TC DANIġTAY BAġKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS

Yorumlar

Transkript

TC DANIġTAY BAġKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS
T.C.
DANIġTAY BAġKANLIĞI
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
2016 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
2016 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
Mart 2016
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar
ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedef ve önceliklerini, performans
ölçütlerini bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve
bütçelerini stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına
dayalı olarak hazırlamaları öngörülmüştür.
Performans esaslı bütçeleme sisteminin temelini; planlamaya özgü kamu idarelerinin stratejik planı, planın
bir yıllık uygulama dönemini kapsayan performans programı ve uygulamanın izlenmesine yönelik faaliyet raporları
oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile
bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; stratejik plan ve performans programlarında öngörülen
hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.
Bu kapsamda; kamu yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirliliğe dayalı yönetim anlayışının bir gereği
olarak hazırlanan Başkanlığımız 2016 yılı Performans Programı Başkanlığımız birimlerinin ve kamuoyunun bilgisine
saygıyla sunulur.
Zerrin GÜNGÖR
Danıştay Başkanı
2
2016 Yılı Performans Programı
ĠÇĠNDEKĠLER
I.
GENEL BĠLGĠLER
A.
MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER
B.
YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
C.
TEġKĠLAT YAPISI
D.
FĠZĠKSEL KAYNAKLAR
E.
ĠNSAN KAYNAKLARI
II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
A.
TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER
B.
AMAÇ VE HEDEFLER
C.
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLER
D.
TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI
3
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
I. GENEL BĠLGĠLER
A. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER
MĠSYONUMUZ
“İdari uyuşmazlıkları, evrensel hukuk değerleri ve hukukun üstünlüğü ilkesi
ışığında, insan haklarını esas alan, bağımsız, tarafsız, adil bir yargılama yapmak
suretiyle makul sürede nihai şekilde çözümleyerek içtihat birliğini sağlamak,
danışma ve inceleme görevini etkin bir şekilde yerine getirmek”
VĠZYONUMUZ
“İdari yargının evrensel öncüsü, adaletin güvencesi”
TEMEL DEĞERLERĠMĠZ
Adalet
ġeffaflık ve hesap verebilirlik
Hukukun üstünlüğü
Tutarlılık
Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
Öncü ve örnek olmak
Ġnsan haklarını esas almak
GeliĢime açık olmak
Bağımsızlık ve tarafsızlık
Katılımcılık
Meslek etiği ilkelerine bağlılık
EriĢilebilirlik
Ehliyet ve liyakat
Kurumlar arası iĢbirliğini önemsemek
Saygınlık ve güvenilirlik
AraĢtırma ve geliĢtirmeyi etkin kılmak
4
2016 Yılı Performans Programı
B. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1868 yılında “ġûrâ-yı Devlet” adı ile kurulmuĢ bulunan, 1924 Anayasasıyla anayasal bir
kurum haline getirilen DanıĢtay, 1961 ve 1982 Anayasalarında yüksek idare mahkemesi olarak yerini
almıĢtır. 2575 sayılı DanıĢtay Kanununda da belirtildiği üzere, yargı görevinin yanı sıra danıĢma ve
inceleme görevleri de bulunmaktadır.
DanıĢtayın :
1- Yargı Görevleri;
 Bakanlar Kurulu kararlarına, BaĢbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının
müsteĢarlarıyla ilgili müĢterek kararnamelere, Bakanlıklar ile kamu kuruluĢları veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluĢlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici iĢlemlere,
DanıĢtay idari dairesince veya Ġdari ĠĢler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve
iĢlemlere, birden çok idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren iĢlere, DanıĢtay Yüksek Disiplin
Kurulu kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili DanıĢtay BaĢkanlığı iĢlemlerine karĢı açılacak
iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ĢartlaĢma
ve sözleĢmelerinden doğan idari davalar ile çeĢitli kanunlarda ilk derecede DanıĢtay’da görüleceği
belirtilen davaları karara bağlamak,
 Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri
hakkındaki istemleri incelemek ve karara bağlamak,
 Temyiz mercii olarak, idare ve vergi mahkemeleri ile ilk derece mahkemesi olarak
DanıĢtay’da görülen davalarla ilgili nihai kararları temyizen incelemek ve karara bağlamak.
2- DanıĢma ve Ġnceleme Görevleri;
 BaĢbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini,
 BaĢbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını,
 Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz ĢartlaĢma ve sözleĢmelerini,
 Ġdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve BaĢbakanlıktan gönderilen
uyuĢmazlıkları,
 Kanunlarında DanıĢtay’dan alınacağı yazılı bulunan düĢüncelere iliĢkin istekleri,
 DanıĢtay’ca istiĢari mahiyette incelenmek ve düĢüncesini bildirmek için CumhurbaĢkanlığı
veya BaĢbakanlıktan gönderilecek iĢleri,
5
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
 KamulaĢtırma Kanunu hükümleri uyarınca kamu idareleri arasında
taĢınmaz
devri
iĢlemlerine iliĢkin uyuĢmazlıkları,
 Ġl Özel Ġdare Kanunu hükümleri uyarınca DanıĢtay’a verilen iĢleri,
 Belediye Kanunu ile DanıĢtay’a verilip idari davaya konu olmayan iĢleri,
 Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına iliĢkin mevzuat uyarınca görülecek
iĢleri, incelemek ve gereğine göre karara bağlamak veya düĢüncesini bildirmek.
DanıĢtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiĢ Yüksek Ġdare Mahkemesi,
danıĢma ve inceleme merciidir. DanıĢtay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili DanıĢtay BaĢkanına aittir.
DanıĢtay BaĢkanı, BaĢsavcı, baĢkanvekilleri, daire baĢkanları ve üyeler, yüksek mahkeme hâkimleri
olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendilerine sağladığı teminat altında görev
yaparlar.
DanıĢtayın karar organları;
Daireler,
DanıĢtay Genel Kurulu,
Ġdari ĠĢler Kurulu,
Ġdari Dava Daireleri Kurulu,
Vergi Dava Daireleri Kurulu,
Ġçtihatları BirleĢtirme Kurulu,
BaĢkanlık Kurulu,
BaĢkanlar Kurulu,
Yüksek Disiplin Kurulu,
Disiplin Kurulu.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda harcama birimleri, kamu idarelerinin
bütçelerinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkileri bulunan birimler olarak tanımlanmıĢtır.
BaĢkanlığımız bütçesinde Özel Kalem, BaĢsavcılık ve Daireler ile Genel Sekreterlik adı altında üç ayrı
harcama birimi ödenekleri yer almaktadır.
6
2016 Yılı Performans Programı
Özel Kalem
BaĢkanlığın özel kaleminde, BaĢkanın resmi ve özel yazıĢmaları ve görüĢmeleri yürütülür, her
türlü protokol, tören, ziyaret, davet, karĢılama, uğurlama vb. iĢler düzenlenir. BaĢkan tarafından
verilen diğer görevler yerine getirilir.
BaĢsavcılık ve Daireler
BaĢsavcı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla DanıĢtay’da görülen dava dosyalarını, esas
hakkındaki düĢüncelerini bildirmek üzere, uygun göreceği görev ayrımına göre savcılara havale eder.
DüĢüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve savcılar ile BaĢsavcılıkta görevli diğer memurların
görevlerine devamlarını ve intizamla çalıĢmalarını sağlar, gelen dosyaların kaydı ve saklanması
ile iĢi bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Savcılar, kendilerine havale olunan dosyaları BaĢsavcı adına incelerler ve esas hakkındaki
düĢüncelerini, bir ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Bu süreler geçirilirse durumu
sebepleriyle birlikte BaĢsavcıya bildirirler. DanıĢtay BaĢkanının ve BaĢsavcısının vereceği diğer
görevleri yerine getirir; çalıĢma düzeninin korunması ve iĢ veriminin artırılması için BaĢsavcının
alacağı tedbirlere uyarlar. Savcılar, ilgili yerlerden DanıĢtay BaĢkanlığı aracılığı ile her türlü bilgileri
isteyebilecekleri gibi iĢlem dosyalarını da getirtebilirler.
Dava dairelerince gerekli görüldüğü takdirde, DanıĢtay savcıları, önceden haber verilmek
suretiyle, düĢüncelerini sözlü olarak da açıklarlar.
DanıĢtay; onbeĢi dava, ikisi idari daire olmak üzere onyedi daireden oluĢmakla birlikte 2575
sayılı DanıĢtay Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile BaĢkanlık Kuruluna verilen yetkiye
istinaden, 6572 sayılı Kanunla idari daire olarak kurulan DanıĢtay Onyedinci Dairesi BaĢkanlık
Kurulunun 22/12/2014 tarihli 2014-16 sayılı kararı ile idari dava dairesine dönüĢtürülmüĢtür. Her
dairede bir BaĢkan ile yeteri kadar üye bulunur. Heyetler bir BaĢkan ve dört üyenin katılmasıyla
toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet
oluĢturulabilir. Bu durumda, oluĢturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye baĢkanlık
eder. Ġdari davalar; Ġkinci, Üçüncü, Dördüncü, BeĢinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu,
Onuncu, Onbirinci, Onikinci, Onüçüncü, Ondördüncü, OnbeĢinci, Onaltıncı ve Onyedinci Daireler ile
Ġdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarında incelenir ve karara bağlanır.
Ġdari iĢlere iliĢkin idari uyuĢmazlıklar ve görevler Birinci Daire ile Ġdari ĠĢler Kurulunda
görülür. Ġdari ĠĢler Kurulu, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz ĢartlaĢma ve sözleĢmelerini, kanunlarda
7
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
DanıĢtay Ġdari ĠĢler Kurulunda görüĢüleceği yazılı olan iĢleri, DanıĢtay idari daire ve kurulları arasında
çıkacak görev uyuĢmazlıkları ile DanıĢtay BaĢkanının havale edeceği iĢleri görüĢür ve karara bağlar.
Daire baĢkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenli
çalıĢmalarını, daire iĢlerinin verimli bir Ģekilde yürütülmesini ve tetkik hâkimleri ile diğer memurların
yetiĢmelerini sağlar. GörüĢmeleri idare ederler, dahil bulundukları kurulların toplantılarına katılarak
düĢüncelerini bildirir ve oylarını verirler. Daire baĢkanları her takvim yılı sonunda, dairelerindeki
iĢlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında DanıĢtay BaĢkanlığına
bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.
Üyeler, bulundukları dairelerde baĢkanlar veya dahil bulundukları kurullarda kurul
baĢkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli daire veya
kurullara gerekli açıklamaları yaparlar, kararlarını ve varsa karĢı oylarını yazarlar, dairelerin ve üyesi
bulundukları kurulların toplantılarına katılırlar, düĢünce ve görüĢlerini bildirirler, oylarını verirler ve
daire ile ilgili olmak üzere verilen diğer iĢleri görürler.
Tetkik hâkimleri, DanıĢtay BaĢkanının, daire ve kurul baĢkanlarının kendilerine havale
ettikleri iĢleri inceleyerek daire veya görevli kurula gerekli açıklamaları yaparlar. Kendi düĢünce ve
görüĢlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli tutanakları düzenler ve
DanıĢtay BaĢkanı, Kurul BaĢkanı ve Daire BaĢkanının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler. Her
daire ve kurulda, o daire veya kurul baĢkanınca birinci sınıfa ayrılmıĢ bir tetkik hâkimi, memurların
görevlerine devamlarını, yetiĢmelerini ve verimli bir biçimde çalıĢmalarını, idare, dosya ve diğer yazı
iĢleri ile tebligat iĢlerinin gecikmeden ve düzenli olarak yürütülmesini, DanıĢtay BaĢkanının, daire ve
kurul baĢkanının vereceği diğer iĢleri yapmakla görevlendirilir.
Daireler 2575 sayılı DanıĢtay Kanununda belirtilen görevleri yerine getirirler. Ġdari dava
dairelerinin baĢkanları ile her idari dava dairesinden iki yıl için BaĢkanlık Kurulu tarafından
görevlendirilen iki asil ve iki yedek üyeden oluĢan Ġdari Dava Daireleri Kurulu, idare
mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını ve idari dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak
verilen kararları temyizen inceler.
2575 sayılı DanıĢtay Kanununa 02/07/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 48 inci
maddesiyle eklenen geçici 24 üncü maddede 02/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Kanunla yapılan
değiĢiklikle 31/12/2016 tarihine kadar DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulunun oluĢumu ve çalıĢma
usulü Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir. Buna göre Kurul her idari dava dairesinden en az bir üye olmak
kaydıyla BaĢkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen yirmi üyeden oluĢmaktadır. Kurula DanıĢtay
8
2016 Yılı Performans Programı
BaĢkanı veya vekillerinden biri, bunların bulunmaması halinde Kurulun en kıdemli üyesi baĢkanlık
eder. Bu üyeler kurulda sürekli olarak görev yaparlar. Ancak, iĢ durumu göz önüne alınmak suretiyle
üyelerin daire çalıĢmalarına katılmalarına Genel Kurul tarafından karar verilebilir. Bu Ģekilde
oluĢturulan kurulda toplantı ve görüĢme yeter sayısı onbeĢtir. Kararlar ise toplantıya katılanların oy
çokluğu ile alınır.
Vergi dava dairelerinin baĢkanları ile her vergi dava dairesinden iki yıl için BaĢkanlık
Kurulu tarafından görevlendirilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluĢan, Vergi Dava Daireleri Kurulu ise
vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını ve vergi dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak
verilen kararları temyizen inceler.
DanıĢtay BaĢkanının baĢkanlığında, BaĢsavcı, baĢkanvekilleri ve daire baĢkanlarından
oluĢan BaĢkanlar Kurulu, daireler arasında çıkan görev uyuĢmazlıklarını, ayrı yargı çevrelerinde
bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye iliĢkin uyuĢmazlıklarda ve bağlantılı
davalarda merci tayinini yapar. DanıĢtay BaĢkanının, Kurulda görüĢülmesini uygun gördüğü iĢleri
inceler ve gereğine göre karar verir. BaĢkanlar Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine
baĢka bir yargı merciine baĢvurulamaz.
DanıĢtay BaĢkanının baĢkanlığında, üçü daire baĢkanı üçü DanıĢtay üyesi olmak üzere altı
asıl ve ikisi daire baĢkanı ikisi DanıĢtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluĢan BaĢkanlık
Kurulu, üyelerin görev yerlerini, dairelerin iĢ durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak belirler,
zorunlu hallerde daire baĢkanı ve üyelerin dairelerini değiĢtirir, DanıĢtay tetkik hâkimlerinin
çalıĢacakları daireleri, kurulları ve görecekleri iĢleri belli ederek gerektiğinde yerlerini değiĢtirir.
Daireler arasında iĢ bölümünü belirler, ayrıca yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiĢ olan yönetim
iĢlerini belli eder veya bu iĢleri yapar. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir. ĠĢ yükü
bakımından zorunluluk doğması halinde vergi dava daireleri, idari dava daireleri veya idari dairelerden
birinin veya birkaçının görev alanını değiĢtirerek bu daireleri; vergi dava dairesi, idari dava dairesi
veya idari daire olarak görevlendirebilir. DanıĢtay Mensuplarının 15 günü aĢan ilmi araĢtırma ve
yayınlarda bulunma faaliyetleri ile Yüksek Öğretim Kurumlarına ders ve konferans vermelerine izin
verir. BaĢkanlık Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine baĢka bir yargı merciine
baĢvurulamaz.
DanıĢtay Genel Kurulu, 2575 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla bu Kurula verilen seçim
görevleri ile diğer görevleri yapar ve bu Kanunda öngörülen içtüzük ve yönetmelikleri kabul eder.
9
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Ġçtihatları BirleĢtirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri
kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuĢmazlık
görüldüğü veyahut birleĢtirilmiĢ içtihatların değiĢtirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, DanıĢtay
BaĢkanının havalesi üzerine, BaĢsavcının düĢüncesi alındıktan sonra iĢi inceler ve lüzumlu görürse,
içtihadın birleĢtirilmesi veya değiĢtirilmesi hakkında karar verir.
