17 Temmuz 2016, Saat 14:00

Transkript

17 Temmuz 2016, Saat 14:00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
A
2016PÖ23-1
2015­2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (IV. OTURUM)
17 Temmuz 2016, Saat 14:00
ADI SOYADI
: .................................................................................
T.C. KİMLİK NO
: .................................................................................
SALON NO
: .................................................................................
SIRA NO
: .................................................................................
Bu kitapçıkta Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarına ait dersler yer almaktadır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1.Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü cevap
kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap
kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde,
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:
2016PÖ23-1
Testin Adı
Soru Sayısı Sayfa No
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
II
20
2
Mikro İktisat
20
5
Örgütsel İletişim
20
8
Pazarlama İletişimi
20
11
Sağlık Sosyolojisi
20
14
Sivil Toplum Örgütleri
20
17
Sosyal Politika
20
20
Tıbbi Terminoloji
20
23
Ticaret Hukuku
20
26
Türk Dili II
20
30
Türkiyenin Toplumsal Yapısı
20
34
Uluslararası İktisat
20
37
Yaşayan Dünya Dinleri
20
40
Yönetim Bilişim Sistemleri
20
43
4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için
ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle
işaretleyiniz.
İşaretlerinizi
cevaplama
alanının
dışına
taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler
için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap
kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi
unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine
gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden
yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen
cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza
olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2016PÖ23-1
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR. A
A
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesiyle bağdaşmaz?
5.
1926'da çıkarılan Kabotaj Kanunu aşağıdakilerden hangisini
kapsar?
A) Sosyal dayanışma
A) Türk parasının korunmasını
B) Kanun önünde eşitlik
B) Özel girişimcilere kolaylık sağlanmasını
C) Sınıf mücadelesi
D) Siyasi demokrasi
C) Türk denizlerinde gemi işletme hakkının Türklerin eline
geçmesini
E) İç barışın temin edilmesi
D) Ekonomik alanda gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını
E) Şirketleşme ve sigortacılıkla ilgili düzenlemelerin yapılmasını
2.
Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki temel hedeflerden biri de sanayi
kuruluşlarına öncelik vermek . Ancak ülkede bu amaç için
gerekli olan sermaye, teknoloji ve bilgi birikimi yoktu.
6.
Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını
zorunlu kılmış r?
İngiliz Başbakanı Churchill, Türkiye'yi II. Dünya Savaşı'nda
kendi yanlarında savaşa ka lması yönünde ikna etmek
amacıyla Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile hangi şehirde
görüşmüştür?
A) İstanbul
A) Halkçılık
B) Ankara
B) İnkılapçılık
C) Bursa
C) Devletçilik
D) Adana
D) Milliyetçilik
E) İzmir
E) Laiklik
3.
4.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir eği m düzeni için yapılan
inkılaplardan biri değildir?
7.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün dış poli kada izlediği
ilkeler arasında yer almaz?
A) Tevhid‐i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi
A) Barışçılık
B) Yeni Türk Alfabesi'nin kabul edilmesi
B) Gerçekçilik
C) Yeni okulların açılması
C) Yayılmacılık
D) Medreselerin kaldırılması
D) Akılcılık
E) Türk Ocaklarının açılması
E) Ba cılık
TBMM Hükûme tara ndan oluşturulan düzenli ordunun Ba
Cephesi'nde kazandığı ilk zafer aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Milliyetçilik akımının bütün dünyaya yayılmasına neden olan
en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakarya Meydan Muharebesi
A) Fransız İh lali
B) Başkumandanlık Meydan Muharebesi
B) Sanayi İnkılabı
C) I. İnönü Savaşı
C) Avrupa'daki Reform Hareketleri
D) II. İnönü Savaşı
D) II. Dünya Savaşı
E) Dumlupınar Savaşı
E) Coğrafi Keşifler
2016PÖ23­1
2
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
A
Türkiye'nin dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla
1932'de üye olduğu uluslararası örgüt aşağıdakilerden
hangisidir?
12. I. Bir mille n hür şekilde yaşamasını ifade eder.
II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demek r.
III. Devle n dış poli kasının temel ilkelerindendir.
A) Milletler Cemiye
B) Birleşmiş Milletler
IV. Yöne m ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan
ilgilidir.
C) Sadabad Pak
Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir?
D) Balkan Antan
A) Millî Egemenlik
E) Cento
B) Tam Bağımsızlık
C) Bilimsellik ve Akılcılık
D) Yur a Sulh Cihanda Sulh
E) Çağdaşlaşma ve Ba lılaşma
10. I. Ülkenin sosyoekonomik kalkınması yolunda yeni bir vizyon
geliş rmek
13. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasındaki en önemli neden
aşağıdakilerden hangisidir?
II. Kalkınmanın plan, program, yöntem ve kaynaklarını
belirlemek
A) Versay Antlaşması'ndan sonra inşa edilen Avrupa siyasal
yapısının yeni sorunlar çıkarması
III. Tam bağımsızlık yolunda ekonomi alanında a lacak
adımları belirlemek
B) 1938 yılından i baren Almanya'nın saldırgan poli kalar
gütmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İzmir'de toplanan I.
Türkiye İk sat Kongresi'nin toplanma amaçları arasında yer
alır?
C) Rusya'nın Akdeniz'de saldırgan poli kalar izlemesi
A) Yalnız I
E) ABD'nin yeni bir dünya düzeni kurmak istemesi
D) Almanya'nın Çekoslovakya'nın bir bölümünü işgal etmesi
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
11. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Devletler'in Orta Doğu'daki
yayılmacı poli kalarına karşı bölgesel savunma amacıyla 8
Temmuz 1937'de kurulan Sadabat Pak üyelerinden biri
değildir?
14. I. Türkiye ‐ Suriye sınırı, Hatay ve İskenderun dışarıda kalacak
şekilde belirlenecek
II. İskenderun Sancağı için özel bir yöne m kurulacak ve resmî
dili Türkçe olacak
A) Mısır
B) Türkiye
III. Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi Türk
toprağı sayılacak
C) Afganistan
Bu kararlar aşağıdaki antlaşmaların hangisinde yer almaktadır?
D) İran
A) Ankara
E) Irak
B) Lozan
C) Gümrü
D) Kars
E) Balta Limanı
2016PÖ23­1
3
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde ekonomik
alanda yapılan çalışmaların amaçlarından biri değildir?
18. I. Yeni Türk Harflerinin Kabulü
II. Türk Dil Kurumunun Kurulması
A) Ekonomide millîleş rme çabalarını sürdürmek
III. Türk Tarih Kurumunun Kurulması
B) Özel teşebbüsü harekete geçirmek
C) Büyük ya rımları devlet eliyle yapmak
Yukarıda verilenlerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru
olarak verilmiş r?
D) Kapitülasyonların devamını sağlamak
A) I‐II‐III
E) Ekonomide modern teknikleri kullanarak üre m yapmak
B) I‐III‐II
C) II‐I‐III
D) III‐I‐II
E) III‐II‐I
16. TBMM'nin açılışından sonra kurulan ilk resmî siyasi par
aşağıdakilerden hangisidir?
19. Lozan Konferansı'nda çözülemeyen ve İngilizlerin Milletler
Cemiye vasıtasıyla çözmek istediği sorun aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
A) Kapitülasyonlar
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
B) Boğazlar
C) İ hat ve Terakki Fırkası
C) Musul
D) Hürriyet ve İ laf Fırkası
D) Adalar
E) Halk Fırkası
E) Borçlar
17. Aşağıdakilerden hangisi 1926'da kabul edilen Türk Medeni
Kanunu ile kadınlara tanınan haklardan biri değildir?
20. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanını hızlandıran
sebeplerden biri değildir?
A) Resmî nikâh hakkı
A) Yaşanan hükûmet bunalımları
B) Seçme ‐ seçilme hakkı
B) Saltana n kaldırılmasıyla ortaya çıkan devlet başkanlığı
tar şmaları
C) Mirastan eşit pay alma hakkı
C) Muhaliflerin eski sistemin yaşaması için gösterdiği çabalar
D) Kızlık soyadını kullanma hakkı
D) Meclis Hükûmet Sistemi'nin yara ğı sorunlar
E) Boşanma hakkı
E) Anayasa hükmünün bir an önce yerine ge rilmesi gereği
2016PÖ23­1
4
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Mikro İktisat
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Mikro İktisat testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Serbest piyasa ekonomileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
5.
Girdiler arasında mükemmel ikamenin olması durumunda eşürün eğrisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Üre m faktörleri genellikle hanehalklarına ai r.
A) Orijine göre dışbükeydir.
B) Faktör talebi firmalar ve devlet tara ndan yapılır.
B) Azalan marjinal teknik ikame oranına sahip r.
C) Hanehalkları, mal piyasasında sa cı, faktör piyasasında
alıcıdır.
C) Artan marjinal teknik ikame oranına sahip r.
D) Orijine göre içbükeydir.
D) Firmalar, mal piyasasında sa cı, faktör piyasasında alıcıdır.
E) Sabit marjinal teknik ikame oranına sahip r.
E) Girişimcilik ve tercih özgürlüğü vardır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi mikro ik sadın ilgi alanına girmez?
6.
Yıllık bilgisayar arzı Qs = 400+8P olan bir ekonomide birim
fiya n 1000 TL olması durumunda arz miktarı ne kadardır?
A) İs hdam ve fiyatlar genel düzeyi
A) 1400
B) Piyasa dengesinin oluşumu
B) 7100
C) Firmanın üre m ve maliyet kararları
C) 7600
D) Tüke cinin geliri ve sağladığı fayda
D) 8000
E) Piyasaların işleyişi ve rekabet
E) 8400
3.
Aşağıdakilerden hangisi rsat maliye kavramının tanımı
olabilir?
7.
A) Herhangi bir üre m kararın alınmasında karşılaşılan her
türlü maliyet
Ortalama maliyet eğrisinin minimum olduğu noktada
firmanın üre m davranışı nasıldır?
A) Aşırı kapasite ile üre m yapmaktadır.
B) A l kapasite ile üre m yapmaktadır.
B) Bir kararın hayata geçirilmesi nedeniyle ortaya çıkan
maliyet
C) Tam kapasite ile üre m yapmaktadır.
C) Tüke m kararlarının doğurduğu olumsuz sonuçlar
D) Maksimum kapasite ile üre m yapmaktadır.
D) İk sadi bir kararın alınmasında vazgeçilen başka kararların
olması
E) Üre min kapasitesini ar rmaya çalışmaktadır.
E) Üre m faktörlerine yapılan ödemelerin oluşturduğu maliyet
4.
Kullanımlarında “rakiplik” ve “dışarıda tutulamama” gibi
özelliklere sahip mallar ne tür mallardır?
8.
Tam rekabet koşulları al nda faaliye e bulunan bir firma için
aşağıdakilerden hangisi kârı maksimize eden üre m düzeyini
ifade eder?
A) Ortak mallar
A) MR=ATC
B) Kamu malları
B) MR=AFC
C) Özel mallar
C) MR=AVC
D) Doğal monopol malları
D) MR=MC
E) Serbest mallar
E) P=AVC
2016PÖ23­1
5
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
A
Bir firmada tam rekabet koşullarında en iyi üre m düzeyinde
fiyat AVC’den daha büyük, ATC’den daha küçük ise
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
13. Monopollü rekabet analizinde, endüstri terimi yerine
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Fiyat grubu
A) Firma kâr eder.
B) Ürün grubu
B) Firma zarar eder, ancak kısa dönemde üre me devam eder.
C) Subjek f grup
C) Firma zarar eder ve üre mi durdurur.
D) Objek f grup
D) Firma başa baş noktasındadır.
E) Mal farklılaşması
E) Firma başka bir endüstriye yönelir.
10. Bir malın sa lan birim miktarı üzerinden alınan vergi
aşağıdakilerden hangisidir?
