UGETAM Hizmetler Kitapçığı

Yorumlar

Transkript

UGETAM Hizmetler Kitapçığı
UGETAM Hizmetler Kitapçığı
UGETAM Services Manual
•Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon ve Ürün Belgelendirme
•Technological Services, Test, Calibration and Product Certification
•Denetim, Muayene ve Müşavirlik
•Supervision, Inspection and Consultancy
•Personel Belgelendirme
•Personnel Certification
•Uygulamalı Eğitimler
•Applied Trainings
• Yenilenebilir Enerji
• Renewable Energy
www.ugetam.com.tr
/ugetam
Başkandan
From The President
BAŞKANDAN
FROM THE PRESIDENT
Dr. Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
İstanbul City Municipality Mayor
UGETAM’ın Bugün Geldiği Nokta
Gurur Vericidir.
UGETAM’s Recent Status Gives
Us Pride and Joy.
Enerji sorunu modern kentlerin karşı karşıya oldukları
Energy issues have become some of the most
büyük meselelerin başında gelmektedir. 15 yıl önce İGDAŞ
problematic concerns, which modern cities are facing.
bünyesinde doğal gaz sektörüne yönelik hizmet vermek
15 years ago, UGETAM was established within IGDAS in
üzere kurulan UGETAM, enerji sektörüne eğitim, test ve
order to serve the natural gas sector, at the present it
sertifikasyon, belgelendirme, danışmanlık ve müşavirlik
has been the sole specialist serv1 and certification,
alanlarında hizmet veren yegâne kuruluş konumuna
licensing and consultation areas. At this stage,
gelmiştir. Geldiğimiz noktada UGETAM giderek büyüyen ve
UGETAM has been a progressively growing company
uluslararası niteliği güçlenen bir şirket hâline gelmiştir.
that
UGETAM’ın geldiği bu nokta, ülkemiz ve kentimiz adına
UGETAM’s status gives our country and our city pride
gurur vericidir. İnanıyorum ki UGETAM, önümüzdeki
and joy. I believe that UGETAM would be a dominant
yıllarda uluslararası arenada güçlü bir marka olacaktır.
brand in international areas for the following years.
1
01
strengthens
its
international
attributions.
Yönetim Kurulu Başkanından
From The Chairman
YÖNETİM KURULU
BAŞKANINDAN
FROM THE CHAIRMAN
Prof. Ümit Doğay ARINÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board
Doğal Gaz Sektörünün Odak Kuruluşu
Olarak UGETAM
UGETAM as the Focus Organization of the
Natural Gas Industry
13 Nisan 1999 tarihinde düzenlenen tören ile kuruluş
The point that UGETAM has reached today, 15 years after
undersigning the foundation signatures at a ceremony
organized on 13. April 1999, is pride and joy. The visions
of all the decision makers and administrators, including
our esteemed Prime Minister Mr. Recep Tayyip Erdoğan,
who was the Metropolitan Major of Istanbul at the date
when the foundation decision of UGETAM was given, their
believes in UGETAM and their support play a significant
role at the point reached. UGETAM, who still meets the
training, documentation, test and certification needs of
our country, generally in the energy, and specifically in
the natural gas industry, with its outstanding personnel in
its facilities equipped with the latest technology by
means of the exemplary cooperation that it has developed with all related organizations and institutions, has
achieved to be one of the focus organizations of the
natural gas industry in such a short period like 15 years.
It plays a leading role in the global industry by gaining
importance not only nationwide but also in the international arena, by means of its works in the fields such as
training, consultancy and feasibility. We have the opportunity to share with you our activities as well as the work
that we have realized by means of this issue that we
offer you and we continue our services in a successoriented manner so that UGETAM can be more useful for
our industry day by day.
imzaları atılan UGETAM’ın, 15 yıl sonrasında bugün geldiği
nokta gurur vericidir. Gelinen noktada başta UGETAM’ın
kuruluş kararının verildiği dönemde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere bütün karar vericilerin ve yöneticilerin;
vizyonları, UGETAM’a olan inançları ve desteklerinin katkısı
büyüktür. Hâlen ülkemizin genel olarak enerji, özel olarak
doğal gaz sektöründeki eğitim, belgelendirme, test, sertifikasyon, kalibrasyon, denetim ve müşavirlik ihtiyacını, seçkin
kadrosuyla son teknoloji ile donatılmış tesislerinde, ilgili tüm
kurum ve kuruluşlar ile geliştirdiği örnek iş birliği ile
sürdürmekte olan UGETAM, 15 yıl gibi kısa bir sürede doğal
gaz sektörünün odak kuruluşlarından biri olmayı başarmıştır.
Sadece ulusal değil, uluslararası da önem kazanarak, eğitim,
müşavirlik ve fizibilite gibi alanlardaki çalışmalarıyla global
sektörde öncü bir rol oynamaktadır. Sizlere sunduğumuz bu
yayında
faaliyetlerimizi,
gerçekleştirdiğimiz
çalışmaları
sizlerle paylaşma fırsatı buluyor ve UGETAM'ın sektörümüz
için her geçen gün daha yararlı olması adına başarı odaklı
hareket ederek hizmetlerimize devam ediyoruz.
01
2
Genel Müdürden
From The General Manager
GENEL MÜDÜRDEN
FROM THE GENERAL MANAGER
Serkan KELEŞER
Genel Müdür
From The General Manager
UGETAM, Enerjide Uluslararası
Bir Referans Merkezidir.
UGETAM is an International Reference
Center in Energy
Sahip olduğu tecrübeler, tesisler ve personel birikimi ile
UGETAM, while offering impartial, independent and
UGETAM, doğal gaz, enerji ve su dağıtım piyasasında
accredited services in the distribution market of natural
tarafsız, bağımsız ve akredite hizmetler verirken,
gas, energy and water by means of its experience,
sektörde ihtiyaç duyulan bilgilerin ancak "eğitim" ile
facilities as well as personnel accumulation, believes
sağlanabildiğine inanıyor. "Malzemelerin kalitesi ve
that the information which is needed in the sector can
standartlarına uygunluğundan ölçümlerin doğruluğuna ve
only be assured by means of “training”. UGETAM, who
personel niteliği ile yeterliliğine kadar hizmetler sunan
offers a wide range of services from the quality of
UGETAM, kuruluşunun 15. yılında doğal gaz, enerji, su
materials and their compliance with the standards, to
dağıtım piyasasında tarafsız, bağımsız ve akredite
the accuracy of the measurements as well as the
hizmetlerini uluslararası bir marka olarak sürdürüyor.
qualification and sufficiency of the personnel, after 15th
UGETAM, teknolojik hizmetler, eğitim ve belgelendirme
years from its foundation., continues to develop its
konularında piyasanın ihtiyaç duyduğu bir referans
service areas by means of its technology service and by
merkezi
hizmet
increasing its scope of service in training and documen-
kapsamını artırarak, faaliyetleriyle hizmet alanlarını
tation issues with the responsibility and consciousness
genişletmeye devam etmektedir.
of being a reference center, which the market needs.
olma
sorumluluğu
ve
bilinciyle,
01
3
UGETAM Hakkında
About UGETAM
UGETAM Hakkında
About UGETAM
“Teknolojik hizmetler ve belgelendirme konularında
piyasanın ihtiyaç duyduğu bir referans merkezi: UGETAM”
“UGETAM (International Gas Training Technology and Research Centre):
A reference centre needed by the market in the matters of technological
services and documentation”
UGETAM, doğal gaz, enerji ve su dağıtım piyasasında
UGETAM performs impartial, independent and accredited
tarafsız, bağımsız ve akredite hizmetler vermektedir.
services to natural gas and water distribution market.
Malzeme deneyleri dışında, Sayaç Kalibrasyon Bakım ve
UGETAM has been performing, gas meter calibration,
Tamiri, Gaz Dedektör Kalibrasyonu, Korrektör Kalibrasyonu,
maintenance
Ürün
product certification, personnel certification and A
Belgelendirme,
A
Tipi
Muayene
Personel
and
repair,
corrector
calibration,
Belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.
Type inspection services.
Bilindiği üzere doğal gaz sektörü can ve mal emniyetinin
Natural gas sector is very critic sector which take into
en yüksek düzeyde dikkate alınması gereken bir
consideration about safety of life and property. For in
sektördür. Bu sebeple, bu sektörde kullanılan en önemli 3
this cause, most important three element is shall be
unsurun son derece dikkatle yönetilmesi gerekmektedir.
managed by carefully in this sector.
01
4
UGETAM Hakkında
About UGETAM
Bu üç unsur şunlardır:
These three elements are:
• Malzemelerin kalitesi ve standartlara uygunluğu
•Quality and conform to standard of materials
• Ölçümlerin doğruluğu
•Accuracy of measurements
• Personel niteliği ve yeterliliği
•Qualification and competence of personnel
Bu unsurların kontrol ve yönetimi ancak tarafsız, bağımsız
The control and managing of these three elements
ve akredite bir kuruluş tarafından yürütülmelidir. UGETAM,
may be performed by an impartial, independent and
bu alanda sahip olduğu 15 yıllık tecrübe ve personel
accredited body. UGETAM is a company that in this
birikimi ile bu hizmetleri sunmak üzere kurulmuş bir
field for perform to these services with about 15 years
şirkettir.
experience and qualified personnel.
UGETAM, teknolojik hizmetler ve belgelendirme konularında
UGETAM has been improving its scope of service and
piyasanın ihtiyaç duyduğu bir referans merkezi olma
field about technological services, certification and
sorumluluğu ve bilinciyle hizmet kapsamı ve alanını sürekli
inspection with responsibility as a reference center for
artırmaktadır.
market.
UGETAM’ın teknolojik hizmetlerle ilgili ana faaliyet
We can arrange to UGETAM’s main activities about
alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
technological services:
1. Laboratuvar, Test ve ARGE Hizmetleri
1- Laboratory, Test and R&D Services
2. Kalibrasyon Hizmetleri
2- Calibration Services
3. Doğal Gaz Sayaçları Deney Hizmetleri
3- Meter Test Services
4. Doğal Gaz Sayaçları Değişim Hizmetleri
4- Meter Changing Services
5. Ürün Belgelendirme Hizmetleri
5- Product Certification Services
6. Üçüncü Taraf Muayene Hizmetleri
6. Third Party Inspection Services
7. Personel Belgelendirme Hizmetleri
7. Personnel Certification Services
01
5
Denetim, Muayene ve Müşavirlik
Supervision, Inspection and Consultancy
Hüseyin BULUNDU
Stratejik Planlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
Strategic Planning and Corporate Communications Manager
Denetim, Muayene ve Müşavirlik
Supervision, Inspection and Consultancy
01
6
Denetim, Muayene ve Müşavirlik
Supervision, Inspection and Consultancy
Denetim ve Müşavirlik
Supervision and Consultancy
UGETAM, doğal gaz piyasası ile ticari, sınai, tüm enerji ve
UGETAM (Istanbul Practical Gas - Energy Technologies
hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel
Research Engineering Industry and Trade Company
kişilere, resmi ve özel kuruluşlara, sektörlerle ilgili tüm iş
Incorporation) performs itself or causes to be performed by
ve projelere yönelik olarak mühendislik, müteahhitlik,
others, engineering, contracting, study-project, all kinds of
feasibility, consultancy, advising, control and supervision
etüt proje, her türlü fizibilite, müşavirlik, bilirkişilik,
and audit, construction, maintenance, repair, service and
danışmanlık, kontrol ve denetleme faaliyetlerinde
other technological services for all works and projects
bulunup; yapım, bakım, onarım, servis ve diğer teknolo-
performed with respect to real or legal persons, public and
jik hizmetleri sunmaktadır.
private organizations and sectors in the natural gas market
and all other energy sectors.
UGETAM,
bilimsel,
gelişmelerin
ve
sosyal,
modern
kültürel
ve
kentleşmenin
teknolojik
In order to support public and private organizations and
getirdiği
enterprises for fulfillment of requirements as a result of
ihtiyaçların giderilmesine yönelik olarak resmi ve özel
scientific, cultural and technologic development and
kurum ve kuruluşların desteklenmesi amacı ile resmi ve
modern urbanization, UGETAM performs all kinds of techni-
özel, gerçek veya tüzel kişilere yönelik olarak, doğal gaz
cal, administrative, scientific training services covering
piyasası ve diğer tüm enerji sektörlerini kapsayan her
natural market and all other energy sectors for public and
türlü teknik, idari, bilimsel eğitim hizmetleri, eğitim
private, real or legal persons; establishes, gets established,
hizmetleri ile ilgili her türlü organizasyonu, altyapıyı ve
operates and get operated all kinds of organization,
her türlü tesisi, eğitim, Araştırma-Geliştirme ve Test
infrastructure and all kinds of plants, training, ResearchDevelopment and Test-Certification centers. Furthermore, it
Sertifikasyon merkezleri faaliyetini yürütmektedir.
establishes, operates, transfer training centers or have the
same done, related to its fields of activities by itself or
Kurumumuzun sunduğu, mevcut ve kurulacak olan şehir
together with local and foreign public or private real or
doğal gaz dağıtım şirketleri ile organize sanayi
legal persons.
bölgelerine yönelik doğal gaz dağıtım sistemlerine ilişkin
In order to perform corporate purposes, our company
hizmetlerlerdir:
operates in the following fields for organized industrial
areas and city gas distribution companies that will be
established or existing;
01
7
Denetim, Muayene ve Müşavirlik
Supervision, Inspection and Consultancy
1. Teorik ve uygulamalı eğitimler,
1. Theoretical and practical trainings,
2. Fizibilite raporu hazırlanması,
2. To prepare feasibility reports,
3. Gaz tüketim taleplerinin belirlenmesi,
3. To determine gas consumption demands,
4. Avan proje ve ön fizibilite çalışmaları yapılması
4. To prepare pre-feasibility studies and pre-projects,
5. Uygulama projeleri yapılması,
5. To prepare application projects,
6. Doğal gaz yatırım bedeli tespiti,
6. To determine natural gas investment cost,
7. Yapım kontrolörlük hizmetleri,
7. To control of infrastructure,
8. Malzeme test ve kontrolörlük hizmetleri,
8. Test and certification all kinds of materials and
9. Çelik ve polietilen hatların test ve işletmeye
equipment related to natural gas,
alma hizmetleri,
9. Test and commissioning of steel and PE
10. Afet risk analizi ve yönetimi sistemi kurma
pipe lines,
hizmetleri,
10. Analyzing disaster risks and set up disaster
11. SCADA sistemi kurma ve mühendislik hizmetleri,
management system,
12. Doğal gaz şebekesi sigortalandırma hizmetleri,
11. To set up SCADA system and engineering,
13. Doğal gaz şebekesi kaçak arama hizmetleri,
12.To give insurance service for natural gas infrastructure,
14. Doğal gaz çelik ve polietilen gazlı hatlarda deplase
13. To detect gas leakage on natural gas network,
ve gazlı hatta bağlantı “hot-top”, “stopple”, “polly-stop”
14.To give services for active steel and PE pipe lines by
ve “piedfort” operasyonları hizmetleri,
using "hot-top", "stopple", "poly-stop" and "piedfort"
15. Doğal gaz evsel, ticari ve endüstriyel tesislere
operations,
yönelik servis hattı ve iç tesisat kontrolörlük
15. To check residential, commercial and industrial
hizmetleri,
gas installations and gas service lines,
16. Doğal gaz iç tesisat malzeme belgelendirme
16. To give certification service for indoor installation
hizmetleri,
equipment,
17. Doğal gaz servis hattı ve iç tesisat yapımı
17. To give certification service for installers and
sertifika yetkilendirme hizmetleri,
welders of service lines and indoor installations,
18. Doğal gaz altyapı bilgi sistemi (coğrafi bilgi sistemi)
18. To set up geographical information system natural
kurulması hizmetleri,
gas networks,
19. Doğal gaz dağıtım faaliyeti bilgi sistemleri
19. To set up information systems for natural gas
kurulması hizmetleri,
distribution activities.
20. Oto doğal gaz (CNG) sistemleri kurma ve mühendis-
20. To set up CNG (Compressed Natural Gas) systems
lik hizmetleri,
and engineering,
21. Doğal gaz müşteri hizmetleri, tahsilat, tahakkuk
21. To establish customer services, revenue,
ve faturalandırma sistemi kurma hizmetleri,
realization and billing systems,
22. Doğal gaz sayaç okuma sistemi kurma hizmetleri,
22. To establish gas metering systems,
23. Doğal gaz faaliyetleriyle ilgili uluslararası
23. All kind of practical natural gas training activity.
düzeyde her türlü uygulamalı doğal gaz eğitimleri
24. Production and control of base map, application
hizmetleri,
drawing and as built plans.