Genel Sekreterlik
Bu harcama biriminde yönetim hizmetleriyle destek hizmetleri faaliyetleri yerine
getirilmektedir. DanıĢtay’da Genel Sekreterliğe bağlı olarak yürütülen idari hizmetler; Personel ve
Eğitim Müdürlüğü, Ġdari ĠĢler Müdürlüğü, Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü,
Yayın ĠĢleri Müdürlüğü, ArĢiv Müdürlüğü, Bilgi ĠĢlem Merkezi Müdürlüğü, Sivil Savunma
Uzmanlığı, Genel Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Protokol ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Tahakkuk Bürosu
Müdürlüğü, Genel Sekreterlik Bürosu, Bilgi Edinme Bürosu, Bina Yönetimi ve Teknik ĠĢler
Müdürlüğü, Satınalma ve Tedarik ĠĢleri Müdürlüğü, Uluslararası ĠliĢkiler ve Proje Bürosu, Lojman
Bürosu, Sosyal Tesisler Müdürlüğü, Sağlık Merkezi ve UlaĢım ĠĢleri Müdürlüğü tarafından yerine
getirilmektedir.
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
Ancak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinde; idareler itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst
yönetim kademesinde birleĢtirilmesine ve devredilmesine iliĢkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca
belirleneceğine dair yer alan hüküm gereğince, Maliye Bakanlığınca
yayımlanan 1 Sıra No.lu
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğle, yüksek mahkemelerde Genel Sekreter; BaĢsavcılık ve
Daireler ile Genel Sekreterlik harcama birimlerinin Harcama Yetkilisi olarak belirlenmiĢ, ayrıca
Maliye Bakanlığının 30/01/2006 tarihli ve 106 sayılı yazıları ile Özel Kalem harcama biriminin
harcama yetkisi de Genel Sekreter uhdesinde birleĢtirilmiĢtir.
Genel Sekreter; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde üst yöneticiye bağlı tutulmuĢtur.
Harcama talimatı üzerine, iĢin yaptırılması, mal ve hizmetin alınması, teslim almaya iliĢkin
iĢlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve
ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini
yürütmek üzere, Harcama Yetkilisi sıfatıyla Genel Sekreter tarafından ilgili genel sekreter yardımcıları
gerçekleĢtirme görevlisi olarak belirlenmiĢtir.
10
2016 Yılı Performans Programı
C. TEġKĠLAT ġEMASI
BaĢkanlığımızın teĢkilat Ģeması aĢağıda gösterilmiĢtir.
11
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
D. FĠZĠKSEL KAYNAKLAR
DanıĢtay BaĢkanlığı yargılama faaliyetleri, 2012 yılının ġubat ayı sonuna kadar olumsuz
fiziki koĢullarda özveriyle gerçekleĢtirilmiĢ olmakla beraber, ilk kez 2007 yılında Maliye Bakanlığınca
Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumlu mevkiinde BaĢkanlığımıza tahsis edilen 62.310 m² lik arsa
üzerinde 2008 yılı Yatırım Programında etüt proje ödeneği ayrılmak suretiyle yapımı planlanan
Hizmet Binasının 14/12/2009 tarihinde temeli atılmıĢ ve planlandığı Ģekilde Çevre ve ġehircilik
Bakanlığı tarafından 2011 yılının sonunda bitirilerek 2012 yılının ilk aylarında BaĢkanlığımıza teslim
edilmiĢtir.
DanıĢtay BaĢkanlığı hizmet binası, yüksek yargı organına yakıĢacak ve ihtiyaçları
karĢılayacak kapasitede yargılama faaliyetlerinin sürdürüleceği sekizer katlı beĢ ayrı blok ile birlikte
BaĢkanlık, BaĢkanvekillikleri, BaĢsavcılık, Genel Sekreterlik, Ġdari Birimler ve Yemekhane, KreĢ,
Spor Merkezi ve Sağlık Ünitesinden oluĢan Sosyal Tesislerin bulunduğu üç katlı yerleĢkeden
oluĢmaktadır.
Toplam 82.123 m² lik inĢaat alanı olmak üzere yaklaĢık 80.598 m² lik kullanım alanına sahip
hizmet binamızın hizmete alınması sürecinde DanıĢtay BaĢkanı, BaĢsavcı, baĢkanvekilleri, daire
baĢkanları, üyeler, savcı ve tetkik hâkimleri, kalem ve heyet odaları ile tüm genel kullanım alanları,
çalıĢanlarımızın daha verimli ve rahat bir ortamda çalıĢabilmesine olanak sağlayacak Ģekilde
düzenlenmiĢtir.
Yargılama hizmetinin aksamadan yürütülmesi ve personelimizin iĢ ve iĢlemlerinin yerleĢke
içerisinde gerçekleĢtirilmesi amacıyla banka Ģubesi ve posta hizmetleri için müstakil ve ferah mekânlar
tahsis edilerek hizmet sunmaları sağlanmıĢtır.
12
2016 Yılı Performans Programı
BaĢkanlığımıza tahsisli bulunan lojmanların listesine aĢağıda yer verilmiĢtir. Gerek nicelik,
gerekse nitelik olarak yetersiz olan bu lojmanlar, mensuplarımızın ihtiyacını karĢılayamamaktadır.
DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA TAHSİSLİ LOJMAN LİSTESİ
Görev Tahsisli
14
7
21
10
7
10
69
Lojman
Fevzi Çakmak Sokak
Onur Sokak
Aşağı Ayrancı
Özveren Sokak*
Bahçelievler*
Emek Mahallesi
TOPLAM
Sıra Tahsisli
3
3
2
6
14
*Başkanlığımıza tahsisli bulunan lojmanlarda birer daire diğer kurumlarla yapılan protokollerle karşılıklı değiştirilmiştir.
DANIŞTAYA TAHSİSLİ OLMAMAKLA BERABER DANIŞTAYIN KULLANIMINA
BIRAKILAN LOJMANLAR
Lojman
Özel Tahsisli
Görev Tahsisli
Sıra Tahsisli
Başkanlık Konutu
Devlet Mahallesi
1
-
14
-
Adalet Bakanlığı (Bağlıca)
-
29
-
TOPLAM
1
43
0
PROTOKOL YOLUYLA KARŞILIKLI DEĞİŞİMİ YAPILAN VE BAŞKANLIĞIMIZIN
KULLANIMINDA OLAN LOJMANLAR
Lojman
Özel Tahsisli
Görev Tahsisli
Sıra Tahsisli
Balgat
Bahçelievler
0
-
2
1
-
TOPLAM
0
3
0
13
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
BaĢkanlığımız taĢınır kayıtlarında bulunan taĢıtların listesine aĢağıda yer verilmiĢtir.
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI TAŞIT LİSTESİ
Markası
Taşıtın Cinsi
Modeli
Adedi
Ford
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)
2015
10
Isuzu
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
2015
3
Otokar Tempo
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
2014
1
Otokar
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
2014
2
Otokar
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
2013
4
Ford
Binek otomobil
2012
2
Renault
Binek otomobil
2012
8
Renault
Binek otomobil
2011
5
Renault
Binek otomobil
2009
2
İveco
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
2009
3
İveco
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
2008
2
Toyota
Binek otomobil
2007
3
İveco
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
2007
2
Mercedes
Binek otomobil
2005
1
Toyota
Binek otomobil
2005
1
Toyota
Binek otomobil
2004
10
İveco
Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)
2004
2
Toyota
Binek otomobil
2001
5
Renault Master
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
2001
3
Renault Master
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
2001
4
Fiat Kamyonet
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
2001
1
Mercedes
Binek otomobil
1995
1
TOPLAM
75
(31/12/2015 tarihi itibarıyla)
14
2016 Yılı Performans Programı
BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
DanıĢtay Bilgi ĠĢlem Merkezinin bilgi kaynaklarının ve teknolojik donanımının genel durumu.
BAġKANLIĞIMIZ BĠLGĠ ĠġLEM DONANIM LĠSTESĠ
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR
TÜMLEŞİK (ALL İN ONE) BİLGİSAYARLAR
TARAYICILAR
YAZICI
FOTOKOPİ MAKİNELERİ
PROJEKTÖRLER (PROJEKSİYON CİHAZLARI)
KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI
3 COM SUPERSTACK II 3300 SWİTCH
42 U DİKİLİ TİP KABİN - AĞ KABİNİ
AIRFLOW KLİMA
HP PROLİANT DL380 G5 SUNUCU İÇİN 146 GB SAS DİSK
SANAL SUNUCU DONANIMI
VERİTABANI SUNUCUSU
CABLETRON SMART SWİTCH - ROUTER 8600
DENCO KLİMA
SUNUCU KABİNİ,KVM,KONOL VE ANAHTAR
SAN ANAHTAR
HARİCİ TEYP KÜTÜPHANESİ
BİLGİ SİSTEMLERİ OLAY VE KAYIT YÖNETİM ÜRÜNÜ
HARİCİ DİSK SİSTEMİ
ENTERASYS VH2402S SWİTCH
DIŞ ORTAM KABLOSUZ HABERLEŞME CİHAZI
HP PROLİANT DL 380 G4 SUNUCU - RAF SUNUCU
HP PROLİANT DL 380 G5 SUNUCU - RAF SUNUCU
İLETİŞİM AĞ ÇEVİRİCİLERİ-ORTAM ÇEVİRİCİ
AIRLIVE POE 16 LI SWITCH
KENAR ANAHTAR 48 PORTLU
KENAR ANAHTAR 24 PORTLU
OMURGA
NETWORK KARTI
NETAPP 3170 İÇİN 300GB HDD
NETAPP 3170 İÇİN FAN
HARİCİ CD VE DVD YAZICILARI VE OKUYUCULARI
YEDEKLEME CİHAZLARI
SMARTDİSK 3,5" SATA USB 2,0 ESATA HDD KASA SİYAH
KLİMALAR
HARDDİSK DUPLICATOR SABİT DİSK KOPYALAYICI
HDD DOCKING STATİON
SAYISAL TELEFON
FAKS CİHAZLARI
DIGUTUS DS-44100 VGA - VIDEO SWITCHER
SWITCH PART UPTECH
COSLAT
KABLOSUZ HABERLEŞME CİHAZI
786
532
2
43
403
23
36
32
1
4
1
2
4
2
2
1
1
2
1
1
1
11
2
2
1
2
1
84
6
3
8
2
2
1
22
1
3
2
2
87
3
1
1
2
2
TOPLAM
2.131
15
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
E. ĠNSAN KAYNAKLARI
31/12/2015 TARİHİ İTİBARIYLA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU
SINIFI
DOLU KADRO
BOġ KADRO
ERKEK SAYISI
KADIN SAYISI
BAġKAN
Yargı Mensubu
1
0
0
1
BAġSAVCI
Yargı Mensubu
0
1
0
0
BAġKANVEKĠLĠ
Yargı Mensubu
2
0
2
0
DAĠRE BAġKANI
Yargı Mensubu
14
3
10
4
ÜYE
Yargı Mensubu
165
9
137
28
SAVCI
Yargı Mensubu
50
20
16
34
TETKĠK HÂKĠMĠ
Yargı Mensubu
423
68
280
143
AYM GEÇĠCĠ RAPORTÖRÜ (Hâkim ve Savcı)
Yargı Mensubu
0
3
0
0
ĠÇ DENETÇĠ
Yargı Mensubu
0
3
0
0
AVUKAT
AH
0
2
0
0
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
GĠH
0
1
0
0
PERSONEL VE EĞĠTĠM MÜDÜRÜ
GĠH
1
0
1
0
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ
GĠH
1
0
1
0
YAYIN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ
GĠH
1
0
0
1
ĠDARĠ ĠġLER MÜDÜRÜ
GĠH
1
0
0
1
ARġĠV MÜDÜRÜ
GĠH
1
0
0
1
BĠLGĠ ĠġLEM MERKEZĠ MÜDÜRÜ
GĠH
0
1
0
0
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ
GĠH
39
5
20
19
ÇÖZÜMLEYĠCĠ
GĠH
1
5
1
0
ÇÖZÜMLEYĠCĠ (ÖZELLEġTĠRME)
GĠH
0
1
0
0
PROGRAMCI
GĠH
0
4
0
0
PROGRAMCI (ÖZELLEġTĠRME)
GĠH
0
1
0
0
AYNĠYAT SAYMANI
GĠH
0
1
0
0
SĠVĠL SAVUNMA UZMANI
GĠH
1
0
0
1
MALĠ HĠZMETLER UZMANI
GĠH
0
2
0
0
MALĠ HĠZMETLER UZMAN YARDIMCISI
GĠH
1
0
1
0
ġEF
GĠH
19
23
7
12
VHKĠ
GĠH
138
2
79
59
V HKĠ (ÖZELLEġTĠRME)
GĠH
9
6
5
4
BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENĠ
GĠH
10
0
6
4
ZABIT KATĠBĠ
GĠH
172
47
95
77
MEMUR
GĠH
49
0
24
25
ġOFÖR
GĠH
46
15
46
0
ġOFÖR (ÖZELLEġTĠRME)
GĠH
4
6
4
0
ARAġTIRMACI (ÖZELLEġTĠRME)
GĠH
0
3
0
0
SEKRETER
GĠH
0
22
0
0
MÜHENDĠS
THS
8
7
6
2
ĠSTATĠSTĠKÇĠ
THS
0
1
0
0
TEKNĠKER
THS
1
6
1
0
TEKNĠSYEN
THS
27
6
27
0
DAĠRE TABĠBĠ
SHS
1
6
0
1
DĠġ TABĠBĠ
SHS
1
0
0
1
HEMġĠRE
SHS
1
0
0
1
FĠZYOTERAPĠST
SHS
1
1
0
1
SAĞLIK TEKNĠSYENĠ
SHS
2
0
1
1
LABORANT
SHS
1
1
0
1
TEKNĠSYEN YARDIMCISI
YHS
1
0
1
0
MÜBAġĠR
YHS
1
3
1
0
DAĞITICI
YHS
2
2
2
0
HĠZMETLĠ
YHS
143
31
105
38
HĠZMETLĠ (ÖZELLEġTĠRME)
YHS
2
13
2
0
BEKÇĠ
YHS
1
0
1
0
AġÇI
YHS
5
4
5
0
GARSON
YHS
12
22
10
2
1.359
357
897
462
UNVAN
TOPLAM
16
2016 Yılı Performans Programı
31/12/2015 TARİHİ İTİBARIYLA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DİĞER PERSONEL DURUMU
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B)
SÖZ
SÖZ
DOLU
POZİSYON
32
0
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ (375
SAYILI KANUNUN EK 6. MADDESİ)
SÖZ
0
5
0
0
32
101
25
7
UNVAN
SINIFI
GEÇİCİ PERSONEL (4/C)
TOPLAM
BOŞ
POZİSYON
68
28
ERKEK
SAYISI
25
0
KADIN
SAYISI
7
0
II- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
A. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER
Kalkınma Planları, 2016-2018 Orta Vadeli Program ve 2016 Yılı Programında belirlendiği
Ģekilde, DanıĢtay hizmetlerinin görülmesinde yargısal alanda hizmet kalitesini arttırıcı çabalar
sürdürülerek, evrensel hukuk normları, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin gerekleri
doğrultusunda yargılama sürecini hızlı, adil, güvenli ve isabetli Ģekilde iĢlemesini sağlayacak, yargıya
ulaĢılabilirliği artıracak, bilirkiĢilik müessesesini etkinleĢtirecek hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin
yapılması temel politikalarımızdandır.
