büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler

Yorumlar

Transkript

büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler
Dr. Orhan Veli ALICI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE
İLÇE BELEDİYELERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLER:
İSTANBUL ÖRNEĞİ
Beta
Yay›n No
:2801
Hukuk Dizisi :1375
1. Baskı – Aralık – 2012 - İSTANBUL
ISBN 978 - 605 - 377 - 824 - 0
Cop­yright© Bu ki­ta­b›n bu ba­s›­s›­n›n Tür­ki­ye’de­ki ya­y›n hak­la­r› BE­TA Ba­s›m
Ya­y›m Da­€›­t›m A.fi.’ye ait­tir. Her hak­k› sak­l›­d›r. Hiç­bir bö­lü­mü ve pa­rag­ra­f›
k›s­men ve­ya ta­ma­men ya da özet ha­lin­de, fo­to­ko­pi, fak­si­mi­le ve­ya bafl­ka
her­han­gi bir fle­kil­de ço­€al­t›­la­maz, da­€›­t›­la­maz. Nor­mal öl­çü­yü aflan ik­ti­bas­
lar ya­p›­la­maz. Nor­mal ve ka­nu­nî ik­ti­bas­lar­da kay­nak gös­te­ril­me­si zo­run­lu­dur.
Dizgi
: Beta Bas›m A.fi.
Bask›-Cilt
: Net K›rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti.
Taksim Cad. Yo€urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo€lu/‹ST.
Tel: (0-212) 249 40 60 (Sertifika No. 13723)
Kapak Tasar›m:Gökhan Ayrancı
Beta BASIM YAYIM DA⁄ITIM A.fi.
Narl›bahçe Sokak Damga Binas› No: 11
Ca€alo€lu - ‹STANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 511 36 50
www.betayayincilik.com
ÖNSÖZ
Kapitalist kentleşmenin bir sonucu olarak giderek büyüyen
kentsel alanlar, süreç içerisinde meydana gelen tetikleyici nedenlerle beraber hızlı ve çok boyutlu kentleşme sorunları ile karşı
karşıya kalmıştır. Giderek büyüyen bu kentsel alanlarda yaşanan
sorunların çözümünde mevcut belediye yönetimlerinin yeterli
olamamasından hareketle farklı büyükşehir yönetim modellerinin oluşturulması süreci başlamıştır. Türkiye’de de bu yöndeki
girişimlerin uzun süre devam ettiği, nihayetinde iki kademeli büyükşehir yönetim modelinin 1984 yılında tamamlanarak 3030 sayılı Kanun’la uygulamaya konulduğu görülmektedir. Başlangıçta
İstanbul, Ankara ve İzmir için düşünülen bu özel büyükşehir yönetimi modeli, süreç içerisinde siyasi amaçlar için de kullanılmış
ve 2000 yılı itibariyle 16 büyükşehir belediyesinin mevcut olduğu
bir yerel yönetim sistemi haline getirilmiştir. 2014’te yapılması
düşünülen yerel seçimlerle beraber bu sayıya 13 büyükşehir belediyesinin eklenmesi de kesinleşmiştir.
Türkiye’deki iki kademeli büyükşehir yönetim sisteminde;
şehrin tamamını kapsayan büyükşehir belediyesinin sorumluluk
alanında bulunan ilçe belediyelerinin bazı mahalli müşterek nitelikli hizmetleri sunmasının yanı sıra ulaşım, alt yapı, imar ve
bütçe gibi birçok konuda büyükşehir belediyesinin denetimi ve
koordine edici yetkisi altında bulunması özellikle siyasi farklılığın
yaşandığı belediyeler arasında gerilim yaratan ilişkilere neden olmaktadır. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri
arasındaki ilişkilerin idari, mali ve siyasi açıdan incelenmesi ve
analiz edilmesi, sorun yaratan hususların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinde bulunulması amaçlanmıştır. Mevcut sorunların
iv
giderilmesini sağlayacak düzenlemelerle birlikte; mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin etkin bir şekilde sunulduğu, büyükşehir belediyesinin koordinasyon ve denetim görevinin yanı sıra
makro nitelikteki yatırımları yapan bir oluşum haline getirildiği,
ilçe belediyelerinin ise sınırları içerisindeki tüm mahalli müşterek
nitelikli hizmetleri sunarak, vatandaşların etkin bir şekilde yönetime katılımlarının sağlandığı demokratik bir yapıya dönüştürülmesi önem taşımaktadır.
