Merkeze İlişkin Bilgi İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku

Transkript

Merkeze İlişkin Bilgi İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku
Merkeze İlişkin Bilgi
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yüksek Öğretim Kanunu ve Vakıf
Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği dayanan gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Üniversite Rektörlüğü
tarafından Yüksek Öğretim Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Yüksek Öğretim Kurulu'nca, 2547 sayılı
Kanun'un 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda, Merkez'in
kurulmasına ve yönetmelik taslağının uygun olduğuna ilişkin 4 Aralık 2000 tarihli kararı üzerine kurulmuştur.
Merkez'in kurucu öğretim üyeleri, Prof.Dr. İlter Turan, Prof.Dr. Uğur Alacakaptan, Prof.Dr. Rona Aybay, Prof.Dr.
Cemal Bali Akal, Prof.Dr. Şule Kut, Prof.Dr. Turgut Tarhanlı, Doç.Dr. Serap Yazıcı, Doç.Dr. Arus Yumul ve
Yard.Doç.Dr. Hale Bolak'tır. Merkezin şu anki yönetim kurulu, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Prof. Dr. Nurhan Yentürk,
Doç.Dr. Serap Yazıcı, İdil Işıl Gül ve Galma Jahic'den oluşmaktadır.
Merkez'in amacı, kuruluş yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle, "insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında, iç
hukuk ve uluslararası hukuk bakımından insan haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik,
disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yapmaktır."
Merkez, yine kuruluş yönetmeliğinde belirtildiği üzere, bu amaca ulaşabilmek için şu faaliyetlerde bulunur:
a) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde
yayımlamak.
b) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum,
kollokyum, seminer vb. faaliyetlerde bulunmak.
c) Merkez'in ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve
örgütler ile Merkez'in amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek.
d) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, insan hakları kavramının önemini vurgulayan ve
bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek.
e) Merkez'in ilgi alanına giren konularda, yüksek öğretim mevzuatı çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik vb.
nitelikte faaliyetlerde bulunmak.
f) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde verilen mahkeme kararlarını, ilgili
andlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin uygulamayı izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla
ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.
g) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv
oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkez'e ait, en az bir süreli yayını hazırlayıp
yayımlamak.
h) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.