Bu çerçevede; yargının iĢ yükünü azaltmak amacıyla alternatif uyuĢmazlık çözüm
yöntemlerinin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması öncelik haline gelmiĢtir. Diğer taraftan hâkim ve
nitelikli idari
personel
sayısının
arttırılarak, yargı mensupları ve idari personelimizin evrensel
ölçütlerde etik ilkelerinin düzenlenmesi,
bilgilendirilmeleri, farkındalıklarının geliĢtirilmesi,
BaĢkanlığımızın fiziki ve teknik altyapı eksikliklerinin giderilmesi, elektronik ortama ve özellikle
yargı organları arasında oluĢturulan bilgi ağına (UYAP) taĢınmıĢ olan idari yargı hizmetlerinin güvenli
Ģekilde etkin hale getirilmesi önceliklerimiz arasındadır.
Bir kamu idaresi olarak yönetim alanında ise ülkemizde son yıllarda oluĢturulmaya çalıĢılan
yeni kamu yönetimi anlayıĢına bağlı olarak, günümüzde kamu idarelerinden beklenilen hizmet ve
görev anlayıĢı içinde, BaĢkanlığımız yönetiminin kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunuĢu yapabilen,
saydamlık, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik, izleme ve değerlendirme gibi
kavramları benimseyen ve uygulayan bir yapıya ulaĢtırılması temel politikalarımızdandır.
BaĢkanlığımızdan beklenilen hizmet ve görevi etkin sunabilmek amacıyla, mevcut teĢkilat
yapısının revize edilmek suretiyle, günümüz koĢullarında ihtiyaca cevap verebilecek Ģekilde yeniden
oluĢturulması, uygun sayı ve nitelikte personelin görevlendirilerek görev ve yetki dağılımlarının
17
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
yeniden yapılandırılması ile iĢ süreç analizlerinin yapılarak, iĢ süreçlerinin zamandan tasarruf ve makul
güvence sağlayacak Ģekilde yeniden belirlenmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
B. AMAÇ VE HEDEFLER
Amaç 1 :
Yargılamayı makul
sürede
sonuçlandırmak.
Amaç 2 :
Yargılama
hizmetinin
niteliğini
artırmak.
Amaç 3 :
Kamuoyunda
Danıştay’a olan
güveni artırmak.
•HEDEFLER
•Yargılama sürecini hızlandırmak.
•İş yükünü azaltmak.
•HEDEFLER
•Yargı mensuplarının (Danıştay
Meslek Mensubu, Savcı ve Tetkik
Hakimi) mesleki yetkinliklerini
artırmak.
•Yargı mensuplarının akademik
çalışmalarını ve yabancı dil
seviyelerini artırmak.
•Yargılama hizmetinin etkili ve verimli
yürütülmesini sağlamak.
•Danıştay Savcılığı kurumunun
etkinliğinin artırılmasını sağlamak.
•HEDEFLER
•Medya ve halkla ilişkileri etkin ve verimli
bir şekilde yürütmek.
•Danıştay kararlarında istikrarı sağlamak.
•Yargı etik ilkelerinin geliştirilmesini ve
benimsenmesini sağlamak.
•Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimi
güçlendirmek.
18
2016 Yılı Performans Programı
Amaç 4:
Danıştay’ın
danışma ve
inceleme
fonksiyonunu
güçlendirmek.
Amaç 5 :
Kurumsal
kapasiteyi
geliştirmek.
Amaç 6 :
Türk idari yargı
sisteminin dünya
ülkelerine
tanıtımını
sağlamak.
•HEDEFLER
•Danışma ve inceleme görevi konusunda
idarenin farkındalığını artırıcı çalışmalar
yapmak.
•Danışma ve inceleme görevi konusunda
yetkinliği artırmak.
•HEDEFLER
•İnsan kaynaklarının niteliğini ve
motivasyonunu artırmak.
•Toplam Kalite Yönetimini
gerçekleştirmek
•Kurum kültürünü geliştirmek.
•Teknolojik alt yapıyı ve UYAP
kullanımını geliştirmek.
•İstatistiki verilerin toplanmasını ve
değerlendirilmesini geliştirmek.
•Kurumsal hizmetlerin niteliğini
geliştirmek.
•HEDEFLER
•İdari Yargı Mercileri Derneği Dönem
Başkanı sıfatıyla etkin çalışmalar yapmak
ve derneğin üye sayısını artırmak.
•Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile
işbirliğini artırmak.
•Danıştay kararlarının uluslararası bilinirliğini
artırmak.
19
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE FAALĠYETLER
Başkanlığımız 2014-2018 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere ilişkin performans
göstergelerinin 2014, 2015 yılı gerçekleşme ve 2016 yılına ait hedefleri aşağıda gösterilmiştir.
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A1 - Yargılamayı makul sürede sonuçlandırmak.
Hedef
H1 - Yargılama sürecini hızlandırmak.
Performans Hedefi
Yargısal alanda hizmet kalitesini artırıcı çabalar sürdürülerek, evrensel hukuk
normlarını hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin gerekleri doğrultusunda
yargılama sürecinin adil, güvenli ve isabetli bir şekilde işlemesi ve hızlandırılması
sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
2
Ölçü Birimi 2014
UYAP sistemine eklenen entegrasyonlar sayesinde karara bağlanma gün sayısında azalma sağlanmıştır. Tetkik
hâkimlerinin dosya tarafları hakkında ihtiyaç duyduğu bilgilere diğer kamu kurumları ile yapılan entegrasyonlar
sayesinde UYAP üzerinden ulaşması böylece dosya inceleme sürecinin kısalması ile birlikte dosyaların karara
bağlanma sürelerinde kısalma sağlanmıştır. Bu süreç 2016 yılında izlenmeye devam edilecektir.
Gün
Gün
Gün
20
2
14
10
3
4
3
UYAP sistemine eklenen toplu reddiyat listesi hazırlama, toplu tebligat hazırlama ve elektronik tebligat
gönderme uygulamalarına başlanmış olup, bu kapsamda kararların tebligata çıkarılma gün sayısında azalma
sağlanması hedeflenmektedir. Bu süreç 2016 yılında göstergelerle izlenmeye devam edilecektir.
Tetkik hâkimi sayısında artış
6
20
UYAP sistemine eklenen toplu elektronik imza fonksiyonu ile kararların imzalama süresi azaltılmıştır. Belirli bir
süre imzalanmayan kararların imzalanması zorunlu hale getirilmiştir. Kararı imzalanmaması durumunda,
kullanıcının başka bir işlem yapması belirli bir süre engellenmiş olup, bu kapsamda imzalanma gün sayısında
azalma sağlanması hedeflenmektedir. Bu süreç 2016 yılında göstergelerle izlenmeye devam edilecektir.
Kararların tebligata çıkarılma gün sayısında azalma
5
13
UYAP sistemine eklenen; a) Hazır karar şablonları, b) Karar şablonu özelleştirme yeteneği, c) Seri ara karar /
yürütme durdurma kararı yazma, d) Seri karar yazma fonksiyonu İle kararların ortalama yazılma gün sayısında
azalma sağlanmıştır. Söz konusu azalma süreci 2016 yılında da izlenmeye devam edilecektir.
Kararların imzalanma gün sayısında azalma
4
2016
Sayı
1
1
Analizi yapılan iş ve süreç sayısı
Dairelerin mevcut dosya yükü, istinaf yargılamasına tabi olacağı belirtilen konular da dikkate alınmak suretiyle,
Danıştay iş bölümü kararına ilişkin olarak değişiklik talepleri hususunda dairelerden görüşler istenilmiştir. 2016
yılında, alınan görüşler doğrultusunda Danıştay daire ve kurulların iş bölümü hususunda çalışmalar yapılacaktır.
Dosyaların ortalama karara bağlanma gün sayısında azalma
Gün
60
40
35
Kararların ortalama yazılma gün sayısında azalma
3
2015
Sayı
89
0
10
Yargılama sürecini hızlandırma hususunda tetkik hâkimi sayısı büyük önem arz etmektedir. Bu hedef kapsamında
2014 yılı sonu itibarıyla 89 ( Seksen dokuz ) atama gerçekleşmiştir. 2015 yılı içerisinde HSYK tarafından yapılması
beklenen atama gerçekleşmemiştir. Mevcut kadrolar çerçevesinde 2016 yılında on tetkik hâkimi atamasının
yapılması hedeflenmiştir.
20
2016 Yılı Performans Programı
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi 2014
Verilen eğitim sayısı
7
Sayı
Yüzde
10
3
3
-
21
25
Eğitim alan personelin toplam personele oranı %21 olmuştur. 2016 yılı içerisinde bu oran %25’e çıkarılması
hedeflenmiştir.
Doküman yönetim sisteminde üst amirlerce onay aşamasında ret
edilen evrak sayısı
9
2016
Yazı işleri müdürlüklerinde görevli personele 2015 yılı içerisinde uyum oryantasyon eğitimi ve idari görevlerde
çalışmakta olan müdürlere yöneticiliği geliştirme eğitimi verilmiştir. 2016 yılı içerisinde görevlerine devamlarını
yetişmelerini ve verimli biçimde çalışmalarını, işlerinin gecikmeden düzenli olarak yürütebilmeleri amacıyla
kişisel gelişim, genel hukuk bilgisi, uyum eğitimleri verilmesi planlanmıştır.
Eğitim alan personel oranı
8
-
2015
Sayı
928
375
350
Yazı işleri müdürlüklerinde görevli personelin reddedilen evrak sayısında ki düşüş gözlenmiştir. 2016 yılında
personele verilecek eğitimle birlikte düşüş sayısı bu göstergeyle izlenecektir.
Zabıt kâtiplerince oluşturulan karar sayısının, dairedeki toplam karar
sayısına oranı
Yüzde
25
40
40
Yazı işleri müdürlüğünde görevli zabıt katibi personeline kararların yazımında kullanılacak olan hazır
şablonlar/şablon özelleştirme vasıtası ile UYAP’tan yazılması sağlanarak bu oran 2015 yılında %40’a
yükseltilmiştir. 2016 yılında izlenmeye devam edilecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
-
1
Yargılama faaliyetlerine ilişkin iş ve süreç analizleri yapılacaktır.
2
Karar yazımının sadeleştirilmesi ve kısaltılması yönünde çalışma
yapılacaktır.
-
-
3
Kararların imzalanması ve tebligata çıkarılması süreci hızlandırılacaktır.
-
-
4
Tetkik hâkimi sayısının artırılması sağlanacaktır.
1.630.000
1.630.000
5
Yazı işleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilerek
yargılama faaliyetlerine etkin katılımı sağlanacaktır.
20.000
20.000
1.650.000
1.650.000
Genel Toplam
FAALĠYET MALĠYETLERĠ
Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak program döneminde uygulanacak
performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans
programına alınmıştır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip
edilecektir.
21
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H1-PH1: Yargısal alanda hizmet kalitesini artırıcı çabalar sürdürülerek,
evrensel hukuk normlarını hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin
gerekleri doğrultusunda yargılama sürecinin adil, güvenli ve isabetli şekilde
işlemesi ve hızlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F4: Tetkik hâkimi sayısının artırılması sağlanacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargılama sürecini hızlandırma hususunda tetkik hâkimi sayısı büyük önem arz etmektedir. Mevcut kadrolar
çerçevesinde 2016 yılında 10 (On) tetkik hâkimi atamasının yapılacağı hedeflenmiş ve bu atamalara özgü personel
gideri, sosyal güvenlik prim ödemeleri ve büro mefruşatı alımları maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
1.630.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.630.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H1-PH1: Yargısal alanda hizmet kalitesini artırıcı çabalar sürdürülerek,
evrensel hukuk normlarını hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin
gerekleri doğrultusunda yargılama sürecinin adil, güvenli ve isabetli şekilde
işlemesi ve hızlandırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
F5: Yazı işleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilerek
yargılama faaliyetlerine etkin katılımı sağlanacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yazı işleri müdürlüklerinde görevli personele görevlerine devamlarını, yetişmelerini ve verimli bir biçimde
çalışmalarını, idare, dosya ve diğer yazı işleri ile tebligat işlerinin gecikmeden ve düzenli olarak yürütülmesi, zabıt
katiplerince yazılan karar sayısının artırılması ve üst amirlerce ret edilen doküman sayısında azalma sağlanması ve
yargılama sürecinin hızlandırılması amacına yönelik verilecek hizmet içi eğitimi gideri maliyetlendirilmiştir.
22
2016 Yılı Performans Programı
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
20.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A1 - Yargılamayı makul sürede sonuçlandırmak.
Hedef
H2 - İş yükünü azaltmak.
Performans Hedefi
Başkanlığımız içtihatlarının farkındalığının artırılması, ilk derece mahkemeler ile
iletişimin güçlendirilmesi ve alternatif çözüm yolları geliştirilmesi vb. faaliyetler ile iş
yükü azaltılmaya çalışılacaktır.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi 2014
Yapılan çalışma sayısı
1
Sayı
Sayı
2
1
-
1
1
Ceza muhakemesinde iş yükünün azaltılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun
taslağına ilişkin görüşler alınmıştır. 2016 yılında alternatif çözüm yollarına ilişkin görüşler alınacaktır.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
2016
Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin müşterek çalışmalarıyla Antalya’da
“Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” konulu ortak bir sempozyum düzenlenmiştir. Yüksek yargı
mensupları, hakim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri tarafından yargıdaki ağır iş yükünün azaltılması amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin
Ülkemizde uygulanabilirliğinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği sempozyumda üç farklı panel ve altısı idari
uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle çözümüne ilişkin olmak üzere ondört ayrı çalışma grubu oluşturulmuş
2016 yılında Başkanlığımız ve Avrupa Komisyonu TAIEX Ofisi ile çalıştay yapılması planlanmaktadır.
Önerilen alternatif çözüm yolu sayısı
2
-
2015
Alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Genel Toplam
23
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A1-H2-PH1:Başkanlığımız içtihatlarının farkındalığının artırılması, ilk derece
mahkemeler ile iletişimin güçlendirilmesi ve alternatif çözüm yolları
geliştirilmesi vb. faaliyetler ile iş yükü azaltılmaya çalışılacaktır.
Faaliyet Adı
F1: Alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Başkanlığımız ve Avrupa Komisyonu TAIEX Ofisi ile çalıştay yapılması hedeflenerek bu faaliyetle ilgili temsil ağırlama
ve organizasyon giderleri maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2 - Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak.
Hedef
H1 - Yargı mensuplarının (Danıştay Meslek Mensubu, Savcı ve Tetkik Hakimi) mesleki
yetkinliklerini artırmak.
Performans Hedefi
Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarına mesleki konularda eğitim
verilmesi, yurtdışı kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, mesleki konularda toplantı ve
çalıştaylara katılımının sağlanması, uluslararası sözleşme ve mahkeme kararları
hakkında farkındalıklarının artırılması vb. sağlanarak mesleki yetkinliklerinin artırılması
hedeflenmektedir.
24
2016 Yılı Performans Programı
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi 2014
Düzenlenen eğitim sayısı
1
Sayı
Sayı
Yüzde
Sayı
Gün
Sayı
Sayı
Sayı
85
85
69
86
80
513
489
610
7
8
10
2
2
2
-
5
4
Yapılan çalıştay diğer yargısal faaliyet yürüten kurumların katılımıyla gerçekleşmiştir. 2016 yılında yapılacak
çalıştaylara diğer kurumların katılımın sağlanılması hedeflenmektedir.
Sayı
Hazırlanan rapor ve yayın sayısı
9
80
Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin müşterek çalışmalarıyla Antalya’da
“Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” konulu ortak bir sempozyum düzenlenmiştir. Yüksek yargı mensupları,
hakim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyenler, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
tarafından yargıdaki ağır iş yükünün azaltılması amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin Ülkemizde
uygulanabilirliğinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği sempozyumda üç farklı panel ve altısı idari uyuşmazlıkların
alternatif yöntemlerle çözümüne ilişkin olmak üzere ondört ayrı çalışma grubu oluşturulmuş; bu gruplar
tarafından hazırlanan raporların sunumları yapılmış; ortak bir sonuç bildirgesi oluşturulmuştur. 2016 yılında yargı
aktörleriyle çalıştaylar yapılmasına devam edilecektir.
Temsilci gönderen kurum sayısı
8
625
Çalışma ziyaretleri sonrasında rapor hazırlanmış ve sunumlar yapılmıştır. Düzenlenecek çalışma ziyaretlerinin
rapor ve sunumları yapılmaya devam edilecektir.
