİ SANATÇILAR:
“MİLASLI NAZMİ YÜKSELEN” ÖRNEĞİ(1)
AS ACTORS OF RE-CREATION PROCESS SCOURCE PERSONS LOCAL
ARTISTS IN TURKISH FOLK MUSIC: IN THE SAMPLE OF “Nazmi
YÜKSELEN”
F. Reyhan ALTINAY
Ege Üniversitesi DTMK Ses Eğitimi Bölümü İzmir / Türkiye
Abstract: In this article, I want to give information in
the context of re-creating process about N.Yükselen
who is a local artist of Muğla–Milas, we have lost
this artist on 16 March, 2015. As he was a famous
Turkish folk music source person and local musician,
he was also an important person of compiling and
performing Milas songs and was given information
about the process to gain the folk music repertoire.
In addition, with major turning point in the life of
his art, in the process of re-creation producing songs,
concerning with his voice, style and attitude opinions
were presented.
Öz: Bu makalede, yeniden yaratma süreci bağlamında
Türk halk müziğinde kaynak kişiler/mahalli sanatçılar
hakkında bilgiler verilerek, 16 Mart 2015 tarihinde
kaybettiğimiz Milaslı kaynak kişi/mahalli sanatçı
Nazmi Yükselen’in Muğla – Milas türkülerinin derlenmesi ve halk müziği repertuarına kazandırılması
süreci konusunda bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca,
sanatçı Nazmi Yükselen’in sanat yaşamındaki başlıca dönüm noktalarıyla, yeniden yaratma sürecinde
türküleri üretme, seslendirme üslup ve tavrına ilişkin
görüşler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, Halkbilimi,
Kaynak Kişi Mahalli Sanatçı, Muğla Milas, Nazmi
Yükselen
Key Words: Turkish Folk Music, Folklore, Source
Person Local Musician, Muğla Milas, Nazmi Yükselen
Doi: 10.17370/UHMAD.2015310336
(1) Sorumlu Yazar: F. Reyhan ALTINAY, Ege Üniversitesi DTMK Ses Eğitimi Bölümü İzmir İzmir / Türkiye frey-
[email protected] Geliş Tarihi / Received: 02.03.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 10.04.2015 Makalenin
Türü: Type of article (Araştırma / Research ) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul
Raporu Yok - None Ethics Committee
46
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
GİRİŞ
halk müziği
alanındaki GÖRE
konumu hakkında güncel
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
ve detaylı bilgiler edinilmiş oldu.
İNCELENMESİ
Geleneksel Halk Müziği Örnekleri
“Ege’den
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
Muğla–Milaslı
mahalli sanatçı, Milaslı kaynak
CD–1” adlı bilimsel araştırma projesi
“Ege Hakan
Güven Grup A.Ş. Finans
kişiYönetmeni
Nazmi Yükselen 16 Mart 2015 tarihinde
Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
vefat etmişBölümü
olup kendisinin sanat yaşamı ve Türk
Bilimsel Araştırma Projeleri” kapsamında
“Hazi- Elektrik-Enerji
ran–2003 Aralık–2004” döneminde hazırlanmış halk müziği alanına katkıları konusunda en son
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
görüşmeleri
yapmış
bir edilmesi
ekip olarak, merhum
ve konutlarda
kullanılan doğalgaz
ile elektrik
istatistiksel
olarak analiz
olan alan araştırması
sonuçlarının
bir CD
ve tüketiminin
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılaraksanatçımıza
hazırlanan çalışmada
ANOVA
modeli
Allah’tan rahmet
dilerken; bir “halk
kitapçık olarak yayına
dönüştürülmesi
projesidir.
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez testleri
uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
mahalli
sanatçı,
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
tespitkaynak
edilmesi kişi” olarak hem
Proje yürütücülüğünü
Prof. Dr. Ahmet Yürür’ün sanatçısı,
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Türkaralığı
halk arttıkça,
müziğielektrik
hem de
Muğla–Milas türküleri
edilen
bulgular sonucunda;
ve doğalgaz
yaptığı çalışmada
Hüseyin
Yaltırık, sanayi
İlhansektörü
Ersoyiçin tüketim
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç olarak
tüketim konusunda bir
içerisindeki
konumu
ve katkıları
ve F.Reyhan Altınay
görev
aldılar.
Projenin
alanda azalma
aralığı Kw
cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda
meydana gelmektedir.
çalışma yapılmasının gerekli olduğu inancıyla,
kayıtları Hüseyin
Yaltırık
ve F.Reyhan
Altınay,
Anahtar
Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
bu makale kaleme alınmıştır.
mastering–editing uygulamaları da Necdet Küçkbıyıklar tarafındanECONOMETRIC
yapıldı. ProjeANALYSIS
kapsamında
Af- KAVRAMSAL
KURAMSAL
OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES ÇERÇEVE
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
yonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir,
HOUSES
Toplumbilimleri alanında sıklıkla başvurulan ve
İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinde
müziği araştırmalarında
güvenilir/geçerli veri
In this study prepared by using data ofhalk
TSI belonging
to the years of 2012-2014,
alan çalışmalarıAbstract:
gerçekleştirilerek,
bu yörelerin
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
toplama yöntemi olarak görülen “alan araştırma
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
kaynak kişilerinden
ve
yerel
müzisyenlerinden
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
wereve
applied
and the research
yöntem
teknikleri”
genelwas
olarak “derleme”
madeyapılarak,
more comprehensive.
The purpose
was to determine electricity and natural gas prices
derlemeler/kayıtlar
proje 2004
yılında
adıyla; derlemenin ya da araştırmanın yapıldığı/
500 adet CD & kitapçık olarak yayımlandı. Bu
gerçekleştirildiği ortam ise “alan/saha” olarak
Proje çalışmasının Muğla–Milas ayağında Nazadlandırılır. Yani alan/saha halk bilgisi ürünlerinin
mi Yükselen ile Milas’taki evinde eşi Leman yaratılıp yaşatıldığı, gözlendiği yerdir. Geçmişte
Hanım’ın da olduğu ortamda, N.Yükselen’in Türk halk müziği derlemecileri ve araştırmacıları tarafınhalk müziği repertuarına kazandırdığı “Ormancı, dan derleme alanları çoğu zaman bir kırsal bölge,
Bodrum Hâkimi” gibi türküler başta olmak üzere yöre, köy vb. olarak algılansa da, günümüzde iç
diğer Muğla–Milas türkülerinin kendi sesinden içe geçmiş sosyo–kültürel yapılar, metropolleşkayıtları yapılarak, CD’ye “Bodrum Hâkimi” me vb. faktörlerle sözü edilen alan/saha; semt,
türküsü taşındı. Ayrıca, sanat yaşamı boyunca mahalle, köy, kasaba, ilçe hatta kent merkezi bir
plâklara okuduğu eserler de görüşmelerimiz sı- derleme yeri olabilmektedir. Derleme eylemini
rasında dinlenerek, plâklar, sanatçının Grundig yapan “derlemeci/derleyen” kişiler halk bilgisi
marka pikabından günümüz kayıt teknolojisiyle yaratmalarını bilimsel inceleme, arşivleme, tanıtma
kopyalanıp belgelenmek suretiyle N.Yükselen’in gibi amaçlar doğrultusunda kaynak kişilerden
47
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİkullanarak
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
GÖRE
belli bilimsel yöntemler
kaydeden
ilk defa ARALIKLARINA
yaratan, yeniden
yaratıp nakleden, geELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
rekli durumlarda bunların bütününü veya ana
ve toplayan kişi (Ekici, 2004: 26) olmalarının
İNCELENMESİ
özelliklerini
yanı sıra, çoğu zaman kültürel olaylara/olgulara
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ aktarabilen veya icra edebilen ve
de bunların
duyarlı, bu konularda meraklı ve gönüllü
Güven olarak
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni derlemeciler tarafından yazılı, sözlü
1
ve görsel olarak
çalışan bir profille halk kültürüne
katkı
sağlayan
Kilis
7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü kaydedilmesi için sunumunu
yapabilen kişiler “kaynak kişi” (Ekici, 2004:
kimselerdir.
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri29)
kullanılarak
bu çalışma,
olarakhazırlanan
adlandırılır.
Busanayi
alanda Cumhuriyet
ve
konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile
elektrik
tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
Yukarıda sayılan bağlamlarda yaratılan halk
günümüze
doğru
ülkemizin hemen
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakdöneminden
hazırlanan çalışmada
ANOVA
modeli
müziği ürünleri uygulanmıştır.
genel bir tanımlamayla
“dilden
Ayrıca hipotez testleri
uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
her yöresinden adları bilinen/bilinmeyen pek çok
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
dile, kulaktan kulağa,
kuşaktan kuşağa, nesilden
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
gidilmiştir. Elde
kaynak göre
kişideyasonuca
da kişilerden
halk ezgileri/türküedilen
bulgularve
sonucunda;
nesle” aktarılırken
zaman
mekân sanayi
içindesektörü
yay-için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
ler, uzun
havalar
ve olarak
oyuntüketim
havaları derlenerek,
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
gınlaşır. Halktanaralığı
kişilerce
yaratılan
bu ürünlerin
Kw cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
önemli bir halk müziği dağarı (Fr. repertoire)
başlangıçta mutlaka
birKelimeler
yapanı/yaratanı
olmakla
Anahtar
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim,oluşturulmuştur.
Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
beraber zaman içinde ilk yaratanı unutulur. Bu
Halk bilimi alanında kendi yerel/geleneksel ya
ürünlerin zamana ve mekâna bağlı olarak değişmesi
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
da IN
ritüel
içindeki
müziksel
dağarı bilen ve icra
ACCORDING
TO CONSUMPTION
TERMS
OF INDUSTRY
AND
sırasında, toplumdan
farklı bireylerin
“yenidenRANGES
HOUSES
edebilen, derleyici kişilere “kaynaklık” edip kültürü
yaratma” sürecine katkıları nedeniyle de halk
kaynak
kişilere bazen uzmanIn this
preparedbürünür.
by using data oftaşıyan/aktaran
TSI belonging to thebu
years
of 2012-2014,
müziği ürünleri Abstract:
“kolektif”
birstudy
karaktere
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
ya da with
profesyonelleşme
analyzed. ANOVA model was applied to the laşma
study prepared
the use of differentbakımından halk
Toplumbilimleritechniques
alanındafor
veanalysis.
özellikle
halk müziği
Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
arasındaelectricity
ve özellikle
kendi
yaşadığı yöresinde/
made more comprehensive. The purpose was to determine
and natural
gas prices
gibi etnografik çalışmalarda birinci elden güvemahallinde “sanatçı, müzisyen” gibi daha üst bir
nilir veri toplamada, halkın gündelik, törensel ve
anlam yüklenerek, “mahalli sanatçı” niteliğine
geleneksel müzikli pratiklerine katılarak, halk
vurgu yapılır. Kendi yaşadığı kültürel çevrenin
ezgilerinin derlenmesi/kaydedilmesi işleminde
müziksel dağarını belleğinde saklayıp içselleştirerek,
başlıca aktörler ise “kaynak kişiler, âşıklar, mahalli
bunu çeşitli kültürel bağlamlarda “yerel” ve/veya
sanatçılar, yerel müzisyenler” dir. Kaynak kişi (İng.
“kişisel üslupla” iyi ifade edebilen kaynak kişiler
tradition bearer Alm. Traditionstrager Fr. porteur
ile mahalli sanatçıların kimi zaman daha geniş
de la tradition), sağlam, güvenilir, doğru bilgiler
bir tanımlamayla “halk sanatçısı” unvanıyla da
edinilen kimse olan sözlük anlamının yanı sıra;
anıldığı gözlenir. Buna ilaveten “halk sanatçısı”
halk kültürü, halk müziği ve halk bilimi disiptanımlamasının diğer sanat alanlarında değil, büyük
lininde kullanılan bir terim olarak, kendisinden
ölçüde “halk müziği sanatçısı” tanımlamasıyla
halk kültürüyle ilgili bilgiler sağlanan birey olarak
özdeşleştirildiği ve geçmişten günümüze “halk
tanımlanır.1 Bu bağlamda, halk bilgisi ürünlerini
//
http://www.kelimeanlaminedir.com/kaynakkisi-2-153925
1 http://www.sozce.com/nedir/188228-kaynak-kisi
48
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
ozanlığı” tanımlamasıyla
bu TÜKETİM
ile bu sürecin
sonucundaGÖRE
ortaya çıkan yeni yapılar
SANAYİda
VEilişkilendirilerek
KONUTLAR AÇISINDAN
ARALIKLARINA
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
adlandırmanın kullanıma girdiği söylenebilir.
yani “eş ve/veya benzer” (variant/version) meİNCELENMESİ
tinlerin analizi önem kazanmıştır. Bu anlayış ve
Murat KORKMAZ,
Günümüzde gelinen noktaya bakıldığında
ise Hakan AÇIKGÖZ
yaklaşımla geçmiş dönemlerden kalan “donmuş”
Güven Grup
A.Ş. Finans Yönetmeni
müzikoloji/etnomüzikoloji terminolojisinde
“yerel
kültürel ürünler karşısında, yeni bir yaratma süreci
1
Kilisda
7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
müzisyen” (local musician) olarak
tanımlanan
geçirerek halkbiliminin başlıca araştırma konusu
“mahalli sanatçı” konumundaki müzisyenler artık
“icra,
anlatım,
olay,sanayi
olgu” halkbilimciler
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileriolabilen
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
halk arasında adları
unutulan kimseler olmaktan
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
için ittifakla üzerinde durdukları bir alan nitelişeklindedir. Farklı
analizBakanlığınca
teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
çıkarılmakla kalmamakta;
Kültür
kazanmıştır.
alanındaki bu yeni
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakğini
araştırma
daha kapsamlıHalkbilimi
hale getirilmiştir.
“Somut Olmayan
Miras
SanayiKültürel
ve konutlarda
tüketimTaşıyıcıları
aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yaklaşımda “yeniden yaratma süreci” bir yönüyle
yönündeSanatçıları”
hareket edilmişunvanıyla
olup, yapılan
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Halk Müziği Mahalli
taltif
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı
arttıkça, bir
elektrik
ve doğalgaz
kültürel
ürünleri
süreç
olarak ele alırken, diğer
2
edildikleri de görülmektedir.
Ülkemizde
halk sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
fiyatlarının genel seviyesinde
düşüş gözlendiği
yönüyle
o kültürel ürünün oluştuğu “iklim”
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydanade
gelmektedir.
kültürü bakımından
temel bir işlevi üstlenerek
hayat bulduğu “habitat” yani “bağlamı” içerisinde
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
“kültür taşıyıcılığı”
görevini yürüten bu kaynak
değerlendiren bir disiplin olarak yoluna devam
kişiler ve mahalli sanatçıların müzik alanındaki
etmeye yönelmiştir. Bağlamı oluşturan üç temel
ECONOMETRICyaratma
ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
konumları ile yaratma/yeniden
süreçleri
unsurun
“anlatan,
dinleyen,
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS
OF INDUSTRY
ANDanlatılan geleneksel
halkbilimi disiplininde “performans teorisi” adıyla
HOUSES
anlatı” olarak belirlenmesi, sözlü kültür ürünün
kuramsal olarak da incelenmekte ve anlamlanparadigmalar
çerçevesinde
Abstract: In this study prepared by using data offarklı
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,analiz edilmesine
dırılmaktadır. the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
de olanak
Folklorun ilk ortaya
analyzed. ANOVA model was applied to the study
prepared sağlamaktadır.
with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
çıktığı dönemlerden günümüze kadar “olguların/
Halkbilimi alanında
nispeten yeni bir kuram olarak
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
olayların anonim olmaları, sözlü olarak kuşaktan
öne çıkan “Performans Teorisi” ya da “bağlam
kuşağa, kolektif bellekle taşınmış olmaları” gibi
veya icra merkezli halkbilimi çalışmaları” yalnızca
söylemlerle çerçevelenmiş bir disiplin olduğu
geçmişe yönelik olmayıp günümüzde daha çok
bilinmekle birlikte günümüzde “küresel çağ”ın
yaşanılan güne yani “şimdiye” ilişkin kültürel
başlıca getirilerinden “kentleşme/kentlileşme”
olgular/olaylar üzerinde odaklanır. Bu yaklaşımda
olgusu “kent halkbilimi” gibi yeni tanımlamaları
folklorik ürün kadar bu ürünün yaratılma süreci
da beraberinde getirmiştir (Ekici, a.g.e. 41-50).
2 24–25 Aralık 2014 tarihinde Ankara Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen Somut Olmayan
Kültürel Miras Taşıyıcıları Halk Müziği Mahalli
Sanatçıları Değerlendirme Kurulunun kararları
sonucunda Elli Altı (56) Mahalli Sanatçının Genel
Müdürlüğümüz Halk Kültürü Bilgi ve Belge
Merkezine kayıtlarının yapılmasına ve kendilerine
Sanatçı Tanıtma Kartı verilmesine karar verilmiştir.
Bkz.http://aregem.kulturturizm.gov.tr/
Eklenti/36786,mahalli-sanatci-sonuclari.pdf?0
R.M. Dorson, A. Dundes, R. Abrahams, D. B.
Amos, R. Bauman, D. Hymas, K. Goldstein, H.
Glassie gibi halk bilimcilerce ortaya konularak,
geliştirilen ve ülkemizde Ö. Çobanoğlu, M. Ekici
gibi halkbilimciler tarafından da akademik alana
kazandırılan “Performans Teori”deki (Ekici, 2004:
49
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VE“yeniden
KONUTLARyaratma
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
119-126) başlıca söylemin
Nazmi Yükselen’in
Yaşamı
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
kavramının, ilk yaratmadan sadece yaratma anının
İNCELENMESİ
Nazmi Yükselen’in yaşamı hakkındaki bilgiler
süresi bakımından farklı” olduğuna dikkat
çekilir. Hakan AÇIKGÖZ
Murat KORKMAZ,
2004 yılında, Milas’taki evinde kendisiyle yapAyrıca folklorik ürünlerin yani sözlü kültür
ürünGüven Grup
A.Ş. Finans Yönetmeni
tığımız görüşmelerde tüm detaylarıyla bizzat
1 bir tür “sanatsal
lerinin, onu yaratan topluluklarca
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
kendisinden kaydedilmiştir. Bununla birlikte
anlatım ve iletişim” olarak değerlendirildiğine de
bu görüşmeler sırasında, 4 Eylül 1998 tarihinde
Özet : 2012-2014
arasındaki
vurgu yapan D.B.Amos,
bunuYılları
şöyle
ifade TUİK
eder:verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
olarak
analizdüzenlenen
edilmesi
Nazmiistatistiksel
Yükselen
adına
jübile için
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
yayına hazırlanmış olup Mimar Orhan Bahtiyar
“Folklor belli zamanda
meydana gelen aksiyondur.
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayibir
ve konutlarda
tüketim
göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarınınMilas’ta
tespit edilmesi
tarafından
1998’de
yayınlanan Nazmi
O artistik (sanatsal)
aksiyondur.
O aralıklarına
yaratıcılık
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Yükselen’in
yaşamı
ve estetik kaygıyıedilen
içinebulgular
alır vesonucunda;
bunlarınsanayi
her ikisi
deiçin tüketim
sektörü
aralığı arttıkça,
elektrikve
ve sanatçı
doğalgaz kişiliğini konu
fiyatlarının
genel
seviyesinde
düşüş
gözlendiği
sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak
edinen bir kitabın da, butüketim
alanda bir ilk olma
kendiliklerinden sanat formlarında birleşmeye yüz
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
özelliğini taşıdığı anlaşılmıştır. Kitap, Güz Zamanı
tutarlar. Bu anlayışa göre folklor; sanatsal anlatım
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Bahar Rüzgârı Nazmi Yükselen Ve Müzikle Dolu
yoluyla oluşan karşılıklı bir sosyal etkilenmedir.
50 Yılının Hikâyesi (Bahtiyar, 1998). adıyla
Bu iletişim, konuşma ve mimikle ilgili hareketlerin
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
yayımlanmış
sanatçının
diğer tarzlarındanACCORDING
farklıdır. Bu
kültüreRANGES
TOfarklılık
CONSUMPTION
IN TERMS OFolup
INDUSTRY
AND yaşam öyküsünü
HOUSES
ve şiirlerini konu edinmektedir.
ait gelenekler seti üzerine kuruludur, o toplumun
bütün üyeleri tarafından
tanınır ve ona bütün
Abstract: In this study prepared by using data of1TSI
belonging
to the
years of 2012-2014,
Mayıs
1926
tarihinde
Milas’ta doğan sanatçı,
the
consumption
electricity iletişimin
and natural gas used in industry and houses is statistically
toplum bağlanır ki, bu durumoffolkloru
analyzed. ANOVA model was applied to the 16
studyyaşında
prepared babasını
with the use
of
different ve annesi Zehra
kaybetmiş
techniques
for analysis.ayırır…
Moreover,Sonuç
tests of hypothesis were applied and the research was
sanatsal olmayan
formlarından
made more comprehensive. The purpose was to determine
and Hatice
natural gasile
prices
Hanım electricity
ve ablası
çocukluk yıllarını
olarak folklor, küçük gruplarda artistik (sanatsal)
geçirmiştir. 1933 yılında ilkokul üçüncü sınıf
ileti­şimdir.” (Çobanoğlu, 2000: 24).
öğrencisi iken sesinin güzelliği öğretmeni tarafınSözlü kültür ürünlerinin sanatsal/artistik bir
dan tespit edildiğinden bir defasında onu askeri
anlatım ve iletişim dili olması görüşünden hatabura götürürler ve ilk kez oradaki askerlerin
reketle bu makalede müziksel icra yani müzik
huzurunda 10. Yıl Marşı defalarca söyletilerek,
performansının başlıca aktörleri olarak kaynak
askerlere bu marşın ezberletilmesi sağlanır. Orkişiler ve mahalli sanatçılardan biri olan Milaslı
taokul yıllarında ise yeteneğini fark eden müzik
Nazmi Yükselen’in yaşam öyküsü, halk sanatöğretmeni Ferit Bey’in bir çalgı çalmayı öğrençısı kimliği, Muğla–Milas türkülerinde kaynak
mesini salık vermesine rağmen, daha o yaşlarda
kişi olarak konumu ve yeniden yaratma süreci
ses sanatçısı olmaya karar verdiğinden, herhangi
bir çalgıya ilgi göstermez. Ortaokul yıllarında
üzerinde durulacaktır.
ailece yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle
bir yandan çeşitli işlerde çalışmak diğer yandan
da okumak zorunda kalmıştır. Lise yıllarında
50
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
olur. O yıllarda
İstanbulGÖRE
Radyosu’nda “Sadi Yaver
önce askeri okula daha
sonra
da İzmir AÇISINDAN
Ticaret TÜKETİM
SANAYİ
VE KONUTLAR
ARALIKLARINA
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
Ataman, Nedim Otyam ve Necati Başara” gibi
Lisesi’ne devam eden N.Yükselen, 1945 yılında
İNCELENMESİ
şeflerin koroları vardır; N. Yükselen ise Nedim
Tekel Fabrikası’nda geçici kâtiplik, bir yıl sonra
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Otyam’ın korosunu tercih ederek, “Yurdun Her
da Milas Mahkemesi’nde zabıt kâtipliğine getirilir.
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Köşesinden Deyişler, Söyleyişler” adlı koroda
Bu görevleri sırasında da, düğüncü
müzisyenlik
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
türküler ve uzun havalar seslendirmeye başlar.
yaparak, şarkılar/türküler söyler. Sanat yaşamına
dönemde
İstanbul’da
profesyonel
müzisyengerçek anlamda Özet
ilk adım
atışının
miladı
ise Milas
: 2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK verileriBu
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
sanayi
ve
konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile
elektrik
tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
liğini geliştirecek farklı ortamlarda da görev alan
Halkevi’ne gelen tiyatro topluluğunun bir temsili
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
bir taraftan
hergetirilmiştir.
hafta Cumartesi ve Pazar
sırasında kendisine
birkaç Ayrıca
türkühipotez
okumak
uygulanmıştır.
testlerifırsatı
uygulanaraksanatçı,
araştırma daha
kapsamlı hale
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
akşamları Küçük Bebek Gazinosu’nda program
verildiğinde olacaktır.
Hatta burada seslendirdiği
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen
bulgular sonucunda;
sanayi yankısektörü için tüketim
aralığıZeki
arttıkça,
elektrik ve
doğalgazKarakuş, Sebilci
eser daha sonraki
yıllarda,
bütün yurtta
yaparak
Müren,
Tahsin
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
lanacak olan “Şu
Milas’ın
İçinde
Ben Bir
Tekda azalma
Hüseyin,
aralığı
Kw cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda
meydanaAbdullah
gelmektedir. Yüce gibi isimlerle tanışma
Güldüm” adlı eser
olmuştur.
fırsatını elde ederken; diğer taraftan da halk müAnahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ziği çalışmaları için Beşiktaş Musiki Cemiyetine,
İstanbul Radyosunda Görev Alması
koro çalışmaları için de Harbiye’ye devam eder.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Sanatçı 1948 yılında,
askerTOolarak
İstanbulRANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
ACCORDING
CONSUMPTION
N. Yükselen’in İstanbul yıllarında, popüler bir
HOUSES
Çatalca’ya oradan da Karaağaç Köyündeki eğitim
isim olmasını sağlayan en önemli olay ise ilk
bölüğüne gönderilir.
Askerdeyken
üsteğmenin
Abstract:
In this study bir
prepared
by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
kezin“İstanbul
Sesi Plâk Firması”ndan
the consumption of electricity and natural gas used
industry andSahibinin
houses is statistically
bağlama çaldığını
görüpANOVA
kendisinin
analyzed.
model de
wasyöresinin
applied to the study prepared with the use of different
plâk were
yapma
teklifi
almış
olmasıyla
başlamıştır.
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
applied
and the
research
was
türkülerini ve uzun
havaları seslendirdiğini dile
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and
natural
gas
prices
Memleketi Milas’taki gençlik yıllarında, Milas
getirince o akşam orada büyük ilgi gördüğü bir
Halkevi’nde bir temsil sırasında seslendirdiği
konser verir ve takdir edilir. Bu dönemde ayrıca,
“Şu Milas’ın İçinde Ben Bir Tek Güldüm” adlı
sivil yaşamındaki zabıt kâtipliği görevini bilen bir
eseri bu kez bir plâğa okur ve bu plâğın ardından,
hemşerisinin yardımıyla İstanbul 1. Ordu Askeri
1978 yılına kadar da plâk yapmaya devam eder.
Mahkemesi Zabıt Kâtipliğine atanır ve böylece
Bestekâr Zeki Duygulu’nun Müzik Yaşamındaki Yeri
İstanbul’da yeni bir yaşama başlamış olur.
Nazmi Yükselen’in müzisyen kimliğinin oluşmasında, rol model olarak benimsediği Milaslı
Türk sanat müziği bestekârı Zeki Duygulu’nun
önemli bir etkisinin bulunduğu, kendisini manevi
kardeşi olarak ifade etmesi, gerek sanatçıyla yapılan görüşmelerde gerekse üretimlerinde açıkça
görülmektedir. N. Yükselen’in ilk kez plâk yaptığı
Sanatçı N. Yükselen İstanbul’da askerliğini yaptığı
1948–1949 yıllarında, İstanbul Radyosu’nda açılan
bir sınava başvurarak, “Halk Musikisi” bölümünü
kazanır. Askeri kâtiplik görevinden de izinle burada
ilk kez on beş dakikalık solo yapma hakkını elde
eder. Burada ilk kez solist olarak seslendirdiği
eser ise “Kara Bahtım Kem Talihim” adlı maya
51
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE Tek
KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE
“Şu Milas’ın İçindeSANAYİ
Ben Bir
Güldüm”
adlı TÜKETİM
ŞU MİLAS’IN
İÇİNDE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
eserin bestesi Zeki Duygulu’ya, güftesi ise Nazmi
ŞU MİLAS’IN İÇİNDE BEN BİR TEK
İNCELENMESİ
Yükselen’e aittir. Zeki Duygulu Selahattin
Pınar, Hakan
GÜLDÜM
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
Sadi Hoşses, Sadettin Kaynak gibi sanatçılarla
bir
GONCELERİM
AÇMADAN SOLDUM DÖGüven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
arada bulunmuş, şiirler yazmış1Kilis
ve bestelemiştir.
KÜLDÜMBölümü
7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
N. Yükselen’in güftesini yazarak, seslendirdiği
GENÇLİĞİME DOYMADAN YAR İÇİN
Özet
:
2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK
verileri
kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve bestesi Zeki Duygulu’ya ait olan Hicaz maÖLDÜM
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
kamında, sofyanşeklindedir.
usulündeki
eser,teknikleri
kuşkusuz
GİBİmodeli
BİRDEN DÖKÜLFarklıbu
analiz
kullanılarakHAZAN
hazırlanan YAPRAĞI
çalışmada ANOVA
hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
N. Yükselen’in uygulanmıştır.
en tanınmışAyrıca
eserlerindendir.
Bu
DÜM
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
eserde adları geçen
kişileri
tanıyan
veolup,
sonu
ölümle
yönünde
hareket
edilmiş
yapılan
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
biten bu hazin aşk
hikâyesine tanıklık etmiş olan
GÖNÜL VERDİĞİM KIZIN ADI
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw duyduğu
cinsinden yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma
meydana gelmektedir.
N. Yükselen’in olaydan
derin üzüntüyle
YÜKSEL’Dİ
Anahtar
Kelimeler : Elektrik,
Doğalgaz,
Tüketim,CAN
Sanayi,VERİRKEN
Konut, Anova, TUİK,
Fiyat
güfteyi oluşturduğu
bilinmektedir.
Bestekâr
Zeki
FERYADI
DA ARŞA
Duygulu ve N. Yükselen’in ortak üretimleri olan
YÜKSELDİ
bu eserin sözleri ve
notası şöyledir:
KABAHAT
NE ONDAYDI
ECONOMETRIC
ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICESNE DE BENACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
DEYDİ
HOUSES
ALNIMIZA YAZILMIŞ BU BİR ECELDİ
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
52
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Bu eserin daha sonraki dönemlerde TRT İzmir
Radyosu sanatçıları tarafından aşağıda yer alan
şekliyle de seslendirildiği görülür.
53
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
N. Yükselen’in Türk sanat müziğindeki “türkü”
formundan yola çıkarak oluşturduğu Muhayyer
türkünün notası ve sözleri de aşağıda sunulmuştur.