14. Kısa dönemde ortalama değişken maliyet eğrisinin U
biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Advolarem Vergi
A) Ölçeğin değişken ge risi
B) Spesifik Vergi
B) Azalan verimler yasası
C) Götürü Vergi
C) Üre m teknolojisinin sabit olması
D) Kurumlar Vergisi
D) Maliyetlerin azalan olması
E) Servet Vergisi
E) Ölçeğin artan ge risi
11. Arz elas kiye sı r ise vergi yükü ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
15. Faktör piyasası rekabetçi olduğunda firma faktör is hdamını
hangi noktaya kadar sürdürür?
A) Verginin büyük bir kısmına tüke ciler katlanır.
A) MRP=MC
B) Verginin büyük bir kısmına hükûmet katlanır.
B) MR=MC
C) Verginin tamamına tüke ciler katlanır.
C) MP=ME
D) Verginin tamamına üre ciler katlanır.
D) MRP=ME
E) Verginin tamamına hükûmet katlanır.
E) MRP=MRC
12. Yakın ikamesi olmayan bir malın tek sa cısının bulunduğu
piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
16. Emeğin saat başı ücre artarken işçiler emek arzını azal yor
ise aşağıdaki etkilerden hangisi oluşur?
A) Tam rekabet
A) İkame etkisi
B) Monopson
B) Ürün etkisi
C) Monopol
C) Kâr maksimizasyon etkisi
D) Oligopol
D) Gelir etkisi
E) Monopollü rekabet
E) Marjinal gelir etkisi
2016PÖ23­1
6
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
17. Ürün dönüşüm oranı ile marjinal ikame oranının birbirine eşit
olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
19. Asimetrik enformasyon kavramını literatüre kazandıran
ik satçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üre m etkinliği
A) Akerlof
B) Tüke m etkinliği
B) Pareto
C) Üre m ve tüke m etkinliği
C) Neumann
D) Bölüşüm etkinliği
D) Morngenstern
E) Fayda etkinliği
E) Nash
18. Bir kişinin durumunu kötüleş rmeden bir başkasının
durumunun iyileş rilemediği durum aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?
20. Bir malın bir tüke ci tara ndan tüke lmesi, diğer
tüke cilerin bu maldan elde edebilecekleri faydayı ve miktarı
etkilemiyorsa bu mal aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edgeworth etkinliği
A) Özel
B) Bölüşüm etkinliği
B) Karma
C) Üre m etkinliği
C) Kamu
D) Pareto etkinliği
D) Düşük
E) Dağılım etkinliği
E) Giffen
2016PÖ23­1
7
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Örgütsel İletişim
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Örgütsel İletişim testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
3.
Aşağıdakilerden hangisi mekanik örgüt yapısına ait
özelliklerden biri değildir?
5.
Herhangi bir konu hakkında söylenen sözleri, yaşanan olayları
ve sonuçları içeren yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayrın lı görev tanımları vardır.
A) Sözleşme
B) İle şim ağırlıklı olarak informeldir.
B) Tezkere
C) İle şim tek yönlüdür.
C) Vekâletname
D) Resmî hiyerarşik yapı egemendir.
D) Memorandum
E) Ka lım oldukça düşüktür.
E) Tutanak
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş örgütsel yaklaşımlardan biri
değildir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi verilerin işlenmesi sürecinde yer
almaz?
A) Yöne m süreci
A) Sınıflandırma
B) Toplam kalite yöne mi
B) Kaydetme
C) Değişim mühendisliği
C) Sıralama
D) Benchmarking
D) Raporlama
E) Öğrenen organizasyon
E) Eği m
İle şimin, “başkalarının davranış, düşünce ve tutumlarını
istenilen yönde etkileme ve değiş rme” şeklinde tanımlanan
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Aşağıdakilerden hangisi ofis otomasyon sistemi unsurlarından
biri değildir?
A) İnternet
A) Bilgi sağlama
B) Tarayıcı
B) İkna etme
C) Faks
C) Eşgüdüm sağlama
D) İntranet
D) Güdüleme
E) Klima
E) Yöneltme
4.
Aşağıdakilerden hangisi çi yönlü ile şimin yararlarından biri
değildir?
A) Geri bildirim imkânı sağlar.
”Jestler ve mimikler ile len mesajla uyumlu değilse ile şim
olumsuz yönde etkilenir.” ifadesi ile şim engellerini ortadan
kaldırmak amacıyla verilen aşağıdaki önerilerden hangisi ile
ilgilidir?
B) Sağlıklı ile şim kurulur.
A) Dil farklılıkları ortadan kaldırılmalı.
C) İnterak f bir ile şim sağlar.
B) Gürültü engeli ortadan kaldırılmalı.
D) Dış faktörlerden kolayca etkilenir.
C) Sözlü ve sözsüz ile şim uyumlu olmalı.
E) Örgütsel ile şimin gelişimine katkı sağlar.
D) Duygusal reaksiyon verilmemeli.
8.
E) Karşılıklı güven sağlanmalı.
2016PÖ23­1
8
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
A
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin faaliyet alanına
girmez?
13. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara
onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini
doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi
sürecine ne ad verilir?
A) Basınla ilişkilerin yürütülmesi
B) Kamuoyu yoklamalarının yapılması
A) Sempa
C) Kamu kurumları ile ilişki kurulması
B) Telepa
D) Standartların belirlenmesi
C) Apa
E) Yerel yöne mlerle ilişki kurma
D) An pa
E) Empa
10. Örgüt sahiplerinin ve yöne cilerinin örgütleri hakkındaki
izlenimleri aşağıdaki imaj türlerinden hangisidir?
14. I. Bilgisayar destekli mühendislik
II. Makine kontrol
A) Kişisel imaj
III. Materyal gereksinme planlaması
B) Marka imajı
IV. Süreç kontrol
C) Algılanan imaj
D) İstenilen imaj
Yukarıda sıralanan özellikler hangi işletme bilgi sistemiyle
ilgilidir?
E) Pozi f imaj
A) Üre m
B) Pazarlama
C) Finans
D) Muhasebe
E) İnsan kaynakları
11. Örgü e dikey, yatay, çapraz ve çok yönlü olarak mesaj ile mi
ve alınması sürecini ifade eden en doğru kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
15. Veri ya da bilgi işleme sürecinde mevcut olmayan aşama
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaydetme aşaması
A) Örgüt içi ile şim
B) Sınıflama aşaması
B) Örgüt dışı ile şim
C) Sıralama aşaması
C) Genel ile şim
D) Silme aşaması
D) Duygusal ile şim
E) Özetleme aşaması
E) Rasyonel ile şim
12. Aşağıdakilerden hangisi kurum içinde kullanılacak portalın
özelliklerinden biridir?
16. Aşağıdakilerden hangisi bir örgü e uygulanan aşağı doğru
ile şimde kullanılan bilgi türleri arasında yer almaz?
A) Ortak bir çalışma ortamı sağlayabilmelidir.
A) Strateji ve hedeflerin uygulanması
B) Tedarik zinciri boyunca bilgi transferini
gerçekleş rebilmelidir.
B) İş tanımları ve işin man ğı
C) Örgütsel prosedür ve uygulamalar
C) Dinamik kişiselleş rme olanağı sağlamalıdır.
D) Astların performanslarına ilişkin geri bildirim
D) Her bir iş ortağı için uyarlanabilir olmalıdır.
E) Astların verdiği raporlar
E) Bire bir ilişkilerin kurulabildiği ortamlar sunabilmelidir.
2016PÖ23­1
9
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Örgüt çalışanları arasında belli bir şekle, kurala bağlı olmadan,
doğal ilişkilerin sürdürülmesi sırasında ortaya çıkan ve
aralarındaki ile şimi yapısal bakımdan ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A
19. Verilerin bilgi işlem yardımıyla anlamlı, yararlı ve iş
süreçlerine uygulanabilir hâle ge rilmesini ifade eden kavram
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yöne m
A) Biçimsel ile şim
B) Bilgi işleme
B) Resmî ile şim
C) Karar verme
C) Hukuksal ile şim
D) Bilgi toplama
D) Formel ile şim
E) Geri bildirim
E) İnformel ile şim
18. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya
çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen ile şim ağına ne ad
verilmektedir?
20. Aynı şehirde bulunan resmî kurumlar arasında yapılan resmî
yazışma türüne ne ad verilir?
A) Tezkere
A) Ulaknet
B) Sözleşme
B) İnternet
C) Şartname
C) İntranet
D) Vekâletname
D) Extranet
E) Ferman
E) Telnet
2016PÖ23­1
10
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Pazarlama İletişimi
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Pazarlama İletişimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama ile şimini,
geleneksel pazarlamadan ayıran özelliklerden biri değildir?
4.
Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun reklam amaçlarından
biridir?
A) İlişkisel yöne m geliş rmeyi amaçlaması
A) Kurum kimliğini güçlendirmek
B) Tek taraflı ile şim kurulması
B) Toplumla bütünleşmek
C) Tatmin yaratması
C) Ürünün sa n alınma miktarını ar rmak
D) Alıcının ilişkiyi başlatan taraf olması
D) Halkın takdirini kazanmak
E) Markanın güven uyandırması
E) Toplumla, devletle ve finansal kurumlarla ilişki kurmak
Aşağıdakilerden hangisi “hedef kitleye sunumu yönünden
reklamlar” sınıflamasında yer almaz?
5.
A) An ‐primer reklamlar
Aşağıdakilerden hangisi müşteri temeline göre sa ş gücü
örgütlenmesinin özelliklerinden biri değildir?
A) Sa ş gücü; müşterilerin büyüklüğü, endüstri ha
kanallarının türüne göre farklılaşır.
B) Açık reklamlar
ve dağı m
B) Sa ş gücü, yalnızca belirli bir ürün grubu veya ürün
ha nda yer alan müşteriler için oluşturulur.
C) Gizli reklamlar
D) Bilinçal reklam
C) Farklı endüstrilerde yeni müşteriler bulmak yerine var olan
müşterilerden yola çıkılarak sa ş gücü örgütü oluşturulmaya
çalışılır.
E) Ürün yerleş rme
D) Her sa ş elemanı belirli müşteri gereksinimleri hakkında
uzmanlaşmaktadır.
E) İşletmenin belirli müşteri gruplarını daha iyi tanımasına
yardımcı olur, önemli müşterilerle yakın ilişkiler geliş rmesini
sağlar.
3.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin
kullanabileceği durumlardan biri değildir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi tüke cilere yönelik sa ş tutundurma
yöntemlerinden biri değildir?
A) Yeni ürünleri pazara sunmak
A) Örnek ürün dağı mı
B) Tüke cilerin güvenini kazanmak
B) Rüşvet
C) Ürüne ilişkin olası yasal düzenlemeleri etkilemek
C) Kuponlar
D) Pazarda risk al nda bulunan ürünlerin üre mini
durdurarak tüke ciye unu urmak
D) Para iadeleri
E) Fiyat paketleri
E) Reklam etkinliğine destek olmak
2016PÖ23­1
11
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
İşletmenin bir markasında kazandığı başarıyı, diğer ürünlerine
de taşımak amacıyla aynı markayı yeni ürünlerinde de
kullanmasını ifade eden markalama stratejisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A
11. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama ile şiminde
karşılaşılan engellerden biri değildir?
A) İşletmenin hantal yapısının, bütünleşik ile şiminin yeniden
yapılandırılmasını engellemesi
A) Tescilli Marka
B) Üst düzey yöne cilerin kontrolü ellerinden bırakmama
istekleri
B) Üre ci Markası
C) Kurum çalışanlarının gücü yi rmek endişesiyle değişime
karşı direnç göstermeleri
C) Aracı Markası
D) Çoklu Markalar
D) İşletmenin küçük ölçekli olması
E) Aile Markası
E) Tüke cilere yönelik kurulacak ile şimin maliyet ar rıcı
unsur olarak algılanması
8.
9.
Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda bağımsız kurum veya
işletmenin tek kurum kimliği al nda toplanmasıyla
oluşturulan, ortak olarak kullanılan ve bağlı birimleri
destekleyen kurumsal kimlik türüdür?
12. Reklam ajansının belirli bir bedel karşılığında ambalaj
tasarımı, sa ş noktası sergilerini tasarlama ve hazırlama, ürün
literatürü, stant oluşturma, indirim kartları gibi hizmetleri
içeren hizmetleri sunmasına ne ad verilir?
A) Tek kimlik
A) Çizgi üstü reklamcılık
B) Desteklenmiş kimlik
B) Çizgi al reklamcılık
C) Markalanmış kimlik
C) Bilinçal reklamcılık
D) Markalanmamış kimlik
D) Ürün yerleş rme
E) Sembolik kimlik
E) Gerilla reklamcılık
Aşağıdakilerden hangisi mağaza imajının etkilediği "kurumsal
unsurlardan" biridir?
13. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılabilecek sözlü
ile şim araçlarından biridir?
A) Müşterinin sadakat duygusunun güçlenmesi
A) İnternet
B) Müşterinin memnuniyet düzeyinin yükselmesi
B) Filmler ve veri taşıyıcı araçlar
C) Müşteride aidiyet duygusunun oluşması
C) Radyo
D) Marka imajını güçlendirmesi
D) Televizyon
E) Deneyim pazarlaması alanı yaratması
E) Toplan lar
10. Aşağıdakilerden hangisi memnun müşterinin sahip olduğu
özelliklerden biri değildir?
14. Ticari ürünleri aracının deposundan çıkarıp mağaza içindeki
sa ş alanlarına taşımak için üre ciler tara ndan aracılara
sunulan cari ikramlara ne ad verilir?
A) Aynı üründen daha fazla sa n alması
A) İtme parası
B) Fiyat duyarlılığının oldukça yüksek olması
B) Başında say sonunda say yöntemi
C) Olumlu ağızdan ağza ile şim sağlaması
C) Sonradan sa n alma ikramı
D) Aynı ürünü uzun süre sa n alması
D) Reklam ikramları
E) Geri bildirim sağlaması
E) Em a ikramları
2016PÖ23­1
12
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Aşağıdakilerden hangisi sa ş tutundurma çabaları ile ilgili
kararları etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Ürünün içinde bulunduğu hayat dönemi
A
18. Bilimsel bir hesaplama yapmadan, yöne cilerin basit sezgi ve
öznel öngörüleriyle pazarlama ile şimi için belli bir rakam
ayırması temeline dayanan bütçe belirleme yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Rakiplerin göstermiş oldukları performans
A) Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemi
C) Demografik etmenler
B) Sa ş gelirlerinin yüzdesi yöntemi
D) Dağı m kanalında yer alan aracılar
C) Amaç ve görev yöntemi
E) İşletmenin kuruluş yeri
D) Ayrılabilir fonlar yöntemi
E) Maliyetlerin yüzdesi yöntemi
16. Aşağıdakilerden hangisi mesaj içeriğinin test edilmesinde
kullanılan tekniklerden biri değildir?
A) Ha rlama Tes
B) Duygusal Tepkiler Tes
19. Televizyonda 60 veya 120 saniyelik reklamlarla gösterilen ve
ürün tanı mının yapılıp sa n alınmasını sağlamak için
müşterilere bedava arayacakları telefon numaralarını veya
web sitesi adresini verme şeklindeki doğrudan pazarlama
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğrudan posta gönderileri
C) İkna Testleri
B) Katalogla pazarlama
D) Sa n Alma Simülasyonu Testleri
C) Telefonla pazarlama
E) Tanıma Tes
D) Doğrudan cevaplı televizyon pazarlaması
E) İnternet pazarlaması
17. Bir ajans içinde bulunan bölümlerin farklı müşterilere aynı
anda hizmet vermesini ifade eden, işletme dışı örgütlenme
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
20. Aşağıdakilerden hangisi cari fuarların olumsuz yönlerinden
biridir?
A) Teknolojiyi takip etme olanağının bulunması
A) Matris Örgütlenme Modeli
B) İmajın oluşturulması ve güçlendirilmesi
B) İşbirliği Modeli
C) Ka lım maliye nin oldukça yüksek olması
C) Bütünleşik Pazarlama Modeli
D) Bağımsız Ajansların İş Birliği Modeli
D) Yeni acenteler bulma ve mevcut acenteleri destekleme
imkânının bulunması
E) Lider Ajans Modeli
E) Rekabe izleme olanağı
2016PÖ23­1
13
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Sağlık Sosyolojisi
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sağlık Sosyolojisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Sağlığı; toplumca yara lmış̧ gerçekliklere karşı içgüdüsel değil,
otonom, ama yine de kültür tara ndan şekillendirilmiş̧ bir
tepki olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
4.
I. E. Goffman ‐ Tımarhaneler
II. H. S. Becker ‐ Hariciler
III. T. Parsons ‐ Sosyal Sistem
A) I. Illich
IV. R. K. Merton ‐ Öğrenci Hekimler
B) T. Parsons
D) F. Capra
Sağlık sosyolojisi konularıyla ilgili olarak yukarıda verilen yazareser çi lerinden hangisi ya da hangileri sembolik etkileşimci
yaklaşım etra nda ortaya konmuştur?
E) D. Mechanic
A) Yalnız I
C) J. Baudrillard
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
2.
Aşağıdakilerden hangisi modern p ile anılan bir gelişme
değildir?
5.
İlk bbi kozmoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laboratuvar
A) Mikrop
B) Hastane
B) Aşı
C) Yatak
C) DNA
D) İnternet
D) Penisilin
E) Göze m
E) Mumyalama
3.
Sağlık sosyolojisinin sosyologların konumu ve bu konumun
ortaya çıkardığı eyleme göre pta ve bbi sosyoloji şeklinde
bölünebileceği önermesinde bulunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
6.
A) Yapısal işlevselcilik
A) T. Parsons
B) Sembolik etkileşimcilik
B) R. Strauss
C) Ça şma
C) C. McIn re
D) Feminist
D) E. Blackwell
E) Post modern
E) E. Goffman
2016PÖ23­1
Adölesan doğurganlığı ya da anne ölüm oranları gibi
meseleler aşağıdaki sağlık sosyoloji yaklaşımlarından
hangisinin konusu olabilir?
14
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir meslek hastalığıdır?
A) Grip
A
11. Geçmişte afacan ve gereğinden fazla hareketli çocuklara
sadece yaramaz denilirken bugün hiperak vite teşhisinin
konması sağlık sosyolojisinde ne olarak adlandırılır?
B) Down sendromu
A) McDonaldlaşma
C) Silikozis
B) E ketleme
D) Su çiçeği
C) Damgalama
E) Kızamık
D) Panop kon
E) Tıbbileş rme
8.
9.
Bedeni, şeytanın arazisi ve ruhun saflığına bir tehdit olarak
gören düşünce hangi döneme ai r?
12. Korku kültürü kavramsallaş rılması aşağıdaki düşünürlerden
hangisine ai r?
A) Mısır Uygarlığı
A) M. Foucault
B) An k Yunan
B) F. Furedi
C) Ortaçağ Avrupası
C) I. Illich
D) Aydınlanma Dönemi
D) P. Conrad
E) Post modern Dönem
E) P. Bourdieu
Bourdieu’nun ''edinilmiş olan ama sürekli yatkınlıklar
biçiminde vücu a kalıcı şekilde cisimleşmiş olan
şey''şeklindeki kavramsallaş rdığı aşağıdakilerden hangisidir?
13. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bbın tedavi
yöntemlerinden biri değildir?
A) Muska
A) Hasta rolü
B) Mesir macunu
B) Kozmoloji
C) Şişe çekme
C) İatrojenez
D) Hacamat
D) Habitus
E) Kemoterapi
E) Biyoik dar
10. I. Kavramsal
II. Siyasal
14. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel p kavramının
karşılıklarından biri değildir?
A) Tamamlayıcı p
III. Kurumsal
B) Alterna f p
IV. Etkileşimsel
C) Halk bbı
V. Medikal
D) Yerel p
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Peter Conrad’ın
belirlediği bbileş rmenin üç düzeyinden biri değildir?
E) Tıbbi biyoloji
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) II ve V
E) III ve IV
2016PÖ23­1
15
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın McDonaldlaş rılması ile ilgili
olarak belirli bir alanda uzmanlık gösteren bbi merkezlerin
bu uzmanlık alanlarıyla ilgili rahatsızlıklarda hızlı müdahaleler
ve seri ameliyatlar gerçekleş rebilmelerini vurgular?
A
18. Sağlıkla ilgili kurulan ilk uluslararası örgüt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü
A) Montaj bandı bbı
B) Dünya Sağlık Örgütü
B) Kutudaki doktorlar
C) Kızıl Haç
C) Hesaplanabilirlik
D) Kızılay
D) Öngörülebilirlik
E) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
E) Teşhis ilişkili grup
16. Türkiye’de yaşlanmayla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğru olmaz?
19. Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları arasında yer alamaz?
A) Kendi geleceğini belirleme hakkı
A) Türkiye toplumu yaşlı bir toplumdur.
B) Özgür seçim hakkı
B) Türkiye’de doğurganlık yıldan yıla artmış r.
C) Nitelikli bbi bakım hakkı
C) 2015 verilerine göre Türkiye’de yaşam süresi 14 yıl
artmış r.
D) İkamet hakkı
D) Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden biridir.
E) Bilgilendirilme hakkı
E) Türkiye’de kadın ölüm oranları erkeklere kıyasla daha azdır.
17. Küreselleşmeyle ilgili olarak ülkeler ve kıtalar gibi çok büyük
alanları ve çok sayıda insanı etkileyen salgın hastalıklara
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
20. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sosyalleş rilmesi hakkında
kanun ile tüm sağlık hizmetlerinin bir devlet görevi olduğu
ilkesi aşağıdaki dönem aralıklarından hangisinde olmuştur?
A) Endemik
A) 1920‐1946
B) Epidemik
B) 1946‐1960
C) Pandemik
C) 1960‐1980
D) Kanser
D) 1980‐2002
E) AIDS
E) 2002’den günümüze
2016PÖ23­1
16
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Sivil Toplum Örgütleri
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sivil Toplum Örgütleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
3.
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumun temel işlevleri
arasında sayılmaz?
5.
Osmanlı Döneminde çok çeşitlilik gösteren vakıfların faaliyet
alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Uygarlığı barbarlıktan ayıran bir ölçüt olma işlevi
A) Bayındırlık
B) Despo zme karşı güvence olma işlevi
B) Din ve ahlak
C) Devlet gücünü meşrulaş rma aracı olma işlevi
C) Kültür ve eği m
D) Demokrasiye geçişi kolaylaş rıcı bir etken olma işlevi
D) Ekonomik
E) Liberal ekonomiye zemin hazırlama işlevi
E) Askerlik
Şerif Mardin’e göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum
anlamı içerisinde yer almaz?
6.
Aşağıdakilerden hangisi insan hakları konusundaki
sınıflandırmalar arasında yer almaz?
A) Devle protesto etme geleneği
A) Ekonomik haklar
B) Tarih felsefesi alanında bir tar şma alanı
B) Bireysel haklar
C) Ba Avrupa tarihinde önemli bir sosyal aşama
C) Şeklî haklar
D) Azınlıklara kendi eği m kurumlarını kurabilme hakkı tanıma
D) Koruyucu haklar
E) Medenilikte ilerleme
E) Haberleşme hakları
Sivil toplum kuruluşlarının en fazla başvurdukları ve sonuç
alabildikleri yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lobicilik
Nihai siyasi gücün halk çoğunluğunda bulunduğu, ulusun bir
topluluk olarak egemen olduğu, halkın doğrudan veya seçilmiş
temsilcileri aracılığıyla hükûmet çalışmalarını denetlediği
sisteme ne denir?