24. Hâlihazır harita, tatbikat projesi ve As-Built plan
25. All kinds of cartography services for natural gas
yapım ve kontrol hizmetleri,
networks,
25. Şebeke ve yapım kontrolde harita bilgisi
26. Research-Development services for gas sector…
hizmetleri,
27. Test and certification services.
26. Sektöre yönelik Araştırma – Geliştirme faaliyetleri,
27. Test ve Sertifikasyon hizmetleri.
01
8
Denetim, Muayene ve Müşavirlik
Supervision, Inspection and Consultancy
Denetim
Supervision
“UGETAM'da tüm faaliyetler bilimsel, sosyal, kültürel ve
teknolojik gelişmeler ışığında yürütülüyor”
“All activities at UGETAM are carried out in the light of scientific, social,
cultural and technological developments”
UGETAM, Doğal gaz Denetim ve Müşavirlik yetkisi ile Doğal
UGETAM, by authorization of supervision and consul-
gaz
tesisatlarının
tancy, has a goal for checking gas distribution compa-
uygunluğunu, müşteriye altyapı bilgi sistemi proje
nies’ infrastructures and installations, customer and
kontrollerini, sızdırmazlık testlerini ve kaçak kontrolünü
infrastructure information system projects, tightness
yapmayı hedeflemektedir. Doğal gaz piyasasında faaliyette
and leakage detection tests.
dağıtım
firmalarının
altyapı
ve
bulunan gerçek veya tüzel kişilerin denetimi, kurum
adına kurumda görevli denetim uzmanlar vasıtasıyla
Supervision of real or legal persons those are active in
yürütülür.
natural gas market, is realized by Supervision Experts in
the name of corporation.It is one of the most important
Denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde
features of UGETAM that has neutrality in supervision
ve denetim raporunun hazırlanmasında tarafsız bir bakış
activities, evaluation of results and preparation of
açısına sahip olması UGETAM’ın önemli özelliklerindendir.
supervision reports.Our company doesn’t allow any
Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir
intervantion that may affect honesty and neutrality and
müdahaleye imkân vermemek, denetim faaliyetlerine
takes pain on every stage of supervision.
ilişkin çalışmaların her aşamasında, mesleğin gerektirdiği
özen ve titizlik ile yürütülmektedir.
01
9
Denetim, Muayene ve Müşavirlik
Supervision, Inspection and Consultancy
Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Denetimleri
Natural Gas Distribution Sector Audits
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan
The assessment made by the Energy Market Regula-
değerlendirmede 18.02.2010 tarih ve 2432/6 sayılı Kurul
tory Authority on 02.18.2010 dated and 2432/6
Kararı’na göre "Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin 5 Yıllık
number according to the resolution of the Board
Yatırım Yükümlülüklerini Yerine Getirip Getirmediğinin
about "The determination of 5 year investment fulfill-
Tespiti Konusunda Dağıtım Şirketleri Tarafından Hizmet
ment of the obligations of Natural Gas Distribution
Alınacak Firmalara Yetki Verilmesi İlanı" kapsamında
Companies" our company was identified as being
başvuran ve yeterlilik şartlarını taşıdığı tespit edilen;
within the scope of the qualification requirements.
UGETAM
ENERJİ
UGETAM - ISTANBUL PRACTICAL GAS AND ENERGY
TEKNOLOJİLERİ ARAŞTlRMA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. AŞ.
TECHNOLOGIES RESEARCH ENGINEERING INDUSTRIAL
yetki almıştır. Yetki maddeleri;
TRADE CO. INC. has been authorized. Autorization
İSTANBUL
UYGULAMALI
GAZ
VE
subjects are;
1) Doğal gaz dağıtım şebekesinin her türlü tasarım ve
projelendirilmesi
1) Design and project of natural gas distribution network.
2) Doğal gaz çelik ve polietilen boru hatlarının inşaat,
2) Construction, NDT control, testing and commis-
NDT kontrolü, test ve işletmeye alınması
sioning of natural gas steel and PE pipelines.
3) A ve B tipi RMS istasyonları tasarım, inşaat, montaj ve
3) Design, construction, testing and commissioning
test edilmesi, işletmeye alınması
of A and B type Reducing and Metering Stations.
4) Hali hazır harita yapımı, kamulaştırma, altyapı bilgi
4) Production and control standards of base map,
sistemleri ve GIS uygulamaları
expropriation, infrastructure information systems
5) Servis hattı ve servis regülatör montajı
and GIS applications.
6) Katodik koruma ve SCADA uygulamaları
5) Service line and service regulator installation.
6) Cathodic protection and SCADA applications.
10
01
EPDK’nın Gaz Dağıtım Firmalarının 5 Yıllık Yatırım
Yükümlülükleri Denetim Yetkisi Verdiği UGETAM’ın
Denetlediği Gaz Dağıtım FİRMALARI
The Gas Distribution COMPANIES Audited by UGETAM in
accordance with the Authority given by EMRA to Audit the
5 Year Investment Obligations of Gas Distribution Companies
11
01
Tanıtım ve İlanlarımız
Promotion and Adverts
12
01
Denetim, Muayene ve Müşavirlik
Supervision, Inspection and Consultancy
UGETAM Doğal Gaz, Su Derken
Petrol Sektörünün de Hizmetinde
UGETAM is in The Service of Both Natural Gas, Water and Also Oil Sector
Dünyada enerji taleplerindeki artış ve ülkemizde doğal
When it is considered that Turkey is an energy bridge
gaz kullanımının hızlı yaygınlaşması ile Türkiye’nin
between Asia- Europe depending on the increase of
Asya-Avrupa arasındaki enerji köprüsü olma özelliği de
energy demands in the world and the wide spread
düşünüldüğü takdirde, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin
utilization of natural gas, Turkey is likely to make
huge investments both in transmission lines and city
gerek taşıma hatları gerekse şehir dağıtımı yönünden
distribution in the upcoming years. These develop-
büyük yatırımlara imza atacağı görülmektedir. Bu
ments make inevitable strengthening the infrastructure
gelişmeler, giderek büyüyen enerji sektörün altyapısının
kuvvetlendirilmesini
kaçınılmaz
kılmaktadır.
of fast-growing energy sector. Prerequisite of a more
Daha
quality service and technical infrastructure is qualified
kaliteli hizmet ve teknik altyapının ön koşulu ise
and trained personnel. If this sector meets the
yetişmiş vasıflı personeldir. Söz konusu sektör, enerji
requirements of accuracy, caution and standard
gibi hassasiyet, dikkat ve norm uyumları gerektiren bir
compatibility like in energy sector, the importance of
sektör olduğunda konunun önemi daha da artmaktadır.
the subject becomes more crucial.
Başlangıçta sadece doğal gaz piyasasına yönelik faaliyetlerini
UGETAM initially executing activities related to
yürüten UGETAM artık tüm enerji piyasasına olmak üzere
natural gas market, is from now on oriented to all
faaliyetlerinin kapsamında bulunan sektörlere de hitap
energy market and sectors within the scope of its
etmeye başlamıştır.
activities.
UGETAM Enerji sektörüne yönelik vermiş olduğu
UGETAM has given a new service related to energy
sector. UGETAM underlining each time the expression
hizmetlere bir yenisini daha eklemiş bulunmaktadır. Her
defasında
enerji
sektörünün
hizmetindeyiz
UGETAM,
BTC
(Bakü-Tiflis-Ceyhan)
boru
“we are in the service of energy sector” proved this
diyen
saying with the service on welded manufacturing
hattı
survey for BIL (Botas International Inc.) related to BTC
çalışmalarında BIL (Botaş International Inc.)’e vermiş
(Baku, Tbilisi, Ceyhan) pipe line.
olduğu kaynaklı imalat gözetim hizmetiyle göstermiştir.
13
01
Denetim, Muayene ve Müşavirlik
Supervision, Inspection and Consultancy
Phased Array ve TOFD Uygulamalarımız
Our Phased Array and TOFD Applications
UGETAM vermiş olduğu hizmetlerde en yeni teknolojileri
UGETAM adopted as principle using the latest
kullanmayı da kendisine ilke edinmiştir. Bu doğrultuda
technologies in terms of its services and provided
son yıllarda etkin bir şekilde kullanım alanı bulan Phased
accordingly ultrasonic inspection systems composed
Array ve TOFD tekniklerini içeren Ultrasonik Muayene
of Phased Array and TOFD techniques with an
sistemlerini temin etmiştir. Bu konuda sistematik bir
efficient area of usage in recent years. UGETAM
yaklaşım gösteren UGETAM sadece sistemi temin
benefits from a systematic approach in this respect
etmemiş aynı zamanda bunu kullanacak personelin
and not only supplied the system but also realized
seviye-2
the training and certification of the related personnel
olarak
eğitim
ve
belgelendirmesini
de
gerçekleştirmiştir.
with level-2.
Bugün için Phased Array ve TOFD muayene teknikleri İSKİ
Today Phased Array and TOFD inspection techniques
tarafından yürütülmekte olan Büyük Melen İçme suyu
are used efficiently for the control of pipes with
temin projesinde 1600 ve 3000 mm çaplı boruların
diameters 1600 and 3000 mm related to Buyuk
kontrolünde etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
Melen potable water supply project being carried out
by İSKİ.
Bu yöntem de kaynakların hızlı ve etkin bir şekilde
çevreye herhangi bir zarar vermeden ve iş kaybı da
This method is used by experienced personnel
oluşturmadan
without giving any harm to the environment and
uzman
personeller
tarafından
gerçekleştirilmektedir.
causing labor loss, benefiting from resources rapidly
and efficiently.
UGETAM bu faaliyetleri bünyesinde mevcut olan,
konularında uzman ve uluslararası geçerliliği olan
UGETAM performs these activities with its specialist
Seviye-3 belgesine sahip çalışanlarıyla yapmaktadır.
employees
incorporated,
holding
accepted Level-3 certificates.
14
01
internationally
Denetim, Muayene ve Müşavirlik
Supervision, Inspection and Consultancy
Müşavirlik
Consultancy
Doğal gaz yapım işlerinin müşavirlik hizmetleri, projenin
yönetimi, başlangıcından sonuna kadar, UGETAM
bünyesindeki konusunda uzman personellerden oluşan
bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir. Müşavirlik
hizmetlerindeki temel amaç: doğal gaz altyapı sisteminin, EPDK’nın yapım sözleşme şartlarına, proje
şartnamelerine,
çizim
standartlarına,
kalite
standartlarına, EPDK tarafından onaylanmış tatbikat
projelerine, prosedürlere, iş programlarına ve EPDK
tarafından yerine getirilmesi istenilen hususlara uygun
bir biçimde kurulmasını sağlamak ve işletilmesi
hususunda gerekli eğitimleri ve bilgileri vererek
kontrolleri sağlamaktır. Proje yönetimi kapsamında
aşağıdaki işler gerçekleştirilecektir:
Natural gas network construciton works consultancy
services and project management would realize by a
team that formed by experiencent experts.Natural ga
infrastructure systems have to proper to EMRA’s
contruction contract conditions, project specifications,
drawing and guality standards, application projects
approved by EMRA, procedures, working schedules and
all subject that are compulsory because of EMRA.The
main goals of consultancy services are to get and check
these subjects by organizing necessary trainings and
giving information. Our project management consists
of;
1.Supply theoretical and practical trainings,
2.Engineering support,
1. Uygulamalı ve teorik eğitimlerin verilmesini sağlamak,
3.Technical support on investment and operation equipment,
2. Mühendis destekleri,
4.Supervision on pipe line construction,
3. Yatırım ve işletme malzemeleri konusunda,
gerekli teknik destek,
5.Necessary technical information support on operation and
4. Boru hatları yapım denetimi,
commissioning,
5. İşletme ve devreye alma konusunda gerekli
6.Necessary technical information support on geographical
teknik bilgi desteği,
information system,
6. Altyapı bilgi sistemleri (GIS) hakkında gerekli teknik bilgi,
7.Technical support of information systems,
7. Bilgi sistemleri konusunda teknik destek,
8.Technical information and support on residential, comercial
8. İç tesisat ve projeleri konusunda teknik bilgi ve destek,
and industrial installations and projects,
9. Doğal gaz yatırımlarına ilişkin tekliflerin
değerlendirilmesi,
9.Evalution of proposals on network construction,
10.Doğal gaz şebekesi için teknik destek,
10.Technical support on gas network operations,
11.Teknik şartnamelerin hazırlanması.
11. Preparation of technical specifications.
15
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
Selim Serkan SAY
Eğitim ve İş Geliştirme Müdürü
Training and Business Development Manager
Uygulamalı Teknik Eğitimler,
Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
17
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
Uygulamalı Teknik Eğitimler
Applied Technical Trainings
UGETAM, teorik ve uygulamalı eğitimler ve Doğal gaz İç
UGETAM maintains its leading role in the sector by
Tesisat Geliştirme ve Uyum Kursları, Tahribatsız Muayene
giving theoretical and applied trainings, Natural Gas
Kursları vb. kurslarla sektöre hizmet verme yarışında en
Indoor Installation Development and Adaptation
öndeki yerini korumakta, doğal gaz, fuar, seminer ve
Courses, Non-destructive Test Courses, etc..., and
sempozyum gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlar
performing national and international organizations
geliştirerek sektörü bilgilendirme konusundaki özverili
such as fairs, symposiums and seminars. In addition to
ve öncelikli konumunu sürdürmektedir. Aşağıda sunulan
main subjects listed below, we can provide corporate
ana başlıklarda eğitim konularımız mevcut olup, müşteri
and investment trainings according to its customer
ihtiyaç ve taleplerine göre düzenlenen kurumsal ve
needs and demands as well.
kişisel eğitimlerimiz de mevcuttur.
• A General Introduction to Natural Gas
• Temel Doğal Gaz
• Occupational Health and Safety Trainings
• İş Güvenliği ve Teknik Emniyet
• Gas Risks and Measurement Detectors
• Gaz Riskleri ve Ölçüm Dedektörleri
• Measurement, Physic and Combustion
• Gaz Ölçümü, Gaz Fiziği ve Yanma Tekniği
Techniques of Gas
• Dağıtım Şebekesinde Kullanılan Malzeme ve Ekipmanlar
• Materials and Equipment Used in Distribution Network
• Şebeke, Bakım Onarım ve Yapım Kontrol Personeli için
• Map Knowledge for Network, Construction & Control
Harita Bilgisi
and Maintenance Personnel
• Coğrafi Bilgi Sistemleri, Doğal Gaz ve Altyapı Bilgi Sistemi
• Geographical Information Systems, Applications of
Uygulamaları
Natural Gas and Infrastructure Information System
• Çelik ve Polietilen Şebeke Tasarımı
• Steel and Polyethylene Network
• Altyapı Yapım Kontrol Teknikleri
• Malzeme Bilgisi ve Elektrofüzyon Kaynak Teknikleri
18
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
• Dağıtım Şebekesinde Test ve Devreye Alma Teknikleri
• Construction and Control Techniques at design
• Katodik Koruma ve Ölçüm Teknikleri
• Polyethylene Material Knowledge and Electro
• Basınç Düşürüm ve Regülatörler Eğitimi
fusion Welding Techniques
• Test and Commissioning Techniques at Distribution Network
• Doğal gaz İşletme Yöneticiliği
• Cathodic Protection and Measurement Techniques
• Kontrolsüz Gaz Çıkışlarına Müdahale Teknikleri
• Pressure and Regulators
• Çelik Hatlarda Canlı Bağlantı ve Deplase ve
• Natural Gas Operation Management
Operasyonları
• Intervention Methods to Uncontrolled Gas Leakages
• Doğal gaz Sayaçları ve Çalışma Prensipleri
• Hot-Tap and Displacement Operations on Steel Lines
• İç Tesisat Uygulamaları ve Yakıcı Cihazlar
• Natural Gas Meters Working Principles
• Doğal gaz İç Tesisatlarının Projelendirilmesi
• Indoor Installation Applications and Burning
Appliances
• Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin
• Design ofNatural Gas Inner Installations
Projelendirilmesi ve Dönüşüm Teknikleri
• Design of Industrial and Large Scale Facilities
• Doğal gazlı Bina ve Tesislerde Bacalar ve Boyutlandırılması
Conversion Sizes
• Doğal gazın Kokulandırılması ve Kokulandırma
• Chimney at Natural Gas Gaseous Buildings and Facilities
Sistemleri
and Their Sizing
•Doğal gaz Yangınlarına Müdahale Teknikleri
• Odorization and Odorization Systems of Natural Gas
• LPG ve Doğal gazın Araçlarda Uygulanması
• Intervention Systems ofNatural Gas Fires
• Natural Gas Fire Intervention Techniques
• Kaçak Doğal gaz Kullanımının Hukuki Sorunları ve Çözümleri
• LPG and Natural Gas Applications in Natural Gas
• Doğal gaz Dağıtım İşletmelerinde SCADA
Vehicles
Uygulamaları
• Legal Problems Regarding Illegal Use of Natural Gas
• Doğal gaz Dağıtım ve İletim Hatlarında Çelik Vanaların
and Their Solutions
Kumanda Sistemleri
• SCADA Applications in Natural Gas Distribution and
• DEEP - Doğal gaz e - Eğitim Programı
Transmission Lines
• Tahribatsız Muayene Eğitimleri
• Control Systems of Steel Valves in
Natural Gas Distribution and
• Radyografik Muayene
Transmission Lines
• Ultrasonik Muayene
• DEEP - Natural Gas E- Learning Program
• Sıvı Penetrant Muayene
• Non - Destructive Testing Trainings
• Manyetik Partikül
• Radiographic Inspection
• Gözle Muayene
• Ultrasound Graphic Inspection
• Enerji Yöneticisi Eğitimleri
• Liquid penetrant testing
• Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlık Eğitimi
• Magnetic particle testing
• Visual Inspection
• Yenilenebilir Enerji Sistemleri Eğitimleri
• Energy Director Trainings
• Güneş Enerjisi
• Energy Identitiy Certificate Trainings
• Rüzgar Enerjisi
• Renewable Energy Systems Trainings
• Jeotermal
• Solar Energy
• HES
• Wind Energy
• Biyokütle
• Geothermal
• Hydro Energy
• Meslek Geliştirme Kursları
• Biomass
• Bakır Boru ve Sert Lehimleme Geliştirme ve Uyum Kursu
• Oceupation Development Courses
• Sıhhi Tesisat Geliştirme ve Uyum Kursu
• Copper Pipe Building Inner Installation Course
• Doğal gaz İç Tesisat Geliştirme ve Uyum Kursu
• Indoor Installation Development Courses for Water
• Indoor Installation Development Courses for
Natural Gas
19
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
UGETAM Eğitim Tesisleri / UGETAM Training Facilities
Laboratuvarlar, Atölyeler ve Derslikler / Laboratories, Workshops and Classrooms
Kurtköy’deki Eğitim Tesisleri’nde aynı anda 100 kişinin
There are 4 laboratories, 3 workshops and 6 classrooms at
eğitim alabileceği, 85 ayrı konuda teorik ve pratik
the Training Facilities in Kurtköy, where 100 individuals are
eğitimlerin verilebildiği
able to receive training simultaneously, and training in 85
laboratuvarlar, atölyeler ve
separate theoretical and practical subjects are able to be
derslikler bulunmaktadır.
given.