54
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Ankara Radyosunda Görev Alması
55
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
İzmir Radyosunda
Görev
Alması
Sanatçı N. Yükselen,
1951
yılının başında
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İstanbul’dan ayrılıp önce Milas’a döner, ancak
İNCELENMESİ
Sanatçı 1958 yılından itibaren İzmir’de yeni bir
sanat aşkı ağır basar ve Ankara’ya giderek
önce Hakan AÇIKGÖZ
Murat KORKMAZ,
yaşama başlamıştır. İzmir’de bir taraftan “Ali Ulvi
“Dörtyol Aile Bahçesi”nde program
yapmaya
Güven
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Müzikli Gazinosu”nda çalışırken, diğer taraftan
başlar. Memuriyet yaşamındaki1Kilis
kâtiplik
görevini
7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
da İzmir Radyosu’nda halk müziği yayınlarında
bu kez de Ankara’da Yargıtay 2.Ceza Dairesingörevler almaya başlar, ancak 1960 ihtilalından
: 2012-2014
arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
de sürdürürken,Özet
geceleri
de Yılları
Ankara
Esenpark
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
analiz
edilmesi birkaç mesleksonrakiistatistiksel
olumsuzolarak
iklim
nedeniyle
Gazinosu’nda çalışır.
Ankara
profesşeklindedir.
Farklı yıllarında,
analiz teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
işinehale
son
verilir.
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanaraktaşıyla
araştırmabirlikte
daha kapsamlı
getirilmiştir.
yonel müzik yaşamı
bakımından ikinci önemli
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmişbir
olup,
yapılan
istatistik bulgulara
göre de sonuca
gidilmiştir.
Elde
N. Yükselen’in
TRT
İzmir Radyosunda
görevaşama olarak değerlendirilebilecek
olay
yaşar;
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
lendirilmesi sırasında diğer sanatçılardan farklı
Yurttan Sesler Topluluğu’nun
kurucusu
Muzaffiyatlarının genel seviyesinde
düşüş
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Kw cinsinden
meydana
gelmektedir.
olarak,
kendisine
“artist” unvanı verilerek göreve
fer Sarısözen ilearalığı
tanışarak,
soloyükseldikçe,
yapmakfiyatlarda
üzere da azalma
Anahtar
Kelimeler
:
Elektrik,
Doğalgaz,
Tüketim,
Sanayi,
Konut,
Anova,
TUİK, Fiyat
başlatıldığını kendisiyle
yaptığımız görüşmelerAnkara Radyosu’na davet edilir. Burada da ilk
den tespit ediyoruz. Başka bir anlatımla, İzmir
kez “Alageyik Gibi Boyun Sallarsın” adlı uzun
Radyosu
Türk Halk
Müziği
havayı radyo mikrofonlarından
seslendirir.
Bu
ECONOMETRIC ANALYSIS
OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS
PRICESŞubesinde ilk kez
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
“artist” unvanı kendisi için kullanılmıştır. Bu
icrasının ardından Muzaffer Sarısözen kendisinden
HOUSES
unvanı almasında geniş bir sanatçı çevresine
her hafta Salı akşamları misafir sanatçı olarak
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
ve popüler
kimliğe
sahip olması kadar; o
solo yapmasınıtheister
ve daha
sonraki and
yıllarda
consumption
of electricity
natural gas used
in industry bir
and houses
is statistically
analyzed.
ANOVA
model
was
applied
to
the
study
prepared
with
the
use
of
differentbir görünümdeki
yıllar için “taşra” denilebilecek
da kadroya alınabileceğinin
müjdesini verir. Bu
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
more comprehensive.
The“Ankara
purpose was to determine
electricity
and natural
gas prices
memleketi
Milas’tan
çıkarak,
üç büyük kentten
teklifin ardındanmade
N. Yükselen
her hafta
önce İstanbul’a, sonra Ankara’ya daha sonra da
Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu”nda mahalli
İzmir’e gelmesi ve bu üç büyük şehirde “gazino
sanatçı olarak on beş dakikalık programlar yapar.
müzisyenliği” yapmasının da önemli bir etkisi
Ayrıca, 1953 yılında Ankara Radyosu Türk Sanat
olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.
Musikisi Şubesi’nde erkek sesine ihtiyaç olduğu
bir dönemde N. Yükselen sınava katılır, fasıllarda
Muğla–Milas Halk Müziğindeki Konumu ve
ve korolarda okumak üzere yevmiyeli olarak da
Yeniden Yaratma Süreci
görev yapar. Sanatçı N. Yükselen’in bu yıllarda
N. Yükselen’in yetiştiği, halk müziği sanatçısı
radyo programlarının yanı sıra, plâklar yaptığı,
kimliğini kazandığı ortam ile müziksel üretimi
yurdun çeşitli yörelerinde turneler gerçekleştirdiği
bakımından beslendiği kültürel coğrafya olarak,
ve Ankara’da gazino programlarına devam ettiği
her şeyden önce Muğla ve Milas yöresinin önegörülmektedir.
mini vurgulamak gerekir. Bu bağlamda, Muğla
ve yöresindeki ilk kurumsal/sistemli derlemelerin
Seyfettin–Sezai Asaf Kardeşler tarafından, 1925
56
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
yılında Batı Anadolu’da
derlemeler
sı- TÜKETİM
Muğla yöresinden
“Erkek
Oyun Havaları” başlığı
SANAYİyapılan
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
rasında gerçekleştirildiği
görülmektedir. BuİNCELENMESİ
ilk
altında “Muğla” adıyla tespit edilmiş notalı bir
halk müziği derlemelerinin ardındanMurat
yayımlanan
KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Yurdumuzun Nağmeleri (Asaf, 1926).Güven
adlı Grup
kitapta
zeybek havası bulunmaktadır (Altınay, 2008: 90).
A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
YURDUMUZUN NAĞMELERİ 29. Sayfa
57
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
Muğla yöresi müzik
kültürü
konusunda
Rauf TÜKETİM
elhânınaARALIKLARINA
dair Fransa veGÖRE
Almanya’da neşr edilen
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Yekta Bey, 1926’da yayımlanan Anadolu Halk
mecmualar hakkındaki ‘Kitabiyat’ malumatından
İNCELENMESİ
Şarkıları Fasikül II’de Hafız SabriMurat
Aksoy’un
bahsAÇIKGÖZ
eden bir mukaddimesini havidir.” (Rauf
KORKMAZ, Hakan
arşivinden referansla; İstanbul Dârü’l
Elhân’a
Yekta
Bey, 1926).
Güven
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
1
aktarılan türküler ve ezgiler üzerine
düştü- Elektrik-Enerji Bölümü
Kilis 7notlar
Aralık Üniversitesi,
1. Ali Efe Türküsü (Aksak 9/8)
ğü; Muğla’da bağlama, cura, bozuk gibi sazların
Özet 1911
: 2012-2014
arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
çalındığı, bu yörede
yılınaYılları
kadar
ud, keman,
2. Divan (Muğla–4/4)
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
kanun gibi sazların
bulunmadığı
belirtilmiştir.
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Bağlama
Türküsü
Hindi 7/8)
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak3.
araştırma
daha kapsamlı
hale(Muğla-Devri
getirilmiştir.
Yörenin “mahalli
sanatçıları” olarak “EjderhalaSanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket
edilmişHacı
olup, yapılan
istatistik bulgulara
sonuca
gidilmiştir.
Elde
rın Mehmet, Çardakların
Mıstık,
Mehmet
4. Eski göre
Bir de
Halk
Şarkısı
(Muğla-Düyek
8/8)
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Ağazade Galip fiyatlarının
Efendi (Galip
Birgili)”
gibi
saz
genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
5. Gelin
Havası
(Muğla-Yürük Sofiyan 4/8)
aralığı
Kw
cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
ustalarının çok şöhretli oldukları
ifade edilerek,
Anahtar
Elektrik,
Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
yörenin türkülerinde
en Kelimeler
çok aşk,:ölüm
temalarının
6. Aşk Türküsü (Muğla-Aksak 9/8)
işlendiği, düğün türküleri ve ezgilerinin “çengi”
7. Zeybek Havası (Muğla-Ağır Aksak 9/4)
denilen “MuğlalıECONOMETRIC
yerel kadın müzisyenlerce”
ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
seslendirildiği anlatılmıştır. 1911’den itibaren
HOUSES
8. Halk Şarkısı (Muğla-Aksak 9/8)
de Muğla’ya ud, keman, kanun gibi Türk sanat
Abstract: In this study prepared by using data of9.
TSI
belonging
to the(Muğla-Ağır
years of 2012-2014,
Halk
Şarkısı
Aksak 9/4)
müziği sazlarının
getirilmesiyle
birlikte
the consumption
of electricity
and beste,
natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed.
ANOVAmusiki
model was
applied to the study prepared with the use of different
şarkı, semai, peşrev
gibi klasik
formlarının
10. Zeybek
Havası
(Muğla-Aksak
9/8)
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were applied
and the
research was
made more comprehensive.
The müziğipurpose was to determine electricity and natural gas prices
tanınmaya ve yaygınlaşmaya
hatta halk
11. Aşk Türküsü (Muğla-Düyek 8/8)
ne oranla daha fazla rağbet görmeye başlandığı
belirtilmiştir (Eren, 2003: 5).
12. Oyun Havası (Ağır Aksak 9/4)
Yukarıda sözü edilen yazı Rauf Yektâ Bey tarafından kaleme alınan “Mukaddime ve Arz-ı
Şükrân” başlıklı yazı olup İstanbul Dârü’l Elhân
kurumu tarafından yayımlanan ikinci fasikülde
giriş olarak yer almış ve ardından Muğla’dan
derlenen 25 eser notalı olarak şöyle sıralanmıştır:
13. Kemal Bey Şarkısı (Muğla-Aksak 9/8)
“Muğla, Kayseri, Fethiye, Hamidâbâd, Adana ve
Aydın’da Toplanmış (38) halk şarkısı ile (İstanbul
Konservatuvarı)’nda Türk Musikisi Nazariyat ve
Tarihi Muallimi Rauf Yektâ Bey’in (Muğla)’daki
musiki hareketlerinden ve memalik-i şarkîye
17. Konya Havası (Muğla-Hicaz-Yürük Aksak
9/16)
14. Halk Şarkısı (Muğla-Düyek 8/8)
15. Çoçenler Şarkısı (Muğla-Saba-Düyek 8/8)
16. ......... Havası (Muğla-Sofiyan 4/4)
18. Oyun Havası (Muğla-Ağır Aksak 9/4)
19. Ağır Zeybek Oyunu (Muğla-Ağır Aksak 9/4)
58
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
20. Eyüb Türküsü (Muğla-Nikriz-Ağır
Aksak
9/4) TÜKETİM
Kızılhisar,
Honaz, Dinar,
SANAYİ VE KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE Başmakçı, Yalvaç,
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Şarkîkaraağaç, Cevizli, Akseki, Manavgat, AlanİNCELENMESİ
21. Ferahi Zeybek Havası (Muğla-Aksak 9/8)
ya ilçelerini kapsayan yöre Türk halk müziği
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
22. Oyun Havası (Muğla-Yürük Aksak 9/16)
literatüründe “Teke yöresi/Teke tavrı” olarak
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
tanımlanır. “Teke zortlatmaları, boğaz havaları,
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
Elektrik-Enerji Bölümü
23. Eski Bir Halk Şarkısı (Fethiye-Aksak
9/8)
gurbet havaları” gibi yerel adlarla anılan müziksel
24. Allı Fatmam
Türküsü
(Fethiye-HüzzamÖzet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileritürlerin
kullanılarak
hazırlanan
çalışma,
sanayi düğün geleneköne
çıktığıbubu
yörelerde
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Evfer 9/8)
bağlamında
mekânlarda
davul–zurna
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakleri
hazırlanan
çalışmadaaçık
ANOVA
modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
eşliğinde zeybek türküleri ve ezgileri; kapalı
25. Aynalı KızSanayi
Türküsü
(Fethiye-Aksak
9/8)
ve konutlarda
tüketim aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
de sonuca gidilmiştir.
Elde
mekân göre
ritüellerinde
ise kına–düğün
türkülerinin
(Altınay, 2004: yönünde
362-363).
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
seslendirilmesi
geleneksel
müzik pratikfiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır. başlıca
Sonuç olarak
tüketim
Muğla ve yöresinde
üçüncü
kurumsal
aralığı Kw
cinsinden
yükseldikçe,derleme
fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
lerindendir. Bu yörenin zeybek ezgilerini başlıca
ise Ankara Devlet
Konservatuarınca
1937–1952
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,iki
Sanayi,
Konut,
Anova, TUİK,
Fiyat
grupta
incelemek
gerekir:
yıllarında gerçekleştirilen halk müziği derleme• Sözlü (vocal) zeybek havaları: Genellikle kapalı
lerinin altıncısında
yapılmıştır. ANALYSIS
1942 yılıOF
TemECONOMETRIC
ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
TO CONSUMPTION RANGES IN
TERMS OF INDUSTRY
mekânlarda,
bağlama,AND
kabak kemane, sipsi,
muz–Ağustos aylarıACCORDING
içinde yapılarak,
bir buçuk ay
HOUSES
kaval gibi halk çalgıları eşliğinde, kadınlar
süren derleme heyetinde; Halil Bediî Yönetken,
Abstract: In this study prepared by using data of TSIarasında
belonging to“delbek,
the years ofdef”
2012-2014,
gibi vurma çalgılar
Muzaffer Sarısözen
ve Teknisyen Rıza Yetişen
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
sözlü
(vocal)
olarak seslendirilir.
ANOVA
was applied
to the studyeşliğinde
prepared with
the use
of different
bulunmuş ve buanalyzed.
araştırma
gezisimodel
Isparta,
Burdur,
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
Bu türden
çalgısal
more comprehensive.
The purposeBu
was to determine
electricityezgilerin
and natural gas
prices (instrumental)
Antalya, Muğlamade
illerinde
gerçekleştirilmiştir.
bölümleri ise “gezinleme” yerel adlandırmaderlemelerde zeybek oyun havalarının en ağırından
sıyla anılan [(2+2+2+3) ya da (3+2+2+2)]
en yürüğüne kadar çeşitli ezgiler/türküler davul–
düzümlü aksak tartımların dörtlük, sekizlik
zurna takımlarından çeşitli oyun havaları tespit
mertebelerinde seslendirilir.
edilmiş olup derlemelerin sonucunda Muğla ve
yöresinden 17 sözlü, 39 çalgısal, 55 eşlikli olmak
üzere toplam 111 halk müziği ürünü belgelenmiştir
(Altınay, a.g.e. 134-138). Günümüz itibariyle de
TRT Türk halk müziği nota arşivinde Muğla ve
yöresinden kayıtlı yüzden fazla türkü ve ezginin
bulunduğu görülmektedir.
• Çalgısal (instrumental) zeybek havaları:
Çoğunlukla açık mekânlarda, çift zurna–çift
davul eşliğinde ve zurna çalıcılardan birinin
ezgiyi çalarken, diğerinin karar sesinde “dem
tutmak” suretiyle yaptıkları seslendirmelerdir.
Bu türden zeybek havaların [(2+2+2+3) ya da
(3+2+2+2)] düzümlü aksak tartımların ikilik,
dörtlük gibi ağır tempolu mertebelerinde
olduğu gözlenir.
Tarihsel bakımdan “Teke Beyliği” ile özdeşleşerek, konumu bakımından Teke Yarımadası’nda
konumlanmış Muğla, Fethiye, Ortaca, Acıpayam,
59
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
GÖRE ilişkin bu bilgilerin
Muğla ve yöresinde
“Sabah
Namazı Zeybeği,
Muğla veARALIKLARINA
yöresi halk müziğine
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
ardından, makalenin odağında yer alan Milaslı
Cavur Asarın Yolları, Karyolanın Demiri, Soğuk
İNCELENMESİ
kaynak
kişi/mahalli sanatçı N. Yükselen’in yeKuyu, Baylan Yârim, Kadıoğlu Zeybeği,
İnce Hakan
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
tiştiği
“Milas” ve çevresindeki kültürel iklimi
Hava, Abdal Havası, Muğla Zeybeği, Harmandalı,
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
1
irdelemek, sanatçının
yeniden yaratma sürecindeki
7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
Alıdaverin Barutumu Saçmama,Kilis
Dağlı
Zeybeği,
müziksel tutumunu anlamak ve anlamlandırmak
Feraye, Gündoğdu, Kerimoğlu, Muğla, Fethiye
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
bakımından yararlı görülmektedir. Bu bağlamda,
Zeybeği, Yüce Dağbaşında,
Marmaris
Zeybeği,
ve konutlarda kullanılan
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
analiz teknikleri kullanılarakN.hazırlanan
çalışmada
modeli alanındaki “yeYükselen’i
TürkANOVA
halk müziği
Söğüt Zeybeği, şeklindedir.
KadıoğluFarklı
Zeybeği,
Kıvrak Zeyuygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
niden
yaratma
süreci”
ileedilmesi
Muğla – Milas halk
Sanayi İki
ve konutlarda
aralıklarına
göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
tespit
beği, Ağır Zeybek,
Parmaktüketim
Zeybeği”
gibi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre dekonumu
sonuca gidilmiştir.
Elde iki ayrı şekilde
müziğindeki
bakımından
zeybek ezgileri ve
türküleri
yaygın
olarakiçin tüketim
edilen
bulgularoldukça
sonucunda;
sanayi sektörü
aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
ele almak
doğruSonuç
olur.olarak tüketim
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
seslendirilir. Yörenin
halk müziği pratiklerinde
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
kullanılan en yaygın halk çalgısı “üç telli” olup
Mahalli
olarakFiyat
Muğla–Milas türkülerini
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,1.
Sanayi,
Konut,sanatçı
Anova, TUİK,
davul–zurna, bağlama, kabak kemane, sipsi,
seslendirme biçemi/tavrı/üslubu
kaval, kaşık, delbek, def, sini, leğen gibi diğer
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS halk
PRICES
2. Kaynak
kişi olarak
müziği repertuarına
TO CONSUMPTION
halk çalgılarının daACCORDING
geleneksel müzik
pratiklerineRANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES kazandırdığı türküler/derleyiciliği
eşlik ettiği görülür. Ayrıca, geçmişten günümüze
Abstract: Inberaber
this study“delbekçi”
prepared by using
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,
konumuna
ilişkin
olarak, N. Yükselen’in
doğru giderek azalmakla
Ro-data ofBirinci
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
Milas’ınwith
yerel
biçem/tavır/üslubundan
besanalyzed. ANOVA
was applied to the hem
study prepared
the use
of different
man kadın müzisyenlerin
varlığımodel
da bilinmektedir
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
lendiği electricity
hem deand
kişisel
seslendirme biçemi/
made more comprehensive. The purpose was to determine
natural bir
gas prices
(Yönetken, 1975).
tavrı/üslubu geliştirerek, yörenin diğer mahalli
TRT Türk halk müziği nota arşivinde belgelenmiş
sanatçılarından farklılaşma çabası içinde olduğunu
Muğla yöresi türküleri ve ezgilerinde “kaynak kişi/
söylemek yanlış olmaz. N. Yükselen’in yaşamının
mahalli sanatçı” konumunda olup bir kısmının
önemli bir bölümünü geçirdiği Milas ve yöresinde,
derleyici de olduğu başlıca yöre halk sanatçıları
kendinden önceki kuşak müzisyenlerden, kaynak
ise “Ali Rıza Zorlu, Dursun Girgin, Galip Birgili,
kişilerden duyduğu yöre türkülerini seslendirirken,
Raziye Gülten, Hamdi Özbay, Mustafa Coşkun
Milas’a özgü yerel ağız, dil ve söyleyiş özellikleri
(Köçek Mustafa), Ramazan Güngör, Rasim Eriş,
ile “piyasa tavrı” olarak da nitelenebilecek, bir
Süha Ergene, Burhan Ergene, Mehmet Karagöz
tür “eğlence müziği” icra anlayışının izlerini,
(Bodrumlu Tenekeci Mehmet), Erol Köse (ud
seslendirme tavrına katarak, kendine özgü bir
sanatçısı), Ahmet Günday, Fethiye Günlükbaşılı
“Milas ağzı” kullandığını söylemek mümkündür.
Sadettin Şahin, Veysel ve Ali Yekin, Âşık Hüseyin
Çünkü Milas’ta geleneksel müzik pratiklerinin yanı
Hançer, Bayram Salman, Soner Olgun, Tuğrul
sıra, turistik bir “kent” görünümündeki Bodrum
Yılmaz, Recep Erkul, Hasan Yücel” gibi isimlerdir.
ilçesiyle benzeşen ve daha ziyade “şehir halk
60
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
müziği” olarak da ifade
edilebilecek
karakterde
Derleyen
: Hamdi ÖZBAY
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
bir müziksel görünümün varlığı da dikkat çeker.
İNCELENMESİ
Notaya Alan
: Hamdi ÖZBAY
Bu yönüyle incelendiğinde Milas ve yöresinde
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
“ud, keman, cümbüş” gibi “ince çalgı” olarak da
ÇIKTIM BELEN KAHVESİNE BAKTIM
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
ifade edilen çalgı topluluklarının,
yörenin düğün
OVAYA
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
ritüelleri ile eğlence müziği pratiklerinde etkin
BAY MUSTAFA ÇAĞIRDI DA
oldukları görülmektedir.
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileriDAM’OYNAMAYA
kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
ORMANCI DA GELİR GELMEZ YIKAR
şeklindedir.
Farklı analiz
teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
N. Yükselen’in halk
müziğinde
yeniden
yaratma
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakMASAYA
araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
süreci bağlamında
Muğla–Milas
halkaralıklarına
müziğine
Sanayi
ve konutlarda tüketim
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
SÖZ ANLAMAZ
yönünde
hareket
edilmiş olup, irdelendiyapılan istatistik bulgulara
göre de sonuca ORMANCI
gidilmiştir. Elde ÇEKMİŞ KAkatkıları ve ikinci
konumu
bakımından
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
FAYA
ğinde ise türkü derleyicisi
yaseviyesinde
da kendidüşüş
ifadesiyle
fiyatlarının genel
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana gelmektedir.
Bağlantı
“türkü düzenleyicisi”
olarak tanımlanabileceği
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
görülmektedir. Nazmi
Yükselen Milas ve çevresindeki yerel müzisyenlerden duyduğu türküleri
AMAN ORMANCI YAKTIN ORMANCI
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF
ELECTRICITY
AND NATURAL GAS PRICES
kendi müzik birikimiyle yeniden yapılandırarak
KÖYÜMÜZE
GETİRDİN
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS OF INDUSTRY
ANDYOKTAN BİR
HOUSES
–kendi ifadesiyle “derleyip düzenleyerek”– yani
ACI
yeniden yaratma sürecine tabi tutarak biçimlendirAbstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
diğini, hatta repertuara
kazandırdığı
türküler
için gas used
the consumption
of electricity
and natural
in industry and houses is statistically
KÖYÜMÜZÜN
SULARI HOŞTUR İÇMEanalyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
“bu türküleri ben
yaptım”
şeklinde
açıklamalar
techniques
for analysis.
Moreover,
tests of hypothesis
YE were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
yaptığını görüyoruz. N. Yükselen’in TRT Türk
ÜSTÜNDE KÖPRÜSÜ VAR GELİP GEÇhalk müziği sözlü eserler repertuarına iki türkü
MEYE
kazandırdığı; türkülerin her ikisinde de kaynak
ORMANCI DA BENİ VURDU HİÇ Mİ Hİkişi hanesinde “yöre ekibi” ifadesinin bulunduğu
ÇİNE
ve bir türküde de “derleyen” sıfatıyla yer aldığı
YAZIK ETTİN ORMANCI KÖYÜN İKİ
görülmektedir:
GENCİNE
Bağlantı
I.
ÇIKTIM BELEN KAHVESİNE (ORMANCI)
GİRENİZ’İN ORTASINDA DEĞİRMEN
DÖNER
DEĞİRMENİN SULARI DAĞINDAN İNER
MUSTAFA’YA ATILAN KURŞUN
TEVFİK’E DEĞER
TEVFİK’İMİN ACILARI YÜREKLER DE-
TRT Repertuvar No: 3590
Yöre
: MUĞLA
Kaynak kişi
: Yöre Ekibi
61
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
LER
Bağlantı
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
62
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
63
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
II.
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
BODRUM’LULAR ERKEN BİÇER
(BODRUM HÂKİMİ)
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
TRT Repertuvar No
Yöre
Kaynak kişi
Derleyen
: 3592
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
: MUĞLA / Milas
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
: Yöre hareket
Ekibi edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
yönünde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
: Nazmi
YÜKSELEN
aralığı
Kw cinsinden
yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Notaya Alan : Hamdi ÖZBAY
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
BODRUM’LULAR ERKEN BİÇER EKİNİ HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
FELEĞE KURBAN
MI GİTTİN
BODRUM
HÂKİMİ
the consumption
of electricity
and natural
gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
more comprehensive.
purpose was
to determine electricity and natural gas prices
NASIL ASTIN made
MEFARET
HANIMThe
KENDİ
KENDİNİ
ALTIN MAKAS GÜMÜŞ BIÇAĞİYLE DOĞRADILAR TENİNİ
HAKİM HANIMIN MEMLEKETİ KÜTAHYA TAVŞAN
HAKİM HANIM SEN EYLEDİN BİZİ DÜŞMAN
NASIL KIYDIN MEFARET HANIM KENDİ KENDİNE
ÇİFTE DOKTOR GÜMÜŞ BIÇAĞİYLE DOĞRADILAR TENİNİ
64
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
65
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE
üretim sürecini
ifade eder:
1946 yılında Muğla’nın
Muğla’nın Merkez,SANAYİ
Ula, Yatağan,
Köyceğiz
ve TÜKETİM
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Milas ilçelerinde “zeybek” karakterli türküler/
Yatağan ilçesinin Bozüyük yakınlarında bulunan
İNCELENMESİ
ezgilerin etkinliği kadar; aşk, sevda temasının
ağır Hakan
Geneviz
(Gevenes) köyünde, Belen mevkiindeki
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
basarak, sonu ölümle biten trajik olayların
“ağıt”
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
kahvede,
köyün Muhtarı Tevfik, Mustafa Efendi3
karakterli türkülere dönüştüğü 1ve
yörede
Kilis
7 Aralıkyaygın
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
ve OrmancıBölümü
Sarı Mehmet’in aralarında geçen bir
olarak rastlanan bir müziksel üretim süreci ve
tartışma sonucu Muhtar Tevfik’in silahla öldüÖzet : 2012-2014 Yılları
arasındaki TUİK
kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
biçimi olduğu anlaşılmaktadır.
Bu yörelerde
aşkverilerirülmesi
olayınınolarak
yarattığı
derin üzüntü üzerine
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel
analiz edilmesi
ve sevda temasının
dışındaFarklı
ölümanaliz
ve yaralanmayla
şeklindedir.
teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
yakılan bu ağıt/türkü N. Yükselen tarafından
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
sonuçlanarak, cezai
yaptırımları
gerektirmiş
çeşitli
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz fiyatlarının
tespit
edilmesi
düzenlenerek,
notaya
alınır.
Ardından da bu
hareket edilmiş
olup, yapılan
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
bireysel olaylar yönünde
da ağıtların
yakılmasına
vesile
türküyü
yılında
okur ve Türk halk
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı1956
arttıkça,
elektrik plağa
ve doğalgaz
olmuştur. Ayrıca,fiyatlarının
yöre halkının
bu türden
olaylara
genel seviyesinde
düşüş
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
müziği repertuarına kazandırılır. N. Yükselen
aralığı Kw
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
karşı oldukça duyarlı
bircinsinden
tutumyükseldikçe,
içinde olmaları
kendisiyle özdeşleşmiş olan bu türküyü tanıtmış
Kelimeler yaygınlığı
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
nedeniyle “olayAnahtar
türkülerinin”
dikkat
olması nedeniyle 1992 yılında Dönemin Kültür
çekecek kadar çoktur. Yörenin sosyo–ekonomik
Bakanı Fikri Sağlar tarafından onur plâketi ve
bakımdan, görece
bir refah toplumu
ECONOMETRIC
ANALYSISniteliği
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN rozet
TERMS
INDUSTRY
AND
altın
ileOFtaltif
edilmiş
olup “Devlet Sanattaşıması nedeniyle “gurbete gidişin” daha az
HOUSES
çısı” unvanını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca,
işlendiği; âşıklık geleneğinin gelişmediği buna
Abstract: In this study prepared by using data of“Ormancı”
TSI belonging to
the years oof yıllardan
2012-2014, itibaren büyük
türküsü
karşılık “anonim”
olarak nitelenen
tür- gas used
the consumption
of electricity“halk
and natural
in industry and houses is statistically
analyzed.
ANOVA model
was applied to the bir
studyilgi
prepared
withve
theMüzeyyan
use of different
görmüş
Senar, Zeki Müren
küleri” kadar “ferdî”
üretimlerin
de varlığından
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
madeolur.
more comprehensive. The purpose was to determine
electricitybaşta
and natural
gas üzere
prices pek çok sanatçı
bahsetmek yerinde
gibi sanatçılar
olmak
tarafından da seslendirilmiştir.
Bu bağlamda, Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık’ın halk
müziği terminolojisinde önemli bir vurgu yaparak
belirttiği “anonim” ve “ferdi” türküler tanımlamasından yola çıkarak, Milas ve yöresinde “halk
türkülerinden” daha fazla sayıda “fert türkülerinin” öne çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır
(Yaltırık, 2015).
N. Yükselen’in bir “derleyici” olarak, TRT Türk
halk müziği arşivine kazandırdığı ikinci önemli eser
ise “Bodrumlular Erken Biçer Ekini” sözleriyle
başlayan ve “Bodrum Hâkimi” olarak da bilinen
türküdür. Türkiye’nin ilk kadın hâkimlerinden
olan “Bodrum Hâkimi Mefaret Hanım”ın 1954’te
kaybettiği nişanlısının ardından, beklenmedik
N. Yükselen’in bir kaynak kişi ve bir mahalli sanatçı olarak yeniden yaratma süreci ve üretimleri
örneğinde bunu açıkça görmek mümkündür. Türk
halk müziği repertuarına kazandırdığı “Çıktım
Belen Kahvesine” ya da diğer adıyla “Ormancı”
türküsü böyle gerçek bir olayın türküleştirildiği
ölümü üzerine Bodrum’da bu ağıtın/türkünün
yakılarak, dilden dile dolaşan bu eseri de N.
