Dersin Adı-Kodu - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Transkript

Dersin Adı-Kodu - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dersin Adı-Kodu:
BES 101- BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Proje/Alan
Çalışması
14
Literatür
tarama
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
46
60
1
2
Türkçe
Zorunlu
Beslenme ve diyetetik biliminin, meslekle ilgili uygulamalar standartlar ve meslek
örgütünün tanımı yapılır. Ayrıca meslek tarihi ile uluslar arası derneklerin incelenmesi,
yönetmelikler ve öğrenci sorumlulukların öğretilmesi, ders programları, mesleki etik,
deontolojinin tanıtılması, meslekle ilgili kavram ve kaynaklara ulaĢma yolları anlatılır.
Öğrencilere bölüm, ana bilim dalları, meslek eğitim ve uygulama standartları ve meslek
etiği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Bölümü ve mesleği tanıyacaklar, meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri
öğrenecekler, mesleklerinin gerektirdiği davranıĢ ve aktiviteleri tanımlama ve
uygulama becerileri kazanacaklar, eğitimleri sırasında gerekli yönetmelikleri
öğrenecekler, meslekleri ile ilgili temel bilgileri edinebilecekleri kaynakları tanımlama
ve onlara ulaĢabilme deneyimi kazanacaklardır.
Gazi Üniversitesi Yönetmeliği, Beslenme ve Diyet Dergileri
Aksoy M., (2007). Ansiklopedik Beslenme, Diyet ve Gıda Sözlüğü, Hatipoğlu Yayın
evi, Ankara.
Merdol, Kutluay, T., BaĢoğlu, S, Örer,N., (1997). Beslenme ve Diyet Açıklamalı
Sözlük , Hatipoğlu Yayın Evi Ankara.
EFAD, ICDA ve LUNS Web sayfaları.
Varsa (X)
Yüzde
olarak
(%)
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
X
50
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Prof.Dr. Nevin ġanlıer
Konular
Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve Anabilim dallarının tanıtımı,
Mesleki etik ve deontoloji,
Ders programı tanıtımı,
Yönetmeliklerin ve öğrenci sorumluluklarının öğretilmesi,
Diyetisyenlik mesleği ile ilgili uygulamalar, standartlar ve meslek örgütünün
tanıtılması,
Meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı,
Meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaĢım yollarının tanıtımı.
Dersin Adı-Kodu:
TAR 101- ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
28
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
32
60
2
2
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Türkiye’nin modernleĢme süreci
Dersin Amacı
Modern Türkiye’nin kuruluĢ aĢamalarını öğretmek
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluĢ ve Atatürk hakkında bilgi edinme
Türkçe kitaplar ve makaleler.
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
40
Dönem Ödevi
X
10
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Okutman Aylin Orcan
Konular
Ġnkılap ve Benzeri Kavramlar
Osmanlı Devletinin Gerileme Sebepleri ( Ġç ve DıĢ Sebepler)
Osmanlı Devleti’nde YenileĢme Faaliyetleri ( I.Mahmud, III. Selim Dönemi)
II. Mahmud Döneminde yapılan Yenilikler
19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Siyasi Durumu ve ParçalanıĢı
Tanzimat Dönemi
MeĢrutiyet Dönemi
Ara Sınavlar
Panislamizm, Osmanlıcılık, Ġslamcılık, Batıcılık, Türkçülük Turancılık
Trablusgarp ve I.-II. Balkan SavaĢları
I. Dünya Savasının Sebep ve Sonuçları
Mustafa Kemal Pasa, Erzurum-Sivas Kongreleri
Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması
Dönem Sonu Sınavı
Dersin Adı-Kodu:
EKO 101- GENEL ĠKTĠSAT
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
28
Literatür
tarama
42
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
50
120
2
4
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Ekonominin temel kavramları, temel ekonomik sorunlar, ekonomik sistemler, fiyat
teorisine giriĢ, tüketici dengesi, firma teorisi, milli muhasebe kavramları, makro
ekonominin temel kavramları ve temel makro ekonomik sorunlar konularını içerir.
Dersin Amacı
Ekonominin temel kavramları, temel ekonomik sorunlar, ekonomik sistemler, fiyat
teorisine giriĢ, tüketici dengesi, firma teorisi ve milli muhasebe kavramları, makro
ekonominin temel kavramları, temel makro ekonomik sorunlar olarak ekonominin
iĢleyiĢinin teorik olarak öğretilmesi ve uygulamalı çalıĢmalara zemin hazırlayacak
teorik eğitimin verilmesi.
Temel ekonomik kavramların ve sorunların öğrenilmesi ve yorumlanabilmesi
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
1.
2.
3.
Ekonominin Temelleri. Prof.Dr. Besim Üstünel
Ġktisadın ABC’si, Prof Dr. Ġlker Parasız
K.E. Case and R. C. Fair, Principles of Economics, Prentice- Hall, 8th
edition, 2007.
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
50
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Doç.Dr. Alev Söylemez
1-2
3-4
5
6
7
8-9
10
11-12
13-14
Ekonominin temek kavramları
Temel ekonomik sorunlar
Ekonomik sistemler
Fiyat teorisine giriĢ
Tüketici dengesi
Firma teorisi
Milli muhasebe kavramları
Makro ekonominin temel kavramları
Temel makro ekonomik sorunlar
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BĠL 101- TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI I
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
14
28
14
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
20
90
2
3
14
Türkçe
Zorunlu
Bilgisayara giriĢ, temel kavramlar, donanım ve yazılım, klavye kullanımı, iĢletim
sistemleri, Windows iĢletim sistemi, internet’e giriĢ, mail kullanma, arama motorlarını
kullanma
Temel bilgisayar bilgisini vermek ve kullandırmak
Öğrenim hayatı boyunca ve daha sonrasında gerekli olacak bilgisayar bilgi ve
becerilerine sahip olmak
Çelik, Bülent ve Murat Yılmaz, Bilgisayar, Ya-Pa Yayınları, Ġstanbul, 2000.
Bülbül, H.Ġ., M. Küçükali ve M.A. Sarıtiken, Temel Bilgisayar Teknolojisi ve
Uygulamaları, Ankara, 2002.
Diğer bilgisayar ders kitapları
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
40
X
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd.Doç.Dr. Bülent ÇELĠK
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Bilgisayara giriĢ, Temel kavramlar
Donanım ve yazılım
Klavye kullanımı, ĠĢletim sistemleri
Ara sınav
Windows iĢletim sistemi
Windows iĢletim sistemi
Ġnternet’e giriĢ, Mail kullanma, Arama motorlarını kullanma
Konular
Dersin Adı-Kodu:
KĠM 101-TEMEL KĠMYA I
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/1
28
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
-
42
52
150
3
5
28
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Türkçe
Zorunlu
Dersin
İçeriği
Maddelerin özellikleri. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileĢikler. Kimyasal
tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriĢ. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı.
periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri. Kimyasal bağlar. Bağ kuramları. Sıvılar,
moleküller arası kuvvetler.
Kimya eğitimi için gerekli olabilecek temel kavramların verilmesi amaçlanmıĢtır.
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
-
Sağlık bilimleri ve kimya pek çok alanlarda ortak konular üzerinde çalıĢırlar. Öğrenci,
verilen ders kapsamı çerçevesinde ortak sorunları tartıĢabilecek düzeye ulaĢır.
Konularla ilgili basit deneyler yaparak deney ve teorinin nasıl bağdaĢacağı konusunda
bilgi sahibi olur. Böylece, modern hayatın gerektirdiği yeni maddelerin, belirlenmesi,
yöntemlerin geliĢtirilmesi ve uygulanması bu dersin kazanımlarından olacaktır.
1. Genel Kimya I, Ġlkeler ve Modern Uygulamalar,
Petrucci, Harwood, Herring Co., New York.
Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy; Palme Yayıncılık
2. Laboratuvar deney föyü
Değerlendirme
Ölçütleri
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3-4
5-6
7
8
9
10
11
12
13
14
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde (%)
Ara Sınavlar
x
30
Kısa Sınavlar
-
-
Ödevler
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
x
-
10
60
Doç. Dr. NurĢen SARI
Konular
Maddenin Özellikleri Ve Ölçümü
Atomlar Ve Atom Kuramı
Kimyasal BileĢikler
Kimyasal Tepkimeler
Sulu Çözelti Tepkimelerine GiriĢ
Gazlar
ARASINAV ve Sınav Sorularının Çözülmesi
Termokimya
Atomun Elektron Yapısı
Periyodik Çizelge Ve Bazı Atom Özellikleri
Kimyasal Bağlar -I,II
Sıvılar, Katılar Ve Moleküller Arası Kuvvetler
ING 101 İNGİLİZCE
Yarıyıl
Güz
Teori
3
AKTS
3
Kredi Dağılımı
Uygulama
Laboratuvar
Ders Dili
Ġngilizce
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Önşartlar
Yok
ING 101 kodlu bu ders öğrencilerin temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile
birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Katalog Tanımı
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Ders Kitabı ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ders Sorumluları
Öğrencilere baĢlangıç düzeyinde temel okuma, yazma, konuĢulanları
anlama ve sözlü karĢılık verebilme becerilerini kazandırmak.
Öğrenciler temel düzeyde okuduklarını anlayabilecek ve yazma becerisini
kazanabilecek, konuĢulanları anlayabilip sözlü karĢılık verebileceklerdir.
“English For Life- Elementary” by Tom Hutchinson (Oxford University
Press)
Adet
Yüzde
1
40
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar/ Alan çalışması
1
60
Dönem Sonu Sınavı
Ġngilizce Okutmanları (YDYO Modern Diller Birimi)
Dersin Adı-Kodu:
MAT 101- TEMEL MATEMATĠK
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Proje/Alan
Çalışması
42
Krediler
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
42
36
120
3
4
Türkçe
Zorunlu
Gerçek ve kompleks sayılar, polinomlar, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Köklü,
kesirli denklemler ve ikinci dereceye dönüĢebilen denklemlerin çözümü. Ġkinci derece denklemlerde
kök katsayı bağıntıları ve eĢitsizliklerin çözümü. Determinant ve Lineer denklemlerin çözümü,
Düzlemde doğru denklemi, Vektörler, Logaritma.
Matematikle ilgili temel kavramları öğretmek
Sayılar, fonksiyonlar, bir bilinmeyenli denklemleri lineer cebirsel denklem sistemlerinin çözümleri,
determinant, vektörler ve logaritma hakkındaki temel bilgilere sahip olma.
Akın, Ömer, (2001), “ Fen- Mühendislik Fakülteleri ve Yüksek Okul Öğrencileri Ġçin Matematik
Analiz ve Analitik Geometri”, Palme Yayıncılık, Ankara. ( Çeviri: Adwards&Penney ).
Balcı, Mustafa, ( 1999), “Genel Matematik Cilt I ”, Balcı Yayınları, Ankara.
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
40
X
10
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yrd. Doç.Dr. M Fahri Aktaç
Konular
Reel ve kompleks sayılar
Kompleks sayılar
Kompleks sayılar
Polinomlar
Ġkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Köklü ve kesirli denklemler
Ġkinci dereceye dönüĢebilen denklemlerin çözümü
Ġkinci dereceden denklemlerin bazı özellikleri ve eĢitsizliklerin çözümü
Determinantlar
Lineer denklemlerin çözümü
Lineer denklemlerin çözümü
Düzlemde doğru denklemi
Vektörler
Logaritma
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Dersin Adı-Kodu:
TÜR 101- TÜRK DĠLĠ I
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
1/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Uyg. Lab.
28
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
32
60
2
2
Türkçe
Zorunlu
1. Bildirim, 2. Dil ve Dilin Özellikleri, 3. Dil-DüĢünce iliĢkisi, 4. Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz,
Sembol-Ġmaj, 5. Kültür (Dil-Kültür ĠliĢkisi, Kültür ÇeĢitleri), 6. Medeniyet, 7. Dilekçe Yazımı, 8.
Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri (Dillerin Doğusu, Dilin Türleri,
Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri) 9. Türk Dilinin Tarihî Dönemleri
ve GeliĢmesi, 10. Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, 11. Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses
Bilgisi, Sekil Bilgisi), 12. Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler, 13. Yazım Kuralları ve
Uygulaması 14. Noktalama ĠĢaretleri ve Kullanımıyla Ġlgili Uygulamalar
Türk dilinin özelliklerini, iĢleyiĢ kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; Öğrencilerin yazılı ve
sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliĢtirmek; Öğrencilere yazım (imlâ) kurallarına uyma,
noktalama iĢaretlerini yerli yerinde kullanma alıĢkanlığı kazandırmak; Öğrencilere kitap okuma
alıĢkanlığı kazandırmak; Öğrencilere bilimsel, eleĢtirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı
düĢünme alıĢkanlığı kazandırmak.
Dil, kültür ve medeniyet kavramlarının açılımını bilme, Türk dilinin tarihi geliĢimini ve özelliklerini
bilme, yazım kurallarının ve noktalama iĢaretlerinin nasıl kullanılacağını bilme; bilimsel, sorgulayıcı,
eleĢtirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düĢünme alıĢkanlığını kazanma ve bunu geliĢtirme.
Yakıcı, Ali- Yücel, Mustafa- Doğan, Mehmet- Yelok, Veli SavaĢ; Üniversiteler Ġçin Türk Dili
ve Kompozisyon Bilgileri, (Editör: Veli SavaĢ YELOK), Bilge Yayınları, Ankara, 2005.
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
X
50
Hafta
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Okutman Mehmet ER
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri,
Dil-DüĢünce ĠliĢkisi,
Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-Ġmaj,
Kültür (Dil-Kültür ĠliĢkisi, Kültür ÇeĢitleri),
Medeniyet, Dilekçe Yazımı,
Yeryüzündeki Diller (Dillerin DoğuĢu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması)
Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve GeliĢmesi,
Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları,
Ara Sınav
Dil Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Sekil Bilgisi),
Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Ögeler,
Yazım Kuralları ve Uygulaması
Noktalama ĠĢaretleri ve Kullanımıyla Ġlgili
Ders Sorumluları
50
Dersin Adı-Kodu:
SOS 101 - TOPLUM BĠLĠM
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
28
Krediler
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
56
36
120
2
4
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Sosyoloji nedir? Sosyolojinin yöntemi ve araĢtırma teknikleri, sosyoloji teorileri, birey
ve toplum, kültür ve toplum, sosyal kurum, sosyal tabakalaĢma, sosyal değiĢme,
sosyalizasyon ve kiĢilik, davranıĢ örüntüleri
Dersin Amacı
Öğrencinin sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarını; günümüz toplumunda insan
iliĢkilerinin organizasyonunu; kültür, birey ve toplum etkileĢimi gibi konularını
öğrenmesini sağlamaktır.
Bu dersin sonunda öğrenci özgür düĢünme yeteneğini kazanacak; günümüzde
sosyologların ilgilerinin yoğunlaĢtığı temel sosyolojik konuları bilecek; kendi
toplumunu ve farklı toplumları analiz edebilecek; sosyal dünyayı daha iyi anlayacaktır.
Giddens, Anthony. Sosyoloji: EleĢtirel Bir YaklaĢım, Birey yayıncılık.
Giddens, Anthony. Sosyolojiye GiriĢ, Ayrıntı yayınları, 2000.
Fichter ,Joseph. Sosyoloji Nedir ( çev. Nilgün Çelebi ) Anı Yayıncılık, 2002.
Sezal, Ġhsan. Sosyolojiye GiriĢ, Martı yayınları, 2002.