B) Sendikal faaliyetler
A) Monarşi
C) Vakıf poli kası
B) Teokrasi
D) Dernek birlikleri
C) Demokrasi
E) Uluslararası örgütler
D) Cumhuriyet
7.
E) Aristokrasi
4.
Osmanlı Döneminde vakıf eserleri arasında en çok bilinen ve
en göze çarpanı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Aşağıdakilerden hangisi mutlakiyete dayalı modern devlet
yöne mi sisteminin yapısal özelliklerinden biri değildir?
A) Camiler
A) Sürekli bir ordu
B) Saraylar
B) Merkezî bir bürokrasi
C) Şifahaneler
C) Sistema k ve devle n tüm alanında yaygın bir vergilendirme
rejimi
D) Medreseler
D) Yurt dışında sürekli elçiliklerin de bulunduğu resmî
diploma k hizmet
E) Kervansaraylar
E) Özel teşebbüslere daha iyi ve etkin bir şekilde sunabilecekleri
hizmet üre mi
2016PÖ23­1
17
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumun etkin roller
üstlenebilmesi için devle n sahip olması gereken temel
özelliklerden biri değildir?
A
13. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumun sosyopoli k
amaçlardan biri değildir?
A) Demokrasi
A) Sosyal olmalıdır.
B) Sosyal barış
B) Merkezî yöne me dayalı olmalıdır.
C) Sosyal refah
C) Sosyal sözleşmeye dayalı olmalıdır.
D) Sosyal devlet
D) Halk egemenliğine dayalı olmalıdır.
E) Sosyal adalet
E) Evrensel kurumlara sahip olmalıdır.
10. Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının en az kaç ülkede
faaliyet göstermesi gereklidir?
A) 2
14. En genel anlamda piyasa ekonomisinin başarısızlıklarını ve
yetersizliklerini ortadan kaldırma amacını güden ve
müdahaleci, düzenleyici, yeniden dağı cı ve girişimci devlet
anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
B) 3
A) Ulus devlet
C) 4
B) Sosyal devlet
D) 5
C) Refah devle
E) 6
D) Liberal devlet
E) Demokra k devlet
11. Dünya barışını sağlamayı, insan haklarını ve sosyal adale
geliş rmeyi amaç edinen; uluslararası sivil toplum
kuruluşlarının en iyi örneklerinden olan ve 90 ülkeden üyesi
bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
15. Türkiye’de sivil toplumla ilgili ilk geniş kapsamlı ve uluslararası
karşılaş rmalı bir araş rma olan Sivil Toplum Endeksi Projesi,
sivil toplum kuruluşlarında gönüllülüğe ilginin ve teşvikin …….
………….. depremiyle başladığını ve 2000’li yıllar içinde artan
etkinlikler temelinde ar ş gösterdiğini ortaya koymaktadır.
A) Dünya Koruma Birliği
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
B) Uluslararası Kızıl Haç Örgütü
A) 1966 Muş‐Varto
C) Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
B) 1992 Erzincan
D) Bilimsel Organizasyonlar Uluslararası Kurulu
C) 1999 Marmara
E) Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu
D) 2003 Bingöl
E) 2011 Van
12. Avrupa Birliği’nin temel karar alma organı aşağıdakilerden
hangisidir?
16. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler tara ndan
Uluslararası Gönüllülük Günü olarak belirlenmiş r?
A) Avrupa Parlamentosu
A) 5 Ekim
B) Avrupa Birliği Konseyi
B) 5 Aralık
C) Avrupa Adalet Divanı
C) 5 Kasım
D) Avrupa Merkez Bankası
D) 15 Ekim
E) Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi
E) 15 Kasım
2016PÖ23­1
18
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Temel amacı; çocuğa yönelik dil, sanat ve edebiya n
oluşmasında sanat ve edebiyat çevrelerini bilinçlendirmek,
içinde yaşadığı toplumun değerlerine saygılı, ideal ahlakı
özümsemiş, sağlam karakterli, erdemli kuşaklar ye ş rmek
olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A
19. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm
toplumda yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlayarak
evrensel bir insan hakları kültürü geliş rmek ve
yaygınlaş rmak amacıyla çalışmalarını sürdüren sivil toplum
örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuk Vak
A) Gündem Çocuk
B) Gündem Çocuk
B) Uluslararası Çocuk Merkezi
C) Çocuk Haklarını Tanıma Derneği
C) Çocuk Haklarını Tanıma Derneği
D) Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vak
D) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
E) Çocuk İs smarını ve İhmalini Önleme Derneği
E) Çocuk İs smarını ve İhmalini Önleme Derneği
18. Aristo’da “poli ke koinonia”ya karşılık gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
20. Ülkemizde yaşlı refahı alanındaki sivil toplum örgütlerinin
faaliyetleri daha çok hangi alanla sınırlı kalmış r?
A) Mühendis
A) Bankacılık
B) Doktor
B) Eği m
C) Öğretmen
C) Güvenlik
D) Hemşire
D) Sosyal refah
E) Polis
E) Sağlık
2016PÖ23­1
19
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Sosyal Politika
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyal Politika testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
3.
Dar anlamda sosyal poli kanın temel konusunu oluşturan iki
toplumsal kesim aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun
hedef ve ilkelerinden biri değildir?
A) Soylular ‐ Köleler
A) Neoliberal poli kaların geliş rilmesi
B) İşverenler ‐ İşçiler
B) Sendikal hakların geliş rilmesi
C) Yönetenler ‐ Yöne lenler
C) Emeğin korunması
D) Yaşlılar ‐ Çocuklar
D) Çalışma şartlarının düzenlenmesi
E) Erkekler ‐ Kadınlar
E) Çalışanların sosyal güvenliklerinin geliş rilmesi
Eği msizlik, sosyal hizmetlere ulaşamama ve iş olanaklarına
ulaşamama gibi olumsuzlukları niteleyen yoksunluk türü
aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte
ortaya çıkan ve sanayinin gelişip büyümesinde etkin rol alan
girişimci işverenleri tanımlamaktadır?
A) Gelişimsel yoksunluk
A) Burjuva
B) Fiziksel yoksunluk
B) Proletarya
C) Fırsat yoksunluğu
C) Lord
D) Bireysel haklar yoksunluğu
D) Dük
E) Materyal kaynak yoksunluğu
E) Employer
1929 Ekonomik Krizi ile birlikte yetersiz ve başarısız olduğu
ortaya çıkan poli ka aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lonca poli kası
1876 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren ilk Türk medeni
hukuk kitabı olan Mecelle’de işçilerin çalış rılması ile ilgili
bölümde işçi ücretleri aşağıdakilerden hangisi ile
adlandırılmış r?
B) Ölçek ekonomisi poli kaları
A) İcar
C) Keynezyen ekonomik poli kalar
B) İnsan maişe
D) Liberal kapitalist ekonomik poli kalar
C) İnsan kirası
E) Sosyal refah devle poli kaları
D) Tekaüt
7.
E) Amele ödeneği
4.
Türkiye’de 1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumuyla birlikte
oluşturulan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı
C) Ekonomi Bakanlığı
D) Çalışma Bakanlığı
E) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
2016PÖ23­1
20
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
Bir ülke halkının her alandaki yaşam düzeyini yükseltmek ve
geliş rmek için devlet tara ndan alınması gereken maddi ve
maddi olmayan nitelikteki önlemler bütününe
……………….……..denir.
A
12. Aşağıdaki çalışma ilişkilerinden hangisi yaklaşım – temsilci
eşleş rmeleri bakımından doğru değildir?
A) Kurumsal Yaklaşım ‐ Alan Flanders
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Sosyolojik Yaklaşım ‐ C.S.Margerison
C) Klasik Yaklaşım ‐ Beatrice ve Sidney Webb
A) millî güvenlik
D) Sistem Yaklaşımı ‐ M.Weber
B) sosyal adalet
E) Neokorpora st Yaklaşım ‐ P.C. Schimi er
C) sosyal haklar
D) sosyal sorunlar
E) toplumsal statü
9.
Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun 1952 tarih ve 152 sayılı
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nde sosyal
güvenlik tehlikeleri olarak kabul e ği tehlikelerden biri
değildir?
13. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkilerinin geçirdiği
aşamalardan biri değildir?
A) Liberal ve Bireyci Dönem
A) Çocukluk
B) Lonca Düzeni Dönemi
B) Analık
C) Karışmacı Dönem
C) Yaşlılık
D) Toplu İş İlişkileri Dönemi
D) Ölüm
E) Neoliberal Dönem
E) İşsizlik
10. İşçilerin yer ve iş değiş rmesi sonucu veya iş gücü piyasasına
yeni girenlerin işe başlamalarına kadar geçen sürede meydana
gelen işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
14. Aşağıdakilerden hangisi tarafların sendikal modelleri arasında
yer alan, üst örgütlenme modellerinden biridir?
A) Genel sendikalar
A) Konjonktürel işsizlik
B) İş kolu sendikaları
B) Mevsimlik işsizlik
C) Federasyonlar
C) Gizli işsizlik
D) Meslek sendikaları
D) Geçiçi işsizlik
E) İş yeri (işletme) sendikaları
E) Yapısal işsizlik
11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de işsizlik sigortası
kapsamındadır?
A) Kamu görevlileri
B) Bağımsız çalışanlar
C) Hizmet sözleşmesi ile çalışanlar
D) Kısmi sigortalılar
E) Esnaf ve sanatkârlar
2016PÖ23­1
21
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. I‐Yaşam süresi beklen si
II‐ Temel eği m hizmetleri
III‐ Kamusal ve özel kaynaklara erişme
A
18. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuka göre vatandaşı
olduğu ülkenin dışına çıkmış olan ve ırkı, dini, tabiiye , belirli
toplumsal gruba mensubiye veya siyasi düşünceleri
nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korkan
kişidir?
Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’nın geliş rdiği “Yoksulluk Endeksi”nde
kullanılanılan ölçütler arasında yer alır?
A) Tebaa
A) Yalnız I
C) Mülteci
B) Yalnız II
D) Sığınmacı
C) I ve II
E) Yurtsuz
B) Göçmen
D) II ve III
E) I, II ve III
16. Sosyal poli ka açısından aşağıdakilerden hangisi toplumsal
yaşamda dezavantajlı gruplardan biri değildir?
A) Kadınlar
19. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun benimsediği ayrımcılık
tanımları dikkate alındığında, ha a sonu bir kurs açılması ve
çeşitli nedenlerle kişinin bu kursa ka lamaması aşağıdaki
ayrımcılık türlerinden hangisine örnek r?
B) İşçiler
A) Doğrudan ayrımcılık
C) Çocuklar
B) Dolaylı ayrımcılık
D) Özürlüler
C) Sistema k ayrımcılık
E) Yaşlılar
D) Çoklu ayrımcılık
E) Ters yönlü ayrımcılık
17. 2008 yılında ilgili kanunlarda yapılan değişikliklerle kamu iş
yerlerinde çalış rılması gereken eski hükümlü oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devle n nitelikleri arasında yer
almaz?
A) Saptama
A) %2
B) Değer yargısı
B) %4
C) Amaç
C) %6
D) Tutum
D) %8
E) Savunma
E) %10
2016PÖ23­1
22
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Tıbbi Terminoloji
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tıbbi Terminoloji testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
2.
Ayak tabanının dışa dönme hareke aşağıdakilerden
hangisidir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi uterusun bölümlerinden biri
değildir?
A) Supina on
A) Fundus uteri
B) Prona on
B) Infundibulum uteri
C) Inversion
C) Corpus uteri
D) Eversion
D) Isthmus uteri
E) Protrac on
E) Cervix uteri
Aort damarı hangi kalp boşluğundan çıkar?
6.
Böbreklerin arka yüz komşuluğunu yapmayan oluşum
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağ atrium
A) Diaphragma
B) Sağ ventriculus
B) N. subcostalis
C) Sağ auricula
C) N. femoralis
D) Sol atrium
D) N. iliohypogastricus
E) Sol ventriculus
E) M. psoas major
3.
