12.09.2016 KurbanBayrami

Transkript

12.09.2016 KurbanBayrami
Kurban Bayramı Hutbesi, 12.09.2016
Kurban Bayramı
‫س َّخ َرهَا لَ ُك ْم‬
‫لَ ْن يَنَا َل ه‬
َ َ‫ّٰللاَ لُ ُحو ُم َها َو ََل ِد ََٓما ُؤهَا َو ٰل ِك ْن يَنَالُهُ التَّ ْق ٰوى ِم ْن ُك ْم ك َٰذلِك‬
ٰ
َ‫ّٰللاَ َعلى َما َه ٰدي ُك ْم َو َبش ِِر ْال ُمحْ س ِٖنين‬
‫ِلتُك َِب ُروا ه‬
ْ َّ‫ي أَخَاهُ ْال ُم ْس ِل َم فَأ َ َخذَ ِبيَ ِد ِه تَ َحات‬
،‫ت َع ْن ُه َما ذُنُوبُ ُه َما‬
َ ‫قا َل الن ِب ُّؐي ِإ َّن ْال ُم ْس ِل َم ِإذَا لَ ِق‬
ْ
َّ
ُ
َّ ‫َك َما تَت َ َحاتُ ْال َو َر ُق ِمنَ ال‬
‫ َوإَِل غ ِف َر‬، ٍ‫اصف‬
ِ ‫س ِة فِي يَ ْو ِم ِريحٍ َع‬
َ ِ‫ش َج َرةِ اليَاب‬
ْ
ْ ‫ َولَ ْو كَان‬،‫لَ ُه َما‬
‫َت ذُنُوبُ ُه َما ِمثْ َل زَ بَ ِد البَحْ ِر‬
Muhterem Müslümanlar!
Kurban ve bayramlar bu dinin şiarlarından, yani
sembollerindendir. Bu bayram günü Allah’ın adının
yüceltilmesi ve ona şükrün karşılığı olarak kurban
kesme günü olduğu gibi, kucaklaşma ve sevinci
paylaşma günüdür de. Nitekim Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) bu günümüzü şöyle ilan etmiştir: “Ehl-i İslam
olarak Arefe, Bayram ve Teşrik günleri bizlerin
bayram günleridir. Bu günler yeme içme
günleridir.”1
Öyleyse kurban, namaz, tekbir gibi ibadetlerimizin
yanı sıra Müslüman kardeşlerimize ikramda bulunmak,
onlarla kucaklaşmak da bayramın özelliklerindendir.
Pek çok kardeşimiz bu vesileyle Müslüman
kardeşlerini unutmadığını göstermek için Hasene
derneğimizin
Kurban
kampanyasına
katılarak
kurbanlarını mazlum ve mağdurların olduğu bölgelere
gönderdi. Allah hepimizin kurbanını kabul buyursun!
birbirlerine ikramda bulunmaları, sırf Allah rızası için
kucaklaşmaları ve birbirlerinin gönüllerini hoş
tutmaları
sebebiyle
günahlarının
bağışlanacak
olmasıdır. O yüzdendir ki Peygamberimiz (s.a.v.) bize
şu müjdeyi vermektedir: “Bir Müslüman, bir
Müslüman kardeşi ile karşılaştığında onun elini
tutarsa (yani onunla musafaha yaparsa) ikisinin de
günahları, şiddetli bir rüzgar estiğinde, kuru
ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi dökülür.
İsterse günahları denizin köpüğü kadar olsun.”4
Bu ne büyük bir müjdedir! Anamızı, babamızı,
evlatlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı ve
dostlarımızı şu bayram sebebiyle arayıp onların
bayramlarını tebrik etmek ve onların gönlünü almak da
bu müjdeye dâhil olacaktır, inşallah.
Değerli Kardeşlerim!
Bayram günleri sevinç günleridir. Dolayısıyla bu
günleri aramızdaki anlaşmazlıkları, kırgınlıkları
gidermek için bir fırsat bilelim. Alçak gönüllü olalım.
İlk özür dileyen biz, ilk affeden de biz olalım.
Çocuklarımızı kucaklayalım, komşularımızı ziyaret
edelim. Ama yine de bugün savaşlar ve işgaller altında
inleyen,
yoksulluğu
damarlarında
hisseden
kardeşlerimiz için de dua edelim. Bayramınız mübarek
olsun!
Değerli Müminler!
Rabbimiz istedi diye, emretti diye Kurban kesiyor,
namaz kılıyoruz. Rabbimiz’in bunlara ihtiyacı olabilir
mı? Hâşâ! O bizim takvamızı sınamak istiyor. Bunu da
Kur’an’da haber veriyor: “Onların etleri ve kanları
asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız
ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size
doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük
tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.”2
Kıymetli Müslümanlar!
Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu Kurban gününü
en büyük gün ilan etmiştir: “Şanı yüce olan Allah
katında günlerin en büyüğü Kurban günüdür.
Sonra da karr günü, yani ikinci gündür.”3
buyurmuştur. Bu gün nasıl büyük bir gün olacaktır?
Allah’a şartsız itaati sembolize eden ve bu itaatin
göstergesi olan Kur’an, putları reddettiğimizi
haykırdığımız tekbirler ve kıldığımız namazlar bu
günü büyük gün yapmaktadır. Bu günün büyük bir gün
olmasının bir başka göstergesi de Müslümanların
1
Tirmizî, Savm, 92, H. No: 773
2
Hac suresi, 22:37
3
Ebû Dâvûd, Menâsik, 45, H. No: 1765
4
Taberî, Mu’cemu’l-Kebîr, 6/252
Sermon de la Fête du Sacrifice, 12.09.2016
La Fête du Sacrifice
‫س َّخ َرهَا لَ ُك ْم‬
‫لَ ْن َينَا َل ه‬
َ َ‫ّٰللاَ لُ ُحو ُم َها َو ََل ِد ََٓما ُؤهَا َو ٰل ِك ْن َينَالُهُ التَّ ْق ٰوى ِم ْن ُك ْم ك َٰذلِك‬
ٰ
ْ