Doğan, Ġsmail. Sosyoloji, Pegem yayıncılık, 2008.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
40
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd.Doç.Dr. Erdal Aksoy
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
Sosyoloji nedir? Sosyolojinin yöntemi ve araĢtırma teknikleri
Sosyoloji teorileri, birey ve toplum
Kültür ve toplum, kültür ve kimlik
Ara sınav,
Sosyal kurum, sosyal tabakalaĢma
Sosyalizasyon ve kiĢilik, davranıĢ örüntüleri
Sosyal değiĢme
Konular
60
Dersin Adı-Kodu:
BES 102- DEMOGRAFĠK YAPI VE SAĞLIK
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Proje/Alan
Çalışması
28
42
Literatür
tarama
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
20
90
2
3
Türkçe
Zorunlu
Demografiye giriĢ, tanımlar, veri kaynakları, yöntemler, nüfus büyüklüğü, yapısı ve
kompozisyonu, doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler, ölümlülük, göç,
kentleĢme, ana-çocuk sağlığı, beslenme ve antropometrik göstergeler, AĠDS ve cinsel
yolla bulaĢan hastalıklar hakkında bilgi verilir.
Genel demografik kavramların, bileĢenlerin ve göstergelerin öğretilmesi, ana-çocuk
sağlığı ve beslenmesi üzerine güncel bilgilerin verilmesi ve nüfus, beslenme ve sağlık
arasındaki iliĢkinin tartıĢılmasıdır.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Genel Demografik kavramları öğrenecek, nüfus büyüklüğü ve artıĢı konusunda bilgi
sahibi olacak, doğurganlık konusunu ve doğurganlığı etkileyen faktörleri bilecek,
ölümlülük, göç ve kentleĢme konusunda bilgi sahibi olacak, ana-çocuk sağlığı ile
beslenme göstergelerini ve güncel değerlerini öğrenecektir.
Haupt A, Kane, T. , ( 2000) Population Handbook, 4 th edition, Washington.
1993, 1998, 2003 ve 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık AraĢtırması, Sağlık Bakanlığı
Hacettepe Üniversitesi ĠĢbirliği ile Ankara.
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
X
20
X
50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd.Doç.Dr. Eda Köksal
1-2
3-4
5-6
7-9
10-11
12-13
14
Demografiye giriĢ
Nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu
Doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler
Ölümlülük, Göç ve KentleĢme
Ana-çocuk sağlığı
Beslenme ve antropometrik göstergeler
AIDS ve cinsel yolla bulaĢan hastalıklar hakkında genel bilgi düzeyi.
Konular
Dersin Adı-Kodu:
KĠM 102-TEMEL KĠMYA II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/2
28
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
-
42
52
150
3
5
28
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Türkçe
Zorunlu
Dersin
İçeriği
Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal dengenin ilkeleri. Asitler ve
bazlar. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri. Ġstemli değiĢme: Entropi ve serbest enerji.
Biyokimya ve Organik kimya ya giriĢ.
Dersin Amacı
Kimya eğitimi için gerekli olabilecek temel kavramların verilmesi amaçlanmıĢtır.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Sağlık bilimleri ve kimya pek çok alanlarda ortak konular üzerinde çalıĢırlar. Öğrenci,
verilen ders kapsamı çerçevesinde ortak sorunları tartıĢabilecek düzeye ulaĢır.
Konularla ilgili basit deneyler yaparak deney ve teorinin nasıl bağdaĢacağı konusunda
bilgi sahibi olur. Böylece, modern hayatın gerektirdiği yeni maddelerin, belirlenmesi,
yöntemlerin geliĢtirilmesi ve uygulanması bu dersin kazanımlarından olacaktır.
1. Genel Kimya I, Ġlkeler ve Modern Uygulamalar,
Petrucci, Harwood, Herring Co., New York.
Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy; Palme Yayıncılık
2. Laboratuvar deney föyü
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
-
Değerlendirme
Ölçütleri
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
x
30
Kısa Sınavlar
-
-
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
x
-
10
60
Doç. Dr. NurĢen SARI
Konular
Çözeltiler ve fiziksel özellikleri
Çözeltiler ve fiziksel özellikleri
Kimyasal kinetik
Kimyasal dengenin ilkeleri
Kimyasal dengenin ilkeleri
Asitler ve bazlar
Asit-baz ve çözünürlük dengeleri
Asit-baz ve çözünürlük dengeleri
ARASINAV ve sınav sorularının çözülmesi
Elektrokimya
Organik kimya
Organik kimya
Biyokimya
Biyokimya
Dersin Adı-Kodu: BĠY-102 TIBBĠ BĠYOLOJĠ VE GENETĠK
Programın Adı: Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
42
-
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
-
42
36
120
3
4
-
Türkçe
Zorunlu
Biyoloji Bilimi, Moleküler Biyolojinin DoğuĢu, Küçük Moleküller, Makromoleküller, Hücrenin
Organizasyonu, Hücresel Zarlar, Enerji-Enzim ve Metabolizma, Kimyasal Enerji Eldesi ve Metabolik Yollar,
Fotosentez, Kromozomlar, Hücre Döngüsü ve Hücre Bölünmesi, Mendel Genetiği, DNA ve ĠĢlevi, Genotip
ve Fenotip ĠliĢkileri, Virüs ve Bakteri Genetiği
Moleküler Biyolojiye iliĢkin prensipleri vererek, canlıların genom organizasyonlarındaki farklılıkları ve
benzerliklerini vurgulamak, moleküler biyolojinin baĢlıca hedef molekülleri olan biyomolekülleri tanıtmak,
canlının moleküler düzeyde önemli iki bileĢeni olan nükleik asit ve proteinlerin yapılarını ve iĢlevlerini fizik
ve kimyasal anlamda öğrenmek, bir hücrenin yaĢamında yer alan zarın yapısı ve iĢlevlerini vermek, mitoz ve
mayoz bölünme, temel insan genetiği ile ilgili kavramların öğrenilmesi, DNA ve RNA moleküllerinin yapı ve
iĢlevleri, hücreye özgü gen ifadelenmesi ve denetlenmesi mekanizmaları, hücre döngüsü ve bölünmesinin
moleküler genetik temelinin öğrenilmesi
Ġlk hücrenin oluĢumu ve yaĢam soyağacındaki yerimiz, çok hücrelilere geçiĢ, genetik terminoloji, Ökaryot
hücrenin yapı ve iĢlevinde rolü olan moleküler yapılar (protein, lipid ve karbohidrat gibi anamoleküller), bu
yapılar arasındaki iliĢki ve kontroller, Canlılardaki bağ ve enerji kavramları, pek çok hücresel iĢlevin zarlar
aracılığı ile yürütüldüğü, zardaki enerji dönüĢümleri, Kromozom genel yapısı, embriyo ve yetiĢkin dönemde
hücrelerin bölünme ve iĢlev kazanma olaylarını denetleyen moleküller ve denetimi, Mendel genetiği, kalıtım
Kalıpları, Genotip ve fenotip iliĢkileri, virüs ve bakteri genetik yapısı öğrenilir.
1. Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter,
Molecular Biology of the Cell
2. Cooper, Geoffrey M. The Cell - A Molecular Approach
3. Klug & Cummings, Concepts of Genetics, Fifth Edition
4. Strachan & Read, Human Molecular Genetics 2
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Ara Sınavlar
X
Yüzde (%)
40
X
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Ders
Sorumluları
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Prof. Dr. Adnan MenevĢe
Hafta
Konular
1-2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GiriĢ:Biyoloji Bilimi, Moleküler Biyolojinin DoğuĢu
Küçük Moleküller
Makromoleküller
Hücrenin Organizasyonu
Hücresel Zarlar
Enerji-Enzim ve Metabolizma
Kimyasal Enerji Eldesi ve Metabolik Yollar
Fotosentez
Kromozomlar, Hücre Döngüsü ve Hücre Bölünmesi
Mendel Genetiği
DNA ve ĠĢlevi
Genotip Fenotip ĠliĢkileri
Virüs ve Bakteri Genetiği
Dersin Adı-Kodu:
PSĠ 102 TEMEL PSĠKOLOJĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Proje/Alan
Çalışması
28
Krediler
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
42
20
90
2
3
Türkçe
Zorunlu
Psikoloji nedir?, Psikolojinin alt dalları, yöntemi, kısa tarihçesi, Genetik ve DavranıĢ
DavranıĢın GeliĢimi, Öğrenmenin Ġlkeleri, bellek, düĢünme ve problem çözme
Duyular, Algı
Psikolojik testler, kiĢilik,
ÇatıĢma ve Stres, Sağlık ve BaĢa Çıkma
DavranıĢ bozuklukları ve tedavisi
Tutumlar ve önyargı,
Psikolojinin genel konuları hakkında öğrencileri bilgilendirme, ve farkındalık kazandırma ,
Psikoloji ve Beslenme arasında iliĢki kurabilmeleri yönünde düĢünmeye sevk etme.
Bu dersi tamamlayan öğrenci psikolojinin genel konuları hakkında bilgi sahibi olur. Kendi
davranıĢları hakkında farkındalık kazanır.
Morgan,Clifford- Psikolojiye GiriĢ, Eğitim Kitabevi Yayınları,18.baskı, 2009.
Atkinson ve Atkinson. Psikolojiye GiriĢ, ArkadaĢ Yayınları,1999.
Cüceloğlu,Doğan- Ġnsan ve DavranıĢı,Remzi Kitabevi,1998.
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
40
X
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4-5
6-7
8
9
10
11
12
13-14
Yrd.Doç.Dr. AyĢe Canatan
Konular
Psikoloji Nedir?
Psikolojinin alt dalları, yöntemi ve kısa tarihçesi
Genetik ve davranıĢ
DavranıĢın GeliĢimi
Öğrenmenin Ġlkeleri, bellek, düĢünme ve problem çözme
Duyular
Algı
Psikolojik testler, kiĢilik,
ÇatıĢma ve Stres, Sağlık ve BaĢa Çıkma
DavranıĢ bozuklukları ve tedavisi
Tutumlar ve önyargı
Dersin Adı-Kodu:
ANT 102 SOSYAL ANTROPOLOJĠYE GĠRĠġ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
56
36
120
2
4
28
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Modern Antropolojinin yöntem, amaç ve bulguları doğrultusunda farklı kültür ve toplumları
karĢılaĢtırmak, farklı toplum ve kültürlerin ekonomik ve politik iĢleyiĢi, aile, akrabalık, din ve
diğer inanç sistemi ve ritüellerinin incelenmesi. Kültürel sembollerin öneminin kavranması
Dersin Amacı
Toplumsal farklılıkları yaratan kültürel dinamiklerin ve kültürel farklılığın öneminin kavranması
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Antropoloji disiplininin dalları, terminolojisi ve anahtar kavramları ile ilkeleri ve süreçleri
hakkında bilgiler sunulacak ve öğrencilerin insanların kültürel çeĢitliliği hakkında fikir
edinmeleri; diğer kültürlerin değerlerinin farklı olabileceğinin farkına varmaları ve insanların
sosyal davranıĢlarını değerlendirme konusunda bilinçlenmeleri sağlanmaya çalıĢılacaktır.
William A. Haviland, Kültürel Antropoloji (Ç.H.Ġnanç), Kaknüs Yayınları, Ġstanbul, 2002.
Conrad Philip Kottak, Antropoloji- Ġnsan ÇeĢitliliğine Bir BakıĢ- (Ç.S. Altuntek ve Diğerleri),
Ütopya Yatınları, Ankara, 2002.
Calvin Wells, Sosyal Antropoloji Açısından Ġnsan ve Dünyası, (Ç. B. Güvenç), Remzi Kitabevi,
Ġstanbul, 1984.
Bozkurt Güvenç, Ġnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1984.
Metin Özbek Ġnsan ve Irk, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1979
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
40
X
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNĠNDĠ ERSÖZ
Ders Konuları
Antropolojinin niteliği, kapsamı, alt alanları, yöntemi ve diğer bilimlerle iliĢkisi
Kültür niteliği, kültür kavramı, kültürün özellikleri, insan kültürünün baĢlangıcı
Etnik aidiyet, etnisite ve ırk,
Dil, iletiĢim ve kültür kiĢilik geliĢmesi
Üretim, dağıtım ve tüketim Araçları (Geçim modelleri ve ekonomik sistemler)
Cinsiyet, evlilik, akrabalık ve soy
Din, sanat, büyü ve politik örgütlenme, toplumsal cinsiyet çalıĢmaları
Dersin Adı-Kodu:
BĠL 102 TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
14
28
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
20
90
2
3
28
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Programlamaya giriĢ, Office yazılımlarını tanıma, Word kullanımı, Excel kullanımı,
Power point kullanımı, veri tabanı ve Access, Web sayfası hazırlama
Dersin Amacı
Programlama bilgisi ve hazır yazılımları kullanma
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Ödev hazırlama, tablo yapma, sunu hazırlama ve veri tabanı kullanabilme, web sayfası
hazırlayabilme
Çelik, Bülent ve Murat Yılmaz, Bilgisayar, Ya-Pa Yayınları, Ġstanbul, 2000.
Bülbül, H.Ġ., M. Küçükali ve M.A. Sarıtiken, Temel Bilgisayar Teknolojisi ve
Uygulamaları, Ankara, 2002.
Diğer bilgisayar ders kitapları
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
40
X
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Yrd.Doç.Dr. Bülent ÇELĠK
Konular
Programlamaya giriĢ, Office yazılımlarını tanıma
Word kullanımı
Word kullanımı
Ara sınav
Excel kullanımı
Power point kullanımı
Veri tabanı ve Access, Web sayfası hazırlama
ING 102 İNGİLİZCE
Yarıyıl
Teori
3
AKTS
3
Kredi Dağılımı
Uygulama
Laboratuvar
Bahar
Ders Dili
Ġngilizce
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Önşartlar
Yok
ING 102 kodlu bu ders ING 101 kodlu dersin devamı niteliğinde olup,
öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve
konuşma becerilerinin geliştirilmesini içerir.
Öğrencilerin okuma, yazma, konuĢulanları anlama ve sözlü karĢılık
verebilme becerilerini geliĢtirmek.
Öğrenciler okuduklarını daha iyi anlayabilecek, daha iyi yazabilecek,
konuĢulanları daha rahat anlayıp daha rahat konuĢabileceklerdir..
Katalog Tanımı
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Ders Kitabı ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ders Sorumluları
“English For Life - Elementary” by Tom Hutchinson (Oxford University
Press)
Adet
Yüzde
1
40
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar/ Alan çalışması
1
60
Dönem Sonu Sınavı
Ġngilizce Okutmanları (YDYO Modern Diller Birimi)
Dersin Adı-Kodu:
TÜR 102- TÜRK DĠLĠ II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teorik
1/2
Uyg.
Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
32
60
2
28
AKTS
Kredisi
2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Türkçe
Dersin Amacı
Doğru, iyi ve güzel cümle kurabilmek için cümlenin unsurlarını ve bunların önemini tespit
edebilmek; edebiyat ve düĢünce dünyasıyla ilgili eserlerin okuyup inceleyebilme ve retorik
uygulamalar yapabilmek; yazılı kompozisyon türlerini tanımak ve bunlarla ilgili uygulamalar
yapmak; dil yanlıĢlarının farkında olmak ve bunları düzeltebilmek, ilmî yazıların hazırlanmasında
uyulacak kurallar bilmek ve bunları uygulayabilmek. Türk ve dünya edebiyatlarından ve düĢünce
tarihinden seçilmiĢ metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuĢma, yazma yeteneğinin
geliĢtirebilmek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun Ģekilde kullanma becerisini kazanma; yazılı ve sözlü olarak duygu
ve düĢüncelerini en güzel biçimde anlatabilme; bilimsel, sorgulayıcı, eleĢtirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı
düĢünme alıĢkanlığını kazanma ve bunu geliĢtirme.
Zorunlu
1. Cümle Bilgisi, 2. Kelime Grupları, 3. Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar, 4. Cümle Türleri, 5.
Cümle Çözümlemeleri, 6. Cümle Ġnceleme Örnekleri, 7. Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, DüĢünce ve
Ana DüĢünce, Tema, Hayal, Paragraf), 8. Anlatım Biçimleri, 9. Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, 10. DüĢünce ve
Bilgi Aktaran Yazılar, 11. Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, ĠĢ Mektupları, Öz GeçmiĢ), 12.