3
66
Mustafa Efendi (Şahbudak), 28 Mart 2005 günü
İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nde 83 yaşında
ölmüştür.
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Yükselen 1960 yılında
TRTVE
Repertuarına
girecek TÜKETİM
ezgileri ARALIKLARINA
ve şiirleriyle dile
getiren, çoğu zaman
SANAYİ
KONUTLAR AÇISINDAN
GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
şekilde düzenleyerek, o yıl ilk kez plağa okur.
adları bilinmeyen bu kültür taşıyıcıları, CumhuİNCELENMESİ
riyet döneminden itibaren uluslaşma süreciyle
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
SONUÇ
birlikte halk müziği dağarının derlenmesi ve
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Türk halk müziğinde bir kaynak kişi/mahalli
sanatçı
belgelenmesi neticesinde görece daha fazla tanı1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
olarak tanınmış olan Milaslı Nazmi Yükselen 89
nır, bilinir olmuşlardır. Günümüzde hayatta olan
yıllık yaşamında,
olarak
veverilerikaynak
kişiler/mahalli
sanatçılar
Özetkültürel
: 2012-2014
Yılları beslendiği
arasındaki TUİK
kullanılarak
hazırlanan bu çalışma,
sanayi kadar yaşamını
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
yetiştiği Milas’tan
çeşitli vesilelerle ayrılmış ve
yitirmiş olanların da genç kuşak müzisyenlerce
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
testleri
uygulanaraktanınması/tanıtılması
araştırma daha kapsamlı hale
üç büyük kente İstanbul,
Ankara,
İzmir’e
giderek,
vegetirilmiştir.
bu kişilerin üretimlerinin
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
her üç kentte deyönünde
Türkiye
Radyoları
Yurttan
anlamlandırılması
alanın ilgililerince
hareket
edilmiş olup,
yapılanSesistatistik bulgulara
göre de sonucabakımından
gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
ler Topluluğunda solist ve korist sıfatıyla görev
detaylı araştırma ve yayın faaliyetlerinin ivedilikle
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
almıştır. Bu kurumsal
müzisyenliğinin
yanı
sıra,da azalma
aralığı Kw
cinsinden yükseldikçe,
fiyatlarda
meydana gelmektedir.
yapılması
bir gereklilik olarak görülmektedir.
üç büyük kentteki
çeşitli
müzik
organizasyonAnahtar
Kelimeler
: Elektrik,
Doğalgaz, Tüketim,Halk
Sanayi,kültürü
Konut, Anova,
TUİK, Fiyat
ürünlerinin
bu türden bilimsel çaları ile eğlence müziğinin öne çıktığı “gazino
lışmalarla belgelenmesi, analiz edilmesi yoluyla
müzisyenliği” işinde
de bulunmuş
olan sanatçı
gelecek
kuşaklar
içinGAS
önemli
kültürel kazanımların
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY
AND
NATURAL
PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
ülke çapında müzik turnelerine çıkmış; Türk halk
sağlanacağı ve ancak bu yolla küresel çağın yerel
HOUSES
müziği ve Türk sanat müziği alanında kendine
kültürler karşısında getirdiği kimi olumsuzluklara
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
ve yöresine özgü
icrasıyla pek çok halk müziği
karşı
bireysel
toplumsal
alanda sağlıklı bir
the consumption of electricity and natural gas used
in industry
and ve
houses
is statistically
analyzed.
model was applied
to the study prepared with the use of different
sanatçısına oranla
daha ANOVA
fazla tanınmıştır.
Orhan
duruş sergilenebileceği öngörülmektedir.
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made
more
comprehensive.
The
purpose
was
to
determine
electricity and natural gas prices
Bahtiyar’ın kaleme aldığı bilgiler (Bahtiyar, a.g.e.
Milaslı Nazmi Yükselen’in şahsında yaşamını
65) arasında da, sanatçının yirmiye yakın bestesi,
yitirmiş olan tüm kaynak kişileri de bu vesileyle
200 kadar şiiri, üç adet kaseti ve 52 adet plağının
saygıyla anıyoruz…
mevcut olduğu yer almaktadır.
KAYNAKÇA
Türk halk müziği dağarını oluşturan türküler,
ezgiler, oyun havaları, uzun havalar gibi türlerin
ALTINAY, F., (2008). Reyhan. Yurdumuzun günümüze ulaşmasında başlıca rolü üstlenmiş
Nağmeleri (Çevriyazım – Tıpkıbasım), Meta
aktörler olarak “kaynak kişiler” ve “mahalli sanatBasım, İzmir
çılar” gerçek anlamda birer kültür taşıyıcılarıdır.
ALTINAY, F., (2004). Reyhan. Cumhuriyet
Cumhuriyet dönemi öncesinde yaşadıkları kültürel
Döneminde Türk Halk Müziği (Kitaplar –
ortamlarda; doğum–düğün–ölüm pratiklerinde,
Makaleler – Nota Yayınları), İzmir
gündelik, mevsimlik, törensel, geleneksel, dinsel
ASAF, S.S., (1926). Yurdumuzun Nağmeleri,
nitelikli ritüeller çerçevesinde duygu, düşünce ve
yaşantılarını geleneğe bağlı olarak anonim halk
Memleket Matbaası, İstanbul
67
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VE
KONUTLAR
BAHTİYAR, O., (1998).
Güz
ZamanıAÇISINDAN
Bahar TÜKETİM
RAUF, ARALIKLARINA
Y.B., (1926). GÖRE
Anadolu Halk Şarkıları,
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Rüzgârı Nazmi Yükselen Ve Müzikle Dolu
İNCELENMESİ Defter: 2, Şehzâdebaşı: Evkaf İslâmiye
50 Yılının Hikâyesi, Emel Matbaası,
Milas Hakan AÇIKGÖZ
Matbaası, İstanbul
Murat KORKMAZ,
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
YALTIRIK, H., (2015). “Halk Bilimi Açısından
ÇOBANOĞLU, Ö., (2000). “Bilim
Felsefesi
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Bağlamında Halkbilimi Ve Halkbilimsel
‘Anonim’ ve ‘Ferdî’ Türkülerin Yaratılış
Bilginin Teleolojik Serüveni”, Folklor/EdeBağlamında Mukayesesi”, Mart 2015. http://
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel olarak analiz edilmesi
biyat. http://www.millifolklor.com
www.musikidergisi.net/?p=2038
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanarakYÖNETKEN,
araştırma daha kapsamlı
hale
getirilmiştir.
DEMİRSİPAHİ,uygulanmıştır.
C., (1975).Ayrıca
Türkhipotez
Halktestleri
Oyunları,
H.B.,
(1966).
Derleme Notları I,
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
İş Bankası Kültür
Yayınları:
Orkestra
İstanbul
yönünde hareket
edilmiş148,
olup,Ankara
yapılan istatistik bulgulara
göre de Yayınları,
sonuca gidilmiştir.
Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının
seviyesinde
düşüş gözlendiği
varılmaktadır.H.B.,
Sonuç olarak
tüketimDerleme Notları
YÖNETKEN,
(1991).
EKİCİ, M., (2004).
Halkgenel
Bilgisi
(Folklor)
Der- sonucuna
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
leme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel
II, Orkestra Yayınları, İstanbul
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Yayınları, Ankara
İNTERNET KAYNAKLARI
EKİCİ, M. (2003).ECONOMETRIC
“100.Yılında Türk
Halk OF
Bilimi
ANALYSIS
ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
http://www.sozce.com/nedir/188228-kaynakACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS OF INDUSTRY AND
Çalışmaları ve Türkiye Kültür Politikalarına
HOUSES
kisi // http://www.kelimeanlaminedir.com/
Eleştirel Bir Bakış”
kaynak-kisi-2-153925
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the
consumption
of
electricity
and
natural
gas
used
in
industry and houses is statistically
EREN, M.A., (2003). Öyküleri İle Muğla Türanalyzed. ANOVA model was applied to the http://aregem.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/36786,mahallistudy prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
küleri, Muğla
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity and natural gas
pricesTarihi: 01.01.2015
sanatci-sonuclari.pdf?0
Erişim
68
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
EKLER
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/28464043.asp
69
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
http://www.bik.gov.tr/devlet-sanatcisi-nazmi-yukselen-hayatini-kaybetti-haberi-85468/
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
http://www.haberkita.com/devlet-sanatcisi-nazmi-yukselen-hayatini-kaybetti-resimleri,6838.html
70
ACED
ÜSLUP VE REPERTUAR DERSİNDEKİ FRUSTRASYONLARA
(ENGELLEMELERE) YÖNELİK ÖĞRENCİ, EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİ VE
DEĞERLENDİRMELER(1)
FRUSTRATION IN STYLE AND REPERTOIRE CLASSES FOR
STUDENTS EDUCATORS VIEWS AND ASSESSMENTS
Yıldırım AKTAŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Afyon / Türkiye
Öz: Bu çalışma; Sosyoloji, üslup ve repertuvar, frustrasyon ve müzik bilimleri disiplinlerini içermektedir.
Araştırmanın; konusu ve içeriği ile klasik Türk müziği
eğitimi veren üniversitelerdeki konservatuvarlarda eğitimi verilen Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine
ulaşmasında karşılaşılan frustrasyonların neler olduğu,
çözüm önerileri konularının incelenmesi, öğrencilerin ve
eğitmenlerin frustrasyonlar hakkındaki genel görüş ve
düşüncelerini ve bakış açılarının belirlenmesini, Üslup
ve Repertuvar dersinin eğitiminin uygulanmasında
karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik,
özgün ve yeni bir çalışma olması, bu alana yönelik
diğer derslerin eğitiminde karşılaşılacak frustrasyonların
ortadan kaldırılmasına örnek teşkil edecek bir çalışmadır. Ayrıca sosyal psikoloji ve istatistik biliminin
yöntem ve tekniklerinden faydalanılması bakımından
önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma sonucunda;
alt problemlere göre düzenlenen veriler işlenmiştir.
frustrasyon ile ilgili bilgilere, sosyal psikoloji ve müzik
eğitimi ilişkisine, dersin hedefine ulaşmasında ortaya
çıkan frustrasyonların neler olduğu, verilerin değerlendirilmesi, konularına yer verilmiştir. Çalışmanın
alana katkı sağlayıcı, özgün ve konu üzerinde yeni
çalışmalara destek olacağı düşünülmektedir.
Abstract: This study includes; Sociology, style,
repertoire and the principles of frustration and music science. The aim of this study is to identify the
frustrations which are encountered during the style
and repertoire courses offered at conservatory departments of the universities that offer classical Turkish
music education, to examine proposals for solutions,
to investigate the points of views and opinions of
the students and lecturers about such frustrations.
With regard to its subject and contents, this study is
original and innovative in its solutions to eliminate
frustrations encountered during style and repertoire
classes and it will set an example for frustrations
that could arise in other classes in this field. It is
also notable in that it makes use of the methods and
techniques of social psychology and statistics. As
a result of the study, data prepared according to the
sub problems are processed. content of this class and
how this class is taught, information about frustration, relation between social psychology and music
education, what the frustrations that come up during
achieving the aim of this class are, assessment of the
data, these are mentioned in the study. Contributing
to the field of study, original and new work on the
subject is considered to be supported.
Anahtar Kelimeler: Üslup, Repertuvar, Frustrasyon
Key Words: Style, Repertoire, Frustration
Doi: 10.17370/UHMAD.2015310335
(1) Sorumlu Yazar: Yıldırım AKTAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Afyon / Türkiye [email protected]
gmail.com Geliş Tarihi / Received: 03.03.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 10.04.2015 Makalenin Türü: Type of article (Araştırma / Research ) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Yok - None
Ethics Committee
71
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
GİRİŞ
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
Çalışmada
elde edilenGÖRE
bulgulara göre; Üslup
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında
İNCELENMESİ
Bu çalışma; Üslup ve Repertuvar dersi eğitimi
ortaya
çıkan
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
frustrasyonların (engellenmelerin),
öğrenci
ve uzman görüşlerine göre; fiziki, psiGüven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
içerisinde karşılaştıkları frustrasyonları
(engelle1
kolojik, sosyal
çevre, biyolojik ve dersin kendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
meleri) tespit etmek ve bu frustrasyonlara etkili özelliklerinin etkisi altında ortaya çıktığı sonucuna
çözümler bulmak
amacıyla
hazırlanmıştır.
Özet
: 2012-2014
Yılları arasındaki ÇalışTUİK verileriulaşılmıştır.
kullanılarak hazırlanan
çalışma,
Elde bu
edilen
busanayi
bulgulara göre bu
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
mada, Üslup veşeklindedir.
Repertuvar
dersinin
amaçlarına
frustrasyonların
yönünde
Farklı
analiz teknikleri
kullanılarak
hazırlanan çalışmadaortadan
ANOVA kaldırılması
modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
ulaşmada karşılaşılan
engellemelere yönelik hem yapılacak çalışmaların daha çok öğrenci tabanlı
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
hareket
edilmiş olup,ve
yapılan
istatistik ancak
bulgularauzman
göre de sonuca
gidilmiştir.
görüşlerine
veElde
kontrolünde bağlı
öğrenci hem deyönünde
eğitmen
görüşlerine
düşünedilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
olarakvarılmaktadır.
çözülebileceği
düşünülmektedir.
celerine yer verilmiş,
Üslup
Repertuvar
dersi sonucuna
fiyatlarının
genel ve
seviyesinde
düşüş gözlendiği
Sonuç olarak
tüketim
alan konservatuvar öğrencilerinin eğitim süreleri
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
alan öğrencilerin
başarılarını etkileyen frustras- FRUSTRASYON
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
yonların (engellemeler)
neler olduğu sorusuna
Bir engel sebebiyle hedefe erişememek ve gerginliği
cevap aranmıştır.
ortadan
kaldıramama
intibaka veya yanlış
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND
NATURAL GAShali,
PRICES
ACCORDING
TO
CONSUMPTION
RANGES
IN
TERMS
OF
INDUSTRY
AND
Çalışma; Konusu ve içeriği itibari ile Üslup ve
intibaka götüren birçok davranışa yol açar. Bu
HOUSES
Repertuvar dersi alan öğrencilerin eğitim sü- engelleme (Frustrasyon) neticesinde her şeyden
In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
releri içerisindeAbstract:
frustrasyonların
öncein yeni
tatmin
yolları
meydana çıkar. İdrakte
thekarşılaştıkları
consumption of electricity
and natural gas used
industry
and houses
is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the ve
studytanımada
prepared with
the
use
of
different
değişiklikler
olur. Engellemenin
belirlenmesi, öğrencilerin
eğitim süreleri içeritechniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and natural
prices
mahiyeti
isegas
engellemenin
şiddetine
sinde karşılaştıkları
frustrasyonlara sonucundaki sonuçlarının
tutum ve davranışlarının belirlenmesi, bu dersi bağlıdır. Engelleme sonucunda da öfke, kızgınalan öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde kar- lık, saldırganlık, eşya ve insanlara maddi zarar
şılaştıkları frustrasyonlar yönelik eğitimcilerin ve tahrip gibi hareketler ortaya çıkabilir(Krech,
Crutchfıld, 1999: 86).
tutum ve davranışlarının belirlenmesi, alana
özgü yeni ve özgün bir çalışma olması ve müzik
Cüceloğlu ise frustrasyonu şu şekilde açıklamıştır:
bilimi çalışmalarında sosyal psikoloji biliminin
“İstenmedik ve beklenmedik bir olayla karşılaşan
kişi, olayın etki ve oluşum türüne göre engellenme
duygusundan travma sonrası stres bozukluğuna
varan bazı duygusal durumları yaşayabilir. Kişinin elde etmek istediği bir nesneye, ulaşmak
istediği amaca varmayı veya bir gereksiniminin
giderilmesini önleyen, geciktiren bir durumun
yaşanması sonucu ortaya çıkan olumsuz duygu
kullanılabilirliğini güçlendirmesi, bakımından
önemlidir. Çalışma, Türk müziği eğitimi veren
ve programları olan konservatuvarlar arasından
uzman görüşleri alınarak belirlenecek beş konservatuvar, bu konservatuvarlar arasından araştırmaya
gönüllü olarak katılacak öğrenci ve eğitimcilerle
sınırlandırılmıştır.
72
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SOSYOLOJİ
VE MÜZİK
hâli olan engellenmeSANAYİ
(frustrasyon)
adı verilir.
En- TÜKETİM
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE EĞİTİMİ
VE DOĞALGAZ FİYATLARININ
EKONOMETRİK AÇIDAN
İLİŞKİSİ
gellenmeye bireyler ELEKTİRİK
değişik tepkilerde
bulunurlar.
İNCELENMESİ
Bazı kimseler saldırgan olurken, bazıları
içlerine
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZbakış açısı ile ele alındığında müzik
Sosyolojik
kapanabilir; Bazıları kendisini karamsarlığa
bıraGüven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeniişleyişi daha farklı ele alınabilecektir.
eğitiminin
1
kır, hiçbir şeye önem vermeyebilir”
279). Elektrik-Enerji
Kilis 7(1993:
Aralık Üniversitesi,
Bölümü resmi okul müfredat programları,
Sosyolojik bakış;
daha genel bir süreç olan ve öğrenim, eğitim ve
İsteklerimiz ve olmasını
arzu Yılları
ettiğimiz,
olmasını
Özet : 2012-2014
arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
okul ortamlarının
çeşitli,
resmi
olmayan yönlerinin
ve olay
konutlarda
kullanılan
doğalgaz
elektrik tüketiminin
istatistiksel olarak
analiz
edilmesi
planladığımız bir
olmazsa
yoğun
bir ile
engelşeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılaraketkili
hazırlanan
çalışmada
ANOVA
modeli
olduğu kültürel yeniden üretiminin yalnızca
uygulanmıştır.
lenme duygusuna
kapılırız.Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
bir bölümüdür.
“gizli tespit
müfredat”
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz fiyatlarının
edilmesi kültürel yeniden
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Krech, Crutchfıld
göre; İnsanların motiveleüretimde çok önemli bir role sahip olduğunu
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
genel seviyesinde
düşüş gözlendiği
varılmaktadır.
Sonuç
olarak
tüketim
belirtir
(Giddens,
2008:
735).
rine engel olanfiyatlarının
şeyler sonsuz
sayıdadır.
Fakat sonucuna
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
bunların hepsi dört kaynak kategorisi halinde
görüş;
Türk
müziği
verilen kurumlarda
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,Bu
Sanayi,
Konut,
Anova,
TUİK,eğitimi
Fiyat
sınıflandırılabilir.
müfredatın yeterli olmadığı ve hâlâ meşk anlayışınaAND
ihtiyaç
duyulduğu
düşüncesini destekler
ECONOMETRIC
OF ELECTRICITY
NATURAL
GAS PRICES
a) Fiziki çevre (Fiziki
çevreninANALYSIS
özellikleri)
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
niteliktedir.
HOUSES
b) Biyolojik imkânların sınırlıkları (bireyin beVE
MÜZİK
EĞİTİMİ
Abstract:
In this study prepared by using data ofPSİKOLOJİ
TSI belonging to the
years
of 2012-2014,
densel ve zihni
kabiliyetsizlikleri)
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
İLİŞKİSİ
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques (ruhsal
for analysis.
Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
c) Psikolojik karmaşıklık
farklı
reaksiyonlar)
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
natural gas olayların
prices
Psikoloji
bilimiandgözlenen
sebeplerini
d) Sosyal çevre (sosyal ve kültürel sınırlılıklar,
açıklamaya çalışır. Bireyin müziksel davranışcemiyet kuralları ve baskısı)
larını incelemek içinde birçok alanda çalışmalar
yapılmaktadır. “Psikoloji, fizikten farklı olarak
(Krech, Crutchfıld, 1999: 87).
bütün insanları doğrudan doğruya ve önemli bir
şekilde ilgilendiren meselelerle uğraşır ” (Krech,
SOSYAL PSİKOLOJİ VE MÜZİK
Crutchfıld, 1999: 22).
EĞİTİMİ
Otaçoğlu Müziksel davranışlar ile psikoloji
biliminin bağlantısını şu şekilde anlatmıştır.
“Nörolojik ve fizyolojik araştırmalar, akustik ve
fizyolojik çalışmalar, işitsel sunum ve kodlamabilişsel psikolojik çalışmalar, melodi algı ve üst
düzey müzik performansı, müzik kabiliyetinin
psikometrik analizleri ve gelişimi, müzik yete-
Sosyoloji; insanın, toplum yaşamının, insan
grupları ile toplumların bilimsel incelemesidir.
Sosyoloji, sosyal varlıklar olarak bizim kendi
davranışımızı ele aldığından, baş döndürücü ve
zorlayıcı bir girişimdir (Giddens, 2008; 38).
73
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
neklerinin kazanılması
veVE
gelişim
çalışmaları,
ları elbette
her bireyin bilincine
yansır (Yahoda,
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
sosyo psikolojik çalışmalar, davranışlar, analizler,
2007: 74).
İNCELENMESİ
uygulamalı çalışmaların (terapi ve eğitim
Muratalanları)
KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Sosyal Çevre ve Müzik Eğitimi
müzik psikolojisi ile bağlantılı olduğunu
belirtir”
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
(Otaçoğlu, 2008: 2).
Müziksel başarıda
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü en önemli faktörlerin başında
sosyal çevre gelmektedir. Toplumun kişisel adetleri,
SOSYAL PSİKOLOJİ VE MÜZİK
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileridüzen,
kullanılarak
hazırlanan
çalışma, sanayi
ritüeller
vebuyasaklarla
kuşattığını belirir.
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
İLİŞKİSİ
kendi modeli
kültürel kimliklerini
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakTopluluk
hazırlanan sözcüleri
çalışmada ANOVA
uygulanmıştır.
Ayrıcapsikoloji
hipotez testleri
uygulanarakbireylere
araştırma daha
kapsamlı haleçalışır.
getirilmiştir.
aktarmaya
Birey bu durumda
Beşeri bilimler içerisinde
sosyal
cemiyet
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
arzu ettiği
yaşama
şansınıElde
elde edemeyebilir.
içindeki ferdin davranışının
yönü
ileyapılan
uğraşır.
yönünde harekether
edilmiş
olup,
istatistik bulgulara
göregibi
de sonuca
gidilmiştir.
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Irk, din, dil, mevkiler, sınıf çatışmaları ve daha
Cemiyet içindekifiyatlarının
ferdin davranışının
ilmi olarak,
genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığıedebilir
Kw cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
geniş manada tarif
(Krech,
Crutchfıld,
birçok
etken
üzerinde yapılacak müzik temelli
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,çalışmalar
Sanayi, Konut,
Anova, TUİK, Fiyatyeni ve farklı alanlara
1999: 25).
araştırmacılara
yönelmelerine katkı sağlayacaktır.
Sosyal psikoloji insan davranışlarını çalışan bir
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
akademik disiplindir.
Tıpkı diğer
bilimler gibiRANGES
Müziksel
hedeflere
ulaşmada
en önemli engellerden
ACCORDING
TO CONSUMPTION
IN TERMS
OF INDUSTRY
AND
HOUSES
kültürel ve sosyal durumların sonucunda insanların
biri de sosyal çevredir. Toplum; ferdi inançlar,
tutumlar, gelenekler v.b. birçok yasaklar veya
en çok ne yaptıklarını
varsayar. Sosyoloji gruplar
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the
consumption
of
electricity
and
natural
gas
used
in industry and
houses is statistically
arasındaki ilişkilere konsantre olurken sosyal
koruyucularla
kuşatılmıştır
(Türkmen, 2007: 124).
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
for analysis.
Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
psikoloji toplumtechniques
ve kişiler
arasındaki
ilişkileri
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
natural gas
prices
“Müzikte
sosyaland
psikoloji
perspektifi müzik
eğitivurgular. Sosyal psikologlar, örneğin, daha çok
minde bireylerin sosyal bağlamında ve ortamında
bireylerin müzikal tercihlerini nasıl elde ettikleriyle
ele alınmasını zorunlu kılar. Bu bakış açısı müilgilenirler ve sosyologlar bir toplumda müziğin
ziksel öğrenme sürecinde bireyin tekil anlamda
rolleri üzerine çalışmaya daha çok eğilimlidirler.
değil, aynı zamanda sosyal çevresi ile sürekli
Sosyoloji ve sosyal psikoloji arasındaki ilişki net
etkileşim içinde bulanan, etkileyen ve etkilenen
bir çizgi değildir; bununla birlikte sosyoloji ve
bir varlık olarak kabul edilmesini gerektirir. Aksi
psikoloji bölümleri bulunan birden fazla ünivertakdirde; bireyin müziksel gelişimini hedefleyen
sitenin her biri bu disipline sahip olduğunu iddia
müzik eğitimi, öğreneni bireysel ve toplumsal bir
eder (Abeles, Hoffer, Klotman, 1994: 149).
bütün olarak algılamadığı sürece müziksel gelişim
sürecini tam olarak kavrayamayacaktır. Mesleki
Lindler sosyal psikolojinin görevinin, bireylerin
karşılıklı psişik etkilerine bağlı olguların açıkmüzik eğitimi veren ya da vermeyen kurumların
lanması ve tanımlanması olduğunu belirtir. Ona
ve bunun dışında kalan öğretme-öğrenme etkingöre, içinde yaşayan bireylerden soyutlandığında
liklerinin gerçekleştiği ortamların sahip oldukları
toplum hiçbir anlam taşımaz ve toplumun koşulsosyal bağlam, müziksel öğrenme sürecinin önemli
74
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Psikolojik
Karmaşıklık
ve Müzik Eğitimi
bir parçasıdır. Okullardaki
farklı TÜKETİM
SANAYİ VEöğrencilerin
KONUTLAR AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE
DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
cinsiyet, yaş, zekâ, ELEKTİRİK
yetenek veVE
sosyo-ekonomik
İNCELENMESİ
Krech ve Crutchfıld’a göre; (1999: 87) insanın
düzeydeki arkadaşlarının arasında edindiği sosyal
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZsahası zengindir ve bu zenginliğin
psikolojik
biliş, toplumsal davranışları olduğu kadar müziksel
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
içinde
birçok zıtlık mevcuttur. Çalgı seçiminde
öğrenme ve davranışlarını da etkileyebilecektir”
1
zorlanan öğrenci,
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü geleceği hakkında kaygıları
(Özmenteş, 2010).
olan ve psikolojik karmaşıklıklar yaşayan öğrenÖzet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ci, icra-besteleme-araştırma ve eğitim boyutları,
Müzik eğitiminin,
günümüzde müzik türlerinin
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Farklı işlevlerini
analiz teknikleri
kullanılarakgenel,
hazırlanan
çalışmada
ANOVA modeli
amatör
ve profesyonel
alanları olan hemen
sosyal çevrede şeklindedir.
tanınmaması
ve içeuygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
her veyaş
grubuna
verilen
müzik
riklerinin bilinmemesi,
türler hakkında
sosyal
Sanayi ve konutlarda
tüketim aralıklarına
göre elektrik
doğalgaz
fiyatlarının
tespit
edilmesieğitiminde sosyal
yönünde
hareket
edilmiş
olup,
yapılan
istatistik
bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
Elde
psikolojinin çalışmaları alanlarının
oldukça geniş
çevrede oluşan yanlış algılar, birçok olumsuzedilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
olduğu
düşünülmektedir.
Günümüzde
klasik Türk
lukların yaşanmasına
neden
olmaktadır.
fiyatlarının
genel seviyesinde
düşüş Kendi
gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç olarak
tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
müziği eğitimi veren devlet konservatuvarlarına
sosyal çevresini oluşturmuş kati gelenekleri olan
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,öğrenci
Sanayi, Konut,
Anova,
TUİK, Fiyataday öğrenciler üzealımı
yapılırken
toplulukların, konumlarından
dolayı oluşan müzik
rinde psikolojik herhangi bir çalışma yapılmaz.
zevkleri, günümüz müzik eğitimine olumsuz etkileri
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY
AND psikolojik
NATURAL GAS
PRICES dikkate alınmaz.
Kısacası
durumları
olmaktadır. Bu sosyal
çevre içerisinde
müziğin
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Genellikle yeteneği, müzikal durumu ve sınav
günah sayıldığı, ayıplandığı çevrelerin olduğunu
HOUSES
performansı üzerine bir eleme yapılır ve yetenek
da bilinmektedir. Klasik Türk müziği eğitiminde
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
başta
olmakand
üzere,
buiskişiler
klasik Türk müziği
özellikle üslup ve
öğrenci
the repertuvar
consumption eğitiminde,
of electricity and
natural gas used
in industry
houses
statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
eğitimi
konservatuvara
alınırlar.
çeşitliliği göz önüne
alındığında;
müziğintestsvar
techniques
for analysis. Moreover,
of hypothesis
wereverilmek
applied andüzere
the research
was
made
more
comprehensive.
The
purpose
was
to
determine
electricity
and
natural
gas
prices
Özellikle kişisel performansa dayalı bir ders olan
olduğu, sevildiği ve önemli sayıldığı bir sosyal
Üslup ve Repertuvar dersinin uygulanmasında bir
çevreden gelen öğrenci ile müziğin önemsenmediği,
takım olumsuzluklar ve psikolojik karmaşıklıklar
dikkate alınmadığı sosyal çevreden gelen öğrenci
mutlaka olacaktır. Bu psikolojik karmaşıklıkların
profilleri eşit olmayacaktır. Üslup ve Repertuvar
önüne geçebilmek için dersin eğitmenleri ve bödersinde konuya hâkim, belli bir altyapısı ve
lüm eğitmenlerine büyük görevler düşmektedir.
repertuarı olan sosyal çevresinin desteğini almış
“Eğitmen aynı zamanda iyi bir psikolog olmalıdır.
bir öğrencinin dersteki başarısı yadsınamayacak
Öğrencinin cesaretini kırmaktan sakınmalıdır
kadar önemlidir. Tam tersini düşündüğümüzde bu
”(Galamıan,1999).
dersten sıkılan, öğrenemeyen, seslendiremeyen,
konuşamayan içine kapanık bir öğrenci profilinin
Biyolojik İmkânlar ve Müzik Eğitimi
ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Geleneğin, anlayış
Hareki ve zihni kabiliyetler müzik eğitiminde
veya sosyal değerlerin engellemenin temelinde
başarıyı doğrudan etkilemektedir. Krech ve
yattığı açıkça görülmektedir.