Toplam büyüklüğü 10576 metrekare olan açık alanlarda
Practical training on Uncontrolled Gas Discharges, Adjust-
Kontrolsüz Gaz Çıkışı, Reglaj ve Regülatörler, Gaz
ments and Regulators, Fires caused by Gas and Interven-
Yangınları ve Müdahale Yöntemleri, Polietilen Malzeme
tion Procedures, Information on Polyethylene Materials
Bilgisi ve Kaynak Teknikleri, Şebeke Aktiviteleri, Yapım
and Welding Techniques, Grid Activities, Building Control
Kontrol Teknikleri, Hâlihazır Harita ve As-Built Plan Ölçüm
Techniques, Base Map and As-Built Plan Measurement
Şekilleri, Çelik ve Polietilen Hatlarda Test İşlemleri ve
Methods, Testing and Start Up Procedures for Steel and
Devreye Alma, Korozyon ve Katodik Koruma Bilgisi
Polyethylene Lines, and Corrosion and Cathodic Protection
eğitimleri verilmektedir.
Information is provided in open spaces totalling 10.576
square meters.
20
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
Uygulamalı Eğitim Sahaları
Applied Training Areas
1-Yangın Platformu
1- Fire Platform
Yangın platformunda, Doğal gaz Yangınlarına Müdahale
In the fire platform, Training for Natural Gas Fires
Teknikleri Eğitimi ve Yangın Güvenliği Eğitimi uygulamalı
Intervention Techniques and Fire Safety Training is
olarak verilmektedir.
provided practically.
2- Map Measurement
2- Harita Ölçümü
Studies are carried out for private natural gas
Doğal gaz çalışmalarında faaliyet gösteren ve gösterecek
distribution companies, cartography, construction,
olan özel doğal gaz dağıtım şirketleri, harita, inşaat,
engineering and consultancy companies which show
mühendislik ve müşavirlik firmalarına her düzeyde
activity or will show activity in the natural gas opera-
Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve Topograflara yönelik
harita
yapım
kazandırılması,
ve
kontrol
eğitilmesi
ve
şartname
tions and Engineers, Technicians, and Topographers at
bilgisinin
each level in order to help them to gain survey and
sertifikalandırılmasına
control specifications knowledge, train and obtain
yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
certification.
3- Hidrostatik Test Eğitim Alanı
3- Hydrostatic Test Training Area
Çelik hatların hidrostatik test işlemlerinin yapılışı ile ilgili
It is the area where the applied training is provided
uygulamalı eğitimin verildiği alandır.
on how steel lines hydrostatic test operations are
performed.
4- Katodik Koruma Atölyesi ve Açık Eğitim
Sahası
4- Cathodic Protection Atelier and Open
Training Area
Doğal gaz şebekesinde büyük önem taşıyan katodik
They are atelier and open training areas where
koruma sisteminin nasıl oluşturulacağı ve etkinliğinin
devamını
sağlama
yöntemlerinin
applied trainings are performed in basic and
uygulamalı
advanced level for the methods on how cathodic
eğitimlerinin temel ve ileri düzeyde gerçekleştirildiği
protection system is formed and how efficiency is
atölye ve açık eğitim alanıdır.
maintained.
21
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
5- Kontrolsüz Gaz Çıkışları Açık Eğitim Alanı
Kontrolsüz gaz çıkışlarını açık eğitim sahasında, 4 bar
5- Open Training Area for Uncontrolled Gas
Releases:
işletme
Polietilen
In the open training area for uncontrolled gas releases,
borularda oluşabilecek kontrolsüz gaz çıkışlarına müda-
trainings are provided about the intervention methods
hale yöntemleri, kontrolsüz gaz çıkışlarında kullanılması
for uncontrolled gas releases at 4 bars operating
gereken ekipmanların neler olduğu ve nasıl kullanılacağı
pressure in the service boxes and in Polyethylene pipes,
basıncında
servis
kutularında,
which equipments necessary to operate and how they
uygulamalı olarak gösterilmektedir.
are operated in uncontrolled gas releases.
6 - Gazlı Hatta Müdahale Açık Eğitim Alanı
6- Open Area/or Hot-Tap Operation
Doğal gaz işletmesinde çalışacak her kademedeki perso-
In this training area, each level of trainee can learn
nel için doğal gazla yüz yüze geldiklerinde sergile-
practically how to behave when they face with natural
yecekleri hareket tarzını uygulamalı olarak öğrenecekleri
gas. Trainees can also clarify here the logical frame-
ve bu durumlarda yürütecekleri mantıksal çerçeveyi
work.
oluşturmaya yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği eğitim
sahasıdır.
7- Training Area for PE and Steel Network
Applications
7- Polietilen ve Çelik Şebeke
Uygulamaları Eğitim Alanı
It is the training area where the complete process from
Polietilen ve Çelik şebekede gerçekleştirilen tüm
in Polyethylene and Steel network to putting int o
uygulamaların etüt çalışmalarından başlayarak devreye
service and operating works is performed practically.
the preliminary studies for all of the studies performed
alma ve işletme çalışmalarına kadar oluşan tüm sürecin
8- Regulation and Regulator Training Atelier
uygulamalı olarak eğitimlerinin gerçekleştirildiği eğitim
In this atelier, the training is provided for engineers and
sahasıdır.
technicians who require to perform operation and
maintenance works for pressure reducing stations
8-Regülasyon ve Regülatör Eğitim Atölyesi
connected to a natural gas distribution network and to
Bu atölyede bir doğal gaz dağıtım şebekesine bağlanmış
coordinate them. Furthermore, various topics (such as
basınç düşürme istasyonlarının işletmesini ve bakımını
basic natural gas, network activities, uncontrolled gas
yapmak ve koordine etmek isteyen mühendis, tekniker
releases, meters, construction control, test and
ve teknisyenlerin eğitimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca
commissioning etc ...) are studied in this workshop.
bu salonda birçok dersin (temel doğal gaz, şebeke
aktiviteleri, kontrolsüz gaz çıkışları, sayaçlar, yapım
kontrol, test ve devreye alma gibi) muhtelif konular
işlenmektedir.
22
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
Tahribatsız Muayene Eğitimleri
Non - Destructive Testing Courses
Tahribatsız Muayene Kursları programı, tahribatsız
It specifies Non-Destructive Testing program, basic
muayene yöntemlerinden Radyografik (RT), Ultrasonik
requirements, qualification area, test conditions, condi-
(UT), SIVI Penetrant (PT), Manyetik Partikül (MT) ve
tions of admission, and certification basis for the
Gözle
çalışan
qualification of non-destructive testing personnel
tahribatsız muayene personelinin kalifikasyonu için
employed on Radiographic Testing (RT). Ultrasonic
temel gereklilikleri, yeterlilik alanını, sınav şartlarını,
Testing (UT), Liquid Penetrant Testing (PT), Magnetic
kabul şartlarını ve sertifika verme esaslarını belirlemek-
Particle Testing (MT) and Visual Testing (VT) ones of
tedir. Çelik malzeme ve kaynakların, işin gerektirdiği
non-destructive methods.It is necessary to produce and
şartlarda uluslararası standartlar çerçevesinde imalatının
control steel materials and welds within international
yapılarak tahribatsız muayene yöntemleriyle kontrol
standards according to the work conditions. During
edilmesi zorunluluğu söz konusudur. Bu çalışmalar
these operations carried out, it is particularly important
yapılırken
that the personnel consist of qualified and competent
Muayene
(VT)
yöntemleriyle
personelinde
uluslararası
ilgili
standartlar
kapsamında vasıflı ve yetkili kişiler olması özen önem
people within international standards.
arz etmektedir.
UGETAM carries out these activities by its existing and
UGETAM’ın bu faaliyetleri, bünyesinde mevcut olan,
expert employees having internationally valid Level-
konularında uzman ve uluslararası geçerliliği olan Seviye
3.It performs all kind of training and consultancy
3’lü çalışanlarıyla yapmaktadır. UGETAM bu konuda, her
services in this field. UGETAM offers all types of training
türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermekte ve
and consultancy services in these areas, and presents
yapılan sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara
participants, who have been successful in an examina-
akredite yeterlilik belgesi verilmektedir.
tion, with an accredited certificate of competency.
23
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
DEEP (Doğal Gaz Elektronik Eğitim Programı)
DEEP (Natural Gas Electronic Learning Program)
Verimli Enerji, Doğru Eğitimle Başlar
Productive Energy Begins with the Correct Training
Her zaman en son teknoloji ve yenilikleri kullanarak
UGETAM made up a principle to offer the best to the sector
sektöre en iyiyi sunmayı kendisine ilke edinmiş olan
by using state-of-the-art technology and innovations. It
UGETAM, bu teknoloji ürünlerini ve eğitim tecrübesini
offers DEEP (Natural Gas Electronic Training Program)
kullanarak, sektöre uzaktan eğitim programı DEEP (Doğal
to the sector by using these technologies and its
gaz Elektronik Eğitim Programı) sunmaktadır. Doğal gaz
training experience. DEEP allows public and private
konusunda bilgilenmek isteyen kamu ve özel sektör
sector managers to get information and other 3rd
yöneticileriyle diğer 3. şahısların internet ortamında
parties to train in natural gas over Internet as well as it
eğitim almalarına imkân tanıyan, geleneksel eğitim
can remove difficulties in the conventional training
uygulamalarındaki aksaklıkların giderildiği, bilimsel ve
applications and follows scientific and technologic
teknolojik gelişmeleri takip ederek eğitim isteğindeki
developments to make demand increase in the
talep artışını daha az maliyet ve daha çok verimlilikle
training request cheaper and more efficient. In DEEP,
mümkün kılan DEEP’te şu an için 3 ayrı konuda
studies are continued in the following three different
eğitimlere devam edilmektedir:
topics now:
• Temel Doğal Gaz Eğitimi
• Basic Natural Gas Training;
• Doğal Gaz İç Tesisat Uygulamaları
• Natural Gas Inner Installation Applications;
• İş Güvenliği
• Occupational Safety.
24
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
UGETAM, BOTAŞ Eğitim Tesislerinde
Uygulamalı Eğitim ve Personel
Belgelendirme Faaliyetleri Yapmaktadır:
UGETAM Has Started Applied Training
and Personel Certification Activites in
Botaş Training Facilities
BOTAŞ ve UGETAM arasında imzalanan “Eğitim İş birliği
Protokolü” gereği BOTAŞ’ın Yapracık’ta bulunan
uygulamalı doğal gaz eğitim tesislerinde, Ankara ve
çevre illeri de kapsayan, doğal gaz sektöründe çalışan
kişilere yönelik eğitim ve personel belgelendirme
programları yapılmaktadır.
Training and personnel certification programs towards
individuals working in the natural gas sector in Ankara
and neighboring cities have begun in the applied
natural gas training facilities of BOTAŞ in Yapracık as
part of the “Training Cooperation Protocol” signed
between BOTAŞ and UGETAM.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 6.
Dönem Enerji Uzmanları ve 7. Dönem
Enerji Uzman Yardımcıları UGETAM’da
Energy Market Regulatory Authority 6th
Term Experts and 7th term Energy
ExpertAssistants Are In UGETAM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 6. Dönem Enerji
Uzmanları, 7. Dönem Enerji Uzman Yardımcılarının
UGETAM’ı ziyaretleriyle karşılıklı bilgi alışverişinde
bulunulmuştur.
UGETAM was visited by Energy Market Regulatory
Authority 6th Term Energy Experts and by 7th Term
Energy Expert Assistants information exchanges were
made.
UGETAM, Kocaeli Üniversitesi’nde
Derslere Başladı
UGETAM Has Started to Natural Gas
Trainings in Kocaeli University
UGETAM Kocaeli Üniversitesi Asım Kocabıyık MYO Gaz ve
Tesisatı Teknolojisi bölümünde gaz işletmeciliği dersi
UGETAM eğitmenleri tarafından sunulmaktadır.
UGETAM and Asım Kocabıyık Vocational School Management have signed a protocol on giving natural gas
training by UGETAM in Asım Kocabıyık Vocational School
Gas and Installation Division.
2011-2012 öğretim yılından itibaren UGETAM’ın alanında
uzman eğitmenleri tarafından; doğal gazın altyapı dan
son tüketim noktasına kadar teknik işlemleri içeren
konularda haftada 2 saat olarak düzenlenen konular, bir
dönem sürmektedir. Bu süre boyunca teorik eğitimler
okulun kendi merkezinde uygulamalı konular UGETAM
tesislerinde yapılmaktadır.
UGETAM has started to deliver trainings on natural gas
in Asım Kocabıyık Vocational School Gas and Installation
Division since 2011 fall term.
25
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
Gözetim ve Tahribatsız Muayene
Çalışmaları
Supervision and Non-Destructive Tests
Steel materials and sources must be manufactured within
conditions required by business and international
standards and tested with non-destructive testing
methods.
Çelik malzeme ve kaynakların, işin gerektirdiği şartlarda
uluslararası standartlar çerçevesinde imalatının yapılarak
tahribatsız muayene yöntemleriyle kontrol edilmesi
zorunluluğu söz konusudur. Bu çalışmalar yapılırken
It is particularly important within international
standards that personnel are qualified and authorized
individuals.
personelin de uluslararası standartlar kapsamında vasıflı
ve yetkili kişiler olması özel önem arz etmektedir.
Kontrol Hizmetlerimiz
Başlıca Verdiğimiz Hizmetler;
Inspection Services That We Provide
Main Services;
• Radyografik Muayene (X ve Gamma Ray)
• Radiographic Testing (X and Gamma Ray)
• Dijital Radyografi
• Digital Radiography
• Ultrasonik Muayene
• Ultrasonic Testing
• Phased Array
• Phased Array
• TOFD (Time of Flight Diffraction)
• TOFD (Time of Flight Diffraction)
• Manyetik Partikül Testi
• Magnetic Particle Test
• Penetrant Testi
• Penetrant Test
• Gözle Muayene
• Visual Inspection
• Eddy-Current Testi
• Eddy-Current Test
• Kaçak Testi (Leak Testing)
• Leak Testing
• Sertlik Testi (Hardness Test)
• Hardness Test
• PMI (Spectral analiz)
• PMI (Spectral analysis)
26
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
Personel Belgelendirme
The Certification of Personnel
Dünyada bütün sektörlerde hızlı bir büyüme ve gelişme
While a speedy growth and development is being
yaşanırken bunun sonucunda yeni ihtiyaçlar ortaya
experienced in all sectors throughout the world, this
çıkmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler, Avrupa Birliği üyesi
has resulted in new requirements surfacing. The
ülkeler ve AB’ye aday ülkeler arasında iş gücünün serbest
freedom of movement of labour in developed countries
dolaşımı bir sorun arz etmekte ve bu doğrultuda meslek
and between EU member countries and EU applicant
sahiplerinin uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere
countries in particular creates a problem, and this
göre sınanması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
brings about a requirement that professional staff be
tested and certified in accordance with internationally
acknowledged technical criteria.