Dil YanlıĢları (Yazım ve Noktalama ĠĢareti YanlıĢları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı YanlıĢlar), 13.
Konferans, 14. Bilimsel AraĢtırma
Yakıcı, Ali- Yücel, Mustafa- Doğan, Mehmet- Yelok, Veli SavaĢ; Üniversiteler Ġçin Türk Dili ve
Kompozisyon Bilgileri, (Editör: Veli SavaĢ YELOK), Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006.
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
X
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Okutman Mehmet ER
Konular
Cümle Bilgisi, (Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar)
Cümle Türleri,
Cümle Çözümlemeleri, Cümle Ġnceleme Örnekleri,
Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, DüĢünce ve Ana DüĢünce)
Tema, Hayal, Paragraf,
Anlatım Biçimleri,
Ara Sınav
Yaratıcı, Kurgusal Yazılar,
DüĢünce ve Bilgi Aktaran Yazılar,
Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, ĠĢ Mektupları, Öz GeçmiĢ),
Dil YanlıĢları (Yazım ve Noktalama ĠĢareti YanlıĢları)
Dil YanlıĢları (Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı YanlıĢlar),
Konferans,
Bilimsel AraĢtırma
Dersin Adı-Kodu:
TAR 102- ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
32
60
2
2
28
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Türkiye’nin modernleĢme süreci
Dersin Amacı
Modern Türkiye’nin kuruluĢ aĢamalarını öğretmek
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluĢ ve Atatürk hakkında bilgi edinme
1.
Türkçe kitaplar ve makaleler.
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
50
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
Okutman Aylin Orcan
Konular
Kuva-yi Milliye ve Cepheler (Adana, Antep, MaraĢ, Urfa)
Düzenli Ordunun kurulması ve Batı Cephesi
Sakarya Savası ve Sonuçları
BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi ve Sonuçları
Mudanya Mütarekesi ve Lozan Konferansı
Saltanat’ın kaldırılması
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulusu
Ara Sınavlar
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka
ġeyh Sait isyanı ve Sonuçları
Ġnkılaplar
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun Kurulması
Atatürk Ġlkeleri
Dersin Adı-Kodu:
BES 201 BESLENME ĠLKELERĠ 1
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
28
14
56
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
42
56
42
238
4
8
Türkçe
Zorunlu
Sağlıklı beslenmede karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin önemi, kimyasal özellikleri, sınıflandırılması,
fonksiyonları, kaynakları, günlük gereksinimin, miktarları, aĢırı alım ve sağlık üzerindeki etkileri anlatılır.
Makro moleküllerde enerji oluĢumu ve etkileyen etmenler açıklanır. Ayrıca besinlerin enerji karbonhidrat,
protein, içeriklerinin hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi, besin hazırlama, piĢirme, iĢleme teknikleri
anlatılıp, geleneksel yemek tariflerin beslenme ilkelerine uygun olarak piĢirilmesi laboratuar ortamında
uygulanması sağlanır.
• Enerji ve makrobesin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalıĢmasındaki
önemini kavramak
• Besinleri enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirebilmek
• Farklı yaĢ ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmelerini ve bunları
sağlayacak besin çeĢit ve miktarlarını bilecek ve diyet örüntüsünü bu açıdan yorumlayabilmek
• Üç günlük bireysel besin tüketimi uygulayarak ve fiziksel aktivite kayıtları tutarak kendi beslenme
durumlarını saptamak. Günlük tüketilmesi önerilen besin ögeleri miktarlarıyla karĢılaĢtırarak, genel beslenme
durumunu ve beslenme alıĢkanlıklarını
değerlendirebilmek ve düzeltilmesi konusunda öneriler getirebilmek
Bu dersi alan öğrenci genel beslenme ilkelerini öğrenecektir.
1.Baysal, A., (2006). Beslenme, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
2.Whitney, E.N, Rolfes, S.R., ( 2002 ). Understanding Nurition, Wards Worth / Thomson Learning Company
,USA.
3.Mahan, L.K , Stump, S.E., (2004). Krause’s Food, Nutrition & Diet Therapy, 11 th Edition, USA.
4.Brown, A., (2000). Understanding Food: Principles and Preparation, Wadsworth / Thomson Learning,
USA.
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
X
Yüzde (%)
30
X
10
X
10
X
10
X
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç.Dr. Makbule Gezmen Karadağ
1-2
3-5
6-9
10-12
13-14
Karbonhidratlar
Proteinler
Yağlar
Enerji ve fiziksel aktivite
Proje Sunumları ve değerlendirilmesi
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 203 BESLENME BĠYOKĠMYASI 1
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik (Lisans)
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
42
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
56
56
28
182
3
6
Türkçe
Zorunlu
Beslenme biyokimyasına giriĢ, metabolizmaya genel bakıĢ, biyoenerjik ve oksidatif
fosforilasyon, karbonhidratların, proteinlerin, amino asitlerin, yağların
sınıflandırılması, yapıları, reaksiyonları, sindirimi, metabolizması, hormonal
düzenlenmesi, metabolik sorunları içerir.
Biyokimyada beslenme ile ilgili temel konuların teorik olarak öğrenmek, bu bilgilerin
çeĢitli beslenme bozukluklarına ve hastalıklarına malnutrisyon ve diğer metabolik
hastalıklar gibi, bağdaĢtırabilmek, makro besinlerden enerji elde edilmesi,
enzimlerin ve hormonların iĢlevleri ile metabolizması hakkında genel bilgileri
kullanabilme becerisini geliĢtirmek
Bu dersi alan öğrenci beslenme biyokimyası öğrenecektir.
Aksoy, M., Beslenme Biyokimyası, Hatiboğlu Yayın Evi Ankara
2000
Gözükara Engin M. Biyokimya , Nobel Kitapevi 3. baskı 1997
Brody, T., Nutritional Biochemistry, II.edition Academic press
San Diego,1999.
Stipanuk, M H., Biochemical and physiological aspects
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
X
10
X
50
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Dr. ġehri ELBEG
1-2
3-5
6-8
9-12
13-14
Beslenme biyokimyası-metabolizmayai giriĢ
Karbonhidratlar
Lipidler
Proteinler
Tokluk ve açlık metabolizmasında makro besin ögeleri
Konular
Dersin Adı-Kodu:
FZY 201 FĠZYOLOJĠ I
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
28
Literatür
tarama
56
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
36
120
2
AKTS
Kredisi
4
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Hücre ve genel fizyoloji, Nörofizyoloji,Ġskelet-kas sistemi fizyolojisi,
Kardiyovasküler sistem fizyolojisi,Renal fizyoloji
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere yaĢamın baĢlangıcı, geliĢimi ve ilerlemesini sağlayan
fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri açıklamaktır.
Öğrenciler yaĢamın baĢlangıcı, geliĢimi ve ilerlemesini sağlayan fiziksel, kimyasal ve
biyolojik etkenleri tanımlayabilmeli
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
A.C.Guyton&Hall. Tıbbi Fizyoloji
W.F.Ganong. Tıbbi Fizyoloji
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
50
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Ġlgili Bölüm Öğretim Elemanları
1-2
3-5
6
7-9
10-12
12-14
Hücre ve genel fizyoloji,
Nörofizyoloji,
Ara sınav
Ġskelet-kas sistemi fizyolojisi,
Kardiyovasküler sistem fizyolojisi,
Renal fizyoloji
Konular
Dersin Adı-Kodu:
ANA 201-ANATOMĠ I
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
28
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
56
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
36
120
2
AKTS
Kredisi
4
Türkçe
Zorunlu
Genel anatomi terimleri ve içeriği ile Hareket sistemi ve Sindirim sistemi
Bu dersin amacı öğrencilere insan bedenini ve bedenin bölümlerini tanıtmak,
bedendeki sistemler ve organların anatomik yerleĢimleri, komĢulukları, görevleri,
damarsal ve sinirsel bağlantılar hakkında bilgi vermektir.
Öğrencilerin,
Ġnsan bedenini ve bedenin bölümlerini tanıması,
Bedendeki sistemler ve organların anatomik yerleĢimlerini bilmeleri,
KomĢulukları, görevleri, damarsal ve sinirsel bağlantıları bilmeleri
1.Cumhur M.(editör), Temel Anatomi, ODTÜ GeliĢtirme Vakfı, Yayıncılık ve ĠletiĢim,
A.ġ.- METU PRESS, 1inci Baskı, Kasım 2001.
2.Netter F.H., Atlas of Human Anatomy, CIBA-GEIGY CORPORATION, SUMMIT
NEW JERSEY, 1989.
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Ġlgili Bölüm Öğretim Elemanları
1-2
3
5-6
7
8-10
11-14
Ġnsan Anatomisi: Genel bakıĢ
Terminoloji ve genel terimler
Ġnsan bedeninin anatomik bölümleri
Ara sınav
Hareket sistemi
Sindirim sistemi
Konular
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
X
-
30
X
10
60
Dersin Adı-Kodu:
MĠK 201-GENEL MĠKROBĠYOLOJĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
28
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
28
Krediler
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
56
38
150
3
5
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Mikrobiyolojinin kapsamı, mikroorganizmaların yapısı ve özellikleri, onları tanıma ve
tanımlama, yaptıkları hastalıkları, korunma yolları, immune sistemin özellikleri ve
infeksiyonlar karĢısındaki rolü
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere mikrobiyolojinin kapsamı, mikroorganizmaların yapısı ve
özellikleri, onları tanıma ve tanımlama, yaptıkları hastalıkları, korunma yolları,
immune sistemin özellikleri ve infeksiyonlar karĢısındaki rolü hakkında bilgiler
kazandırmaktır.
Öğrenciler be dersin sonunda
-Mikrobiyolojinin kapsamı,
-Mikroorganizmaların yapısı ve özellikleri, onları tanıma ve tanımlama,
-Mikroorganizmaların yaptıkları hastalıkları,
- Korunma yolları,
-Ġmmune sistemin özellikleri ve infeksiyonlar karĢısındaki rolünü açıklayabilmelidir.
1. Genel Mikrobiyoloji kitapları
2. Ulusal ve uluslar arası dergiler
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Ara Sınavlar
Yüzde
(%)
X
50
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1-2
3-4
5-6
7
8
9-10
11-12
13
14
Ġlgili Bölüm Öğretim Elemanları
Konular
Mikrobiyolojiye giriĢ, tarihçe kapsam ve sınıflandırma
Mikroorganizmaların yapısı
Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi
Konak mikroorganizma iliĢkileri
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
Enfeksiyon hastalıklarının tanısı
Mikroorganizmalar ve yaptıkları enfeksiyonlar
Hastane enfeksiyonları, korunma ve kontrol yöntemleri
AĢılar bağıĢık serumlar
Dersin Adı-Kodu:
ING 201 YABANCI DĠL
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
42
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
28
20
90
3
3
Ġngilizce
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Ġngilizce orta düzeyde becerileri edindirme, daha sonra karĢılaĢacakları mesleki yabancı
dile yardımcı olacak bilgiyi edindirme, dinleme, konuĢma, okuma ve yazma becerilerini
geliĢtirme
Dersin Amacı
Öğrencilerin :
Temel Ġngilizce dilbilgisini , Dinleme becerisini, KonuĢma becerisini
Yazma becerisini, Okuma becerisini kazanmaları
Kelime ve terimlerde yeterli olmaları
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersi alan öğrencilerin;
Ġngilizce dilbilgisinin orta düzeyde kurallarını bilmeleri,
Dinledikleri temel metinleri anlamaları
Duygu ve düĢüncelerini temel kurallarla ifade edebilmeleri
Okudukları temel metinleri anlamaları , beklenir
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
1.
Essential Grammar in Use Raymond Murphy
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Kısa Sınavlar
X
30
Ödevler
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Okutman Ġbrahim PÜR
X
70
Ara Sınavlar
Ders
Sorumluları
Hafta
Konular
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Yakın geçmiĢ zaman tekrar, .den beri, son zamanlarda ifadeleri
GeçmiĢteki eylem sıralaması, ġart cümleleri
KeĢke ifadeleri
Gelecek zaman (geçmiĢ/süreklilik) Ara Sınav
Kipler (tavsiye/tercih/olasılık/alıĢkanlık), Rica, teklif, izin ve davet etme
Sayılabilen ifadelerin önünde belirlilik
Edilgen yapı Final sınavı
Dersin Adı-Kodu:
BES 205- INTRODUCTION TO FOOD I
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/1
28
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
14
18
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
60
2
2
Ders Dili
Ġngilizce
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Yeterli ve dengeli beslenme, karbonhidrat, protein, yağın vücuttaki görevleri,
gereksinimi, eksiklik ve fazlalığında oluĢan sağlık sorunları, yeme alıĢkanlıkları
konularında akademik çeviri çalıĢmaları yapılır. Dilbilgisi problemleri üzerinde
çalıĢılır.
Yiyeceklerle ilgili temel tanımları öğrenmek, konu ile ilgili kelime haznesinin
geniĢletmek, yiyeceklerin- yiyecek gruplarının öneminin ve besin değerlerinin tanımak,
yiyecek güvenliğinin tanımlayarak gerekli durumlarda kullanabilme becerisini
geliĢtirmek.
Bu dersin sonunda öğrenci yiyeceklerle ilgili tanımlar, yiyeceklerimizin önemi ve
temel grupları, ,yiyecek güvenliği ve değiĢik yiyeceklerin besin değerleri ile ilgili genel
bilgi sahibi olur.
* ÇeĢitli bilimsel dergilerden elde edilen makaleler
* Ġnternet, gazete, kitap bilgileri
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
50
x
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç.Dr. Hilal YILDIRAN
1
2
3-5
6-8
9-11
12-13
14
Yeterli ve dengeli beslenme
Besin ögelerinin tanımlanması
Karbonhidratlar
Proteinler
Yağ
Vitaminler
Mineraller
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 207-ÖRGÜTLERDE DAVRANIġ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/1
Proje/Alan
Çalışması
28
Literatür
tarama
32
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
60
2
AKTS
Kredisi
2
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Temel örgütsel kavramlar: dizayn, yapı, davranıĢ, yönetim labirenti; bireysel davranıĢ:kiĢilik,
yetenek, öğrenme, algılama; değer yargıları ve tutumlar; haberleĢme; yönetim ve karar
verme; güç, yetki ve etkileme; yöneticilik ve liderlik; örgütlerde gruplar; yönetim ve
motivasyon; örgütlerde çatıĢma ve yönetimi; örgütsel kültür.
Bu dersin temel amacı, alanla ilgili temel kavram ve kuramların öğretilmesi ve öğrenciye
sentez ve analiz yapabilme yetilerinin kazandırılmasıdır.
Öğrenci bu dersin sonunda;
1. Alanla ilgili temel kavram ve kuramların öğretilmesi.
2. Öğrenciye sentez ve analiz yapabilme yetilerinin kazandırılması.
3. Sözlü ve yazılı iletiĢim becerilerinin geliĢtirilmesi.
4. Grup içi etkileĢim yoluyla insan iliĢkileri becerilerinin öğretilmesi.
1.ġimĢek , M. S., ( 2005). Yönetim Organizasyon, Ankara.
2.Robbins, S.P.& Judge, T.A. (2006). Organizational Behavior. Prentice Hall.
3.Erol Eren, Örgütsel DavranıĢ ve Yönetim Psikolojisi, GeniĢletilmiĢ 9.Baskı, Beta Basım
Yayım, 2006.
4.Öznur AġAN ve Eren Miski AYDIN, ( editör Halil CAN) Örgütsel DavranıĢ, Ġstanbul,
Eylül 2006.
