basın bultenı hazıran 2010

Transkript

basın bultenı hazıran 2010
BASIN BÜLTENĐ
HAZIRAN 2010
BASIN BÜLTENĐ
HAZĐRAN 2010
EMPOWER MIGRANTS
- 142238-2008-LLP-GR-GRUNDTVIG-GMP
MIGRANTS+ YAZILIMI EĞĐTĐCĐ EĞĐTĐMĐ ĐKĐNCĐ KEZ PĐRE’de GERÇEKLEŞTĐ
Ev sahipliğini proje koordinatörü IDEC ve tanıtımcı OBES’in yaptığı SAOS (Beceri Değerlendirme
Yazılımı) yazılımı ikinci eğitici eğitimi 20-21 Mayıs tarihlerinde Pire ve Atina’da gerçekleşti. Yirmi beş
kişinin katıldığı eğitim Itinéraires Formation ile birlikte yürütüldü.
Katılımcılar arasında proje ortakları yanısıra göçmen sorunlarıyla
ilgili arabulucular ve eğitmenler vardı.
SAOS, göçmenlerin belli konulardakibecerilerini değerlendirme
amacıyla geliştirilmiş bir yazılım. Şu ana kadar on beceri sekiz dile
tercüme edilerek yazılıma dahil edildi. Paris’te Kasım 2009’da
gerçekleşen birinci eğitimden sonra katılımcıların geribildirimleri göz
önüne alınarak SAOS yazılımı daha da geliştirildi.
Đkinci eğitim toplantısı katılımcıların yazılıma tam hakim
olabilmelerini sağlamak için özellikle konunun teknik tarafına
odaklandı.
Yazılım
esnekliği
sayesinde,
ihtiyaçlara
göre
şekillendirilmeye olanak sağlıyor. Bu sayede, becerileri ve test sonuçlarını ekleme, değiştirme veya
silme şeklinde yazılımı kişiselleştirmek mümkün oluyor. Eğitimde, yazılımın kişileselleştirilebilme
özelliği ile bağlantılı olarak becerilerin içeriği ve test sonucunda testi alan kişiye sunulan tavsiyeler
tartışıldı. Her katılımcının kendi STK veya eğitim kurumlarında yapacakları değişiklikler bu çerçevede
gündeme geldi. Đçeriğin uluslararası nitelikte olması nedeniyle, katılımcıların diğer Avrupa
ülkelerindeki göçmen sorunları hakkında konuşma fırsatı verdi. Kültürlerarası sorunlarla ilgili
tartışmalar özellikle faydalı idi ve bireyin evsahibi ülkenin sosyal ve kültürel adetlerine en iyi nasıl
adapte olabileceği konusunda görüş alışverişi yapılabilmesini sağladı. Ortaya çıkan görüş farklılıkları
da katılımcılar arasındaki çok kültürlülüğün bir yansıması oldu. Farklı ülkelerden ve ortamlardan gelen
katılımcıların farklı hassasiyetlerini paylaşmak projenin ilginç bir yanını ortaya çıkarmış oldu.
Son derece başarılı geçen toplantıda tartışılan konuların, Haziran- Ekim döneminde Đtalya, Çek
Cumhuriyeti, Türkiye, Polonya ve Almanya’da göçmenlerle yapılacak pilot uygulamalar açısından
faydalı olacağı belirtildi.
2. EĞĐTĐCĐ EĞĐTĐMĐNDE TÜRKĐYE’DEKĐ STK’LARDAN DA TEMSĐLCĐLER VARDI
Projenin Türk ortağı BCD, Türkiye’deki göçmen sorunlarıyla yakından
ilgilenen iki STK ile yakın işbirliği yapmaktadır. Bunlar, SGDD-Sığınmacılar
ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve ĐKGV-Đnsan Kaynağını Geliştirme
Vakfı’dır. Bu iki kuruluş Migrants+ Projesi’nde geliştirilen paketi Türkiye’de
sekiz hudut şehrinde yeni kurulacak olan merkezlerde tarama aracı olarak
devreye sokacaktır. Göçmenlerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için
paket Türkiye’ye adapte edilirken, Türkçe’ye ek olarak Arapça ve Farsça’ya
da çevrilmiştir. Arapça paket aynı zamanda Đtalyan ortağımız tarafından
da kullanılacaktır. Hazırlanan Türkçe paketin Almanya’ya uyarlanarak
orada da kullanılması düşünülmektedir.