Yapılan toplantı ve çalıştay sayısı
7
625
Uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilen yargı mensuplarının görevlendirme süresi takip edilmektedir. 2016
yılında bu süre 610 gün olarak planlanmıştır.
Hazırlanan rapor ve yapılan sunum sayısı
6
500
2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 65. maddesi uyarınca Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kosova, Katar ve
Balkan Ülkelerine gerçekleştirilen, mesleki ve bilimsel konularda uluslararası ilişikler kurma görevi kapsamında
ziyaretler düzenlenmiştir. UNESCO Temyiz Kurulu duruşmalarına katılım sağlanmıştır. Aca-Europe (Avrupa Birliği
Danıştayları ve Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneği) tarafından düzenlenen 2015 yılı hakim değişim programı
kapsamında Almanya Federal Mahkemesi’ne ve Slovenya Cumhuriyeti Yüksek Temyiz Mahkemesi’nde
görevlendirmeler yapılmıştır. CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu) tarafından üye ülkelerde yargının
etkililiği ve verimliliğini artırmak amacıyla 2007 yılında SATURN Merkezi adı altında gerçekleştirilen projede
hakimlerimiz görevlendirilmiştir. Türk yargısının ifade özgürlüğü kapasitesinin güçlendirilmesi projesi kapsamında
Avrupa Birliği kurumlarında ve birçok ülkede staj ve bilgi paylaşımları için görevlendirmeler yapılmıştır.
Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Derneğinin (IASAJ) Yürütme Kurulu Toplantısı kapsamında
görevlendirmeler yapılmıştır. KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinin 2015-2016 Adli Yıl Açılış
törenine katılım sağlanmıştır. Schengen alanının gelişimi, işleyişi ve adalet ve içişleri politikalarında Stockholm
programı sonrası gelişmeler konulu eğitimi programında görevlendirmeler yapılmıştır. 2016 yılında uluslararası
kurum ve kuruluşlarla bilgi ve tecrübe paylaşımı programlarının düzenlenmesine devam edilecektir.
Yapılan görevlendirmelerin süresi
5
2
Yıl dönümü etkinlikleriyle birlikte düzenlenen eğitime katılım yaklaşık %85 civarında olmuştur. 2016 yılında yargı
mensuplarının %85’ine mesleki konularda eğitim verilmesi planlanmıştır.
Görevlendirilen yargı mensubu sayısı
4
2
10 Mayıs Danıştay'ın Kuruluş Yıl Dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü etkinliklerinde düzenlenen eğitimlere
yaklaşık 625 yargı mensubu katılmıştır. 2016 yılında katılımın aynı düzeyde olması öngörülmektedir.
Eğitime katılan yargı mensuplarının oranı
3
2016
Yargı mensuplarına mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında, Danıştayın 147 nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde
“Türk İdari Yargısında İstinaf Modeline Geçiş” ve “Anayasal Düzende İdari Yargı Sistemi” konulu sempozyum
yapılmıştır. Yargı mensuplarına mesleki eğitim faaliyetleri 2016 yılında devam edecektir.
Katılımcı sayısı
2
2
2015
3
1
1
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri sempozyumunda çalışma gruplarının ortak sonuç bildirgesi
oluşturulmuştur. 2016 yılında diğer kurumların katılımı ile mesleki konularda ulusal düzeyde bilimsel toplantı veya
çalıştay yapılması planlanmaktadır. Sonucunda rapor veya yayın hazırlanması planlanmaktadır.
25
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Performans Göstergeleri
Oluşturulan bölümde yer alan Türkçeye çevrilmiş uluslararası
sözleşme sayısı
10
12
2014
2015
2016
Sayı
1
2
3
Danıştay internet ve intranet sayfasında oluşturulan uluslararası sözleşmelerin yer aldığı bölüme Başkanlığımızın
2013-2016 dönem başkanlığını yürüttüğü IASAJ (Uluslararası Yüksek Yargı Mercileri Derneği) tüzüğü Türkçe olarak
yayınlanmıştır. 2015 yılında ise AHİM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Vizyon Sözleşmesi ve Bangalore Yargı Etiği
Sözleşmeleri Türkçeye çevrilmiştir. 2016 yılında uluslararası sözleşmelerin Türkçeye çevrilmesine devam
edilecektir.
Sayı
Uluslararası sözleşmelere atıf yapılan karar sayısı
11
Ölçü Birimi
64
1.113
1.300
Yargı mensuplarının uluslararası sözleşmeler hakkında farkındalıklarının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve
sempozyumlar ışığında, atıfların yargı kararlarına yansıması izlenmeye devam edilecektir.
Danıştay internet ve intranet sayfasında oluşturulacak bölümde yer
alan Türkçeye çevrilmiş uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari
yargı mercilerince verilen karar sayısı
Sayı
22
17
30
2014 yılında internet sitemizde oluşturulan bölümde Türkçeye çevrilmiş uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari
yargı mercilerince verilen karar sayısı takip edilmektedir. 2016 yılında da bu karar sayıları artırılarak izlenmeye
devam edilecektir.
AİHM kararlarına atıf yapılan karar sayısı
13
Sayı
1.300
Sayı
-
3
10
Strazburgtaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargıç Eğitici Kurumunda bir meslek mensubu staj eğitimi
almıştır. “Schengen alanının gelişimi , işleyişi ve adalet içişleri politikalarında Stockholm Protokolü sonrasında
gelişmeler” konulu eğitim programına iki meslek mensubunun katılımı sağlanmıştır. Yargı mensuplarının mesleki
konularda sertifika programına ve benzeri kurslara katılımları sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Kurs ve sertifika programlarının ortalama süresi
15
1.188
2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıf yapılan yargı kararları izlenmiş ve uluslararası
mahkemeler ve diğer ülke idari yargı mercileri kararları Türkçeye çevrilerek izlenmeye imkan sağlanmıştır. 2016
yılında bu amaca yönelik 1.300 karar sayısı hedef konulmuştur.
Kurs ve sertifika programına katılan yargı mensubu sayısı
14
41
Gün
-
5
5
Yargı mensuplarının mesleki konularda sertifika programına ve benzeri kurslara katılımları sağlanmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Yargı mensuplarına mesleki konularda eğitim faaliyetleri
düzenlenecektir.
20.000
20.000
2
Yargı mensupları belirli periyotlarda uluslararası kurum ve kuruluşlara
gönderilecektir.
50.000
50.000
3
Akademik çevreler ve yargının diğer aktörleriyle mesleki konularda
ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıştaylar
yapılacaktır.
20.000
20.000
4
Yargı mensuplarının uluslararası sözleşmeler hakkında farkındalıkları
artırılacaktır.
1.000
1.000
5
Yargı mensuplarının uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari yargı
mercilerince verilen kararlar hakkında farkındalıkları artırılacaktır.
1.000
1.000
6
Yargı mensuplarının mesleki konularda sertifika programına ve benzeri
kurslara katılımları sağlanacaktır.
10.000
10.000
102.000
102.000
Genel Toplam
26
2016 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarına mesleki konularda
eğitim verilmesi, yurtdışı kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, mesleki konularda
toplantı ve çalıştaylara katılımının sağlanması, uluslararası sözleşme ve
mahkeme kararları hakkında farkındalıklarının artırılması vb. sağlanarak mesleki
yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı
F1: Yargı mensuplarına mesleki konularda eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak adına yapılacak çalışmaların başında Yargı mensuplarına mesleki
yetkinliklerini artırmanın fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu hedefe yönelik yapılacak eğitim faaliyetinde
harcanmak üzere bu faaliyetlerle ilgili eğitim, hizmet alımı, organizasyon ve yolluk giderleri maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarına mesleki konularda
eğitim verilmesi, yurtdışı kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, mesleki konularda
toplantı ve çalıştaylara katılımının sağlanması, uluslararası sözleşme ve
mahkeme kararları hakkında farkındalıklarının artırılması vb. sağlanarak mesleki
yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı
F2: Yargı mensupları belirli periyotlarda uluslararası kurum ve kuruluşlara
gönderilecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargı mensuplarının mesleki etkinliklerini artırmak amacıyla 2016 yılında da 80 yargı mensubu yaklaşık 610 gün
süreyle uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. Bilimsel araştırmalar ve incelemelerde bulunmak üzere 2016
yılında 10 farklı ülkeye ziyaretler düzenlenmesi ve raporlar hazırlanması planlanmaktadır. Bu faaliyete yönelik
yapılacak görevlendirmelerde harcanmak üzere yolluk giderleri maliyetlendirilmiştir.
27
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarına mesleki konularda
eğitim verilmesi, yurtdışı kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, mesleki konularda
toplantı ve çalıştaylara katılımının sağlanması, uluslararası sözleşme ve
mahkeme kararları hakkında farkındalıklarının artırılması vb. sağlanarak mesleki
yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı
F3: Akademik çevreler ve yargının diğer aktörleriyle mesleki konularda ulusal
ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıştaylar yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak adına akademik çevreler ve yargının diğer aktörleriyle mesleki konularda
ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıştaylar, en az 4 kurumun katılımı ile mesleki konularda ulusal
düzeyde bir bilimsel toplantı veya çalıştay yapılması planlanmaktadır. Soncunda bir rapor veya yayın hazırlanması
planlanmaktadır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere temsil, ağırlama, ve organizasyon giderleri maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
28
2016 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarına mesleki konularda
eğitim verilmesi, yurtdışı kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, mesleki konularda
toplantı ve çalıştaylara katılımının sağlanması, uluslararası sözleşme ve
mahkeme kararları hakkında farkındalıklarının artırılması vb. sağlanarak mesleki
yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı
F4: Yargı mensuplarının uluslararası sözleşmeler hakkında farkındalıkları
artırılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargılama hizmetinin niteliğini artırmaya yönelik yargı mensupları yetkinliğine katkı sağlamak amacıyla AHİM
(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Vizyon Sözleşmesi ve Bangalore Yargı Etiği Sözleşmelerinin Türkçeye çevrilmesi
çalışmaları yapılmıştır. Yargı mensuplarının uluslararası sözleşmeler hakkında farkındalıklarıının artırılmasına yönelik
yapılan çalışmalar ve sempozyumların ışığında yargı kararlarına yansıması artırılmaya çalışılacaktır. Bu faaliyete yönelik
harcanmak üzere telif ve tercüme maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarına mesleki konularda
eğitim verilmesi, yurtdışı kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, mesleki konularda
toplantı ve çalıştaylara katılımının sağlanması, uluslararası sözleşme ve
mahkeme kararları hakkında farkındalıklarının artırılması vb. sağlanarak mesleki
yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı
F5: Yargı mensuplarının uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari yargı
mercilerince verilen kararlar hakkında farkındalıkları artırılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
2014 yılında internet sitemizde oluşturulan bölümde Türkçeye çevrilmiş uluslararası mahkemeler ve diğer ülke idari
yargı mercilerince verilen karar sayısı takip edilmektedir. 2016 yılında da bu karar sayıları artırılarak izlenmeye devam
edecektir. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere telif ve tercüme gideri maliyetlendirilmiştir.
29
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H1-PH1: Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarına mesleki konularda
eğitim verilmesi, yurtdışı kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, mesleki konularda
toplantı ve çalıştaylara katılımının sağlanması, uluslararası sözleşme ve
mahkeme kararları hakkında farkındalıklarının artırılması vb. sağlanarak mesleki
yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı
F6: Yargı mensuplarının mesleki konularda sertifika programına ve benzeri
kurslara katılımları sağlanacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargı mensuplarının mesleki konularda sertifika programına ve benzeri kurslara katılımları sağlanmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere eğitim ve yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
10.000,00
30
2016 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2 - Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak.
Hedef
H2 - Yargı mensuplarının akademik çalışmalarını ve yabancı dil seviyelerini artırmak
Performans Hedefi
Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarının yurtiçinde ve dışında lisansüstü
çalışma olanakları sağlanması, sempozyum ve toplantılara katılımlarının sağlanarak
akademik çalışmalarının artırılması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
Lisansüstü eğitim alan yargı mensubu sayısı
1
7
1
10
1
1
2
80
86
80
Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılara katılımları
devam edecektir ve katılımcı sayısı izlenecektir.
Gün
3
5
3
Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılara katılımın
ortalama süresi izlenmeye devam edecektir.
Gün
162
11
50
Başkanlığımız ile Fransız Kültür Merkezi arasında yabancı dil eğitimine ilişkin protokol imzalanmıştır. Türkiye ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’den yabancı dil sınavı hazırlık kursu, İngilizce konuşma kursu temel Arapça dil
kursu ve Osmanlıca eğitim programlarında indirimler sağlanmıştır.
Dil puanlarındaki artış
6
Sayı
Sayı
Yabancı dil eğitimi alan yargı mensubu sayısı
5
2016
Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü çalışma olanakları sağlanmasına yönelik çalışmalarla 2016
yılında da lisansüstü eğitim alan yargı mensubu oranı izlenecektir.
Görevlendirmelerin ortalama süresi
4
2015
Yüzde
Katılımcı sayısı
3
2014
Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü çalışma olanakları sağlanmasına yönelik olarak Çankaya
Üniversitesiyle yapılan protokol uyarınca yargı mensuplarına yüksek lisans ve doktora programlarında indirim
uygulanması sağlanmıştır. 2016 yılında da lisansüstü eğitim alan yargı mensubu sayısı izlenecektir.
Lisansüstü eğitim alan yargı mensubu oranı
2
Ölçü Birimi
Yüzde
2,5
4,5
5
Yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil eğitim olanakları sağlanması sonucunda başarı puanında ki oransal artışların
izlenmesi planlanmıştır.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü çalışma
olanakları sağlanacaktır.
25.000
25.000
2
Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve
uluslararası sempozyum ve toplantılara katılımı artırılacaktır.
20.000
20.000
3
Yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil eğitim olanakları
sağlanacaktır.
20.000
20.000
65.000
65.000
Genel Toplam
31
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H2-PH1: Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarının yurtiçinde ve
dışında lisansüstü çalışma olanakları sağlanması, sempozyum ve toplantılara
katılımlarının sağlanarak akademik çalışmalarının artırılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü çalışma olanakları
sağlanacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü çalışma olanakları sağlanmasına yönelik olarak
üniversitelerle protokoller yapılmaya devam edilerek yargı mensuplarına yüksek lisans ve doktora programlarına
katılım artırılmaya çalışılacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere personel ve sosyal güvenlik primi gideri
maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
20.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
25.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H2-PH1: Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarının yurtiçinde ve
dışında lisansüstü çalışma olanakları sağlanması, sempozyum ve toplantılara
katılımlarının sağlanarak akademik çalışmalarının artırılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F2: Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası
sempozyum ve toplantılara katılımı artırılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargı mensuplarının mesleki konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılara katılımların
artırılması amaçlanmıştır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri maliyetlendirilmiştir.
32
2016 Yılı Performans Programı
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H2-PH1: Başkanlığımızda görev yapan yargı mensuplarının yurtiçinde ve
dışında lisansüstü çalışma olanakları sağlanması, sempozyum ve toplantılara
katılımlarının sağlanarak akademik çalışmalarının artırılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F3: Yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil eğitim olanakları sağlanacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil eğitim olanakları sağlanmaya devam edilecektir. Bu faaliyete yönelik
harcanmak üzere eğitim gideri maliyetlendirilmiştir
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
33
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A2 - Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak.
Hedef
H3 - Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak.