Crutchfıld (1999: 87), bu biyolojik hudutlar ve
75
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
PROBLEM
VE ALTGÖRE
PROBLEMLER
imkânsızlıkların bilhassa
insanı
etrafındakilerden
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
daha az kabiliyetli kılan kuvvetli birer engellemeİNCELENMESİ
Problem cümlesi:
dir. Biyolojik imkânsızlıkların kaynağı
genellikle
Murat
KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
“Öğrencilerin
ve Eğitimcilerin Üslup ve Reperkişinin kendisidir. Bu engellemeler
gerçekçi
Güven
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
tuvar Dersindeki
olmayan beklentilerden doğar.1Kilis
Kişinin
kendi
iç Elektrik-Enerji
7 Aralık
Üniversitesi,
BölümüFrustrasyonlara Yönelik Algıları
Nelerdir?”
dünyası üzerinde yaşadığı ve kimseye söyleÖzet
:
2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK
verileri
kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
yemediği bu gibi durumları dışında öğrencinin
Bu önermelere
dayanarak
alt problemler şöyle
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel olarak
analiz edilmesi
uyum probleminden
dolayı
biyolojik
şeklindedir.
Farklıyaşadığı
analiz teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
oluşturulmuştur.
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
imkânsızlıklar da
söz konusudur.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
1. Öğrencilerin
Üslup
ve Repertuvar
Dersindeki
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre de sonuca
gidilmiştir.
Elde
Berktin bu konuda;
edilen “Öğrencilerde
bulgular sonucunda;genel
sanayi olarak
sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Fiziki Frustrasyonlara/ Engellemelere Yönelik
genel
seviyesinde
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
rastlanan nörotikfiyatlarının
belirtiler,
çeşitli
uyumdüşüş
problemaralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
Algıları
Nelerdir?
lerinin sıkıntısının sonuçları ya da belirtileridir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
2. Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki
Bu uyumlarda başarısızlığa uğradıkları zaman
BiyolojikFrustrasyonlara/ Engellemelere Yönelik
davranış bozukluklar gösterirler” (1978: 60).
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Algıları
Nelerdir?
Üslup ve repertuvar
dersi içinTOuyum
problemiRANGES
ACCORDING
CONSUMPTION
IN TERMS
OF INDUSTRY AND
HOUSES
yaşayan öğrenciler bu dersin genel özelliklerini
3. Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki
yerine getirmedeAbstract:
duydukları
kaygıdan
dolayı
bir
In this study prepared by using data ofPsikolojikFrustrasyonlara/
TSI belonging to the years of 2012-2014,
Engellemelere Yönelik
consumption of electricity
natural gas used in industry and houses is statistically
takım biyolojiktheimkânsızlıklarla
karşıand
karşıya
analyzed. ANOVA model was applied to the Algıları
study prepared
with
the
use
of
different
Nelerdir?
techniques
for analysis. Moreover,
kalmaktadırlar. Bu
imkânsızlıkların
başındatests
aşırıof hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
4. Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki
heyecan, terleme, titreme, konuşma ve söylemSosyal Çevre İle İlgili Frustrasyonlara/ Engellede zorluklar, algı düşüklüğü gibi durumlardan
melere Yönelik Algıları Nelerdir?
oluşmaktadır.
Fiziki Çevre ve Müzik Eğitimi
5. Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar Dersinin
İçeriği İle İlgili Frustrasyonlara/ Engellemelere
Yönelik Algıları Nelerdir?
Krech ve Crutchfıld, (1999: 87) fiziki çevrenin
hedefe erişmede en belirgin engel olduğunu belirtir
ve hapishanedeki hücre cezası çeken mahkûm
örneği verirler. Bina, araç-gereç eksikliği, ders
yapmaya uygun olmayan derslikler vb birçok
engel öğrencinin müziksel başarısında önemli
engellerdendir.
6. Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki
Fiziki Frustrasyonlara/ Engellemelere Yönelik
Tutum ve Davranışları Nasıldır?
7. Eğitimcilerin Üslup ve Repertuvar Dersindeki
BiyolojikFrustrasyonlara/ Engellemelere Yönelik
Tutum ve Davranışları Nasıldır?
76
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
8. Eğitimcilerin Üslup
ve Repertuvar
Dersindeki
karşılaştıkları
frustrasyonlara
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE yönelik eğitimcileELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
PsikolojikFrustrasyonlara/ Engellemelere Yönelik
rin tutum ve davranışlarının belirlenmesi, alana
İNCELENMESİ
Tutum ve Davranışları Nasıldır?
özgü yeni ve özgün bir çalışma olması, müzik
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
bilimi çalışmalarında sosyal psikoloji biliminin
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
9. Eğitimcilerin Üslup ve RepertuvarGüven
Dersindeki
kullanılabilirliğini güçlendirmesi, bakımından
1
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Sosyal Çevre İle İlgili Furstrasyonlara/
Engelleönemlidir.
melere Yönelik Tutum ve Davranışları Nasıldır?
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
ve Üslup
konutlarda
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
10. Eğitimcilerin
vekullanılan
Repertuvar
Dersinin
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Klasik
Türk
müziği eğitimi veren ve
İçeriği İle İlgiliuygulanmıştır.
Frustrasyonlara/
Engellemelere
Ayrıca hipotez
testleri uygulanarakÇalışma:
araştırma daha
kapsamlı
hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
programları olan konservatuvarlar arasından
Yönelik Tutum yönünde
ve Davranışları
Nasıldır?
hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı arttıkça, elektrik
doğalgaz
beş konservatuvar,
bu vekonservatuvarlar
arasınARAŞTIRMANIN
AMACI
fiyatlarının
genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
danmeydana
araştırmaya
gönüllü olarak katılan öğrenci
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
gelmektedir.
eğitimcilerle Araştırmacının maddi olanakları ile
Bu çalışma, TürkAnahtar
müziğiKelimeler
devlet konservatuarlarında
: Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
sınırlandırılmıştır
Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrencilerin eğitim
süreleri içerisinde karşılaştıkları frustrasyonları
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL GAS PRICES
YÖNTEM
belirlemek, bu frustrasyonların
nasıl
oluştuğunu,RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
ACCORDING TO
CONSUMPTION
HOUSES
Araştırma, genel çerçevesi amacı ve yöntemi
sonuçlarının neler olduğunu ve bu sonuçlara yönelik
için tarama modelini
öğrenci ve öğretmenlerin
veprepared
davranışlarını
Abstract: In tutum
this study
by using data ofbakımından
TSI belonging todurum
the yearstespiti
of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
ortaya koymak analyzed.
amacıyla
hazırlanmıştır.
Üslup
esas prepared
alan betimsel
ANOVA
model was applied
to the study
with the bir
use çalışmadır.
of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
ve repertuvar dersinin
öğrenci
yönünden
başarı
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity and natural
gas prices
ARAŞTIRMANIN
MODELİ
ortalamasının yükselmesini sağlamak, bu dersin
Bu çalışmada öğrenci ve eğitimcilerin karşılaştıköğretim yöntem ve stratejilerinde yeni ve farklı
ları frustrasyonlar belirlenmeye ve betimlenmeye
yönelimler ortaya çıkarabilmek araştırmanın diğer
çalışılmıştır. Konuyla ilgili kaynaklar taranmış
amaçları arasındadır.
ve belirlenmiş, kaynak taraması ve ilgili alanda
ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
yapılan çalışmaların incelenmesi, sonucunda
probleme uygun veri araçları seçilmiş, konuya
Çalışma konusu ve içeriği itibari ile; Üslup ve
Repertuvar dersi alan öğrencilerin eğitim süilişkin verilerin elde edilebilmesi için uygulanareleri içerisinde karşılaştıkları frustrasyonların
cak görüşme formlarının, anketlerin ve katılımlı
belirlenmesi, Üslup ve Repertuvar dersi alan
gözlem formlarının taslakları oluşturulmuş, formöğrencilerin eğitim süreleri içerisinde karşılaşların geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması için
tıkları frustrasyonları sonucundaki tutum ve
bu alanda uzman kişilerle görüşülmesi, uzman
davranışlarının belirlenmesi, Üslup ve Repertuvar
görüşleri doğrultusunda formların düzenlenmesi
dersi alan öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evren ve örnekle77
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
mi belirlenmiş, konuyla
ilgiliVEuzman
eğitimcilerin
düzenlenmesi
yapılmış,GÖRE
araştırma sonunda elde
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
belirlenmesi ve görüşmeleri yapılmış, araştırma
edilen verilerin nitel ve nicel araştırma teknikleİNCELENMESİ
kapsamında belirlenen örneklemde
formların
riyleAÇIKGÖZ
çözümlenmesi yapılmış, veriler düzenlenmiş
Murat
KORKMAZ, Hakan
uygulanması katılımlı gözlem yapılması
ve ikincil
ve Yönetmeni
yorumlanmış, araştırma raporu hazırlanmış,
Güven
Grup A.Ş. Finans
1
problemlerin
çözümüne yönelik önerilerde buverilerin toplanması yapılmış, uygulama
Kilis 7 Aralıksonucu
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
elde edilen verilerin yazılı ortama aktarılması
lunulmuştur.
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda
kullanılan doğalgaz
ile elektrik Formunda
tüketiminin istatistiksel
olarak Eğiticilerin
analiz edilmesi Çalıştıkları
Tablo 1. Eğitimci
Yapılandırılmış
Görüşme
Yer Alan
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Üniversite ve Katılan Eğitmen Sayılarının Dağılımları
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş Çalışmaya
olup, yapılanKatılan
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Mezuniyet
Meslekteki
Çalışmaya Katılan Üniversite ve
edilen bulgular sonucunda;Repertuvar
sanayi sektörü
için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Dersi
Durumları
Kıdemleri
konservatuvarlar
fiyatlarının genel seviyesinde Eğitmenleri
düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak
tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Üslup ve
Repertuvar Dersini
Yürüttüğü Süre
Öğr.Grv.
Yüksek
Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi,
Konut,
Anova, TUİK, Fiyat
2
TMDK
Yüksek Lisans
Öğr.Grv.
1
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
PRICES
Yüksek
Lisans GASÖğr.Grv.
Afyon Kocatepe Üniversitesi
ACCORDING TO CONSUMPTION
RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
2
HOUSES
DK
Yüksek Lisans
Öğr.Grv.
12
Öğr.Grv.
Abstract: In this study prepared by using data of TSIYüksek
belongingLisans
to the years of
2012-2014,
the consumption
Konya Selçuk Üniversitesi
DK of electricity and 2natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the studyDoktora
prepared with the use
different
Yrd.ofDoç.Dr.
13
İzmir Ege
15
5
12
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more
comprehensive. The purpose
was to determine
electricity and natural
gas prices
Üniversitesi
TMDK
1
Doktora
Öğr.Grv.
Dr.
Elazığ Fırat Üniversitesi DK
1
Yüksek Lisans
Öğr.Grv.
15
8
Tablo 2. Öğrenci Anketlerinin Yapıldığı Üniversite/Konservatuvarlar ile Bu Ankete Gönüllü
Katılan Üslup ve Repertuvar Dersi Eğitimi Alan Öğrencilerin Sayılarına Yer Verilmiştir
Ankete Katılan Üniversite Konservatuvarlar
Ankete Katılan Gönüllü Öğrenci
Sayısı
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
10
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
12
Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
09
İzmir Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
10
Elazığ Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
10
78
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
VERİLERİN TOPLANMASI
Araştırma
için hazırlanan
anket; Üslup ve ReperSANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
tuvar dersi alan öğrencilerin başarılarını etkileyen
İNCELENMESİ
İncelenen konuya açıklık getirmek ve sonuca
frustrasyonların neler olduğunu anlamak için
Murat
KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
ulaşmak amacıyla belirli çalışmalar
sonucunda
yapılmıştır. 5 ana faktör altında yapılmıştır. İlgili
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
toplanan bilgiler, belgelere veri denir.
konularda uzman kişilerin görüşleri alınarak ya1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinin kulla- pılmıştır. Anket 5 bölümden oluşmaktadır.
2012-2014 Yılları
arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
nıldığı betimselÖzet
bir :çalışmadır.
“Nitel
araştırma;
1. Fizikiistatistiksel
Frustrasyonlar
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
olarak analiz edilmesi
belli bir nokta üzerinde
çok metotlu
şeklindedir.odaklanmada
Farklı analiz teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak
daha Frustrasyonlar
kapsamlı hale getirilmiştir.
Biyolojik
araştırma problemine
yorumlamacı yaklaşımı 2.araştırma
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
hareketNitel
edilmiş
olup, yapılan
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
benimseyen bir yönünde
yöntemdir.
araştırma
denil3. Psikolojik
Frustrasyonlar
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı arttıkça,
elektrik ve doğalgaz
diğinde hiçbir deneysel
araç
olmaksızın
bulgular
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydanaÇevre
gelmektedir.
4. Sosyal
ile ilgili Frustrasyonlar
elde edilen araştırma anlaşılabilir ” (Altunışık ve
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
arkadaşları, 2012: 303).
Anketin ön çalışması araştırmacının görev yaptığı
Araştırmaya veriECONOMETRIC
sağlamak amacıyla
yazılı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet KonserANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
vatuvarında
yapılmıştır.
ilgili
CONSUMPTION RANGES
IN TERMS OF
INDUSTRY Konservatuvarın
AND
elektronik kaynakACCORDING
taranmış, TO
konservatuvarlarHOUSES
da görev yapmakta olan eğitmenlere yönelik bölümünde eğitim gören toplam12 kişiye bu
In this study prepared by using data of
TSI belonging
to the years
2012-2014, kat sayısı olan
uygulanmış
ve ofgüvenirlik
yapılandırılmış Abstract:
görüşme
formu hazırlanmış ve anket
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
Cronbach
katsayısı
bulunmuştur. Bu
ANOVA model was applied to the αstudy
prepared with
the use %
of 81,7
different
uygulanmıştır. analyzed.
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
çalışmanın
güvenlik
made more comprehensive. The purpose was to nedenle
determine ön
electricity
and natural
gas priceskatsayısının %80
“Yapılandırılmış görüşme daha çok önceden den yukarı olması sebebiyle güvenilir olduğu ortaya
yapılan ve ne tür soruların ne şekilde sorulup, çıkmıştır. Geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış olan
hangi verilerin toplanacağını en ayrıntılı biçimde bu anket hedeflenen araştırma kapsamında ana
saptayan görüşme planının aynen uygulandığı bir kütleye (evrene) bağlı olarak belirlenen örneklegörüşmedir ” (Karasar, 2009:167).
me uygulanmıştır. Bunun sonucunda bireylerin
(birimlerin) bu anketteki sorulara vermiş olduğu
Uzmanlar ile odaklanmış görüşme yapılmıştır.
yanıtların Cronbach α güvenirlik kat sayısının anket
Üslup ve repertuvar dersi alan öğrenciler için anket
için % 75,5 olarak bulunmuştur. Ayrıca ankette
formu hazırlanmış ve uygulanmıştır. “Anket, birincil
çıkartıldığı zaman güvenirlik α katsayısını arttığı
kaynaklardan veri toplamak amacıyla hazırlanan
duruma rastlanmadığı için güvenirlik katsayısı %
sistematik bir soru formudur. Amacı, araştırmanın
78,5 olarak alınmış ve anketin oldukça güvenilir
problemini çözecek ve ele alınan hipotezleri test
olduğu bulunmuştur.
edecek bilgileri sistematik bir biçimde toplamak
ve saklamaktır” (İslamoğlu, 2003: 107).
79
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN veya
TÜKETİM
ARALIKLARINA
VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
olmayışının,
dersteGÖRE
kullanılan nota vb yazılı
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
materyallerin dersin eksikliği veya niteliğinin, derse
İNCELENMESİ
Öğrencilerin Üslup ve Repertuvar dersindeki
katılan
öğrenci sayısının fazla ya da az oluşunun,
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
frustrasyonlara yönelik algılarını belirlemede 5
derseYönetmeni
katılan öğrenci sayısının fazla oluşunun, derse
Güven Grup A.Ş. Finans
ana faktöre (Fiziki, biyolojik, psikolojik, sosyal
1
öğrencilerin
7 Aralık Üniversitesi, katılan
Elektrik-Enerji
Bölümü niteliğinin (çabuk kavrayan
çevre ve dersin içeriği) yönelikKilis
frustrasyonların
ve derse hazırlanmış olan öğrenci), derse katılan
okullara göre ve Özet
cinsiyete
göre istatistiksel olarak
: 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
öğrencilerin niteliğinin düşük oluşunun, dersin süre
ve konutlardabelirlenmesinde
kullanılan doğalgaz ile
farklılık olup olmadığının
(t) elektrik
testi tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak
hazırlanan çalışmada
ANOVA
modeli erken veya geç
zamanlamasının,
ders
saatlerinin
ve varyans (anova)
kullanılmıştır.
Öğrencilerin
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
olmavedurumunun
derslerin
ve zamanlamasının
Sanayi
ve konutlarda
tüketim aralıklarına
göre elektrik
doğalgaz fiyatlarının
tespitsüre
edilmesi
bu 5 faktör altında
üslup
ve repertuvar
dersindeki
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
doğru yapılmasının engellemelere yol açacağını
frustrasyonlara yönelik
algılarının
eğitimini
edilen bulgular
sonucunda;
sanayialdıkları
sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
üniversite ve konservatuvara göre farklılık olup düşünmüşlerdir.
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
olmadığının belirlenmesinde
varyans (anova) Diğer
yandan
öğrencilerin
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,
Sanayi,
Konut, Anova,
TUİK, Fiyatbir kısmının; okulun
kullanılmıştır. Anlık düzey p=0,005 düzeyi esas fiziki ortamının, dersin hedefine ulaşılmasında,
alınmıştır.
ciddi bir frustrasyona neden olmayacağı, okulun
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN ortamındaki
TERMS OF INDUSTRY
AND olumsuzlukların,
fiziki
her türlü
yapılırken devlet konservatuvarları klaHOUSES
Çalışma
öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında ciddi bir
sik Türk müziği bölümünde okuyan Üslup ve
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
frustrasyona neden olmayacağını belirtmişlerdir.
Repertuvar dersithealan
öğrencilerin
içinden
consumption
of electricity
and rastnatural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
lantısal 60 kişi seçilmiştir.
ankette
techniques forHazırlanan
analysis. Moreover,
tests of hypothesis
applied and the
researchelde
was edilen verilere
İkinci were
alt probleme
ilişkin
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
seçilen 60 kişinin sonuçları değerlendirilirken;
göre öğrenciler;
boş bırakılan soru, taraflı ve eksik cevap, fazla
Bedensel rahatsızlıklar ve hastalıkların, bu dersin
yanlış cevap olan 9 anket değerlendirme dışı
bırakılarak 51 anketin değerlendirilebilir olduğu yapılmasında rahatsızlığın şekline görefrustrasyon yaratabileceği, bedensel rahatsızlıklar ve
belirlenmiştir.
hastalıkların, dersin yapılmasında frustrasyon
SONUÇ VE ÖNERİLER
oluşturabileceği, uykusuzluk, yorgunluk gibi beBu bölümde alt problemlere göre elde edilen densel sıkıntıların dersinin hedefine ulaşmasında
verilerin sonuçlarına ve önerilere yer verilmiştir. olumsuzluklar yaratacağı, zihinsel algılarındaki
farklılıkların veya sorunların bu dersin hedefine
Birinci alt probleme ilişkin elde edilen verilere
ulaşmasında engelleyici faktör olduğunu, müzikal
göre öğrenciler;
yeteneklerinin dersin hedeflerine ulaşmasında etDerslerin yapıldığı derslikle ilgili olumsuzlukların, kiye sahip olduğunu, müzikal becerilerin üslup ve
derste kullanılan araç ve gereçlerin yetersizliği repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmada önemli
80
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
bir etkiye sahip olacağını
belirtmişlerdir.
Diğer TÜKETİM
Repertuvar
dersinin hedeflerine
ulaşmada önemli
SANAYİ VE
KONUTLAR AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
yandan, öğrencilerin, zihinsel algıların yüksek
bir etkiye sahip olduğunu, Üslup ve Repertuvar
İNCELENMESİ
olmasının, dersin hedeflerine ulaşmasında tüm
dersini veren öğretim elemanı ile öğrenciler araMurat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
engellemeleri ortadan kaldırabileceği, müzikal
sındaki (olumlu ya da olumsuz) ilişkilerin dersin
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
yeteneklerinin bu dersin hedefine
ulaşmasında
hedeflerine ulaşmasında etkili olduğunu, eğitmen
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
ortaya çıkan frustrasyonları ortadan kaldıracağı,
ve öğrenci arasında daima seviyeli, eğitimin
müzikal becerilerinin
bu
dersin
hedefine
ulaşma
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileriderse
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma, sanayi
yönelik
bir yakınlaşma
olması, eğitmen ile
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
yolunda karşısına
çıkan frustrasyonları ortadan
tartışma,
kavga,modeli
şiddet gibi olumsuz
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılaraköğrencinin
hazırlanan çalışmada
ANOVA
kaldırmada önemli
bir role sahip
yönünde
uygulanmıştır.
Ayrıca olduğu
hipotez testleri
uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
davranışların aza indirilmesiyle engellemeleri
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
görüşler bildirmişlerdir.
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
de sonuca gidilmiştir.
ortadangöre
kaldırabileceği,
dersiEldeveren eğitmen ile
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
öğrenciler
arasındaki
yapıcı
ve olumlu ilişkilerin
Üçüncü alt probleme
ilişkin
elde edilen
verilere
fiyatlarının
genel seviyesinde
düşüş
gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç olarak
tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
göre öğrenciler;
bu dersin hedeflerine ulaşmada frustrasyonları
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ortadan kaldıracağı, okul dışındaki ortamın dersin
Derse yönelik yaşadığı kaygı, stres yoğunluğuhedeflerine ulaşmasında önemli bir etkisi olduğunun Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
nu,INkaldığı
ev, yurt, pansiyon vb. mekânların bu
ACCORDING
CONSUMPTION
TERMS OF INDUSTRY AND
ulaşmasında önemli
bir etkiyeTOsahip
olduğunu,RANGES
HOUSES
dersin hedeflerine ulaşmasında uygun olduğunu,
mesleki yaşamına karşı içinde bulunduğu belirdüzenli
güvenli
olmayan mekânlarda
Abstract:
In thisulaşmasında
study prepared by
using data ofhuzurlu
TSI belonging
to theve
years
of 2012-2014,
sizliklerin dersin
hedefine
önemli
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
yaşayan
öğrencilerin,
okul dışında tekrar
bir frustrasyon analyzed.
olduğunu,
günlük
yaşamlarında
ANOVA
model
was applied to the study
prepared
with the usebu
of dersi
different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
etme olanağı olamayacağını bu durumunda bir
sahip olduklarımade
genel
ve stresTheyoğunlumorekaygı
comprehensive.
purpose was to determine electricity and natural gas prices
frustrasyon oluşturacağını, barındığı ortamın
ğun Üslup ve Repertuvar dersinin hedeflerine
olumsuz yönlerinin fazla olması, havasız, kirli
ulaşmasında bir etkiye sahip olduğunu, günlük
yaşamında sahip olduğu kaygı ve stres yoğunya da dağınık bulunması, ders çalışabileceği bir
luğunun vermiş olduğu gerginlik halinin Üslup
ortam olmamasının önemli engellemelere neden
ve Repertuvar dersinin hedeflerine ulaşmasında
olabileceğini, ailesinden devir aldığı birikimlerin
önemli bir frustrasyon oluşturduğu düşüncesini
bu dersin hedeflerine ulaşılmasında karşılaştığı
taşıdıkları anlaşılmaktadır.
frustrasyonlara çözüm bulmada önemli bir etkiye
sahip olduğu görüşüne büyük ölçüde katıldıklarını,
Dördüncü alt probleme ilişkin elde edilen
ailesinden edindiği kültürel birikimin niteliği bu
verilere göre öğrenciler;
dersin hedeflerine ulaşmada önemli bir role sahip
Arkadaş ilişkilerinin Üslup ve Repertuvar dersinin
olduğu düşüncesinde olduklarını göstermektedir.
hedeflerine ulaşmasında önemli bir etkiye sahip
Beşinci alt probleme ilişkin elde edilen verilere
olduğunu, arkadaşları ile huzurlu, barışık ve mutlu
bir ortama sahip olan bir öğrencinin Üslup ve
göre öğrenciler;
81
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖREkaldırmak için okul
Üslup ve RepertuvarSANAYİ
dersinde
seslendirilen
eser- TÜKETİM
Bu frustrasyonları
ortadan
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
lere hazır bulunuşluk durumunun frustrasyonlara
yönetimi ile iş birliği içinde olduklarını, fiziki
İNCELENMESİ
neden olduğunu, seslendirilen eserlerin
sözlerinin
ortamların
Murat
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZiyileştirilmesi, onarılması ve düzelanlaşılmayışı, seslendirilen eserlerin güçlük
deretilmesi
için okul yönetimi ile birlikte çalışmalar
Güven Grup
A.Ş. Finans
Yönetmeni
1
cesinin düzeye göre sıralanmayışının
yaptıkları anlaşılmaktadır.
Kilis 7 olumsuzluk
Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
yarattığını, seslendirilen eserlerin öğrencinin ses
Yedinci alt probleme ilişkin elde edilen verilere
Özetalınarak
: 2012-2014
Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
sınırlarının dikkate
seslendirilmemesinin
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel olarak analiz edilmesi
göre eğitmenler;
ve akort probleminin
bir olumsuzluk
şeklindedir.önemli
Farklı analiz
teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Üslup ve Repertuvar dersi için, en sık karşılaştıkları
olduğunu, klasik
Türk müziğinde önemli yeri
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket
edilmiş eğitimi
olup, yapılan
istatistik bulgulara
de sonuca gidilmiştir.
Elde öğrencilerin ses
biyolojikgöre
frustrasyonların
başında
olan eğitim ve aktarım
konusunda,
veren
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
rahatsızlıkları
(nodül-polip-grip-nezle-faranjit gibi),
kişinin geniş bir bilgiye
sahip
Türk sonucuna
fiyatlarının
genelolmayışı,
seviyesindeklasik
düşüş gözlendiği
varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden
fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
yeterli
ses alanına
sahip olmamaları (Temel Bilimler
müziği repertuvarındaki
eserleriyükseldikçe,
seslendirebileAnahtar
Kelimeler
:
Elektrik,
Doğalgaz,
Tüketim,
Sanayi,
Konut,
Anova,
Fiyatgece çalışmalarından
öğrencileri), okul TUİK,
dışında
cek nitelikte sese ve üsluba sahip olmamasının
kaynaklanan ses kısıklığı ve yorgunlukları, aşırı
önemli bir frustrasyon yarattığını, dersi veren
sigaraAND
tüketiminden
kaynaklana
öğretim elemanının
olumsuz tavır
ve tutumları,
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY
NATURAL GAS
PRICES sesin niteliğinin
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
ve renginin değişmesi ve ses aralığının daralması
bu dersinin hedeflerine ulaşmasında bir engel
HOUSES
gibi rahatsızlıkların olduğu anlaşılmaktadır. Bir
olabileceğini, öğrencilerin Üslup ve Repertuvar
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
başka
eğitmene
göreisde
biyolojik frustrasyondersine ait terminoloji
yetersizliklerini,
the consumption
of electricity andÜslup
natural gas used
in industry
and houses
statistically
analyzed.
ANOVA
model
was
applied
to
the
study
prepared
with
the
use
of
different
lar sadece öğrencinin sesi ile ilgili olmadığı
ve Repertuvar dersinin
hedeflerine ulaşmasında,
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made
more gördükleri
comprehensive.
The purpose was to determine
electricity
and natural
gas prices
yönündedir.
Görme
kayıpları
ve rahatsızlıkları,
önemli frustrasyon
olarak
düşüncesinde
sonradan başlayan işitme kayıpları, hareki ve
olduklarını göstermektedir.
nörolojik rahatsızlıklarda biyolojik frustrasyonlar
Altıncı alt probleme ilişkin elde edilen verioluşturabileceği ve bu frustrasyonlara karşı eğilere göre eğitmenler;
timcilerin genellikle tıbbi müdahaleyi önerdikleri
Fiziki frustrasyonlar ile ilgili, en sık karşılaştıkları
anlaşılmaktadır.
durumları genellikle konservatuvar binasının eğitiSekizinci alt probleme ilişkin elde edilen vemine uygun olmaması, müzik eğitimine uygun bir
rilere göre eğitmenler;
donanım içermemesi, dersliklerin soğuk olması,
Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrenciler için en
havasız olması, yalıtımın eksik olması veya olmasık karşılaşılan psikolojik frustrasyon durumlarının,
ması yönündedir. Bu görüşlerine göre dersliklerin
öğrencinin kendi iç dünyasından kaynaklandığını
sayılarının yeterli olmamasından kaynaklanan
belirtmektedirler. Ancak öğrencinin psikolojisini
olumsuzlukları aşmak ve frustrasyona dönmesini
etkileyen başka faktörlerinde olduğundan söz
engellemek için, dersleri kendi odalarında yapmayı
tercih ettikleri yönünde görüşler sunmuşlardır.
etmişlerdir. Sağlık problemleri, müzikal yetersiz-
82
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
lik, kendini zayıf veSANAYİ
yetersizVEhissetmesi,
birliği olmaması,
nota GÖRE
birliğinin sağlanmaması,
KONUTLARçevresel
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
etkenler, okul ve derslerin durumu, özel yaşantısı,
klasik Türk müziğinin seslendiriş özellikleri ile
İNCELENMESİ
ailevi ilişkilerindeki olumsuzluklar gibi, nedenlereser okuyamamaları, seçilen eserlerin öğrencilerin
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
den dolayı öğrencilerin psikolojik rahatsızlıklar
kabiliyet ve yeteneğinin üzerinde olması, dinlemek
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
yaşayabileceklerinden söz etmişlerdir.