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde (%)
x
40
x
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ġlgili Bölüm Öğretim Elemanları
Konular
Örgütsel DavranıĢ ve ÇağdaĢ YaklaĢımlar
Örgütlerde davranıĢın önemi
Psikolojinin yönetim ve organizasyonlardaki yeri ve önemi
Örgütlerde moral ve moral ölçümleri
Algılama ve Atfetme Süreçleri
KiĢilik ve KiĢilik Farklılıklarının Analizi
Örgütlerde Gruplar ve Grupsal Farklılıklar
Örgütlerde Ġnançlar, Tutumlar ve Tutumların Ölçümü
Örgütlerde Psikolojik Sorun ve ġikayetler
ĠĢte monotonluk sorunu ve önlenmesi
ĠĢ Ortamının Fiziksel Sorunları
Bireyler arası iliĢkiler ve haberleĢme
Örgütlerde ÇatıĢma ve ÇatıĢmanın Çözümlenmesi
Örgüt GeliĢtirme ve Örgüt GeliĢtirme Teknikleri
Dersin Adı-Kodu:
BES 209- ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/1
28
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Seçmeli
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
32
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
60
2
2
Ġnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel
yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluĢturan iĢlevler; iĢ analizleri ve iĢ dizaynı, insan
kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret
kavramı; ücret sistemleri, iĢ değerleme, iĢ güvenliği ve iĢgören sağlığı, yöneticinin özellikleri;
çalıĢma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluĢumlar iĢlenmektedir
Örgüt, iĢler ve insanlar için planlar yapılması, insan kaynakları elde edilmesi, insan kaynaklarının
elde tutulması, bireysel ve örgütsel performansın arttırılması.
Bu derste öğrenci personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiĢ sürecinin kavranması
öğretilir.
*Uyargil, C. vd., Ġnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, Beta Yayınları, 2008.
*Bingöl, D., Ġnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Arıkan Yayınları, 2006.
*Schuler, R. S ve S. E. Jackson (Eds.), Strategic Human Resource Management, Blackwell Publishing, 1999.
*Mabey, C., G. Salaman ve J. Storey, Human Resource Management A Strategic Introduction, 1998.
*Uyargil, C. vd., Ġnsan Kaynakları Yönetimi, 3. Baskı, Beta Yayınları, 2008.
*Bingöl, D., Ġnsan Kaynakları Yönetimi, 6. Baskı, Arıkan Yayınları, 2006.
*Schuler, R. S ve S. E. Jackson (Eds.), Strategic Human Resource Management, Blackwell Publishing, 1999.
*Mabey, C., G. Salaman ve J. Storey, Human Resource Management A Strategic Introduction, 1998.
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
x
Yüzde
(%)
x
50
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Ġlgili Bölüm Öğretim Elemanları
1
2-4
5-7
8-9
10-12
13
14
Ġnsan kaynaklarının planlanması
ĠĢ analizi ve tasarımı
Personel bulma, seçme ve yerleĢtirme
Personel eğitme ve geliĢtirme
Personelin güvenlik ve sağlık ihtiyaçlarını karĢılama
Performans değerlendirme
Kariyer planlama ve geliĢtirme
Konular
Dersin Adı-Kodu:
YDL 203- AKADEMĠK ÇEVĠRĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/1
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
28
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
36
64
2
2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Ġngilizce
Dersin
İçeriği
Basit cümleleri tanıma, cümlenin öğeleri, cümle analizi yapma
Dersin Amacı
Öğrencilerin :
Hedef dilden, ana dile basit cümle yapılarını tercüme edebilmeleri, mesleki terminoloji
kullanabilmeleri,
Bu dersi alan öğrencilerin;
Ġlk dönem öğrendikleri temel çeviri becerilerini kullanmaları ve hedef dilden ana dile daha
kapsamlı cümlecikleri ve cümleleri anlam kaybı olmadan aktarmaları beklenir.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Seçmeli
-
Mesleki metinler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Kısa Sınavlar
X
30
Ödevler
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Okutman Ġbrahim PÜR
X
70
Ara Sınavlar
Ders
Sorumluları
Hafta
Konular
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Basit cümle çevirileri
Cümlenin öğeleri (Özne/Yüklem/Nesne)
Basit cümle analizi
Ara sınav
Mesleki cümle çevirisi
Mesleki cümle çevirisi
Mesleki cümle çevirisi
Dersin Adı-Kodu:
BES 202 BESLENME ĠLKELERĠ 2
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
28
14
56
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
42
56
42
238
4
8
Türkçe
Zorunlu
BES 201 dersinin alınması zorunludur.
Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları,
kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aĢırı alım ve toksisiteleri. Besinlerin vitamin ve mineral
içerikleri, hazırlama ve piĢirme yöntemleri sırasında oluĢan kayıplar, bazı temel ve geleneksel yemek
tarifelerinin beslenme ilkeleri uygun Ģekilde laboratuarda ortamında uygulanması
• Su ve elektrolitlerin vücut çalıĢmasındaki önemini öğrenmek
• Vitamin ve minerallerin insan beslenmesindeki önemini kavramak
• Vitamin ve mineral içerikleri yönünden besinleri değerlendirebilmek
• Farklı yaĢ ve cinsiyete göre günlük vitamin ve mineral gereksinmelerini ve bunları sağlayacak besin çeĢit ve
miktarlarını bilecek ve diyet örüntüsünü bu açıdan yorumlayabilmek
• Vitamin ve mineral kaybını önleyecek besin hazırlama,
piĢirme ve saklama yöntemlerini uygulamak
• Menü planlamayı etkileyen etmenleri öğrenecek ve menü
planlama becerisi kazanmak
• Besin iĢleme-saklamanın önemini ve yöntemlerini öğrenmek
Bu dersi alan öğrenci genel beslenme ilkelerini öğrenecektir
1. Baysal, A. (2004). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları:93, 10.Baskı, Ankara.
2.Gibney, M.J., Hester, H.V., Kok. F.J.(2002). Introduction to Human Nutrition (Ed by), Blackwell
Publishing Company.
3.Brown, A. (2000). Understanding Food: Principles and Preparation, Wadsworth/Thomson Learning, USA.
4.Berdarier, C.D. (2002). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), CRC Press.
5.Mahan, L.K., Stump, S.E. (2004). Krause’s. Food, Nutrition & Diet Therapy (Ed by), 11 th Edition,
Elsevier (USA), 2004.
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde (%)
Ara Sınavlar
X
30
Kısa Sınavlar
X
10
Ödevler
Projeler
X
10
X
10
X
40
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç. Dr. Makbule Gezmen Karadağ
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
Su ve elektrolitler
Mineraller
Yağda eriyen vitaminler
Suda eriyen vitaminler
Aile içi menü planlama
Besin ĠĢleme yöntemleri
Proje sunumları ve değerlendirilmesi
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 204 BESLENME BĠYOKĠMYASI 2
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
42
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
56
56
28
182
3
6
Türkçe
Zorunlu
BES 203 dersinin alınması Ģarttır.
Dersin
İçeriği
Nükleotidler ve nükleik asitlerin, enzimlerin, hormonların özellikleri su ve yağda
çözünen vitaminler, mineraller, su ve elektolitlerin tanımı, özellikleri, fonksiyonları,
sindirimi, emilimi, metabolizması, tokluk ve açlıkta metabolizması
Dersin Amacı
Biyokimyada mikro besinleri teorik olarak öğrenmek, bunların metabolizmadaki
iĢlevleri ve önemi ile bu bilgilerin çeĢitli beslenme bozukluklarında, hastalıklarında,
genetik bozukluklarda etkinlikleri hakkında genel bilgileri artırmak ve bunları
profesyonel çalıĢmalarında kullanabilme becerilerini geliĢtirmek
Bu dersi alan öğrenci beslenme biyokimyası ile ilgili bilgiler edinir.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Aksoy, M, (2003). Beslenme Kimyası. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
X
10
X
50
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Dr. ġehri ELBEG
1-3
4-7
8-9
10
11-12
13-14
Su ve elektolitler
Vitaminler
Mineraller
Nükleotidler ve nükleik asitler
Enzimler
Hormonlar
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 206-BESĠN MĠKROBĠYOLOJĠSĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
28
28
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
28
16
50
150
3
5
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Besinlerin üretiminde, bozulmasında ve besinlerle insanlara enfeksiyon
hastalıklarının bulaĢında mikrobiyolojik değerlendirme ve korunma uygulamaları.
Dersin Amacı
Besin mikrobiyolojisi ve besinlerle bulaĢan enfeksiyon hastalıklarının ve korunma
yollarının öğrenilmesi
Besin mikrobiyolojisinin kapsamını tanımlar
Besin fermantasyonu ve besinlerin bozulmasında etkili mikroorganizmaları sınıflar
Besinlerle ve suyla bulaĢan mikroorganizmaları listeler
Besin zehirlenmelerini sınıflar.
Besinlerin saklama koĢullarını listeler.
Besin mikrobiyolojisinin konularını zihnen toplar.
Food Microbiology, Fundementals and Frontiers, Doyle MP, Beuchat LR, Montville
TJ (eds). American Society for Microbiology Press, Washington DC
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
X
20
Kısa Sınavlar
X
10
X
30
X
40
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç .Dr. Saniye BĠLĠCĠ
1-3
4-7
8-10
11-12
13-14
Besin mikrobiyolojisinin kapsamı ve tanımlar
Besin fermantasyonu ve besinlerin bozulmasında etkili mikroorganizmalar
Besinlerle ve suyla bulaĢan mikroorganizmalar
Besin zehirlenmeleri
Besinlerin saklama koĢulları
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 208- BESLENME EKOLOJĠSĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Proje/Alan
Çalışması
28
Literatür
tarama
32
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
60
2
2
Türkçe
Zorunlu
Tarihsel süreç içinde beslenme alıĢkanlıklarında oluĢan değiĢiklikler, ülkelerin
beslenme alıĢkanlıkları arasındaki farklılıklar, dinler ve beslenme, beslenme-çevre
etkileĢimi beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik, vb. nedenler
açıklanır.
Çevresel faktörlerin beslenme üzerinde etkisinin değerlendirilmesi ve ülke beslenme
alıĢkanlıkları farklılıkların öğretilmesi.
Bu ders sonunda öğrenci:
Çevresel faktörlerin beslenmeyi nasıl etkilediği konusunda bilgi sahibi olacak, tarih
öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme
alıĢkanlıklarında oluĢan değiĢimler konusunda yorum yapabilecek, bireylerin beslenme
alıĢkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaĢadıkları toplumun ve ailenin temel
özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacaktır
Baysal A.ve ark. (1993). Türk Mutfağından Örnekler. Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara.
Tannahil R . (1975). Food in History.
Belge M. (2001). Tarih Boyunca Yemek Kültürü.
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
50
X
50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Öğr.Gör. Dr. Nilüfer Acar Tek
1-2
3-4
5-6
7-9
10-11
12-14
Beslenme ve çevre etkileĢimi
Tarihsel süreçte beslenme alıĢkanlıklarında oluĢan değiĢiklikler,
Ülkelerin beslenme alıĢkanlıkları arasındaki farklılıklar,
Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde besin üretimi ve tüketimi
Dinler ve beslenme
Beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb nedenler
Konular
Dersin Adı-Kodu:
ANA 202- ANATOMĠ II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
28
Literatür
tarama
56
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
36
120
2
AKTS
Kredisi
4
Türkçe
Zorunlu
ANA 201-Anatomi I dersini almıĢ olmak
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Topografik ve fonksiyonel insan anatomisi
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Bu dersin sonunda öğrenci; insan anatomisini, vücut sistemlerine ve fonksiyonlarına
iliĢkili olarak açıklayabilecektir.
Ġnsan anatomisini, vücut sistemlerine ve fonksiyonlarına iliĢkili olarak öğretebilmek.
1.Cumhur M.(editör), Temel Anatomi, ODTÜ GeliĢtirme Vakfı, Yayıncılık ve ĠletiĢim,
A.ġ.- METU PRESS, 1inci Baskı, Kasım 2001.
2.Netter F.H., Atlas of Human Anatomy, CIBA-GEIGY CORPORATION, SUMMIT
NEW JERSEY, 1989.
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Ġlgili Bölüm Öğretim Elemanları
1-2
3-5
6
7-10
10-12
12-14
Ġnsan Anatomisi: Genel bakıĢ
DolaĢım sistemi,
Ara sınav
Ürogenital sistem,
Solunum sistemi,
Otonomik sinir sistemi
Konular
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
X
-
30
X
10
60
Dersin Adı-Kodu:
FZY 202 FĠZYOLOJĠ II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
28
Literatür
tarama
56
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
36
120
2
AKTS
Kredisi
4
Türkçe
Zorunlu
FZY 201 Fizyoloji I dersi alınmadan alınamaz
Dersin
İçeriği
Solunum sistemi fizyolojisi, Gastrointestinal sistem fizyolojisi, Endokrin sistem
fizyolojisi Organ sistemleri, Hormon ve sinir sisteminin fonksiyonları, Homeostazis
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere yaĢamın baĢlangıcı, geliĢimi ve ilerlemesini sağlayan
fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri açıklamaktır.
Öğrenciler yaĢamın baĢlangıcı, geliĢimi ve ilerlemesini sağlayan fiziksel, kimyasal ve
biyolojik etkenleri tanımlayabilmeli
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
1.A.C.Guyton&Hall. Tıbbi Fizyoloji
2.W.F.Ganong. Tıbbi Fizyoloji
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Ġlgili Bölüm Öğretim Elemanları
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Solunum sistemi fizyolojisi,
Gastrointestinal sistem fizyolojisi,
Endokrin sistem fizyolojisi
Ara sınav
Organ sistemleri,
Hormon ve sinir sisteminin fonksiyonları
Homeostazis
Konular
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
-
50
X
50
Dersin Adı-Kodu:
ĠNG 202 YABANCI DĠL
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
42
Krediler
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
28
20
90
3
3
Ġngilizce
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Ġngilizce orta düzeyde becerileri edindirme, daha sonra karĢılaĢacakları mesleki yabancı
dile yardımcı olacak bilgiyi edindirme, dinleme, konuĢma, okuma ve yazma becerilerini
geliĢtirme
Dersin Amacı
Öğrencilerin :
Orta düzey Ġngilizce dilbilgisini, Dinleme becerisini, KonuĢma becerisini
Yazma becerisini, Okuma becerisini kazanmaları
Kelime ve terimlerde yeterli olmaları
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersi alan öğrencilerin;
Ġngilizce dilbilgisinin orta düzeyde kurallarını bilmeleri,
Dinledikleri temel metinleri anlamaları
Duygu ve düĢüncelerini temel kurallarla ifade edebilmeleri
Okudukları temel metinleri anlamaları, beklenir
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
1.
English Grammar in Use Raymond Murphy
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Kısa Sınavlar
X
30
Ödevler
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Okutman Ġbrahim PÜR
X
70
Ara Sınavlar
Ders
Sorumluları
Hafta
Konular
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Kipler (geçmiĢ zaman biçimleri )
Ettirgen yapı
AlıĢkanlık
Ara sınav
Dolaylı anlatım
Sıfat Cümleleri
Ġsim cümleleri
Dersin Adı-Kodu:
BES 212-INTRODUCTĠON TO FOOD II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/2
Proje/Alan
Çalışması
28
Literatür
tarama
Diğer
32
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
60
2
2
Ders Dili
Ġngilizce
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Yiyeceklerle ilgili tanımlar, yiyeceklerin önemi, besin grupları, besin güvenliği ve
değiĢik yiyeceklerin besin öğesi değerleri.
Dersin Amacı
Yiyeceklerle ilgili temel tanımları öğrenmek, konu ile ilgili kelime haznesinin
geniĢletmek, yiyeceklerin- yiyecek gruplarının öneminin ve besin değerlerinin tanımak,
yiyecek güvenliğinin tanımlayarak gerekli durumlarda kullanabilme becerisini
geliĢtirmek.