Bu çalışma kapsamında büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişkiler 2012 yılı itibariyle 16 büyükşehir belediyesini kapsayacak şekilde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde incelenmiştir. Bu iki
oluşum arasında sorun teşkil eden hususlar bir alan araştırması
ile belirlenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Söz konusu çalışma yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması sürecinde tesis
edilecek sistemin olumlu ve olumsuz yönlerini de doğal olarak
öngörebilecek niteliktedir. Nitekim çalışmanın son bölümünde
sınırları il mülki sınırı olan yeni büyükşehir belediyeleri hakkında
da kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır.
Son olarak, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim
Dalı’nda savunularak kabul edilen doktora tezine dayalı olarak
hazırlanan bu çalışmada emeği geçen değerli hocam Doç. Dr. Ayten ALKAN’a teşekkür ederim. Ayrıca, çalışmanın yayımlanmasını
sağlayan Beta Basım Yayım A.Ş. çalışanlarına ve Sayın Seyhan
SATAR’a teşekkür ederim.
Orhan Veli ALICI
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.......................................................................................... iii
GİRİŞ.............................................................................................. 1
BİRİNCİ BÖLÜM
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
BÜYÜKŞEHİR YÖNETİM MODELLERİ
1.1. KENTLEŞME VE BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ....................... 7
1.2. BÜYÜKŞEHİR YÖNETİM MODELLERİ............................. 12
1.2.1. Tek Kademeli Büyükşehir Yönetim Modelleri...... 13
1.2.1.1. Kaynaşmış-Katılmış Yönetimler Modeli... 13
1.2.1.2. City-County Birleşmesi (Consolidation)... 14
1.2.1.3. Yerinden Yönetim Esasına Dayalı Tek
Kademeli Büyükşehir Yönetim Modeli.... 15
1.2.2. İki Kademeli Büyükşehir Yönetim Modelleri........ 15
1.2.2.1. Londra Büyükşehir Yönetimi................... 16
1.2.2.2. Paris Büyükşehir Yönetimi....................... 19
1.2.2.3. Toronto Büyükşehir Yönetimi.................. 20
1.2.2.4. Tokyo Büyükşehir Yönetimi.................... 20
1.2.3. Gönüllü Büyükşehir Kuruluşları Modeli............... 21
1.2.4. Özel Amaçlı Büyükşehir Yönetim
Kuruluşları Modeli.................................................. 23
1.3. TÜRKİYE’NİN YEREL YÖNETİM YAPISI.......................... 23
1.4. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİ .... 25
1.5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ,
KURULUŞU, HUKUKİ DAYANAĞI VE GELECEĞİ........... 29
vi
1.6. KÜRESEL GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE YÖNETİMİ....................................................... 40
1.7. AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİ............................... 45
1.8. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE
BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ STATÜSÜNÜN
GETİRDİĞİ ÜSTÜNLÜK VE GÜÇLÜKLER........................ 51
1.9. MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİM...................... 63
1.9.1. İdari Vesayet Denetimi ve Hiyerarşik Denetim
İlişkisi
.................................................................. 65
1.9.1.1. İdari Vesayet Denetimi ............................ 65
1.9.1.2. Hiyerarşik Denetim.................................. 68
1.9.1.3. İdari Vesayet ve Hiyerarşik Denetimin
Karşılaştırılması......................................... 69
1.10. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE
BELEDİYELERİNİN DENETİMİ.......................................... 70
1.10.1.Yargısal Denetim.................................................... 70
1.10.2.Siyasi Denetim........................................................ 71
1.10.3.İdari Denetim......................................................... 72