Üslup ve
zorunda oldukları ses ustalarının kayıtlarının eski
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
repertuvar dersinin algılanması ve başarılabilinoluşu, eğitimini aldıkları müziği dinlememeleri,
mesi için öğrencinin
sağlıklı
ruh
haline
ihtiyaç
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verilerieser
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
sanayi
kimliğine
yönelik
çalışmaları
yapmamaları,
konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
duyulduğu, aksivetakdirde
öğrencinin, bu dersin
sadece
eseri seslendirmek
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakdersin
hazırlanan
çalışmada
ANOVA modeliile gerçekleştiğini
gerekliliklerini yerine
getirmeyeceği
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotezkonusunda
testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
düşündüklerini,
dersintespit
eğitmenini
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz fiyatlarının
edilmesi beğenmemeleri,
görüşler vardır. yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
eğitmen ile olan ilişkilerinde denge kuramamaları,
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Dokuzuncu altfiyatlarının
probleme
elde
yaşamvarılmaktadır.
tarzları ileSonuç
eğitimini
genel ilişkin
seviyesinde
düşüşedilen
gözlendiği sonucuna
olarak aldıkları
tüketim müzik türünün
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
verilere göre eğitmenler;
uyuşmaması gibi birçok farklı frustrasyonların
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
yaşandığından söz etmişlerdir.
Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrenciler için en
sık karşılaşılan, sosyal çevre ile ilgili frustrasyon
Araştırmada
elde edilen
sonuçlara göre frustrasECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES
ACCORDING
TO
CONSUMPTION
RANGES
IN
TERMS
OF
INDUSTRY
AND
durumlarının, öğrencilerin arkadaş çevresindeki
yonların ortadan kaldırılması
için;
HOUSES
iletişim durumları, maddi durumları, kuşak
ortamların
olumsuz
yanlarının düzeltilmesi
Abstract:
In this study
prepared bygeçirusing data ofFiziki
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,
çatışmaları, sosyal
paylaşım
sitelerinde
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
ile ilgili olarak okul ya da üniversite yönetimi
diklerin süreninanalyzed.
uzunluğu,
olduğunun
ANOVA
model wasüzerinde
applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
bilgilendirilmelidir. Gerekirse konservatuvarda
durmuşlardır. Üslup
vecomprehensive.
Repertuvar
made more
Thedersinde
purpose was to determine electricity and natural gas prices
bu yönde bir komisyon kurulup fiziki ortamların
geçilen eserlerin farklı kültür ve çevreden gelen
kullanışsız, bakımsız olmasının doğuracağı sonuçher öğrenciye hitap etmediği hakkında görüş
lar üzerine, ilgili birim yöneticilerine brifingler
bildiren eğitmenler de vardır.
(bilgilendirme) verilmelidir.
Onuncu alt probleme ilişkin elde edilen verilere
göre eğitmenler;
Öğrenciler biyolojik imkânlardaki sınırlılığı en
çok ses rahatsızlıkları üzerinde yaşamaktadırlar.
Ses rahatsızlıkları ve hastalıkları için yapılabilecek ilk adım iyi bir hekime gitmektir. Ancak
öğrencinin ses aralığından dolayı yaşadığı sorunlar
eseri seslendirirken zorlanması ya da sesi verimli
kullanamaması durumunda ise öğrencinin sesine
uygun bir akorttan eseri seslendirmesi sağlanmalıdır. Farklı bir akort için asla zorlanmamalıdır.
Üslup ve Repertuvar dersi alan öğrenciler için en
sık karşılaşılan, dersin içeriği ile ilgili frustrasyon
durumlarının; eserlerin seslendirilmesi, usûl ile
eser seslendirmeyi istememe yönünde talepler,
büyük formdaki eserlerden çabuk sıkılmaları, ağır
gelmesi ve ilgi zayıflığının olması, derse devam
sorunu olması, sözleri açıklayamama durumu,
perde basmada yaşadıkları olumsuzluklar, akort
83
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:21
(Ekonomi)
& K:39
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
GÖRE
Grip, nezle, farenjitSANAYİ
gibi geçici
rahatsızlıklarda
arasındaARALIKLARINA
diyaloga dayalıgörüşmelerin
attırılması
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
öğrenci dinlendirilmelidir.
frustrasyonların engellenebilmesi için bir yöntem
İNCELENMESİ
olarak
kullanılabilir.
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
Biyolojik rahatsızlıkların büyüklüğü ve öneminin
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
belirlenmesi gerekmektedir. Psikolojik boyutları
Frustrasyonlara yönelik tutum ve davranışların
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
fazla olan rahatsızlıklar için ya da bedensel raçözümünde genellikle diyalogdan yana bir tutum
hatsızlığını psikolojik
rahatsızlıkla ilişkilendiren
sergilenmelidir. Arkadaş çevresi ve yaşadığı
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak büyüklerin
analiz edilmesi gelenekleri ile
öğrenciler için eğitmenin
birkullanılan
psikiyatrist
yaklaşımı
çevrede
huzursuz,
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
ile bu sorunu aşmasını
sağlaması
gerekmektedir.
öğrencilerin,
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
testleri uygulanarakçatışmalar
araştırma dahayaşayan
kapsamlı hale
getirilmiştir. yaşadıkları bu
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Bazı aşılamayacak olan psikolojik sorunlar içinse
durumları derse yansıtmaması yönünde planlayönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular
sonucunda;
sanayi sektörü için tüketim
arttıkça, elektrik
ve doğalgaz
mutlaka tıbbi yardım
alınması
gerekmektedir,
malararalığı
yapılmalıdır.
Sosyal
çevreden kaynaklanan
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
frustrasyonların
engellenmesi için de öğrencilerin
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana gelmektedir.
Ses sağlığı ile ilgili
olumsuzlukların giderilmesine
ile iletişime
geçilmesi
Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,aileleri
Sanayi, Konut,
Anova, TUİK,
Fiyat yönünde çalışmalar
yönelik, konu ileAnahtar
ilgili toplantılar
ve konuşmalar
başlatılmalıdır.
yapılabilir. Konservatuvarın ses ile ilgili bölümECONOMETRIC
OF ELECTRICITY
NATURAL
PRICESve tarihinin ayrıca
lerinde eğitim gören
öğrencilerin,ANALYSIS
ses sağlıklarını
KlasikAND
Türk
müziğiGAS
geleneği
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
takibi için kulak burun boğaz doktorları ile belli
Üslup ve Repertuvar dersinin kültürel ve sosyal
bir ücret karşılığında düzenli sürelerle muayeneleri
yönlerinin anlatıldığı teorik bilgilere öğretilmelidir.
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption
of electricity
industry and bazen
houses kolaydan
is statistically
Eserinseçiminde
zora doğru bir yol
ve takipleri yaptırılabilir.
Böylece
ses and
ile natural
ilgili gas used
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
takip were
edilmelidir.
formda
hastalıklara ve techniques
rahatsızlıklara
erken
müdahale
for analysis.
Moreover,
tests of hypothesis
applied andBüyük
the research
was eserler yanında
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
şarkı, ilahi, türkü gibi formlara yer verilmelidir.
yapılma imkânı bulunabilir. Bu da Üslup ve
Usûl vurarak eser seslendirmenin yararı üzerinde
Repertuvar dersinde yapılan eğitimin ses ile ilgili
durulmalıdır. Ders eğitmeni öğrenci ile birlikte
olan kısmının sorunsuz yapılmasını sağlayacaktır.
usûl vurarak eserleri seslendirme yolunu tercih
Öğrencilerin ses ve bedensel sağlıkları için özel
etmelidir.
hayatlarına dikkat etmeleri, seslerini sağlığı için
uyku düzenine dikkat etmeleri, seslerini yoran,
Eserlerin eski Türkçe olan güfteleri öğrenci ile
bozan ya da kısan ortamlardan olabildiğince uzak
birlikte açıklanmalıdır. Ortak bir akort tayin edilip
durmaları önerilebilir. Bu frustrasyonları ortadan
eseri seslendirme yoluna gidilmelidir. Ya da kızlar
kaldırmak için, eğitmenlerin, öğrencilerin biyove erkekler için farklı ya da yakın akortlar belirlojik ve olumsuz taraflarını tespit ederek, farklı
lenmelidir. Klasik Türk müziği üslup ve tavrına
stratejiler geliştirmeleri doğru bir yöntem olacaktır.
dikkat edilerek eserin seslendirmesi yapılmalıdır.
Tüm bu frustrasyonların önüne geçebilmek için,
Geçilen eserlerin varsa doğru seslendirilmiş
öğrencilerin tamamının psikolojik tıbbi destek
kayıtları dinletilmelidir. Özellikle eser kimliğine
yönelik çalışmalar yapılarak derse başlanmalıdır.
alması önerilebilir. Ya da eğitmen ve öğrenci
84
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:21
K:39
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Dersin eğitmeni ve
öğrenci
arasında bireysel
GALAMIAN,
I., (1999).
Öğrencilere Birkaç
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
barışın sağlanmasına dikkat edilmelidir. Dersin
Söz, Orkestra Dergisi, Sayı 306,İstanbul
İNCELENMESİ
planlanması en az bilene göre yapılmalıdır. YaMurat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ A., (2008). Sosyoloji, Kırmızı GIDDENS,
şam tarzlarının ve yaşadıkları ortamın, eğitimini
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Yayınları, İstanbul
aldıkları müzik türünün, gerektirdiği
şartlara
göre
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
İSLAMOĞLU, A.H., (2003). Bilimsel Araştırma
tasarlanması yönünde küçük toplantılar, söyleşiler
düzenlenmelidir.
Klasik
Türk
müziği
ile TUİK
ilgiliverileri kullanılarak
Yöntemleri,
Yayım,
İstanbul
Özet
: 2012-2014
Yılları
arasındaki
hazırlananBeta
bu çalışma,
sanayi
ve
konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile
elektrik
tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
her türlü kaynağı (kitap, ses, görüntü, nota gibi)
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakKARASAR,
hazırlanan çalışmada
ANOVA
modeli Araştırma YönN., (2009).
Bilimsel
oluşturma ve arşivleme
bilinci
uygulanmıştır.
Ayrıcayerleştirilmelidir.
hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
(19.Basım).
Nobel
Yayın ve dağıtım,
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik vetemi,
doğalgaz
fiyatlarının tespit
edilmesi
yönünde
hareket
edilmiş
olup,
yapılan
istatistik
bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
Elde
KAYNAKÇA
Ankara
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
H.F.,aralığı
HOFFER,
C. yükseldikçe,
F., KLOTMAN,
KRECH,
D., CRUTCFIELD,
Kw cinsinden
fiyatlarda da azalma
meydana gelmektedir.
ASALES,
R.S., (1999).
R. H., (1994).
Social Psychological FounTheory And Problems Of Socıal Psychology
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
dations Of Music Education, Schirme Books,
New York Mc Graw-Hill 1948 ( Çev: Erol
New York
Güngör, Sosyal Psikoloji Teori ve Problemler,
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Neşriyat
Anonim
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES INÖtüken
TERMS OF
INDUSTRY
AND Şirketi, İstanbul
ALTUNIŞIK, R., RECAİ, Ç., S., BAYRAKTAHOUSES
ROĞLU., E.Y., (2012). Sosyal Bilimlerde
ÖZMENTEŞ, G., (2010). Müziksel kimlik
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Araştırma the
Yöntemleri
Uygulamalı,
güdüsel
ve sosyal psikolojik
consumption SPSS
of electricity
and natural gas used ingelişiminde
industry and houses
is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
7.Baskı, Sakarya
Kitapevi,
Sakarya
Değişimler
techniques
for analysis.
Moreover, tests of hypothesis etkenler, EAS
were applied and2010 Sosyo-Kültürel
the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and
natural
gas
prices
Bağlamında Müzik ve Müzik Eğitimi KongBERKTİN, T.C., (1978). Çocuklarda ve Gençlerde
resi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
davranış bozuklukları, Türkiye iş Bankası
Kültür Yayınları, Türk Tarih Kurumu BasıTÜRKMEN, U., (2007). Müzik Eğitimcileri ve
mevi, Ankara
Müzikseverler için, Gelincik Tarlası, Ekspres
Matbaası, Kütahya
CÜCEOĞLU, D., (1993). İnsan ve Davranışı,
Remzi Kitapevi, İstanbul
YAHODA, G., (2007). Sosyal Psikoloji Tarihi,
Çeviri:Şeyda Başlı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul
85
ACED
MÜZİK OLİGARŞİSİNİN SONU: KÜRESEL SOSYAL MEDYA
PLATFORMLARI VE MÜZİK ENDÜSTRİSİ1)
THE END OF MUSIC OLIGARCHI: GLOBAL SOCIAL MEDYA
PLATFORMS AND MUSIC INDUSTRY
Mihalis (Michael) KUYUCU 1, Murat KORKMAZ 2
1
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul / Türkiye
2
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni İstanbul / Türkiye
Abstract: Global characteristics of social media have caused
media to enlarge more than ever. Globalizing social media
has helped social media to be just a click away all around
the world and changed the world to a small global village.
Promotion and marketing of these products and services
have become easier than the past in this global village, and
the interaction between consumers has contributed to the
promotion of products. Music industry has found an opportunity for a wide Access thanks to the globalizing social
media platforms, and become globalized. Music industry
that globalized for the first time via globalized traditional
media and television channels has experienced the second
evolution via social media. Such global social media
platforms as MySpace and YouTube have provided music
producers with the opportunity of global marketing. In this
study, a research has been conducted on global social media
platforms and their convergence with the music industry
within the framework of globalization discussions. In the first
part of the study, a literature review related to globalization
notion has been conducted from various perspectives. In the
second part, the globalization dimension of social media
has become a focus and the meeting of globalizing social
media platforms with music industry has been explained.
The benefits provided by global social media platforms to
music industry has been mentioned in the study, and the
advantages of global marketing provided via global social
media platforms in music industry to local musicians have
been highlighted.
Öz: Sosyal medyanın sahip olduğu küresel özellikler
medyanın erişimini tarihte olmadığı kadar genişlemesine
neden olmuştur. Küreselleşen sosyal medya dünyanın bir
ucundan diğer ucuna bir tık kadar yakınlaşmasına katkıda
bulunmuş ve dünyayı küçük bir küresel köye çevirmiştir.
Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanması bu küresel
köyde geçmişe göre daha kolay olmuş,tükecilerin birbirleri ile
kurdukları etkileşim ürünlerin tanıtımına katkıda bulunmuştur.
Müzik endüstrisi küreselleşen sosyal medya platformları
sayesinde geniş bir erişim imkanı bulmuş küreselleşmiştir.
İlk küreselleşme evrimini küreselleşen geleneksel medya ve
televizyon kanalları aracılığı ile yaşayan müzik endüstrisi
ikinci büyük evrimini sosyal medya aracılığı yaşamıştır.
MySpace, YouTube gibi küresel sosyal medya platformları
müzik üreticisine küresel pazarlama imkanı sağlamıştır. Bu
çalışmada küreselleşme tartışmaları çerçevesinde küresel
sosyal medya platformları ve onların müzik endüstrisi ile
yakınsaması üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın
birinci bölümünde küreselleşme kavramı ile ilgili değişik
perspektiflerden literatür araştırması yapılmıştır. İkinci bölümde ise sosyal medyanın küreselleşme ile boyutu üzerinde
durulmuş ve küreselleşen sosyal medya platformlarının müzik
endüstrisi ile buluşması anlatılmıştır. Çalışmada küresel sosyal
medya platformlarının müzik endüstrisine olan yararlarına
değinilmiş ve müzik endüstrisinde küresel sosyal medya
platformları aracılığı ile sağlanan küresel pazarlamanın yerel
müzisyenlere avantajları üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik Endüstrisini, Küreselleşme ,
Küresel Sosyal Medya, MySpace, YouTube
Key Words: Music Industry, Globalization, Global Social
Media, MySpace, YouTube
Doi: 10.17370/UHMAD.2015310334
(1) Sorumlu Yazar: Michael KUYUCU, İstanbul AydınÜniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul / Türkiye [email protected]
michaelshow.net Geliş Tarihi / Received: 15.03.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 10.04.2015 Makalenin Türü: Type
of article (Araştırma / Research ) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Yok None Ethics Committee
86
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:15
K:33
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
KÜRESELLEŞME
KAVRAMI
bölgelerARALIKLARINA
arası insan akımlarını
da dikkate alan
SANAYİ
VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM
GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
mikro bir süreç olarak açıklamıştır.
Küreselleşme kavramının tanımlanması ile İNCELENMESİ
ilgili
KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
ortaya çıkan farklı değerlendirmeler;Murat
tarihsel
sü- Hakan
Küreselleşme
üzerine en çok çalışan isimlerden
Güven
Grup
A.Ş.
Finans
Yönetmeni
reçte yaşanan ekonomik, politik, sosyal ve kültürel biri olan Giddens kavramı daha çok ekonomik
1
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
nitelikli birçok olay ve gelişmelerin
toplumlar
bağlamda ele almış ve küreselleşmeyi kapitalizmin
üzerinde bıraktıkları etkilerle gelişmiştir.
etkisine
alma
çabasısanayi
olarak tanımlamıştır
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileridünyayı
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Oran (2001: 112)’a
göre tarihsel süreç içerisinde
61).ANOVA
Robertson
(1999:21) küreselşeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak(Erkızan,
hazırlanan2002:
çalışmada
modeli
uygulanmıştır. Ayrıca
hipotez testleri
uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
üç aşamalı küreselleşmeden
söz edilebilir.
Bunlar
leşmeyi hem dünyanın küçülmesini simgeleyen,
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
1490’larda birinci
küreselleşme,
1890’larda
ikinci
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
sonuca gidilmiştir.
Elde
hem degöre
birdebütün
olarak dünyanın
bilincinin
edilen
bulgular
sonucunda;
sanayi
sektörü
için
tüketim
aralığı
arttıkça,
elektrik
ve
doğalgaz
küreselleşme ve günümüzde yaşanan üçüncü güçlenmesine gönderme yapan bir kavram olarak
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
küreselleşme olarak
Oran’ında azalma meydana gelmektedir.
aralığısınıflandırılmaktadır.
Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda
ifade etmiştir.
sınıflandırmasında
üçüncü
küreselleşme
1970’lerAnahtar
Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
den günümüze 10’ar yıllık dönemler halinde üç Küreselleşme geçirdiği değişim ve gelişim içinde
farklı itici güç ortaya
çıkarmıştır.ANALYSIS
Bunlardan
ilki pek çok
alanıGAS
etkilemiştir.
Bu açıdan ele
ECONOMETRIC
OF ELECTRICITY
ANDfarklı
NATURAL
PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
1970’lerde çok uluslu şirketlerin güçlenmesi,
alındığında küreselleşme politik, kültürel ve ekoHOUSES
ikincisi 1980’lerde bilgisayar ve ilerleyen zamanda nomik alanda birçok etkiye neden olmuştur. Politik
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
internetin doğması
ile meydana çıkan iletişim
the consumption of electricity and natural gas used
in industry
is statistically
alandaki
asıl and
etkihouses
Sovyet
Bloku’nun dağılmasının
analyzed.
ANOVA
model
was
applied
to
the
study
prepared
with
the
use
of different
devrimi, üçüncüsü
ise
1990’larda
Sovyetler
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were ortaya
applied and
the research
was
ardından
çıkarken,
kültürel
alandaki etki
made more
comprehensive.
The purpose
was to determine electricity and natural gas prices
Birliği’nin çökmesi
üzerine
Batı’nın
rakipsiz
alanın genişlemesi ise, gelişen teknoloji ve iletikalmasıdır. Tüm bu gelişmeler küreselleşmenin
şim olanakları neticesinde olmuştur. Ekonomik
itici gücü olmuştur.
bağlamda ise, gelişmiş ülkelerde iç piyasaların
Küreselleşme kavramı, ilk ortaya çıktığından beri doyması ile birlikte 1970’lerde meydana gelen
hem popüler hem de akademik literatürde, bir süreci,
petrol krizi sonrasında gelişmiş ülkelerin dış
durumu, sistemi, gücü ve önemi tanımlamak için
piyasalara açılmaya çalışması ve iktisadi faaliyet
kullanılmıştır. Bir kavram olarak küreselleşme hem
hacminin artmıştır.
dünyanın küçülmesine hem de bütün bir dünya
bilincinin güçlenmesine gönderme yapmaktadır Literatürde küreselleşmenin sonuçları ve avantajları
(Adıgüzel, 2011:9). Castels küreselleşmeyi ağ konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Adıgüzel
toplumunun ortaya çıkışı olarak tanımlarken; (2011: 263–340) küreselleşmenin etki ve sonuçları
Oman kavramı mal ve hizmet akımlarını kapsayan
şu başlıklar altında incelemiştir:
ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin bölge ve
ülke sınırları içinde atmasını sağlayan, ülke ve
87
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:15
(Ekonomi)
& K:33
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİTablo
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
1. Küreselleşmenin
Toplumsal
Etkileri GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
• Küreselleşme, piyasaların bütünleşmesini ve asimetrik karşılıklı bağımlılığı arttırmaktadır.
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
• Küreselleşme bir ağ ekonomisi ve toplumu yaratmıştır,
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
• Küreselleşme rekabeti arttırmıştır,
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
• Küreselleşme ile çok uluslu ve küresel şirketlerin gücü, faaliyet alanları ve etkileri artmıştır,
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
• Küreselleşme
ülkelerin finansal krizlere ve dışsal şoklara açıklığını arttırmıştır,
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada
• Küreselleşme
ile finansal kapitalizmin hakimiyeti artmıştır,
•
•
•
ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi
ve konutlarda
tüketim aralıklarına
elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Küreselleşme
sürecinde
ortaklaşa
rekabetgöre
artmaktadır,
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen
bulgular
sonucunda;
sanayi sektörü ile
için iç
tüketim
aralığı arttıkça,
elektrikoluşturmuştur,
ve doğalgaz
Küreselleşme
bilgi
toplumu
ve ekonomisi
içe geçmiş
bir süreç
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Küreselleşme
küresel
tedarik
faaliyetlerinin
ve kapsamını
arttırmaktadır,
aralığı
Kw cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda damiktar
azalma meydana
gelmektedir.
Anahtar
Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim,
Anova, TUİK,
Fiyat
• Küreselleşme
sürecinde
ekonomik
ve politik
güçSanayi,
belliKonut,
merkezlerde
toplanmıştır,
• Küreselleşme kültürel homojenleşme sürecini hızlandırmıştır,
ELECTRICITY
AND
NATURAL
GAS PRICES
• KüreselleşmeECONOMETRIC
ulus devletleri ANALYSIS
değişeme OF
zorlamakta,
yetki,
gücü
ve sınırların
önemini azaltmaktadır,
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES kurumlar oluşturulmuştur,
• Küreselleşme sürecinde uluslararası ve uluslarüstü
• Küreselleşme
hem Inülkeler
içinde
gelir
dağılımını
etkilemekte ve aynı
Abstract:
this studyarasında
prepared byhem
using ülkeler
data of TSI
belonging
to the
years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
zamanda ülkelerin
kişi başına
uzaklaşmaya
neden olmaktadır,
analyzed. ANOVA
modelreel
was gelirlerinde
applied to the yakınsama
study preparedve
with
the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
• Etnik kimlikler
desteklenmekte
ve yeniden
made more
comprehensive. The
purpose wasyaratılmaktadır
to determine electricity and natural gas prices
KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL
olarak adlandırılan süreç binlerce yıldır tartışılsa
da, küreselleşmenin – özellikle kültürel küreselleşmenin – etkileri günümüzde daha fazla
hissedilmektedir. Bugün bazı ürünlerin, fikirlerin,
değerlerin gün geçtikçe daha fazla sayıda insan
tarafından paylaşıldığı görülmektedir. Bu durum,
dünyada yeni bir “küresel kültür”ün oluştuğuna
yönelik düşünceleri güçlendirmektedir.
ETKİLERİ
Kültürel küreselleşme fiziksel, enformatik ve
sanal anlamda ülkeler arasındaki duvarları yıkmıştır. Birbirleri etkileşime giren kültürlerin iç
içe girmesi dünya çapında Amerikan ve Batı
kültürleri bağlamında kültürel bir homojenleşme sürecinin ortaya çıkmasına neden olmuştur
Küreselleşmenin kültürel boyutu, iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, Batı
kültürünün küresel kültür adıyla gelişmekte olan
ülke kültürlerini yoğun bir şekilde etkisi altına
almasını; bazı ülkelerde, baskın kültür konumuna
(Adıgüzel, 2011: 312).
Küresel kültür kavramı, son yıllarda modern dönemin ürettiği bir sözcük olarak güncel yaşamın
bir parçası olmuştur. Her ne kadar küreselleşme
88
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:15
K:33
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
• Küresel
geçip ulusal kültürleri
aşındırmayı,
hatta
milli TÜKETİM
veya yerelGÖRE
kültürlerin küresel bir
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
kültürlerin giderek yerel kültür haline gelmesini
birleşme göstermeksizin bir arada var olması,
İNCELENMESİ
sağlamıştır (Mahiroğulları, 2005: 1278).
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
• Güçlü
bir yerel teşvikler küresel kültürün ret edilmeGüven
A.Ş. Finans Yönetmeni
Küreselleşmenin kültürel boyutuna ilişkin
çokGrup
farklı
si,
7 Aralık Üniversitesi,
yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Bu1Kilis
yaklaşımlar
daha Elektrik-Enerji Bölümü
• Evrensel küresel kültür ve özgül yerel kültür
çok kültürün ayırıcı mı? yoksa birleştirici etki mi
arasında
sentezbuoluşturulması
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak
hazırlanan
çalışma, sanayi
yaptığı noktasında
birbirlerinden ayrılmaktadırlar.
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Farklı
teknikleri
kullanılarakYükselen
hazırlanan küresel
çalışmadakültürün
ANOVA en
modeli
Hannerz’e göreşeklindedir.
insanoğlu
biranaliz
kültürel
mozaik
görünür olanı popüuygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
olarak görülebilecek
veda etmektedir.
ler kültürdür.
Bu kültür
büyük
oranda çok çeşitli
Sanayibu
ve dünyaya
konutlarda tüketim
aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz fiyatlarının
tespit
edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
Elde
küresel şirketler (Örneğin Adidas, McDonalds,
edilenve
bulgular
sonucunda;
sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
İngilizcenin kültür
medya
emperyalizminin
Disney,
MTV gibi)
tarafından
yayılmaktadır. Her
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak tüketim
uygulama dili biçiminde
bir aracı fiyatlarda
olması;da azalma meydana gelmektedir.
aralığı Kw iletişimin
cinsinden yükseldikçe,
ne kadar bu şirketlerin denetimi elitlerin elindeyse
Toplumun McDonaldlaştırılması
(McDonaldizaAnahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
de, popüler kültür dünyanın her yanında geniş
tion), küresel kültürün Amerikanlaşması, küresel
kitleleri etkilemektedir. Bu etkinin kapsamını ve
haber ve bilgi akışında internetteki egemen dilin
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS olanaksızdır.
PRICES
büyüklüğünü
abartmak
Burada ifade
İngilizce olması küreselleşmenin
kültürel
boyutunuRANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
ACCORDING TO
CONSUMPTION
edilen popüler kültür de birçok açıdan Amerikan
HOUSES
etkilemektedir (Atasoy, 2005: 168–169). Schaeffer
kültürünü temsil etmektedir. Amerikan kitle
ise küreselleşmenin
tekInboyutlu
süreç
dadata of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Abstract:
this studybir
prepared
by ya
using
kültürünün
en kapsamlı etkisi
the consumption of electricity and natural gas used
in industry küresel
and housesanlamda
is statistically
daha homojen analyzed.
bir dünya
yaratmadığını,
farklı
ANOVA
model was applied
to the study prepared with the use of different
film were
ve diziler
aracılığıyla
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
applied and
the research gerçekleşmektedir.
was
sonuçlarının bazıları
için iyi bazıları içinse kötü
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and
natural
gas prices
Amerikan filmleri aracılığıyla
Amerikan tüketim
olabileceğini savunmuştur (Kayserili ve Satır, 2013:
toplumunun insanın yaşam tarzı, Üçüncü Dünya
308). Buna rağmen Amerikan video, plak, film,
ülkeleri tarafından da takip edilmektedir.
CD ve VCD’lerindeki ürünler-yapımlar, rakipsiz
Eğlence sektörü Amerikan kültürünün yaygınhâkimiyetlerini devam ettirmektedirler. Öyle ki,
laştığı en önemli alandır. Hollywood filmleri
bu hâkimiyet otoriter yönetimlerin engellemelerini
Batı Avrupa izleyicisi içinde % 70’lerden %
bile aşacak şekilde kabul görmektedir (Talas ve
90’lara varan büyük bir pazar payına sahiptir.
Kaya, 2007: 153).
Hollywood sadece 20. yüzyılda dünyanın en
Berger kültürel küreselleşmeyi Batı’dan dünyanın
önemli eğlence kaynağı olan bir sektörün simgeri kalan bölgelerine doğru mal ve düşünce hagesi olmakla kalmamış, ayrıca Amerikan yapımı
reketi olarak belirtmekte ve küreselleşme güçleri
filmler en çok dağıtımı yapılan ve mali açıdan
ile yerel kültür arasındaki çatışmanın sonucu
en çok getirisi olan filmler olmuştur. Amerikan
olarak dört olasılık saymaktadır:
yapımı filmler, film endüstrisinin yıllık cirosunun
• Yerel kültürün yerine küresel kültürün geçmesi,
% 80’ini kazandırmaktadır. Bu nedenle kültürün
89
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:15
(Ekonomi)
& K:33
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ emperyalizm
VE KONUTLAR AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE 20. yüzyılda iletişiküreselleşmesi, kültürel
olarak TÜKETİM
önemli bir
rol oynamaktadır.
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
da olumsuz tutumlara da maruz kalmaktadır.
min küreselleşmesi aslen büyük ölçekli iletişim
İNCELENMESİ
Örneğin Avrupa Birliği’nin, Amerikan
holdinglerinin
faaliyetleriyle güdülmüş bir süreç
Murateğlence
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
endüstrisinin Avrupa’daki etkinliğini
azaltma
olmuştur
(Adıgüzel, 2011: 150).
Güven
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
1
çabaları da ekonomik değil, kültürel
Kilis 7 kaygılardan
Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Küreselleşme, zaman ve mekân ilişkisinin yenikaynaklanmaktadır (Özkan, 2006: 8).
den sorgulanmasını gerekli kılmıştır. Zamansal
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile elektrik tüketiminin
istatistikselayrılıkların
olarak analiz edilmesi
Küresel kültürün
yaratıcıları
olan
Amerikan
ve mekânsal
önemini yitirdiği küşeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
şirketleri, tüketim
talebini en yüksek düzeyreselleşme sürecinde, kişiler ve toplumlararası
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayiamacıyla
ve konutlardareklâm
tüketim aralıklarına
göre elektrik
ve doğalgaz
tespit edilmesi
lere ulaştırabilmek
ve moda
ilişkiler
ağınınfiyatlarının
genişlemesi,
insanoğlunun dünyayı
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
endüstrileriyle, edilen
kitle bulgular
iletişim
araçlarıyla
algılama
de ve
değiştirmiştir.