Bu dersin sonunda öğrenci yiyeceklerle ilgili tanımlar, yiyeceklerimizin önemi ve
temel grupları, ,yiyecek güvenliği ve değiĢik yiyeceklerin besin değerleri ile ilgili genel
bilgi sahibi olur.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
* ÇeĢitli bilimsel dergilerden elde edilen makaleler
* Ġnternet, gazete, kitap bilgileri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
50
x
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç. Dr. Hilal YILDIRAN
1
2-4
5-7
8-9
10-12
13
14
Besin gruplarının tanımlanması
Süt ve süt ürünleri
Et, yumurta ve kurubaklagiller
Tahıllar
Taze sebze ve meyveler
Yağ ve Ģeker
Besin güvenliği
Konular
Dersin Adı-Kodu:
YDL 204 AKADEMĠK ÇEVĠRĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
2/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
28
Literatür
tarama
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
36
64
2
2
Ġngilizce
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
KarmaĢık cümleleri tanıma, cümle analizi yapma, paragraf çevirisi yapma
Dersin Amacı
Öğrencilerin :
Hedef dilden, ana dile karmaĢık cümle yapılarını tercüme edebilmeleri, mesleki terminoloji
kullanabilmeleri, paragraf çevirisi yapabilmeleri
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersi alan öğrencilerin;
Ġlk dönem öğrendikleri temel çeviri becerilerini kullanmaları ve hedef dilden ana dile daha
kapsamlı cümlecikleri ve cümleleri anlam kaybı olmadan aktarmaları beklenir.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Mesleki metinler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Kısa Sınavlar
X
30
Ödevler
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Okutman Ġbrahim PÜR
X
70
Ara Sınavlar
Ders
Sorumluları
Hafta
Konular
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Kompleks cümle çevirileri
KarmaĢık cümle analizi
Cümle içindeki kısaltmalar
Ara sınav
Paragraf çevirisi
Paragraf çevirisi
Paragraf çevirisi
Dersin Adı-Kodu:
BES 301 BESĠN KĠMYASI VE ANALĠZLERĠ 1
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
28
56
Proje/Alan
Çalışması
42
Literatür
tarama
56
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
182
3
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Zorunlu
Çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağların yapısı,
sınıflandırılması, özellikleri, kalitatif ve kantitatif testler, enzimlerin yapısı,
sınıflandırılması, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunma ve besin
sanayinde kullanım alanları, besinlerde bulunan pigmentler, tat ve koku öğeleri,
özellikleri ve iĢlevleri
Besinlerin bileĢimi ve özellikleri ile üretim-tüketim arasında geçen süreçte (üretim,
hazırlama, depolama) gerçekleĢen kimyasal değiĢiklikleri öğrenmek. Besin kalitesini
etkileyen kimyasal ve fiziksel reaksiyonları irdelemek. Laboratuarlarda besin
analizlerinin yapılması ile ilgili çalıĢmalara zemin hazırlayacak pratik almak.
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenciler,
-besinlerin kalitesini etkileyen etmenler ile kimyasal değiĢimler hakkında yeterli
bilgiye sahip olur,
-besinlerin kalitesini etkileyen kimyasal ve fiziksel reaksiyonları anlar,
-besinle ilgili temel analizlerin ilkesini kavrar,
-besin analizlerinde temel nitel/nicel yöntemleri kullanıma becerisi kazanır,
-bilgi ve analiz sonuçlarını değerlendirerek yazılı ve sözlü olarak açıklar.
Belitz, H.D., Grosch, W., (1999). Food Chemistry. Springer-Verlag Berlin
Heidelberg-Germany.
Yücecan, S., Baykan, S., (1981). Besin Kimyası, Besin Kontrol ve Analizleri.
MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları Etüd ve Programları, Ankara.
Saldamlı, Ġ., (1998). Gıda Kimyası, H. Ü. Yayınları, Ankara.
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde (%)
Ara Sınavlar
X
30
Kısa Sınavlar
X
10
X
20
X
40
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
Öğr. Gör. Dr. Nilüfer ACAR TEK
Konular
Çözeltiler ve kolloid sistemler
Karbonhidrat
Proteinler
Yağlar
Kalitatif ve kantitatif testler
Enzimler
Pigmentler
Dersin Adı-Kodu:
BES 303-ANA VE ÇOCUK BESLENMESĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/1
42
42
14
Proje/Alan
Çalışması
56
Literatür
tarama
56
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
210
3
AKTS
Kredisi
7
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
-
Dersin
İçeriği
Gebelik, emziklilik fizyolojisi, sorunları, gereksinmesi ve beslenmesi, beslenme ve
mental geliĢim, yeni doğan, prematüre, okul öncesi, okul çağı ve adölesanların
özellikleri, gereksinimleri, anne sütünün önemi ve özellikleri, çocuk mamaları ve
özellikleri, çocukluk ve adölesan çağı ĢiĢmanlığı, sorunları ve diyet tedavisi.
Bu derste öğrenciye gebe, emzikli, premtüre, yeni doğan, çocuk ve adölesanların
beslenme ilkelerini ve beslenme sorunları öğretmek planlanmıĢtır.
Bu dersin sonunda öğrenci;
1) Toplumun birinci ve ikinci risk gruplarının, özellikle fetal yaĢamdan baĢlayarak her
yaĢ grubu çocuk, gebe ve emzikli kadınların sağlıklarını devam ettirebilmeleri için
yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda beslenme eğitimleri alır ve toplumun
bu doğrultuda daha sağlıklı hale gelmesi yönünde eğitim verir.
2) Özel ilgi gerektiren prematürelerin beslenme ilkelerini ve bebek formülalarının
doğru ve gerektiği yerde ve de tedavi edici olarak kullanılabilirliğini öğrenir.
* Köksal, G., Gökmen, H., (2000). Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi,
Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
* Suskind, R.M., Suskind, L.L., (1993). Textbook of Pediatric Nutrition, Second
Edition, Raven Press, New York, USA.
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
x
20
Kısa Sınavlar
x
10
Ödevler
Projeler
x
10
x
10
x
50
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders Sorumluları
Prof. Dr. Nevin ġANLIER
Hafta
1
2-3
4-5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
Konular
Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Beslenmesi’nin Önemi
Gebelik Fizyolojisi, Sorunları, Gereksinmesi ve Beslenmesi
Emziklilik Fizyolojisi, Sorunları, Gereksinimleri
Beslenme ve Mental GeliĢim
0-1 YaĢ Grubu Çocukların Özellikleri, Gereksinimleri, Anne sütünün önemi
Prematüre Bebek Beslenmesi
Çocuk Mamaları ve Özellikleri
Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuğunun Beslenmesi
Adolesan Çağı Beslenmesi
Çocukluk ve Adolesan Çağı ġiĢmanlığı, Sorunları ve Diyet Tedavisi
Vaka sunumları
Dersin Adı-Kodu:
BES 305- BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/1
42
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
56
42
-
168
3
6
28
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu / Seçmeli
Zorunlu
Ön şartlar
-
Dersin
İçeriği
Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve beslenme durumunu saptama
yöntemleri, beslenme antropometrisi, klinik belirtileri, biyofizik yöntemler,
biyokimyasal ve hematolojik yöntemler, sağlık istatistikleri, yaĢa özgü mortalite ve
morbidite hızları, besin tüketim araĢtırmaları, ekolojik etmenlerin saptanması.
Toplum beslenmesi kavramı ile hasta ve sağlıklı bireylerde beslenme durumu saptama
yöntemlerini öğretmek.
Bu dersin sonunda öğrenci; toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi ile
beslenme durumunun saptanması yöntemlerini öğrenip açıklayabilecek, bu yöntemleri
hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında uygulayabilecek ve bu
konularda bilgi ve beceri kazanabilecektir.
Pekcan G. (2002). Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı.
Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
Gibson RS. (2005). Principles of Nutritional Assessment, Oxford University Press,
NY, USA.
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
X
20
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders Sorumluları
Yrd.Doç.Dr. Eda Köksal
Hafta
Konular
1-2
3-4
5-6
7-9
10-11
12-14
Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi
Beslenme durumunu saptama yöntemleri
Beslenme antropometrisi
Klinik belirtiler, Biyomarkerlar:Biyokimyasal ve hematolojik yöntemler
Sağlık istatistikleri; yaĢa özgü mortalite ve morbidite hızları
Besin tüketim araĢtırmaları,Ekolojik etmenler
Dersin Adı-Kodu:
BES-307-TOPLU BESLENME SĠSTEMLERĠ I
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
42
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
28
42
28
140
3
5
Türkçe
Zorunlu
Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve
organizasyon, mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, menü
yönetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri ve
iĢ güvenliği
Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek
hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir, bir toplu
beslenme hizmetinin en ekonomik Ģekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim
vermek.
Bu dersin sonunda öğrenciler yönetici diyetisyen olma becerisini kazanacaklar, toplu
beslenme süreçlerine iliĢkin edindikleri bilgiler doğrultusunda menü denetimi ve
mutfak modernizasyonu yapabileceklerdir.
1-Kinton R, Ceserani V, Foskett D, The Theory of Catering, Eighth edition, Hodder
& Stoughton, London, 1995.
2- Spears MC, Foodservice Organizations A managerial and Systems Approach,
Prentice Hall Englewood Cliffs, Ohio,1995.
3- Feinstein A H, Stefanelli J M. Purchasing, Selection and Procurement or the
Hospitality Industry, Fifth Edition , John Wiley & Sons Inc, London, 2002.
4- Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve
Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara,1995.
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde(%)
X
50
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç.Dr. Saniye BĠLĠCĠ
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-14
Toplu beslenme ve önemi,
TBS tipleri/ yeni üretim sistemleri,
Yönetim ve organizasyon,
Mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler,
Menü yönetimi,
Standart yemek tarifeleri ve denetimi,
Satın alma ve depolama teknikleri ve iĢ güvenliği
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 309-HASTALIKLARDA DĠYET TEDAVĠSĠ I
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
42
42
Proje/Alan
Çalışması
56
Literatür
tarama
70
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
210
3
AKTS
Kredisi
7
Türkçe
Zorunlu
Beslenme ile ilintili hastalıklar irdelenecektir: ĢiĢmanlık, zayıflık, yeme bozuklukları,
diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gut,
gastrointestinal sistem hastalıklarının tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik
belirtileri ve tıbbi beslenme tedavisi ile ilgili uygulamalar.
Hastalıkların tanımını, etiyolojisini, klinik bulgularını ve komplikasyonlarını tıbbi
beslenme tedavi ilkelerini öğrenmek
Bu dersin sonunda öğrenci:
ġiĢmanlık, yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi, koroner kalp
hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi
hastalıkları, gut’un tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi
beslenme tedavilerini öğrenir, beslenme tedavileri ile ilgili pratik uygulama yapar.
1.Baysal, A., ve ark., (2002). Diyet El Kitabı, 4. Baskı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
2.Baysal, A., BaĢ, M (Ed) (2008). YetiĢkinlerde Ağırlık Yönetimi, Ekspress Baskı A.ġ., Ġstanbul.
3.Shills, M.E., Olsan, J.A., Shike, M., (1994). Modern Nutrition in Health and Disease,
Lea&Febiger, USA.
4.Mahan, L.K., Arlin, M.T.,(2002). Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy, 8th ed, W.B..
Saunders Company, USA.
5.Türk Kardiyoloji Seminerleri, 2008.
6.International Journals of Nutrition and Dietetics (European J Clin Nutr, JADA, Am J Clin
Nutr, etc.) and boks.
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde (%)
Ara Sınavlar
x
30
Kısa Sınavlar
x
10
Ödevler
Projeler
x
10
x
50
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2-3
4
5-6
7-8
9-11
12-13
14
Yrd. Doç. Dr. Gamze AKBULUT , Yrd. Doç. Dr. Hilal YILDIRAN
Konular
Hastalıklarda diyete giriĢ
ġiĢmanlık ve beslenme
Zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza ve beslenme
Kalp ve damar hastalıkları ve beslenme
Diabetes mellitus ve beslenme
Gastro-intestinal sistem hastalıkları ve beslenme
Hareket sistemi hastalıkları ve beslenme
Genel tartıĢma
Dersin Adı-Kodu:
BES 311- BESLENME EĞĠTĠMĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Proje/Alan
Çalışması
28
Literatür
tarama
32
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
60
2
2
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Eğitimin tanımı, prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, iletiĢim teknikleri, yetiĢkin ve
çocuk eğitiminin temel özellikleri, gebe, emzikli, ĢiĢman, yaĢlı, çocuk, okul öncesi,
okul çocuğu vb. için davranıĢ geliĢtirme yöntemleri ve hizmet içi eğitim programları
geliĢtirmede dikkat edilecek hususlar, eğitim program ve modülleri hazırlama.
Dersin Amacı
Beslenme eğitimi konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu ders sonunda öğrenciler:
Beslenme eğitiminde gerekli olan eğitim yöntem ve araçların, bireylerde davranıĢ
değiĢikliğini sağlamada bilinmesi gereken bilgileri öğrenecek, eğitim prensipleri,
iletiĢim becerileri ve eğitim verilecek gruplara özel eğitim modülleri hazırlama
konusunda beceri kazanacaklardır.
Kutluay-Merdol T. (1990). Okulöncesi Dönem Eğitim Veren KiĢi ve Kurumlar için
Beslenme Rehberi, Ankara.
Kutluay-Merdol T. ve ark. (2003). ÇalıĢan Personel için Sanitasyon /Hijyen Eğitim
Rehberi, Ankara.
Navaro, L. (2005). Beni Duyuyor musun?, Ġstanbul.
Yerli ve yabancı dergiler.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
50
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
Prof. Dr. Nevin ġANLIER
Konular
Eğitim tanımı ve prensipleri
Eğitim yöntem ve araçları,
ĠletiĢim teknikleri, yetiĢkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri,
Gebe, emzikli, ĢiĢman, anne, yaĢlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu vb
grupların eğitiminde dikkat edilecek hususlar,
DavranıĢ değiĢtirme tedavisi temel ilke ve uygulamaları,
Hizmet içi eğitim, eğitim program ve modülleri tanıtımı.
Dersin Adı-Kodu:
BES 319-MESLEKĠ YABANCI DĠL
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
28
34
28
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
90
2
3
Ders Dili
Ġngilizce
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Basit cümleleri tanıma, cümlenin öğeleri, cümle analizi yapma
Dersin Amacı
Öğrencilerin :
Hedef dilden, ana dile basit cümle yapılarını tercüme edebilmeleri, mesleki terminoloji
kullanabilmeleri,
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersi alan öğrencilerin;
Temel çeviri becerilerini kullanmaları ve hedef dilden ana dile mesleki terimleri doğru
kullanarak daha kapsamlı cümlecikleri ve cümleleri anlam kaybı olmadan aktarmaları
beklenir.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
Mesleki metinler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Kısa Sınavlar
X
30
Ödevler
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
70
Ara Sınavlar
Ders
Sorumluları
Hafta
Okutman Ġbrahim PÜR
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Basit cümle çevirileri
Cümlenin öğeleri (Özne/Yüklem/Nesne)
Basit cümle analizi
Ara sınav
Mesleki cümle çevirisi
Mesleki cümle çevirisi
Mesleki cümle çevirisi
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 315-YAġLILIKTA BESLENME
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/1
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
32
46
28
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
106
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
YaĢlılıkta fiziksel, yaĢam ve organ fonksiyonlarındaki değiĢiklikler, yaĢlılıkta
beslenmenin önemi, enerji ve besin öğelerinin yaĢlılıktaki önemi, yaĢlılıkta beslenme
ilkeleri, besin çeĢitliliği, vücut ağırlığının denetimi, fiziksel aktivite ve sağlık.
Dersin Amacı
YaĢlılık dönemindeki metabolik değiĢikliklere paralel olarak beslenme ilkelerini
öğretmek.
Bu dersi tamamlayan öğrenci; yaĢlı sağlığının korunması, iyileĢtirilmesi, geliĢtirilmesi
ve kronik hastalıkların önlenmesini, tedavisini sağlayacak beslenme bilgilerine sahip
olacaktır.
* Baysal, A., (1995). YaĢlılıkta Beslenme, Ankara.