Bu projenin finansmanına Avrupa Birliği Komisyonu tarafından destek verilmektedir. Bu dokümanda yer alan bilgiler yazarın
görüşlerini yansıtmakta ve hiçbir şekilde Komisyonu bağlamamaktadır.
KOLPING EĞĐTĐM MERKEZĐ ĐLE SCHWAEBISCH GMUEND ENTEGRASYON KOMĐSYONU ARASINDA
ĐŞBĐRLĐĞĐ
Schwaebisch Gmuend’daki Kolping Eğitim Merkezinde
gerçekleşecek eğiticilerin eğitimi Alman Entegrasyon
Komisyonu işbirliği ile yapılacaktır. Eğitime SAOS paketini
ve işlevlerini tanımak, Schwaebisch Gmuend’da toplumsal
entegrasyon
kavramı
dahilinde
olası
uygulamasını
değerlendirmek üzere komisyon Başkanı Bayan Melanie
Jester de katılacaktır. Eğitim sonrasında belediye ile
göçmenlere pilot uygulama yapma yönünde işbirliğine
gidilecektir.
Amaç
SAOS
paketinin
geniş
kitlelere
sunulmasıdır.
YENĐ BĐRLEŞĐK KRALLIK HÜKÜMETĐNĐN GÖÇMENLĐK TASARISI
Đngiltere’de yeni kurulan koalisyon hükümeti 21 Mayıs 2010’da posta hizmetlerinin özelleştirilmesi,
eğitimde köklü kalkındırma, sosyal hizmetlerin yeniden düzenlenmesi ve göçmen girişine kısıtlar
koyan beş yıllık planını açıkladı. Plana göre göçmenlerin ülkeye kültürel katkısı ve ekonomiye
getirdikleri hareketlilik yadsınamaz olup, sisteme güven kaybedilmemesi amacıyla “birliğin sağlanması
ve sosyal hizmetlerin devamlılığı için AB dışından gelecek olan göçmenlere kısıtlama koymak
gerektiği” açıklandı. Çalışmak ve yerleşmek üzere AB dışından gelecek olanlara yıllık kota getirerek
kısıtlama yapılacağını açıklandı. Ayrıca:
•
çocukların göçmenlik kapsamında gözaltına alınmalarına son verileceği;
•
ulusal güvenliği sağlamak, ülkeye giriş kontrolünü daha etkinleştirmek ve ağır suçları önlemek
amacıyla yeniden düzenlenen Ağır Organize Suçlarla Mücadele Örgütü dahilinde Hudut Polisi
oluşturulması;
•
Ülkeden çıkışta kontrol konması ve e-hudut uygulamasının geliştirilmesi;
•
Gelecekte AB’ye üye olan tüm yeni ülkelerden Birleşik Krallığa gelecekler için geçici sınır
kontrollerinin oluşturulması
•
Sisteminin örneğin öğrenci vizesi suiistimaliyle kötüye kullanılmasını engellemek için yeni önlemler
alınması ve önceliğin insan kaçakçılığının engellenmesine verilmesi
Başvuruların ele alınması sürecini hızlandırarak halihazırdaki iltica sisteminin iyileştirilmesi.
Sourced from: 25/05/2010
http://www.visabureau.com/uk/news/21-05-2010/uk-immigration-outlined-by-the-new-governments-five-year-plan.aspx
The UK Visa Bureau is an independent consulting company specialising in helping people lodging their applications for a UK visa
with the British Embassy.
For further information
you may
to: www.migrantsplus.info.
Daha fazla bilgi
için: address
www.migrantsplus.info
Bu projenin finansmanına Avrupa Birliği Komisyonu tarafından destek verilmektedir. Bu dokümanda yer alan bilgiler yazarın
görüşlerini yansıtmakta ve hiçbir şekilde Komisyonu bağlamamaktadır.
Sayfa 2
Mockford
Sayfa 3