Karşılıklı
sonucunda;
sanayi tüketisektörü için tüketim
aralığı biçimini
arttıkça, elektrik
doğalgaz
fiyatlarının
genel
seviyesinde
düşüş
gözlendiği
sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak
tüketim
cilerin kökleşmiş alışkanlıklarını değiştirmeye,
bağıntılılık bilinci küreselleşmiştir. Küreselleşme
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
eski eşyalarını kaldırıp atarak yerlerine kendi
ile birlikte dünya üzerinde farklı kültürlerin bir
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
üretimleri olan yenilerini almaya ikna etmeye
arada yaşadığına ait bilinç düzeyinde anlamlı bir
çalışmaktadırlar. Reklâm ve moda endüstrileri
değişim oluşmuştur. Bu değişim beraberinde,
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
de buna hizmet etmeyi
sürdürmektedir.
Müzik,RANGES
farklı
kültürleri
tanımaya
yönelik çabaları ve
ACCORDING
TO CONSUMPTION
IN TERMS
OF INDUSTRY
AND
HOUSES
farklı yaşam biçimlerini denemeye yönelik istekvideo, tiyatro, kitaplar ve lunaparklar imaj ihracı
yoluyla inşa ettikleri
kültürel değerler, reklam
leri de giderek arttırmıştır. Kültürel bir kavram
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the
consumption
of
electricity
and
natural
gas
used
in industry
and houses is farklı
statistically
sloganları, şarkıcılar, yıldızlar ve ticari isimler
olarak
küreselleşmeyi,
yaşam biçimlerinin
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
analysis.
Moreover, tests of hypothesis
were applied
and the research
ardında ortak birtechniques
dünya for
zevki
yaratmaktadır.
öğrenilmesi
istekliliğini
ve was
güdüsünün ilanını
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
göklere çıkarılması (Rothenberg ve Pryor, 2005,
Robertson’a göre özel olarak küresellik modernlixii) olarak da tanımlamak mümkündür. Bu bağğin yayılmasını kolaylaştıran genel bir durumdur.
lamda turizm, kültürel küreselleşmenin etkilerinin
Küresellik ve modernlik ilişkileri karşılıklılık
en açık biçimde görülebildiği alanlardan biridir
esası üzerine kurulu olmakla birlikte, küresel(Trouillot, 2003: 32).
leşme bugüne ait özellikleriyle modernleşmeden
biçimsel farklılıklar taşımaktadır. Modernleşme
Küreselleşme sürecinde önem kazanan bir başka
Avrupa merkezci bir yaklaşımla dünyanın Bakonu yerel ve evrensel kültür ikilemidir. Küreseltılılaştırılmasını sağlarken küreselleşme Batı
leşme, evrenselleşmeyi ve yerelleşmeyi bir araya
çerçevesinin dışında olmayan ancak farklı bir
getiren bir bütünlük (Keping, 2003: 146) olarak
tarzda kendini ifade eden Amerikan merkezci
da değerlendirilmektedir. Küreselleşme ile bir
bir yaklaşımla dünyanın Amerikanlaşmasını
yandan evrensel olma ideallerinin hız kazandığı
gerçekleştirmektedir. Küresel çağda kitle iletişim
görülürken diğer yandan da yerelliğin öneminin
araçları ve medya aynı zamanda tek boyutlu bir
yeniden keşfedildiği görülmekledir.
düşüncenin ve dünyanın ortaya çıkmasında çok
90
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:15
K:33
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Küresel bilincin gelişmesi
yaşanan sorunlar
Bu hizmetlerin,
müzisyenler
SANAYİyalnız
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE için, iletişimsel ve
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
penceresinden gelişmemiştir. Küresel dünyada
sanal hareketlilik potansiyelini artırdığına dikkat
İNCELENMESİ
farklı kültürel gruplara ait insanlar, çok değişik
çekilmektedir. (Hannam, Sheller ve Urry, 2006;
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Elliott ve Urry, 2010: ix). Sanal ve iletişimsel
sebeplerle bir araya gelmekte, karşılıklı ilişkiler
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
hareketlilik ile kast edilen, genellikle ‘gerçek
ağını geliştirmekte ve ortak kültürel
ürünler yarat1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
zamanda gerçekleşen, coğrafi ve sosyal mesamaktadırlar. Kültürel küreselleşmenin, hükümetler
ötesine
geçen’
sanal
yolculuk ve ‘medışı uluslararasıÖzet
örgütler,
çokuluslu
şirketler
veverilerifelerin
: 2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
sanayi
ve
konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile
elektrik
tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
sajlar, metinler, mektuplar, telgraf, telefon, faks
düşünce akımlarından oluşan uluslararası bir sivil
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
cep telefonu
aracılığı
ile gerçekleşen kişiler
toplumu güçlendirdiği,
bunun
dahipotez
Batılıtestleri
olmayan
uygulanmıştır.
Ayrıca
uygulanarakve
araştırma
daha kapsamlı
hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
bağlamlarda sivil
toplum arayışlarını artırdığı
arası mesajlardan’ oluşan iletişimsel yolculukyönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen
bulgular sonucunda;
aralığı arttıkça,
elektrik2010:
ve doğalgaz
ifade edilmektedir
(Özkan,
2006: 7).sanayi sektörü için tüketim
tur (Elliott
ve Urry,
16). Küresel sosyal
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
medyayı
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydanageleneksel
gelmektedir. medyadan ayıran da medya
Küreselleşen dünyada
tüm insanlığa ait yeni
kullanıcıları için yeni bir alan temin etmesidir.
Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
oluşumların birAnahtar
araya Kelimeler
geldiği :ve
zaman içinde
geleneksel hale dönüştüğü görülmüştür. Bilim,
Küresel sosyal medyanın yükselişi, toplumda
ECONOMETRIC
ANALYSISküresel
OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES
sanat ya da spor amaçlı
organizasyonlar
gerçekleşen
ve temelini
yirminci yüzyıldan alan
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
‘hareketlilik sistemleri’ tarafından oluşturulan
boyutlarda yaygınlaşırken bir yandan da popüHOUSES
daha geniş bir ‘hareketlilik dönüşümünün’ parçası
lerleşmektedirler.
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
olarak
görülmektedir
the consumption of electricity and natural gas used
in industry
and houses is (Sheller
statistically ve Urry, 2006).
KÜRESEL SOSYAL
MEDYA
analyzed.
ANOVA İLE
modelMEDYANIN
was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
Bu sistemlerin arasında ulusal telefon sistemleri,
KÜRESELLEŞMESİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
düşük fiyatlı hava yolculuğu, mobil telefonlar ve ağ
Küresel sosyal medya, medyanın küreselleşmesi
bağlantılı bilgisayarlar vardır (Urry, 2007). Medya
ve sayısallaşmasının iletişim, bilişim ve internet
ve iletişim sektörü, bu gelişmede merkezde yer
teknolojilerinin (BİT) medya ile iletişim endüstalır. Bu tip sanal iletişimler ile mobil telefonlar
rilerinde artan kullanımının sonucu olarak ortaya
toplumların içinde ya da arasında yeni etkileşim ve
çıkmıştır. Bu hizmetler, geleneksel medya kullailetişim biçimleri yaratır (Urry, 2007: 5). İnternet,
nıcılarının ve medya kitlesinin aksine, kullanıcı
MySpace, Facebook ve YouTube bu tip ‘hareketetkinlik potansiyelini artıran yeni çevrimiçi alanlar
lilik sistemleri’nin gelişiminin bir sonucudur. Bu
yaratırken, bugün bu hizmetlerin kullanıcıları, küresel
hizmetlerin bizzat kendileri kullanıcı aktivitesi ve
sosyal medya manzarasında, medya tarihinde daha
katılım potansiyelini artıran alanlar oluşturmuştur.
önce benzeri görülmemiş şekilde, varlık göstereGeleneksel medyanın aksine, küresel sosyal
bilmektedir. Küresel sosyal medyanın kuramsal
medya gelişimini hem kullanıcının bakışı hem
önemi ise, bu ‘hareketlilik’ (mobillik) çerçevesinin
de kurumsal bakış açısından incelediğimizde,
içine yerleştirildiğinde görünür hale gelmektedir.
91
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:15
(Ekonomi)
& K:33
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
GÖREprofillerini grupların
görünür hale gelen SANAYİ
bir dualiteyi
bünyesinde
ba- TÜKETİM
bilirken,ARALIKLARINA
hayranlar da kendi
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
rındırdığı gerçeği ile karşılaşırız. Sosyal medya
profillerine link aracılığı ile bağlayabilmektedir.
İNCELENMESİ
kullanıcılarının sanal hareketlilik potansiyelinin
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Sosyal medya kullanıcılarının sayısındaki artış
artmasına olanak sağlayan da bu Güven
dualitedir.
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
kısa zamanda medya holdinglerinin dikkatini
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Küresel sosyal medya, iletişim fırsatlarının artçekmiştir. Büyük şirketler, çevrimiçi ortamdan
masına yardımcı olur. Örneğin, bu hizmetleri
kâr sağlamanın yollarını araştırmıştır. Bazıları
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda
kullanılan doğalgaz
ile elektrik tüketiminin
istatistiksel olarak
analiz edilmesi
kullanarak müzisyenler
birbirleri
ve hayranları
bu hizmetlerin,
holdinglerin
geleneksel medya
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
ile temasa geçebilir.
Hayranlar gruplarla iletişioynatıcıları (film, müzik ve televizyon) ile ‘yeni
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi
ve konutlarda
tüketimBir
aralıklarına
göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
tespit edilmesi
me girebilir veya
bağlantı
kurabilir.
grubun
medya’
teşebbüsleri
arasında
uzun zamandır aranyönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
MySpace veyaedilen
Facebook
profili ise;
grup
veiçin tüketim
makta
olanarttıkça,
içerikelektrik
sinerjisini
yaratmaya yardımcı
bulgular sonucunda;
sanayi
sektörü
aralığı
ve doğalgaz
fiyatlarının
genel
seviyesinde
düşüş
gözlendiği
sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak
tüketim
yaklaşan konserler ile ilgili bilgi içerebilir. Hayolabileceğine inanmıştır. En büyük medya ve
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
ranlara grubun müziğini dinleme, videolarını
iletişim şirketlerinin yatırım yapmaları, özellikle
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
izleme ve en önemlisi de, kendi sosyal medya
uluslararası müzik endüstrisinde, kurumsal işbirprofillerini grubun profiline bağlama (link verme)
likleri ve ittifaklar kadar, sosyal medya ortamının
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ve grubun ‘arkadaş’larından
olma fırsatınıRANGES
ve IN
kullanılırlığının
kapsamlı
ACCORDING biri
TO CONSUMPTION
TERMS OF INDUSTRY
AND biçimde ilerleyip
HOUSES
verir. Böylelikle kullanıcılar grup ile ilgili bilgi
gelişmesine imkân vermiştir. Müzik endüstrisi
çok geçmeden milyonlarca sosyal medya kullaedinebilir, müzikAbstract:
zevklerini
ve gruba olan ilgilerini
In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the
consumption
of
electricity
and
natural
gas
used
in industry
and houses
is statistically
nıcısı
arasından
potansiyel
müzik tüketicilerine
diğer kullanıcılara bildirebilirler. Bunun anlamı,
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniqueslistelerini
for analysis.
Moreover, tests of hypothesis
were applied
and the research
was
ulaşmanın
yollarını
araştırmaya
başlamıştır.
kullanıcıların ‘arkadaş’
sergileyebilecek
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Ayrıca, milyonlarca MySpace ve Facebook
olmalarıdır ve bu hizmetleri emsalsiz yapan da
profilinde kullanıcıların kendileri tarafından ifşa
kişinin çevrimiçi sosyal ağını görünür kılmasıdır
edilen bilgilerinin, çevrimiçi davranış ve aktivi(Boyd ve Ellison, 2007). MySpace, Facebook ile
telerinin muazzam bir ticari potansiyele sahip
Twitter müzik ve küresel sosyal medya bağlantıolduğu kabul edilmiştir. Bu servisler, reklamları
sının giderek daha da büyüyen bir parçası haline
kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilere göre
geldiğinden, çok sayıda müzisyen bu hizmetleri
uygun hedeflere gönderen sistemler geliştirilmiştir.
kullanmakta ustalaşmıştır. Buna ek olarak, mesela
Facebook, ticari bir çevrimiçi müzik akışı hizmeti
Kurumsal ve kullanıcı bakış açıları, küresel
olan Spotify ile iş birliği de yapmıştır. Facebook
sosyal medya ile müzik bağlantı bileşenlerinin
ve Spotify kullanıcıları, sosyal medya profillerol ve işlevlerini anlamamızı sağlar. Benzer
rindeki müzik hizmeti yoluyla çalma listelerini
şekilde, bu yaklaşım hem makro hem de mikyayınlayabilmektedir. Ayrıca, gruplar ve sanatçılar
ro bakış açılarını dikkate alan ve medyanın
Facebook profillerine şarkı ve videoları yerleştireekonomi politiği çalışmaları ile medya kulla-
92
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:15
K:33
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
nıcılarındaki alımlama
çalışmalarını
birleştiren
ilişkininARALIKLARINA
evrilme biçimiGÖRE
sayesinde medya kullanıSANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
araştırmalara duyulan gereklilikle de uyumludur.
cıları için yeni çevrimiçi alanlar ortaya çıkmıştır.
İNCELENMESİ
Murat
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
1990’ların başında, Morley, iletişimin
domestik,
Yıllardır
uluslararası medya ve medya küreselGrup A.Ş. Finans
Yönetmeni
yerel, ulusal ve uluslararası veçhelerininGüven
analizlerini
leşmesi
çalışmalarının merkezinde duran Birleşik
Kilis 7 Aralık
Devletler, Bölümü
medya holdingleri ile büyük medya
daha etkin biçimde birleştirmek1adına,
hemÜniversitesi,
temel Elektrik-Enerji
oyuncuları, medya içeriği ve hizmetleri konubir düzeyde bu kültürel süreçlerin küresel-yerel
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
sunda bilgi akışını düzenleme anlamında güçlü
dinamiklerini, hemvede
mikro ve makro boyutları ifade
konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir.
Farklı(Morley,
analiz teknikleri
çalışmada ANOVA
birhazırlanan
işleve sahiptir.
Dünya modeli
genelinde hepsi, söz
etme ihtiyacını ele
alabilecek
1991: kullanılarak
15)
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
konusu
marka
ile aynıtespit
çizgide
olan benzer medincelikli yaklaşımların
olduğunu
Sanayi gerekli
ve konutlarda
tüketim belirtmiştir.
aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
Elde
ya ürünlerini ve hizmetleri sunmuşlardır (Katz,
edilen
bulgularve
sonucunda;
sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Benzer bir eleştiri
Curran
Morleysanayi
tarafından
2005:42).
Ancak,Sonuç
her olarak
ne kadar
Birleşik Devletler
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
tüketim
medya ve iletişimaralığı
araştırmalarında
disiplinlerarası
Kw cinsinden yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
dünya medya pazarındaki satışlara hükmetse de,
yaklaşımların kullanılması
için
yapılan
çağrıda
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
küresel medya kuruluşları ile bir arada var olmaya
da görülmüştür: Bugünlerde, bu alanı 1990’larda
devam eden güçlü ulusal ve bölgesel televizyontanımlayan münazaraların bazıları – tıpkı ekoECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
NATURAL
GAS PRICES
lar ileAND
medya
oyuncuları
da vardır (Straubhaar,
nomi politik ve alımlama
çalışmaları
arasındakiRANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
ACCORDING
TO CONSUMPTION
2007:76). Bu da yerel, ulusal, bölgesel kültür ve
HOUSES
gerçekleşen ‘Kutsal Kâse’nin medyanın kurumsal
ses ile toplumun daha çok temsil edilmesini sağlar.
yapısında mı yoksa
alımlamalarında
mı bulunduğu
Abstract:
In this study prepared
by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
ile ilgili tartışmalar
gibiANOVA
– eskimiş,
dol-to the study
Müzik
endüstrisi
kültürü taraanalyzed.
modelmiadını
was applied
prepared
with thedeuseholdingleşme
of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
fından karakterize edilmiştir. Sektöre bir avuç
durmuştur. Şu anda
eldeki konu, bu farklı bakış
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
büyük şirket hükmetmektedir. Son yıllarda küresel
açıları tarafından üretilen anlayışların nasıl daha iyi
müzik pazarının yüzde 70 ile 80’i ‘büyük dört’
ifade edileceğidir (Curran and Morley, 2006: 1).
olarak anılan Universal Music Group, Sony MuKüresel bir sosyal medya manzarasının ve küresel
sic Entertainment, Warner Music Group ve EMI
sosyal medya ile müzik bağlantılarının ortaya çıkışı,
Group tarafından kontrol edilmektedir (Wikstrom,
bu tip çağrılara karşılık vermeye fırsat tanımıştır.
2009: 69). Bu şirketlerin üçü yine büyük medya
holdinglerinin birer parçası olarak faaliyet gösteKuramsal bakış açılarına, özellikle de ekonomi
mektedir. NBC Universal, Sony ve Time Warner
politik geleneğinden olanlara, meydan okuyan şey,
(Hesmondhalgh, 2007:76). Ancak bütün müzik
küresel sosyal medyanın belirginleşmesi ve müşirketleri ‘büyük dörtler’e ait değildir veya onlar
zisyenlerin bu yeni çevrimiçi alandaki faaliyetleri
tarafından kontrol edilmemektedirler. Çok sayıda
olmuştur. Bir yandan medya ve iletişim sektöründeki
eşitsiz iktidar ile hegemonya çevrimiçi ortama
bağımsız ve daha küçük oyuncu gerek yerel gerekse
de uluslararası düzeyde faaliyet göstmektedir.
doğru genişlerken (Wasko ve Erickson, 2009),
öte yandan medya ve küreselleşme arasındaki
93
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:15
(Ekonomi)
& K:33
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
GÖRE kendilerini ifade
Küresel sosyal medya
ve CNN,
Discovery AÇISINDAN
Channel TÜKETİM
yaratılanARALIKLARINA
içeriğin, üreticilerin
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
gibi geleneksel küresel görsel-işitsel operatörler,
etmelerine imkan sağlayan bağımsız medya içeriği
İNCELENMESİ
Birleşik Devletler çıkışlı büyük müzik
olmakla
birlikte nihayetinde bu yeni dotcom (internet
MuratoperatörKORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
şirketi)
ekonomisinin girişimcilerine yaradığına ve
lerinin çoğunluğu ile birlikte, dünya
genelinde
Güven
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
1
siteleri medya
holdingleri tarafından satın alındıortak ticari hırsları paylaşmış ve
medya Elektrik-Enerji
Kilisbüyük
7 Aralık Üniversitesi,
Bölümü
holdinglerine dönüşmüştür. Ancak küresel sosyal ğından, kâr amacına dair kaygıların tırmandığına
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
medyanın kendine
özgü mantığı onları ayrı tutar. (2007: 6) işaret ederek bu dualiteye dikkat çeker.
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Farklı
analiz teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Bunun nedeni şeklindedir.
ise, sosyal
medyanın
tamamen
Buaraştırma
kurumsal/kullanıcı
dualitesi medya ve iletiuygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak
daha kapsamlı hale getirilmiştir.
dünya genelindeki
Sanayikullanıcılarının
ve konutlarda tüketim katkılarına
aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
şimde gerçekleşen daha büyük değişimlerin bir
yönünde hareket edilmiş
yapılanvaristatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
dayanmasıdır. (Kullancılar)
Sosyalolup,
medya
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığıAkademisyenler,
arttıkça, elektrik ve doğalgaz
parçasıdır.
‘yeni medya’ kullanılıklarının/oluşumlarının
küçülmelerinde
fiyatlarının genel
seviyesinde düşüşolduğu
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
cısının
rol ve
önemini, ‘katılımcı kültür’ (Jenkins,
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.
kadar büyümelerinde
de kilit aktörlerdir. Örnek
2006:65),
‘üretken
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,
Sanayi, Konut,
Anova, kullanım’
TUİK, Fiyat (produsage) (Bruns,
olarak müzisyenler
de MySpace’den Facebook’a
2008: 5) ve ‘kitlesel kişisel iletişim’ (mass selfgeçerek, Facebook’un büyümesine sebep olmuşcommunication) (Castells, 2009:41) gibi terimler
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
lardır. Dolayısı ile
internet, medya
ve iletişim
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS
OF INDUSTRY
AND
yoluyla
kuramsal
olarak yakalamaya
çalışmışlardır.
HOUSES
manzarasına (küresel sosyal medyanın doğasıyla
Jenkins, ‘katılımcı kültür’ün, “medya üreticilerini
örneklenen) daha az kontrol, doğrusal olmama
Abstract: In this study prepared by using data of
belonging to theayrı
yearsrollere
of 2012-2014,
veTSI
tüketicilerini
sahip olarak görmek
the consumption
electricity and natural
ve yüksek seviyede
tahmin ofedilemezlikle
nite-gas used in industry and houses is statistically
kimsenin
tamuseolarak
anlamadığı bir dizi
analyzed. ANOVA model was applied to theyerine,
study prepared
with the
of different
lenen bir mantık
takdim
(Urry,2007:54).
techniques
for eder
analysis.
Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
kurala
göre and
birbirleriyle
etkileşime giren kamade more comprehensive. The purpose was toyeni
determine
electricity
natural gas prices
Bu küresel sosyal medyayı niteleyen kurumsal/ tılımcılar olarak görebileceğimiz bir durumu tarif
kullanıcı dualitesi hem endüstriyi hem de eleştir- ettiğini iddia etmiştir (Jenkins, 2006: 3). ‘Üretken
menleri benzer şekilde meşgul eden bir paradoks kullanım’ (produsage) geleneksel üretici, ürün ve
yaratır. Adam Bain’in, Fox Interactive Media üretim kavramlarıyla ilişkilendirilen beylik varBaşkan Yardımcısı (News Corporation’ın parçası, sayımların ötesindeki bir hareketi tanımlamaya,
MySpace’in sahibi) işaret ettiği gibi, MySpace, üretken kullanım süreçlerine, ilkelerine ve katıkullanıcılar için kendilerini toplumsal alanda ifade lımcılarına dair sistematik bir anlayış geliştirmeye
edecekleri bir platformdur. Reklamcılar için ise, çalışır (Bruns, 2008: 5). Castell’in ‘kitlesel kişisel
kullanıcı davranışını anlayacakları bir platform iletişim’ (mass self-communication) kavramı ise,
olmuştur. Benzer şekilde, Bell, bir yandan bireysel ‘hem kitlesel iletişim’ hem de ‘kişisel iletişim’
kullanıcılara sunulan olanakların pek çok kullanıcı olan bu “yeni etkileşimli iletişim biçimini” tarif
için üretici olma, kendi bloglarını yazma veya kendi etmeyi amaçlar (2009: 55). ‘Tek-yönlü’ olan
MySpace sayfalarını yaratma kapılarını açarken geleneksel kitle iletişiminin aksine, internet kul(2007: 5), diğer yandan da kullanıcı tarafından lanıcıları “YouTube’da video yayınladıklarında
94
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:15
K:33
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
olduğu gibi küreselSANAYİ
bir izleyici
kitlesineAÇISINDAN
ulaşma TÜKETİM
akışı yaratmaktadır.
GenişGÖRE
bant, mobil telefonlar ve
VE KONUTLAR
ARALIKLARINA
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
potansiyeline sahiplerdir” ama aynı zamanda da internet gibi BİT’ler (Bilişim ve iletişim teknoloİNCELENMESİ
kişisel bir iletişimdir çünkü mesajların üretimi jileri), iletişim anlamında yeni olanaklar sunmaya
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
kendileri tarafından yapılır (Castells, 2009: 55). ek olarak, seç-izle (video-on-demand), çevrimiçi
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
video aktarımı ve içeriklerin (bunlar ister profesyo1
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Küresel sosyal medya akademisyenlerin
üzerinde
nel ister kullanıcı tarafından oluşturulmuş olsun),
durdukları gelişmelerin tam kalbinde yer alır.
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri
kullanılarak
hazırlanan bu yoluyla
çalışma, sanayi
karşıdan
yüklenmesi
sayısız yeni görselKüresel sosyal vemedya
ilekullanılan
müzikdoğalgaz
bağlantıları,
konutlarda
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
işitsel
dağıtım
olanağıANOVA
sağlamıştır
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak
hazırlanan
çalışmada
modeli(Goggin, 2006:54
bu servislerin gelişimi
ve
müzik
endüstrisi
ile
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi vemüzikle
konutlardauğraşanların
tüketim aralıklarına
göre elektrik
ve doğalgaz fiyatlarının
tespit2000’lerin
edilmesi
Bu dönüşümler
sonucu,
ortalarında,
işbirlikleri, elektronik
bunyönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
özellikle
çevrimiçi
ortamda
yeni medya biçimleri,
larla ilgilenmeyeedilen
başlayıp
bulgular kullanmaları
sonucunda; sanayi üzerine
sektörü için tüketim
aralığı
arttıkça, elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
genel seviyesinde söylemiyle
düşüş gözlendiği sonucuna
Sonuç olarak tüketim
iletişimvarılmaktadır.
varlıkları/oluşumları
(entity) ve hizmetleri
araştırmalar, medya
ve küreselleşme
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
bağlantılı olarak bu hizmetlerin gelişimine dair ortaya çıkmıştır. Çevrimiçi kuruluşların birçoğu
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
yapılan çalışmalar bütününe katkıda bulunur. gazete ve televizyon gibi geleneksel medyanın
uzantısı olsa da, farklı bir internet-tabanlı çevrimiçi
KÜRESEL SOSYAL
MEDYANIN
YÜKSELİŞİ
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
hizmetin
dikkat
çekici birAND
şekilde doğumuna da
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS
OF INDUSTRY
HOUSES
Sayısallaşma süreci ve olgunlaşan bir çevrimiçi şahit olunmuştur. News Corp’un MySpace için
ortam, gelenekselAbstract:
medyaInkuruluşları
için belirsizli580
ödemeye
razı olması pek çok
this study prepared
by using data of
TSImilyon
belonging dolar
to the years
of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
ğin ve fırsatların analyzed.
ortaya çıkmasına
neden
sıradan
şirket satın alımından
ANOVA model
wasolmuştur.
applied to thekişi
studytarafından
prepared with
the use bir
of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
Sayısallaşma, medya
içeriğinin
üretim-dağıtım
fazlası
olarak
görülmüştür.
made more
comprehensive.
The purpose was todaha
determine
electricity
and natural
gas prices Bu, sektörde
olanak ve kapasitesinde devrim niteliğinde deği- gerçekleşmekte olan değişimlere verilen önemli
şiklikler yapmıştır. Bu durum, Avrupa’da bölgenin bir kurumsal yanıtı temsil etmiştir. Aynı zamanda
kültürel-dilsel olarak çeşitlilik ve farklılık gösteren da internete duyulan ve yeniden dirilmekte olan
kısımlarını hedefleyen yerel, ulusal ve bölgesel ticari inancın da bir parçası olmuştur. Satın alma
televizyon kanalları ile medya kuruluşlarının haberinin uluslararası ana akım basında geniş
sayısında çarpıcı bir artışa yol açmıştır. 2010 yı- biçimde yer bulmasıyla sosyal medya fenomeni
lında, Avrupa Birliği üyesi ve üyelik adayı olan ana akıma doğru taşınmaya başlamıştır. Devamınülkelerde 6500’den fazla televizyon kanalı vardı da ise, yeni çevrimiçi medya biçimleri finansal
(Mavise, 2010). Aynı zamanda, film ve televizyon sektör ile analistler tarafından benimsenmiştir.
prodüksiyonu için, Avrupa ve Birleşik Devletlerin Yeni çevrimiçi-tabanlı oyuncuların birçoğunun
dışında, bölgesel merkezler gelişmiştir. Bugün, popüler ve değerli hale gelmesiyle çevrimiçi
Batı dünyası kaynaklı olmayan, haber ve eğlence ortamın finansal potansiyeline olan inanç güçleniçerikli uydu televizyon kanalları tersine bir medya miştir. Bu da, milenyumun başlangıcında dotcom
95
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:15
(Ekonomi)
& K:33
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİberi
VE KONUTLAR
GÖRE
balonunun sönmesinden
öyle ya daAÇISINDAN
böyle TÜKETİM
gezinmeARALIKLARINA
şansı tanımıştır.
Profil fikrinin çoktan
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
kaybolan kurumsal yatırımların, özellikleİNCELENMESİ
de
mevcut olmasına ve bazı hizmetlerde -her ne
çevrimiçi ortamdan ticari anlamda faydalanmak
kadar
diğer kullanıcılara erişilemese de- arkaMurat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
için kendilerini konumlandırma arayışında
olan
daşYönetmeni
listelerinin bulunmasına rağmen, Boyd ve
Güven Grup
A.Ş. Finans
1
geleneksel medya ile iletişim şirketleri
arasında,
Ellison’ın işaret
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümüettiği gibi tüm bu özellikleri ilk
yeniden canlanmasına yardımcı olmuştur. Bu
kez bir araya getiren Sixdegrees.com olmuştur
Özet
:
2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK
verileri
kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
gelişmelerin sonucu olarak, internet arama mo(2007).
Ne var ki, kurucusu A. Weinreich’e göre,
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
torları Google veşeklindedir.
Yahoo’nun
yükselişi
ile
birlikte
Farklı analiz teknikleri kullanılarakSixdegrees.com
hazırlanan çalışmada
ANOVA modeli
“zamanının
ötesindeydi” (Boyd
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
MySpace, Facebook,
Twitter ve video paylaşım
ve Ellison,
2007).
Sixdegrees.com
‘milyonlarca
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
tespit edilmesi
hareket medya
edilmiş olup,
istatistik bulgulara
göre de
sonuca gidilmiştir.