1.10.4.Kamuoyu Denetimi................................................ 73
1.10.5.Ombudsman Denetimi
(Kamu Denetçiliği Kurumu) ................................. 74
İKİNCİ BÖLÜM
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BÜYÜKŞEHİR İLÇE
BELEDİYELERİNİN TEŞKİLAT YAPISI VE İLİŞKİLERİ
2.1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİ ............................. 77
2.1.1. Büyükşehir Belediyesinin Organları .................... 79
2.1.1.1. Büyükşehir Belediye Meclisi ................... 79
2.1.1.2. Büyükşehir Belediye Encümeni............... 81
2.1.1.3. Büyükşehir Belediye Başkanı ................. 81
vii
2.1.2. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları ....................................................... 83
2.2. BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ YÖNETİMİ................... 84
2.2.1. Büyükşehir İlçe Belediyesinin Organları ............. 84
2.2.1.1. İlçe Belediye Meclisi................................. 85
2.2.1.2. İlçe Belediye Encümeni........................... 86
2.2.1.3. İlçe Belediye Başkanı............................... 86
2.2.2. İlçe Belediyesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları... 87
2.3. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK AYRIMI İLE
KAYNAKLARIN PAYLAŞIMI............................................... 88
2.3.1. Örnek Vakalar........................................................ 96
2.4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYELERİ
ARASINDAKİ SİYASİ VE KİŞİSEL İLİŞKİLER................... 100
2.5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNDE “ÇİFT KİMLİK”
SORUNSALI VE TEMSİLİYET........................................... 105
2.5.1. İlk Kademe Belediyelerinin Kaldırılması Süreci
Öncesinde Büyükşehir Belediye Meclisi ve
Temsiliyet.............................................................. 107
2.5.2. İlk Kademe Belediyelerinin Kaldırılmasının
Akabinde Büyükşehir Belediye Meclisi ve
Temsiliyet ............................................................. 111
2.6. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE BELEDİYELER
ARASI HİZMET İLİŞKİLERİ VE KOORDİNASYON ........ 116
2.6.1. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon
Merkezleri (AYKOME-UKOME)........................... 121
2.6.1.1. AYKOME
(Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) ......... 122
2.6.1.1.1. Örnek Vakalar......................... 126
2.6.1.2.UKOME
(Ulaşım Koordinasyon Merkezi)............ 128
2.6.1.2.1. Örnek Vakalar ........................ 131
viii
2.6.2. Büyükşehir Belediyesinin Yürüteceği Planlama
Süreçlerine İlçe Belediyelerinin Katılımı ............ 134
2.7. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE
BELEDİYELERİNİN MALİ YAPISI.................................... 136
2.7.1. Büyükşehir Belediyelerinin Gelirleri................... 136
2.7.2. Büyükşehir Belediyelerinin Giderleri.................. 142
2.7.3. İlçe Belediyelerinin Gelirleri................................ 144
2.7.4. İlçe Belediyelerinin Giderleri............................... 146
2.7.5. Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinin
Bütçeleri................................................................ 147
2.8. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYELERİ
ARASINDAKİ İMAR, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE
GELİŞİM İLİŞKİLERİ......................................................... 151
2.8.1. İmar İş ve İşlemleri............................................... 152
2.8.2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı.................... 160
2.9. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYELERİ
ARASINDAKİ DENETİM İLİŞKİSİ.................................... 166
2.9.1. Vesayet ve Hiyerarşi Dışı Sui Generis Bir
Denetim (Yerel İdari Vesayet).............................. 167
2.9.2. Büyükşehir Belediye Meclisi ile İlçe Belediye
Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi Sürecinde
Yaşanan Değişiklikler ......................................... 176
2.10. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYELERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖZERKLİK ÜZERİNDEN
OKUNMASI...................................................................... 181
2.11. İLK KADEME BELEDİYELERİNİN KALDIRILMASININ
YEREL DEMOKRASİ VE ÖZERKLİK AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ..................................................... 187
ix
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLÇE BELEDİYELERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLER: İSTANBUL ÖRNEĞİ
3.1. İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLE İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN
NİTELİĞİ HAKKINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI........... 193
3.1.1. Araştırmanın Tasarımı ve Yönetimi...................... 198
3.1.1.1. Araştırmanın Amacı................................ 198
3.1.1.2. Araştırmanın Önemi............................... 199
3.1.1.3. Araştırmanın Materyal ve Yöntemi........ 200
3.1.1.4. Araştırma Süreci ve Verilerin Analizi..... 201
3.1.2. Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri
Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi ............. 211
3.1.2.1. İdari ve Hukuki İlişkilerin
Değerlendirilmesi................................... 211
3.1.2.2. Mali İlişkilerin Değerlendirilmesi........... 223
3.1.2.3. Siyasal, Kültürel ve Kişisel İlişkilerin
Değerlendirilmesi................................... 229
3.1.2.4. İmar Planları ve Denetimi Açısından
İlişkilerin Değerlendirilmesi................... 234
3.1.2.5.
Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri
Arasındaki İlişkilerin Geleceğine Dair
Sorular ve Değerlendirmeler.................. 241
SONUÇ ve ÖNERİLER .............................................................. 258
EK BÖLÜM:............................................................................... 271
SINIRLARI İL MÜLKİ SINIRI OLAN
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SİSTEMİ........................................... 271
KAYNAKÇA................................................................................ 293
x
EKLER
Ek 1: Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri ile Nüfusları.............................................................................. 313
Ek 2: İlçe Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile Yapılan Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşme Formu ............................................... 318
Ek 3: Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir
Belediye Meclis Üyeleri ve Büyükşehir ile İlçe Belediye Bürokratları İçin Anket Soruları............................. 321
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1.1: Toplam Nüfusun Gelişimi ile Kentsel ve Kırsal Nüfus Dağılımı................................................ 10
Tablo 1.2: Yerel Yönetim Birimlerinin Sayısı........................ 24
Tablo 1.3: Belediyelerin Türlerine Göre Sayıları.................. 25
Tablo 1.4: Büyükşehir Belediyelerinin Kuruluş Kanunları ve Yılları............................................................ 32
Tablo 1.5: Ölçek Değişimi ve Büyükşehir Belediyelerinin Nüfusunun İl Nüfusu İçindeki Payı (2011)... 36
Tablo 1.6: Belediye Türlerine Göre Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Alınan Paylar ve Toplam Gelirler (2008-2010)...................................................... 53
Tablo 1.7: Çerkezköy ile Narlıdere ve Kemalpaşa İlçelerinin Kesin Hesaplarının Karşılaştırılması
(2006-2011)............................................................ 57
Tablo 2.8: Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir İlçe