Performans Hedefi
Yargılama hizmetine ilişkin olarak diğer ülke uygulamalarının incelenmesi, iş ve
süreç analizlerinin yapılması, toplantı ve çalıştaylar yapılması, personele eğitim
verilmesi vb sağlanarak yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesi
hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
İncelenen ülke sayısı
1
12
20
Sayı
2
1
3
9
13
12
2
2
2
Avrupa Konseyinin bir kuruluşu olan Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından, üye ülkelerde
yargının etkililiğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla, 2007 yılında SATURN Merkezi adı altında başlatılan proje
kapsamında, dava süreçlerinin mevcut usul hukuku hükümleri dikkate alınarak analiz edilmesi ve her bir dava
türüne yönelik ideal yargılama sürelerinin belirlenmesi için oluşturulacak çalışma grubunda Başkanlığımızı
temsilen görevlendirme yapılmıştır. 2016 yılında benzeri çalışmalara devam edilecektir.
Sayı
1
3
3
Yazı işleri müdürlüklerinde görevli personele devamlarını yetişmelerini ve verimli biçimde çalışmalarını, işlerinin
gecikmeden düzenli olarak yürütebilmeleri amacıyla kişisel gelişim, genel hukuk bilgisi, uyum eğitimleri verilmesi
ve böylece üst amirlerce ret edilen evrak sayısının azaltılması amaçlanmıştır. Bu azalışın yargılama hizmetinin
verimli ve etkin sunulmasına katkısı olacağı beklenmektedir.
Yüzde
6
21
25
Yazı işleri müdürlüklerinde görevli personelin 2016 yılı içerisinde %25’ine hizmet içi eğitim verilmesi
planlanmaktadır.
Doküman yönetim sisteminde üst amirlerce onay aşamasında ret
edilen evrak sayısı
7
13
Yargılama hizmetine ilişkin olarak karşılıklı yapılan çalışmalara katılım sağlanacaktır.
Eğitim alan personel oranı
6
Sayı
Sayı
Verilen eğitim sayısı
5
2016
Almanya idari yargı temsilcileri ile "Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesi" kapsamında görevlendirmeler yapılmıştır. 2016
yılında karşılıklı çalışma ziyareti yapılmaya devam edilecektir.
Yapılan çalışma sayısı
4
2015
Sayı
Katılımcı sayısı
3
2014
Yargılama hizmetine ilişkin diğer ülke uygulamaları incelenmesi kapsamında Fransa, Kazakistan, Strazburg,
Azerbaycan, Hollanda, Kırgızistan, Kosova, Katar ülkelerinin yargılamanın etkin ve verimli yürütülmesine yönelik
uygulamaları incelenmiştir. 2016 yılında yirmi ülkenin uygulamalarına yönelik incelemelerde bulunulacağı tahmin
edilmektedir.
Karşılıklı yapılan çalışma ziyareti sayısı
2
Ölçü Birimi
Sayı
928
375
350
Yazı işleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilmesi ile üst amirlerce ret edilen evrak sayısının
azaltılması amaçlanmıştır. Bu azalışın yargılama hizmetinin verimli ve etkin sunulmasına katkısı olacağı
beklenmektedir. 2016 yılında azalış bu göstergeyle izlenecektir.
34
2016 Yılı Performans Programı
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Yargılama hizmetine ilişkin olarak diğer ülke uygulamaları
incelenecektir.
75.000
75.000
2
Yargılama hizmetinin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik ulusal
ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıştaylar yapılacaktır.
50.000
50.000
3
Yazı işleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim
verilecektir.
20.000
20.000
145.000
145.000
Genel Toplam
FAALİYET MALİYETLERİ
Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak program döneminde uygulanacak
performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans
programına alınmıştır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip
edilecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Yargılama hizmetine ilişkin olarak diğer ülke uygulamalarının
incelenmesi, iş ve süreç analizlerinin yapılması, toplantı ve çalıştaylar yapılması,
personele eğitim verilmesi vb sağlanarak yargılama hizmetinin etkili ve verimli
yürütülmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Yargılama hizmetine ilişkin olarak diğer ülke uygulamaları incelenecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargılama hizmetine ilişkin olarak diğer ülke uygulamaları incelenmesi faaliyeti Fransa, Kazakistan, Strazburg,
Azerbaycan, Hollanda, Kırgızistan, Kosova, Katar ülkelerinin yargılamanın etkin ve verimli yürütülmesine yönelik
uygulamaları incelenmiştir. 2016 yılında düzenlenecek karşılıklı çalışma faaliyetlerine 12 kişilik yargı mensubunun
katılması öngörülmüştür. 20 ülkenin yargılama hizmetinin uygulamaları incelemesi yapılacağı planlanmıştır. Bu
faaliyetlere yönelik harcanmak üzere temsil ağırlama ve yolluk gideri maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
75.000,00
35
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Yargılama hizmetine ilişkin olarak diğer ülke uygulamalarının
incelenmesi, iş ve süreç analizlerinin yapılması, toplantı ve çalıştaylar yapılması,
personele eğitim verilmesi vb sağlanarak yargılama hizmetinin etkili ve verimli
yürütülmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F2: Yargılama hizmetinin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik ulusal ve
uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve çalıştaylar yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamaya ilişkin olarak Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu
(CEPEJ) ve diğer farklı projeler kapsamında benzer kurum ve kuruluşlarla, ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum ve
çalıştaylar yapılması planlanmıştır. Bu faaliyetlere yönelik harcanmak üzere temsil ağırlama gideri maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A2-H3-PH1: Yargılama hizmetine ilişkin olarak diğer ülke uygulamalarının
incelenmesi, iş ve süreç analizlerinin yapılması, toplantı ve çalıştaylar yapılması,
personele eğitim verilmesi vb sağlanarak yargılama hizmetinin etkili ve verimli
yürütülmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F3: Yazı işleri müdürlüklerinde görevli personele hizmet içi eğitim verilecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargılama hizmetine ilişkin olarak yazı işleri müdürlüklerinde görevli personele devamlarını yetişmelerini ve
verimli biçimde çalışmalarını, işlerinin gecikmeden düzenli olarak yürütebilmeleri amacıyla kişisel gelişim, genel hukuk
bilgisi, uyum eğitimleri verilmesi ve böylece üst amirlerce ret edilen evrak sayısının azaltılması amaçlanmıştır. Bu
faaliyetlere yönelik harcanmak üzere eğitim giderine özgü hizmet alımı maliyetlendirilmiştir.
36
2016 Yılı Performans Programı
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A3 - Kamuoyunda Danıştay’a olan güveni artırmak.
Hedef
H1 - Medya ve halkla ilişkileri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek.
Performans Hedefi
Bir taraftan bireylerin doğru habere ve bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak diğer
taraftan kişi özgürlük ve güvenliği, idari yargılama hakları arasında tutarlı ve dengeli bir
ilişkinin oluşmasını sağlayacak, kitlesel medya ve yargı organları arasındaki ilişkiyi
güçlendirecek olan bu hedef bu alandaki çok önemli bir ihtiyaca cevap verecektir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi 2014
Danıştay internet sayfasında kamuoyuna duyurulan güncel karar sayısı
1
Sayı
-
Danıştay internet sayfasında yargı kararlarının kamuoyunun bilgisine sunulmasına
edilecektir.
Yapılan çalışma sayısı
2
Sayı
2015
2016
13
20
2016 yılında devam
-
1
1
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 2015 yılında bir sempozyum çalışması gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında sivil
toplum kuruluşları ile belli aralıklarla çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
Faaliyetler
1
Danıştay'ın idari ve yargısal faaliyetleri, Basın ve Halkla İlişkiler
Bürosunca kamuoyuna belli aralıklarla duyurulacaktır.
2
Sivil toplum kuruluşları ile belli aralıklarla çalışmalar yapılacaktır.
Genel Toplam
37
-
-
5.000
5.000
5.000
5.000
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ
Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak program döneminde uygulanacak
performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans
programına alınmıştır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip
edilecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H1-PH1: Bir taraftan bireylerin doğru habere ve bilgiye ulaşabilmelerini
sağlamak diğer taraftan kişi özgürlük ve güvenliği, idari yargılama hakları
arasında tutarlı ve dengeli bir ilişkinin oluşmasını sağlayacak, kitlesel medya ve
yargı organları arasındaki ilişkiyi güçlendirecek olan bu hedef bu alandaki çok
önemli bir ihtiyaca cevap verecektir.
Faaliyet Adı
F2: Sivil toplum kuruluşları ile belli aralıklarla çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Kamuoyunda Danıştay’a olan güveni olumsuz yönde etkileyen yorumlar olması halinde ve Başkanlığımız
faaliyetleri hakkında ihtiyaç duyulması halinde kamuoyunu bilgilendirici toplantı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak
faaliyetlere yönelik temsil ağırlama gideri maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
5.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A3 - Kamuoyunda Danıştay’a olan güveni artırmak.
Hedef
H2 - Danıştay kararlarında istikrarı sağlamak.
Performans Hedefi
Başkanlığımız tüm yargı mensuplarının katılacağı mesleki değerlendirme
toplantılarının yapılması ve istikrar kazanmış kararların tasnifi yapılarak paylaşımının
sağlanması ile Danıştay kararlarlarında istikrarın sağlanılması hedeflenmiştir.
38
2016 Yılı Performans Programı
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi 2014
Yapılan toplantı sayısı
1
Sayı
2016
4
4
Dairelerde tüm yargı mensuplarının katılımlarıyla mesleki değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. 2016 yılında
bu toplantıların yapılmasına devam edilecektir.
Tasnifi ve paylaşımı yapılan karar sayısı
2
3
2015
Gün
300
319
300
İstikrar kazanmış kararların tasnifi yapılarak paylaşımı sağlanmaktadır.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
Faaliyetler
1
Dairelerde tüm yargı mensuplarının katılımlarıyla mesleki
değerlendirme toplantıları yapılacaktır.
2
İstikrar kazanmış kararların tasnifi yapılarak paylaşımı sağlanmaktadır.
Genel Toplam
5.000
5.000
-
-
5.000
5.000
FAALİYET MALİYETLERİ
Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak program döneminde uygulanacak
performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans
programına alınmıştır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip
edilecektir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H2-PH1: Başkanlığımız tüm yargı mensuplarının katılacağı mesleki
değerlendirme toplantılarının yapılması ve istikrar kazanmış kararların tasnifi
yapılarak paylaşımının sağlanması ile Danıştay kararlarlarında istikrarın
sağlanılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Dairelerde tüm yargı mensuplarının katılımlarıyla mesleki değerlendirme
toplantıları yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Kamuoyunda Başkanlığımıza olan güveni artırmak amacımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz yargı
kararlarımızın istikrara kavuşmasını ve var olan istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında dairelerde
görevli olan tüm yargı mensuplarının katılımlarıyla çalışmalar yapılmaya devam edecektir. Bu faaliyetlere yönelik
harcanmak üzere toplantı gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Bütçe
Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
39
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A3 - Kamuoyunda Danıştay’a olan güveni artırmak.
Hedef
H3 - Yargı etik ilkelerinin geliştirilmesini ve benimsenmesini sağlamak.
Performans Hedefi
Başta yargı kurumları olmak üzere üniversiteler ile yargı etiğine yönelik çalışmaların
yapılması ve diğer ülke uygulamalarının incelenmesi sağlanarak yargı etik ilkelerinin
geliştirilmesi ve benimsenmesi hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
1
2
Ölçü Birimi
2014
2015
2016
Yapılan çalışma sayısı
Sayı
2
2
2
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ana faydalanıcısı olduğu "Türkiye'de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi
Projesi" için görevlendirmeler yapılmıştır. Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tarafından düzenlenen
"Hakimler ve Savcılarla ilgili Yolsuzluğun Önlenmesi" konulu çalıştaya Başkanlığımızdan görevlendirmeler
yapılmıştır. 2016 yılında çalışmalar devam edecektir.
İncelenen ülke sayısı
Sayı
2
Yargı etiği ilkelerine yönelik diğer ülke uygulamaları incelenecektir.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Yüksek Mahkemeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye
Adalet Akademisi, Üniversiteler gibi kurumlarla yargı etiği ilkelerine
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
10.000
10.000
2
Yargı etiği ilkelerine yönelik diğer ülke uygulamaları incelenecektir.
10.000
10.000
20.000
20.000
Genel Toplam
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H3-PH1: Başta yargı kurumları olmak üzere üniversiteler ile yargı etiğine
yönelik çalışmaların yapılması ve diğer ülke uygulamalarının incelenmesi
sağlanarak yargı etik ilkelerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Yüksek Mahkemeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet
Akademisi, Üniversiteler gibi kurumlarla yargı etiği ilkelerine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Başta yargı kurumları olmak üzere üniversiteler ile yargı etiğine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu faaliyetlere
yönelik harcanmak üzere temsil ve organizasyon gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
40
2016 Yılı Performans Programı
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
10.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A3-H3-PH1: Başta yargı kurumları olmak üzere üniversiteler ile yargı etiğine
yönelik çalışmaların yapılması ve diğer ülke uygulamalarının incelenmesi
sağlanarak yargı etik ilkelerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F2: Yargı etiği ilkelerine yönelik diğer ülke uygulamaları incelenecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargı etiğine yönelik olarak diğer ülke uygulamalarının incelenmesi sağlanarak yargı etik ilkelerinin geliştirilmesi
ve benimsenmesi hedeflenmiştir. Bu faaliyetlere yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
10.000,00
41
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4 - Danıştay’ın danışma ve inceleme fonksiyonunu güçlendirmek.
Hedef
H1 - Danışma ve inceleme görevi konusunda idarenin farkındalığını artırıcı çalışmalar
yapmak.
Performans Hedefi
Danıştayın danışma ve inceleme görevi konusunda idarenin farkındalığını artırmak
amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleriyle ortak toplantıların
düzenlenmesi hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2014
2015
2016
Sayı
-
-
2
Düzenlenen toplantı sayısı
1
Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri ile ortak toplantılar düzenlenecektir.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Faaliyetler
1
Kamu kurumlarının
düzenlenecektir.
Bütçe
hukuk
müşavirlikleri
ile
ortak
toplantılar
Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
10.000
10.000
10.000
10.000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H1-PH1: Danıştayın danışma ve inceleme görevi konusunda idarenin
farkındalığını artırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk
müşavirlikleriyle ortak toplantıların düzenlenmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri ile ortak toplantılar
düzenlenecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Danıştay’ın danışma ve inceleme fonksiyonunu güçlendirmek amacıyla kamu kurumlarıyla toplantı düzenlenmesi
planlanmıştır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere temsil ve organizasyon gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
42
2016 Yılı Performans Programı
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Bütçe
Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A4 - Danıştay’ın danışma ve inceleme fonksiyonunu güçlendirmek.
Hedef
H2 - Danışma ve inceleme görevi konusunda yetkinliği artırmak.
Performans Hedefi
Başkanlığımızın danışma ve inceleme görevine yönelik diğer ülke uygulamalarının
incelenmesi ve 1. Dairede görevli yargı mensuplarının hukuki görüş oluşturma
konusunda uzmanlıklarının artırılması sağlanarak
yetkinliğinin artırılması
hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
1
Ölçü Birimi
2015
2016
İncelenen ülke sayısı
Sayı
2
6
5
2575 sayılı Danıştay Kanununun 65. Maddesi uyarınca mesleki incelemelerde bulunmak üzere Bosna Hersek
Federasyonu, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, ve Kosava Cumhuriyetlerine çalışma Ziyareti
gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında Başkanlığımız inceleme ve danışma görevine ilişkin diğer ülke uygulamalarının
incelenmesi planlanmaktadır.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
2014
Danışma ve inceleme görevine yönelik diğer ülke uygulamaları
incelenecektir.
Genel Toplam
43
10.000
10.000
10.000
10.000
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A4-H2-PH1: Başkanlığımızın danışma ve inceleme görevine yönelik diğer ülke
uygulamalarının incelenmesi ve 1. Dairede görevli yargı mensuplarının hukuki
görüş oluşturma konusunda uzmanlıklarının artırılması sağlanarak yetkinliğinin
artırılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Danışma ve inceleme görevine yönelik diğer ülke uygulamaları
incelenecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Başkanlığımızın danışma ve inceleme görevine ilişkin diğer ülke uygulamalarının incelenmesi planlanmıştır. Bu
faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
10.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5 - Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef
H1 - İnsan kaynaklarının niteliğini ve motivasyonunu artırmak.