Ülkemizde de dünyadaki gelişmeler doğrultusunda yeni
iş alanları ve sektörler ortaya çıkmaktadır. Yeni gelişen
bu sektörlerde çalışacak kalifiye eleman bulmakta büyük
Together with the new developments throughout the
zorluklar yaşanmaktadır. Doğal gaz sektörünün hızla
world, new areas of work and sectors are also appear-
gelişmekte olması ve her geçen gün yeni sektöre
ing in our country. Great difficulties are being experi-
firmaların girmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye ve
enced in finding qualified employees to work in these
belgeli eleman ihtiyacını artırmıştır.
newly developed sectors. The fact that the natural gas
sector is developing at pace, and that new companies
UGETAM, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağının
are entering the sector every day, has increased the
yetiştirilmesi ve bu personelin bilgi, beceri ve yetkin-
demand for qualified and certified employees within
liklerinin belgelendirilmesi amacıyla tarafsız ve bağımsız
the sector.
bir yapıda kurduğu Personel Belgelendirme faaliyetlerine
ulusal ve uluslararası geçerlilik kazandırmak amacıyla TS
UGETAM has established a personnel certification
EN
personel
system in accordance with the requirements of the TS
belgelendirme sistemini kurmuş ve 14.07.2006 tarihi
EN ISO/IEC 17024 standard, and which has the aim of
itibarıyla AB-0004-P dosya numarası ile TÜRKAK
training the human resources needed within the sector,
tarafından akredite edilmiştir.
and certifying the knowledge, skills and competences
ISO/IEC
17024
standardı
gereği
of this personnel
27
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
Meslek sahibi, çalışan kişilerin, özellikle teknik personelin
This system has been established in order to make the
belli bir disiplin içinde, uluslararası kabul görmüş teknik
Personnel Certification activities it has created in an
kriterler doğrultusunda sınanması ve belgelendirilmesi,
objective and independent structure valid both nation-
sektörün ihtiyaç duyduğu personel açısından gerekliliktir.
ally and internationally. The system has been accred-
Bunu sağlamanın en iyi yolu da akreditasyondur.
ited by TÜRKAK on 14.07.2006, under file number
AB-0004-P.
Personel
belgelendirme
hizmetlerinin
TÜRKAK
tarafından akredite edilmesiyle, UGETAM tarafından
It is a requirement of the sector that the staff they need
belgelendirilen kişilerin ulusal ve uluslararası düzeyde
– in particular technical staff – are tested and certified
tanınması sağlanmıştır. in accordance with internationally acknowledged
technical criteria, and within a certain discipline. The
best way to ensure this is accreditation.
UGETAM tarafından yapılan personel belgelendirme
sınavlarında görev alan uzmanlar; uzmanlığını yaptıkları
çalışmalarla ve iş tecrübeleriyle kanıtlamış Avrupa
By having the personnel certification services accred-
Kaynak
muayene
ited by TÜRKAK, it has been ensured that individuals
konularından Level 3 belgesi’ne sahip, kişilerden
certified by UGETAM are recognised at both a national
oluşmaktadır.
and international level.
Mühendisleri
ve
tahribatsız
The specialists who have worked on the personnel
certification tests prepared by UGETAM are comprised
of individuals who possess the Level 3 certificate in the
areas of non-destructive examination, and are
European Welding Engineers, whose expertise and
work experience has been proven with the work they
have carried out.
28
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
Doğal Gaz Sektörü Meslek Standartları
Vocational Standards For Natural Gas Sector
Avrupa Birliği uyum sürecinde ülkemizde bulunan tüm
It is planned that vocational standards be established for
all sectors within our country, as part of the process of
adaptation to the European Union. The Vocational Competence Authority (MYK), which began its activities in 2006,
aims to develop vocational standards which will support
qualified the labour force in the organisations which are to
represent our country within the international arena. The
first sector in our country to have prepared its vocational
standards is the natural gas sector. UGETAM has carried
out work as the pilot organisation at MEGEP (The
Vocational Training Development Project), with the aim of
determining vocational standards in the area of natural
gas, and has cooperated with GAZBİR (The Natural Gas
Distributors Association), providing technical support in the
preparation of natural gas vocational standards. The
National Vocational Standards and National Competences
in the natural gas area are the first national vocational
standards and national competences published in our
country. UGETAM has also completed its accreditation
studies within this framework, and has become the first
certification organisation authorised by the Vocational
Competence Authority, with authorisation number YB-001.
All of the documents required from Authorised Natural Gas
Company Employees, in accordance with the directive on
certificates published by the Energy Markets Regulatory
Authority (EMRA), are provided by UGETAM.
sektörlerin meslek standartları oluşturulması planlamaktır.
2006 yılında faaliyetlerine başlayan MYK, (Mesleki Yeterlilik
Kurumu) ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek kurumlarda kalifiye iş gücünü destekleyecek meslek standartları
geliştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde ilk olarak meslek
standardını hazırlayan sektör, doğal gaz sektörüdür.
Doğalgaz konusunda meslek standartlarının belirlenmesi
amacıyla MEGEP’te (Mesleki Eğitim Geliştirme Projesi) pilot
kurum olarak da çalışmalar yapmış olan UGETAM Doğal Gaz
Dağıtıcılar Birliği Derneği (GAZBİR) ile işbirliği yaparak
Doğalgaz meslek standartlarının hazırlanması için teknik
destekte bulunmuştur. Doğal gaz konusundaki Ulusal
Meslek Standartlar ve Ulusal Yeterlilikler, Ülkemizde
yayımlanmış ilk ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerdir. UGETAM bu kapsamında akreditasyon çalışmalarını
da tamamlayarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
YB-001 yetki numarası ile yetkilendirilmiş ilk belgelendirme
kuruluşudur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
tarafından yayımlanan sertifika yönetmeliğine göre Yetkili
Doğal Gaz Firma personelinden istenen belgelerin tümü
UGETAM tarafından verilmektedir.
Doğal Gaz Meslek Standartları ve Ulusal
Yeterliliklere göre yapılan belgelendirmeler
• 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Belgesi
The certifications provided in accordance
with the Natural Gas Vocational Standards
and National Competences
• 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Belgesi
• 11UY0030-4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4
Mesleki Yeterlilik Belgesi
• 09UY0001-3 Plastic Welder Level 3 Vocational Competence Certificate
• 11UY0010-3 Steel Welder Level 3 Vocational Competence Certificate
• 11UY0030-4 Natural Gas Operational and Maintenance Operator
Level 4 Vocational Competence Certificate
• 11UY0031-3 Heating and Natural Gas Internal Installations Construction Personnel Level 4 Vocational Competence Certificate
• 11UY0032-4 Natural Gas Heating and Gas Burning Device Service
Personnel Level 4 Vocational Competence Certificate
• 11UY0033-3 Natural Gas Steel Pipe Welder Vocational Competence
Certificate
• 11UY0034-3 Natural Gas Polyethylene Pipe Welder Level 3 Vocational
Competence Certificate
• 11UY0034-4 Natural Gas Polyethylene Pipe Welder Level 4
Vocational Competence Certificate
• 2UY0040-5 Geographic Information Systems Operator Level 5
Vocational Competence Certificate
• 12UY0041-4 Topographer Level 4 Vocational Competence Certificate
• 12UY0042-4 Natural Gas Substructure Construction and Control
Personnel Level 4 Vocational Competence Certificate
• 10UY0003-3 Chimney Personnel Level 3 Vocational
Competence Certificate
• 10UY0003-4 Chimney Personnel Level 4 Vocational Competence
Certificate
• 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi
• 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis
Personeli Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi
• 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Mesleki
Yeterlilik Belgesi
• 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3
Mesleki Yeterlilik Belgesi
• 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4
Mesleki Yeterlilik Belgesi
• 12UY0040-5 Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü Seviye 5
Mesleki Yeterlilik Belgesi
• 12UY0041-4 Topoğraf Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi
• 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli
Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi
• 10UY0003-3 Bacacı Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Belgesi
• 10UY0003-4 Bacacı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi
30
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
Personel Belgelendirme
Akreditasyon Kapsamı
31
01
Uygulamalı Teknik Eğitimler, Personel Belgelendirme
Applied Technical Trainings, Personnel Certification
Certification Method
32
01
Uluslararası Faaliyetler
International Activities
“Ulusal ve uluslararası iş ortaklarıyla tüm dünyada
bir çekim merkezi: UGETAM”
“UGETAM: A centre of attraction throughout the whole world
with its national and international business partners
Suudi Arabistan
Saudi Arabia
Suudi Arabistan yönetiminin petrolün dış piyasaya
As a result of Saudi Arabia government policy, they sell
petrol to foreign market and they consider that country
energy need is met by natural gas, but lack of information and experience in this field influences particularly
local governments and universities to seek a solution.
Upon the request made, it was agreed on a mutual
knowledge and experience exchange between Jeddah
Municipality and İGDAS that is one of the participating
companies of Istanbul Metropolitan Municipality in the
goodwill letter signed between Dr. Architect Kadir
TOPBAS, Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality
and Adil Muhammad Abdulkadir Fakih, Mayor of
Jeddah Municipality.
satılması ve ülkedeki enerji ihtiyacının doğal gazla
karşılanması yönündeki politikasının bir sonucu olarak bu
alandaki bilgi ve tecrübe eksikliği özellikle yerel yönetim
ve üniversiteleri arayışa itmiştir. Yapılan talep üzerine,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir
TOPBAŞ ve Cidde Belediye Başkanı Adil Muhammed
Abdulkadir Fakih arasında imzalanan iyi niyet mektubunda, Cidde Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştirak şirketlerinden olan UGETAM arasında karşılıklı bilgi
ve deneyim alışverişi konusunda mutabakata varılmıştır.
İlerleyen safhalarda ise Cidde Kral Abdulaziz Üniversitesi
(CKAU) ve UGETAM arasında 17.09.2007 tarihinde bir iş
In the later days, a cooperation agreement was signed
between Jeddah King Abdulaziz University and UGETAM
on 17.09.2007. With this agreement, UGETAM will
provide consultancy and training in establishment,
construction and operation of a "Natural Gas Engineering Training Center" within KAU.
birliği anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile UGETAM,
CKAU bünyesinde ”Doğal gaz Mühendislik Eğitim
Merkezi”
tesis,
inşa
ve
işletilmesi
konularında
danışmanlık ve eğitim verilmektedir.
33
01
Uluslararası Faaliyetler
International Activities
İngiltere
England
UGETAM adına Prof. Ümit Doğay ARINÇ, Selim Serkan
Prof. Ümit Doğay ARINÇ, Selim Serkan SAY, Hüseyin
BULUNDU, Mehmet AYDINGÜLÜ visited TWI Which of
700 staff and has over 2000 members in 70 countries
serving all over the world, facilities in Cambridge on
behalf of UGETAM. During the visit, such as the Training
and Certification interviews and assessments were
made about the working together.
SAY, Hüseyin BULUNDU, Mehmet AYDINGÜLÜ tarafından
Eğitim ve kültür şehri Cambridge’de bulunan TWI
yerleşkesi ziyaret edilmiştir. Yapılan ziyaret sırasında
başta Eğitim ve Belgelendirme hizmetleri olmak üzere
beraber yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüşme ve
değerlendirmeler yapılmıştır.
The two institutions UGETAM and TWI consulted in their
own field of activity. As a result of the interviews, NDT
and welder certification, inspection, training, product
certification etc. has been confirmed as to study issues
of mutual. As a result of visiting Protocol was signed.
İki kurumun kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak görüş
alışverişinde
bulunulmuştur.
Yapılan
görüşmeler
neticesinde başta NDT ve kaynakçı belgelendirmesi
olmak üzere; muayene, eğitim, ürün belgelendirme vb.
konularda çalışılabileceği karşılıklı olarak teyit edilmiştir.
Romanya
Romania
Güney Romanya’nın doğal gaz dağıtım işini yürütmekte
The training is provided for 14 groups consisting of
technical staff of ROMANIA DISTRIGAZ SUD SA Company
which carries out natural gas distribution job in the
Southern Romania. The training theoretical courses
were performed in Romania but practical courses were
carried out in UGETAM Kurtkoy Training Facilities.
olan ROMANYA DISTRIGAZ SUD. SA şirketinin teknik
kadrosundaki personellerden oluşan 14 gruba eğitim
verilmiştir. Eğitimlerin teorik dersleri Romanya’da,
uygulamalı dersler, UGETAM Kurtköy Eğitim Tesislerinde
gerçekleştirilmiştir.
34
01
Uluslararası Faaliyetler
International Activities
İran
Iran
PQR/ISFEHAN firmasının UGETAM’ la iş birliği talebi
The PQR/ISFEHAN company was visited on demand of
PQR on July 2011. The purpose of visiting was competency and new oportunuties in Iran.
üzerine PQR firmasının imkânlarının ve yeterliliklerinin
yerinde
incelenmesi
ve
farklı
iş
imkânlarının
değerlendirilmesi amacıyla Isfahan şehrine temmuz
As a result of discussions It was comfirmed by both
parts that it’s possible to make collaboration on
Non-destructive Testing Personnel and Welder Qualification Certification.
2011 tarihinde iş gezisi düzenlenmiş, görüşmeler ve
ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Yapılan görüşmeler neticesinde başta NDT ve kaynakçı
belgelendirmesi olmak üzere; muayene, eğitim, ürün
Macedonia
belgelendirme vb. konularda çalışılabileceği karşılıklı
International Natural Gas Symposium that is organized
by IGDAS, this year has been performed in Skopje, the
capital city of Macedonia as INGAS THE BALKANS.
Several senior management representatives of the
organizations and institutions from the natural gas and
energy sector from various countries and the representatives of private sector have participated in that
symposium. UGETAM has been represented by the
Chairman of the Board of Directors, Prof. Dr. Umit
Dogay ARINC, the General Director, Mr. Serkan KELESER
and the Director of Training and Business Improvement,
Mr. Selim Serkan SAY.
olarak teyit edilmiştir.
Makedonya
İGDAŞ’ın düzenlediği Uluslararası Doğal gaz Sempozyumu, bu yıl INGAS THE BALKANS adıyla Makedonya’nın
başkenti Üsküp’te gerçekleştirildi. Sempozyuma, birçok
ülkeden, doğal gaz ve enerji sektöründe yer alan kurum
ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ve özel sektör temsilcileri katıldı. Sempozyumda UGETAM’ı, Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Ümit Doğay ARINÇ, Genel Müdür Serkan
KELEŞER ve Eğitim ve İş Geliştirme Müdürü Selim Serkan
SAY temsil etti.
Like the previous years, in this year, the INGAS Symposium has established a ground in order to implement
the information exchange at international quality and
the optimum level while it has been provided that
several technical and strategic issues have been taken
into consideration. In this sense, while Prof. Dr. Umit
Dogay ARINC has been emphasizing the importance of
technical training in natural gas sector and he has also
made the presentation that includes introductory
information of UGETAM in international platform that is
called “the Importance of Technical Training in the
Natural Gas Sector and UGETAM.
Bu yıl da INGAS Sempozyumu, bilgi paylaşımının
uluslararası nitelikte ve en üst seviyede gerçekleşmesine
zemin hazırlarken, teknik ve stratejik açıdan da birçok
konunun masaya yatırılmasına olanak sağladı. Bu
anlamda, Prof. Ümit Doğay ARINÇ, doğal gazda teknik
eğitimin önemini vurgularken, uluslararası platformda da
UGETAM’ı tanıtıcı nitelikte bilgiler içeren “Doğal gazda
teknik eğitimin önemi ve UGETAM” konulu sunumu
yaptı.
35
01
Uluslararası Faaliyetler
International Activities
Gürcistan
Ülkemizin
Georgia
danışmanlık,
That provides training, consultancy, auditing, certification,
denetim, belgelendirme, test ve sertifikasyon hizmeti
Enerji
Sektörüne
eğitim,
test and documentation to the Energy Sector of our
veren UGETAM, imzaladığı protokollerle uluslararası
country put its signature under great successes in the
alanda da önemli başarılara imza atıyor. SOCAR GEORGIA
international field with the protocols it signs. SOCAR
GAS, Gürcistan genelinde doğal gaz dağıtım ve
GEORGIA GAS is a company that performs natural gas
işletmeciliği faaliyetlerinde bulunan bir şirkettir.
distribution and operation activities throughout Georgia.