Elde ve Ellison bunhizmeti YouTubeyönünde
gibi sosyal
kısayapılan
zamankullanıcıyı’
cezbetse
de, Boyd
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
da dünya genelindeki
kullanıcılarının
ların çoğunluğunun
bir çevrimiçi arkadaş
fiyatlarınıninternet
genel seviyesinde
düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır. Sonuçgeniş
olarak tüketim
aralığı
Kw
cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda
da
azalma
meydana
gelmektedir.
günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir.
ağına sahip olmadıklarına dikkat çekmiştir. İlk
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
kullanıcılar, arkadaşlık isteğini kabul ettikten
KÜRESEL SOSYAL MEDYA PLATFORMLAsonra yapacak çok az şey olduğu konusunda
RININ MEDYAENDÜSTRİSİ İLE BULUŞMASI
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES çoğu yabancılarla
şikayetçiydi
ve kullanıcıların
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Her ne kadar insanlar 1980’lerin ortalarında
HOUSES
tanışmakla ilgilenmiyordu (2007). Yine de, 1997
WELL (Whole Earth ‘Lectronic Link) üzerinve 2001 yılları arasında, Birleşik Devletler dışı
In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
deki elektronikAbstract:
mesaj
panolarında
kendilerini
the consumption of electricity and natural gas used
in industry
houses is statistically
kaynaklı
bazıandçevrimiçi
topluluk araçları ortaya
ANOVA
model was applied
to the study prepared with the use of different
tanımlamak içinanalyzed.
takma
adlar
kullanarak
çoktan
çıkmaya
yılında
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were başlamıştır.
applied and the1999
research
was Kore’de açılan
made more
comprehensive.
The purpose
was to determine electricity and natural gas prices
‘çevrimiçi kimlikler’
yaratmaya
başlamış
olsalar
Cyworld, 2001 yılında sosyal ağ işlevlerini bünda (Rheingold, 2000:87), daha gelişmiş ‘çevrimiçi
yesine katmıştır. 2000 yılında, bir İsveç çevrimiçi
kimlik’ler veya kişiliklerin yaratılması internetin
topluluğu olan LunarStorm sosyal ağ işlevlerini
gelişmesi sayesinde olmuştur. 1994 yılında faaeklemiştir. Ancak, Boyd ve Ellison’ın vurguladıkları
liyete geçen GeoCities, kullanıcılarına fotoğraf
gibi, gerek internet endüstrisi gerekse de internet
ile metin kullanarak kendilerini ifade ettikleri,
araştırmaları üzerinde etki sahibi olduklarından
benzer fikirleri ve zevkleri paylaştıkları insanlarla
üç site, Friendster, MySpace ve Facebook sosyal
bağlantı kurdukları, ücretsiz web sayfaları oluşmedya ortamı için özel bir öneme sahip olmuştur.
turma fırsatı vermiştir. Bir yıl sonra, içinde kişisel
Friendster, 2002 yılında açılmıştır. Benzer siprofillerin yer aldığı arkadaşlık sitesi Match.com
telerin çoğu, insanlara tanımadıkları ama ortak
açılmıştır (Angwin, 2009: 51). Kullanıcılarına
ilgilere sahip insanlarla tanışma olanağı yaprofil oluşturma, arkadaşlarını listeleme imkânı
ratırken, Friendster’ın farklılığı arkadaşların,
sağlayan ilk sosyal paylaşım sitesi Sixdegrees.
arkadaşlarının tanışmasına yardımcı olmak için
com ise, 1997 yılında açılmış ve hemen bir yıl
sonra da kullanıcılarına arkadaşlarının listelerinde
tasarlanması olmuştur (Boyd ve Ellison, 2007).
96
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:15
K:33
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Friendster, kullanıcıların
internet
kullanıcılarının
olmuştur.
Friendster’inGÖRE
ve mevcut diğer sosyal
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
ve profillerinin birbirlerine bağlanmasına ayrıca
paylaşım ağlarının aksine, MySpace gençleri
İNCELENMESİ
anlaşılabilir bir bağlamın – arkadaş bağlamının
memnuniyetle kabul etmiştir. Kullanıcı profillerinin
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
parçası olma fırsatı sunmuştır (Angwin, 2009: 51).
çok daha gelişmiş biçimde kişiselleştirilmesini
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
sağlamış ve 2004 yılı boyunca ana akım basının
7 Aralık
Üniversitesi,
Sıradan web sitelere ziyaretçi 1Kilis
çekmek
zor
ola- Elektrik-Enerji Bölümü
dikkatini çekmeden hızla büyümüştür. Popülerbilecekken, Friendster üyelerine çevrimiçi kimona kısa
zamanda
bir sanayi
statü kazandırmıştır.
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileriliği
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
liklerini birbirine
bağlama olanağı tanımıştır.
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Başkalarını MySpace’e geçmeleri için teşvik
şeklindedir.
Farklı için
analizizleyici
teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Böylece kullanıcıların
birbirleri
kitlesi
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakedenlerin
araştırma daha
kapsamlıözellikle
hale getirilmiştir.
arasında
dikkat çeken bir grup,
yaratmalarını sağlamıştır.
Bunun
sonucu
olarak,
Sanayi ve konutlarda
tüketim
aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
profil kurallarına
uymadıkları
için Friendster’den
yönünde göre,
hareketFriendster,
edilmiş olup, yapılan
istatistik bulgulara
göre de sonuca
gidilmiştir. Elde
Angwin’in iddiasına
farkında
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
atılan indie-rock müzik grupları olmuştur (Boyd
olmaksızın daha fiyatlarının
güçlü birgenel
ağ kurmuştur
(2009:51).
seviyesinde düşüş
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
ve meydana
Ellison,gelmektedir.
2007). MySpace, Friendster üyesi
Ancak, çeşitli nedenlerden
ötürü Friendster’ın
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,olmamış
Sanayi, Konut,
Anova,
TUİK, Fiyat
genç
insanlara
çekici gelmiştir. Çoğu
popülaritesi zayıflamaya
başlamıştır. Bunlardan
“en sevdikleri müzik grubu ile bağlantı kurmak”
biri sahte profil kullanıcılarının takma ad olarak
için bu
katılmış
“gençler kaydolmaya
ECONOMETRIC ANALYSIS
OF ELECTRICITY
ANDağa
NATURAL
GASve
PRICES
gerçek hayattaki kimliklerinden
farklı Friendster
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
başladıkça arkadaşlarını da katılmaları için teşHOUSES
karakterleri yaratması olmuştur. (Boyd ve Ellison,
vik etmişlerdir. Yaşı küçük olanları reddetmek
2007; Angwin, 2009). Friendster’in sahipleri bunAbstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
yerine, MySpace kullanıcı sözleşmesini reşit
dan hoşlanmamıştheveconsumption
insanları ofbuelectricity
davranışlarından
and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study
prepared with
the edecek
use of different
olmayanları
kabul
şekilde değiştirmiştir.
vazgeçirmeye çalışmıştır.
tutum
‘Sahteciler’
techniques forBu
analysis.
Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and
natural
gas
pricesücretlerini sadece
MySpace, geniş bant kullanım
ve Friendster kullanıcıları arasında protestolara
yetişkinlerin değil, daha gençlerin de karşılayaneden olmuştur. Buna karşın, 2003 yılında açılan
bildiği bir zamanda ortaya çıkmıştır. Bu da, daha
MySpace takma adları ve ‘sahtecileri’ memnuyüksek veri kapasitesi ile birlikte, kullanıcıların
niyetle kabul etmiştir (Boyd ve Ellison, 2007;
MySpace profillerine daha fazla resim eklemeAngwin, 2009). Friendster’in kademeli düşüşülerine olanak sağlamıştır (Angwin, 2009: 59).
nün bir diğer sebebi de, MySpace kurucu ortağı
Tom Anderson’a göre, Friendster’in üyelerinden
para almaya başlayacağına dair bir dedikodunun
yayılması olmuştur. Bu da protestolara yol açmış
ve Friendster kullanıcıları etrafa MySpace gibi
başka hizmetlere katılma fikrini destekleyen
mesajlar yaymıştır (Boyd ve Ellison, 2007).
MySpace çok hızlı bir şekilde büyümüştür.
2005 yılında, yaklaşık çeyrek milyon amatör
ve profesyonel grup müziklerinin tanıtımını
yapmak için profil oluşturmuştu. Yılın ortalarına
gelindiğinde ise 30 milyona yakın üyesi vardı.
O dönemde bu kullanıcılar, MySpace’de Facebook kullanıcıların ortalama üç katından daha
fazla ve Friendster kullanıcılarının beş katından
MySpace 2003 yılında açılmıştır. Pek çok sebepten
ötürü, özellikle gençler arasında, hızla popüler
97
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:15
(Ekonomi)
& K:33
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
“YouTube,
videoyu Flash
formatına çeviriyor, bu
daha fazla zaman SANAYİ
geçiriyorlardı.
MySpace’in
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
çoğu 16 – 24 yaşları arasındaki, televizyonİNCELENMESİ
ve
yüzden son derece hızlı bir şekilde yükleyebiligazete yoluyla ulaşılmaları oldukça
zor
olan Hakan
yor AÇIKGÖZ
ve oynatabiliyorsunuz. Yaptığımız testlerde
Murat
KORKMAZ,
genç kullanıcıları, reklamcılara son derece
çekici
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
videolar,
diğer servislere göre belirgin biçimde
1
gelmiştir. Ayrıca, bir profil yaratıp
MySpace
ağını Elektrik-Enerji
Kilis
7 Aralık Üniversitesi,
Bölümü
hızlı yüklendi”
yorumunu yapmıştır. Ayrıca, Yokullanmak ücretsizken ve herhangi bir üyelik
uTube sadece diğer kullanıcılara arkadaş olarak
Özet : 2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ücreti gerektirmemiştir
(La Monica,
2009:131).
bağlanmak
gibi olarak
temelanaliz
topluluk
işlevlerini sunmak
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
edilmesi
MySpace’in gençşeklindedir.
insanlar Farklı
arasındaki
analiz kullanılırlığı
teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
ile kalmamış, aynı zamanda, videoların kolaylıkla
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
ve popülerliği ile
bir
reklam
aracı
olarak
potanSanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarınınyerleştirilebilmeleri
tespit edilmesi
diğer
websitelerine
imkânı
yönünde hareket dikkatini
edilmiş olup,çekmiştir.
yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
siyeli News Corporations’ın
tanıyan
URLleri
ve HTML
kodlarını sağlamıştır.
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı
arttıkça, elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
2005 yılında, YouTube’da bir diğer sosyal ileBu,meydana
pek çokgelmektedir.
insan tarafından erişilebilen blogging
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
tişim ağı olarak faaliyete geçmiştir. Bu videoortaya
faydalanılan bir
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,teknolojilerinin
Sanayi, Konut, Anova,
TUİK, çıkışıyla
Fiyat
paylaşım hizmeti çok geniş bir internet kullanıcı
özellik olmuştur (Burgess and Green, 2009: 11).
kitlesi tarafından benimsenmiş ve kısa zamanda
YouTube’un sunduğu bu ayrıcalık bilhassa, içinde
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
kendisini dünyanınACCORDING
en popülerTOçevrimiçi
videoRANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
CONSUMPTION
müzik gruplarının ve sanatçıların bulunduğu,
HOUSES
topluluğu olarak markalaştırmıştır (Wasko and
MySpace kullanıcıları arasında popülerdi ve başErickson, 2009:Abstract:
373). Birkaç
rakip
web-tabanlı
In this study
prepared
by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
langıç
evresinde
YouTube
ile MySpace arasında
the consumption of electricity and natural gas used
in industry
and houses
is statistically
video hizmeti sitesi
ile YouTube’un hedefi geniş
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
bir türwere
ilişki
veyaand
simbiyoz
yaratılmasına
yardımcı
techniques önündeki
for analysis.teknik
Moreover,
tests of hypothesis
applied
the research
was
çaplı video paylaşımının
engelleri
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
olmuştur. Bu durum her ikisinin de büyümesine
ortadan kaldırmak olmuştur. Bu hizmet, kullakatkıda bulunmuştur. YouTube Photobucket’ın
nıcıların yüksek seviyede teknik bilgiye ihtiyaç
karşılığıydı. MySpace’te videoları depolamak için
duymaksınızın, standart tarayıcı yazılımının tek-
nolojik sınırlamaları, nispeten az bant genişliği
ile videoları yüklemelerini, yayınlamalarıni ve
görüntü akışını izlemelerini sağlamıştır (Burgess
and Green, 2009: 1). Çevrimiçi teknoloji haberleri
sitesi Techcrunch’a göre, 2005 yılının sonlarında
YouTube videolara ev sahipliği yapan web-tabanlı
hizmetler arasında en bilineni haline gelmiştir.
yeterli kapasite olmadığından, pek çok MySpace
YouTube’un popülaritesinin artmasının birkaç
sebebi olmuştur. YouTube ücretsizdi, kullanıcılar
farklı formatlarda ve diledikleri sayıda videoyu
yükleyebiliyorlardı. Techcrunch platform ile ilgili
hızla artmış ve bu gelişme yatırımcıların yeniden
kullanıcısı çevrimiçi videolarını YouTube’da depolamaya başlamıştı. MySpace ise profillerinde
YouTube videolarına link vermiştir. YouTube altı
aylıkken günde üç milyon video görüntülüyordu (Angwin, 2009: 187). İnternet kullanıcıları
arasında MySpace ile YouTube’un popülaritesi
internet-tabanlı şirketlerle ilgilenmelerine sebep
olmuştur. Youtube’un yükselişi şirketin Google
tarafından satın alınması ile sonuçlanmıştır.
98
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:15
K:33
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
yanın pazarlama
engelleri
ile yüzyüze kalmakta
Müzik endüstrisinin
sosyalVEmedya
aracılığı
ile TÜKETİM
SANAYİ
KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK
VE
DOĞALGAZ
FİYATLARININ
EKONOMETRİK
AÇIDAN
küreselleşmesinin önünü açan ilk platform olan
ve bu engelleri aşamayanlar eserlerini tüketiciye
İNCELENMESİ
MySpace 2005 yılında News Corp. Tarafından
sunamamaktaydı. Sosyal medya ise geleneksel
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
570 milyon dolara satın alınırken YouTube, Google
medyanın bu keyfi davranışını yok etmiş ve müzik
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
tarafından 1 milyar 650 milyon1 dolara satın alınüreticisinin eserlerini tanıtma konusunda bir özgür
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
mıştır. Bu iki küresel sosyal medya platformunu
ortam yaratmıştır. Bu bir devrimdir. Bugün müzik
sahip olduğu değer
çok Yılları
geleneksel
televizyonlarının
Özet : pek
2012-2014
arasındakimedya
TUİK verileriüreticisi
kullanılarakdevlet
hazırlanan
bu çalışma, sanayi veya olipogol
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
işletmesinin değerinin kat ve kat üstündedir.
kralların yönettiği medya gruplarının ilgisini
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakçekmek
araştırma daha
getirilmiştir.
içinkapsamlı
uğraş hale
vermek
yerine sosyal medya
Bugün müzik endüstrisi
küresel
sosyal
medya
Sanayi ve konutlarda
tüketim
aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
aracılığıgöreilededünyanın
ilgisini
hareket
edilmiş olup,
yapılan istatistik bulgulara
sonuca gidilmiştir.
Eldeçekip o oligipol
platformları ile yönünde
ciddi bir
yakınsama
yaşamaktaedilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
kralların kapılarını çalmasını beklemektedir.
dır. MySpace her ne kadar eskisi kadar popüler
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
olmasa da varlığını hala sürdürmektedir. YoMüzik endüstrisi küresel sosyal medya ile en
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
utube ile dünyanın en büyük müzik paylaşım
güzel imtihanını 2012 yılında yayınlanan Kore’li
platformu olmayı başarmıştır. Müzik üreticileri
müzisyen Psy’nin seslendirdiği “Gangnam Style”
ECONOMETRIC
ANALYSIS
OF
ELECTRICITY
AND NATURAL GAS PRICES
video kliplerini You Tube’da açtıkları kanallar
adlıINşarkı
ile vermiştir.
15 AND
Temmuz 2012 tarihinde
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
TERMS
OF INDUSTRY
HOUSES
aracılığı ile tüketicileri ile paylaşmakta ve müzik
yayınlanan şarkı sosyal medya platformlarında
tüketicisinin You Tube aracılığı ile bu müzik
bir ilgitoile
karşıya
kalmıştır. Şarkı 21
Abstract: In this study prepared by using data ofciddi
TSI belonging
the karşı
years of
2012-2014,
ürünlerini diğerthesosyal
medya
platformlarında
consumption
of electricity
and natural gas used in industry and houses is statistically
Aralık 2012 tarihinde henüz 4 aylıkken YouTube’da
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
paylaşmasına olanak
tanımaktadır.
You Tube’da
techniques
for analysis. Moreover,
tests of hypothesis
were applied
and the researchŞarkı
was bu yakaladığı
1 milyar
kez izlenmiştir.
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
paylaşılan bir müzik eseri, platformun yarattığı
başarı ile küresel müzik şirketi Universal Müzik
virallik sayesinde Facebook , Twitter ve çok sosyal
tarafından tüm dünyaya pazarlanmış ve yorumcu
medya platformunda paylaşılabilmektedir. Bu,
ile şarkı küresel müzik endüstrisinde başarılı
You Tube platformu vasıtasıyla müzik endüstriolmuştur. Bu şarkının küresel bir müzik şirketi
sinin sosyal medya aracılığı ile küresel anlamda
tarafından tüm dünyaya pazarlanmasında sosyal
yayılmasına olanak tanımaktadır. Bu buluşma
medyada yakaladığı küresel çaplı başarı etkili
sosyal medyanın küresel özelliği ile müzik enolmuştur. “Gangnam Style” şarkısı 10 Şubat
düstrisinin buluşmasına olanak tanımış ve müzik
2015 tarihi itibariyle YouTube’da 2 milyar 235
üreticisine küresel pazarlama imkanı tanımıştır.
milyon 863 bin 445 kez izlenmiştir. Bu küresel
sosyal medyanın yerel bir müzik ürününe etkisini
Küresel sosyal medya, müzik endüstrisinde yeni
en iyi sunan örnektir.
bir dönemin başlamasına katkıda bulunmuştur.
Geleneksel medyada medya patronlarının veya
yayın yönetmenlerinin keyfini bekleyen müzik
üreticisi pazara giriş yaparken geleneksel med99
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:15
(Ekonomi)
& K:33
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SONUÇ
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
bulan müzik
üreticileriGÖRE
sınırsız olanaklar sunan
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
ve yeni medyanın küresel özelliği sayesinde
İNCELENMESİ
Küreselleşme çok farklı etkileşimler sonucu ortabelirli
bir alan yerine tüm dünyaya seslenen
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
ya çıkmış ve siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel
bu Yönetmeni
platformla küreselleşen sosyal medya ile
Güven Grup A.Ş. Finans
ve iletişim alanlara ciddi yansımaları
olan bir
1
tanışmışlardır.
MySpace’den sonra popüler olan
7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
süreç olarak dünyanın yenidenKilis
şekillenmesine
YouTube ve Facebook müzisyenlere müzik
katkıda bulunmuştur.
Küreselleşme, yeniden
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ürünlerini görsel boyutta dünyaya sunma imkanı
konutlarda
kullanılan
doğalgaz ileciddi
elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şekillenen dünyaveiçinde
eğlence
endüstrisini
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılaraksunmuştur.
hazırlanan çalışmada
ANOVA
YouTube
videomodeli
kliplerin tüm dünya
bir biçimde etkilemektedir.
McDonalds’laşma,
uygulanmıştır. Ayrıca
hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
tarafından
geleneksel
Sanayi ve
konutlarda tüketimküresel
aralıklarına
göre elektrik
ve doğalgazizlenmesini
fiyatlarının tespitsağlarken,
edilmesi
Dallaslaşma, kültürel
emperyalizm,
köy
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre müzik
de sonuca
gidilmiştir.
medyanın
video
klip Elde
lideri MTV’nin de
gibi birçok kavram
küreselleşme
– kültür
edilen
bulgular sonucunda;
sanayi ilişkisi
sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
tahtınıvarılmaktadır.
almıştır. YouTube
müzisyenler
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
Sonuç olaraksayesinde
tüketim
sonucunda ortaya
çıkmıştır. Küreselleşme eğlenaralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
şarkılarını görselleştirerek müzik üreticisine
ce endüstrisinin en önemli bileşeni olan müzik
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
sunmaya başlamışlardır. Facebook’un da video
endüstrisini de etkilemiştir. Sosyal medyanın
yükleme özelliğinin ortaya çıkması müzisyenleküresel ulaşım sunan özelliği müzik ile sosyal
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES
re birbirleri
ile iletişim
halinde olan potansiyel
medyanın ortak platformlarda
kesişmesi
müzikRANGES
ACCORDING TO
CONSUMPTION
IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
tüketicilerinin ürünlerini birbirlerine tanıtmasına
üreticisine ürünlerini geniş coğrafyalara sunma
imkan tanımıştır. Sosyal medyanın viral özelliği
imkanı tanımaktadır.
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used
in industrymüzisyenin
and houses is reklamını
statistically yapmasına olatüketicinin
analyzed.yerel
ANOVA
model was applied
to the study prepared with the use of different
Küresel sosyal medya
müzisyenlere
düşük
nak tanırken,
küresel
de onun bu reklamı
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were applied
and theözelliği
research was
made
more comprehensive.
Thesonra
purposeda
was to determine electricity and natural gas prices
maliyetlerle önce
ulusal
pazara daha
tüm dünyaya yapmasına katkıda bulunmuştur.
küresel pazarlara açılma imkanı sağlamaktadır.
Bugün müzik endüstrisinde farklı pazarlara
Sosyal medya platformları öncesinde küresel
açılmak isteyen solist ve gruplar sosyal medya
müzik şirketlerinin yatırımına muhtaç olan
platformlarını kullanmakta ve düşük maliyetle
müzisyen- solist ve gruplar artık bu şirketlerin
küresel çaplı bir erişime sahip olmaktadır. Bu
kapılarında beklemek yerine küresel sosyal meddüşük maliyetli pazarlama olanağı müziğini
ya platformları aracılığı ile kendilerini dünyaya
uluslararası platformlara sunmak isteyen kültürler
pazarlayabilmektedir. Sosyal medya platformları
için bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
içinde MySpace müzisyenlere küresel sosyal
avantaj tüketici odaklı sosyal medyada tüketici ile
medyanın kapılarını açmıştır. Müzisyenler için
üretici arasındaki ilişkinin aracısız olarak devam
hazırlanan bir platform olan MySpace müzik
etmesine ve büyük medya tekellerinin yarattığı
grupları ve solistlerinin kendilerin tanıtma imkanı
tanıtım ve pazara giriş engellerinin ortadan kalkbulduğu ve eserlerini sergilediği bir fuar alanı
masına yardımcı olmaktadır. Bu durum müzik
gibi işlev görmüştür. Geçmişte fuar, festival ve
endüstrisini tekeli altına alan müzik oligarşisinin
konser alanlarında kendilerini sergileme imkanı
100
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:15
K:33
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
BURGESS,
J., GREEN,
J., (2009). You Tube:
sonunu hazırlamakta
ve müzik
endüstrisinde
bu TÜKETİM
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN
ARALIKLARINA
GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
müzik oligarşisinin istediği solist ve grupların
Online Video and Participatory Culture.
İNCELENMESİ
yanı sıra müzik tüketicisinin keşfettiği, müzik
Polity, Cambridge
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
üreticilerinin de “bu piyasada bende varım”
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni M., (2009). Communication Power.
CASTELLS,
demesine katkıda bulunmaktadır.
Artık
küresel
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
Oxford:
Oxford University Press
sosyal medya sayesinde Afrika’nın bir kabilesinde
müzik yapan birÖzet
solist
dahi dünyaya
ürünün TUİK
suna-verileriCURRAN,
: 2012-2014
Yılları arasındaki
kullanılarak hazırlanan
bu çalışma,D.,
sanayi
J., MORLE,
(2006). Media and
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
rak dünya müzikşeklindedir.
endüstrisine
giriş yapma imkanı
Cultural
Theory,
Routledge,
Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan
çalışmada
ANOVA
modeli İngiltere
Ayrıca
hipotez medyanın
testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
bulabilmektedir.uygulanmıştır.
Bu durum,
sosyal
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz
ELLIOT,
A.,fiyatlarının
URRY,tespit
J., edilmesi
(2010). Mobile Lives.
geleneksel medyaya
olan
üstünlüğünün
yanı sıra
yönünde
hareket
edilmiş olup, yapılan
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
İngiltere
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim Routlege,
aralığı arttıkça,
elektrik ve doğalgaz
sosyal medya platformlarının
müzik
oligarşisine
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kwolarak
cinsindenyorumlanmalıdır.
yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana gelmektedir.
olan meydan okuyuşu
ERKIZAN,
H. N., (2002). “Küreselleşmenin
KAYNAKÇA
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi,
Konut, Anova,
TUİK, Fiyat
Tarihsel
ve Düşünsel
Temelleri”, Doğu Batı,
Yıl. 5, Sayı. 18
ADIGÜZEL, M.,ECONOMETRIC
(2011). Ekonomik,
Kültürel
ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMSG.,
OF(2006).
INDUSTRY
GOGGIN,
CellAND
Phone Culture: Mobile
ve Politik Küreselleşme ve Sonuçları, Nobel
HOUSES
Technology in Everyday Life. Routledge,
Yayınları, Ankara
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging
Londonto the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
ANGWIN, J., analyzed.
(2009). ANOVA
Stealingmodel
MySpace:
The
was applied to the study prepared with the use of different
HANNAM,
techniques
for
analysis.
Moreover,
tests
of hypothesis
were appliedK.,
andSHELLER,
the research was M., URRY, J.,
Battle to Control the Most Popular Website
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
(2006). Mobilities, immobilities and mooin America, NewYork: Random House
rinngs, Mobilities,1(1):1- 22
ATASOY, F., (2005). Küreselleşme ve MilliyetHESMONDHALGH, D., (2007). The Cultural
çilik: Ötüken Neşriyat, İstanbul
Industries. Stage, Los Angeles
BELL, D., (2007). The Cybercultures Reader,
JENKINS, H., (2006). Convergence Culture:
Routlege, London
Where Old and New Media Collide. New
BOYD, D.M., ELLISON, N.B., (2007). SoYork: New York University Press
cial Network Sites: Definition, history and
KATZ, Y., (2005). Media Policy for the 21st
scholarship. Journal of Computer-Mediated
Century in the United States and Western
Communication,13-1
Europe, Cresskill, NJ: Hampton Press
BRUNS, A., (2008). Blogs , Wikipedia, Second
KAYSERİLİ, M. E., SATIR, M., (2013). “KüreLife and Beyond: From Production to Produsage. Peter Lang, New York
selleşme Sürecinin Ulusal Kültür ve Sanata
101
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:15
(Ekonomi)
& K:33
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
GÖRE
ROBERTSON,
R., (1999).
Küreselleşme Toplum
Etkisi”, AÜ Türkiyat
Araştırmaları
Enstitüsü
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Dergisi, Sayı 50
İNCELENMESİ Kuramı ve Küresel Kültür, Bilim ve Sanat
Yayınları, Ankara
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
KEPING, Y., (2003). “Americanization, WesGüven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
ternization, Sinification: Modernization
or
ROTHENBERG, W.J., et al., (2014). Pryor.
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Globalization in Chine?” Global America?
Writing the World: On Globalization. MA,
The Cultural Consequences of Globalization.
USA: MIT Press, Cambridge
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
konutlarda kullanılan
elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
U. Beck, N.veSznaider
and R. doğalgaz
Winterile(eds),
URRY,
J., (2006).
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakSHELLER,M.,
hazırlanan çalışmada
ANOVA
modeli The New MoLiverpool: Liverpool
University
Press
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma
dahaParadigm.
kapsamlı haleEnvironment
getirilmiştir.
bilities
and Planning
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
LA, MONICA,yönünde
P.R., hareket
(2009).
Inside
A. göre
38(2):207-226
edilmiş
olup, Rupert’s
yapılan istatistik bulgulara
de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Brain. Penguin,
London
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır. Sonuç
tüketim
STRAUGBAR,
J.D.,olarak
(2007).
World Television:
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
MAHİROĞULLARI, A., (2005). “KüreselleşFrom Global to Local.Los Angelees: Stage
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
menin Kültürel Değerler Üzerine Etkisi”,
TALAS, M., KAYA, Y., (2007). “KüreselleşmeSiyaset Konferansları Dergisi, Sayı 50
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITYnin
ANDKültürel
NATURALSonuçları”,
GAS PRICES TÜBAR Dergisi,
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
MAVISE, (2010). Mavise: Database for TV
Sayı XXII
HOUSES
Companies and TV channels in the European
TROUILLOT, M.R., (2003). Global TransformaAbstract: In this
study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Union and candidate
countries
the consumption of electricity and natural gas used intions:
industry
and houses is statistically
Anthropology
and the Modern World.
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques
forKüreselleşme,
analysis. Moreover,
tests of hypothesisHoundmills:
were applied andPalgrave
the researchMacmillan
was
ORAN, B., (2001).
Kaçıncı
Rekabet
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Kurumu Yayınları, Ankara
URRY, J., (2007). Mobilities. Polity, Cambridge
ÖZKAN, A., (2006). Küreselleşme Sürecinin
WASKO, J., ERICKSON, M., (2009). The PoMedya ve Kültür Üzerindeki Etkileri, TASAM
litical Economy of YouTube. İsveç: National
Stratejik Rapor, TASAM Yayınları, İstanbul
Library of Sweden
RHEINGOLD, H., (2000). The Virtual ComWIKSTRÖM, P., (2009). The Music Industry:Music
munity: Homesteading on the Electronic
in the Cloud. Cambirdge:Polity Press
Fronties, MIT Press, Cambridge
102
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International
Refereed
of Music
Researches
International
Refereed Journal
of Journal
Researches
on Economy
Management
Ocak–
Şubat
– Mart
- Nisan
2015
Sayı:
03 Cilt:
02 Kış İlkbahar
Ekim
/ Kasım
/ Aralık
2014
Sayı:
02 Cilt:
01 Sonbahar
Kış
January-February
- April
2015Issue:
Volume:02
WinterWinter
Spring
October / November- /March
December
2014
Issue: 0203
Volume:
01 Autumn
ID:13
K:02
ID:15
K:33
(Ekonomi)
& (Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223
ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
EXTENDED ABSTRACT
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Global aspects of the social media lead to the development of media access like it has never been in
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
the history. Globalization
in socialdoğalgaz
mediailecontributed
to one
click communication
ve konutlarda kullanılan
elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak analiz edilmesi from one end to
şeklindedir.