Performans Hedefi
Başkanlığımızda tüm çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi, idari
personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal tesislerden etkin yararlanma
sağlanmasına yönelik faaliyetler yapılarak insan kaynaklarının niteliğini artırmak ve
motivasyonu sağlamak hedeflenmiştir.
44
2016 Yılı Performans Programı
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2014
2015
2016
Sayı
-
1
2
Verilen eğitim sayısı
1
Tüm çalışanlara yönelik, işinin gerektirdiği becerilerin kazandırılması, gerekli bilgilerin verilmesi, motivasyonlarının
olumlu yönde etkilenmesi doğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi planlanmıştır.
Eğitim alan çalışan oranı
2
Yüzde
Sayı
İdari personele yönelik görevde yükselme sınavı yapılmıştır. 2016 yılında
iyileştirilmesi yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
Sosyal tesislerin kullanım oranı
4
1
15
1
1
idari personelin özlük haklarının
Oran
100
100
100
Tesisler tam kapasite olarak hizmet vermektedir. Tesislerde verilen hizmetin niteliğini artırıcı çalışmalara devam
edilecektir.
Sosyal tesis hizmetlerinden memnuniyet oranı
5
3
Tüm çalışanlara yönelik, işinin gerektirdiği becerilerin kazandırılması, gerekli bilgilerin verilmesi, motivasyonlarının
olumlu yönde etkilenmesi doğrultusunda personelin %15’ine hizmet içi eğitim verilmesi planlanmıştır.
Yapılan çalışma sayısı
3
-
Oran
72
75
85
Kurum içi iletişim ağı olan intranette, sosyal tesislerde sunulan hizmetlere ilişkin görüş, öneri ve şikayetlerin
aktarıldığı modüllerden elde edilen bulgular doğrultusunda memnuniyet oranı takip edilmektedir.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
20.000
20.000
Faaliyetler
1
Tüm çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim verilecektir.
2
İdari personelin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda
çalışmalar yapılacaktır.
3
Çalışanların sosyal tesislerden yararlanmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Genel Toplam
-
-
100.000
100.000
120.000
120.000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H1-PH1: Başkanlığımızda tüm çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimlerin
verilmesi, idari personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal tesislerden etkin
yararlanma sağlanmasına yönelik faaliyetler yapılarak insan kaynaklarının
niteliğini artırmak ve motivasyonu sağlamak hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Tüm çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim verilecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
İnsan kaynaklarının niteliğini artırmak amacıyla tüm çalışanlara yönelik, işin gerektirdiği becerilerin kazandırılması için
gerekli bilgilerin verilmesi, davranışlarının olumlu yönde etkilenmesi doğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi
planlanmıştır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere eğitim gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
45
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Bütçe
Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H1-PH1: Başkanlığımızda tüm çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimlerin
verilmesi, idari personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal tesislerden etkin
yararlanma sağlanmasına yönelik faaliyetler yapılarak insan kaynaklarının
niteliğini artırmak ve motivasyonu sağlamak hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F3: Çalışanların sosyal tesislerden yararlanmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Çalışanların sosyal tesislerden memnuniyet oranını artırmak üzere sosyal tesislerde verilen hizmetlerin çeşidinin
artırılması planlanmıştır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere sermaye gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
46
2016 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5 - Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef
H2 - Toplam Kalite Yönetimini gerçekleştirmek.
Performans Hedefi
Başkanlığımızda ölçülebilir ve analiz edilebilir yönetim anlayışına yönelik olarak
yapılacak çalışmalar kapsamında Başkanlığımızda toplam kalite yönetiminin
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi 2014
Sayı
Yapılan çalışma sayısı
1
Adet
9
12
-
2
1
İç kontrol eylem planı hazırlama grubu ve iç kontrol izleme ve yönlendirme grubu kurulmuştur. 2016 yılında
kaliteli yönetim anlayışına yönelik kurumumuzun risk değerlendirme çalışmalarının yapılması amacıyla risk
eylem planının hazırlanmasına için komisyonun kurulması hedeflenmektedir.
Yapılan çalışma sayısı
3
2016
Kurumsal etkinliği artırmak amacına yönelik ölçülebilir ve analiz edilebilir yönetim anlayışına ulaşma stratejisi
doğrultusunda aksaklıklar sürekli gözlemlenmekte, aksaklıkların sebepleri değerlendirilmekte ve iyileştirme
yapılmaya yönelik çalışmalar devam edilmektedir.
Komisyon kurulması
2
4
2015
Sayı
-
5
3
Riskleri önlemeye yönelik eylem planı, süreç ve yöntemin belirlenmesi ve görev dağılım çizelgelerinin
tamamlanması çalışmaları yapılacaktır.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Ölçülebilir ve analiz edilebilir yönetim anlayışına yönelik çalışma
yapılacaktır.
2
İş ve süreç analizleri yapılacaktır.
Genel Toplam
20.000
20.000
-
-
20.000
20.000
FAALİYET MALİYETLERİ
Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak program döneminde uygulanacak
performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans
programına alınmıştır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip
edilecektir.
47
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H2-PH1 Başkanlığımızda ölçülebilir ve analiz edilebilir yönetim anlayışına
yönelik olarak yapılacak çalışmalar kapsamında Başkanlığımızda toplam kalite
yönetiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Ölçülebilir ve analiz edilebilir yönetim anlayışına yönelik çalışma
yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Başkanlığımızda yıl içerisinde hazırlanıp bastırılacak raporlara ve izleme değerlendirme çalışmalarında kullanılacak
kırtasiye malzemelerine, gerekli görülmesi halinde baskı ve ciltlemeye ihtiyaç doğacaktır. Ölçülebilir ve analiz edilebilir
yönetim anlayışına yönelik yapılan bu çalışmalar için harcanmak üzere kırtasiye malzemesi alım gideri olarak
maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5 - Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef
H3 - Kurum kültürünü geliştirmek.
Performans Hedefi
Başkanlığımızda aidiyet duygusunu geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılması,
kurumsal imaj çalışmalarının yapılması, Danıştay müzesinin kurulması ve eğitim
çalışmaları sağlanarak, kurum kültürünün geliştirilmesi hedeflenmiştir.
48
2016 Yılı Performans Programı
Performans Göstergeleri
Yapılan etkinlik sayısı
1
Sayı
2
10
10
Sayı
2.000
3.500
3.500
-
2
2
Başkanlığımız ve Türkiye Adalet Akademisinin işbirliğiyle konferans salonumuzda yargı mensuplarına ve
personele yönelik kişisel eğitim ve meslek içi eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Yıl içerisinde diğer kamu
kurumlarının düzenlediği birkaç eğitim programına katılım sağlanmıştır. 2016 yılında personelin motivasyonunu
artırıcı eğitim çalışmaları yapılmaya devam edilecektir.
Yüzde
-
25
25
-
-
1
Kurumsal kültür ve aidiyeti pekiştirici eğitimler düzenlenmeye devam edilecektir.
Danıştay müzesinin kurulması
5
2016
Kurum kültürü ve motivasyonun pekiştirilmesi hedefine yönelik çalışmalar yapılmaya devam edecektir.
Eğitim alan çalışan oranı
4
2015
Sayı
Verilen eğitim sayısı
3
2014
Başkanlığımızın 147 nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve çeşitli anma törenleri ile personelimizin kurumsal
aidiyet duygusunu güçlendirici etkinlikler yapılmıştır. Bu kapsamda; yargı çalışanları arasındaki dayanışmayı
sağlamak amacıyla resim ve fotoğraf sergisi, ebru, hat, tezhip gibi geleneksel Türk sanatları dahilindeki
çalışmalar sergilenmiş ve emekli olan Danıştay personeli için plaket töreni gerçekleştirilmiştir. TRT Türk Halk ve
Sanat Müziği Konseri düzenlenmiş, yıl içerisinde bir çok defa farklı tiyatro oyunlarında personelimize avantajlar
sağlanmıştır. Başkanlığımız konferans salonunda çok sayıda kamu kurumu ve yargı kurumları temsilcileri ile
Başkanlığımız yargı mensuplarının katılımlarıyla tören düzenlenmiştir. 2016 yılında Başkanlığımızın 148 inci
kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ve yıl içerisinde çeşitli vesilelerle kurumsal aidiyet duygusunu
geliştirici sosyal etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir.
Katılımcı sayısı
2
Ölçü Birimi
Adet
Başkanlığımızın belleğini oluşturan, bilgi ve deneyimlerin gözlemlenmesi sağlayacak olan, geçmişi daha iyi
tanımak amacıyla Danıştay Müzesi’nin kurulması planlanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müşterek
olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek için sosyal etkinlik vb.
faaliyetler yapılacaktır.
50.000
50.000
2
Kurum kültürünü geliştirmek için eğitim çalışmaları yapılacaktır.
30.000
30.000
3
Danıştay Müzesi kurulmasına ve zenginleştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
300.000
300.000
380.000
380.000
Genel Toplam
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Başkanlığımızda aidiyet duygusunu geliştirilmesine yönelik
faaliyetlerin yapılması, kurumsal imaj çalışmalarının yapılması, Danıştay
müzesinin kurulması ve eğitim çalışmaları sağlanarak, kurum kültürünün
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek için sosyal etkinlik vb. faaliyetler
yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Başkanlığımız personeli arasında sosyal iletişimin güçlenmesi amacıyla, talep ve öneriler doğrultusunda mevsimine
göre çeşitli sportif ve sosyal aktiviteler düzenlenecek olup her türlü iletişim kanalı kullanılarak katılımın yüksek olması
sağlanacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere temsil ve organizasyon gideri olarak ödenek maliyetlendirilmiştir.
49
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
50.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Başkanlığımızda aidiyet duygusunu geliştirilmesine yönelik
faaliyetlerin yapılması, kurumsal imaj çalışmalarının yapılması, Danıştay
müzesinin kurulması ve eğitim çalışmaları sağlanarak, kurum kültürünün
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F2: Kurum kültürünü geliştirmek için eğitim çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Kurum kültürünü geliştirmek için eğitim çalışmaları yapılacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere eğitim
gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
30.000,00
50
2016 Yılı Performans Programı
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H3-PH1: Başkanlığımızda aidiyet duygusunu geliştirilmesine yönelik
faaliyetlerin yapılması, kurumsal imaj çalışmalarının yapılması, Danıştay
müzesinin kurulması ve eğitim çalışmaları sağlanarak, kurum kültürünün
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F3: Danıştay Müzesi kurulmasına ve zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Başkanlığımızın belleğini oluşturan, bilgi ve deneyimlerin gözlemlenmesi sağlayacak olan, geçmişi daha iyi
tanımak amacıyla Danıştay Müzesi’nin kurulması planlanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müşterek olarak
yürütülen çalışmalar çerçevesinde projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere
etüt-proje bilirkişi ekspertiz giderleri ve sermaye gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
300.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5 - Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef
H4 - Teknolojik alt yapıyı ve UYAP kullanımını geliştirmek.
Performans Hedefi
Kalkınma Planı ve 2016 Yılı Programında da belirlendiği üzere Başkanlığımızda
UYAP'ın etkin kullanımının sağlanması, internet ve kurum portalının güçlenmesi ve
teknolojik alt yapının güçlenmesi sağlanarak teknoljik alt yapının ve UYAP'ın
kullanımının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
51
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Performans Göstergeleri
Verilen eğitim sayısı
1
Sayı
10
10
10
Sayı
50
50
40
159.428
1.413.171
1.550.000
Başkanlığımızın ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara ziyaretleri, Başkanlığımıza yapılan ziyaretler ve
düzenlenen etkinlikler doğru ve zamanında internet sitemizde ve intranet ortamında kamuoyuyla
paylaşılmaktadır. 2016 yılında internet sayfamızın ziyaret edilme sayısı izlenecektir.
183
Sayı
105
150
Başkanlığımızın ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara ziyaretleri, Başkanlığımıza yapılan ziyaretler ve
düzenlenen etkinlikler, emsal kararlar, dava dosyası sorgulama ve diğer uygulamalar internet sitemizde ve
intranet ortamında kamuoyuna duyurulmaktadır.
Elektronik ortamın kullanım oranı
5
2016
UYAP kapsamında, geliştirilen uygulama yazılımını kullanabilmeleri, kendi fonksiyonel işlemlerini sistem
üzerinden gerçekleştirebilmelerinde birimlerine destek olmaları amacıyla personelin %40’ına eğitim verilecektir.
Kurum portalındaki duyuru sayısı
4
2015
Yüzde
İnternet sayfasının ziyaret edilme sayısı
3
2014
2015 yılında UYAP kapsamında, uygulama yazılımının kullanılması, kendi fonksiyonel işlemlerini sistem
üzerinden gerçekleştirebilmesi ve birimlerine destek olmaları amacıyla personele eğitim verilmiştir. Bu
eğitimlere 2016 yılında devam edilecektir.
Eğitim alan çalışan oranı
2
Ölçü Birimi
Oran
100
100
100
Kurum içi iletişimin artırılmasına yönelik teknolojik alt yapı güçlendirilmesi faaliyetine devam edilecektir.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Teknolojinin ve UYAP'ın etkin kullanımına yönelik eğitim
faaliyetleri düzenlenecektir
2
İnternet ve kurum portalı kullanımı güçlendirilecektir.
3
Kurum içi iletişimin artırılmasına yönelik teknolojik alt yapı
güçlendirilecektir.
Genel Toplam
20.000
20.000
-
-
1.145.000,00
1.145.000,00
1.165.000,00
1.165.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ
Stratejik planda yer alan stratejik hedeflere iliĢkin olarak program döneminde uygulanacak
performans hedeflerine ait faaliyetlerden maliyetlendirilebilir nitelikte olanlar performans programına
alınmıĢtır. Maliyet unsuru içermeyen faaliyetler ise performans göstergeleri ile takip edilecektir.
52
2016 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H4-PH1: Kalkınma Planı ve 2016 Yılı Programında da belirlendiği üzere
Başkanlığımızda UYAP'ın etkin kullanımının sağlanması, internet ve kurum
portalının güçlenmesi ve teknolojik alt yapının güçlenmesi sağlanarak teknolojik
alt yapının ve UYAP'ın kullanımının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Teknolojinin ve UYAP'ın etkin kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri
düzenlenecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla UYAP kapsamında, geliştirilen uygulama yazılımını kullanabilmeleri,
kendi fonksiyonel işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilmelerinde birimlerine destek olmaları amacıyla, mesleki
bilgisi yeterli ve normal seviyede bilgisayar kullanabilen personele eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Bu faaliyete yönelik
bilgi işlem sistem eğitiminde harcanmak üzere maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe
Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
20.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H4-PH1: Kalkınma Planı ve 2016 Yılı Programında da belirlendiği üzere
Başkanlığımızda UYAP'ın etkin kullanımının sağlanması, internet ve kurum
portalının güçlenmesi ve teknolojik alt yapının güçlenmesi sağlanarak teknolojik
alt yapının ve UYAP'ın kullanımının geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F3: Kurum içi iletişimin artırılmasına yönelik teknolojik alt yapı
güçlendirilecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve teknolojik alt yapının güçlendirilmesine yönelik olarak bilgi işlem sistem ve
donanım araç ve gereçlerinin yenilenmesi amacıyla ve diğer ünitelerde ihtiyaç duyulan makine teçhizat alımlarında
harcanmak üzere sermaye giderleri maliyetlendirilmiştir.
53
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.145.000,00
0,00
0,00
1.145.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
1.145.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5 - Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef
H5 - İstatistiki verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini geliştirmek.