Sindirim kanalında ağız boşluğundan sonra gelen kısım
aşağıdakilerden hangisidir?
7.
İdrarda kan bulunmasına ne ad verilir?
A) Miksiyon
A) Yutak
B) Hematuria
B) Yemek borusu
C) Nefroz
C) Mide
D) Nefron
D) İnce bağırsaklar
E) Nefrit
E) Kalın bağırsaklar
4.
Aşağıdakilerden hangisi sindirim kanalının tabakalarından biri
değildir?
8.
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından biri
değildir?
A) Tunica mucosa
A) Burun
B) Tela submucosa
B) Trachea
C) Tunica muscularis
C) Pharynx
D) Tunica nervosa
D) Kalp
E) Tunica serosa
E) Larynx
2016PÖ23­1
23
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Uyluk bölgesinde bulunan kemiğine ne ad verilir?
A
14. Aşağıdakilerden hangisi kalbe ait boşluklardan biri değildir?
A) Tibia
A) Sol atrium
B) Femur
B) Sağ ventrikül
C) Fibula
C) Dördüncü ventrikül
D) Patella
D) Sol ventrikül
E) Coxa
E) Sağ atrium
10. Aşağıdaki kaslardan hangisi göğüs bölgesinde bulunur?
15. Kalbin a m sayısının 100’ün üzerine çıkmasına ne ad verilir?
A) Musculus orbicularis oris
A) Diastol
B) Musculus trapezius
B) Sistol
C) Musculus pectoralis major
C) Bradikardi
D) Musculus deltoideus
D) Taşikardi
E) Musculus sartorius
E) Normal ri m
11. "Ar culasyo" teriminin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
16. Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organ veya
bezlerdendir?
A) Art.
A) Karaciğer (hepar)
B) Aa.
B) Yemek borusu (oesophagus)
C) A.
C) Mide (gaster)
D) Ant
D) İnce bağırsaklar (intes num tenue)
E) At.
E) Kalın bağırsaklar (intes num crassum)
12. Aşağıdaki terimlerden hangisi iki kaburga arası anlamına
gelmektedir?
17. Aşağıdakilerden hangisi yemek borusu il habı anlamına
gelmektedir?
A) Intercostalis
A) Herni
B) Deltoideus
B) Özofajit
C) Plantaris
C) Hepa t
D) Manus
D) Pancrea t
E) Popliteus
E) Disfaji
13. Gluteal (kalça) bölgesinde enjeksiyonun yapıldığı alan
aşağıdakilerden hangisidir?
18. Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem organı değildir?
A) Böbrek (ren)
A) Alt‐dış taraf
B) Ureter (idrar borusu)
B) Üst‐dış taraf
C) Prostat
C) Alt‐iç taraf
D) Mesane (idrar kesesi)
D) Orta taraf
E) Urethra (idrar kanalı)
E) Üst‐iç taraf
2016PÖ23­1
24
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Böbrek yetersizliğine bağlı olarak kanda üre miktarının
artmasına ne ad verilir?
A
20. Aşağıdakilerden hangisi kadın iç genital organıdır?
A) Mons pubis
A) Nefrit
B) Labium majus
B) Anüri
C) Labium minus
C) Ürinasyon
D) Clitoris
D) Üremi
E) Ovarium
E) Poliüri
2016PÖ23­1
25
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Ticaret Hukuku
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Ticaret Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Aşağıdakilerden hangisi cari işletmenin maddi olmayan
malvarlığı unsurlarından biri değildir?
3.
Aşağıdakilerden hangisi acentenin unsurlarından biri değildir?
A) Acente, bağımsız bir tacir yardımcısıdır.
A) Ticaret unvanı
B) Acentenin faaliyetleri süreklidir.
B) Fikrî mülkiyet hakları
C) Acente, bir cari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık
eder veya sözleşmeleri bizzat tacir adına yapar.
C) Hak ve alacaklar
D) Acente, müvekkil tacirin verdiği bütün talimatlara uymak
zorundadır.
D) Kiracılık hakkı
E) Ham maddeler
2.
I. Ticari işlerde, faiz oranı taraflarca serbestçe
kararlaş rılabilir.
E) Acente, müvekkil tacir adına ve hesabına hareket eder.
II. Kefil ve kefillere, taahhüt veya ödemenin yapılmadığı veya
yerine ge rilmediği ihbar edilmeden temerrüt faizi
yürütülemez.
İlgililerin tescil, tadil veya terkin talebi, sicil müdürü
tara ndan Ticaret Kanunu madde 32’ye göre yapılacak
inceleme ne cesinde reddedilirse, ilgililer, sicil müdürlüğünce
verilecek kararlara karşı, kararın tebliğinden i baren ..........
gün içinde sicilin bulunduğu yerdeki cari davalara bakmakla
görevli .................................. dilekçe ile i raz edebilirler.
III. Ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmelerinde, taraflarca
kararlaş rılmamış olsa dahi faiz istenebilir.
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
IV. Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken bileşik faiz
yürütülemez; ancak Ticaret Kanunu’nda öngörülen bazı cari
işlerde bileşik faiz uygulaması geçerli kabul edilmiş r.
A) sekiz ‐ asliye caret mahkemesine
Ticari işlerdeki faiz konusunda yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
C) sekiz ‐ sulh hukuk mahkemesine
4.
B) yedi ‐ asliye caret mahkemesine
D) on beş ‐ sulh hukuk mahkemesine
A) I ve II
E) on beş ‐ asliye caret mahkemesine
B) I, II, III ve IV
C) II ve IV
D) II ve III
E) I ve IV
2016PÖ23­1
26
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
5.
6.
Aşağıdaki şirket unvanlarından hangisi Ticaret Kanunu
hükümlerine göre geçerli değildir?
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi anonim şirke n kuruluş
sistemlerinden biri değildir?
A) Ali AK ve Basri BATI Kollek f Şirke
A) İm yaz sistemi
B) Mehmet MERT Komandit Şirke
B) İzin sistemi
C) Cemil CAN Otomo v Sanayi A.Ş.
C) Karma sistem
D) İnşaaat, Gıda, Turizm Ltd. Ş .
D) Ka lım sistemi
E) Davut DEMİR, Emin ERDEM Sağlık ve Taşımacılık Kollek f
Şirke
E) Norma f sistem
Ticaret Kanunu hükümlerine göre, cari de erlerin saklanma
süresi aşağıdakilerden hangisidir?
10. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’na göre genel
kurulun devredilemez görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) 5 yıl
A) Esas sözleşmenin değiş rilmesi
B) 10 yıl
B) Kanunda öngörülen is snalar dışında denetçinin seçimi ile
görevden alınması
C) 15 yıl
C) Önemli miktarda şirket varlığının toptan sa şı
D) 3 yıl
D) Kanunda öngörülen is snalar dışında şirke n feshi
E) 2 yıl
E) Şirke n borca ba k durumda olduğunun bildirimi
7.
Aşağıdakilerden hangisi adi şirke e infisah (kendiliğinden
sona erme) sebeplerinden biri değildir?
11. Limited şirket ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi
tara ndan kurulabilir.
A) Ortak amacın elde edilmesi veya imkânsızlaşması
B) Limited şirke n kurulabilmesi için en az 50.000 TL
tutarındaki sermayenin taahhüt edilmiş olması gerekir.
B) Ortaklardan birinin ölümü
C) Ortağın şirke eki payına haciz konulması
C) Limited şirke e ortakların şirket alacaklılarına karşı
sorumlulukları bulunmamaktadır.
D) Ortağın iflası veya kısıtlanması
E) Bir ortağın haklı nedenle feshi ihbar etmesi
D) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik
amaç ve konu için kurulabilir.
E) Limited şirket, bir sermaye şirke niteliğindedir.
8.
Kollek f şirket ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
12. Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirke e en fazla kaç
ortak bulunabilir?
A) Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş r.
A) 10
B) Bir sermaye şirke dir.
B) 30
C) Bir cari işletmeyi bir caret unvanı al nda işletmek
amacıyla kurulur.
C) 50
D) 20
D) Gerçek kişiler arasında kurulur.
E) 40
E) Ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına
karşı sınırlandırılmamış r.
2016PÖ23­1
27
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’na göre limited
şirket sözleşmesinde zorunlu olarak bulunması gereken
unsurlardan biri değildir?
A
17. I. Poliçe
II. Bono
III. Çek
A) Şirke n caret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer
Yukarıdaki kambiyo senetlerinden hangisi ya da hangileri
kanunen emre yazılıdır?
B) Esaslı noktaları belir lmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirke n
işletme konusu
C) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları
A) Yalnız I
D) Şirket yöne cileri bakımından öngörülecek olan rekabet
yasağı
B) Yalnız II
C) I, II ve III
E) Şirket tara ndan yapılacak ilanların şekli
D) Yalnız III
E) I ve II
14. Kıymetli evrakta yer alan hakkın temel ilişkiden bağımsızlığını
ifade eden ilkeye …………………… denir.
18. Aşağıdakilerden hangisi poliçenin zorunlu unsurlarından biri
değildir?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) Senet metninde “poliçe” kelimesi
A) soyutluk ilkesi
B) Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız
havale
B) senet olma ilkesi
C) Düzenleyenin imzası
C) hak ve senedin bütünlüğü ilkesi
D) Düzenleyenin adı
D) sınırlı sayı ilkesi
E) Düzenleme tarihi
E) özel ve sıkı şekil şartlarına tabi olma ilkesi
15. Eşya üzerinde ayni hak türünden bir hakkı temsil eden senet
aşağıdakilerden hangisidir?
19. Aşağıdakilerden hangisi poliçeye ilişkin dört vade türünden
biri değildir?
A) İn fa senedi
A) Görüldüğünde
B) Alacak senedi
B) Görüldüğünden belirli bir süre sonra
C) Em a senedi
C) Belirli bir günde
D) Ortaklığa ka lma senedi
D) Düzenleme gününde
E) Ortaklık senedi
E) Düzenleme gününden belirli bir süre sonra
16. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın zayi olması
durumunda iptal davası açılabilmesinin şartlarından biri
değildir?
A) Senedin, mutlaka emre yazılı kıymetli evrak olması
B) Senedin zayi olması
C) Sene eki hakkın varlığını devam e rmesi
D) Senedin Zıyaı esnasında veya Zıyaın öğrenildiği sırada hak
sahibi olunması
E) Senedin, iptali istenebilen senetlerden olması
2016PÖ23­1
28
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
20. I. Sözleşme hükümleri
II. Emredici hükümler
III. Genel hükümler
IV. Ticari örf ve adetler
V. Tamamlayıcı veya yorumlayıcı cari hükümler
Bir cari iş ile ilgili uyuşmazlıkta uygulanacak hükümler
bakımından takip edilmesi gereken sıralama aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiş r?
A) I ‐ II ‐ III ‐ V ‐ IV
B) II ‐ I ‐ V ‐ IV ‐ III
C) II ‐ I ‐ V ‐ III ‐ IV
D) I ‐ II ‐ V – IV ‐ III
E) III ‐ I ‐ II ‐ IV ‐ V
2016PÖ23­1
29
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Türk Dili II
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Türk Dili II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Yazılı anla mda başarılı olmanın en önemli yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
4.
“Kurmaca me nlerde kişiler, yüklendikleri fonksiyonlarına
göre …………… ve …………… olmak üzere ikiye ayrılırlar.”
Tanımda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri
ge rilmelidir?
A) Edebî tar şmalara girmek
B) Yazı yazmaya aşırı istek duymak
A) rol ‐ başrol
C) Yazarlık konusunda yetenekli olmak
B) p ‐ karakter
D) Yazım ve noktalama kurallarını iyi bilmek
C) kahraman ‐ yazar
E) Edebî değeri yüksek eserleri okumak ve yazma alış rmaları
yapmak
D) anla cı ‐ okuyucu
E) gözlemci ‐ eleş rmen
2.
3.