* Aksoydan, E., (2005). YaĢlılık ve Beslenme, Ankara.Geriatri ve GEBAN yayınları.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
x
Yüzde
(%)
x
20
x
50
30
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Prof. Dr. Nevin ġANLIER
1-2
3-5
6-10
11-12
13-14
YaĢlılık fizyolojisi
YaĢlılarda enerji ve besin ögesi gereksinmeleri
YaĢlılarda sağlık sorunları ve diyet tedavi ilkeleri
YaĢlılarda menü planlama ilkeleri
Projelerin sunumu
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES-317 SPORCU BESLENMESĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/1
Proje/Alan
Çalışması
28
Krediler
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
14
58
100
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Sporcuların enerji, makro besin ögeleri gereksinimleri
Sporcuların mikro besin ögeleri gereksinimleri
Antrenman / Müsabaka Öncesi, Sırası ve Sonrasında Beslenme Özellikleri
Sıvı tüketiminin önemi, Ergojenik Yardım
Vücut Kompozisyonu ve Ağırlık Kontrolü
Özel Durumlarda (Kadın, Çocuk, Vejetaryen Beslenme Özellikleri)
Sporcu bireylerde performansı arttıracak beslenme ilkelerinin öğrenilmesi.
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
-
Bu dersin sonunda öğrenci spor performansının önemli bir parçası olan beslenme ile
ilgili temel ilkeleri, performansı artırmaya yönelik beslenme uygulamaları ve ergojenik
destekler, özel durumdaki sporcuların beslenme özellikleri ile ilgili bilgilenecektir.
1.Maughan, R.J., Nutrition in Sport, MPG Books LTD, GB, 2001
2.Clark,N., Sports Nutrition Guidebook, (second ed.), Human Kinetics, USA, 1997.
3. Williams, H.M., Nutrition for Fitness and Sport, Brown Benchmark, USA, 1995.
4.Howley, E., Frank, B.D, Health and Fitness Instructor’s Handbook, third ed Human
Kinetics, USA, 1997.
5. Ersoy, G. Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme, Damla Matbaacılık, Ankara,
2000.
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde (%)
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
X
10
X
50
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu
Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç Dr. EDA KÖKSAL
1-2
3-4
5-7
8
9-10
11-12
13-14
Sporcuların enerji, makro besin ögeleri gereksinimleri
Sporcuların mikro besin ögeleri gereksinimleri
Antrenman / Müsabaka Öncesi, Sırası ve Sonrasında Beslenme Özellikleri
Sıvı tüketiminin önemi
Ergojenik Yardım
Vücut Kompozisyonu ve Ağırlık Kontrolü
Özel Durumlarda (Kadın, Çocuk, Vejetaryen Beslenme Özellikleri)
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 302 -BESĠN KĠMYASI VE ANALĠZLERĠ 2
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
28
56
Proje/Alan
Çalışması
42
Literatür
tarama
56
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
182
3
AKTS
Kredisi
6
Türkçe
Zorunlu
BES 301 dersinin alınması Ģarttır.
Besin kalitesini etkileyen etmenler, subjektif değerlendirmede kullanılan yöntemler,
fonksiyonel besinler, pre, pro ve simbiyotikler, genetik modifiye besinler, soya, sebze,
meyveler, yumurta, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, tahıllar, çay, kahve, kakao ve
çikolatada bulunan ögeler, özellikleri ve iĢlevleri.
Besinlerin duyusal olarak objektif ve sübjektif yöntemlerle değerlendirebilmek. Besinin
iĢlem görmesiyle dokusunda oluĢan değiĢimleri irdelemek ve bu değiĢimleri
gözlemeye yönelik pratik uygulamaları yapmak. Fonksiyonel besinler ve bileĢiklerin
sağlık üzerindeki etkilerinin güncel yayınlarla tartıĢmak.
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenciler,
- besin kalitesinin duyusal olarak değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilir ve
uygular,
- fonksiyonel besinler hakkında yeterli bilgiye sahip olur,
- besin bilimiyle ilgili güncel konuları tartıĢma becerisini kazanır,
- besin bileĢenlerinin kimyasal olarak önemli özelliklerini ayırt eder ve tanımlar.
Yücecan , S., Baykan, S., (1981). Besin Kimyası, Besin Kontrol ve Analizleri, MEB
Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları Etüt ve Programları, Ankara.
Belitz, H.D., Grosch, W., (1999). Food Chemistry, Springer-Verlag HeidelbergGermany.
Saldamlı, Ġ., (1998). Gıda Kimyası,. H.Ü. Yayınları, Ankara.
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde (%)
Ara Sınavlar
X
30
Kısa Sınavlar
X
5
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
X
10
15
X
40
Ders
Sorumluları
Hafta
Öğr. Gör. Dr. Nilüfer ACAR TEK
1-2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Besin kalitesini etkileyen etmenler ve subjektif değerlendirmede kullanılan yöntemler
Fonksiyonel besinler
Pre, pro ve simbiyotikler
Genetik modifiye besinler
Soya
Sebze, meyveler
Yumurta
Süt ve süt ürünleri
Et ve ürünleri
Tahıllar
Çay, kahve
Kakao ve çikolata
Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 304-ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
42
42
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
56
56
14
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
210
3
7
Türkçe
Zorunlu
Ana Çocuk Beslenmesi dersini almıĢ olmak.
Dersin
İçeriği
Akut ve kronik gastroenteritler, malnütrisyon, malabsorbsiyonlar, çocuk hastalıklarında
enteral-parenteral beslenme, diyabet, doğuĢtan metabolizma hastalıkları, böbrek
hastalıklarında tıbbi beslenme, diyet tedavi ilkeleri ve uygulamaları.
Dersin Amacı
Bu derste çocukluk döneminde görülen hastalıkların fizyolojisi ve diyet tedavisini
öğretmek amaçlanmıĢtır.
Bu dersin sonunda öğrenci; çocuk hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur, bu
hastalıklarda uygulanan tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğrenir, vakalar üzerinde bu
uygulamaların tartıĢabilir hale gelir ve bu konudaki diyet çözümlerini ve hesaplamaları
yapar, uygun beslenme programlarını planlar.
*Köksal, G., Gökmen, H., (2000). Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi.
Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
*Suskind, R.M., Suskind, L.L., ( 1993). Textbook of Pediatric Nutrition, Second
Edition, Raven Press, New York, USA.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
x
Yüzde
(%)
Kısa Sınavlar
x
10
Ödevler
Projeler
x
10
x
10
x
50
Ara Sınavlar
20
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Prof. Dr. Nevin ġANLIER
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11
12-13
14
Akut gastroenteritler ve diyet tedavisi
Malnütrisyon ve diyet tedavisi
Malabsorbsiyonlar ve diyet tedavisi
Çocuk hastalıklarında enteral-parenteral beslenme
Diyabet ve diyet tedavisi
DoğuĢtan metabolizma hastalıkları ve diyet tedavisi
Böbrek hastalıkları gibi çeĢitli çocuk hastalıklarında diyet tedavisi
Vaka sunumları
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 306- TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE
EPĠDEMĠYOLOJĠSĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
42
Proje/Alan
Çalışması
28
56
Literatür
tarama
42
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
168
3
6
Türkçe
Zorunlu
BES 305 dersini almıĢ olmak
Türkiye ve Dünyada görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi; malnütrisyon, ĢiĢmanlık
diyete bağlı kronik hastalıklar, anemi, iyot yetersizliği hastalıkları, diĢ çürükleri, çinko
yetersizliği, raĢitizm, osteomalasia, osteoporoz, risk gruplarında, afet durumlarında beslenme,
ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları.
Toplumlarda görülen beslenmeye bağlı sağlık sorunları ile bunların epidemiyolojisi ve çözüm
yollarına iliĢkin plan ve politikaların öğretilmesi.
Bu dersin sonunda öğrenci; toplumda özellikleri olan grupların beslenme sorunlarını, nedenlerini
ve çözüm yollarını öğrenecek, ulusal besin ve beslenme politikalarının
hazırlanması ve uygulanması konularında bilgi ve beceri kazanabilecektir.
Pekcan G. (2002). Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı. Hatipoğlu
Yayınevi, Ankara.
Gibson RS. (2005). Principles of Nutritional Assessment, Oxford University Press, NY, USA.
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
X
20
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd.Doç.Dr. Eda Köksal
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14
Beslenme Sorunları, Besin ve Beslenme Politikaları
PEM ve Epidemiyolojisi, Büyümenin Ġzlenmesi
ġiĢmanlık, Diyet ile ĠliĢkili Kronik Hastalıklar ve Epidemiyoloji
Beslenme Anemileri ve Epidemiyolojisi
Vitamin ve mineral yetersizlikleri ve Epidemiyolojisi (A vit., Folik asit,iyot,çinko)
DiĢ Çürükleri ve Epidemiyolojisi, Rikets, Osteomalasia, Osteoporoz
YaĢlı ve ĠĢçi Beslenmesi, Afet Durumunda Beslenme
Besin ZenginleĢtirme ve Suplemantasyon
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 312- BESĠN KONTROLÜ VE MEVZUATI
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
28
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
28
42
28
126
2
4
Türkçe
Zorunlu
Besin kontrolü ve mevzuatla ilgili temel kavramlar, ülkemizde besinlerle ilgili yasal
durum ve düzenlemeleri, besinlerin üretimi, iĢlenmesi, depolama aĢamalarında
uygulanması, tüketiciler ve halk sağlığı açısından önemi, besinlerin ilgili bakanlıkça
kontrol denetimleri.
Besin kontrolünün ve mevzuatının önemini kavramak, besinlerle ilgili yasal
düzenlemeleri ve uygulamaları öğrenmek
Bu dersi alan öğrenci;
1.Besin kontrolünün ve mevzuatının önemini
2.Besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları kavrayacak ve
açıklayabilecektir.
Yasal Düzenlemelerin Yayınlandığı Resmi Gazeteler.
Codex Alimentarius.
Türk Gıda Mevzuatı, 2003.
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
40
X
X
10
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç .Dr. Makbule Gezmen KARADAĞ
1-3
4-8
9-11
12-14
Besin kontrolü ve mevzuatla ilgili temel kavramlar
Ülkemizde besinlerle ilgili yasal durum ve düzenlemeleri
Besinlerin üretimi, iĢlenmesi, depolama aĢamalarındaki yasal düzenlemeler
Besinlerin bakanlıkça kontrol mekanizmaları
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 308-TOPLU BESLENME SĠSTEMLERĠ II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
42
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
28
56
14
140
3
5
Türkçe
Zorunlu
BES 307 almak ön Ģartıdır.
Dersin
İçeriği
Toplu beslenme sistemlerinde ticari iĢletmeler ve bu ĠĢletmelerde organizasyon/
mutfak personel, ticari iĢletmelerde mutfak/restoran planı, geniĢ çapta hazırlama,
piĢirme ve servis yöntemleri, hijyen / HACCP, maliyet kontrolü
Dersin Amacı
Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek
hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir, bir toplu
beslenme hizmetinin en ekonomik Ģekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim
vermek.
Bu dersin sonunda öğrenciler ticari iĢletmelerde toplu beslenme ilkelerine iliĢkin
bilgi edinecekler, yönetici diyetisyen olarak Hijyen/HACCP yönetim ve denetimi
yapabilecekler, maliyet kontrolü becerisi kazanacaklardır
1-Gisslen W, Essentials of Professional Cooking ,John Wiley & Sons Inc, USA, 2004
2-Marriott N G, Principles of Food Sanitation, Fourth Edition, An Aspen Publication,
Gaithersburg, Mayland, 1999
3-Axler B H, Litrides CA. Ctyles of Food Service ,Food and Beverage Service, John
Willey& Sons, USA 1990.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
50
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç.Dr. Saniye BĠLĠCĠ
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14
Toplu beslenme sistemlerinde ticari iĢletmeler
ĠĢletmelerde organizasyon/ mutfak personel,
Ticari iĢletmelerde mutfak/restoran planı,
GeniĢ çapta hazırlama yöntemleri,
PiĢirme ve servis yöntemleri,
Hijyen / HACCP,
Maliyet kontrolü
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 310-HASTALIKLARDA DĠYET TEDAVĠSĠ II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
42
42
Proje/Alan
Çalışması
56
Literatür
tarama
70
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
210
3
AKTS
Kredisi
7
Türkçe
Zorunlu
BES 309 Hastalıklarda Diyet Tedavisi I dersini almıĢ olmak
Karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, kemik ve eklem
hastalıkları, enfeksiyonlar, AIDS, yanık, alerji, solunum yolu hastalıkları, kanser,
psikiyatrik hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi
beslenme tedavisi, test diyetleri, besin-ilaç etkileĢimi.
Hastalıkların tanımını, etiyolojisini, klinik bulgularını ve komplikasyonlarını
tıbbi beslenme tedavi ilkelerini öğrenmek
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenci;
• Karaciğer hastalıkları, alkolizm, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları,
enfeksiyon, AIDS, kanser, yanık, allerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik
hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme
tedavilerini öğrenir, beslenme tedavileri ile ilgili pratik
uygulama yapar.
• besin-ilaç etkileĢimi, pre-post operatif beslenme, test diyetlerini öğrenir.
Baysal, A., ve ark., (2002). Diyet El Kitabı, 4. Baskı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
Shills, M.E., Olsan, J.A., Shike, M., (1994). Modern Nutrition in Health and
Disease, Lea&Febiger, USA.
Mahan, L.K., Arlin, M.T.,(2002). Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy, 8 th
ed, W.B.. Saunders Company, USA.
International Journals of Nutrition and Dietetics (European J Clin Nutr, JADA, Am
J Clin Nutr, etc.) and books
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
x
Yüzde (%)
30
Kısa Sınavlar
x
10
Ödevler
Projeler
x
10
x
50
Ara Sınavlar
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç. Dr. Gamze AKBULUT, Yrd. Doç. Dr. Hilal YILDIRAN
1-3
4-6
7
8
9
10
11-12
13
14
Karaciğer hastalıkları ve beslenme
Böbrek hastalıkları ve beslenme
Enfeksiyon, AIDS ve beslenme
Bazı nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar ve beslenme,
Besin-ilaç etkileĢimleri
Yanık, pre-postop beslenme, fonksiyonel reaktif hipoglisemi
Kanser ve beslenme
Enteral ve paranteral beslenme
Genel tartıĢma
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 322-MESLEKĠ YABANCI DĠL
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/2
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
28
28
28
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
84
2
3
Ders Dili
Ġngilizce
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
KarmaĢık cümleleri tanıma, cümle analizi yapma, paragraf çevirisi yapma
Dersin Amacı
Öğrencilerin :
Hedef dilden, ana dile karmaĢık cümle yapılarını tercüme edebilmeleri, mesleki terminoloji
kullanabilmeleri, paragraf çevirisi yapabilmeleri
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersi alan öğrencilerin;
Ġlk dönem öğrendikleri temel çeviri becerilerini kullanmaları ve hedef dilden ana dile daha
kapsamlı cümlecikleri ve cümleleri anlam kaybı olmadan aktarmaları beklenir.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
Mesleki metinler
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Kısa Sınavlar
X
30
Ödevler
Projeler
-
-
Dönem Ödevi
-
-
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
70
Ara Sınavlar
Ders
Sorumluları
Hafta
Konular
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Kompleks cümle çevirileri
KarmaĢık cümle analizi
Cümle içindeki kısaltmalar
Ara sınav
Paragraf çevirisi
Paragraf çevirisi
Final sınavı
Okutman Ġbrahim PÜR
Dersin Adı-Kodu:
BES 318 BESĠN TEKNOLOJĠSĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/2
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
36
36
28
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
100
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Besin bilimi ve teknolojisine genel bakıĢ, besin bileĢenleri, hazır besin teknolojisinde
hammaddeler ve bileĢimleri, besinlerdeki bozulma etkenleri ve kontrolü, fiziksel besin
saklama yöntemleri (soğutma, dondurma, sterilizasyon, pastörizasyon, radyasyon, gaz
basıncı, vakum uygulama, filtrasyon), kimyasal besin saklama yöntemleri (tuzlama,
tütsüleme, Ģekerle, asit ve koruyucu maddelerle saklama) ve biyolojik besin saklama
teknikleri, tahıl, meyve, sebze, et, süt, yağ, Ģeker, çay iĢleme teknolojisinin özellikleri.