Performans Hedefi
Başkanlığımızda istatistiki
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
verilerin
Performans Göstergeleri
İstatistik Bürosunun kurulması
1
Ölçü Birimi
2014
2015
2016
Adet
-
-
1
Sayı
değerlendirilmesinin
17
35
50
İstatistik bürosunun kurulmasıyla birlikte form ve tablo sayısında artış sağlanacaktır.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
ve
Başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin istatistiki araştırmanın etkili ve düzgün bir biçimde yapılması, gerekli uygun
sayısal verilerin toplanması, karmaşık verilerin uygun tablo, diyagram, grafik yoluyla sunularak kolay ve net bir
biçimde anlaşılması konularında fayda sağlamak üzere büronun kurulması hedeflenmiştir.
Oluşturulan form /tablo sayısı
2
toplanmasını
İstatistiki verilerin toplanmasına ve değerlendirmesine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Genel Toplam
54
50.000
50.000
50.000
50.000
2016 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H5-PH1:
Başkanlığımızda
istatistiki
verilerin
değerlendirilmesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: İstatistiki verilerin toplanmasına ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
toplanmasını
ve
Başkanlığımızda yapılacak istatistiki araştırmanın etkili ve düzgün bir biçimde yapılması, uygun sayısal verilerin
toplanması, karmaşık verilerin uygun tablo, diyagram, grafik yoluyla sunularak kolay ve net bir biçimde anlaşılması
konularında fayda sağlanması amaçlanmıştır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere sermaye gideri olarak
maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
50.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A5 - Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.
Hedef
H6 - Kurumsal hizmetlerin niteliğini geliştirmek.
Performans Hedefi
Kurumsal hizmetlerin (yayın ve matbaa, arşiv, kütüphane, sosyal tesisler vs) nitelik
ve nicelik olarak geliştirilmesi hedeflenmiştir.
55
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2014
2015
2016
Sayı
18
17
20
Matbaada yıl içerisinde yapılan iş sayısı
1
Yayın ve matbaa hizmetlerinde mevzuattan kaynaklanan ve hizmetlerin geliştirilmesi ile ilişkili olarak yapılan iş
sayısında artış beklenmektedir.
Yayın sayısındaki artış
2
9
15
Sayı
7
12
6
Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının artırılmasına yönelik çalışmalara 2016 yılında
devam edilecektir.
Anket yapılması
4
8
Yayınların devam ettirilmesi sağlanacaktır.
Hizmet çeşidinin artması
3
Sayı
1
Sayı
-
2
Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında
2016 yılında anketler yapılacaktır.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
120.000
120.000
Faaliyetler
1
Yayın ve matbaa hizmetleri geliştirilecektir.
2
Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Genel Toplam
80.000
80.000
200.000
200.000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H6-PH1: Kurumsal hizmetlerin (yayın ve matbaa, arşiv, kütüphane, sosyal
tesisler vs) nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Yayın ve matbaa hizmetleri geliştirilecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Kurumsal hizmetlerin niteliğini geliştirmek amacıyla yayın ve matbaa hizmetlerinde mevzuattan kaynaklanan ve
hizmetlerin geliştirilmesi ile ilişkili olarak yapılan iş sayısında artış beklenmektedir. Bu faaliyete yönelik harcanmak
üzere mal ve hizmet alımı ile sermaye gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe
Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
120.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
120.000,00
56
2016 Yılı Performans Programı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A5-H5-PH1: Kurumsal hizmetlerin (yayın ve matbaa, arşiv, kütüphane, sosyal
tesisler vs) nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F2: Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların ve hizmet standartlarının artırılmasına yönelik olarak; yiyecek, içecek
otomatlarında kartlı sisteme geçiş, stok takip programı, yemekhane ve kafeteryada sunulan hizmetlerin çeşitlerinin
artırılması, yemekhaneye giriş ve çıkışlarda turnike sistemine geçiş ve açık havada sunum yapılması gibi çalışmaların
yapılması planlanmıştır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere mal ve hizmet alımı olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
80.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A6 - Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak.
Hedef
H1 - İdari Yargı Mercileri Derneği Dönem Başkanı sıfatıyla etkin çalışmalar yapmak ve
derneğin üye sayısını artırmak.
Performans Hedefi
Dönem Başkanı olduğumuz İdari Yargı Mercileri Derneğinin genel kuruluna tüm
üyelerin katılımını sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması, idari ve vergi hukuku
konusunda çalıştayların yapılması, üye ülkelerle çalışma ziyaretlerinin yapılması, Türk
idari yargısı ve Danıştay’ın tanımı yapılması sağlanarak, etkin bir çalışma yürütmek ve
derneğin üye sayısının artırılması ve Derneğin Genel Kurul toplantısına üye ülkelerin
katılımının sağlanması hedeflenmiştir.
57
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2014
2015
2016
Sayı
2
2
2
Yapılan çalışma sayısı
1
Uluslararası İdari Yargı Merciileri Derneği (IASAJ) kapsamında Polonya ve Fransa’ya çalışma ziyaretinde
bulunulmuştur. 2016 yılında çalışmalar devam edecektir.
Sayı
Çalıştay yapılması
2
İdare ve vergi hukukunun gelişimine yönelik olarak
toplantısında iki çalıştay yapılması planlanmıştır.
Sayı
Sayı
Sayı
1
100
2
2
3
2
2
3
-
-
1
Üye ülkelere yapılacak ziyaretler sonrasında ziyaretlere ilişkin raporlar hazırlanacaktır.
Derneğin internet sitesinde yayımlanan bilgilendirici yayın sayısı
6
1
Üye ülkelerle idari yargı alanında iş birliği ve karşılıklı çalışma ziyaretleri yapılması faaliyeti kapsamında çalışma
ziyaretleri yapılacaktır.
Hazırlanan rapor sayısı
5
2
Dönem Başkanlığını üstlendiğimiz Uluslararası İdari Yargı Merciileri Derneği (IASAJ)’nin Genel Kurul toplantısı
2016 yılında Ülkemizde gerçekleştirilecektir. Bu genel kurul toplantısına ortalama yüz üye ülke temsilcilerinin
katılacağı öngörülmektedir.
Yapılan çalışma sayısı
4
2
2016 yılında İstanbul’da düzenlenecek Genel Kurul
Temsilci gönderen kurum sayısı
3
2
Sayı
Genel Kurul toplantısına yönelik bilgilendirme broşürü, tanıtım filmi v.b. argümanlar hazırlanacaktır.
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Faaliyetler
1
Dernek genel kuruluna üye ülkelerin katılımını sağlamaya yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
2
İdare ve vergi hukukunun gelişimine yönelik uluslararası çalıştaylar
yapılacaktır.
3
4
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Üye ülkelerle idari yargı alanında iş birliği ve karşılıklı çalışma
ziyaretleri yapılacaktır.
30.000,00
30.000,00
Derneğin bilişim olanakları güçlendirilerek Türk idari yargısının ve
Danıştay'ın tanıtımı sağlanacaktır.
65.000,00
65.000,00
1.145.000,00
1.145.000,00
Genel Toplam
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A6-H1-PH1: Dönem Başkanı olduğumuz İdari Yargı Mercileri Derneğinin genel
kuruluna tüm üyelerin katılımını sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması, idari
ve vergi hukuku konusunda çalıştayların yapılması, üye ülkelerle çalışma
ziyaretlerinin yapılması, Türk idari yargısı ve Danıştay’ın tanımı yapılması
sağlanarak, etkin bir çalışma yürütmek ve derneğin üye sayısının artırılması ve
Derneğin Genel Kurul toplantısına üye ülkelerin katılımının sağlanması
hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Dernek genel kuruluna üye ülkelerin katılımını sağlamaya yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
İdari Yargı Mercileri Derneği Dönem Başkanı sıfatıyla etkin çalışmalar yapmak ve derneğin üye sayısını artırmak
amacına yönelik çalışmalarında ve 2016 yılında ülkemizde toplanacak olan Dernek Genel Kuruluna katılımı sağlamak için
harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
58
2016 Yılı Performans Programı
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A6-H1-PH1: Dönem Başkanı olduğumuz İdari Yargı Mercileri Derneğinin genel
kuruluna tüm üyelerin katılımını sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması, idari
ve vergi hukuku konusunda çalıştayların yapılması, üye ülkelerle çalışma
ziyaretlerinin yapılması, Türk idari yargısı ve Danıştay’ın tanımı yapılması
sağlanarak, etkin bir çalışma yürütmek ve derneğin üye sayısının artırılması ve
Derneğin Genel Kurul toplantısına üye ülkelerin katılımının sağlanması
hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F2: İdare ve vergi hukukunun gelişimine yönelik uluslararası çalıştaylar
yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Ülkemiz Danıştayı; 2013 yılında Kolombiya’da gerçekleştirilen Dernek Kongresinde üç yıllığına Dönem Başkanlığına
seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir. 2016 yılında yeni Dönem Başkanlığı seçiminin yapılması ve belirlenen hukuki
gündemin tartışılması amacıyla, Derneğe üye ülke temsilcileri, ülkemiz yargı camiası temsilcileri ve davetlilerin
katılacağı geniş katılımlı Genel Kurul toplantısının Başkanlığımız organizasyonunda İstanbul’da yapılması planlanmıştır.
Bu organizasyona yönelik harcanmak üzere temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
1.000.000,00
59
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A6-H1-PH1: Dönem Başkanı olduğumuz İdari Yargı Mercileri Derneğinin genel
kuruluna tüm üyelerin katılımını sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması, idari
ve vergi hukuku konusunda çalıştayların yapılması, üye ülkelerle çalışma
ziyaretlerinin yapılması, Türk idari yargısı ve Danıştay’ın tanımı yapılması
sağlanarak, etkin bir çalışma yürütmek ve derneğin üye sayısının artırılması ve
Derneğin Genel Kurul toplantısına üye ülkelerin katılımının sağlanması
hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F3: Üye ülkelerle idari yargı alanında iş birliği ve karşılıklı çalışma ziyaretleri
yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Üye ülkelerle idari yargı alanında iş birliği ve karşılıklı çalışma ziyaretleri yapılması faaliyeti kapsamında çalışma
ziyaretleri yapılacaktır. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
30.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A6-H1-PH1: Dönem Başkanı olduğumuz İdari Yargı Mercileri Derneğinin genel
kuruluna tüm üyelerin katılımını sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması, idari
ve vergi hukuku konusunda çalıştayların yapılması, üye ülkelerle çalışma
ziyaretlerinin yapılması, Türk idari yargısı ve Danıştay’ın tanımı yapılması
sağlanarak, etkin bir çalışma yürütmek ve derneğin üye sayısının artırılması ve
Derneğin Genel Kurul toplantısına üye ülkelerin katılımının sağlanması
hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F4: Derneğin bilişim olanakları güçlendirilerek Türk idari yargısının ve
Danıştay'ın tanıtımı sağlanacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Genel Kurul toplantısına yönelik bilgilendirme broşürü, tanıtım filmi v.b. argümanlar hazırlanacaktır. Bu faaliyete
yönelik harcanmak üzere tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
60
2016 Yılı Performans Programı
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
65.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A6 - Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak.
Hedef
H2 - Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini artırmak.
Performans Hedefi
Başkanlığımız ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında karşılıklı çalışma
ziyaretleri yapılması, değişim programlarının gerçekleştirilmesi sağlanarak işbirliğinin
artırılması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
Yapılan çalışma ziyareti sayısı
1
2016
Sayı
29
30
50
9
8
15
Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini artırmak amacıyla 2015 yılında 30 çalışma ziyaretine
karşılık 8 rapor hazırlanmıştır. 2016 yılında yapılacak olan çalışma ziyaretlerinin artışı ile birlikte rapor sayısının
artırılması hedeflenmiştir.
Sayı
2
3
3
Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaşımlarının sağlanması amacıyla değişim programı çerçevesinde üç
tetkik hakimi uluslararası kuruluşlara gönderilmiştir. 2016 yılında uluslararası kuruluşlara bu kapsamda
görevlendirmelere devam edilecektir.
Gelen katılımcı sayısı
4
2015
Sayı
Görevlendirilen yargı mensubu sayısı
3
2014
Karşılıklı çalışma ziyareti yapılması faaliyetleri kapsamında 30 ziyaret yapılmıştır. 2016 yılında çalışma ziyaretleri
artarak devam edecektir.
Hazırlanan rapor sayısı
2
Ölçü Birimi
Sayı
2
2
3
Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaşımlarının sağlanması amacıyla değişim programı çerçevesinde 2016
yılında Başkanlığımızda üç yargı mensubumun ülkemize davet edilmesi beklenmektedir.
61
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
Faaliyetler
1
Karşılıklı çalışma ziyaretleri yapılacaktır.
Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaşımlarının sağlanması amacıyla
2
belirli sürelerle değişim programları gerçekleştirilecektir.
Genel Toplam
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
80.000
80.000
10.000
10.000
90.000
90.000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A6-H2-PH1: Başkanlığımız ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında karşılıklı
çalışma ziyaretleri yapılması, değişim programlarının gerçekleştirilmesi
sağlanarak işbirliğinin artırılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Karşılıklı çalışma ziyaretleri yapılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini artırmak amacıyla 2015 yılında 30 çalışma ziyaretinin
yapılacağı tahmin edilmiştir. 2016 yılında yapılacak olan çalışma ziyaretlerinin artırılarak devam ettirilmesi
hedeflenmiştir. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Bütçe
Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A6-H2-PH1: Başkanlığımız ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında karşılıklı
çalışma ziyaretleri yapılması, değişim programlarının gerçekleştirilmesi
sağlanarak işbirliğinin artırılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F2: Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaşımlarının sağlanması amacıyla
belirli sürelerle değişim programları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaşımlarının sağlanması amacıyla belirli sürelerle değişim programları
gerçekleştirilmesi faaliyetine yönelik harcanmak üzere yolluk gideri olarak maliyetlendirilmiştir.
62
2016 Yılı Performans Programı
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
10.000,00
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Amaç
A6 - Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak.
Hedef
H3 - Danıştay kararlarının uluslararası bilinirliğini artırmak.
Performans Hedefi
Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak amacıyla,
Danıştay kararlarının uluslararası bilinirliğinin artırılması hedeflenmiştir.
Performans Göstergeleri
Yabancı dile çevrilen ve yayınlanan karar sayısı
1
Ölçü Birimi
2014
2015
2016
Sayı
7
10
12
2014 yılında Başkanlığımız intranet sayfasında oluşturulan bölümde Danıştay kararları İngilizceye çevrilerek kamu
oyuna sunulmaktadır. 2016 yılında kararların İngilizceye çevrilmense devam edilecektir
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (TL) 2016
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
8.000
8.000
8.000
8.000
Yabancı dile çevrilen Danıştay karar sayısı artırılacaktır.
Genel Toplam
63
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
05 – DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi
A6-H3-PH1: Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak
amacıyla, Danıştay kararlarının uluslararası bilinirliğinin artırılması
hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı
F1: Yabancı dile çevrilen Danıştay karar sayısı artırılacaktır.
Sorumlu harcama Birimi
Genel Sekreterlik
Danıştay kararlarının uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla yabancı dile çevrilen Danıştay karar sayısı
artırılmasına devam edilecektir. Bu faaliyete yönelik harcanmak üzere telif ve tercüme gideri maliyetlendirilmiştir.
Ekonomik Kod
Ödenek (2016)
Bütçe Dışı
Kaynak
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferler
08
Borç Verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
8.000,00
64
2016 Yılı Performans Programı
D. TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
Ġdare Adı
Bütçe Kaynak Ġhtiyacı
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferler
Borç Verme
Yedek Ödenek
Döner Sermaye
Kaynak
Bütçe DıĢı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
DANIġTAY BAġKANLIĞI
Diğer Ġdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı
Faaliyet Toplamı
Genel yönetim
Giderleri Toplamı
1.220.000,00
205.000,00
2.010.000,00
0,00
0,00
1.775.000,00
0,00
0,00
0,00
5.210.000,00
100.876.000,00
12.608.000,00
17.553.000,00
0,00
565.000,00
2.981.000,00
0,00
0,00
0,00
134.583.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.096.000,00
12.813.000,00
19.563.000,00
0,00
565.000,00
4.756.000,00
0,00
0,00
0,00
139.793.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.583.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.793.000,00
65
Genel Toplam TL
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
05 - DANIŞTAY
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
1.1.1.Yargılama faaliyetlerine ilişkin iş ve süreç
analizleri yapılacaktır.