“Türkçede söz dizimi; özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne
ve yüklemden oluşan bir sıra takip eder. Öğre ci me nlerde
genellikle bu sıraya bağlı kalırız.”
5.
“Resmî ya da özel kurumlara bir isteği iletmek ya da bir
durumu bildirmek için yazılan ve belli bir planı olan kısa ve öz
yazılara ………………… denir.”
Açıklamada iyi bir cümlenin hangi özelliğinden
bahsedilmektedir?
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) Man ksal düzen
A) dilekçe
B) Ahenk ve akıcılık
B) tutanak
C) İşitsel ögelere uygunluk
C) rapor
D) Dil kurallarına uygunluk
D) karar
E) Yazım kurallarına uygunluk
E) tebliğ
“Gecekondu mahallesinden geçen farklı mesleklere mensup
kişilerden poli kacı, bu bölgenin biraz ya rımla iyi bir oy
deposu olacağını, bir inşaatçı az para ile is mlak edilecek bu
arsalardan blok binalar yaparak çok büyük kazançlar
sağlayacağını; bir emniyet mensubu bölgenin suç işleme
potansiyeli bakımından yüksek olduğunu; bir film yapımcısı
yakında çekeceği sosyal içerikli filmi için bu bölgenin doğal bir
plato olacağını düşünebilir.”
6.
Bir kutlama ya da haberi iletme amacıyla yazılan,
söyleneceklerin kısa, öz biçimde söylendiği; “normal, acele,
yıldırım” gibi çeşitli türleri bulunan form yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mektup
B) E‐posta
C) Telgraf
Parçada aşağıdakilerden hangisine yönelik bir örnek söz
konusudur?
D) Karar
A) Söz sanatları
E) İlan
B) Olay örgüsü
C) Bakış açısı
D) Ahenk
E) Biçim
2016PÖ23­1
30
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Herhangi bir alanda tanınmış bir kişinin kendi yaşam
öyküsünü bütün ayrın larıyla ve tam bir gerçeklikle anla ğı
yazılı anla m türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
10. Aşağıdakilerden hangisi biyografinin sahip olması gereken
özelliklerden biri değildir?
A) Biyografisi yazılacak kişi, alanında ünlü ve tanınmış bir kişi
olmalıdır.
A) Öz geçmiş
B) Biyografiler, özellikle belli çevrelerin anlayacağı sanatlı,
edebî bir dille yazılmalıdır.
B) Monografi
C) Biyografi
C) Kişinin doğum tarihi, yeri, ailesi, öğrenimi, çalışma haya ,
duygu ve düşünceleri en ince ayrın sına kadar incelenmelidir.
D) Otobiyografi
E) Otokri k
D) Biyografi yazarken kişi hakkında yazılmış eserler, anılar,
mektuplar, haber, gazete ve dergi yazılarından
faydalanılmalıdır.
E) Biyografilerde kronolojik sıra oluşturup yazı buna göre
yazılmalıdır.
8.
I. Yazarın kişisel görüşleri çerçevesinde şekillenir.
II. Konusu günlük siyasi, sosyal ve kültürel olaylar ile
olgulardan oluşur.
11. Atmaca ile Bülbül, Kelile ve Dimne gibi önemli örnekleriyle
bilinen yazılı anla m türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masal
III. Okuyucunun ilgisini çekebilecek içten bir üslupla ve detaya
inilmeden yazılır.
B) Fabl
C) Öykü
IV. Ele alınan konularla geniş halk kitlelerine hitap edilir ve
farklı bir bakış açısıyla yazılır.
D) Tiyatro
Özellikleri sıralanan yazılı anla m türü aşağıdakilerden
hangisidir?
E) Trajedi
A) Makale
B) Fıkra
C) Günce
D) Eleş ri
E) Deneme
9.
Evliya Çelebi, İbni Batuta, Marco Polo gibi yazarların önemli
eserler verdikleri yazılı anla m türü aşağıdakilerden
hangisidir?
12. İnsana ait duyguların coşkuyla işlendiği şiir türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lirik şiir
A) Anı
B) Sa rik şiir
B) Fıkra
C) Pastoral şiir
C) Deneme
D) Didak k şiir
D) Gezi yazısı
E) Drama k şiir
E) Köşe yazısı
2016PÖ23­1
31
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. “Konusu tarihe ve efsanelere dayanan acıklı olayların işlendiği
yatro türüdür. Ders verme amacı güdülür. Kişiler; tanrılar,
hükümdarlar ve soylulardan seçilir. Klasik anlamda, üç birlik
kuralı (yer, zaman, olay) uygulanır.”
A
16. Not alma tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Not almaya başlamadan önce me n mutlaka dikkatle
okunmalıdır.
Tanımı verilen yazılı anla m türü aşağıdakilerden hangisidir?
B) Not alırken metnin ana düşüncesine ve mesajına
odaklanılmalıdır.
A) Dram
B) Opera
C) Ana düşünceyi kavramak için anahtar sözcükler
çözümlenmelidir.
C) Vodvil
D) Okuma sırasında en ince ayrın lar gözden kaçırılmamalıdır.
D) Trajedi
E) Me nden notlar çıkarırken kısa cümleler kurulmalıdır.
E) Komedi
14. I. Problem tespi
II. Literatür tarama
17. “Konuşma yanlışları ve söyleyiş bozuklukları, ağız ve dudak
tembelliğinden kaynaklanmaktadır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu gidermek için yapılması
gerekenlerden biri değildir?
III. Hipotez kurma
IV. Veri toplama ve analiz etme
A) Ses ve nefes alış rmaları yapmak
V. Sonuç çıkarma ve yazma
B) Tekerleme çalışmaları yapmak
Bilimsel araş rma sürecinin aşamaları aşağıdakilerden
hangisinde doğru sırayla verilmiş r?
C) Sözcükleri önce yavaş yavaş söylemek
D) Takılmalarda söyleyiş hızını düşürmek
A) I, II, III, IV ve V
E) Moda ifadelere ve ağızlı konuşmalara yer vermek
B) III, II, I, IV ve V
C) II, I, III, IV ve V
D) II, III, I, IV ve V
E) II, IV, I, III ve V
15. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araş rma yazılarında
kullanılan dilin özelliklerinden biri değildir?
A) Bilgi en sade biçimde ifade edilir.
B) Araş rma yapılan alana özgü terimler içerir.
18. “Her insanın psikolojik bir korunma sınırı vardır. 0‐25 cm’lik
bu alan içine sadece özel duygusal ilişkimiz olan insanları
alırız. Bunlar; aile bireyleri, eşimiz ve çok az sayıda yakın
arkadaşlarımızdır. Bu kimselerin dışındaki herhangi bir kişinin
bu mesafeyi aşması bizde rahatsızlık uyandırır.”
Parçada tanımlanan ile şim alanı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Devrik cümle ve çoğul şahıslı ifadelere yer verilir.
A) Mahrem alan
D) Doğru sözcük yazımı ve noktalama işare kullanımı
önemlidir.
B) Samimi alan
E) Öznel, etken ifadeler yerine nesnel ve edilgen kullanımlar
tercih edilir.
C) Sosyal alan
D) Kişisel alan
E) Yakın alan
2016PÖ23­1
32
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Aşağıdakilerden hangisi seslerin doğru boğumlanmasını
engelleyen ve doğuştan gelen kusurlardan biri değildir?
A
20. Konuşma hızı açısından bir dakikada kullanılması normal kabul
edilen sözcük sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ön dişlerin seyrek olması
A) 80‐100 sözcük
B) Dudakların kısa, ince veya yır k olması
B) 100‐120 sözcük
C) Alt çenenin ileri çıkık olması
C) 120‐150 sözcük
D) Korku ve heyecan duyulması
D) 150‐180 sözcük
E) Burun yolunu et kaması
E) 180‐200 sözcük
2016PÖ23­1
33
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Türkiyenin Toplumsal Yapısı
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Türkiyenin Toplumsal Yapısı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Türkiye’nin toplumsal
yapısını açıklamak için bilimsel anlamda ilk köy incelemesini
yapmış r?
5.
Ba yanlısı siyase Ba cı siyaset olarak tanımlayan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şerif Mardin
A) Hilmi Z. Ülken
B) Niyazi Berkes
B) Niyazi Berkes
C) Behice Boran
C) Behice Boran
D) H. Ziya Ülken
D) M. Ali Şevki
E) Baykan Sezer
E) İbrahim Yasa
2.
Aşağıdakilerden hangisi İdris Küçükömer’in görüşlerini
yansıtmaz?
6.
A) Ülkemizde Ba lı anlamda kapitalist bir gelişme
yaşanmamış r.
A) Rus pi rejimler
B) Ba lı anlamda sınıf mücadelesi görülmemiş r.
B) Amerikan pi rejimler
C) Türk toplumu kendine özgü bir farklılığa sahip r.
C) İngiliz pi rejimler
D) Sosyalist bir gelişme için sivil toplum unsurları
geliş rilmelidir.
D) Klasik Osmanlı yöne mi
E) Türkiye, askerî seçkinler eliyle modernleş rilmelidir.
3.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk devrimleri için söylenemez?
Yöne m erkinin siyasal ve toplumsal ayrıcalıkları kendisine
kişisel ilişki ve sadakatle bağlı olanlara dağıtmasını ifade eden
patrimonyalizm, aşağıdaki yöne m yapılarından hangisini
açıklamada kullanılan bir kavramdır?
E) Cumhuriyet yöne mi
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kemalist milliyetçiliğin niteliklerinden
biri değildir?
A) Toplumsal ve siyasal kurumlarda temel değişiklikler
yapılmış r.
A) Pozi vist
B) Türk siyasal sistemi aynen devam etmiş r.
B) Modern
C) Ekonomik kalkınmayı amaçlamış r.
C) Postmodern
D) Çağdaş bir devlet kurmak istemiş r.
D) Laik
E) Devrimlerin çoğu halk tara ndan zamanla kabul görmüştür.
E) Halkçı
Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile Türkiye modernleşme ve
demokra kleşme açısından yeni bir döneme girmiş r?
8.
Erken Cumhuriyet aydını, güçlü bir devlet ekonomisi için
aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamış r?
A) Kanun‐i Esasi
A) Millî burjuvazi
B) 1921 Anayasası
B) Millî tarih
C) 1924 Anayasası
C) Millî dil
D) 1961 Anayasası
D) Adem‐i merkeziyetçilik
E) 1982 Anayasası
E) Toplumculuk
2016PÖ23­1
34
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdaki dönemlerin hangisinde dinsel söylemler ilk defa
Türk siyasal yaşamında güçlü bir biçimde yer almış r?
A
13. “Tuba Ağacı Nazariyesi” aşağıdaki düşünürlerden hangisine
ai r?
A) Tanzimat Dönemi
A) Ziya Gökalp
B) I. Meşru yet Dönemi
B) Emrullah Efendi
C) II. Meşru yet Dönemi
C) Sa Bey
D) Çok Par li Yaşama Geçiş Dönemi
D) Prens Sabaha n
E) Millî Şef Dönemi
E) İ. Hakkı Tonguç
10. Nüfusun sayısal ve ista s ksel, genel ifade ile niceliksel
değerlendirilmesine …………… denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
14. Cumhuriyet'in özgün eği m kurumları arasında yer alan ve
köy kalkınmasını esas almış kurumsal yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Köy Ens tüleri
A) informel demografi
B) Halk Odaları
B) geleneksel demografi
C) Üniversite
C) formel demografi
D) Türk Ocakları
D) sözlü demografi
E) Halk Evleri
E) yazılı demografi
11. Kentleşmenin ülkemizde Ba 'ya göre daha geç
gerçekleşmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
15. Eği min hangi işlevi toplumsal yapı içinde bilinçli üre ci ve
bilinçli tüke ciler ye ş rmeyi amaçlar?