The Practical Natural Gas Technical Trainings for two
SOCAR GEORGIA GAS’dan, UGETAM’a Ocak 2010 tarihin-
weeks have been provided to the 15 senior management
den itibaren yapılan ziyaretlerde; 15 kişiden oluşan
representatives of SOCAR GEORGIA GAS in two groups (one
SOCAR GEORGIA GAS üst düzey yetkililerine, 2 grup
week for one group) during visits of SOCAR GEORGIA GAS
hâlinde, birer haftalık Uygulamalı Doğal Gaz Teknik
to UGETAM since January 2010 and it has been decided to
Eğitimleri verilmiş olup, yapılan görüşmelerde SOCAR
perform a protocol study for sharing the information, skills
GEORGIA GAS yetkilileri tarafından UGETAM’ın bilgi,
and experience of UGETAM with the representatives of
beceri ve tecrübelerinin paylaşılması noktasında bir
SOCAR GEORGIA GAS. As a result of studies performed
protokol
Bu
within this scope, a collaboration protocol has been signed
kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, 9 Kasım 2010
in the ceremony organized in the Georgia-Tbilis General
tarihinde
çalışması
SOCAR
yapılmasına
Genel
Directorate of SOCAR GEORGIA GAS in 09th November
2010. Within the scope of that protocol, SOCAR GEORGIA
Protokole göre, “Mevcut Personel Yapısının Yeniden
GAS will buy services from UGETAM for the following
Yapılandırılması, Mevcut Altyapı Projelerin Kontrolü ve
issues;
Yeniden Yapılandırılması, Yeni Altyapı Projelerinin
Structure, Control and Reconfiguration of the Existing
Hazırlanması
Tespiti,
Infrastructure Projects, Preparing the New Infrastructure
İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması, İşletme Faaliyetlerinde
Projects and Determining the Materials to be Used, Recon-
Kullanılan Malzemelerin Kalite Kontrollerinin Yapılması,
figuration of the Establishments, Performing the Quality
Yapım, İşletme ve İç Tesisat Uygulamalarına Yönelik
Controls of the Materials Used in the Activities of the
Olarak Teknik Şartname ve Prosedürlerin Oluşturulması,
Establishments, Establishing the Technical Specifications
Doğal gazın Tahakkuk, Tahsilat Sisteminin Kurulması ve
and Procedures for the Construction, Operation and
Kaçak Kullanımların Önlenmesine Yönelik Alınması
Internal Installation Applications, Establishing the Accrual
Gereken Tedbirler, Eğitim, Danışmanlık, Belgelendirme,
and Collection System of Natural Gas and the Precautions
Test ve Kalibrasyon” konularında UGETAM’dan hizmet
Required to be Taken for Preventing the Illegal Uses,
alacaktır.
Training, Consultancy, Certification, Test and Calibration”.
Kullanılacak
GAS
verildi.
Müdürlüğü’nde düzenlenen iş birliği protokolü imzalandı.
ve
GEORGIA
karar
Tiflis
Malzemelerin
36
01
“Reconfiguration
of
the
Existing
Personnel
Uluslararası Faaliyetler
International Activities
Bosna-Hersek
Bosnia and Herzegovina
IGT / Bosna - Hersek Direktörlüğü tarafından Boşnakça,
An agreement was signed between UGETAM and IGT
Almanca ve İngilizce olarak hazırlanan Doğal Gaz
for preparing Turkish and Arabic edition of Natural Gas
Mesleki
baskısının
Occupational Lexicon prepared in Bosnian, German and
hazırlanması, Türkçe ve Arapça konuşan ülkelerde
English by IGT Bosnia and Herzegovina Directorate,
dağıtımı ve telif haklarının UGETAM’a devri ile ilgili
distributing in the countries spoken Turkish and Arabic,
şirketimiz ve IGT arasında sözleşme imzalanmıştır. 7000
and transferring the copyrights to UGETAM. Natural Gas
teknik terimden oluşan Doğal Gaz Mesleki Sözlüğü’nün
Occupational Lexicon consisting of 7000 technical terms
Türkçeye çevirisi tamamlanmaktadır.
is completed.
İskoçya
Scotland
İskoçya’nın Glasgow şehrinde bulunan Cardonald College
We’re arraging some training activities for vocational
ile şirketimiz tarafından ortaklaşa imzalanan protokol
technical high school teachers in UGETAM and in
çerçevesinde ülkemizde doğal gaz tesisatçılık konusunda
Scotland. UGETAM signed a cooperation protocol with
mesleki eğitim yapan liselerin öğretmenleri başta olmak
Cardonald College in Glasgow, Scotland…
Sözlüğü,
Türkçe
ve
Arapça
üzere bir kısmı UGETAM’da, bir kısmı İskoçya’da
gerçekleştirilmek
üzere
eğitim
programları
planlanmaktadır.
37
01
Uluslararası Faaliyetler
International Activities
Almanya
Germany
Şirketimiz ülkemiz için önemli konulardan biri olan
Our company is conducting one of important issues for
kaynak mühendisliği eğitimi ve tren rayları kaynak
country welding engineering education and railway
kontrolü kapsamında Alman Kaynak Kuruluşu SLV ile
welding control with the German Resource Organiza-
birlikte çalışmalarını yürütmektedir.
tionthe SLV.
USA-KANADA
USA-CANADA
Sensit ve DMS ile yapılan iş birliği çerçevesinde yeni
The development of cooperation in the areas of the
training and calibration of new devices and equipment,
within the framework of the cooperation between
Sensit and DMS. J. Scott Kleppe, the President of Sensit
was contacted and information was obtained on gas
leakage detectors and Personnel Monitoring devices,
and underground detection lines, and the production
facilities were toured. Sensit performed an introductory
presentation on their new products. Training was
obtained from the company, OLYMPUS – Canada
concerning Phased Array and Tofd. Assessments have
been made concerning the existing control system.
OLYMPUS NDT production department was toured. The
matters of pipeline corrosion detection, determination
of lifespan and PE butt welding were discussed. It was
seen that it would be appropriate to expand the
UGETAM NDT equipment portfolio. Performing corrosion detection and PE butt welding control operations
with the Phased Array device, and materialising its
effective use in the energy sector.
cihaz ve ekipmanların eğitim ve
kalibarasyon
konularında iş birliğinin geliştirilmesi. Sensit başkanı J.
Scott Kleppe ile görüşülerek, Gaz kaçak dedektörleri ve
Personel Monitoring Cihazları, Yer altı hatları tespit
ekipmanları ile ilgili bilgi alınmış ve üretim tesisleri
gezilmiştir. Sensit tarafından yeni ürünleri hakkında
tanıtım yapılmıştır.
OLYMPUS-Kanada firmasından Phased Array ve Tofd
konusunda eğitim alındı. Mevcut kontrol sistemiyle ilgili
teknik değerlendirmeler yapılmıştır. OLYMPUS NDT
üretim departmanı gezildi. Boru hatları korozyon tespiti,
ömür tayini, PE alın kaynağı kontrolü konuları tartışıldı.
38
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Ali TEM
Teknolojik Hizmetler ve Belgelendirme Müdürü
Tecnological Services and Certification Manager
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration,
Certification and Inspection
39
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
UGETAM'da teknolojik hizmetler ve belgelendirme
Technological services and documentation services at
hizmetleri 2003 yılında doğal gaz malzemelerinin
UGETAM began in 2003 with the testing of natural gas
testleriyle başlamıştır.
materials. These test services were accredited by
2006 yılında test faaliyetleri,
TÜRKAK (Turkish Accreditation Agency) in 2006, follow-
2007 yılında doğal gaz sayaçları test faaliyetleri ve 2011
ing by further accreditations by the same organisation in
yılında ise ürün belgelendirme faaliyetleri TÜRKAK
the fields of the test activities of natural gas meters in
tarafından akredite edilmiştir. Başlangıçta doğal gaz
2007 and the testing of product documentation activi-
boruları-ekleme parçaları, servis regülatörlerinin testleri
ties in 2011. The scope of the tests were, at the begin-
ile gaz detektör, basınç ölçer kalibrasyonlarını içeren
ning, limited to natural gas pipes and extension parts,
kapsamı kısa süre içerinde genişleyerek neredeyse doğal
the testing of service regulators, and the calibration of
gaz dağıtımında kullanılan tüm malzemelerin test ve
gas detectors and pressure gauges, but in a short time
this was expanded to cover the testing and calibration
kalibrasyonları ile su dağıtımı ve enerjinin diğer kollarına
of almost all of the materials used in the distribution of
yayılmış bulunmaktadır. UGETAM test ve kalibrasyon
natural gas, as well water distribution and the other
laboratuvarları hizmet alanını her gün genişleten
branches of energy. Today, UGETAM possesses the status
dinamizmiyle bugün enerji sektöründe önemli bir ihtisas
of an important specialisation, testing, calibration and
test,
documentation centre in the energy sector with its
kalibrasyon
ve
belgelendirme
merkezi
testing and laboratory service areas and a dynamism
konumundadır.
which is expanding on a daily basis.
Teknolojik Hizmetler ve Belgelendirme Müdürlüğü
The activities which are performed within the structure
bünyesinde yürütülen faaliyetler birkaç ana gruba
of the Technological Services and Documentation
ayrılabilir:
Directorate can be divided into 4 principal groups:
• Deney Hizmetleri
• Experimentation Services
• Kalibrasyon Hizmetleri
• Calibration Services
• Doğal Gaz Sayaçları Kalibrasyon Hizmetleri
• Calibration Services for Natural Gas Meters
• Sayaç Değişim Hizmetleri
• Meter Changing Services
• Product Documentation Services
• Ürün Belgelendirme Hizmetleri
• Examination Services
• Muayene Hizmetleri
• Consultancy Services
• Danışmanlık Hizmetleri
40
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Deney Hizmetleri
Testing Services
“Enerjinin Standartlarını Belirliyoruz”
“We are determining the standards of energy”
UGETAM Deney ve Kalibrasyon Laboatuvarları, UGETAM
The UGETAM Experimentation and Calibration Laboratory
Kurtköy
ve
carries out its activities under the management of the
Belgelendirme Müdürlüğü yönetiminde faaliyetlerini
Technological Services and Documentation Directorate at
tesislerinde,
Teknolojik
Hizmetler
the UGETAM Kurtköy plant. Our laboratories, which
yürütmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren
provide services within the structure of our Directorate
laboratuvarlarımız, 24.11.2006 tarihinde TS EN ISO/IEC
17025-Deney
ve
Kalibrasyon
received accreditation from TÜKRAK (Turkish Accredita-
Laboratuvarlarının
tion Agency) within the framework of conformance
Yeterliliği için Genel Şartlar “ standardına uygunluk
with the TS EN ISO/IEC 17025 – The General Conditions
kapsamında
for the Adequacy of Experimentation and Calibration
Türk
Akreditasyon
Kurumu
(TÜRKAK)
Laboratories, on 24.11.2006 (accreditation number
tarafından AB–0094–T numarasıyla akredite edilmiştir.
AB-0094-T).
Akredite olan bu laboratuvarlarımızda,
The following experiments are performed at
this accredited laboratory:
• Doğal gaz ve su hatlarında kullanılan polietilen boru
• The polyethylene pipes and extension parts used in natural
ve ekleme parçaları (TS EN 1555, TS EN 12201),
gas and water lines (TS EN 1555, TS EN 12201);
• PVC borular (TS EN 1452 ),
• PVC pipes (TS EN 1452 );
• Corrugated pipes (TS EN 13476);
• Koruge boruların (TS EN 13476),
41
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
• Elektrik tesisleri ve haberleşme sistemlerinde
kullanılan kabloların korunması için yeraltına
döşenen boruların (TS EN 61386-24),
• The pipes laid underground for the protection of the
cables used in electricity plants and communication
systems (TS EN 61386-24);
• Doğal gaz regülatörlerinin (TS 10624 standardına göre
kapasite, regülasyon, sızdırmazlık ve tahliye) deneyleri,
• The trials of natural gas regulators (capacity, regulation,
sealing and discharge trials in accordance with the TS
10624 standards);
• Çeşitli doğal gaz malzemelerinin (deprem vanası,
selenoid vana, filtre basınç kaybı) deneyleri,
• The trials of various natural gas materials (earthquake
valve, solenoid valve and filter pressure loss);
• Çelik malzemelerin(TS EN ISO 6892-1) çekme
deneyleri,
• The tension trials of steel materials (TS EN ISO 6892-1);
• Personel belgelendirme kapsamında yapılan PE
ve çelik kaynakların deneyleri yapılmaktadır.
• The trials of PE and steel sources carried out within
the scope of the documentation of personnel.
Laboratuvarda gerçekleştirilen testler, doğal gaz ve içme
The tests performed at the laboratories possess great
suyu dağıtım sistemlerinde çok önemli bir yer tutan
importance in terms of determining whether the
polietilen malzemelerin ilgili standartlara uygun olup
polyethylene materials which hold a very important
olmadığının
sistemin
place in natural gas and drinking water distribution
güvenliğinin sağlanması bakımından büyük öneme
systems possess the appropriate standards or not, and
sahiptir. Ayrıca EPDK’nın “Doğal gaz Piyasası Tesisler
therefore in terms of ensuring the safety of the system.
Yönetmeliği”nde de kullanılan malzemelerin standart-
Further, it is only possible to determine the conformity of
lara uygunluğu ise ancak ilgili standartlarda yer alan
materials used in the Natural Gas Market Plants Directive
testlerin yaptırılması ile mümkün olabilmektedir.
with the standards by having the tests contained in the
belirlenmesi
ve
böylece
relevant standards carried out.
Plastik malzeme sektöründe yaşanan gelişmeler, bu
malzemelerin her geçen gün daha fazla kullanılmasına
The developments in the plastic materials sector has led
yol açmaktadır. Bu malzemelerin kullanım alanlarının
to these materials being used more and more with each
başında gaz, su, atık suyun taşınması, bilişim alt yapı
passing day. The primary areas of use of these materials
hatları gelmektedir. Ülkemizde her yıl, kamu ve özel
are the transportation of gas, water and waste water
sektör eliyle binlerce km uzunlukta plastik boru yeraltına
and informatics infrastructure lines. Every year in our
döşenmektedir. Kullanılan bu malzemelerin ömrü,
country thousands of kilometres of plastic pipes are laid
standartlara uygun üretim yapıldığında minimum 50
underground, by both the public and private sectors.
yıldır. Laboratuvarımızda verdiğimiz deney hizmetleriyle,
Where production is in accordance with the standards,
döşenecek olan borulardan alınan numunelere yapılan
the lifespan of threes materials is a minimum of 50
deneylerle PE boruların standarda uygunluk kontrolü
years. The experiments carried out at our laboratories
yapılmaktadır.
carry out trials on samples taken from the pipes to be
laid, and test the conformity of the PE pipes with the
Söz konusu testlerin bu konuda uzman ve tarafsız bir
standard.
laboratuvar tarafından gerçekleştirilmesi ise doğru bir
değerlendirme yapılabilmesi için şarttır. Bu bakımdan
It is essential that these tests are performed by a labora-
UGETAM Test Laboratuvarı, konusunda uzmanlaşmış
tory which is both expert in this field, and impartial, in
personeli ve imkânları ile sektöre tarafsız ve bağımsız bir
order to ensure a correct assessment. In this respect, the
kuruluş olarak hizmet vermektedir.
UGETAM Testing Laboratory provides the sector with an
impartial and independent service with its specialist
personnel and facilities.
42
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Çekme Özelliklerinin Tayini
Tensile Strength Properties Determination
Standart: TS EN ISO 6259-1, ISO 6259-3,
The results of this test, indicates the reaction of the
pipe towards deformations that may occur in the pipe
due to ground movements or physical impacts that
may take place in the location where Polyethylene
pipes are installed, directly related to the flexibility of
the Polyethylene materials. Those pipes whose elongation is high, extends as a result of the deformation and
avoid damages.
TS EN ISO 527-1, TS EN ISO 527-2
Çekme testi, Polietilen malzemenin esnekliği ve
dayanımı ile ilgili olup, özellikle Polietilen boruların
döşendiği bölgede olabilecek yer hareketleri veya
fiziksel darbeler sebebiyle boruda oluşabilecek deformasyonlara karşı borunun tepkisini gösterir. Uzaması
yüksek olan borular deformasyon sonucu uzama yaparak
olası hasarları ortadan kaldırır.
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini
MFR-Melt Flow Rate Determination
Standart: TS EN ISO 1133
Melt Melt Flow Rate is the measurement of the flow
rate of the materials from an orifice at a certain load
and temperature.
Erime akış endeksi belirli yük ve sıcaklıkta bir orifisten
termoplastik malzemenin akış değerinin ölçümüdür. Bu,
malzemelerin elektrik ergitmeli kaynak kabiliyetini
This is a property directly affecting the electric fusion
assembly capability of materials.
etkileyen bir özelliktir.
43
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Yoğunluk Tayini
Density Determination
Standart: TS EN ISO 1183-1
(Immersion Method)
(Metot A- Daldırma Metodu)
Polietilen malzemelerin mukavemeti ile ilgili bir özelliktir.
It is a property directly related with the resistance of
the Polyethylene materials.