Yargısal alanda hizmet kalitesini
artırıcı
çabalar
sürdürülerek,
evrensel hukuk normlarını hukukun
üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesinin
gerekleri doğrultusunda yargılama
sürecinin adil, güvenli ve isabetli bir
şekilde işlemesi ve hızlandırılması
sağlanacaktır.
1.1.2.Karar yazımının sadeleştirilmesi
kısaltılması yönünde çalışma yapılacaktır.
ve
1.1.3.Kararların
imzalanması ve tebligata
çıkarılması süreci hızlandırılacaktır.
1.1.4.Tetkik
hâkimi
sağlanacaktır.
sayısının
artırılması
(Genel Sekreterlik Bürosu)
(Bilgi İşlem Merkezi Müd.)
Genel Sekreterlik
(Genel Sekreterlik Bürosu)
(Bilgi İşlem Merkezi Müd.)
Genel Sekreterlik
(Genel Sekreterlik Bürosu)
(Bilgi İşlem Merkezi Müd.)
Genel Sekreterlik
( Personel ve Eğitim Müd.)
1.1.5.Yazı işleri müdürlüklerinde görevli
personele hizmet içi eğitim verilerek yargılama
faaliyetlerine etkin katılımı sağlanacaktır.
Başkanlığımız
içtihatlarının
farkındalığının artırılması, ilk derece
mahkemeler
ile
iletişimin 1.2.3. Alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi ve alternatif çözüm uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
yolları geliştirilmesi vb. faaliyetler ile
iş yükü azaltılmaya çalışılacaktır.
2.1.1.Yargı mensuplarına mesleki konularda
eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.
Genel Sekreterlik
( Personel ve Eğitim Müd.)
Genel Sekreterlik
(Genel Sekreterlik Bürosu)
Genel Sekreterlik
( Personel ve Eğitim Müd.)
periyotlarda
Genel Sekreterlik
kuruluşlara ( Uluslararası İlişkiler ve Proje
Bürosu)
2.1.3.Akademik çevreler ve yargının diğer
Genel Sekreterlik
aktörleriyle mesleki konularda ulusal ve ( Personel ve Eğitim Müd.)
uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve ( Uluslararası İlişkiler ve Proje
çalıştaylar yapılacaktır.
Bürosu)
2.1.2.Yargı mensupları
uluslararası
kurum
gönderilecektir.
Başkanlığımızda görev yapan yargı
mensuplarına mesleki konularda
eğitim verilmesi, yurtdışı kurum ve
kuruluşlara gönderilmesi, mesleki
konularda toplantı ve çalıştaylara
katılımının sağlanması, uluslararası
sözleşme ve mahkeme kararları
hakkında
farkındalıklarının
artırılması vb. sağlanarak mesleki
yetkinliklerinin
artırılması
hedeflenmektedir.
Genel Sekreterlik
2.1.4.Yargı
sözleşmeler
artırılacaktır.
belirli
ve
mensuplarının
hakkında
uluslararası
farkındalıkları
Genel Sekreterlik
(Bilgi İşlem Merkezi Müd.)
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
Bürosu)
2.1.5.Yargı
mensuplarının
uluslararası
Genel Sekreterlik
mahkemeler ve diğer ülke idari yargı
mercilerince
verilen
kararlar
hakkında ( Uluslararası İlişkiler ve Proje
Bürosu)
farkındalıkları artırılacaktır.
2.1.6.Yargı mensuplarının mesleki konularda
sertifika programına ve benzeri kurslara
katılımları sağlanacaktır.
66
Genel Sekreterlik
( Personel ve Eğitim Müd.)
2016 Yılı Performans Programı
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ
05 - DANIŞTAY
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
Genel Sekreterlik
Başkanlığımızda görev yapan yargı
mensuplarının yurtiçinde ve dışında
lisansüstü
çalışma
olanakları
sağlanması,
sempozyum
ve
toplantılara katılımlarının sağlanarak
akademik çalışmalarının artırılması
hedeflenmiştir.
2.2.1.Yargı mensuplarına yurtiçi ve yurtdışında ( Personel ve Eğitim Müd.)
lisansüstü çalışma olanakları sağlanacaktır.
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
Bürosu)
2.2.2.Yargı mensuplarının mesleki konularda
Genel Sekreterlik
düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum ve ( Personel ve Eğitim Müd.)
toplantılara katılımı artırılacaktır.
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
Bürosu)
Genel Sekreterlik
2.2.3.Yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil ( Personel ve Eğitim Müd.)
eğitim olanakları sağlanacaktır.
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
Bürosu)
Genel Sekreterlik
2.3.1.Yargılama hizmetine ilişkin olarak diğer
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
ülke uygulamaları incelenecektir.
Yargılama hizmetine ilişkin olarak
Bürosu)
diğer
ülke
uygulamalarının
Genel Sekreterlik
hizmetinin
etkinlik
ve
incelenmesi, iş ve süreç analizlerinin 2.3.3.Yargılama
(Genel
Sekreterlik Bürosu)
yapılması, toplantı ve çalıştaylar verimliliğini artırmaya yönelik ulusal ve ( Personel ve Eğitim Müd.)
yapılması,
personele
eğitim uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve ( Uluslararası İlişkiler ve Proje
verilmesi vb sağlanarak yargılama çalıştaylar yapılacaktır.
Bürosu)
hizmetinin
etkili
ve
verimli
Genel Sekreterlik
yürütülmesi hedeflenmiştir.
2.3.4.Yazı
işleri
müdürlüklerinde
görevli
(Bilgi
İşlem Merkezi Müd.)
personele hizmet içi eğitim verilecektir.
( Personel ve Eğitim Müd.)
Bir taraftan bireylerin doğru habere
ve bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak
diğer taraftan kişi özgürlük ve
güvenliği, idari yargılama hakları
arasında tutarlı ve dengeli bir
ilişkinin oluşmasını sağlayacak,
kitlesel medya ve yargı organları
arasındaki ilişkiyi güçlendirecek olan
bu hedef bu alandaki çok önemli bir
ihtiyaca cevap verecektir.
Başkanlığımız
tüm
yargı
mensuplarının katılacağı mesleki
değerlendirme
toplantılarının
yapılması ve istikrar kazanmış
kararların
tasnifi
yapılarak
paylaşımının sağlanması ile Danıştay
kararlarlarında
istikrarın
sağlanılması hedeflenmiştir.
3.1.1.Danıştay'ın idari ve yargısal faaliyetleri,
Basın ve Halkla İlişkiler Bürosunca kamuoyuna
belli aralıklarla duyurulacaktır.
3.1.3.Sivil toplum kuruluşları ile belli aralıklarla
çalışmalar yapılacaktır.
3.2.1.Dairelerde tüm yargı mensuplarının
katılımlarıyla mesleki değerlendirme toplantıları
yapılacaktır.
3.2.2.İstikrar
kazanmış
kararların
yapılarak paylaşım sağlanacaktır.
67
tasnifi
Genel Sekreterlik
(Genel Sekreterlik Bürosu)
Genel Sekreterlik
(Genel Sekreterlik Bürosu)
Genel Sekreterlik
(Genel Sekreterlik Bürosu)
( Personel ve Eğitim Müd.)
Genel Sekreterlik
(Genel Sekreterlik Bürosu)
( Personel ve Eğitim Müd.)
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ
Başta yargı kurumları olmak üzere
üniversiteler ile yargı etiğine yönelik
çalışmaların yapılması ve diğer ülke
uygulamalarının
incelenmesi
sağlanarak yargı etik ilkelerinin
geliştirilmesi ve benimsenmesi
hedeflenmiştir.
05 - DANIŞTAY
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
Genel Sekreterlik
3.3.1.Yüksek Mahkemeler, Hakimler ve Savcılar
(Genel Sekreterlik Bürosu)
Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi,
( Personel ve Eğitim Müd.)
Üniversiteler gibi kurumlarla yargı etiği ilkelerine
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Bürosu)
Genel Sekreterlik
3.3.2.Yargı etiği ilkelerine yönelik diğer ülke (Genel Sekreterlik Bürosu)
uygulamaları incelenecektir.
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
Bürosu)
Danıştayın danışma ve inceleme
görevi
konusunda
idarenin
4.1.2.Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk
farkındalığını artırmak amacıyla
müşavirlikleri
ile
ortak
toplantılar
kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk
düzenlenecektir.
müşavirlikleriyle ortak toplantıların
düzenlenmesi hedeflenmiştir.
Genel Sekreterlik
(Genel Sekreterlik Bürosu)
Başkanlığımızın
danışma
ve
inceleme görevine yönelik diğer ülke
uygulamalarının incelenmesi ve 1.
Genel Sekreterlik
Dairede görevli yargı mensuplarının 4.2.1.Danışma ve inceleme görevine yönelik
(
Uluslararası
İlişkiler ve Proje
hukuki görüş oluşturma konusunda diğer ülke uygulamaları incelenecektir.
Bürosu)
uzmanlıklarının
artırılması
sağlanarak yetkinliğinin artırılması
hedeflenmiştir.
Başkanlığımızda tüm çalışanlara
yönelik hizmet içi eğitimlerin
verilmesi, idari personelin özlük
haklarının iyileştirilmesi, sosyal
tesislerden
etkin
yararlanma
sağlanmasına yönelik faaliyetler
yapılarak
insan
kaynaklarının
niteliğini artırmak ve motivasyonu
sağlamak hedeflenmiştir.
5.1.1.Tüm çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim
verilecektir.
5.1.2.İdari
personelin
özlük
haklarının
iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.
Genel Sekreterlik
( Personel ve Eğitim Müd.)
Genel Sekreterlik
( Personel ve Eğitim Müd.)
5.1.3.Çalışanların sosyal tesislerden etkin
Genel Sekreterlik
yararlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır
( Sosyal Tesisler Müdürlüğü)
Başkanlığımızda ölçülebilir ve analiz 5.2.1.Ölçülebilir ve analiz edilebilir yönetim
edilebilir yönetim anlayışına yönelik anlayışına yönelik çalışma yapılacaktır.
olarak yapılacak çalışmalar ve
alınacak
belgeler
kapsamında
Başkanlığımızda
toplam
kalite 5.2.2.İş ve süreç analizleri yapılacaktır.
yönetiminin
gerçekleştirilmesi
hedeflenmiştir.
68
Genel Sekreterlik
( Strateji Geliştirme Müd.)
Genel Sekreterlik
( Strateji Geliştirme Müd.)
2016 Yılı Performans Programı
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ
05 - DANIŞTAY
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
Genel Sekreterlik
5.3.1.Kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek
için
sosyal etkinlik vb. faaliyetler yapılacaktır.
Başkanlığımızda aidiyet duygusunu
geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin
yapılması,
kurumsal
imaj
çalışmalarının yapılması, Danıştay
müzesinin kurulması ve eğitim 5.3.2.Kurum kültürünü geliştirmek için eğitim
çalışmaları
sağlanarak,
kurum çalışmaları yapılacaktır.
kültürünün
geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
5.3.4.Danıştay
Müzesi
kurulmasına
ve
zenginleştirilmesine
yönelik
çalışmalar
yapılacaktır.
Kalkınma Planı ve 2016 Yılı
Programında da belirlendiği üzere
Başkanlığımızda
UYAP'ın
etkin
kullanımının sağlanması, internet ve
kurum portalının güçlenmesi ve
teknolojik alt yapının güçlenmesi
sağlanarak teknolojik alt yapının ve
UYAP'ın kullanımının geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
5.4.1Teknolojinin ve UYAP'ın etkin kullanımına
yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecektir
5.4.2.İnternet ve kurum portalı
güçlendirilecektir.
kullanımı
5.4.3.Kurum içi iletişimin artırılmasına yönelik
teknolojik alt yapı güçlendirilecektir.
Başkanlığımızda istatistiki verilerin
5.5.1.İstatistiki verilerin toplanmasına ve
toplanmasını
ve
değerlendirmesine
yönelik
çalışmalar
değerlendirilmesinin geliştirilmesi
yapılacaktır.
hedeflenmiştir.
Kurumsal hizmetlerin (yayın ve 5.6.1.Yayın ve matbaa hizmetleri geliştirilecektir
matbaa, arşiv, kütüphane, sosyal
tesisler vs) nitelik ve nicelik olarak 5.6.5.Sosyal tesislerin hizmet sunduğu alanların
ve hizmet standartlarının artırılmasına yönelik
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
çalışmalar yapılacaktır.
Dönem Başkanı olduğumuz İdari
Yargı Mercileri Derneğinin genel
kuruluna tüm üyelerin katılımını
sağlamaya yönelik çalışmaların
yapılması, idari ve vergi hukuku
konusunda çalıştayların yapılması,
üye ülkelerle çalışma ziyaretlerinin
yapılması, Türk idari yargısı ve
Danıştay’ın
tanımı
yapılması
sağlanarak, etkin bir çalışma
yürütmek ve derneğin üye sayısının
artırılması hedeflenmiştir.
(Genel Sekreterlik Bürosu)
( Personel ve Eğitim Müd.)
( Protokol ve Sosyal İşler
Müdürlüğü)
Genel Sekreterlik
( Personel ve Eğitim Müd.)
( Protokol ve sosyal İşler
Müdürlüğü)
Genel Sekreterlik
(Genel Sekreterlik Bürosu)
( Protokol ve Sosyal İşler
Müdürlüğü)
Genel Sekreterlik
(Bilgi İşlem Merkezi Müd.)
( Personel ve Eğitim Müd.)
Genel Sekreterlik
(Bilgi İşlem Merkezi Müd.)
Genel Sekreterlik
(Bilgi İşlem Merkezi Müd.)
Genel Sekreterlik
(Bilgi İşlem Merkezi Müd.)
Genel Sekreterlik
(Tasnif ve Yayın Bürosu)
Genel Sekreterlik
( Sosyal Tesisler Müdürlüğü)
6.1.1.Dernek genel kuruluna bütün üye
Genel Sekreterlik
ülkelerin katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar ( Uluslararası İlişkiler ve Proje
yapılacaktır.
Bürosu)
Genel Sekreterlik
6.1.2.İdare ve vergi hukukunun gelişimine
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
yönelik uluslararası çalıştaylar yapılacaktır.
Bürosu)
Genel Sekreterlik
6.1.3.Üye ülkelerle idari yargı alanında iş birliği
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
ve karşılıklı çalışma ziyaretleri yapılacaktır.
Bürosu)
Genel Sekreterlik
6.1.4.Derneğin bilişim olanakları güçlendirilerek
Türk idari yargısının ve Danıştay'ın tanıtımı ( Uluslararası İlişkiler ve Proje
sağlanacaktır
Bürosu)
69
T.C. DANIġTAY BAġKANLIĞI
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
PERFORMANS HEDEFİ
Başkanlığımız
ile
ulusal
ve
uluslararası kuruluşlar arasında
karşılıklı
çalışma
ziyaretleri
yapılması, değişim programlarının
gerçekleştirilmesi
sağlanarak
işbirliğinin
artırılması
hedeflenmiştir.
05 - DANIŞTAY
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
Genel Sekreterlik
6.2.1.Karşılıklı çalışma ziyaretleri yapılacaktır.
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
Bürosu)
6.2.2.Yargı mensuplarının bilgi ve tecrübe
Genel Sekreterlik
paylaşımlarının sağlanması amacıyla belirli
sürelerle
değişim
programları ( Uluslararası İlişkiler ve Proje
Bürosu)
gerçekleştirilecektir.
Türk idari yargı sisteminin dünya
Genel Sekreterlik
ülkelerine
tanıtımını
sağlamak
6.3.2.Yabancı dile çevrilen Danıştay karar sayısı
amacıyla, Danıştay kararlarının
( Uluslararası İlişkiler ve Proje
artırılacaktır.
uluslararası bilinirliğinin artırılması
Bürosu)
hedeflenmiştir.
70