A) Toplumsal işlev
A) Sağlık alanındaki yetersizlik
B) Siyasal işlev
B) Eği m alanındaki yetersizlik
C) Bireysel işlev
C) Hukuk alanındaki yetersizlik
D) Ekonomik işlev
D) Siyaset alanındaki yetersizlik
E) Hukuk işlevi
E) Ekonomik alandaki yetersizlik
12. Erkeğin eşi öldüğünde karısının kız kardeşiyle evlenmesine
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Poligamy
16. Ş. Mardin’e göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk
reformlarının gerçekleş rmeyi amaçladığı Türk
modernleşmesindeki temel norma f değerlerden biri
değildir?
B) Endogamy
A) Kişilerin otoritesi üstüne kurulu bir onur anlayışından
kurallar ve yasalar üstüne kurulu bir onur anlayışına geçiş
C) Polijini
B) Evren düzenini anlamada dinden, “pozi f bilim” anlayışına
geçiş
D) Sororat
E) Levirat
C) Avam‐havas ayrılıkları üstüne kurulmuş bir topluluktan
halkçı bir topluluğa geçiş
D) Ümmet topluluğundan bir ulusal devlete geçiş
E) Ümmet olarak kalma isteği
2016PÖ23­1
35
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Aşağıdakilerden hangisi gencin içinde bulunduğu toplum ve
çevreden aktarılan kültür kalıplarını benimseyerek, toplumun
uysal ve uyumlu bir üyesi olmasını açıklayan gelişmedir?
A
19. Aşağıdakilerden hangisi Örgüt Kültürü Yaklaşımı'nda
Hofstede’in çalışmasında içinde yer alan beş kültür
boyutundan biri değildir?
A) Birinci davranış biçimi
A) Bireycilik – Toplulukçuluk
B) İkinci davranış biçimi
B) Erkeklik – Dişilik
C) Üçüncü davranış biçimi
C) Güç aralığı
D) Dördüncü davranış biçimi
D) Belirsizlikten kaçınma
E) Beşinci davranış biçimi
E) Kısa süreli ve uzun süreli uyumsuzluk
18. Modernleşme yolunda olan toplumlarda, bireyin bir meslek
sahibi olması ve beklediği sosyal rollerle statülere ulaşmasının
ileri yıllara i lme durumuna ne ad verilir?
20. Aşağıdakilerden hangisi büro işçisini tanımlamak için
kullanılır?
A) Beyaz yakalı
A) Ertelenmiş gençlik
B) Mavi yakalı
B) Gecikmiş gençlik
C) Siyah yakalı
C) Yaşanmamış gençlik
D) Yeşil yakalı
D) Uza lmış gençlik
E) Al n yakalı
E) Fark edilmemiş gençlik
2016PÖ23­1
36
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Uluslararası İktisat
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Uluslararası İktisat testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
David Hume tara ndan Merkan listlerin dış caret fazlası
vermesinin ekonomi için yararlı olacağı fikrini çürütmek için
ortaya a lmış teori aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi bir millî paranın döviz piyasasında
başka bir millî paraya serbestçe dönüştürülebilmesidir?
A) Hedging
A) Serbest Kur Sistemi
B) Spekülasyon
B) Faiz Arbitraj Sistemi
C) Damping
C) Al n Para Sistemi
D) Konver bilite
D) Sabit Kur Sistemi
E) Arbitraj
E) Dalgalı Kur Sistemi
2.
3.
4.
Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosu dengesizliği
nedenlerinden biri değildir?
6.
Teklif eğrisi üzerindeki bir nokta aşağıdakilerden hangisini
gösterir?
A) İthal ikamesine dayalı sanayileşme poli kası
A) İhraç malının talebi
B) Verimlilik düşüklüğü
B) İthal malının arzı
C) İk sadi dalgalanmalar
C) Dış caret açığı
D) İhraca teşvik edici poli kalar
D) İhraç malının arzı
E) Arızi nedenler
E) Yurt içi fiyatları
Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabı ile sermaye ve
finans hesaplarının ortak adıdır?
7.
Doğada bol miktarda bulunan ve para ile sa lmayan mallara
ne denir?
A) Otonom hesaplar
A) Normal mal
B) Hizmet care hesabı
B) Düşük mal
C) Denkleş rici hesaplar
C) Serbest mal
D) Rezerv varlıklar hesabı
D) Ticari mal
E) Gelirler hesabı
E) Giffen mal
Bir ülkedeki tüm malların fiyatları, geçerli döviz kurundan
diğer ülke paralarına dönüştürüldüğünde, bu fiyatların tüm
dünyada aynı olmasını ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin kaynaklarını en verimli
olduğu üre m alanına aktarıp daha fazla mal üretmesi,
sonrasında yüksek dış caret hadlerinden ihraç ederek daha
fazla kazanç elde etmesidir?
A) Mutlak sa n alma gücü paritesi
A) Dış caret kazancı
B) Speküla f kabarcıklar
B) Üre m kazancı
C) Faiz arbitrajı
C) Tüke m kazancı
D) Por öy tercihi
D) Bölüşüm kazancı
E) Dış caret dengesi
E) Refah kazancı
2016PÖ23­1
37
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Teorisi’nin dayandığı
basitleş rici varsayımlardan biri değildir?
A
13. Monetarist yaklaşıma göre para arzı sabitken, para talebinin
artması aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarır?
A) Mallar faktör yoğunlukları bakımından birbirlerinin aynıdır.
A) Mal ve hizmet talebi artar.
B) Ülkeler faktör zenginlikleri bakımından birbirlerinden
farklıdır.
B) Döviz talebi artar.
C) Yabancı menkul sa n alınır.
C) Sadece iki üre m faktörü vardır.
D) Ulusal para değer kazanır.
D) Bir malın üre m teknolojisi standar r.
E) Döviz arzı azalır.
E) Her iki ülkedeki talep şartları birbirine benzerdir.
10. Malların Hayat Seyri Teorisi’nde üre m teknolojisinin
standartlaş rıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
14. I. Döviz kurları belirlenen parite etra nda dalgalanır.
II. Pariteler uzun dönemde yüksek oranlarda değiş rilir.
A) Yenilik
B) Gelişme
III. Enflasyon oranının yüksek ve kronik olduğu ülkeler için
geçerlidir.
C) Olgunlaşma
IV. Ulusal paralar, al na endekslidir.
D) Gerileme
Yukarıdakilerden hangileri yönlendirilmiş Sabit Pariteler Kur
Sistemi'nin özellikleri arasında yer alır?
E) Yok olma
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
11. Bir ekonomide ödemeler bilançosunda açık ve iç ekonomide
enflasyon varsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
15. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse, kur marjının yüksek
olması beklenebilir?
A) Daral cı para ve maliye poli kası uygulanmalıdır.
A) İşlem hacminin büyük olması
B) Genişle ci para poli kası, daral cı maliye poli kası
uygulanmalıdır.
B) Döviz piyasasının is krarlı olması
C) Speküla f hareketlerin yoğun olması
C) Para poli kası uygulanmazken, genişle ci maliye poli kası
uygulanmalıdır.
D) Gelecekte döviz kurlarında dalgalanma olmaması
D) Genişle ci para ve maliye poli kası uygulanmalıdır.
E) Enflasyon oranının düşük olması
E) Para poli kası genişle ci yönde uygulanırken, maliye
poli kası uygulanmamalıdır.
12. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun çizgi üstü
hesaplarından biri değildir?
16. Aşağıdakilerden hangisi tarife benzeri araçlardan biri değildir?
A) Kliring
A) Cari transferler hesabı
B) Çoklu kur uygulamaları
B) Finans hesabı
C) Dolaylı vergiler
C) Dış caret dengesi hesabı
D) Sübvansiyonlar
D) Resmi rezervler hesabı
E) İthalat vergileri
E) Sermaye hesabı
2016PÖ23­1
38
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Gümrük tarifesi dolayısıyla yurt içinde sa ş fiya yükselen
ithal malının yerli üre mi ar rması aşağıdakilerden hangisi ile
ifade edilir?
A
19. Aşağıdakilerden hangisi reel döviz kurunun değerinin
artmasıyla ortaya çıkmaz?
A) Yerli mallar dünya pazarında göreceli olarak ucuzlar.
A) Üre m kaybı
B) İhracat artarken, ithalat azalır.
B) Tüke m kaybı
C) Rekabet gücü düşer.
C) Hazine gelir kaybı
D) Ödemeler bilançosu fazla verir.
D) Bölüşüm kaybı
E) Ulusal para değer kaybeder.
E) Dış caret hacmi kaybı
18. Aşağıdakilerden hangisi hükûme n sadece ithal edilecek mal
miktarını belirlediği ve ithala n hangi ülkeden, kimler
tara ndan yapılacağına müdahale etmediği kota türüdür?
20. Piyasa dengesi gerçekleşmişken, döviz talebinin artması
sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Döviz talep eğrisi sola kayar.
A) Global kota
B) Geçici döviz bolluğu ortaya çıkar.
B) Selek f kota
C) Döviz kuru artar.
C) Tahsisli kota
D) Döviz arz eğrisi sağa kayar.
D) Tarife kota
E) Ulusal para değer kazanır.
E) Gümrük kota
2016PÖ23­1
39
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Yaşayan Dünya Dinleri
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Yaşayan Dünya Dinleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Doğasını, kökenini ve gelişmesini "dinî" diye adlandırdığımız
insan davranışının evrensel zaman ve mekândaki tezahürlerini
kendine konu edinen bilim dalı ............................. dir.
4.
A) Hris yanlık "Pavlus merkezli bir dindir".
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Hris yanlık tarihinde bu dine inananlar için Şakirtler,
Kardeşler, Azizler, İnananlar, Seçilmişler, Çağrılmışlar, Kilise
gibi isimler kullanılmış r.
A) din sosyolojisi
C) İslami literatürde Hris yanlığı ifade etmek için Nasraniyye
ve Mesihiyye isimleri kullanılmış r.
B) din psikolojisi
D) Hris yanlık; Hz. İsa'ya ve İncil'e tabi olan bütün
Hris yanların dinine verilen genel bir isimdir.
C) din felsefesi
D) din fenomenolojisi
E) Yahudiler, ilk dönem Hris yan cemaa ni, Hz. İsa'nın
memleke ne nispetle "Nasıralılar" şeklinde adlandırmış r.
E) dinler tarihi
2.
3.
Dünyadaki toplam nüfus oranlarına göre, Hris yanlık
içerisinde en fazla mensubu bulunan mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
Hris yanlık'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.
Hris yanlık'ta, İsa'nın ölüp dirildikten 40 gün sonra Baba
Allah'ın sağ tara nda oturmak için göğe yükselişinin anısına
yapılan kutlama gününe ne ad verilmektedir?
A) Katolikler
A) Evharis ya
B) Anglikanlar
B) Noel
C) Ortodokslar
C) Epifani
D) Protestanlar
D) Uruç Günü
E) Süryaniler
E) Paskalya
................, Yahudilik'te Hac Bayramı olarak kabul edilen
bayramlardandır.
6.
Hris yanlık'ta Ortodoks mezhebiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) Ortodoks mezhebi, dinin dayanağı olarak sadece kutsal
me nleri esas alır.
A) Yom Kippur
B) Ortodoks mezhebi, inanç ve ibadet bakımından aynı
olmakla birlikte idari yönden birbirinden bağımsız on al
kiliseden oluşmaktadır.
B) Simha Tora
C) Sukkot
C) Ortodoks kiliseler, Ortodoks olmayanları Evharis ya
Ayini'ne kabul etmez.
D) Hanuka
D) Ortodoks mezhebine göre ilk yedi konsil geçerlidir.
E) Purim
E) Ortodoks mezhebinde akidenin merkezini teslis inancı teşkil
eder.
2016PÖ23­1
40
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
İsa'nın Romalı askerler tara ndan tutuklanıp mahkeme
edilmesini, çarmıha gerilmesini, ölümünü ve üç gün sonra
yeniden dirilmesini anmak için kutlanan bayram
aşağıdakilerden hangisidir?