َ‫ّٰللاَ َعلى َما َه ٰدي ُك ْم َوبَش ِِر ال ُمحْ س ِٖنين‬
‫ِلتُكَبِ ُروا ه‬
ْ َّ‫ي أَخَاهُ ْال ُم ْس ِل َم فَأ َ َخذَ بِيَ ِد ِه تَ َحات‬
،‫ت َع ْن ُه َما ذُنُوبُ ُه َما‬
َ ‫قا َل النبِ ُّؐي إِ َّن ْال ُم ْس ِل َم إِذَا لَ ِق‬
ُ َّ‫ َوإَِل‬، ٍ‫اصف‬
َّ ‫َك َما تَت َ َحاتُ ْال َو َر ُق ِمنَ ال‬
‫غ ِف َر‬
ِ ‫س ِة فِي يَ ْو ِم ِريحٍ َع‬
َ ‫ش َج َرةِ ْاليَا ِب‬
ْ
ْ ‫ َولَ ْو كَان‬،‫لَ ُه َما‬
‫َت ذُنُوبُ ُه َما ِمثْ َل زَ بَ ِد البَحْ ِر‬
Chers Croyants !
La fête de l'aïd et le sacrifice réalisé à l'occasion de
cette fête sont deux symboles de notre religion. Cette
journée de fête est une journée où nous exaltons le
nom de Dieu et où nous montrons notre gratitude en
réalisant un sacrifice, mais aussi, une journée où nous
partageons notre bonheur et notre joie. En effet, notre
Prophète (
) a décrit cette journée comme ceci :
« Pour nous musulmans, les jours de l'aïd, d'Arafat
et de tashriq sont des jours de fêtes. Ce sont des
jours pendant lesquels nous devons manger et
boire. » 5
Ainsi, le fait d'offrir et d'ouvrir nos bras à nos frères
musulmans fait partie des caractéristiques de la fête de
l'aïd au même titre que le sacrifice, la prière et les
takbirs. En se joignant à la campagne Hasene de notre
association, beaucoup de nos frères ont envoyé leurs
sacrifices vers de multiples régions où se trouvent des
populations victimes d’oppression, afin de montrer
qu'à cette occasion, leurs frères musulmans ne les ont
pas oublié ! Que Dieu accepte tous nos sacrifices !
Chers Croyants!
C'est bien parce que notre Seigneur nous l'a demandé
et ordonné que nous réalisons le sacrifice et que nous
prions. Est-ce que notre Seigneur pourrait en avoir
besoin ? Bien sûr que non ! Il veut seulement tester
notre piété. Cela nous est également dit dans le Noble
Coran: « Ni leurs chairs ni leur sang n’atteindront
Allah, mais ce qui L’atteint de votre part c’est la
piété. Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous
proclamiez la grandeur d’Allah, pour vous avoir
mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne
nouvelle aux bienfaisants. »6
Allah (azze ve celle) le meilleur jour est celui de la
fête du sacrifice, puis le jour qui le suit ». 7
En quoi cette journée est-elle une journée importante ?
Le
Coran,
symbole
de
notre
obéissance
inconditionnelle à Allah, les prières que nous
accomplissons et les takbirs que nous prononçons,
symboles de rejet de l'idolâtrie, sont ce qui fait de cette
journée, une journée très importante. Mais aussi le fait
que les musulmans s'offrent mutuellement des
cadeaux, s'ouvrent les uns aux autres leur cœur et leurs
bras, uniquement pour la satisfaction d'Allah et
bénéficient pour cette raison du pardon de leurs
péchés. C'est pourquoi, notre Prophète (
) nous
annonce la bonne nouvelle suivante : « Lorsqu'un
musulman rencontre un de ses frères musulmans,
s'il lui tend la main, alors les péchés de ces deux-là
tombent, comme les feuilles d'un arbre desséché
tombent lorsqu'un vent violent souffle. Même s'il a
trop de péché. »8
Ceci est une très bonne nouvelle ! En raison de cette
fête du sacrifice, si l'on appelle nos parents, nos
enfants, nos proches, nos voisins et nos amis, pour leur
souhaiter une bonne fête, alors inchaAllah, nous
bénéficierons de cette bonne nouvelle.
Mes Chers Frères !
Les jours de fête sont des jours de joie et de bonheur.
Par conséquent, ces jours-ci sont l'occasion de réparer
les cœurs brisés, de résoudre les conflits ainsi que de
mettre fin aux mésententes. Soyons humbles et
respectueux. Soyons le premier à s'excuser, et soyons
le premier à pardonner. Embrassons nos enfants et
allons visiter nos voisins. Mais surtout, n'oublions pas
lors de nos invocations nos frères et sœurs souffrant
face à l'horreur de la guerre, de l'occupation et de la
pauvreté.
Je vous souhaite à tous mes très chers frères un bon
aïd !
Mes Chers Frères !
Notre Prophète (
) a déclaré cette journée de
sacrifice comme étant le meilleur des jours : « Pour
5
Tirmizî, Savm, 92, H. No: 773
7
Ebû Dâvûd, Menâsik, 45, H. No: 1765
6
Hac suresi, 22:37
8
Taberî, Mu’cemu’l-Kebîr, 6/252