Besinlerde bozulma etkenleri ve önleme yollarını öğrenmek ve besin teknolojilerini
incelemek
Bu dersin sonunda öğrenci; besinlerde bozulma etkenlerini ve besinlerde bozulmayı
önleme yollarını öğrenir ve besin teknolojilerini kavrar.
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
-
Cemeroğlu, B., Acar, J., (1986). Meyve ve Sebze ĠĢleme Teknolojisi, Güven
Yayıncılık, Ankara.
Özkaya, H., ġahin, E., Türk, Ġ., (1991). Gıda Bilimi ve Teknolojisi, A. Ü. Ziraat
Fakültesi Yayınları, Ankara.
Baysal, A., (2006). Beslenme, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
Gıda dergileri.
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
Dönem Ödevi
X
10
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Ders
Sorumluları
Hafta
Prof .Dr. Nevin ġANLIER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-14
Besin bilimi ve teknolojisine genel bakıĢ
Besin bileĢenleri, hazır besin teknolojisinde hammaddeler ve bileĢimleri
Besinlerdeki bozulma etkenleri ve kontrolü
Fiziksel besin saklama yöntemleri
Kimyasal besin saklama yöntemleri
Biyolojik besin saklama yöntemleri
Tahıl Teknolojisi
Meyve ve sebze teknolojisi
Et ve ürünleri teknolojisi
Süt ve ürünleri teknolojisi
Yağ, Ģeker, çay iĢleme teknolojisi
Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 316- ENTERAL PARENTERAL BESLENME
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/2
28
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
36
36
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
100
2
3
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Enteral, parenteral beslenme ilkeleri, hastalıklarda uygulanması, metabolizmadaki
değiĢiklikler, besin öğesi gereksinimleri, kullanılan ürünler, bileĢimler.
Dersin Amacı
Enteral - Parenteral Beslenme ilkeleri ile kullanılan ürünler ve beslenme durumunun
değerlendirilmesi hakkında bilgiler edinilmesi amaçlanmıĢtır.
Öğrenciler, enteral - parenteral beslenme ilkeleri ve metabolizmadaki değiĢiklikler,
konularında bilgi sahibi olacaktır.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
Baysal, A., ark., (2003). Diyet El Kitabı. Hatipoğlu Kitapevi, Ankara.Payne, J.J.,
Grimble, G., Silk, D., (2001). Artificial Nutritional Support in Clinical Practice, MPG
Books.
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
x
Yüzde
(%)
x
50
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç Dr. Gamze AKBULUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-14
Nütrisyonel gereksinimler
Nütrisyonel değerlendirme
Enteral beslenmenin endikasyonları, kontroendikasyonları.
Enteral beslenmede temel ilkeler
Enteral beslenmede kullanılan ürünler ve özellikleri
Parenteral beslenmenin endikasyonları, kontroendikasyonları.
Enteral beslenmede temel ilkeler
Parenteral beslenmede temel ilkeler
Parenteral beslenmede kullanılan ürünler ve özellikleri
Bazı hastalıkları enteral parenteral beslenme uygulamaları
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 314-MENÜ PLANLAMA VE SERVĠS
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/2
28
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Seçmeli
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Proje/Alan
Çalışması
28
Literatür
tarama
30
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
14
112
2
AKTS
Kredisi
3
Mönü planlama ilkeleri, kurumsal, endüstriyel ve ticari mönüler, yeni akımlara göre
mönü hazırlama, protokol ve ziyafet sofraları için mönü planlama, mönü kartlarının
özellikleri, içeriği, ziyafet ve protokol salonunun düzenlenmesi, oturma ve masa
düzeni, servis biçimi.
Menü planlama ve servis ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Bu dersin sonunda öğrenciler menü planlama ilke ve yöntemlerini öğrenecek, çeĢitli
gruplara yönelik menüler planlayabilecek, ve servis yöntemlerini bilecek, menü
yönetim ve denetimini sağlayabilecektir.
1- Axler B H, Litrides CA. Ctyles of Food Service, Food and Beverage Service, John
Willey& Sons. USA 1990.
2- Sevinç, N., (2001). Ziyafet ve Ġkram yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
3- Kutluay, Merdol, T., (1994). Standart Yemek Tarifleri. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
4- Brown G, Hepner K, Deegan A. Food Service Preparation, Introduction to Food and
Beverage Service. Blackwell Scientific Publication. London 1996
5- Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi,
Kök Yayıncılık, Ankara,1995.
6- Kivela, Jaksa. Menu Planning for the Hospitality Industry. Hospitality Press,
Melbourne 1994
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
Dönem Ödevi
X
20
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Ders
Sorumluları
Hafta
1-2
3
4-5
6-8
9-10
11
12
13
14
Prof. Dr. Nevin ġANLIER
Konular
Menü planlamayı etkileyen etmenler,
Menü tipleri ve örnekleri,
Menü planlama ilkeleri ve adımları,
Menü denetim ve değerlendirilmesi
Servis personeli ve nitelikleri,
Yemek salonunun hazırlanması,
Servis araç- gereçleri,
Servis tipleri,
Kuver açma ve kuver tipleri,
Dersin Adı-Kodu:
BES 320- TOPLUM SAĞLIĞI BESLENME STAJI
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
3/3
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
48
Proje/Alan
Çalışması
-
156
Literatür
tarama
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
96
300
12
10
Türkçe
Zorunlu
BES kodlu 1.,2. ve 3. Sınıf derslerinin alınmıĢ olması
Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken yaz aylarında 6 hafta, haftada 48 saati (30 iĢ
günü) kapsayan alan çalıĢmasının yapılması.
Toplumda beslenme durumunun saptanması yöntemlerini uygulatmak ve toplum ve
birey düzeyinde beslenme eğitimi ve bilinçlendirmesi yaptırabilmek.
Bu stajın sonucunda öğrenciler; stajın amacını ve hedeflerini öğrenebilecek, toplumun
yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi alanında beceri
sahibi olabilecek; toplumun beslenme durumunun ve beslenme alıĢkanlıklarının
saptanmasında, değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında bilgi ve beceri sahibi
olabilecek
T.C. S.B Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md./ T.C. S.B. Sağlık Projesi Genel Md. /
H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi Saha
Personeli için Toplum Beslenmesi Programı Eğitim Materyali, Ankara, 2002.
Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi, Ankara, 2004.
Baysal A. Beslenme. 9. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,2002.
T.C. S.B Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md. Beslenme Bilgi Serisi. ġubat 2008.
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
100
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer (Saha çalışması)
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2-5
6
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
Konular
ÇeĢitli gruplar için beslenme eğitim programlarının/materyallerinin geliĢtirilmesi
Saha çalıĢması
Uygulamaların değerlendirilmesi ve raporlama
Dersin Adı-Kodu:
BĠS 401 BĠYOĠSTATĠSTĠK
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
28
28
Proje/Alan
Çalışması
12
Literatür
tarama
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
14
82
2
3
Türkçe
Zorunlu
Biyoistatistiğin tanımı ve temel kavramları, veri toplama ve verileri sunma teknikleri,
Olasılık dağılımları, Örnekleme, Örneklem hatası, Merkezi eğilim ölçüleri, DeğiĢim
ölçüleri, Hipotez testleri, Regresyon ve korelasyon, Ġstatistik Paket Programları
Temel biyoistatistik konularını kavrama ve bunları kullanabilme
Temel biyoistatistik bilgilerinin öğretilmesi ve kullanılması
Zar, J.H. (1998). Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4th ed.
Chernick, M.L. and Friis, R.H. (2003). Introductory Biostatistics fort he Health
Sciences. Wiley-Interscience.
Özdamar, K. (2005). SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, EskiĢehir.
Sümbüloğlu, K ve Sümbüloğlu, V. (1987). Biyoistatistik. Çağ Matbaası.
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
40
X
60
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd.Doç.Dr. Bülent ÇELĠK
1-2
3-4
5-6
7
8-10
11-12
13-14
Biyoistatistiğin tanımı ve önemi, temel kavramlar
Verileri elde edilmesi, Verilerin organizasyonu, Merkezi eğilim ölçüleri
DeğiĢim ölçüleri, Olasılık dağılımları
Arasınav
Örnekleme, örneklem hatası, Hipotez testleri, Ġstatistik paket programları
Hipotez testleri (t-test, varyans analizi, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H)
Hipotez testleri (ki-kare testi), Korelasyon ve regrasyon
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 403-MEZUNĠYET PROJESĠ I
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
42
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
154
112
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
308
3
10
Türkçe
Zorunlu
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılan makale, derleme, tez,
kitap vb inceleyerek bireysel araĢtırmaları planlama ve yürütme becerisi kazanmak,
danıĢmanın denetiminde seçilecek bir konuda literatür incelemesi yapma ve sunma,
araĢtırma planlama.
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araĢtırmaların
planlanması ve yürütülmesi.
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenci;
1- AraĢtırma hipotezi oluĢturur
2- Kütüphaneyi ve interneti kullanarak literatür araĢtırması yapar
3- ÇeĢitli araĢtırma dizaynlarını bilerek hangisinin uygulanması gerektiğini bilir
4- Veri toplama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olur
5- Ġstatistiksel yöntemleri uygular
6- AraĢtırma raporlarını ve makaleleri okuyup, yorumlar
7- AnlaĢılır ve etkili bir Ģekilde araĢtırma proje önerisi yazar
Seçilen konuya iliĢkin dergi, kitap, web sayfaları vb.
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
100
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
1
2-4
5-14
AraĢtırma planlanması ve genel ilkeler
Literatür tarama ve araĢtırma konusunun belirlenmesi
Verilerin toplanması
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 405-SEMĠNER I
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
14
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
28
84
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
126
2
4
Türkçe
Zorunlu
-
Dersin
İçeriği
Beslenme ve diyetetik ile ilgili güncel konularda yapılmıĢ literatürleri tarama,
inceleme, rapor haline getirip sunma, yapılacak diğer sunumlar hakkında eleĢtiri
yapabilme pratiği kazanma.
Dersin Amacı
Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamayı ve sunmayı öğretmek ve
hazırlanan konuya yönelik olası soru ve soruların çözülmesine yönelik yanıtların
verilmesinde bilgi ve deneyim kazanımı amaçlanır.
Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamayı ve sunmayı öğretmek.
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenci;
- çeĢitli dergilerde yayınlanmıĢ olan makalelerin nasıl okunması, yorumlanması
gerektiğini öğrenir,
- beslenme ve diyetetik alanındaki güncel konuları araĢtırarak bunları bir rapor halinde
hazırlar ve sunar
- diğer sunumlar hakkında eleĢtiri yapabilme pratiği kazanır,
- hazırlanan konuya yönelik olası soru ve soruların çözülmesine yönelik yanıtların
verilmesinde bilgi ve deneyim kazanır.
Seçilen konuya iliĢkin dergi, kitap, web sayfaları vb.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
100
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
1
2-4
4-13
14
Seminer hazırlama, literature tarama ve sunum teknikleri hakkında genel bilgi verme
Literatür tarama ve kontrolü
Sunumların hazırlanması
Genel tartıĢma
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 407-TÜRK MUTFAĞI
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/1
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
42
56
28
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
126
2
4
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Türk mutfağının tarihsel geliĢim süreçleri, kullanılan araç- gereçler, Türk mutfağında
yer alan yemekleri hazırlama, piĢirme ve servis yöntemleri ve özel gün ve törenlerde
kullanılan yemekler, yiyeceklere ait inançlar.
Dersin Amacı
Türk mutfağının tarihsel geliĢimi ve Türk mutfağına ait yemeklerin hazırlama, piĢirme
ve servis yöntemlerinin öğretilmesi
Bu dersin sonunda öğrenci,
Türk mutfağına özgü yemekleri, hazırlanma ve piĢirme yöntemlerini ve sunum
Ģekillerini öğrenecektir.
Tezcan, M ( 2000 ) Türk Yemek Antropolojisi Yazıları, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara.
Yemek Kongreleri
ÇeĢitli makale ve kitaplar.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
-
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
30
Dönem Ödevi
x
20
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
x
50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Ders
Sorumluları
Hafta
Prof. Dr. Nevin ġANLIER
1-2
3
4
5-9
10-11
12-13
14
Türk mutfağının tarihsel geliĢim süreçleri
Kullanılan araç- gereçler
Türk mutfağında yer alan yemekler
Türk mutfağında yer alan yemekleri hazırlama, piĢirme ve servis yöntemleri
Özel gün ve törenlerde kullanılan yemekler
Yiyeceklere ait inançlar.
Genel tartıĢma
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 409 BESĠN GÜVENLĠĞĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/1
28
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
42
56
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
126
2
4
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Besin güvenliğini bozan etmenler, besinlere mikro organizmaların bulaĢma yolları,
sağlık üzerine etkileri, önlenmesi, HACCP ilkeleri, ISO 22000: 2005 yönetim sistemi
standardının irdelenmesi.
Dersin Amacı
Besin güvenliğini bozan etmenlerle ilgili kavramları, besine bulaĢma yollarını, sağlık
üzerine etkilerini ve alınabilecek önlemleri kavramak, HACCP ilkeleri ve ISO 22000:
2005 yönetim sistemi standardını öğrenmek
Bu dersin sonunda öğrenci; besin güvenliğini bozan etmenlerle ilgili kavramları, besine
bulaĢma yollarını, sağlık üzerine etkilerini ve alınabilecek önlemleri kavrayacak ve
açıklayabilecektir. Aynı zamanda HACCP ilkeleri ve ISO 22000: 2005 yönetim sistemi
standardını öğrenecektir.
BaĢ, M., (2004). Besin Hijyeni, Güvenliği ve HACCP. Ankara.
McSwane, D., Rue, N., Linton, R., (2003). Essentials of Food Safety &
Sanitation, Prentice Hall.
Konuya iliĢkin makale, kitap, internet kaynakları
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
-
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
40
Dönem Ödevi
X
10
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç. Dr. Saniye BĠLĠCĠ
1-2
3
4
5
6-8
9-11
12-14
Besin güvenliğini bozan etmenler
Besin güvenliğini bozan etmenlerin besine bulaĢma yolları
Besin güvenliğini bozan etmenlerin sağlık üzerine etkileri
Besin güvenliğini bozan etmenlerin önlenmesi
HACCP
ISO 22000: 2005 yönetim sistemi
Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 411-HALKLA ĠLĠġKĠLER
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/1
28
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
42
28
28
126
2
4
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Halkla iliĢkiler kavramı ve ilgili diğer kavramlar, halkla iliĢkiler süreci, medya
iliĢkileri, halkla iliĢkiler uygulamaları yer alacaktır.
Dersin Amacı
Öğrencilerin halkla iliĢkiler bilimi ve uygulamalarıyla ilgili genel bilgileri edinmeleri
amacıyla tasarlanmıĢtır.
Bu ders ile halkla iliĢkiler kavramını anlayacak, halkla iliĢkiler sürecini kavrayacak,
Halkla iliĢkiler uygulamalarını algılayıp eleĢtirebilecek teorik bilgilere sahip
olacaktır.
1. Yavuz OdabaĢı, MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi, GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Sistem
Yayıncılık, 2009.
2. Rıdvan Bülbül Halkla IliĢkiler ve Tanıtım. Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
X
20
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Ġlgili Bölüm Öğretim Elemanları
1-4
5-8
9-10
11-14
Halkla iliĢkiler kavramı ve ilgili diğer kavramlar,
Halkla iliĢkiler süreci, medya iliĢkileri,
Halkla iliĢkiler uygulamaları
Ödev sunumları
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 413- YĠYECEK ĠÇECEK OTOMASYONU
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/1
28
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
42
28
28
126
2
4
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Yiyecek Ġçecek otomasyonları hakkında temel bilgiler: Teknolojik temel bilgiler,
otomasyon kullanımının avantajları. Yiyecek-içecek hizmet iĢletmelerinde bilgisayar
ve bilgisayar destekli hizmetleri tanıma, bu hizmetlerin iĢletmeye katkılarını
kavrayabilme, yönetim planlamasında bilgisayar kullanımını açıklar. Üretim ve satıĢ
planlamasında bilgisayar kullanımını açıklar. Bilgisayar ortamında farklı paket
programlarını uygulama.