A
11. Geleneksel Türk Dini’nde ibadetlerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eski Türklerin ibadetleri, belirli zamanlarda yapılmaktadır.
B) Noel
B) İslam’dan önceki Geleneksel Türk Dini’nde, ibadet
karşılığında “alkış”, “yükünme” ve “ötünme” gibi kelimeler
kullanılmış r.
C) Paskalya
C) Tek Tanrı'ya inanan Türklerde ibade n merkezi Tanrı'dır.
D) Pentekost
D) Türkler, atalar kültü ile ilgili ibadet biçimlerini de
uygulamışlardır.
A) Epifani
E) Uruç
E) Resmî ibadet, baş “din adamı” sıfa yla hakanın yöne ği
ibade .
8.
İsa, .................'(y)ı/u, kilisenin başı ve kendi vekili seçer.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
12. Aşağıdakilerden hangisi Çoğulculuk Yaklaşımı'nın savunduğu
görüşlerden biri değildir?
A) İsa Mesih, herkes için mutlak aracı ve kurtarıcıdır.
A) Pavlus
B) Hiçbir dinî gelenek, mutlak olarak gerçekliği algılayamaz.
B) Ma a
C) Tüm dinî tecrübelerin nihai kaynağı olarak tek bir ilahî
gerçeklik vardır.
C) Yahuda
9.
D) Va izci Yahya
D) Dinler, aslında Tanrı'ya verilen farklı ama kendileri
açısından doğru cevaplardır.
E) Petrus
E) Mutlak gerçeklik tüm beşerî tanımların üstündedir.
Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminde yer alan sınıflardan
biri değildir?
13. Kültürlerin Hris yanlaş rılması sürecine verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aranyakalar
A) Enkültürasyon
B) Brahminler
B) Akkültürasyon
C) Kşatriyalar
C) Çoğulculuk
D) Vaisyalar
D) Dekültürasyon
E) Sudralar
E) Rekültürasyon
10. Aşağıdakilerden hangisi Budda için kullanılan isimler arasında
sayılamaz?
14. Dinler tarihçileri kutsalı geniş ve kapsamlı bir biçimde ele alıp
.................... ve ................. kutsalın birer sembolü olarak
tanımlarlar.
A) Tathagatha‐Garbha
B) Dharma‐Kaya
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangileri ge rilmelidir?
C) Mokşa
A) ibadet‐imanı
D) Avaloki şvera
B) zaman‐mekânı
E) Amitabha
C) iman‐ameli
D) iman‐ayinleri
E) ibadet‐ayinleri
2016PÖ23­1
41
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. "İndifferen zm" olarak isimlendirilen ve Yeni Dinî
Hareketler'in ortaya çıkış sebepleri arasında sayılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A
18. Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler için aşağıdaki kavramlardan
hangisi kullanılmaktadır?
A) Musevi
A) Aşınmışlık
B) İbrani
B) Kayıtsızlık
C) Siyonist
C) Küreselleşme
D) Yahud
D) Bireycilik
E) Nuhî
E) Hazcılık
16. Modernizasyon sürecinin bir parçası olarak, özellikle 20.
yüzyılın son çeyreğindeki gelişmeler ve Doğu Bloku'nun
yıkılmasından sonra tek kutuplu dünyada zuhur eden kültürel
sistemle, dünyanın somut bir biçimde tek bir bütün olarak
yapılaşması sürecine ne ad verilir?
19. Kur'an-ı Kerim'de, İslam'ın diğer din ve inanç sistemlerini ve
kültür varlıklarını kabul e ğini belirten "Sizin dininiz size,
benim dinim bana" aye nin geç ği sure aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bakara
A) Küreselleşme
B) Kasas
B) Sekülerleşme
C) Kâfirun
C) Modernleşme
D) Maide
D) Çoğulculuk
E) Maun
E) Dünyevileşme
17. Cahiliye Araplarınca "Allah'ın kızları" olarak görülen üç putun
isimleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiş r?
20. Eski Türklerde "aile ocağı" kültüyle ilgili kült aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hübel‐Lat‐Menat
A) Ağaç
B) Lat‐Naile‐İsaf
B) Su
C) İsaf‐Naile‐Ved
C) Dağ
D) Hübel‐Menat‐Uzza
D) Ateş
E) Lat‐Menat‐Uzza
E) Taş‐Kaya
2016PÖ23­1
42
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Yönetim Bilişim Sistemleri
DİKKAT!
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Yönetim Bilişim Sistemleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
I. İlişkisel veri tabanları kullanır.
4.
II. Günlük operasyonlar ile ilgilenmez.
Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojileri departmanının
sorumlulukları içerisinde değildir?
A) Muhasebe
III. Genellikle yapısal kararlara yönelik r.
B) Sistem destek, kullanıcı destek
Yöne m bilgi sistemlerinin temel özellikleri ile ilgili
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
C) Uygulama geliş rme
A) Yalnız I
D) Veri yöne mi
B) Yalnız II
E) Ağ destek, web destek
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
2.
İnsan kaynakları bilgi sistemlerinde firmanın uzun dönem iş
gücü ih yacının belirlenmesi hangi organizasyonel düzeyde
uygulanan bir iş r?
5.
Aşağıdaki komutlardan hangisi kullanıcıların kayıtlar, tablolar
ve diğer nesneler üzerinde yetkilendirilmesi için kullanılır?
A) CREATE
A) Operasyonel düzey
B) DELETE
B) Fonksiyonel düzey
C) GRANT
C) Bilgi düzeyi
D) INSERT
D) Stratejik düzey
E) UPDATE
E) Yöne m düzeyi
3.
Aşağıdakilerden hangisi işletme fonksiyonları arasında yer
almaz?
6.
A) Üre m
……………. veri tabanının tasarım aşamasında veri tekrarını,
veri kaybını veya veri yetersizliğini önlemek için gerçekleş rilen
işlemlerdir.
B) İnsan kaynakları
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
C) Karar verme
A) Varlık ilişkileri
D) Sa ş/pazarlama
B) Standardizasyon
E) Muhasebe/finans
C) Normalizasyon
D) Veri temizleme
E) Veri kurtarma
2016PÖ23­1
43
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
İnternet erişim hızı 8 Mb/sn olan bir modemle 24 MB
büyüklüğündeki bir veri dosyasının yaklaşık indirilme süresi
aşağıdakilerden hangisidir?
A
11. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemleri (CBS)’nin
temel fonksiyonlarından biridir?
A) Veri ayıklama
A) 6
B) Veri temizleme
B) 12
C) Yeniden sınıflandırma
C) 24
D) Veri tabanı
D) 48
E) Veri türetme
E) 96
8.
Aşağıdakilerden hangisi sistem güvenliği araçlarından biri
değildir?
12. ………….. görüntülerin ufak olarak algılanmasını ve küçük
parçalara ayrılıp Grid denen ızgaralar şeklinde hücreler
oluşturularak saklanmasını öngören veri tabanıdır.
A) Güvenlik duvarı
B) Truva a
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
C) Saldırı tespit sistemi
A) Vektör veri tabanı
D) An virüs yazılımı
B) Raster veri tabanı
E) An casus yazılımı
C) Konum veri tabanı
D) Topoloji veri tabanı
E) Spage
9.
Bir bilgisayar sistemine yetkisiz giriş yapan ve güvenlik
açıklarını is smar eden kişilere ne ad verilir?
veri tabanı
13. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemlerinin kullanım
alanlarından biri değildir?
A) Hacker
A) Arkeoloji
B) Rocker
B) İklim değişikliği
C) Cracker
C) Kent bilgi sistemleri
D) Vandal
D) Sigortacılık
E) Redhat
E) Robo k
10. Aşağıdakilerden hangisi sistem geliş rme yaşam döngüsü
adımlarından biri değildir?
A) Analiz
14. ………….. tedarikçinin tedarikçisinden i baren başlayarak
müşterinin müşterisini ve en nihaye nde son kullanıcıyı da
kapsayan bir sistem olup ürün, hizmet, bilgi ve finansal
kaynaklar bu sistem boyunca hareket etmektedir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Bakım ve destek
C) Tasarım
A) Kurumsal kaynak planlaması
D) Uygulama
B) Malzeme ih yaç planlaması
E) Yönetme
C) Süreç yöne mi
D) Tedarik zinciri yöne mi
E) Üre m kaynakları planlaması
2016PÖ23­1
44
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Japonların geliş rdikleri 5. Kuşak Bilgisayar Projesi hangi
yapay zekâ diline dayanmaktadır?
A
18. Aşağıdakilerden hangisi yapay sinir ağlarının uygulama
alanlarından biri değildir?
A) PROLOG
A) Konuşma tanıma
B) LISP
B) Kaynak belirleme ve maden arama
C) PASCAL
C) Kromozom anomalilerinin tespi
D) C++
D) Seçim sistemi
E) COBOL
E) Radarlar
16. Aşağıdakilerden hangisi yapay zekânın hedeflerinden biridir?
19. Aşağıdakilerden hangisi veri madenciliğinde kullanılan
modellerden biridir?
A) Bilgisayarların daha fazla veriyi depolamasını sağlamak
A) Sınıflandırma
B) Daha fazla işlem gücü sağlamak
B) Çaprazlama
C) İşleri farklı bilgisayarlara dağıtarak ortak çalışma imkanı
sunmak
C) Mutasyon
D) Zekâ gerek ren davranışların otomasyonunu sağlamaya
çalışmak
D) Seçim
E) Üre m
E) Ru n hesaplama işlemlerinin hızlı gerçekleşmesini sağlamak
17. I. Model olarak insan beynindeki sinir hücrelerinin paralel
yapısını taklit eder.
20. I. İşlere ait alt iş paketlerinin oluşturmasını ve yöne lmesini
içerir.
II. Zayıf verilerle ilgili çözüm gerek ren konularda
kullanılabilmektedir.
II. Süreçlerin, metotların ve bilginin kullanımını ih va eder.
III. Proje için gerekli işlere ait iş paketlerinin yöne mini içerir.
III. Gürültülü ve yetersiz bilgi kaynağı içerisinden gerekli olanı
algılama yeteneğine sahip r.
Proje yöne mi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?
Yapay sinir ağları ile ilgili yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) I ve II
B) Yalnız II
C) II ve III
C) I ve II
D) I ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
E) I , II ve III
2016PÖ23­1
45
Sınav Bitmiştir.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR. Sınavda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Öğrenciler sınavlarını tamamlasalar bile ilk 30 dakika ve son 10 dakikada salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplu kopya çekildiği saptandığı
takdirde, Atatürk Üniversitesi tarafından bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra Soru Kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek Soru Kitapçığının üzerinde ayrılan yere,
Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, bu salonun numarasını ve sıra numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda Soru
Kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız
geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen Cevap Kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait Cevap Kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap Kâğıdı üzerinde
ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri
imzalayınız. Kendisine ait olmayan Cevap Kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı
üzerine T.C. Kimlik Numarasını ve Kitapçık Türünü kodlamayan, Adını­Soyadını yazmayan ve imzasını atmayan öğrencilerin
durumları Atatürk Üniversitesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. Bu öğrencilerin yukarıda belirtilen eksik işlemden
dolayı Atatürk Üniversitesi’ne başvurmalarına gerek yoktur. Bu tür başvurulara cevap verilmeyecektir.
2016PÖ23-1
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyen öğrencilerin kimlik bilgileri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
Tükenmez kalem veya dolma­kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız
işaretlemeler sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları Cevap Kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
Sınav sırasında basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve
çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank vb.özel cihazlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç
alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda Sınav Giriş Belge­lerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile sınavı geçersiz sayılır.
Öğrenciler, ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve
binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan Soru Kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılacağından sınavınız bittiğinde, Cevap Kâğıdınız ve Soru
Kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz.
2016PÖ23-1
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb . şeyleri istemesi veya bunların alışverişinde bulunulması
kesinlikle yasaktır.

Benzer belgeler