Benzer belgeler

Hutbe 04.10.2014 Kurban Bayrami Tercume

Hutbe 04.10.2014 Kurban Bayrami Tercume demanda : « Quels sont ces deux jours ? » Ils lui répondirent : « Nous organisions des festivités ces deux jours pendant l’époque de l’ignorance ». Le Prophète -SAS- leur dit alors : « Allah vous a...

Detaylı

Hutbe, 23.10.2015 A ure Günü + Tercume

Hutbe, 23.10.2015 A ure Günü + Tercume besoin ? Bien sûr que non ! Il veut seulement tester notre piété. Cela nous est également dit dans le Noble Coran: « Ni leurs chairs ni leur sang n’atteindront Allah, mais ce qui L’atteint de votre...

Detaylı

Hutbe 14.11.2014 Mescidi Aksaya saldiri Tercume

Hutbe 14.11.2014 Mescidi Aksaya saldiri Tercume sacrifices vers de multiples régions où se trouvent des populations victimes d’oppression, afin de montrer qu'à cette occasion, leurs frères musulmans ne les ont pas oublié ! Que Dieu accepte tous ...

Detaylı

Hutbe, 05SUBAT2016 Cihad Oyun Degil, Hayattir + Tercüme

Hutbe, 05SUBAT2016 Cihad Oyun Degil, Hayattir + Tercüme que musulman. De même, le fait d’avoir une vie centrée sur le djihad est clairement mis en évidence par notre bien-aimé Prophète -sas- qui a été envoyé en tant que miséricorde pour toute l’humanité...

Detaylı

Hutbe 17.10.2014 Ehl-i beyti ve yakinlarimizi sevmek

Hutbe 17.10.2014 Ehl-i beyti ve yakinlarimizi sevmek sacrifices vers de multiples régions où se trouvent des populations victimes d’oppression, afin de montrer qu'à cette occasion, leurs frères musulmans ne les ont pas oublié ! Que Dieu accepte tous ...

Detaylı