Polietilen Boru-Fitting Sabit Sıcaklık
Altında İç Basınca Mukavemetin Tayini
Resistance to Internal Pressure at
Constant Temperature
Standart: TS EN ISO 1167-1, -2
This test, also known as "Ageing test" is an indicator of
whether or not the pipe and fitting parts can meet the
contemplated usage life.
“Yaşlandırma testi ” diye de bahsedilen bu test boru ve
bağlantı
parçalarının
öngörülen
kullanım
ömrünü
karşılayıp-karşılamadığının bir göstergesidir.
Ayrılma Mukavemeti Testi
Peel Decohesion Test
Standart: TS ISO 13954
Standart: TS ISO 13954
Elektrik ergitmeli kaynakla birleştirilmiş boru–bağlantı
It is a test indicating whether or not the resistance of
the electro fusion welded pipe-fitting is sufficient. It is
an important test showing the compliance of the
assembly parameters of the electro fusion type fittings.
parçası
kaynak
birleşiminin
dayanımının
yeterli
olup-olmadığını gösteren bir testtir. Elektrofüzyon tip
fittinglerin
kaynak
parametrelerinin
uygunluğunu
gösteren önemli bir testtir.
44
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Sıkıştırarak Ayırma ve Yırtılma Testi
Crushing Decohesive Resistance
Standart: TS ISO 13955, TS ISO 13956
It is a test indicating whether or not the strength of the
welded assembly part of the electrofusion assembly
pipe-fitting is sufficient.
Elektrik ergitmeli kaynakla birleştirilmiş boru – bağlantı
parçası kaynak birleşiminin yeterli olup olmadığını
gösteren bir testtir.
Oksidasyon İndüksiyon Süresinin
Tayini - OIT
Determination of the Oxidation
Induction Time - OIT
Standart: TS EN 728: / ISO 11357-6
It is conducted for the determination of the temperature stability of the polyolefin material used in the
manufacture of pipes and/or fitting. While the experiment sample is kept in the oxygen flow at a certain
temperature; the time passing until the oxidation starts
in the material which is near antioxidants, stabilizers
and the additives (OIT) is measured.
Boru ve/veya ekleme parçasının imalinde kullanılan poliolefin malzemenin ısıl kararlılığının tespiti için yapılır. Deney
parçası belirli bir sıcaklıkta oksijen akımı içinde tutulurken;
antioksidanlar, stabilizatörler ve diğer maddeleri ihtiva eden
katkı sistemiyle birlikte bulunan malzemede oksidasyon
başlayıncaya kadar geçen süre (OIT) ölçülür.
Sıkıştırma Sonrası Sabit Sıcaklık
Altında İç Basınca Mukavemetin Tayini
Determination of the Resistance to
Internal Pressure Under Constant
Temperature After Squeeze - Off
Standart: TS EN 12106 – EN 1555-2 EK –A
It indicates whether or not there are decreases in the
performance of the Polyethylene pipes after squeezing.
The pipes to be used in the enterprises where the pipes
are squeezed and the gas leakage is prevented should
undergo this test.
Polietilen borularda boğma sonrası boru performansını
gösterir. Boruların sıkıştırılarak gaz kaçağına müdahale
edilen işletmelerde, kullanılacak olan Polietilen boruların
bu testten geçmeleri gerekmektedir.
45
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Boyutsal Kararlılık Deneyi
Longitudinal Reversion
Standart: TS EN ISO 2505
It is an experiment method indicating to what extent the
Polyethylene pipes are exposed to permanent deformation under changes in the temperature.
Polietilen boruların sıcaklık değişimleri altında ne kadar
kalıcı deformasyona maruz kaldığını gösteren bir deney
metodudur.
Polietilen Delicili T Düşey Darbe
Mukavemetinin Tayini
Impact Resistance of an Assembled
Tapping Tee
Standart: TS EN 1716
A mass of 2,5 kg is dropped from a height of 2 m on the
tap of the Tapping T in parallel to the pipe axis where the
tapping T is electro fusion welded and fixed. It is
controlled whether or not there is visible damage on the
tapping T and whether or not there is air leak, after two
impacts opposite to each other are applied on the main
axis of the pipe.
Delicili T'nin başlığı üzerine, 2 metre yükseklikten 2,5
kg’lık bir kütle delicili T'nin elektrofüzyon kaynak ile
bağlandığı boru eksenine paralel olacak şekilde düşürülür.
Borunun ana eksenine paralel olan birbirine zıt iki yönde
darbe uygulandıktan sonra, delicili T'de görülebilir bir
hasar olup olmadığı kontrol edilir ve hava ile sızdırmazlık
kontrolü yapılır.
Determination of Resistance to Slow
Crack Growth on Notched Pipes
(Notch Test)
Çentikli Borular Üzerinde Yavaş Çatlak
İlerlemesine Mukavemet Deneyi
(Çentik Deneyi)
Standart: TS EN ISO 13479
The pipe having four longitudinal notches, opened with
machines, is exposed to constant hydrostatic pressure
when it is immersed in a water tank, with a temperature
of 80°C. The period of damage occurring is recorded.
This experiment is applied for pipes whose wall
thickness is more than 5 mm.
Makine ile boyuna açılmış dört adet çentik ihtiva eden
boru, sıcaklığı 80 derece olan bir su tankına daldırılmış
durumda iken sabit bir hidrostatik basınca maruz bırakılır.
Hasarlanma süresi kaydedilir. Bu deney et kalınlığı 5
mm’den daha büyük olan borulara uygulanır.
47
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Yavaş Çatlak Büyümesine Mukavemet
- Koni Deney Metodu
Resistance to Slow Crack Growth Cone Test Method
Standart: TS EN ISO 13480
This standard includes a test method for the determination of the slow crack growth of a polyethylene pipe.
Slow crack growth is defined as the crack growth in a
pipe on which notches are opened and which is
immersed in an active solution and exposed to
constant wall expansion. This experiment is applied for
pipes whose wall thickness is up to 5 mm (including 5
mm)
Bu standart, polietilen bir borunun yavaş çatlak büyümesine direncinin tayini için bir deney metodunu kapsar.
Yavaş çatlak büyümesi, sabit bir çeper genişlemesine
maruz bırakılan ve yüksek sıcaklıktaki bir yüzey aktif
çözeltiye daldırılan üzerine çentik açılmış bir boru
halkasında meydana gelen çatlak büyüme hızı olarak
ifade edilir. Deney, et kalınlığı 5 mm’ye kadar olan (5
mm dâhil) borulara uygulanır.
Determination of Carbon Black
Content by Calcination and Pyrolysis
Karbon Siyah Miktarı Tayini
Standart: ISO 6964
This test method specifies determination of the carbon
black content of polyolefin compositions used fort he
manufacture of pipes and fittings. This test apply to
polyethylene materials that including max.2-2,5%
carbon black.
Bu deney, boru ve ekleme parçalarının imalatında
kullanılan, özellikle poliolefin kompozisyonların karbon
siyahi miktarının tayini için yapılan bir deney metodudur.
Bu deney, siyah renkli polietilen malzemeler için
uygulanır.
The content of carbon black is very critical importance
for protecting against harmful sunlight and strength of
black polyethylene materials
Karbon siyahı miktarının %2–2,5 oranında olması malzemenin ultraviyole ışınlara karşı korunması ve mukavemeti bakımından kritik öneme sahiptir.
48
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Poliolefin Borular, Ekleme Parçaları ve
Granüllerdeki Pigment veya Karbon
Siyahının Dağılım Derecesinin Tayini
Determination of the Degree of Pigment or Carbon Black Dispersion in
Polyolefin Pipes, Fittings and Compounds
Standart: ISO 18553
This test describes a method for the assessment of
pigment or carbon black particle and agglomerate size
and degree of dispersion in polyolefin pipes, fittings
and compounds. The method is applicable to carbon
black pigmented polyolefin pipes, fittings and
compounds with a carbon black content of less than 3 %.
Bu deney, poliolefin borular, ekleme parçaları ve granülleri içindeki pigment veya karbon siyahı parçacıkları ve
aglomera
boyut
ve
dağılım
derecesinin
değerlendirilmesi için uygulanan deney metodunu
tanımlar. Metot, karbon siyahı muhtevası %3 ten daha
az olan poliolefin borular, ekleme parçaları ve ham
malzemelere uygulanabilir.
The dispersion of carbon black or pigment is very
critical importance for protecting against harmful
sunlight and strength of black PE materials. The dispertion degree that calculated shall be 3 maximum.
Karbon siyahı ve pigment dağılım derecesi malzemenin
ultraviyole ışınlara karşı korunması ve mukavemeti
bakımından kritik öneme sahiptir. Hesaplanan dağılım
derecesinin 3’ten büyük olmaması istenmektedir.
Çember Rijitliğinin Tayini
Determination of Ring Stiffness Test
Standart: TS EN ISO 9969
The ring stiffness is determined by measuring the force
and the deflection while deflecting the pipe at a
constant rate.
Ondüleli termoplastik kanalizasyon borularının halka
rijitliğinin tayini yapılır.
A plot force versus deflection is generated. The ring
stiffness is calculated as a function of the force necessary
to produce a deflection of 0,03.di diametrically across
the pipe.
Bu deneyde halka rijitliği değeri ondüleli borunun iç çapında
%3 oranında bir deformasyon meydana getirmek için
gerekli olan kuvvetin hesaplanması ile tayin edilmektedir.
50
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Halka Esnekliğinin Tayini
Determination of Ring Flexibility
Standart: TS EN ISO 13968
The ring flexibility of a pipe is tested by measuring the
force and the deflection while deflecting a ring section
from the pipe diametrically at a constant speed until a
deflection of at least 30% is achieved or prior fracture
has occurred.
Bir borunun halka esnekliği, borudan alınan halka
şeklindeki bir kısmın üzerinde sabit hızda çap yönünde en
az %30’luk bir deformasyon meydana gelinceye kadar
veya bu defarmasyona ulaşılmadan boruda kırılma
meydana gelinceye kadar uygulanan kuvvetin ve oluşan
deformasyonun ölçülmesi ile tayin edilir.
Metalik Malzemeler Çekme Deneyi
Metallic Materials - Tensile Test
Standart: TS EN ISO 6892-1
This standard includes a method for tensile test for
metallic materials and determines to features which
mechanic characteristics in ambient temperature.
The test generally includes to strain of a test sample
until the break for determine of one or more mechanic
characteristic which defined.
Bu standart metalik malzemelerin çekme deneyi için bir
metodu kapsar ve ortam sıcaklığında tayin edilebilecek
mekanik
özellikleri
mekanik
özelliklerden
tanımlar.
birini
Deney,
veya
tanımlanan
daha
fazlasını
belirlemek amacıyla bir deney parçasının, genellikle
kopuncaya kadar, gerilmesini kapsar.
In the other hand, Laboratory also has been performing
Tensile Strength Test (API 1104: 5.6.2.), Nick-Break Test
(API 1104: 5.6.3.), Root –and Face-Bend Test (API 1104:
5.6.4)
Bunun yanında; API 1104 standardına göre kaynakçı
belgelendirmesinde uygulanan; Çekme Dayanım Deneyi
(API 1104: 5.6.2) Çentikli Kırma Deneyi (API 1104: 5.6.3),
Kök ve Yüzey Eğme Deneyi (API 1104 : 5.6.4) de
yapılmaktadır.
51
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Gaz Regülatörleri Testleri
Gas Regulator Tests
Standart: TS 10624
Capacity, regulation, tightness, body strength and relief
tests can be made for the purpose of Quality control
and Type test of the service regulators, used in natural
gas service lines; whose input pressure is 0-4 bar,
Nominal flow is 300 Stm3/h and output pressure is up
to 1 bar, according to TS 10624 standard. In this experiment, the below tests which are contemplated in the
standard are applied;
Doğal gaz servis hatlarında kullanılan Giriş basıncı 0,2-4
bar, olan servis regülatörlerinin TS 10624 standardına
göre Kapasite, regülasyon, sızdırmazlık, gövde dayanım
ve tahliye testleri gibi testler, Kalite Kontrol ve Tıp testi
amaçlı olarak yapılabilmektedir. Bu deneyde, standardın
öngörmüş olduğu;
1-Servis regülatörlerinin değişik gaz debileri altında belli
1- Providing gas of the service regulators at a constant
pressure under different gas flows at a certain
tolerance range,
tolerans aralığında (ÇT) olmak üzere sabit basınçta gaz
sağlaması,
2- Whether or not it interrupts the gas flow tightly in
the damages which mat occur in the output line.
2-Çıkış hattında oluşabilecek hasarlarda gaz akışını
sızdırmaz olarak kapatması,
3- Whether or not a certain flow of gas is discharged
through the discharge valve, internal tightness, external tightness and closing pressure tests are applied.
3-Belirlenmiş basınç değeri aşıldığında belli debide gaz
tahliye edip-edemediğini, iç sızdırmazlık, dış sızdırmazlık
ve kapama basıncı kontrolü deneyleri yapılmaktadır.
Termoplastik Malzemeler - Vicat
Yumuşama Sıcaklığının Tayini
Thermoplastics Materials - Vicat Softening Temperature
Standart: TS EN ISO 306 , ISO 2507-1
This method is applicable only to termoplastics materials
for which it is possible to measure the temperature at
which their rate of softening becomes rapid. Determination of the temperature at which a standart indenter,
under the specified force, penetrates 1 mm into the
surface of a test piece cut from the wall of a pipe or
fitting while the temperature is raised at a constant rate.
Vicat yumuşama sıcaklığı, sıcaklık artışı karşısında termoplastik malzemelerin hızlıca yumuşamaya başladığı
sıcaklığı ifade eder. Ürün standartlarında belirlenen
ağırlıklar altında standart bir batma ucunun, sabit bir hızda
sıcaklık artışı karşısında test numunesinin 1 mm kadar
içerisine battığı sıcaklık değeridir.
52
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Elektronik Hacim Düzeltici
(EHD-Korrektör) Doğruluk Deneyi
Electronic Volume Corrector
(EHD-Corrector) Verification Trial
Elektronik Hacim Düzeltme cihazlarından Tip-1 cihazlar
Type-1 devices of the Electronic Volume Corrector
devices are widely referred to as Correctors and transform the heat, pressure and compressibility cycles
passing through the meter in the unit of time, altogether
into a corrected volume.
yaygın olarak Korrektör adıyla anılır ve sayaçtan geçen
birim zamandaki gaz hacmini sıcaklık, basınç ve
sıkıştırılabilirlik dönüşümleri ile birlikte düzeltilmiş hacme
dönüştürür. Bu süreç doğal gazın faturalandırılmasında
önenli bir aşamadır.
This process is an important stage in the invoicing of the
natural gas. In a similar way, Type-2 devices of the
Electronic Volume Corrector Devices are widely referred
to as Flow Computers, and transform the volume
measured from the meter at RMS-A stations into
corrected volume. The verification trial of the electronic
volume corrector (corrector) device, which performs the
correction procedure in order to ensure that the calculated real (corrected) gas volume (in accordance with
the TS EN 12405-1 standard) is invoiced, is carried out at
the UGETAM Corrector Laboratory, under reference conditions.
Benzer biçimde Elektronik Hacim Düzeltme cihazlarından
Tip-2 cihazlar yaygın olarak Akış Bilgisayarı olarak bilinir
ve RMS-A istasyonlarında sayaçtan ölçülen hacmi
düzeltilmiş
hacme
dönüştürür.
UGETAM
Korrektör
Laboratuvarında TS EN 12405-1 standardına uygun olarak
faturalandırmaya esas teşkil eden düzeltilmiş gerçek gaz
hacminin doğru hesaplanmış olması için düzeltme
işlemini yapan elektronik hacim düzeltici (korrektör)
cihazının
referans
şartlarda
doğruluk
deneyi
yapılmaktadır.
At the UGETAM Trial Laboratory, it can be checked, under
reference conditions, whether the total error rate of the
monitored sensitive calibrators and the pressure and
heat sensors of the correctors and calculating unit
exceeds the maximum permitted values permitted in
the TS EN 12405-1 standard.
UGETAM Deney Laboratuvarı’nda izlenebilir hassas
kalibratörler ile korrektörlerin basınç, sıcaklık sensörleri ve
hesaplayıcı birimin toplam hata oranının TS EN 12405-1
standardında müsaade edilen en büyük hata değerlerini
aşıp aşmadığı referans şartlarda kontrol edilebilmektedir.