Belediyesi Arasındaki Görev Dağılımı.................. 92
Tablo 2.9: Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı..............................................103
xi
Tablo 2.10: Büyükşehir Belediye Sistemi İçerisindeki İlçe ve
İlk Kademe Belediyelerinin Sayıları (2004-2008).....108
Tablo 2.11: Büyükşehir Belediyelerinin Nüfusları ve Belediye Meclis Üye Sayıları (2004-2008)................109
Tablo 2.12: Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Nüfusları ve Belediye Meclis Üye Sayıları
(2004-2008)...........................................................110
Tablo 2.13: 50 Binlik Nüfus Büyüklüğü Temelinde, 2009
BŞB Meclislerindeki Temsil Adaletsizliği.............113
Tablo 2.14: İlçe Belediye Meclis Üyelerinin Temsil Ettiği
Nüfus Sayısı ..........................................................115
Tablo 3.15: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Siyasi Partilere Göre Sayısal ve Oransal Dağılımı (2009-2012)......................................................194
Tablo 3.16: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyelerinin İlçe Belediyelerine Göre Dağılımı
(2009-2012)...........................................................195
Tablo 3.17: İstanbul’un İlçelerine İlişkin Çeşitli Veriler..........197
Tablo 3.18: Ankete Katılan Görevlilerin Genel Dağılımı........208
Tablo 3.19: Ankete Katılan Belediye Başkanı ve Meclis
Üyelerinin Oransal Dağılımı.................................208
Tablo 3.20: Ankete Katılan Belediye Başkanı ve Meclis
Üyelerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı............209
Tablo 3.21: 5216 Sayılı Kanununun Belediyeler Arasındaki İlişkileri Düzenleme Konusunda Yeterince
Başarılı Olamadığı İfadesine Katılım Oranları.....211
Tablo 3.22: 5216 Sayılı Kanununda Belediyeler Arası
Görev, Yetki ve Sorumlulukların Açık ve Net
Olarak Tekrar Düzenlenmesi Gerektiği Görüşüne Katılım Oranları...........................................213
xii
Tablo 3.23: BŞB’de Başkan Merkezli Bir Yönetim Olduğu, Belediye Meclisi’nin ise “İlçeler Genel
Kurulu” Görünümünü Taşıdığı İfadesine Katılım Oranları.........................................................214
Tablo 3.24: BŞB’nin İlçe Belediyelerinden Görüş Aldığı
ve Bu Önerileri Çalışmalarına Yansıttığı Görüşüne Katılım Oranları........................................216
Tablo 3.25: UKOME ve AYKOME Oluşumunda Güçlü
Büyükşehir, Güçsüz ve Vesayet Altında Bulunan İlçe Belediyesi Modelinin Esas Alındığı
Görüşüne Katılım Oranları...................................218
Tablo 3.26: BŞB’nin Belediyeler Arasında Uyum ve Koordinasyonu Sağladığı, Kaynaklarını Ayrım
Yapmaksızın Adilce Dağıttığı Görüşüne Katılım Oranları.........................................................219
Tablo 3.27: BŞB’nin Belediyeler Arasında Uyum ve Koordinasyonu Sağladığı, Kaynaklarını Ayrım
Yapmaksızın Adilce Dağıttığı Görüşüne Partiler Bazında Katılım Oranları................................221
Tablo 3.28: Büyükşehir Belediyesinin Yeterli Kaynağa
Sahip Olduğu Görüşüne Katılım Oranları...........224
Tablo 3.29: İlçe Belediyelerinin Yeterli Kaynağa Sahip
Olduğu Görüşüne Katılım Oranları.....................225
Tablo 3.30: BŞB ile İlçe Belediyeleri Arasında Kaynak
Bölüşümünün Adilce Tasarlandığı Görüşüne
Katılım Oranları....................................................227
Tablo 3.31: İlçe Belediyelerinin Bütçeleri Üzerinde BŞB
Meclisinin Değişiklik Yaparak Onaylama Yetkisine Sahip Olması Mali Özerklikle Bağdaşmamaktadır Görüşüne Katılım Oranları..............228
xiii
Tablo 3.32: Belediye Yöneticileri Arasındaki Siyasi, Kültürel ve Kişisel İlişkiler Belediyeler Arasındaki İlişkiyi Doğru Orantılı Olarak Etkilemektedir Görüşüne Katılım Oranları.............................230
Tablo 3.33: Belediyeler Arasında Yaşanan Sorunların Temel Nedeninin Siyasi Parti Farklılığı Olduğu