Farklı
analiz
teknikleri
kullanılarak
hazırlanan
çalışmada
ANOVAPromotion
modeli
the other end of the world and turned the world into a small global village.
and markeuygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
ting of the products
services
got easier
in göre
thiselektrik
globalvevillage,
interaction
Sanayiand
ve konutlarda
tüketim
aralıklarına
doğalgaz fiyatlarının
tespitbetween
edilmesi the consumers
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
contributed the edilen
promotion
of the products. Music industry benefited from the advantage of easy
bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının
genel seviyesinde
düşüş to
gözlendiği
sonucuna varılmaktadır.
tüketim
access and it has
been globalized
thanks
the globalization
in the Sonuç
socialolarak
media
platforms. Music
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
industry that had its first globalization experience with the globalization in conventional media and
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
television channels experienced the second revolution of the music industry through social media.
Global social media platforms such as MySpace, YouTube provided the music producers with the
ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
global marketing ECONOMETRIC
opportunity.
In
this study, a research
has
beenOFcarried
out on
ACCORDING TO
CONSUMPTION
RANGES IN
TERMS
INDUSTRY
ANDglobal social media
HOUSES
platforms and their convergence with the music
industry within the framework of the globalization
discussions. InAbstract:
the firstIn this
partstudy
of prepared
the study,
a literature
carried
out from different
by using
data of TSI review
belonging has
to thebeen
years of
2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
perspectives in analyzed.
connection
with the concept of globalization. Different considerations emerging in
ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
for analysis.
tests of hypothesis
weredeveloped
applied and the
research
connection withtechniques
the definition
of Moreover,
the globalization
concept
based
onwas
various economic,
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
political, social and cultural events encountered throughout the history and impacts they created on
the societies. Such definitions have been given place in the study and the globalization theme has
been addressed from a broad perspective. Cultural globalization demolished the physical, informatics
and virtual walls between the countries. The nesting between the interacting cultures lead to the
emergence of a cultural homogenization process in the American and Western cultures. Literature has
been reviewed for the studies carried out on social impacts of globalization and their reflection on the
entertainment, media and music industry. Global social media emerged as a result of the globalization
and digitalization of the media, increased use of information and internet technologies in the media
and communication industries. These services create new on-line domains increasing the activity
potential of the users in contrary to the conventional media users and media mass and current users
of such services can show presence in the global social media like it has never been seen before in
the media history. The rise of the global social media is considered as a part of a wider “mobility
transformation” created by “mobility systems” rooting from the twentieth century that occurred in the
society. The increased number of social media users drew the attention of media holdings in no time.
103
UHMAD
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
EKONOMİ
YÖNETİMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
ULUSLARARASI
HAKEMLİ
MÜZİK
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
International Refereed Journal of Music Researches
Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
Ocak– Şubat – Mart - Nisan 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış İlkbahar
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter
January-February - March - AprilID:13
2015Issue:
03 Volume:02 Winter Spring
K:02
ID:15
(Ekonomi)
& K:33
(Economy)
www.uhmadergisi.com
www.uheyadergisi.com
PRINT ISSN: 2148-8223 ONLINE ISSN:2149-2476
(ISO
&ISO
ISO14001-2004
14001-2004
Belge
12880)
(ISO9001-2008
9001-2008Belge
Belge No:
No: 12879
12879 &
Belge
No:No:
12880)
SANAYİ
VE KONUTLAR
AÇISINDAN TÜKETİM
ARALIKLARINA
Large-scale companies
sought
ways of generating
income from
the on-lineGÖRE
environment. Some of
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
them believed that such services could help İNCELENMESİ
creating the content synergy that is sought for a long time
by the ‘new media’ ventures and conventional
media
players
(film, music and television) of holdings.
Murat KORKMAZ,
Hakan
AÇIKGÖZ
The investments made by the top media
and
communication
companies allowed corporate collaboraGüven
Grup
A.Ş. Finans Yönetmeni
1
tions and alliances to be established
in the
international
music industry in addition to the
Kilis 7 particularly
Aralık Üniversitesi,
Elektrik-Enerji
Bölümü
extensive advancement in the social media environment and its availability. Music industry did not
: 2012-2014
TUİK
kullanılarak
hazırlanan
bu çalışma,
sanayimillions of social
lose time to startÖzet
searching
forYılları
way arasındaki
to address
theverileri
potential
music
consumers
among
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
media users. Inşeklindedir.
addition,Farklı
it hasanaliz
beenteknikleri
accepted
that thehazırlanan
information
disclosed
millions of users in
kullanılarak
çalışmada
ANOVAby
modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
their MySpace and
Facebook profiles, their on-line behaviours and activities offer a vast commercial
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
potential. Such yönünde
services
developed
systems
advertisements
to the
targetsElde
in accordance with
hareket
edilmiş olup,
yapılansending
istatistik bulgulara
göre de sonuca
gidilmiştir.
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
the information fiyatlarının
providedgenel
by seviyesinde
the users.düşüş
In gözlendiği
the second
part of the study, the relationship between the
sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Kw cinsinden yükseldikçe,
da azalma
gelmektedir.
social media andaralığı
globalization
has been fiyatlarda
addressed
and meydana
the meeting
of the globalizing social media
Anahtar has
Kelimeler
Tüketim,
Konut, Anova,
Fiyat
platforms with music
been: Elektrik,
told. Doğalgaz,
Platforms
suchSanayi,
as YouTube
andTUİK,
MySpace
brought about by
the internet and social media in convergence with the music industry have been analysed. Impacts
and advantages ofECONOMETRIC
these platforms
on musicians
have been
addressed.
ThePRICES
benefits offered by the
ANALYSIS
OF ELECTRICITY
AND
NATURAL GAS
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
global social media platforms for the music industry
as well as the advantages of global marketing
HOUSES
achieved through global social media platforms in the music industry for local musicians have been
In this study
by using the
data of
TSI belongingbetween
to the yearsthe
of 2012-2014,
addressed. SuchAbstract:
advantages
helpprepared
maintaining
relationship
consumer and producer
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed.
ANOVA
model
was
applied
to
the
study
prepared
with
the
use
of
in the consumer-oriented social media and removing the barriers created bydifferent
the large-scale media
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made the
morepromotion
comprehensive.
Theentry
purposeto
was
to determine
and natural prepares
gas prices the end of the
monopolies before
and
the
marketselectricity
This situation
music oligarchy monopolizing the music industry and encourages music producers discovered by
the music consumers to say “I also exist in this market” in addition to performers and groups desired
by that music oligarchy in the music industry. Today, even a performing making music in an African tribe offers products to the world and gains opportunity to enter into the global music market
thanks to the social media. This situation is interpreted as the superiority of the social media versus
conventional media as well as the challenge of social media platforms against the music oligarchy.
104
DERGİ HAKKINDA
(UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, 2014 yılı itibariyle yayın hayatına
girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları
NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek
basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Müzik ve Sahne Sanatları
içerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Dr.
Mustafa ÖNER UZUN olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki en üst unvana sahip hocası olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında
uzman iki hakemin onayından geçerek hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır.
Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim
kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar
için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak
kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun
hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuş sayılırlar.
Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. Unvanına
sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer
alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim
kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi
baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem
sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi
vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen
bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir.
Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından geçmiş
çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel sayılar ancak
anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre
bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Hakem değerlendirilmesi
yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönderilen çalışmalar dergi hakem
onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve
baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer
verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet ad-
resinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri
derginin web sayfasından kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her
bir yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık
sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka
derginin yayın kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına
dergimizde yer verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş
editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip
bulunur. Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dâhil edilmez.
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. Hakem
onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına olumlu görüş
bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal edilebilir. Böyle bir
durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü yetki tek taraflı olarak dergi
yönetim ve editörler kuruluna aittir.
Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve Hükümleri
’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar hakkında
dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlanması amacıyla
gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar, intihal gibi
konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu konuda dergimiz üzerinde hiçbir
kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. Dergimiz online olarak hareket eden
bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek
zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları
ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da
yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından
örnek makale baz alınarak yapılmaktadır.
ABOUT THE JOURNAL
(UHMAD) International Refereed Journal of Music Researches began to be published as of the year
2014. Our journal gives place to the publications having the qualification and value that will provide
source to the literature. Our journal is an international refereed journal and it is issued THREE times
a year. The volumes of our journal are published in APRIL, AUGUST and DECEMBER on the
system. Our journal has both a printed version and can be reached online. All kinds of publications
within the field of Stage Arts can be incorporated in our journal. Our journal’s editor-in-chief is Dr.
Mustafa ÖNER UZUN, and carries out the diligent activities in line with the decisions taken by
the executive board of the journal. The head of the executive board is the professor with the highest
title in the journal at that time and the decisions given by 51% of the executive board are performed.
Each publication sent must be gone through two referees of that field and it must be approved by
referees for publication. Only one submission of the same author is included in the same volume.
The publications approved by more than one referee and executive board are taken to queue and
published in next volumes. None of the authors can affect referees and executive board. Publication
copyright agreement is not demanded for the submissions uploaded to the system for the publication.
The submissions uploaded to the system are regarded as assigned to the journal. Author or authors
should accept this condition and they have been included in this system by confirming that they
will act in line with the publication principles of the journal. The academicians and researchers who
want to be in our journal’s referee and science boards must bear the title Dr. and they must carry
out scientific studies in their fields. No one without the title Dr. and publication in her/his field can
be involved in science, advising and referee boards. Executive board is the highest decision-making
and execution mechanism of the journal. All decisions made by the executive board are absolute
and unchangeable. Under no circumstances, an operation can be conducted on journal without the
decision of the executive board. Editor-in-chief can decide on whether the submissions not sent to
referee approval are accepted in the journal and whether they will be sent to referee approval. It isn’t
required to inform the executive board during this decision process. The participation of scientists in
referee, science and advisory boards are only up to the decision of the executive board.
Some special issues are also published in our journal for the submissions published in some national
and international congresses and approved by referees. Such special issues are only valid for verbal
papers presented in the agreed congresses. Those papers must get the approval of congress science
board and that of the referees. None of the submissions not evaluated by referees can be published.
Papers submitted for publication are sent to the referees for approval. The submissions with approval of both referees are taken into publication. Hard copy and referee approval reports of the verbal
papers must be presented to the executive board and editor-in-chief. Our journal doesn’t include the
papers without this information and materials. Author or authors are informed about the process of
our journal as written via the internet address. Every author logging in as a member of our journal
can monitor the course of process from the journal’s website and follow the developments. Conditions
of our journal are the same for all authors. Those rules and conditions cannot be changed for anyone.
A privilege cannot be demanded. The submissions to be published in our journal must be within
a field accepted by the journal. None of the submissions not suitable with those conditions can be
published in our journal. The referee process is performed under the supervision of editor-in-chief.
Editor-in-chief has the authority to inform and decide on the course of referee process. A submission
not approved or accepted by the editor-in-chief isn’t included in the process. In this regard, author
or authors cannot put the responsibility on the journal or other organs. Even if the submission is
approved by the referees and it is accepted for publication on the system, it can be cancelled with
negative opinions of editors or executive board and the decisions of the boards. In that case, author
or authors cannot impose sanctions on the journal. All kinds of authority belong to the executive
board and editorial board unilaterally.
Our journal acts as per the provisions of Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 within
the framework of legal rules of T.R. Our journal has the right to protect its legal rights unilaterally
about author or authors who do not fulfill the requirements of this law. Author or authors shall be
unilaterally responsible regarding plagiarism and the citations not suitable with the relevant laws in
the submissions sent for publication. Our journal is a media organ with online version. As material
incorporating academic studies, it is a social organ offering social service to the institutions and
individuals carrying out scientific researches. Our journal is a free journal and doesn’t have to send
a written material to any author or authors. The submissions accepted in our journal and approved
for publication are sent to edit for layout in line with the journal’s publication principles and spelling
rules and it is uploaded to the system. Author/authors and readers can download the volume from
the system. Layout is conducted by the author on the basis of the sample article.
YAYIN İLKELERİ
1. (UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, 4 ayda bir yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda ara
dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.
2. Dergide, Müzik ve Sahne Sanatları Araştırmaları ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen,
bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel ilkeler doğrultusunda
yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans
göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, anlaşılır bir
dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden
birine sahip olmalıdır.
3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, ön sözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem
süreci başlatılmaz.
4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir.
5. Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır.
6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi APA sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde
kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir.
7. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz.
Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner nitelikli
yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.
8. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin “Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda
ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazardan sadece
üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise
yayın, sistem tarafından reddedilir.
9. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.
10. Dergimizin yayın dili Türkçe’dir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan çalışmalar
İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma hakkına ya
da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz.
11. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.
12. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans
ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış
olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem
sürecine alınır.
13. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağlayacağı
düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci başlatılır. Ancak
her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.
14. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.
15. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.
16. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
17. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir çalışmanın
yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir yazardan
telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu şartları
peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.
18. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının tam
metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar.
(UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, bu anlayışla, tam metin olarak
Genel Kamu Lisansı şeklinde ayrıca internette de yayınlanabilir.
19. UHMAD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım
firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için basım evinin
yaptığı harcamalara istinaden alınır. Dergimiz ücretli bir dergi değildir.
20. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir.
21. UHMAD dergisi uluslararası nitelikte yayın kabul eden ve yayın hayatına devam eden bir dergidir.
Bu nedenle dergimizde yayınlanan ya da yayınlanması istenen bilimsel çalışmaların uluslararası
nitelikte ve kabul edilir seviyede olması gerekir. Türkçe olarak hazırlanmış çalışmalarda mutlaka
genişletilmiş İngilizce özet istenir. Bu genişletilmiş özetlerde mutlaka amaç, kapsam, yöntem,
araştırma problemi, kuramsal çerçeve, öneri ve sonuç bilgileri yer almalıdır. Genişletilmiş İngilizce özet asgari 500 kelime ile 1000 kelime arasında olmalıdır.
22. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştırmalarda
ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklenmesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NUMARASI”
çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmına
gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda dergimiz ulusal
ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu konuda her türlü
sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise
mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri,
sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme
yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi,
manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA”
DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR.
YUKARIDA BELİRTİLEN 22 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME DÂHİL
OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN
BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve
ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK
TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN
DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET
EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER
ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA
SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
PUBLICATION PRINCIPLES
1. UHMAD “International Journal of Music Researches” is an international refereed journal with
an academic and scientific attributions published in every 4 months. However, the journal holds
the right to publish interim issues on special occasions.
2. Scientific and original studies dealing with the subjects or problems about Music and Stage Arts
are included in the journal. The papers must be written with scientific concerns, should contribute to the field, indicate the important resources as references, not be written with prejudice,
not include motto-like sentences, and have an advanced language. They should also have one
of the qualities of scanning, research and developing from a notice.
3. Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.
4. In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as
addressee.
5. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal.
6. Editing and typesetting of the study should be prepared in accordance with the APA system;
citation in the study should be made in this manner.
7. Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation.
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Board
changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees of
interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise.
8. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishable”,
a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. Only
three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in three
times, the submission is rejected by the system.
9. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of the
paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly,
the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the prescribed
time are not taken into the publication list.
10. The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in different
conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board unilate-
rally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective on our
journal.
11. The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t
published in another place or not in evaluation process for publication at that time.
12. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on condition
that they weren’t published in another journal before and they comply with the article formats
and contents.
13. Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and referee
evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its translation
is thought to contribute to the field. But there are a limited number of translations allowed for
each volume. Original texts are preferred.
14. The last decision about the publication of submissions is made by editor-in-chief. The evaluation
of the editor-in-chief regarding the submission is sent to the author(s) together with the referee
evaluation report within the shortest time.
15. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published.
16. All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s).
17. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of the each
study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for the copyright
agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts these conditions
in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right of opposition.
18. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases bearing
a non-commercial character with the purpose of supporting national and international academic
knowledge sharing. UHMAD can also be published on the internet as General Public License
in full text in this sense.
19. UHMAD is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed version.
Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost of
the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to
any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be paid
to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the journal
to the printing company for the annual printing and other expenditures.
20. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not evaluated
within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different referee.
21. UHMAD is a journal accepting international papers. Therefore, the scientific papers desired
to be published in our journal should bear international quality and be at an acceptable level.
An extended English abstract is requested for the studies prepared in Turkish. Purpose, scope,
method, research problem, theoretical framework, suggestion and result must be involved in
these extended abstracts. The extended English abstract must be between 500 and 1000 words.
22. Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD INFORMATION
OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” and “INFORMATION
of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD if the studies require
ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and “CORPORATE” content.
Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible negative situation and deficiency
within the framework of national or international rules of law. The whole responsibility belongs
to the author(s) in this sense. If formal information regarding the report of ethical board and
research exist, they must be inserted while uploading the study to the system. In this regard,
editors of the journal, system editors, editorial board, publisher, executive editor, referee board
and the other referees conducting evaluation bear no responsibility. Author(s) are responsible for
any material, moral and legal negative situation that may occur. IN CASE OF ALL KINDS OF
MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION “PROBLEM”, OUR JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL TERMS.
ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE CONSIDERED
AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM. NONE OF
THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLICATION PRINCIPLES. OUR
JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, EVALUATION or DENIAL
OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. THIS RIGHT CAN NOT BE CHANGED
NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS
LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES AND
LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE FRAMEWORK
OF THE RELEVANT PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY INCLUDED IN THE SYSTEM
ACCEPTS THESE RULES IN ADVANCE.
GUIDELINES FOR THE AUTHORS
1. The language of the journal is Turkish.
2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.
3. The journal doesn’t have a printed version. In the electronic version, only the Turkish and English
abstracts are included. Full texts of the available publication in pdf format can be downloaded
from the website in volumes and separately.
4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.
5. None of the authors can assert legal rights on the journal.
6. The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is
responsible for the articles unilaterally.
7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously and
under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the
article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required
sanctions on the author(s). Necessary information is notified to affiliated institutions of author(s),
YÖK and Interuniversity Board with the cover letter.
8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are
saved to be published in the following issues.
9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the same
rights and they’re equal. No privilege is granted.
10. The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Information
concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It is kept confidential.
11. Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors twice.
If the required corrections are not made, the publication is rejected by the system automatically.
12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and explained
in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the journal cannot
be held responsible for this situation. If a paper that was previously published in another media
organ in a language other than Turkish has a value to be published in Turkish and is thought
to contribute to the literature, it can be republished upon the approval of journal management.
General information of the previously published version is stated in the references and it is
published with the decision of the executive board. Author(s) cannot make a different demand
under any conditions and cannot impose sanctions on the journal and management.
13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who will
accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.
14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are
regarded as being transferred to our journal with all rights.
15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies that are
not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take longer
and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw his/
her article in this process.
16. In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the addressee,
other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to other
authors. However, in case the authorized author inform editor-in-chief with a cover letter, the
author stated to be authorized is accepted on condition that “wet signatures of other authors”
are provided.
17. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees
or cannot demand anything from the referees.
18. The journal publishes three times in a year as April, August and December. However, there
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be
held responsible for this.
19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. The
authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15
days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case. Information of authors and institutions doesn’t exist in the paper
uploaded to the system. The member uploading the paper to system must insert this information.
Otherwise the information of article on Word file s erased and the information on the system is
considered. Author(s) cannot be added to the papers that were evaluated and considered to be
published and new information cannot be added or requested to be added.
20. Writing Rules
• The papers that will be sent to the journal must be written in MS Word Program, with Times
New Roman in 12 pt. and with 1 line spacing.
• The page must be in two columns, as justified without indent by giving 12nk space in headings
and at the end of paragraphs excluding Heading and Abstract.
• At the beginning, the text must be prepared as Turkish and English Headings, Abstract, Introduction, Method, Findings, Discussion, Result and References. Thanks can be extended to the
individuals and institutions that didn’t participate in the research but contributed to it under the
title of heading. Names of authors and institutions shouldn’t be stated after the heading, this
information must be inserted to the website. Accordance of research articles with the scientific
ethical principles must be stated and the ethical board report (Name of the institution where the
report is taken, date and report number) must be added to the system.
• Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and titles of tables/figures
must be above the table; sentence case must be used in 10 pt., bold and justified. A dot must be
indicated between table number and title. Tables must only include horizontal line. Each table
must be referred in the text. Things in the table must be in 1 line spacing and 10 pt. Explanations
belonging to the table must be indicated below the table in 10 pnt and by putting * before it. The
references taken from another source must be indicated below the tables and figures as footnote.
Explanations about the abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**”
or “a, b” in 10 pt. The number of tables and figures must be no more than 6.
• Compilations must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text and References.
The page must be prepared in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing
in heading and at the end of the paragraph excluding Headings and Abstract parts. Text should
include a structure within a purpose, Conclusion parts must be completed.
• Case reports must include the parts of Introduction, Case Study, Discussion and References.
The page must be prepared in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing in
heading and at the end of the paragraph excluding Headings and Abstract parts. Case reports
can be supported with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos
and flow charts and references should be stated in footnote.
• Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.
• Texts must be between 15-20 pages, no more than 20 and page number must be indicated in
bottom of the page.
• There must be an English abstract with no more than 150-200 words and 3-7 key words below
the abstract in the papers in Turkish. Heading and key words must be also stated in its original
language. Key words must be written with sentence case and by putting comma between them.
• Abstract is composed of the subtitles of purpose, method, findings, results and key words.
• If the article was previously presented in a congress as a paper, the meeting of the presentation
and its date must be indicated below the Abstract.
• All authors must be written by the name order while uploading the article to the website, surnames of authors must be written in capital letters and comma must be used between the names of
authors. Institution of every author must be respectively written with capital letter and comma
must be used between them.
REFERENCES IN THE ARTICLE:
• Only APA method is used as the method for reference in papers. In other words, references are
indicated with the name of author, year of publication and page numbers between parentheses
beside the main text. (Surname, Year of Publication: Page Number).
• Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given below the
page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with its explanation.
• APA method is also used for the footnotes of explanations below the page.
• Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.
• Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.
• While providing reference, if the name of the author isn’t within the text, the surname of the
author and date of publication are indicated between parenthesis: (Korkmaz, 2007)
• In indicating a certain page, page number is given in addition to the surname of the author and
date of publication: (Kırık, 2010: 13)
• If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number are
given between parenthesis: (2005: 33)
• Not sequential pages are indicated as: (Joyce, 2002: 21, 48 and 59)
• Sequential pages are indicated as: (Mandel, 2007: 21-4 and 33-5)
• In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated: (Morley and Robins,
2007: 19)
• In sources with more than two authors, “et all.” is indicated: (Yücel et all. 2012).
• If more than one study from the same author published in the same year must be used, the sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b).
• If more than one source about the same subject is indicated as reference within the text, sources
are separated with semicolon: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)
METHOD OF WRITING REFERENCES:
Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must be put
in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging to the same
author is included in the references, it must be sorted by the date of publication (from old to new).
*Book
OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2
*Translated Book
OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2
*Compilation Book
OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2
*Article in a Compilation Book
HALL, S., (1997) “The Work of Representation” Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Stuart Hall (comp.) inside London: Sage Publications
*Translated Article in a Compilation Book
PAZ, O., (2000) “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (comp.) inside, Translated by B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144)
* Book with Two Authors
MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007) Kültürel İncelemelere Giriş, Translated by Hüsnü Dilli,
İstanbul Bilgi University Publications, İstanbul, pp.1-2
*Article in a Journal
KÖKER, L., (2007) “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas”
Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46)
*Unpublished Thesis
KIRIK, A.M., (2010) IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Unpublished Master’s Thesis, Marmara University Institute of Social Sciences, İstanbul. pp.1-2
*Column
“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Newspaper
*Onymous Article on the Internet
KELLNER, D., (2012) “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (ACCESS DATE MUST BE
ABSOLUTELY STATED)
*Anonymous Article on the Internet
“Anonim” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012. (ACCESS
DATE MUST BE ABSOLUTELY STATED)
YAZARLARA BİLGİ
1. Dergimizin yazım dili Türkçedir.
2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi onay
vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.
3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe özet
şeklinde yer alır. Ayrıca mevcut yayının pdf tam metin halleri cilt ve tek şekilde derginin web
sisteminden indirilebilir.
4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.
5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.
6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) aittir. Dergimiz bu konuda
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz.
7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir nedenle
bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle bir
olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve
yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. Yazar(lar) ın bulunduğu kurumlara, YÖK ve Üniversiteler
Arası Kurul’a gerekli bilgiler üst yazı ile bildirilir.
8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş
alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır.
9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve çalışma
aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.
10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek isteme
hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve gizli
tutulur.
11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki talep
doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret alır.
12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. Farklı
bir yayın organında yayınlanmış ve Türkçe olarak yayınlanmamış bir çalışma eğer Türkçe olarak
yayınlanması ve literatüre katkı yapacağı yönünde bir değere sahip ise; dergi yönetiminin onayı
ile yeniden yayınlanabilir. Bu durum ilgili çalışmanın kaynakçasında daha önceki yayınlanmış
halinin genel bilgileri yazılmak ve dergi yönetim kurulunun kararı doğrultusunda değerlendirilerek yayına alınır. Bu durum tek taraflı olarak dergi yönetimi ve editörler kuruluna aittir. Hiçbir
koşul ve şartta yazar(lar) farklı bir talep oluşturamaz dergi ve yönetimi yaptırım uygulayamaz.
13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör tarafından
tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında bulunamaz.
14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye verilmiştir. Bu
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı
ile dergimize devredilmiş olur.
15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay
içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi
sistemden çekemez.
16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorumlu
yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. Ancak yetkili yazar üst yazı ile dergi baş editörüne
bildirilmesi durumunda “diğer yazarların resmi ıslak imzası” olması koşulu ile yetkili olduğu
belirtilen yazar muhatap kabul edilir.
17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz.
18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz
hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.
19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar(lar) dergimiz hakkında bir yaptırım
hakkına sahip olamaz. Dergi sistemine yüklenen yayınlar üzerinde yazar ve kurum bilgileri yer
alamaz. Bu bilgiler sistem üzerinden makale yüklenirken sisteme bilgileri yükleyen üye tarafından
yüklenmesi gerekir. Aksi durumda makalenin Word dosyası üzerindeki bilgiler silinir ve sistem
üzerindeki bilgiler dikkate alınır. Değerlendirmesi biten ve yayın hakkı kazanan çalışmalara daha
sonradan yazar(lar) eklemesi yapılmaz ve her hangi yeni bir bilgi eklenmez eklenmesi istenemez.
20. Yazım Kuralları:
• Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde,
12 Punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.
• Sayfa yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır
başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır.
• Metnin başında Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma,
Sonuç, Kaynaklar biçiminde hazırlanmalıdır. Araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış
olan kişi ve kuruluşlara teşekkür başlığı altında teşekkür edilebilir. Başlıktan sonra yazar adları
ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web sayfasına girilmelidir. Araştırma makaleleri için
bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor bilgisi (Rapor alınan kurum
adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir.
• Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, kalın (bold), iki
yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. Tablolar sadece
yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır
aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar, tablonun altında 10 punto ve başına *
işareti konularak belirtilmelidir. Başka kaynaktan alınan tablo ve figürlerin altına dipnot olarak
kaynak belirtilmelidir. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya da “a,
b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.
• Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin ve Kaynaklar bölümlerini
içermelidir. Sayfa yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki yana
yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır.
Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümleri ile tamamlanmalıdır.
• Olgu sunumları Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar verilerek yazılmalıdır. Sayfa yapısı
Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden,
başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Olgu sunumu fotoğraf ve
akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alınmalı ve altına
dipnot olarak kaynak belirtilmelidir.
• Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.
• Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası
verilmiş olmalıdır.
• Türkçe yazılarda 150-200 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 arasında anahtar
sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords)
de bulunmaktadır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde
sisteme girilmesi gerekir.
• Özet, araştırmanın amacı, yöntemi, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler alt başlıklarından oluşur.
• Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, sunulduğu toplantı ve yılı Özet kısmının altında
belirtilmelidir.
• Dergi web sayfasına makale yüklenirken tüm yazarlar isim sıralamasına göre sisteme yazılmalı,
yazar soyadları mutlaka büyük harfle yazılmalı ve yazar isimleri virgül ile birbirinden ayrılmalıdır.
Sırasıyla her bir yazarın kurum bilgileri büyük harfle yazılmalı ve aralarına virgül konulmalıdır.
MAKALE İÇİ REFERANSLAR:
• Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca metin içi kaynak gösterme (APA) yöntemi
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım
yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa Sayısı)
• İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir.
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile
yerini alır.
• Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır.
• Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.
• 30-40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak verilir.
• Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın
tarihi belirtilir: (Korkmaz, 2007)
• Belli bir sayfa söz konusuysa, yazar soyadı ve yayın tarihine ilave olarak sayfa numarası da
yazılır: (Kırık, 2010: 13)
• Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve sayfa numarası yazılır: (2005: 33)
• Birbirini takip etmeyen sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Joyce, 2002: 21, 48 ve 59)
• Birbirini takip eden sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Mandel, 2007: 21-4 ve 33-5)
• İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)
• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012).
• Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b) gibi.
• Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı
virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)
KAYNAKÇA YAZIM METODU:
Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar
yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer
alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.
* Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Çeviri Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Derleme Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Derleme Kitapta Makale
HALL, S., (1997). “The Work of Representation” Representation: Cultural Represantations and
Signifying Practies, Stuart Hall (der.) içinde London: Sage Publications
* Derleme Kitapta Çeviri Makale
PAZ, O., (2000). “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (der.) içinde, Çev., B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul: Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144)
* İki Yazarlı Kitap
MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007). Kültürel İncelemelere Giriş, Çev. Hüsnü Dilli, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Dergide Makale
KÖKER, L., (2007). “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas”
Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46)
* Yayınlanmamış Tez
KIRIK, A.M., (2010). IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ss.1-2
* Gazete Yazısı
“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Gazetesi
* İnternette Yazarı Belli Olan Yazı
KELLNER, D., (2012). “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (ERİŞİM TARİHİ MUTLAKA
BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)
* İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı
“Anonim” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012 (ERİŞİM
TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)
ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Atakent Mah. Akasya 1 Evleri C2/23 Blok K:4 D:17 Halkalı Küçükçekmece İstanbul
Web: www.uhmadergisi.com
www.uhmadergisi.com
Mail: [email protected]
[email protected]
Mail:
103

Benzer belgeler