53
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Kalibrasyon Hizmetleri
Calibration Services
UGETAM Kalibrasyon laboratuvarında özellikle doğal gaz
With the specifications directed at the natural gas distribution
dağıtım sektörüne yönelik olmak üzere çeşitli cihaz ve
sector, the calibration of various devices and equipment can
ekipmanlarının kalibrasyonları yapılabilmektedir. Gerektiğinde
be performed at the UGETAM Calibration Laboratory. Where
bu cihaz ve ekipmanların bakım - tamir - işlemleri ve diğer
necessary, these devices and equipment can also be serviced
ayar işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Kalibrasyon hizmeti
and repaired and other adjustment procedures can be carried
verilen bazı cihaz-ekipmanlar şunlardır:
out. Some of the devices and equipment for which calibration
services are provided are as follows:
• Gaz dedektör kalibrasyonları,
• Elektrofüzyon kaynak makineleri kalibrasyonu,
• Calibrations of various gas detectors,
• Basınç Kalibrasyonları,
• Calibration of EF welding machines,
• Sıcaklık Kalibrasyonları
• Pressure Calibrations,
• Temperature Calibrations
Gaz Dedektör Kalibrasyon,
Bakım ve Tamirleri
Gas Detector Calibration,
Maintenance and Repair
UGETAM Kalibrasyon Laboratuvarında çeşitli tip ve
In UGETAM Test and Calibration Laboratory, the calibration, maintenance and repairs of various types and
models of gas detectors are carried out in accordance
with the suggestions of the producer firm and with the
manuals.
modelde gaz dedektörlerin kalibrasyon, bakım ve tamirleri
üretici firma tavsiyeleri ve kullanma kılavuzlarına göre
yapılmaktadır.
Gaz dedektörlerinin kalibrasyon ve bakımları gaz operatörleri
The calibration and maintenance of gas detectors is
highly important for the safety of life and property of
gas operators and users.
ve kullanıcıların can ve mal emniyeti bakımından son
derece önem arz etmektedir. Kalibrasyonlar sertifikalı
referans gazlar kullanılarak yapılmaktadır.
55
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Elektrofüzyon Kaynak Makinelerinin
Kalibrasyonu
The Calibration of Electrofusion Welding Machines
Polietilen boru ve fittinglerin kaynak işleminde kullanılan
Electrofusion welding machines, which are used in the
welding of polyethylene pipes and fittings, perform
procedures such as automatic peripheral heat and
resistance measurements during the welding process,
through measuring sensors. Correct measurement by
these sensors will have a direct effect on the quality of
the welding. With this purpose in mind, the resistance,
entry and exit voltage, welding time and the heat of
the relevant area need to be calibrated in these
devices.
elektrofüzyon kaynak makineleri kaynak işlemi sırasında
otomatik olarak çevre sıcaklığı, direnç ölçümü gibi
işlemleri
ölçüm
sensörleri
vasıtasıyla
gerçekleştirmektedir. Bu sensörlerin doğru ölçüm
yapması
yapılan
kaynağın
kalitesini
doğrudan
etkileyecektir. Bu amaçla bu cihazlarda direnç, giriş ve
çıkış voltajı, kaynak süresi, ortam sıcaklığı parametrelerinin
kalibre edilmesi gerekmektedir.
Basınç Kalibrasyonu
Pressure Calibration
Basınç ölçerler endüstrinin tüm alanlarında olduğu gibi
As in every area of industry, pressure gauges are also
widely used measuring equipment in the natural gas
and water distribution sectors. The calibration of these
measuring equipment has a direct effect on the quality
of the service at the point where they are used. The
calibration of various types of digital, analogue, U type
mercury and water manometers are carried out at the
UGETAM calibration laboratory in accordance with the
TS EN 837-1, -2, DKD-R 6-1, and EURAMET/cg-17/v.01
standards.
doğal gaz ve su dağıtım sektöründe yaygın olarak
kullanılan
ölçme
ekipmanlarının
ekipmanlarıdır.
kalibrasyonu
Bu
kullanıldığı
ölçüm
noktadaki
hizmet kalitesini doğrudan etkiler. UGETAM kalibrasyon
laboratuvarında çeşitli tipteki dijital, analog, U tipi civalı
ve sulu manometrelerin kalibrasyonları TS EN 837-1, -2,
DKD-R 6-1, EURAMET/cg-17/v.01 standartlarına göre
yapılmaktadır.
Sıcaklık Kalibrasyonu
Heat Calibration
Sıcaklık ölçerler, basınç ölçerler gibi doğal gaz ve su
As with pressure gauges, heat gauges are also widely
used in the natural gas and water distribution sector.
The calibration of digital and analogue types of heat
gauges, heat transmitters and resistance thermometers can be carried out at the UGETAM calibration
laboratory, at temperatures of between -20 to 125 oC.
dağıtım sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.
UGETAM kalibrasyon laboratuvarında dijital ve analog tip
sıcaklık ölçerler, sıcaklık transmitterleri ve direnç
termometrelerinin kalibrasyonları -20 ila 125 oC sıcaklık
aralığında, kalibrasyonu yapılabilmektedir.
56
01
Laboratuvar Deney / Kalibrasyon Listesi
Laboratory Test / Calibration List
57
01
40- Plastik Boru Ve Kanal Sistemleri-Termoplastik Borular-Çevre Boyunca Dış Darbaye Mukavemet Deneyi
40- Plastics piping and ducting systems-Thermo plastics pipes -Test method for resistence to external
blows by the round-The-Clock method.
TS EN 744
41- Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 24: İlgili özellikler -Yer altına gömülü boru sistemleri Madde 10.3 Darbe
Deneyi, Madde 10.2 Sıkıştırma Deneyi
41- Conduit systems for cable management - Part 24: Particular requirements - Conduit systems buried underground
TS EN 61386-24
42- Plastik Boru Sistemleri-Cam Elyaf Takviyeli Termoset Plastik (CTP) Borular-Başlangıç Spesifik Çember Rijitliğinin Tayini
42- Plastics piping systems-Glass-Reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes-Determination of initial specific ring stiffness
TS EN 1228
42- Plastik boru sistemleri-Cam elyaf takviyeli termoset plastik (CTP) borular-Başlangıç boyca çekme özelliklerinin tayini
42- Plastics piping systems-Pipes made of glass-Reinforced thermosetting plastics (GRP)- Determination of initial longitudinal tensile roperties
TS EN 1393
42- Plastik boru sistemleri-Cam elyaf takviyeli termoset plastik (grp) borular-Başlangıç görünür çember çekme mukavemetinin tayini
42- Plastics piping systems-Glass reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes-Determination of the apparent initial
circumferential tensile strength
TS EN 1394
42- Metalik malzemelerin kaynakları üzerinde tahribatlı deneyler-Enine çekme deneyi
42- Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test
TS EN ISO 4136
42- Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler- Eğme deneyleri
42- Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests
TS EN ISO 5173
58
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Doğal Gaz Sayaçları Kalibrasyon Hizmetleri
Calibration Services for Natural Gas Meters
Türkiye’de doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon ve tamir
Implemented a laboratory project in 2005 on meters
bakımlarının yapılabileceği, bağımsız ve referans bir sayaç
ranging from a capacity of G2,5 to G1600 to create an
kalibrasyon merkezi oluşturmak amacıyla UGETAM, 2005
independent, reference calibration center where natural
yılında G2,5’ten G1600 kapasiteye kadar olan sayaçları
gas meters in Turkey can be calibrated, maintained and
kapsayan bir laboratuvar projesini hayata geçirdi. 2006 yılı
repaired. The laboratory was authorized by the Ministry of
başında
Commerce and Industry in 2006 and started its services of
Sanayi
ve
Ticaret
Bakanlığı’ndan
gerekli
denetimlerden geçerek doğal gaz sayaçları kalibrasyon
natural gas meter calibration, maintenance and repair.
tamir-bakım faaliyetlerine başladı.
The laboratory was authorized by the Ministry of Commerce
Laboratuvar, 2007 yılında “TS EN ISO/IEC 17025 – Deney ve
and Industry and accredited by Turkish Accreditation Agency
kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar”
in 2007 according to the standard of "TS EN ISO/IEC 17025-
standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
General Conditions for the Competence of an Experiment
Sayaç
and Calibration laboratory". 4 different calibration units are
Laboratuvarında
4
farklı
kalibrasyon
ünitesi
bulunmaktadır:
found in the meter laboratory, which are:
1) G2,5-G6 diyaframlı tip sayaç kalibrasyon ünitesi
1) Calibration unit for meters with G2,5-G6 diaphragm type
(Sonic Nozül)
(Sonic Nozzle)
2) G2,5-G6 diyaframlı tip sayaç kalibrasyon ünitesi
2) Calibration unit for meters with G2,5-G6 diaphragm type
(Sonic Nozül)
(Sonic Nozzle)
3) G10-G40 diyaframlı tip sayaç kalibrasyon ünitesi
3) Calibration unit for meters with G10-G40 diaphragm
(Sonic Nozül)
type (Sonic Nozzle)
4) G40-G1600 (0,4-2500 m3/saat) Rotari / Türbin
4) Calibration unit for meters of G40-G1600 (O,4-
/Ultrasonik tip sayaç kalibrasyon ünitesi
2500 m3/h) rotary/turbine/ultrasonic type (Master
(Master Referans Sayaç)
Reference Meter)
59
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
OIML R137 uluslararası tavsiyelerine, TS 5910 EN 1359
The laboratory offers facilities for conducting calibrations in accordance with the OIML R137 international
recommendations, TS 5910 EN 1359 standard, 71-318AT Gas Meters Regulation, TS EN 12480 Gas MetersRotary displacement gas meters, TS 5477 EN 12261
Gas Meters-Turbine type meters) and/or the equivalents of these recommendations, standards and regulations.
standardına, 71-318- AT Gaz Sayaçları Yönetmeliğine, TS
EN 12480 Gas meters – Rotary displacement gas meters,
TS 5477 EN 12261 Gaz Sayaçları – Türbin tipi sayaçlar,
standartlarına ve/veya bu öneri, standart ve yönetmeliklerin muadillerine göre kalibrasyon yapma imkânı
sunmaktadır.
Ölçüm hata sınırlarının istenen sınırların dışına çıkması
durumunda
şekilde
In cases in which measurement errors are not within
the expected limits, meters should go through proper
maintenance and repair. In accordance with the
demands of the client, measurement error rates and
measurement values before and after maintenance
and repair should be given in detail on all the outlet
points available on the meter.
sayaçların tamir-bakım işlemleri uygun
yerine
getirilmektedir.
Müşteri
talebi
doğrultusunda sayacın var olan tüm çıkış noktaları
üzerinden (Gösterge, LF,HF ) ölçüm hata oranları,
Tamir-Bakım öncesi ve sonrası ölçüm değerleri detaylı
olarak müşteriye sunulmaktadır.
Sayaç Kalibrasyonunun Yasal Yönü
Legal Aspect of Meter Calibration
Doğal gaz dağıtım şirketleri sahip oldukları sayaçlarını
Natural gas distribution companies have the obligation
to calibrate their meters. The third section of the
Natural Gas Market Distribution and Customer Services
Regulation of the Energy Market Regulatory Authority
dated 03 November 2002 and numbered 24925 sets
forth the following article under the title of Transport
Control Center, Communication Systems, Flow Control,
Calibration and Adjustment, Training and Occupational
Safety:
kalibre etmekle sorumludurlar. EPDK (Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu) 03 Kasım 2002 tarihli ve 24925
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal gaz Piyasası
Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Üçüncü
Bölüm: Sevkiyat Kontrol Merkezi, Haberleşme Sistemleri,
Akış Kontrolü, Kalibrasyon ve Ayarlar, Eğitim ve İş
Güvenliği başlığı altında aşağıdaki hüküm ortaya
konulmaktadır:
Calibration and Adjustment
Kalibrasyon ve Ayarlar
Article 68-Distribution companies shall establish repair
and adjustment stations to adjust and repair meters in
accordance with the Measurement and Measurement
Tools Examination Regulation of the Ministry of Industry
and Commerce based on the 3516-numbered
Measures and Adjustments Law or they shall have
these activities carried out at places that were accredited according to the regarding legislation. These
companies calibrate meters in periods stated by the
legislation and according to the recommendations of
producer firms...."
Madde 68 – Dağıtım şirketi, sayaçların ayar ve tamirlerini
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü
Aletleri Muayene Yönetmeliğine göre tamir ve ayar
istasyonu kurarak yapar ya da ilgili mevzuata göre
akredite olmuş yerlerde yaptırır. Sayaçların mevzuatta
belirtilen periyotlara ve üretici firmaların tavsiyelerine
uygun olarak kalibrasyonunu yapar, rapor tutar ve muhafaza eder...”
60
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 24 Temmuz 1994 Tarih 22.000
The Measurement and Measurement Tools Examination
Regulation of the Ministry of Industry and Commerce
dated July 24, 1994 and numbered 22000 states that,
Sayılı Resmi Gazete Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde;
Periyodik Muayene
Periodical Examination
bakanlığımız
Article 9-Measurement tools the periodical examina-
teşkilatınca yapılacak ölçü ve ölçü aletleri aşağıda
tions of which shall be carried out by our Ministry are
belirtilmiştir:
as follows:
...
......
b) Elektrik, su, hava gazı, doğal gaz sayaçları ile akım ve
b) Examinations of meters of electricity, coal gas,
gerilim transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir
natural gas and of current and voltage transformators
yapılır.” hükmü bulunmaktadır.
shall be carried out every 10 years."
Bu hükme göre dağıtım şirketi sorumluluğu altında bulunan
According to this article, calibration of natural gas
doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonlarını iki şekilde
meters which are under the responsibility of natural
yapabilmektedir. İlgili Yönetmeliklere uygun tamir ve ayar
gas distribution companies can be conducted in two
istasyonu kurmak suretiyle ya da ilgili mevzuata göre
ways: by establishing repair and adjustment stations
akredite olmuş yerlere yaptırmak suretiyle Türkiye’de
that comply with the regarding regulations or by having
akreditasyon
Kurumu)
other organizations that are accredited in accordance
tarafından yürütülmektedir. Dağıtım şirketleri, doğal gaz
with the regarding legislation conduct the calibration
sayaçlarının kalibrasyonlarını yaptırabilecekleri akredite
activities. Distribution companies can access informa-
laboratuvarlara TÜRKAK’ın resmi internet sitesi olan
tion on accredited laboratories at the official website of
www.turkak.org.tr’den
Turkish Accreditation Agency, www.turkak.org.tr under
Madde
9
–
Periyodik
TÜRKAK
muayeneleri,
(Türk
Deney
Akreditasyon
Laboratuvarı
başlığı
altından ulaşabileceklerdir.
the title Experiment Laboratory.
Sayaçların Ölçüm Hata Oranından
Kaynaklanan Mali Kayıplar
Financial Losses Resulting From the
Measurement Error Rate of Meters
The error rates of diaphragm, rotary and turbine-type
natural gas meters that are widely used in natural gas
distribution lines may deviate from the error rate
prescribed when they were produced due to various
types of pollution (such as water or welding pieces)
carried in gas lines. Especially, the calibration statistics of
rotary and turbine type meters in areas with high
consumption show that there is generally a negative
deviation in the measurement error rates of these
meters. This is usually not taken very seriously although
it may create not-too-small financial losses for gas
distribution organizations.However, a simple calculation
will show clearly that the losses caused by errors of
measurement are in fact very high when compared to
the costs of calibration, maintenance and repair.
Doğal gaz dağıtım hatlarında yaygın olarak kullanılan
Diyaframlı, Rotari ve Türbin tip doğal gaz sayaçlarının
hata oranları gaz hattından taşınan çeşitli kirlilikler
(su,kaynak parçaları vb.) sebebiyle zamanla başlangıçta
üretildikleri hata oranından sapma gösterir. Özellikle
yüksek tüketimli alanlarda kullanılan rötari ve türbin tip
sayaçlarda büyük mali zararlara sebep olan bu oran çoğu
zaman önemsenmez. Fakat basit bir hesap yapıldığında
ölçüm hatasından kaynaklanan bu zararların aslında
kalibrasyon ve tamir-bakım maliyetleriyle kıyaslandığında
yüksek maliyetler oluşturduğu görülmektedir.
61
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Sayaçların Muayenesi için Sayaç Değişim Hizmetleri
Meter Changing Services for the Examination of Meters
UGETAM'ın ana faaliyet alanlarından biri de doğal gaz
One of the main areas of activity of UGETAM is the
sayaçlarının periyodik muayenesi (kalibrasyon) dir. 3516
periodic examination (calibration) of natural gas
sayılı ölçüler ve Ayar Kanununa göre doğal gaz
meters. It is legally obligatory to have natural gas
sayaçlarının 10 yılda bir kalibrasyonunun yapılması
meters calibrated once every 10 years, in accordance
kanuni zorunluluktur.
with the Measurements and Adjustment Legislation
numbered 3516. There are close to 10 million natural
Türkiye'de yaklaşık 10 milyon doğal gaz sayacının olduğu
gas meters in Turkey, and most of these are meters
ve bunların çoğunun evsel kullanımda olan G4 kapasi-
with a G4 capacity which are used in the home. When
tesiteli sayaçlardır. Bu durum, sayaçların şimdi ya da
it is considered that the meters must be calibrated
ileriki
geçeceği
either in the present or in the future, this means that
fazla sayacın
more than half a million meters will need to be
tarkılmasını
removed for calibration and then put back in their
yıllarda
kalibrasyon
sürecinden
düşünüldüğünde yarım milyondan
kalibrasyon için sökülüp tekrar yerine
gerektürüyor.
places.