Görüşüne Katılım Oranları...................................231
Tablo 3.34: Belediyeler Arasında Yaşanan Sorunların Temel Nedeninin Siyasi Parti Farklılığı Olduğu
Görüşüne Partiler Bazında Katılım Oranları........232
Tablo 3.35: İlçe Belediyelerinin İmar Kararları Üzerinde
BŞB Meclisinin Değişiklik Yaparak Onaylama
Yetkisine Sahip Olması İdari Özerklikle Bağdaşmamaktadır Görüşüne Katılım Oranları .......235
Tablo 3.36: BŞB Meclisince İmar Kararlarının Değiştirilerek Onaylanması Yerine İlçe Belediyelerine
Düzeltilmesi İçin Geri Gönderilmesi Gerekmektedir Görüşüne Katılım Oranları...................236
Tablo 3.37: Kentsel Dönüşüm Projeleri Hazırlama ve Uygulama Yetkisinin Büyükşehir Belediyelerine
Verilmesi Yerinde Bir Düzenlemedir Görüşüne Katılım Oranları...............................................238
Tablo 3.38: Kentsel Dönüşüm Projeleri Hazırlama ve Uygulama Yetkisinin Büyükşehir Belediyelerine
Verilmesi Yerinde Bir Düzenlemedir Görüşüne Partiler Bazında Katılım Oranları....................239
Tablo 3.39: Büyükşehir Belediyelerinin Sınırlarının İl
Mülki Sınırı Olması Gerektiği Görüşüne Katılım Oranları ..........................................................241
Tablo 3.40: Büyükşehir Belediyelerinde İl Özel İdareleri
ve Kaymakamlık Müesseseleri Kaldırılmalıdır
Görüşüne Katılım Oranları...................................244
xiv
Tablo 3.41: Yeni BŞB’lerin Kurulması Durumunda ‘Genel
Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamından
Ayrılan Paylar’ın Tekrar Belirlenmesi Gerekmektedir Görüşüne Katılım Oranları...................246
Tablo 3.42: Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Seçim
Usulüne İlişkin Görüşler......................................247
Tablo 3.43: Büyükşehir Belediye Yönetimine İlişkin Olarak Yapılacak Değişiklikler Hakkında Görüşler..249
Tablo 3.44: Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri
Arasında Yaşanan Sıkıntıların Nedeni ................251
Tablo 3.45: Sadece İlçe Belediyesi Tarafından Sunulması
Durumunda Daha Yararlı Olacağı Düşünülen
Hizmetler...............................................................254
KISALTMALAR LİSTESİ
AAPSS
AB
A.e.
AET
A.g.e.
AKÇT
AKP
ANAP
AT
AÜEHFD
A.Ü. SBF
AYKOME
AYYÖŞ
Bkz.
Bld.
BŞB
CHP
Çev.
Ç.Ü. SBE
DPT
Ed.
EÜHFD
: The American Academy of Political and Social
Science
: Avrupa Birliği
: Aynı Eser
: Avrupa Ekonomik Topluluğu
: Adı Geçen Eser
: Avrupa ve Kömür Çelik Topluluğu
: Adalet ve Kalkınma Partisi
: Anavatan Partisi
: Avrupa Topluluğu
:Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi
: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
: Altyapı Koordinasyon Merkezi
: Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı
: Bakınız
: Belediye
: Büyükşehir Belediyesi
: Cumhuriyet Halk Partisi
: Çeviren
: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
: Devlet Planlama Teşkilatı
: Editör
: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
xvi
FP
GÜHFD:
IULA-EMME
İETT
İ.İ.B.F.
İSKİ
İTO
İ.Ü. SBE
İ.Ü. SBF
KHK
MGK
MİGM
RP
S.
SHP
TBB
T.B.M.M.
TDAV
TESEV
TMMOB
TODAİE
TÜİK
UKOME
V.d.
: Fazilet Partisi
: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
: Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği
: İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri
: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
: İstanbul Ticaret Odası
: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
: Kanun Hükmünde Kararname
: Milli Güvenlik Konseyi
: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
: Refah Partisi
: Sayfa
: Sosyaldemokrat Halkçı Parti
: Türkiye Belediyeler Birliği
: Türkiye Büyük Millet Meclisi
: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
: Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği
: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
: Türkiye İstatistik Kurumu
: Ulaşım Koordinasyon Merkezi
: Ve diğerleri