Yiyecek içecek otomasyonları ve iĢletmelerde kullanımı konusunu öğrenmek.
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
-
Yiyecek Ġçecek otomasyonları hakkında bilgi sahibi olmak ve buna yönelik
otomasyon programlarını kullanabilmek.
1-Yılmaz, Y., (2005). Yiyecek ve Ġçecek Maliyet Kontrolü. Detay Yayıncılık,
Ankara.
2-Dağ, A., (2006). Yiyecek ve Ġçecek ĠĢletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet ve
Hijyen Kontrolü. Birinci Baskı, Ankara.
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
X
10
X
50
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Ġlgili Bölüm Öğretim Elemanları
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
Yiyecek Ġçecek otomasyonları hakkında temel bilgiler
Otomasyon kullanımının avantajları
Yiyecek-içecek hizmet iĢletmelerinde bilgisayar ve bilgisayar destekli hizmetleri
tanıma
Otomasyon hizmetlerinin iĢletmeye katkılarını kavrayabilme
Yönetim planlamasında bilgisayar kullanımı
Üretim ve satıĢ planlamasında bilgisayar kullanımını açıklar.
Bilgisayar ortamında farklı otomasyon paket programları uygulama.
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 404-MEZUNĠYET PROJESĠ II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
42
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
154
112
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
308
3
10
Türkçe
Zorunlu
BES 403 Mezuniyet Projesi I’in alınmıĢ olması
Dersin
İçeriği
BES 403’ ün devamı olarak danıĢman eĢliğinde seçilen konuda araĢtırma çalıĢmasının
planlanması, uygulanması, sonuçları rapor haline getirilmesi, sunumu.
Dersin Amacı
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araĢtırmaların
planlanması ve yürütülmesi.
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenci;
1- AraĢtırma hipotezi oluĢturur
2- Kütüphaneyi ve interneti kullanarak literatür araĢtırması yapar
3- ÇeĢitli araĢtırma dizaynlarını bilerek hangisinin uygulanması gerektiğini bilir
4- Veri toplama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olur
5- Ġstatistiksel yöntemleri uygular
6- AraĢtırma raporlarını ve makaleleri okuyup, yorumlar
7- AnlaĢılır ve etkili bir Ģekilde araĢtırma proje önerisi yazar
Seçilen konuya iliĢkin dergi, kitap, web sayfaları vb.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
100
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
1-4
5-14
Verilerin toplanması
Verilerin değerlendirilmesi ve raporlama
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 406-SEMĠNER II
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/2
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
14
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
28
84
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
126
1
4
Türkçe
Zorunlu
BES 405 Seminer I dersinin alınmıĢ olması
Dersin
İçeriği
Beslenme ve diyet konusunda yapılması planlanan araĢtırma sonuçlarını rapor halinde
getirilmesi ve sunulması.
Dersin Amacı
Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamayı ve sunmayı öğretmek ve
hazırlanan konuya yönelik olası soru ve soruların çözülmesine yönelik yanıtların
verilmesinde bilgi ve deneyim kazanımı amaçlanır.
Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamayı ve sunmayı öğretmek.
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenci;
- çeĢitli dergilerde yayınlanmıĢ olan makalelerin nasıl okunması, yorumlanması
gerektiğini öğrenir,
- beslenme ve diyetetik alanındaki güncel konuları araĢtırarak bunları bir rapor halinde
hazırlar ve sunar
- diğer sunumlar hakkında eleĢtiri yapabilme pratiği kazanır,
- hazırlanan konuya yönelik olası soru ve soruların çözülmesine yönelik yanıtların
verilmesinde bilgi ve deneyim kazanır.
Seçilen konuya iliĢkin dergi, kitap, web sayfaları vb.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
100
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
1-12
13-14
Sunumlar
Genel tartıĢma ve değerlendirme
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 408 BESĠN ĠLAÇ ETKĠLEġĠMĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/2
Proje/Alan
Çalışması
28
Krediler
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
56
36
120
2
4
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Kronik hastalıklarda kullanılan ilaçların metabolizma, Besin, besin-ilaç ve besin ögesiilaç etkileĢimleri ile ilaçların beslenme üzerine etkileri değerlendirilecek.
Dersin Amacı
Besin öğesi ve besin olmayan maddelerle ile ilaç etkileĢimini kapsayan temel konuları
öğrenmek, ilaç tedavisi alan kiĢilerde beslenme programlarının ne Ģekilde uygulanması
gerektiğini değerlendirerek uygulama becerilerini artırmak
Bu dersi alan öğrenciler; kronik hastalıklarda beslenme tedavisinin ilaç metabolizması
üzerine olan etkisini öğrenir.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
-
1.Nutirition, food and Drug Interactions in Man Debry G.(Eds). Karger. Basel,
Munchen 1984
2.Roe D. A. Drug and Nutrient Interactions. A problem oriented Reference Guide. 4th
Edition. American Dietetic Association. Chicago 1989.
3.Clinical Implications of Drug Use. Volume I. Basu T. K.(ed). CRC press. Boca,
Raton Florida. 1980
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
Ödevler
Projeler
X
10
Dönem Ödevi
X
20
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
40
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ders
Sorumluları
Hafta
Prof .Dr. Nevin ġANLIER
1-2
3
4-7
Kronik hastalıklarda kullanılan ilaçları tanıma
Ödevlerin belirlenmesi
ÇeĢitli hastalıklarda kullanılan ilaçların beslenme tedavisine etkisi/ beslenme
tedavisinin ilaçlara etkisinin değerlendirilmesi
Ara sınav
Makro ve mikro besin ögelerinin kullanılan ilaçlar üzerine metabolik etkileri
Ödevlerin değerlendirilmesi
8
9-12
12-14
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 410-KLĠNĠK BESLENMEDE SORUNLAR
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/2
28
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
42
56
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
126
2
4
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Klinik beslenmede çocuk ve yetiĢkinlerde karĢılaĢılan sorunlar, bu sorunlarla
hastalıklar arasındaki iliĢki.
Dersin Amacı
Klinik beslenmede karĢılaĢılan sorunlar ile hastalıklar arasındaki iliĢkilerin incelenmesi
amaçlanmaktadır.
Bu dersin sonunda öğrenci, klinik beslenmede sorunu olan hastanede yatan yetiĢkin ve
çocuk hastaların diyetlerinde var olan beslenme sorunları ile ilgili değiĢiklik yapmayı
öğrenecektir.
* Browman, B.A, Rusell, R. M. (eds), (2001). Knowledge in Nutrition, 8 th edition,
ILSI Press, Washington DC.
* Baysal, A, ve ark., (2002). Diyet El Kitabı, 4.Baskı Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
50
x
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç Dr. Gamze AKBULUT
1
Ders hakkında genel bilgi aktarımı: klinikte vaka takibi ve uygulamaların tartıĢılması,
literatür taramaları ve sunumların hazırlanması
Klinikte vaka izlemi
Vaka sunumları
2-6
7-14
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 412- ADOLESAN BESLENMESĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/2
28
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
42
56
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
126
2
4
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Adolesan döneminin tanımı, önemi, sorunları, bu dönemde beslenmenin önemi,
beslenme durumunun değerlendirilmesi besin ve beslenme programları, politikalar,
fiziksel aktivitenin önemi, beslenme eğitimi ve model oluĢturma.
Dersin Amacı
Adolesan bireylerin beslenme özelliklerini, sorunlarını ve çözüm yollarını tanımlamak.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Bu dersin sonunda öğrenci: adolesanlarda normal büyüme sürecini, besin ve besin
ögesi gereksinimlerini, beslenme sorunlarını, beslenme alıĢkanlıklarını ve okul
beslenme programlarını teorik olarak öğrenecek ve konu ile ilgili araĢtırmaları
tartıĢarak yorumlayabilecek ve uygulama alanlarına dahil edebilecek.
1. Uluslararası beslenme ve diyet dergileri
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
-
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
Dönem Ödevi
X
20
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
X
50
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Ders
Sorumluları
Hafta
Yrd. Doç. Dr. Makbule Gezmen KARADAĞ
1-2
3-4
5-6
7-10
11-12
13-14
Adolesan döneminin tanımı, önemi
Adolesanların beslenme özellikleri
Besin ve besin ögesi gereksinimleri
Beslenme sorunları ve alıĢkanlıkları
Türkiye’deki ve Dünya’daki okul beslenme programı uygulamaları ve örnekleri
Dönem ödevlerinin değerlendirilmesi
Konular
Dersin Adı-Kodu:
BES 414-YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4/2
28
Krediler
Proje/Alan
Çalışması
Literatür
tarama
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
42
28
28
126
2
4
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Seçmeli
Dersin
İçeriği
Yiyecek–içecek endüstrisinin tanımlaması ve önemi, iĢletmenin sınıflandırılması,
yönetim faaliyetleri, yiyecek–içecek iĢletmelerinde kuruluĢ sırasında yapılacak
çalıĢmalar, dikkat edilecek hususlar, organizasyon yapısı, çalıĢan personelin görev
tanımları.
Yiyecek içecek hizmetlerinde Yönetici Diyetisyen olarak çalıĢmak için gerekli
yönetim ve organizasyon bilgisini vermek.
Bu dersin sonunda öğrenciler modern yönetim ve organizasyon yöntem ve ilkelerini
öğrenecek, yönetici diyetisyen olarak stratejik yönetim uygulayabilme becerisini
kazanacak, insan kaynakları yönetimi ile ilgili kendilerini geliĢtireceklerdir.
1-Colleer M, Sussams C, Principles of Catering, Richard Clay Ltd.,Bungay, 1990
2-Ninemeir, J.D., (2000). Food and Beverage Management, AHLA, Michigan.
3-Sökmen, A., (2005).Yiyecek – Ġçecek Hizmetleri Yönetimi ve ĠĢletmeciliği,
Ankara.
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
-
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
X
20
X
40
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Ġlgili Bölüm Öğretim Elemanları
1
2-3
4
5-6
7-9
10
11
12
13-14
Yiyecek–içecek endüstrisinin tanımlaması ve önemi,
Yönetim ve organizasyon ilkeleri,
Yöneticinin özellikleri,
Yönetim kuram ve fonksiyonları
Yiyecek–içecek hizmetleri yöneticilerinin sorunları
ĠĢletmenin sınıflandırılması,
Yiyecek–içecek iĢletmelerinde kuruluĢ sırasında yapılacak çalıĢmalar,
Organizasyon yapısı,
ÇalıĢan personelin görev tanımları.
Konular
Dersin Adı-Kodu:
Klinik Beslenme Çocuk Stajı – BES 421
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik (Lisans)
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
56
Proje/Alan
Çalışması
154
Literatür
tarama
Diğer
28
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
238
6
8
Türkçe
Zorunlu
Tüm BES kodlu zorunlu derslerin alınmıĢ olması
Dersin
İçeriği
Klinik hizmetlerinin verildiği çocuk hastanelerinde çalıĢan diyetisyenler ile akademik
personel danıĢmanlığında teorik ve pratik olarak diyetisyenliğe öğrencinin
hazırlanması, bilgi ve becerileri geliĢtirmesi
Dersin Amacı
Teorik derslerde kazanılan bilginin çocuk hastanelerinde pratiğe aktarım pratiğinin
kazanılması
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenci;
- klinik çevrelerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik
bilgilerini uygular
- klinik diyetisyenin çalıĢma koĢullarını gözlemler, çocuklarda görülen çeĢitli
hastalıkları ve bu hastalıklarla iliĢkili teorik ve pratik bilgileri
öğrenir, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim
verir
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Seçilen konuya iliĢkin dergi, kitap, web sayfaları vb.
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
X
20
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2-13
14
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
Konular
Oryantasyon
Staj
Sınavlar ve proje sunumları
Dersin Adı-Kodu:
Klinik Beslenme EriĢkin Stajı – BES 422
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik (Lisans)
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
56
Proje/Alan
Çalışması
154
Literatür
tarama
Diğer
28
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
238
6
8
Türkçe
Zorunlu
Tüm BES kodlu zorunlu derslerin alınmıĢ olması
Dersin
İçeriği
YetiĢkin hastanelerinde klinik hizmet veren diyetisyenler ile akademik personel
danıĢmanlığında teorik ve pratik olarak öğrencinin diyetisyenliğe hazırlanması, bilgi ve
becerileri geliĢtirmesi
Dersin Amacı
Teorik derslerde kazanılan bilginin yetiĢkinlere sağlık hizmeti veren hastanelerde
pratiğe aktarım pratiğinin kazanılması
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenci;
- klinik çevrelerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik
bilgilerini uygular
- klinik diyetisyenin çalıĢma koĢullarını gözlemler, yetiĢkinlerde görülen çeĢitli
hastalıkları ve bu hastalıklarla iliĢkili teorik ve pratik bilgileri
öğrenir, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim
verir
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Seçilen konuya iliĢkin dergi, kitap, web sayfaları vb.
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
X
20
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2-13
14
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
Konular
Oryantasyon
Staj
Sınavlar ve proje sunumları
Dersin Adı-Kodu:
Toplu Beslenme Sistemleri Stajı-Bes423
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik (Lisans)
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
56
Proje/Alan
Çalışması
154
Literatür
tarama
Diğer
28
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
238
6
8
Türkçe
Zorunlu
Tüm BES kodlu zorunlu derslerin alınmıĢ olması
Dersin
İçeriği
Toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda diyetisyenler ile akademik personel
danıĢmanlığında teorik ve pratik olarak diyetisyenliğe öğrencinin hazırlanması, bilgi ve
becerileri geliĢtirmesi
Dersin Amacı
Teorik derslerde kazanılan bilginin tolu beslenme hizmeti veren kurumlara aktarım
pratiğinin kazanılması
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenci; beslenme biliminin temeline ve bireysel
gereksinimlere uyarak toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluĢlarda
diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili bilgi ve becerileri geliĢtirir
Seçilen konuya iliĢkin dergi, kitap, web sayfaları vb.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
X
20
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2-13
14
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
Konular
Oryantasyon
Staj
Sınavlar ve proje sunumları
Dersin Adı-Kodu:
DıĢ Hastane ve Kurum Stajı – BES 424
Programın Adı:
Beslenme ve Diyetetik (Lisans)
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
4
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
56
Proje/Alan
Çalışması
154
Literatür
tarama
Diğer
28
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
238
6
8
Türkçe
Zorunlu
Tüm BES kodlu zorunlu derslerin alınmıĢ olması
Dersin
İçeriği
DıĢ kurum ve hastanede çalıĢan diyetisyenler ile akademik personel danıĢmanlığında
klinik ve toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluĢlarda teorik ve pratik olarak
diyetisyenliğe öğrencinin hazırlanması, bilgi ve becerileri geliĢtirmesi
Dersin Amacı
Teorik derslerde kazanılan bilginin dıĢ kurum ve hastanelerde pratiğe aktarım
pratiğinin kazanılması
Bu dersi baĢarıyla tamamlayan öğrenci;
- klinik çevrelerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik
bilgilerini uygular
- klinik diyetisyenin çalıĢma koĢullarını gözlemler, çeĢitli
hastalıkları ve bu hastalıklarla iliĢkili teorik ve pratik bilgileri
öğrenir, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim
verir
-beslenme biliminin temeline ve bireysel gereksinimlere
uyarak toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluĢlarda
diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili bilgi ve becerileri geliĢtirir
Seçilen konuya iliĢkin dergi, kitap, web sayfaları vb.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
30
X
20
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2-13
14
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
Konular
Oryantasyon
Staj
Sınavlar ve proje sunumları

Benzer belgeler