UGETAM, doğal gaz sayaçlarının kalibrasyon için sökülüp
UGETAM has developed a process for the removal of
tekrar yerine takılmasında günün tüm teknolojilerini
natural gas meters for calibration, and then putting
kullanmak suretiyle bir süreç geliştirmiştir. 4 yılı aşkındır
them back, using all of the technologies of the day. The
sayaçların sökülüp takılması eğitimli uzman ekipler
removal and replacement of meters has been carried
tarafından
yapılmakta
ihbar
out by trained experts for more than 4 years, and
değişim resimleri dâhil diğer tüm
invoicing, notice monitoring, meter exchange photographs
elektronik veriler GPRS yoluyla merkez veri merkezlerin-
as well as all other electronic data are collected /
den
sayaç
recorded by centres via GPRS. All meter movements
hareketleri ve diğer süreçler, UGETAM tarafından
and other procedures are carried out on software
oluşturulan bir yazılım üzerinde gerçekleştirilmektedir.
which has been created by UGETAM. In this way, a
Böylelikle milyon adetler mertebesinde bu ölçekteki bir
series of activities which are at a scale of millions of
faaliyet dizisi profesyonel olarak daha az iş gücü ve
units is being carried out professionally, with less
neredeyse "sıfır" hata ile yürütülmektedir.
labour, and almost “zero” errors.
takipleri, sayaç
olup
faturalandırma,
alınmakta/kaydedilmektedir.
Bütün
62
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Sayaç Test Laboratuvarı Kapsamı
The Scope of the Meter Testing Laboratory
Verification Tests
Hooded Natural Gas Meters
(up to and including G 40)
Measurement Error Tests
Pressure Loss Tests
Verification Tests
Rotary-meter Natural Gas Meter (up
to and including G 1600, max 4 bars)
Measurement Error Tests
Pressure Loss Tests
Metrological Recurrence Tests
Verification Tests
Turbine meter Natural Gas Meter (up
to and including G 1600, max 4 bars)
Measurement Error Tests
Display Error Tests
Resolution Tests
Temporary Excess Load Tests
Pressure Loss Tests
63
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Ürün Belgelendirme Hizmetleri
Product Certification Services
UGETAM hedefleri doğrultusunda 2007 yılında başlamış
In the conformance assessment of natural gas materials
olduğu
uygunluk
it began in 2007, UGETAM has brought together person-
değerlendirmesinde, alanlarında uzman personeli ve
nel who are experts in their fields and the test and
standartlara uygun olarak yaptığı test ve kontrol
control results it has undertaken in accordance with the
sonuçlarını UGETAM'ın tarafsızlık ve bağımsızlık ilkleriyle
standards, with the objectivity and independence
bir araya getirerek TS EN 45011 Ürün Belgelendirme
principles of UGETAM, and established the TS EN 45011
Sistemini kurarak fiilen bu alanda faaliyetlerine başlamış
Product Documentation System, actually beginning its
ve 2011 yılında ise TÜRKAK'tan akreditasyonunu
activities in this area, and completed its accreditation
tamamlamıştır.
from TÜKRAK in 2011.
Bir ürünün belgelendirilmesi, ürünün özel standartlar ve
Certification of a product is a way of ensuring that the
diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence
product is compatible with special standards and other
sağlamanın bir aracıdır. Ürün belgelendirme sistemleri,
documents of norms. Some product certification
ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite
systems involve an assessment of the product's starting
sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben
experiment and the supplier's quality system which is
fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan
followed by a periodic control that involves an assess-
alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik
ment of the experimentation of the plant's quality
kontrolü içerir.
system and of the samples obtained from the plant and
doğal
gaz
malzemlerinin
the market.
64
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Ürün belgelendirme sistemleri, “TS EN 45011 ürün
Product certification procedures are conducted accord-
belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için
ing to the EN 45011 standard that sets general condi-
genel şartlar” standardına uygun olarak gerçekleştirilir.
tions for certification organizations engaged in product
Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf
certification. This standard prescribes the rules for
belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde
certification organizations to operate third-party certifi-
çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve
cation systems in a consistent and safe way and thus
uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu
to facilitate these parties' acceptance at national and
suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli
international levels and to foster international trade.
kuralları belirler. UGETAM Ürün Belgelendirme Sistemi TS
The rules that this standard involves were primarily set
EN 45011 standardına uygun olarak faaliyetlerini yürüt-
up as general criteria for organizations that operate
mektedir.
product certification systems to adopt. UGETAM's
Product Certification System is carried out according to
the standard of EN 45011.
Ürün Belgelendirme Kapsamımızda
Hangi Ürünler Var?
Which Products Are Within The Scope
of Product Certification
UGETAM Ürün Belgelendirme Sistemi, başlangıç itibarıyla
UGETAM operates its product certification system
primarily for the following products. With broader
possibilities of testing, control and staff, we will be able
to extend the scope our product certification to include
water and other natural gas products.
aşağıdaki ürünler kapsamında faaliyet göstermektedir.
Gelişen test, kontrol ve personel imkânlarıyla bu
kapsamını doğal gaz ve su alanı başta olmak üzere
genişletmeye devam edecektir.
65
01
Teknolojik Hizmetler, Test, Kalibrasyon,
Belgelendirme ve Muayene
Technological Services, Test, Calibration, Certification and Inspection
Üçüncü Taraf Muayene Hizmetleri
Third Party Inspection Services
UGETAM, A Tipi Muayene Kuruluşu statüsünde “Üçüncü
UGETAM, performs inspections services at several
Taraf Muayene Kuruluşu” olarak, TS EN ISO/IEC 17020
areas as an A Type Inspection body (Third party inspec-
standartlarına göre çeşitli alanlarda muayene hizmetleri
tion body). Inspection services includes raw material,
vermektedir. Muayene hizmeti, alana ve müşteri
production process, product, project, detructive or non
talebine göre; ham malzeme girdi kontrolü, fabrika
destructive tests and inspections according to customer
üretim süreci, ürün, proje, tahribatlı / tahribatsız test ve
demand and inspection area.
muayeneleri kapsamaktadır.
Muayene hizmeti verilen alanlardan
General inspection areas are;
bazıları şunlardır:
• Doğal gaz Dağıtım Sektörü
• Doğal gaz İç Tesisatları
• Tahribatsız Muayene
•
Natural gas sector
•
Natural gas dometstic installations
•
Non-detructive Inspection
• Radyografik Filmlerin Değerlendirilmesi
• Ultrasonik Muayene
• Manyetik Partikül Testi
• Sıvı Penetrant Testi
• Gözle Muayene
• Kaynaklı İmalat
• Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı
• Metalden İşlenmiş Parçalar
• Polimer ve Kompozit Ürünler
•
Evaluation of radiographic films
•
Ultrasonic inspection
•
Magnetic Particle test
•
Dye Penetrant Examination
•
Visual examination
•
Welding Inspections
•
Metallic Products
•
Polymer and Composite Products
•
Natural Gas Meters
• Solar Energy Systems
• Doğal Gaz Sayaçları
• Güneş Enerjisi Sistemleri
66
01
Enerji Verimliliği
Energy Efficiency
Enerji Verimliliği
Energy Efficiency
Verimli Enerji, Doğru Eğitimle Başlar
Productive Energy Begins with the Correct Training
Doğal enerji kaynaklarının kıtlığı, enerjiye olan talebin
Because of the lack of natural energy sources, increase
artışı
yükselmeler
in the energy demand and increase of raw material
sonucunda bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi
prices, energy efficiency actions in our country have
ülkemizde de enerjinin daha verimli kullanılmasına
also come up as in the other counries of the world. In
yönelik önlemler gündeme gelmektedir. Bu bağlamda;
this
elektrik enerjisi öncelikli olmak üzere, enerjinin her
CAMPAING (ACTION)” has been initiated with the
noktada verimli ve etkin kullanılması ve israfının önlen-
participation of public, private sector and NGOs in order
mesi amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum
to use energy efficently and effectively in every point
kuruluşlarının katılımıyla “ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ
by giving priority to electrical energy and to protect the
HAREKETİ” başlatılmıştır.
waste of energy.
Bu doğrultuda, toplumun enerji kültürünün ve verimlilik
In this scope, the year of 2008 has been announced as
bilincinin geliştirilerek, enerji arz güvenliğimizin en üst
“ENERGY EFFICIENCY YEAR” for the aim of providing
düzeyde sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 2008
energy supply security at maximum level by improving
yılının “ENERJİ VERİMLİLİĞİ YILI” olarak ilan edilmesi
energy culture and efficiency conscious of public.
ve
ham
madde
fiyatlarındaki
uygun görülmüştür.
68
01
connection,
“NATIONAL
ENERGY
EFFICIENCY
Enerji Verimliliği
Energy Efficiency
5627 sayılı Enerji Verimliği Kanunu çerçevesinde kamu
In addition to the implementations to be fullfilled by
kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek uygulamalara
public organisations under Energy Efficiency Law
ilaveten, başbakanlık genelgesine göre özel sektör ve
numbered 5627, according to Prime Minister Circular
sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerine
campaigns, contests with awards, trainings, promotion
gönüllü
ödüllü
and media activities will be realized by the volun-
yarışmalar, eğitim bilinçlendirme ve medya etkinlikleri
tarily participation of private organisations and NGOs
gerçekleştirilecek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
to the social responsibility projects and a “JOINT
tarafından“ Ortak Haraket Bildirisi” imzaya açılacaktır.
ACTION COMMINIQUE” will be open to be signed by
Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu
Ministry of Energy and Natural Resources(MENR).
katılımlarıyla
ilgili
kampanyalar,
niteliğindeki meslek odaları enerjinin verimli ve etkin
kullanılması yönünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Public institutions and organisations, municipalities
tarafından
adresinde
and trade associations will pay maximum attention
yayımlanan tedbirler konusunda gereken dikkat ve
to the energy efficiency measures issued in web
hassasiyeti gösterecekler ve uygulamalarına ilişkin
address www.eie.gov.tr by MENR and they will
bilgileri her yıl mart ayı sonuna kadar Elektrik İşleri Etüt
inform General Directorate of Electrical Power
İdarisi Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir. UGETAM
Resources Survey and Development Administration
olarak enerjinin verimli kullanılması konusunda da
about their implementations until end of March every
çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz.
year. We are continuing our studies on efficiently use
www.eie.gov.tr
internet
of energy as UGETAM Co.
69
01
Enerji Verimliliği
Energy Efficiency
Yenilenebilir Enerji ile Enerjide Yeni Gelişmeler Oluyor
There Has Been On-Going New Developments With Renewable Energy
Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak %4 - 5
oranında
artmaktadır.
Buna
ihtiyacı
4-5% each year. However, the fossil fuel reserves that
karşılamakta olan fosil yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir
meets these needs, running out much more quickly.
şekilde tükenmektedir. Hidroelektrik, Rüzgâr, Jeotermal,
The importance of renewable energy sources such as
Güneş, Biokütle, Dalga, Hidrojen gibi yenilenebilir enerji
Hydroelectric, Wind, Geothermal, Solar, Biomass,
sınıfında yer alan enerji kaynakları Fosil enerji
Wave, Hydrogen are increasing as the fossil energy
kaynaklarının
olmayacağı
sources will not be sufficient to meet the need in the
düşünüldüğünde önemini bir kat daha artırmaktadır.
future. In parallel with the developments in the energy
UGETAM da enerji sektöründeki tüm gelişmelere paralel
sector, UGETAM’s catchment area is being configured
olarak hizmet alanını, enerjinin kaynağına, niteliğine
with an hardware to serve energy in anywhere regard-
bakılmaksızın enerjinin olduğu her yerde hizmet verebilecek
less of the source and nature of the energy.
gelecekte
karşılık,
yeterli
bu
Energy needs of our world increase approximately
bir donanımla yapılandırıyor.
UGETAM, Üniversitelerle
İş Birliği Yapıyor
UGETAM is in Co-Operation With the Universities
UGETAM, başta Yıldız Teknik Üniversitesi, Yalova Üniver-
Ugetam is carrying out the works with the universities,
sitesi ve Malatya İnönü Üniversitesi olmak üzere üniver-
notably Yıldız Technical University, Yalova University and
sitelerle enerji verimliliği konusunda iş birliği içerisinde
Malatya İnönü University on energy productivity.
çalışmalarını yürütmektedir. UGETAM, “Bina Enerji
Yöneticisi”
programını
gerçekleştirerek
EİE
UGETAM is making EIE certificated documentation by
onaylı
effectuating "Building Energy Manager" program."
belgelendirme yapmaktadır.
70
01
Teknik Yayınlar
Technical Publications
1- DOĞAL GAZ PİYASASI MEVZUATI
2- DOĞAL GAZ ÖLÇÜM ESASLARI
3- DOĞAL GAZ ŞEBEKE İŞLETMECİLİĞİNDE POLİETİLEN
4- DOĞAL GAZ MESLEK STANDARTLARI
5- DOĞAL GAZ BASINÇ DÜŞÜRME
6- ŞEBEKELERİN HESAB VE ETÜDÜ
7- DOĞAL GAZ PİYASASI MEVZUATI-2
8- DOĞAL GAZ ALT YAPI ÇELİK YAPI KONTROL TEKNİKLERİ
9- DOĞAL GAZ YANGINLARINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ
10- KONTROLSÜZ GAZ ÇIKIŞLARINA MÜDEHALE TEKNİKLERİ
11- POLİETİLEN BORU MALZEME BİLGİSİ VE ELEKTROFÜZYON KAYNAK BİLGİSİ
12- DOGAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
13- TEKNİK EMNİYET VE İŞ GÜVENLİĞİ
14- HALİHAZIR HARİTA TATBİKAT PROJESİ VE AS-BUİLT PLANLARININ
YAPIM VE KONTROL STANDARTLARI
15- DOĞAL GAZ SAYAÇLARI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
16- GENEL DOĞAL GAZ
17- DOĞAL GAZ ALT YAPI POLİETİLEN YAPIM - KONTROL TEKNİKLERİ
18- ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN ROJELENDİRİLMESİ
VE DÖNÜŞÜM TEKNİKLERİ
19- DOĞAL GAZ İÇ TESİSATÇILIĞI
20- INTERVENTION TECHNIQUES FOR NATURAL GAS FIRES
21- INTERVENTION TECHNIQUES OF UNCONTROLLED GAS DISCHARGE
22- INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION AND CONTROL TECHNIQUES
FOR NATURAL GAS STEEL PİPELİNES
23- POLYETHYLENE MATERIAL KNOWLEDGE AND ELECTROFUSION
WELDING TECHNIQUES
24- OCCUPATİONAL AND TECHNICAL SAFETY
25- PRODUCTION AND CONTROL STANDARDS OF BASE MAP, APPLICATION DRAWING AND AS-BUILT PLANS
26- NATURAL GAS METERS AND THEIR WORKING PRINCIPLES
27- PROJECTION AND CONVERSION TECHNIQUES OF INDUSTRIAL AND
HIGH CONSUMPTION PLANTS
28- CONSTRUCTİON BASİCS FOR GAS INSTALLATION PLUMBERS,
29- FUNDEMENTALS OF NATURAL GAS
30- İNFRASTRUCTURE CONSTRUCTİON AND CONTROL TECHNIQUES
FOR NATURAL GAS POLYETHLENE PİPELİNES
31- PRODUCTION AND CONSTRUCTİON TECHNIQUES INDOOR GAS
INSTALLATION
73
01
Teknik Yayınlar
Technical Publications
74
01
Belgelerimiz
Our Documents
UGETAM Yetki Belgeleri ve Sertifikaları
UGETAM Licences and Certificates
Eğitim ve Belgelendirme Sertifika Örnekleri
Training and Certification Documents Samples
76
01
Anlaşmalarımız
Agreements
77
01
Objektife Takılanlar
The Ones on the Objective
78
01
Objektife Takılanlar
The Ones on the Objective
79
01
Fotoğraflarla UGETAM
Fotoğraflarla UGETAM
81
01
Fotoğraflarla UGETAM
UGETAM By Photos
82
01
Organizasyonlar
Organizations
ICSG 2013
SEGİS 2013
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı
International Istanbul Smart Grid Congress and Fair
Uluslararası Akıllı Altyapı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi
International Smart Infrastructure and Geographic
Information Systems Congress
2. PLASTİK BORU SEMİNERİ
ICSG 2014
Plastik Boru ve Altyapı Sistemlerinde Kalite Bilinci Semineri
Plastic Pipe and Infrastructure Systems Quality Awareness Seminar
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı
International Istanbul Smart Grid Congress and Fair
83
01
www.ugetam.com.tr
/ugetam
/ugetam
www.ugetam.com.tr
İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri
Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ
Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad.
No:1 34906 Kurtköy
Pendik / İSTANBUL / TURKEY
Tel: 0216 646 01 87
Fax: 0216 646 18 62

Benzer belgeler